PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost"

Transkript

1 PEČOVATELSTVÍ 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/ GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD, Lomnice u Tišnova, s. r. o. v roce 2011

2 Obsah 1 Osobní péče o mobilního a imobilního klienta Klient ve zdravotnickém zařízení a v ostatních zařízeních Hygienická péče Péče o výživu Sledování fyziologických funkcí Pohybová aktivizace Péče o lůžko Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Moderní technika v ošetřovatelství a pečovatelství Mobilizace klienta z lůžka, elektrické lůžko, využití moderního pečovatelského lůžka Transportní stretcher, zdravotnické křeslo, transportní a zvedací systémy pro imobilní klienty, invalidní vozík Manipulace s klientem, manipulace při hygieně, polohování klienta, využití zdravotnické techniky při prevenci dekubitů, pasivní a aktivní antidekubitní matrace, jídelní stolky, zajištění komfortu klienta Pracovní list č Péče v domácnosti Význam a poslání domácí péče, zavedení domácí péče, vhodnost zavedení domácí péče, vývoj domácí péče v ČR, poskytovatelé domácí péče, organizační forma domácí péče, financování domácí péče Hlavní zásady osobní asistence, náplň práce osobních asistentů, rozvoj osobní asistence Pečovatelská služba, její úkony a úhrady, péče o osobní hygienu klienta, kompenzační pomůcky, péče o domácnost klienta Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Hygiena a epidemiologie Pojem hygiena, hygiena všeobecná a komunální, hygiena dětí a dorostu, hygiena práce, hygiena výživy, hygiena záření, hygiena zdravotnických zařízení, sociálních Imunologie, epidemiologie výskytu infekčního onemocnění, proces šíření nákazy, zdroj nákazy, přenos, zvyšování odolnosti populace, rozdělení infekčních chorob Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Pracovní list č Seznam použitých zkratek Seznam použité literatury

3 1 Osobní péče o mobilního a imobilního klienta 1.1 Klient ve zdravotnickém zařízení a v ostatních zařízeních Péče o klienty musí vycházet z jejich potřeb. Potřeba je to, co lidská bytost nutně potřebuje pro svůj život. Potřeby se během života mění jak kvalitativně, tak i kvantitativně. Co je prioritní a významné, se mění v důsledku věku, nemoci, okolností, osobnosti jedince, kvality mezilidských vztahů. Z hlediska potřeb klienta lze péči rozdělit: akutní péče dlouhodobá péče lékařská péče ošetřovatelská péče rehabilitační péče logopedická péče duchovní péče Věk a nemoc ovlivňují, do jakých zařízení zdravotnické a jiné péče bude nutné klienta zařadit. Jedná se o tato nejzákladnější zařízení: nemocnice léčebny dlouhodobě nemocných rehabilitační ústavy domovy pro seniory centra sociálních služeb domovy se zvláštním režimem chráněná bydlení stacionáře Nemocnice Je lékařské zařízení určené k léčení lidí. Klasická nemocnice se skládá z několika částí lůžková oddělení, specializované ambulance, paraklinická oddělení, technické zázemí a vedení management. 3

4 Práva pacientů 1. Pacient má právo na ohleduplnou odbornou zdravotnickou péči vykonávanou kvalifikovanými pracovníky. 2. Pacient má právo znát jméno lékaře, popřípadě dalších zdravotnických pracovníků, kteří ho ošetřují. 3. Pacient má právo žádat soukromí i služby přiměřené možnostem ústavu, možnost denně se stýkat se členy své rodiny. Omezení takovéhoto způsobu může být provedeno pouze ze závažných důvodů. 4. Pacient má právo získat od svého lékaře fakta potřebná k tomu, aby mohl před zahájením každého dalšího nového diagnostického postupu rozhodnout, jestli s ním souhlasí, kromě případů akutního ohrožení. 5. Pokud existuje i více alternativních postupů nebo pokud pacient vyžaduje informace o léčebných alternativách, má na seznámení s nimi právo. 6. Pacient má právo odmítnout léčbu v rozsahu, který povoluje zákon, a má být zároveň informován o zdravotních důsledcích tohoto svého rozhodnutí. 7. Pacient má právo na to, aby v průběhu ambulantního i nemocničního vyšetření, ošetření a léčby byly brány ohledy na jeho soukromí a stud. Konzultace a léčba jsou věcí důvěrnou a musí být provedeny diskrétně. 8. Pacient má právo očekávat, že veškeré zprávy a záznamy týkající se jeho léčby jsou důvěrné. Ochrana informací o nemocném musí být zajištěna i v případech počítačového zpracování. 9. Pacient má právo očekávat, že nemocnice musí podle svých možností vyhovět pacientovým žádostem o poskytování péče v míře odpovídající povaze onemocnění. Pacient může být předán i jinému léčebnému ústavu, případně tam být převezen poté, když mu bylo poskytnuto úplné zdůvodnění a informace o nezbytnosti tohoto předání a o ostatních alternativách, které přitom existují. Instituce, která má nemocného převzít do své péče, musí přeložení nejprve schválit. 10. Pacient má právo očekávat, že jeho léčba bude vedena s přiměřenou kontinuitou. Po propuštění má právo očekávat, že nemocnice určí postup, jímž bude jeho lékař pokračovat v informacích o tom, jaká bude jeho další péče. 11. Pacient má právo na podrobné a jemu srozumitelné vysvětlení v případě, že se lékař rozhodne k nestandardnímu postupu. Písemný vědomý souhlas nemocného je podmínkou k zahájení neterapeutického i terapeutického výzkumu. Pacient může 4

5 kdykoliv, a to bez uvedení příčin, z experimentu odstoupit, když byl poučen o případných zdravotních důsledcích takového rozhodnutí. 12. Nemocný v závěru života má právo na citlivou péči všech zdravotníků, kteří musí respektovat jeho přiměřená přání. 13. Pacient má právo a povinnost se řídit platným řádem zdravotnické instituce, kde se léčí (tzv. nemocniční řád). 14. Pacient má právo kontrolovat svůj účet. Charta práv dětí v nemocnici: 1. Děti jsou do nemocnice přijímány pouze tehdy, pokud péče, kterou vyžadují, nemůže být stejně dobře poskytnuta v domácím ošetřování nebo při ambulantním docházení. 2. Děti v nemocnici mají právo na kontakt se svými rodiči. 3. Děti nebo jejich rodiče mají právo na informace v takové podobě, jaká odpovídá jejich věku a chápání. 4. Děti a především jejich rodiče mají právo se podílet na rozhodování ohledně zdravotní péče, která je jim poskytována. 5. S dětmi se musí zacházet s taktem a pochopením. 6. Dětem se musí dostávat péče náležitě školeného personálu, který si je plně vědom fyzických i emocionálních potřeb dětí. 7. Děti mohou nosit své vlastní oblečení a mít s sebou v nemocnici své věci. 8. O děti musí být pečováno společně s jinými dětmi stejné věkové skupiny. 9. Děti musejí být v prostředí, které je zařízeno a vybaveno tak, aby odpovídalo jejich vývojovým potřebám i požadavkům a aby zároveň vyhovovalo bezpečnostním pravidlům a zásadám péče o děti. 10. Děti musejí mít příležitost ke hře, odpočinku a vzdělávání. Léčebny dlouhodobě nemocných LDN Jsou zdravotnická zařízení, která tvoří součást soustavy zdravotnických zařízení patřících mezi odborné léčebné ústavy, jejichž péče navazuje na péči nemocnic. LDN jsou určeny pro poskytování specializované ústavní péče zaměřené především na ošetřovatelskou a rehabilitační péči o osoby trpící déletrvajícími nemocemi. Vedle léčebné, ošetřovatelské a rehabilitační péče je důležitá i psychosociální péče. 5

6 Domácí řád v LDN: 1. Přijetí do léčebny se uskutečňuje na doporučení ošetřujícího lékaře z jiného zdravotnického zařízení. 2. Po dobu hospitalizace se stará o pacienta ošetřující lékař, všeobecné sestry a ostatní personál. 3. Pacient je vyšetřen přijímacím lékařem a je seznámen s léčebným režimem, který pacient stvrdí svým podpisem. 4. Pacient je všeobecnou sestrou seznámen s dodržováním domácího řádu, nejpozději do 48 hodin po přijetí na lůžko pacienta navštíví sociální sestra, nutriční terapeutka, fyzioterapeutka. 5. Pokud má pacient u sebe cenné předměty, peníze, doporučuje se, aby si pacient tyto cennosti a hotovost uložil do nočního stolku se zámkem. 6. Pokud má pacient u sebe léky, odevzdá je sloužící sestře. 7. Pacient dostane prádlo dle individuální potřeby, které při odchodu vrací. 8. Pacient může mít své osobní věci: šampón, mýdlo, papuče, ponožky, župan, toaletní papír a další věci po dohodě s personálem. 9. Každý nově přijatý pacient je umístěn na čisté lůžko, výměna ložního prádla se provádí dle potřeby pacienta, nejméně dvakrát týdně. 10. Toaleta a ošetření pacientů se provádí denně a dle potřeby. Koupání jedenkrát týdně a dle potřeby. Pokud to uvedený zdravotní stav nemocného nedovoluje, hygienická péče se provádí na lůžku. 11. Ranní buzení probíhá nejdříve v 7.00 hodin. 12. Rozdělování léků provádí sestra podle ordinace ošetřujícího lékaře, pacient by měl požít lék v přítomnosti sestry. 13. Stravování se řídí řádem stravovacího provozu, dietu pacienta určuje lékař s nutriční terapeutkou. Návštěvy pacientů mohou přinést potraviny s možností uložení do chladicího boxu ve společenské místnosti. 14. Úklid pokojů se provádí denně. Větrání pokojů se uskutečňuje několikrát za den, dle domluvy s pacienty na pokoji a dle klimatických venkovních a vnitřních podmínek. Větrání na pokojích s ležícími pacienty zajistí ošetřující personál. 15. Zachovávání čistoty v zařízení zabraňuje nozokomiálním nákazám, zároveň je součástí léčení. Proto je nutné zachovávat čistotu na pokojích, chodbách, a koupelnách. 6

7 16. Noční klid je v letním období od hodin, v zimním období od hodin. Na pokojích by pacient neměl rušit hlukem nebo jinými rušivými projevy, které by obtěžovaly ostatní nemocné. 17. Vycházky pacientů v areálu nemocnice a pobyt na venkovní terase u částečně nebo zcela imobilních pacientů zajišťuje rodina nebo ošetřovatelský a rehabilitační tým. Mobilní pacienti se pohybují na terase a v areálu nemocnice samostatně. 18. Rozhlas a televizi může uživatel péče užívat bez omezení. 19. Informace o zdravotním stavu pacienta podá ošetřující nebo sloužící lékař denně, v době návštěv. 20. Je zakázáno donášet do zařízení alkoholické nápoje a návykové látky. Služby nabízené v LDN: Lékařská péče po dobu 24 hodin, s možností konsiliárních vyšetření přímo v LDN, nebo na odborných ambulancích, s možností převozu k akutnímu vyšetření či hospitalizaci v nemocnici kdykoliv. Ošetřovatelská péči s cílem udržet nebo zlepšit současnou kvalitu života pacientů. Při poskytování ošetřovatelské péče je využíváno prvků z konceptu bazální stimulace a kinestetické mobilizace. Léčba dekubitů, bércových vředů, chronických kožních ran, péče o stomii. Péče o výživu, zajištění doplňkové výživy ve spolupráci s nutričními specialisty. Rehabilitační péče, jejíž charakter se odvíjí od celkového zdravotního stavu pacienta. Cílem rehabilitační péče je dosažení takového stupně kompenzace a soběstačnosti, který pacientovi vyžadujícímu dlouhodobější léčbu dovolí návrat do domácího prostředí, nebo bezproblémový přechod do sociální instituce, pokud propuštění domů není z objektivních důvodů možné. Logopedická péče. Duchovní péče. Zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek po propuštění z LDN. 7

8 Rehabilitační ústav Rehabilitační ústav Kladruby je odborný léčebný ústav zaměřený na poskytování ústavní celodenní komplexní rehabilitační léčby klientů po úrazech a operacích pohybového i nervového systému. Ústav je státní příspěvkovou organizací, řízenou Ministerstvem zdravotnictví ČR. Mimořádná kvalita a výsledky poskytované péče jsou podloženy 60letou tradicí, vysokou profesionální úrovní a zdatností ošetřujícího personálu, specifickou organizací léčby, která probíhá v příjemném prostředí s využitím nejmodernějších rehabilitačních metod, prostředků a zařízení. Rehabilitační péče je celodenní, intenzivní, nabízí i léčbu ambulantní. Ústav má uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami. Kapacita ústavu je 250 lůžek. Rehabilitační léčba je uskutečňována v bezbariérovém prostředí, v komplexu budov vzájemně propojených systémem chodeb. Klienti jsou ubytováni v šesti lůžkových odděleních. Rehabilitace se uskutečňuje v nových budovách, v moderně vybavených cvičebnách, velké tělocvičně a menších tělocvičnách. Je zde bazén pro individuální fyzioterapii, 2 bazény pro skupinová cvičení, plavecký bazén a fitnesscentrem. Součástí rehabilitační budovy je moderně vybavené oddělení hydroterapie, fyzikální terapie a ergoterapie. Rehabilitační program zahrnuje také péči logopedickou, psychologickou, služby socioterapeutické a protetické. V rámci rehabilitačního programu mají klienti možnost absolvovat kursy autoškoly pro tělesně postižené nebo kondiční jízdy Pro volný čas jsou připraveny různé kulturní i sportovní akce. 8

9 Cílem rehabilitačního procesu je návrat klienta k plnohodnotnému způsobu života, zlepšení fyzické a psychické kondice (pocit celkové pohody), nácvik správných pohybových návyků. Program preventivních pobytů: vstupní vyšetření lékařem a fyzioterapeutem s následným zhodnocením celkového zdravotního stavu a stavu pohybového systému, sestavení programu podle individuálních potřeb cvičení v bazénu se zaměřením na bolesti zad plavání v bazénu s možností nácviku správného plaveckého stylu, kondiční plavání částečné a reflexní masáže vířivé koupele a whirpool skupinové cvičení v tělocvičně s důrazem na nácvik správného držení těla, posilovací a protahovací cviky, dechové a relaxační cvičení, využití cvičebních pomůcek nácvik sestavy cvičení fitness instruktáž cvičení na přístrojích pod vedením fyzioterapeuta s licencí rotopedy využití tělocvičny k míčovým hrám dle zájmu relaxační skupina pod vedením psychologa s uplatněním prvků jógy, meditací zájmové využití v ergoterapeutických dílnách ucelené informace formou přednášek a diskusí na téma zdravého životního stylu, výživy, psychohygieny Domovy pro seniory, centra sociálních služeb, domovy se zvláštním režimem, chráněná bydlení, stacionáře viz zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 1.2 Hygienická péče Význam hygienické péče: 1. zdravotní prevence infekcí zamezuje vzniku opruzenin, proleženin a jiných kožních komplikací 9

10 2. psychický spokojenost pocit svěžesti uvolnění klienta 3. estetický kladné přijímání okolím Do hygieny zařadíme: ranní mytí celkové mytí péče o chrup u mužů péče o vousy česání vlasů, mytí vlasů péče o ruce hygienické vyprazdňování Zásady při výkonu hygienické péče: informace klienta o plánovaném výkonu připravené všechny pomůcky zajištění intimity každého klienta snaha, aby klient byl co nejvíce samostatný užívání vhodných mycích prostředků převlečení do čistého prádla Ranní mytí u jednotlivých klientů: Chodící klient provádí ranní hygienu sám. Sám si provádí sprchování nebo celkovou koupel, péči o dutinu ústní, o vlasy, nehty. Částečně soběstačný pacient je takový pacient, který špatně chodí nebo je ochrnutý na jednu polovinu těla, s lehkou mentální retardací, s nohou v sádrovém obvazu apod. Pacient vyžaduje u některých činností, pomoc pečovatele. Pečovatel nachystá pomůcky, klienta doprovodí do koupelny, pomůže mu při sprchování, utírání zad ručníkem, při masáži tělovým mlékem. Pečovatel sleduje jakékoliv změny na kůži pacienta. U nepohyblivého klienta je postup následující: klient si vyčistí zuby 10

11 sám nebo za pomoci pečovatele si umyje krk, paže, hrudník záda a oblast genitálu myje pečovatel, při těchto úkonech používá rukavice třísla, genitál a oblast konečníku se myje nejlépe jednorázovou žínkou a čisticí pěnou, pod pacienta vsuneme podložní mísu, po umytí a opláchnutí vodou tyto části vysušíme ručníkem, na oblast genitálu je určen zvláštní ručník, oblast třísel můžeme ošetřit zásypem na opruzeniny pokožku natřeme masážní emulzí, gelem, krémem a vmasírujeme pokud pacient nezvládne péči o vlasy a nehty, tak mu pečovatel pomůže pacienta oblékneme do čistého prádla Celkové mytí Jedná se o umytí celého těla a nahrazuje sprchování nebo koupel ve vaně. Některé klienty je možné přemístit na pojízdný vozík a celkovou koupel vykonat v koupelně. Má to své výhody a pro klienta je to příjemnější než celková koupel na lůžku. V rámci celkové koupele existují pomocná zařízení zvedáky, které umožní klientům přesunout se do vany a vykoupat se. Dokonce existují i speciálně tvarované vany určené ke koupeli klientům se sníženou soběstačností. Celkové mytí klienta v koupelně Připravené pomůcky: žínka ručník intimní gel mýdlo, sprchový gel rukavice čisté prádlo Postup: zkontrolujeme, jestli je koupelna po předchozím pacientovi vydezinfikována, zda sprchový kout vlastní protiskluzovou podložku, zda má koupelna přiměřenou teplotu klienta převezeme na křesle do koupelny při mytí klienta používáme rukavice je-li klient schopný se postavit, požádáme jej, aby se chytil madel klienta osprchujeme teplou vodou, potom jej namydlíme pomocí žínky, mýdla a opláchneme teplou vodou 11

12 na intimní oblasti použijeme speciální přípravek u mužů je třeba dbát na řádné umytí předkožkového vaku u žen dokonale a ve správném pořadí myjeme rodidla a konečník hrozí riziko zanesení infekce do močového ústrojí klienta osušíme ručníkem, vmasírujeme relaxační emulzi převlékneme do čistého prádla a odvezeme na lůžko předtím, než klienta uložíme, tak upravíme lůžko Celkové mytí klienta na lůžku Je velice fyzicky náročné, proto jej vykonávají alespoň dvě osoby. Pomůcky: čisté osobní prádlo a ložní prádlo, prostěradlo na přikrytí klienta během hygieny umyvadlo dva ručníky, dvě žínky mýdlo, tělový šampón kosmetické přípravky tělové mléko, krémy, deodoranty, léčivé masti na ošetření defektů kůže hřeben, štětičky na čištění uší, zubní kartáček a pasta emitní miska, buničina, gumové rukavice, podložní mísa Postup: pečovatel musí informovat klienta, že ho umyje na lůžku, zdůvodní, z jakých důvodů je koupel realizována na lůžku a ne v koupelně pečovatel dodržuje vhodnou teplotu pokoje, aby klient se neprochladil a nenastydnul pečovatel si připraví pomůcky včetně zástěny k lůžku klienta vzhledem ke klientově intimitě pečovatel pracuje v ochranném oděvu pečovatel z lůžka odstraní deku a polštář, antidekubitní a polohovací pomůcky pacient je během této vykonávané hygieny přikrytý čistým prostěradlem ošetřující personál respektuje stud klienta, odhaluje pouze tu část těla, kterou právě umývá prostěradlo na zakrytí klienta položíme na pokrývku klienta, pak pokrývku pečovatel vytáhne a nechá nemocného přikrytého jenom prostěradlem voda v umyvadle musí mít přiměřenou teplotu, mění se podle potřeby 12

13 nejprve pečovatel omyje obličej vodou bez použití mýdla, oči čistí od vnitřního koutku k zevnímu tělo se myje postupně, pečovatel začíná od krku směrem k nohám jeden pečovatel klienta omývá, druhý otírá, stojí na obou stranách lůžka, nikoliv vedle sebe pečovatel postupuje přes krk, hrudník, podpaží a horní končetiny, vodou pečovatel nešetří, kůže klienta se musí důkladně omýt od mýdla při umývání zad klienta otočíme na bok, po umytí zad a hýždí pečovatel kůži promaže tělovým mlékem, emulzí k masáži na hygienu dolní poloviny těla pečovatel použije jiné umyvadlo na nohou si pečovatel všímá hlavně nehtů, staří lidé můžou mít nehty ztluštělé, zhrublé, zde může být nápomocna pedikérka pečovatel ošetří kožní poranění např. dekubity, popraskané paty, vředy na lýtkách a okolo kotníků třísla pečovatel promaže ochranným krémem po skončení hygieny pečovatel klienta učeše, provede hygienu dutiny ústní, ostříhá nehty na rukou, podle potřeby se pečovatel věnuje mytí vlasů nakonec pečovatel použité prádlo vloží do pytlů, použité pomůcky pečovatel vydezinfikuje, hygienické potřeby klienta pečovatel uloží na určené místo pečovatel použité rukavice vloží také do pytle, pečovatel řádně vydezinfikuje použité umyvadlo, po vykonání všech úkonu si pečovatel umyje ruce, provede dezinfekci a kosmeticky ošetří ruce pečovatel provede o výkonu záznam do dokumentace Péče o osobní hygienu kojenců a batolat Hygienická péče u malých dětí je stejně důležitá jako u dospělých. Velice důležitá je v oblasti výchovy k hygienickým návykům. Malé děti jsou nesoběstačné a péči o hygienu nezvládají. Kojenci a batolata mají jemnou a velice zranitelnou kůži, která vyžaduje každodenní ošetření. Do hygienické péče zahrnujeme péči o kůži, péči o ruce, péče o vlasy, nehty, oči, dutinu ústní, péči o vyprazdňování. Koupel kojence Pomůcky: jemná žínka, osuška 13

14 vanička na koupání dětské mýdlo přípravky na ošetření kůže dětský olej kartáček na vlasy nůžky na nehty štětičky na vysušení ušních boltců dětský teploměr emitní miska Postup: zajištění přiměřené teploty v místnosti přibližně 27 stupňů Celsia připravené všechny pomůcky připravíme vodní lázeň, teplota vody je stupňů Celsia dítě opatrně svlékneme a přeneseme do vaničky držení dítěte při přenášení: loket jedné ruky podpírá hlavičku a ramínka, druhá ruka drží zespodu stehno dítěte, prsty jsou rozloženy a podpírají zadeček Postup při vlastní koupeli a ošetření kůže: do vaničky položíme lehátko, aby dítě mělo hlavičku nad vodou nejprve umyjeme obličej vodou a osušíme, pak navlhčíme vlásky a umyjeme šampónem, pokud má dítě více vlásků, před splachováním vody nakloníme hlavičku dozadu a pomalu poléváme vlásky čistou vodou, dáváme pozor, aby se šampón nedostal do očí miminka namydlenou žínkou nebo rukou omyjeme krk, hrudník a celé tělíčko, postupujeme směrem k dolním končetinám na závěr umyjeme genitál starší kojence necháme ve vodě sedět, nutné je zajistit bezpečí dítěte po omytí vodou přeneseme kojence na přebalovací stůl nebo jinou pevnou podložku kůži dítěte osušíme včetně vlásků, kůži ošetříme olejíčky nebo tělovým mlékem, postupujeme od hlavičky k nožičkám genitál a anální oblast ošetříme příslušnými mastmi, vysušíme ušní boltce, štětičky nezavádíme přímo do zevního zvukovodu po osušení a ošetření kůže dítě oblečeme do čistého prádla a přiložíme plenu, vlásky učešeme ostříháme nehty na rukou do obloučku, na nohách rovně 14

15 Mytí vlasů klienta na lůžku: Mytí vlasů na lůžku je náročné jak pro pečovatele, tak i pro klienta. V domácnosti je výkon daleko složitější vzhledem k uspořádání nábytku pokoje. Pokud je to možné, tak vlasy myjeme vždy mimo lůžko. Mytí vlasů se věnujeme jedenkrát týdně, podle potřeby nebo přání klienta může být i častější. V některých zařízeních nebo v domácnostech je k dispozici nafukovací vanička pro mytí hlavy. Pomůcky: šampón na vlasy, kondicionér, tužidlo vysoušeč vlasů hřeben dva ručníky, igelitové podložky nebo pláštěnky Postup při mytí vlasů na lůžku: informujeme a domluvíme se s klientem na postupu mytí vlasů připravíme si všechny pomůcky před výkonem si pečlivě umyjeme ruce z lůžka odstraníme polštář a na jeho místo položíme igelitovou podložku na ni položíme vaničku, na límec vaničky klient pohodlně uloží hlavu ramena klienta chráníme igelitovou podložkou dbáme na ochranu uší vlasy namočíme, umyjeme šampónem, spláchneme špinavou vodu vypustíme odtokovou hadicí z vaničky do kbelíku vlasy vysušíme ručníkem, rozčešeme a dosušíme fénem odstraníme vaničku a igelitovou podložku a zpět vložíme polštář pomůcky umyjeme, vydezinfikujeme, uklidíme Péče o dutinu ústní Chodící a pohyblivý ležící klient je schopen si vyčistit zuby sám. Velice důležitá je metoda čištění chrupu. Hlavně u dětí a osob, které mají zdravé dásně, se doporučuje metoda, kdy zuby čistíme krouživými pohyby z obou stran. Nakonec horizontálními pohyby vyčistíme plošky. Další metoda se nazývá vertikální kombinovaná metoda, která spočívá ve stíravém pohybu 15

16 z dásní na zuby. V každém úseku se tento pohyb opakuje 5 6 krát. Pak vyčistíme zase horizontálními pohyby kousací plošky. U některých klientů nejsme schopni provést běžnou hygienu dutiny ústní, a proto se využívají alternativní postupy péče o zuby. Indikace ke zvláštní péči o dutinu ústní umírající osoby klienti v bezvědomí klienti po ochrnutí lícního nervu osoby, které prodělaly centrální mozkovou příhodu Pomůcky: gumové rukavice emitní miska přípravky určené k hygieně sterilní tampóny vatové tyčinky ručník kelímek na pití Postup: před výkonem provedeme hygienu rukou informujeme klienta o výkonu klienta uložíme do polohy vpolosedě, pod bradu uložíme ručník prohlédneme celá ústa, jazyk dutinu ústní můžeme vytřít vatovými tyčinkami, odstranit nečistoty, můžeme použít i sterilní tampóny, které držíme sterilními kleštěmi peánem, tampón namočíme do glycerinu a při hygieně postupujeme od kořene jazyka ke špičce horní patro čistíme odzadu k přední části na závěr otřeme rty vazelínou nebo glycerinem pokud je klient schopný přijmout tekutinu, necháme jej vypláchnout ústa po ukončení výkonu pomůcky vydezinfikujeme, uložíme na své místo provedeme hygienu rukou výkon zaznamenáme do dokumentace 16

17 Péče o umělý chrup: pečujeme stejně důkladně jako o chrup trvalý Postup při mytí zubní protézy: zubní protézu vyjmeme za pomocí mulu na odložení protézy využijeme emitní misku umělý chrup vyčistíme zubním kartáčkem a pastou zubní protézu opláchneme tekoucí vodou klientovi podáme ústní vodu Péče o vousy žiletka nebo holicí strojek holicí pěna umyvadlo 2 ručníky žínka voda, gel nebo balzám po holení Holení žiletkou: zjistíme směr růstu vousů klientovi dáme ručník, aby nedošlo k znečištění prádla žínkou opláchneme obličej vlažnou vodou, naneseme na něj holicí pěnu holíme pevnými tahy, žiletku pravidelně vyplachujeme po ukončení holení klientovi omyjeme obličej vodou a osušíme ručníkem naneseme vodu po holení Holení elektrickým strojkem holicí stojek musí být čistý přes hruď klienta položíme ručník obličej umyjeme za pomoci žínky a vlažné vody osušíme, začneme holit sejmeme ručník, obličej potřeme vodou po holení a strojek vyčistíme Péče o nehty při ranní hygieně zkontrolujeme, zda klient nevyžaduje manikúru 17

18 nehty na rukou zastřiháváme do oblouku, nehty na nohou rovně při ošetřování nohou používáme rukavice klientovy dolní končetiny podložíme ručníkem, potřeme speciálním dezinfekčním přípravkem a začneme upravovat plosky nohou můžeme postříkat deodorantem ruce natíráme výživným krémem celou pedikúru vykonává pedikérka Hygienické vyprazdňování moči 1. vyprazdňování klienta chodícího muži močí vestoje, ženy vsedě 2. ležící klient používá pomůcky k vyprazdňování moči mužům jsou určeny skleněné nebo plastové lahve, lahve jsou umístěny v košíku, který je zavěšen u lůžka, lahve jsou několikrát denně vylévány, myty a dezinfikovány 3. částečně pohyblivé ženy mají k dispozici pojízdný klozet opatřený kolečky 4. ležící klienti se vyprazdňují do podložní mísy Inkontinence je samovolný odchod moči. Pro inkontinentní klienty existuje řada pomůcek, jedná se o tyto pomůcky: savé podložky speciálně tvarované vložky různých velikostí a sacích schopností plenkové kalhoty pomůcky k ošetření inkontinentního klienta: jednorázové rukavice umyvadlo jednorázová žínka intimní gel buničina plena čisté spodní prádlo Postup hygienické péče: k lůžku si připravíme potřebné pomůcky klienta o úkonu informujeme klienta svlékneme, odstraníme použité plenkové kalhoty, otočíme ho na bok, znečištěnou kůži otřeme buničinou 18

19 na lůžko dáme plenu, omýváme směrem od genitálií ke konečníku žínkou a intimním gelem omyté části vytřeme do sucha, oblékneme čisté plenkové kalhotky, pyžamo Hygienické vyprazdňování stolice 1. vyprazdňování klienta chodícího probíhá běžným způsobem, místnost WC by měla být opatřena madly 2. částečně pohyblivý klient používá pojízdný klozet opatřený kolečky, po vykonání potřeby pečovatel obsah klozetu odstraní a vydezinfikuje 3. ležící klient vykonává potřebu na lůžku, k vyprazdňování na lůžku slouží podložní mísy, mísa se poskytne klientovi tehdy, pokud cítí potřebu, pečovatel ji přináší vždy přikrytou, klienta požádá o spoluprácí, jakmile klient nadzdvihne pánev pomocí hrazdičky, pečovatel vloží pod klienta mísu; bezvládné klienty pečovatel otočí na bok, mísu přiloží k hýždím a opět jej otočí, klientovi pomůže pečovatel vykonat intimní hygienu, poté pečovatel obsah mísy vylije do klozetu sleduje množství stolice, její barvu, konzistenci, zápach, pečovatel mísu vyčistí a vydezinfikuje Prevence dekubitů (proleženin) Proleženina znamená místní odumření tkáně. Faktory ovlivňující vznik dekubitů: 1. zevní faktory přímý tlak intenzita a délka působení tlaku na stejné místo tření nejčastěji vzniká o podložku střižná síla vzniká kombinací tlaku a tření vlhkost 2. vnitřní faktory mobilita imobilní člověk není schopen měnit svoji polohu podle svého pohodlí a potřeby věk ve vyšším věku je omezena regenerační schopnost organismu, dochází tak ke snižování elasticity a pevnosti kůže tělesná hmotnost a stav výživy ztráta hmotnosti vede ke snížení množství tělesného tuku, podkožního vaziva a ke svalové atrofii další nemoci nemoc narušuje obranyschopnost organismu vliv léků 19

20 Predilekční místa vzniku dekubitů = místa nejčastějšího výskytu: trn 7. krčního obratle ramenní kloub loketní klouby kolenní klouby kyčelní klouby v oblasti kříže paty kotníky Fáze dekubitů 1. stupeň erytém (překrvení) projevuje se zarudnutím kůže, při mírném stlačení prsty erytém bledne příznaky mírný otok, jemně zarudlá kůže 2. stupeň kůže je zarudlá, prokrvení přetrvává i po stlačení, tkáň začíná odumírat příznaky místní zarudnutí, zduření postižené části, někdy se vyskytuje puchýř 3. stupeň dochází k nekróze odumření tkáně příznaky narušená integrita kůže 4. stupeň vřed se rozšiřuje do hlubších struktur příznaky rozpad tkáně, připomíná otevřenou ránu 5. stupeň odumření tkáně, dochází k destrukci a rozpadu svalu příznaky suchá černá nekróza, hnilobný zápach Klasifikace dekubitů podle Torrance [torens]: 1. stupeň erytém 2. stupeň zvředovatění kůže 3. stupeň postižení hlubších míst 20

21 4. stupeň nekróza tkáně Prevence a léčba dekubitů: 1. snížení tlaku změna polohy, vhodná po 30 minutách používání polohovacích pomůcek věnečky, tunely, válce, klíny, podložky zdravotní matrace s antidekubitním účinkem speciální lůžka vodní, vzduchová speciální podložky nepoužíváme gumové podložky Ukázky polohovacích pomůcek: polohovací váleček věneček polohovací klín polohovací podložka 2. pravidelná kontrola 3. hygienická péče zvýšené nároky na osobní hygienu 4. speciální krytí 5. zajištění dostatečného přísunu potravin a tekutin špatná výživa zhoršuje hojení ran důležitý přísun bílkovin, vitaminů a minerálů 6. chirurgické odstranění 21

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Implementace konceptu stimulace vnímání

Implementace konceptu stimulace vnímání Implementace konceptu stimulace vnímání do ošetřovatelské péče Mgr.et Mgr. J.Dresslerová KARIM FN Brno Bohunice 16.11.2013 Schopnost vnímání se rozvíjí již v embryonálním životě vnímání vibrací vnímání

Více

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013

Domov důchodců Roudnice nad Labem příspěvková organizace Sámova 2481, 413 01 Roudnice nad Labem. SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 SAZEBNÍK ÚHRAD platný od 1.6.2013 ÚHRADA ZA UBYTOVÁNÍ (hrazeno z příjmu uživatele) část A TYP POKOJE I. II. III. IV. V. POPIS POKOJE Jednolůžkový ošetřovatelské oddělení Jednolůžkový pečovatelské oddělení

Více

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby

Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Nabídka poskytovaných úkonů odlehčovací služby Tato nabídka je pouze rámcová, s každým uživatelem bude jednáno dle jeho individuálních potřeb, kterým bude přizpůsoben druh a četnost poskytování jednotlivých

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Složení zkoušky: 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti- Dům sv. Antonína Moravské Budějovice (max. 50 bodů) 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva učebna VT, písárna (max. 50 bodů) Témata

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním

Péče o K/N na chirurgického oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Péče o K/N na chirurgického oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onkologickým onemocněním Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u

Více

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014

NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 NABÍDKA ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ČINNOSTÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ OD 1. 1. 2014 Základní činnosti pečovatelské služby POMOC PŘI ZVLÁDÁNÍ BĚŽNÝCH ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním prostaty Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů u konkrétního

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo.

VY_52_INOVACE_02_37.notebook May 21, 2014. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo. Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Horní Česká 15, Znojmo EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1044 Název projektu: Šablona číslo/název: Inovace školství V/2 Inovace

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-04 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY

DOMOV BŘEZINY, p.o. Rychvaldská 531, 735 41 Petřvald, Tel: 596 541 238, e-mail: domovbreziny@domovbreziny.cz DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY DIETNÍ SYSTÉM V DOMOVĚ BŘEZINY Seznam diet platných v Domově Březiny 0 tekutá 1 kašovitá 2 šetřící 3 racionální 3 M racionální mleté maso 9 diabetická 9 M diabetická mleté maso 9/2 diabetická šetřící BON

Více

Hygienická péče. Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF

Hygienická péče. Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF Hygienická péče Mgr. Renata Vytejčková, Ústav ošetřovatelství 3. LF je důležitou podmínkou správné životosprávy každého člověka Čistota a hygiena pomáhají upevňovat zdraví a předcházet mnoha nemocem. Čistota

Více

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony

Metodika úkonů denního stacionáře. Základní úkony . Metodika úkonů denního stacionáře Základní úkony Základní úkony jsou poskytovány v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Základní

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní

www.zlinskedumy.cz Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Péče o K/N na chirurgickém oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním slinivky břišní Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Na základě zjištěných údajů

Více

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně

Dlouhodobě Samostatně Spolehlivě Opakovaně Z obsahového hlediska je nejvýznamnější ustanovení odst. 2, z něhož vyplývá 7 kritérií, která si lze představit jako následující dvourozměrnou tabulku. Rozpoznání potřeby Provedení fyzicky obvyklým způsobem

Více

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie

Péče o K/N na interním oddělení. Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Péče o K/N na interním oddělení Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním CNS - epilepsie Odpovězte na níže uvedené otázky dle přiložené ošetřovatelské dokumentace: 1. Rozdělte poruchy vědomí, vysvětlete

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc

Holení Stříhání nehtů Péče o dutinu nosní, ušní Polohování - vertikalizace - fyzioterapie Posazení na lůžku ( mimo podávání stravy ) 12,- 12,- Pomoc Centrum sociálních služeb města Letovice, příspěvková organizace J. Haška 1082/12, 679 61 Letovice, IČO 71 23 27 45, č.ú. 35 4327880247/0100 Sazebník fakultativních služeb pro uživatele sociální služby

Více

Poskytování stravy osobám s demencí

Poskytování stravy osobám s demencí Poskytování stravy osobám s demencí Zjištění z návštěv pobytových zařízení sociálních služeb Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Již v roce 2007 v domovech pro seniory absence

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC CO JE LYMFEDÉM EDUKAČNÍ MATERIÁL PRO PACIENTY LYMFATICKÝ SYSTÉM LYMFATICKÉ KAPILÁRY ODVÁDĚJÍ BUNĚČNÉ ODPADNÍ LÁTKY TOXINY, MINERÁLY, PATOGENNÍ ORGANISMY, PŘEBYTEČNOU VODU Z MEZIBUNĚČNÉHO

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Výživa

Více

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění

Celkový stav. Stav vědomí. Funkce krevního oběhu. Poranění ZÁKLADNÍ VYŠETŘENÍ A PRIORITY OŠETŘENÍ NEODKLADNÁ ZDRAVOTNICKÁ POMOC 27.2.--9.3.2012 BRNO 27.2. Celkový stav Stav vědomí Dechová funkce Funkce krevního oběhu Poranění Jaké máme možnosti??? 1. Základní

Více

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Péče o umírajícího a mrtvé tělo. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Péče o umírajícího a mrtvé tělo Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen, 2011 Bc. Höferová Hana PÉČE O UMÍRAJÍCÍ A MRTVÉ TĚLO Vypracovala:

Více

ERGOTERAPIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ. Bc. Monika Šťastná Kohoutová

ERGOTERAPIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ. Bc. Monika Šťastná Kohoutová ERGOTERAPIE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ Bc. Monika Šťastná Kohoutová Cílem ergoterapie je dosažení maximální možné soběstačnosti v běžných denních činnostech, pracovních činnostech a aktivitách volného času. Ergoterapie

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů

INFORMACE pro provozovatele dětských táborů INFORMACE pro provozovatele dětských táborů Dle informací z zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která určuje povinnosti také pro provozovatele zotavovacích akcí. Součástí tohoto zákona jsou

Více

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka

Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu. Danuše Hrbková nutriční terapeutka Stravování sestry v třísměnném a nepřetržitém provozu Danuše Hrbková nutriční terapeutka Směnný provoz narušení cirkadiánního rytmu dopad na zdraví člověka vyšší riziko koronárního postižení nárůst hladiny

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Ošetřování N se zánětem VDN

Ošetřování N se zánětem VDN Ošetřování N se zánětem VDN Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: sinusitis = zánět

Více

Práva a povinnosti ZZA

Práva a povinnosti ZZA Práva a povinnosti ZZA CZ.1.07/1.3.44/02.0009 CZ.1.07/1.3.44/02.0009 Dány vyhláškou 106/2001 Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí Činnost zdravotníků před odjezdem Činnost při odjezdu Činnost

Více

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou)

c) barva krve záleží politickém statutu (urozený člověk ji má modrou, normální člověk červenou) Řešení testu z webových stránek www.mlady-zdravotnik.wbs.cz 1. Při bodné ráně nožem? a) nůž vytáhneme b) necháme ho v ráně c) necháme ho v ráně a fixujeme 2. Jakou barvu má okysličená krev (př.: tepenné

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví. č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 148/2004 Sb. a č. 320/2010 Sb. Ministerstvo

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Dle zákona č. 108/2006 Sb., 44 Údaje o poskytované sociální službě. 1. Název a místo zařízení nebo místo poskytování sociální služby. Název: Centrum sociálních služeb Tloskov Sídlo:

Více

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ

SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ NEMOCNICE S POLIKLINIKOU PRAHA ITALSKÁ 1. PROČ SPORTOVNÍ LÉKAŘSTVÍ Každý sportovec by měl už od mládežnických kategorií absolvovat jednou ročně sportovní prohlídku. Sportovní činnosti

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hygiena obecný úvod Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje leden 2011 Bc. Zouharová Klára Hygiena co najdeme ve slovníku..? očista; nauka o

Více

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 6. HYGIENICKÉ ZABEZPEČENÍ RUKOU VE ZDRAVOTNÍ PÉČI ZN.: 19763/2005 REF.: MUDr. Sylvie Kvášová, tel.: 22497 linka 2440 K zajištění jednotného postupu stanoví tento metodický

Více

Akupuntura(akupresura) na cesty

Akupuntura(akupresura) na cesty Akupuntura(akupresura) na cesty 1. Základní body TS 4 v 1. meziprstním prostoru ve výši středu 1. záprstní kosti Ž 36 tři proporcionální cuny (palce) pod čéškou, jeden prst vně od hrany holenní kosti Bod

Více

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN

MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN MÁ OBLÍBENÁ PROCEDURA ÚSMA SVÉDAN Jolana Hlavová 2012 Ájurvédská Instituce Dhanvantri, Praha ÚVOD Dnešní životní styl plný stresu a napětí, špatných stravovacích návyků velice ovlivňuje naše zdraví. Nevhodně

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523

DOMÁCÍ ŘÁD. DH Liberec, o.p.s. Vlčí vrch 323/54, 460 15 Liberec 15 telefon: 482750220, e-mail: domov-harcov@volny.cz, IČ: 27298523 Příloha č. 1 ke smlouvě o poskytnutí sociální služby Chráněné bydlení v DH Liberec, o.p.s. Čl. 1 DOMÁCÍ ŘÁD 1. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v DH Liberec,

Více

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s.

Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby. v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Příloha č. 1 Rozsah poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Rozsah poskytování sociální služby pro pana. Domov se zvláštním režimem Bílsko o. p. s. Poskytnutí ubytování

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa při onkologických onemocněních. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa při onkologických onemocněních Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zásady výživy 1 energeticky bohatá zároveň vysoce biologicky hodnotná zajištěno pestrostí dieta proto: dostatek bílkovin

Více

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011

GDA navigace ve světě živin a kalorií, http://www.gda.cz/data/sharedfiles/brozura_gda.pdf, cit., 26.4. 2011 Předmět Přírodověda Třída 5. Autor Dagmar Šnajdarová Anotace Práce s textem týkající se živin a kalorií v potravinách. Soubor obsahuje 5 stran pro žáky a 4 strany pro učitele s řešením. Očekávaný výstup

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 399 01 Milevsko www.issou-milevsko.cz PORUCHY VĚDOMÍ Škola Autor SOŠ a SOU Milevsko Mgr. Jaroslava Neumannová Název Téma VY_32_INOVACE_07_B_06_ZDR

Více

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin

Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin Poranění hlavy, páteře, hrudníku, končetin První pomoc šance pro život První pomoc šance pro život Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Doručovací razítko: Datum přijetí žádosti: Název zařízení: Centrin CZ s.r.o. poskytovatel sociálních služeb Požadovaná sociální služba: Domov pro seniory Domov se

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy,

- Dobrou náladu, chuť se učit a dozvídat se nové a ověřené informace o výživě. Těšíme se na Vás! Za Institut dietologie a výživy, Co si vzít na kurz s sebou? - Notebook (budete počítat jídelníčky v nutričním programu) - Kabelové připojení k internetu na pokojích stojí 100 Kč/den (v učebně, prostorech lobby a restaurace je k dispozici

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů)

(dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva a povinnosti pacienta (dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů) Práva pacienta: 1) Zdravotní služby lze pacientovi poskytnout

Více

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752

DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace D O M Á C Í Ř Á D DOMOV PRO SENIORY TEPELSKÁ 752 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ 2014 Stránka 1 z 6 1. Poslání, cílová skupina, cíle

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby

Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Nabídka poskytovaných úkonů pečovatelské služby Každý uživatel má přidělenou klíčovou pracovnici, která aktivně spolupracuje s uživatelem. Během poskytování pečovatelské služby vytváří tzv. individuální

Více

Ošetřování N u adenoidní vegetace

Ošetřování N u adenoidní vegetace Ošetřování N u adenoidní vegetace Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje duben 2010 Bc. Zouharová Klára Charakteristika onemocnění: adenoidní

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA

70/2012 Sb. VYHLÁŠKA 70/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. února 2012 o preventivních prohlídkách Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon

Více

Příloha č.1. Povolení k výzkumu

Příloha č.1. Povolení k výzkumu Příloha č.1 Povolení k výzkumu Příloha č.2/1 Mini-nutritional Assesment Příloha č.2/2 -Mini-nutritional Assesment Příloha č. 3 Nottinghamský dotazník Příloha č.4 Nutriční dotazník hodnocení výživy pacienta

Více

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE

ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Poradna pro zdravou výživu a odvykání kouření MOJE ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU ZAZNAMNÍK JMÉNO DATUM KONTAKT NA VÝŽIVOVÉHO PORADCE Výchozí hmotnost Cílová hmotnost Cíle krátkodobé: 1. měsíc... 2. měsíc... 3.

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu

SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele: 1) dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu SOCIÁLNÍ ANAMNÉZA Jméno a příjmení žadatele: Datum narození žadatele:.. 1) Vzhledem ke svému dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nezvládám nebo zvládám jen s pomocí nebo dohledem jiné osoby tyto

Více

vědomostí, dovedností a schopností vždy

vědomostí, dovedností a schopností vždy ZDRAVOVĚDA MYŠÍK PRVNÍ POMOC Soubor opatření prováděných podle svých vědomostí, dovedností a schopností, ale vždy tak, aby Zachránily život Zabránily zhoršení stavu postiženého Zajistily bezpečnost poraněnému,

Více

Diabetes mellitus a stravování

Diabetes mellitus a stravování Diabetes mellitus a stravování Složení stravy Výživová hodnota (nutriční jakost) Energetická hodnota (výtěžnost) 1. Vitaminy 2. Minerální látky 3. Voda 1. Sacharidy 2. Bílkoviny 3. Tuky Rozdíly v diabetické

Více

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence Ondřejov - Zvánovice 365 dní v roce 24 hodin denně 7 dní v týdnu Pacientům s Alzheimerovou chorobu rozumíme. Zdravotní péče o pacienty s Alzheimerovou, Parkinsonovou chorobou a jinými typy stařecké demence

Více

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim

Hygiena a školní zdravotnictví. Výživa a pitný režim Hygiena a školní zdravotnictví Výživa a pitný režim Diskuse Proč je zdravá výživa důležitá? Jak byste definovali zdravou výživu? Zdravá výživa a populace České republiky. Jakým způsobem vést dítě ke zdravé

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o.

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05. Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Libina, p.o. Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel: 583 233 203, 583 233 20 IČO: 75 00 39 88 e-mail : ddlibina@ddlibina.cz www.ddlibina.cz Datum přijetí žádosti: Razítko DD Libina: Žádost o poskytnutí

Více

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Pracovní návrh. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí. ze dne.2014. o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Pracovní návrh VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne.2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 26

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz

Ostružina list. www.steza.cz. www.steza.cz. www.steza.cz Droga obsahuje třísloviny (gallatoniny), organické kyseliny, vitamin C, flavonoidy, inosit, barviva, pektin, ale množství všech těchto látek je v droze poměrně nízké. Působí mírně svíravě, močopudně, staví

Více

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek

VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Strana 6 Sbírka zákonů č. 3 / 2010 3 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2009 o stanovení obsahu a časového rozmezí preventivních prohlídek Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 29 odst. 5 zákona č. 48/1997

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

Sylabus pro předmět Humánní dietetika

Sylabus pro předmět Humánní dietetika Sylabus pro předmět Humánní dietetika Témata a obsah přednášek a cvičení 1. týden Anatomie a fyziologie trávicího ústrojí člověka se podrobně věnuje anatomii a fyziologii trávicího ústrojí člověka. Studenti

Více

Léčebné a vyšetřovací polohy

Léčebné a vyšetřovací polohy Léčebné a vyšetřovací polohy Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Polohování nemocného Polohování ukládání N

Více

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem

Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem Vnitřní pravidla Domova Slunce - domov se zvláštním režimem 1. Úvodní ustanovení Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného a spokojeného života a pořádku v domově. Musí ho dodržovat všichni uživatelé

Více

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Pitný režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Pitný režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč musím omezovat příjem tekutin? Jednou z hlavních funkcí ledvin je udržet v těle rovnováhu tekutin. Pokud ledviny selžou, tělo se těžko zbavuje jejich

Více