VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r. 2011 KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ ZA r KHS KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V HRADCI KRÁLOVÉ Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi vymezenými v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vykonávají úřední kontroly v sektoru materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických prostředků a hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let. Výkon státního zdravotního dozoru je realizován jak u výrobců, u dovozců, tak i u distributorů materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, kosmetických prostředků, hraček a výrobků určených pro děti ve věku do 3 let. Výkon dozoru je prováděn 14 krajskými hygienickými stanicemi, které jsou samostatnými správními úřady, a jsou řízeny Ministerstvem zdravotnictví. Kontrolní činnosti odboru Kontrolní plány Kontrolním plánem pro rok 2011 byl stanoven plán celkového počtu kontrol 116. V kontrolním plánu byly stanoveny jednak celostátní prioritní oblasti výkonu státního zdravotního dozoru (SZD ) a jednak krajské regionální prioritní oblasti výkonu SZD. Jako celostátní priority byly v r určeny kontroly výrobců kosmetických prostředků a kontroly výrobců materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami, s důrazem na kontroly dodržování pravidel tzv. správné výrobní praxe ve výrobním procesu. Jako regionální priority byly pro r určeny kontroly nad materiály a předměty přicházejícími do styku s potravinami se zaměřením na materiál plast, v distribuční síti. Další oblasti výkonu státního zdravotního dozoru nebyly v kontrolním plánu pro r určeny pevně danou procentuální četností kontrol, nýbrž rozložení a četnost kontrol v dalších dozorovaných oblastech a kompetencích určila přímo Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje na základě místních poznatků a zkušeností. Důraz při výkonu SZD byl kladen více na kvalitu a komplexnost provedených kontrol, než na jejich kvantitu. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 1

2 Tabulka č. 1 - Plán kontrol základní kontrolní plán pro r Typ zařízení Plánovaná četnost kontrol (%) Materiály a předměty pro styk s potravinami Plánovaný počet kontrol Poznámka Výrobci 25 % celostátní priorita Plánovaný počet kontrol 23 Dovozci Distribuční síť a prodejny regionální priorita 20 Kosmetické prostředky Výrobci 25 % celostátní priorita 4 Dovozci Distribuční síť a prodejny Hračky Výrobci Dovozci Distribuční síť a prodejny Výrobky pro děti ve věku do 3 let Výrobci Dovozci Distribuční síť a prodejny Plánovaný počet kontrol celkem: 116 K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 2

3 Běžný hygienický dozor PBU Celkem bylo oddělením předmětů běžného užívání (PBU) v roce 2011 provedeno 119 kontrol, což znamená plnění kontrolního plánu na 102,6 %. Navíc bylo vykonáno 131 kontrol na základě šetření v rámci systémů RAPEX a RASFF. Celkem bylo odebráno 35 vzorků PBU, z nichž 8, tj. 22,5 % bylo závadných. Tabulka č. 2 Plnění kontrolního plánu Předměty běžného užívání dozorovaná kategorie Počet evid. subjektů Plánovaný počet kontrol Provedené kontroly Hračky - výrobci 5 0 Hračky - dovozci 0 0 Hračky - distribuční síť + prodejny 89 7 Výrobky pro děti do 3 let - výrobci 37 4 Výrobky pro děti do 3 let - dovozci 0 0 Výrobky pro děti do 3 let - distribuční síť + prodejny Kosmetické prostředky - výrobci 16 4 v celostátní prioritě 7 Kosmetické prostředky - dovozci 2 0 Kosmetické prostředky - distribuční síť + prodejny Výrobky přicházející do styku s potravinami - výrobci v celostátní prioritě 23 Výrobky přicházející do styku s potravinami - dovozci 5 2 Výrobky přicházející do styku s potravinami - distribuční síť + prodejci v regionální prioritě 36 CELKEM v prioritních oblastech 119 K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 3

4 Komentář k plnění kontrolního plánu Přednostně byl plněn výkon státního zdravotního dozoru v celostátních a regionálních prioritních oblastech dozoru, tj. byly prováděny kontroly dodržování pravidel správné výrobní praxe ve výrobě kosmetických prostředků a materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami. V této dozorované oblasti nebyly shledávány v regionu Královéhradeckého kraje žádné vážné nedostatky či pochybení. Jako regionální priorita byl pro r určen výkon státního zdravotního dozoru nad materiály a předměty určenými pro styk s potravinami se zvláštním zaměřením na materiál plast v distribuční síti. Výkon dozoru v této oblasti byl s větším důrazem zaměřen na plastové výrobky užívané zejména dětmi, jako jsou např. svačinové boxy, jídelní sady pro malé děti a školní lahve na pití, a zahrnoval komplexní kontrolu označování finálních výrobků, podpůrné dokumentace a jejích náležitostí a především byl spojen s odběrem vzorků a jejich laboratorními analýzami. Kontroly v této prioritní oblasti v regionu Královéhradeckého kraje neprokázaly závady a nedostatky, rovněž laboratorní analýzy neprokázaly překračování přípustných limitů parametrů chemických látek, což lze hodnotit pozitivně. V ostatních oblastech běžného výkonu dozoru nad předměty běžného užívání byly v roce 2011 shledávány obvyklé, ne příliš závažné, závady, např. charakteru nedostačujících náležitostí písemných prohlášení o shodě či nedostatečného označování výrobků údaji potřebnými pro úplnou informovanost spotřebitele. Souhrn V roce 2011 bylo pracovníky krajské hygienické stanice provedeno celkem 119 úředních kontrol z celkového počtu 994 evidovaných dozorovaných subjektů v dozorové kompetenci sektoru předmětů běžného užívání. Z tohoto počtu kontrol bylo nejvíce kontrol provedeno v oblasti materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, celkem 61, dále bylo provedeno 25 kontrol v oblasti kosmetických prostředků a 33 kontrol v oblasti hraček a výrobků pro děti ve věku do 3 let. Z hlediska typu kontroly byly vedle plánovaných kontrol provedeny i kontroly neplánované, kam spadají opakované kontroly prováděné s cílem ověření plnění nařízených opatření, kontroly na základě podnětů spotřebitelů. Další kontroly byly prováděny na základě oznámení ze systému RASFF a RAPEX, kdy bylo provedeno celkem 131 šetření, která ovšem nejsou započítávána do plnění kontrolního plánu a úřední kontroly v rámci cílených kontrolních akcí vyhlašovaných hlavním hygienikem ČR. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 4

5 Vzorky PBU Tabulka č. 3 - Vzorky Počet odebraných Výsledky analýz Kategorie výrobků vzorků / kusů vyhovělo/nevyhovělo Opatření Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 26 / / 8 vyloučení z oběhu, vyhlášení nebezpečných výr. Kosmetické prostředky 3 / 12 3 / 0 - Hračky 0 / 0 0 / 0 - Výrobky pro děti ve věku do 3 let 6 / 12 6 / 0 - CELKEM 35 / / 8 Komentář k odebíraným vzorkům Výrobky pro děti do 3 let V oblasti výrobků pro děti ve věku do 3 let bylo v roce 2011 odebráno 6 vzorků, z tohoto počtu nebyl žádný hodnocen jako nevyhovující požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky vyhlášky č. 84/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o tématické dokončení regionálního úkolu pro r. 2010, který byl zaměřen na kontrolu dětské obuvi rozděleně do sezón podle ročních období, podle sezónně nejvíce nošených typů obuvi. Sezóna zima přesáhla do roku Laboratorní analýzy byly zaměřeny na konkrétní chemické parametry podle materiálového složení obuvi, hodnoceny byly zejména ukazatele jako toxické těžké kovy, azobarviva a ftaláty a další. Všechny vzorky byly vyhodnoceny v konkrétních sledovaných parametrech jako vyhovující. Kosmetické prostředky V oblasti kosmetických prostředků byly v roce 2011 odebrány 3 vzorky, z tohoto počtu nebyl žádný hodnocen jako nevyhovující požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s požadavky vyhlášky č. 448/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Jednalo se o odběr vzorků v rámci pokynu hlavního hygienika ČR k provedení cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků deklarovaných jako bio nebo přírodní. Výsledky laboratorních analýz prokázaly zdravotní nezávadnost ve všech sledovaných parametrech, zátěžové K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 5

6 mikrobiologické testy prokázaly účinnost konzervace, antimikrobiální ochrana všech testovaných kosmetických prostředků byla zhodnocena jako vyhovující. Výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy V oblasti předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami bylo v roce 2011 odebráno 26 vzorků, z toho bylo 8 vzorků hodnoceno jako nevyhovující. Ve srovnání s r došlo k navýšení počtu odebraných vzorků materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami proto, že byla pozorována nutnost věnovat této dozorové oblasti v Královéhradeckém kraji i nadále soustavnou pozornost, a to zejména v případě dovozců tedy podnikatelských subjektů, kteří se zabývají obchodováním tohoto sortimentu zboží se zeměmi mimo EU. Nevyhovující výrobky byly hodnoceny jako nevyhovující požadavkům nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a vyhlášce č. 38/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou jsou do národního právního řádu transponovány směrnice Společenství týkající se předmětů a materiálů určených pro styk s potravinami. Povaha rizika u nevyhovujících výrobků byla chemické povahy. Jednalo se o skleněné odlivky různých dekorů původem z Číny, kdy bylo zjišťováno překročení povoleného limitu migrace z okraje pro pití pro olovo a kadmium. Dovozce neprodleně přijal vlastní dobrovolná opatření ke stažení nevyhovujících výrobků z trhu a oběhu. Tyto výrobky byly hlavním hygienikem ČR vyhlášeny jako nebezpečné výrobky. Dalšími zjištěnými nevyhovujícími výrobky ze skupiny materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami byly kojenecké lahve, u kterých byl prokázán obsah zakázaného bisfenolu A v plastu, ze kterého byly kojenecké lahve vyrobeny. Kojenecké lahve byly vyhlášeny hlavním hygienikem ČR jako nebezpečné výrobky a byly rovněž staženy z trhu a oběhu. Hračky V oblasti hraček nebyly vzorky v roce 2011 odebírány. Šetření v rámci systému RASFF a RAPEX včetně nebezpečných výrobků V roce 2011 bylo hlášeno celkem 118 notifikací v systému RAPEX, z nichž každá byla v rámci státního zdravotního dozoru ověřena výkony státního zdravotního dozoru. V systému RASFF byly v Královéhradeckém kraji hlášeny v roce notifikace a 1 notifikace byla hlášena jako informace. V roce 2011 bylo v Královéhradeckém kraji provedeno celkem 131 kontrol v rámci systémů RAPEX a RASFF. U notifikací kosmetických prostředků byla povaha nebezpečí převážně chemická a v 6 případech mikrobiologická. U notifikací hraček byla povaha nebezpečí ve všech případech chemická. U notifikací výrobků pro děti ve věku do 3 let byla povaha nebezpečí opět ve všech případech chemická. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 6

7 V Královéhradeckém kraji nebyl u žádného z výrobků, hlášených v systému RAPEX, potvrzen výskyt v tržní síti. V roce 2011 bylo v Královéhradeckém kraji v oblasti předmětů běžného užívání provedeno 7 šetření v rámci systému RASFF. Jednalo se o šetření notifikací č migrace olova ze sady sklenic z ČR a č bisfenol A v kojenecké lahvi Slza 250 ml. Šetření notifikace č bylo spojeno s odběrem vzorků totožné sady a posléze podobných sad sklenic s různými dekory totožného dovozce. Laboratorními analýzami bylo prokázáno překročení povoleného limitu migrace olova a kadmia z okraje pro pití. Vzhledem k plošnému výskytu nevyhovujících výrobků v tržní síti České republiky bylo dovozci uloženo mimořádné opatření nařízení stažení z trhu a oběhu a byla uložena sankce. Dovozce učinil opatření ke stažení závadných výrobků z trhu a oběhu. Na úřední desce a na webových stránkách Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje bylo v r vyhlášeno celkem 66 nebezpečných výrobků. Ze strany KHS Královéhradeckého kraje bylo nahlášeno 8 výrobků materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami jako nebezpečných. Cílené úkoly HH ČR PBU V roce 2011 byl realizován jeden pokyn hlavního hygienika ČR, a to k provedení cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na kontrolu zdravotní nezávadnosti kosmetických prostředků deklarovaných jako bio nebo přírodní. V rámci tohoto úkolu byly odebrány 3 vzorky kosmetických prostředků přímo u výrobce certifikované přírodní kosmetiky. Vzorky byly podrobeny laboratorním analýzám zaměřeným na mikrobiologickou kvalitu a stabilitu výrobku. Současně byla provedena i kontrola označování takových kosmetických prostředků. Výsledky laboratorních analýz všech vzorků prokázaly zdravotní nezávadnost ve všech sledovaných parametrech, zátěžové mikrobiologické testy prokázaly účinnost konzervace, antimikrobiální ochrana všech testovaných kosmetických prostředků byla zhodnocena jako vyhovující. Regionální úkoly PBU Jako regionální priorita byl pro r určen výkon státního zdravotního dozoru nad materiály a předměty určenými pro styk s potravinami se zvláštním zaměřením na materiál plast v distribuční síti. Celkem bylo Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje odebráno a testováno 14 vzorků různých druhů plastového kuchyňského náčiní a nádobí. Typově byly odebírány vzorky jako mísy a misky salátové, mísy na přípravu těsta, plastové hrníčky, a větší pozornost byla věnována výrobkům určeným pro děti, zejména lahvím na pití, svačinovým boxům a barevným melaminovým sadám (talířek + hrníček + mistička), které jsou velmi často používány k servírování stravy pro velmi malé děti. Byly odebírány a K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 7

8 zkoušeny předměty jak české výroby, tak v nemalé míře i výroby zahraniční, zejm. původem v asijských zemích. Laboratorními analýzami byla prokazována nepřítomnost zdraví škodlivých chemických látek, které se mohou za určitých podmínek z plastových materiálů uvolňovat. Hodnocení U žádného z vyšetřovaných vzorků plastového kuchyňského náčiní a nádobí nebyly zjištěny hodnoty chemických látek, které by mohly ohrozit zdraví cílové skupiny spotřebitelů, testované výrobky tedy vyhovovaly požadavkům na bezpečnost a zdravotní nezávadnost stanoveným v platné legislativě. Šetření podnětů V roce 2011 bylo v oboru předmětů běžného užívání evidováno a šetřeno 7 podnětů, z nichž žádný nebyl anonymní. 3 podněty byly Krajské hygienické stanici postoupeny Českou obchodní inspekcí, 3 podněty byly postoupeny jinému orgánu na základě místní či věcné příslušnosti. 2 podněty lze považovat za oprávněné, u ostatních nelze oprávněnost jednoznačně potvrdit či vyvrátit. 2 podněty se týkaly materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami, a to nevyhovujících sensorických vlastností výrobku a podezření ze zdravotní závadnosti konkrétního materiálu. Oprávněnost těchto podnětů nebyla šetřením potvrzena. 4 podněty se týkaly kosmetických prostředků, z nichž pouze jeden byl hodnocen jako oprávněný, týkal se porušení povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 448/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně závad v označování kosmetických prostředků. Tento podnět byl řešen udělením sankce a zákazem distribuce. Zbývající 3 podněty se týkaly neúspěšně řešených soukromoprávních nároků občanů, kdy byla od Krajské hygienické stanice vyžadována pomoc v těchto záležitostech. 1 podnět se týkal hraček. Vzhledem k tomu, že se jednalo o hračku určenou pro děti ve věkové kategorii nad 4 roky a ze strany stěžovatele bylo vyjádřeno podezření ze závadnosti, byl tento podnět postoupen České obchodní inspekci. Preventivně hygienický dozor Z pohledu preventivního hygienického dozoru je problematika PBU zaměřena na posuzování projektové dokumentace u výroben kosmetických prostředků, příp. výroben materiálů a předmětů přicházejících do styku s potravinami. V roce 2011 nebyla posuzována žádná projektová dokumentace, která by se uvedené problematiky týkala. Mimořádné akce Během roku 2011 průběžně probíhal státní zdravotní dozor cíleně zaměřený na zdravotní rizika spojená s přítomností bisfenolu A (BPA) v plastových kojeneckých lahvích. Státní zdravotní dozor v této oblasti byl prováděn celostátně a jeho předmětem byly kontroly dodržování zákazu prodeje polykarbonátových kojeneckých lahví s obsahem bisfenolu A. K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 8

9 Kontroly byly prováděny poměrně rozsáhle jak v běžné tržní síti, tak v internetových obchodech. Počet takto zaměřených kontrol nebyl samostatně evidován a vykazován. V souvislosti s touto problematikou byly zodpovídány četné dotazy ze strany spotřebitelů ke konkrétním kojeneckým lahvím a na webu Krajské hygienické stanice byly uveřejněny základní informace, které napomáhají orientaci v této oblasti. Kontrolám kojeneckých lahví byla věnována setrvalá intenzivní pozornost během celého r. 2011, odebrané vzorky kojeneckých lahví byly laboratorně analyzovány a nevyhovující druhy plastových kojeneckých lahví byly hlavním hygienikem ČR vyhlašovány jako nebezpečné výrobky. Následně bylo zajišťováno jejich stahování z trhu a oběhu. Opatření k zajištění efektivnosti Opatření k zajištění dodržování ze strany podnikatelských subjektů V roce 2011 byly uloženy celkem 3 sankce v celkové výši ,- Kč. Všechny sankce byly uloženy dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Opatření přijatá k zajištění účinného provádění služeb úředních kontrol Pro zajištění jednotného postupu orgánů ochrany veřejného zdraví při výkonu dozoru jsou vypracovány standardní pracovní postupy při provádění státního zdravotního dozoru pro pracovníky oboru hygieny předmětů běžného užívání. Tabulka č. 4 - Přehled uložených sankcí a opatření při porušení právních předpisů Sankce a opatření Materiály a předměty přicházející do styku s potravinami Kosmetické prostředky Hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let počet suma (Kč) /info počet suma (Kč) /info počet suma (Kč) /info Sankce dle zákona č. 258/2000 Sb. Sankce uložené na jiném legislativním základě , , K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 9

10 Další uložená opatření 1 mimořádné opatření vyřazení z distribuce a prodeje nebezpeč. výrobků 1 pozastavení distribuce a prodeje do doby odstranění závad 0 - V neposlední řadě je nutno uvést další dopady způsobené zveřejněním nebezpečných výrobků a náklady na jejich stažení z trhu nebo řada opatření, která byla přijata výrobci, dovozci i distributory na základě dobrovolnosti. Jako běžná součást práce oddělení PBU je realizována konzultační aktivita, jsou průběžně zodpovídány dotazy veřejnosti, včetně dotazů z webových stránek Krajské hygienické stanice. Důležitá sdělení a aktuální informace jsou rovněž uveřejňovány na webu KHS. Trendy Tabulka č. 6 - Porovnání výkonů 2009 až 2011 VÝKONY Nárůst či pokles oproti r. 2010, komentář trendu Počet evidovaných provozoven Počet provedených kontrol pokles počtu kontrol dán snížením počtu zaměstnanců + 3 Počet podnětů v dlouhodobější rovině lze trend považovat za vyrovnaný K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 10

11 Počet pracovníků Počet uložených sankcí v dlouhodobější rovině lze trend považovat za vyrovnaný Celková výše sankcí v Kč Počet odebraných vzorků Počet závadných vzorků Počet provedených kontrol v rámci systémů RASFF a RAPEX v dlouhodobější rovině lze trend považovat za vyrovnaný počet kontrol je přímo závislý na počtu přijatých notifikací RASFF A RAPEX za KHS Královéhradeckého kraje oddělení PBU zpracovala: MVDr. Diana Hezinová dne: K r a j s k á h y g i e n i c k á s t a n i c e K r á l o v é h r a d e c k é h o k r a j e Stránka 11

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2010

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2010 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2010 Úřední kontroly provedené orgány ochrany veřejného zdraví Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi

Více

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2011 Leden 2012 1. Charakteristika odboru 2. Personální situace V roce 2011 pracovaly v období 1.1.2011 19.6.2011 na oddělení PBU celkem 2 SŠ pracovnice (AHS JOP). Řízením

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ za rok 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ za rok 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY PŘEDMĚTŮ BĚŽNÉHO UŽÍVÁNÍ za rok 2014 Charakteristika oboru Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi vymezenými v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2009 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2010 1 1. Personální situace V roce 2009 pracovaly v období 1.1.2009 31.5.2009 na oddělení

Více

*s00mx0044g8l* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12807/2011 S00MX0044G8L

*s00mx0044g8l* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12807/2011 S00MX0044G8L *s00mx0044g8l* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12807/2011 S00MX0044G8L Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2010 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 Výsledky státního zdravotního

Více

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010

KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Výroční zpráva HV za rok 2010 Úřední kontroly provedené orgány ochrany veřejného zdraví Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi vymezenými

Více

KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech KHS Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Výsledky státního zdravotního dozoru za rok 2010 Hygiena výživy a PBU 1. Úřední kontroly provedené orgány ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA ODDĚLENÍ HYGIENY VÝŽIVY ZA ROK 2011 KHS Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové Charakteristika odboru Orgány ochrany veřejného zdraví provádí státní zdravotní dozor v souladu

Více

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení PBU za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1. Charakteristika odboru 2. Personální situace V roce 2012 pracovaly na oddělení

Více

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB

*s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB *s00mx0044gab* ČÍSLO JEDNACÍ: KHSUL 12809/2011 S00MX0044GAB Výroční zpráva odboru hygiena výživy za rok 2010 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 Výsledky státního

Více

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP)

Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) Vyhláška MZ ČR k nemocničnímu stravování (HACCP) konference Dietní výživa 2015 Pardubice 22. 23. 9. 2015 Ing. Eva Přibylová Oddělení hygieny výživy a předmětů běžného užívání Odbor ochrany veřejného zdraví

Více

Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti realizované v roce 2010 odborem hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti realizované v roce 2010 odborem hygieny výživy a předmětů běžného užívání Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti realizované v roce 2010 odborem hygieny výživy a předmětů běžného užívání Obsah: 1. OBLAST HYGIENY VÝŽIVY... 2 1.1 Činnost dotčeného orgánu státní správy...

Více

Z P R Á V A. sledovatelnosti podle nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení vlády č. 317/2012 Sb.;

Z P R Á V A. sledovatelnosti podle nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení vlády č. 317/2012 Sb.; Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na sledování bezpečnosti lihovin podávaných v provozovnách stravovacích služeb V roce 2013 byl hlavním hygienikem České republiky

Více

Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti realizované v roce 2012 odborem hygieny výživy a PBU

Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti realizované v roce 2012 odborem hygieny výživy a PBU Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti realizované v roce 2012 odborem hygieny výživy a PBU Obsah: 1. OBLAST HYGIENY VÝŽIVY... 2 1.1 Personální situace a vzdělávání... 2 1.2 Činnost dotčeného orgánu

Více

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb

KHS Kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb KHS Kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS Kraje Vysočina, na následujících

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2012 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2013 1 Výsledky státního zdravotního dozoru - stravovací služba

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2016 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2014 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2010. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2010. Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva oddělení hygieny dětí a mladistvých za rok 2010 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2011 1 Výsledky státního zdravotního dozoru za rok 2010 Úřední

Více

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Zpráva o činnosti odboru hygieny

Více

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2015

KHS kraje Vysočina. Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2015 KHS kraje Vysočina Informace pro veřejnost v oblasti kontroly potravinového práva v provozovnách stravovacích služeb za r. 2015 Vážení čtenáři a návštěvníci internetových stránek KHS kraje Vysočina, na

Více

Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání realizované v roce 2009 ve Středočeském kraji

Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání realizované v roce 2009 ve Středočeském kraji Přehled vybraných výsledků kontrolní činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání realizované v roce 29 ve Středočeském kraji 1. Hodnocení dozoru nad stravovacími službami a bezpečnosti potravin

Více

Výsledky státního zdravotního dozoru za rok 2010 KHS Jmk se sídlem v Brně odbor HV a PBU.

Výsledky státního zdravotního dozoru za rok 2010 KHS Jmk se sídlem v Brně odbor HV a PBU. Výsledky státního zdravotního dozoru za rok 2010 KHS Jmk se sídlem v Brně odbor HV a PBU. Úřední kontroly provedené orgány ochrany veřejného zdraví Orgány ochrany veřejného zdraví v souladu s kompetencemi

Více

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika

Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika Ozdravení školního stravování z pohledu hygienika MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. zástupkyně hlavního hygienika ČR ředitelka odboru ochrany veřejného zdraví Školní stravování Regulováno evropským potravinovým

Více

Z P R Á V A. Důvody sledování

Z P R Á V A. Důvody sledování Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru zaměřeného na ověření zdravotní nezávadnosti zmrzlin podávaných v zařízeních poskytujících stravovací služby V první polovině roku 2014 byl

Více

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY

3/5.3 DOPLŇKY STRAVY PODLE PLATNÉ LEGISLATIVY VÝROBA POTRAVIN A JEJICH UVÁDĚNÍ DO OBĚHU V souladu s ustanovením 3d (Informační povinnost provozovatele potravinářského podniku) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně

Více

Výrobky pro styk s potravinami a jejich zdravotní rizika. Ing. Pavel Zikl Hygienická stanice hl.m. Prahy

Výrobky pro styk s potravinami a jejich zdravotní rizika. Ing. Pavel Zikl Hygienická stanice hl.m. Prahy Výrobky pro styk s potravinami a jejich zdravotní rizika Ing. Pavel Zikl Hygienická stanice hl.m. Prahy Náplň oddělení PBU Státní dozor: Materiály a předměty pro styk s potravinami (RASFF) Kosmetické prostředky

Více

Výsledky výkonu státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb ve Zlínském kraji za období od 1. 1. 2014 do 31. 12.

Výsledky výkonu státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb ve Zlínském kraji za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, ID: xwsai7r Výsledky výkonu

Více

RAPEX zpráva o činnosti systému v roce 2014 (pouze výtah statistických údajů)

RAPEX zpráva o činnosti systému v roce 2014 (pouze výtah statistických údajů) Evropská komise GŘ pro ochranu zdraví a spotřebitelů (SANCO) 3/2015 Dokument D 132 RAPEX zpráva o činnosti systému v roce 2014 (pouze výtah statistických údajů) Úvod Evropský systém rychlého varování RAPEX

Více

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZPRÁVA O KONTROLNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2014 Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský Živnostenský odbor Magistrátu města Zlína vykonává kontrolní a dozorovou činnost z titulu výkonu funkce obecního živnostenského

Více

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Orgán ochrany veřejného zdraví - Hygiena dětí a mladistvých MUDr. Zdeňka Trestrová, MZ ČR Praha 31. 10. 2016 PS PČR Státní zdravotní dozor v roce 2015 Obor hygiena dětí a mladistvých

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb., v platném

Více

Kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory drog v lékárnách v roce 2015

Kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory drog v lékárnách v roce 2015 Kontrola zacházení s návykovými látkami a prekursory drog v lékárnách v roce 2015 Hodnocení činnosti odboru lékárenství a distribuce - kontroly lékáren. Kontrola plnění povinností provozovatelů lékáren

Více

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství

Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství Novela zákona o potravinách Petr Bendl, ministr zemědělství tisková konference 13. listopadu 2012 Ministerstvo zemědělství Základní východiska nejrozsáhlejší změna od vstupu ČR do EU dopad na celý potravinářský

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Zdravotnické instituce a spolupráce s nimi Mgr. Jiří Bílek Hygienická služba a orgán ochrany veřejného zdraví Vznik

Více

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod...

OBSAH. Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... OBSAH Seznam použitých zkratek...xii Přehled citovaných právních předpisů.... XIV Autoři komentáře a jimi zpracované části... XXII Úvod... XXIII ZÁKON č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně

Více

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb.

NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM. Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. NOVELA ZÁKONA O OBCHODU S REPRODUKČNÍM MATERIÁLEM Zákon č. 149/2003 Sb. ve znění zákona č. 232/2013 Sb. MATERIÁLEM STÁVAJÍCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Proč vůbec existuje něco jako zákon o obchodu s reprodukčním materiálem?

Více

Role OOVZ a dalších složek v kauze metanol na území MSK

Role OOVZ a dalších složek v kauze metanol na území MSK KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Role OOVZ a dalších složek v kauze metanol na území MSK Porada tajemníků obcí Krajský úřad MSK 31.1.2014 MUDr. Helena Šebáková Ing.

Více

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování

Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování Kontrola zavedení postupů na principu HACCP v zařízeních školního stravování MVDr. Milena Frühaufová Konzultační den HDM, SZÚ 17.3.2010 Rozdíl v pojetí národní a evropské legislativy Evropská legislativa

Více

Tisková konference k ukončení projektu:

Tisková konference k ukončení projektu: Tisková konference k ukončení projektu: MODERNIZACE A VYBAVENÍ NRL PRO VÝROBKY URČENÉ PRO STYK S POTRAVINAMI A PRO VÝROBKY PRO DĚTI DO 3 LET Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P

Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P Z P R Á V A O Č I N N O S T I I B P ZA ROK 23 Úvod Zpráva o činnosti IBP pro hl.m. Prahu za rok 23 podává přehled o práci za uplynulý rok. Předkládané informace zahrnují výsledky z dozorčí činnosti IBP

Více

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA

ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA ČINNOSTI DOZORU NAD TRHEM ORGANIZACE A STRUKTURA Strategie dozoru nad trhem Způsob, jakým je prováděn dozor nad trhem, je velmi ovlivněn souborem základních předpokladů a principů pokud jde o jeho postavení,

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 67.040; 07.100.30 2008 Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Mikrobiologická kritéria pro potraviny. Principy stanovení a aplikace ČSN 56 9609 Únor Guides to good hygiene

Více

Dozor nad potravinami

Dozor nad potravinami Hejmalová Michaela Dozor nad potravinami Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány) v působnosti:

Více

Hodnocení činnosti KHS MSK v roce 2008

Hodnocení činnosti KHS MSK v roce 2008 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Hodnocení činnosti KHS MSK v roce 2008 MUDr. Helena Šebáková helena.sebakova@khsova.cz 595 138 200 Krajskáhygienickástanice Moravskoslezského

Více

Úplný přehled zkušebních okruhů

Úplný přehled zkušebních okruhů Úplný přehled zkušebních okruhů Zkušební okruhy teoretických znalostí pro zkoušku z odborné způsobilosti k zajišťování úkolů v prevenci rizik dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 592/2006 Sb.: a) znalost

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

NOVELA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH

NOVELA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH NOVELA ZÁKONA O CHEMICKÝCH LÁTKÁCH A CHEMICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH Ing. J. Hasa 25. konzultační den v SZÚ, listopad 2008 Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 Praha 10, 100 10 Ústředna: ++420-2-6712-1111

Více

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část

- 25 - ODŮVODNĚNÍ. Obecná část - 25 - ODŮVODNĚNÍ Obecná část Ministerstvo zdravotnictví předkládá návrh vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody. Vyhláška je prováděcím předpisem

Více

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související

Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související Seznam právních předpisů z oblasti jaderné energie, ionizujícího záření a předpisy související ke dni 18.6.2001 I. Atomový zákon a prováděcí předpisy k němu a) atomový zákon 1. Zákon č. 18/1997 Sb., o

Více

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice. Ústeckého kraje. se sídlem v Ústí nad Labem Výroční zpráva odboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání za rok 2009 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Leden 2010 1 1. Personální situace K 31.12. 2009 bylo na

Více

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření

b) obsah návrhu na prodloužení platnosti pověření Strana 1832 Sbírka zákonů č. 94 / 2016 Částka 38 94 VYHLÁŠKA ze dne 23. března 2016 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle

Více

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva

Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Aktuální vývoj v oblasti potravinového práva Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? CEBRE Česká podnikatelská reprezentace při EU Ing. Jindřich Fialka 15. května 2013 Úřad pro potraviny Ministerstvo zemědělství

Více

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin

Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin Opatření NAP proti nelegálnímu používání přípravků na ochranu rostlin odborná konference Pesticidy v zemědělství snižování spotřeby, prokazování nelegálních aplikací, falzifikace 5. února 2015 Brno 1 (Ne)

Více

Systém úřední kontroly v ČR

Systém úřední kontroly v ČR Systém úřední kontroly v ČR Úřední kontrola v ČR Úřední kontroly v celém potravinovém řetězci od prvovýroby až po prodej spotřebiteli provádějí příslušné orgány státního dozoru (dozorové orgány ) v působnosti

Více

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv

[ 1 ] Ing. František Chuchma, CSc. Seminář SVP/SDP, Státní ústav kontrolu léčiv [ 1 ] [ 2 ] VYR-32 verze 4 kapitola 1 Farmaceutický systém jakosti The Rules Governing Medicinal Products in EU, EU Guidelines to GMP, Chapter 1 Platnost od 31.1.2013 Právní základ: čl.47 Směrnice Evropského

Více

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami (FCM) Ing. Pavel Zikl Hygienická stanice hl.m. Prahy

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami (FCM) Ing. Pavel Zikl Hygienická stanice hl.m. Prahy Materiály a předměty určené pro styk s potravinami (FCM) Ing. Pavel Zikl Hygienická stanice hl.m. Prahy Příklady FCM Materiály v potravinářských strojích Materiály v kuchyňských elektrospotřebičích (Výrobky

Více

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny

Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Úvod do potravinářské legislativy Lekce 7-1: mikrobiologické požadavky na potraviny Ústav analýzy potravin a výživy prof. ing. Vladimír Kocourek, CSc. a doc. ing. Kamila Míková, CSc. a ing. Jana Kohoutková,

Více

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259)

Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ. (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) Projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie a mikrobiologie SZÚ (reg. č. CZ.1.06/3.2.01/10.08259) SZÚ úspěšně dokončil projekt Modernizace a technické dovybavení Centra epidemiologie

Více

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace

ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace ZDRAVOTNÍ BEZPEČNOST OBUVI PRO DĚTI Úloha evropské technické normalizace Sdružení českých spotřebitelů Ing. Libor Dupal Květen 2014, L. Dupal 1 Obsah SČS představení SČS a téma dětské obuvi Aktuální situace

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ CHRÁNÍCÍ ZDRAVÍ ČLOVĚKA PŘED NEPŘÍZNIVÝMI VLIVY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR

Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví. MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Návrh zákona o potravinách ohrožuje veřejné zdraví MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Hlavní hygienik ČR Tisková konference MZ ČR 27. 10. 2015 Například tímto způsobem!!! Typický případ ohrožení nákazou, před

Více

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012

Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Zpráva o činnosti odboru hygieny dětí a mladistvých (HDM) Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje za rok 2012 Personální obsazení v roce 2012 Hradec Králové 3 pracovnice, z toho 1 vedoucí odboru

Více

Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2016

Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2016 Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2016 Únor 2017 Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 1) Charakteristika oboru Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Více

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Obsah prezentace Základní údaje o kontrolní činnosti. Plánování kontrolní činnosti. Vlastní kontrolní činnost. Spolupráce při

Více

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu

Označení CE Ministerstvo pr ů pr myslu a obchodu Označení CE Ministerstvo průmyslu a obchodu Základní informace Označení CE má prvořadou důležitost pro správné fungování vnitřního trhu. Tato značka byla zavedena do evropské legislativy s cílem poskytnout

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 2013 Cíl Posouzení technologie výroby krmiv zabránit přenosu křížové kontaminace Pozornost zaměřena na doplňkové látky s reziduálním efektem v potravinovém

Více

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav

Prohlášení o shodě povinná dokumentace. Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě povinná dokumentace Ing. J. Sosnovcová Státní zdravotní ústav Prohlášení o shodě všeobecně je definováno v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. října 2004 o

Více

Zpráva o činnosti odboru HV PBU za rok 2011. 1. Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zpráva o činnosti odboru HV PBU za rok 2011. 1. Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Zpráva o činnosti odboru HV PBU za rok 2011 1. Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání vykonává specializované úkony v ochraně veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy vykonává

Více

Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení. dovážených potravin. Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014)

Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení. dovážených potravin. Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014) Podrobná pravidla postupů při špatném hodnocení dovážených potravin Vyhláška AQSIQ č. 43 (2014) I. Všeobecná ustanovení 1. Tato pravidla byla stanovena v souladu se Zákonem Čínské lidové republiky o zdravotní

Více

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková

Mikrobiologické požadavky. Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Kamila Míková Mikrobiologické požadavky Do r. 2006 národní legislativy (Vyhláška č. 294/1997 Sb. ve znění novely č. 132/2004 Sb.) dnes ČSN 56 9609 Dnes Nařízení komise o mikrobiologických

Více

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci

Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Výskyt salmonelózy po konzumaci tatarského bifteku v restauraci Průchová J., Pazdiora P. KHS Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 24. Pečenkovy epidemiologické dny České Budějovice, 15. 17.9.2010 25.3.2009

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ HLAVNÍ HYGIENIK ČESKÉ REPUBLIKY V Praze dne Čj.: HEM- MZDR 7182/2004 Ministerstvo zdravotnictví hlavní hygienik České republiky vydává podle 80 odst. 1 písm. a) zákona č. 258/2000

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 887 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 887 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 4. 113 9. funkční období 113 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk

Více

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Provozní řád školní jídelny Číslo jednací: Působnost: Zpracovala: SZSOs/2638/2015 uživatelé

Více

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení.

V roce 2010 byl dále předložen k posouzení vyšší počet projektových dokumentací k zapteplení budov a k výměně oken u škol a školských zařízení. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru

Více

Město Votice Komenského náměstí Votice

Město Votice Komenského náměstí Votice Město Votice Komenského náměstí 700 259 17 Votice Souhrnná zpráva o výsledcích prováděných v režimu zákona č. 255/2012 Sb., zákona o e, ve znění pozdějších předpisů Označení ního orgánu druhu Rada města

Více

SPOTŘEBA CUKRU A SLADIDEL U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

SPOTŘEBA CUKRU A SLADIDEL U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH SPOTŘEBA CUKRU A SLADIDEL U DĚTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Závěrečná zpráva mimořádného úkolu odboru HDM 2010 Výkon SZD byl v r. 2010 zaměřen mimo jiné i na kontrolu skutečné spotřeby cukru a sladidel obsažených

Více

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav

Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola. Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů v potravinách, maximální limity reziduí a jejich dodržování a kontrola Karel Pepperný Státní zdravotní ústav Rezidua pesticidů Účinné látky, jejich metabolity a reakční a rozkladné produkty,

Více

Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání rok 2013

Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání rok 2013 Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání rok 2013 Zpracovali: Ing. Jitka Švecová, Ing. Aleš Tesařík Osnova : Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání 2.6.1 Popis činnosti

Více

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY

7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY 7 PRINCIPŮ HACCP OVĚŘOVACÍ POSTUPY, DOKUMENTACE A ZÁZNAMY Ověřovací postupy Ověření, že systém funguje účinně Verifikace = zaměření na jednotlivou činnost, neohlášená (inspekce) Kontrola správnosti vedení

Více

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 6. 2. 2017 SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 06117/2017/OV/OPaK ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 08047/2017/OV/OPaK

Více

Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2008

Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru hygieny dětí a mladistvých za rok 2008 Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín tel.: 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz Výroční zpráva KHS ZK se sídlem ve Zlíně odboru

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od účinné od

Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od účinné od Nařízení EP a Rady o uvádění na trh a používání biocidních přípravků 2012/528/EU (BPR) platné od 27. 6. 2012 účinné od 1. 9. 2013 T. Kučera oddělení chemických látek a biocidních přípravků Tomas.Kucera@mzcr.cz,

Více

BOZP. Státní odborný dozor

BOZP. Státní odborný dozor Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_DR_STR_12 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav

Více

Revize technických návodů z hlediska základního požadavku č. 3 za rok 2016

Revize technických návodů z hlediska základního požadavku č. 3 za rok 2016 TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. Akreditovaná zkušební laboratoř, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Certifikační orgán, Inspekční orgán Odštěpný závod ZKUŠEBNÍ ÚSTAV LEHKÉHO PRŮMYSLU

Více

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000

převažující typ ostatních vláken (> 80 %) < 500 - - 1 Není zapotřebí žádný zásah, nezávadná stavba. 500 až 1 000 Při hodnocení naměřených hodnot je nutno vždy vzít v úvahu možnost expozice žáků. Tzn. v jiné rovině přistupovat k nálezu nadlimitních počtů respirabilních ve třídách a v ch standardně přístupných prostorách

Více

Z P R Á V A. Outbreaks in 2009, The EFSA Journal 2011;9(3):2090. Strana 1 (celkem 7)

Z P R Á V A. Outbreaks in 2009, The EFSA Journal 2011;9(3):2090. Strana 1 (celkem 7) Z P R Á V A o výsledcích cíleného státního zdravotního dozoru v provozovnách stravovacích služeb zaměřeného na sledování zdravotní nezávadnosti ovocných a zeleninových salátů, pokrmů obsahujících syrovou

Více

Počty provedených kontrol a kontrol, při nichž bylo u kontrolovaných osob zjištěno jedno či více porušení povinností, jsou uvedeny v tabulce.

Počty provedených kontrol a kontrol, při nichž bylo u kontrolovaných osob zjištěno jedno či více porušení povinností, jsou uvedeny v tabulce. Kontroly nabídky, prodeje a skladování tabákových výrobků nedopadly pro plnou čtvrtinu kontrolovaných subjektů dobře. V průběhu roku 2012 navštívili inspektoři ČOI celkem 2671 prodejních míst a porušení

Více

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií

Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Legislativní změny v oblasti chemických látek a směsí a prevence závažných havárií Změny pro léta 2016-2017 Chemické látky a směsi Nařízení (ES) 1278/2008 CLP plně účinné od 1.června 2015 zbývá poslední

Více

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin

VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Strana 250 Sbírka zákonů č. 32 / 2012 32 VYHLÁŠKA ze dne 19. ledna 2012 o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin Ministerstvo zemědělství stanoví ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví

Více

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková

Reporting koupací vody. Ing. Ivana Beděrková Reporting koupací vody Ing. Ivana Beděrková Legislativa Evropská Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/7/ES o řízení jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS ( nová směrnice ). Národní

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ

Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví. JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Současná legislativa v ochraně veřejného zdraví JUDr. Z. Krýsová vedoucí správního oddělení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví MZ Vymezení některých pojmů Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva

Více

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj

Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Zpráva o průběhu letní dětské rekreace v roce 2006 Liberecký kraj Níže uvedený přehled shrnuje průběh letní dětské rekreace v roce 2006 ve čtyřech okresech Libereckého kraje. Různorodá a krásná příroda

Více

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE

MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE MVDr. Jan Váňa Státní veterinární správa AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA VETERINÁRNÍ KONTROLY POTRAVIN POTRAVINOVÉ KRIZE OBSAH Zaměření veterinárního dozoru Potravinové krize Mimořádné kontroly masných výrobků Používání

Více

Zpráva o činnosti odboru HV PBU za rok 2010. Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání

Zpráva o činnosti odboru HV PBU za rok 2010. Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání Zpráva o činnosti odboru HV PBU za rok 2010 Popis činnosti odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání vykonává specializované úkony v ochraně veřejného zdraví v oblasti hygieny výživy vykonává státní

Více