PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Osobní péče o mobilního a imobilního klienta Klient ve zdravotnickém zařízení a v ostatních zařízeních Hygienická péče Péče o výživu Sledování fyziologických funkcí Pohybová aktivizace Péče o lůžko Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Moderní technika v ošetřovatelství a pečovatelství Mobilizace klienta z lůžka, elektrické lůžko, využití moderního pečovatelského lůžka Transportní stretcher, zdravotnické křeslo, transportní a zvedací systémy pro imobilní klienty, invalidní vozík Manipulace s klientem, manipulace při hygieně, polohování klienta, využití zdravotnické techniky při prevenci dekubitů, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, jídelní stolky, zajištění komfortu klienta Pracovní list č Péče v domácnosti Význam a poslání domácí péče, zavedení domácí péče, vhodnost zavedení domácí péče, vývoj domácí péče v ČR, poskytovatelé domácí péče, organizační forma domácí péče, financování domácí péče Hlavní zásady osobní asistence, náplň práce osobních asistentů, rozvoj osobní asistence Pečovatelská služba, její úkony a úhrady, péče o osobní hygienu klienta, kompenzační pomůcky, péče o domácnost klienta Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Hygiena a epidemiologie Pojem hygiena, hygiena všeobecná a komunální, hygiena dětí a dorostu, hygiena práce, hygiena výživy, hygiena záření, hygiena zdravotnických zařízení, sociálních Imunologie, epidemiologie výskytu infekčního onemocnění, proces šíření nákazy, zdroj nákazy, přenos, zvyšování odolnosti populace, rozdělení infekčních chorob Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury

3 1 Osobní péče o mobilního a imobilního klienta 1.1 Klient ve zdravotnickém zařízení a v ostatních zařízeních Péče o klienty musí vycházet z jejich potřeb. Potřeba je to, co lidská bytost nutně potřebuje pro svůj život. Potřeby se během života mění jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Co je prioritní a významné, se mění v důsledku věku, nemoci, okolností, osobnosti jedince, kvality mezilidských vztahů. Z hlediska potřeb klienta lze péči rozdělit: akutní péče dlouhodobá péče lékařská péče ošetřovatelská péče rehabilitační péče logopedická péče duchovní péče Věk a nemoc ovlivňují, do jakých zařízení zdravotnické a jiné péče bude nutné klienta zařadit. Jedná se o tato nejzákladnější zařízení: nemocnice léčebny dlouhodobě nemocných rehabilitační ústavy domovy pro seniory centra sociálních služeb domovy se zvláštním režimem chráněná bydlení stacionáře Nemocnice Je lékařské zařízení určené k léčení lidí. Klasická nemocnice se skládá z několika částí lůžková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení management. 3

4 Práva pacientů 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči vykonávanou kvalifikovanými pracovníky. 2. Pacient má právo znát jméno lékaře, popřípadě dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. 3. Pacient má právo žádat soukromí i služby přiměřené možnostem ústavu, možnost denně se stýkat se členy své rodiny. Omezení takovéhoto způsobu může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 4. Pacient má právo získat od svého lékaře fakta potřebná k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického postupu rozhodnout, jestli s ním souhlasí, kromě případů akutního ohrožení. 5. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. 6. Pacient má právo odmítnout léčbu v rozsahu, který povoluje zákon, a má být zároveň informován o zdravotních důsledcích tohoto svého rozhodnutí. 7. Pacient má právo na to, aby v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby byly brány ohledy na jeho soukromí a stud. Konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedeny diskrétně. 8. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. 9. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Pacient může být předán i jinému léčebnému ústavu, případně tam být převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a o ostatních alternativách, které přitom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí přeložení nejprve schválit. 10. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 11. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodne k nestandardnímu postupu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může 4

5 kdykoliv, a to bez uvedení příčin, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 12. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přiměřená přání. 13. Pacient má právo a povinnost se řídit platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). 14. Pacient má právo kontrolovat svůj účet. Charta práv dětí v nemocnici: 1. Děti jsou do nemocnice přijímány pouze tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení. 2. Děti v nemocnici mají právo na kontakt se svými rodiči. 3. Děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. 4. Děti a především jejich rodiče mají právo se podílet na rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. 5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením. 6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí. 7. Děti mohou nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci. 8. O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi stejné věkové skupiny. 9. Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám i požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti. 10. Děti musejí mít příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání. Léčebny dlouhodobě nemocných LDN Jsou zdravotnická zařízení, která tvoří součást soustavy zdravotnických zařízení patřících mezi odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic. LDN jsou určeny pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi. Vedle léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče je důležitá i psychosociální péče. 5

6 Domácí řád v LDN: 1. Přijetí do léčebny se uskutečňuje na doporučení ošetřujícího lékaře z jiného zdravotnického zařízení. 2. Po dobu hospitalizace se stará o pacienta ošetřující lékař, všeobecné sestry a ostatní personál. 3. Pacient je vyšetřen přijímacím lékařem a je seznámen s léčebným režimem, který pacient stvrdí svým podpisem. 4. Pacient je všeobecnou sestrou seznámen s dodržováním domácího řádu, nejpozději do 48 hodin po přijetí na lůžko pacienta navštíví sociální sestra, nutriční terapeutka, fyzioterapeutka. 5. Pokud má pacient u sebe cenné předměty, peníze, doporučuje se, aby si pacient tyto cennosti a hotovost uložil do nočního stolku se zámkem. 6. Pokud má pacient u sebe léky, odevzdá je sloužící sestře. 7. Pacient dostane prádlo dle individuální potřeby, které při odchodu vrací. 8. Pacient může mít své osobní věci: šampón, mýdlo, papuče, ponožky, župan, toaletní papír a další věci po dohodě s personálem. 9. Každý nově přijatý pacient je umístěn na čisté lůžko, výměna ložního prádla se provádí dle potřeby pacienta, nejméně dvakrát týdně. 10. Toaleta a ošetření pacientů se provádí denně a dle potřeby. Koupání jedenkrát týdně a dle potřeby. Pokud to uvedený zdravotní stav nemocného nedovoluje, hygienická péče se provádí na lůžku. 11. Ranní buzení probíhá nejdříve v 7.00 hodin. 12. Rozdělování léků provádí sestra podle ordinace ošetřujícího lékaře, pacient by měl požít lék v přítomnosti sestry. 13. Stravování se řídí řádem stravovacího provozu, dietu pacienta určuje lékař s nutriční terapeutkou. Návštěvy pacientů mohou přinést potraviny s možností uložení do chladicího boxu ve společenské místnosti. 14. Úklid pokojů se provádí denně. Větrání pokojů se uskutečňuje několikrát za den, dle domluvy s pacienty na pokoji a dle klimatických venkovních a vnitřních podmínek. Větrání na pokojích s ležícími pacienty zajistí ošetřující personál. 15. Zachovávání čistoty v zařízení zabraňuje nozokomiálním nákazám, zároveň je součástí léčení. Proto je nutné zachovávat čistotu na pokojích, chodbách, a koupelnách. 6

7 16. Noční klid je v letním období od hodin, v zimním období od hodin. Na pokojích by pacient neměl rušit hlukem nebo jinými rušivými projevy, které by obtěžovaly ostatní nemocné. 17. Vycházky pacientů v areálu nemocnice a pobyt na venkovní terase u částečně nebo zcela imobilních pacientů zajišťuje rodina nebo ošetřovatelský a rehabilitační tým. Mobilní pacienti se pohybují na terase a v areálu nemocnice samostatně. 18. Rozhlas a televizi může uživatel péče užívat bez omezení. 19. Informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující nebo sloužící lékař denně, v době návštěv. 20. Je zakázáno donášet do zařízení alkoholické nápoje a návykové látky. Služby nabízené v LDN: Lékařská péče po dobu 24 hodin, s možností konsiliárních vyšetření přímo v LDN, nebo na odborných ambulancích, s možností převozu k akutnímu vyšetření či hospitalizaci v nemocnici kdykoliv. Ošetřovatelská péči s cílem udržet nebo zlepšit současnou kvalitu života pacientů. Při poskytování ošetřovatelské péče je využíváno prvků z konceptu bazální stimulace a kinestetické mobilizace. Léčba dekubitů, bércových vředů, chronických kožních ran, péče o stomii. Péče o výživu, zajištění doplňkové výživy ve spolupráci s nutričními specialisty. Rehabilitační péče, jejíž charakter se odvíjí od celkového zdravotního stavu pacienta. Cílem rehabilitační péče je dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který pacientovi vyžadujícímu dlouhodobější léčbu dovolí návrat do domácího prostředí, nebo bezproblémový přechod do sociální instituce, pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné. Logopedická péče. Duchovní péče. Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek po propuštění z LDN. 7

8 Rehabilitační ústav Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav zaměřený na poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového i nervového systému. Ústav je státní příspěvkovou organizací, řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Mimořádná kvalita a výsledky poskytované péče jsou podloženy 60letou tradicí, vysokou profesionální úrovní a zdatností ošetřujícího personálu, specifickou organizací léčby, která probíhá v příjemném prostředí s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Rehabilitační péče je celodenní, intenzivní, nabízí i léčbu ambulantní. Ústav má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Kapacita ústavu je 250 lůžek. Rehabilitační léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí, v komplexu budov vzájemně propojených systémem chodeb. Klienti jsou ubytováni v šesti lůžkových odděleních. Rehabilitace se uskutečňuje v nových budovách, v moderně vybavených cvičebnách, velké tělocvičně a menších tělocvičnách. Je zde bazén pro individuální fyzioterapii, 2 bazény pro skupinová cvičení, plavecký bazén a fitnesscentrem. Součástí rehabilitační budovy je moderně vybavené oddělení hydroterapie, fyzikální terapie a ergoterapie. Rehabilitační program zahrnuje také péči logopedickou, psychologickou, služby socioterapeutické a protetické. V rámci rehabilitačního programu mají klienti možnost absolvovat kursy autoškoly pro tělesně postižené nebo kondiční jízdy Pro volný čas jsou připraveny různé kulturní i sportovní akce. 8

9 Cílem rehabilitačního procesu je návrat klienta k plnohodnotnému způsobu života, zlepšení fyzické a psychické kondice (pocit celkové pohody), nácvik správných pohybových návyků. Program preventivních pobytů: vstupní vyšetření lékařem a fyzioterapeutem s následným zhodnocením celkového zdravotního stavu a stavu pohybového systému, sestavení programu podle individuálních potřeb cvičení v bazénu se zaměřením na bolesti zad plavání v bazénu s možností nácviku správného plaveckého stylu, kondiční plavání částečné a reflexní masáže vířivé koupele a whirpool skupinové cvičení v tělocvičně s důrazem na nácvik správného držení těla, posilovací a protahovací cviky, dechové a relaxační cvičení, využití cvičebních pomůcek nácvik sestavy cvičení fitness instruktáž cvičení na přístrojích pod vedením fyzioterapeuta s licencí rotopedy využití tělocvičny k míčovým hrám dle zájmu relaxační skupina pod vedením psychologa s uplatněním prvků jógy, meditací zájmové využití v ergoterapeutických dílnách ucelené informace formou přednášek a diskusí na téma zdravého životního stylu, výživy, psychohygieny Domovy pro seniory, centra sociálních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, stacionáře viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1.2 Hygienická péče Význam hygienické péče: 1. zdravotní prevence infekcí zamezuje vzniku opruzenin, proleženin a jiných kožních komplikací 9

10 2. psychický spokojenost pocit svěžesti uvolnění klienta 3. estetický kladné přijímání okolím Do hygieny zařadíme: ranní mytí celkové mytí péče o chrup u mužů péče o vousy česání vlasů, mytí vlasů péče o ruce hygienické vyprazdňování Zásady při výkonu hygienické péče: informace klienta o plánovaném výkonu připravené všechny pomůcky zajištění intimity každého klienta snaha, aby klient byl co nejvíce samostatný užívání vhodných mycích prostředků převlečení do čistého prádla Ranní mytí u jednotlivých klientů: Chodící klient provádí ranní hygienu sám. Sám si provádí sprchování nebo celkovou koupel, péči o dutinu ústní, o vlasy, nehty. Částečně soběstačný pacient je takový pacient, který špatně chodí nebo je ochrnutý na jednu polovinu těla, s lehkou mentální retardací, s nohou v sádrovém obvazu apod. Pacient vyžaduje u některých činností, pomoc pečovatele. Pečovatel nachystá pomůcky, klienta doprovodí do koupelny, pomůže mu při sprchování, utírání zad ručníkem, při masáži tělovým mlékem. Pečovatel sleduje jakékoliv změny na kůži pacienta. U nepohyblivého klienta je postup následující: klient si vyčistí zuby 10

11 sám nebo za pomoci pečovatele si umyje krk, paže, hrudník záda a oblast genitálu myje pečovatel, při těchto úkonech používá rukavice třísla, genitál a oblast konečníku se myje nejlépe jednorázovou žínkou a čisticí pěnou, pod pacienta vsuneme podložní mísu, po umytí a opláchnutí vodou tyto části vysušíme ručníkem, na oblast genitálu je určen zvláštní ručník, oblast třísel můžeme ošetřit zásypem na opruzeniny pokožku natřeme masážní emulzí, gelem, krémem a vmasírujeme pokud pacient nezvládne péči o vlasy a nehty, tak mu pečovatel pomůže pacienta oblékneme do čistého prádla Celkové mytí Jedná se o umytí celého těla a nahrazuje sprchování nebo koupel ve vaně. Některé klienty je možné přemístit na pojízdný vozík a celkovou koupel vykonat v koupelně. Má to své výhody a pro klienta je to příjemnější než celková koupel na lůžku. V rámci celkové koupele existují pomocná zařízení zvedáky, které umožní klientům přesunout se do vany a vykoupat se. Dokonce existují i speciálně tvarované vany určené ke koupeli klientům se sníženou soběstačností. Celkové mytí klienta v koupelně Připravené pomůcky: žínka ručník intimní gel mýdlo, sprchový gel rukavice čisté prádlo Postup: zkontrolujeme, jestli je koupelna po předchozím pacientovi vydezinfikována, zda sprchový kout vlastní protiskluzovou podložku, zda má koupelna přiměřenou teplotu klienta převezeme na křesle do koupelny při mytí klienta používáme rukavice je-li klient schopný se postavit, požádáme jej, aby se chytil madel klienta osprchujeme teplou vodou, potom jej namydlíme pomocí žínky, mýdla a opláchneme teplou vodou 11

12 na intimní oblasti použijeme speciální přípravek u mužů je třeba dbát na řádné umytí předkožkového vaku u žen dokonale a ve správném pořadí myjeme rodidla a konečník hrozí riziko zanesení infekce do močového ústrojí klienta osušíme ručníkem, vmasírujeme relaxační emulzi převlékneme do čistého prádla a odvezeme na lůžko předtím, než klienta uložíme, tak upravíme lůžko Celkové mytí klienta na lůžku Je velice fyzicky náročné, proto jej vykonávají alespoň dvě osoby. Pomůcky: čisté osobní prádlo a ložní prádlo, prostěradlo na přikrytí klienta během hygieny umyvadlo dva ručníky, dvě žínky mýdlo, tělový šampón kosmetické přípravky tělové mléko, krémy, deodoranty, léčivé masti na ošetření defektů kůže hřeben, štětičky na čištění uší, zubní kartáček a pasta emitní miska, buničina, gumové rukavice, podložní mísa Postup: pečovatel musí informovat klienta, že ho umyje na lůžku, zdůvodní, z jakých důvodů je koupel realizována na lůžku a ne v koupelně pečovatel dodržuje vhodnou teplotu pokoje, aby klient se neprochladil a nenastydnul pečovatel si připraví pomůcky včetně zástěny k lůžku klienta vzhledem ke klientově intimitě pečovatel pracuje v ochranném oděvu pečovatel z lůžka odstraní deku a polštář, antidekubitní a polohovací pomůcky pacient je během této vykonávané hygieny přikrytý čistým prostěradlem ošetřující personál respektuje stud klienta, odhaluje pouze tu část těla, kterou právě umývá prostěradlo na zakrytí klienta položíme na pokrývku klienta, pak pokrývku pečovatel vytáhne a nechá nemocného přikrytého jenom prostěradlem voda v umyvadle musí mít přiměřenou teplotu, mění se podle potřeby 12

13 nejprve pečovatel omyje obličej vodou bez použití mýdla, oči čistí od vnitřního koutku k zevnímu tělo se myje postupně, pečovatel začíná od krku směrem k nohám jeden pečovatel klienta omývá, druhý otírá, stojí na obou stranách lůžka, nikoliv vedle sebe pečovatel postupuje přes krk, hrudník, podpaží a horní končetiny, vodou pečovatel nešetří, kůže klienta se musí důkladně omýt od mýdla při umývání zad klienta otočíme na bok, po umytí zad a hýždí pečovatel kůži promaže tělovým mlékem, emulzí k masáži na hygienu dolní poloviny těla pečovatel použije jiné umyvadlo na nohou si pečovatel všímá hlavně nehtů, staří lidé můžou mít nehty ztluštělé, zhrublé, zde může být nápomocna pedikérka pečovatel ošetří kožní poranění např. dekubity, popraskané paty, vředy na lýtkách a okolo kotníků třísla pečovatel promaže ochranným krémem po skončení hygieny pečovatel klienta učeše, provede hygienu dutiny ústní, ostříhá nehty na rukou, podle potřeby se pečovatel věnuje mytí vlasů nakonec pečovatel použité prádlo vloží do pytlů, použité pomůcky pečovatel vydezinfikuje, hygienické potřeby klienta pečovatel uloží na určené místo pečovatel použité rukavice vloží také do pytle, pečovatel řádně vydezinfikuje použité umyvadlo, po vykonání všech úkonu si pečovatel umyje ruce, provede dezinfekci a kosmeticky ošetří ruce pečovatel provede o výkonu záznam do dokumentace Péče o osobní hygienu kojenců a batolat Hygienická péče u malých dětí je stejně důležitá jako u dospělých. Velice důležitá je v oblasti výchovy k hygienickým návykům. Malé děti jsou nesoběstačné a péči o hygienu nezvládají. Kojenci a batolata mají jemnou a velice zranitelnou kůži, která vyžaduje každodenní ošetření. Do hygienické péče zahrnujeme péči o kůži, péči o ruce, péče o vlasy, nehty, oči, dutinu ústní, péči o vyprazdňování. Koupel kojence Pomůcky: jemná žínka, osuška 13

14 vanička na koupání dětské mýdlo přípravky na ošetření kůže dětský olej kartáček na vlasy nůžky na nehty štětičky na vysušení ušních boltců dětský teploměr emitní miska Postup: zajištění přiměřené teploty v místnosti přibližně 27 stupňů Celsia připravené všechny pomůcky připravíme vodní lázeň, teplota vody je stupňů Celsia dítě opatrně svlékneme a přeneseme do vaničky držení dítěte při přenášení: loket jedné ruky podpírá hlavičku a ramínka, druhá ruka drží zespodu stehno dítěte, prsty jsou rozloženy a podpírají zadeček Postup při vlastní koupeli a ošetření kůže: do vaničky položíme lehátko, aby dítě mělo hlavičku nad vodou nejprve umyjeme obličej vodou a osušíme, pak navlhčíme vlásky a umyjeme šampónem, pokud má dítě více vlásků, před splachováním vody nakloníme hlavičku dozadu a pomalu poléváme vlásky čistou vodou, dáváme pozor, aby se šampón nedostal do očí miminka namydlenou žínkou nebo rukou omyjeme krk, hrudník a celé tělíčko, postupujeme směrem k dolním končetinám na závěr umyjeme genitál starší kojence necháme ve vodě sedět, nutné je zajistit bezpečí dítěte po omytí vodou přeneseme kojence na přebalovací stůl nebo jinou pevnou podložku kůži dítěte osušíme včetně vlásků, kůži ošetříme olejíčky nebo tělovým mlékem, postupujeme od hlavičky k nožičkám genitál a anální oblast ošetříme příslušnými mastmi, vysušíme ušní boltce, štětičky nezavádíme přímo do zevního zvukovodu po osušení a ošetření kůže dítě oblečeme do čistého prádla a přiložíme plenu, vlásky učešeme ostříháme nehty na rukou do obloučku, na nohách rovně 14

15 Mytí vlasů klienta na lůžku: Mytí vlasů na lůžku je náročné jak pro pečovatele, tak i pro klienta. V domácnosti je výkon daleko složitější vzhledem k uspořádání nábytku pokoje. Pokud je to možné, tak vlasy myjeme vždy mimo lůžko. Mytí vlasů se věnujeme jedenkrát týdně, podle potřeby nebo přání klienta může být i častější. V některých zařízeních nebo v domácnostech je k dispozici nafukovací vanička pro mytí hlavy. Pomůcky: šampón na vlasy, kondicionér, tužidlo vysoušeč vlasů hřeben dva ručníky, igelitové podložky nebo pláštěnky Postup při mytí vlasů na lůžku: informujeme a domluvíme se s klientem na postupu mytí vlasů připravíme si všechny pomůcky před výkonem si pečlivě umyjeme ruce z lůžka odstraníme polštář a na jeho místo položíme igelitovou podložku na ni položíme vaničku, na límec vaničky klient pohodlně uloží hlavu ramena klienta chráníme igelitovou podložkou dbáme na ochranu uší vlasy namočíme, umyjeme šampónem, spláchneme špinavou vodu vypustíme odtokovou hadicí z vaničky do kbelíku vlasy vysušíme ručníkem, rozčešeme a dosušíme fénem odstraníme vaničku a igelitovou podložku a zpět vložíme polštář pomůcky umyjeme, vydezinfikujeme, uklidíme Péče o dutinu ústní Chodící a pohyblivý ležící klient je schopen si vyčistit zuby sám. Velice důležitá je metoda čištění chrupu. Hlavně u dětí a osob, které mají zdravé dásně, se doporučuje metoda, kdy zuby čistíme krouživými pohyby z obou stran. Nakonec horizontálními pohyby vyčistíme plošky. Další metoda se nazývá vertikální kombinovaná metoda, která spočívá ve stíravém pohybu 15

16 z dásní na zuby. V každém úseku se tento pohyb opakuje 5 6 krát. Pak vyčistíme zase horizontálními pohyby kousací plošky. U některých klientů nejsme schopni provést běžnou hygienu dutiny ústní, a proto se využívají alternativní postupy péče o zuby. Indikace ke zvláštní péči o dutinu ústní umírající osoby klienti v bezvědomí klienti po ochrnutí lícního nervu osoby, které prodělaly centrální mozkovou příhodu Pomůcky: gumové rukavice emitní miska přípravky určené k hygieně sterilní tampóny vatové tyčinky ručník kelímek na pití Postup: před výkonem provedeme hygienu rukou informujeme klienta o výkonu klienta uložíme do polohy vpolosedě, pod bradu uložíme ručník prohlédneme celá ústa, jazyk dutinu ústní můžeme vytřít vatovými tyčinkami, odstranit nečistoty, můžeme použít i sterilní tampóny, které držíme sterilními kleštěmi peánem, tampón namočíme do glycerinu a při hygieně postupujeme od kořene jazyka ke špičce horní patro čistíme odzadu k přední části na závěr otřeme rty vazelínou nebo glycerinem pokud je klient schopný přijmout tekutinu, necháme jej vypláchnout ústa po ukončení výkonu pomůcky vydezinfikujeme, uložíme na své místo provedeme hygienu rukou výkon zaznamenáme do dokumentace 16

17 Péče o umělý chrup: pečujeme stejně důkladně jako o chrup trvalý Postup při mytí zubní protézy: zubní protézu vyjmeme za pomocí mulu na odložení protézy využijeme emitní misku umělý chrup vyčistíme zubním kartáčkem a pastou zubní protézu opláchneme tekoucí vodou klientovi podáme ústní vodu Péče o vousy žiletka nebo holicí strojek holicí pěna umyvadlo 2 ručníky žínka voda, gel nebo balzám po holení Holení žiletkou: zjistíme směr růstu vousů klientovi dáme ručník, aby nedošlo k znečištění prádla žínkou opláchneme obličej vlažnou vodou, naneseme na něj holicí pěnu holíme pevnými tahy, žiletku pravidelně vyplachujeme po ukončení holení klientovi omyjeme obličej vodou a osušíme ručníkem naneseme vodu po holení Holení elektrickým strojkem holicí stojek musí být čistý přes hruď klienta položíme ručník obličej umyjeme za pomoci žínky a vlažné vody osušíme, začneme holit sejmeme ručník, obličej potřeme vodou po holení a strojek vyčistíme Péče o nehty při ranní hygieně zkontrolujeme, zda klient nevyžaduje manikúru 17

18 nehty na rukou zastřiháváme do oblouku, nehty na nohou rovně při ošetřování nohou používáme rukavice klientovy dolní končetiny podložíme ručníkem, potřeme speciálním dezinfekčním přípravkem a začneme upravovat plosky nohou můžeme postříkat deodorantem ruce natíráme výživným krémem celou pedikúru vykonává pedikérka Hygienické vyprazdňování moči 1. vyprazdňování klienta chodícího muži močí vestoje, ženy vsedě 2. ležící klient používá pomůcky k vyprazdňování moči mužům jsou určeny skleněné nebo plastové lahve, lahve jsou umístěny v košíku, který je zavěšen u lůžka, lahve jsou několikrát denně vylévány, myty a dezinfikovány 3. částečně pohyblivé ženy mají k dispozici pojízdný klozet opatřený kolečky 4. ležící klienti se vyprazdňují do podložní mísy Inkontinence je samovolný odchod moči. Pro inkontinentní klienty existuje řada pomůcek, jedná se o tyto pomůcky: savé podložky speciálně tvarované vložky různých velikostí a sacích schopností plenkové kalhoty pomůcky k ošetření inkontinentního klienta: jednorázové rukavice umyvadlo jednorázová žínka intimní gel buničina plena čisté spodní prádlo Postup hygienické péče: k lůžku si připravíme potřebné pomůcky klienta o úkonu informujeme klienta svlékneme, odstraníme použité plenkové kalhoty, otočíme ho na bok, znečištěnou kůži otřeme buničinou 18

19 na lůžko dáme plenu, omýváme směrem od genitálií ke konečníku žínkou a intimním gelem omyté části vytřeme do sucha, oblékneme čisté plenkové kalhotky, pyžamo Hygienické vyprazdňování stolice 1. vyprazdňování klienta chodícího probíhá běžným způsobem, místnost WC by měla být opatřena madly 2. částečně pohyblivý klient používá pojízdný klozet opatřený kolečky, po vykonání potřeby pečovatel obsah klozetu odstraní a vydezinfikuje 3. ležící klient vykonává potřebu na lůžku, k vyprazdňování na lůžku slouží podložní mísy, mísa se poskytne klientovi tehdy, pokud cítí potřebu, pečovatel ji přináší vždy přikrytou, klienta požádá o spoluprácí, jakmile klient nadzdvihne pánev pomocí hrazdičky, pečovatel vloží pod klienta mísu; bezvládné klienty pečovatel otočí na bok, mísu přiloží k hýždím a opět jej otočí, klientovi pomůže pečovatel vykonat intimní hygienu, poté pečovatel obsah mísy vylije do klozetu sleduje množství stolice, její barvu, konzistenci, zápach, pečovatel mísu vyčistí a vydezinfikuje Prevence dekubitů (proleženin) Proleženina znamená místní odumření tkáně. Faktory ovlivňující vznik dekubitů: 1. zevní faktory přímý tlak intenzita a délka působení tlaku na stejné místo tření nejčastěji vzniká o podložku střižná síla vzniká kombinací tlaku a tření vlhkost 2. vnitřní faktory mobilita imobilní člověk není schopen měnit svoji polohu podle svého pohodlí a potřeby věk ve vyšším věku je omezena regenerační schopnost organismu, dochází tak ke snižování elasticity a pevnosti kůže tělesná hmotnost a stav výživy ztráta hmotnosti vede ke snížení množství tělesného tuku, podkožního vaziva a ke svalové atrofii další nemoci nemoc narušuje obranyschopnost organismu vliv léků 19

20 Predilekční místa vzniku dekubitů = místa nejčastějšího výskytu: trn 7. krčního obratle ramenní kloub loketní klouby kolenní klouby kyčelní klouby v oblasti kříže paty kotníky Fáze dekubitů 1. stupeň erytém (překrvení) projevuje se zarudnutím kůže, při mírném stlačení prsty erytém bledne příznaky mírný otok, jemně zarudlá kůže 2. stupeň kůže je zarudlá, prokrvení přetrvává i po stlačení, tkáň začíná odumírat příznaky místní zarudnutí, zduření postižené části, někdy se vyskytuje puchýř 3. stupeň dochází k nekróze odumření tkáně příznaky narušená integrita kůže 4. stupeň vřed se rozšiřuje do hlubších struktur příznaky rozpad tkáně, připomíná otevřenou ránu 5. stupeň odumření tkáně, dochází k destrukci a rozpadu svalu příznaky suchá černá nekróza, hnilobný zápach Klasifikace dekubitů podle Torrance [torens]: 1. stupeň erytém 2. stupeň zvředovatění kůže 3. stupeň postižení hlubších míst 20

21 4. stupeň nekróza tkáně Prevence a léčba dekubitů: 1. snížení tlaku změna polohy, vhodná po 30 minutách používání polohovacích pomůcek věnečky, tunely, válce, klíny, podložky zdravotní matrace s antidekubitním účinkem speciální lůžka vodní, vzduchová speciální podložky nepoužíváme gumové podložky Ukázky polohovacích pomůcek: polohovací váleček věneček polohovací klín polohovací podložka 2. pravidelná kontrola 3. hygienická péče zvýšené nároky na osobní hygienu 4. speciální krytí 5. zajištění dostatečného přísunu potravin a tekutin špatná výživa zhoršuje hojení ran důležitý přísun bílkovin, vitaminů a minerálů 6. chirurgické odstranění 21

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 4. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Multidisciplinární péče

Multidisciplinární péče Multidisciplinární péče Časopis pro pracovníky a studenty působící ve zdravotní a sociální oblasti ISSN 1801-0199 MK ČR E 16684 Ročník 1, 2006, Číslo 3, vychází čtvrtletně Jednotlivá čísla naleznete na

Více

Parkinsonova choroba z pohledu všeobecné sestry. Svatava Klubusová

Parkinsonova choroba z pohledu všeobecné sestry. Svatava Klubusová Parkinsonova choroba z pohledu všeobecné sestry Svatava Klubusová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou Parkinsonovy choroby z pohledu všeobecné sestry. V teoretické

Více

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny

Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Život pokračuje! Informační brožura pro pacienty po transplantaci ledviny Text aktualizovaný 2012 Obsah Úvod 3 Ledviny 4 Transplantace ledviny 7 Zdravotní péče po propuštění z nemocnice 14 Život po transplantaci

Více

11. Ošetřovatelská kasuistika

11. Ošetřovatelská kasuistika 11. Ošetřovatelská kasuistika Afghánská žena hospitalizovaná v České republice pro dekompenzovaný diabetes mellitus s rozvinutými komplikacemi (Kasuistika je modelová, obsahuje v ošetřovatelském plánu

Více

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost

PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost PEČOVATELSTVÍ 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů

Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Vybrané metodické postupy k mapování potřebné podpory osob s postižením a seniorů Výstupy vzdělávacího programu Metody vyhodnocování informací k hodnocení stupně závislosti osob na pomoci jiné fyzické

Více

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group

Active & Youth. Kniha o zdravém zivotním stylu. Dr. Jan Hejma. Managed by Vyšehrad 2000 Group Active & Youth Kniha o zdravém zivotním stylu Dr. Jan Hejma Managed by Vyšehrad 2000 Group 3 Obsah Wellness správný životní směr... 5 Dobré zdraví jako součást našeho životního stylu... 11 Základem je

Více

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název vzdělávacího programu... 3 3. Popis vzdělávacího programu... 3 4. Cíl... 4 5. Cílová

Více

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy:

nevytvá ejte nelegální kopie ipravujeme pro Vás další CD s t mito tématy: Vážení přátelé, již více než 3 roky se snažíme zajistit pro Vás kurzy, školení a pomůcky z evropských fondů. Příručka na CD, která se Vám dostala do rukou, vznikla jako jeden z produktů projektu MOST Moderní

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová

Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Redakční rada: Markéta Hellerová Stanislava Pánová Helena Sajdlová Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 4, Praha 2, ve vydavatelství Bomton agency, s.r.o. Václavské nám. 43, Praha 1 Lektorovali:

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce

MASARYKOVA UNIVERZITA. Diplomová práce MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra sociální pedagogiky Sociální determinanty zdraví a způsob života u osob po cévní mozkové příhodě Diplomová práce Brno 2009 Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá,

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík

NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI. MUDr. Juljo Hasík NEBOJTE SE PRVNÍ POMOCI MUDr. Juljo Hasík Vážení přátelé, každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci.

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz

Vademecum zdraví. také na. internetu. Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte. www.vademecum-zdravi.cz Vademecum zdraví také na internetu @ Všechna předchozí čísla i něco navíc! Navštivte www.vademecum-zdravi.cz Editorial Vážení čtenáři, v poslední době se stále častěji hovoří o tom, že Česká republika

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením. Petra Bendová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením. Petra Bendová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami s tělesným postižením Petra Bendová Olomouc 2007 Oponent: Ing. Libor Podešva, Ph.D. 1. vydání Sdružení obcí Mikroregionu

Více

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ

SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ SOUHRN POTRAVINY A VÝŽIVA III. ROČNÍK KUCHAŘ - ČÍŠNÍK SSOU ATHOZ 1 FYZIOLOGIE VÝŽIVY Trávicí ústrojí a jeho části Vše, co živý organismus potřebuje na výstavbu a ustavičnou přestavbu svého těla, získává

Více

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění

NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění NORDIC WALKING jako významná, snadná a levná prevence mnoha civilizačních onemocnění Motto: Každý je tak starý jak se cítí, cítí se úměrně svému zdraví a zdraví má úměrně tomu, co je pro ně ochoten udělat.

Více

Komunikace s agresivním pacientem

Komunikace s agresivním pacientem Metodický list č. 1: Název školy: Vypracovala: Komunikace s agresivním pacientem SZŠ Jaselská Mgr. Michaela Madudová Anotace: Metodický list slouží k uvedení do problematiky Komunikace s agresivním pacientem,

Více

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz

Sportovní masáž. Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Sportovní masáž Dominik Volavý 2013, www.ascm.cz; www.omasazi.cz Obsah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Úvod.....4 Historie masáží...7 Účinky

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

PROJEKT První pomoc => šance pro život

PROJEKT První pomoc => šance pro život PROJEKT První pomoc => šance pro život Obsah TISKOVÁ ZPRÁVA... 1 1. ZAHÁJENÍ PROJEKTU... 2 1.1 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM... 3 1.2 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO, FYZIOLOGICKÉ FUNKCE... 6 1.2.1 VYŠETŘENÍ RANĚNÉHO...

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK

WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK WELLNESS CENTRUM VITALINE - CENÍK Wellness centrum VitaLine Vstup do wellness centra na 1 hodinu (vnitřní bazén + whirlpool): dospělý 90 Kč dítě do 11,9 let 45 Kč Vstup do wellness centra na 2 hodiny (zahrnuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Renata Míková FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Renata Míková Studijní obor: Všeobecná

Více