UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "UČEBNÍ OSNOVY. Umění a kultura Výtvarná výchova. 2. období 4. ročník. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Očekávané výstupy předmětu"

Transkript

1 UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Umění a kultura Výtvarná výchova 2. období 4. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, k tolerantnímu přístupu k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě Očekávané výstupy předmětu

2 Na konci 2. období základního vzdělávání žák: 1.při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření; porovnává je na základě vztahů (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční vztahy a jiné) 2.při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy 3. nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě 4. osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění) 5.porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace 6. nalézá a do komunikace v sociálních vztazích zapojuje obsah vizuálně obrazných vyjádření, která samostatně vytvořil, vybral či upravil Cílové zaměření předmětu ve 4. ročníku ZV Vzdělávání v předmětu ve 4. ročníku směřuje k: postupnému převádění formou hravých činností k uvědomělejší práci založené na zpřesňování spontánního dětského projevu,a to ujasňováním představ a pozorováním skutečnosti poznávání již známých ilustrátorů a poznání dalších a jejich vyjadřovacích způsobů získání základního přístupu k uměleckému dílu prožívání smyslových kontaktů se světem a reflektování těchto prožitků vcítění se do myšlení a cítění druhých reagování na jejich výtvarné i slovní vyjádření tvořivému a samostatnému rozvinutí zadané myšlenky a námětu analýze problému, hledání a nacházení vlastní varianty řešení dlouhodobému soustředění se na řešení problému, práci na projektech i v delším časovém úseku práci a tvořivé komunikaci ve dvojici nebo ve skupině řešení práce v ploše i v prostoru záměrnému využívání výtvarných výrazových prostředků kombinaci přístupů a technik experimentování s materiálem,formátem,situací apod. reflektování vlastní výtvarné tvorby i práce ostatních hledání výstižného a ohleduplného slovního vyjádření úsudku nalézání a pojmenování charakteristických rysů

3 použití výrazových prostředků konkrétního výtvarného díla seznámení se s úlohou výtvarného umění ve společnosti orientaci v námětových okruzích a vyjadřovacích prostředcích 20. i našeho století získání základního přehledu o historickém vývoji výtvarného umění příležitostně základnímu seznámení se s historickým sledem uměleckých slohů příležitostně užívání různorodých uměleckých vyjadřovacích prostředků včetně nejnovějších technologií poznání regionální historie výtvarného umění poznání díla regionálních autorů uvědomělému správnému chování při návštěvě výstavy, galerie, kulturní památky apod. formování přiměřených vztahů ke skutečnosti, k pochopení významu výtvarné výchovy pro rozvoj společnosti i jedince samotného vytvoření estetického vztahu k přírodě, ke světu věcí i ke světu člověka rozvíjení tvořivé schopnosti dětí, konkrétního i obrazného myšlení emocionálnímu působení tj.prožívání skutečnosti, lidských činností i vlastních zážitků tříbení smyslové vnímavosti, uvědomělého pozorování a výtvarného vidění nenásilnému postupnému přechodu od prvotních grafických forem k formám členitějším probouzení záliby, radosti a potěšení z přirozených vlastností a funkcí barev, tvarů, objemů a různých materiálů vyhledávání a objevování tvarově i barevně zajímavých přírodních předmětů a jejich odlišení od záměrných lidských výtvorů probouzení zájmu o ilustrace knih, jejich prohlížení, poznávání ilustrátorů navázání aktivního estetického postoje dětí k dílu jako umělecké skutečnosti Dílčí výstupy Učivo Průřezové téma Podzim OV-2- zná zásady bezpečnosti a chování při výtvarné výchově ve třídě i mimo školu a řídí se jimi - orientuje se ve svých malířských potřebách a pomůckách - udržuje pořádek na svém pracovišti - chová se ohleduplně ke svým sousedům i ostatním spolužákům OV-1- začíná chápat základy barevné harmonie - citlivě přistupuje ke své práci a okolí OV-4- vytváří si základy kulturních návyků pro práci s uměleckým dílem - chová se vhodně na výstavách, plní předem zadané úkoly Práce s přírodním materiálem-koláž z listů (Zvíře,Postava) Kresba tuší kolorovaná vodovými barvami a voskovými pastely (Zážitek z prázdnin,podzim) Malba temperovými barvami (Kytice aster,strýček Podzim) Kresba dřívkem a tuší (Listy,Řez jablkem, cibulí apod. Bramborová tiskátka (Návrh na balící papír) EV4/1 OSV4/5

4 OV-3- umí zacházet s různými výtvarnými prostředky a materiály - je schopen(a) přiměřeného zobrazovacího i výtvarného projevu OV-4- je tvořivý(á) a uplatňuje při práci představivost a fantazii - chápe při kresbě i malbě a ostatních technikách vzájemné souvislosti a postupuje od celku k detailu OV-1- při práci udržuje pořádek a po skončení práce uvede své pracovní místo do původního stavu OV-3- využívá hry s barvou k pokusům o vystižení vlastní představy - řadí rytmicky geometrické prvky s využitím 2-3 světlých a tmavých barev (teplých a studených) OV-4- chápe vánoční zvyklosti, historii Vánoc - získané znalosti a vědomosti z výstav umí aktivně použít - zná pojem Masopust a souvislosti Zima,Vánoce, Masopust Jaro,Velikonoce OV-2- seznámí se se symbolikou barev OV-6- aktivně si osvojuje ilustrace knih,se kterými se seznámí při čtení popř. při různých příležitostech - vyhledává a dotváří přírodní výtvory na základě vlastních představ OV-1- vyjádří kontrast předmětu a pozadí - objevuje a výtvarně sleduje barevnou proměnlivost přírody OV-3- vyhledává odpovídající barevnosti předmětů - příležitostně pěstuje smysl pro krásu přírody a vztah k životnímu prostředí OV-4- zná historii velikonočních svátků a zvyklosti s nimi související Práce s barvou,míchání barev- Teplá a studená paleta Ohniváček a Ledňáček,Oheň a voda Malba temperovými barvami Zátiší s ovocem,paní Zima Různé techniky (vánoční přání, dárky, jmenovky na dárky apod) Malby barvami na sklo Kresba fixy-co dělají rády mé ruce Kresba tuší Struktura lidské dlaně Kresba uhlem-portrét spolužáka Koláž z časopisu-křivé zrcadlo Návrh karnevalové masky-malba, práce s papírem, kašírování Práce ve skupině-malba na balící papír-moje maska Kolorovaná kresba-sbírka fantastických brouků Kresba tužkou, tuší-ptačí brk, listy, různé rostliny Frotáž-ptačí brk, kámen, listy, vylisované rostliny Malba suchými pastely-co se děje v trávě Velikonoční kraslice- koláž z ovesných vloček, krupice, koření Vosková batika Koláž z textilních zbytků Velikonoční přání- koláž z vlnitého papíru a vylisovaných květin MkV4/1 OSV4/6 VDO4/3 VMEGS4/1

5 Léto OV-3- seznámí se s různými druhy výtvarného uměnímalířství,grafika Kresba tuší nebo fixy-písmenka,obrázky,sochařství Malba s použitím písma-co si vyprávěl vítr s vlnami - poznává zákl.vlastností různých materiálů a jejich použití Živly-oheň,voda - seznámí se s výtvarnou úpravou knihy Koláž OV-6- pozná rozdíly mezi úpravou dětské knihy a knihy pro Kresba tužkou v terénu dospělé Výstavka dětských ilustrátorů - shromažďuje materiál y(obrázky od dětských ilustrátorů) pro uspořádání výstavky ve třídě - podílí se na instalaci výstavy dětských ilustrátorů ve třídě Náměty pro výtvarné práce nejsou závazné,slouží jako příklad, lze je podle okolností obměňovat,čerpat z různých výstav apod. EV4/1

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Období: 1. - 2. období Počet hodin ročník: 33 33 33 66 66 Učební texty: 1 1. období A) Cíle vzdělávací

Více

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24.

Vzdělávací obor: Umění a kultura. Výtvarná výchova. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu 5.24. 5.24. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než

Více

Výtvarná výchova 1.ročník

Výtvarná výchova 1.ročník Období Ročníkový výstup Učivo Výtvarná výchova 1.ročník Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně Uvědomělé pozorování prvků vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, barvy, obrazného vyjádření, jejich

Více

5. 12 Výtvarná výchova

5. 12 Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 5. 12 Výtvarná výchova Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa poznávání

Více

5.7.2 Výtvarná výchova (VV)

5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2 Výtvarná výchova (VV) 5.7.2.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova A. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Vyučovací předmět: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Škola

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 6.14 Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1.stupeň Předmět výtvarná výchova je na prvním stupni vyučován od prvního do pátého ročníku 2 hodiny týdně. Výtvarná výchova je realizována prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vyučovací předmět: Výtvarná výchova, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA 5.7. 5.7.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR VÝTVARNÁ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT VÝTVARNÁ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU VÝTVARNÁ VÝCHOVA: Vyučovací předmět Výtvarná výchova

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Učební osnovy: Výtvarná výchova Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu výtvarná výchova koordinovala Mgr. Pavlína Hemerková. Časová dotace

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka Výtvarné výchovy probíhá od 6. ročníku do 9. ročníku II. stupně ZŠ, časová dotace je 2 hodiny týdně v

Více

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným

Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Základní škola, Hrochův Týnec, okres Chrudim ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Vzdělanost je schopnost rozumět jiným Příloha 1 Volitelné předměty Obsah Volitelné předměty 1.stupeň Angličtina

Více

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura

Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova Ročník: 1. 3. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Zpracovala: Mgr. Petra Stejskalová Vyučuje: Strana: 1./2 Vv - 1.-3. roč. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

V.7.2 Výtvarná výchova

V.7.2 Výtvarná výchova 1/7 V.7.2 Výtvarná výchova V.7.2.I 1. stupeň V.7.2.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Ve výtvarné výchově se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ JAKUTSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plánované akce a činnosti budou plněny od 1. 9. 2014 podle plánu činností školní družiny sestaveného na základě školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova.

Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7 Umění a kultura Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu výtvarná výchova a hudební výchova. 4.7.1 Výtvarná výchova Vzdělávání formou výtvarné výchovy ţáků zahrnuje především

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Přes radosti ke znalosti. Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Přes radosti ke znalosti Základní škola a mateřská škola Horní Blatná 2 Obsah: 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika školy 8 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY 8 2.2 VYBAVENÍ

Více

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření :

VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS. Charakteristika výtvarné řady. Téma: Čas. Cílové zaměření : VÝTVARNÁ ŘADA - ČAS Charakteristika výtvarné řady Téma: Čas Cílové zaměření : -k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení

Více

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR

Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MILOSLAVA STIBORA VÝTVARNÝ OBOR Olomouc, Pionýrská 4 Chceš-li být umělcem, musíš být především člověkem Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více