Výtvarný NEW AGE z Kalifornie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výtvarný NEW AGE z Kalifornie"

Transkript

1 Výtvarný NEW AGE z Kalifornie Ve slunné Kalifornii v jednom krásném městě (Mountain View), kde na zahradách rodinných vil rostou palmy, vede malá křehká ţena více neţ deset let podnik na výrobu speciálních elektronických zařízení. Deset zaměstnanců tam pracuje na zakázkách pro výzkumné vědecké ústavy. Před čtyřmi lety se Marie Butina naučila od svého manţela fotografa pracovat v programu Photoshop na počítači Apple Macintosh. Kdyţ její manţel odjel učit do Prahy předmět Digitální zobrazování na FAMU, Katedře fotografie, pustila se paní Marie do počítačových maleb a vytvořila jich tolik, ţe můţeme dnes obdivovat pozoruhodné avantgardní dílo. Své digitální malby si paní Butina tiskne sama na velkoformátové inkoustové tiskárně a s kaţdým tiskem je více a více nadšená svými objevy. Tvořivé zaujetí pro ní znamená odkrytí zářivé duchovní podstaty člověka. Náměty jejích děl vyrůstají z bohatství emocionálních proţitků, svědčí o bohatém vnitřním ţivotě, neobyčejné senzibilitě autorky a také o velké trpělivosti a důslednosti. Typickým znakem pro její styl je absolutní oproštěnost od jakékoliv předlohy, neuţívá fotografii ani jiných předem připravených materiálů. Pracuje digitálním štětcem technologicky velmi zručně, s neobyčejně jasnými barvami, zachází s nimi malířsky, dociluje obdivuhodných zářivých barevných harmonií v kontrastu se sametovými černěmi. Obklopuje nás pulsacemi univerzální vlny tvoření, která námi proniká. Jsme s ní spojeni, proudí námi jako kreativní vlna ţivota, která se nepřetrţitě rozvíjí a zavíjí. Maria Butina potřebovala zůstat o samotě, soustředit se na zázraky, které začala nalézat uvnitř svého vědomí. Shodou okolností ţijí manţelé Butinovi nedaleko města San José, kde je celosvětové sídlo Rosekruciánského řádu AMORC, jehoţ učením jsou plně zaujati. Výtvarný výraz díla Marie Butina působí neobyčejnou silou a velkou originalitou, je inspirováno duchovními proudy, jejichţ třpytivé sdělení můţeme přijímat i my. Je to pozoruhodné spojení nejnovějších technologií a veliké lidské senzibility, vedené duchovní inspirací. Tato díla je moţno chápat jako poselství NEW AGE filosofie a poznání nových duchovních zkušeností, které k nám přicházejí přes oceán jako nová výzva k přátelství, porozumění a zjemnění cítění člověka. Otvírá brány novým úţasným tvůrčím moţnostem pro mladé generace třetího tisíciletí pro kaţdého, kdo pracuje na počítači. (Psáno pro Ateliér 2005) 1

2 DUCHOVNÍ ATELIER MARIE BUTINY (Řád AMORC) (Text do katalogu výstavy v Nové síni, Praha 2005) Protoţe spirituální náboj digitálních obrazů Marie Butiny vnitřně navazuje na u nás málo známé proudy v americkém umění, zmíním letmo některé hlavní zastávky na této cestě, i kdyţ autorka sama nesleduje ţádné teorie umění a je pohrouţena do svých vizí. Domnívám se, ţe její díla plně odpovídají na volání americké teoretičky Suzanne Gablik po zduchovnění amerického umění v posledních 20 letech minulého století. Naše veřejnost moţná neví, ţe naopak v době vzniku moderního umění od poč. 20. stol americké umění bylo proniknuto zesilujícím zájmem o filozofii a duchovní nauky západu i východu, ovlivněným samozřejmě z Evropy. Mnoho evropských umělců se seznamovalo s okultismem, jogou, spiritismem, buddhismem, teosofií - např. Piet Mondrian s tím začal od r. 1900, podle soudobých fotografií sám denně cvičil, r vstoupil do Teozofické společnosti jako několik let před ním F. Kupka. Rovněţ různí američtí umělci se zabývali duchovními cestami a cvičením. V Evropě i v USA se šířily knihy E. Schurrého, Mme Blavatské, Poissona, Landbeatera, Lodyţevského, Vivekanandy, Joganandy aj. východních mistrů, zakládaly se školy jogy, buddhismu a jiných, často i náboţenských hnutí. Studovaly se mystické spisy a nauky, např. Mistr Eckhardt, Jan z Kříţe, S. Terezie, a mnoho dalších. I - Ting, Tao-te- ting. Konfucius a zejména Zen- buddhismus. Od 20. let je doloţen vliv V.Kandinského na umělce v USA, zejména jeho knihy O duchovním v umění. Šíří se spisy o alchymii, psychokinezi, fotografují se spiritistické fenomény, budují se sídla duchovních škol a společností, nové církve rostou zdárně jako houby po dešti. 40. léta se v umění USA označují jako mýtická čtyřicátá. Zájem o dílo C. G. Junga se šíří z New Yorku do všech center umění v Americe. Nadšení vzbudil jeho výklad mýtů a objev kolektivního nevědomí. Známý umělec Picabia přenesl do USA z Evropy nauku o synestezii hudby a barev. Měl tentýţ postoj jako desítky ostatních umělců, kdyţ tvrdil, ţe umění vyjadřuje duchovní stav vědomí i podvědomí, promítá jej na plochu či do prostoru a tak evokuje podobný stav v divákovi. V té době píše Mondrian své úvahy a postupně ovlivňuje americké umění, kdyţ se přestěhoval do New Yorku. Říká, ţe : Běžné vidění překáží veškerému umění,- nechce v umění žádný styl, ale požaduje věrné vystižení skutečnosti. Umělec však hledá a žádá styl- to je jeho zápas s vnějším a vnitřním bytím - vzrůstá tak jeho pojetí vlastního stylu : stále více zobrazuje UNIVERZÁLNÍ, v zevnějšku poznává řád, odhalující se jako osvobozený od všeho individuálního bytí. Umělec i divák mohou dospět k VĚDOMÍ KOSMICKÉ HARMONIE. Touží po čistém zobrazení harmonie- tedy vyváženého řádu. V Americe se v 50. letech rozšířil zájem o Zen-buddhismus a Kabbalu v umění, literatuře, poezii, dramatu. Např. Skupina Dynaton (malíři Matta, Onslow - Ford aj.) 2

3 studovala nejprve metafyziku, filozofii a mystiku, pak se soustředila na Zen, I ting a tarot. Nový automatismus abstraktního expresionismu Pollockova byl tak podloţen vědomým spirituálním stavem mysli při meditaci v malbě. Směřoval ke splynutí v ţivém bytí. Podle teoretičky L. Henderson malíř Pollock udělal kvantový skok nad mnoho vnitřních světů, aby dosáhl velkého prostoru mysli. Pollock, Newman, Rothko, Gottlieb a další - dnes proslulí- američtí umělci, kteří cítili potřebu univerzálních pravd, byli ovlivnění retrospektivou Vasilije Kandinského v New Yorku r Zabývali se archetypy a mandalami, jejich spiritualita se obracela k vírám a praktikám přírodních národů a východních kultur. Inspirující je svědectví Newmannovo, který byl ovlivněn Kabbalou : Mým cílem je kontemplace objektů a dosažení konečného stavu obecné a nehmotné lásky, kdy každý ať muž či žena může zakusit vizi a pocítit exaltaci. Neobyčejně silně zaujat duchovní cestou byl i malíř Tobey, který několik let proţil v zenových klášterech a v kultovních místech náboţenství Bahá-í. Pro něj malba a mystický záţitek splývají v jedno s pocitem duchovní jednoty všech bytostí i věcí. Cílevědomě rozšiřoval vědomí do kosmu, pak to proţíval se vznikem kosmického letectví. Jeho nová prostorová zkušenost spojuje americké cítění rozlehlosti a východoasijský proţitek prázdna. Tobeyův prostor je prostorem vědomí, intenzivně se dívá dovnitř sebe, sám v sobě vidí celý svět, učí se číst jeho kontext. Píše: Moje práce je vnitřní pozorování, žádná intelektuální konstrukce či dedukce. Pro toho,kdo tvoří, je rozhodující dimenze v prostoru jeho nitra. TEN PROSTOR V NÁS JE NEKONEČNU MNOHEM BLÍŽE, NEŽ PROSTOR KOLEM NÁS. Především tento vnitřní svět musí být uveden do rovnováhy. Dostáváme se tak ke smyslu DUCHOVNÍHO ATELIERU. - Více let před Tobeyem náš malíř Kupka v Paříţi napsal: Vše se odehrává v SUBJEKTIVNÍM SVĚTĚ, KTERÝM JE UMĚLCOVA DUŠE. VNITŘNÍ SVĚT- tuto zahradu duševních světů, tuto subjektivní oblast vnitřního života, zrcadlo přetvořené skutečnosti a vidin to vše nazývám DUCHOVNÍM ATELIEREM. Citace umělců a některých amerických teoretiků mohou dobře poslouţit jako úvod do atmosféry díla paní Marie Butiny. Rovněţ dobře s jejím vnitřním zanícením koresponduje několik myšlenek teoretika Sheldona Cheneye ze stati Abstraction and Mysticism 1962: Mystika je filozofie života a vede k jeho obohacení. Mystika věří, že svět, poznávaný smysly a intelektem, je pouze fází v projevování univerza. Ukazuje na zkušenost, že existuje skutečný svět ducha, spojený s principem božství. Každý člověk je přeci potenciálně božský a prostřednictvím svého vědomí se spojuje s původním duchem. Může rozvíjet své vědomí postupně od realitivity reality ke kreativnímu duchu, může osvítit každý objekt a událost ve hmotném plánu života, přinášet světlo a porozumění. Takový tvůrce zakouší nástup realizace harmonie a řádu. Může odejít a vzdálit se z neurovnaných poměrů, z chaosu velkoměsta fyzického života a ponořit se do požehnané zářivé sebeidentifikace s božským duchem. Je pozoruhodné, ţe myšlenkově i verbálně věty teoretika Cheneye aplikují určité postoje rosekruciánského učení. A není náhodou, ţe před lety po emigraci z Prahy se manţelé Butinovi nakonec usadili v Kalifornii poblíţ města San José, kde sídlí mezinárodní centrum rosekruciánského Řádu A.M.O.R.C. Je také pozoruhodná časová shoda v tom, kdy se začali s tímto učením seznamovat a stali se členy Řádu 3

4 a mezi počátky digitální tvorby obrazů paní Marie, podnícené silnými mystickými stavy.. Jak se dostala tato malá křehká ţena Marie Butina, původem Maďarka, moderní podnikatelka s velkými zkušenostmi, před čtyřmi lety k výtvarné práci na bázi nejlepší digitální technologie? Seznámila se se svým budoucím manţelem, Chorvatem Čadomirem Butinou v 70. letech minulého století při pobytu v ČSR přímo v Praze. Studoval zde FAMU, ona pracovala v Maďarském kulturním centru a pak v počítačové firmě, neboť měla zákaz studia na vysokých školách z politických důvodů. Avšak od počátku ji zajímalo výtvarné umění a spirituální vývoj. Pak se jim podařilo přes Chorvatsko emogrovat do USA, dnes po různých obtíţných peripetiích spolu vedou více neţ 10 let malou prosperující firmu na speciální elektronické přístroje v Kalifornii. Ţijí v centru Silicon Walley, coţ je oblast velmi hustě obsazená computerovými firmami. Čadomir Butina šest let učí na FAMU v Praze. Osudovým obratem v jejich ţivotě bylo jeho těţké onemocnění před čtyřmi lety. V té době naučil paní Marii pouţívat programu Photoshop na PC Apple Macintosh. Kdyţ se uzdravil, odjel opět na půl roku učit do Prahy. Po návratu našel ve studiu cyklus nových digitálních obrazů své ţeny, a kdyţ se situace opakovala, dospěli k názoru, ţe to dílo vyţaduje výstavu. Paní Marie této formě realizace svého vnitřního vesmíru naprosto propadla. Naučila se pouţívat svého vnitřního zraku a vynalezla svou vlastní techniku, při níţ nepouţívá nikdy fotografií ani jiného předem přepraveného či převzatého materiálu. Pracuje se štětcem Photoshopu volně malířsky, dokonale vyuţívá všech technických moţností, a to pouze večer a v noci po ukončení práce ve firmě. Marie Butina je úmyslně vzdálena společenskému a uměleckému ţivotu, neboť hlavním smyslem její výtvarné práce je spiritualita, duchovní vývoj. Je nesporné, ţe cítí umění jako duchovní cestu. Naučila se vnímat a uvědomovat si nové dimenze vnitřního světa, cítí je jako vibrace různých energií, jako vlnění zářivých a duhových barev či jako průniky jasných vizí světla a sametových hloubek temnoty. Při tom náruţivě studuje duchovní literaturu a to je jediné, čeho si dopřává. Nedívá se na televizi, nechodí jiţ několik let do galerií a muzeí, ačkoliv v blízkém San Franciscu je obrovské světové muzeum moderního umění MOMA, spousta menších galerií a obchodů s uměním a knihami o něm. Její talent se probudil a přísně ji vede k vytrvání doma při tvořivé práci. O duchovním obsahu jejích obrazů svědčí i jejich názvy: VIBRACE, MEDITACE, INICIACE, REINKARNACE, OSVÍCENÍ, SVATÉ JÁ, SVĚTLO, MNICH, SEN, TRANSICE, VĚČNOST, CESTA, SVĚTLO A STÍN, SOUCÍTĚNÍ, SPOJENÍ, DVĚ DUŠE, VÍTĚZSTVÍ, VE SLUNCI, VÍTR, DOTEK, SLUŢEBNÍK, OCHRÁNCE, JEDINÝ, MODLITBA, JÁ JSEM ZDE, SANCTUM... a další. Marie Butina sama se netají s tím, ţe k tvorbě byla přivedena učením rosekruciánského Řádu A. M. O. R. C., které chápe člověka jako schránku kosmické energie a jejích vibrací. Také kolem nás postupně probouzené energie vytvářejí silná energetická pole - pulzující VIBRACE. Kdyţ vyuţíváme potenciál podvědomých energií vědomou myslí, odkrýváme vnitřní sílu a schopnosti, které nám umoţní 4

5 ovlivňovat okolnosti fyzického ţivota. Stáváme se tak součástí velké kosmické sítě čistého vědomí. Ačkoliv je člověk plně vytíţen ve svém oboru, můţe tvořit vize, plné energií, můţe plně proţívat změny své ţivotní cesty, ţít na nových úrovních vědomí a být třeba i neviditelně uţitečným pro druhé. Digitální technologie otevírá úţasné moţnosti pro budoucí generace, dává vzácně dokonalý nástroj rozvoje sebe sama do rukou kaţdému, tisícům nadšených amatérů. Jsme vlastně miniaturními fraktály kosmu. Kaţdý má v sobě základ energií vesmíru. Maria Butina ukazuje nový koncept umělecké činnosti jako osobního duchovního vývoje - projekt s otevřeným koncem, obráceným ke SVĚTLU. PŘÍLIVY A ODLIVY SÍTÍ ELŽBIETY GROSSEOVÉ Příliv a odliv / Elžbieta Grosseová - Galerie Oliva, Jilská 7, Praha V tiché galerii OLIVA v Jilské ulici, v bílém klenutém prostoru, který je součástí chodby bývalého barokního kláštera, vystavuje autorka kompaktní nový cyklus, který znamená naprostý převrat v její tvorbě. Vnitřní nutnost a intuice je její metodou, vize nové křehké formy, spletené z nespočtu síťových ok a provazců, je jejím hnacím motorem, a obsahem těch bílých reliéfů, bílých vírů, tornád, rotujících a zvlněných tvarů je odvážné a statečné přiznání k touze po našem očištění, snad po transformaci citů i myšlenek, docela jistě po obnovení toho, čemu v nás se říká duše nebo psychika. B. Kubišta v čase Osmy napsal i říkal, že v díle musíme své myšlenky a city zestonásobit, aby vůbec zapůsobily na diváka, a že především je musíme sami zakusit, jinak by obraz nepůsobil. Domnívám se, že zároveň s tvorbou svých reliéfů, stél a plastik E. Grosseová ten verbálně těžko zachytitelný proces 5

6 vnitřní přeměny opakovaně prožívala. Vždyť stačí porovnat její rasantní tmavé až černé,hutné plastiky, modelované v drsných tvarech, některé jakoby vykopané pod jícnem sopky, vysoké stély či ožehnuté balvany, řady úzkých trychtýřů či prorocké vlny tsunami,modelované a vypalované pár měsíců před známou katastrofou, abychom pocítil ten rozdíl. Motivem sítí se začala zabývat zhruba před deseti lety, objevovaly se hlavně v jejích vejcích různých velikostí, tedy v klasickém archetypu - symbolu zrodu všeho - vesmíru i člověka. Také občas sítí doplňovala formy úzkých vysokých kuželů, stojících na špičce, a to ještě ve starším tmavém období. Současná výstava ukazuje jednotný nový cyklus, realizovaný v nové technologii tzv. papírové hlíny, paperclay jejíž základy si autorka osvojila na sympoziu v Americe. Právě tato technika mixáže keramické hlíny s papírem dovoluje stavět tvary, aniž by sítě praskaly. V peci při vypalování papír vyhoří, hlína sline ve hmotu, a tak sám realizační proces předznamenává velké odlehčení, které chce autorka vnést do sochařské práce. Ovšem je tu znát i jiný postoj ke smyslu díla, jakýsi koncept souznění s událostmi na planetě, s ději ekologickými a geologickými, transfer biologických forem do plastických realizací. Myšlenková novost je cennější než novost technologická, v tomto díle dominuje, převažuje nad výtečně provedeným řemeslem. Elžbieta Grosseová je příkladem skromného a zároveň velice dynamického tvůrce, zabraného zcela do své práce. Jak říkal Nezval, je zcela zaujata pro svůj způsob. Její nenápadná výstava je pozoruhodná i proto, že E.G. je velmi známá v zahraničí, měla kolem 25 samostatných výstav, získala mezinárodní ceny,kterých má zhruba patnáct, je členkou mezinárodní akademie keramiků a účastnila se 22 mezinárodních sochařských a keramických sympozií, také na mnoha z nich přednášela nebo učila. Neváhá znovu a znovu dát všechen svůj čas materializaci nových vizí, průrazně změnit svůj styl práce, ukázat všem zrod a vývoj jedné myšlenky, něco jako filozofický zápisník v sochařské řeči. Kontrastem k němu jsou vystavené černé síťové stély, jakési malé memento mori, které dávají celé instalaci metafyzický význam. Jejich dvanáct menhirových forem poukazuje na období vnitřního boje a na vítězství sama nad sebou, které se stalo odrazovým můstkem pro výtrysk nové energie. 6

7 ČISTÉ RADOSTI KATEŘINY ČERNÉ Výstava obrazů, kreseb a knížek v Galerii Salon I, Řevnice, V dramaturgii této galerie, která představuje autory let šedesátých (Ant. Málek, D Puchnarová, v záměru je výstava Pavla Nešlehy), je tato výstava snad nejvíce překvapivá. Kateřina Černá překvapuje a oblažuje diváky vždy svou jedinečnou osobitostí, důvtipem, originalitou, zároveň i vždy přítomnou silou imaginace a básnivosti. Již v letech šedesátých se zcela vymykala svými výtvory z výtvarného proudu své generace, která pěstovala abstrakci, strukturální malbu a grafiku, existenciální až mystickou filozofií, většinou v opozici vůči vládnoucímu režimu. Při tom však Kateřina vždy byla v jádru myšlenkového dění, tak říkajíc in medias res.zúčastňovala se společných diskuzí, sedánek, výletů, hrála divadlo a sama byla autorkou krátkých scénických hříček, pověstných humorem někdy až sarkastickým. V paměti celé generace je její hlavní role v dramatu Paličova dcera, v němž vystupovali i dnešní slovutní profesoři na AVU, v té době ještě studenti nebo čerství absolventi, a Kateřina v původním slovenském kroji (rodinné památce) zcela upoutala pozornost publika. Je pozoruhodné, že od 60. let Kateřina vždy malovala po svém a nikdy ji nenapadlo to změnit. Výstava v postmoderní galerii v Řevnicích není sice rozsáhlá, přesto dobře vystihuje mnohé polohy jejího talentu. Ukazuje ji nejen jako malířku a kreslířku, ale i jako osobitou ilustrátorku, spisovatelku, vtipnou glosátorku situací a drobných příhod, a autorku grafických listů, jako stvořených do bytu milovníka krásného umění. Výstavě dominuje velký olej 200x200 cm, který malovala jako hold básníku J. Ortenovi, s velmi nekonvenční kompozicí: kolem dokola lyrické metamorfozy čtenářky básní, snící na velké železné posteli, je malířsky vypsán hůlkovým písmem (tak typickým pro Kateřinu) text Ortenovy básně Karin, já píši vám. Písmenka jsou po řádcích různě velká, někdy přeskakují slova z jiného řádku, některá část je dokonce psána vzhůru nohama, ale takový nerytmus dokáže vyprovokovat návštěvníka, aby si text pro sebe rozluštil a nechal se prostoupit jistou ušlechtilou a až tklivou atmosférou díla, která dává charakter celému prostoru instalace. Velké lepty kytic jsou až chagallovsky půvabné, prosté, dokonale řemeslně provedené a s velkou péči ručně kolorované. Její autorské knihy, vytvořené v linorytech nebo v leptech, jsou komorními příběhy, v nichž hlavní roli hrají osobní zážitky, drobnosti a maličkosti života, povýšené do artificielní úrovně. Nesou ještě punc zdravého dadaismu a někdy černého humoru, možná stopy po vlivu slavné Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu, s jejímiž členy ji pojilo přátelství od dob studií. Překvapením je cyklus obrazů - kombinovaných textilních koláží s voskem a olejomalbou (vlastní technologie autorky) - které nesou název Andělé. Jejich jednoduchá řeč je jen zdánlivě prostá. Světlé čisté barvy spolu s obrysy andělských 7

8 postav vyvolávají v psychice diváků pocity čirého okouzlení, radosti a až nebeské vznešenosti i přesto, že malířka přiznala, že na anděly nevěří. V jiných obrazech neváhá použít na totéž téma sytých až ostrých barev. Pozoruhodná je i modrá krajina, vybraná z cyklu starších olejů. Celá výstava napovídá, že do souzvuku mnoha hlasů současného umění přibyl nový nepominutelný hlas,jemuž by bylo třeba dát větší prostor a věnovat i teoretickou pozornost.ukazuje se tu dílo, jež působí celistvě, vyrovnaně a hlavně naprosto originálně a svébytně, dílo, jež nelze slovně popisovat, ale tím lépe je lze ukázat v plné šíři a historické posloupnosti, ve svázanosti s dobovými vlivy naší i světové kultury. A takovou velkou retrospektivu by si dílo Kateřiny Černé zasloužilo. (Malířka D. P.) PRVNÍ DOJMY Z VÝSTAVY ZDENKA BERANA JEHO CELOŽIVOTNÍ DÍLO RETROSPEKTIVA VE VELETRŽNÍM PALÁCI V PRAZE Znala jsem jej již při studiu na AVU, byl to kamarád ze staršího ročníku. Studoval v atelieru monumentální malby u prof. Sychry, který měl pověst velkého přítele studentů, byl srdečný, tolerantní a studentům se hodně věnoval. Také se s nimi uměl bavit. Zájemci bývali zváni na debaty s ním. (Několikrát jsem byla také pozvána a pamatuji si, jak prof. Sychra, již šedovlasý, elegantně a pružně přeskočil vysoké opěradlo pohovky v atelieru, aby si mohl mezi studenty a studentky sednout. Jedině tady jsme mohli zažít, jak učitel předává zkušenosti, kolik toho ví, jak ochotně nám věnuje volný čas.) Zdenek Beran vždy vedl diskusi, byl velmi vzdělaný, zapálený pro umění, a při zpětném pohledu se nyní jeví, že byl pro úkol učitele již předurčen. Kdekoliv byl ochoten mluvit o umění, o malbě, o kresbě. Pro nás mladší dělal zajímavé 8

9 výklady jak v hospodě, tak na plenérech. Dozvídali jsme se o jeho láskách - tehdy měl velmi láskyplný vztah ke gotické malbě, k zakladatelům Osmy. (Na plenéru nám např. četl z povídek André Bretona Nadja, zabýval se surrealistickými metodami psaní - zejména automatickým textem. S Antonínem Málkem nás zavedli do pohraničních bunkrů, kde obdivovali oprýskané struktury na železných dveřích a na plesnivých betonových stěnách. Sestupovali jsme s dvěma baterkami do spodních podlaží, kde se jejich nadšené hlasy odrážely od zdí podzemních chodeb, až jsme dole objevili starou studnu, páchnoucí hnilobou, v níž jsme v hrůze zahlédli jakési zetlelé zbytky vojenské uniformy. Toník a Zdenek si pak vybrali několik zrezavělých kusů železného plechu a zplesnivělé části začernalých prken, které tam byly poházeny, aby z nich mohli sestavit nové struktury - jak sami nazývali svou technologii - a s radostí odcházeli, zatímco my dívky a ženy jsme nenápadně zděšeně prchaly.) Bylo už tehdy o něm známo, že má jasno v dějinách umění. Zdálo se mi, že jeho vůdcovská povaha mu nedovolila ani náznakem pochybovat o správnosti vlastní cesty a vlastních úsudků. Sledovala jsem po letech od r hlavně jeho pedagogickou činnost, co učí a jak učí. Domnívám se, že je u studentů oblíben jak pro svou sdílnost, tak i proto, že je vedl k důkladné profesionalitě v technikách malby, ke znalosti řemesla. - Tím mi jeho škola značně připomíná moskevskou akademii umění, kterou jsem navštívila r společně se Sofií Koblasovou. V Moskvě se tehdy rozrostla móda tzv. barokní malby, taková odrůda hyperrealismu. Malovaly se nahé ženy, ověšené šperky, s ovocem ve stříbrných mísách, kolem nich sametové draperie, vše ve zvětšeném měřítku. To se objevovalo i na velkých poutačích výstav - a nejlépe to malovala jedna žena - majitelka progresivní galerie. V Beranově škole se hodně malovala přezvětšená přepychová holandská zátiší podle reprodukcí, přezvětšené portréty, a to bylo vystavováno na školních přehlídkách. Malovali také velké symbolické figury v aktu. V té době jsme udělali výstavu studentů Beranova atelieru na univerzitě v Olomouci (kurátorka Dr. Badalíková), takže jsme mohli s pedagogy a studenty do jejich dílny nahlédnout dost blízko. Poseděli a pohovořili jsme po vernisáži. Zejména mi utkvěl v paměti dotaz jednoho studenta, když prof. Beran nadšeně komentoval práci svých studentů. Náš student se zajímal o to, čím se tito absolventi potom živí. Odpověď zněla, že právě takovou malbou, protože na výstavách v zahraničí, hlavně v Německu, se vždy všechno prodalo. Osobně mám jiný názor na hodnocení úspěchů uměleckého díla a pedagogických metod, a myslím, že po dlouholetých zkušenostech mám na něj právo. Při výchově mladého dorostu v umělecké práci se mi zdá okamžitá prodejnost spíše smrtícím faktorem pro svobodu a rozlet ducha, tedy negativním faktorem. Po zkušenostech z dějin umění je známo, že díla, která přinášejí nové myšlenky, nové formy, která ukazují silnou originální osobnost, nejsou přijímána teoretiky, znalci a veřejností s porozuměním za doby života umělce. Lidé si musejí dlouho zvykat, učit se číst ty nové kódy, vytvářet si jiné 9

10 pocity, pak se utváří i nové pojmy v teorii umění a trvá i desítky let, než je záměr autorův pochopen a přijat. To je jedna věc. A druhá - morální výhrada: mladým lidem obecně více sluší skromnost. Třetí věc: komerční zaměření je mi neznámé a cizí. Nesouvisí vůbec s podstatou tvoření, a o tom neumím vytvářet slova. Daleko lépe o tom píše např. Fr. Kupka ve své knize Tvoření v umění výtvarném nebo Henri Bergson - Vývoj tvořivý, Kandinskij a mnoho jiných mistrů. Tedy vcelku mi vždy u studentů z atelieru Z. Berana právě chyběla jejich vlastní osobitá díla, volné kompozice, byť malé. Celý styl té školy je skoro jednotný (říkalo se jim fotomalíři). Vypadá to jako přiblížení se ideálům 19. Století - klasické školy malby, - jako tomu bývalo např. u prof. Nechleby či prof. M. Švabinského. Pro mne to není pedagogika rozvoje fantazie, ale rozvoje technologie malby. O VÝSTAVĚ SAMOTNÉ: Vědomě jsem si určila metodu prohlíţení: cestu sebezkoumání, kdy před kaţdé dílo jsem se postavila, vnímala a proţívala, a pak jsem si uvědomovala, jak reaguje moje bytost - co cítím a co si myslím před jednotlivými obrazy, objekty. Ještě nikdy jsem tak vědomě nepostupovala, a musím říci, že mne to samotnou překvapilo. Také se domnívám, že taková metoda vlastně zastupuje vnitřní dojmy každého běžného diváka, který na výstavu ze své vůle přijde. Dříve jsem byla o takové divácké reakce ochuzena a hodně jsem je v celé své práci sama postrádala. Co jsem tedy zažila na té výstavě: Počáteční tmavé roualtovské a bauchovské oleje ve mně vzbuzovaly smutek a frustraci, což se zesilovalo, jak jsem postupovala až ke hrůznému obrazu Dýňovité hlavy (1966), v němž začal očividně užívat novou techniku tzv. strukturální malby. Zdálo se mi, jakoby obraz kolem sebe rozstřikoval odpornost a ošklivost. Na vrstevnatém podkladu, který svým povrchem evokoval vředy a boule na tělech nebohých malomocných, byay provedena olejomalba jakési rozporcované holé hlavy člověka, kde místy viselo vypoulené oko, kusy uší, nosu, zjizvené kůže, vše ponořeno v omáčce hnědočerných lazur. Zde jsem vnitřně poznala tu hlubokou podvědomou oblast, z níž se vždy rodí pohnutky k vytváření takových děl: oblast nenávisti k sobě a k svému okolí, existenciální bezvýchodnost, zoufalství a smutek, bezradnost nad situacemi života, znechucení, tápání a hnus. Takové pocity mne provázely při procházení celou instalací, zesilovaly, až mi ukázaly tendenci k vlastnímu sebezničení autora, hlavně v objektech, které evokují shnilé tkáně a podzemní kořeny, bující plísně a sliz, vytvořené z hromad koudele, pokryté cákanci v barvě hnisu. 10

11 Objekty, v nichž užíval vaty, postříkané krvavými stopami, ve mně vyvolávaly řezavé pocity utrpení, asociace zbytků po lidech, spousty penetrované bolesti, ukrývané v bílých kufrech pro dlouhé cesty příští generace. Mé vědomí se utěšilo představou, že ty kufry někdo odveze... V obrazech z posledního období, kdy Z. Beran přešel k hladké malbě, pocítila jsem v ploše obrazu rozpory. V podstatě malby samé používá protikladných systémů: figurální malba je přeťata velkými částmi plošné malby, na níž je někdy natěračskou štětkou nahozeno pár hrubých siláckých tahů. Vypadá to jako ostrý boj dvou řádů v jednom obraze, jako svár principů. Ale cítila jsem hlavně rozpačitost autora nad dokončením obrazu. Při sledování svých reakcí na jednotlivá díla jsem shledala, že sice mé smysly oceňují technické provedení, ale zároveň ambivalentně vnímají všechna ta abstraktní díla jako velké vředy, nádory a puchýře. Dokonce na některých malbách to bylo definováno a malířsky přiznáno. Moje tíseň a úzkostnost se tak zvýšila, že jsem se rozhodla k rychlému odchodu z prostoru výstavy. Zvažuji večer po vernisáži ten celkový stav vědomí. Celý svůj prožitek. Připadá mi, jakoby bolesti a utrpení z duše Zdenka Berana nikdy neodešly, přežívají, zůstávají tu s námi, uměle a umělecky živeny desítky let bez protiléku. Zůstávají tu jako symboly útlaku, hnusu, zoufalství, jako pomníky těžkomyslnosti a jako výsměch každé touze po kráse a radosti. Ale proč tak dlouho? Ten, kdo je tvořil, nehledal a nepotřeboval protiváhu. Nepotřeboval vlastní statečné rozhodnutí k jinému způsobu vnímání a cítění života, jeho výzkum si totiž sám vymezil pouze na ty nepříjemné a odstrašující fenomény. Poznala jsem, že celá ta léta si neuvědomil, jak jeho díla ve skutečnosti působí na ty druhé - na přátele, diváky, publikum. Připadá mi, že vlastně od let šedesátých nikam nepokročil, že v tom, co nás trýznilo, docela s chutí zůstal. Zdá se mi, že s jistým sarkastickým potěšením nám svá díla esteticky úhledně předkládá. Také jsou teoretici, kteří jeho dílo dobře komentují. Vše se dá vysvětlit. Ale přeci jenom divák má právo si vybírat, co chce vidět, tak jako má právo si člověk vybírat jídlo nebo knihy. A toho se učím užívat jako kterýkoliv jiný divák. D. Puchnarová, únor

12 KONKRÉTY- OBJEKTY ZDENKA KUČERY V OLOMOUCKÉ GALERII G NA DOLNÍM NÁMĚSTÍ, VYSTAVENÉ V ROCE 2007 (Psáno pro Ateliér) Myslím, že málokdy se setkáváme s tak důslednou manifestací čistého myšlení ve výtvarném světě, jako u zakládajícího člena a nestora olomouckého Klubu konkrétistů (KK 2). O profesoru Zdenkovi Kučerovi se nemluví jako o matematikovi, ačkoliv jím v jádru je: studoval totiž matematiku na fakultě přírodních věd zároveň se studiem výtvarné výchovy na UP v Olomouci. Matematické a geometrické myšlení je pro něj něco jako chléb a sůl života. Sám se k tomu přiznává ve vlastním textu: Geometrie je principem makro - i mikrokosmu, živé i neživé přírody. Geometrie je vše, co jsme schopni postřehnout na zemi i v univerzu, je to vše to, čím jsme my sami... Takový entuziasmus, takové zanícení a systematické promýšlení osobních výzkumů je porovnatelné se zaujetím špičkových vědeckých pracovníků, skrytých ve svých laboratořích. A takovým způsobem nenápadně a skrytě pracuje dlouhá léta Zdenek Kučera na nekonečném badatelském úkolu, který zadal sám sobě. Na výstavě prezentuje prostorové objekty, v nichž s geometrickou inspirací pracuje již od 60. let. Uvážlivý výběr drobnějších komorních plastik i větších konstrukcí překvapuje koncisností, čistotou provedení, a také nápaditostí a řízenou silou invence, jejímž podtónem je hravost. Ta je důležitou vlastností autorovy bytosti a najdeme ji skrytou ve všech realizacích, právě tak jako výpověď o kráse tvaru, o kráse hmoty, o kráse konstrukce, o kráse geometrie. Překvapují precizní malé bronzy, v jejichž povrchu, leštěném do vysokého lesku, se odráží okolní prostředí. Dvě mezikruží a Nekonečno (téma Mobiovy pásky) mohou vzdáleně připomínat témata švýcarského Maxe Billa, proslulého zakladatele konkrétního malířství i plastiky, který často upozorňoval na redukování estetické reality na barvu a formu a na matematický způsob myšlení. Z. Kučera svými vlastními variantami poukazuje na začlenění českého konkrétismu do mezinárodních souvislostí, a ve volné postmoderní atmosféře neváhá svobodně citovat a připomínat estetiku Maxe Benseho, klasifikaci znaků v sémiotice Ch. Sanderse. Jen někteří z jeho přátel o něm vědí, že miluje úvahy o matematice a geometrii v knihách prof. Vopěnky. V malých bronzech Z. Kučera virtuózně pracuje s čistými tvary koule, z nichž odebírá geometricky konstruované malé díly, pracuje s materiální povahou elementů, ubírá a jinde přidává. V té racionalitě je projevena maximální koncentrace umělce při práci na vytváření tvaru. Příležitost má i divák - transferem pocitů se může oné 12

13 koncentrace zúčastnit, a ocenit i to, že může, byť nevědomě, použít těchto zářících malých objektů k meditaci, ke zklidnění myšlení, k prožívání nové krásy. Neboť- jak říká Max Bense: tím, že zde smyslové kvality fungují jako materiální znaky, ustavují umělecké krásno... Další poloha Kučerovy hravé tvorby se výrazně soustředí na polyedry. Zářivě modré nebo jasně červené čtyřstěny z trojúhelníků vytvářejí konfigurace, vyzývající diváky k přesunování a přestavování, ke hře s objekty. Ačkoliv jsou instalovány na nízkých bílých soklech, suverénně ovládají prostor a mohly by být modely pro monumentální plastiky v architektuře. V tom oboru má ostatně Z. Kučera dlouholeté zkušenosti a řadu realizací. Pozoruhodný je prostorový konkrét, jehož základem je úzký dlouhý hranol, zalomený na koncích do pravých úhlů. Můžeme jej postavit do několika poloh, a navíc není z kovu, který jeho ostrá forma připomíná, ale ze sololitu s bezvadným modrým lakem na povrchu. Tedy se dá s ním snadno manipulovat, a ač formou připomíná dřívější hard - edge plastiky, liší se jak svou komorní velikostí, tak i lehkostí a přenosností, tedy uvážlivou a jasnou koncepcí hry s objekty. Té plně vyhovuje průhledná plexisklová kompozice Pravá a levá, složená ze dvou symetricky zrcadlově obrácených kruhových výřezů, pravoúhle zalomených. Dvě části, stojící ve výši loktů diváka, jsou ve své průzračnosti geometrickým skvostem a mnohoznačným symbolem s filosofickými i psychologickými aspekty. Především tento dvojitý objekt silně svádí ke hře a je konkurentem Pevsnerových průhledných objektů, naprosto uzavřených před diváky v plexisklových vitrinách. Kučerovy konkréty může divák přeskupovat, stavět na sebe, měnit polohy v osvětlení, pozorovat jejich stíny, v případě plexiskla různá prozáření hran. Další oblastí Kučerova výzkumu jsou prostorové struktury. Čtyřrozměrná síť z trojúhelníků, sestavená z úzkých hliníkových trubek, zavěšená na svislé tmavé ploše, manifestuje nekonečno sítě, která je systémovým základem našeho fyzikálního světa jakožto nově přepokládaná struktura hmoty, ale i základem našeho planetárního vědomí, spojeného sítí internetu. Je v ní zaklet také konstrukční řád dnešní architektury. Vrcholem těchto koncepcí je velká konstrukce dvacetistěnu se čtyřbokými jehlany. Je takřka nehmotná, tvořená pouze štíhlými kovovými trubkami, ale udivuje svým složitým řádem, pracnou geometrickou konstrukcí, svou absolutní jistotou existence. Jistě je to hold geometrii od časů Platonových. Nelze nevzpomenout na zálibu v polyedrech Leonarda da Vinciho, který jich vyrobil pro své potěšení padesát devět, či na fantaskní kompozice různých mnohostěnů v grafikách Escherových. Konkrétní umění je podle Maxe Benseho uměním realizovaných idejí, způsobem, jak zviditelnit řád, který označuje za pořádek platonského světa. Matematika vymezuje nejčistší sféru platonských těles. Platon tvrdil, že koule reprezentuje dokonalou krásu, a že základní živly jsou symbolizovány v mnohostěnech. Dnešní věda objevila, že některé viry mají tvar dvacetistěnu. To vše umělecké dílo Z. Kučery potvrzuje a nově rozvíjí. Prostorové objekty Kučerovy jsou na výstavě výborně doplněny jeho výzkumy v grafice, univerzalita a mnohočetnost jeho vidění se znásobuje a jeho geometrický svět krásy, stvořený z poznaných vědeckých zákonitostí, ukazuje věčnou hodnotu geometrického umění. 13

14 KDO TO VYŘÍDÍ KANDINSKÉMU? Prof. Vladimír Kokolia se ve své úvaze Duchovní umění /Atelier č / opravdu spravedlivě rozhořčil nad přílišným používáním slova duchovní ve vztahu k umění. I jeho ostatní výtky chápu a plně s ním souhlasím. Jistě je jedním z mála, který dobře ví, o čem píše. Všichni víme, jakými talenty a dovednostmi je vybaven, viděla jsem jeho zastoupení na Documentech v Kasselu před několika lety, slyšela jsem jeho dynamické a vynalézavé hudební produkce s jeho skupinou, sleduji výstavy jeho studentů i diplomantů a obdivuji spolu s našimi studenty knihu Kresby s 300 reprodukcemi, kterou vydal jeho přítel V. Zadrobílek ve svém alchymistickém nakladatelství Trigon v Praze. Je skutečně pravda, že zacházíme s hlubokými a nebo vysokými věcmi,jak píše, a já dodávám, že vlastně tomu pramálo rozumíme. Tedy dnes sama neumím odhadnout, co to vlastně umění je, ani vlastně nevím, co to je duchovní. Jestliţe je V.Kokoliovi nepochopitelné, ţe někteří nemáme vyšší resistenci vůči zakuklenému blábolu, tedy se pokorně přiznávám,ţe zapomněl citovat mou studii Naznačení skrytého smyslu umění v Atelieru č. 10 /04, která je oproti kritizovanému textu o Inspiraci současnou fyzikou v At. Č. 22/04 naplněna takovými a podobnými pojmy, (které vytvořila západní teorie umění), asi tak o 100% více. Je to zpráva o tom, jak si smysl umění v 20. stol. vykládali nejznamenitější západní badatelé ve zcela svobodných podmínkách. Tento text byl přednesen při mé habilitaci na AVU, kde prof. Kokolia učí, v r Druhý text byl publikován v jednom sborníku INSEA a vznikl na základě debat se studenty fyziky, matematiky a dějin umění, kteří chodívali do kurzů večerní kresby na UP Olomouc. Dokonce známý profesor na matematicko-fyzikální Fakultě v Olomouci mi při tom dával poučení a rady a napsal vysvětlivky pro onen sborník. Takţe je těţké pro mne nést za něj tu pohanu, ţe jde o zakuklený blábol. Oba ty texty jsou trochu kompilací, zprávou pro naše poměry, neobsahující zdaleka vše. Zdůrazňuji, ţe opět souhlasím s prof. Kokoliou a se všemi moudrými ještě před Wittgensteinem, ţe o některých věcech se musí mlčet. Tak také úporně mlčím o vlastních postojích a obdivuji Vl. Kokoliu, který podstatu svého uměleckého vyznání originálním způsobem veřejně ve své úvaze odhalil /je to vzácný příklad toho, ţe platí to, co si myslíme/. Musím dodat, ţe existují moţná stovky jiţ publikovaných odborných článků a knih na tato témata v zahraničí, a ţe studenti jsou v těchto oblastech daleko zběhlejší neţ naše generace díky celosvětové vzdělávací síti na webu. 14

15 Sama osobně se vyvaruji přespřílišných slovních výrazů a slibuji, ţe si dám velký pozor, ale kdo to řekne těm zmíněným ţijícím autorům a studentům a kdo to vyřídí těm neţijícím? Kdyţ zakladatelé moderního umění ve světě i u nás studovali Kandinského knihu O duchovním v umění (Mnichov 1913), neměli za sebou 40 let myšlenkové poroby jako my. Proto zřejmě nemohli mít výhrady k onomu pojmu duchovní v umění. Je přinejmenším pozoruhodné, ţe se zatím neozývají teoretici umění. Jak je to moţné? Nezajímá je to? A při tom to je jejich obor, nikoliv náš. Vám, velký umělče Vladimíre Kokolio děkuji, ţe jste můj článek četl a ozval se. JAKÁ JE ODPOVĚĎ NA OTÁZKU PO VÝZNAMU SLOVA EROS V LIDSKÉM POKOLENÍ? (KATALOG VÝSTAVY KLUBU KONKRÉTISTŮ EROTIKK2, OLOMOUC, LEDEN 2003) Pro ni si jdu k moderní filozofce Hannah Arendtové, jejíž dílo u nás nesmělo být za socialismu vydáváno, a myslím si, že by mohlo zaujmout i naše studenty: Myslet a být plně ţivý je totéţ. Z toho plyne, ţe myšlení vţdy začíná nanovotýká se pojmů jako spravedlnost, štěstí, ctnost, které nám dává sám jazyk, vyjadřující smysl všeho, co se děje v ţivotě. To, co nazývám hledáním smyslu, se v Sokratově jazyce nazývá láska v řeckém významu E R O S. Láska jako eros je především potřeba: ţádá to, co nemá... Láska, touţící po tom, co nemá, vytváří vztah k tomu, co není přítomné. Protoţe úsilí myšlení je druhem ţádoucí lásky, mohou být předmětem myšlení pouze předměty hodné lásky - krása, moudrost, spravedlnost,... a pouze lidé, prodchnutí sokratovským erotem, láskou k moudrosti, kráse a spravedlnosti dokáţou myslet... 15

16 (a tvořit to přidávám pro členy a přátele Klubu konkretistů a umění vůbec pozn. D.P.) (H.Arendtová,Život ducha,2001) S velkým potěšením přidávám definici ze slovníku knihy Johna Lashe Průvodce hledačů absolutna, kterou vydala olomoucká Votobia (a tedy podle mého mínění jistě platí především pro nadšené členy Klubu olomouckých konkretistů): LÁSKA = náklonnost k tomu, kdo s námi spolu - pracuje (colaborare) a kdo s námi spolu - hraje (coludere), je to rozpoznání boţství v jiném člověku a odhodlání napomáhat k jeho rozvoji... Morgan Scott Peck definuje lásku jako účast na duchovním růstu jiné osoby /Nevyšlapanou cestou, Odeon Praha 1993/. Prazákladem slova LOVE je starý kořen LEUBH ve významu touha, přitaţlivost. Jsme jí přitahování k podstatě jiné lidské bytosti. Možná, že tyto myšlenky lépe říkají to, co by mohly snad znamenat mé výtvarné snahy posledních pěti let - celý svět vnímání, cítění, vztahů, představ je propojen, propleten, někdy až nerozlučně provázán, a čím víc, tím více síly nebo snad energie z toho může přicházet - a také pomáhá světlo, paprsky, jenže co my víme? Nejvíc ty barvy, držené tvarem by mohly něco samy od sebe vyzářit... kéž by tomu tak bylo! 16

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice:

Tématický plán. Předmět Výtvarná výchova. Vyučující PhDr. Eva Bomerová. Školní rok 2016/2017. hod./týd. 2. Ročník IV. A. Učebnice: Tématický plán Předmět Výtvarná výchova Vyučující PhDr. Eva Bomerová Školní rok 2016/2017 Ročník IV. A hod./týd. 2 Učebnice: Doplňkové učebnice: Cikánová, K.: Kreslete si s námi. Aventinum Praha, 1997.

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ŢIVOT LIFE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR KRESBY A GRAFIKY STUDIO OF DRAWING AND PRINTMAKING ŢIVOT LIFE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR

Více

Výtvarná výchova Ročník TÉMA

Výtvarná výchova Ročník TÉMA Výtvarná výchova Ročník TÉMA 1. 2. Výtvarná výchova Vlastní tvorba Metodika emocionalní Vlastní tvorba Metodika popíše vhodné společenské chování v dané situaci; dokáže projevit kladné vztahy k umění,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník

Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarná výchova - Sexta, 2. ročník Výtvarný obor Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence komunikativní Kompetence k řešení problémů Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

atelier sochařky hany wichterlové

atelier sochařky hany wichterlové okolí újezdu_praha 1_malá strana atelier josefa sudka atelier sochařky hany wichterlové samostatně stojící stavba se zahradou na pozemku patřícímu mč praha 1 v současné době přístupná přes bytový dům újezd

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE

CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE CHRÁM DUŠE SVINUTÉ DIMENZE KONCEPCE MULTIMEDIÁLNÍ INSTALACE VÝTVARNÝCH DĚL DANY PUCHNAROVÉ VE SPOLUPRÁCI S Dr. H. BLOCHOVOU (klášter ČESKÝ KRUMLOV, UC UP OLOMOUC, zámek DOBŘICHOVICE aj.) IDEOVÁ BÁZE PROJEKTU:

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den!

Co je afirmace? Zde je několik příkladů afirmací, mnohé z nich často sama užívám: Dnes jsem vděčná za svůj život. Dnes je krásný den! Co je afirmace? Ve slovníku nalezneme význam tohoto slova ve smyslu přesvědčení, přitakání, ujištění, tvrzení. Každý den, každý okamžik nám hlavou běží mnoho myšlenek, tvrzení, přesvědčení, v duchu každý

Více

milan dobeš dynamický konstruktivizmus

milan dobeš dynamický konstruktivizmus milan dobeš dynamický konstruktivizmus Milan Dobeš malíř, grafik, sochař, performer, autor světelně-kinetických objektů a monumentálních realizací v architektuře. Narozen 29. července 1929 v Přerově. V

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období)

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: (1. období) Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. (1. období) Žák: rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty),

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. III. - rozeznává různé přírodní materiály - seznamuje se s rozličnými technikami přechází od hry k experimentu Experimenty s nástroji - kresba: rukou, tužkou, rudkou, uhlem, dřívkem, fixy, malba

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření OSV rozvoj schopnosti tvar, objem a prostor poznávání světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura OSV sebepoznání a jejich uspořádání

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

studijní opora k předmětu

studijní opora k předmětu doporučený ročník: 1 forma výuky: seminář, cvičení rozsah hodin výuky: 8 hod/semestr počet hodin pro samostudium: 50 způsob zakončení: zápočet vyučující: Mgr. Karel Řepa studijní opora k předmětu Co je

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA

Specializace z výtvarné výchovy ročník TÉMA Specializace z výtvarné výchovy 2-4 Seznamování s uměním v praxi 2 Teorie výtvarného a samostatně vyhledává informace o dané tematice, autorovi; aktivně se podílí na programu exkurzí; vyjádří vlastní prožitky

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

jarosław sebastian pastuszak struktury světla

jarosław sebastian pastuszak struktury světla jarosław sebastian pastuszak struktury světla 28. 11. 2015 28. 1. 2016 sebastian je sebevědomý člověk. sebastian je filozof svým založením, hledač a kreativec. je pevně ukotven v každodenním životě, ve

Více

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.

6.2. II.stupeň. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. 6.2. II.stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura 6.2.12. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové vymezení Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Výtvarná výchova - 1. ročník

Výtvarná výchova - 1. ročník Výtvarná výchova - 1. ročník rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barvy, objekty dokáže uspořádat, střídat nebo kombinovat jednoduché prvky interpretuje různá

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži

Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Sv. Lukáš, patron malířů a jiné havěti, vynesl verdikt a udělil ceny ve výtvarné soutěži Katedra výtvarné výchovy

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

SZTUKAISWAHR I - Eva Dvorak. Eva Dvorak: Obrazy-zářiče

SZTUKAISWAHR I - Eva Dvorak. Eva Dvorak: Obrazy-zářiče SZTUKAISWAHR I - Eva Dvorak Eva Dvorak: Obrazy-zářiče GALERIE MYŠINA Zveme Vás do galerie Fakulty výtvarných umění VUT v Brně na vernisáž výstavy SZTUKAISWAHR I - Eva Dvorak Eva Dvorak: Obrazy-zářiče Vernisáž

Více

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků

Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Projekt Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži Metodické, odborné a edukační centrum péče a obnovy historických zahrad a parků Ing. Jitka Gajdoštinová + Ing. Lenka Křesadlova Ph.D. - NPÚ ÚOP v Kroměříži

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník

Základní škola Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 3. ročník VÝTVARNÁ VÝCHOVA RVP ZV Obsah Základní škola Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-3-1-01 VV-3-1-02 VV-3-1-03 VV-3-1-04 rozpozná a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, jsem rád, že se po roce potkáváme v čase adventu na XI. ročníku benefiční akce pro SKP-CENTRUM, o.p.s. Dovolte mi, přivítat Vás zde v Rytířském sále pardubického zámku,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno

Pojem Podle Ottova slovníku Podle Ottova slovníku Encyclopedia Britannica Podle prof. C. Tiedemanna Šířeji může být uměním všechno Text Umění Než se budeme zabývat jednotlivými druhy umění, zkusme se zamyslet nad tím, jak ho definovat. Je spojeno s člověkem od pradávna? Co všechno má člověku dávat? Je nezbytné? Potřebujeme ho ke každodennímu

Více

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš

Vážení hosté benefičního večera, KATALOG DRAŽENÝCH UMĚLECKÝCH DĚL. Mgr. Jiří Pitaš Vážení hosté benefičního večera, každoročně se v čase adventním setkáváme na benefičních akcích pro SKP-CENTRUM, o.p.s., v letošním roce se jedná již o jubilejní X. ročník. Vítám Vás na charitativní dražbě

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A

Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A 13-ŠVP-Výtvarná výchova-p,s,t,k strana 1 (celkem 6) 1. 9. 2014 Předmět: V Ý T V A R N Á V Ý C H O V A Charakteristika předmětu: Cílem předmětu je postupně seznamovat žáky s výrazovými výtvarnými, technikami

Více

Projekt/výtvarná řada: Popis projektu:

Projekt/výtvarná řada: Popis projektu: Vizuální komunikace, otevřený prostor k výchově a vzdělávání - komplexní inovace pedagogických, výtvarně pedagogických a uměnovědných studijních oborů Reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0075 Projekt/výtvarná řada:

Více

Alternativní religiozita a psychoterapie

Alternativní religiozita a psychoterapie Alternativní religiozita a psychoterapie 2010 předběžný rozvrh seminární práce 1. Úvod, spiritualita a psychoterapie, 25. února spiritualita v psychoterapii 2. Nové myšlení a techniky sebezlepšení 4. března

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

MUO dětem, žákům a studentům

MUO dětem, žákům a studentům MUO dětem, žákům a studentům nabídka vzdělávacích programů Muzea umění Olomouc http://www.olmuart.cz/vzdelavani facebook: MUO dětem září říjen 2015 Arcidiecézní muzeum Kroměříž Tel: 778 714 935 / email:

Více

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček

O radosti pro život MILÁ KNIHA. Přemysl Dvořáček O radosti pro život MILÁ KNIHA Přemysl Dvořáček O radosti pro život Přemysl Dvořáček V prožitku jemného citu lásky ve svém srdci cítíme blažený vjem upřímné radosti a něhy. S pocitem upřímné radosti

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Průvodce tématem estetika -1.část

Průvodce tématem estetika -1.část Lukáš Ondra ODKUD SE BERE KRÁSA? 6. Estetika Průvodce tématem estetika -1.část 6.1 ÚVOD: CO JE TO ESTETIKA? 6.2 PLATÓNOVO POJETÍ KRÁSY 6.3 NIETZSCHOVO POJETÍ ŽIVOTA JAKO UMĚLECKÉHO DÍLA 6.4 PŘIROZENÁ KRÁSA

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA

Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katechetika I. KATECHEZE SLUŽBA SLOVA, HLÁSÁNÍ KRISTA Katecheze a služba slova otevřené problémy Katecheze a Boží slovo Antropologická katecheze? Katecheze ve službě inkulturace Požadavek úplnosti pravd

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

STERLING SILVER Made in Germany

STERLING SILVER Made in Germany Již od 18. století je Pforzheim znám jako středisko Kdo byl Otto Hutt? zpracování drahých kovů. V malých řemeslných dílnách stejně jako v průmyslových závodech zde vyrábějí zlaté a stříbrné šperky, hodinky

Více

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe

Výtvarná výchova. Barevný svět kolem nás, barvy které známe 1 Výtvarná výchova Výtvarná výchova Učivo Barevný svět kolem nás, barvy které známe Barvy základní, podvojné a jejich uplatnění při VOV, možnost použití redukované né škály Barvy lazurní/husté; odstíny,

Více

Volitelné dějiny umění

Volitelné dějiny umění školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Výtvarná výchova 1. období 2. Obsah Kód Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VÝTVARNÁ VÝCHOVA VV-3-1-01 VV-3-1-02 rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (linie, tvary, objemy, barvy, objekty);

Více

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235

Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Datum: 25. 4. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_235 Škola: Akademie - VOŠ, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Výtvarná výchova pro 1. stupeň

Výtvarná výchova pro 1. stupeň 5.7.2. Výtvarná výchova pro 1. stupeň Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci

Více

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed.

Ročník VII. Výtvarná výchova. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Průřezová témata. Kompetence Očekávané výstupy. Mezipřed. IX Barevné cvičení Podzim Kolik barev má podzim Tempera, akvarel Detail obličeje oko, ucho, ústa Hlava z profilu Hlava en face Kresba tužkou Beseda o umění J. Mánes: Josefína Video Mistrovská díla z českých

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný Příroda a svět dětí Výsledky vzdělávání Učivo Průřezová témata přesahy do učebních bloků: Žák: citlivě přistupuje ke své práci vytváří si základy kulturních návyků pro práci s uměleckým

Více

Mark Rothko. "Color Field Painting"

Mark Rothko. Color Field Painting Mark Rothko "Color Field Painting" Jakou moc má umění? Můžete ho prožívat jako lásku nebo smutek? Může změnit váš život? Tyto zdánlivě nemožné otázky dává Simon Schama, autor cyklu Síla umění, úvodem

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR

Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Motivační faktory vybraných segmentů k návštěvě ČR Ing. Jana Valentová Katedra cestovního ruchu FMV VŠE v Praze Osnova prezentace Teoretický vstup: Motivy obecné pojetí Motivy k cestování Praktický pohled

Více

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling

Německá klasická filosofie I. Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Německá klasická filosofie I Německý idealismus: Johann Gottlieb Fichte Friedrich Wilhelm Joseph Schelling Dějinný kontext a charakteristika Jedná se o období přelomu 18. a 19. století a 1. poloviny 19.

Více

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh

5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 5 + 1 věc, kterou potřebuje každý dobrý marketingový příběh 2014 Michal Garšic Tato publikace, ani žádná její část nesmí být kopírována, rozmnožována, ani poskytována třetím osobám. Také nesmí být šířena

Více

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí

Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT / nabízí Společnost TTM o.s. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR pod č.j.: MSMT - 24322/2015-1 nabízí cyklus vzdělávacích programů pro výtvarné pedagogy VÝTVARNÁ LABORATOŘ 1. ÚVODNÍ SEMINÁŘ 2. MOŽNOSTI KRESBY

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, Jablonec nad Nisou, telefon: ,

BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, Jablonec nad Nisou, telefon: , BUTTERFLY Servis, s.r.o. Podhorská 32, 466 01 Jablonec nad Nisou, telefon: +420 484847 931, servis@butterfly.cz, www.butterfly.cz Představuje exkluzivní kolekci skleněné mozaiky v barvách drahých kovů.

Více

Východočeská galerie v Pardubicích

Východočeská galerie v Pardubicích Východočeská galerie v Pardubicích je specializovaná instituce v Pardubickém kraji, která je svojí činností zaměřena na oblast vizuálního umění pořádápravidelné výstavy výtvarného umění, ale i řadu dalších

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE

NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOZOFIE ÚKOL 1 Kdo byl předchůdcem německé klasické filosofie? Která filosofická témata řešil? NĚMECKÁ KLASICKÁ FILOSOFIE jeden ze základních proudů v evropské filosofické tradici konec

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE

SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE SBÍRKA GRAFICKÉHO DESIGNU POHLEDNICE Muzejní sbírka pohlednic patří k nejbohatším, čítá několik tisíc kusů, přičemž její velká část je zatím uložena jako netříděný fond. Vedle místopisných tématik jsou

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA

Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spirituální teologie PÍSMO JAKO SPIRITUALITA Spiritualita Spiritualita je docela módním pojmem. Různí lidé jí různé rozumějí a různě ji prezentují. Spiritualita už není spojována jen s religiozitou. Na

Více

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky

Anotace Autorka Výstavy. Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Anotace Autorka Výstavy Plastiky Obrazy Kresby Mandaly Mozaiky Prostředí jenž kolem sebe každý z nás každodenně vytváří je ovlivněno touhou po životě. Její hodnotu máme nastavenou uvnitř svého srdce a

Více

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž,

Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, Světlá nad Sázavou, leden 2016 Tisková zpráva Účast na veletrhu designu Maison et Objet, Paříž, 22.1. - 26.1.2016 Po velkém úspěchu na loňském zářijovém veletrhu Maison et Objet se BOMMA opět vrací do

Více

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček

Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA. Přemysl Dvořáček Vnímání citu SLOVO DAR ŽIVOTA Přemysl Dvořáček Vnímání citu Uzavřený kruh poznání sebelásky byl název souboru citací zveřejněných v knižním titulu Labyrint zdraví. Nyní nakladatelství Na-Ra nabízí soubor

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více