ROCENKA 2013 YEARBOOK 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROCENKA 2013 YEARBOOK 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC"

Transkript

1 ROCENKA 2013 SDRUZENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU YEARBOOK 2013 AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC

2

3 ROČENKA 2013 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU YEARBOOK 2013 AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION

4

5 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU VZNIKLO 27. června 1989 podpisem Smlouvy o Sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti podniky. K datu vydání této publikace bylo do jeho činnosti zapojeno cirka 150 firem a organizací z České republiky. Kolektivním členem Sdružení je Zväz automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR). JE TO dobrovolné účelové uskupení samostatných firem, akciových společností, společností s ručením omezeným, komanditních společností a dalších subjektů, založené jako zájmové sdružení právnických osob. Vytváří základnu pro vzájemnou výměnu informací a pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu v oborech: výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství obchodu a oprav vozidel a příslušenství projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu CHCE trvale rozvíjet automobilový průmysl jako specifické výrobní odvětví dosahovat a udržovat konkurenční schopnost svých výrobků zdokonalovat, rozvíjet a podporovat vzájemnou spolupráci a informovanost členů rozvíjet ekonomickou spolupráci se zahraničím, udržovat kontakty s národními i nadnárodními sdruženími a svazy obdobného zaměření prosazovat zájmy národního automobilového průmyslu v tuzemsku i zahraničí na všech potřebných a dosažitelných úrovních a místech navazovat vzájemně výhodnou spolupráci a výměnu informací i s dalšími partnery prezentovat automobilový průmysl jako technicky, výrobně, obchodně a ekonomicky provázaný celek NABÍZÍ spolupráci s dalšími organizacemi při rozvoji automobilového průmyslu na principu vzájemné ekonomické výhodnosti koordinaci a pomoc při řešení záměrů a cílů automobilového průmyslu, zejména pak při řešení konkrétních úkolů v rámci odborných sekcí či pracovních skupin prosazování společných zájmů členů vůči národním, zahraničním či mezinárodním úřadům, orgánům a institucím podporu činnostem a kontaktům členů ve vztahu na příslušné orgány a instituce všestranné konzultace a poradenskou službu (respektive zprostředkování těchto činností) v oblastech společných zájmů v daných oborech činnosti informační, studijní a statistické podklady a přehledy z oblasti automobilového průmyslu ČLENSTVÍ je absolutně dobrovolné; vzniká na základě Společenské smlouvy o AutoSAP po schválení žádosti o vstup Představenstvem AutoSAP přináší firmám zapojeným do jeho činnosti trvalý kontakt s automobilovým průmyslem, aktuální informace z řady oblastí a další služby může získat každá firma (organizace), jejíž činnost odpovídá jeho poslání a cílům není na překážku účasti členů v jiných sdruženích nebo obdobných integračních uskupeních lze ukončit jednostranným vypovězením ke konci kalendářního roku a to podáním výpovědi 6 měsíců předem do sekretariátu AutoSAP zájemce o členství se může stát po určitou dobu pozorovatelem, maximálně však na dobu 2 let. ORGÁNY SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Rada ředitelů je nejvyšším orgánem (valnou hromadou) AutoSAP. Každá ze smluvních stran je zde zastoupena svým statutárním zástupcem (předsedou představenstva, generálním ředitelem, ředitelem, apod.). Její působnost je dána zřizovacími dokumenty, to je Společenskou smlouvou, Statutem a Dodatkem č. 1 ke Statutu. Volenými představiteli Rady ředitelů jsou prezident a viceprezidenti. Představenstvo v souladu s usneseními Rady ředitelů usměrňuje a řídí činnost sekretariátu AutoSAP v období mezi zasedáními Rady ředitelů. Je tvořeno prezidentem, viceprezidenty, ředitelem sekretariátu AutoSAP a zástupci jednotlivých divizí (předsedy nebo místopředsedy). Členy Představenstva jsou k datu vydání této publikace: Ing. Martin JAHN, MBA prezident AutoSAP člen dozorčí rady ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D. viceprezident a místopředseda divize výrobců příslušenství předseda představenstva BRANO GROUP a.s., Hradec n. M. Ing. Marek RYŠAVÝ, MBA viceprezident generální ředitel HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., Mohelnice Ing. Bohdan WOJNAR viceprezident člen představenstva ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav Ing. Pavel PACHOVSKÝ předseda divize finálních výrobců vozidel generální ředitel IVECO CR, a.s., Vysoké Mýto Ing. Ladislav GLOGAR předseda divize výrobců příslušenství výkonný manažer Moravskoslezského automobilového klastru Ing. Mojmír ČAPKA místopředseda divize výrobců příslušenství předseda představenstva BRISK TÁBOR, a.s. Ing. Miroslav DVOŘÁK místopředseda divize výrobců příslušenství generální ředitel MOTOR JIKOV GROUP, a.s., České Budějovice Ing. Vladimír VOLÁK předseda divize účelových organizací ředitel RICARDO PRAGUE, s.r.o., Praha Ing. Antonín ŠÍPEK ředitel sekretariátu AutoSAP Ing. Ján PRIBULA ředitel sekretariátu ZAP SR V případě vzniku dalších divizí či klubů v rámci AutoSAP se jejich zvolení zástupci stávají členy Představenstva. Revizní skupina je kontrolním orgánem Rady ředitelů a Představenstva. Je tvořena třemi členy: Ing. Jiří GERLE generální ředitel JIHOSTROJ, a.s. Ing. Tomáš HRDLIČKA jednatel TÜV SÜD CZECH s.r.o. Ing. Petr OSTRÝ generální ředitel AGADOS, spol. s r.o. Pracovní skupiny jsou vytvářeny k dlouhodobějšímu či opakovanému řešení konkrétních problematik v předem určeném týmu. Ten tvoří delegovaní pracovníci členů a pozorovatelů AutoSAP. Organizačně jejich činnost zajišťuje tajemník z aparátu sekretariátu AutoSAP. V současné době působí v rámci AutoSAP následující pracovní skupiny: Stálá výstavní komise automobilové, motocyklové a motoristické výstavy, vazby na zahraniční výstavy Pracovní skupina pro zaměstnavatelské záležitosti problematika kolektivního vyjednávání a kolektivních smluv vyššího stupně, mzdových předpisů, personální práce a sociálních otázek Pracovní skupina pro vzdělávání Redakční rada Zpravodaje automobilového sdružení vydávání Zpravodaje, zajišťování jeho obsahové náplně, kontakt s hromadnými sdělovacími prostředky ODETTE ČR koordinace činností při zavádění elektronické výměny dat (EDI) v rámci automobilového průmyslu Stálá komise technické normalizace automobilového průmyslu normalizační činnost v rámci automobilového průmyslu Motocyklová sekce podpora zájmů českých výrobců motocyklů a jejich dodavatelů Pracovní skupina pro RF/SNS podpora spolupráce s daným teritoriem SEKRETARIÁT AutoSAP je stálý odborný a výkonný aparát AutoSAP. Jeho současný stav činí 6 pracovníků. Adresa: Opletalova 55 IČO: PRAHA 1 DIČO: CZ Banka: Česká spořitelna, a.s., Praha 1, účet: /0800 Telefony: Fax: Internet: Pracovníci sekretariátu Sdružení AP: Ing. Antonín ŠÍPEK ředitel sekretariátu Ing. Zdeněk NOVÁK specialista pro vnitřní vztahy Ing. Pavel EŠNER referent pro vnitřní vztahy Ing. Jiří KYNCL referent pro propagaci, výstavnictví a tisk Ing. Svatopluk DOLEŽAL specialista pro mezinárodní vztahy Jaromír ŠTEFL referent pro mezinárodní vztahy NABÍDKA SLUŽEB SEKRETARIÁTU Činnosti sekretariátu vyplývají ze Společenské smlouvy o Sdružení automobilového průmyslu a jeho Statutu. Pro členské a pozorovatelské organizace jsou dle těchto dokumentů činnosti a služby, plynoucí ze základního poslání AutoSAP, poskytovány v průběhu kalendářního roku přednostně, bezesmluvně a bezplatně (v rámci složených záloh), pro ostatní subjekty pak na běžné obchodní bázi. 3

6 RADA ŘEDITELŮ prezident 3 viceprezidenti PŘEDSTAVENSTVO ředitel sekretariátu, představitelé Rady ředitelů a jednotlivých divizí + 1 zástupce ze ZAP Slovenské republiky REVIZNÍ SKUPINA předseda člen člen ODBORNÉ SEKCE EVROPSKÉ PROJEKTY technická obchodní ekonomicko právní Technologická platforma Vozidla pro udržitelnou mobilitu Firemní vzdělávání Auto Adapt DIVIZE FINÁLNÍCH VÝROBCŮ AUTOMOBILŮ DIVIZE VÝROBCŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ předseda 2 místopředsedové předseda 3 místopředsedové ZAP SLOVENSKO SEKRETARIÁT ředitel vnitřní vztahy mezinárodní vztahy propagace, tisk, výstavy PRACOVNÍ SKUPINY Výstavní komise Technická normalizace Zaměstnanecké záležitosti Pro vzdělávání ODETTE ČR Redakční rada ZAS Motocyklová sekce Rusko / SNS DIVIZE ÚČELOVÝCH ORGANIZACÍ předseda 4

7 Jedná se zejména o: průběžné zabezpečování vzájemné informovanosti o věcných problematikách s vazbou na záměry a cíle AutoSAP koordinace a zpracování návrhů společných postupů a jednotných stanovisek v oblasti technické i další legislativy konzultační a poradenská činnost v oboru motorových a přípojných vozidel a jejich příslušenství prosazování společných zájmů vůči orgánům státní správy získávání, analýza a účelová distribuce obchodně-technických informací z tuzemska i ze zahraničí sběr, vyhodnocování a zpracovávání souhrnných statistických údajů za automobilový průmysl organizace úvodních jednání se zahraničními partnery pro všechny okruhy mezinárodní spolupráce včetně vyhledání a úvodního zpracování námětů udržování kontaktů se zahraničními sdruženími obdobného typu a zaměření činnosti zpracovávání souhrnných údajů z různých oblastí automobilového průmyslu, sledování volných kapacit a nabídek na jejich využití účast v příslušných rubrikách Zpravodaje automobilového sdružení zprostředkování kontaktů na zahraniční sdružení či svazy obdobného typu, případně i na jejich jednotlivé členy Samostatnou činnost pak tvoří organizování společné účasti na mezinárodních výstavách a autosalónech a vlastní podíl na pořádání těchto výstav v ČR. PUBLIKACE VYDÁVANÉ SEKRETARIÁTEM AutoSAP 1. Ročenka...(1x ročně v květnu) 2. Statistika automobilového průmyslu... (1x ročně v dubnu) 3. Adresář...(1x ročně v prosinci) 4. Zpravodaj automobilového sdružení... (6 x ročně) 5. AIA Overview (anglicky)...(měsíčně) 6. AIA Address Book (zkrácený adresář členů)...(měsíčně) 7. Aktuální statistické údaje o výrobě a odbytu vozidel...(měsíčně) 8. Údaje o počtech pracovníků a průměrných platech... (pololetně) 9. Sekretariát informuje...(2x měsíčně) Kromě uvedených pravidelných publikací zajišťuje sekretariát urychlené předávání dalších informací, nabídek na spolupráci, poptávek apod., týkajících se oblasti automobilo-vého průmyslu. SEZNAM ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ AutoSAP DIVIZE FINÁLNÍCH VÝROBCŮ VOZIDEL AGADOS, s.r.o., přívěsy pro osobní a UV EKOBUS, a.s., autobusy s plynovým pohonem HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, s.r.o., osobní automobily IVECO CZECH REPUBLIC, a.s., autobusy JAWA MOTO, s.r.o., motocykly jejich díly a doplňky MTX, s.r.o., sportovní a speciální osobní automobily PANAV, a.s., přívěsy, návěsy, přepravníky, nástavby SOR LIBCHAVY, s.r.o., autobusy ŠKODA AUTO a.s., osobní automobily TATRA TRUCKS a.s., nákladní automobily s vyšší průchodností, tahače TPCA CZECH, s.r.o., osobní automobily DIVIZE VÝROBCŮ PŘÍSLUŠENSTVÍ 3M ČESKO, s.r.o., zakázková výroba a poradenství A. RAYMOND, s.r.o., plastové díly (příchytky, upínací systémy) AGC AUTOMOTIVE CZECH, a.s., čelní, boční a zadní automobilová skla AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, s.r.o., díly motorů, Al odlitky BEHR CZECH, s.r.o., topení, tepelné výměníky a klimatizace OA BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK, s.r.o., podvozkové díly BENTELER ČR s.r.o., kovové podvozkové a bezpečnostní díly BÖHM PLAST-TECHNIK, a.s., vstřikované plastové díly BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o., úložné systémy BOSCH, s.r.o., díly brzd, plastové díly, elektronika BRANO GROUP, a.s., autozámky, tlumiče, topení, zvedáky BRISK TÁBOR, a.s., zapalovací a žhavicí svíčky, snímače BROSE CZ, s.r.o., uzamykací systémy, polohovadla sedadel BUZULUK, a.s., pístní kroužky, odlitky C.I.E.B. KAHOVEC, s.r.o., sedadla pro NA, autobusy a UV COMPOSITE COMPONENTS, a.s., kompozitní, plastové a pryžové díly CONSTRUCT CZECH, a.s., mechanická zabezpečovací zařízení CONTINENTAL AUTOMOTIVE CR s.r.o., brzdové systémy a válce CONTINENTAL BARUM, s.r.o., pneumatiky pro OA a UV COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE CR, s.r.o., rozvody kapalin CTS CZECH REPUBLIC s.r.o., pedálové soupravy a senzory ČZ, a.s., turbodmychadla, řetězy, odlitky DEFEND GROUP a.s., zabezpečovací zařízení DEFEND-LOCK DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o., klimatizace pro OA DONALDSON CR, s.r.o., filtry pro užitková vozidla D PLAST-EFTEC, a.s., těsnicí, ochranné a antivibrační tmely DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s., dveřní rámy a moduly, nosníky, sloupky DUVE ČR, s.r.o., díly výfukových systémů EBERSPÄCHER, s.r.o., nezávislá topení, výfukové systémy EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s.r.o., panty dveří, závěsy kapoty ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., pokovení a antikorozní ochrana dílů ESSA CZECH, s.r.o., lisované plechové a svařované díly FEDERAL-MOGUL, a.s., díly brzd a třecí materiály, FEHRER BOHEMIA, s.r.o., interiérové díly - sedadla a opěrky FERONA a.s., hutní materiály FTE AUTOMOTIVE CZECHIA, s.r.o., spojkové a brzdové komponenty FUTABA CZECH, s.r.o., lisované plechové díly karoserie GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., interiérové díly (stropní panely, výplně dveří) GST AUTOMOTIVE SAFETY CZECH, s.r.o., ochranné vaky (airbagy) GUMÁRNY ZUBŘÍ, a.s., pryžové komponenty, těsnění a koberce GUMOTEX, a.s., výplně sedadel, hlavové opěrky, sluneční clony HAYES LEMMERZ CZECH, s.r.o. ocelová a litá kola pro OA HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., světelná technika HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., světelná technika HELLA CORPORATE CENTER CEE, s.r.o., světelná technika HP PELZER s.r.o., protihlukové izolace, textilní koberce CHARVÁT AXL, a.s., servořízení pro NA, hydraulické komponenty a agregáty IMI INTERNATIONAL, s.r.o., pneumatické a hydraulické prvky pro tok medií INDET SAFETY SYSTEMS, a.s., pyrotechnické iniciátory INTEVA PRODUCTS CR, a.s., spouštěče oken, zámky JIHOSTROJ, a.s., hydraulické silové okruhy servořízení a sklápění JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., sedačky a potahy JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PARDUBICE, s.r.o., díly převodovek JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PLZEŇ, s.r.o., systémy řízení pro OA KAMAX, s.r.o., vysokopevnostní šrouby a matky KARSIT HOLDING, s.r.o., výfuky, rámy sedaček, lakování, lisování KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, s.r.o., plastové díly, palivové nádrže KES, s.r.o., světelná technika, kabelové svazky KLEIN & BLAŽEK, s.r.o., kovové výlisky, svařování, obrábění KNORR-BREMSE, s.r.o., brzdové systémy pro užitková vozidla KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s., recyklace autobaterií KOYO BEARINGS ČR s.r.o., jehličková a válečková ložiska KS KOLBENSCHMIDT CR a.s., písty z lehkých slitin LEAR CORPORATION CZECH REP, s.r.o., sedadla OA LINDE + WIEMAN CZ, s.r.o., lisované a svařované díly OA MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA), s.r.o., plastové díly MAGNA SEATING CHOMUTOV, s.r.o., čalounění sedaček MAGNETON a.s., startéry, alternátory MANN+HUMELL (CZ), s.r.o., filtrační vložky vzduchu, paliva, oleje MC SYNCRO KOLÍN s.r.o., montáž ocelových a hliníkových kol MEGATECH INDUSTRIES JABLONEC s.r.o. vstřikované plastové díly METALIS NEJDEK, s.r.o., hliníkové odlitky, vodní čerpadla pro motory OA METALPLAST LIPNÍK N./B., a.s., interiérové autodíly, obložení MODELÁRNA LIAZ, s.r.o., modely, prototypy, formy, přípravky, nástroje MONROE CZECHIA, s.r.o., tlumiče, výfukové systémy MOTOR JIKOV GROUP, a.s., odlitky, díly pro AP, díly brzd MOTORPAL, a.s., vstřikovací soupravy naftových motorů, zkušební stanice MUBEA, s.r.o., pružiny, napínáky PEKM KABELTECHNIK, s.r.o., elektronické a elektromechanické díly, kabel. svazky PÉROVNA, s.r.o., technické pružiny PLASTIKA, a.s., plastové díly PWO UNITOOLS CZ, a.s., formy a lisovací nástroje, prototypové díly SAAR GUMMI CZECH s.r.o, těsnicí systémy, lisovaná technická pryž SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, s.r.o., čelní automobilová skla SATREMA INT., a.s., stejnosměrné elektromotory, díly a kompletní systémy SECO GROUP, a.s., vložky válců, malá zemědělská mechanizace SOLEA CZ, v.d., vstřikování termoplastů, montáž, potisk, nástrojárna TAWESCO s.r.o, lisované a svařované díly karoserie TESLA BLATNÁ, a.s., zapalovací kabely, ploché tavné pojistky TESLA JIHLAVA, s.r.o., elektromechanické díly a podsestavy TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ, s.r.o., přesné kovové výlisky, svařence 5

8 TOKOZ, a.s., kovové výlisky, Zn a Al odlitky, montáže TOMATEX OTROKOVICE, a.s., textilní čalounické materiály TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o., bezpečnostní systémy, těsnění TRCZ, s.r.o., spínače, ovladače, bezpečnostní pásy, elektronika TRW AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., brzdy pro OA a jejich díly TRW AUTOELEKTRONIKA, s.r.o., spínače, elektronické moduly TRW CARR ČR, s.r.o., plastové výlisky, světla, systémy bezp. pásů TRW-DAS, a.s., podvozkové díly, motorové ventily TRW VOLANT, a.s., volanty VISTEON AUTOPAL, s.r.o., chladicí technika YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o., plastové palivové nádrže WITTE NEJDEK, s.r.o., zamykací systémy, klíčové garnitury, dveřní kliky ZEVETA BOJKOVICE, a.s., kovové díly (pedály, brzdy), lisování, sváření ZPV ROŽNOV, s.r.o., velkoplošné výrobky z pryže, autorohože DIVIZE ÚČELOVÝCH ORGANIZACÍ 100% REWORK, s.r.o., kontrola jakosti, reworking ABA - AUTOKLUB BA, a.s., služby pro motoristy, opravy vozidel CAS ČESKÁ AUTOMOBILOVÁ SPOLEČNOST, o.s., vzdělávání ČESKA SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s., školení, poradenství, certifikace ČVUT, technická univerzita, vzdělávání a výzkum FLEXIMA, s.r.o., kontrola jakosti, reworking GLOBAL ASSISTENCE, a.s., služby pro motoristy, informační služby IDIADA CZ, a.s., design, vývoj, prototypy IRIS IDENT, s.r.o., identifikace vozidel a jejich originality LENAM, s.r.o., konstrukční kancelář, CAD MBtech Bohemia s.r.o., engineering, vývoj a konzultace MECAS ESI, s.r.o., 3D výpočtové analýzy, simulace, hw/sw MONTO, s.r.o., kontrola kvality, měření a analýzy MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s., klastr AP OPENMATICS s.r.o., hw/sw pro poskytování telematických služeb PORSCHE ENGINEERING SERVICES, s.r.o., výzkum a vývoj, engineering RICARDO PRAGUE, s.r.o., CAD konstrukce, výzkum a vývoj SWELL, s.r.o., konstrukční kancelář, modely, prototypy TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC, vzdělávání, výzkum motorů TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s., logistické služby TÜV SÜD CZECH, s.r.o., výzkum, vývoj, homologace, certifikace ÚAMK, a.s., služby motoristům, informační služby UNIVERZITA OBRANY BRNO, vzdělávání a výzkum UNIVERZITA PARDUBICE, vzdělávání a výzkum UNIVERZITA J.E.P. ÚSTÍ n. L., vzdělávání a výzkum VŠE PRAHA, univerzitní vzdělávání a výzkum WEBASTO PRODUKT CR, s.r.o., prodej topení a střešních oken YUSEN LOGISTICS (CR) s.r.o., logistické služby ZF ENGINEERING PLZEŇ s.r.o., V+V, design, testování, prototypy ZPČ. UNIVERZITA PLZEŇ, vzdělávání a výzkum ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZAPOJENÍ SE DO ČINNOSTI SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU PRÁVNÍ POSTAVENÍ SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU Sdružení automobilového průmyslu je zájmové sdružení právnických osob dle 20f zákona č. 509/1991 Sb. (Občanský zákoník). Jako právnická osoba je zapsáno v registru sdružení u Obvodního úřadu pro Prahu 1 pod č.j. 3/92 reg. sdruž. VNĚJŠÍ VAZBY AutoSAP Sdružení je členem následujících nadnárodních organizací: ACEA (Evropská organizace výrobců automobilů), ACEM (Evropská organizace výrobců motocyklů) a ODETTE International (Mezinárodní instituce pro zavádění elektronické výměny dat v automobilovém průmyslu). Udržuje rovněž přímé dvoustranné kontakty s obdobnými sdruženími v zahraničí. AutoSAP je kolektivním členem Svazu průmyslu a dopravy ČR, avšak jen s těmi svými členy a pozorovateli, kteří se dobrovolně rozhodli být členy tohoto svazu v rámci kolektivního členství AutoSAP. Usnesením Rady ředitelů ze dne se AutoSAP prohlásil za živnostenské společenstvo a v současné době je z tohoto titulu součástí Hospodářské komory České republiky. případně Dodatku č. 1 ke Statutu vpřípadě vysokých škol. Žádost o členství (resp. pozorovatelství) se předkládá prezidentovi nebo řediteli sekretariátu AutoSAP. Vzor žádosti je součástí Statutu a její přílohou je pak vyplněný Podpisový arch (resp. Podpisový list ). Vážným zájemcům o zapojení se do činnosti zašle příslušné podkladové materiály sekretariát. Vstup do AutoSAP podléhá následně projednání a schválení v představenstvu. FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI AutoSAP Na financování činnosti AutoSAP se podílejí do jeho činnosti zapojené firmy a organizace, a to pravidelně hrazenými ročními zálohami na poskytované služby. Výši záloh pro rozpočtové období (kalendářní rok) určuje Rada ředitelů svým usnesením. Při vstupu v průběhu roku se hradí pouze příslušná alikvotní část roční zálohy. Zálohy na rok 2013 byly odsouhlaseny ve výši ,- Kč pro řádného člena a ,- Kč pro pozorovatele. U účelových organizací (výzkumné a zkušební) a výrobních firem do 250 zaměstnanců je záloha nižší (pro člena činí ,- Kč a pro pozorovatele ,- Kč). K zálohám se přičítá DPH 21 %. Vysoké školy (odborné katedry) se mohou do činnosti AutoSAP zapojit jako neplatící člen. Řádní členové AutoSAP skládají navíc majetkový podíl (vklad) ve výši 1,- (slovy jedna) Kč. Po ukončení finančního roku se složené zálohy vyúčtují proti nákladům. To znamená, že se nejedná o příspěvek na činnost (hrazený z použitelného zisku), ale o položku zahrnovanou do nákladů firmy (organizace), jako platba za služby poskytované v rámci AutoSAP. Výše uvedené zálohy na služby AutoSAP již zahrnují platbu na služby Svazu průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). Pokud je firma členem AutoSAP a současně i členem jiného členského subjektu SP ČR (tzv. dvojité či vícenásobné členství ve SP ČR), bude toto zohledněno v rámci ročního vyúčtování složených záloh. Všechny firmy zapojené do činnosti AutoSAP mohou používat mimo označení člen AutoSAP i označení člen SP ČR. Příspěvek na Hospodářskou komoru České republiky (HK ČR), kde je AutoSAP začleněn jako živnostenské společenstvo, je za všechny firmy zapojené do činnosti AutoSAP hrazen z centrálních zdrojů (zisku) AutoSAP. Firmy zapojené do činnosti AutoSAP jsou tedy automaticky i členy HK ČR. Pokud je firma též členem místně příslušné okresní (regionální, krajské) hospodářské komory, není za tuto firmu příspěvek na HK ČR ze strany AutoSAP odváděn. Platby na jiná než výše uvedená integrační uskupení (sdružení, svazy, asociace apod.), jichž je firma či organizace členem, se hradí samostatně (navíc) a to přímo těmto uskupením. OSTATNÍ PROFESIONÁLNÍ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ V AUTOPRŮMYSLU SVAZ DOVOZCŮ AUTOMOBILŮ (SDA) Internet: SDRUŽENÍ IMPORTÉRŮ A VÝROBCŮ SOUČÁSTÍ AUTOMOBILŮ A SERVISNÍ TECHNIKY (SISA) Internet: SVAZ PRODEJCŮ A OPRAVÁŘŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL ČR (SAČR) Internet: ČESKÁ ASOCIACE PETROLEJÁŘSKÉHO PRŮMYSLU A OBCHODU Internet: ASOCIACE ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ TECHNIKY Internet: AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY (AČR) Internet: ÚSTŘEDNÍ AUTOMOTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY (ÚAMK ČR) Internet: MOŽNÉ FORMY A ZPŮSOB ZAPOJENÍ SE DO ČINNOSTI AutoSAP Dle Statutu AutoSAP je možné podílet se na jeho činnosti jako řádný člen sdružení nebo jako pozorovatel. Podmínkou členství (resp. pozorovatelství) je činnost v automobilové výrobě, statut osoby registrované v ČR a písemné vyjádření souhlasu se Společenskou smlouvou (resp. se Statutem pozorovatele). Ten se u řádného člena vyjádří podpisem Podpisového archu Společenské smlouvy (resp. Podpisového listu u pozorovatele), 6

9 AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION OF THE CZECH REPUBLIC AIA About theaia The AIA is an interest industrial grouping of the manufacturing, commercial and other companies which make up the Czech automotive and allied industries. The AIA was established on June 27, 1989, with 17 founder member companies who were signatories to the agreement setting up the Association. Today the AIA covers almost the whole automotive sector with circa 150 members in the Czech Republic. The Slovak AIA is also a joint member of the Czech AIA. Why it exists Despite a complicated history the industry has retained a fine research, design and development base. This is coming very much to the fore again as a result of the changes which took effect from July 1, 1989, and which gave individual companies in the automotive industry much greater autonomy. Given this situation it is clear that the industry needed a new organisation to represent the interests of the member companies, to act as the voice both at home and abroad of this important branch of the national economy, and maintain the high standards of the industry as a whole. For these reasons the AIA was founded. Aims The main aims of the AIA may be summarised as follows: to develop the Czech automotive industry as a specific branch of the national economy to present the automotive industry as an integrated sector to promote the interests of the automotive industry in the Czech Republic and abroad in all appropriate places and at all levels to develop collaboration amongst its members and observers in technical, production and commercial fields to establish mutually advantageous contacts and cooperation with partners which are not members of the AIA to promote cooperation between the Czech automotive industry and foreign partners Membership criteria any company, the activity of which corresponds with the principal objectives of the AIA, is eligible to join an applicant may become either a member, or an observer (associated member), or may participate in the activities of Specialised Sections and Working Parties the approval of the AIA Steering Committee is necessary for a new company to become a member or an observer membership of the AIA does not deny an applicant s membership of other associations or organisations subscription rates are geared to the membership level ORGANIZATION The Board of Directors the Board is the supreme body of the AIA and it acts as AIA s General Assembly each member or observer company has one representative (a director) on the Board the Board s resolutions express the joint will and interests of the members and are looked upon as proposals and recommendations it has its meetings at least twice a year the Board s elected members are the President and Vice Presidents The Steering Committee it controls the AIA and its Secretariat s activity in accordance with resolutions of the Board of Directors in the periods between the Board s sessions it consists of the Board s President, Vice Presidents, AIA Secretariat Director, and elected representatives of individual Divisions within the AIA. Members of the Steering Committee: Ing. Martin JAHN, MBA AIA President ŠKODA AUTO Advisory Board Member Ing. Pavel JUŘÍČEK, Ph.D. AIA Vice President, Component Suppliers Division Vice Chairman, BRANO GROUP Board Chairman Ing. Marek RYŠAVÝ, MBA AIA Vice President HELLA AUTOTECHNIK Managing Director Ing. Bohdan WOJNAR AIA Vice President ŠKODA AUTO Board Member Ing. Pavel PACHOVSKÝ Vehicle Manufacturers Division Chairman IVECO CZECH REPUBLIC Managing Director Ing. Ladislav GLOGAR Component Suppliers Division Chairman AUTOMOTIVE CLUSTER Executive Director Ing. Mojmír ČAPKA Component Suppliers Division Vice Chairman BRISK TÁBOR Board Chairman Ing. Miroslav DVOŘÁK Component Suppliers Division Vice Chairman MOTOR JIKOV GROUP Managing Director Ing. Vladimír VOLÁK Special Purpose Firms Division Chairman RICARDO PRAGUE Director Ing. Antonín ŠÍPEK AIA Secretariat Director Ing. Ján PRIBULA ZAP/AIA Secretariat Director The Audit Committee is the audit body of the Board of Directors and Steering Committee. It has 3 members: Ing. Jiří GERLE JIHOSTROJ Managing Director Ing. Tomáš HRDLIČKA TÜV SÜD CZECH Executive Ing. Petr OSTRÝ AGADOS Managing Director Standing Specialised Sections Standing Specialised Sections are created by the Board of Directors to solve special issues. Membership of the Sections gives access to the most up-to-date information and the opportunity to express views on matters that affect members interests in various fields. Working parties They are established to solve, on the long-term basis, various problems and tasks. Their structure and way of foundation are similar to those of Standing Specialised Sections. At present the AIA has the following working parties: Exhibitions Committee Standardisation Committee ODETTE CZ Russia / CIS WP Employment Affairs WP ZAS Bulletin Editorship Motorcycle Section For Education The Secretariat The AIA Secretariat is the Association s central administration and acts as a co-ordinating, liaison, contact and information facility. It is controlled directly by the Board of Directors and its President and by the Steering Committee. Address: Sdružení automobilového průmyslu Sekretariát (AIA Automotive Industry Association Secretariat) Opletalova 55 Registration No PRAHA 1 VAT No. CZ Czech Republic Bank: ČS, Acc. No. IBAN CZ Tel.: Fax: Internet: The Secretariat s structure: Ing. Antonín ŠÍPEK Director Ing. Zdeněk NOVÁK Internal Relations Manager Ing. Pavel EŠNER Internal Relations Deputy Manager Ing. Jiří KYNCL Public Relations and Exhibitions Manager Ing. Svatopluk DOLEŽAL International Relations Manager Jaromír ŠTEFL International Relations Deputy Manager Services provided by the AIA Secretariat The Secretariat offers its services, according to the Agreement on the Automotive Industry Association, first to the AIA members, then to other partners (conditions to be negotiated). Besides the usual administration function that must be carried out for the AIA, the Secretariat is able in the automotive and cooperating sectors to: gather, analyse and distribute technical, production, commercial and statistical information, both local and foreign ensure effective relations and exchange of information between partners seek topics for domestic and international co-operation and develop them initiate and arrange domestic and international liaison between partners in all forms of collaboration organise initial negotiations between Czech and foreign partners, provide consultation and expert advice co-ordinate joint technical development of the AIA and joint AIA proposals or representations concerning technical legislation promote and represent the interests of the AIA and its members to national, foreign and international authorities, bodies and institutions, both private and public 7

10 BOARD OF DIRECTORS President 3 Vice Presidents STEERING COMMITTEE AIA Secretariat Director, Representatives of the Board of Directors and Individual Divisions 1 representative of ZAP Slovak Republic AUDIT COMMITTEE Chairman Member Member SPECIALISED SECTIONS EU PROJECTS Technical Commercial Economic / Legal Technological platform Vehicles for sustainable mobility Employee s education Auto Adapt VEHICLE MANUFACTURERS DIVISION COMPONENT SUPPLIERS DIVISION Chairman 2 Vice Chairmen Chairman 3 Vice Chairmen AIA / ZAP SLOVAKIA AIA SECRETARIAT Director Internal Relations International Relations Public Relations / Media / Exhibitions WORKING PARTIES Exhibition Committee Standardisation Comm. Employment Affairs For Education ODETTE ČR ZAS Editorship Motorcycle Section Russia / CIS WP SPECIAL PURPOSE FIRMS DIVISION Chairman 8

11 AIA MEMBER LIST BY DIVISIONS VEHICLE MANUFACTURERS DIVISION AGADOS, s.r.o., trailers for cars and LCV EKOBUS, a.s., ecological buses HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH, s.r.o., cars IVECO CZECH REPUBLIC, a.s., buses, coaches JAWA MOTO, s.r.o., motorcycles, engines, components MTX, s.r.o., special cars, CV superstructures, tuning PANAV, a.s., trailers, semitrailers, special superstructures SOR LIBCHAVY, s.r.o., buses ŠKODA AUTO a.s., cars, engines TATRA TRUCKS, a.s., CVs, engines, forgings, castings TPCA CZECH, s.r.o., cars COMPONENT SUPPLIERS DIVISION 3M ČESKO, s.r.o., custom manufacturing and technical consultancy A. RAYMOND, s.r.o., plastic parts (fasteners) AGC AUTOMOTIVE CZECH, a.s., automotive glass AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH, s.r.o., engine parts BEHR CZECH, s.r.o., radiators and A/C units for cars BENTELER AUTOMOTIVE RUMBURK, s.r.o., chassis components BENTELER ČR s.r.o., welded car components (chassis and impact parts) BÖHM PLAST-TECHNIK, a.s., injected plastic parts BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ s.r.o., cargo loaders, restrain systems BOSCH, s.r.o., brake parts, plastic parts, fuel pumps, electronics BRANO GROUP, a.s., car locks, central locking, shock absorbers, heaters BRISK TÁBOR, a.s., spark + glow plugs, sensors BROSE CZ, s.r.o., locking systems, seat adjusters BUZULUK, a.s., piston rings, castings C.I.E.B. KAHOVEC, s.r.o., vehicle seats for CVs COMPOSITE COMPONENTS, a.s., composite, plastic and rubber parts CONSTRUCT CZECH, a.s., anti-theft systems (mechanical) CONTINENTAL AUTOMOTIVE CR s.r.o., braking systems and cylinders CONTINENTAL BARUM, s.r.o., tyres for cars and CVs COOPER-STANDARD AUTOMOTIVE CR, s.r.o., fluid handling systems CTS CZECH REPUBLIC s.r.o., pedal systems and sensors ČZ, a.s., turbochargers, chains, castings DEFEND GROUP a.s., car security systems DEFEND-LOCK DENSO MANUFACTURING CZECH, s.r.o., air-conditioning for cars DONALDSON CR, s.r.o., filters for CVs D PLAST-EFTEC, a.s., PVC plastisols, acrylate antivibration putties DURA AUTOMOTIVE CZ, k.s., door frames and modules, cross beams DUVE ČR, s.r.o., exhaust systems parts, gear shift mechanism EBERSPÄCHER, s.r.o., independent heating systems, exhaust systems EDSCHA AUTOMOTIVE KAMENICE, s.r.o., body parts (door hinges + checks) ELECTROPOLI-GALVIA, s.r.o., surface and anticorrosive treatment of components ESSA CZECH, s.r.o., pressed and welded body parts FEDERAL-MOGUL, a.s., brake system components, friction materials FEHRER BOHEMIA, s.r.o., interior parts seats and armrest FERONA a.s., wholesale of metallurgical products FTE AUTOMOTIVE CZECHIA, s.r.o., brake and clutch components FUTABA CZECH, s.r.o., pressed body and chassis parts GRUPO ANTOLIN BOHEMIA, a.s., roof and door panels GST AUTOMOTIVE SAFETY CZECH s.r.o., airbag components (cushions) GUMÁRNY ZUBŘÍ, a.s., rubber parts (carpets, sealing, etc.) GUMOTEX, a.s., PUR seats and backrests inserts, sun visors, headrests HAYES LEMMERZ CZECH, s.r.o., alloy and steel wheels for cars HELLA AUTOTECHNIK, s.r.o., lighting systems, headlamps washers HELLA AUTOTECHNIK NOVA, s.r.o., lighting systems HELLA CORPORATE CENTER CEE, s.r.o., lighting systems HP PELZER s.r.o., body interior parts (noise insulations, carpets) CHARVÁT AXL, a.s., CV power steering, hydraulic elements, aircraft parts IMI INTERNATIONAL, s.r.o., pneumatic and hydraulic control products INDET SAFETY SYSTEMS, a.s., pyrotechnic initiators INTEVA PRODUCTS CR, a.s., window regulators, latches JIHOSTROJ, a.s., hydraulic elements and units JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k.s., seats JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PARDUBICE, s.r.o., gear boxes parts JTEKT AUTOMOTIVE CZECH PLZEŇ, s.r.o., car steering systems KAMAX, s.r.o., high strength bolts and screws, cold forming KARSIT HOLDING, s.r.o., pressed and welded parts, surface treatment KAUTEX TEXTRON BOHEMIA, s.r.o., plastic components (e.g. fuel tanks) KES, s.r.o., lighting equipment, wiring systems KLEIN & BLAŽEK, s.r.o., metal pressing, machining, welding KNORR-BREMSE, s.r.o., CV brakes and their parts KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s., batteries recycling KOYO BEARINGS ČR s.r.o., needle and roller bearings KS KOLBENSCHMIDT CR a.s., light alloy pistons and castings LEAR CORPORATION CZECH REP, s.r.o., car seats assembling LINDE + WIEMAN CZ, s.r.o., metal pressings, weldments MAGNA EXTERIORS & INTERIORS (BOHEMIA), s.r.o., plastic parts MAGNA SEATING CHOMUTOV, s.r.o., seat upholstery MAGNETON a.s., starters, alternators MANN+HUMELL (CZ), s.r.o., air and oil filters, filter paper cartridges MC SYNCRO KOLÍN s.r.o., wheels assembly MEGATECH INDUSTRIES JABLONEC s.r.o., injected plastic parts METALIS NEJDEK, s.r.o., water pumps, Al pressure die castings METALPLAST LIPNÍK N./B., a.s., door panels for cars and CVs MODELÁRNA LIAZ, s.r.o., moulds, prototypes, cubings, tools, fixtures MONROE CZECHIA, s.r.o., shock absorbers, exhaust systems MOTOR JIKOV GROUP, a.s., castings, car parts, air-brake parts MOTORPAL, a.s., diesel injection equipment MUBEA, s.r.o., springs, belt tensioners PEKM KABELTECHNIK, s.r.o., electrical and electromechanical parts PÉROVNA, s.r.o., cold-formed springs (wire mm) PLASTIKA, a.s., plastic injected parts PWO UNITOOLS CZ, a.s., mould dies, press tools, prototype parts SAAR GUMMI CZECH s.r.o, sealing systems, rubber moulded parts SAINT-GOBAIN SEKURIT ČR, s.r.o., automotive glazing windshields SATREMA INT., a.s., small DC motors, components SECO GROUP, a.s., engine cylinder liners, small agricultural machinery SOLEA CZ, v.d., plastic injected parts incl. assembly and print, tool shop TAWESCO s.r.o, pressed and welded body parts for cars and CVs TESLA BLATNÁ, a.s., ignition leads, fuses, suppression elements TESLA JIHLAVA, s.r.o., electromechanical components TIBERINA AUTOMOTIVE BĚLÁ, s.r.o., metal pressings, weldments, tools TOKOZ, a.s., components and products for the automotive industry TOMATEX OTROKOVICE, a.s., knitted fabrics for car interior upholstery TOYODA GOSEI CZECH, s.r.o., safety systems, body sealing TRCZ, s.r.o., drivers, switches, seat belts, electronics TRW AUTOMOTIVE CZECH s.r.o., car brakes and their parts TRW AUTOELEKTRONIKA, s.r.o., switches, electronic modules TRW CARR ČR, s.r.o., plastic parts, fasteners, safety belts, lighting TRW-DAS, a.s., chassis components, I.C. engine valves TRW VOLANT, a.s., steering wheels VISTEON AUTOPAL, s.r.o., climate and cooling systems YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o., plastic fuel tanks WITTE NEJDEK, s.r.o., automobile locks, keys, handles ZEVETA BOJKOVICE, a.s., metal parts (pedals, brakes), pressings, weldments ZPV ROŽNOV, s.r.o., rubber parts (body interior e.g. mats) SPECIAL PURPOSE FIRMS DIVISION 100% REWORK, s.r.o., automotive parts sorting, checking, reworking ABA AUTOKLUB, a.s., rescue and recovery services for motorists CAS CZECH AUTOMOTIVE SOCIETY, o.s., educational activities ČESKA SPOLEČNOST PRO JAKOST, o.s., education, consulting, certification ČVUT, Technical University, education and research FLEXIMA, s.r.o., automotive parts sorting, checking, reworking GLOBAL ASSISTANCE, a.s., services for motorists (rescue and recovery) IDIADA CZ, a.s., development, design, prototypes IRIS IDENT, s.r.o., vehicle identification and check of its originality LENAM, s.r.o., design office, CAD MBtech Bohemia s.r.o., engineering, development, consultancy MECAS ESI, s.r.o., 3D numerical analysis, simulation, hw/sw MONTO, s.r.o., quality control, measurement and analysis MORAVSKOSLEZSKÝ AUTOMOBILOVÝ KLASTR, o.s., cluster OPENMATICS s.r.o., hw/sw for telematics services PORSCHE ENGINEERING SERVICES, s.r.o., R&D, engineering RICARDO PRAGUE, s.r.o., R&D of vehicles and engines SWELL, s.r.o., design/engineering office, prototypes TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC, education, engine research TOYOTA TSUSHO EUROPE S.A., o.s., delivery and logistics for automotive industry TÜV SÜD CZECH, s.r.o., R&D, testing, certification, type approvals ÚAMK, a.s., motoring and information services UNIVERZITA OBRANY BRNO, Military Academy, education and research 9

12 UNIVERZITA PARDUBICE, university education and research UNIVERZITA J.E.P. ÚSTÍ n. L., university education and research VŠE PRAHA, university education and research WEBASTO PRODUKT CR, s.r.o., sale of heating and sunroofs YUSEN LOGISTICS (CR) s.r.o., logistics solutions ZF ENGINEERING PLZEŇ s.r.o., R&D, design, testing, prototype construction ZPČ. UNIVERZITA PLZEŇ, university education and research Publications relevant to the Czech and Slovak automotive industry published by the AIA AIA YEARBOOK A4 format, in colour, Czech members of the AIA addresses, production program, in English + Czech Price: 60 EUR published May 2013 AIA CZECH AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS (abbreviated as AIA STATISTICS), on CD, in English + Czech Price: 140 EUR published April 2013 (Data for ) AIA ADDRESS BOOK in Czech + English Price: 40 EUR on CD published December 2012 AIA OVERVIEW in English Price: free of charge via updated monthly AIA ADDRESS BOOK in English Price: free of charge via updated monthly All prices include package and Registered / Air-Mail Postage Method of payment via bank transfer on our account Account No: IBAN Account Owner: SDRUZENI AUTOMOBILOVEHO PRUMYSLU Owner Address: Opletalova 55, CZ PRAHA 1 Bank: ČSOB BIC Code CEKOCZPP Náměstí Republiky 7, CZ PRAHA 1 CZECH REPUBLIC FACTS AND FIGURES Area: sq.km Population: Currency: Czech Crown (Kč) (CZK) Language: Czech (one of the Slavic languages) Business languages: English, German, Russian Biggest cities according to population: Prague, Brno, Ostrava, Plzeň OTHER AUTOMOTIVE PROFESSIONAL ORGANIZATIONS CAR IMPORTERS ASSOCIATION (CIA) It associates official exclusive accredited importers of different vehicle makes. Secretary General: Ing. Pavel TUNKL Assistant Secretary: Ing. Jana KINČLOVÁ (Ms) Address: SDA / CIA Kubánské nám. 11 Tel.: CZ PRAHA 10 Internet: ASSOCIATION OF IMPORTERS AND MANUFACTURERS OF AUTOMOTIVE PARTS, REPAIR AND GARAGE EQUIPMENT (SISA) The association comprises companies from aftermarket and suppliers garage equipment (import, wholesale, distribution). Secretary General: JUDr. Miroslav BRŮŽEK Address: SISA Tel./Fax: Doudlebská 2 CZ PRAHA 4 Internet: CZECH ASSOCIATION FOR MOTOR TRADES AND REPAIRS (SAČR) It is a professional association comprising mainly repair shops and similar businesses (e.g. garages, tyre repair shops, car washes etc.), but also vehicle dealers, rent-a-car firms, spare parts and accessories producers and distributors because many of such businesses have combined activities. President: Ing. Josef LHOTÁK Address: SAČR Tel.: Přepeřská 1809 Fax: CZ TURNOV Internet: CZECH ASSOCIATION OF PETROLEUM INDUSTRY AND TRADE (ČAPPO) An association of producers and distributors of petroleum products. Secretary General: Ing. Miloš PODRAZIL Address: ČAPPO Tel.: U trati 1226/42 Fax: CZ PRAHA 10 Internet: AGRICULTURAL AND FORESTRY MACHINERY ASSOCIATION An association of companies producing and trading agricultural and forestry machinery and tractors in the Czech Republic. Secretary General: Ing. Dušan BENŽA, CSc. Address: A.ZeT Tel.: Šumavská 31 Fax: CZ BRNO Internet: AUTOKLUB OF THE CZECH REPUBLIC (ACCR) President: Dr. Roman JEČMÍNEK Address: AUTOKLUB ČR Tel.: Opletalova 29 Fax: CZ PRAHA 1 Internet: CENTRAL AUTO-MOTO-CLUB OF THE CZECH REPUBLIC (ÚAMK ČR) President: JUDr. Oldřich VANÍČEK Address: ÚAMK ČR Tel.: Na Strži 9 Fax: CZ PRAHA 4 Internet: OTHER USEFUL CONTACTS MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE Responsible also for foreign trade. Many data and information (e.g. macroeconomic, production, trade, investments, doing business in CR). Hyperlinks to other official bodies. Internet: MINISTRY OF TRANSPORT Responsible also for issues related to the transport and vehicle legislation incl. automotive (e.g. certification, homologation, type approval). Internet: MINISTRY OF FINANCE It also deals with customs issues. Many data (e.g. macroeconomic forecasts, government financial statistics). Hyperlinks to other official bodies. Internet: MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS It also promotes foreign trade, e.g. through Czech embassies and Czech centres abroad. Hyperlinks to other official bodies. Internet: CONFEDERATION OF INDUSTRY It comprises a number of members (branch associations incl. AIA, individual firms) of the industry and transport fields respectively. Internet: ECONOMIC CHAMBER Services for entrepreneurs, also foreign trade promotion. Internet: CZECH INVEST (Czech Agency for Foreign Investment) It is the executive arm of the Czech government, responsible for attracting foreign direct investments. CzechInvest offers potential investors a range of services free of charge, e.g. business information, sector studies, assistance with site selection, liaison with government bodies, match-making and post-investment services. Automotive industry suppliers on-line database = Internet: 10

13 PŘEHLED VÝROBY A ODBYTU VOZIDEL ČESKÁ REPUBLIKA rok 2012 SURVEY OF MOTOR VEHICLE PRODUCTION AND ALLOCATION CZECH REPUBLIC Year 2012 Kategorie Category Výroba Production Prodej tuz. Sales Local Export Exports Osobní / Cars (without car derived vans) Lehké užitkové / LCVs Motocykly / Motorcycles Autobusy / Buses Nákladní / Trucks Návěsy + přívěsy / Trailers + Semitrailers REGISTRACE NOVÝCH VOZIDEL V ČR podle kategorií rok 2012 NEW REGISTRATIONS OF NEW VEHICLES by categories Year 2012 STAV VOZOVÉHO PARKU V ČR k STRUCTURE OF VEHICLE PARC IN THE CZECH REPUBLIC Osobní / Cars Užitková / CVs Autobusy / Buses 731 Motocykly / Motorcycles Přípojná vozidla / Coupled vehicles Traktory / Agricultural tractors Osobní / Cars Užitková / CVs Autobusy / Buses Motocykly / Motorcycles Přípojná vozidla / Coupled vehicles Traktory / Agricultural tractors STRUKTURA REGISTRACÍ NOVÝCH OSOBNÍCH VOZIDEL v ČR rok 2012 CZECH REGISTRATIONS OF NEW CARS Year 2012 VOZIDLA VYŘAZENÁ V ČR za rok 2012 CZECH DEREGISTRATIONS OF VEHICLES Year 2012 Malá / Small Nižší střední / Lower Medium Střední / Medium Velkoprostorové / MPV Vyšší střední / Upper medium Mini / Mini Terénní 4x4 / SUV Sportovní + Luxus / Sports and Luxury Ostatní / Others Osobní / Cars Lehká užitková / LCVs Autobusy / Buses Nákladní / Trucks Motocykly / Motorcycles Ostatní / Others

14 100 % REWORK Křižíkova 70 CZ BRNO Director: Tomáš PAVLÍK Tel.: Fax: E mail: Internet: Certifikace dle ISO 9001:2009. Vlastní provozovny v Brně, Jihlavě, Novém Jičíně, Mnichově Hradišti a Nejdeku, díky nimž jsme schopni rychle reagovat na požadavky a výjezdy k dodavatelům i vašim zákazníkům. Všechny uvedené služby provádíme po celém území ČR i v zahraničí. Reagujeme 24 hodin denně a pracovníky zajišťujeme jak na krátkodobou tak i na dlouhodobější kontrolu. Práce zajišťujeme kmenovými zaměstnanci, díky čemuž jsme schopni zajistit stabilní obsazení zakázky a garantovat tak požadovanou kvalitu. Firma je vybavena širokým sortimentem vlastních komunálních měřidel, takže pracovníci používají vlastní měřidla, která jsou kalibrována v akreditované kalibrační laboratoři. Služby: Kontrola a třídění: vizuální kontrola, třídění / přebírání dílců, značení dílců kontrola pomocí optických zařízení (mikroskopy, endoskopy (Everest VIT), lupy) měření dílců pomocí měřidel (komunální měřidla, speciální a další) Vícepráce, rework: drobné opravy dílů odhrotování, odjehlení, zapilování, škrabání čištění, odmašťování a odrezování dílů Další služby: zastupování zákazníka u jeho dodavatelů rezident inženýr provádění kontroly zabezpečení kvality, procesu a výroby (např. CSL 1 a CSL 2) kontrola na výrobních linkách výstupní kontrola výrobků zákaznický portál Měření dílů, kalibrační laboratoř: zakázkové měření na 2D/3D strojích (multisenzor kamera, dotyková sonda Renishaw) vlastní kalibrační laboratoř (délka, úhel, rovina, moment) Školení kvality: Nabízíme již 3 rokem interaktivní školení kvality pořádané formou in house v prostorách zákazníka. interní auditor dle ISO 9001 interní procesní auditor (VDA 6.3) interní výrobkový auditor (VDA 6.5) procesní FMEA metodiky 5S a 8D a řadu dalších Services: Inspection and sorting: visual inspection, sorting sorting parts, parts labeling inspection using optical equipment (microscopes, endoscopes, magnifying glasses) measuring parts using measuring devices (communal gauges, special, and others) testing parts for functionality Parts measuring: parts measured using 2D, 3D machines (measurement options camera, Renishaw touch probe) Company is equipped with a wide range of communal gauges. The work teams are equipped as needed for working on the client s premises. The measuring devices are regularly calibrated in an accredited calibration laboratory. Extra work, rework and more: minor repairs of parts de pointing, deburring, filing modifications of parts cleaning, degreasing of parts Other services: we represent the customer with his suppliers we perform quality, process and production assurance inspections (e.g. CSL 1 and CSL 2) inspection of production lines initial checks on products Our workshops: Brno, Jihlava, Nový Jičín, Mnichovo Hradiště, Nejdek, South Bohemia Certification: ISO 9001:2001 Collaboration in resolving crisis situations additional workers, rapid transit to your suppliers or customers. Equipment we use to communicate with the client: laptops (GPRS, 4G connection), mobile telephones, digital cameras. Staffs are equipped with clothes with the company logo + name tags. Services are provided by our properly trained full time employees. Representation at client s premises resident. We are available to react 24 hours a day. Own material transport cargo vehicles (inc. trucks over 3.5 t) throughout the CR and abroad. We provide staff for short term as well as longer term inspections. 12

15 3M V Parku 2343/24 CZ PRAHA 4 Director: Ing. David VRBA Tel.: Fax: E mail: Internet: inovativní produkty a řešení pro automobilový průmysl technické poradenství a zakázková výroba brusiva, maskovací systémy, systém leštění a autokosmetika, lepidla, nástřiky, tmely, systém pro přípravu a stříkání barev, konstrukční dvousložková lepidla rozebíratelný systém Dual Lock, fólie pro ochranu laku, pro náhradu barev, akustická izolace Thinsulate, těsnění katalyzátorů Interam, světlovodné materiály úhlové, pásové, ruční broušení, disky s rychloupínacím systémem, kotouče Scotch Brite, zalešťovací systém Finesse it, vzduchové, elektrické nářadí elastomery, plastická aditiva, fluoroplasty a monomery, skleněné mikrokuličky, speciální kapaliny Novec jednostranně, oboustranně lepicí tenké či pěnové pásky, oboustranně lepicí pěnové akrylové pásky VHB lepidla Scotch Weld, tmely POWER Line, samolepicí suché zipy Scotchmate, materiály pro výrobu technických štítků, aplikátory a přípravky pro čištění povrchů certifikace: ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:2008 innovative products and solutions for automotive industry technical consultancy and made to order production abrasives, masking systems, polishing system and car care, adhesives, dispersion adhesives, sealants, paint preparation system two part structural adhesives, recloseable Dual Lock system, paint protection films, paint replacement films, Thinsulate acoustic insulation, Interam catalyst convertor mats, light guides angle grinding, belt grinding, hand sanding, discs with quick release system, Scotch Brite discs, polishing system Finesse it, air powered tools, electric tools elastomers, plastic additives, monomers and fluoropolymers, glass microspheres, Novec surfactants single sided, double sided adhesive tapes, double sided adhesive foam tapes, VHB double sided adhesive acrylic foam tapes, Scotch Weld adhesives, POWER line sealants, recloseable fasteners Scotchmate, labeling system, surface threatment and cleaning solutions certification: ISO/TS 16949:2009, ISO 9001:

16 speciální upínací systémy z plastů a kovu speciální funkční díly dle požadavku zákazníka zastřikované a dvoukomponentní díly rychlospojky, ostřikovače, spoilery speciální lepící technologie vstřikovací stroje t certifikace: ISO TS a ISO engineered fasteners from plastic and metal engineered fasteners from plastic and metal special parts according to customer spec. overmoulded and bi injected components quick connectors for liquid systems washer jets, spoilers special adhesives systems certification: ISO TS and ISO A. RAYMOND JABLONEC Čs. armády 27 CZ JABLONEC n. NISOU Director: Ing. František KNAP Tel.: Fax: E mail: Internet: AUTOKLUB BOHEMIA ASSISTANCE Na Strži 1837/9 CZ PRAHA 4 Director: Ing. Josef PŘIBYL Tel.: Fax: E mail: Internet: Služby: komplexní systém pomoci motoristům v nouzi (NONSTOP tel.: 1240, ze zahraničí ) rozsáhlý program navazujících služeb slevový program, poradenství fungování 365 dnů v roce v celé Evropě business to business řešení pro velké společnosti Fleet programy pro flotily služebních vozidel centrální nonstop INFOCENTRUM pro poskytování dopravních a turistických informací regionální zastoupení služba Domácí asistence, nonstop pomoc s problémy v bytech a domácnostech distribuce a prodej dálničních nálepek České republiky, Maďarska, Rakouska, Slovenska, Slovinska a Švýcarska certifikace: ISO 9001:2008 business to business solutions for large companies Fleet programmes for company vehicle fleets central non stop INFO CENTRE providing traffic and tourist information regional representation home assistance, non stop assistance with problems arising in apartments and homes distribution and sale of motorway toll stickers for A, CH, CZ, HU, SK and SLO certification: ISO 9001:2008 Services: complex system of assistance for motorists in need (NONSTOP phone: 1240, from abroad ) extensive programme of related services discount programme, consulting operating 365 days a year, throughout Europe 14

17 AGADOS Průmyslová 2081 CZ VELKÉ MEZIŘÍČÍ Director: Ing. Petr OSTRÝ Tel.: Fax: E mail: Internet: přívěsy pro osobní a lehké užitkové automobily o celkové hmotnosti kg přívěsy jsou jedno a dvounápravové, brzděné či nebrzděné určeny k přepravě nákladů, lodí, koní, automobilů, motocyklů, vodních skútrů, atp. výrobky jsou odolné proti korozi úprava žárovým zinkováním, vodovzdorné překližky, plastové díly certifikace: ISO 9000 trailers of GVW kg for cars and light commercial vehicles single and double axle trailers, braked or unbraked various models for transport of goods, horses, ships, cars, motorcycles, water scooters etc. anticorrosive zincing treatment of chassis and body, waterproof wooden boards, plastic parts certification: ISO 9000 bezpečnostní kalená boční a zadní vyhřívaná skla, lepená čelní skla a speciální velkoformátová lepená skla pro všechny druhy dopravních prostředků zušlechtěná čelní a zadní skla o přídavné díly jako držáky zrcátek, dešťové senzory nebo kamery zaenkapsulovaná zadní boční skla za použití TPE, PVC a PU materiálů boční skla doplněná o ozdobné lišty chromové nebo lakované safety tempered sidelites and heated backlites, laminated and special extra large laminated windshields for all kinds of motor vehicles windshields and backlites with add ones as mirror holders, rain sensor and camera brackets encapsulated sidelites by using the TPE, PVC and PU materials sidelites supplemented with decorative high glossed or painted trim AGC AUTOMOTIVE EUROPE AGC Automotive Czech a.s. Sklárna čp. 33, Chudeřice CZ BÍLINA Director: Ing. Jiří MARKUCI Tel.: Fax: E mail: group.com Internet: glass.eu 15

18 AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH Vysokotlaké lití, obrábění a montáž motorových součástí: vodní čerpadla, olejová čerpadla, kryty rozvodových řetězů, kryty hlav válců, olejové vany, skříně pro vačkové hřídele, motorové skříně, sací potrubí, kryty hřebene řízení certifikace: ISO/TS 16949:2002 a ISO14001:2004 Die casting, machining and assembly of automotive engine parts: water pumps, oil pumps, timing chain covers, cylinder head covers, oil pans, cam housings, crankcases, intake manifolds, rack housings certification: ISO/TS 16949:2002 and ISO14001:2004 Čížovská 456 CZ PÍSEK Director: Miloš Hnízdil Tel.: Fax: E mail: Internet: komfortní vybavení zavazadlového prostoru úložné schránky posuvné podlahy loketní opěrky záchytné sítě krycí rola vaky na lyže certifikace: ISO TS a ISO Comfortable accessories of luggage space drowars moveable load floors armrests restraining nets luggage cover systems ski bags certification: ISO TS and ISO BOS AUTOMOTIVE PRODUCTS CZ U Porcelánky 786 CZ KLÁŠTEREC n. OHŘÍ Director: Ing. Vítězslav ERNEST Tel.: Fax: E mail: Internet: 16

19 BEHR czech Víta Nejedlého 1471 CZ MNICHOVO HRADIŠTĚ Director: Ing. Ladislav KRÖBL Tel.: Fax: E mail: Internet: klimatizace a topení pro osobní a nákladní vozidla tepelné výměníky chladící moduly pro osobní i užitková vozidla, chladiče chladící kapaliny, oleje a vzduchu plastové díly airconditioning and heating for cars and CVs heat exchangers cooling modules for cars and CVs, radiators, oil and charged air coolers plastic components Certification: ISO 9001:2000, ISO/TS16949:2002, ISO14001:2004 and OHSAS 18001:

20 BENTELER Benteler ČR s.r.o. Školní 713 CZ CHRASTAVA Benteler Automotive Rumburk s.r.o. Bentelerova 460/2 CZ RUMBURK Director: Ing. Petr MARIJCZUK Tel.: Fax: E mail: Internet: podvozkové díly: nápravnice, zadní nápravy, moduly náprav, ramena řízení bezpečnostní díly: přední a zadní nárazníky, centrální trubky, výztuhy dveří, tunelů, prahů, podlah, A, B sloupků a další motorkové rámy: přední a zadní motorkové rámy výlisky technologie: tváření za tepla, hydroformování, lisování na lisech 400 t 3600 t, ohýbání trubek, 3D laser a plasma, robotové svařování, letování, svařování hliníku, mechanické obrábění, KTL lakování certifikace: ISO/TS 16949:2009 a ISO 14001:2004 chassis components: crossmembers, rear axles, axle modules, control arms impact parts: reinforcement of front and rear bumper, IP supports, door beams, tunnel, sill, floor, A, B pillar reinforcements, etc. motorbike frames: front and rear motorbike frames press parts technologies: hot forming, hydroforming, pressing 400 t 3600 t, tube bending, 3D laser and plasma cutting, robot welding, brazing, aluminium welding, mechanical working, catophoric painting certification: ISO/TS 16949:2009 and ISO 14001:

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Automobilový průmysl

ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Automobilový průmysl Stránka 1 z 10 ODVĚTVOVÁ SROVNÁVACÍ ANALÝZA Automobilový průmysl Součástí této analýzy je 129 společností, které podnikají v automobilovém průmyslu. Z finančních výsledků vyplývá, že tržby celé skupiny,

Více

Oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Division 29 - Motor vehicles, trailers and semi-trailers

Oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Division 29 - Motor vehicles, trailers and semi-trailers Oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Division 29 - Motor vehicles, trailers and semi-trailers 2910210002 Motorová vozidla se zážehovým spalovacím motorem ks 585 723 574

Více

Oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Division 29 - Motor vehicles, trailers and semi-trailers

Oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Division 29 - Motor vehicles, trailers and semi-trailers Oddíl 29 - Motorová vozidla (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů Division 29 - Motor vehicles, trailers and semi-trailers 2910210002 Motorová vozidla se zážehovým spalovacím motorem s obsahem ks

Více

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT

VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT VÚTS, a.s. Liberec CENTRE OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT KEY DATA CENTER OF ENGINEERING RESEARCH AND DEVELOPMENT LIBEREC ESTABLISHED 1951 200 employees Turnover : 15 Mio EUR (2013) ISO 9001 certification

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Základní údaje a fakta

Základní údaje a fakta SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU AUTOMOTIVE INDUSTRY ASSOCIATION Důvěrné! Určeno jen pro potřeby firem zapojených do činnosti Sdružení automobilového průmyslu! AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2005-2009

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2005-2009 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2005-2009 STATISTICS CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2005-2009 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě,

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2004-2008

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2004-2008 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2004-2008 STATISTICS CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2004-2008 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2003-2007

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2003-2007 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2003-2007 STATISTICS CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2003-2007 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě,

Více

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011

Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období. Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Směry hlavních činností AutoSAP Strategie AutoSAP pro další období Automobilový průmysl v České republice Souhrnné výsledky za rok 2011 Výroční tisková konference AutoSAP Praha, 4. června 2012 Ing. Martin

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ DM DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ 34 MOTOROVÁ VOZIDLA (KROMĚ MOTOCYKLŮ), PŘÍVĚSY 34.1 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace a montáže 34.10 Motorová vozidla (kromě motocyklů); motory; instalace

Více

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM60ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM60ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. v ČESKÉ REPUBLICE. Základní údaje a fakta. Aktualizace za rok 1999. Zpracoval: sekretariát SAP. Důvěrné! Praha, květen 2000 SAP

AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL. v ČESKÉ REPUBLICE. Základní údaje a fakta. Aktualizace za rok 1999. Zpracoval: sekretariát SAP. Důvěrné! Praha, květen 2000 SAP Důvěrné! Určeno jen pro potřeby vedení členských firem SAP. AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL v ČESKÉ REPUBLICE Základní údaje a fakta Aktualizace za rok 1999 Zpracoval: sekretariát SAP Praha, květen 2000 SAP Evidovaný

Více

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都

Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 Czech Crystal in Chengdu 2016 捷克水晶闪亮成都 location: Chengdu, Sichuan, China date: 3rd - 6th of November, 2016 focus: glass, crystal, porcelain, design and home-decor www.czechtrade.cz Chengdu, gate way to

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2013 CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2009-2013 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

set order no./ obj. č. sestavy

set order no./ obj. č. sestavy EG 11 IMR (8896109) position description QTY název order no. / objednací číslo 1 Bolt M6 22 1 Šroub M6 22 2 Washerφ6 6 Podložka φ6 3 Spring Washerφ6 6 Pružná podložka φ6 4 Nut M6 2 Matice M6 5 Receptacle(DC)

Více

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech a registracích vozidel tvoří jeden ze základních informačních zdrojů pro charakteristiku tak

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: AEROTAXI s.r.o., Nad Vinným potokem 1149/2, 101 11 Praha 10 Vršovice Places of business / Provozovny: letiště Praha - Kbely, Mladoboleslavská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 motor komplet engine assembly R svorka big clip 2 2

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 motor komplet engine assembly R svorka big clip 2 2 Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 motor komplet engine assembly 1 11-12 R14300011-12 svorka big clip 2 2 R14300002 spodní tubus lower tube 1 11-13 124R00015-03

Více

Oddíl 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení Division 33 - Repair and installation services of machinery and equipment

Oddíl 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení Division 33 - Repair and installation services of machinery and equipment Oddíl 33 - Opravy a instalace strojů a zařízení Division 33 - Repair and installation services of machinery and equipment 3311110001 Opravy a údržba kovových konstrukcí tis. Kč 261 746 229 130 114,2 265

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název position description QTY název order no. / objednací číslo 1 Frame 1 Rám 2 Pump casing 1 Kryt čerpadla 3 Handle 1 Rukojeť 4 Mechanical seal 1 Hřídelové těsnění 8895108F 5 O seal 1 O kroužek 8895108-5 6

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Seznam vydaných Oprávnění k výrobě podle předpisu Část 21- Hlava G: The list of Part 21, Subpart G Approvals:

Seznam vydaných Oprávnění k výrobě podle předpisu Část 21- Hlava G: The list of Part 21, Subpart G Approvals: Seznam vydaných Oprávnění k výrobě podle předpisu Část 21- Hlava G: The list of Part 21, Subpart G Approvals: Název firmy/ Organisation Name Adresa/ Address Číslo Oprávnění/ Approval Number Rozsah Oprávnění/

Více

Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2015 PODKLAD PRO 86. ZASEDÁNÍ RADY ŘEDITELŮ (Valnou hromadu) AutoSAP ( , Mladá Boleslav - Kosmonosy)

Výhled hospodaření AutoSAP za rok 2015 PODKLAD PRO 86. ZASEDÁNÍ RADY ŘEDITELŮ (Valnou hromadu) AutoSAP ( , Mladá Boleslav - Kosmonosy) Na základě účetní evidence a dokladů zpracovaných k datu 16.11.2015 se v roce 2015 očekává dosažení těchto základních hospodářských výsledků: I. SHRNUTÍ PŘÍJMŮ AutoSAP Výhled hospodaření AutoSAP za rok

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung

Leitfaden für das Audit von Qualitätssicherungssystemen - Teil 1: Auditdurchführung ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT:658.56 Duben 1992 SMĚRNICE PRO PROVĚŘOVÁNÍ SYSTÉMŮ JAKOSTI Část 1: Prověřování ČSN ISO 10011-1 01 0330 Guidelines for auditing quality systems - Part 1: Auditing Lignes directrices

Více

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ

APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ Organisation name / Název organizace: Place of business / Provozovna: Reference / Číslo oprávnění: APPROVAL SCHEDULE / ROZSAH OPRÁVNĚNÍ LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 8, 100 38 Praha 10 - Malešice Tiskařská

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Konference Brno Holiday Inn 26.10. 2011 Vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás a Vaše kolegy srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma : Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední

Více

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech a registracích vozidel tvoří jeden ze základních informačních zdrojů pro charakteristiku tak

Více

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model

The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model The Over-Head Cam (OHC) Valve Train Computer Model Radek Tichanek, David Fremut Robert Cihak Josef Bozek Research Center of Engine and Content Introduction Work Objectives Model Description Cam Design

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Horní příruba násypky Hopper inlet 1 2 Nýt 4x16 Rivet 4x Násypka Hopper 1 4

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Horní příruba násypky Hopper inlet 1 2 Nýt 4x16 Rivet 4x Násypka Hopper 1 4 1 617300001 Horní příruba násypky Hopper inlet 1 2 Nýt 4x16 Rivet 4x16 10 3 617300003 Násypka Hopper 1 4 Podložka 18x6x1,2 Washer 18x6x1,2 7 5 Šroub M6x12 Bolt M6x12 8 6 Šroub M10x1,5-16 Bolt M10x1,5-16

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 2008-2012 STATISTICS CZECH REPUBLIC AUTOMOTIVE INDUSTRY 2008-2012 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě,

Více

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ

KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ Disk kola OC A4 27 Matice kola (5x) OC WH 002 26 Disk kola Zadní křídlo 183 OC PE 009 BN Výplň dveří ZL OC PI 002L 200 214 Okno boční zadní (2x) OC GL 002 180 Zrcátko L OC PE 007L

Více

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech a registracích vozidel tvoří jeden ze základních informačních zdrojů pro charakteristiku tak

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Ceník vyráběných ND TATRA 600 TATRAPLÁN / Price list of new made car spare parts

Ceník vyráběných ND TATRA 600 TATRAPLÁN / Price list of new made car spare parts Ceník vyráběných ND TATRA 600 TATRAPLÁN / Price list of new made car spare parts 600-100 Olejový chladič T 600 Oil cooler T600 600-101 Oprava + úprava hlavy válců T 600 1 ks / bezolovnatý benzín, nová

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business

BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání/confederation of European Business Orgán Zastoupení Zástupce Funkce Rada presidentů člen Ing. Jaroslav Hanák prezident Council of Presidents Výkonný výbor

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC

STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY AUTOMOTIVE INDUSTRY STATISTICS OF THE CZECH REPUBLIC AND SLOVAK REPUBLIC 1 STATISTIKA AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKÉ REPUBLIKY Souhrn statistických údajů o výrobě, prodejích, dovozech a registracích vozidel tvoří jeden ze základních informačních zdrojů

Více

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400

Ventil zpětný Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 Piston check valve Z15.1 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 DN 10 50, PN 100 400 Použití Zpětný ventil je samočinná armatura, zamezující zpětnému proudění provozní tekutiny, určená pro vodu, vodní páru, plyny i jiné provozní tekutiny používané

Více

Vymezovací průchodka kompletní Fixing board assembly 1

Vymezovací průchodka kompletní Fixing board assembly 1 Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 601000001 Pravé madlo kompletní Right handle assembly 1 33 601000033 Tlaková hadice Gear pipe assembly 1 2 601000002 Šroub M10x110

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS

CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS Second School Year CHAIN TRANSMISSIONS AND WHEELS A. Chain transmissions We can use chain transmissions for the transfer and change of rotation motion and the torsional moment. They transfer forces from

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

LEXUS GS 200t/300h/450h

LEXUS GS 200t/300h/450h LEXUS GS 200t/300h/450h CENÍK Prodloužená záruka LEXUS Záruka na 5 let / 160 000 km a asistenční služby na 5 let bez omezení ujetých kilometrů LEXUS ProTect 5letá ochrana laku karoserie (pomocí křemíkové

Více

ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE. DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL

ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE. DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL DOUBLE OFFSET BUTTERFLY VALVES SERIES 2E 5 EXCENTRICKÉ UZAVÍRACÍ KLAPKY SÉRIE 2E 5 ENERGY PETROCHEMISTRY ENERGETIKA PETROCHEMIE DN 50 - DN 800-100 C up to + 500 C - 100 c až + 500 c FLOW CONTROL * * *

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

NT65 SPARE PARTS CATALOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibratory tamper. Vibrační pěch

NT65 SPARE PARTS CATALOGUE KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Vibratory tamper. Vibrační pěch KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper NT65 NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax: +420

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Obsah SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA

Obsah SLOVENSKO ČESKÁ REPUBLIKA Obsah Služby ReVa Czech s.r.o.... 4 Vybavenost společnosti... 5 Dokumentace a reporting... 6 Rezidentní služby... 8 Certifikace a pojištění... 10 Reference... 12 Ceník... 18 Kontakty... 19 Bílina Plzeň

Více

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena

Za 12 045 Kč Úrok 0 % + měsíčně + Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Nový RAV4 Ceník Za 12 045 Kč = Úrok 0 % + měsíčně + Garance budoucí hodnoty vozu Kombinace paketů se zvýhodněním až 50 000 Kč! Výbava Motor Výkon Převodovka Pohon Cena Power 2,0 Valvematic 111 kw 6 M/T

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název

set order no./ obj. č. sestavy position description QTY název position description QTY název order no. / objednací číslo 1 Engine ST170 1 Motor ST170 2 Pump body 1 Tělo čerpadla 3 O sealing 1 "O" těsnění 8895101-3 4 Washer 4 Podložka 5 Hexagon screw M8 55 4 Šroub

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks Úhlový převod kompletní Gearcase assembly Spodní

Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks Úhlový převod kompletní Gearcase assembly Spodní Pozice Objednací číslo Název Name Ks Pozice Objednací číslo Název Name Ks 1 135000001 Úhlový převod kompletní Gearcase assembly 1 37 135000037 Spodní hřídel Lower shaft 1 2 Pojistný kroužek pro díru 26

Více

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922

TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA. Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 TECHNOLOGIE A EFEKTIVITA Specialista na prádelenskou technologii od roku1922 Specialists in industrial laundry since 1922 II PROFESSIONAL EQUIPMENT II 201 PROFESSIONAL EQUIPMENT Nová řada vysokoobrátkových

Více

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA

OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA OPEL CARE DELŠÍ BEZSTAROSTNÁ JÍZDA Opel Service Od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin: www.cargarantie.com 105807.2 06/2012 TAKTO OMEZÍTE NÁKLADY NA OPRAVY V případě záruční opravy hradí CarGarantie plné

Více

1 Přílohy. Přílohy 1. Příloha č. 1 Dotazník

1 Přílohy. Přílohy 1. Příloha č. 1 Dotazník Přílohy 1 1 Přílohy Příloha č. 1 Dotazník Chování spotřebitele na trhu s automobily Vážení respondenti, tento dotazník je součástí diplomové práce s názvem Kvantitativní analýza cenové strategie v odvětví

Více

ROBOTICKÉ PALETY. Kontakty. Reference. Certifikáty. Použití. Vlastnosti. Lisovací linky Svařovací linky Montážní linky

ROBOTICKÉ PALETY. Kontakty.  Reference. Certifikáty.  Použití. Vlastnosti. Lisovací linky Svařovací linky Montážní linky ROBOTICKÉ PALETY Použití Lisovací linky Svařovací linky Montážní linky Vlastnosti Zvyšují přesnost ukládání dílů Redukují obslužný personál Slouží jako zásobníky v robotických věžích Reference ŠKODA Auto

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Staré a nové provedení spojky je zaměnitelné pouze jako celek (lamela+pružina).

Staré a nové provedení spojky je zaměnitelné pouze jako celek (lamela+pružina). 1 146001001 Šroub Screw 1 32 76106813 Pružina spojky - 8 závitů Clutch spring - 8 threads 1 2 146001002 Podložka Washer 1 32A 146001032 Pružina spojky - 10 závitů Clutch spring - 10 threads 1 3 146001003

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

RPM5135HWM (model. č. PM12B A)

RPM5135HWM (model. č. PM12B A) RPM5135HWM (model. č. PM12B1401011A) Part No. Material Code Discription in English Qty 1 20340060000 foam pipe 1 2 70540083000 stop lever 1 3 70550073000 Self-propelled Lever 1 4 70500550130 upper handrail

Více

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec

SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ. Tool / Nářadí : Rivetec SPARE PARTS KITS / SADY NÁHRADNÍCH DÍLŮ Tool / Nářadí 99-0025: Rivetec 2010 RIVETEC s.r.o., Albrechtice nad Vltavou 16, CZ 398 16 RIVETEC E100520 Pg./Str. 1 / 16 70 69 68 67 66 65 64 18 19 17 16 21 27

Více

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin

Second WHO Global Forum on Medical Devices. Ing. Gleb Donin Second WHO Global Forum on Medical Devices Ing. Gleb Donin Témata Regulace a nomenklatury Systémy sledování nákupů Základní technické specifikace Další aktivity WHO Nomenklatura zdravotnických prostředků

Více

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae

Tax Academy Guarantors of the programme. Curriculum Vitae Zenon Folwarczny Ředitel v oddělení Daňových a právních služeb / Director in the Financial Services and International Structuring group Jeho specializací je poradenství v oblasti finančních služeb, mezinárodního

Více

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper

RAM70ND KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE. Vibrační pěch. Vibratory tamper KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ SPARE PARTS CATALOGUE Vibrační pěch Vibratory tamper RAM70ND NTC STAVEBNÍ TECHNIKA spol. s r.o. Maloskalická 120, 552 03 Česká Skalice Czech Republic Tel: +420 491 452 184 Fax:

Více

VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe

VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe 14. 03. 2012 Prezentace je založena na osobních názorech a postojích. Nejedná se o oficiální stanovisko agentury CzechInvest, vedení agentury nebo zřizovatele

Více