Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012"

Transkript

1 Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Personální obsazení v roce 2012 Hradec Králové 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí odboru a 1 provádí dozor v okrese Jičín Náchod 2 pracovnice Rychnov nad Kněžnou 1 pracovnice Jičín 1 pracovnice (od 2. pololetí 2012 v pracovní neschopnosti, zástup z HK) Trutnov 2 pracovnice 11 5 pracovnic na mateřské dovolené ČINNOST ODBORU HYGIENY DĚTÍ A MLADISTVÝCH Ve smyslu 82 odst. 2 písm. b) zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) náleží krajské hygienické stanici (dále jen KHS ) vykonávat státní zdravotní dozor (dále jen SZD) nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, zákonem a zvláštními právními předpisy k ochraně veřejného zdraví v zařízeních pro výchovu a vzdělávání a v provozovnách osob provozujících živnost péče o dítě do 3 let, kontroly podmínek při zotavovacích akcích dětí a SZD v zařízeních a provozovnách zajišťujících stravování dětí a mladistvých. Výkon SZD je zajišťován nad plněním povinností v ochraně veřejného zdraví stanovených zákonem a prováděcími předpisy v těchto typech zařízení: v mateřských školách, základních a středních školách, konzervatořích, vyšších odborných školách, základních uměleckých školách, v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a školských zařízeních zařazených do rejstříku škol a školských zařízení ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a školských zařízeních pro preventivně výchovnou péči v zařízeních sociálně výchovné činnosti a zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc v provozovnách provozujících živnosti péče o děti do 3 let věku v denním režimu v provozovnách provozujících živnost výchova a mimoškolní vzdělávání na zotavovacích akcích pro děti, na jiných podobných akcích pro děti a na školách v přírodě nad vnitřním prostředím staveb v zařízeních pro výchovu a vzdělávání, ve školách v přírodě a ve stavbách pro zotavovací akce nad venkovními hracími plochami určenými pro hry dětí nad režimem dne a režimem stravování dětí v nestátních zvláštních dětských zařízeních a zvláštních dětských zařízeních státu ve všech typech zařízení společného stravování dětí a mladistvých, včetně školních kantýn a bufetů. Strana 1 (celkem 18)

2 STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR POČET PROVOZOVEN V GESCI HDM Školy a školská zařízení, provozovny živností, stravovací provozy Zotavovací akce (ZA), jiné podobné akce (JPA) a školy v přírodě (ŠvP) 669 Celkem Počet provozoven mimo ZA, JPA a ŠvP Strana 2 (celkem 18)

3 Počet provozoven ZA, JPA a ŠvP 669 POČET VÝKONŮ SZD V roce 2012 bylo provedeno celkem 677 výkonů SZD 419 výkonů SZD provozovny (školy a školská zařízení, stravovací provozy, provozovny živností) 169 výkonů ZA, JPA a ŠvP 33 výkonů cílený SZD na základě úkolu HH (minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a školských zařízení) 56 výkonů krajské priority - ověření správnosti vykazované spotřeby ve spotřebním koši zpracovaném školní jídelny Strana 3 (celkem 18)

4 Počet výkonů SZD mimo ZA, JPA a ŠvP Strana 4 (celkem 18)

5 Počet výkonů SZD 169 na ZA, JPA a ŠvP ZA, JPA v letní sezóně 2012 Počet ohlášených ZA - tábory 189 Počet běhů ZA 247 Počet dětí ZA Počet ohlášených JPA 31 Počet ohlášených JPA běhů 36 Počet dětí na JPA 771 Počet kontrol ZA 114 Počet kontrol JPA 1 Počet kontrol stravování dle Nařízení ES 6 Epidemiologický výskyt infekčních onemocnění 4 Počet sankcí 4 Výška sankcí 3000 Zjištěné nedostatky nesplnění ohlašovací povinnosti 3 nedostatky v podmínkách pro osobní hygienu dětí 7 závady ve stravování dětí 6 závady v ubytování dětí 1 závady ve zdravotní dokumentaci dětí a FO 14 závady ve zdravotní zabezpečení akce 4 Počet podaných a šetřených podnětů 2 Strana 5 (celkem 18)

6 Počet výkonů SZD 588, včetně ZA, JPA, ŠvP (bez výkonů krajské priority, Pokynu hlavního hygienika) Počet výkonů SZD dle druhu kontroly Strana 6 (celkem 18)

7 Strana 7 (celkem 18)

8 EPIDEMIE NA ZOTAVOVACÍCH AKCÍCH Celkem 4 epidemie na ZA Okres Rychnov nad Kněžnou 1. Z celkového počtu 57 dětí a 16 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 30 dětí a 2 dospělé osoby. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení a teploty. Výsledky výtěrů z konečníků a odběrů vzorku stolice neprokázaly virologickou etiologii onemocnění. Šetřením na místě nebyly zjištěny závady, které by byly v rozpory s požadavky na konání a průběh zotavovací akce. Před zahájením dalšího běhu zotavovací akce byla nařízena a provedena protiepidemická opatření: generální úklid chatek, hygienického zařízení, kuchyně, výměna ložního prádla, větrání a ohnisková dezinfekce. Okres Náchod 2. Z celkového počtu 33 dětí a 9 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 9 dětí. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení a teploty. Do doby provedení výkonu SZD nebyly děti u lékaře a záznamy příznaků onemocnění byly ve zdravotním deníku uvedeny až v den výkonu SZD. Zjištěné skutečnosti byly pracovníky odd. HDM oznámeny na protiepidemické oddělení, následně byl kontaktován dětský lékař, který po kontrole dětí na akci konstatoval, že nevykazují příznaky onemocnění. Šetřením na místě byly zjištěny závady ve stravování, za které byla uložena bloková pokuta. Strana 8 (celkem 18)

9 3. Z celkového počtu 78 dětí a 26 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 22 dětí. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení, zvýšené teploty, subfebrilie, bolesti hlavy. Celkem bylo na akci provedeno 7 rektálních výtěrů u dětí, laboratorní výsledky potvrdily salmonelovou etiologii onemocnění Salmonella enteritidis. Další 2 pozitivní výtěry od dětí, které byly rodiči odvezeny domů, tj. celkem 9 pozitivních kultivačních průkazů. Následně bylo doporučeno provést rektální výtěry personálu kuchyně, ukončit tábor o 1 den dříve, provést konečnou ohniskovou dezinfekci a generální úklid před nástupem nového běhu. Byla realizována protiepidemická opatření - izolace nemocných, včetně vyčlenění hygienických zařízení, laboratorní vyšetření rektálních výtěrů i odběrů stolice, šetřící dieta, dezinfekce, praní prádla. Okres Trutnov 4. Z celkového počtu 75 dětí a 11 dospělých osob přítomných na zotavovací akci onemocnělo 36 dětí a 6 dospělých. Z příznaků převažovaly průjmy, zvracení, zvýšené teploty, subfebrilie, bolesti hlavy. Zdravotní obtíže měly krátkodobý průběh v trvání několika hodin. Z důvodů zvracení bylo 1 dítě hospitalizováno, bakteriologické vyšetření vzorku stolice neprokázalo bakteriologickou etiologii onemocnění. Šetřením na místě nebyly zjištěny žádné závady, které by mohly souviset s uváděným onemocněním. Strana 9 (celkem 18)

10 Kontrolní plán a krajské priority Podle 84 odst. 4 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) vykonávají krajské hygienické stanice (dále jen KHS ) státní zdravotní dozor (dále jen SZD ) podle kontrolních plánů, které určují priority činností na tomto úseku ochrany veřejného zdraví. V rámci kontrolního plánu pro r byly Ministerstvem zdravotnictví ČR stanoveny následující celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru: Ve školních jídelnách výdejnách - provést SZD u 20% ze všech provozoven, tj. zkontrolovat 32 výdejen. Výkonem SZD ve výdejnách byly zjišťovány závady v nedodržování teplot pokrmů při jejich rozvozu, přepravě a uvádění do oběhu. Pracovníci KHS zaměřili proto svoji kontrolní činnost na tato zařízení s cílem zjistit, zda jsou dodržovány požadavky legislativní úpravy v nepřerušení teplotního řetězce při transportu a výdeji pokrmů u většiny dozorovaných zařízení tohoto typu. Součástí kontrol bylo i následné ověření účinnosti přijatých opatření. Tímto postupem došlo k překročení kontrol z původně plánovaných 32 na 76, tedy více jak 2x. Vzhledem k závažnosti zjištěných skutečností a možného ohrožení zdraví strávníků budeme v této problematice pokračovat i v r Ostatní celostátní prioritní oblasti, tj. kontrola systému kritických kontrolních bodů (HACCP) ve školních jídelnách a kontroly zotavovacích akcí byly splněny dle kontrolního plánu. Systém kritických kontrolních bodů představuje pro potravinářský podnik zavedení zásad, které spočívají v identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň. Provozovatel podniku musí identifikovat konkrétní kritické kontrolní pro předcházení rizika, musí stanovit kritické limity v těchto bodech, musí je monitorovat, evidovat, stanovit nápravná opatření a vytvořit doklady a záznamy, jejichž účelem je prokázat účinnost opatření. Při každé změně výrobku, procesu nebo fáze přezkoumají provozovatelé tento postup a provedou v něm nezbytné změny. Celostátní prioritní oblasti výkonu SZD Počet provozoven Četnost kontrol v % Plánovaný počet kontrol Provedený počet kontrol Zotavovací akce, včetně výchovně rekreačních táborů pro děti Školní jídelny - HACCP Školní jídelny výdejny Krajské priority Hodnocení pestrosti, nutriční hodnocení KK Krajská priorita v oblasti výkonu SZD stanoveného pro odbor HDM v roce 2012 byla zaměřena na kontrolu pestrosti stravy a nutričního hodnocení pokrmů ve vybraných školních jídelnách dle zákona č. 258/2000 Sb., 24, odst. 1, písm. e) osoba provozující stravovací službu je povinna zajistit, aby podávané pokrmy splňovaly výživové požadavky podle skupiny spotřebitelů, pro které jsou určeny. Podle 121 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, stanovilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví (MZ) prováděcím právním předpisem podrobnější podmínky organizace školního stravování, včetně zajištění výživové normy podle věkových skupin strávníků. Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst. 2, příloha č. 1 stanoví konkrétní výživové normy pro plnění průměrné měsíční spotřeby vybraných druhů potravin na strávníka a den. Strana 10 (celkem 18)

11 Cílem krajské priority SZD bylo ověření správnosti vykazované spotřeby potravin ve spotřebním koši zpracovaném školní jídelnou. V souvislosti se šetřením byla provedena kontrola vhodnosti použití surovin pro přípravu pokrmů k zajištění denního příjmu výživové hodnoty pokrmů, včetně kontroly správnosti podkladů pro výpočet spotřebního koše. Proto, mimo jiné, byla provedena kontrola používaných koeficientů při zadávání surovin do spotřebního koše a kontrola správnosti zařazování surovin do jednotlivých vybraných skupin ve spotřebním koši dle materiálu MŠMT ČR č.j / Z provedeného šetření u 56 provozoven kontrolou dokumentace vyplynulo, že vykazované spotřební koše jsou mnohdy neobjektivní, nebyl proveden správný výpočet dle metodiky MŠMT. Proto ve stejném počtu případů nebylo možné ani objektivně vyhodnotit plnění výživových hodnot pokrmů pro jednotlivé věkové skupiny strávníků v souladu s platnou legislativou. Koeficienty pro zařazování surovin do sledovaných skupin potravin ve spotřebním koši nebyly vždy zařazovány v souladu s metodikou MŠMT. Jejich nesprávné hodnoty více či méně ovlivnily celkový výpočet spotřebního koše. Rovněž použité suroviny nebyly vždy zařazovány správně do sledovaných skupin potravin v souladu s metodikou MŠMT a proto i tento faktor ovlivnil správnost výpočtu spotřebního koše. V několika případech nebylo vůbec započato s kontrolou správnosti podkladů pro výpočet spotřebního koše a to všude tam, kde byla zpracovávána jedna společná výdejka pro děti mateřské školy, žáky školy nebo společná výdejka i s cizími strávníky a s dospělými osobami a nebyla zde samostatně vykazována skutečná spotřeba surovin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků. V těchto případech byl výpočet spotřebního koše z uvedených důvodů jednoznačně neobjektivní a další kontrola zbytečná. Stejně nebyla prováděna podrobná kontrola i tam, kde byla vedena jedna společná výdejka pro všechny strávníky, přestože část strávníků odebíralo celodenní stravování a část pouze obědy. V podkladech pro výpočet spotřebního koše fakt, že všichni strávníci neodebírají všechny druhy pokrmů (snídaně, oběd, večeře apod.), nebyl ve výpočtu vůbec zohledněn. Proto i tady byl spotřební koš jednoznačně neobjektivní. S ohledem na fakt, že stravování dětí a žáků může zásadním způsobem ovlivnit zdravý vývoj dítěte, jsme proto na zjištěné nedostatky písemně upozornili osoby, které zodpovídají za školní stravování v daných provozovnách. Požadovali jsme zajištění nápravných opatření. Současně jim byla problematika správného výpočtu spotřebního koše podrobně objasněna přímo při výkonu státního zdravotního dozoru. V obecné rovině byl dán podnět, ze strany vedoucí odboru, ke spolupráci s Českou školní inspekcí k řešení problematiky objektivního výpočtu spotřebního koše a tedy k plnění výživových hodnot ve školním stravování, tak jak požaduje zákon o ochraně veřejného zdraví. ČŠI a pracovník KÚ, zabývající se školním stravováním, byli upozorněni i na nutnost samostatného vykazování spotřeby surovin pro jednotlivé věkové skupiny strávníků, nebo nutnost zajistit samostatné vykazování spotřeby u strávníků tam, kde školní jídelna připravuje pokrmy pro celodenní stravování a současně zajišťuje např. jen obědy. Z plánovaného počtu kontrol 131 bylo provedeno 56 kontrol, což je 43%. Výsledný počet kontrol krajských priorit byl ovlivněn zvýšeným nárůstem počtu kontrol ve výdejnách, jednak plněním Pokynu HH ČR č.j. 2935/2012 Minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a školských zařízení a personálním obsazením odboru. Podstatné je i to, že mnohdy s výkonem SZD nebylo možno provést kontrolu plnění a objektivnosti spotřebního koše, neboť vedoucí stravování nebyla schopna s počítačovým programem pracovat tak, aby z něho zajistila potřebné výstupy pro kontrolu. Nicméně, i přes uvedenou skutečnost byla zjištění z krajské prioritní oblasti natolik významná pro další práci při hodnocení nutričních požadavků, že se odbor HDM bude i v r této oblasti věnovat a v kontrolním plánu pro r má opět tuto prioritu stanovenou. Strana 11 (celkem 18)

12 Úkol na základě Pokynu hlavního hygienika (HH) ČR Kromě kontrol předepsaných celostátním kontrolním plánem provádějí pracovníci oboru hygiena dětí a mladistvých další úkoly. Jedná se o celostátní akce prováděné na základě Pokynu hlavního hygienika ČR. V r byl vyhlášen Pokyn hlavního hygienika č.j. 2935/ Minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí pobytových místností škol a školských zařízení. Důvodem k vyhlášení úkolu byly neodborně provedené rekonstrukce objektů škol a školských zařízení, při kterých došlo ke kontaminaci vnitřního ovzduší pobytových místností. Zejména se jedná o objekty, na jejichž výstavbu byl použit stavební materiál obsahující azbestová vlákna. Legislativním podkladem pro posuzování zjištění je vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, 4, příloha č. 2. Cílem úkolu bylo minimalizovat negativní působení respirabilní frakce azbestových vláken na zdraví dětí a personálu zařízení a tím předejít riziku možného vzniku onemocnění dýchacího ústrojí. Realizace úkolu byla naplánována v termínu od do , vzhledem k technické i personální náročnosti úkolu byl prodloužen termín ukončení úkolu do Jednotlivá oddělení HDM provedla cílený dozor ve svém správním obvodu ve vytipovaných školách a školských zařízeních, na jejichž výstavbu byl použit stavební materiál s obsahem azbestových vláken a kde po provedené rekonstrukci objektu nelze vyloučit, že došlo ke kontaminaci vnitřního prostředí. Celkem bylo vybráno 33 objektů určených k měření koncentrace minerálních a azbestových vláken. Měření bylo provedeno ve všech vytipovaných objektech. Z uvedeného počtu bylo 20 mateřských škol, 11 základních škol, 1 střední škola a 1 domov mládeže. Výsledky měření ze všech měřených objektů byly zpracovány v požadovaném termínu. Působení pracovníků odboru HDM v této oblasti vyžadovalo nejenom vytipování objektů dle stanovených kriterií, spolupráci s pracovníky Zdravotního ústavu na jednotlivých pracovištích, ale i následná jednání spojená se seznámením s výsledky měření a doporučení opatření. Začátek práce na uvedeném Pokynu lze datovat k prosinci 2011 a její závěr k říjnu 2012, kdy jsme na MZ vykazovali závěrečnou tabulku. Není zcela uzavřena causa jedné MŠ, kde probíhají další měření koncentrace minerálních vláken v režimu přijatých opatření. Výkon SZD v souladu s uvedeným Pokynem HH zásadně ovlivnil četnost dalších výkonů SZD v ostatních provozovnách. Počet výkonů SZD Pokyn HH minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí dle typu provozoven Vyhovující výsledky - suma minerálních vláken a počet azbestových vláken - 18 Nevyhovující výsledky - suma minerálních vláken a počet azbestových vláken - 15 Z důvodu nevyhovujících výsledků nebyl ze strany KHS uzavřen ani jeden objekt. I přes nevyhovující výsledky byly objekty posouzeny v souladu s výše uvedeným pokynem hlavního hygienika jako provozuschopné a neohrožující zdraví dětí i personálu. Počet objektů, ve kterých byly prokázány nevyhovující výsledky, pokud se jedná pouze o počet azbestových vláken, představuje 1. U tohoto zařízení byl KHS doporučen postup spočívající v provedení důkladného úklidu na vlhko (podlahy, všechny povrchy stěn i stropů, apod.) vysavačem s filtrem a záchytem do vody, v opravě spár, vymalování a následného ověření koncentrace vláken kontrolním měřením. Po takto provedeném úklidu v době letních prázdnin byly naměřené hodnoty azbestových vláken vyhovující. Strana 12 (celkem 18)

13 Spolupráce se zřizovateli škol a školských zařízení a ostatními právními subjekty probíhala po celou dobu úkolu na velmi dobré úrovni. Každý ze zúčastněných si byl plně vědom zodpovědnosti s cílem odstranit zjištěné nedostatky. Nápravným opatřením ani kontrolním měřením se nikdo nevyhýbal. V důsledku minimalizace možného rizika při rekonstrukcích staveb a při nové výstavbě zohledňuje KHS při posuzování projektové dokumentace a vydávání závazného stanoviska možný výskyt azbestových vláken ve stavebním a jiném materiálu. Počet výkonů SZD Pokyn HH minerální a azbestová vlákna ve vnitřním prostředí Počet výkonů SZD Pokyn HH měření vyhovuje, nevyhovuje Strana 13 (celkem 18)

14 SANKCE V rámci Královéhradeckého kraje bylo uděleno celkem 16 pokut v celkové výši ,- Kč dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v blokovém řízení. Tyto pokuty byly uloženy fyzickým osobám ve školních jídelnách za neuplatnění nutných znalostí k ochraně veřejného zdraví a dodržování zásad osobní a provozní hygieny dle 20 písm. d) zákona (závady v dodržování provozní hygieny, ve značení skladovaných potravin, nedodržení správné výrobní praxe při uvádění pokrmů do oběhu), včetně sankcí za nevyhovující podmínky při stravování dětí na zotavovacích akcích. V souvislosti s výkonem SZD byly celkem uloženy sankce pozn. dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, 29 - přestupky na úseku zdravotnictví - odst.1 písm. n) - přestupku se dopustí ten, kdo poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných SANKCE dle zákona č. 200/1990 Sb. - - školní stravování a zotavovací akce dle okresů Strana 14 (celkem 18)

15 SANKCE dle zákona č. 200/1990 Sb. výše sankcí dle okresů PREVENTIVNÍ DOZOR Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Jako dotčený správní orgán vydává v rámci stavebního řízení závazná stanoviska k výše uvedeným stavbám: k ohlášení stavby k vydání stavebního povolení k užívání stavby ke změně užívání stavby ke změně stavby před jejím dokončením a souhlas s uzavřením veřejnoprávní smlouvy Orgán ochrany veřejného zdraví je dotčeným správním úřadem při rozhodování ve věcech upravených zvláštními právními předpisy, které se dotýkají zájmů chráněných orgánem ochrany veřejného zdraví, včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik. Orgán ochrany veřejného zdraví vydává závazná stanoviska k projektové dokumentaci, k užívání stavby, ke změně v užívání stavby. Strana 15 (celkem 18)

16 Zákon č. 258/2000 Sb. 77 Závazná stanoviska 224 Zákon č. 258/2000 Sb. 82 odst. 2 písm. a) - výjimka 14 Rozhodnutí 26 Zákona č. 258/200 Sb. 82, odst. 2 písm. a), zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 66 odst. 1 písm. a) Usnesení 2 Souhlas v závazných stanoviscích v preventivním dozoru byl vydáván především k zateplení a výměně oken, k rekonstrukci školských objektů (ZŠ, MŠ i SŠ), včetně modernizace a rozšíření kapacity hygienického zařízení s ohledem na zvyšující se počet dětí v mateřských školách, dále rekonstrukce sportovišť u škol. Byla vydána 2 usnesení dle 82 odst. 2 písm. a) zákona ve spojení s ustanovením 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), kde KHS rozhodla správní řízení zastavit, neboť účastník správního řízení vzal v plném rozsahu svoji žádost zpět. Bylo vydáno 26 rozhodnutí podle 82 odst. 2 písm. a) zákona, kde KHS rozhodla podle 14 o povolení výjimka z požadavků stanovených 7 odst. 1 zákona ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., v souvislosti se stanovením kapacity dětí a žáků ve školských zařízeních. Strana 16 (celkem 18)

17 PODNĚTY Odbor HDM řeší podněty na hygienické podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve všech typech škol a školských zařízení, stížnosti na podmínky konání zotavovacích akcí a škol v přírodě a stížnosti týkající se ohrožení a poškození zdraví z pokrmů připravovaných a podávaných v rámci stravovací služby ve školních jídelnách. Celkem bylo v r řešeno 12 podnětů. Na zotavovací akce byly v sezóně 2012 podány a řešeny 2 podněty, které byly místním šetřením vyhodnoceny jako neoprávněné. Oba podněty byly podány rodiči dětí, připomínky byly zaměřeny na nedostatečný dozor při osobní hygieně dětí, nedostatečný úklid mezi turnusy tábora, nedostatečnou kapacitu jídelny a nevyhovující způsob stravování dětí. Ostatní podněty (celkem 10) se týkaly nevyhovujících mikroklimatických podmínek ve školách (zejména nedostatečné vytápění), nedostatků ve školních jídelnách, výskytu vší. Z počtu 10 ostatních podnětů bylo vyhodnoceno jako neoprávněných 8 podnětů. OSTATNÍ AKTIVITY ODBORU Pracovníci odboru HDM se účastní přednáškové činnosti na pravidelných poradách vedoucích školních jídelen, které 2x ročně pořádá Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Účastníme se setkání se zástupci ostatních dozorových orgánů (Česká školní inspekce) a kolegů v rámci interních vzdělávacích akcí. Naše vystoupení jsou aktualizována dle nových poznatků a zkušeností získaných při výkonech SZD v oblasti nutričního hodnocení pokrmů podávaných ve školních jídelnách. Záměrem je poznatky z této činnosti, společně s výstupy z regionálního úkolu, cíleně využít v r při realizaci úkolu hlavního hygienika ČR v této problematice. Výčet akcí: MVDr. Niklová, J. Křečková: Nutriční hodnocení pokrmů podávaných ve školním stravování účast na poradách vedoucích školních jídelen organizovaných KÚ KK, na poradách pracovníků České školní inspekce v Praze (2x), na kurzu Aktuality v oboru HDM v NCO NZO Brno, konzultačním dnu SZÚ Praha. Podílíme se na připravovaném projektu Vzdělávání nepedagogických pracovníků v oblasti školního stravování, který je ve své přípravné fázi a je pořádán Krajským úřadem Pardubického kraje. Jeho realizace je plánována v r Pravidelně probíhají na KHS Královéhradeckého kraje odborné konference pracovníků KHS, kde jsme v r seznámili naše kolegy z jiných odborů s novými poznatky při nutričním hodnocení ve školním stravování. Pravidelnou akcí je i mezikrajská konference odboru HDM za účasti Pardubického a Libereckého kraje, kde jsme vystoupili s příspěvkem k epidemiím na letních táborech dětí v r V r jsme nutriční hodnocení pokrmů prezentovali na konference Školní stravování 2012 v Pardubicích. Strana 17 (celkem 18)

18 VYSVĚTLIVKY - ZKRATKY KK Královéhradecký kraj HDM hygiena dětí a mladistvých SZD státní zdravotní dozor HH hlavní hygienik ZŠ základní škola MŠ mateřská škola ZUŠ základní umělecká škola DDM dům dětí a mládeže ŠD školní družina DM domov mládeže SZA stravování na zotavovací akci ŠJ školní jídelna DD dětský domov ZSVČ zařízení sociálně výchovné činnosti ÚSP ústav sociální péče VHP venkovní hrací plocha ZA zotavovací akce JPA jiná podobná akce ŠvP škola v přírodě Zprávu vypracovala: MVDr. Anna Niklová vedoucí odboru HDM KHS Královéhradeckého kraje Strana 18 (celkem 18)

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Orgán ochrany veřejného zdraví - Hygiena dětí a mladistvých MUDr. Zdeňka Trestrová, MZ ČR Praha 31. 10. 2016 PS PČR Státní zdravotní dozor v roce 2015 Obor hygiena dětí a mladistvých

Více

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení.

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod...

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... OBSAH Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů.... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... XXIII ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000 Při hodnocení naměřených hodnot je nutno vždy vzít v úvahu možnost expozice žáků. Tzn. v jiné rovině přistupovat k nálezu nadlimitních počtů respirabilních ve třídách a v ch standardně přístupných prostorách

Více

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

258/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 14. července 2000. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 258/2000 Sb. ZÁKON ze dne 14. července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb. Změna: 86/2002 Sb. Změna: 13/2002 Sb., 120/2002 Sb. Změna:

Více

Aktivity Krajské hygienické stanice v Ostravě ve vazbě na zdraví dětí v regionu. MUDr. Helena Šebáková a kol. ředitelka KHS Ostrava

Aktivity Krajské hygienické stanice v Ostravě ve vazbě na zdraví dětí v regionu. MUDr. Helena Šebáková a kol. ředitelka KHS Ostrava KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Aktivity Krajské hygienické stanice v Ostravě ve vazbě na zdraví dětí v regionu 27.3.2014, Magistrát města Ostravy MUDr. Helena Šebáková

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011 Leden 2012 1. Charakteristika odboru 2. Personální situace V roce 2011 pracovaly v období 1.1.2011 19.6.2011 na oddělení PBU celkem 2 SŠ pracovnice (AHS JOP). Řízením

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát P R O T O K O L č. j. ČŠIH-1068/10-H o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb KHS Kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS Kraje Vysočina, na následujících

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2008

Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2008 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010 Úřední kontroly provedené orgány ochrany veřejného zdraví Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi vymezenými

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování Částka: 34/2005 Sb. Datum účinnosti: 8. března 2005 Změny a doplňky předpisu: vyhláškou 107/2008 Sb. s účinností dnem 1. dubna 2008 Ministerstvo školství,

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2010. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2010. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2010 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 1 Výsledky státního zdravotního dozoru za rok 2010 Úřední

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Liberecký inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA EUREST- školní jídelny, spol. s r. o. odloučené pracoviště Školní jídelna Roztoky u Jilemnice Adresa školského

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

VYHLÁŠKA. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

VYHLÁŠKA. č. 107/2005 Sb., o školním stravování VYHLÁŠKA č. 107/2005 Sb., o školním stravování ze dne 25. února 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Sušice Nuželická ul. 25, okres Klatovy Nuželická 25, 342 01 Sušice III. Identifikátor: 600

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2006 ve čtyřech okresech Libereckého kraje. Různorodá a krásná příroda

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Školní jídelna Chmurčiaková, s.r.o., Masarykova 3, Liberec Adresa: Masarykova 3, 460 01 Liberec I Identifikátor: 600 033 619 Zřizovatel:

Více

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2009 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2010 1 1. Personální situace V roce 2009 pracovaly v období 1.1.2009 31.5.2009 na oddělení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé mateřské škole Korálek, spol. s.r.o. Klausova 6/2448, 155 00 Praha 5, Velká Ohrada Identifikátor: 600 000 273

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2008 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2008 ve čtyřech okresech Libereckého kraje (okres Liberec, Česká Lípa,

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Výroční zpráva odboru hygiena dětí a mladistvých za rok 2009. Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva odboru hygiena dětí a mladistvých za rok 2009. Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva odboru hygiena dětí a za rok 2009 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2010 1 1. Personální situace K 31.12. 2009 bylo na odboru HDM kraje zaměstnáno

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6. 2. 2017 SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 06117/2017/OV/OPaK ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08047/2017/OV/OPaK

Více

Hygienické požadavky na dětskou skupinu

Hygienické požadavky na dětskou skupinu Hygienické požadavky na dětskou skupinu Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková 12.4.2017, seminář Dětská skupina v praxi Legislativa Zákon č.

Více

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Vymezení některých pojmů Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Liberec Inspekční zpráva Školní jídelna při SOU nábytkářském Horská 167, 460 14 Liberec 14 Identifikátor: 600 010 601 Zřizovatel:Výchovně vzdělávací družstvo,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ a MŠ Myslejovice, okr. Prostějov, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Platný od 1. 9. 2017 Obecná ustanovení Ve smyslu platné legislativy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2015

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2015 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2015 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIH-131/11-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIH-131/11-H o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Centrální školní jídelna Třebíč, Sirotčí 1247 Sirotčí 1247/3, 6674 01 Třebíč Identifikátor: 600

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Č. j. DM-020/1702/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice Platnost od: Počet příloh: Originál: sekretariát Elektronická verze: 01.09.2014 Účinnost od: 01.09.2014 Platnost

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99. Adresa: Valdštejnovo nám. 99, Jičín Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA K-klub středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99 Adresa: Valdštejnovo nám. 99, 506 01 Jičín Identifikátor školského zařízení:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ CESTA KVALITY rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.46/02.0029 MODERNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA I ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Ing. Alena Fürstová 1 poznámka ORGANIZACE

Více

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Tel.:567316140 IČ: 750 221 17 Cejle 116, 588 51 Batelov email: zs.cejle@seznam.cz Vnitřní řád školní jídelny Jídelna Základní školy a mateřské

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování

Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Bodové hodnocení pestrosti pokrmů ve školním stravování Odbor hygieny dětí a mladistvých Krajská hygienická stanice Libereckého kraje MUDr. Jana Pilnáčková Mgr. Monika Němcová Základní požadavky správné

Více

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu

Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu Krajská hygienická stanice jako dotčený orgán státní správy ve stavebním řádu KHS jako dotčený orgán 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Orgán

Více

Výsledky výkonu státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb ve Zlínském kraji za období od 1. 1. 2014 do 31. 12.

Výsledky výkonu státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb ve Zlínském kraji za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Výsledky výkonu

Více

HYGIENICKÉ MINIMUM VE STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH

HYGIENICKÉ MINIMUM VE STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH Studijní materiál k elektronickému kurzu HYGIENICKÉ MINIMUM VE STRAVOVACÍCH SLUŽBÁCH Autor: Ing. Lucie Janotová, Ph.D. Obsah Jak číst text 1 Použité piktogramy.1 1. Bezpodmínečně nutné požadavky hygieny.2

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace. Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA 1. Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Komenského 7, 360 07 Karlovy Vary Identifikátor školy: 665 000 332 Termín

Více

P R OTOKOL O KON TR OLE

P R OTOKOL O KON TR OLE P R OTOKOL O KON TR OLE ČŠIZ-1273/15-Z Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové. Karla IV. 209, Nový Bydžov. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové. Karla IV. 209, Nový Bydžov. Identifikátor: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové Karla IV. 209, 504 01 Nový Bydžov Identifikátor: 600 088 596 Termín konání

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Rudolfovská 23, České Budějovice Identifikátor: 600 058 123 Termín konání orientační inspekce:

Více

3. Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa): Výdejna stravy při pracovištích praktického výcviku Loštice Žádlovice 18

3. Místo kontroly (název a adresa provozovny nebo jiný přesný popis místa): Výdejna stravy při pracovištích praktického výcviku Loštice Žádlovice 18 K R A J S K Á H Y G I E I C K Á S T A I C E OLOMOUCKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OLOMOUCI Lidická 56, 787 01 Šumperk, tel. 583 301 500, e-mail: podatelna@su.khsolc.cz, ID: 7zyai4b PROTOKOL o k o n t r o l e č.j.:khsoc/26440/2016/su/hdm

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi

Více

Z P R Á V A. Důvody sledování

Z P R Á V A. Důvody sledování Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby V první polovině roku 2014 byl

Více

Školní stravování aktuální informace RNDr. Jitka Krmíčková

Školní stravování aktuální informace RNDr. Jitka Krmíčková Školní stravování aktuální informace RNDr. Jitka Krmíčková 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Zákon č. 561/2004

Více

Porada ředitelů ZŠ, MŠ, ŠZ a pracovníků ORP Ústupky u Seče listopadu 2013

Porada ředitelů ZŠ, MŠ, ŠZ a pracovníků ORP Ústupky u Seče listopadu 2013 Porada ředitelů ZŠ, MŠ, ŠZ a pracovníků ORP Ústupky u Seče 18. - 21. listopadu 2013 Ing. Petr Kříž, OŠK, odd. organizační a vzdělávání, tel. 466 026 219 V Pardubicích dne 18. 11. 2013 Rejstřík škol a školských

Více

Výskyt akutních gastroenteritid norovirové etiologie u účastníků IT konference

Výskyt akutních gastroenteritid norovirové etiologie u účastníků IT konference Výskyt akutních gastroenteritid norovirové etiologie u účastníků IT konference MUDr. Martina Marešová Mezikrajský seminář epidemiologů Pardubice, 16. 5. 18. 5. 2017 Noroviry Čeleď Caliciviridae Neobalené

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Olomouc Inspekční zpráva Školní jídelna Soukromé vzdělávací centrum a základní škola Sluníčko s.r.o. Loučská 237, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 001

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Karmelitská

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Školní jídelna Karmelitská ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Pražský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Školní jídelna Karmelitská Adresa: Karmelitská 13/546, 118 00 Praha 1 Identifikátor školy: 600 035 344 Termín

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva odboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání za rok 2009 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2010 1 1. Personální situace K 31.12. 2009 bylo na

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Ústí nad Labem Inspekční zpráva Školní jídelna Sovova 2, Litoměřice Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště o. p. s. Litoměřice, Jarošova 23

Více

Monitoring nabídky potravin ve školách

Monitoring nabídky potravin ve školách Monitoring nabídky potravin ve školách MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. MUDr. Zdenka Trestrová Ministerstvo zdravotnictví MUDr. Jana Pilnáčková KHS Libereckého kraje se sídlem v Liberce Předpoklady úkolu HH

Více

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Informace o kontrolách dle 26 zákona č. 255/202 Sb., o kontrole (kontrolní řád) Provedené kontroly za rok 204 Odbor Odbor životního prostředí a zemědělství - ochrana ovzduší - vodní hospodářství - odpadové

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠI-2124/15-A PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠI-2124/15-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB *s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB Výroční zpráva odboru hygiena výživy za rok 2010 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 Výsledky státního

Více

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ

Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace. Vnitřní řád ŠJ Škola: Základní škola Dolní Lhota, okres Zlín, příspěvková organizace Vnitřní řád ŠJ Č. j.: 20 / 2015 Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: 2.1.4 Skartační znak: A 5 Změny: OBSAH: 1. Úvodní ustanovení

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna Obchodní a bankovní akademie Karviná, s. r. o. Leonovova 1795, Karviná - Hranice Leonovova 1795 733 01 Karviná - Hranice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola oděvní a Střední odborné učiliště krejčovské, Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Adresa: 17. listopadu 1197, 549

Více

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod

Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Vnitřní předpis školní jídelny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod Stravování a zdravá výživa Jídelní lístek je v naší školní kuchyni připravován tak, aby splňoval všechny doporučené

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Brno Inspekční zpráva Školní jídelna při CM církevní ZŠ, s.r.o. Lerchova 65/344, 602 00 Brno Identifikátor: 600034241 Zřizovatelé: Zdeněk Pokorný, Komenského 201,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště LIBEREC Inspekční zpráva Školní jídelna MANOLI s.r.o. Liberec, Partyzánská 530 Adresa: Partyzánská 530/3, 460 11 Liberec 11 Identifikátor: 600 033 571 Zřizovatel:

Více

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen

Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ. Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Organizační směrnice č. 13/2014/SŘ Vnitřní řád školní jídelny a školních výdejen Čj.: SŠNM/652/2014 Zpracovala: Jaroslava Hůlková, vedoucí školní jídelny Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň

PROVOZNÍ ŘÁD. Školní jídelna a Školní kuchyň PROVOZNÍ ŘÁD Školní jídelna a Školní kuchyň Vydal: Základní škola a Mateřská škola, Bílý Potok, okres Liberec, příspěvková organizace Platnost: 1. 10. 2012 Závaznost: pro všechny zaměstnance Vypracovala:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 270/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 270/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 270/4 Usnesení výboru pro zdravotnictví č. 71 ze dne 29. ledna 2015 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně

Více

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila.

(5) V pochybnostech, kdo je pořádající osobou, se má za to, že pořádající osobou je osoba, která zotavovací akci podle odstavce 3 ohlásila. Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona: 254/2001 Sb., 274/2001 Sb., 86/2002 Sb., 13/2002 Sb., 120/2002 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny VNITŘNÍ ŘÁD školní jídelny Název školy: Vnitřní řád: Vnitřní řád školní jídelny Vypracovala: Bc. Lenka Šebestíková, ředitelka školy Účinnost: Od 1.září 2016 Č.j.: ŘMŠ /124/2016 Spisový znak: 2.1 Skartační

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát

Česká školní inspekce Pražský inspektorát Česká školní inspekce Pražský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIA-2794/16-A Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50

Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 Základní škola T. G. Masaryka Jihlava, Žižkova 50 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY Vnitřní řád vymezuje způsob školního stravování a podmínky jeho poskytování. Školní stravování zabezpečuje zařízení školního

Více

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví

Roční výkaz o evidenčním počtu zaměstnanců a o správní činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví Schváleno Ministerstvem zdravotnictví jako statistické zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické služby resortu zdravotnictví podle závazných

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE. Čj. ČŠIS-244/16-S PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-244/16-S Kontrola dodržování právních předpisů podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI MŠ TENTO PROVOZNÍ ŘÁD JE VYPRACOVÁN V SOULADU S VYHLÁŠKOU MŠMT Č.107/2005 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ VYHLÁŠKY Č. 17/2015 SB. O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Školní jídelna při Soukromé speciální mateřské škole pro děti alergické a oslabené, s. r. o. Ke Splavu 1568, 738 02 Frýdek-Místek Identifikátor:

Více

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, Liberec 1, P.O.Box 141 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci Husova tř. 64, 460 31 Liberec 1, P.O.Box 141 1. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 2. KÓD 3. POJMENOVÁNÍ (NÁZEV) ŽIVOTNÍ SITUACE HLÁŠENÍ O POUŽÍVÁNÍ BIOLOGICKÝCH

Více