PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Osobní péče o mobilního a imobilního klienta Klient ve zdravotnickém zařízení a v ostatních zařízeních Hygienická péče Péče o výživu Sledování fyziologických funkcí Pohybová aktivizace Péče o lůžko Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Moderní technika v ošetřovatelství a pečovatelství Mobilizace klienta z lůžka, elektrické lůžko, využití moderního pečovatelského lůžka Transportní stretcher, zdravotnické křeslo, transportní a zvedací systémy pro imobilní klienty, invalidní vozík Manipulace s klientem, manipulace při hygieně, polohování klienta, využití zdravotnické techniky při prevenci dekubitů, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, jídelní stolky, zajištění komfortu klienta Pracovní list č Péče v domácnosti Význam a poslání domácí péče, zavedení domácí péče, vhodnost zavedení domácí péče, vývoj domácí péče v ČR, poskytovatelé domácí péče, organizační forma domácí péče, financování domácí péče Hlavní zásady osobní asistence, náplň práce osobních asistentů, rozvoj osobní asistence Pečovatelská služba, její úkony a úhrady, péče o osobní hygienu klienta, kompenzační pomůcky, péče o domácnost klienta Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Hygiena a epidemiologie Pojem hygiena, hygiena všeobecná a komunální, hygiena dětí a dorostu, hygiena práce, hygiena výživy, hygiena záření, hygiena zdravotnických zařízení, sociálních Imunologie, epidemiologie výskytu infekčního onemocnění, proces šíření nákazy, zdroj nákazy, přenos, zvyšování odolnosti populace, rozdělení infekčních chorob Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury

3 1 Osobní péče o mobilního a imobilního klienta 1.1 Klient ve zdravotnickém zařízení a v ostatních zařízeních Péče o klienty musí vycházet z jejich potřeb. Potřeba je to, co lidská bytost nutně potřebuje pro svůj život. Potřeby se během života mění jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Co je prioritní a významné, se mění v důsledku věku, nemoci, okolností, osobnosti jedince, kvality mezilidských vztahů. Z hlediska potřeb klienta lze péči rozdělit: akutní péče dlouhodobá péče lékařská péče ošetřovatelská péče rehabilitační péče logopedická péče duchovní péče Věk a nemoc ovlivňují, do jakých zařízení zdravotnické a jiné péče bude nutné klienta zařadit. Jedná se o tato nejzákladnější zařízení: nemocnice léčebny dlouhodobě nemocných rehabilitační ústavy domovy pro seniory centra sociálních služeb domovy se zvláštním režimem chráněná bydlení stacionáře Nemocnice Je lékařské zařízení určené k léčení lidí. Klasická nemocnice se skládá z několika částí lůžková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení management. 3

4 Práva pacientů 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči vykonávanou kvalifikovanými pracovníky. 2. Pacient má právo znát jméno lékaře, popřípadě dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. 3. Pacient má právo žádat soukromí i služby přiměřené možnostem ústavu, možnost denně se stýkat se členy své rodiny. Omezení takovéhoto způsobu může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 4. Pacient má právo získat od svého lékaře fakta potřebná k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického postupu rozhodnout, jestli s ním souhlasí, kromě případů akutního ohrožení. 5. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. 6. Pacient má právo odmítnout léčbu v rozsahu, který povoluje zákon, a má být zároveň informován o zdravotních důsledcích tohoto svého rozhodnutí. 7. Pacient má právo na to, aby v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby byly brány ohledy na jeho soukromí a stud. Konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedeny diskrétně. 8. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. 9. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Pacient může být předán i jinému léčebnému ústavu, případně tam být převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a o ostatních alternativách, které přitom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí přeložení nejprve schválit. 10. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 11. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodne k nestandardnímu postupu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může 4

5 kdykoliv, a to bez uvedení příčin, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 12. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přiměřená přání. 13. Pacient má právo a povinnost se řídit platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). 14. Pacient má právo kontrolovat svůj účet. Charta práv dětí v nemocnici: 1. Děti jsou do nemocnice přijímány pouze tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení. 2. Děti v nemocnici mají právo na kontakt se svými rodiči. 3. Děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. 4. Děti a především jejich rodiče mají právo se podílet na rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. 5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením. 6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí. 7. Děti mohou nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci. 8. O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi stejné věkové skupiny. 9. Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám i požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti. 10. Děti musejí mít příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání. Léčebny dlouhodobě nemocných LDN Jsou zdravotnická zařízení, která tvoří součást soustavy zdravotnických zařízení patřících mezi odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic. LDN jsou určeny pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi. Vedle léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče je důležitá i psychosociální péče. 5

6 Domácí řád v LDN: 1. Přijetí do léčebny se uskutečňuje na doporučení ošetřujícího lékaře z jiného zdravotnického zařízení. 2. Po dobu hospitalizace se stará o pacienta ošetřující lékař, všeobecné sestry a ostatní personál. 3. Pacient je vyšetřen přijímacím lékařem a je seznámen s léčebným režimem, který pacient stvrdí svým podpisem. 4. Pacient je všeobecnou sestrou seznámen s dodržováním domácího řádu, nejpozději do 48 hodin po přijetí na lůžko pacienta navštíví sociální sestra, nutriční terapeutka, fyzioterapeutka. 5. Pokud má pacient u sebe cenné předměty, peníze, doporučuje se, aby si pacient tyto cennosti a hotovost uložil do nočního stolku se zámkem. 6. Pokud má pacient u sebe léky, odevzdá je sloužící sestře. 7. Pacient dostane prádlo dle individuální potřeby, které při odchodu vrací. 8. Pacient může mít své osobní věci: šampón, mýdlo, papuče, ponožky, župan, toaletní papír a další věci po dohodě s personálem. 9. Každý nově přijatý pacient je umístěn na čisté lůžko, výměna ložního prádla se provádí dle potřeby pacienta, nejméně dvakrát týdně. 10. Toaleta a ošetření pacientů se provádí denně a dle potřeby. Koupání jedenkrát týdně a dle potřeby. Pokud to uvedený zdravotní stav nemocného nedovoluje, hygienická péče se provádí na lůžku. 11. Ranní buzení probíhá nejdříve v 7.00 hodin. 12. Rozdělování léků provádí sestra podle ordinace ošetřujícího lékaře, pacient by měl požít lék v přítomnosti sestry. 13. Stravování se řídí řádem stravovacího provozu, dietu pacienta určuje lékař s nutriční terapeutkou. Návštěvy pacientů mohou přinést potraviny s možností uložení do chladicího boxu ve společenské místnosti. 14. Úklid pokojů se provádí denně. Větrání pokojů se uskutečňuje několikrát za den, dle domluvy s pacienty na pokoji a dle klimatických venkovních a vnitřních podmínek. Větrání na pokojích s ležícími pacienty zajistí ošetřující personál. 15. Zachovávání čistoty v zařízení zabraňuje nozokomiálním nákazám, zároveň je součástí léčení. Proto je nutné zachovávat čistotu na pokojích, chodbách, a koupelnách. 6

7 16. Noční klid je v letním období od hodin, v zimním období od hodin. Na pokojích by pacient neměl rušit hlukem nebo jinými rušivými projevy, které by obtěžovaly ostatní nemocné. 17. Vycházky pacientů v areálu nemocnice a pobyt na venkovní terase u částečně nebo zcela imobilních pacientů zajišťuje rodina nebo ošetřovatelský a rehabilitační tým. Mobilní pacienti se pohybují na terase a v areálu nemocnice samostatně. 18. Rozhlas a televizi může uživatel péče užívat bez omezení. 19. Informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující nebo sloužící lékař denně, v době návštěv. 20. Je zakázáno donášet do zařízení alkoholické nápoje a návykové látky. Služby nabízené v LDN: Lékařská péče po dobu 24 hodin, s možností konsiliárních vyšetření přímo v LDN, nebo na odborných ambulancích, s možností převozu k akutnímu vyšetření či hospitalizaci v nemocnici kdykoliv. Ošetřovatelská péči s cílem udržet nebo zlepšit současnou kvalitu života pacientů. Při poskytování ošetřovatelské péče je využíváno prvků z konceptu bazální stimulace a kinestetické mobilizace. Léčba dekubitů, bércových vředů, chronických kožních ran, péče o stomii. Péče o výživu, zajištění doplňkové výživy ve spolupráci s nutričními specialisty. Rehabilitační péče, jejíž charakter se odvíjí od celkového zdravotního stavu pacienta. Cílem rehabilitační péče je dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který pacientovi vyžadujícímu dlouhodobější léčbu dovolí návrat do domácího prostředí, nebo bezproblémový přechod do sociální instituce, pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné. Logopedická péče. Duchovní péče. Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek po propuštění z LDN. 7

8 Rehabilitační ústav Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav zaměřený na poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového i nervového systému. Ústav je státní příspěvkovou organizací, řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Mimořádná kvalita a výsledky poskytované péče jsou podloženy 60letou tradicí, vysokou profesionální úrovní a zdatností ošetřujícího personálu, specifickou organizací léčby, která probíhá v příjemném prostředí s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Rehabilitační péče je celodenní, intenzivní, nabízí i léčbu ambulantní. Ústav má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Kapacita ústavu je 250 lůžek. Rehabilitační léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí, v komplexu budov vzájemně propojených systémem chodeb. Klienti jsou ubytováni v šesti lůžkových odděleních. Rehabilitace se uskutečňuje v nových budovách, v moderně vybavených cvičebnách, velké tělocvičně a menších tělocvičnách. Je zde bazén pro individuální fyzioterapii, 2 bazény pro skupinová cvičení, plavecký bazén a fitnesscentrem. Součástí rehabilitační budovy je moderně vybavené oddělení hydroterapie, fyzikální terapie a ergoterapie. Rehabilitační program zahrnuje také péči logopedickou, psychologickou, služby socioterapeutické a protetické. V rámci rehabilitačního programu mají klienti možnost absolvovat kursy autoškoly pro tělesně postižené nebo kondiční jízdy Pro volný čas jsou připraveny různé kulturní i sportovní akce. 8

9 Cílem rehabilitačního procesu je návrat klienta k plnohodnotnému způsobu života, zlepšení fyzické a psychické kondice (pocit celkové pohody), nácvik správných pohybových návyků. Program preventivních pobytů: vstupní vyšetření lékařem a fyzioterapeutem s následným zhodnocením celkového zdravotního stavu a stavu pohybového systému, sestavení programu podle individuálních potřeb cvičení v bazénu se zaměřením na bolesti zad plavání v bazénu s možností nácviku správného plaveckého stylu, kondiční plavání částečné a reflexní masáže vířivé koupele a whirpool skupinové cvičení v tělocvičně s důrazem na nácvik správného držení těla, posilovací a protahovací cviky, dechové a relaxační cvičení, využití cvičebních pomůcek nácvik sestavy cvičení fitness instruktáž cvičení na přístrojích pod vedením fyzioterapeuta s licencí rotopedy využití tělocvičny k míčovým hrám dle zájmu relaxační skupina pod vedením psychologa s uplatněním prvků jógy, meditací zájmové využití v ergoterapeutických dílnách ucelené informace formou přednášek a diskusí na téma zdravého životního stylu, výživy, psychohygieny Domovy pro seniory, centra sociálních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, stacionáře viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1.2 Hygienická péče Význam hygienické péče: 1. zdravotní prevence infekcí zamezuje vzniku opruzenin, proleženin a jiných kožních komplikací 9

10 2. psychický spokojenost pocit svěžesti uvolnění klienta 3. estetický kladné přijímání okolím Do hygieny zařadíme: ranní mytí celkové mytí péče o chrup u mužů péče o vousy česání vlasů, mytí vlasů péče o ruce hygienické vyprazdňování Zásady při výkonu hygienické péče: informace klienta o plánovaném výkonu připravené všechny pomůcky zajištění intimity každého klienta snaha, aby klient byl co nejvíce samostatný užívání vhodných mycích prostředků převlečení do čistého prádla Ranní mytí u jednotlivých klientů: Chodící klient provádí ranní hygienu sám. Sám si provádí sprchování nebo celkovou koupel, péči o dutinu ústní, o vlasy, nehty. Částečně soběstačný pacient je takový pacient, který špatně chodí nebo je ochrnutý na jednu polovinu těla, s lehkou mentální retardací, s nohou v sádrovém obvazu apod. Pacient vyžaduje u některých činností, pomoc pečovatele. Pečovatel nachystá pomůcky, klienta doprovodí do koupelny, pomůže mu při sprchování, utírání zad ručníkem, při masáži tělovým mlékem. Pečovatel sleduje jakékoliv změny na kůži pacienta. U nepohyblivého klienta je postup následující: klient si vyčistí zuby 10

11 sám nebo za pomoci pečovatele si umyje krk, paže, hrudník záda a oblast genitálu myje pečovatel, při těchto úkonech používá rukavice třísla, genitál a oblast konečníku se myje nejlépe jednorázovou žínkou a čisticí pěnou, pod pacienta vsuneme podložní mísu, po umytí a opláchnutí vodou tyto části vysušíme ručníkem, na oblast genitálu je určen zvláštní ručník, oblast třísel můžeme ošetřit zásypem na opruzeniny pokožku natřeme masážní emulzí, gelem, krémem a vmasírujeme pokud pacient nezvládne péči o vlasy a nehty, tak mu pečovatel pomůže pacienta oblékneme do čistého prádla Celkové mytí Jedná se o umytí celého těla a nahrazuje sprchování nebo koupel ve vaně. Některé klienty je možné přemístit na pojízdný vozík a celkovou koupel vykonat v koupelně. Má to své výhody a pro klienta je to příjemnější než celková koupel na lůžku. V rámci celkové koupele existují pomocná zařízení zvedáky, které umožní klientům přesunout se do vany a vykoupat se. Dokonce existují i speciálně tvarované vany určené ke koupeli klientům se sníženou soběstačností. Celkové mytí klienta v koupelně Připravené pomůcky: žínka ručník intimní gel mýdlo, sprchový gel rukavice čisté prádlo Postup: zkontrolujeme, jestli je koupelna po předchozím pacientovi vydezinfikována, zda sprchový kout vlastní protiskluzovou podložku, zda má koupelna přiměřenou teplotu klienta převezeme na křesle do koupelny při mytí klienta používáme rukavice je-li klient schopný se postavit, požádáme jej, aby se chytil madel klienta osprchujeme teplou vodou, potom jej namydlíme pomocí žínky, mýdla a opláchneme teplou vodou 11

12 na intimní oblasti použijeme speciální přípravek u mužů je třeba dbát na řádné umytí předkožkového vaku u žen dokonale a ve správném pořadí myjeme rodidla a konečník hrozí riziko zanesení infekce do močového ústrojí klienta osušíme ručníkem, vmasírujeme relaxační emulzi převlékneme do čistého prádla a odvezeme na lůžko předtím, než klienta uložíme, tak upravíme lůžko Celkové mytí klienta na lůžku Je velice fyzicky náročné, proto jej vykonávají alespoň dvě osoby. Pomůcky: čisté osobní prádlo a ložní prádlo, prostěradlo na přikrytí klienta během hygieny umyvadlo dva ručníky, dvě žínky mýdlo, tělový šampón kosmetické přípravky tělové mléko, krémy, deodoranty, léčivé masti na ošetření defektů kůže hřeben, štětičky na čištění uší, zubní kartáček a pasta emitní miska, buničina, gumové rukavice, podložní mísa Postup: pečovatel musí informovat klienta, že ho umyje na lůžku, zdůvodní, z jakých důvodů je koupel realizována na lůžku a ne v koupelně pečovatel dodržuje vhodnou teplotu pokoje, aby klient se neprochladil a nenastydnul pečovatel si připraví pomůcky včetně zástěny k lůžku klienta vzhledem ke klientově intimitě pečovatel pracuje v ochranném oděvu pečovatel z lůžka odstraní deku a polštář, antidekubitní a polohovací pomůcky pacient je během této vykonávané hygieny přikrytý čistým prostěradlem ošetřující personál respektuje stud klienta, odhaluje pouze tu část těla, kterou právě umývá prostěradlo na zakrytí klienta položíme na pokrývku klienta, pak pokrývku pečovatel vytáhne a nechá nemocného přikrytého jenom prostěradlem voda v umyvadle musí mít přiměřenou teplotu, mění se podle potřeby 12

13 nejprve pečovatel omyje obličej vodou bez použití mýdla, oči čistí od vnitřního koutku k zevnímu tělo se myje postupně, pečovatel začíná od krku směrem k nohám jeden pečovatel klienta omývá, druhý otírá, stojí na obou stranách lůžka, nikoliv vedle sebe pečovatel postupuje přes krk, hrudník, podpaží a horní končetiny, vodou pečovatel nešetří, kůže klienta se musí důkladně omýt od mýdla při umývání zad klienta otočíme na bok, po umytí zad a hýždí pečovatel kůži promaže tělovým mlékem, emulzí k masáži na hygienu dolní poloviny těla pečovatel použije jiné umyvadlo na nohou si pečovatel všímá hlavně nehtů, staří lidé můžou mít nehty ztluštělé, zhrublé, zde může být nápomocna pedikérka pečovatel ošetří kožní poranění např. dekubity, popraskané paty, vředy na lýtkách a okolo kotníků třísla pečovatel promaže ochranným krémem po skončení hygieny pečovatel klienta učeše, provede hygienu dutiny ústní, ostříhá nehty na rukou, podle potřeby se pečovatel věnuje mytí vlasů nakonec pečovatel použité prádlo vloží do pytlů, použité pomůcky pečovatel vydezinfikuje, hygienické potřeby klienta pečovatel uloží na určené místo pečovatel použité rukavice vloží také do pytle, pečovatel řádně vydezinfikuje použité umyvadlo, po vykonání všech úkonu si pečovatel umyje ruce, provede dezinfekci a kosmeticky ošetří ruce pečovatel provede o výkonu záznam do dokumentace Péče o osobní hygienu kojenců a batolat Hygienická péče u malých dětí je stejně důležitá jako u dospělých. Velice důležitá je v oblasti výchovy k hygienickým návykům. Malé děti jsou nesoběstačné a péči o hygienu nezvládají. Kojenci a batolata mají jemnou a velice zranitelnou kůži, která vyžaduje každodenní ošetření. Do hygienické péče zahrnujeme péči o kůži, péči o ruce, péče o vlasy, nehty, oči, dutinu ústní, péči o vyprazdňování. Koupel kojence Pomůcky: jemná žínka, osuška 13

14 vanička na koupání dětské mýdlo přípravky na ošetření kůže dětský olej kartáček na vlasy nůžky na nehty štětičky na vysušení ušních boltců dětský teploměr emitní miska Postup: zajištění přiměřené teploty v místnosti přibližně 27 stupňů Celsia připravené všechny pomůcky připravíme vodní lázeň, teplota vody je stupňů Celsia dítě opatrně svlékneme a přeneseme do vaničky držení dítěte při přenášení: loket jedné ruky podpírá hlavičku a ramínka, druhá ruka drží zespodu stehno dítěte, prsty jsou rozloženy a podpírají zadeček Postup při vlastní koupeli a ošetření kůže: do vaničky položíme lehátko, aby dítě mělo hlavičku nad vodou nejprve umyjeme obličej vodou a osušíme, pak navlhčíme vlásky a umyjeme šampónem, pokud má dítě více vlásků, před splachováním vody nakloníme hlavičku dozadu a pomalu poléváme vlásky čistou vodou, dáváme pozor, aby se šampón nedostal do očí miminka namydlenou žínkou nebo rukou omyjeme krk, hrudník a celé tělíčko, postupujeme směrem k dolním končetinám na závěr umyjeme genitál starší kojence necháme ve vodě sedět, nutné je zajistit bezpečí dítěte po omytí vodou přeneseme kojence na přebalovací stůl nebo jinou pevnou podložku kůži dítěte osušíme včetně vlásků, kůži ošetříme olejíčky nebo tělovým mlékem, postupujeme od hlavičky k nožičkám genitál a anální oblast ošetříme příslušnými mastmi, vysušíme ušní boltce, štětičky nezavádíme přímo do zevního zvukovodu po osušení a ošetření kůže dítě oblečeme do čistého prádla a přiložíme plenu, vlásky učešeme ostříháme nehty na rukou do obloučku, na nohách rovně 14

15 Mytí vlasů klienta na lůžku: Mytí vlasů na lůžku je náročné jak pro pečovatele, tak i pro klienta. V domácnosti je výkon daleko složitější vzhledem k uspořádání nábytku pokoje. Pokud je to možné, tak vlasy myjeme vždy mimo lůžko. Mytí vlasů se věnujeme jedenkrát týdně, podle potřeby nebo přání klienta může být i častější. V některých zařízeních nebo v domácnostech je k dispozici nafukovací vanička pro mytí hlavy. Pomůcky: šampón na vlasy, kondicionér, tužidlo vysoušeč vlasů hřeben dva ručníky, igelitové podložky nebo pláštěnky Postup při mytí vlasů na lůžku: informujeme a domluvíme se s klientem na postupu mytí vlasů připravíme si všechny pomůcky před výkonem si pečlivě umyjeme ruce z lůžka odstraníme polštář a na jeho místo položíme igelitovou podložku na ni položíme vaničku, na límec vaničky klient pohodlně uloží hlavu ramena klienta chráníme igelitovou podložkou dbáme na ochranu uší vlasy namočíme, umyjeme šampónem, spláchneme špinavou vodu vypustíme odtokovou hadicí z vaničky do kbelíku vlasy vysušíme ručníkem, rozčešeme a dosušíme fénem odstraníme vaničku a igelitovou podložku a zpět vložíme polštář pomůcky umyjeme, vydezinfikujeme, uklidíme Péče o dutinu ústní Chodící a pohyblivý ležící klient je schopen si vyčistit zuby sám. Velice důležitá je metoda čištění chrupu. Hlavně u dětí a osob, které mají zdravé dásně, se doporučuje metoda, kdy zuby čistíme krouživými pohyby z obou stran. Nakonec horizontálními pohyby vyčistíme plošky. Další metoda se nazývá vertikální kombinovaná metoda, která spočívá ve stíravém pohybu 15

16 z dásní na zuby. V každém úseku se tento pohyb opakuje 5 6 krát. Pak vyčistíme zase horizontálními pohyby kousací plošky. U některých klientů nejsme schopni provést běžnou hygienu dutiny ústní, a proto se využívají alternativní postupy péče o zuby. Indikace ke zvláštní péči o dutinu ústní umírající osoby klienti v bezvědomí klienti po ochrnutí lícního nervu osoby, které prodělaly centrální mozkovou příhodu Pomůcky: gumové rukavice emitní miska přípravky určené k hygieně sterilní tampóny vatové tyčinky ručník kelímek na pití Postup: před výkonem provedeme hygienu rukou informujeme klienta o výkonu klienta uložíme do polohy vpolosedě, pod bradu uložíme ručník prohlédneme celá ústa, jazyk dutinu ústní můžeme vytřít vatovými tyčinkami, odstranit nečistoty, můžeme použít i sterilní tampóny, které držíme sterilními kleštěmi peánem, tampón namočíme do glycerinu a při hygieně postupujeme od kořene jazyka ke špičce horní patro čistíme odzadu k přední části na závěr otřeme rty vazelínou nebo glycerinem pokud je klient schopný přijmout tekutinu, necháme jej vypláchnout ústa po ukončení výkonu pomůcky vydezinfikujeme, uložíme na své místo provedeme hygienu rukou výkon zaznamenáme do dokumentace 16

17 Péče o umělý chrup: pečujeme stejně důkladně jako o chrup trvalý Postup při mytí zubní protézy: zubní protézu vyjmeme za pomocí mulu na odložení protézy využijeme emitní misku umělý chrup vyčistíme zubním kartáčkem a pastou zubní protézu opláchneme tekoucí vodou klientovi podáme ústní vodu Péče o vousy žiletka nebo holicí strojek holicí pěna umyvadlo 2 ručníky žínka voda, gel nebo balzám po holení Holení žiletkou: zjistíme směr růstu vousů klientovi dáme ručník, aby nedošlo k znečištění prádla žínkou opláchneme obličej vlažnou vodou, naneseme na něj holicí pěnu holíme pevnými tahy, žiletku pravidelně vyplachujeme po ukončení holení klientovi omyjeme obličej vodou a osušíme ručníkem naneseme vodu po holení Holení elektrickým strojkem holicí stojek musí být čistý přes hruď klienta položíme ručník obličej umyjeme za pomoci žínky a vlažné vody osušíme, začneme holit sejmeme ručník, obličej potřeme vodou po holení a strojek vyčistíme Péče o nehty při ranní hygieně zkontrolujeme, zda klient nevyžaduje manikúru 17

18 nehty na rukou zastřiháváme do oblouku, nehty na nohou rovně při ošetřování nohou používáme rukavice klientovy dolní končetiny podložíme ručníkem, potřeme speciálním dezinfekčním přípravkem a začneme upravovat plosky nohou můžeme postříkat deodorantem ruce natíráme výživným krémem celou pedikúru vykonává pedikérka Hygienické vyprazdňování moči 1. vyprazdňování klienta chodícího muži močí vestoje, ženy vsedě 2. ležící klient používá pomůcky k vyprazdňování moči mužům jsou určeny skleněné nebo plastové lahve, lahve jsou umístěny v košíku, který je zavěšen u lůžka, lahve jsou několikrát denně vylévány, myty a dezinfikovány 3. částečně pohyblivé ženy mají k dispozici pojízdný klozet opatřený kolečky 4. ležící klienti se vyprazdňují do podložní mísy Inkontinence je samovolný odchod moči. Pro inkontinentní klienty existuje řada pomůcek, jedná se o tyto pomůcky: savé podložky speciálně tvarované vložky různých velikostí a sacích schopností plenkové kalhoty pomůcky k ošetření inkontinentního klienta: jednorázové rukavice umyvadlo jednorázová žínka intimní gel buničina plena čisté spodní prádlo Postup hygienické péče: k lůžku si připravíme potřebné pomůcky klienta o úkonu informujeme klienta svlékneme, odstraníme použité plenkové kalhoty, otočíme ho na bok, znečištěnou kůži otřeme buničinou 18

19 na lůžko dáme plenu, omýváme směrem od genitálií ke konečníku žínkou a intimním gelem omyté části vytřeme do sucha, oblékneme čisté plenkové kalhotky, pyžamo Hygienické vyprazdňování stolice 1. vyprazdňování klienta chodícího probíhá běžným způsobem, místnost WC by měla být opatřena madly 2. částečně pohyblivý klient používá pojízdný klozet opatřený kolečky, po vykonání potřeby pečovatel obsah klozetu odstraní a vydezinfikuje 3. ležící klient vykonává potřebu na lůžku, k vyprazdňování na lůžku slouží podložní mísy, mísa se poskytne klientovi tehdy, pokud cítí potřebu, pečovatel ji přináší vždy přikrytou, klienta požádá o spoluprácí, jakmile klient nadzdvihne pánev pomocí hrazdičky, pečovatel vloží pod klienta mísu; bezvládné klienty pečovatel otočí na bok, mísu přiloží k hýždím a opět jej otočí, klientovi pomůže pečovatel vykonat intimní hygienu, poté pečovatel obsah mísy vylije do klozetu sleduje množství stolice, její barvu, konzistenci, zápach, pečovatel mísu vyčistí a vydezinfikuje Prevence dekubitů (proleženin) Proleženina znamená místní odumření tkáně. Faktory ovlivňující vznik dekubitů: 1. zevní faktory přímý tlak intenzita a délka působení tlaku na stejné místo tření nejčastěji vzniká o podložku střižná síla vzniká kombinací tlaku a tření vlhkost 2. vnitřní faktory mobilita imobilní člověk není schopen měnit svoji polohu podle svého pohodlí a potřeby věk ve vyšším věku je omezena regenerační schopnost organismu, dochází tak ke snižování elasticity a pevnosti kůže tělesná hmotnost a stav výživy ztráta hmotnosti vede ke snížení množství tělesného tuku, podkožního vaziva a ke svalové atrofii další nemoci nemoc narušuje obranyschopnost organismu vliv léků 19

20 Predilekční místa vzniku dekubitů = místa nejčastějšího výskytu: trn 7. krčního obratle ramenní kloub loketní klouby kolenní klouby kyčelní klouby v oblasti kříže paty kotníky Fáze dekubitů 1. stupeň erytém (překrvení) projevuje se zarudnutím kůže, při mírném stlačení prsty erytém bledne příznaky mírný otok, jemně zarudlá kůže 2. stupeň kůže je zarudlá, prokrvení přetrvává i po stlačení, tkáň začíná odumírat příznaky místní zarudnutí, zduření postižené části, někdy se vyskytuje puchýř 3. stupeň dochází k nekróze odumření tkáně příznaky narušená integrita kůže 4. stupeň vřed se rozšiřuje do hlubších struktur příznaky rozpad tkáně, připomíná otevřenou ránu 5. stupeň odumření tkáně, dochází k destrukci a rozpadu svalu příznaky suchá černá nekróza, hnilobný zápach Klasifikace dekubitů podle Torrance [torens]: 1. stupeň erytém 2. stupeň zvředovatění kůže 3. stupeň postižení hlubších míst 20

21 4. stupeň nekróza tkáně Prevence a léčba dekubitů: 1. snížení tlaku změna polohy, vhodná po 30 minutách používání polohovacích pomůcek věnečky, tunely, válce, klíny, podložky zdravotní matrace s antidekubitním účinkem speciální lůžka vodní, vzduchová speciální podložky nepoužíváme gumové podložky Ukázky polohovacích pomůcek: polohovací váleček věneček polohovací klín polohovací podložka 2. pravidelná kontrola 3. hygienická péče zvýšené nároky na osobní hygienu 4. speciální krytí 5. zajištění dostatečného přísunu potravin a tekutin špatná výživa zhoršuje hojení ran důležitý přísun bílkovin, vitaminů a minerálů 6. chirurgické odstranění 21

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období

Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální péče Pečovatelská činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Hygiena dospělého nemocného

Hygiena dospělého nemocného Hygiena dospělého nemocného Hygienická péče u klienta v nemocnici vychází z postupů, které denně vykonává zdravý člověk při dodržování hygieny. Cíl osobní hygieny: 1. preventivní: např. hygiena dutiny

Více

Bronzový Standard SANATORY č. 4 Hygienická péče o klienta

Bronzový Standard SANATORY č. 4 Hygienická péče o klienta Bronzový Standard SANATORY č. 4 Hygienická péče o klienta Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno V Pardubicích 1.1. 2016 Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095 Pardubice 530 02, www.appscr.cz Obsah

Více

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ

PRÁVA PACIENTŮ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ PRÁVA HOSPITALIZOVANÝCH DĚTÍ První charta práv nemocných byla vyhlášena v USA (1972), kde byly vždy vysoce ceněny lidská práva a občanské svobody David Anderson (farmakolog z Virginie )- formuloval první

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Hygienické vyprazdňování. Mytí znečištěného nemocného

Hygienické vyprazdňování. Mytí znečištěného nemocného Hygienické vyprazdňování Mytí znečištěného nemocného Únor 2011 Mgr. Helena Škrabová Hygienické vyprazdňování Pravidelné vyprazdňování je základní potřeba člověka Porucha ve vyprazdňování ovlivňuje zdravotní

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování

Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory. Poskytnutí ubytování Metodický postup č. 1/2016 Pracovní postupy při poskytování jednotlivých činností v domově pro seniory Místo realizace: Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o., Domov pro seniory Závaznost: všichni pracovníci

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Práva nemocných. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Práva nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Mgr. Škrabová Helena duben 2009 PRÁVA PACIENTŮ Kodex práv pacientů vychází z Všeobecné

Více

HYGIENICKÁ PÉČE ÚVOD

HYGIENICKÁ PÉČE ÚVOD HYGIENICKÁ PÉČE ÚVOD Potřeba čistoty, hygieny je základní biologickou potřebou. Vytváří se postupně od nejútlejšího věku v podobě hygienických návyků. U různých lidí je potřeba hygieny různě vyjádřena.

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK

INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK INFORMACE PRO ZÁJEMCE SOCIÁLNÍ SLUŽBY V NEMOCNICI ŠUMPERK K žádosti je nutné přiložit: 1. vyjádření lékaře o aktuálním zdravotním stavu žadatele, 2. kopie rozhodnutí o Příspěvku na péči, 3. kopie Listu

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po úraze pohybového aparátu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučových cest Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CHOPN. Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta se sádrovou fixací Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním střev 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního klienta navrhněte plán oše péče. 2. Určete aktuální ošetřovatelské problémy.

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ

SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY K DŮVODOVÉ ZPRÁVĚ 1. Celkový počet absolventů v jednotlivých oborech (kvalifikační studium) a celkový počet sester a asistentů v praxi 2. Srovnání činností všeobecné sestry a zdravotnického

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, Humpolec Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory - Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně/měsíčně) a) jednolůžkový pokoj - 190,- Kč / b) dvoulůžkový pokoj - 175,-

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním trávicího traktu - karcinom jater 1. Vysvětlete příznak - dekubitus 2. stupně. 2. Klient má dekubitus - jaké budou Vaše ošetřovatelské

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s komplikacemi diabetu mellitu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE

CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE CÉVKOVÁNÍ KATETRIZACE Definice Cévkování (katetrizace) je zavedení katétru močovou trubicí do močového měchýře. Může být: a) jednorázová b) permanentní Druhy katetrů-cévek JEDNORÁZOVÉ Nelatonův - měkký,

Více

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry

Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry 5.6.17.6. Holičství, kadeřnictví, pedikúry a manikúry http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/sektory-bozp/holicstvikadernictvi-pedikury-a-manikury Pracovní činnosti při provozování kadeřnictví, pedikúry,

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku

Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním žlučníku Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta po amputaci dolní končetiny Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ

ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ZÁZNAM ZE SOCIÁLNÍHO ŠETŘENÍ ÚDAJE O ZÁJEMCI O SLUŽBU Jméno a příjmení: datum nar.: Trvalé bydliště: Skutečné bydliště: číslo telefonu: rodinný stav: BYTOVÉ PODMÍNKY ZÁJEMCE Dosud bydlel/a: v bytě v rodinném

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Péče o K/N na interním oddělení

Péče o K/N na interním oddělení Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - bronchopneumonie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte hodnotu

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním vylučovacího systému - glomerulonefritis Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin.

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s poruchou tepenného prokrvení končetin. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Jak budeme asistovat

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - komplikace gastroduodenálního vředu Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě

Více

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele)

Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení soběstačnosti uživatele) Domovinka Třebíč denní stacionář pro seniory a osoby se zdravotním postižením Gen. Sochora 705, Třebíč, tel: 568 851 146, 604 583 529 Příloha č. 1 ke smlouvě ze dne. Ceník Domovinky Třebíč (včetně hodnocení

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE

STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů STUDIJNÍ TEXTY PRO SANITÁŘE 2. díl Lenka ŠOLCOVÁ a kolektiv autorů Obsah I. SPECIFIKA JEDNOTLIVÝCH PRACOVIŠŤ (Mgr. Lenka Šolcová)...

Více

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,-

KLASICKÁ MASÁŽ. regenerační, relaxační, sportovní. cca 30 min. - záda, šíje 250,- KLASICKÁ MASÁŽ regenerační, relaxační, sportovní cca 30 min. - záda, šíje 250,- cca 60 min. - záda, šíje + nohy, ruce nebo hlava (dle přání) 500,- cca 90 min. - záda, šíje, nohy + ruce nebo hlava (dle

Více

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta

Domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Úhrada klienta Ceník Od 1. ledna 2007 nahradila dávku zvýšení důchodu pro bezmocnost nová dávka, příspěvek na péči ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. (dále jen PNP )

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace:

Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP. Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: Péče o K/N na ortopedickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s před operací TEP Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Zhodnoťte aktuální či potencionální ošetřovatelské

Více

FYZIOLOGICKÉ FUNKCE TĚLESNÁ TEPLOTA. Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 7. 3. 2013

FYZIOLOGICKÉ FUNKCE TĚLESNÁ TEPLOTA. Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 7. 3. 2013 FYZIOLOGICKÉ FUNKCE TĚLESNÁ TEPLOTA Církevní střední zdravotnická škola Grohova s.r.o. 7. 3. 2013 Autor: Mgr. Anna Kotvrdová, Zuzana Kostková Vzdělávací oblast: Ošetřovatelství Tematický okruh: Fyziologické

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zásady hygieny rukou

Zásady hygieny rukou Zásady hygieny rukou Věstník MZ ČR částka 5/2012 str.15 METODICKÝ NÁVOD - HYGIENA RUKOU PŘI POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE http://www.mzcr.cz/legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2012_6452_2510_11.ht Ruce zdravotníka

Více

Vítám vás na přednášce

Vítám vás na přednášce Vítám vás na přednášce Téma dnešní přednášky ANTIDEKUBITNÍ PODLOŽKY JAKO PROSTŘEDKY VE ZDRAVOTNICTVÍ Dekubit proleženina, je to poškození kůže a podkožních tkání, které je způsobeno tlakem na hmatné kostní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním dýchacích cest - CHOPN Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Vyjmenujte zásady, které

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy

Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání. Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence nelékařských zdravotnických povolání Mgr. Lenka Hladíková odbor vzdělávání a vědy Činnosti a kompetence NLZP příprava návrhu nové vyhlášky o činnostech NLZP v návaznosti na připravovaný

Více

Balíček základních informací pro zájemce o Odlehčovací službu v Charitním domově Otrokovice

Balíček základních informací pro zájemce o Odlehčovací službu v Charitním domově Otrokovice Balíček základních informací pro zájemce o Odlehčovací službu v Charitním domově Otrokovice Kontakty: Charitní domov Otrokovice Odlehčovací služba Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice Tel.: 577 112 036, 739

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv:

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH DOMOVY PRO SENIORY Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování 1.1 Pokoj 1.1.1 Vstup přes předsíňku 1.1.2 WC, koupelna, sprcha 1.1.3 Kuchyňská

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1

Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 Žádost o poskytování sociální služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBA 1 1. Jméno, příjmení a titul žadatele:... 2. Bydliště: 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:.. Bydliště: Telefon: 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017

Maturitní témata profilové zkoušky 2016/2017 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola, Krnov, příspěvková organizace Předmět: Ošetřovatelství Obor: Zdravotnický asistent 3.E Vyučující: Mgr. Šárka Holečková 1. Ošetřovatelská péče u nemocných

Více

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou

Příručka pro pacienty s diabetickou nohou Příručka pro pacienty s diabetickou nohou www.hojeni-ran.cz Diabetická noha Jako diabetická noha se označují defekty dolních končetin způsobené postižením cév a nervů. Jde o komplikaci onemocnění diabetes

Více

Ošetřovatelská anamnéza - děti

Ošetřovatelská anamnéza - děti Ošetřovatelská anamnéza - děti Jméno dítěte (bez příjmení)... oslovení:... Diagnóza:...... Věk... Den hospitalizace:... Předchozí zkušenost s hospitalizací: ne ano Jaká: Charakteristika dítěte samotářské

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním GIT - vředová choroba gastroduodena Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Určete aktuální

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Hygienická péče. Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF

Hygienická péče. Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF Hygienická péče Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF je důležitou podmínkou správné životosprávy každého člověka Čistota a hygiena pomáhají upevňovat zdraví a předcházet mnoha nemocem. Čistota

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony . Metodika úkonů denního stacionáře Základní úkony Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ZNAČKA KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, o. s. DOMOVY PRO SENIORY, DOMOVY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Přehled hodnocených oblastí, perspektiv a subperspektiv: 1 Ubytování

Více

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA

APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA APLIKACE PŘÍPRAVKU QUTENZA KARIM Centrum pro léčbu bolesti, FN PLZEŇ Mgr. Zapletalová V., Bc. Boušová V., Bc. Weinerová J., Andělová I., MUDr.Lejčko, MUDr. Machart LÉKOVÁ FORMA A SLOŽENÍ kožní náplast

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

VY_32_INOVACE_0611 Kostra člověka lidské tělo.notebook. July 11, 2012. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Pořadové číslo projektu: cz.1.07/1.4.00/21.1936 č. šablony: III/2 č.sady:6.sada Ověřeno ve výuce:28.3.2o12 Třída:5. Datum:3.1.2012 1 KOSTRA ČLOVĚKA-LIDSKÉ TĚLO

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice

Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory Letovice Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČ: 71 23 27 45, č. ú. 35 4327880247/0100 Sazebník péče pro uživatele sociální služby Domov pro seniory

Více

NEMOCNIČNÍ LŮŽKO A JEHO ÚPRAVA

NEMOCNIČNÍ LŮŽKO A JEHO ÚPRAVA NEMOCNIČNÍ LŮŽKO A JEHO ÚPRAVA Nemocniční lůžko 1. ELEKTRICKÉ 2. MECHANICKÉ Patří k základnímu vybavení pokoje Je místem klidu, odpočinku a pohodlí Musí vyhovovat, co největšímu počtu nemocných Musí umožnit

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více