Kalendář ochrany rostlin pro měsíc duben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kalendář ochrany rostlin pro měsíc duben"

Transkript

1 Kalendář ochrany rostlin pro měsíc duben Měsíc duben je již obdobím prudkého nástupu vegetace mnoha zemědělských plodin, začíná nebo již plně probíhá kvetení některých druhů ovocných dřevin, současně se začínající vegetací hostitelských rostlin dozrávají v plodnicích spory patogenních druhů hub a za příznivých podmínek (většinou za přítomnosti srážek, nebo dostatečně dlouhé doby ovlhčení povrchu intenzivními rosami a současně za vhodných teplot) dochází k prvním primárním infekcím. V tomto období rovněž začíná aktivita mnoha živočišných škůdců. Ovocné dřeviny choroby Velmi závažnou a v posledních letech častou chorobou meruněk, višní, vzácně třešní aj. druhů peckovin je moniliniová spála, způsobená houbou Monilinia laxa (M.fructigena), která přezimuje jako podhoubí v napadených pletivech letorostů nebo plodnice v mumifikovaných zbytcích plodů. Na jaře, za příznivých podmínek, kterými jsou chladné a vlhké, deštivé počasí v období kvetení citlivých hostitelských druhů peckovin, dochází k primárním infekcím. K infekci může dojít i při déletrvající vysoké vzdušné vlhkosti (nad 85 %), ale především při ovlhčení povrchu květů deštěm (trvajícím minimálně 12 hod) a současných nízkých teplotách (pod 13 o C). Patogen prorůstá přes bliznu a čnělku do semeníku a vodivými pletivy stopkou dále do letorostu. Napadené části - květy hnědnou a náhle zasychají, později se mycelium rozrůstá a vadnou, později hnědnou a odumírají i mladé, vyvíjející se listy na letorostech nebo celé větve. Takto postižené části stromů vzhledově připomínají ožehnutí či spálení plamenem a z této podobnosti je odvozen název jarní formy choroby. Na postižených částech větví dochází později k projevům klejotoku a onemocnění může být také jednou z příčin náhlého odumírání meruněk - apoplexie. Ošetření se provádí preventivně, první ošetření na počátku kvetení meruněk a višní, v případě trvání vhodných podmínek během období kvetení je třeba ošetřit i podruhé, při dokvétání. Dojde-li ke změně podmínek až během kvetení (zhoršení déletrvající srážky a chladné počasí), je účelné provést alespoň ošetření krátce po odkvětu. Přípravky (úč.látky) povolené v ČR k ošetření proti moniliniové spále a moniliniové hnilobě plodů. Baycor 25 WP (bitertanol) 1) Horizon 250 EW (tebuconazole) 1) Talent (myclobutanil) 1) Teldor (fenhexamid) 1) Poznámky: 1. Pro ošetření v době kvetení proti spále i proti hnilobě plodů. Možno použít i ostatních peckovin. Maximálně 2x (třešeň, višeň, slivoň), max. 3x (broskvoň, meruňka) v průběhu vegetace. Nejvýznamnějšími houbovými chorobami jádrovin jsou strupovitost jabloně a strupovitost hrušně. Obě choroby mají podobnou biologii, fenologicky se vývoj liší. Obzvláště nebezpečné je časné napadení uvedenými chorobami (před květem, v době kvetení a krátce po odkvětu), které může způsobit dokonce opad květů, tvořících se plodů nebo předčasný opad listů. Napadení listů redukuje listovou plochu a snižuje asimilaci, oslabuje růst a dokonce může nepříznivě ovlivnit diferenciaci a kvetení v příštím roce Velmi časné napadení způsobuje

2 redukci plodů a tím i snížení produkce, pozdější napadení ovlivňuje především kvalitu tržního zboží, napadené plody jsou neprodejné a mají pouze průmyslové využití. Strupovitost jabloně (Venturia inaequalis) je nejnebezpečnější houbovou chorobou jabloní. Zdrojem primárních infekcí jsou askospory, které vznikající v plodnicích. Plodnice (pseudoperithecia) jsou černé, vystouplé, polokulovité útvary, tvořící se v pletivech opadaných a rozkládajících se zbytků infikovaných listů pod stromy. Askospory jsou v nich uloženy ve vřeckách, vždy po osmi. Jsou dvoubuněčné, horní buňka je větší. První askospory strupovitosti jabloně bývají zralé v období rašení jabloně, nejpozději ve fázi myšího ouška. V teplejších oblastech to bývá často již v první dekádě dubna, většinou však až ve druhé dekádě. Askospory dozrávají postupně a po ovlhčení se snadno uvolňují (jsou vymršťovány) a především pomocí vodních kapek a vzdušných proudů přenášeny na povrch rašících listů nebo objevujících se květních poupat, později i květů a mladých plodů. Hlavní období zralosti a největšího nebezpečí infekcí nastává od fenofáze růžového poupěte (56-57 BBCH) a zpravidla trvá do doby cca 2 týdnů po odkvětu. V tomto relativně krátkém časovém úseku se obvykle uvolní 90-95% askospor. Období ohrožení je však delší (trvá zpravidla od poloviny dubna do poloviny června, případně však i déle - tzv. sekundární, konidiové infekce). Plodnice i askospory příbuzného druhu, původce strupovitosti hrušně (Venturia pyri) jsou morfologicky velmi podobné. Choroba na rozdíl od strupovitosti jabloně zcela běžně napadá i letorosty hrušní. Při šíření strupovitost hrušně mají značný význam i primární konidiové infekce. Konidie (nepohlavní spory) se tvoří na konidioforech na napadených pletivech hrušní. Existuje několik systémů ochrany proti strupovitosti - preventivní, kurativní, rovněž lze i oba systémy vzájemně kombinovat. Vhodnější i častěji využívaný je systém preventivní ochrany, založený na opakovaných ošetřeních vysoce kvalitními přípravky. Interval ošetření závisí na vlastnostech a mechanismu působení použitého přípravku (perzistence; kontaktní nebo systémové působení), prognóze počasí a předešlém průběhu počasí (vliv srážek na případné smývání úč. látky, vliv teploty na účinnost), intenzitě růstu hostitelského druhu (rychlost tvorby nových, neošetřených listů) atd.. Ošetření je signalizováno po zjištění prvních zralých askospor a provádí se vždy před vznikem vhodných podmínek pro infekci (tj. před očekávaným deštěm). V případě kurativní ochrany se ošetření zahájí při dosažení zralosti askospor a současném splnění meteorologických podmínek pro infekci (Millsova metoda s různými úpravami; intenzita infekce je založená na době ovlhčení a průměrné teplotě vzduchu). Kurativní systém se využívá jen ve výjimečných případech, např. v případě neočekávaných nebo dlouhodobých srážek, které způsobily déletrvající nedostupnost výsadby pro aplikační techniku. Základem úspěchu je zvládnutí období primárních infekcí pomocí dokonale aplikované chemické ochrany, prováděné na základě sledování průběhu počasí, v intervalu 7-14 a v případě trvajícího pěkného počasí bez srážek a rosy výjimečně i v delším intervalu. Přípravky povolené v ČR k ošetření proti strupovitosti jabloně a hrušně. Clarinet 20 SC (fluquinconazole, pyrimethanil) Discus (kresoxim-methyl) Syllit 65 WP (dodine) Tercel (pyraclostrobin, dithianon) Thiram Granuflo (thiram) Zato 50 WG (trifloxystrobin)

3 V posledních letech dochází k častému výskytu rzivosti hrušně (Gymnosporangium sabinae). Jedná se o dvoubytnou rez (potřebuje k vývoji dva hostitelské druhy jalovec a hrušeň) a škodlivý výskyt je vázán na lokality se společným výskytem obou hostitelských druhů - hrušně obecné (příp. hr. polní) a jalovce, především jalovce čínského (Juniperus chinensis), jalovce klášterského (Juniperus sabina) a jejich zahradních kultivarů. Proto jsou nejvíce napadány přídomní, smíšené - okrasné a užitkové zahrady, příp. okrasné výsadby jalovců v intravilánech měst a obcí. S rostoucí vzdáleností obou hostitelů klesá riziko napadení. Mycelium rzi přezimuje ve dřevě větví jalovců, napadené části větví a větévek jsou brzy zjara mírně zduřelé a rozpraskané. V období kvetení a krátce po odkvětu hrušní lze pozorovat na napadených částech jalovců za vlhkého počasí velmi nápadné oranžovohnědé rosolovité sloupce a za sucha rezavohnědá prášivá ložiska teliospor. Teliospory klíčí a basidiospory infikují vyvíjející se listy a výjimečně i letorosty a vzácně i plody hrušně. Napadení chorobou redukuje listovou plochu a tím snižuje asimilaci, nepříznivě ovlivňuje růst, snižuje kvalitu i množství sklizně a negativně ovlivňuje i násadu pupenů pro další sezónu, v důsledku oslabení stromů i odolnost proti zimním mrazům. K infekci dochází především v případě deštivého a teplejšího počasí v době kvetení a krátce po odkvětu hrušně. Nepřímá ochrana je založena dodržování izolační vzdálenosti mezi oběma hostiteli (doporučeno minim. 150 m), přímá mechanická ochrana na odstraňování ložisek napadení na větvích jalovců (nejpozději časně na jaře). V případě výsadby okrasných jalovců v blízkosti hrušní je třeba upřednostnit nehostitelské druhy jalovců a jejich kultivary. V případě nutnosti lze v kritickém období (před květem, popř. v době kvetení a po odkvětu hrušní) použít chemické ošetření přípravky proti strupovitosti hrušně s vedlejší účinností na rzivost. Částečně účinné jsou i přípravky s účinnou látkou mancozeb (Dithane DG Neotec). Ovocné dřeviny škůdci Velmi závažným škůdcem ovocných dřevin je sviluška ovocná (Panonychus ulmi). V současné době svilušky škodí pouze v zahradách drobných pěstitelů, protože v intenzivních výsadbách ovocných dřevin je již delší dobu úspěšně zavedena účinná biologická ochrana pomocí dravého roztoče Typhlodromus pyri. Pokud se neprovedla kontrola přezimujících vajíček svilušky a následně případné časně jarní ošetření, je potřeba provést kontrolu výskytu svilušek v období líhnutí. Přípravky povolené v ČR k ošetření proti svilušce ovocné. Nissorun 10 WP (Hexythiazox) Typhlodromus pyri (Typhlodromus pyri) - biologický prostředek (makroorganismus) 2) Poznámky: 1. Ošetření jabloní od fáze myšího ouška (fenofáze 54 BBCH) do objevení se špiček růžového poupěte. Ošetření ostatních dřevin v době rašení. Neošetřovat za mrazu ani v době očekávaných mrazů. 2. Přípravek adjustovaný jako plstěné (textilní) pásy, způsob aplikace - vyvazování pásů na větve stromů a keřů. Aplikace v zimním období, tj. od prosince do února, jednorázová introdukce. Dávka 1 pás / každý 3. keř nebo 1-3 pásy / každý strom. V období rašení jabloní je jedním z velmi důležitých škůdců květopas jabloňový (Anthonomus pomorum). Dospělci jsou šedohnědí s příčnou světlejší páskou na krovkách, světle žluté larvy jsou 5-6 mm dlouhé a mají drobnou černou hlavu. Přezimující dospělci

4 nalétávají na rašící jabloně časně z jara a žírem poškozují nalévající se pupeny. Oplodněné samičky vyhlodávají noscem do uzavřených květních poupat kanálky a kladou do nich po jednom vajíčku. Larvy pupeny vyžírají a tím způsobují, že se květy neotevřou a zasychají. Vylíhlí brouci poškozují plody i listy. Intenzita poškození se zvyšuje při dlouhotrvajícím chladném počasí na jaře, kdy jabloně déle kvetou. Do otevřených pupenů již samičky vajíčka nekladou. Po letní diapauze trvající od července do podzimu se uchylují do zimních úkrytů. Přípravky povolené v ČR k ošetření proti květopasu jabloňovému. Calypso 480 SC (thiacloprid) -1) Karate se Zeon technologií 5 CS (Lambda-cyhalothrin) -1) Samuraj (Lambda-cyhalothrin) -1) Poznámky : 1. Ošetření podle signalizace, od fenofáze myšího ouška do objevení se špiček růžového poupěte (54-57 BBCH), max. 2x za vegetaci. Zajímavou skupinou škůdců, kteří se v období rašení objevují v ovocných sadech jsou zobonosky. V jádrovinách škodí především kovově modrá až zelená zobonoska ovocná (Rhynchites bacchus) a zobonoska jablečná (Caenorhinus aequatus), která má červenohnědé krovky a hlavu a štít bronzově lesklé. Oba druhy se živí částmi ovocných dřevin rašícími pupeny, mladými listy i květy. Po odkvětu vykusují do plůdků malé jamky a po nakladení vajíček nakusují stopky, čímž dochází k předčasnému opadu plodů. Při prohlídce sadů kontrolujeme výskyt zobonosek na větvích (100 větví úhlopříčně) a po odkvětu také poškození plůdků. Doporučené ošetření se provádí při zjištění 5 imag na 100 sklepnutých větví nebo 1 poškozeného plodu ze 100 zkontrolovaných. Na peckovinách se objevuje další ze zobonosek a to zobonoska třešňová (Rhynchites auratus). Stejně jako předešlé druhy škodí v období rašení úživným žírem na rašících pupenech, listech i květech, kde vyžírá semeníky. Samice vykusují do plodů jamky a následně do nich kladou vajíčka. Larva žije v jádře plodu. Poškozené plody jsou znehodnoceny, tedy neprodejné, korkovatí, později také snadno praskají a zahnívají. Potřeba ošetření se zjišťuje sklepáváním větví, podobně jako u květopasa jabloňového (rozdílný je však počet sklepávaných větví, 30:100). Při úhlopříčném průchodu výsadbou se sklepe celkem 100 větví. Ošetření se doporučuje již při zjištění jednoho brouka na 100 sklepů. Proti zobonoskám se ošetřuje přípravky registrovanými na žravé škůdce v jádrovinách a peckovinách.

5 Současně sledujeme i případné výskyty mšice jabloňové (Aphis pomi) a mšice jitrocelové (Dysaphis plantaginea). Mšice sají na spodní straně listů, listy napadené mšicí jabloňovou se kadeří (bez změny barvy), příčně se svinují, listy napadené mšicí jitrocelovou se silně kroutí, žloutnou až červenají. Plody jsou při silném napadení květenství malé, deformované, pokryté medovicí a černí. Napadené letorosty chřadnou a usychají. Larvy mšice jitrocelové, vylíhlé ze zimních vajíček, jsou modrozelené, po stranách těla ojíněné, 0,7 mm velké. Dospělci jsou různě zbarvení, od břidlicově šedé až po purpurově hnědou či černou a šedobíle ojínění. Od května do července probíhá migrace okřídlenců na jitrocel, kde se vyvíjejí letní generace. Část populace však může zůstat i během léta na jabloních. Larvy mšice jabloňové, vylíhlé ze zimních vajíček, jsou tmavozelené, 0,7 mm velké. Dospělci jsou tmavozelení, 1,5-2 mm velcí. Během června přeletují okřídlenci na tytéž hostitele (jabloně, hrušně, jeřáby aj.). Pro účely ochrany se využívá stanovení počtu květních nebo listových růžic s výskytem kolonií mšic, které sledujeme od fenofáze zeleného poupěte do plného růžového poupěte. Práh škodlivosti je více než 10 kolonií mšic (nymf i zakladatelek) na 100 růžicích v období před květem jabloní. V teplejších jižních oblastech je třeba již 20. dubna vyvěsit feromonové lapáky k monitorování letové aktivity samců obaleče jablečného (Cydia pomonella). V ostatních (chladnějších) oblastech se lapáky vyvěšují až počátkem května. Hodnocení úlovků se provádí pravidelně 2x týdně ve stejných dnech po celé období sledování (Po+Čt nebo Út+Pá, tedy vždy v intervalu 3+4 dny). Ve výsadbách slivoní je třeba monitorovat průběh kladení vajíček pilatek pilatky švestkové a pilatky žluté (Hoplocampa minuta a H.flava). V případě pozdní signalizace nebo dokonce zanedbání ochrany proti uvedeným škůdcům hrozí nebezpečí významných hospodářských škod. Sledování se provádí na nejdříve kvetoucích odrůdách ve výsadbě (zvl. vhodná je odrůda Zelená renklóda) v období dokvétání (80-90% květů s opadlými korunními lístky). Pozoruje se 100 náhodně vybraných, nejvíce vyvinutých květů a hodnotí intenzita poškození květů (mladých plodů). Prahová hodnota pro ošetření je při slabé násadě 5% plodů s výskytem vajíček a při střední a silné násadě více než 10% plodů s vajíčky. Optimální termín larvicidního ošetření je při dosažení vývojové fáze objevení se červených oček embrya (těsně před líhnutím housenic). Vývoj vajíček lze sledovat i na označených květech. Odebereme květenství (květní růžice), vložíme do nádoby s vodou (nádobu umístíme do meteorologické budky apod., aby byly dodrženy stejné teplotní podmínky) a v pravidelných termínech sledujeme vývoj embryí pomocí lupy (stereoskopické lupy). Mera skvrnitá (Psylla pyri) je v současné době nejvýznamnějším škůdcem hrušní, její škodlivost v posledních letech vzrůstá a ochrana je z důvodu existence rezistentních populací velmi problematická. Sledování se provádí přednostně na citlivých odrůdách (např. Konference) pokud bylo na lokalitě v předchozím roce zjištěno poškození rostlin (černě na listech), poškození plodů (popraskání, deformace) nebo poškození letorostů (zduření). Pozoruje se 1x týdně od rozvinutí listových růžic (po odkvětu) až do konce července. Zjišťuje se počet vajíček a nymf na 25-ti růžicích s listy a plody. Optimální termín ošetření lze rovněž stanovit pomocí sum efektivních teplot (SET). Ošetření se provádí selektivními insekticidy (inhibitory tvorby chitinu) na počátku hromadného líhnutí nymf 1. generace, přibližně na konci květu. Toto ošetření je nejúčinnější. Jako doplňující ošetření lze použít předjarní postřik insekticidy na bázi olejových preparátů nebo kaolinu při zjištění silného výskytu vajíček na letorostech od fáze zeleného poupěte do počátku květu.

6 V jarním období (od vyrašení do odkvětu) mohou škodit ve výsadbách jádrovin i peckovin čerstvě vylíhlé housenky píďalky podzimní a tmavoskvrnáče zhoubného (dříve píď. zhoubné), které ožírají pupeny, mladé listy, květy i plody. Uživatel je vždy povinen řídit se návodem k použití na obalu přípravku nebo prostředku (etiketa)! strupovitost jabloně původce Venturia inaequalis příznaky na plodech strupovitost hrušně původce Venturia pyri příznaky na plodech

7 strupovitost jabloně původce Venturia inaequalis příznaky na listech strupovitost hrušně původce Venturia pyri příznaky na listech Gymnosporangium sabinae příznaky na jalovci Gymnosporangium sabinae příznaky na jalovci

8 rzivost hrušně původce Gymnosporangium sabinae typické příznaky na hrušni rzivost hrušně původce Gymnosporangium sabinae detail příznaků na listu hrušně květopas jabloňový Anthonomus pomorum dospělec květopas jabloňový Anthonomus pomorum larva

9 zobonoska ovocná Rhynchites bacchus dospělec zobonoska jablečná Caenorhinus aequatus dospělec Text: Jan Juroch Foto: Jan Juroch;

Teplotní sumy a jejich využití při prognóze škůdců pomocí programu SUMÁTOR

Teplotní sumy a jejich využití při prognóze škůdců pomocí programu SUMÁTOR Teplotní sumy a jejich využití při prognóze škůdců pomocí programu SUMÁTOR Dr. Tomáš Litschmann Dr. Jan Juroch ÚVOD Pomalu, ale jistě se zvyšující variabilita meteorologických prvků, zejména teploty a

Více

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk

Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu. Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Vliv luskovino obilných směsek na výskyt a distribuci škůdců v porostu Marek Seidenglanz; Igor Huňady; AGRITEC Šumperk Nejvýznamnější škůdci hrachu listopasi rodu Sitona kyjatka hrachová (Acyrthosiphon

Více

Moderní ochrana ovoce

Moderní ochrana ovoce Moderní ochrana ovoce Obsah Živočišní škůdci Isomate Madex Lepinox Plus NeemAzal - T/S PREV-B2 TM Typhlodromus pyri Quassia amara Cocana Spruzit-Flussig SpinTor Houbové choroby Alginure POLISENIO PREV-B2

Více

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách

Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Zahradnictví Roč. 13, č. 5 (2014), s. 8-11 13:5 Vývoj počtu a plochy listů jabloní během vegetace v závislosti na povětrnostních podmínkách Development of apple leaf number and leaf surface area during

Více

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace

FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace Vít Voženílek Alena Vondráková Aleš Vávra Lenka Hájková Radim Tolasz Univerzita Palackého v Olomouci Český hydrometeorologický ústav FENOLOGICKÉ POMĚRY ČESKA prostorové analýzy a vizualizace věda o časovém

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Škodliví činitelé růží

Škodliví činitelé růží 13 Škodliví činitelé růží Zlatohlávek zlatý Rod Zlatohlávek tmavý Rod Pidikřísek růžový Rod Zelenavé housenky obaleče růžového (Archips rosana) většinou ožírají mladé listy a poupata. Vajíčka tohoto motýlka

Více

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35

Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE 02Šti/ČIG/35 Základní škola a Mateřská škola Vrbovec 671 24 Vrbovec 143, tel. 515230171, IČO 750038, E mail: zs.vrbovec@zn.orgman.cz SVĚT POZNÁNÍ Číslo projektu CZ.1 07/1.4. 00/21. 1205 Přírodověda - 4. ročník VY_12_INOVACE

Více

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která:

VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: VZOROVÉ OTÁZKY Otázka 1: Profesionálním uživatelem přípravků na ochranu rostlin je osoba, která: a) uvádí přípravky na trh b) používá přípravky v rámci svých profesních činností jak v oblasti zemědělství,

Více

Ochrana jádrovin v ekologickém zemědělství

Ochrana jádrovin v ekologickém zemědělství Praktická příručka Ochrana jádrovin v ekologickém zemědělství Odolné odrůdy a cílené provádění agrotechnických opatření jsou podmínkou dobrého zdravotního stavu rostlin. Toto základní pravidlo vypadá jednoduše,

Více

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit. Široké spektrum účinnosti Preventivní i kurativní fungicidní účinek Zvýšení výnosu a kvality produkce www.syngenta.cz Xtra ochrana proti hlízence Co byste měli vědět

Více

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION Oddělení metod integrované ochrany rostlin ČESKÁ REPUBLIKA STÁTNÍ ROSTLINOLÉKAŘSKÁ SPRÁVA STATE PHYTOSANITARY ADMINISTRATION

Více

HLAVNÍ ŠKŮDCI JAHODNÍKU. Roztočík jahodníkový Sviluška chmelová Třásněnky Květopas jahodníkový

HLAVNÍ ŠKŮDCI JAHODNÍKU. Roztočík jahodníkový Sviluška chmelová Třásněnky Květopas jahodníkový HLAVNÍ ŠKŮDCI JAHODNÍKU Roztočík jahodníkový Sviluška chmelová Třásněnky Květopas jahodníkový Roztočík jahodníkový - Tarsonemus fragariae Vzhled : - pavouček délky 0,2 až 0,3 mm a šířky 0,09 až 0,13 mm

Více

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině

Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině Ovocné dřeviny jako součást dřevinných formací v kulturní zemědělské krajině projekt OP RLZ: CZ.04.1.03/3.3.11.1/2622 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA

Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování PRA Štítenka zhoubná (Quadraspidiotus perniciosus Comstock) důvody pro zpracování Pilotní projekt v ČR pro rok 2010 Michal Hnízdil 1 Štítenka zhoubná důvody pro zpracování Štítenka zhoubná Quadraspidiotus

Více

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim

Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Obecné zákonitosti účinku toxických látek a vznik rezistence vůči nim Cílem zde uvedených referátů je popsat problémy, které nejsou běžně uváděny, ale jimž by měl pracovník v ochraně rostlin rozumět. Snažíme

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.18 Dřeviny Kapitola 4 Reprodukční orgány

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta

Bellamira GABROVSKÁ. Haganta Bellamira Vlastnosti stromu: Roste středně silně, vznikla křížením Čačanská najbolja x Mirabelka nancyská. Vlastnosti plodu: Velkoplodá, 18 g vážící,pozdně dozrávající mirabelka, Aromatické plody jsou

Více

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ

SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ SOUČASNÉ PROBLÉMY OBNOVY LESŮ A STAV KOŘENOVÉHO SYSTÉMU LESNÍCH DŘEVIN V ZÁVISLOSTI NA MĚNÍCÍM SE PODNEBÍ VÝCHODISKA Propracované a odzkoušené postupy jsou neúspěšné, ztráty po obnově až 6 %, snižuje se

Více

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B.

Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. Vybráno z MENDELNET 2011 Vliv mečíkové třásněnky na kvetení a na kvalitu květů u vybraných odrůd gladiol Vlachová P., Svitáčková B. ÚVOD Světový sortiment mečíků (Gladiolus L.) zahrnuje v současnosti přibliţně

Více

Baumit Zdravé bydlení

Baumit Zdravé bydlení Zdravé bydlení Řada výrobků Baumit Klima Výrazně regulují vlhkost vzduchu Neobsahují škodlivé látky Jsou vysoce prodyšné Nápady s budoucností. Zdravé bydlení POKOJOVÉ KLIMA PRO TĚLO I DUCHA Dýcháte zdravě?

Více

PRIM. Villard blanc x Královna vinic

PRIM. Villard blanc x Královna vinic PRIM Villard blanc x Královna vinic Letorosty středního až bujného růstu, hrozny středně velké až velké. Bobule oválné, s pevnou a tuhou slupkou, která dosti dobře odolává hnilobě. Barva slupky je jantarově

Více

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách

Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Způsob obdělání meziřadí v závlahových a bezzávlahových podmínkách Tomáš Litschmann Ivan Oukropec V rámci celkového trendu v pěstování speciálních plodin, spočívajícího v posunu k integrované produkci

Více

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI

MORAVSKÝ SLADKOPLODY. Jeřáb červený 175,- Kč. Jeřáb černý Arónie. NERO stromkový 175,-KČ. HUGIN keřový 90,-Kč. Slivoň, 180,- Kč ELENA MELITOPOLSKI Jeřáb červený 175,- Kč Jeřáb černý Arónie MORAVSKÝ SLADKOPLODY NERO 175,-KČ HUGIN 90,-Kč Chutná odrůda klasických sladkoplodých jeřabin, nenáročná, vhodná i do horských poloh (až 1500 m). Plody se konzumují

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus =

Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = Katalog okrasných trav = rod Miscanthus = (Ozdobnice) Luděk Urban 2010 Představené kultivary: Miscanthus japonicus Giganteus Miscanthus japonicus Goliath Miscanthus sinensis Adagio Miscanthus sinensis

Více

František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice

František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice Biotechnologie bez fanfár promarněné i dosud aktuální František Sehnal Biologické centrum AV ČR, v.v.i. České Budějovice Stupně vývoje a využití biotechnologií 1. Objev s charakterem vynálezu 2. Prověření

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea)

DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 35 m výšky, s nepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý s hrubou, šedohnědou, podélně a hluboko trhlinatou borkou. Listy má

Více

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.)

pyrimethanil (ISO) 300 g/l (28,3% hmot.) Přípravek na ochranu rostlin Mythos 30 SC Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) proti strupovitosti jabloní a hrušní a proti plísni šedé na jahodníku a révě. Pouze pro profesionální

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Var. náklady Práce [h/ha] Nafta [l/ha] ZM [kg/ha] Práce Tab. č.: 201 Poř. č. livoně Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - hustá výsadba - integrovaná výsadba 1 Výnos slivoní [t/ha] 7,1 8,9 7,1 2 Farmářská cena slivoní [Kč/t] 10500 10500 8000 3 Tržba z

Více

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace)

Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Agromanuál 8/2012 Srpen, s. 50-52 Vliv povětrnostních podmínek na vznik infekcí plísně cibulové (a možnosti jejích signalizace) Tomáš Litschmann, Martin Koudela Plíseň cibulová je celosvětově rozšířená

Více

Nebezpečné látky ( 20 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), obsažené v přípravku: tebuconazole, N,N-dimethyldekanamid

Nebezpečné látky ( 20 zákona č. 356/2003 Sb. ve znění pozdějších předpisů), obsažené v přípravku: tebuconazole, N,N-dimethyldekanamid PŘÍPRAVEK NA OCHRANU ROSTLIN / FUNGICID Horizon 250 EW Postřikový fungicidní přípravek typu emulze olej ve vodě k ochraně řepky olejky proti houbovým chorobám, pšenice ozimé a ječmene proti fuzariózám

Více

Metodika. Integrovaná ochrana okrasných rostlin. r. Hemerocallis, Iris, Paeonia, Rosa a Rhododendron

Metodika. Integrovaná ochrana okrasných rostlin. r. Hemerocallis, Iris, Paeonia, Rosa a Rhododendron Metodika Integrovaná ochrana okrasných rostlin r. Hemerocallis, Iris, Paeonia, Rosa a Rhododendron doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně Realizační výstup Programu na podporu druhové

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr.

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. 26.2.2010 Mgr. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 26.2.2010 Mgr. Petra Siřínková ABIOTICKÉ PODMÍNKY ŽIVOTA SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ TEPLO VZDUCH VODA PŮDA SLUNEČNÍ

Více

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR

Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Poznámky k určování snůšek obojživelníků ČR Jaromír Maštera AOPK ČR, středisko Havlíčkův Brod listopad 2008 (aktualizace 2013) Autor většiny fotografií: Jaromír Maštera, 2006-2008 Obecné poznámky na úvod

Více

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany

Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Škůdci vybraných polních plodin, jejich monitoring a možnosti ochrany Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Dřepčíci rodu Phyllotreta při žíru na řepce Listopas

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Prameny 6. 7. třída (pro 3. 9.

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Fryčovický zpravodaj vychází čtvrtletně. Datum a číslo a místo vydání: 12.3.2012, č.1, Fryčovice. Vydává Obecní úřad ve Fryčovicích, Fryčovice č.83, 739 45 FRYČOVICE. Registrační číslo MK ČR E 12361. Váţení

Více

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál

ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál ROSTLINOLÉKAŘSKÝ PORTÁL uživatelský manuál Obsah Úvodem... 2 Co rostlinolékařský portál obsahuje?... 2 Jak se v jednotlivých aplikacích orientovat?... 3 Metodiky IOR... 3 Fotogalerie... 5 Výskyt a prognóza

Více

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C

Biologická olympiáda, 48. ročník, školní rok 2013 2014, okresní kolo, kategorie C Biologická olympiáda, 8. ročník, školní rok 203 20, okresní kolo, kategorie C AUTORSKÉ ŘEŠENÍ KATEGORIE C Upozornění: Soutěžící budou potřebovat základní sadu pastelek. Časová dotace: Přibližný čas pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO

VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR Ing. M. Hluchý, Ph.D., Ekovín o.s., Brno 603 543 109, info@siphv.eu VÝVOJ SYSTÉMU EKOLOGICKÉHO VINOHRADNICTVÍ V ČR - problémy konvenčního vinohradnictví -

Více

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému.

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Přípravek na ochranu rostlin Clarinet 20 SC Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) k ochraně jádrovin proti strupovitosti a padlí jabloňovému. Pouze pro profesionální uživatele.

Více

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům

Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Vztah hmyzu k ekologickým faktorům Abiotické teplota vlhkost světlo vzduch Biotické potrava intraspecifické (vnitrodruhové) interspecifické (mezidruhové) Tolerance (ekologická

Více

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy

Rozmanitost podmínek života na Zemi Podnebné pásy Podnebné pásy Tropický mezi obratníky - Vhlké vnitřní tropy: - bez střídání ročních období - silné srážky, -průměrná roční teplota nad 20 C -Vnější tropy: -přechod k subtropům - období dešťů a období sucha

Více

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41

Květ, jeho stavba, květenství, význam 1/41 Květ, jeho stavba, květenství, KVĚT - FLOS = výtrusorodý prýt omezeného vzrůstu listy na něm jsou přeměněny a přizpůsobeny pohlavnímu rozmnožování rostliny 2 Stavba květu KVĚTNÍ LŮŽKO Vyrůstají na něm

Více

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz

ODRŮDY ŘEPKY. ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin. www.sumiagro.cz ODRŮDY ŘEPKY 2014 ES Alpha ES Bourbon ES Mercure Granat Gamin www.sumiagro.cz ES Alpha H EU Hybridní řepka od společnosti Euralis Semences Velmi dobře přezimuje, pozdnější jarní vývoj, středně pozdní kvetení

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. VY_52_INOVACE_73 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Borovice lesní Borovice lesní, sosna Pinus silvestris L. Strom středních rozměrů, vždyzelený,

Více

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika

Jakostní japonské krmení pro KOI. FUJIYAMA - dietní základní krmení. plavací. Charakteristika 57 Jakostní japonské krmení pro KOI FUJIYAMA - dietní základní krmení Teplota vody od 10 C Proteiny 30,0% Tuky 5,0% Vláknina 5,6% Popeloviny 6,9% Fosfát 0,7% Vápník 0,4% Balení v kg 5 / 10 A 10,000 jednotek/kg

Více

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7.

Modřín opadavý. VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý VY_52_INOVACE_81 Vzdělávací oblast: člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Praktika z přírodopisu Ročník: 6., 7. Modřín opadavý Larix decidua Miller Strom velkých rozměrů, opadavý jehličnan,

Více

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Moření osiva máku Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc., Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko Vzcházející mák bývá často poškozen žírem brouků krytonosce kořenového (obr. 1), v pozdější době i jeho

Více

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY

NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY NEBUNĚČNÁ ŽIVÁ HMOTA VIRY Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 11.3.2011 Mgr.Petra Siřínková Rozdělení živé přírody 1.nadříše.PROKARYOTA 1.říše:Nebuněční

Více

Fungicid. Registrační číslo: 4738-0

Fungicid. Registrační číslo: 4738-0 F Fungicid Registrační číslo: 4738-0 Charakteristika Postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě ve vodě dispergovatelných granulí určený proti chorobám višní, meruněk a jahodníku, ovocných

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.)

Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Moravskoslezský kraj Metodika likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) Projekt z programu LIFE Nature Záchrana lužních stanovišť v povodí Morávky (likvidace křídlatky) Březen 2008 1 Metody konvenční 1.1 Aplikace

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DUM VY_32_INOVACE_02_1_09_BI2 HMYZ - HOLOMETABOLA VÝVOJ HMYZU Proměna dokonalá: Vajíčko > larva > kukla > dospělý jedinec Larva: nepodobá se

Více

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny.

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Příslušenství. Pro optimální péči o ovocné stromky a keře se zeptejte našich odborných poradců na vhodné příslušenství: Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Floraself zahradnický substrát

Více

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ

OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ OCHRANA A VÝŽIVA RÉVY VINNÉ Isonet LE Isonet L plus Typhlodromus pyri Lepinox Plus NeemAzal T/S VermiFit A Hycol E víno ProKton Green Mix multi GreemMix mini GreenMix Economy Osivo zeleného hnojení Rozmetadlo

Více

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU

Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Název: VNITŘNÍ STAVBA KVĚTU Autor: PaedDr. Ludmila Pipková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět: biologie Mezipředmětové vztahy: ekologie Ročník: 2. a 3. (1. ročník vyššího

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem sedmidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém

Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Výstava kamélií v Kroměříži Kamélie v novém Velmi cennou součástí sbírky rostlin pěstovaných v Květné zahradě v Kroměříži je také kolekce kamélií čítající 40 vzrostlých stromů a stejný počet menších rostlin

Více

Metodický pokyn č. 2/2012

Metodický pokyn č. 2/2012 Metodický pokyn č. 2/2012 kterým se stanovují specifická pravidla pro: pravidla pro zakládání a údržbu ovocných sadů vegetační pokryv sadů meziřadí vinic krajinné prvky v režimu ekologického zemědělství

Více

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/

Obrázky viz: http://www.ta3k.sk/bio/ Rozmnožování krytosemenných rostlin Materiál a pomůcky: Květy různých rostlin (doporučuji vybírat velké květy např. tulipán a pozor na záměnu květu a květenství), ostrá žiletka, pinzeta, preparační jehla.

Více

Rozmnožování rostlin

Rozmnožování rostlin Rozmnožování rostlin 1. Rozmnožování pohlavní a nepohlavní Rozmnožování slouží k zachování druhu. Existují dvě různé strategie rozmnožování pohlavní a nepohlavní. Nepohlavní rozmnožování znamená, že vznikne

Více

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013

Martina Bábíčková, Ph.D. 8.4.2013 Jméno Martina Bábíčková, Ph.D. Datum 8.4.2013 Ročník 6. Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Přírodopis Tematický okruh Anatomie a morfologie rostlin Téma klíčová slova Květ a květenství

Více

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy

Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy Nařízení Rady 834/2007 a související předpisy ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 Nařízení se vztahuje na následující

Více

Sešit pro laboratorní práci z biologie

Sešit pro laboratorní práci z biologie Sešit pro laboratorní práci z biologie téma: Květní vzorce a diagramy autor: Mgr. Lenka Jančíková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: I/2 č.sady: 3 Ověřeno ve výuce: 12.9.2012 Třída: 2. Datum:28.9. 2011 1 Květiny - text umělecký a

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM

FungiSPRAY bezchlorový. FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM LIKVIDACE PLÍSNÍ S DLOUHODOBÝM ÚČINKEM FungiSPRAY chlorový LIKVIDACE PLÍSNÍ S OKAMŽITÝM ÚČINKEM SPÁRY SPRCHY BĚLÍCÍ OBKLADY DLAŽBA SPÁRY U OKEN SPÁRY U DLAŽBY SPRCHOVÝ KOUT Chlorový přípravek s fungicidním a bělícím účinkem určený k likvidaci

Více

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce

Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin. pomocný materiál k poznávačce Rozlišovací znaky vybraných zástupců rostlin pomocný materiál k poznávačce pomněnka rolní - kališní cípy delší než ½ kalicha - kalich s rovnými i háčkovitými chlupy; pokud háčkovité chlupy chybějí, pak

Více

17. Park Jižní svahy

17. Park Jižní svahy 17. Park Jižní svahy Park Jižní svahy vznikl na místě opuštěných zahrad a pozemků na svazích pod ulicí Hasičskou, které se prudce uklánějí k jihu, směrem k železniční trati a fotbalovému stadiónu. Stará

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 39 Lesy v ČR Pro potřeby projektu

Více

Ochrana rybízu proti nesytce rybízové metodou hromadného vychytávání

Ochrana rybízu proti nesytce rybízové metodou hromadného vychytávání Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy s.r.o. Ochrana rybízu proti nesytce rybízové metodou hromadného vychytávání Ing. Jana Ouředníčková Zpracováno na základě získaných výsledků při hodnocení

Více

Hlášení o stavu škodlivých činitelů. LOS, zákonné předpisy, výskyt škodlivých činitelů v ČR v posledních 40 letech

Hlášení o stavu škodlivých činitelů. LOS, zákonné předpisy, výskyt škodlivých činitelů v ČR v posledních 40 letech Hlášení o stavu škodlivých činitelů LOS, zákonné předpisy, výskyt škodlivých činitelů v ČR v posledních 40 letech Evidence, kontrola a prognóza lesních škodlivých činitelů Koordinaci a organizaci evidence,

Více

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ

AKUSTICKÝ PRŮVODCE. Úloha podhledů v aktivní akustice STROPNÍ PODHLEDY. [S námi se přání stávají skutečností] DOBRÝ POCIT PROSTŘEDÍ STROPNÍ PODHLEDY [S námi se přání stávají skutečností] CI/SfB (35) Xy December 2006 AKUSTICKÝ PRŮVODCE Úloha podhledů v aktivní akustice AKUSTICKÉ POHODLÍ BEZPEČÍ A ZDRAVÍ ESTETICKÁ KVALITA DOBRÝ POCIT

Více

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_52_INOVACE_ 3MER28 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: PaedDr. Zuzana Mertlíková Datum: leden 2012 Ročník: VII. Vzdělávací oblast:

Více

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT

ROSTLINNÉ ORGÁNY - KVĚT Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 M o d e r n í b i o l o g i e reg. č.: CZ.1.07/1.1.32/02.0048 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM

Více

Růst a vývoj rostlin

Růst a vývoj rostlin I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 11 Růst a vývoj rostlin Pro potřeby

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů

Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů Botanika bezcévných rostlin 5. praktické cvičení Přehled pozorovaných objektů ŘÍŠE: Opisthokonta (Fungi) ODDĚLENÍ: Chytridiomycota TŘÍDA: Chytridiomycetes ŘÁD: Chytridiales Synchytrium endobioticum (TP)

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO.

Produkty LalVigne jsou 100% přírodní, inaktivované kvasinky Saccharomyces cerevisiae, jsou také nepatogenní, bezpečné, potravinářské a bez GMO. Pěstování vína Pěstitelé odrůd révy vinné neustále hledají příležitosti ke zlepšení kvality jejich vína. Vyrobit hrozny nejlepší kvality je náročné, a také je to závislé na mnoha faktorech, zahrnujících

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015

Zápis z jednání Komise pro Seznam doporučených odrůd pšenice a ječmene v režimu ekologického zemědělství ze dne 8. 4. 2015 ÚTVAR: Národní odrůdový úřad VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPISOVÁ ZN.: NAŠE ČJ.: UKZUZ 032523/2015 VYŘIZUJE: Ing. Horáková TELEFON: 543 5 228 E-MAIL: vladimira.horakova@ukzuz.cz ID DS: ugbaiq7 ADRESA: Hroznová

Více

Vojtěška setá Medicago sativa L.

Vojtěška setá Medicago sativa L. Vojtěška setá Medicago sativa L. Lodyhy: přímé i vystoupavé, lysé Listy: trojčetné, lístky v horní třetině na obvodu zubaté, prostřední lístek dlouze řapíčkatý Květenství: hlávkovitě zkrácený hrozen Květy:

Více

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho

Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Sucho a degradace půd v České republice - 2014 Brno 7. 10. 2014 Kořenový systém plodin jako adaptační opatření na sucho Vodní provoz polních plodin Ing. Jana Klimešová Ing. Tomáš Středa, Ph.D. Mendelova

Více