Poslední útulek. Z dějin Mauzolea Jana Amose Komenského v Naardenu. 2. doplněné vydání. Vladimír Hobrlant

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poslední útulek. Z dějin Mauzolea Jana Amose Komenského v Naardenu. 2. doplněné vydání. Vladimír Hobrlant"

Transkript

1

2 Poslední útulek Z dějin Mauzolea Jana Amose Komenského v Naardenu 2. doplněné vydání Vladimír Hobrlant

3 Kniha vychází díky finanční podpoře České republiky Stichting Comenius Museum, Naarden, 2014

4 Úvod k novému vydání Uplynulo neuvěřitelných čtrnáct let od prvního vydání této knížky. Mnoho se změnilo ve světě a ku změnám došlo i v Naardenu, místu posledního odpočinku Jana Amose Komenského. Především došlo k organizačním změnám a financování péče o Mauzoleum. Městská správa Naardenu se rozhodla zrušit dotaci na náklady spojené s péčí o Mauzoleum. České ministerstvo kultury převzalo tuto finanční zodpovědnost za péči o Mauzoleum a provoz Muzea. Vše je nyní založeno na každoroční finanční podpoře a na spolupráci s Muzeem J.A. Komenského v Uherském Brodě. Městská správa Naardenu se pak rozhodla finančně podporovat náklady nájmu budovy Muzea. Činnost Muzea v Naardenu zahrnuje péči o Mauzoleum, jeho přístupnost a provádění návštěvníků, pořádání výstav, přednášek a koncertů. Mezi nejvýznamnějšíí exponáty Muzea patří sbírka portrétů rodiny de Geerů. Potomci rodiny de Geerů, kteří podporovali Komenského v Amsterdamu, věnovali Muzeu unikátní sbírku rodinných portrétů i z doby Komenského. Muzeum připravilo jedinečnou výstavu těchto portrétů uskutečněnou dvakrát v Naardenu naposledy r a r v Muzeu J.A. Komenského v Uherském Brodu a v Pedagogickém Muzeu J.A. Komenského v Praze.

5 Podrobné informace o činnosti Muzea a péče o Mauzoleum jsou publikovány v češtině a v holandštině na internetu na adrese: Abychom si uvědomili k jakým změnám tu došlo bude jistě zajímavé přečíst si i předmluvu z roku 1999: Úvodem Vladimír Hobrlant, Naarden, 2014 O Janu Amosovi Komenském bylo napsáno tolik, že každé další slovo se zdá zbytečným. Ve škole jsme probírali podrobně práce a význam Komenského i když to v každém údobí našich dějin mělo poněkud jiný důraz. Vše nám tehdy připadalo jako samozřejmé a docela jasné. Přesto bylo v životě a i po smrti několik zajímavých období, které zůstávají dodnes skryta rouškou tajemství. Jednou z nich je otázka, zda byl Komenský vůbec někdy v Naardenu a proč byl tedy právě v Naardenu pochován. A právě Naardenu chci v souvislosti s Komenským věnovat ještě několik slov, určených poutníkům z českých zemí, přicházejícím se poklonit památce učitele národů, původem Moravanovi, národností Čechovi, který ještě dlouho po smrti tak citově přibližuje Naarden všem českým a moravským srdcím. Byl bych rád, kdyby si v této knížce čtenář připomněl, co třeba již zapomněl a dověděl se jakou práci to dalo, aby po létech temna měl Jan Amos Komenský zasloužený poslední útulek v Naardenu. Vladimír Hobrlant, Naarden, 1999

6 Celkový pohled na Naarden V Klášterní ulici, Kloosterstraat, která vděčí za své jméno naardenskému klášteru "Mariánských sester" třetí řehole sv. Františka, je dnes Mauzoleum J.A. Komenského v prostorách bývalého klášterního kostela, později nazývaného valonským kostelem. 1

7 Pohled na Muzeum v ulici Kloosterstraat 2

8 Busta v parčíku za Mauzoleem Busta byla roku 1920 věnována Naardenu Čechy z Amsterdamu a Prahy a původně byla umístěna v parčíku před Utrechtskou branou až do roku 1956, kdy zde byla postavena socha Komenského od Vincence Makovského ( ). V letech 1980 až 1992 byla busta v zahrádce Španělského domu, tehdejšího Muzea J.A. Komenského v ulici Turfpoortstraat. Jejím autorem je J. Strachovský a na bustě je vyryto jméno dílny, kde byla odlita - V. Mašek, Karlín. Mylně je zde uveden rok úmrtí Osmdesátpět let po té, kdy Naardenu byla přiznána 3

9 městská práva, byl zde založen v roce 1440 tento klášter. Byl to největší stavební objekt ve městě, obdelníkového půdorysu, z něhož v současné době zbylo v původních stěnách pouze Mauzoleum. Rozsáhlý dvůr, jehož jižní část částečně uzavírá Mauzoleum, byl přeměněn v jubilejním roce 1992 v parčík s bustou J.A. Komenského, která byla odhalena 28. května 1994 u příležitosti dokončení renovace celého objektu. Budova Weeshuiskazerne s Mauzoleem a Muzeem J.A. Komenského - Bývalý klášterní dvůr 4

10 Ostatní části objektu byly z větší části zbourány, z části zrenovovány a přizpůsobeny pro kancelářské účely. Na severní a východní straně tu vyrostly luxusní obytné domy, zachovávající i v moderní verzi typický pevnostní ráz města. Zpočátku měl tento gotický kostelík z 15. století věž, kterou bychom dnes marně hledali. Klášter a kostel plnil svou původní funkci až do reformace v roce 1579, kdy byl klášter převeden městu, aby tu byl zřízen sirotčinec. Jako sirotčinec sloužil objekt městu více než dvě století od 17. stoleti až do r V první polovině 17. století se Naarden stává útočištěm francouzsky mluvících a inkvizicí pronásledovaných uprchlíků z jižního Nizozemí (Valonska), hugenotů z Francie a valdenských z údolí Piemontu a Savojska. Valdenští byli nábožensky těsně spjati s českými a moravskými bratry, jejichž první biskup byl vysvěcen právě valdenským Štěpánem. Tito uprchlíci, především to byli tkalci sametu a hedvábí, tu pracovali v naardenském textilním průmyslu a protože jejich zaměstnavatelé jim chtěli poskytnout příležitost slyšet slovo Boží ve francouzštině, dohodli se s městskou správou o propůjčení kostela s některými místnostmi kláštera valonské církvi. Tak se od r kaple stala valonským kostelem. V r byl kostel zrušen, protože v Naardenu zbylo r už jen 13 rodin, které byly členy této evangelické církve francouzského jazyka. 5

11 Nizozemské Ministerstvo obrany převzalo r celý objekt kláštera - sirotčince do své správy, aby tu zřídilo kasárna. Odtud název "Weeshuiskazerne - Sirotčí kasárna". Roku 1829 byl kostel definitivně vyklizen a nábytek rozprodán. Interiér Mauzolea 6

12 Pohled na galerii a vstup do Mauzolea 7

13 Vlastní kaple byla užívána jako skladiště, krejčovská dílna, strážnice a věznice. Stavebně byla upravena pro tyto účely, což zničilo původní její vzhled. Okna a dveře byly přestaveny, kaple byla rozdělena na místnosti provizorními stěnami a bylo vestavěno jedno poschodí jako ubikace. Vojenská správa skončila teprve r Války, které vypukly hned po smrti Komenského, zdržely posmrtné vydání některých jeho spisů a zřejmě přispěly k zapomenutí jeho hrobu v Nizozemí. Právě tak i pohnuté české dějiny vysvětlují, proč v českých zemích si na něj tak dlouho nikdo nevzpomněl. Teprve osvícenství oživilo zájem o jeho osobu a dílo. V druhé polovině 18. století ožil v Čechách zájem o Komenského. František Palacký uveřejnil roku 1829 v "Musejníku - Časopisu Musea Království českého" jeho životopis. Avšak teprve r jako první hledal hrob Komenského Jan Erazim Wocel, český archeolog, dějepisec umění, básník a profesor českých starožitností na pražské univerzitě. Hledal sice správně v Naardenu, ale marně ve Velkém kostele (před reformací to byl chrám sv.víta). V Naardenu nikdo o Komenském nic nevěděl. Valonský kostel sloužil tehdy jako továrna. V r a r byly v časopise "De Navorscher" uveřejněny výzvy k podání informací o Komenském, leč obě zůstaly bez praktického výsledku. Od Wocelova pátrání uplynulo více než 30 let, když J.L. 8

14 Mašek a Učitelská jednota Budeč začali připravovat pouť r do Holandska k hrobu Komenského. Tehdy se mělo všeobecně za to, že Komenský zemřel v roce Obrátili se tedy roku 1870 na holandského ministra zahraničních věcí a na starostu Amsterdamu s prosbou o pomoc. Hrob se najít sice nepodařilo, ale povzbudili tím v Holandsku zájem nejen o hrob, ale i o životní dílo "učitele národů". Amsterdamský archivář P. Scheltema prozkoumal rejstříky hrobů a když nic nenalezl, obrátil se dopisem na starostu Naardenu G.C. Fabia s dotazem, zda v Naardenu jsou k dispozici rejstříky z let 1670 a 1671, ve kterých by bylo možno zjistit, kde byl Komenský pohřben. Naardenský starosta publikoval 25. a 26. září 1871 ve dvou celostátních novinách výzvu k podání informací o Komenském, ale ani tyto výzvy nepřinesly v podstatě nic nového. Pozoruhodné však je, že naardenský notář a místostarosta, J.P. de Roeper, 'objevil šťastnou náhodou' a jak se později ukázalo právě dne 24. září 1871, den před výzvou v novinách, po dlouhém hledání rejstřík hrobů Valonského kostela s následujícím zápisem u hrobu č. 8, potvrzujícím, že toto je hrob Komenského: Johannes Amos Comenius enterré le 22.novembre1670 [Jan Amos Komenský pohřben 22. listopadu 1670] později bylo jinou rukou (faráře Augiera, zemřelého r. 1732) připsáno: 9

15 C'est apparemment le fameux Autheur du Janua Linguarum [To je zřejmě slavný autor knihy Janua Linguarum] Fotografie zápisu hrobu č. 8 10

16 Kupodivu se svým 'objevem' se De Roeper neobrátil k amsterdamskému archiváři, ale přímo k Učitelské jednotě Budeč. Tento dopis je chován v Národním muzeu v Praze a z jeho obsahu uvádím: "Probíral jsem se ve starých poznámkách jednoho svého příbuzného, který žil v 18. století. Byl to kanovník kapitoly starého biskupství Haarlem. A tam jsem našel poznámku, která mne přivedla na stopu, kterou jsem hledal. Troufám si říci, že jsem jediný, kdo tento objev (místo hrobu) může ukázat a prokázat." Nadšení Učitelské jednoty Budeč vyjádřil v dopise De Roeperovi J.L. Mašek: "Okamžitě jsme tuto radostnou zprávu publikovali v pražském tisku; celá veřejnost byla vrcholně potěšena, že díky Vaší snaze byly objeveny tělesné pozůstatky našeho velkého krajana." Holandská veřejnost se o 'objevu' dověděla teprve dne 3. listopadu 1871 v novinách "Het Handelsblad". V muzeu je vystaven originál prohlášení, který dal 18. prosince 1871 notář De Roeper podepsat staviteli Bartolomějem a Heřmanem van Rhijn spolu se dvěma svědky o náhrobním kamenu číslo 8. Ze zápisu cituji: 10. března 1861 na příkaz ministra války ženijní inženýr nařídil vyzvednout náhrobní desky, z odedávna tak zvaného francouzského kostela, který byl tehdy zařízen 11

17 jako kasárna pro vojáky, a z těchto kamenů udělat ve velkých kasárnách průchod. Tento průchod byl udělán pod jejich dohledem a s mnoha jinými kameny tam byl vezděn i kámen, na kterém bylo číslo 8. Tento kámen je dnes považován za náhrobní kámen Jana Amose Komenského, který byl 22. listopadu 1670 pohřben ve výšeuvedeném kostele. Na požádání notáře a člena městského magistrátu Jakuba Filipa de Roepera, který hrob objevil, a s povolením zákonných úřadů, byl nížepodepsanými z průchodu jmenovaných kasáren vyzvednut. Byla potvrzena pravost uvedeného kamene a jimi zabezpečena jeho zavázáním červenou páskou, zapečetěnou pečetí podepsaných a rodinnou pečetí pana J.P. de Roepera tak jako toto prohlášení tímto zpečetěno je. Zajímavé je, že prohlášení napsal De Roeper v němčině a ne v holandštině a to až deset let po té, kdy kámen byl přemístěn. Chtěl si tím zřejmě opatřit doklad, který by zahraničním návštěvníkům potvrdil jeho objev hrobu. Mezi prvními zahraničními návštěvníky Naardenu, které notář de Roeper seznámil s rejstříkem hrobů a které provedl valonským kostelem byli r E.J. Kittl, E. Delanoy, farář Václav Šubrt, Theofil Reichl z evangelické jednoty bratrské, r český historik prof. Dr. Jaroslav Goll ( ), slovenský pedagog a komeniolog Dr. Ján Kvačala ( ). 12

18 Počátkem našeho století panoval v Čechách názor, že ostatky Komenského by měly být převezeny a pochovány v Praze na Vyšehradě ve Slavíně. Tyto myšlenky však narazily na odpor z holandské strany kromě jiných i z pietních důvodů. Po vzniku československé republiky v r. 1918, kdy se vyplnila prorocká slova Komenského "vláda věcí tvých k tobě se navrátí", stal se Naarden poutním místem. Nikdo však nevěděl, kde přesně byl vlastně Komenský pochován. R.J. Vonka, československý legační rada v Haagu a holandský lékař R.A.B. Oosterhuis se pokusili objasnit otázku, proč byl pochován v Naardenu. Zvláště Oosterhuis věnoval mnoho energie, času a píle pátrání a vědeckému studiu života a díla Komenského a jeho vztahu k Naardenu. Svými pracemi a překlady některých děl Komenského do holandštiny přispěl k tomu, že Komenský je všeobecně v Holandsku znám a jeho dílo je po zásluze ceněno. Nehledě na to veškeré úsilí, nemůžeme dodnes s jistotou říci proč zde byl pochován, ale bylo to asi proto, že Komenský byl duchovně spřízněn s věřícími valonské církve a že farář Valonského kostela J.L. Grouwels byl příbuzný rodiny De Geerů, příznivců Komenského. Po příchodu do Amsterdamu roku 1656, Komenský zde u nich údajně asi rok bydlel v tak zvaném Domě s hlavami" č. 123 na Keizersgrachtu. A protože náklady na pohřeb Komenského ve výši 15 guldenů zaplatil Grouwels, 13

19 můžeme i zde tušit vliv rodiny De Geerů. Grouwels byl majitelem rozsáhlého statku 'Berghuysen' a podle S. Poolmana, bývalého správce Muzea J.A. Komenského v Naardenu, není vyloučeno, že Komenský u tohoto příbuzného De Geerů hodlal trávit po vyčerpávající práci v Amsterdamu odpočinek na "Pathmosu" - ostrovu klidu a možná právě na tomto statku 'Berghuysen', jak se o tom Komenský zmiňuje ve svém dopise z 7. května Nicméně všechno toto jsou jen dohady, protože skutečný doklad o tom, že Komenský za svého života Naarden navštívil, nemáme. Po vleklém jednání mezi československou a holandskou vládou byla v r ustavena vědecká komise pod vedením českého antropologa prof. Dr. J. Matiegky a za účasti prof. Dr. A.J.P. van den Broeka, anatoma utrechtské univerzity, a architekta ing. S. Sochora. Dále spolupracoval také prof. Dr. J.P. Kleiweg de Zwaan z univerzity v Amsterdamu. Vyvstala otázka přesné lokalizace hrobu č. 8. Vzhledem k tomu, že náhrobní kameny byly při vojenských stavebních úpravách kostela odstraněny (viz výše zmíněné prohlášení De Roepera z 18. prosince 1871), bylo těžko stanovit, jakým způsobem byly hroby číslovány. Vycházeje z obdobných situací v nizozemských kostelích došla komise k názoru, že hrob č. 8 leží jako první v druhé řadě u severní stěny kostela. 14

20 Pátrání bylo zahájeno v pondělí 15. července 1929 v přítomnosti naardenského starosty, stavitele Van Wettuma a československého vyslance N.P. Božinova. V sobotu 20. července byl identifikován a otevřen hrob číslo 8 s pozůstatky tří pohřbených, jmenovaných v rejstříku hrobů Valonského kostela (fotografie exhumace je vystavena v muzeu).v pondělí 22. července komise ověřila ostatky Komenského spolu s ostatními tělesnými pozůstatky, které byly v hrobě, Louise Guerra a Brouwera van Nidek. Dne 23. července 1929 vychází v novinách "De Telegraaf" oznámení o nálezu ostatků Komenského (vystaveno v muzeu). Ve čtvrtek 25. července 1929 byly ostatky všech tří, za přítomnosti představitelů československé a holandské vlády, pietně uloženy do malých dubových rakví. Rakev Komenského byla celá vyložena olovem a opatřena stejně jako lebka Komenského olověnými pečeťmi vyslance spolu s olověnou deskou označenou jeho jménem. Hrobka byla nově vyzděna a komise potvrdila, že Komenský je pochován na místě, dnes označeném náhrobní dioritovou deskous nápisem: "Jan Amos Komenský ". 15

21 Náhrobní dioritová deska Na hrob vedle palem, věnovaných československou vládou byly položeny kytice v národních barvách, věnované čs. kolonii v Amsterdamu. Hrob byl přikryt provizorní dubovou deskou, věnovanou Nizozemsko-československým spolkem. Tato deska je vystavena na galerii mauzolea. K nálezům komise vyslovili určité pochybnosti pedagog prof. J. Waterink a R.A.B. Oosterhuis. 16

22 Holandská vláda se usnesla v říjnu r předat na věčné časy kapli československému státu a bylo rozhodnuto přeměnit kapli v mauzoleum. Vzájemná smlouva o dědičném pronájmu za symbolickou částku 1 guldenu ročně byla podepsána 28. března Nicméně po německé okupaci Čech a Moravy v roce 1939 holandská vláda jednostranně smlouvu vypověděla, aby si nárok na mauzoleum nemohli dělat nacisté. Návrh interiéru Kaple a hrobu Celkovou úpravu interiéru kaple a hrobu navrhl architekt Ladislav Machoň ( ). Kostelík byl zrestaurován ve snaze vrátit kapli alespoň částečně původní vzhled. Mauzoleum bylo slavnostně otevřeno v sobotu 8. května 1937, kdy československý ministr školství a národní osvěty Dr. Emil Franke a tehdejší československý vyslanec Dr. Ivan Krno odevzdali za přítomnosti holandských nejvyšších osobností obnovenou hrobku Komenského do péče města Naardenu (fotografie je vystavena v muzeu). 17

23 Pohled do interiéru z galerie Sedm leptaných skleněných panelů v ocelové kostře, prozařovaných venkovním světlem připomínají symbolicky podle ideového námětu prof. M. Havránka, důležitá údobí činnosti a života Komenského, vytvořil malíř Jaroslav Benda ( ). Názvy knižních prací vztahující se na jednotlivá údobí doplňují zobrazené výjevy: 18

24 Komenský odchází do exilu 1. Komenský - exulant. Český lev zasažen mečem. Klasy, symbol vědění (a knih) hoří. Jen některé Komenský zachranil a bere s sebou. SMUTNÝ HLAS ZAPLAŠENÉHO HNĚVEM BOŽÍM PASTÝŘE - KŠAFT UMÍRAJÍCÍ MATKY JEDNOTY BRATRSKÉ 2. Komenský - politik a diplomat. Shromáždí muže kolem globusu, což symbolizuje jeho snahu o mír. ANGELUS PACIS - VIA LUCIS - HAGGAEUS REDIVIVUS 19

25 3. Komenský - bohoslovec. S panem Karlem ze Žerotína - ochráncem Českých bratří. LABYRINT SVĚTA A RÁJ SRDCE - PRAXIS PIETATIS - MANUÁLNÍK 4. Komenský - biskup. Život v Lešně. Životní krédo: Omnia sponte fluant absit violentia rebus - Vše ať volně jen plyne násilí buď vzdáleno věcí. Ve štítu pak má nápis Origine Moravus - Natione Bohemus = Původem Moravan - národností Čech. JAN AMOS KOMENSKÝ * IAN AMOS COMENIUS0 Ústřední panel: Komenský - biskup 20

26 5. Komenský - filozof. Komenský vyvíjel Pansofii - vševědu. Londýn a Elbing (tehdy Švédsko, dnes Polsko). PANSOPHIAE PRODROMUS - DE RERUM HUMANARUM EMENDATIONE CONSULATIO 6. Komenský - pedagog. Komenský předává klas (vědění) dvou ženám a dětem. Pedagogicky pracoval hlavně v Přerově, Lešnu a v Blatném Potoce v Mad arsku. DIDACTICA MAGNA - JANUA LINGUARUM RESERATA - ORBIS PICTUS Komenský v Amsterdamu 21

27 7. Komenský - knihtiskař a vydavatel. Symbol svobody tisku v Republice spojených nizozemských provincií. Komenský se svým ochráncem Vavřincem de Geer. OPERA DIDACTICA OMNIA - UNUM NECESSARIUM - LUX IN TENEBRIS Ozdobná ocelová mříž Ozdobná ocelová mříž od sochaře Jaroslava Horejce ( ) odděluje východní čelní část kaple, kde je vlastní hrob, od vstupní části. Dvoukřídlové dveře mříže se opírají o dva sloupy, zdobené reliefy vinných hroznů a růží, symbolů, které Komenský užíval ve svých knihách. Osm bronzových skupin, umístěných na mříži, je označeno letopočty a symbolizují obdobně jako skleněné panely, důležitá období života Komenského: 22

28 Mladý Komenský jako duchovní správce Mladý Komenský jako duchovní správce, manžel, otec a učitel školy ve Fulneku. Zde prožil tři roky spokojeného a plodného života. Úl symbolizuje včelařství, které Komenský údajně ve Fulneku zavedl Již pět let zuří třicetiletá válka. Komenský pronásledován, usadil se u Karla staršího ze Žerotína v Brandýse nad Orlicí, v lesním zátiší pod vrchem Klopoty, kde mu hořem zemřela manželka a synáček. 23

29 Komenský se loučí s vlastí a vstupuje na půdu království polského. Podle odhadu muselo tehdy uprchnout z vlasti na rodin Příjezd Komenského do Anglie. Lod' v pozadí symbolizuje jeho dlouhou a bouřlivou plavbu. Přijímá pozvání anglického parlamentu a uchyluje se do Londýna Říšský kancléř Oxenstierna přijímá na švédském dvoře Komenského na doporučení pana De Geera a žádá ho, aby tu řídil latinská studia na školách V Mad'arsku na dvoře sedmi-hradského vévody Rákócziho v Tokaji. Komenský zakládá v Blatném Potoku školu na základech pansofie Dobytí a vypálení Lešna, kdy nejcennější díla Komenského byla spálena a jemu se podařilo zachránit jen několik svých knih Komenský nachází v r útočiště v Amsterdamu u Vavřince de Geera a r.1670 zde v klidném prostředí umírá. 24

30 Symbolický svícen Vpravo za hrobem, v čelní části kaple, stojí vysoký svícen, který je též prací Jaroslava Horejce - tři ruce, držící misku se svící, symbolizují trojjedinost a touhu po božském světle, vyzařujícím z prací Komenského. Překvapivý nález na galerii Galerie nad vchodem je uzavřena ornamentální dubovou vyřezávanou mříží s motívy českých lípových listů.na kmenu, který se rozděluje uprostřed ve dvě hlavní větve, symbolizující dva kmeny národa, Čechy a Slováky, je státní znak první československé republiky s heslem 25

31 "Pravda vítězí" podle návrhu Karla Štipla. Mříž vyřezal František Vavřich a znak vyřezali Josef Kotyza a Jaroslav Mikšíček. Závěrem restaurátorských prací v mauzoleu, sedmdesát let po otevření mauzolea v roce 1937, bylo na programu i ošetření dřevěné vyřezávané mříže na galerii. Uprostřed zadní stěny erbu je malá dřevěna deska, která při čištění mříže byla odstraněna. K všeobecnému překvapení se ukázalo, že kryje asi 12 cm dlouhou zaletovanou schránku ve specielně vybudovaném prostoru. Bylo známo, že za pamětní deskou prezidenta Masaryka ve stěně Mauzolea jsou uloženy dokumenty o nálezu pozůstatků J.A. Komenského v roce Ale o dokumentech v dřevěné vyřezávané mříži se nevědělo vůbec nic. Dne 28-ho března 2009 v den 417-ho výročí narozenin Komenského otevřel český velvyslanec Petr Mareš skřínku u příležitosti tradičního kladení věnců na hrob spolu s paní velvyslankyní Slovenské republiky Oksanou Tomovou. Schránka obsahovala zprávu pana architekta Machoně, sochaře Horejce a tvůrce dřevěné mříže Štipla, kdo vytvořili Mauzoleum. Všichni tři byli členy pražské Lože svobodných zednářů. V poselství prohlašují, že své práce prováděli s láskou a pietou k Janu Amosovi Komenskému, 26

32 kterého jmenují duchovním zakladatelem svobodných zednářů. Také vyslovili své ocenění a dík jejich bratrům z Řádu holandských svobodných zednářů. Měděná schránka a kaligraficky upravený zápis byly vystaveny kratší dobu v Mauzoleu a pak zase vráceny na původní místo. Budoucí badatelé tu najdou i zprávu o nálezu schránky. Měděná zaletovaná schránka nalezená dne 28-ho března

33 Pohled na interiér od vchodu do mauzolea Na obnovu kaple přispěli dárci, uvedení na bronzových plaketách: Jednota československý spořitelen v Praze, Nizozemský výbor Comenius, Poldina huť na Kladně, Československá obec sokolská, Českoslovenští legionáři, Česká spořitelna v Praze Českobratrská církev evangelická, Hedvika a Jindřich Waldesovi a též českoslovenští a holandští svobodní zednáři. 28

34 Okna se zednářskými symboly Svobodní zednáři byli inspirováni některými myšlenkami Komenského a proto venkovní modrá okna byla ozdobená zednářskými symboly. Na okně v čelní stěně je vyobrazen řetěz s letopočty , symbolizujícími léta útlaku. Vestfálský mír r ukončil sice třicetiletou válku a přinesl suverenitu Nizozemí, ale české země zůstaly pod nadvládou Habsburků až do roku 1918, vzniku první československé republiky. 29

35 Ve vstupní části kaple je na stěnách umístěno několik bronzových desek. Od vstupních dveří nalevo je pamětní deska holandské královny Vilemíny ( ) s holandským státním znakem, který vytesal sochař Otakar Velinský doplněným latinským heslem "Tandem fit surculus arbor - Jednou bude z větvičky strom". Pamětní deska královny Vilemíny 30

36 Na druhé straně je pamětní deska s výrokem Komenského, převzatým prezidentem Masarykem: "Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, o lide český!" Prezident použil tento citát ve svém prvním projevu, po návratu do vlasti, na Václavském náměstí v Praze. Pamětní deska prezidenta T.G. Masaryka Do zdi za touto bronzovou deskou a deskou z červeného mramoru bylo zazděno pouzdro s protokolem o zřízení mauzolea. 31

37 Klenuté výklenky ve stěnách pod okny, vyhražené pro nápisy a věnce, věnované návštěvníky, jsou vyloženy deskami z červeného mramoru. V předsíni mauzolea na stěně vedle schodiště, vedoucího na galerii je na bronzové desce výmluvný a výstižný latinský epitaf - náhrobní nápis Daniela ( ), syna Komenského. Tato deska nebyla nikdy použita k označení brobu: Latinský epitaf - náhrobní nápis Daniela ( ), syna Komenského. 32

38 Concredidit Deo triuni spiritum, bonis memoriam, propinquae huic tombae corpus Ioannes Amos Comenius, cuius virtutem nulla exhauriunt elogiaeccles FF Bohem- episcopus et senior vigilantissimus = pietate, doctrina, ingenio, theologus, didacticus, philosophus undique incomparabilisecclesiam, scholam, orbem perpetuo habiturus meritis vectigalemcolumbae simplicitatem cum serpentis prudentia sic temperans, ut illa praevaleretpotentibus, religiosis, sapientibus sermone, consiliis, calamo notus acceptus honoratusmalorum potius emendator quam hostis, in plerisque Europae totius regnis et provinciis civis, exul, hospesnuspiam sine desiderio sui digressus De Geeriana tandem munificentia megalopolis Batavorum inquilinuspost calcatas dudum terrae vanitates animi viribus tanto in senio tam valens inter veritatis, pacis, sapientiae studia suis benedicens, mund valedicens mortalis esse desiitnatus die 28- martii MDXCII- Hunnobrodae Moravdefunctus die 5/15 novembr- MDCLXX Amsterodamisepultus die 22- eiusdem mensis in hoc templo, resurrecturusque ad beatam aeternitatemcui bene precatur filius Daniel et quicunque parant sequi- 33

39 V českém překladu: Jan Amos Komenský svěřil svou duši trojjedinému Bohu, svou památku dobrým lidem a své tělo tomuto hrobu. Jeho ctnost nevyčerpají žádné oslavné nápisy. Biskup a nesmírně starostlivý senior církve českobratrské byl ve všech ohledech nevyrovnatelný zbožností, učeností a duševní silou theolog, didaktik a filozof. Svými zásluhami si navždy zavázal církev, školu i svět. Holubičí prostotu spojil s hadí předvídavostí tak, aby prostota převládala. Proslavený svými slovy, radami a perem byl přijímán, vážen a vítán lidmi mocnými, zbožnými a učenými. Zlé raději napravoval, než aby byl jejich nepřítelem. Pobýval ve většině zemí a provincií Evropy bud' jako občan, jako exulant nebo jako host. Nikam neodcházel bez nutnosti. Konečně se usadil díky štědrosti pana De Geera v hlavním městě Republiky spojených nizozemských provincií, Amsterdamu. Dávno již opovrhoval světskými marnostmi a ve vysokém stáří byl stále horlivý v záležitostech pravdy, míru a vědy. Požehnav svým, rozloučil se se světem a přestal být smrtelníkem. Narodil se 28. března 1592 v Uherském Brodu na Moravě. Skonal 15. listopadu 1670 v Amsterdamu a pohřben byl 22. téhož měsíce v tomto kostele v očekávání vzkříšení k blažené věčnosti. Tuto mu přeje syn Daniel a ti, kdo ho chtějí následovat. 34

40 Jurriaen Ovens: Jan Amos Komenský 35

41 Prostý, ale přesto impozantní masivní pult, hladce vytesaný a vyleštený z bloku dioritu, nesoucí pamětní knihu návštěvníků a dvě dioritové lavice po obou strách vchodu doplňují zařízení Mauzolea. Vstup do Mauzolea vede od roku 1992 přes Muzeum a původní vchod do Mauzolea, dnes uzavřený, z ulice Kloosterstraat zdobí již od roku 1935 pískovcová deska s českým a holandským nápisem "Poslední útulek Jana Amosa Komenského". Do pískovcových desek vnitřní části původního vchodu do Mauzolea byly vytesány historické informace. Na levé straně je v češtině: Presidentem Československé republiky byl Dr. Eduard Beneš, předsedou vlády dr. M. Hodža, ministry zahraničních věcí dr. K. Krofta, školství a národní osvěty dr. F. Franke, veřejných prací ing. J. Dostálek, československý vyslanec v království Holandském dr. J. Krno, když za hlavního hmotného přispění Jednoty čs. spořitelen byl tento kostel, kde v zemi spočívá učitel národů JAN AMOS KOMENSKÝ důstojně upraven a svému účelu odevzdán dne 8. května

42 Na umělecké úpravě účastnili se v letech projektant architekt L. MACHOŇ, malíř J. BENDA, sochaři J. HOREJC a K. ŠTIPL Na pravé straně holandský nápis: In het jaar 1937, onder de gezegende Regeering van Hare Majesteit koningin WILHELMINA, toen Dr. H. COLIJN Minister van Koloniën, Minister van Defensie en Voorzitter van den Raad van Ministers was, Jhr. Mr. A.C.D. de GRAEFF Minister van Buitenlandse Zaken Prof. Dr. J.R. SLOTMAKER de BRUÏNE Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Jhr. Mr. Dr. A. RÖELL Commissaris der Koningin in de provincie Noord Holland en de heer J.E. BOLDENS HOSANG Burgemeester van Naarden, werd deze Kapel, waarin het stoffelijk overschot van den Leeraar der Volkeren JAN AMOS COMENIUS, rust door Tsjechoslowaakschen Staat op waardige wijze gerestaureerd en aan haar doel overgegeven. Het bouwwerk werd gerestaureerd door Prof. Dr. Ir. D.F. SLOTHOUWER tijdens het bewind van Burgemeester M.P. van Wettum. 37

43 V českém překladu: V roce 1937 za požehnané vlády jejího majestátu královny Vilemíny, kdy byli Dr. H. COLIJN ministrem kolonií, ministrem obrany a předsedou rady ministrů, urozený pán JUDr. A.C.D. de GRAEFF ministrem zahraničních věcí, Prof. Dr. J.R. SLOTMAKER de BRUÏNE ministrem školství, umění a věd, urozený pán JUDr. Dr. A. RÖELL královským správcem provincie Severní Holandsko a pan J.E. BOLDENS HOSANG starostou Naardenu, byla tato kaple, v níž odpočívají tělesné pozůstatky učitele národů JANA AMOSE KOMENSKÉHO, československým státem důstojně zrestaurována a předána svému účelu. Budova byla zrestaurována Prof. Dr. Ing. D.F. SLOTHOUWEREM v době správy starosty M.P. van Wettuma. 38

44 VZPOMÍNKOVÉ OSLAVY V NAARDENU ROKU 1892 V roce 1891 vzniklo hnutí Nederlandsche Comeniusvereering Nizozemská úcta Komenskému. V neděli 27. a v pondělí 28. března 1892 organizovala naardenská komise za předsednictví městského archiváře A.N.J. Fabia, a čestného předsedy H.M. Wesselinga, starosty, důstojné oslavy 300. výročí narození Komenského. Večer v 8 hodin byly oslavy zahájeny v Amsterdamu setkáním v Domě s hlavami na Keizergrachtu č. 123, postaveném Ludvíkem de Geerem, kde Komenský údajně první rok svého pobytu v Amsterdamu bydlel. Projevy na tomto setkání byly otištěny r v dubnovém čísle časopisu Navorscher. V Naardenu začaly oslavy druhý den v 11 hodin uvítáním hostů na radnici a pokračovaly v chrámu sv.víta (dnes se mu říká Velký kostel Grote kerk ). Slavnostní projev proslovil pedagog Dr. H.C. Rogge, profesor amsterdamské univezity. Stočlenný smíšený sbor Gooiland přednesl, pod taktovkou H.F. Andriessena, řadu skladeb, mezi nimiž zaujímala mimořádné místo Comenius-cantate, složená na slova 39

45 A.N.J. Fabia C. Andriessenem. Hluboký dojem tehdy vyvola sborově zpívaná slova kantáty: Comenius, waar is Uw graf? Komenský, kde je Váš hrob?, na kterou zněla sólová odpověd : Trekt henen naar de Nederlanden, der geestes vrijheid toevluchtsoord! Jděte tam do Nizozemí, útočiště ducha svobody!. Dále byla přednesena díla mezi jinými Händla, Bacha, Liszta a Haydna. V sále radnice byla ve 2 hodiny otevřena výstava, věnovaná Komenskému a současně na náměstí Adriaan Dortsmanplein vyhrávala vojenská hudba 2. pluku naardenského pevnostního dělostřelectva. Mramorová deska, která byla u příležitosti těchto oslav umístěna na náměstí Ruysdaelplein před Utrechtskou branou je nyní vystavena v Muzeu. JOHANNI AMOS COMENIO GRATA POSTERITAS IOHAN AMOS COMENIUS Geb. te Nivnice 29 Maart 1592 Gest. te Amsterdam 17 Nov Begraven te Naarden 22 Nov HET DANKBARE NAGESLACHT 40

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

17.století první polovina 18.století

17.století první polovina 18.století 17.století první polovina 18.století UDÁLOSTI FAKTA ÚKOLY: porážka českých protestantů (1620 Bílá hora) Obnovené zřízení zemské (1628 prohabsburské, katolické zákony) rekatolizace, germanizace nevolnictví

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název DUMu Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748 Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Mgr. Petra Jakšíková

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval?

J. A. Komenský. Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Kdo to byl Komenský a o co usiloval? Životopis Jan Amos Komenský (latinsky Comenius) se narodil 28. března 1592 na jihovýchodní Moravě. Byl posledním biskupem Jednoty bratrské. Místo jeho narození není

Více

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole

Seznamte se s... Jan Amos Komenský (1592 1670) V bratrské škole Pomlčková válka Nález školy v Přerově, 2012. Foto: ČTK / Vladislav Galgonek Jaký je význam jména Amos? Zajímavé svědectví o místu pobytu Komenského v bratrské vydal v letech 2012 2013 záchranný archeologický

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Český jazyk,

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Mgr. Pavla Soukupová Katedra pedagogiky FPE ZČU Plzeň

Mgr. Pavla Soukupová Katedra pedagogiky FPE ZČU Plzeň Mgr. Pavla Soukupová Katedra pedagogiky FPE ZČU Plzeň Co se nám vybaví při vyslovení jména Jan Amos Jan Amos Komenský Co se nám vybaví při vyslovení jména Jan Amos Komenský? učitel národů Velká didaktika

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY

LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY ! LISTOPAD 2013 FILMOVÉ TIPY !! ŠKODA LÁSKY BOHUSLAV MARTINŮ Portrét hudebního skladatele Jaromíra Vejvody, který je autorem světově proslulé skladby Škoda lásky. Americký generál a pozdější prezident

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

České baroko (autoři)

České baroko (autoři) České baroko (autoři) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC36 České baroko Hlavní autoři české barokní literatury Hlavní autoři české barokní literatury Jan Amos Komenský Bohuslav Balbín Bedřich

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Rakousko-Uhersko znak, vlajka

Rakousko-Uhersko znak, vlajka Rakousko-Uhersko znak, vlajka Erb Habsburků, vlajka Vlajka Habsburská monarchie a Rakouské císařství Vlajka rakousko-uherské Čechy 2. Bukovina 3. Korutany 4. Kraňsko 5. Dalmácie 6. Halič 7. Rakouské přímoří

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566)

ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953. Inventář. (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Archivní pomůcky Archivu hlavního města Prahy 110200/22 ŠTĚPÁNEK VÁCLAV 1897-1953 Inventář (NAD č.: 1747) (Č. pomůcky: 566) Zora Damová Praha 2015 I. Vývoj původce fondu Václav Štěpánek byl pražský mlynář,

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska

Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Migrace Českých bratří do Dolního Slezska Politická situace Po vítězství katolické ligy v bitvě na Bílé hoře nedaleko Prahy roku 1620, se ujal vlády Ferdinand II. (1620-1637). Záhy zkonfiskoval veškerý

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

EMIL FILLA varianta A

EMIL FILLA varianta A EMIL FILLA varianta A I Zahraniční inspirace Filla se poprvé dostal do zahraničí v letech 1906-1910 během cesty po evropských galeriích. Poté pravidelně pobýval v Paříži. Během první světové války odtud

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í

O B E C N Í Ú Ř A D S V Ě T Í III. Veřejné zasedání zastupitelstva obce Světí přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Honc, Luděk Čihal, Jiří Kulhánek, Jiří Krejčí, Žaneta Vestfálová Omluveni: Lenka Bednářová Dále přítomno: 10

Více

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum

Pracovní list k projektovému dni PD 04/01. Hrdličkovo muzeum Pracovní list k projektovému dni PD 04/01 Hrdličkovo muzeum Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a příroda, Člověk a svět práce Přírodopis,

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA Historie bývalé budovy Pražské burzy bývalé budovy Federálního shromáždění a bývalé budovy Rádia Svobodná Evropa Z dějin Federálního shromáždění zasedání Sněmovny národů v 70.

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na finanční stráž a události roku 1938 v Lužických horách Desáté výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Desáté výročí odhalení Pomníku

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

Průvodce "Zadní Doubice"

Průvodce Zadní Doubice Bývalá osada zadní Doubice je poslední dobou středem zájmů a míří sem stovky turistů.výlety z Kyjova podél řeky Křinice a nebo z osady Kopec podél Brtnického potoka,je skutečným zážitkem.osada, kdysi ležící

Více

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol

Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol Nabídka vzdělávacích programů pro studenty středních škol VZDĚLÁVACÍ POŘAD Poznejte životní osudy učitele národů zakladatele moderní výchovy. Přesvědčte se, že skrze vzdělání lze změnit svět. Má-li člověk

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015

Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015 V souladu s článkem 9 Dohody mezi vládou České republiky a

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007

ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 ZPRÁVA O ŽIVOTĚ A STAVU FARNÍHO SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V PRAZE 8 LIBNI ZA ROK 2007 1. ÚVOD Staršovstvo sboru předkládá tuto zprávu společenství sboru. Činí tak v důvěře, že se může stát

Více

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy

Přílohy. Seznam příloh: Příloha č. 3: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy - 72 - Přílohy Seznam příloh: Příloha č. 1: Ukázky předmětů z osobní pozůstalosti E. Destinnové uchovávané ve sbírkovém fondu Muzea hlavního města Prahy Příloha č. 2: Doplňující fotografie Příloha č. 3:

Více

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni

http://www.slavnosti.slansko.cz/ http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni Zpravodaj č. 5/ 2013 Vážení přátelé slánského muzea, máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze.

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: J.A.Komenský - vyhledávání životopisných

Více

Seznamte se s historií

Seznamte se s historií Bylo Československo před rokem 1989 federací? Jedním z prvních signálů, že vztah Čechů a Slováků nebude v obnovené demokracii po listopadu 1989 bezproblémový, se stala tzv. pomlčková, která odkryla vzájemné

Více

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti

FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A. I. Dvě vlasti FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla

Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín. na prodej. Barokní perla Sokolovská 24/136 Ι Praha 8 Ι Karlín na prodej Barokní perla INVALIDOVNA BAROKNÍ KLENOT V BLÍZKOSTI CENTRA PRAHY Rozsáhlý historický objekt ležící v širším centru Prahy s výbornou dopravní dostupností.

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013

Interaktivní programy STŘEDNÍ ŠKOLY. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro. říjen prosinec 2013 Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro STŘEDNÍ ŠKOLY říjen prosinec 2013 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové 1 tel.: +420 495 512

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

Složitá historie zhořského hřbitova

Složitá historie zhořského hřbitova Jindřich Coufal, Zhoř Složitá historie zhořského hřbitova Úvod Smrtí člověka se vždy zakončuje pozemský život... Pro pozůstalé zde zůstává mrtvé tělo se kterým se v různých dobách i různě nakládalo. V

Více

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun

Směrnice pro zřízení a propůjčování Pamětní medaile města Lanškroun Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 32638/2012 Počet listů dokumentu: 6 Počet listů příloh: 2 Spisový znak: 53 2 Směrnice pro zřízení a propůjčování

Více

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing.

Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea. Novák Ladislav, Ing. Národní technické muzeum Archiv Národního technického muzea Novák Ladislav, Ing. (1899-1942) Prozatímní inventární seznam NAD č. 439 evidenční pomůcka č. 159 Čakrtová Eva Praha 1954 Ing. Ladislav Novák

Více

VYDRANCOVÁNO ALE KÝM?

VYDRANCOVÁNO ALE KÝM? Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statů obětí II. světové války, o.p.s. pořádá 6. mezinárodní konferenci k tématu konfiskací, krádeží a majetkových převodů uměleckých děl v důsledku

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO

KRONIKA JIMRAMOVA 2014 DOKUMENTY - FOTO qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvb KRONIKA JIMRAMOVA DOKUMENTY - FOTO nmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxc

Více

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy

AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy AKCE zima + jaro 2016 koncerty přednášky semináře zájezdy bližší info na www.sar-blochova.cz v sekci AKCE / koncerty, přednášky, semináře aj. LEDEN 16 17.1. OLOMOUC škola praktické muzikoterapie 18.1.

Více

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0

D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách D o l n í S v ě t l á 2 3. z á ř í 2 0 1 0 Sedmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá - Waltersdorf Než

Více

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL.

HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. HABSBURSKÁ MONARCHIE V PRVNÍ POLOVINĚ 19. STOL. František II. (1792 1835) syn Leopolda II. zavedl policejní absolutismus a cenzuru. 1804 zanikla Svatá říše římská místo toho vzniklo Rakouské císařství

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr

Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Vánoční bohoslužby a betlémy 2015/2016 výběr Bohoslužby v ostatních kostelích najdete na stránkách Arcibiskupství pražského: http://bohosluzby.apha.cz/ nebo http://www.krestanskevanoce.cz/?k=praha Cizojazyčné

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE

ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE ANGLICKÁ BURŽOAZNÍ REVOLUCE IX 17 12:25 1 Anglická společnost na počátku 17. století - předpoklady pro průmyslovou společnost -vyspělé zemědělství - volná pracovní síla - nové stroje a výrobní postupy

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

N A D A Č N Í F O N D

N A D A Č N Í F O N D N A D A Č N Í F O N D K A R D I N Á L A M I L O S L A V A V L K A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Úvodní slovo pro výroční zprávu Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka za rok 2006 Vážení přátelé,

Více

Ověření ve výuce: Třída:

Ověření ve výuce: Třída: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 32_01 Sada: III Ověření ve výuce: Třída: 8.A Datum: 23.3.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 7.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Praha 26. srpna 2015 č. j.: 612/Ř/15 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborného rady ředitele odboru kancelář úřadu Ředitel Státní plavební správy, jako služební orgán

Více

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda

O autorovi básní a autorech obrazů: Mgr. Jaroslav Pivoda Jaroslav Pivoda Procházky životem počet stran 178, plnobarevný tisk vazba pevná běžná cena 499 Kč včetně DPH naše cena 449 Kč včetně DPH cena K M K 399 Kč včetně DPH ISBN 978-80-86930-64-0 Vydal Jaroslav

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014

EMISNÍ PLÁN PAMĚTNÍCH MINCÍ NA LÉTA 2016-2020. Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D. Člen bankovní rady ČNB 21. října 2014 Legislativa Na základě zákona má Česká národní banka výhradní právo vydávat bankovky, oběžné mince i mince pamětní. Pamětní mince jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje

Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž - významné kulturní centrum Zlínského kraje Kroměříž, 15. 6. 2011 MUDr. Jarmila Číhalová Město Kroměříž Základní údaje o městě má 29 tisíc obyvatel historie spjata s olomouckým biskupstvím a arcibiskupstvím

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více