Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka."

Transkript

1 PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí se do kulturních akcí školy probouzí a snaží se uchovat v dětech radost z výtvarného projevu koncipuje výuku do tzv. projektů, které jsou prováděné v delších časových úsecích a jsou námětem blízké malým dětem dbá důsledně na princip pedagogické přiměřenosti skládá úkoly od nejjednoduššího ke složitějšímu

2 1. hravým způsobem si osvojí základní kreslířské a malířské dovednosti, výtvarné materiály, nástroje a způsoby, jak je výtvarně uchopit vyjmenuje čím kreslíme, čím malujeme, co je výrazem kresby a co malby ukázněně pracuje a je soustředěný po dobu celé vyučovací jednotky zpracuje hapticky trojrozměrně jednoduchý objekt navštěvuje kulturní akce školy i města při motivaci se setká s ukázkami uměleckých děl, přiměřeně jeho věku ve výuce používá převážně metodu výtvarných etud, hravých cvičení, při kterých se žáci seznamují s prvky výtvarného jazyka respektuje individualitu žáka individuálním přístupem, podporou a zaměřením se na rozvíjení rysů žáka, které budou v jeho uměleckém vývoji přínosné vychovává žáka k prezentaci své práce na vernisážích, výstavách, podporuje v žákovi sebehodnocení, sebeuvědomování, tím ho vychovává ke komunikativnosti, spolupráci a týmové práci

3 2. má vytvořeny správné pracovní návyky spontánně nakreslí své zážitky a představy, všímá si prostředí vyjmenuje pomůcky, materiály a základní techniky kresby, malby, grafiky, keramiky respektuje výrazové vlastnosti výtvarných prostředků intuitivně použíje výtvarnou kompozici zvládne jednoduché prostorové výtvarné činnosti, využije vícepohledovost reprezentuje školu na kulturních akcích (vernisáže a výstavy VO) aktivně se zapojí do dění města pěstuje si úctu ke kulturnímu dědictví našeho národa důsledně uplatňuje princip pedagogické přiměřenosti přizpůsobuje nároky žákovi dle jeho individuálních schopností seznamuje žáka se systémem práce, normami chování, pravidly používání nástrojů a pomůcek (vlastní ukázka, ukázka finální práce umělce, beseda s umělcem, ukázka v literatuře, počítači.) koncipuje úkoly do větších celků - výtvarných řad a projektů, tak podporuje u žáků logické myšlení a vědomí návazností. Metodou řetězení námětů vnáší do výtvarné výchovy řád a smysl

4 3. rozezná kresbu, pojmenuje kresebné prostředky užíje základní kreslířské výtvarné techniky kresbu tužkou, perem, pastelem, perokresbu ovládá základy teorie barev, seřadí barvy v barevném kruhu a chápe vztahy v něm (světlé - tmavé, teplé - studené, příbuzné, protikladné) chápe princip grafiky, předvede techniku černobílého i barevného linorytu, slepotisku, otisku přírodnin, tisku z koláže prokáže kultivovaný vztah k povrchu a objemu v prostorové tvorbě, uplatní základní nosný prvek vícepohledovost ovládá základy technologie a principy zpracování keramiky VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

5 4. vyjmenuje rozdíly mezi kresbou a malbou využije tradiční i netradiční kresebné prostředky, je schopen experimentovat osvojí si základní principy malby: namíchá a namnoží barvy, vytvoří správnou konzistenci temperové barvy seřadí barvy do systému kruhu a popíše vzájemné vztahy mezi nimi objasní složení barvy po chemické stránce (barva jako hmota, se kterou pracujeme: pigment a pojidlo) definuje princip grafiky, ovládá různé grafické techniky ovládá základy technologie keramiky, využije vlastnosti hmot (hněte, vytahuje, koulí, spojuje ) je zručný při modelování špičkami prstů VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

6 5. ovládá a vědomě použíje kreslířské, malířské i grafické prostředky vyhledá a vyzkouší netradiční nástroje vědomě uplatní možnosti přístupu k realitě od subjektivní po objektivní vyjádření prokáže kultivovaný vztah k povrchu, objemu a materiálu, je schopen pozorovat materiály a předměty, fyzicky prožije jejich vlastnosti a do výtvarné práce zapojí mimo zrak také hmat, čich a sluch je sebekritický, zvládá pracovat ve skupině žáků, uplatní empatii VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

7 6. využíje všech nabytých dovedností a vědomostí ve volné tvorbě je schopen transponovat širší okruhy znalostí do výtvarné tvorby modifikuje realitu do nových vztahů využije základní kompoziční vztahy pojmenuje základní jevy ve výtvarném umění ve vztahu k výtvarnému jazyku uplatní internet při hledání ukázek výtvarném umění s důsledným uplatněním principu pedagogické přiměřenosti a respektu k osobnostnímu vyladění žáka učí zadáním a skladbou úloh žáka přemýšlet o úkolu, zvolit si výtvarný prostředek, postup práce, pomůcky, učí žáka pracovním návykům (pečlivosti práce, dokončování práce, sebehodnocení, sebeuvědomování sebe sama v rámci pracovní skupiny, prezentaci a obhajobě své práce), tak ho pomalu připravuje na požadavky trhu práce

8 7. inspiruje se realitou a se subjektivním posunem ji vyjádří bez obtíží využije výtvarný jazyk v celé jeho šíři porovná vlastnosti prvků a kompozičních alternativ s tvorbou umělců 20. století poznatky z dějin umění kombinuje s průřezovým poznáváním výtvarné kultury podle potřeb projektové výuky samostatně navštěvuje výstavy a popisuje své zážitky definuje oblasti umění, kterým dává přednost a objasní příčiny tohoto zájmu seznamuje žáka se systémem práce, normami chování, pravidly používání nástrojů a pomůcek zařazuje do výuky metody a formy práce, které žáky připravují na jeho budoucí zařazení do pracovního procesu s výtvarným zaměřením, ale i do zaměstnání bez uměleckého charakteru vychází z osobnostních a charakterových vlastností žáka, snaží se maximálně vytěžit a vylepšit znalostní portfolio žáka a tak ho připravit na současný trh práce výchovou k tzv. SOFT SKILLS (měkké dovednosti): výchovou k ANALYTICKÉMU MYŠLENÍ, KOMPLEXNÍMU MYŠLENÍ, KOMUNIKATIVNOSTI, KREATIVITĚ, PRACOVITOSTI, SPOLUPRÁCI A TÝMOVÉ PRÁCI, KRITIČNOSTI, SOCIÁLNÍ EMPATII. pomáhá žákům připravujícím se na studium na středních uměleckých školách se zakládáním osobního portfolia, kterým se žák prezentuje při talentových zkouškách, ke zkoušce ho odborně připraví, vede žáky k vytváření vlastních tradic

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Příloha ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší gymnázium (čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) Volitelné předměty Gymnázium, Šumperk Masarykovo nám. 8 Šumperk Název: Motivační název: Školní

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice

Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 12/2012 FM Základní umělecké školy Holice, okres Pardubice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola Brno Francouzská 101 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DESIGN INTERIÉRU A TEXTILU Obor vzdělání: 82-41-M/14 Textilní výtvarnictví Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum

MINISTERSTVO OBRANY. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum MINISTERSTVO OBRANY Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání 78-42-M/07 Vojenské lyceum Schváleno ministrem obrany dne 10. června 2014, č. j. 85-4/2014-7542. 2 Obsah 1 Charakteristika rámcových vzdělávacích

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více