VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ"

Transkript

1 VLASTNICTVÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kategorie PK Vlastník dálnice a silnice místní komunikace účelové komunikace stát obec (na jejímž území se nacházejí) právnická nebo fyzická osoba (v jejíž prospěch byly zřízeny)

2 Výkon vlastnického práva Vlastnické právo státu k dálnicím a silnicím MD ČR Výkon vlastnických práv státu k dálnicím a stanoveným silnicím I. třídy ŘSD (6 900 km) Výkon vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy a místním komunikacím hejtmani krajů Výkon vlastnických práv k účelovým komunikacím vlastník, v jehož prospěch byly zřízeny (i údržba) (rozhodují i o tom, komu svěří jejich údržbu (v Praze TSK))

3 STÁTNÍ SPRÁVA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ silniční správní úřady (pro dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) Ministerstvo dopravy ČR krajský úřad obecní úřad s rozšířenou působností obce v přenesené působnosti

4 Ministerstvo dopravy ČR rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie dálnice nebo silnice a o změnách těchto kategorií rozhoduje o zrušení dálnice nebo silnice po dohodě s Ministerstvem obrany vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech dálnic a rychlostních silnic povoluje zvláštní užívání silnic formou přepravy zvlášť těžkých a rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštními předpisy, pokud trasa přepravy přesahuje územní obvod jednoho kraje rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím orgánu kraje v přenesené působnosti.

5 Krajský úřad povoluje zvláštní užívání silnic II. a III. třídy, pokud trasa nepřesahuje územní obvod kraje rozhoduje o zařazení PK do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu MO a MD správní úřad a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje MD rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutím obcí

6 Obecní úřady s rozšířenou působností speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a správní úřad ve věcech S s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje MD nebo kraj projednávají přestupky na D a S speciální stavební úřad ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK v obcích, které nejsou podle zvláštních předpisů pověřeny výkonem působnosti obecného stavebního úřadu

7 Obce rozhodují o zařazení PK do kategorie MK a o vyřazení z této kategorie projednávají přestupky ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK silniční správní úřad ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK speciálního stavebního úřadu ve věcech MK a veřejně speciálního stavebního úřadu ve věcech MK a veřejně přístupných ÚK, pokud jsou podle zvláštního předpisu pověřeny výkonem funkce obecného stavebního úřadu

8 ÚDRŽBA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ požadavky na kvalitní stav silnic, dálnic a jejich mostů zajištění bezpečné, plynulé i dostatečně rychlé jízdy silničních vozidel systematické ověřování stavu vozovek S a D pro objektivní ověření stavu povrchu vozovek se ročně provádí měření na cca km dopravně nejvýznamnějších komunikací odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných státním rozpočtem

9 SFDI financuje: výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic a dálnic a celostátních a regionálních železničních tratí výstavbu a modernizaci významných vodních cest výstavbu cyklistických stezek

10 Kde bere SFDI peníze? převody peněz z fondu národního majetku převody výnosu silniční daně převody podílu z výnosu spotřební daně uhlovodíkových paliv (výše podílu stanovena zvláštním předpisem) NAFTA: daň 10,95 Kč/l, BENZÍN: 12,85 Kč/l (9,1 % jde do SFDI) převody výnosů z poplatků za použití dálnic a rychlostních silnic (dálniční známky) dotace ze státního rozpočtu příspěvky z EU (evropská komise přiděluje prostřednictvím evropských fondů) příspěvky z darů a dědictví

11 Údržba dálnic a silnic I. třídy (ve správě ŘSD ČR) zajišťována šestnácti Středisky správy a údržby dálnice (SSÚD), resp. (SSÚRS), která: vykonávají správu a údržbu svěřeného úseku komunikace a jeho součástí udržují je ve stavu odpovídajícímu určenému účelu zajišťují výkon letní a zimní údržby svěřeného úseku komunikace zabezpečují informační službu o sjízdnosti svěřeného úseku dbají na bezpečnost provozu a dopravy předkládají návrhy na jejich zlepšení a účastní se jejich projednávání s policií ČR každé středisko má na starost asi 50 km dálnic

12 Činnosti středisek Letní období (duben říjen) Zimní období (listopad březen) práce, které nejsou závislé na ročním období

13 Činnosti středisek Letní období opravy vozovek, mostů, dopravních značek, nátěry ocelových konstrukcí, odvodnění, sekání trávy, čistění a úklid odpočívek, drobné zemní práce, impregnace betonových vozovek, zřizování vodorovného značení, čištění kanalizace atd. Zimní období odklízení sněhu, náledí a námraz z vozovek (speciální mechanismy a chemické materiály)

14 Činnosti středisek práce, které nejsou závislé na ročním období odtah nepojízdných vozidel, výpomoc při odstraňování následků dopravních nehod, součinnost při ekologických haváriích, zřizování dočasného svislého značení, součinnost při dopravním průzkumu apod. práce uvnitř střediska, jako např. opravy strojů, údržba dopravních značek, světel, stojanů atd.

15 Správa, údržba a opravy ostatní silniční sítě Ostatní silnice I. třídy jsou spravovány 13 Správami ŘSD ČR Vlastní výkony údržby a oprav jsou zajišťovány dodavatelsky, na základě výběrových řízení. Správa, údržba a opravy silnic II. a III.tříd je zajišťována jednotlivými kraji.

16 Technická péče o PK 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy

17 1. ÚDRŽBA Od kdy je třeba udržovat? Vlastníkem komunikace od okamžiku připuštění provozu. Co je údržba? Soubor prací, kterými se komunikace udržuje v provozně a technicky vyhovujícím stavu za všech povětrnostních podmínek a odstraňují se vady a nedostatky uvedením do původního stavu. Cílem údržby a oprav je odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození. Rozsah a způsob provedení prohlídky, popř. systém hospodaření s vozovkou.

18 Technická péče o PK 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy

19 1.1 Běžná údržba komunikací drobné místně vymezené práce, jejichž potřeba byla zjištěna v rámci prohlídek komunikací údržba vozovky a krajnic (vysprávka, vyrovnání a údržba krytů, seříznutí, doplnění, zpevnění a čištění krajnic) údržba dopravního značení, dopravních zařízení a dalšího příslušenství (svislé a vodorovné dopravní značky a zařízení, zrcadla, hlásky, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení dopravy, zábradlí, svodidla, směrové sloupky, apod.)

20 1.1 Běžná údržba komunikací údržba odvodňovacích zařízení (propustky, příkopy, rigoly, trativody a vsakovací jímky, silniční kanalizace, uliční vpusti a lapače splavenin) údržba svahů a násypů zemního tělesa údržba nemotoristických komunikací (např. chodníků, dělicích pásů a dopravních ostrůvků) údržba ploch a vybavení (odpočívek, odstavných a parkovacích ploch, zpomalovacích prahů, únikových zón, protihlukových zdí a valů,..) protihlukových zdí a valů,..) údržba objektů (tunely, galerie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy) ošetřování silniční vegetace

21 Technická péče o PK 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy

22 1.2 Souvislá údržba komunikací rozsáhlejší práce v souvislých úsecích (do 100 m délky) sloužící k zachování a obnově původních vlastností podkladem pro rozhodnutí o jejím provedení jsou výsledky systémů hospodaření s vozovkou, případně vyhodnocené údaje z prohlídek komunikací

23 1.2 Souvislá údržba komunikací obnova opotřebované obrusné vrstvy, zpevnění a úprava krajnic, chodníků a dalších nemotoristických komunikací vozovky s asfaltovým krytem (obnova krytu, obnova protismykových vlastností krytu, obnova rovnosti krytu, metody využívající recyklace původního krytu) vozovky s CB krytem (obnova protismykových vlastností a rovnosti krytu) vozovky s dlážděným krytem nebo s krytem ze silničních dílců (obnova protismykových vlastností i rovnosti krytu, zesílení) štěrkové vozovky (obnova rovnosti krytu, zesílení)

24 1.2 Souvislá údržba komunikací zřízení zastávek linkové osobní dopravy, odpočívek, apod úprava zemního tělesa a jeho zabezpečení zřízením zdí odstranění výmrazků v souvislých úsecích obnova silniční vegetace v souvislých úsecích

25 Technická péče o PK 1. údržba 2. čištění 3. zimní služba 1.1 běžná 1.2 souvislá 1.3 opravy

26 1.3 Opravy Změna dokončené stavby, při které se zachovává vnější ohraničení stavby a při které se zlepšují její parametry a zvyšuje bezpečnost provozu Soubor prací, kterými se odstraňují vady, opotřebení a poškození

27 1.3 Opravy zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic (úsek >100 m, bez ohledu na kční tloušťku, rozšíření silniční koruny max. o 4m, výměna poškozených desek CB krytu) zřízení chodníků, jejich zesílení, popř. zvýšení nivelety odstranění sesuvů, zpevňování hornin v zářezech a odřezech odstranění důlních škod na tělese komunikace oprava koruny komunikace včetně součástí a příslušenství obnova mostních a ostatních objektů

28 Evidence komuniakcí Základní evidencí komunikací je pasport, který vedou jejich správci. Rozsah a způsob vedení pasportu dálnic a silnic stanoví vlastník Nejmenší rozsah evidence místních komunikací - zahrnuje délku v km, počet a celkovou délku mostů na nich v km a objem finančních prostředků vynaložených na jejich výstavbu a zvlášť na jejich údržbu.

29 Prohlídky zabezpečuje vlastník nebo správce dotčené komunikace a o jejím výsledku vede záznam. prohlídky se dělí na : a) běžné b) hlavní c) mimořádné

30 Prohlídky a) běžné zjišťuje se především správná funkce dopravního značení, bezpečnostního zařízení a závady ve sjízdnosti (schůdnosti) lhůty (dle dopravního významu komunikace): dálnice a rychlostní silnice každý pracovní den, ostatní silnice I. třídy 2 x týdně, silnice II. třídy 2x měsíčně, silnice III. třídy 1x měsíčně. provádí ji správce komunikace vede se o nich evidence (závady, stanovení způsobu a termínu odstranění závady)

31 Prohlídky b) hlavní zajišťuje vlastník nebo správce, popř. s osobou pověřenou pořizováním dat pro systémy hospodaření s vozovkou cílem prohlídky je zjištění stavebně technického stavu komunikace, vč. jejích součástí a příslušenství provádí se - při uvedení nového nebo rekonstruovaného úseku komunikace do provozu, před skončením záruční doby, při inventarizaci komunikací, min. 1x ročně (před či po skončení zimního období) zásady provádění - v uzlovém lokalizačním syst. (pro dálnice - liniový), sledováno je celé těleso

32 Prohlídky c) mimořádné zajišťuje vlastník nebo správce mimo termíny běžných a hlavních prohlídek provádí se (v souvislosti s konkrétními potřebami) : při náhlém poškození vozovky, při výrazné změně dopravního zatížení, při nutnosti získat vstupní data pro systémy hospodaření s vozovkou

33 ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ zajišťuje bezpečnost provozu a ochranu životního prostředí: udržovat v přípustných mezích hygienické podmínky a odstraňovat viditelné znečištění, zvyšovat bezpečnost provozu udržováním optimálních protismykových vlastností povrchu vozovek, prodloužit životnost vozovek snížením otěru jejich prodloužit životnost vozovek snížením otěru jejich obrusné vrstvy zdrsňujícími částicemi a zlepšováním odtokových poměrů srážkové vody

34 ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ provádí se v těchto případech a termínech: po zimním období v období do 30. listopadu odstranění spadaného listí a zajištění funkčnosti odvodnění, před zahájením prací na souvislé údržbě nebo na opravě neprodleně po zjištění mimořádného znečištění neprodleně po zjištění mimořádného znečištění podle možností v průběhu zimního období odstraňování přebytečného zdrsňovacího materiálu.

35 ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ čištění průjezdních úseků (na území obce) ve stejném rozsahu a lhůtách jako na přilehlých úsecích mimo zastavěné území mělo by být prováděno pravidelné čištění, jehož interval je závislý na intenzitě vozidel I.

36 ZIMNÍ ÚDRŽBA zmírňuje závady z povětrnostních vlivů a podmínek za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací podle pořadí důležitosti zimní období: následujícího roku vznikne-li zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci provádí se podle plánu zimní údržby. vlastník (správce) komunikace odstraní nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) v časových lhůtách stanovených plánem

37 Opatření před zahájením zimní údržby připravenost mechanismů, prověření znalostí pracovníků do 15. října projednání smluv o výpomoci do 31. října - s předstihem, v kalamitních situacích, smlouvy o vzájemné výměně komunikací a dohody o jednotné údržbě projednání vstupu na přilehlé pozemky a postavení zásněžek do 30. listopadu.

38 Plán a organizace zimní údržby 3 varianty plánu zimní služby (nasazení strojů, pracovníků, povolávání externích dodavatelů, obsazení dispečerské služby, ): náledí nebo vrstva sněhu do 10 cm cm vrstva sněhu sníh ve výšce větší než 20 cm

39 Plán a organizace zimní údržby Plán zimní údržby dálnic Plán zimní údržby silnic (dle pořadí důležitosti - I., II., III. pořadí, neudržované ) Plán zimní údržby místních komunikací v kompetenci vyhlášky obcí

40 Plán zimní údržby dálnic - 2 stupně zpracování: operační plán SSÚD obsahuje: a) mapu dálničního úseku v 1: , b) textovou část

41 Plán zimní údržby dálnic - 2 stupně zpracování: operační plán organizace (předkládá se MD ČR), který obsahuje: mapu udržovaných dálnic v měřítku 1: s vyznačením jednotlivých úseků a SSÚD, přehled o vybavenosti mechanismy a zařízeními, o počtech zaměstnanců určených k výkonu zimní údržby a množství posypových a kapalných materiálů podle jednotlivých SSÚD, údaje o sjednaných výpomocech v době kalamitních situací, apod.

42 Stanovení pořadí důležitosti silnic * Dálnice a rychlostní komunikace I. Pořadí důležitosti silnice I. třídy a dopravně důležité silnice II. Třídy II. Pořadí důležitosti - zbývající úseky silnic II. třídy nezařazené do I. pořadí a dopravně významné silnice III. Třídy III. Pořadí důležitosti - ostatní silnice III. třídy nezařazené do II. pořadí neudržované - silnice, na nichž není provozována osobní linková doprava a na nichž není nutno pro jejich nepatrný dopravní význam vykonávat zimní údržbu

43 Stanovení pořadí důležitosti místních komunikací (zpracovává obec) I. Pořadí důležitosti rychlostní a sběrné místní komunikace s hromadnou veřejnou dopravou a s linkovou osobní dopravou, příjezdové místní komunikace ke zdravotnickým zařízením a další významné místní komunikace II. Pořadí důležitosti - sběrné místní komunikace nezařazené do I. pořadí a důležité obslužné místní komunikace III. Pořadí důležitosti - ostatní obslužné místní komunikace neudržované - místní komunikace, na nichž není třeba vykonávat zimní údržbu z důvodu dopravní bezvýznamnosti

44 Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti dálnic a silnic Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti dálnice nebo silnice do doby výjezdu prvních mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být v zimním období delší než 30 minut. na dálnicích a rychlostních silnicích... do 2 hodin, na silnicích zařazených do I. pořadí... do 3 hodin, II. pořadí... do 6 hodin, III. pořadí... do 12 hodin.

45 Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti místních komunikací na silnicích zařazených do I. pořadí... do 4 hodin, II. pořadí... do 12 hodin, III. pořadí... do 48 hodin.

46 Vlastní postup zimní údržby

47 Technologické varianty: 1. Mechanické odklízení sněhu 2. Odklizení sněhu s použitím CHRL 3. Odstraňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev za pomoci CHRL 4. Zdrsňování náledí nebo ujetých sněhových vrstev posypem zdrsňovacími materiály

48 Mechanické odklízení sněhu posyp či postřik CHRL do sněhu > 3 cm je neúčinnýpluhování předejít ujetí sněhu provozem a přimrznutí k povrchu vozovky odstraňovat sněhovou břečku z vozovky boční sněhové valy při tání - zabezpečit odtok vody

49 Sněhové pluhy vznikají-li při sněžení závěje dosáhne-li výška sněhu cm nasazují se: standardní pluhy šípové pluhy (některé mohou sloužit k odstraňování a prorážení sněhových vrstev až do výšky 120 cm)

50 Sněhové frézy odstraňují vrstvy sněhu > 70 cm lze použít pro všechny druhy sněhu,

51 Sněhové metače používají se k rozšíření průjezdního prostoru vozovky obvykle slouží: pro odstraňování sněhových krajnic pro standardní odstraňování sněhových vrstev lze použít pro všechny druhy sněhu

52 Doporučené materiály pro zimní údržbu a) Chemické rozmrazovací materiály b) Zdrsňovací posypové materiály inertní c) Směsi zdrsňovacích a chemických rozmrazovacích materiálů

53 a) Chemické rozmrazovací materiály Chlorid sodný NaCl - odstraňování náledí a sněhových vrstev při teplotách do - 5 C a za určitých podmínek i nižších Chlorid vápenatý CaCl 2 - odstraňování náledí a sněhových vrstev pod - 15 C Směsi chloridů Roztoky rozmrazovacích prostředků (solanka) zkrápění posypových solí příprava - ambulantní mísicí stanice teploty > - 3 C. aplikace - kropičky, které umožňují rovnoměrný postřik

54 a) Chemické rozmrazovací materiály speciální materiály: karbamid (močovina) amid kyseliny uhličité granulovaný (2mm), do - 7 C, na letištních plochách tonacal NaCl + CaCl 2 + inhibitor koroze, do -15 C kalkosan nejkoncentrovanější CaCl 2 (30% roztok), do - 55 C, nevýhodou je prašnost a cena CMA Calcium magnesium acetát koroze Soladin = NaCl + inhibitor koroze ve výzkumu v USA

55 Jakost posypových solí < 5 váhových % prachových částí pod 0,16 mm skladba zrnitosti způsob použití a technika posypu jemné částice rychlé plošné rozpouštění, omezený účinek do hloubky hrubé částice pronikají více do hloubky ujetá sněhová vrstva nebo silnější náledí jsou účinkem silničního provozu rozmělňovány.

56 CHRL na bázi chloridů se nesmí používat: na vozovkách na ocelových mostech, železničních mostech na vozovkách na mostech z předpjatého betonu na želez. úrovňových přejezdech a 25 m od nich na CB krytech v prvním zimním období, nebyla-li vozovka ošetřena fermeží rozpuštěnou v lakovém benzinu (olupování povrchu) z hlediska ochrany ŽP v krajinných oblastech a v ochranných pásmech zdrojů pitné vody výjimka vydaná příslušným územním odborem

57 Nevýhody a negativní účinky solí: narušení samočisticího procesu ve vodě stromy narušení rovnováhy zvýšená koroze podvozků automobilů Výhody technologie vlhčené soli: zmenšuje se negativní zatížení ŽP (min. ztráty, zmenšení množství) zvyšování účinnosti posypu a zvýšení bezpečnosti jízdy (větší přilnavost, delší působení, stejnoměrnost posypu) zvýšení hospodárnosti (menší množství, větší akční rádius, větší rychlost)

58 b) Zdrsňovací posypové materiály inertní péče o ŽP - čisté materiály (písky a drtě) ekonomie - sypké materiály z místních zdrojů (struska a škvára - netoxické, přiměřené zrnění, ostrohranná zrna ) neobsahovat hlinité částice písek - ostrý, tvrdý a bez větších zrn zrnitost - 0,5-8 mm (neobsahovat částice < 0,3 mm nebo > 16 mm)

59 Nedostatky inertních materiálů: koeficient adheze se podstatně nezvýší rychle rozmetáván vozidly z povrchu vozovky chemická nezávadnost pouze u písků a drtí aplikace až po vzniku náledí, odstranění sněhu, či uježdění zasněžené vozovky zanášení odvodňovacích zařízení vysoká prašnost sypač cca 7 km silnic ( s CHRM 50 km silnic)

60 c) Směsi zdrsňovacích a CHRL mimořádné okolnosti, kdy selhává posyp materiály jednotlivě vhodný písek nebo drť, do kterého se rovnoměrně promísí NaCl v poměru 1: 3-6

61 Odklizení sněhu s použitím CHRL komunikace určené plánem zimní služby nepřesáhne-li výška sněhu 3 cm dávkování - v závislosti na intenzitě sněžení malá intenzita (1-1,5 cm/ hod) 10 g. m -2 větší intenzita 20 g. m -2 větší dávky vznik sněhové břečky mimořádně dlouhé nebo intenzivní sněžení 10 g. m -2 opakovaně (až po pluhování, aby se sůl dostala na povrch vozovky)

62 Odstraňování náledí nebo ujetých vrstev pomocí CHRL na zbytkovou vrstvu sněhu, kterou již nelze odstranit nebo snížit mechanickými prostředky odstraňovat vrstvy: uježděného sněhu do tloušťky 1-2 cm náledí do tloušťky 2 mm vyšší vrstvyopakovaný posyp a součinnost mechanických prostředků

63 Odstraňování náledí nebo ujetých vrstev pomocí CHRL kolem - 5 C - NaCl kolem - 15 C - CaCl 2 mezilehlý interval - směs obou chloridů min. technologicky dostačující dávka 20 g. m -2 vyšší vrstvy náledí dávky vyšší či posypy opakovat max. 60 g. m -2 / den na úsecích silnic vystavených silným větrům - neužívat dávky > 20 g. m -2 (není-li na sypači použito zkrápěcí zařízení)

64 Odstraňování náledí nebo ujetých vrstev pomocí CHRL tenké vrstvy náledí posyp působit cca 2 hod silnější vrstvy náledí posyp působit 2-5 hod (neuvolní-li se za tuto dobu vrstva od povrchu zcela, zpluhuje se uvolněná povrchová vrstva radlicí s ocelovým břitem a celý postup se opakuje) celková spotřeba nepřesáhnout uvedené povolené dávky Vzniklou sněhovou břečku nebo ledovou tříšť je nutno z vozovky neprodleně mechanicky odstranit. i na odstranění námrazy na chodnících

65 Jen v mimořádných případech (při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení) lze výjimečně použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. dávka celkové množství chemické složky nepřesáhnout max. množství - např. max. 240 g. nepřesáhnout max. množství - např. max. 240 g. m -2 směsi s poměrem 1: 5

66 Zdrsňování náledí nebo ujetých vrstev posypem ZM zvýšení koeficientu tření pouze zmírní kluzkost komunikace (neodstraní!!!) krátkodobé opatření - odvátí materiálu na okraj komunikace používá se: na komcích, které nejsou udržovány CHRL občasný posyp - na dopravně důležitých místech nebo na místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace a na nebezpečných místech. vhodné zřídit samoobslužné skládky

67 Zdrsňování náledí nebo ujetých vrstev posypem ZM náledí jemnozrnný materiál (zrna < 2 mm) nezledovatělé ujeté sněhové vrstvy hrubé frakce (zrna > 4 mm) zastavěné oblasti nepoužívat zrna > 8 mm přímé úseky cca 70 až 100 g. m -2 místa, kde to vyžaduje dopravně technický stav komunikace cca 300 g. m -2 frekventované vozovky -dávky o 50 až 100 % dávky > 500 g. m -2 jsou neúčelné provádí se v celé šířce komunikace

68 Mechanismy pro pokládku posypových materiálů a) Sypače chemických rozmrazovacích materiálů mají splňovat tyto technické požadavky: dávka - nastavitelná v mezích g. m -2 nastavené dávkování automaticky dodržováno i při změnách pracovní rychlosti sypače v mezích 10 až 60 km. h -1 šířka posypu - nastavitelná min. v mezích 2-9 m, (u šířka posypu - nastavitelná min. v mezích 2-9 m, (u sypačů s konstantní šířkou posypu má být minimálně 2 m, maximálně 3, 5 m)

69 Mechanismy pro pokládku posypových materiálů b) Sypače zdrsňovacích materiálů mají splňovat tyto technické požadavky: dávka - nastavitelná v mezích g. m -2 (minimálně do 300 g. m -2) nastavená dávka automaticky udržována i při změnách pracovní rychlosti sypače v mezích km. h -1 šířka posypu u sypačů s nastavitelnou š. posypu - v mezích 2,5-10 m, u sypačů s konstantní šířkou - v mezích 2,5-3,5 m

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice

HPN. projekt. s.r.o. OBEC DŘETOVICE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ. kat. území Dřetovice HPN projekt s.r.o. OBEC DŘETOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ kat. území Dřetovice Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Srpen 014 Úvod k pasportu místních komunikací Pasport místních komunikací byl vypracován

Více

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací

Obec Javornice. Plán zimní údržby komunikací Obec Javornice Plán zimní údržby komunikací 1 I. Základní pojmy. 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon)

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE

PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PASPORT MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE MIRKOVICE PasProRea s. r. o., Homole 198, 370 01 Homole Zpracoval: Michal Šustek Kontroloval: Jaroslav Nový Datum: Říjen Všeobecně: Pasport místních komunikací obce Mirkovice

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

Obsah zákona o pozemních komunikací

Obsah zákona o pozemních komunikací Obsah zákona o pozemních komunikací ANOTACE 1. Obsah zákona o pozemních komunikacíh 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby květen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 1 TECHNICKÉ SLUŽBY BENEŠOV, s r.o., NA SPOŘILOVĚ 1371 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y M Í S T N Í C H K O M U N I K A C Í Z I MN Í O B D O B Í 2 0 1 2-2 0 1 3 2 ÚVOD Zimní údržba místních komunikací se provádí

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014

11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy. Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 11. České dopravní fórum Rezidence primátora hl. m. Prahy Technická správa komunikací hl. m. Prahy na počátku roku 2014 Základní informace Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) příspěvková organizace

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2014-2015 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření

skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Příloha č. 1 / BK / 1 / 2012 skupina podskupina Charakteristika podskupiny Poznámka S1 Rekonstrukce silnic, modernizace silnic, odstranění bodových závad, protihluková S opatření Jedná se o: rekonstrukce

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Identifikační údaje Název stavby: Oprava povrchu komunikace ul. Zahradní, Hrádek nad Nisou Objednatel: Město Hrádek nad Nisou Stupeň PD: Realizační dokumentace stavby Projektant:

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský Ústav pozemních komunikací ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ÚVOD DO POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Michal Radimský ÚVOD stezky nejstarší komunikace (spojení dvou míst). Dnes samostatné komunikace určené

Více

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015

OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015 OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY místních komunikací ve Starém Městě na zimní období 2014-2015 Čl. 1 Úvod Operační plán zimní údržby místních komunikací ve Starém Městě (dále jen operační plán ) je vydán a schválen

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení Letní a zimní údrţba komunikací a chodníků v MČ Brno Černovice podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Letní a zimní

Více

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení

Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Přeprava nadlimitních zásilek Žádost o povolení Autor Datum vytvoření Září 2013 Ing. Erlebach Lumír Obory/ročník Předmět Tematická oblast Klíčová slova Anotace Metodické pokyny Střední vzdělávání s MZ

Více

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012

P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 P L Á N Z I M N Í Ú D R Ž B Y KOMUNIKACÍ HL. M. PRAHY V OBDOBÍ 2011-2012 T e c h n i c k á s p r á v a k o m u n i k a c í h l a v n í h o m ě s t a P r a h y Vypracovalo: oddělení přípravy a řízení letní

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1

Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování 29.5.2011 1 Stav silničního hospodářství a návrh na zmírnění dopadů jeho dlouhodobého podfinancování Vypracoval:

Více

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce

ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. vypracoval Hančík J. investor: město Žďár nad Sázavou. Akce vedoucí projektant zodp. projektant Ing. Sedlák Ing. Sedlák vypracoval Hančík J. kontroloval investor: město Žďár nad Sázavou Akce Ing. Kotlán ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI SILNICE I/19 - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Pod Příkopem

Více

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací

Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE. 1. Zemní těleso pozemních komunikací Přednáška č. 5 SPODNÍ STAVBA POZEMNÍ KOMUNIKACE je tvořeno jako: - násyp - zářez - odřez - kombinace násypu a zářezu 1. Zemní těleso pozemních komunikací Při založení násypu na stávajícím terénu se sklonem

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 03/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Stø D Dálnice Chyška Dálnice D úsek 4, EXIT 04 Větrný Jeníkov EXIT 2 350 Kosovy Úsek 4, EXIT 04 Vìtrný Jeníkov EXIT 2 infografika D-reko-u4-VJenikov--305 Petrovice I / 3 48 3 04 Vìtrný Jeníkov Havlíèkùv

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek

1.05 Chladicí směsi. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.05 Chladicí směsi. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 1987 ze dne 21.12.2010 k návrhu nařízení, o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se nezajišťuje

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU

8 MÍSTNÍ KOMUNIKACE ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU 8 MÍSTNÍ Vozovky ORIENTAČNÍ CENY DLE CENÍKŮ VČETNĚ PODÍLU ZEMNÍCH PRACÍ, OBRUBNÍKU A VODÍCÍHO PROUŽKU Při tvorbě jednotkových cen se postupovalo podle "TECHNICKÝCH PODMÍNEK TP 170" Navrhování vozovek pozemních

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů 2 NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 20. května č. 2/2003 kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona

Více

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta

Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA. 1. Doprava a dopravní cesta 1.1 Vymezení pojmů: Přednáška č. 1 ÚVOD DO PŘEDMĚTU DOPRAVNÍ CESTA 1. Doprava a dopravní cesta Obecně: Doprava = cílené přemísťování hmotného materiálu a informací v prostoru (z místa na místo.). Dopravní

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

Legislativa a zimní pneumatiky

Legislativa a zimní pneumatiky Legislativa a zimní pneumatiky Zimní pneumatiky dle Evropské unie Na území Evropské unie je platná definice zimních pneumatik dle Směrnice rady 92/23/EHS přílohy II v článcích 2.2 a 3.1.5. 2.2 (Specifikace

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

N á v r h ZÁKON. ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony N á v r h ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015

Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Trocnov Zápis z veřejné schůze 26.1.2015 Obsah Organizačně... 1 Představení osadního výboru... 1 Internetové stránky... 1 Osadní výbor projednal... 2 Projednané závady... 2 Odsouhlasené investiční akce...

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ

AKTUALIZACE 02/2014 E.3. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ AKTUALIZACE 02/2014 Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje KOTEROVSKÁ 162, 326 00 PLZEŇ Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o., středisko Plzeň Parková 1205/11 326 00 Plzeň Vypracoval Ing. Z. Porkát

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice TECHNICKÁ ZPRÁVA Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Srpen 2010 1. Identifikační údaje Název stavby: Oprava místní komunikace ke kulturnímu domu, obec Uhřice Místo stavby: Uhřice Okres:

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5

SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 KOLEKTORY SÍDLO SPOLEČNOSTI Barvířská 5 TECHNICKÉ SÍTĚ BRNO, akciová společnost zajišťuje provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna. Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území

Více

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001

Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 Obecně závazná vyhláška obce Rokytno č.2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Rokytno, včetně systému nakládání se

Více

Zákon o pozemních komunikacích

Zákon o pozemních komunikacích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Zákon o pozemních komunikacích 13/1997 Sb Zákon o pozemních komunikacích Ve znění: 186/2006 Znění platné od 1.1.2007 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Více

Semestrální práce z předmětu Životní prostředí

Semestrální práce z předmětu Životní prostředí UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Semestrální práce z předmětu Životní prostředí II. ročník (obor ) Janků Vítězslav - 1 - Název práce: Posypové látky pro zimní údržbu silnic, operační

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07

ze dne 13. 2. 2007 č. 3/07 Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková organizace zřizované krajem Vysočina ze

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

S m ě r n i c e č. 5/2002

S m ě r n i c e č. 5/2002 Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace Zlín, K majáku 5001 S m ě r n i c e č. 5/2002 ředitele příspěvkové organizace k výkonu majetkové správy silnic ve vlastnictví Zlínského kraje

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS

Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Stavba : Semily - Rekonstrukce mostu přes Chuchelský potok ev.č. 292-3 číslo a název SO: SO 201+SO 901 PDPS Poř. Kód Název položky jednotka Počet CENA č.pol. položky jednotek jednotková celkem 1 2 3 4

Více

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1

Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012. Modernizace dálnice D1 Pavel Dobeš, David Čermák, Jiří Švorc 20. června 2012 Modernizace dálnice D1 Základní informace Pavel Dobeš 20. června 2012 Základní informace Dálnice D1 jako spojnice Prahy, Brna a Ostravy je nejvytíženější

Více

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira.

HUTIRA BRNO, s.r.o. Štefánikova 9a; 602 00 Brno Tel.: +420 541 212 144; mobil: 724 368 130 www.hutira.cz; Info@hutira.cz; otakar.necas@hutira. Základní technické parametry Objem vlastního kontejneru 8 m 3 Průměr sací hadice 250 mm Nasávaný vzduch ventilátorem až 36 000 m 3 /hod, Podtlak až 34 000 Pa Váha 20/33 t (prázdný/plný) Účinná délka sacího

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011

Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Dopravní stavitelství Přednáška 6 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže ČSN 73 6058 listopad 2011 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Jednotlivá

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka.

Dálnice D1. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. informační leták, stav k 04/2014. Modernizace v úseku Mirošovice Kývalka. Ruda II I/3924 D1 Dálnice Dálnice D1 úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká Žïár nad Sázavou Osová Úsek 21, EXIT 153 Lhotka EXIT 162 Velká infografika D1-reko-u21-Lhotka-VBites-1305 Osová Bítýška Vlkov

Více

Příloha č. 1. Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2015-2016

Příloha č. 1. Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2015-2016 Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2015-2016 V Příboře dne: 20.10.2014 1 Obsah: 1. Úvod 2. Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu 3. Základní povinnosti vlastníka, dodavatele

Více

Operační program doprava Přehled priorit a opatření

Operační program doprava Přehled priorit a opatření Operační program doprava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Modernizace železniční sítě TEN-T... 2 Prioritní osa 2 - Výstavba a modernizace dálniční silniční

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005

OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 OBEC HORNÍ BOJANOVICE obecně závazná vyhláška č. 01/2005 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Horní Bojanovice,

Více

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK)

Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR. v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Nové pojetí kategorizace sítě páteřních komunikací v ČR v kontextu aktuálně projednávané novely zákona o pozemních komunikacích (ZPK) Současný stav a související problémy Definice dálniční sítě? Soubor

Více

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY SEMINÁŘ 4 UPLATNĚNÍ ZÁSADY HODNOTY ZA PENÍZE V INVESTIČNÍM CYKLU PROJEKTŮ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Část 4: Využití nástroje HDM-4 pro hodnocení silničních staveb v ČR Softwarový nástroj HDM-4 a metodika

Více

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku

Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Obnovení komunikačního spojení přes Radovesickou výsypku Komunikace Bílina Kostomlaty Vodohospodářská část TECHNICKÁ ZPRÁVA Zak. č. 3257 Arch. č. VO-6-11147 Prosinec 2012 Zpracovatel: Báňské projekty Teplice

Více

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany

JEDNOTKY PO. 1.1 Druhy jednotek požární ochrany JEDNOTKY PO Jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO ) se rozumí organizovaný systém tvořený odborně vyškolenými osobami (hasiči), požární technikou (automobily) a věcnými prostředky požární ochrany

Více

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně

Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Ceník dat a výstupů z datových souborů Geografického informač. systému města Plzně Výdej produktů SITMP se řídí Pravidly pro poskytování výstupů z datových souborů GIS města Plzně, schválených usnesením

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997

13/1997 Sb. ZÁKON ze dne 23. ledna 1997 Změna: 13/1997 Sb. (část), 281/1997 Sb. Změna: 259/1998 Sb. Změna: 146/1999 Sb. Změna: 102/2000 Sb. Změna: 132/2000 Sb., 102/2000 Sb. (část) Změna: 489/2001 Sb. Změna: 259/2002 Sb. Změna: 256/2002 Sb.,

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ KPÚ TŘEBIŠTĚ ÚČELOVÁ KOMUNIKACE PC 14 PROJEKT STAVBY PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A PROVEDENÍ STAVBY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Datum: 11/2008 Vyhotovení: Vypracoval: Ing. Miloslav

Více

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015

PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Ulice Chodník stav + návrh (Stupnice poškození 1 až 5, 1-výborný... 5 - nedostatečný) PLÁN OPRAV CHODNÍKŮ A POVRCHŮ ULIC VE VELKÉM MEZIŘÍČÍ 2011-2015 Vozovka (povrch)stav + návrh (Stupnice poškození 1

Více

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana

Povrchové úpravy podlah Čištění podlah. Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Povrchové úpravy podlah Čištění podlah Čištění podlah Trvalé ošetření a ochrana Trvale pěkná podlaha díky dobrému ošetření. S péčí a pravidelností chránit I když po podlaze všichni chodíme, nemusí přeci

Více

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014

Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1623 ze dne 15. 7. 2014 Vyhodnocení ankety 7. zasedání OPS 6. 6. 2014 - hlasování členů OPS Parametry nízkoemisní zóny pro potřeby vypracování návrhu obecně závazné

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského

TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY. k dokumentaci pro provádění stavby. etapa I stavební úpravy ul. Komenského TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT NAKLÁDÁNÍ S ODPADY k dokumentaci pro provádění stavby Veselí nad Moravou, Chodník ul. Komenského, tř. Masarykova, ul. Svatoplukova, Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY... 2 2.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 16 O nakládání s komunálním odpadem na území obce Olbramice Zastupitelstvo obce Olbramice se usneslo dne 20. 12. 2001 vydat podle 10 písm. b) a 84 odst. 2 písm. i) zákona

Více

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a sněhového univ. pluhu UP 24 L a neseného samonakldacího sypače TS 600

Ilustrační foto agregace traktoru Hattat A 100 a sněhového univ. pluhu UP 24 L a neseného samonakldacího sypače TS 600 Traktory Hattat řady A s úpravami firmy MTM Tech, s.r.o. pro využití traktorů v komunální oblasti. V průběhu prvé poloviny 01/2015 připravila a provedla firma MTM Tech, s.r.o. prvou část plánovaného ověření

Více

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová

DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ. Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Seminář : NAVRHOVÁNÍ, VÝSTAVBA A SPRÁVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, Humpolec, 21. listopadu 2013 Jana Schmidtmayerová DOTACE V OBLASTI VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ Evropské zdroje

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

SMLOUVA O DÍLO. (zhotovitel a objednatel dále též společně jen smluvní strany, jednotlivě pak smluvní strana )

SMLOUVA O DÍLO. (zhotovitel a objednatel dále též společně jen smluvní strany, jednotlivě pak smluvní strana ) SMLOUVA O DÍLO Smluvní strany: Objednatel: název: Město Jilemnice adresa (sídlo): Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice zástupce: Ing. Jana Čechová, starostka IČ: 00275808 DIČ: CZ00275808 bankovní spojení:

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích

Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích Kdo je účastníkem provozu na pozemních komunikacích? Každý, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemních komunikacích ( 2 písm. a) zákona č.

Více

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě

DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě DRYON Sušení / chlazení ve vynikající kvalitě Úkol: Sušení a chlazení jsou elementární procesní kroky ve zpracování sypkých materiálů ve všech oblastech průmyslu. Sypké materiály jako je písek a štěrk,

Více

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX.

Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy pro LIX. výzvu 1. Jednoznačně definovat lokalitu (komunikaci),

Více

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA

PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA PŘEHLED DOTČENÝCH ORGÁNŮ VE STAVEBNÍM ŘÍZENÍ - VĚCNÁ PŘÍSLUŠNOST - ÚKON a jeho FORMA dotčený orgán věcná příslušnost úkon - forma 1. zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví 40 Úřad pro civilní letectví

Více