ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ"

Transkript

1 ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: /2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Lenka Bečičková, narozena , Pod Zámečkem 1728/40, Hradec Králové, kterou zastupuje Ing. Karel Pihýr, narozen , Třebechovická 834, Hradec Králové (dále jen "žadatel") podala dne žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne vydaného Magistrátem města Hradec Králové - odborem stavebním pod čj.:109353/2006/st2/koh, kterým byla umístěna stavba nazvaná: Rodinný dům s jedním bytem a samostatně stojící garáží včetně napojení na sítě technického vybavení (voda, elektro, plyn), domovní ČOV včetně kanalizační přípojky pro nátok a odtok z DČOV, dešťové kanalizace, zpevněných ploch a sjezdu z komunikace III/3253 v obci Světí na pozemcích parc. č. 222/24, 222/25 a 387/1 v katastrálním území Světí. Citované územní rozhodnutí nabylo právní moci dne Změna územního rozhodnutí spočívá ve změně velikosti stavby samostatné garáže. Záměrem žadatele je realizovat stavbu o půdorysných rozměrech 10,00 x 8,00 m s výškou stavby 5,10 m na místo garáže o půdorysných rozměrech 4,00 x 6,00 m s výškou stavby 5,00 m. Stavba rodinného domu čp. 98 v obci Světí včetně napojení na sítě technického vybavení byla realizována v souladu s vydaným územním rozhodnutím a tyto stavby změnou územního rozhodnutí nebudou dotčeny. Změnou územního rozhodnutí bude dotčen pozemek parc. č. 222/24 v k.ú. Světí, který je ve vlastnictví žadatelky. Magistrát města Hradec Králové - odbor stavební, jako stavební úřad příslušný podle 13 odst. 1 písm. e) a 190 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil záměr v územním řízení podle ustanovení 76 a ustanovení 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení podle ustanovení 94 stavebního zákona vydává z m ě n u r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y nazvané

2 Č.j. MMHK/148830/2011 str. 2 Rodinný dům s jedním bytem a samostatně stojící garáží včetně napojení na sítě technického vybavení (voda, elektro, plyn), domovní ČOV včetně kanalizační přípojky pro nátok a odtok z DČOV, dešťové kanalizace, zpevněných ploch a sjezdu z komunikace III/3253 v obci Světí na pozemcích parc. č. 222/24, 222/25 a 387/1 v katastrálním území Světí, vydaného dne odborem stavebním Magistrátu města Hradec Králové pod čj.:109353/2006/st2/koh. Výroková část rozhodnutí se mění takto: Podmínky pro umístění, projektovou přípravu stavby a k ochraně veřejných zájmů v území: 3. Popis stavby: Garáž na pozemku parc. č. 222/24 v k.ú. Světí bude přízemní samostatně stojící stavba obdélníkového půdorysu o půdorysných rozměrech 8,00 x 10,00 m zastřešená sedlovou střechou o sklonu 30 0 s hřebenem kolmým na přilehlou komunikaci. Výška stavby nepřesáhne 5,50 m od úrovně upraveného terénu. Stavba garáže bude zděná z keramických bloků Porotherm, strop budou tvořit betonové (keramické) desky uložené do ocelových nosníků, krov bude dřevěný s taškovou střešní krytinou červené barvy, vnější omítka s jemnozrnnou omítkovinou v bílém odstínu. 5. Umístění stavby: Stavba garáže bude umístěna na pozemku parc. č. 222/24 v k.ú. Světí v jeho severovýchodní části tak, jak je uvedeno na situaci v měřítku 1 : 250, kde je umístění stavby vyznačeno a okótováno tj.: - od společné hranice s pozemkem parc. č. 222/26 v k.ú. Světí min. 2,10 m, - od společné hranice s pozemkem parc. č. 222/1 v k.ú. Světí min. 3,50 m. 7. Na stavbu bude zpracována projektová dokumentace, která bude obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Dokumentace bude vypracována oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení 158 odst. 1 stavebního zákona. Podkladem pro její zpracování bude v územním řízení projednaná a schválená dokumentace zpracovaná Ing. arch. Zdeňkem Gabrielem, autorizovaným architektem (ČKA ) v 06/2011. Ochrana zemědělského půdního fondu: Orgán ochrany ZPF - Magistrát města Hradec Králové, odbor ŽP vydal dne pod zn.:099946/2011/žp/mar/ souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF pro výstavbu garáže na pozemku parc. č. 222/24 (orná půda) na výměru 0,0056 ha v katastrálním území Světí s těmito podmínkami: 1. Odnímaná plocha bude zaměřena podle situace ověřené v územním řízení. 2. Kulturní vrstvy budou skryty do hloubky 30 cm a 17 m 3 zeminy bude uloženo na pozemku parc. č. 222/24 v katastrálním území Světí a bude použita po dostavbě k ozelenění. 3. Finanční odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu budou předepsány v rozhodnutí vydaném orgánem ochrany zemědělského půdního fondu po nabytí právní moci územního rozhodnutí nebo stavebního povolení. 4. Po dokončení stavby bude odboru životního prostředí MM HK předloženo skutečné zaměření stavby pro porovnání výměry uvedené v souhlasu k odnětí půdy ze ZPF. Účastníci řízení podle 27 odst. 1 zákona č. 500/2006 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: Lenka Bečičková, narozena , Pod Zámečkem 1728/40, Hradec Králové

3 Č.j. MMHK/148830/2011 str. 3 Odůvodnění: Dne podal Ing. Karel Pihýr, narozen , bytem Třebechovická 834, Hradec Králové zastupující Lenku Bečičkovou, bytem Pod Zámečkem 1728, Hradec Králové žádost o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby. Žadatel předložil stavebnímu úřadu žádost podle 94 stavebního zákona o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby. V souladu s ustanovením 44 odst. 1 správního řádu bylo zahájeno řízení o žádosti. Stavební úřad návrh změny výše citovaného územního rozhodnutí projednal ve smyslu ustanovení 94 odst. 1 stavebního zákona v rozsahu této změny. Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a s ohledem na ustanovení 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, tj. vlastník pozemku nebo stavby, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nejde-li o společenství vlastníků jednotek podle zvláštního předpisu, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad posoudil okruh účastníků řízení a stanovil, že v daném případě jimi jsou: - Lenka Bečičková - podle 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona - Obec Světí - podle 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona dle 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona - Veronika Linderová, Zdenka Hiršlová, Markéta Vozábová, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Stavební úřad opatřením ze dne oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den , o jehož výsledku byl sepsán protokol. Jelikož má obec Světí platný územní plán, bylo oznámení o zahájení územního řízení doručeno podle 87 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení podle 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Oznámení o zahájení řízení bylo zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Hradec Králové a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, vyvěšeno dne a sejmuto dne , oznámení o zahájení řízení bylo též zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Světí a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zároveň v souladu s 89 odst. 1 stavebního zákona byli účastníci řízení upozorněni, že závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Veřejnou vyhláškou bude účastníkům řízení podle 85 odst. 2 stavebního zákona doručeno v souladu s 92 odst. 3 stavebního zákona také územní rozhodnutí. Žádost o změnu územního rozhodnutí byla doložena následujícími doklady a podklady: - plná moc k zastupování pro Ing. Karla Pihýra ze dne projekt zpracovaný Ing. arch. Zdeňkem Gabrielem, ČKA v 06/2011. Stanoviska, vyjádření, rozhodnutí dotčených orgánů: MM HK - odbor životního prostředí, Československé armády 408, HK - souhlas k trvalému odnětí půdy ze ZPF ze dne zn.:099945/2011/žp/mar MM HK - odbor památkové péče, Československé armády 408, HK - závazné stanovisko ze dne zn.:112297/2011/pp/mej Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Nábřeží U Přívozu 122/4, HK - závazné stanovisko ze dne čj.:hshk-757/op-2011/b

4 Č.j. MMHK/148830/2011 str. 4 Stavební úřad v územním řízení o změně rozhodnutí o umístění stavby posoudil opětovně žádost především z hledisek péče o ŽP a potřeb požadovaného opatření v území a jeho důsledků, přezkoumal návrh a jeho soulad s podklady územního rozhodnutí a předchozími rozhodnutími o území, posoudil, zda vyhovuje obecně technickým požadavkům na stavby, požadavkům na využívání území, předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární, bezpečnosti práce a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, apod. Umístění stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádné z nich není ve vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn nejen soulad těchto stanovisek, ale i návrh na vydání změny územního rozhodnutí tato stanoviska respektuje. Při posuzování umístění stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci a územně plánovacím podkladům bylo zjištěno, že pozemek, na kterém je navrženo umístit stavbu je dle platného územního plánu obce Světí, který byl schválen dne situován ve funkčních plochách vymezených jako: plochy bydlení, (takto vymezené území slouží k bydlení). Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Účastníci řízení - další dotčené osoby: Zdenka Hiršlová, Markéta Vozábová, Obec Světí, Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Veronika Linderová Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: - Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. Vyhodnocení připomínek veřejnosti: - Nebyly uplatněny. Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje - odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Rozhodnutí má podle 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Iva Kohoutková oprávněná úřední osoba referentka státní správy na úseku stavebního úřadu otisk úředního razítka

5 Č.j. MMHK/148830/2011 str. 5 Příloha: - situace v měřítku 1 : 250 Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen u města Hradec Králové dne Obdrží: účastníci územního řízení dle 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejkou) Lenka Bečičková, Pod Zámečkem 1728/40, Nový Hradec Králové, Hradec Králové 12 - Ing. Karel Pihýr, Třebechovická 834, Slezské Předměstí, Hradec Králové 3 - zmocněnec na základě plné moci - Obec Světí, IDDS: kt8a868 účastníci územního řízení dle 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) Veronika Linderová, Milady Horákové 1736/3, Hradec Králové Zdenka Hiršlová, Slezská 1313/66, Vinohrady, Praha 3 Markéta Vozábová, Kladská 120/123, Slatina, Hradec Králové 3 Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IDDS: ukmjjq2 dotčené orgány (dodejky) - Magistrát města Hradce Králové - odbor památkové péče, - Magistrát města Hradec Králové - odbor životního prostředí - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e k vyvěšení a podání zprávy stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí - Obecní úřad Světí, Světí 1, Všestary - Magistrát města Hradec Králové - odbor správní Po nabytí právní moci: podle 92 odst. 4 stavebního zákona územní rozhodnutí opatřené záznamem o účinnosti spolu s ověřenou grafickou přílohou - Lenka Bečičková, Pod Zámečkem 1728/40, Hradec Králové - Obec Světí, Světí 1, Všestary Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vyvěšeno na úřední desce dne:... Sejmuto dne:... Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce. Vyvěšeno na elektronické úřední desce dne: Sejmuto dne: Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí způsobem umožňujícím dálkový přístup.

6 Č.j. MMHK/148830/2011 str. 6

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Městský úřad Bystřice stavební úřad

Městský úřad Bystřice stavební úřad Městský úřad Bystřice stavební úřad Dr. E. Beneše 25, 257 51 Bystřice, tel.: 317 793 217 Č.j.: Výst/324/2012/Sl Bystřice, dne 27.8.2012 ROZHODNUTÍ Výroková část: Městský úřad Bystřice, stavební úřad, jako

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor výstavby a životního prostředí Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel.: 371 519 711 Fax: 371 519 755 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638)

Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne 12.9.2011 Č. jedn.: P20/OV/12256/527/2011/Kr/9 Vyřizuje: Mgr. Hana Krůlová (tel. 271 071 638) M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby a územního rozvoje Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 Sp.zn.: 527/STAV/2011 V Praze dne

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States

Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín. Zdeňka Kolaříková, 95037 Morgan Hill, 305 Vineyard Town Ctr.#/257, United States Magistrát města Zlína, stavební úřad, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín Spisová značka: MMZL-SÚ-023588/2015/Kol Číslo jednací dokumentu: MMZL 050305/2015 Zlín, dne 6.5.2015 Oprávněná úřední osoba: Radmila Kolaříková,

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Ř Í Č A N Y odbor - Stavební úřad Melantrichova 2000, 25101 Říčany, tel. 323 618 111, fax. 323 618 160 SPIS. ZN.: 13735/2013/Ch Č.J.: 74420/2013-MURI/OSÚ/00026 VYŘIZUJE: Chejnová,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více