Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten (dále jen Pravidla )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten 22.11.2013-10.1.2014 (dále jen Pravidla )"

Transkript

1 Úplné znění pravidel soutěže s pivem Lobkowicz o 100 lyží a 100 snowboardů Sporten (dále jen Pravidla ) 1. Pořadatelem soutěže je: Pivovary Lobkowicz Hvězdova 1716/2b, Praha 4-Nusle (budova City Tower), IČO: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce (dále jen Pořadatel ) 2. Technický servis zajišťuje: Don t panic s.r.o.se sídlem Riegrovy Sady 28; Praha 2 - Vinohrady IČO: , zapsaná (dále jen Don t panic ) 3. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá od , 0:01 hod. do , 23:59 hod. (dále jen doba konání soutěže ) na území České republiky ve všech obchodních sítích (dále jen místo konání soutěže ). Pořadatel si vyhrazuje změnu termínu konání. Výhry: 4. Výhry v soutěži: 100x Lyže Sporten Krypton z unikátní série Lobkowicz délka 158 cm nebo 166 cm 100 x Snowboard Sporten Hawk z unikátní série Lobkowicz délka 155 cm nebo 163 cm Jiné než tyto velikosti výher nejsou do soutěže zařazeny. 5. Účastník soutěže: Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky (dále jen Soutěžící nebo Účastník soutěže ), která splní podmínky stanovené těmito pravidly. 6. Podmínky soutěže: Podmínkou účasti v soutěži je: a) Zakoupení soutěžní láhve piva Lobkowicz Premium, nebo Lobkowicz Premium Nealko (dále jen pivo Lobkowicz ) a nalezení soutěžního kódu pod víčkem. b) Vyplněním základních identifikačních údajů na soutěžním webu (dále jen identifikace): Mezi tyto údaje patří jméno, příjmení a . Soutěžící je oprávněn hrát o obě ceny za předpokladu, že o každou z nich bude soutěžit s jiným unikátním kódem. Jeden soutěžící může vyhrát právě 1 snowboard a 1 lyže. c) Zaregistrování alespoň jednoho unikátního kódu, který soutěžící našel pod víčkem piva Lobkowicz na svůj profil a uvedení, o kterou výhru s tímto unikátním kódem hraje, přičemž tento unikátní kód po zaregistrování již není použitelný pro další kolo soutěže ani pro hru o druhou cenu v rámci téhož kola. d) A zodpovězení soutěžní otázky: Jaké ocenění získalo pivo Lobkowicz Premium na soutěži Zlatý pohár Pivex Pivo roku 2013?

2 Evidenční systém pro registraci provozuje Don t panic. Účastník soutěže je povinen uschovat víčko s kódem, které se shoduje s kódem, který zaregistroval přes svůj profil. Toto víčko je povinen předložit Pořadateli soutěže v případě uplatnění nároku na výhru, společně s účtenkou prokazující nákup soutěžní lahve piva Lobkowicz. Tato účtenka musí mít dřívější datum nákupu než je datum registrace kódu. V případě shodného data musí být na účtence dřívější čas nákupu. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. 7. Průběh soutěže: Výherci soutěže budou vybráni ze správných odpovědí, dle pořadí registrace unikátních kódu do evidenčního systému agentury Don t panic. Výherci lyží nebo snowboardů budou vybráni na základě následujícího principu: Všechny platné registrované kódy, se správnou odpovědí, přijaté v průběhu soutěže jsou ihned po přijetí do systému seřazeny dle data a času přijetí. Výhercem se stává ten, jehož kód byl do systému přijat jako Xtý v pořadí. Pořadí je počítáno každý kalendářní den počínaje časem, který je uveden v příloze číslo I. Příloha číslo I. jasně definuje také X-tého v pořadí pro daný den. Pokud v daný kalendářní den nebude zaregistrován žádný soutěžní kód, který by dosáhl Xtého místa v pořadí, nebude v daný kalendářní den určen žádný výherce. 8. Kontaktování výherců: Každý soutěžící se okamžitě po zaregistrování soutěžního kódu na na svém profilu dozví, zda vyhrál či nevyhrál. Nejpozději po ukončení soutěže budou výherci kontaktováni na ové adrese, kterou uvedli při identifikaci a vyzváni, aby předložili účtenku, na základě které zakoupili výherní víčko se soutěžním kódem a zároveň, aby si vybral u vyhrané výhry délku dle bodu 4 těchto pravidel a rovněž místo, kde si výhru převezme, když seznam míst je uveden v příloze č. 2 těchto pravidel. Po ověření správnosti bude výherci zaslán voucher a bude informován, od kdy si může na jím zvoleném místě vyzvednout po předložení voucheru výhru. Výherce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Pořadatele měnit u výhry délku nebo místo převzetí výhry. Vouchery budou Výhercům zaslány na základě ověření víčka, jehož kód se musí shodovat s kódem uvedeným ve výherním kódu a současně po předložení dokladu o nákupu piva Lobkowicz (dále jako potřebné doklady ). Ověření provede osoba pověřená Pořadatelem, když toto ověření je možné provést prostřednictvím prostředků elektronické komunikace. Výherce je rovněž povinen se prokázat při převzetí výhry platným úředním dokladem a voucherem. Účastník soutěže se může stát výhercem lyží nebo snowboardu pouze jedenkrát. Pokud by se Výhercem měl stát soutěžící, který již Výhercem byl, tento se znovu Výhercem nestane, ale Výhercem se stane další soutěžící v pořadí. V případě, že si výherce výzvu nejpozději do nepřevezme, či ve stejné lhůtě nezašle požadované informace k ověření výhry, jeho výhra bez dalšího propadá. 9. Závěrečná ustanovení: 1. Účastí v soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

3 2. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají Pořadateli soutěže. Pořadatel neodpovídá za případnou poštovní či jinou dopravu výher či zpráv. Reklamace výher se uplatňuje vůči Pořadateli soutěže. 3. U registrovaných kódů je zhotovený záznam obsahující datum a čas přijetí, obsah registrace a jméno profilu. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení Výherců a vyřešení případných reklamací. Záznam provádí agentura Don t panic. 4. Don t panic ani Organizátor nejsou odpovědní za funkčnost internetových sítí. 5. Pořadatel soutěže je oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech souvisejících se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná, úplná a konečná. 6. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že Pořadatel i Don t panic jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy Výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech Pořadatele i agentury Don t panic a to bezplatně po dobu 5 let od skončení této soutěže. 7. Soutěžící identifikací do soutěže uděluje, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých v rámci této soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele nebo dodavatele hlavní ceny, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele nebo dodavatele hlavní ceny a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnosti Pivovary Lobkowicz Hvězdova 1716/2b, Praha 4-Nusle (budova City Tower), IČO: , DIČ: CZ , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 14838, jakožto Pořadateli. Zároveň tento souhlas uděluje technickému správci, společnosti Don t panic za účelem vyhodnocení soutěže a dalšího jeho marketingového zpracování, zejména se jedná o souhlas s užitím poskytnutého jména, adresy, event. fotografie ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele. 8. Účastník soutěže bere na vědomí, že udělení souhlasu je dobrovolné a účastník může tento souhlas kdykoli bezplatně na adrese Pořadatele písemně odvolat. Pořadatel oznámí zpracování takto poskytnutých osobních údajů dle 16 zákona č.101/2000 Sb. v platném znění Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v zákonem předepsané formě. 9. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a všichni zaměstnanci Don t panic dle bodu 2 pravidel, jakož i osoby jim blízké ve smyslu 116 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku. V případě, že se Výhercem stane taková osoba, cena se tomuto Výherci nepředá. 10. Tato pravidla soutěže jsou k dispozici na a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže. V Praze dne

4 Příloha I. datum čas pořadí pořadí pořadí pořadí pořadí pátek :00 33 sobota :00 36 neděle :00 37 pondělí :40 5 úterý :30 7 středa :20 6 čtvrtek :00 8 pátek : sobota : neděle : pondělí : úterý : středa : čtvrtek : pátek : sobota : neděle : pondělí : úterý : středa : čtvrtek : pátek : sobota : neděle : pondělí : úterý : středa : čtvrtek : pátek : sobota : neděle : pondělí : úterý : středa : čtvrtek : pátek : sobota : neděle : pondělí : úterý : středa : čtvrtek : pátek : sobota : neděle :

5 pondělí : úterý : středa : čtvrtek : pátek :00 6 Příloha 2. BLANSKO KOLA NOVÁK Svitavská 14c Blansko Tel:(+420) E- BRNO SKI MISHAK Palackého 93 Brno Tel:(+420) , (+420) E- VODÁK SPORT Bratislavská 31 Brno Tel:(+420) E- sport.cz sport.cz ČESKÉ BUDĚJOVICE SPORT BP Sokolovský ostrov 1370 České Budějovice Tel:(+420) E- ČESKÝ KRUMLOV JAN MODLITBA; H.M. SPORT plus ul. 5. května

6 Český Krumlov Tel:(+420) E- sport.cz sport.cz ČESKÝ TĚŠÍN DOMINO SPORT Hlavní 44 (bývalá prodejna Rossmann) Český Těšín Tel:(+420) , (+420) E- FRÝDEK - MÍSTEK JUMP SPORT PLUS s.r.o. Frýdlantská 2199 Frýdek - Místek Tel:(+420) E- HAVÍŘOV TEAM SPORT Dlouhá 44, OD Permon Havířov Tel:(+420) E- HAVLÍČKŮV BROD HIGHLAND s.r.o. Havlíčkovova OD Alej Havlíčkův Brod Tel:(+420) E- sport.cz sport.cz HRADEC KRÁLOVÉ KB sport HK, s r.o. Hradec Králové Pospíšilova 281 Tel:(+420) , (+420)

7 E- HRANICE SKI CENTRUM HRANICE, Jaroslav Losert Tř. Čs.armády 546 Hranice Tel:(+420) E- CHOCEŇ SKIMEN 2 SPORT s.r.o. T. G. Masaryka 265 Choceň Tel:(+420) E- CHOMUTOV KOLA- LYŽE DVOŘÁK Karoliny Světlé 1934 Chomutov Tel:(+420) E- dvorak.cz dvorak.cz JABLONEC NAD NISOU TOMSPORT Podhorská 1667/111 Jablonec nad Nisou Tel:(+420) , (+420) E- JABLONNÉ NAD ORLICÍ SPORTCENTRUM DOLEČEK ul. A. Hanuše 122 Jablonné nad Orlicí Tel:(+420) E- JAROMĚŘ

8 ACTIVE SPORT Hradecká 159 Jaroměř Tel:(+420) E- JESENÍK SPORT SERVIS TOMŠŮ Lipovská 101 Jeseník Tel:(+420) , (+420) E- JIHLAVA SPORT 2000 JIHLAVA Masarykovo nám. 1212/49 Jihlava Tel:(+420) E- KLADNO SPORT - SERVIS Vodárenská 2377 Kladno Tel:(+420) , (+420) E- servis.cz servis.cz KOLÍN SPORTSERVIS MONTANA Kmochova 406 Kolín Tel:(+420) E- KOPŘIVNICE CYKLOART Česká 318 Kopřivnice Tel:(+420) , (+420)

9 E- KUNŽAK SKI SERVIS, Smejkal Rostislav Hradecká 160 Kunžak Tel:(+420) , (+420) E- servis.wz.cz LIBEREC SPORT ZÁVORA Cidlinská 73/22 Liberec - Harcov Tel:(+420) E- LITOMĚŘICE SKI CENTRUM - Martin Pěnka Pekařská 7 Litoměřice Tel:(+420) E- ltm.cz ltm.cz LITOMYŠL DŮM SPORTU STRATÍLEK Smetanovo nám. 91 Litomyšl Tel:(+420) E- LUHAČOVICE BiFu Luhačovice Nádražní 298 Luhačovice Tel:(+420) E-

10 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ SPORT JAROSLAV BÍLEK Hlavní 700 (50 metrů nad Hotelovou školou) Mariánské Lázně Tel:(+420) , (+420) E- bilek.cz bilek.cz MLADÁ BOLESLAV SPORT VÁCLAV LAURÝN T. G. Masaryka 1084 Mladá Boleslav Tel:(+420) , (+420) E- NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ PODNIKOVÁ PRODEJNA SPORTENu U Pohledce 1347 Nové Město na Moravě Tel:(+420) , (+420) E- NOVÝ JIČÍN CYKLOART U Grasmanky 2-4 Nový Jičín Tel:(+420) E- OLOMOUC HARTMANSPORT Poupětova 4 Olomouc Tel:(+420) E- OPAVA

11 SKI SERVIS JAGLARZ Vávrovická 24 Opava - Palhanec Tel:(+420) E- OSTRAVA ČESKÉ LYŽE.CZ 1. máje 481/16 Ostrava - Mariánské Hory Tel:(+420) E- PARDUBICE WANTED SPORT s.r.o. Na Hrádku 136 Pardubice Tel:(+420) PELHŘIMOV SPORT TOČÍK Hodějovská 448 Pelhřimov Tel:(+420) PÍSEK SPORT PREUSS Kolárova 486 Písek Tel:(+420) , (+420) E- PLZEŇ KÖNIG SURF s.r.o. Těšínská 14 Plzeň Tel:(+420) , (+420) E-

12 PRAHA JB SPORT Dlážděná 3 Praha 1 Tel:(+420) E- PŮJČOVNA U HROŠÍKA Plzeňská 144 Praha 5 Tel:(+420) , (+420) E- BOATPARK, s.r.o. Sokolovská 359/146 Praha 8 Tel:(+420) E- E- PŘEROV JANKUSPORT Sokolská 28 Přerov Tel:(+420) E- RAKOVNÍK SPORT U BRÁNY Vysoká 81 Rakovník Tel:(+420) , (+420) E- ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SKI CENTRUM U Kantorka 406

13 Rožnov pod Radhoštěm Tel:(+420) E- STARÉ MĚSTO SENZASPORT Hradišťská 1922 Staré Město Tel:(+420) , (+420) E- STRAKONICE M2 SPORT, Miloš Bečvář Volyňská 517 Strakonice Tel:(+420) , (+420) E- SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU SKI SPORT Tichý&Doležal Nádražní 447 Světlá nad Sázavou Tel:(+420) E- ŠTERNBERK TRIATLETSHOP Čechova 1 Šternberk Tel:(+420) E- TÁBOR SKI- CENTRUM, Jan Jirák Bechyňská 398 Tábor Tel:(+420) , (+420) E- ÚSTÍ NAD LABEM

14 V + K SPORT Vaníčkova 3 Ústí nad Labem Tel:(+420) E- ÚSTÍ NAD ORLICÍ SPORT BÁRT Mírové náměstí 9 Ústí nad Orlicí Tel: E- VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VIVATSPORT Bratří Čapků 104 Valašské Meziříčí Tel:(+420) VRATIMOV BIKE SPORT Datyňská 164 Vratimov Tel:(+420) E- VRCHLABÍ CYKLO SKI Špicar Komenského 1515 Vrchlabí Tel:(+420) , (+420) E- VSETÍN SKI NIKI, Pavel Valigura Rokytnice 1371 Vsetín Tel:(+420) E-

15 ZLÍN HORSÁK SPORT Tř. T. Bati, budova 51 Zlín Tel:(+420) E- ŽĎÁR NAD SÁZAVOU HIGHLAND s.r.o. Palachova 2285/39 Žďár nad Sázavou Tel:(+420) E- sport.cz sport.cz

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry.

Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio a Hamánek Baby se můžete zapojit do soutěže o výhry. Pravidla pro spotřebitelskou soutěž s Hamánkem Místo určení: celá Česká a Slovenská republika Doba trvání: od 3.3. do 27.4.2014 Koupí 3 libovolných kojeneckých výživ a nápojů značky Hamánek, Hamánek Bio

Více

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto

PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE. Chytré léto PRAVIDLA MARKETINGOVÉ SOUTĚŽE Chytré léto 1. Vyhlašovatel soutěže: Pořadatelem soutěže s názvem Chytré léto (dále jako soutěž ) je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., IČ 64948242, sídlo Praha

Více

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře!

Úplná pravidla marketingové soutěže. Topte levně, bavte se chytře! Úplná pravidla marketingové soutěže Topte levně, bavte se chytře! Účelem tohoto dokumentu je stanovit úplná a jasná pravidla soutěže (dále jen pravidla ) Topte levně, bavte se chytře (dále jen soutěž ).

Více

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků!

Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Statut a pravidla soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže Prokřupejte se k jednomu ze 300 originál pekáčků! (dále jen

Více

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her.

Visa je partner olympijských her London 2012 a jediný sponzor této soutěže a poskytovatel všech výher s tématem olympijských her. Pravidla soutěže Soutěž Visa Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže Soutěž Visa (dále jen soutěž ). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené

Více

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo

Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Pravidla a podmínky prodejní akce Gifting promo Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel prodejní akce Gifting promo (dále jen prodejní akce ). Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. Najdi Huawei I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže Najdi Huawei (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies (Czech)

Více

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523

Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním rejstříku C 25967 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem IČ: 28664523 Pravidla soutěže společnosti REDUCCIA s.r.o. Vyhlašovatel soutěže Vyhlašovatelem soutěže je REDUCCIA s.r.o., (dále jen "vyhlašovatel"). Se sídlem: Okružní 1/147, Proboštov, PSČ 417 12 zapsanou v obchodním

Více

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz

Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Podrobná pravidla kampaně Samsung Ecobubble - 30denní záruka na vrácení peněz Obecné informace 1) Organizátor kampaně: pro ČR Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., V Parku 2323/14, 148 00 Praha

Více

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015

PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 PRAVIDLA PRODUKTOVÉ AKCE DUBEN - KVĚTEN 2015 společnosti 2015 COOP Mobil s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument a informace v něm obsažené jsou výhradním vlastnictvím společnosti COOP Mobil s.r.o.

Více

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže

Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave. Pořadatel a organizátor soutěže Pravidla soutěže Huawei Technologies (Czech) s.r.o. For the brave I. Pořadatel a organizátor soutěže 1: Pořadatelem reklamní soutěže For the brave (dále jen soutěž ) je společnost: Huawei Technologies

Více

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o.

VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. VIRTUAL Cup Soutěž s HAVEX-auto s.r.o. Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel marketingové soutěže o zapůjčení vozu ŠKODA Superb na víkend, která probíhá v časově vymezeném období a v

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X

PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X PRAVIDLA SOUTĚŽE PROJEKT X 1. Organizátor soutěže, předmět soutěže 1.1 Organizátorem soutěže, jejíž pravidla jsou uvedena níže, je společnost je společnost YINACHI, s.r.o., IČO 28288055, se sídlem Praha

Více

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz.

2.1. Místem konání Soutěže je webová stránka www.schooldance.sk/www.schooldance.cz. Pravidla soutěže The SCHOOL DANCE 2014 1. Pořadatel a organizátor soutěže 1.1. Pořadatelem Soutěže s názvem "The SCHOOL DANCE 2014" (dále jen "Soutěž") je AGEMSOFT, a.s., se sídlem Rigeleho 1, 811 02 Bratislava,

Více

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem I. Pořadatel soutěže a organizátor soutěže Pořadatelem soutěže pod názvem Jeden za všechny, všichni s Intersportem za fotbalem

Více

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla )

Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) Všeobecné smluvní podmínky registrace a správy doménových jmen prostřednictvím Web4U s.r.o. ( Pravidla ) V platnosti od 1.10.2007 Níže uvedená Pravidla poskytování služeb vydaná v souladu 273 odst. 1 zákona

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT»

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» PRAVIDLA SOUTĚŽNÍ HRY «Prověřte svůj smysl pro GT» ČLÁNEK 1 POŘADATEL SOUTĚŽNÍ HRY Společnost PEUGEOT ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o. IČ: 25080229, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 Nusle, zapsaná v obchodním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.emission.cz (prodávající), jehož provozovatelem je společnost Full Capacity s.r.o. Podmínky blíže

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE Klubová soutěž 1. Organizátor soutěže Spotřebitelskou soutěž Klubová soutěž organizuje společnost Čistá Jižní Morava, a.s. se sídlem 150 00 Praha 5 - Stodůlky, IČO: 241

Více

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE

OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE OFICIÁLNÍ PRAVIDLA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE I. Pořadatel vědomostní soutěže Společnost Mabest dále jen ( Pořadatel ) se sídlem Štítného 6, Praha 3, 130 00, zastoupená Gabrielou Klimentovou, IČ: 27437779, DIČ:

Více

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky

ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky ČÁST B Specifické podmínky pro poskytnutí dotace na základě Programu rozvoje venkova České republiky Opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby Podopatření III.2.1.2 Občanské vybavení

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Obchodní podmínky pro spotřebitele

Obchodní podmínky pro spotřebitele Obchodní podmínky pro spotřebitele 1. Úvodní Ustanovení 1.1. Internetový obchod LUIZ (dále jen Internetový obchod ) 1.1.1. Internetový obchod LUIZ, který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného

Více

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění

na internetových stránkách společnosti OFFICE ASSISTANCE (www.officeassistance.cz). Znění Všeobecné obchodní podmínky společnosti OFFICE ASSISTANCE s.r.o. Se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 IČ: 48110205, DIČ: CZ48110205 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010

Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 Podmínky k investování ČP INVEST investiční společnosti, a. s. platné od 1.4.2010 čl. 1 Úvodní ustanovení 1. ČP INVEST investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ 140 21,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO SÁZENÍ U CHANCE a.s. OBSAH: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 2 UZAVŘENÍ SMLOUVY O INTERNETOVÉ KURZOVÉ SÁZCE 3 HERNÍ ÚČET 4 DOTACE HERNÍHO ÚČTU 5 VÝBĚRY Z HERNÍHO ÚČTU 6 EVIDENCE ÚDAJŮ

Více