OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY S OBRAZOVOU PODPOROU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY S OBRAZOVOU PODPOROU"

Transkript

1 OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY S OBRAZOVOU PODPOROU OBRÁZEK 01.SWF Otázka č. 1 idič motocyklu: a) P i jízdě nesledoval provoz p ed sebou a svým chováním ohrozil odbočujícího idiče vozidla. Dopustil se nebezpečného chování. b) Byl omezen v jízdě odbočujícím vozidlem. c) Vozidlo idiče motocyklu ohrozilo. OBRÁZEK 01.SWF Otázka č. 2 Jaké chyby se dopustil idič motocyklu? a) Prudce změnil směr jízdy a ohrozil idiče odbočujícího vozidla

2 b) Žádné. P edjíždění p ed k ižovatkou je v souladu s pravidly silničního provozu. OBRÁZEK 02.SWF Otázka č. 3 Krizová dopravní situace na obrázku byla způsobena: a) idičem vozidla. Nedal p ednost motocyklu jedoucímu po hlavní komunikaci. b) idičem motocyklu, protože nedal p ednost vozidlu p ijíždějícímu zprava. OBRÁZEK 03.SWF Otázka č. 4 idič motocyklu na obrázku: a) Nevěnoval pozornost jízdě a p ehlédl odbočující vozidlo vlevo, které p ijíždělo po hlavní silnici, které mu měl povinnost dát p ednost v jízdě. b) Měl p ednost p ed odbočujícím vozidlem. Vozidlo mělo za povinnost dát idiči motocyklu p ednost zprava.

3 OBRÁZEK 04.SWF Otázka č. 5 Mohl idič motocyklu na obrázku p edjet vozidlo zprava? a) Ne. P edjíždí se pouze vlevo, jen ve vyjmenovaných situacích lze i vpravo. V této situaci to ale neplatí. b) Ano, jednostopá vozidla mohou p edjíždět i zprava. Zvlášť pokud se jedná o jízdu p ed k ižovatkou. OBRÁZEK 04.SWF Otázka č. 6 Vozidlo dává znamení o změně směru vpravo. Najíždí si do k ižovatky, aby mohlo bezpečně dokončit manévr. idič motocyklu jej p edjíždí vpravo. Jedná se: a) O nedovolené chování idiče motocyklu jízda více vozidel v jednom pruhu vedle sebe. b) O zakázané chování idiče vozidla. Vozidlo mělo zastavit a nechat idiče motocyklu p edjet zprava.

4 OBRÁZEK 05.SWF Otázka č. 7 idič motocyklu p i jízdě do zatáčky musí počítat s: a) Možností p ejetí protijedoucích vozidel do protisměru a následného nebezpečí st etu. b) Možností vjetí na krajnici, aby bezpečně projel zatáčkou. OBRÁZEK 06.SWF Otázka č. 8 Jakého nebezpečného jednání, které je častou p íčinou dopravních nehod, se dopustil idič motocyklu? a) P edjíždění v zatáčce a zároveň ohrožení protijedoucího vozidla. b) Malého odstupu od červeného vozidla. Protijedoucí vozidlo p edjížděním není ohroženo. c) Dává znamení o změně směru a protijedoucí vozidlo musí tento manévr respektovat.

5 OBRÁZEK 07.SWF Otázka č. 9 Jakého nebezpečného jednání, které je častou p íčinou dopravních nehod, se dopustil idič motocyklu? a) P edjíždění v zatáčce nebo p ed zatáčkou. Navíc ohrozil chodce, kte í jdou nesprávně po silnici. b) Pro p edjíždění má dostatečnou rychlost, aby manévr bezpečně dokončil. A neohrozil chodce. OBRÁZEK 08.SWF Otázka č. 10 Nebezpečné jednání je ze strany: a) idiče modrého vozidla. Zahájil změnu jízdního pruhu p íliš blízko za motocyklem. Může ohrozit idiče motocyklu. b) idiče motocyklu. Nesleduje dopravní situaci vedle motocyklu ve zpětných zrcátkách. Mohl ohrozit idiče modrého vozidla, který chce p ejet do pravého pruhu.

6 OBRÁZEK 10.SWF Otázka č. 11 V této dopravní situaci idič motocyklu: a) Musí sledovat chování chodců a vozidla za motocyklem. Chodce hodlající zjevně p echázet po pozemní komunikaci nesmí omezit ani ohrozit. b) Nemusí sledovat chování vozidla za motocyklem. Chodce hodlající zjevně p echázet po pozemní komunikaci může omezit nebo ohrozit. OBRÁZEK 09.SWF Otázka č. 12 idič motocyklu dává znamení o odbočení vpravo. Jaké bezpečné chování se očekává? a) Sledovat chování cyklisty a vozidla za motocyklem. P i odbočení není povinen dát p ednost cyklistovi. b) Sledovat chování cyklisty nemusí. P i odbočení bude vždy dávat p ednost cyklistovi hodlajícímu p ejet p es p ejezd pro cyklisty.

7 OBRÁZEK 09.SWF Otázka č. 13 idič motocyklu z výhledu dává znamení o odbočení vpravo. Co všechno musí sledovat p i odbočení? a) Zda cyklista nevjede do jízdní dráhy bez rozhlédnutí se. idič motocyklu by jej mohl ohrozit. Sledovat i vozidlo jedoucí za motocyklem. b) Nemusí sledovat chování žádného jiného účastníka provozu. Na světelném signalizačním za ízení má signál Volno a má p ednost p ede všemi ostatními účastníky provozu. OBRÁZEK 11.SWF Otázka č. 14 idič motocyklu z výhledu dává znamení o změně směru jízdy. V jakém po adí vozidla projedou k ižovatkou? a) Jako první projede motocykl a pak současně bílé a zelené vozidlo. b) Jako první projede bílé vozidlo současně se zeleným a idič motocyklu jako poslední. Dává zelenému vozidlu p ednost zprava.

8 OBRÁZEK 12.SWF Otázka č. 15 V této dopravní situaci si idič motocyklu: a) Musí dávat pozor na sníženou p ilnavost pneumatik, zvláště p i průjezdu zatáčkou a p izpůsobit rychlost jízdy. b) P ilnavost pneumatik se na mokré vozovce nemění. Pro bezpečný průjezd zatáčkou je vhodné zvýšit rychlost jízdy. OBRÁZEK 13.SWF Otázka č. 16 V této dopravní situaci je pro idiče motocyklu nebezpečím: a) Rozsypaný štěrk v zatáčce, s následným možným vznikem smyku, pokud idič nep izpůsobí rychlost jízdy. b) Rozsypaný štěrk v zatáčce vyžaduje zvýšení rychlosti jízdy, aby nedošlo ke ztrátě kontaktu kol s vozovkou.

9 OBRÁZEK 14.SWF Otázka č. 17 V této dopravní situaci si idič motocyklu musí uvědomit, že: a) Jede ve slepém úhlu modrého vozidla. idič modrého vozidla nemusí motocykl ze svého místa vidět. b) Musí projet rychle k ižovatkou, aby neblokoval provoz ostatních vozidel. OBRÁZEK 15.SWF Otázka č. 18 V této dopravní situaci, kdy modré vozidlo dává p ednost žlutému vozidlu jedoucímu na hlavní silnici: a) Je nebezpečí, že idič modrého vozidla nevidí motocyklistu. Motocyklista je ve slepém úhlu skrytý za žlutým vozidlem. b) Motocyklista musí jet takovou rychlosti, aby mohl p edjet p ed žluté vozidlo a byl viditelný pro ostatní idiče na k ižovatce.

10 OBRÁZEK 16.SWF Otázka č. 19 Vozidla stojí v parkovacím pruhu. Na jaké nebezpečí si musí dávat pozor p ijíždějící motocyklista? a) Na nebezpečné vstoupení chodce do jízdní dráhy motocyklu. Není mezi zaparkovanými vozidly vidět. b) Na nebezpečí silného vzdušného proudu, který vzniká mezi stojícími osobními vozidly a nákladním vozidlem s návěsem. OBRÁZEK 17.SWF Otázka č. 20 Jaké nebezpečí pro motocyklistu vzniká v této dopravní situaci? a) Obě odbočující vozidla si navzájem cloní ve výhledu na idiče motocyklu p ed k ižovatkou. Je nebezpečí, že idič modrého vozidla p i odbočování vlevo p ehlédne p ijíždějícího motocyklistu. b) Vozidla se míjejí vlevo a pro motocyklistu nehrozí žádné nebezpečí. idiči vozidel jej vidí.

11 OBRÁZEK 18.SWF Otázka č. 21 Mohou jet p i jízdě v obci motocyklisté vedle sebe? a) Ne. V jednom jízdním pruhu může jet pouze jedno vozidlo. b) Ano, jedná se o tzv. souběžnou jízdu. OBRÁZEK 19.SWF Otázka č. 22 Jaké chyby se dopustili idiči motocyklů p i jízdě p ed k ižovatkou? a) P edjíždění vozidel vpravo. b) P i p edjíždění vpravo nedávají znamení o změně směru.

12 OBRÁZEK 19.SWF Otázka č. 23 Pro p ijíždějící žluté a bílé vozidlo je na k ižovatce signál Volno. Zezadu p ijíždějící idiči motocyklů p edjíždějí zprava odbočujících vozidla. Je jejich chování správné? a) Ne. P edjíždění vpravo není v souladu s požadovaným chováním idičů jednostopých vozidel. b) Ano. Jejich chování je správné. idič motocyklu může p edjíždět zprava. OBRÁZEK 19.SWF Otázka č. 24 Vozidla p ijíždějící ke k ižovatce dávají znamení o změně směru vpravo. Motocyklisté je p edjíždějí vpravo, aby mohli projet k ižovatkou jako první. Je jejich chování správné? a) Ne. P ejíždění vpravo je povolené jen ve vyjmenovaných p ípadech. b) Ano, p edjíždění vpravo je p ed a v k ižovatce dovolené.

13 OBRÁZEK 20.SWF Otázka č. 25 Vyberte z nabízených možností nesprávné chování idiče. a) Zastavil motocykl v místě vymezeném pro nastupování a vystupování cestujících z tramvaje. b) Stojí v místě vymezeném pro nastupování a vystupování cestujících z tramvaje. OBRÁZEK 21.SWF Otázka č. 26 Na tento pokyn policisty idič ve výhledu musí: a) Zůstat stát. Pokyn zpomalit jízdu je určen idičům p ijíždějícím zleva a zprava. b) Odbočit vlevo. Pokyn zpomalit jízdu je určen motocyklistovi. c) Odbočit vpravo. Pokyn zpomalit jízdu je určen motocyklistovi.

14 OBRÁZEK 22.SWF Otázka č. 27 Na tento pokyn policisty idič ve výhledu: a) Je povinen se p ipravit k jízdě. b) Musí zastavit. c) Může odbočit vlevo. OBRÁZEK 23.SWF Otázka č. 28 Pokyn policisty pro idiče ve výhledu: a) Je určen pro idiče p ijíždějící zleva a zprava. idič motocyklu musí zastavit. b) Znamená, Odbočuj rychle vpravo! c) Je pokynem pro odbočení vlevo.

15 OBRÁZEK 24.SWF Otázka č. 29 Na tento pokyn policisty idič motocyklu: a) Může odbočit vpravo. b) Musí zastavit. c) Má volný průjezd k ižovatkou. OBRÁZEK 25.SWF Otázka č. 30 Pokyn policisty pro p ijíždějícího idiče znamená: a) Pozor!. Změna pro vozidla p ijíždějící ve směru p ed tím volném pokyn k zastavení. Ve směru, kde byl provoz zastaven p ipravit se k jízdě. b) Volno ve směru, ke kterému policista stojí levým bokem. c) Volno ve směru, ke kterému stojí policista čelem.

16 OBRÁZEK 26.SWF Otázka č. 31 Pokyn policisty znamená pro motocyklistu: a) Stůj!. Motocyklista je na tento pokyn povinen zastavit. b) Volno pro odbočení vpravo. c) Volno pro p ímý směr. OBRÁZEK 28.SWF Otázka č. 32 V jakém po adí projedou vozidla k ižovatkou? a) Jako první projede žluté vozidlo a pak motocyklista. b) Jako první projede motocyklista, který odbočuje vlevo a žluté vozidlo mu dává p ednost zprava. c) Projedou zároveň. Míjí se vlevo.

17 OBRÁZEK 29.SWF Otázka č. 33 P i jízdě k ižovatkou: a) idič motocyklu dává p ednost žlutému vozidlu. b) Žluté vozidlo dává p ednost idiči motocyklu. c) idič motocyklu projede jako první. OBRÁZEK 27.SWF Otázka č. 34 V jakém po adí projedou vyobrazená vozidla k ižovatkou? a) První projede žluté vozidlo a pak motocykl. b) První projede motocykl a poté žluté vozidlo. c) P es k ižovatku projedou zároveň, ale musí dávat pozor na červené vozidlo, které bude odbočovat.

18 OBRÁZEK 30.SWF Otázka č. 35 V této dopravní situaci na kruhovém objezdu mají p ednost: a) Vozidla, která se pohybují po kruhovém objezdu. b) Vozidla, která hodlají na kruhový objezd vjet. idič na kruhovém objezdu má povinnost dát vjíždějícím vozidlům p ednost zprava. c) Vždy vozidla, která chtějí vjet na kruhový objezd. OBRÁZEK 31.SWF Otázka č. 36 V této dopravní situaci je po adí průjezdu k ižovatkou: a) Zelené vozidlo, motocykl a poslední bílé vozidlo. b) Bílé vozidlo, motocykl a poslední jede zelené vozidlo. c) Motocykl, zelené vozidlo a poslední projede bílé vozidlo.

19 OBRÁZEK 32.SWF Otázka č. 37 P i jízdě k ižovatkou je po adí vozidel: a) Zelené vozidlo, motocykl a poslední projede bílé vozidlo. b) Motocykl, zelené vozidlo a poslední projede bílé vozidlo. c) Bílé vozidlo a zároveň projede motocykl a zelené vozidlo. OBRÁZEK 36.SWF Otázka č. 38 V jakém po adí projedou vozidla k ižovatkou? a) Motocykl a bílé vozidlo současně, na konec zelené vozidlo. b) Bílé vozidlo, motocykl a nakonec zelené vozidlo. c) Zelené vozidlo, bílé vozidlo a nakonec motocykl.

20 OBRÁZEK 33.SWF Otázka č. 39 V jakém po adí projede k ižovatkou bez rozlišení p ednosti v jízdě, motocykl z výhledu? a) Jako druhý současně s bílým vozidlem. b) Současně se zeleným vozidlem. c) Jako první. OBRÁZEK 34.SWF Otázka č. 40 V jakém po adí projedou vozidla k ižovatkou bez rozlišení p ednosti v jízdě dopravními značkami? a) První projede zelené vozidlo, jako druhý motocykl současně s bílým vozidlem. b) První projede motocykl, druhé jede bílé vozidlo a poslední zelené vozidlo.

21 OBRÁZEK 36.SWF Otázka č. 41 Vyberte důvod, proč motocyklista projede k ižovatkou společně s bílým vozidlem jako první. a) Oba jedou po hlavní silnici a nedávají p ednost v jízdě zelenému vozidlu. b) Oba odbočují vlevo. c) Zelené vozidlo odbočuje vlevo. OBRÁZEK 37.SWF Otázka č. 42 idič motocyklu v této situaci: a) Je povinen použít p ipojovací pruh p ed za azením do průběžného pruhu a nesmí ohrozit idiče jedoucí v průběžném pruhu. b) Nemusí použít p ipojovací pruh, pokud neomezí idiče bílého vozidla. c) Nemusí použít, pokud neohrozí nebo neomezí idiče zeleného vozidla.

22 OBRÁZEK 38.SWF Otázka č. 43 Jste idičem motocyklu z výhledu. Jak se zachováte? a) Nesmíte ohrozit ani omezit chodce, p ípadně i zastavit p ed p echodem pro chodce a poté budete pokračovat v jízdě k ižovatkou. b) Chodec na p echodu nemá p ed idičem p ednost. Chodec je povinen vám umožnit dokončit odbočovací manévr. c) Pokud chodce neohrozíte, jen omezíte, můžete odbočit. OBRÁZEK 39.SWF Otázka č. 44 Proměnný světelný ukazatel nad pozemní komunikací ukazuje: a) Nejvyšší dovolenou rychlost vozidel v p íslušném jízdním pruhu. b) Nejnižší dovolenou rychlost vozidel v daném jízdním pruhu. c) Okamžitou rychlost vozidel mě enou v p íslušném jízdním pruhu.

23 OBRÁZEK 40.SWF Otázka č. 45 P i míjení vozidel za snížené viditelnosti idič musí: a) Sledovat jízdu protijedoucího vozidla, bez pohledu do světel. Mohlo by dojít k oslnění a krátkodobému výpadku ostrého vidění idiče. b) idič motocyklu se může dívat i do světel protijedoucího vozidla. Oslnění nehrozí, pokud má p ilbu s hledím. c) Sleduje pouze chování protijedoucího vozidla p i průjezdu zatáčkou. OBRÁZEK 41.SWF Otázka č. 46 V této dopravní situaci si idič z výhledu dopravní značka idiči p ikazuje: a) Dávat pozor na vozidla v protisměru. Pokud se vozidla nemohou bezpečně vyhnout, mají protijedoucí vozidla p ednost v jízdě.

24 b) Máš p ednost p ed protijedoucími vozidly. V zatáčce se s protijedoucím vozidlem bezpečně vyhnou, pokud vjede na krajnici. c) Je upozorňován na prudké klesání za zatáčkou. OBRÁZEK 42.SWF Otázka č. 47 V této dopravní situaci idič z výhledu: a) Je informován, že idič protijedoucího vozidla smí do následujícího úseku pozemní komunikace vjet pouze v p ípadě, pokud se jeho a protijedoucí vozidlo bezpečně vyhnou. b) Je informován, že má p ednost p ed protijedoucími vozidly a proto se v zatáčce s protijedoucím vozidlem vždy bezpečně vyhnou. c) Je upozorňován na prudké klesání za zatáčkou. Musí snížit rychlost jízdy. OBRÁZEK 44.SWF Otázka č. 48

25 Vyberte důvod, proč ve vyobrazené dopravní situaci idič motocyklu projede k ižovatkou: a) Jako první, protože p ijíždí po hlavní silnici b) Jako první, idič červeného vozidla z výhledu je povinen dát p ednost vozidlům p ijíždějícím zprava. c) Jako první, protože dává včas znamení o změně směru jízdy vpravo. OBRÁZEK 45.SWF Otázka č. 49 Ve vyobrazené dopravní situaci, kdy idič motocyklu dává znamení o změně směru vlevo, vozidla projedou k ižovatkou v tomto po adí: a) První projede žluté vozidlo, pak světle hnědé vozidlo a nakonec idič motocyklu. b) Současně žluté vozidlo a idič motocyklu a poslední světle hnědé vozidlo. c) Světle hnědé vozidlo a idič motocyklu se budou v k ižovatce míjet a poslední projede žluté vozidlo. OBRÁZEK 46.SWF

26 Otázka č. 50 Na k ižovatce bez rozlišení p ednosti v jízdě dopravními značkami: a) Má p ednost idič zeleného vozidla. idič motocyklu je povinen dát p ednost zprava. b) Má p ednost idič motocyklu, protože pokračuje k ižovatkou bez odbočení. OBRÁZEK 48.SWF Otázka č. 51 Co budete očekávat v této dopravní situaci z výhledu idiče? a) Červené vozidlo ve výhledu má za povinnost zastavit na dopravní znače Stůj, dej p ednost v jízdě a dává vám p ednost v jízdě, stejně jako idič žlutého vozidla, který vám dává p ednost zprava. b) Dáváte p ednost v jízdě červenému vozidlu zprava, které projede jako první k ižovatkou. Poté projedete vy a nakonec pojede žluté vozidlo. OBRÁZEK 49.SWF Otázka č. 52 Ve vyobrazené dopravní situaci jako idič z motocyklu z výhledu: a) Dáváte p ednost všem vozidlům p ijíždějícím z levé i pravé strany.

27 b) Očekáváte, že idič bílého vozidla vám dává p ednost v jízdě zprava. OBRÁZEK 50.SWF Otázka č. 53 K ižovatkou projedou vozidla v tomto po adí: a) Žluté vozidlo a pak idič motocyklu zároveň s červeným vozidlem. b) První pojede idič motocyklu a pak žluté vozidlo a nakonec červené vozidlo. c) Zároveň idič motocyklu společně s červeným vozidlem, protože jedou p ímým směrem a neodbočují. OBRÁZEK 51.SWF Otázka č. 54 V jakém po adí idiči projedou k ižovatkou: a) První projede šedé vozidlo společně s odbočujícím idičem motocyklu a poslední projede k ižovatkou zelené vozidlo.

28 b) idič motocyklu dává p ednost zelenému vozidlu, které odbočuje vlevo a až dokončí odbočovací manévr, může idič motocyklu projet k ižovatkou společně se šedým vozidlem. c) První projede šedé vozidlo společně s odbočujícím zeleným vozidlem a poslední projede idič motocyklu. OBRÁZEK 52.SWF Otázka č. 55 V této dopravní situaci: a) idič motocyklu nesmí pokračovat v jízdě k ižovatkou. Je povinen dát p ednost vozidlu se zvláštním výstražným světlem modré barvy. b) Může pokračovat v jízdě k ižovatkou, dává včas znamení o změně směru a p ednost dávat nemusí. P ednost zprava dává žluté vozidlo.

29 OBRÁZEK 47.SWF Otázka č. 56 V jakém po adí vozidla projedou k ižovatkou? a) Červené vozidlo, druhé projede zelené vozidlo a jako poslední motocykl. b) Motocykl současně se zeleným a jako poslední červené vozidlo. c) Zelené vozidlo, červené vozidlo a jako poslední motocykl. OBRÁZEK 43.SWF Otázka č. 57 Dopravní značka upozorňuje idiče motocyklu, že: a) Za obzorem je p echod pro chodce. b) Za obzorem lze očekávat pohyb pracovníků údržby po vozovce. c) Za zatáčkou začíná úsek s častým pohybem dětí po vozovce.

30 OBRÁZEK 35.SWF Otázka č. 58 Vyberte důvod, proč motocyklista projede k ižovatkou: a) Jako první. Nedává p ednost v jízdě žádnému vozidlu. b) Jako druhý. Bílé vozidlo projíždí k ižovatkou p ímým směrem. c) Jako t etí. Motocyklista je povinen dát p ednost zprava zelenému vozidlu a p ednost i bílému vozidlu na hlavní pozemní komunikaci.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano.

401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 18 401. Může řidič vozidla z výhledu vjet na železniční přejezd? + a) Ne. b) Ano. 402. Jste řidičem vozidla z výhledu.

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113149-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí

Příloha č. 3. Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí Příloha č. 3 Seznam nejdůležitějších svislých a vodorovných dopravních značek pro dopravní výchovu dětí 3.1. Výstražné dopravní značky (v závorkách je uvedeno staré označení dopravního značení) "Zatáčka

Více

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů.

06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050280 Tato dopravní značka: a) Zakazuje vjezd potahových vozidel. b) Zakazuje vjezd nemotorových vozidel. c) Zakazuje vjezd zemědělských strojů. 06050289 Do úseku pozemní komunikace označeného vyobrazenou

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? D_E-28082006-115924-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D+E 1 z 7 1) [2 b.] Dát přednost v jízdě znamená: a) Povinnost řidiče počínat si tak, aby jinému účastníkovi provozu na pozemních komunikacích nijak

Více

Výstražné dopravní značky

Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních komunikacích hrozí nebezpečí a kde musí dbát zvýšené opatrnosti.

Více

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty.

PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. PŘÍKLADY TESTOVÝCH OTÁZEK - zkouška cyklisty. 1. Cyklista před přechodem pro chodce je povinen a) umožnit chodci, který je na přechodu nebo jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 C-28082006-114337-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 7 1) [2 b.] Nesmět omezit znamená povinnost řidiče počínat si tak, aby: a) Druhý řidič nemusel náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit. b) Jinému

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: D-28082006-114939-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: D 1 z 7 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích. b) Jen

Více

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je:

A ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7. 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: A-28082006-113010-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: A 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Každá fyzická osoba, která je držitelem řidičského oprávnění. b) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo

Více

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA:

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ 1. KOLA: Seznam otázek dopravní soutěže KOLO 1. Otázka č.1: Jaká pravidla platí pro používání cyklistické přilby? -je povinná pro osoby do 15 let B- není povinná C- je povinná pro osoby v jakémkoliv věku D- je

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

ODBOČOVÁNÍ A JÍZDA KŘIŽOVATKOU

ODBOČOVÁNÍ A JÍZDA KŘIŽOVATKOU OBECNĚ O KŘIŽOVATKÁCH 2 ODBOČOVÁNÍ 12 KŘIŽOVATKY, KDE PŘEDNOST NEVYPLÝVÁ ZE ZNAČEK 22 KŘIŽOVATKY, KDE PŘEDNOST VYPLÝVÁ ZE ZNAČEK 26 ODBOČOVÁNÍ A JÍZDA KŘIŽOVATKOU KŘIŽOVATKY S PROVOZEM ŘÍZENÝM SVĚTELNÝMI

Více

Výchova ke zdraví BESIP

Výchova ke zdraví BESIP VY III/2 INOVACE 63 Tělesná výchova Výchova ke zdraví BESIP Autor DUM Mgr. Jarmila Kesnerová, s využitím publikace Dopravní výchova pro 4. a 5. ročník ZŠ Datum (období) vzniku DUM Ročník a typ školy ŠVP

Více

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Období: 1.1.2018-31.12.2018 Území: obec Praha (Hlavní město Praha) Všeobecný statistický přehled o nehodách Počet nehod celkem

Více

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (zákon č. 48/2016 Sb.)

ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ. Novinky a změny k (zákon č. 48/2016 Sb.) ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ Novinky a změny k 20. 2. 2016 (zákon č. 48/2016 Sb.) Co se mění? Zákonem č. 48/2016 Sb. je novelizován zákon o provozu na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb.). Podstata úprav Hlavní

Více

Příkazové dopravní značky

Příkazové dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu svislé příkazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích příkazy. V České republice konkrétně existují následující svislé

Více

a) Upozor uje na místo zúžení vozovky z obou stran. b) Upozor uje na snížení po tu jízdních pruh. c) Upozor uje na nebezpe né stoupání.

a) Upozor uje na místo zúžení vozovky z obou stran. b) Upozor uje na snížení po tu jízdních pruh. c) Upozor uje na nebezpe né stoupání. Dopravní značky 06040194 1. Tato dopravní zna ka ozna uje: 06050202 4. Tato dopravní zna ka: a) Vedlejší pozemní komunikaci. b) Silnici pro motorová vozidla. c) Hlavní pozemní komunikaci. 06050200 2. Tato

Více

PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 1 11: SMĚR A ZPŮSOB JÍZDY (1)Na pozemní komunikaci se jezdí vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Více

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území

Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Celkový přehled nehod v silničním provozu v obvodu vybraného správního území Období: 1.1.2018-31.12.2018 Území: obec Brno (Jihomoravský kraj) Všeobecný statistický přehled o nehodách Počet nehod celkem

Více

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd?

5) [2 b.] Smíte jako řidič vozidla z výhledu v dané situaci vjet na tento železniční přejezd? Test: 05.06.2013 08:21 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Nemotorové vozidlo" je: a) vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo. b) pouze potahové

Více

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 4 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Příkazové značky Číslo Cl C2a o Kruhový objezd Značka přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Je-li značka doplněna

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty. a jejich pozorování

Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty. a jejich pozorování Vliv povětrnostních podmínek na dopravní konflikty a jejich pozorování 1. Úvod Ing. Michal Turek Institut dopravy, Fakulta strojní, VŠB-TU Ostrava Nevyhnutelnou součástí silniční dopravy jsou povětrnostní

Více

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí

Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí Přehled všech dopravních značek upravujících limity nejvyšších povolených rychlostí V minulém článku jsme se věnovali fenoménu nepřiměřené rychlosti, kterou s ohledem na statistiku dopravních nehod lze

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001,

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů. ze dne 10. ledna 2001, 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Cyklista na stezce pro cyklisty

Cyklista na stezce pro cyklisty Cyklista na stezce pro cyklisty Značka přikazuje užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i: osoba vedoucí jízdní kolo osoba pohybující se na kolečkových bruslích

Více

Zákazové dopravní značky

Zákazové dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu svislé zákazové dopravní značky ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení. V České republice konkrétně existují následující

Více

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě?

4) [2 b.] Mám, jako řidič automobilu z výhledu, za povinnost dát vozidlu přijíždějícímu zprava přednost v jízdě? C_E-28082006-114523-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Provozovatel vozidla je: a) Vlastník vozidla nebo jiná fyzická nebo právnická osoba, která je zmocněna vlastníkem vozidla k provozování

Více

OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY

OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY OTÁZKY PRO SKUPINU A a JEJÍ PODSKUPINY ZÁSADY BEZPEČNÉ JÍZDY Otázka č. 1 Nejsem zdravotně zcela v po ádku. Mám zvýšenou teplotu a silnou bolest zubů. Ovlivní tato indispozice moji schopnost k bezpečnému

Více

Dopravní značky 2. část

Dopravní značky 2. část Dopravní značky 2. část Značky upravující přednost (1) Značky upravující přednost jsou Tato skupina dopravních značek byla zavedena v souladu s Úmluvou o silničních značkách a signálech (Vídeň, 1968) a

Více

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7

C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 C_E-28082006-114438-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Vozka, který řídí potahové vozidlo, je: a) Řidičem. b) Průvodcem vedených a hnaných zvířat. c) Jezdcem na zvířeti. 2) [2 b.] Řidič

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

Název, význam a užití

Název, význam a užití Příloha č. 9 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Světelné signály 1. Světelné signály Číslo Sl Tříbarevná soustava s plnými signály S la - Signál s červeným světlem Stůj!" Signál znamená pro řidiče povinnost zastavit

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 294/2015 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Účinnost od 01.01.2016 Aktuální verze 294 VYHLÁŠKA ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo

nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob nebo k neprodlenému naložení nebo Zastavení a stání Problematiku zastavení a stání upravuje zákon o silničním provozu v 25 až 27. Obecnou úpravu zákona doplňuje místní úprava prostřednictvím svislých a vodorovných dopravních značek. Místní

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

Test: 26. prosince :05 (číslo 1) 1 z 8 C - Žadatel

Test: 26. prosince :05 (číslo 1) 1 z 8 C - Žadatel Test: 26. prosince 2016 23:05 (číslo 1) 1 z 8 1. [2 b.] Ve výhledu z motorového vozidla vidíte děti, které si hrají na chodníku. Jak se zachováte? Budete s ohledem na možné vběhnutí dětí do vozovky připraven(-

Více

Duben 2013 V poledních hodinách jel řidič s osobním vozidlem Škoda po vedlejší komunikaci II. třídy č. 127 od obce Malovidy ve směru ke křižovatce s hlavní komunikací II. třídy č. 112, na které chtěl jet

Více

Test: 10. srpna :31 (číslo 1) 1 z 7 D - Žadatel. 1. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou?

Test: 10. srpna :31 (číslo 1) 1 z 7 D - Žadatel. 1. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou? Test: 10. srpna 2016 0:31 (číslo 1) 1 z 7 1. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. V jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou? 1. červené nákladní vozidlo, 2. Vaše vozidlo společně s protijedoucím

Více

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6

Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6 Test: 09.03.2013 12:57 (číslo 1) 1 z 6 1) [2 b.] "Řidič" je: a) ten, kdo řídí pouze motorové vozidlo a trolejbus. b) ten, kdo řídí motorové nebo nemotorové vozidlo, ne však tramvaj nebo trolejbus. c) ten,

Více

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 09.03.2013 14:16 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Zastavit" znamená: a) uvést vozidlo do klidu před světelným signálem nebo železničním přejezdem. b) uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému

Více

Test: 3. ledna :12 (číslo 1) 1 z 8 D - Žadatel

Test: 3. ledna :12 (číslo 1) 1 z 8 D - Žadatel Test: 3. ledna 2018 22:12 (číslo 1) 1 z 8 1. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla touto křižovatkou: 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí modré vozidlo, 3. zelené

Více

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel

Zákazové značky. Název, význam a užití. Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech. Zákaz vjezdu všech vozidel Příloha č. 3 k vyhlášc č. 294/2015 Sb. Zákazové značky Číslo Bl Vyobrazní o Zákaz vjzdu všch vozidl v obou směrch Značka zakazuj vjzd všm druhům vozidl. B2 B3 B4 Zákaz vjzdu všch vozidl Značka zakazuj

Více

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů

Videoškolení řidičů - referentů. Školení řidičů - referentů Videoškolení řidičů - referentů V tomto videoškolení se zaměříme na: Základní pojmy Povinnosti řidiče Přeprava osob Směr a způsob jízdy Vybrané povinnosti Dopravní nehody Bodový systém Základní pojmy Účastník

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

Test: :47 (číslo 1) D+E - Žadatel. 1 z 6

Test: :47 (číslo 1) D+E - Žadatel. 1 z 6 Test: 16.10.2011 17:47 (číslo 1) 1 z 6 1) [2 b.] "Připojovací pruh": a) je přídatný jízdní pruh určený pro zařazování vozidel do jízdního proudu průběžného pruhu. b) je jízdní pruh, připojený pro bezpečné

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - srpen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Zákonná úprava užívání osobních přepravníků (Segway) Mgr. Marie Škopíková Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů

Zákonná úprava užívání osobních přepravníků (Segway) Mgr. Marie Škopíková Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů Zákonná úprava užívání osobních přepravníků (Segway) Mgr. Marie Škopíková Ministerstvo dopravy, Odbor agend řidičů Užívání osobního přepravníku 60a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Více

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA

Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Název a číslo materiálu VY_32_INOVACE_ICT_ DOPRAVNÍ VÝCHOVA Dopravní výchova Bezpečnost silničního provozu Cíl: - získání vědomostí, dovedností a návyků v oblasti bezpečného chování v silničním provozu

Více

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat?

Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Cyklostezky nejen pro cyklisty, aneb jak se na nich správně chovat? Právní ukotvení cyklistických stezek vychází ze zákona č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a ze zákona č. 361/2000

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Testové otázky

Mgr. Radmila Jonešová. Datum: Ročník: 4. Vzdělávací obor: Rozvoj čtenářské gramotnosti. Testové otázky VY_12_INOVACE_1JON18 Autor: Mgr. Radmila Jonešová Datum: 4. 6. 2012 Ročník: 4. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Anotace: Rozvoj čtenářské gramotnosti Dopravní výchova Cyklista

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA. ze dne 27. října 2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na pozemních komunikacích, nahradila s účinností od 1. ledna 2016 vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky, světelné signály apod. jsou přehledně uspořádány

Více

Připomínky k testům na nové otázky pro skupinu B

Připomínky k testům na nové otázky pro skupinu B Připomínky k testům na nové otázky pro skupinu B Otázky pro skupinu B Některé otázky a odpovědi jsou nepřesně a složitě formulované, nejednoznačné, zavádějící (používání slov výhradně, vždy, mírně atd.),

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - duben 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. května 2018 Počet listů: 13 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince 2015 6 (7) Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními

Více

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předjíždění Obecnou úpravou stanoví pravidla pro předjíždění zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 17 Předjíždění (1) Předjíždí se vlevo. Vpravo se předjíždí vozidlo, které mění směr jízdy

Více

Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod

Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost provozu na okružních křižovatkách a možnost predikce vzniku dopravních nehod Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství Ludvíka Podéště 1875/17 708 33 Ostrava Poruba Vliv geometrie stavebních prvků na bezpečnost a plynulost

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - červenec 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. srpna 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden

Více

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy

Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nejvyšší dovolená rychlost jízdy Definici obecné, místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích stanoví zákon č. 361/2000 Sb.,

Více

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 1 z 50 Číslo předpisu: 30/2001 Sb. Aktualizované znění Poslední novela č. 290/2011 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení

Více

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006

Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Některé důležité změny v pravidlech provozu na pozemních komunikacích od 1.7.2006 Přeprava osob Povinné připoutání dětí při jízdě platí všeobecně na všech typech silnic i v obci Dítě do tří let věku se

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden - říjen 2018 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu 2018 Počet listů: 12 Přílohy: 1/15 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 6. září Počet stran: 13 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden srpen Od počátku

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

1) [2 b.] Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat? a) Ano. b) Ne.

1) [2 b.] Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat? a) Ano. b) Ne. Test: 25.07.2008 07:55 (číslo 1) 1 z 6 1) [2 b.] Po pozemní komunikaci jde osoba, která vede psa. Vztahují se na ni povinnosti průvodce vedených zvířat? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Během jízdy může kouřit:

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Test: 13.11.2007 22:45 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6

Test: 13.11.2007 22:45 (číslo 1) A - Žadatel. 1 z 6 Test: 13.11.2007 22:45 (číslo 1) 1 z 6 1) [2 b.] Křižovatka je místo: a) V nemž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Vyústění účelové pozemní komunikace na jinou pozemní komunikaci. c) Kde

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Test: 11. prosince :38 (číslo 1) 1 z 8 C - Žadatel

Test: 11. prosince :38 (číslo 1) 1 z 8 C - Žadatel Test: 11. prosince 2018 10:38 (číslo 1) 1 z 8 1. [4 b.] Jste řidičem vozidla z výhledu. Určete, v jakém pořadí projedou vozidla vyobrazenou křižovatkou: 1. Vaše vozidlo, 2. protijedoucí žluté vozidlo,

Více

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10.

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10. 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Test: :45 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7

Test: :45 (číslo 1) B - Žadatel. 1 z 7 Test: 16.10.2011 17:45 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Silnice pro motorová vozidla": a) je pozemní komunikace označená dopravní značkou "Silnice pro motorová vozidla". b) je účelová pozemní komunikace určená

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Úvod do dopravního inženýrství. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Úvod do dopravního inženýrství Ing. Michal Dorda, Ph.D. Pozemní komunikace Pozemní komunikace je liniová stavba sloužící především dopravě silničních dopravních prostředků, případně k pohybu chodců, cyklistů

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy a spojů stanoví

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

06060155 Jaký je vztah mezi světelnými signály a svislými dopravními značkami upravujícími přednost?

06060155 Jaký je vztah mezi světelnými signály a svislými dopravními značkami upravujícími přednost? 06060155 Jaký je vztah mezi světelnými signály a svislými dopravními značkami upravujícími přednost? a) Světelné signály jsou nadřazeny svislým dopravním značkám upravujícím přednost. b) Svislé dopravní

Více

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10.

Strana 1 / /2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH. ze dne 10. 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

www.autoskoly.cz Vyhláška č. 30/2001 Sb. aktualizované znění SBÍRKA ZÁKONŮ Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů

www.autoskoly.cz Vyhláška č. 30/2001 Sb. aktualizované znění SBÍRKA ZÁKONŮ Profil aktualizovaného znění: VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů Page 1 z 52 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních

Více

Test: :48 (číslo 1) D+E - Žadatel. 1 z 7

Test: :48 (číslo 1) D+E - Žadatel. 1 z 7 Test: 21.07.2012 04:48 (číslo 1) 1 z 7 1) [2 b.] "Dát přednost v jízdě" znamená: a) povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě,

Více

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH:

SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ. RocÏnõÂk 2006 CÏ ESKAÂ REPUBLIKA. CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH: RocÏnõÂk 2006 SBIÂRKA ZAÂ KONUÊ CÏ ESKAÂ REPUBLIKA CÏ aâstka 152 RozeslaÂna dne 11. rï õâjna 2006 Cena KcÏ 49,50 OBSAH: 465. UÂ plneâ z neïnõâ zaâkona cï. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnõâch komunikacõâch

Více