VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi vymezenými v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají úřední kontroly v sektoru materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických prostředků a hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let. Výkon státního zdravotního dozoru je realizován jak u výrobců, u dovozců, tak i u distributorů materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických prostředků, hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let. Výkon dozoru je prováděn 14 krajskými hygienickými stanicemi, které jsou samostatnými správními úřady, a jsou řízeny Ministerstvem zdravotnictví. Kontrolní činnosti odboru Kontrolní plány Kontrolním plánem pro rok 2011 byl stanoven plán celkového počtu kontrol 116. V kontrolním plánu byly stanoveny jednak celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru (SZD ) a jednak krajské regionální prioritní oblasti výkonu SZD. Jako celostátní priority byly v r určeny kontroly výrobců kosmetických prostředků a kontroly výrobců materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami, s důrazem na kontroly dodržování pravidel tzv. správné výrobní praxe ve výrobním procesu. Jako regionální priority byly pro r určeny kontroly nad materiály a předměty přicházejícími do styku s potravinami se zaměřením na materiál plast, v distribuční síti. Další oblasti výkonu státního zdravotního dozoru nebyly v kontrolním plánu pro r určeny pevně danou procentuální četností kontrol, nýbrž rozložení a četnost kontrol v dalších dozorovaných oblastech a kompetencích určila přímo Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje na základě místních poznatků a zkušeností. Důraz při výkonu SZD byl kladen více na kvalitu a komplexnost provedených kontrol, než na jejich kvantitu. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 1

2 Tabulka č. 1 - Plán kontrol základní kontrolní plán pro r Typ zařízení Plánovaná četnost kontrol (%) Materiály a předměty pro styk s potravinami Plánovaný počet kontrol Poznámka Výrobci 25 % celostátní priorita Plánovaný počet kontrol 23 Dovozci Distribuční síť a prodejny regionální priorita 20 Kosmetické prostředky Výrobci 25 % celostátní priorita 4 Dovozci Distribuční síť a prodejny Hračky Výrobci Dovozci Distribuční síť a prodejny Výrobky pro děti ve věku do 3 let Výrobci Dovozci Distribuční síť a prodejny Plánovaný počet kontrol celkem: 116 K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 2

3 Běžný hygienický dozor PBU Celkem bylo oddělením předmětů běžného užívání (PBU) v roce 2011 provedeno 119 kontrol, což znamená plnění kontrolního plánu na 102,6 %. Navíc bylo vykonáno 131 kontrol na základě šetření v rámci systémů RAPEX a RASFF. Celkem bylo odebráno 35 vzorků PBU, z nichž 8, tj. 22,5 % bylo závadných. Tabulka č. 2 Plnění kontrolního plánu Předměty běžného užívání dozorovaná kategorie Počet evid. subjektů Plánovaný počet kontrol Provedené kontroly Hračky - výrobci 5 0 Hračky - dovozci 0 0 Hračky - distribuční síť + prodejny 89 7 Výrobky pro děti do 3 let - výrobci 37 4 Výrobky pro děti do 3 let - dovozci 0 0 Výrobky pro děti do 3 let - distribuční síť + prodejny Kosmetické prostředky - výrobci 16 4 v celostátní prioritě 7 Kosmetické prostředky - dovozci 2 0 Kosmetické prostředky - distribuční síť + prodejny Výrobky přicházející do styku s potravinami - výrobci v celostátní prioritě 23 Výrobky přicházející do styku s potravinami - dovozci 5 2 Výrobky přicházející do styku s potravinami - distribuční síť + prodejci v regionální prioritě 36 CELKEM v prioritních oblastech 119 K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 3

4 Komentář k plnění kontrolního plánu Přednostně byl plněn výkon státního zdravotního dozoru v celostátních a regionálních prioritních oblastech dozoru, tj. byly prováděny kontroly dodržování pravidel správné výrobní praxe ve výrobě kosmetických prostředků a materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami. V této dozorované oblasti nebyly shledávány v regionu Královéhradeckého kraje žádné vážné nedostatky či pochybení. Jako regionální priorita byl pro r určen výkon státního zdravotního dozoru nad materiály a předměty určenými pro styk s potravinami se zvláštním zaměřením na materiál plast v distribuční síti. Výkon dozoru v této oblasti byl s větším důrazem zaměřen na plastové výrobky užívané zejména dětmi, jako jsou např. svačinové boxy, jídelní sady pro malé děti a školní lahve na pití, a zahrnoval komplexní kontrolu označování finálních výrobků, podpůrné dokumentace a jejích náležitostí a především byl spojen s odběrem vzorků a jejich laboratorními analýzami. Kontroly v této prioritní oblasti v regionu Královéhradeckého kraje neprokázaly závady a nedostatky, rovněž laboratorní analýzy neprokázaly překračování přípustných limitů parametrů chemických látek, což lze hodnotit pozitivně. V ostatních oblastech běžného výkonu dozoru nad předměty běžného užívání byly v roce 2011 shledávány obvyklé, ne příliš závažné, závady, např. charakteru nedostačujících náležitostí písemných prohlášení o shodě či nedostatečného označování výrobků údaji potřebnými pro úplnou informovanost spotřebitele. Souhrn V roce 2011 bylo pracovníky krajské hygienické stanice provedeno celkem 119 úředních kontrol z celkového počtu 994 evidovaných dozorovaných subjektů v dozorové kompetenci sektoru předmětů běžného užívání. Z tohoto počtu kontrol bylo nejvíce kontrol provedeno v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, celkem 61, dále bylo provedeno 25 kontrol v oblasti kosmetických prostředků a 33 kontrol v oblasti hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let. Z hlediska typu kontroly byly vedle plánovaných kontrol provedeny i kontroly neplánované, kam spadají opakované kontroly prováděné s cílem ověření plnění nařízených opatření, kontroly na základě podnětů spotřebitelů. Další kontroly byly prováděny na základě oznámení ze systému RASFF a RAPEX, kdy bylo provedeno celkem 131 šetření, která ovšem nejsou započítávána do plnění kontrolního plánu a úřední kontroly v rámci cílených kontrolních akcí vyhlašovaných hlavním hygienikem ČR. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 4

5 Vzorky PBU Tabulka č. 3 - Vzorky Počet odebraných Výsledky analýz Kategorie výrobků vzorků / kusů vyhovělo/nevyhovělo Opatření Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 26 / / 8 vyloučení z oběhu, vyhlášení nebezpečných výr. Kosmetické prostředky 3 / 12 3 / 0 - Hračky 0 / 0 0 / 0 - Výrobky pro děti ve věku do 3 let 6 / 12 6 / 0 - CELKEM 35 / / 8 Komentář k odebíraným vzorkům Výrobky pro děti do 3 let V oblasti výrobků pro děti ve věku do 3 let bylo v roce 2011 odebráno 6 vzorků, z tohoto počtu nebyl žádný hodnocen jako nevyhovující požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky vyhlášky č. 84/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o tématické dokončení regionálního úkolu pro r. 2010, který byl zaměřen na kontrolu dětské obuvi rozděleně do sezón podle ročních období, podle sezónně nejvíce nošených typů obuvi. Sezóna zima přesáhla do roku Laboratorní analýzy byly zaměřeny na konkrétní chemické parametry podle materiálového složení obuvi, hodnoceny byly zejména ukazatele jako toxické těžké kovy, azobarviva a ftaláty a další. Všechny vzorky byly vyhodnoceny v konkrétních sledovaných parametrech jako vyhovující. Kosmetické prostředky V oblasti kosmetických prostředků byly v roce 2011 odebrány 3 vzorky, z tohoto počtu nebyl žádný hodnocen jako nevyhovující požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky vyhlášky č. 448/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o odběr vzorků v rámci pokynu hlavního hygienika ČR k provedení cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků deklarovaných jako bio nebo přírodní. Výsledky laboratorních analýz prokázaly zdravotní nezávadnost ve všech sledovaných parametrech, zátěžové K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 5

6 mikrobiologické testy prokázaly účinnost konzervace, antimikrobiální ochrana všech testovaných kosmetických prostředků byla zhodnocena jako vyhovující. Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy V oblasti předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami bylo v roce 2011 odebráno 26 vzorků, z toho bylo 8 vzorků hodnoceno jako nevyhovující. Ve srovnání s r došlo k navýšení počtu odebraných vzorků materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami proto, že byla pozorována nutnost věnovat této dozorové oblasti v Královéhradeckém kraji i nadále soustavnou pozornost, a to zejména v případě dovozců tedy podnikatelských subjektů, kteří se zabývají obchodováním tohoto sortimentu zboží se zeměmi mimo EU. Nevyhovující výrobky byly hodnoceny jako nevyhovující požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a vyhlášce č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou jsou do národního právního řádu transponovány směrnice Společenství týkající se předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami. Povaha rizika u nevyhovujících výrobků byla chemické povahy. Jednalo se o skleněné odlivky různých dekorů původem z Číny, kdy bylo zjišťováno překročení povoleného limitu migrace z okraje pro pití pro olovo a kadmium. Dovozce neprodleně přijal vlastní dobrovolná opatření ke stažení nevyhovujících výrobků z trhu a oběhu. Tyto výrobky byly hlavním hygienikem ČR vyhlášeny jako nebezpečné výrobky. Dalšími zjištěnými nevyhovujícími výrobky ze skupiny materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami byly kojenecké lahve, u kterých byl prokázán obsah zakázaného bisfenolu A v plastu, ze kterého byly kojenecké lahve vyrobeny. Kojenecké lahve byly vyhlášeny hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné výrobky a byly rovněž staženy z trhu a oběhu. Hračky V oblasti hraček nebyly vzorky v roce 2011 odebírány. Šetření v rámci systému RASFF a RAPEX včetně nebezpečných výrobků V roce 2011 bylo hlášeno celkem 118 notifikací v systému RAPEX, z nichž každá byla v rámci státního zdravotního dozoru ověřena výkony státního zdravotního dozoru. V systému RASFF byly v Královéhradeckém kraji hlášeny v roce notifikace a 1 notifikace byla hlášena jako informace. V roce 2011 bylo v Královéhradeckém kraji provedeno celkem 131 kontrol v rámci systémů RAPEX a RASFF. U notifikací kosmetických prostředků byla povaha nebezpečí převážně chemická a v 6 případech mikrobiologická. U notifikací hraček byla povaha nebezpečí ve všech případech chemická. U notifikací výrobků pro děti ve věku do 3 let byla povaha nebezpečí opět ve všech případech chemická. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 6

7 V Královéhradeckém kraji nebyl u žádného z výrobků, hlášených v systému RAPEX, potvrzen výskyt v tržní síti. V roce 2011 bylo v Královéhradeckém kraji v oblasti předmětů běžného užívání provedeno 7 šetření v rámci systému RASFF. Jednalo se o šetření notifikací č migrace olova ze sady sklenic z ČR a č bisfenol A v kojenecké lahvi Slza 250 ml. Šetření notifikace č bylo spojeno s odběrem vzorků totožné sady a posléze podobných sad sklenic s různými dekory totožného dovozce. Laboratorními analýzami bylo prokázáno překročení povoleného limitu migrace olova a kadmia z okraje pro pití. Vzhledem k plošnému výskytu nevyhovujících výrobků v tržní síti České republiky bylo dovozci uloženo mimořádné opatření nařízení stažení z trhu a oběhu a byla uložena sankce. Dovozce učinil opatření ke stažení závadných výrobků z trhu a oběhu. Na úřední desce a na webových stránkách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje bylo v r vyhlášeno celkem 66 nebezpečných výrobků. Ze strany KHS Královéhradeckého kraje bylo nahlášeno 8 výrobků materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami jako nebezpečných. Cílené úkoly HH ČR PBU V roce 2011 byl realizován jeden pokyn hlavního hygienika ČR, a to k provedení cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků deklarovaných jako bio nebo přírodní. V rámci tohoto úkolu byly odebrány 3 vzorky kosmetických prostředků přímo u výrobce certifikované přírodní kosmetiky. Vzorky byly podrobeny laboratorním analýzám zaměřeným na mikrobiologickou kvalitu a stabilitu výrobku. Současně byla provedena i kontrola označování takových kosmetických prostředků. Výsledky laboratorních analýz všech vzorků prokázaly zdravotní nezávadnost ve všech sledovaných parametrech, zátěžové mikrobiologické testy prokázaly účinnost konzervace, antimikrobiální ochrana všech testovaných kosmetických prostředků byla zhodnocena jako vyhovující. Regionální úkoly PBU Jako regionální priorita byl pro r určen výkon státního zdravotního dozoru nad materiály a předměty určenými pro styk s potravinami se zvláštním zaměřením na materiál plast v distribuční síti. Celkem bylo Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje odebráno a testováno 14 vzorků různých druhů plastového kuchyňského náčiní a nádobí. Typově byly odebírány vzorky jako mísy a misky salátové, mísy na přípravu těsta, plastové hrníčky, a větší pozornost byla věnována výrobkům určeným pro děti, zejména lahvím na pití, svačinovým boxům a barevným melaminovým sadám (talířek + hrníček + mistička), které jsou velmi často používány k servírování stravy pro velmi malé děti. Byly odebírány a K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 7

8 zkoušeny předměty jak české výroby, tak v nemalé míře i výroby zahraniční, zejm. původem v asijských zemích. Laboratorními analýzami byla prokazována nepřítomnost zdraví škodlivých chemických látek, které se mohou za určitých podmínek z plastových materiálů uvolňovat. Hodnocení U žádného z vyšetřovaných vzorků plastového kuchyňského náčiní a nádobí nebyly zjištěny hodnoty chemických látek, které by mohly ohrozit zdraví cílové skupiny spotřebitelů, testované výrobky tedy vyhovovaly požadavkům na bezpečnost a zdravotní nezávadnost stanoveným v platné legislativě. Šetření podnětů V roce 2011 bylo v oboru předmětů běžného užívání evidováno a šetřeno 7 podnětů, z nichž žádný nebyl anonymní. 3 podněty byly Krajské hygienické stanici postoupeny Českou obchodní inspekcí, 3 podněty byly postoupeny jinému orgánu na základě místní či věcné příslušnosti. 2 podněty lze považovat za oprávněné, u ostatních nelze oprávněnost jednoznačně potvrdit či vyvrátit. 2 podněty se týkaly materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, a to nevyhovujících sensorických vlastností výrobku a podezření ze zdravotní závadnosti konkrétního materiálu. Oprávněnost těchto podnětů nebyla šetřením potvrzena. 4 podněty se týkaly kosmetických prostředků, z nichž pouze jeden byl hodnocen jako oprávněný, týkal se porušení povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 448/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně závad v označování kosmetických prostředků. Tento podnět byl řešen udělením sankce a zákazem distribuce. Zbývající 3 podněty se týkaly neúspěšně řešených soukromoprávních nároků občanů, kdy byla od Krajské hygienické stanice vyžadována pomoc v těchto záležitostech. 1 podnět se týkal hraček. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hračku určenou pro děti ve věkové kategorii nad 4 roky a ze strany stěžovatele bylo vyjádřeno podezření ze závadnosti, byl tento podnět postoupen České obchodní inspekci. Preventivně hygienický dozor Z pohledu preventivního hygienického dozoru je problematika PBU zaměřena na posuzování projektové dokumentace u výroben kosmetických prostředků, příp. výroben materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami. V roce 2011 nebyla posuzována žádná projektová dokumentace, která by se uvedené problematiky týkala. Mimořádné akce Během roku 2011 průběžně probíhal státní zdravotní dozor cíleně zaměřený na zdravotní rizika spojená s přítomností bisfenolu A (BPA) v plastových kojeneckých lahvích. Státní zdravotní dozor v této oblasti byl prováděn celostátně a jeho předmětem byly kontroly dodržování zákazu prodeje polykarbonátových kojeneckých lahví s obsahem bisfenolu A. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 8

9 Kontroly byly prováděny poměrně rozsáhle jak v běžné tržní síti, tak v internetových obchodech. Počet takto zaměřených kontrol nebyl samostatně evidován a vykazován. V souvislosti s touto problematikou byly zodpovídány četné dotazy ze strany spotřebitelů ke konkrétním kojeneckým lahvím a na webu Krajské hygienické stanice byly uveřejněny základní informace, které napomáhají orientaci v této oblasti. Kontrolám kojeneckých lahví byla věnována setrvalá intenzivní pozornost během celého r. 2011, odebrané vzorky kojeneckých lahví byly laboratorně analyzovány a nevyhovující druhy plastových kojeneckých lahví byly hlavním hygienikem ČR vyhlašovány jako nebezpečné výrobky. Následně bylo zajišťováno jejich stahování z trhu a oběhu. Opatření k zajištění efektivnosti Opatření k zajištění dodržování ze strany podnikatelských subjektů V roce 2011 byly uloženy celkem 3 sankce v celkové výši ,- Kč. Všechny sankce byly uloženy dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Opatření přijatá k zajištění účinného provádění služeb úředních kontrol Pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu dozoru jsou vypracovány standardní pracovní postupy při provádění státního zdravotního dozoru pro pracovníky oboru hygieny předmětů běžného užívání. Tabulka č. 4 - Přehled uložených sankcí a opatření při porušení právních předpisů Sankce a opatření Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami Kosmetické prostředky Hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let počet suma (Kč) /info počet suma (Kč) /info počet suma (Kč) /info Sankce dle zákona č. 258/2000 Sb. Sankce uložené na jiném legislativním základě , , K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 9

10 Další uložená opatření 1 mimořádné opatření vyřazení z distribuce a prodeje nebezpeč. výrobků 1 pozastavení distribuce a prodeje do doby odstranění závad 0 - V neposlední řadě je nutno uvést další dopady způsobené zveřejněním nebezpečných výrobků a náklady na jejich stažení z trhu nebo řada opatření, která byla přijata výrobci, dovozci i distributory na základě dobrovolnosti. Jako běžná součást práce oddělení PBU je realizována konzultační aktivita, jsou průběžně zodpovídány dotazy veřejnosti, včetně dotazů z webových stránek Krajské hygienické stanice. Důležitá sdělení a aktuální informace jsou rovněž uveřejňovány na webu KHS. Trendy Tabulka č. 6 - Porovnání výkonů 2009 až 2011 VÝKONY Nárůst či pokles oproti r. 2010, komentář trendu Počet evidovaných provozoven Počet provedených kontrol pokles počtu kontrol dán snížením počtu zaměstnanců + 3 Počet podnětů v dlouhodobější rovině lze trend považovat za vyrovnaný K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 10

11 Počet pracovníků Počet uložených sankcí v dlouhodobější rovině lze trend považovat za vyrovnaný Celková výše sankcí v Kč Počet odebraných vzorků Počet závadných vzorků Počet provedených kontrol v rámci systémů RASFF a RAPEX v dlouhodobější rovině lze trend považovat za vyrovnaný počet kontrol je přímo závislý na počtu přijatých notifikací RASFF A RAPEX za KHS Královéhradeckého kraje oddělení PBU zpracovala: MVDr. Diana Hezinová dne: K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 11

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1. Charakteristika odboru 2. Personální situace V roce 2012 pracovaly na oddělení

Více

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Personální obsazení v roce 2012 Hradec Králové 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí odboru

Více

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

ROČENKA. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ROČENKA 2013 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Obsah Obsah...1 Předmluva...3 Kontrolní činnost...5 Problematika vod...7 Zásobování obyvatel pitnou vodou...7 Koupaliště

Více

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA Èeská obchodní inspekce VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 Praha Praha 2014 2014 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Hodnotit činnost správního orgánu za jeden rok je velmi nesnadný úkol, a to zejména

Více

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020

Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 III. Priority spotřebitelské politiky 2015 2020 I. Úvod Dne 15. března 1962 americký prezident John Fitzgerald Kennedy ve svém prohlášení adresovaném Americkému kongresu kromě jiného prohlásil, že spotřebiteli

Více

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem

III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem III. Analýza činnosti státní správy v oblasti postihování černého trhu s alkoholem 1. ÚVOD Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem průmyslu a

Více

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

ČOI. Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ČOI Česká obchodní inspekce VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Praha 2012 2 Úvodní slovo ústředního ředitele České obchodní inspekce Při hodnocení uplynulého roku musím konstatovat, že byl velmi náročný. Úkoly, které

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2008 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2008 Praha, leden 2009 Ing. Petr Holoubek

Více

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj

Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj Oblastní inspektorát práce pro Středočeský kraj P r o g r a m č i n n o s t i na rok 2014 Prosinec 2013 1 O b s a h : 1. Struktura programu činnosti 2. Seznam úkolů 3. Úkoly programu činnosti 2 1. Struktura

Více

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN

ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie vegetabilních potravin ŘÍZENÍ KVALITY A BEZPEČNOSTI POTRAVIN doc. MVDr. Bohuslava Tremlová,

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ

ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ ÚŘAD PRO TECHNICKOU NORMALIZACI METROLOGII A STÁTNÍ ZKUŠEBNICTVÍ Zpráva o činnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví za rok 2006 a výhled na rok 2007 (Tato zpráva slouží

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 32 Rozeslána dne 19. března 2013 Cena Kč 65, O B S A H : 68. Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona

Více

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA

EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA EVROPSKÁ SOCIÁLNÍ CHARTA DESÁTÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ EVROPSKÉ SOCIÁLNÍ CHARTY PŘEDKLÁDANÁ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY (za období do 31. 12. 2011) Články 3, 11, 12, 13 a 14 Evropské sociální charty a článek 4 Dodatkového

Více

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012

Informace. o činnosti Celní správy České republiky. za rok 2012 Informace o činnosti Celní správy České republiky za rok 2012 I. Obsah 1. ÚVOD... 5 2. VÝSLEDKY CELNÍHO A DAŇOVÉHO ŘÍZENÍ... 6 VÝVOJ CELNÍCH A DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ... 7 1.1. Celní a daňové příjmy v celním řízení...

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha 2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2011 Předkládá: Ing. Jan Štěpánek Ústřední ředitel ČOI 1 Obsah I. Česká obchodní inspekce... 3 II. Plnění příjmů... 7 III. IV.

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce

BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce BEZPEČNOST A HYGIENA V ZEMĚDĚLSKO-POTRAVINÁŘSKÉM SEKTORU Aktuální problémy v oblasti bezpečnosti potravního řetězce UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Značky a informace na obuvi a textilu

Značky a informace na obuvi a textilu průvodce Značky a spotřebitele informace na Podepsat obuvi a textilu můžeš, přečíst mus 1 1 SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE Značky a informace na obuvi a textilu Miroslava Dostálová

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz R O Č N Í S O U H R N N Á Z P R Á V A o výsledcích kontrolních akcí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Název zpracovatele: Adresa ředitelství: Na Břehu 267, 190 00 Praha 9 Telefonní spojení: 00420 222 860 111 (ústředna) Fax: 00420 283 892 662 Zelená

Více

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011

Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE. za rok 2011 Státní energetická inspekce ústřední inspektorát Gorazdova 24 120 00 Praha 2 Z P R Á V A O ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU STÁTNÍ ENERGETICKÉ INSPEKCE za rok 2011 Praha, únor 2012 Ing. Petr Holoubek

Více

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003

BANKOVNÍ 03 DOHLED 20 2003 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 BANKOVNÍ DOHLED 2003 OBSAH PŘEDMLUVA 1 A. BANKOVNÍ DOHLED V ROCE 2003 3 1. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY V OBLASTI BANKOVNÍHO SEKTORU V ROCE 2003 3 2. VÝKON BANKOVNÍHO DOHLEDU 9 2.1 DOHLED

Více

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)

Návrh. ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Návrh ZÁKON ze dne 2015 o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ BIOCIDNÍ

Více

Státní veterinární správa

Státní veterinární správa Státní veterinární správa Státní veterinární správa Kontaminace potravinového řetězce cizorodými látkami Situace v roce 2014 Informační bulletin č. 1/2015 Informační bulletin Státní veterinární správy,

Více

Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 567/15 120 00 Praha2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET rok 2008 Předkládá: RNDr. Jana Příhodová ústřední ředitelka Česká obchodní inspekce Česká obchodní inspekce (dále jen ČOI ) byla zřízena

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005

ROČNÍ ZPRÁVA. ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 ROČNÍ ZPRÁVA za rok 2005 ve smyslu vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2005 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Obsah: Kapitola Strana 1. Základní údaje o Úřadu 3 2. Základní

Více