Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Personální obsazení v roce 2012 Hradec Králové 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí odboru a 1 provádí dozor v okrese Jičín Náchod 2 pracovnice Rychnov nad Kněžnou 1 pracovnice Jičín 1 pracovnice (od 2. pololetí 2012 v pracovní neschopnosti, zástup z HK) Trutnov 2 pracovnice 11 5 pracovnic na mateřské dovolené ČINNOST ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH Ve smyslu 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) náleží krajské hygienické stanici (dále jen KHS ) vykonávat státní zdravotní dozor (dále jen SZD) nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách osob provozujících živnost péče o dítě do 3 let, kontroly podmínek při zotavovacích akcích dětí a SZD v zařízeních a provozovnách zajišťujících stravování dětí a mladistvých. Výkon SZD je zajišťován nad plněním povinností v ochraně veřejného zdraví stanovených zákonem a prováděcími předpisy v těchto typech zařízení: v mateřských školách, základních a středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách, v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči v zařízeních sociálně výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v provozovnách provozujících živnosti péče o děti do 3 let věku v denním režimu v provozovnách provozujících živnost výchova a mimoškolní vzdělávání na zotavovacích akcích pro děti, na jiných podobných akcích pro děti a na školách v přírodě nad vnitřním prostředím staveb v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, ve školách v přírodě a ve stavbách pro zotavovací akce nad venkovními hracími plochami určenými pro hry dětí nad režimem dne a režimem stravování dětí v nestátních zvláštních dětských zařízeních a zvláštních dětských zařízeních státu ve všech typech zařízení společného stravování dětí a mladistvých, včetně školních kantýn a bufetů. Strana 1 (celkem 18)

2 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR POČET PROVOZOVEN V GESCI HDM Školy a školská zařízení, provozovny živností, stravovací provozy Zotavovací akce (ZA), jiné podobné akce (JPA) a školy v přírodě (ŠvP) 669 Celkem Počet provozoven mimo ZA, JPA a ŠvP Strana 2 (celkem 18)

3 Počet provozoven ZA, JPA a ŠvP 669 POČET VÝKONŮ SZD V roce 2012 bylo provedeno celkem 677 výkonů SZD 419 výkonů SZD provozovny (školy a školská zařízení, stravovací provozy, provozovny živností) 169 výkonů ZA, JPA a ŠvP 33 výkonů cílený SZD na základě úkolu HH (minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a školských zařízení) 56 výkonů krajské priority - ověření správnosti vykazované spotřeby ve spotřebním koši zpracovaném školní jídelny Strana 3 (celkem 18)

4 Počet výkonů SZD mimo ZA, JPA a ŠvP Strana 4 (celkem 18)

5 Počet výkonů SZD 169 na ZA, JPA a ŠvP ZA, JPA v letní sezóně 2012 Počet ohlášených ZA - tábory 189 Počet běhů ZA 247 Počet dětí ZA Počet ohlášených JPA 31 Počet ohlášených JPA běhů 36 Počet dětí na JPA 771 Počet kontrol ZA 114 Počet kontrol JPA 1 Počet kontrol stravování dle Nařízení ES 6 Epidemiologický výskyt infekčních onemocnění 4 Počet sankcí 4 Výška sankcí 3000 Zjištěné nedostatky nesplnění ohlašovací povinnosti 3 nedostatky v podmínkách pro osobní hygienu dětí 7 závady ve stravování dětí 6 závady v ubytování dětí 1 závady ve zdravotní dokumentaci dětí a FO 14 závady ve zdravotní zabezpečení akce 4 Počet podaných a šetřených podnětů 2 Strana 5 (celkem 18)

6 Počet výkonů SZD 588, včetně ZA, JPA, ŠvP (bez výkonů krajské priority, Pokynu hlavního hygienika) Počet výkonů SZD dle druhu kontroly Strana 6 (celkem 18)

7 Strana 7 (celkem 18)

8 EPIDEMIE NA ZOTAVOVACÍCH AKCÍCH Celkem 4 epidemie na ZA Okres Rychnov nad Kněžnou 1. Z celkového počtu 57 dětí a 16 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 30 dětí a 2 dospělé osoby. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení a teploty. Výsledky výtěrů z konečníků a odběrů vzorku stolice neprokázaly virologickou etiologii onemocnění. Šetřením na místě nebyly zjištěny závady, které by byly v rozpory s požadavky na konání a průběh zotavovací akce. Před zahájením dalšího běhu zotavovací akce byla nařízena a provedena protiepidemická opatření: generální úklid chatek, hygienického zařízení, kuchyně, výměna ložního prádla, větrání a ohnisková dezinfekce. Okres Náchod 2. Z celkového počtu 33 dětí a 9 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 9 dětí. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení a teploty. Do doby provedení výkonu SZD nebyly děti u lékaře a záznamy příznaků onemocnění byly ve zdravotním deníku uvedeny až v den výkonu SZD. Zjištěné skutečnosti byly pracovníky odd. HDM oznámeny na protiepidemické oddělení, následně byl kontaktován dětský lékař, který po kontrole dětí na akci konstatoval, že nevykazují příznaky onemocnění. Šetřením na místě byly zjištěny závady ve stravování, za které byla uložena bloková pokuta. Strana 8 (celkem 18)

9 3. Z celkového počtu 78 dětí a 26 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 22 dětí. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení, zvýšené teploty, subfebrilie, bolesti hlavy. Celkem bylo na akci provedeno 7 rektálních výtěrů u dětí, laboratorní výsledky potvrdily salmonelovou etiologii onemocnění Salmonella enteritidis. Další 2 pozitivní výtěry od dětí, které byly rodiči odvezeny domů, tj. celkem 9 pozitivních kultivačních průkazů. Následně bylo doporučeno provést rektální výtěry personálu kuchyně, ukončit tábor o 1 den dříve, provést konečnou ohniskovou dezinfekci a generální úklid před nástupem nového běhu. Byla realizována protiepidemická opatření - izolace nemocných, včetně vyčlenění hygienických zařízení, laboratorní vyšetření rektálních výtěrů i odběrů stolice, šetřící dieta, dezinfekce, praní prádla. Okres Trutnov 4. Z celkového počtu 75 dětí a 11 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 36 dětí a 6 dospělých. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení, zvýšené teploty, subfebrilie, bolesti hlavy. Zdravotní obtíže měly krátkodobý průběh v trvání několika hodin. Z důvodů zvracení bylo 1 dítě hospitalizováno, bakteriologické vyšetření vzorku stolice neprokázalo bakteriologickou etiologii onemocnění. Šetřením na místě nebyly zjištěny žádné závady, které by mohly souviset s uváděným onemocněním. Strana 9 (celkem 18)

10 Kontrolní plán a krajské priority Podle 84 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vykonávají krajské hygienické stanice (dále jen KHS ) státní zdravotní dozor (dále jen SZD ) podle kontrolních plánů, které určují priority činností na tomto úseku ochrany veřejného zdraví. V rámci kontrolního plánu pro r byly Ministerstvem zdravotnictví ČR stanoveny následující celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru: Ve školních jídelnách výdejnách - provést SZD u 20% ze všech provozoven, tj. zkontrolovat 32 výdejen. Výkonem SZD ve výdejnách byly zjišťovány závady v nedodržování teplot pokrmů při jejich rozvozu, přepravě a uvádění do oběhu. Pracovníci KHS zaměřili proto svoji kontrolní činnost na tato zařízení s cílem zjistit, zda jsou dodržovány požadavky legislativní úpravy v nepřerušení teplotního řetězce při transportu a výdeji pokrmů u většiny dozorovaných zařízení tohoto typu. Součástí kontrol bylo i následné ověření účinnosti přijatých opatření. Tímto postupem došlo k překročení kontrol z původně plánovaných 32 na 76, tedy více jak 2x. Vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností a možného ohrožení zdraví strávníků budeme v této problematice pokračovat i v r Ostatní celostátní prioritní oblasti, tj. kontrola systému kritických kontrolních bodů (HACCP) ve školních jídelnách a kontroly zotavovacích akcí byly splněny dle kontrolního plánu. Systém kritických kontrolních bodů představuje pro potravinářský podnik zavedení zásad, které spočívají v identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň. Provozovatel podniku musí identifikovat konkrétní kritické kontrolní pro předcházení rizika, musí stanovit kritické limity v těchto bodech, musí je monitorovat, evidovat, stanovit nápravná opatření a vytvořit doklady a záznamy, jejichž účelem je prokázat účinnost opatření. Při každé změně výrobku, procesu nebo fáze přezkoumají provozovatelé tento postup a provedou v něm nezbytné změny. Celostátní prioritní oblasti výkonu SZD Počet provozoven Četnost kontrol v % Plánovaný počet kontrol Provedený počet kontrol Zotavovací akce, včetně výchovně rekreačních táborů pro děti Školní jídelny - HACCP Školní jídelny výdejny Krajské priority Hodnocení pestrosti, nutriční hodnocení KK Krajská priorita v oblasti výkonu SZD stanoveného pro odbor HDM v roce 2012 byla zaměřena na kontrolu pestrosti stravy a nutričního hodnocení pokrmů ve vybraných školních jídelnách dle zákona č. 258/2000 Sb., 24, odst. 1, písm. e) osoba provozující stravovací službu je povinna zajistit, aby podávané pokrmy splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny. Podle 121 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví (MZ) prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky organizace školního stravování, včetně zajištění výživové normy podle věkových skupin strávníků. Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst. 2, příloha č. 1 stanoví konkrétní výživové normy pro plnění průměrné měsíční spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den. Strana 10 (celkem 18)

11 Cílem krajské priority SZD bylo ověření správnosti vykazované spotřeby potravin ve spotřebním koši zpracovaném školní jídelnou. V souvislosti se šetřením byla provedena kontrola vhodnosti použití surovin pro přípravu pokrmů k zajištění denního příjmu výživové hodnoty pokrmů, včetně kontroly správnosti podkladů pro výpočet spotřebního koše. Proto, mimo jiné, byla provedena kontrola používaných koeficientů při zadávání surovin do spotřebního koše a kontrola správnosti zařazování surovin do jednotlivých vybraných skupin ve spotřebním koši dle materiálu MŠMT ČR č.j / Z provedeného šetření u 56 provozoven kontrolou dokumentace vyplynulo, že vykazované spotřební koše jsou mnohdy neobjektivní, nebyl proveden správný výpočet dle metodiky MŠMT. Proto ve stejném počtu případů nebylo možné ani objektivně vyhodnotit plnění výživových hodnot pokrmů pro jednotlivé věkové skupiny strávníků v souladu s platnou legislativou. Koeficienty pro zařazování surovin do sledovaných skupin potravin ve spotřebním koši nebyly vždy zařazovány v souladu s metodikou MŠMT. Jejich nesprávné hodnoty více či méně ovlivnily celkový výpočet spotřebního koše. Rovněž použité suroviny nebyly vždy zařazovány správně do sledovaných skupin potravin v souladu s metodikou MŠMT a proto i tento faktor ovlivnil správnost výpočtu spotřebního koše. V několika případech nebylo vůbec započato s kontrolou správnosti podkladů pro výpočet spotřebního koše a to všude tam, kde byla zpracovávána jedna společná výdejka pro děti mateřské školy, žáky školy nebo společná výdejka i s cizími strávníky a s dospělými osobami a nebyla zde samostatně vykazována skutečná spotřeba surovin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků. V těchto případech byl výpočet spotřebního koše z uvedených důvodů jednoznačně neobjektivní a další kontrola zbytečná. Stejně nebyla prováděna podrobná kontrola i tam, kde byla vedena jedna společná výdejka pro všechny strávníky, přestože část strávníků odebíralo celodenní stravování a část pouze obědy. V podkladech pro výpočet spotřebního koše fakt, že všichni strávníci neodebírají všechny druhy pokrmů (snídaně, oběd, večeře apod.), nebyl ve výpočtu vůbec zohledněn. Proto i tady byl spotřební koš jednoznačně neobjektivní. S ohledem na fakt, že stravování dětí a žáků může zásadním způsobem ovlivnit zdravý vývoj dítěte, jsme proto na zjištěné nedostatky písemně upozornili osoby, které zodpovídají za školní stravování v daných provozovnách. Požadovali jsme zajištění nápravných opatření. Současně jim byla problematika správného výpočtu spotřebního koše podrobně objasněna přímo při výkonu státního zdravotního dozoru. V obecné rovině byl dán podnět, ze strany vedoucí odboru, ke spolupráci s Českou školní inspekcí k řešení problematiky objektivního výpočtu spotřebního koše a tedy k plnění výživových hodnot ve školním stravování, tak jak požaduje zákon o ochraně veřejného zdraví. ČŠI a pracovník KÚ, zabývající se školním stravováním, byli upozorněni i na nutnost samostatného vykazování spotřeby surovin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků, nebo nutnost zajistit samostatné vykazování spotřeby u strávníků tam, kde školní jídelna připravuje pokrmy pro celodenní stravování a současně zajišťuje např. jen obědy. Z plánovaného počtu kontrol 131 bylo provedeno 56 kontrol, což je 43%. Výsledný počet kontrol krajských priorit byl ovlivněn zvýšeným nárůstem počtu kontrol ve výdejnách, jednak plněním Pokynu HH ČR č.j. 2935/2012 Minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a školských zařízení a personálním obsazením odboru. Podstatné je i to, že mnohdy s výkonem SZD nebylo možno provést kontrolu plnění a objektivnosti spotřebního koše, neboť vedoucí stravování nebyla schopna s počítačovým programem pracovat tak, aby z něho zajistila potřebné výstupy pro kontrolu. Nicméně, i přes uvedenou skutečnost byla zjištění z krajské prioritní oblasti natolik významná pro další práci při hodnocení nutričních požadavků, že se odbor HDM bude i v r této oblasti věnovat a v kontrolním plánu pro r má opět tuto prioritu stanovenou. Strana 11 (celkem 18)

12 Úkol na základě Pokynu hlavního hygienika (HH) ČR Kromě kontrol předepsaných celostátním kontrolním plánem provádějí pracovníci oboru hygiena dětí a mladistvých další úkoly. Jedná se o celostátní akce prováděné na základě Pokynu hlavního hygienika ČR. V r byl vyhlášen Pokyn hlavního hygienika č.j. 2935/ Minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a školských zařízení. Důvodem k vyhlášení úkolu byly neodborně provedené rekonstrukce objektů škol a školských zařízení, při kterých došlo ke kontaminaci vnitřního ovzduší pobytových místností. Zejména se jedná o objekty, na jejichž výstavbu byl použit stavební materiál obsahující azbestová vlákna. Legislativním podkladem pro posuzování zjištění je vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, 4, příloha č. 2. Cílem úkolu bylo minimalizovat negativní působení respirabilní frakce azbestových vláken na zdraví dětí a personálu zařízení a tím předejít riziku možného vzniku onemocnění dýchacího ústrojí. Realizace úkolu byla naplánována v termínu od do , vzhledem k technické i personální náročnosti úkolu byl prodloužen termín ukončení úkolu do Jednotlivá oddělení HDM provedla cílený dozor ve svém správním obvodu ve vytipovaných školách a školských zařízeních, na jejichž výstavbu byl použit stavební materiál s obsahem azbestových vláken a kde po provedené rekonstrukci objektu nelze vyloučit, že došlo ke kontaminaci vnitřního prostředí. Celkem bylo vybráno 33 objektů určených k měření koncentrace minerálních a azbestových vláken. Měření bylo provedeno ve všech vytipovaných objektech. Z uvedeného počtu bylo 20 mateřských škol, 11 základních škol, 1 střední škola a 1 domov mládeže. Výsledky měření ze všech měřených objektů byly zpracovány v požadovaném termínu. Působení pracovníků odboru HDM v této oblasti vyžadovalo nejenom vytipování objektů dle stanovených kriterií, spolupráci s pracovníky Zdravotního ústavu na jednotlivých pracovištích, ale i následná jednání spojená se seznámením s výsledky měření a doporučení opatření. Začátek práce na uvedeném Pokynu lze datovat k prosinci 2011 a její závěr k říjnu 2012, kdy jsme na MZ vykazovali závěrečnou tabulku. Není zcela uzavřena causa jedné MŠ, kde probíhají další měření koncentrace minerálních vláken v režimu přijatých opatření. Výkon SZD v souladu s uvedeným Pokynem HH zásadně ovlivnil četnost dalších výkonů SZD v ostatních provozovnách. Počet výkonů SZD Pokyn HH minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí dle typu provozoven Vyhovující výsledky - suma minerálních vláken a počet azbestových vláken - 18 Nevyhovující výsledky - suma minerálních vláken a počet azbestových vláken - 15 Z důvodu nevyhovujících výsledků nebyl ze strany KHS uzavřen ani jeden objekt. I přes nevyhovující výsledky byly objekty posouzeny v souladu s výše uvedeným pokynem hlavního hygienika jako provozuschopné a neohrožující zdraví dětí i personálu. Počet objektů, ve kterých byly prokázány nevyhovující výsledky, pokud se jedná pouze o počet azbestových vláken, představuje 1. U tohoto zařízení byl KHS doporučen postup spočívající v provedení důkladného úklidu na vlhko (podlahy, všechny povrchy stěn i stropů, apod.) vysavačem s filtrem a záchytem do vody, v opravě spár, vymalování a následného ověření koncentrace vláken kontrolním měřením. Po takto provedeném úklidu v době letních prázdnin byly naměřené hodnoty azbestových vláken vyhovující. Strana 12 (celkem 18)

13 Spolupráce se zřizovateli škol a školských zařízení a ostatními právními subjekty probíhala po celou dobu úkolu na velmi dobré úrovni. Každý ze zúčastněných si byl plně vědom zodpovědnosti s cílem odstranit zjištěné nedostatky. Nápravným opatřením ani kontrolním měřením se nikdo nevyhýbal. V důsledku minimalizace možného rizika při rekonstrukcích staveb a při nové výstavbě zohledňuje KHS při posuzování projektové dokumentace a vydávání závazného stanoviska možný výskyt azbestových vláken ve stavebním a jiném materiálu. Počet výkonů SZD Pokyn HH minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí Počet výkonů SZD Pokyn HH měření vyhovuje, nevyhovuje Strana 13 (celkem 18)

14 SANKCE V rámci Královéhradeckého kraje bylo uděleno celkem 16 pokut v celkové výši ,- Kč dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v blokovém řízení. Tyto pokuty byly uloženy fyzickým osobám ve školních jídelnách za neuplatnění nutných znalostí k ochraně veřejného zdraví a dodržování zásad osobní a provozní hygieny dle 20 písm. d) zákona (závady v dodržování provozní hygieny, ve značení skladovaných potravin, nedodržení správné výrobní praxe při uvádění pokrmů do oběhu), včetně sankcí za nevyhovující podmínky při stravování dětí na zotavovacích akcích. V souvislosti s výkonem SZD byly celkem uloženy sankce pozn. dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 29 - přestupky na úseku zdravotnictví - odst.1 písm. n) - přestupku se dopustí ten, kdo poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných SANKCE dle zákona č. 200/1990 Sb. - - školní stravování a zotavovací akce dle okresů Strana 14 (celkem 18)

15 SANKCE dle zákona č. 200/1990 Sb. výše sankcí dle okresů PREVENTIVNÍ DOZOR Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Jako dotčený správní orgán vydává v rámci stavebního řízení závazná stanoviska k výše uvedeným stavbám: k ohlášení stavby k vydání stavebního povolení k užívání stavby ke změně užívání stavby ke změně stavby před jejím dokončením a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává závazná stanoviska k projektové dokumentaci, k užívání stavby, ke změně v užívání stavby. Strana 15 (celkem 18)

16 Zákon č. 258/2000 Sb. 77 Závazná stanoviska 224 Zákon č. 258/2000 Sb. 82 odst. 2 písm. a) - výjimka 14 Rozhodnutí 26 Zákona č. 258/200 Sb. 82, odst. 2 písm. a), zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 66 odst. 1 písm. a) Usnesení 2 Souhlas v závazných stanoviscích v preventivním dozoru byl vydáván především k zateplení a výměně oken, k rekonstrukci školských objektů (ZŠ, MŠ i SŠ), včetně modernizace a rozšíření kapacity hygienického zařízení s ohledem na zvyšující se počet dětí v mateřských školách, dále rekonstrukce sportovišť u škol. Byla vydána 2 usnesení dle 82 odst. 2 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), kde KHS rozhodla správní řízení zastavit, neboť účastník správního řízení vzal v plném rozsahu svoji žádost zpět. Bylo vydáno 26 rozhodnutí podle 82 odst. 2 písm. a) zákona, kde KHS rozhodla podle 14 o povolení výjimka z požadavků stanovených 7 odst. 1 zákona ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., v souvislosti se stanovením kapacity dětí a žáků ve školských zařízeních. Strana 16 (celkem 18)

17 PODNĚTY Odbor HDM řeší podněty na hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve všech typech škol a školských zařízení, stížnosti na podmínky konání zotavovacích akcí a škol v přírodě a stížnosti týkající se ohrožení a poškození zdraví z pokrmů připravovaných a podávaných v rámci stravovací služby ve školních jídelnách. Celkem bylo v r řešeno 12 podnětů. Na zotavovací akce byly v sezóně 2012 podány a řešeny 2 podněty, které byly místním šetřením vyhodnoceny jako neoprávněné. Oba podněty byly podány rodiči dětí, připomínky byly zaměřeny na nedostatečný dozor při osobní hygieně dětí, nedostatečný úklid mezi turnusy tábora, nedostatečnou kapacitu jídelny a nevyhovující způsob stravování dětí. Ostatní podněty (celkem 10) se týkaly nevyhovujících mikroklimatických podmínek ve školách (zejména nedostatečné vytápění), nedostatků ve školních jídelnách, výskytu vší. Z počtu 10 ostatních podnětů bylo vyhodnoceno jako neoprávněných 8 podnětů. OSTATNÍ AKTIVITY ODBORU Pracovníci odboru HDM se účastní přednáškové činnosti na pravidelných poradách vedoucích školních jídelen, které 2x ročně pořádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Účastníme se setkání se zástupci ostatních dozorových orgánů (Česká školní inspekce) a kolegů v rámci interních vzdělávacích akcí. Naše vystoupení jsou aktualizována dle nových poznatků a zkušeností získaných při výkonech SZD v oblasti nutričního hodnocení pokrmů podávaných ve školních jídelnách. Záměrem je poznatky z této činnosti, společně s výstupy z regionálního úkolu, cíleně využít v r při realizaci úkolu hlavního hygienika ČR v této problematice. Výčet akcí: MVDr. Niklová, J. Křečková: Nutriční hodnocení pokrmů podávaných ve školním stravování účast na poradách vedoucích školních jídelen organizovaných KÚ KK, na poradách pracovníků České školní inspekce v Praze (2x), na kurzu Aktuality v oboru HDM v NCO NZO Brno, konzultačním dnu SZÚ Praha. Podílíme se na připravovaném projektu Vzdělávání nepedagogických pracovníků v oblasti školního stravování, který je ve své přípravné fázi a je pořádán Krajským úřadem Pardubického kraje. Jeho realizace je plánována v r Pravidelně probíhají na KHS Královéhradeckého kraje odborné konference pracovníků KHS, kde jsme v r seznámili naše kolegy z jiných odborů s novými poznatky při nutričním hodnocení ve školním stravování. Pravidelnou akcí je i mezikrajská konference odboru HDM za účasti Pardubického a Libereckého kraje, kde jsme vystoupili s příspěvkem k epidemiím na letních táborech dětí v r V r jsme nutriční hodnocení pokrmů prezentovali na konference Školní stravování 2012 v Pardubicích. Strana 17 (celkem 18)

18 VYSVĚTLIVKY - ZKRATKY KK Královéhradecký kraj HDM hygiena dětí a mladistvých SZD státní zdravotní dozor HH hlavní hygienik ZŠ základní škola MŠ mateřská škola ZUŠ základní umělecká škola DDM dům dětí a mládeže ŠD školní družina DM domov mládeže SZA stravování na zotavovací akci ŠJ školní jídelna DD dětský domov ZSVČ zařízení sociálně výchovné činnosti ÚSP ústav sociální péče VHP venkovní hrací plocha ZA zotavovací akce JPA jiná podobná akce ŠvP škola v přírodě Zprávu vypracovala: MVDr. Anna Niklová vedoucí odboru HDM KHS Královéhradeckého kraje Strana 18 (celkem 18)

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ROČENKA 2013 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...7 Zásobování obyvatel pitnou vodou...7 Koupaliště

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ZPRÁVA O ČINNOSTI 2013 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 1 Obsah 1 KHS Souhrnný přehled základních činností 1.1.1 Plnění kontrolního plánu SZD str. 5 1.1.2 Uložené sankce

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Zotavovací akce. projekt Rekreologie v praxi, reg.č. CZ.1.07/3.2.08/01.0042

Zotavovací akce. projekt Rekreologie v praxi, reg.č. CZ.1.07/3.2.08/01.0042 Zotavovací akce Definice zotavovací akce Je uvedena v 8, bod 1, zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. takto: Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší

Více

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55

Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362, příspěvková organizace se sídlem Sokolská 362, Hrotovice 675 55 Dětský domov, Hrotovice, Sokolská 362 se sídlem Sokolská 362, 675 55 Hrotovice, příspěvková organizace Kraje Vysočina Směrnice č. 02 VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.: Sp.zn. Skartační znak DDHr/005/2015 DDHr/029/2015/28

Více

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH

Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH Prosinec 2006 Ročník XVI částka 12 OBSAH METODICKÉ POKYNY A NÁVODY 9. Metodický pokyn odboru environmentálních rizik Ministerstva životního prostředí pro zpracování dokumentů Zásady, cíle a politika prevence

Více

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203

Výroční zpráva 2013/2014. Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna. Buškovice 203 Výroční zpráva 2013/2014 Výchovný ústav, Střední škola a Školní jídelna Buškovice 203 Výroční zpráva školy Výroční zpráva o činnosti Střední školy Buškovice 203 I. Ředitel Střední školy Buškovice 203 (dále

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

P R O G R A M na rok 2013

P R O G R A M na rok 2013 Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové P R O G R A M činnosti Oblastního inspektorátu práce na rok 2013 HRADEC KRÁLOVÉ, prosinec 2012 PROGRAM ČINNOSTI

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

Z P R Á V A. za rok 2014

Z P R Á V A. za rok 2014 ČR - Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2014 Praha, únor 2015 Ing. Pavel

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIZ-511/13-Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIZ-511/13-Z Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, příspěvková organizace Sídlo: 687

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004

III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 III. Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu za rok 2004 Úvod Ministerstvo dopravy v roce 2004 kladlo důraz na tvorbu legislativy, rozvoj preventivního působení na chování účastníků

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova 2, příspěvkové organizace Č.j. MŠŠk 1652014, 20. 8. 2014 Příloha ŠVP PV č. 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA Telef. čísla: MŠ 585 427 601, 585 751 870, 585 751 871, stravovna - 585 750 107 ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY SEDMIKRÁSKA Olomouc, Škrétova

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ

ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZPRÁVA O ČINNOSTI GENERÁLNÍ INSPEKCE BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ ZA ROK 2013 Praha 2014 Úvod 2 1 Základní informace o organizaci 3 2 Hlavní úkoly organizace 5 2.1 Základní činnosti organizace 5 2.2 Ekonomické

Více

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI SME FIT: Business Support Programme II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 1 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI Vzhledem k tomu, že zavedení systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 Návrh pro PV MSMT-22479/2015-2 III. Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na rok 2016 NEINVESTIČNÍ PROGRAMY Obsah I. Základní poslání Programů...3 1. Cíle Programů...3

Více

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace

DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY, příspěvková organizace 1 Dětský domov a Školní jídelna, příspěvková organizace Lipová u Šluknova 417, 407 81 Lipová u Šluknova Tel.: 412 391 322, fax.: 412 391 714, e-mail.: ddlip@interdata.cz IČ: 0041074 DOMÁCÍ VNITŘNÍ ŘÁD

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 ČÁST PRVNÍ PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 59/2006 Sb. ZÁKON ze dne 2. února 2006 o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH R O Č N Í K LXIII V ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 9 Vydáno: ZÁŘÍ 2007 Cena: 156 Kč Část normativní OBSAH Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č.

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností. Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb.

Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností. Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Informace pro nově zvolené starosty obcí s rozšířenou působností Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Obecné informace 1. Při vzniku krizové sitauce a v době jejího řešení zveřejňuje Ministerstvo

Více