MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE"

Transkript

1 září 2014 XVII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE turistický portál: zpravodajský portál: Září Na Panny Marie narození, vlaštovek shromáždění V září se léto dostává do své poslední fáze. Naši předkové si v tuto dobu často říkávali Babí léto léto na odchodě! Jistě mnoho projevů doznívajícího léta budeme v tomto období vnímat s určitou mírou nostalgie. Zoraná pole, posedávající vlaštovky na telegrafních drátech i hřejivé paprsky slunečných dnů neomylně prozradí, že příchod podzimu je neodmyslitelnou realitou tohoto ročního období. Školáci a jejich rodiče jistě tyto pocity tolik významně nevnímají, neboť pro ně končí čas prázdnin a začíná opět maratón úkolů, kontrol stavu přípravy na školní výuku a mnoho dalších povinností spojených s novým školním rokem. Přeji jim i pedagogům úspěšný celý školní rok. Věřím, že řada z nich uvítá i změny, které díky investicím města v průběhu léta doznaly učebny, tělocvičny dětská hřiště i japexová dráha. A aby byl přechod z prázdninové pohody do reality školních a pracovních dnů příjemnější, připravili jsme na září některé kulturní a společenské akce. Jistě milovníkům folklóru nebude třeba připomínat Chrudimské obžinky. Opět v režii národopisného souboru Kohoutek potěší naše oko tanečníci a ucho zpěváci z různých koutů naší země. Jen tak na okraj, Kohoutek letos slaví třicetiny a jeho dorost, Kuřátka, dvacetiny. Hned druhý den, v neděli, se milovníci městských běhů mohou proběhnout naší krásnou Chrudimí v rámci běhu Chrudimská Pernštejn Desítka s Intersportem či Lidového běhu škol a rodičů s dětmi s VZS Chrudim, který se uskuteční dne 7. září 2014 v historickém centru města Chrudimi. Celou sportovní akci doprovodí mnohé kulturní, gastronomické, ale i přátelské zážitky. V pátek 12. září budou slavnostně odhaleny busty architekta J. Vaňka a stavitele F. Schmoranze, které doplní vestibul Chrudimské besedy Pantheon o další významné chrudimské osobnosti, jež se podílely na věhlasu našeho města. V letošním roce byla Chrudim poctěna nejvyšším možným oceněním Ministerstva kultury v oblasti památkové péče města, cenou Historické město roku Den otevřených dveří památek bude opět příležitostí nahlédnout do objektů, které v oblasti Městské památkové zóny jsou těmi zajímavými. Působivý komentář průvodců přiblíží jejich význam pro město. Poslední zářijovou lahůdkou (v sobotu 27. září) bude bezesporu výlet s názvem Naši furianti elektrickým vlakem do Prahy. Sem se mohou těšit ti, kdož si dokázali v předstihu zakoupit vstupenky na divadelní představení Naši furianti do Národního divadla na neopakovatelný zážitek, kdy z chrudimského nádraží odjede elektrický vlak s 300 chrudimskými občany do matičky Prahy. A tak při vzpomínce na moudrost našich předků, která praví: Teplé září dobře se ovoci i vínu daří, bych si dovolil doplnit: Ať se daří i Vám, vážení spoluobčané, a našemu městu! Petr Řezníček, starosta POZOR! Od soboty 13. září 2014 bude doprava v ulici Dr. V. Peška vedena jednosměrně, a to od ulice Obce Ležáků ve směru ke křižovatce s ulicí Víta Nejedlého. Ulice Víta Nejedlého bude jednosměrná od této křižovatky ve směru k ulici Škroupově a zároveň v opačném směru od této křižovatky ve směru k ulici Sokolovské. (více na str. 2). Bude v září 2014 Jaromír 99: Kill Time Výstava prací tvůrce Aloise Nebela. Vernisáž 4. září ve čtvrtek v 17 hodin. Výstavní síň Chrudim 28. srpna 28. září Folklorní festival Chrudimské obžinky 2014 se staročeským jarmarkem 6. září září 2014 Resselovo náměstí a přilehlé okolí Den otevřených dveří památek sobota 13. září 2014 od 9 do 17 hodin vybrané významné objekty v centru města (viz příloha) Antidiskotéka Jiřího Černého Bob Marley úterý 16. září v 19 hodin Divadelní kavárna Tajemství rodu (nejen) Jolany Voldánové středa 24. září od 18 hodin Městské kino Naši furianti elektrickým vlakem do Národního divadla sobota 27. září 2014 POZOR, ZMĚNA! Elektrický vlak z Chrudimi do Prahy na představení Naši furianti odjíždí v sobotu 27. září v 9.50 hod. Začátek představení v Národním divadle ve 14 hodin. Odjezd zpět do Chrudimi v 19 hodin. Přílohy: Chrudim Dnes Chrudimské obžinky Den otevřených dveří památek Příští uzávěrka:

2 Upozornění na radikální změny v organizaci dopravy v sídlišti Víta Nejedlého V březnu 2014 proběhlo setkání s občany sídliště na téma řešení dopravy a bezpečnosti v ulici Víta Nejedlého. Cílem bylo zvolit nejvhodnější řešení pro zklidnění dopravy a zajištění bezpečnosti chodců. Výstupy z tohoto setkání byly konzultovány s Policií ČR a s odborníky bylo vytvořeno konečné řešení platné od soboty 13. září 2014 a spočívající v následujících úpravách. Doprava v ulici Dr. V. Peška bude vedena jednosměrně od ulice Obce Ležáků ve směru ke křižovatce s ulicí Víta Nejedlého. Ulice Víta Nejedlého bude jednosměrná od této křižovatky ve směru k ulici Škroupově a zároveň v opačném směru od této křižovatky ve směru k ulici Sokolovské. Z toho vyplývá, že jediným vjezdem do sídliště bude ulice Dr. V. Peška a výjezdy budou zajištěny ulicemi Sokolovskou a Škroupovou (viz přiložená situace). Tato omezení budou platit pouze pro motorovou dopravu a netýkají se cyklistů. Cyklistům bude povolena jízda v obou směrech. Stávající omezení, tj. vjezd vozidel nad 3,5 t, zůstává v platnosti. Celá oblast bude označena jako Zóna 30, to znamená, že bude povolena rychlost vozidel do 30 km/hod. Od soboty 13. září 2014 budou omezení vyznačena svislým dopravním značením a v průběhu září pak bude provedeno postupně i vodorovné dopravní značení. Občané mohou další informace (vč. schématu dopravy) získat na webových stránkách města a na Facebooku města. Bydlící v této lokalitě budeme informovat letáky umístěnými do vchodů a do schránek. Dále budeme přes žáky škol a školky informovat rodiče. Majitelé provozoven v dané lokalitě budou informováni taktéž. Ing. Petr Kopecký, ÚPR Projekt Řešení staré ekologické zátěže v lokalitě bývalého s. p. Transporta Chrudim, areál nový závod odstranění ohnisek kontaminace v nesaturované zóně horninového prostředí Lokalita, ve které je projekt realizován, se nachází na severním až severozápadním okraji města Chrudim. V roce 1856 zde byla založena strojírna. Výroba pokračovala a rozvíjela se až do roku 1992, kdy došlo k privatizaci. V současné době je areál bývalého s. p. Transporta využíván k průmyslové činnosti. Dlouhodobá průmyslová činnost v dané lokalitě byla v minulosti zdrojem znečištění horninového prostředí. Nejvýznamnějším kontaminantem jsou těkavé chlorované uhlovodíky. Město Chrudim v roce 2012 zahájilo rozsáhlý Informace Odboru investic projekt s cílem odstranit tuto ekologickou zátěž. Dodavatel sanace Sdružení TRANSPORTA 2012, sdružení společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. a STRABAG a. s., dokončil v termínu do sanační práce, které spočívaly v odstranění veškerých kontaminovaných zemin z ohnisek znečištění, ve vybudování velkoobjemových zasakovacích drénů na dně sanačních jam a v aplikaci inovativních sanačních metod do horninového prostředí pod sanačními jámami. V současné době probíhá zpracování aktualizované analýzy rizik pro danou lokalitu. Pro realizaci projektu byly stanoveny cílové parametry nápravných opatření pro zeminy, půdní vzduch, podzemní a povrchové vody. Cílem této analýzy rizik je zejména ověřit, zda byly dosaženy cílové sanační limity stanovené v projektu realizace sanace, dále zhodnotit rizikovost zbytkové kontaminace nesaturované zóny v prostoru ohnisek kontaminace. V neposlední řadě dojde i k posouzení provedené sanace z hlediska účelnosti vynaložených finančních prostředků. Na srpen bylo připraveno kolaudační řízení. V období do konce října proběhne administrativní a finanční ukončení projektu sanace, na který byla poskytnuta dotace z Operačního programu Životní prostředí a z rozpočtu Pardubického kraje. Hana Luptáková, Petr Kopecký V červenci byla zahájena rekonstrukce Slovenské ulice, která navazuje na provedenou rekonstrukci vodovodu a kanalizace zajišťovanou firmou VAK Chrudim. Rekonstrukce ulice bude spočívat v odstranění stávajících konstrukčních vrstev a vozovek komunikace a chodníku a v jejich nahrazení novými vrstvami. Kryt chodníku bude ze zámkové dlažby, kryt vozovky živičný. Dokončení stavby je plánováno na listopad V ZŠ U Stadionu byla vyměněna dožitá japexová dráha ve spojovací chodbě za novou polyuretanovou sportovní dráhu a v tělocvičnách byla stará vzduchotechnika nahrazena novou s rekuperačními jednotkami pro obě tělocvičny. V ZŠ Dr. Malíka na spojovací chodbě proběhla výměna stávajících dřevěných oken za okna plastová, včetně výměny dveří a parapetů. V ZŠ Školní náměstí č. p. 6 a č. p. 238 byly existující kotelny napojeny na výměníkovou stanici horkovodu. V MŠ Dr. Malíka byla vyměněna střešní krytina na ploché střeše hospodářského objektu. Na ostatních školských objektech proběhly v průběhu prázdnin větší i menší opravy dle požadavků ředitelů a ředitelek, které nebylo možné provést za provozu. V červenci byla zahájena oprava a restaurování hrobky rodiny Rozvodovy na hřbitově u sv. Václava v Chrudimi. Hrobka se skládá z náhrobku s křížkem, z reliéfní stély zobrazující figuru plačky a železného plůtku včetně trnoží. Cílem restaurování je uvést hrobku do původního stavu, neboť se jedná o součást nemovité kulturní památky. Byla dokončena oprava a restaurování pískovcového vstupního portálu včetně vitrážových výplní a obvodového pískovcového soklu budovy Základní školy č. p. 6 na Školním náměstí a oprava fasády na č. p. 92 ve Štěpánkově ulici. Budovy jsou nemovité kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Na realizaci akce obdrželo město Chrudim dotaci z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace MPR a MPZ. V rámci dotačního programu IPRM Integrovaný plán rozvoje města byla zahájena stavba Rekonstrukce Fibichovy ulice. V rámci této stavby budou provedeny stavební úpravy v úseku mezi Palackého třídou a ulicí Čs. armády spočívající v odstranění stávajících konstrukčních vrstev a vozovek komunikace a chodníku a jejich nahrazení novými vrstvami. Kryt chodníku a parkovacích ploch bude ze zámkové dlažby, kryt vozovky a hlavních vjezdů bude živičný. Stavba bude dokončena v listopadu Nadále pokračují práce na dvou investičních akcích v rámci dotačního programu IPRM. Rekonstrukce č. p. 637, 638 a 639/IV, Chrudim spočívá ve výměně stávajících oken za nová plastová, dále ve výměně střešní krytiny a zateplení podlahy půdy. Rekonstrukce č. p. 489 v ulici Revoluční zahrnuje opravu a zateplení sklepních prostor, výměnu stoupaček kanalizace, rozvod topení, rekonstrukci společných prostor, výměnu střešní krytiny a zateplení fasády a podlahy na půdě. Ing. Petr Pecina Městská knihovna Chrudim rozšiřuje služby pro veřejnost Od září bude dětské oddělení ve Filištínské ulici otevřeno také v sobotu od 8.00 do hodin. Hana Mazurová 2

3 Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. informují Co nás čeká v následujících měsících? Předně se chystáme zvýšit informovanost občanů města o činnostech Technických služeb, které svým způsobem omezují občany města. Jedná se zejména o blokové čištění jednotlivých lokalit, údržbu zeleně, hlavně v sídlištích, postřiky chodníků, provedení vodorovného dopravního značení apod. K tomu využijeme naše webové stránky, Facebook města Chrudim a systém varovných SMS zpráv. Od 1. září bude tento systém ve zkušebním režimu, a pokud najde mezi Vámi uplatnění, poběží od Nového roku 2015 automaticky. Rád bych Vás požádal o pomoc proti vandalům, kteří nám neustále ničí koše, reklamní tabule Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začíná v pondělí 1. září Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 29. ledna Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června Podzimní prázdniny: pondělí 27. října 2014 a středa 29. října Vánoční prázdniny: od pondělí 22. prosince 2014 do pátku 2. ledna Pololetní prázdniny: Informace z chrudimské dopravy V červenci a srpnu jsme se zbavili dvou nepříjemných objízdných tras. První objížďka skončila k 1. srpnu, kdy byla uzavřena Škroupova ulice výpadovka na Sobětuchy ev. na Seč. Jednalo se o dobudování kanalizace a o opravu celého povrchu vozovky včetně silničních kanalizačních vpustí. Druhá objížďka, která skončila v polovině srpna, byla z důvodu uzavření silnice na Ostřešany a dále na Pardubice. Jednalo se o stavbu mostu přes budoucí trasu obchvatu a okružní křižovatky v místě mimoúrovňového křížení. I když se jednalo o prázdninové měsíce se slabším provozem, navýšil se provoz na křižovatce Bída. Tolerance chrudimských řidičů je namístě, neboť obchvat patří k našim prioritám. Jeden ze dvou leteckých snímků ukazuje řešení okružní křižovatky, zatím bez výjezdu a vjezdu na budoucí obchvat, druhý vybetonovaná čtyři pole estakády přes údolí dolního Vestce, Chrudimku a železniční trať na Moravany. Další změnou byla změna systému parkování na nábřeží Karla Čapka. Rada města rozhodla o stejném režimu parkování před a za divadlem z důvodu velmi živelného až nebezpečného provozu v části právě za divadlem. Další změnou je snížení roční sazby pro rok 2015 za parkovací kartu na polovinu, tj. na Kč, event. na Kč, pro fyzické osoby bydlící a parkující na zpoplatněných a rezidentských parkovištích, tzv. parkovištích R. Na části parkoviště na Žižkově náměstí je nově použit způsob parkování zdarma na omezenou dobu s parkovacími hodinami uvnitř auta. Hodiny lze zakoupit v Informačním centru na Resselově náměstí. Ke dni 13. září dojde k výrazné změně systému dopravy v sídlišti Víta Nejedlého. V tomto čísle Zpravodaje je schéma jednosměrných ulic Dr. Peška, Víta Nejedlého a části ulice Sokolovské. Lidé bydlící v této oblasti budou osloveni ještě jednou podobným letákem. Rovněž budou prostřednictvím letáku informováni rodiče dětí ze základní a z mateřské školy, neboť tato zařízení navštěvují děti z okolních obcí. Rozumíme i tomu, že pro některé motoristy z jiných částí města je změna komplikací jejich zvyklostí nemožnosti zkratky právě přes toto sídliště, ale cílem tohoto řešení bylo přispět ke zklidnění provozu a k větší bezpečnosti chodců a cyklistů. Poslední poznámku bych věnoval místu pro přecházení. Jsou zatím v intravilánu města pouze dvě na Pardubické ulici směrem k severní průmyslové zóně a u křižovatky Gulášek. V našem případě je chodec i uprostřed vozovky chráněn ostrůvkem. Tato místa tedy jsou zdánlivě podobná přechodům pro chodce, nejsou však označena svislou dopravní značkou a ani na vozovce není vodorovné značení tzv. zebra. Chodec tedy je nucen dbát velké obezřetnosti při přecházení než na klasickém přechodu pro chodce, nemá totiž přednost. Jaroslav Trávníček, místostarosta na sloupech veřejného osvětlení, lavičky, páchají krádeže na městských hřbitovech apod. Nebuďte k takovému jednání lhostejní, a budete-li svědky vandalství na našem společném majetku, obraťte se prosím na Městskou policii k zjednání nápravy. Srdečně děkuji všem, kteří se podílejí na pomoci opuštěným zvířatům v útulku. Velmi si této podpory vážíme a všem patří velký dík. Samozřejmě uvítáme materiální, finanční či jinou pomoc pro naše svěřence. Veškeré informace najdete na stránkách útulku a Děkujeme. Ing. Zdeněk Kolář, ředitel společnosti Organizace školního roku 2014/2015 pátek 30. ledna Jarní prázdniny pro okres Chrudim: od pondělí 16. února 2015 do pátku 20. února Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. dubna 2015 a pátek 3. dubna Hlavní prázdniny: od středy 1. července 2015 do pondělí 31. srpna Ing. Veronika Straková, vedoucí oddělení školství, MěÚ Chrudim Upozornění těm, kteří dosud nezaplatili místní poplatky za komunální odpad a ze psů Odbor finanční MěÚ Chrudim upozorňuje občany, kteří zapomněli uhradit místní poplatek ze psů a místní poplatek za komunální odpad, aby tak učinili v nejbližším možném termínu. Platbu můžete provést převodem na účet města Chrudim, složenkou nebo platbou v hotovosti v pokladně MěÚ Chrudim. Splatnost poplatku uplynula u poplatku ze psů dnem a u poplatku za odpad dnem V tomto období dlužníci dostávají do schránek upozornění na nedoplatky za místní poplatky ze psů a za komunální odpad. Pokud není úhrada provedena včas, vystavují se dlužníci vymáhání, které může v nejhorším případě skončit exekucí. Bližší informace Vám poskytneme na tel a Své případné dotazy můžete směřovat také na ové adresy: chrudim-city.cz a Bc. Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního, MěÚ Chrudim Kočky ve městě V poslední době opakovaně dochází umísťování zdravých koček do útulku, přičemž jeho kapacita pro kočky je 3 až 6 míst. Přijímání koček do útulku se řídí určitými pravidly. Do útulku jsou přijímána hlavně koťata (velmi malá, ještě slepá), která by se sama o sebe nepostarala, a dále kočky jevící známky onemocnění nebo zraněné (např. sražené autem, pokousané od psa, týrané atd.). Kočka je teritoriální zvíře. To znamená, že má v přírodě svoje teritorium, ve kterém se pohybuje, loví myši, nebo se jen tak prohání po světě. Kočka se může klidně toulat i několik dnů a pak se zase vrátí domů. Je spokojená a netrpí. Pokud je kočka velká, zdravá a nejeví známky choroby, tak ji ponechte běhat. Určitě se vrátí domů. Kočky se toulají a neznamená to, že se musí hned zavřít za mříže útulku, kde je menší pravděpodobnost shledání s majitelem. Kočka je jiná než pes, umí se o sebe postarat. Není vhodné kočky krmit u Vašich domů, pokud nechcete, aby u Vás zdomácněly. Prosím tímto všechny občany, aby se těmito pravidly řídili. Ing. Petr Kopecký, ÚPR Kurz snižování nadváhy STOB Kurz snižování nadváhy společnosti STOB se zdravotním cvičením na fitballech pro malou skupinu osob bude zahájen 25. září v Chrudimi. Na základě metodiky kognitivně-behaviorální psychoterapie bude kurz probíhat v ZŠ Speciální každý čtvrtek od do hod. pod odborným vedením lektorky Jany Boučkové a cvičitelky Jany Machové. Součástí tříměsíčního kurzu jsou nově ochutnávky zdravých potravin a pokrmů, ukázka vaření. Kurz je určen pro osoby s nadváhou, obézní a diabetiky 2. typu. Informace na tel , Jana Boučková 3

4 Volné pozemky v průmyslových zónách Město Chrudim nabízí potenciálním investorům zbývající pozemky v průmyslové zóně Chrudim- -západ o celkové rozloze přibližně 9,7 ha (viz obrázek níže rozloha pozemků je pouze informativní) v ceně 650 Kč/m 2. Nabízená lokalita navazuje na tradiční průmyslovou zónu (areál bývalé Transporty a. s.), jejíž rozloha je 40 ha. Dopravní napojení je řešeno ze silnice I/17 (Chrudim Čáslav). Celá rozvojová oblast se nachází mimo zátopové území Q100. Území lze využít pro jakoukoli průmyslovou výrobu kromě staveb s jaderně energetickým zatížením, chemické výroby a skladů jedů, pesticidů, hospodářských hnojiv, toxických látek a ostatních nebezpečných odpadů v množství nad 0,5 t pohotovostní zásoby. V lokalitě jsou vybudovány všechny inženýrské sítě. Chcete oslavit se svými blízkými jejich zlatou či diamantovou svatbu? Chcete, aby Městský úřad formou osobního blahopřání a malé pozornosti poděkoval za dosavadní celoživotní práci Vašim blízkým, kteří se dožili 90 a více let? Máte ve Vašem okolí jubilanta staršího 70 let a víte, že by ho písemné blahopřání od Městského úřadu potěšilo? Kontaktujte tajemnici Komise pro občanské záležitosti Renatu Toufarovou (osobně matrika MěÚ Chrudim, 2. patro, tel , která Vám poskytne veškeré informace o slavnostním obřadu i o návštěvách oslavenců. Lze také zaslat na adresu úřadu níže uvedený vyplněný formulář. Městský úřad Chrudim, Odbor správní Pardubická 67, Chrudim IV telefon: , fax: a Komise pro občanské záležitosti SOUHLAS SE SHROMAŽĎOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ Já, níže podepsaný/á narozen/a bydliště dávám tímto souhlas, aby Městský úřad Chrudim a Komise pro občanské záležitosti města Chrudim shromažďovaly a zpracovávaly moje zde uvedené osobní údaje. Tento souhlas dávám za účelem: - vedení v seznamu seniorů a rozesílání gratulací k životním výročím, - oslavy zlaté/diamantové svatby a následného zveřejnění v Chrudimském zpravodaji. Souhlas dávám na dobu neurčitou a platí až do odvolání výhradně pro potřeby Městského úřadu Chrudim a Komise pro občanské záležitosti města Chrudim. podpis Poslední volný pozemek o celkové rozloze přibližně m 2 (viz obrázek níže rozloha pozemku je pouze informativní) v ceně Kč/ m 2 může město Chrudim nabídnout zájemcům i v průmyslové zóně Chrudim-sever. Průmyslová zóna je napojena na silnici I/37 (Chrudim Pardubice). Celá rozvojová oblast se nachází mimo zátopové území Q100. V dané lokalitě není evidována ekologická zátěž území. V územním plánu je tato plocha vyčleněna pro výrobu, služby a lze sem situovat i lehký průmysl. V lokalitě jsou vybudovány všechny inženýrské sítě kromě plynovodní. Maminky, pokud přijde Vaše miminko na svět v jiném městě a nedostanete následně nabídku k účasti na vítání občánků, stačí vyplnit níže přiložený tiskopis a zaslat na adresu tajemnice Komise pro občanské záležitosti, nebo ji přímo kontaktovat. Vážení rodiče, blahopřejeme Vám k narození Vašeho potomka a zároveň Vám nabízíme možnost zúčastnit se s Vaším děťátkem Vítání chrudimských občánků do života. Pokud máte o tuto akci zájem, prosíme Vás o vyplnění a vrácení zpět přiložené návratky do 10 dnů na adresu: Městský úřad Chrudim tajemnice Komise pro občanské záležitosti Pardubická CHRUDIM IV Komise pro občanské záležitosti města Chrudim NÁVRATKA Jméno a příjmení dítěte:. Datum a místo narození: Kontaktní adresa pro zaslání pozvánky:.. Svým podpisem dávám souhlas se shromažďováním a zpracováním uvedených osobních údajů. Souhlas dávám na dobu neurčitou a platí výhradně pro potřebu Městského úřadu Chrudim a Komise pro občanské záležitosti města Chrudim za účelem zajištění akce Vítání chrudimských občánků do života. V případě Vašich detailnějších dotazů kontaktujte Ing. Petra Kopeckého, tel , , Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, Pardubická 67, 3. patro. David Chudomský, dipl. ekonom Souhlasím/nesouhlasím se zveřejněním jména a příjmení dítěte v Chrudimském zpravodaji. podpis rodičů Jelikož náš úřad nemůže osobní údaje obyvatel využívat bez jejich souhlasu, žádáme Vás, abyste se nám ozvali jakoukoli formou. Věříme, že se nám společnými silami podaří přinášet radost Vašim blízkým a zároveň zachovat dlouholetou tradici Komise pro občanské záležitosti našeho města. Renata Toufarová 4

5 Slavnostní odhalení bust v Chrudimském pantheonu Ve čtvrtek 4. září 2014 v hodin budou slavnostně odhaleny poslední dvě busty významných osobností města Chrudim ve vestibulu Muzea, kde se nachází tzv. Chrudimský pantheon. S vytvořením tohoto pantheonu se započalo v roce 2009 a do dnešního dne zde byly umístěny busty těchto osobností: Viktorin Kornel ze Všehrd, Jan Nepomuk Štěpánek, Karel Pippich, Josef Ressel, František Wiesner a Josef Klimeš. Mezi tyto velikány přibudou busty Františka Schmoranze st. a Josefa Vaňka, taktéž od akademického sochaře Jaroslava Brože, se kterým na všech uvedených bustách spolupracuje město Chrudim již od roku Po slavnostním odhalení bude následovat přednáška Stanislavy Ottomanské O zahradním architektovi J. Vaňkovi. Všichni jste srdečně zváni! Ing. Blanka Pavlišová, úsek kultury Pietní vzpomínka na Aloise Thůmu a Josefa Kubelku Dne si město Chrudim připomnělo osobnost Aloise Thůmy ( ) na hřbitově U Václava, kde je pochován tento chrudimský rodák, který patřil k předním českým odborníkům v oboru včelařství. Taktéž byl i zakladatelem spolku Prahnízda Kosů chrudimských nebo spoluzakladatelem a režisérem divadla Jednoty katolických tovaryšů. A. Thůma byl vystudovaný pedagog a učil na několika chrudimských školách, ale i vězně v tehdejším chrudimském kriminálu. Během letošních prázdnin se podařilo městu Chrudim opravit další z hrobů, o které již nikdo nepečuje, ale osoby, které zde odpočívají, se významným způsobem zapsaly do historie Chrudimě. Mezi takové patří i básník Josef Kubelka ( ), který je pochován na hřbitově U Kříže. Vzpomínka patřila zejména jeho básnické tvorbě, neboť dobovou odbornou kritiku si získal pouhými dvěma drobnými básnickými sbírkami (Písně a gazely, Kaleidoskop). Kritici u něho oceňovali dokonalé zvládnutí literární orientální formy, tzv. gazelu. Dle slov paní ředitelky knihovny PhDr. H. Mazurové jeho básnickou činnost bohužel ukončila nenadálá smrt. Ing. Blanka Pavlišová, úsek kultury Den otevřených dveří památek 2014 Dny evropského dědictví každoročně v září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Národní téma pro tento rok zní Návraty ke kořenům. Město Chrudim se opět přihlásilo k této akci, která se bude v našem městě konat dne 13. září Bude zahájena křtem dlouhodobě připravované publikace Chrudim, jak ji (ne)znáte na Resselově náměstí v 9.00 hodin a poté se otevřou vybrané památky společně s doprovodnými akcemi, které jsme připravili na tento rok. Které to jsou? Nahlédněte do přiloženého plakátku v tomto Zpravodaji, vyberte si některou z nich a užijte si tento den. Ing. Blanka Pavlišová, úsek kultury Výrazné omezení provozu oddělení dokladů a evidence obyvatel od do V rámci zefektivnění poskytovaných služeb a zajištění vyšší ochrany osobních údajů probíhají po celé září úpravy oddělení dokladů a evidence obyvatel. Součástí rekonstrukce jsou stavební úpravy všech kanceláří směrujících do Pardubické ulice a umístění nové rotační kartotéky pro uložení evidence občanských průkazů. Kvůli rozsahu prací a zajištění bezpečnosti klientů oddělení je proto v termínu od do provoz celého oddělení výrazně omezen. V tomto období bohužel nelze ani využít přednostního objednání na internetových stránkách města protože celý systém je nastaven na plnou funkčnost oddělení na všech pracovištích a bude opět plně funkční po ukončení úprav. Žádáme proto občany, aby své doklady vyřizovali pouze v nejnutnějších případech, které nesnesou odklad, jako je např. ztráta, odcizení, poškození nebo prošlá platnost dokladu. Týdny pro duševní zdraví v Chrudimi V září začnou zde v Chrudimi kurzy Alfa. Vznikly v Anglii, jejich zakladatelem je Nicky Gumbel, probíhají ve 167 zemích světa a absolvovalo je přes 18 milionů lidí. Teď zveme i Vás, abyste se ke kurzům Alfa připojili. O co se jedná? Kurz Alfa je krátký úvod do současného praktického křesťanství. Pro koho? Pro každého bez rozdílu věku, zejména pro ty, kdo se za křesťany nepovažují a chtěli by se o křesťanství něco dozvědět, nebo pro ty, kteří chtějí prohloubit a upevnit základy své víry. Jak kurz probíhá? Každý večer má tři části: začíná se v 19 hodin večeří, pokračuje se přednáškou na dané téma a končí diskusí ve skupinkách, kde je možné téma večera rozvinout, klást otázky, vyjádřit vlastní názor nebo se podělit o své zkušenosti. Večer končí ve hod. Účast je bezplatná a nezávazná. Kurz není povinné absolvovat celý. Témata večerů Jde v životě o něco víc? (úvodní večer kurzu) Kdo je to Ježíš? Kurzy Alfa v Chrudimi V případě, že oddělení v neodkladné záležitosti navštívíte, počítejte prosím s prodlouženou čekací dobou a zřejmě také se zhoršenými podmínkami pro čekání, způsobenými stavebními pracemi. O nový občanský průkaz může občan popřípadě požádat na Magistrátu města Pardubice, na Městském úřadě v Hlinsku či na jakémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností. O cestovní doklady může občan žádat a také si je vyzvedávat pouze na úřadě příslušném podle místa trvalého pobytu. Omezení provozu se výrazně nedotkne vydávání již hotových dokladů, o které občané požádali před Děkujeme Vám za pochopení a za případné komplikace se omlouváme. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů nás kontaktujte na tel Ing. Hana Květenská, vedoucí oddělení dokladů a evidence obyvatel Ve středu 24. září zahajují v chrudimské pobočce Péče o duševní zdraví osvětovou akci Týdny pro duševní zdraví, kterou finančně podpořilo město Chrudim. Cílem je podpořit lidi s duševním onemocněním, aby se nestyděli za své potíže a necítili se ve společnosti méněcenní. Zároveň dostávají klienti sdružení možnost prezentovat svoji tvorbu široké veřejnosti. Vedoucí střediska Mgr. Věra Pinkasová společně s peer konzultantem Michalem Balabánem navštíví vybrané střední školy, kde povedou přednášky na téma Mýty a fakta o duševních onemocněních. Informování středoškoláků považují pracovníci Péče o duševní zdraví za velmi důležité. Další akcí v rámci Týdnů pro duševní zdraví je Den otevřených dveří v klubu Polárka v Městském parku, který proběhne ve čtvrtek 25. září. Od 10 hodin se můžete nechat provést prostory klienty, kteří vám zároveň zodpovědí otázky týkající se služeb, jež Péče o duševní zdraví poskytuje. Více informací o Týdnech pro duševní zdraví se dozvíte na webových stránkách Péče o duševní zdraví Je nezisková organizace s devatenáctiletou tradicí v pomoci lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizuje akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Samostatná organizační jednotka Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem k návratu na běžný trh práce. Pracovní uplatnění nabízí v chráněné kavárně, dílně a obchodu Výměník. Více na nebo https://www. facebook.com/pece.o.dusevni.zdravi. Leona Hovorková Proč Ježíš zemřel? Jak získat víru? Proč a jak se modlit? Proč a jak číst Bibli? Jak nás Bůh vede? Kdo je to svatý Duch? Co svatý Duch dělá? Jak mohu být naplněn svatým Duchem? Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? Jak odolat zlému? Proč a jak mluvit s druhými o víře? Uzdravuje Bůh i dnes? A co církev? Kdy bude Alfa v Chrudimi? Alfa začne 18. září 2014, bude se konat na faře, Školní náměstí 56. Probíhat bude každý čtvrtek do poloviny prosince. Součástí kurzu je jeden společný víkend. Na kurz není nutné hlásit se dopředu, pokud nám však dáte vědět o Vaší účasti, budeme moci večer lépe připravit. Kontakt: tel Těšíme se na Vás. P. Jiří Heblt, arciděkan chrudimský 5

6 Vychází 42. svazek edice Chrudim V edici Chrudim, v níž jsou od roku 1997 zásluhou tiskárny PORS s. r. o. Chrudim vydávány publikace o památkách a zajímavostech města a jejíž svazky jsou určeny jako pomůcka pro samostatné prohlídky objektů, k prohloubení znalostí či jako upomínka na návštěvu města, vychází počátkem září její již 42. svazek Josef Ressel a Chrudim. Knížku, jejímž autorem je Mgr. Pavel Kobetič, si budou moci první zájemci zakoupit při letošním Dni otevřených dveří památek mj. při vycházkách po městě Po stopách J. Ressla v Chrudimi. redakce Seznamte se, prosím v hodin Měšťanska restaurace EDICE CHRUDIM SVAZEK 42. Vítězslav Novák a Bohuslav Martinů přednáška paní RNDr. Jany Procházkové ve a hodin společenská místnost CSSP, Soukenická ulice Ochutnávka jídel ve hodin jídelna CSSP v Soukenické ulici Kavárničky ve hodin Domy s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků a v ulici Strojařů ve hodin CSSP v Soukenické ulici JOSEF RESSEL A CHRUDIM Plán Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim na září UPOZORNĚNÍ Od září rozšiřujeme Kondiční cvičení o 1 hodinu omezený počet! Zájemci se nahlásí paní Potužákové na tel Chrudimská univerzita třetího věku Výuka anglického jazyka přednášející paní Eliška Machačová Klubu seniorů v Městském parku první skupina 15., 22. a v 9.00 hodin druhá skupina 16., 23., a v 9.00 hodin třetí skupina 17. a v 9.00 hodin čtvrtá skupina 18. a v 9.00 hodin Mgr. Hana Pilná, ředitelka CSSP Chrudim Přihlášky do Taneční školy Besta Chrudim pro školní rok 2014/2015 Taneční škola Besta Chrudim přijímá přihlášky do formačních a párových tanečních tříd, mini dětí, dětí, juniorů a dospělých. Dále též do kurzů Taneční hodiny pro ženy a Taneční pro dospělé. Přihlášky můžete poslat na adresu nebo podat přímo v TŠ Besta Chrudim (areál ZŠ U Stadionu) dne 1. září 2014 v době hod., dále 2. a 3. září vždy od do hodin a následně v našich úředních hodinách každé pondělí hod. tamtéž. Bližší informace můžete získat na tel nebo na M. a A. Novákovi, TŠ Besta Chrudim Na minutu s Annou Lavickou Milí čtenáři, s čím se vám pojí začátek měsíce září? Mně jednoznačně se školou, i když do ní už dávno nechodím. Začátek školního roku mám ve vzpomínkách spojený s otevíráním nových věcí nové brašny, penálu, učebnice, sešitu, dveří do nové třídy, nových poznatků, nových kamarádství, nových příležitostí. Na školu vzpomínám ráda. Tolik dobrého tam člověk pro život obdržel! Traduje se, že když dítě ze židovské rodiny šlo první den do školy, dostávalo s sebou od maminky na cestu medový koláček nebo oplatku s medem to aby si pamatovalo, že učení je sladké jako med. Naučit se číst a psát bylo považováno za velikou hodnotu a mělo to souvislost s Tórou (Zákonem): umět číst Boží slovo bylo vnímáno jako něco velice dobrého pro život (jako med). Schopnost čtení a psaní je velké obohacení života (a každý, kdo to dokáže, patří v tomto světě k privilegované menšině), ale existují i jiné hodnoty, kterým se naučíme spíš jinde než ve školních lavicích. V knížce Škola Malého stromu vypráví Forrest Carter příběh malého sirotka, jehož se po smrti rodičů ujali dědeček (napůl Skot a napůl Čerokí) a babička, čistokrevná Indiánka. Žije s nimi v horách a jejich moudrostí a opravdovostí se učí úctě k životu, k přírodě, k druhým lidem. Jejich příkladem se učí pravdivosti, toleranci, obětavosti... Stejným hodnotám, kterým učil moudrý a vážený muž, velký křesťan, Albert Schweitzer, lidi v africkém pralese i lidi v přednáškových sálech Evropy: obojí vedl a učil úctě k životu, k níž neodmyslitelně patří zodpovědnost, tolerance a odpuštění. Tomu se, myslím, můžeme učit všichni, ať už máme školu dávno za sebou nebo do ní ještě chodíme. Přeji Vám, abyste každý den přijímali jako dar něčemu novému se naučit. Nebo, jak řekla babička Malému stromu: Když člověk na něco přijde, má se o to podělit s každým, koho nejdřív potká: dobro se tak šíří cestami, které by sis sám nedokázal vymyslet. Anna Lavická, evangelická farářka Vítání občánků V červnu 2014 byli v obřadní síni města Chrudim uvítáni do života tito noví občánci: Karel Meloun, Mikuláš Pošík, Marie Malinská, Tereza Dospělová, Natálie Nováková, Růžena Hanzlovská, Františka Bernatová, František Procházka, Sebastian Dušek, Ondřej Malinský, Michal Nepovím, Andrea Bilouseac, Matěj Stehno, Kristýna Sekerová, Erik Ždímal, Jakub Duraj, Vojtěch Pecka, Eliška Budinská, Eliška Fišerová, Eliška Jandová, Kevin Jeřábek, Natálie Budínská a Matěj Sokol. Renata Toufarová Přehled dílen z. s. PALUČINY ve školním roce 2014/2015 pondělí - keramika pro nejmladší (děti od MŠ do 2. třídy) hod., vede Jitka Hlaváčová. Základní postupy v práci s hlínou, rozvoj jemné motoriky a prostorové představivosti. úterý - keramika (3. 9. třída) hod., vede Jitka Hlaváčová. Složitější postupy a modelování. středa - dělání (od 3. třídy) hod., vede Jitka Hlaváčová. Základy lidové tvorby, práce s přírodními materiály. čtvrtek - keramika (3. 9. třída) hod., vede Jitka Hlaváčová. Složitější postupy a modelování. - keramika (dospělí) hod., vede Jitka Hlaváčová. pátek - výtvarníci (1. třída SŠ) hod., vede Barča Hlaváčová. Kresba, malba, grafika v zátiší, figurální kresbě, portrétu a plenéru. Po dohodě je možná příprava na přijímací zkoušky. Hlásit se můžete na tel u p. Hlaváčové. Ve školním roce 2014/2015 začínáme v pondělí 15. září. Jitka Hlaváčková, z. s. Palučiny Tajemství rodu (nejen) Jolany Voldánové Ve středu 24. září 2014 se od 18 hodin koná v Městském kině beseda věnovaná genealogii, dokumentárnímu cyklu České televize Tajemství rodu a osobnosti Jolany Voldánové. Do Chrudimi zavítá genealožka Helena Voldánová připravující podklady pro seriál, režisérka Kamila Vondrová a také hlavní protagonistka jednoho z dílů Jolana Voldánová, jejíž předkové pocházeli z Chrudimska. Besedovat s nimi budou pracovníci chrudimského okresního archivu Petr Boček a Ivo Šulc. Vstupenky si můžete rezervovat v předprodeji Chrudimské besedy. Ivo Šulc Helena a Jolana Voldánovy při natáčení v okresním archivu. 6

7 Mladý záchranář Chcete se stát mladými záchranáři, rozumět anatomii a první pomoci více než Vaši spolužáci? Máte zájem zažít opravdu neskutečný kroužek? Neváhejte a přijďte k nám. Čeká na Vás zajímavý program, který není určen pro žádné ulejváky. Náplní kroužku není pouze první pomoc, resuscitace, obvazování a maskování zranění, ale i ochrana obyvatelstva, prevence kriminality, prevence úrazů, orientace v terénu, akce v přírodě, exkurze (hasiči, záchranná služba, atd.), víkendové akce, návštěvy zajímavých míst, sportovní aktivity (plavání záchrana tonoucích, lanové centrum, umělá horolezecká stěna a podobně). Cílem kroužku je rozvíjet v dětech klíčové kompetence pro řešení krizových situací v běžném dni, s nimiž se mohou setkat. Děti a mládež se tak u nás zábavnou formou naučí zajímavým věcem, které jim určitě budou v životě výhodou. Kroužek pro mladší i starší děti bude probíhat od poloviny září každou středu v prostorách Českého červeného kříže v Chrudimi. Více informací najdete na nebo Facebooku www. facebook.cz/chrudim. Ing. Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady ČČK Chrudim Jste pedagog a znáte první pomoc? Chtěli byste se zdokonalit v první pomoci či si ji zopakovat? Přihlaste se kurzů Českého červeného kříže. Do konce roku 2014 jsou pro pedagogické pracovníky zcela zdarma. Více najdete na www. prvnipomoconline.cz/pedagogove. Všechny kurzy jsou akreditované MŠMT. Můžete se přihlásit přes Vaši školu nebo také soukromě. Nabízíme jak termíny ve všední dny dopoledne, tak i večerní a víkendové kurzy. Pokud žádný vhodný termín nenajdete, kontaktujte nás na u cckchrudim.cz. Ing. Vratislav Příhoda, předseda oblastní výkonné rady ČČK Chrudim Hudební kurzy YAMAHA CLASS Prázdniny jsou u konce a je čas na zápis do podzimního semestru hudebních kurzů pro děti od 4 měsíců do 8 let. Začínáme v pondělí 8. září v pobočce ZŠ Bohemia a Mamaklubu v Chrudimi. Můžete si rezervovat své místo zcela nezávazně již nyní (u paní Šťastné, tel ) a seznámit se s metodikou Hudební školy YAMA- HA ČR, která tento rok slaví své 20. výročí působení v ČR. Přijďte se podívat na to, jak můžete podpořit u svého dítka rozvoj kreativity, inspirovat jej v rozvoji řeči a dopřát mu výhody skupinové výuky věkově podobných dětí. Naše předškolní hudební programy spojují několik aktivit: rytmizace písní a básní, pohybové ztvárnění, hra na základní Orffovy nástroje a výtvarné činnosti. Nově je v naší nabídce výuka zobcové flétny pro děti od 6 let, mládež a dospělé. Skupinová výuka zobcových fléten v hudebních školách Yamaha přináší nevšední zážitek: poprvé v historii postupuje vyučování na sopránovou (C) a altovou (F) flétnu společně. Setkáte se s hudbou různých žánrů a stylů (učební texty obsahují klasické a populární skladby sólového i orchestrálního charakteru), zajímavými tématy, budete využívat moderní učební software. Měli byste zájem se přijít podívat? Domluvte si nezávaznou první lekci na tel Bc. Klára Šťastná MD dance studio Chrudim vstupuje do sezóny 2014/2015 MD dance studio Chrudim vzniklo v roce Hlavní činností studia je výuka modern dance a contemporary, jazz dance, společenského tance a vytváření tanečních formací pro mini dětskou, dětskou, juniorskou a hlavní věkovou kategorii. Snažíme se podpořit rozvoj pohybových schopností, vnímání hudebního doprovodu a pohybové paměti našich tanečníků. Zápis do jednotlivých skupin tanečního studia proběhne v pondělí 1. a a ve čtvrtek 4. a od 16 do 19 hodin v prostorách tanečního studia v Chrudimi. Bližší informace získáte na tel , na u nebo na Martin Dytrt Jak vychovat slušného člověka ve věku 6 15 let, a kdy je dítě zralé na školu? Základní škola Bohemia Chrudim zve především budoucí i stávající rodiče dětí ve věku 6 až 15 let ve čtvrtek 9. října od 17 hodin na besedu s Dr. Lidmilou Pekařovou. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři školy na Palackého 47 od 9. září. Doplňující informace rádi zodpovíme na telefonním čísle , kde se lze též domluvit na případném hlídání dítěte v době konání besedy. Dr. Pekařová, autorka knihy Jak žít a nezbláznit se s více než třicetiletou praxí v klinické psychologii a přednáškových aktivitách, nabídne tentokrát přednášku na témta Jak vychovat slušného člověka ve věku 6 15 let a probere otázku školní zralosti dítěte. Rádi přivítáme rodiče, lektory pracující s dětmi i pedagogické pracovníky. Mgr. Věra Kuzmová, ZŠ Bohemia V září 1939 se po mnoha letech dočkala svého důstojného umístění (v prostorách Státního výzkumného ústavu v Chrudimi) zdejší zahradnická škola. Počátkem září 1939 se v krajinském tisku objevily zprávy připomínající jubileum okresního sirotčince; byl původně jako městský zřízen v Chrudimi v roce 1889, v roce 1908 mu chrudimská obec věnovala novou budovu Na Valech čp. 193/II a v ní zůstal i po roce 1914, kdy se stal zařízením chrudimského okresu (působnost sirotčince v Chrudimi skončila k dubnu 1937, kdy byl přestěhován do Nasavrk). Od 1. září 1994 bylo z rozhodnutí MŠMT ČR na Střední průmyslové škole strojnické v Chrudimi zřízeno technické lyceum. 6. září 2009 byla slavnostně otevřena obnovená rozhledna Bára. 10. září 1949 zemřel v Chrudimi středoškolský pedagog a odborný spisovatel PhDr. Felix Zeman (narodil se v Praze ). 10. září 1999 byla otevřena nová budova chrudimského okresního archivu (stála 53 miliónů Kč). 11. září 1914 se v Chrudimi pod protektorátem paní K. Wagnerové ustavil místní odbor Červeného kříže pro Království české. 12. září 1914 byla v regionálním tisku poprvé uveřejněna zpráva o padlém chrudimském občanovi (byl jím K. Frinta, c. k. nadporučík 36. pěšího pluku v Kolomei). 12. září 2009 byl slavnostně zpřístupněn nový Spolkový dům. 13. září 1969 se v Chrudimi při příležitosti 140. výročí plavby lodi Civetta konalo Mezinárodní sympozium Josefa Ressla. 16. září 1904 byla svému účelu předána novostavba Měšťanské a I. obecné školy chlapecké v Chrudimi. Výročí měsíce Den otevřených dveří PlayWisely Vodehnalová Vás srdečně zve na Den otevřených dveří dne od 10 do 15 hodin do nových prostor Na Rozhledně 766, Chrudim (v 1. patře, na opačné straně chodby proti ZŠ Na rovině a Pracovna ŽENY s. r. o.). Akce je určena všem rodičům s dětmi od narození do 6 let (rodiče očekávající děťátko jsou taktéž srdečně vítáni). PlayWisely neboli Moudré hraní je ucelený vzdělávací systém kognitivních her a pohybových činností, který pomáhá rozvíjet mozkovou a pohybovou obratnost dětí od narození do předškolního věku. Cílem programu je aktivovat a rozvíjet základní obratnost, která je dítěti přirozeně dána a vědomým vedením mu napomoci k rozpoznání svých schopností a dovedností. Metoda pomáhá rodičům a dětem prohloubit jejich vzájemný vztah a hrát si moudře, tj. hrát si takovým způsobem, který maximálně rozvíjí potenciál dítěte s ohledem na jeho věk, dovednosti a schopnosti. Metody PlayWisely jsou postaveny na výsledcích dlouholetých vědeckých výzkumů a chráněny mezinárodním patentem. Co Vás čeká? - seznámíme rodiče se světově uznávanou metodou PlayWisely, - ukážeme Vám hry se speciálními výukovými kartami, - pro děti bude připravena celá řada stanovišť na procvičení hrubé a jemné motoriky, - budete mít možnost se zapsat na podzimní lekce PlayWisely. Více o metodě PlayWisely naleznete na www. vodehnalova.cz a facebook.com/pw.vodehnalova. V případě dotazů nás kontaktujte na tel nebo Renata Vodehnalová, ředitelka centra PlayWisely Vodehnalová 18. září 1919 bylo v Chrudimi zahájeno vyučování pro prvních 33 posluchaček a posluchačů Městského učitelského ústavu. 21. a 22. září 1929 oslavoval Spolek akademiků chrudimských dvě významná výročí: šedesátou švestkovou merendu a padesátiletí svého trvání (na slavnost do chrudimského muzea se sjelo mnoho bývalých členů a všichni jedli dle tradice na dovršení společné zábavy přesně o půlnoci švestkové knedlíky; jubilejní valná hromada spolku příštího dne v muzejní Sůvě na oslavu kulatého jubilea byla již mnohem oficiálnější ve znamení zdravic, projevů a vzpomínek). 21. září 1959 hostovala v Chrudimi s velkým úspěchem proslulá čínská S čchuanská opera (bylo to její jediné vystoupení v Pardubickém kraji). Pošesté vítala v září Chrudim čs. tenisové veterány na Mistrovství ČSSR seniorů (do města společně se 165 tenisty 22. září 1974 přijel i člen Hudebního divadla v Karlíně Karel Fiala, známý široké veřejnosti jako hlavní představitel filmu Limonádový Joe). Památku 500. výročí smrti Jana Žižky z Trocnova uctilo chrudimské Vlastivědné muzeum přednáškou PhDr. Rudolfa Urbánka dne 27. září 1924 a vydáním publikace o 184 stránkách věnované této osobnosti (vyšla jako 2. svazek Vlastivědného sborníku východočeského). 27. září 1884 se v Orli narodil chrudimský středoškolský pedagog, archivář a regionální historik Čeněk Florián (zemřel v Chrudimi 2. ledna 1959). Koncem září 1954 bylo v Chrudimi otevřeno nově upravené kino (při slavnostním zahájení recitovali J. Stehno a A. Doucek Kainarův Český sen, Z. Spurný hrál na cello a V. Bříza na housle; zpívala O. Plecháčková). Pavel Kobetič 7

8 Střední škola zdravotnická a sociální slaví 25 let od svého znovuotevření Vážení a milí přátelé a příznivci, dovolte mi úvodem konstatování, které se většinou zařazuje na konec různých projevů, rekapitulací a hodnocení: naše škola je zdravá, krásná, mladá a moudrá. Je tím, čím ji tvoří lidé uvnitř a v jejím bezprostředním okolí. První skupinou lidí jsou naši žáci. Za dobu existence jich bylo více než 1300 v oborech Zdravotní sestra, Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický asistent a Sociální péče. Někteří doslova přišli jen na krátkou dobu, naprostá většina jich však úspěšně ukončila studium maturitní zkouškou. Druhou skupinou jsou rodiče. Kontakt s nimi se na střední škole na rozdíl od základní školy samozřejmě rozvolní, ale jsou mnozí, kteří aktivně spolupracují v občanském sdružení rodičů a příznivců školy. Další skupinou lidí, kteří vytvářejí obraz školy, jsou zaměstnanci. Co možná padne do oka návštěvníkovi školy, jsou dobře umyté schody, přívětivá sekretářka, usměvavý učitel na chodbě a dítě, které ho pozdraví. To vše hovoří o tom, že Po uzávěrce: Letošní téma Naše ulice, naše volba. V rámci projektu Zdravé město a MA 21 jsme společně se spolupracujícími organizacemi připravili pro Vás, občany města, následující akce. Po celý týden budou probíhat besedy na základních školách pro 1. třídy na téma Základy bezpečného přecházení a pro 4. třídy na téma Používání reflexních materiálů a cyklistických přileb, bezpečná jízda na kole, základní silniční předpisy apod. Úterý proběhne dopravně bezpečnostní akce zaměřená na správné přecházení vozovky Zebra se za tebe nerozhlédne ve spolupráci s PČR a BESIP. Od hodin je v Domě s pečovatelskou službou v ulici Obce Ležáků v rámci Klubu seniorů připravena beseda na téma Bezpečnost seniorů v silničním provozu v roli chodce, řidiče, cyklisty a při jízdě MHD. Pro účastníky je připraven dárek. Akci připravuje BESIP. Středa od do hodin na dopravním hřišti v Městském parku Na kolo jen s přilbou Vstupenkou na akci bude cyklistická přilba a kolo. Účastníci splňující tyto podmínky získají slosovatelný žeton. Proběhne slosování o zajímavé ceny. Pro veřejnost budou připravena stanoviště partnerů: BESIP, ČČK, Městské policie, Tyflo- Evropský týden mobility a Evropský den bez aut od 16. do 22. září 2014 Centra apod. Akce se bude konat pouze v případě příznivého počasí. Čtvrtek v 9.30 hodin sraz před budovou č. p. 274 v Městském parku Vycházkové rozjímání chrudimskými parky Putování za zajímavostmi chrudimské přírody s klienty Centra sociálních služeb a pomoci Chrudim. Akci připravuje Ekocentrum Zelený dům. Od do hodin na Resselově náměstí Kolo pro Afriku DARUJTE dosloužilé kolo, helmu, náhradní díly nebo nářadí na kolo jakékoli kvality dětem v Africe Posláním akce je prostřednictvím iniciativy české společnosti umožnit dětem v Africe cestu ke vzdělání. Tuto cestu dětem umožní kola, která darují lidé v ČR. Kola přivezená do Afriky podpoří celkovou gramotnost a větší možnost pracovního uplatnění, zvýšení občanského statutu lidí v Africe. Sobota od do hodin a od do hodin Výlet krajem Chrudimska aneb Změňte s námi koloběh života zadupeme společně Vaše starosti Zážitkový výlet po Železných horách s Renatou Kašparovou, ŽENY s. r. o. Rezervace koloběžek je nutná předem min. 24 hodin na tel.: , na u: nebo na naprostá většina pedagogů a dalších zaměstnanců se v této práci cítí dobře a spokojeně. Školou prošly za tu dobu stovky učitelů, někteří jsou nezapomenutelní, u některých již mizí z paměti tvář. Zde bych chtěla připomenout ty, kteří již nejsou mezi námi zejména bývalý ředitel dr. Oldřich Chleboun, dr. Jana Novotná, Mgr. Miloš Petřík, p. Alena Čermáková, dr. Olga Horáčková. Díky fotografiím a vzpomínkám v srdcích jsou tu stále s námi. V neposlední řadě bych chtěla zmínit skupinu lidí, kteří zastupují naše sociální partnery. Seznam poskytovatelů praxe je dlouhý. Do statistik a hlášení uvádíme názvy jednotlivých zařízení jsou to ale jejich zástupci, kteří nám vytvářejí podmínky. U těchto lidí najdou naši žáci své vzory, motivaci, pochopení, znalosti a vědomosti pro praktické činnosti v oboru. Náš velký dík patří určitě nejen našemu zřizovateli, kterým je Pardubický kraj, ale především městu Chrudim. Naší dlouholeté spolupráce v rámci projektu Zdravá škola ve Zdravém městě si jistě všimli mnozí občané města. Vždyť naše žákyňky i s učitelkami potkáte na většině akcí Zdravého města, kde si u nich můžete nechat změřit krevní tlak, glykémii či hladinu cholesterolu, ale můžete se s nimi i poradit o svém zdravotním stavu. Pro děti v partnerských mateřských školách vymýšlíme různé aktivity a naši žáci pomáhají mnohdy i při organizaci akcí Zdravého města. Věříme, že tato oboustranně přínosná spolupráce bude i nadále pokračovat. Díky městu Chrudim jsme navázali i mezinárodní spolupráci se subjekty v partnerské polské Olešnici a nově i s církevní zdravotnickou školou ve slovenském Svidníku. V obou zemích absolvují naše studentky praxi ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Na závěr svého povídání bych Vás chtěla pozvat do naší školy. Ve dnech září 2014 budeme mít otevřené dveře nejen pro naše absolventy, rodiče, zájemce o studium, pozvané hosty, ale pro všechny, kteří se chtějí přesvědčit, že v naší škole je příjemné a přátelské prostředí. S celým programem oslav 25. výročí školy se můžete seznámit na Mgr. Jana Ullrichová, ředitelka SŠZS Chrudim Máte doma věci navíc, např. pianino, a nikdo na něj nehraje? Zařizujeme nové nestátní jesličky a školku v Chrudimi. Máte-li někdo doma nepotřebné zařízení, hračky či jiné užitečné předměty, prosím darujte nám je! Potřebujeme např. tyčky na plot, pletivo, pračku a sušičku, nezávadné barvy a laky, hudební nástroje, mimo jiné také pianino (i do zápůjčky) a další. Seznam najdete na webu Všem dárcům srdečně děkujeme. Ivana Hrubá, spolek EDDA, tel , Pondělí Evropský den bez aut Tento den budou uzavřeny prostory před MŠ Dr. J. Malíka a MŠ Strojařů, kde bude probíhat program ve spolupráci s BESIP, MP, ČČK apod. Pondělí společnost Arriva Východní Čechy, a. s., připravila ve spolupráci s městem Chrudim pro cestující jízdné v rámci MHD zdarma. Podrobnější, případně doplněný program najdete na webových stránkách města zdrave-mesto.html nebo na zdravemestochrudim.cz. št Po uzávěrce: Otevření nově postavené venkovní tělocvičny pro workout se blíží V pondělí 8. září od hodin bude za účasti zakladatele SebeRevolty Marka Kalety slavnostně otevřena venkovní tělocvična pro workout u MFK Chrudim v ulici V Průhonech. Na programu bude exhibice workoutu, parkouru a další překvapení. Akce je připravována společně se SebeRevoltou Chrudim. Možnost drobného občerstvení, pití je v blízké restauraci Gól. Přijďte si protáhnout svá těla a zažít příjemné odpoledne. št 8

9 Vejšlapy KČT odbor Chrudim v září 2014 středa 3. září Horní Bradlo Nasavrky, 12 km Sraz v hod. na autobusovém nádraží, odjezd ve hod. Vedoucí: Dana Neufingerová (tel ) sobota 6. září Nasavrky Monaco Chrudim, 18 km Sraz v 8.45 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 9.10 hod. Vedoucí: Hana Pilařová (tel ) středa 10. září Údavy Štikov Vestec Trhová Kamenice, 17 km Sraz v 6.50 hod. na autobusovém nádraží, odjezd v 7.05 hod. Vedoucí: Věra Malivánková sobota 13. září Autobusový zájezd Údolím řeky Kocáby, 18 km Sraz v 6.15 hod. před nádražím ČD, odjezd v 6.30 hod. Vedoucí: G. Hoffmannová (tel ) a Z. Klimeš středa 17. září Okolo Týniště nad Orlicí, 16 km Sraz v 6.45 hod. na nádraží ČD, odjezd v 6.57 hod. Vedoucí: Dana Neufingerová (tel ) čtvrtek 18. září Kukátko posezení v restauraci Muzeum od hod. 20. září 27. září Týdenní pobyt Český Les V tomto termínu vejšlapy nebudou. Případné změny odjezdů budou uvedeny na našich vývěskách. Podrobnosti u vedoucích, na našich nástěnkách, v infocentru a na www. vejslap.estranky.cz. Jan Tesař, předseda KČT odbor Chrudim Nábor dětí 1. až 5. tříd do královny sportů Atletický oddíl Atletika Chrudim nabízí rodičům dětí chrudimských MŠ a ZŠ od 1. do 5. třídy možnost přihlásit je do atletického kroužku. Děti zde provozují pohybové aktivity s důrazem na všestrannost pod dohledem kvalifikovaných trenérů. Tréninky se konají 1 týdně na letním stadionu a v cvičebních prostorách ZŠ U Stadionu dle počasí. Tréninky předškoláků probíhají ve čtvrtek od do hod. Zahájení je 18. září v ZŠ U Stadionu, vedoucí N. Netymachová. Roční příspěvek činí 600 Kč. Děti 1. až 3. tříd mají tréninky v pondělí, vedoucí Mgr. Monika Štěpánková, nebo ve středu, vedoucí Mgr. Danihelková, a to vždy od do hod. Roční příspěvek je 800 Kč. Děti 4. a 5. tříd mají tréninky ve středu od do hod., vedoucí Tomáš Netymach. Roční příspěvek činí Kč. Tréninky dětí 1. stupně ZŠ budou zahájeny 15. a Starší děti (2. stupně ZŠ) mohou rodiče přihlásit na tel Karel Fiedler Nejsme obyčejná plavecká škola. Jeden tým, jedna škola, jeden cíl. Specializujeme se na plavání a působíme ve městech po celé ČR. Jsme organizace založená olympionikem Jiřím Jedličkou. Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. po muži 2. út ženy 3. st muži 4. čt ženy 5. pá spol. 6. so spol. 7. ne spol. 8. po muži 9. út ženy 10. st muži 11. čt ženy 12. pá spol. 13. so spol. 14. ne spol. 15. po muži 16. út ženy 17. st muži 18. čt ženy 19. pá spol. 20. so spol. 21. ne spol. 22. po muži 23. út ženy 24. st muži 25. čt ženy 26. pá spol. 27. so spol. 28. ne spol. 29. po muži 30. út ženy Změny provozních hodin jsou vyhrazeny. Od je v provozu zimní stadion. Provozní dobu pro veřejnost najdete na našich webových stránkách. Informace na tel a na Informace pro návštěvníky krytého plaveckého bazénu Během letních měsíců se uskutečnila částečná rekonstrukce vstupní haly KPB. Největší novinkou pro návštěvníky plaveckého bazénu bude nově vybudovaný pokladní pult spolu s modulárním vstupenkovým a pokladním systémem a turnikety. Tento pokladní systém zefektivní komfort a produktivitu prodeje lístků, umožňuje definovat parametry plánovaných akcí, specifikovat ceny vstupenek (rodinné vstupné, vstupné pro kondiční plavce), režim prodeje vstupenek aj. Předpokládáme, že modernizace vstupní haly v době vydání Chrudimského zpravodaje bude již dokončena. Aktuální informaci o znovuotevření najdete na našich webových stránkách. CHRUDIM SPORTSTEAM.CZ Přípravka neplavci od 4 let středa hod. Plavecká přípravka od 6 let středa hod. Zdokonalovací plavání středa hod. Všeobecná sportovní příprava pondělí hod. Registrujte na Pište na nebo volejte na tel Jakub Procházka, Area Sport Manager Nábor do přípravky sportovní gymnastiky Oddíl sportovní gymnastiky žen T. J. Sokol Chrudim pořádá nábor do přípravky. Zde se děti učí správnému držení těla a rozvíjí svoji obratnost a sílu. Drobná, štíhlá a šikovná děvčátka narozená v roce 2008 až 2009, která mají zájem o cvičení na gymnastickém nářadí, se mohou v září dostavit s rodiči od do hodin každé úterý nebo čtvrtek do gymnastických sálů, které jsou na Tyršově náměstí 12, dveře vpravo od hlavního vchodu do sportovní haly T. J. Sokol Chrudim, první patro. Více na chrudim.cz. S. Linková, trenérka, oddíl SG, T. J. Sokol Chrudim 9

10 9. Lesní slavnost na Čertově skalce aneb Bára má narozeniny! Tradiční Lesní slavnost, která již několik let zpestřuje čas babího léta a začátek školního roku, se bude konat v neděli 14. září 2014 od 14 hodin v příjemném prostředí u rozhledny Báry. Letošní ročník bude trochu výjimečný. Je totiž věnován 5. výročí otevření rozhledny Báry II. A jako o každých správných narozeninách bude pro všechny hosty připraven program, při kterém se rozhodně nebudou nudit děti ani rodiče. V obslužném domku bude připravena malá fotografická výstava mapující historii rozhledny Báry a rekreačních lesů Podhůra. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci se dřevem a vyrobit si výroční suvenýr, zasoutěžit si nebo si projít lesnickou stezku. Celým odpolednem bude provázet příjemná hudba a nabídka dobrého jídla a pití. Na krytém ohništi si možná letos naposledy bude možné opéct špekáček nebo upéct brambory v popelu. V průběhu slavnosti bude samozřejmě možné navštívit lanový park, singltrekový okruh a ostatní zařízení v rekreačních lesích Podhůra, pro zájemce bude připravena speciální instruktáž práce s busolou a zkušební trasa orientačního běhu. Přijďte si užít příjemné nedělní odpoledne a popřát rozhledně Báře II k narozeninám! Více informací a podrobný program najdete na sekce Aktuality, a na plakátech. Ing. Zdeněk Odvárka, RNDr. Alena Vařejková, Městské lesy Chrudim, s. r. o. Běžecký závod Chrudimská Pernštejn Desítka s Intersportem a Lidový běh škol a rodičů s dětmi s VZS Chrudim se uskuteční dne 7. září 2014 v historickém centru města Chrudimi. Trať vede romantickou částí města. Začátek sportovního dne na Resselově náměstí je v 9.00 hod. Celá sportovní akce bude doprovozena mnohými kulturními, gastronomickými a přátelskými zážitky. Za podpory generálního partnera pivovaru Pernštejn budou probíhat na náměstí v prostoru startu a cíle hudební produkce doprovozené čepováním dobrého piva Pernštejn, výtečného vína Šlechtitelské stanice Velké Pavlovice či podáváním sýrů Madety. V cíli Vám připravíme bohaté občerstvení po náročném běhu, zejména po dvojnásobném zdolání chrudimského taxisu. Díky mnoha partnerům vám připravíme pěkný běh, znějš si také odnesete mnoho pamětních dárků či vzpomínek na tento romantický závod. Co Vám připravíme - startovní číslo a měření časů, včetně dosaženého času na Váš mobil, - kvalitní pamětní medaile pro účastníky lidového běhu, - láhev vína z Šlechtitelky a dárkové balení dvou piv: Portera a dalšího speciálu pivovaru Pernštejn, - kvalitní funkční běžecké ponožky od firmy Moose, prvních přihlášených závodníků obdrží také funkční tričko s logem Pardubického vinařského půlmaratonu, - katalog závodu a brožuru o městě Chrudim. Občerstvení v cíli - smažený řízek s bavorským bramborovým salátem a jablkovým závinem od pořadatele Oldřicha Bujnocha, - káva espreso od Sara Lee, - půl litru piva 10 či malinovky od pivovaru Pernštejn, - mnoho zajímavých a hodnotných cen věnovaných našimi štědrými partnery. Pokud Vás náš připravovaný závod zaujal a chcete zkontrolovat svou kondici či se poměřit s běžeckými konkurenty, přihlaste se na Oldřich Bujnoch s realizačním týmem č. 9/2014 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO , DIČ CZ Telefon redakce , Redakční rada: Miroslav Tejkl, Sylva Drašnarová, Jana Stehlíková, František Chmelík, Pavel Kobetič, Roman Málek, Jaroslav Trávníček, Jan Čechlovský, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Richard Herbst. Jazyková úprava: Bohumila Novotná. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Chrudim Dnes není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava Reklama&tisk, Chrudim, tisk Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 6. srpna

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2013 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2014 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým

Vážení přátelé, Moc se na Vás všechny těšíme! Váš Nutricia tým Vážení přátelé, jak možná víte, letos v červnu jsme pořádali historicky první setkání určené teenagerům a dospělým. Konalo se v Rozdrojovicích u Brna a mnozí z Vás mohou potvrdit, že se více než vydařilo.

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic

Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic Pravidla pro oceňování významných životních událostí občanů města Domažlic I. Město Domažlice dle 36a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecné zřízení) může ocenit významné životní události svých občanů.

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC nám. Přerovského povstání Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY PROSINEC 2016 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437 kancelář sociálních pracovnic 777 92 92 15 soc. pracovnice Ing. Klára Henčlová 777 92 92 16 soc. pracovnice Bc.

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program na březen 2014

Program na březen 2014 Číslo stránky 1 Program na březen 2014 ZÁJMOVÉ AKTIVITY Název aktivity Termíny aktivity Doba konání Lektor (asistent) Cena aktivity Poznámky / Přihlášky Aspergea: setkání sebeobhájců 6. 3. 2014 čtvrtek

Více

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin

Den otevřených dveří HZ Topol 24. května 2013 od 8:00 do 17:00 hodin 2013 Národní dny bez úrazů Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 %

na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče a) určitě ano 67,5 % b) spíše ano 30 % c) nevím, nedokážu posoudit 0 % d) spíše ne 2,5 % Vyhodnocení dotazníků: rozdáno 100% dotazníků, vráceno 95% dotazníků na některé otázky všichni neodpověděli Dotazník pro rodiče Je atmosféra školy, když ji navštívíte, podle vás pozitivní? a) určitě ano

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě?

Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 1 Kampaně zaměřené na prevenci úrazů u dětí Na kolo jen s přilbou Vidíš mě? Chrudim 2010 Kampaň Na kolo jen s přilbou

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov

PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014. nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov PLÁNOVANÉ AKTIVITY KVĚTEN 2014 nám. Přerovského povstání 1 750 02 Přerov tel. 581 204 437, mob. 777 929 215 e-mail: info.dusevnizdravi@gmail.com web: www.dusevnizdravi.com Ředitelka organizace: Bc. Kateřina

Více

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, V Olomouci dne 21. 3. 2016 Vážení absolventi Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dovoluji si Vás touto cestou srdečně pozvat na historicky první Zlatou promoci absolventů Pedagogické fakulty

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20

Kurzy češtiny pro cizince Praha 8, Praha 1,Praha 13, Praha 20 Newsletter CIC č. 1/ duben 2013 Vážení a milí příznivci CIC, rádi bychom Vás informovali o aktuálních kurzech našeho vzdělávacího oddělení a dalších programů CIC. Je toho tentokrát více, využijte naší

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Základní škola Železný Brod, Pelechovská

Základní škola Železný Brod, Pelechovská Základní škola Železný Brod, Pelechovská 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 205 žáků v 11 třídách 17 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců vybavení tříd (lavice, židle, dataprojektory,

Více

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016

Životický portál. Od 25. dubna do 1. května 2016 Životický portál Od 25. dubna do 1. května 2016 B L A H O P Ř Á N Í v měsíci dubnu oslaví narozeniny Jméno Č.p. Věk DOŘIČÁKOVÁ Anna 48 95 MIČKOVÁ Olga 14 65 KLADIVA Antonín 136 55 RÝCOVÁ Alena 187 50 Oznámení

Více

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás

Děkujeme všem příznivcům a spolupracovníkům za jejich pomoc a podporu při výchově a vzdělávání dětí. Úspěšná devadesátiletá historie školy je pro nás VÁVROVICKÉ MALOTŘÍDCE BUDE DEVADESÁT (1922 2012) Od února 2012, v souvislosti s výročím, zahájili ve škole realizaci projektu 90 ŠKOLNÍCH SEZÓN. Jeho cílem je, v rovině osobních setkání, představit současné

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ školní rok 2016/2017 Pokud se do kroužku nepřihlásí dostatečný počet žáků, nebude otevřen. Forma úhrady poplatků za kroužky: v hotovosti při 1. hodině kroužku nebo na účet školy:

Více

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví:

PROGRAM ÚNOR 2007. Přejeme vše nejlepší!!! 27. 2. Lukášková Marie 60 let. Své narozeniny oslaví: Denní stacionář služeb sluchově postiženým v Brně a okolí zakládající člen a sídlo Českomoravské jednoty neslyšících Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, psací tel.: 541238685, IČO: 65761201,

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup

Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup Dopravní výchova v učivu základní školy praktické Ročník: 6. Učivo Mezipředmětové vztahy Praktický výstup ZÁŘÍ LISTOPAD Povinnosti účastníka silničního provozu. Uvědomělé respektování pravidel silničního

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ PROSEČ, okr. CHRUDIM Bezpečně mezi školou a školkou obr. 1. Logo projektu Zpracovala: Mgr. Milena Tobiášová Schválil: Mgr. Josef Roušar V Proseči 13. listopadu 2014 1 Obsah: 1.

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11. Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 Pro koho? (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O.

Valérie Zawadská vás provede Městským plesem v Kostelci n. O. 1 z 5 27.1.2013 13:42 Neděle Pondělí Úterý REGIONÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z RYCHNOVSKA, DOBRUŠSKA A KOSTELECKA -3 C 1 C In-počasí 4 C Hlavní strana Dobrušsko Rychnovsko Kostelecko Region Kultura a volný čas

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut)

Skupiny Malé přípravky, Velké přípravky a Výběrové skupiny (2x týdně 90 minut) Základní informace: Cílem Atletické přípravky je všestranný rozvoj základních pohybových schopností, zvládnutí co největšího množství pohybových dovedností, základy atletických disciplin, míčových her,

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče,

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2011 / 2012. Nabídka akcí na školní rok 2011/2012. MOZAIKOVNÍK školní rok 2011 / 2012. Vážení rodiče, Vážení rodiče, Nabídka akcí na školní rok 2011/2012 rádi bychom Vás upozornili na dvě akce, které jsou v letošním školním roce rozšiřující nabídkou k našemu vzdělávacímu programu. Prosíme, prostudujte

Více

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO

Základní škola Dukelská 1112, Mladá Boleslav CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO CYKLUS SETKÁNÍ PRO BUDOUCÍ ŠKOLÁKY ŠKOLA NANEČISTO září 2011 Informace o projektu Cíl: - nabídnout budoucím školákům (prvňáčkům) možnost: zbavit se obav ze vstupu do školy poznat prostředí školy seznámit

Více

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku

Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku Zpráva o činnosti komunitního plánování sociálních služeb na Kostelecku březen 2011 červen 2012 Rada města Kostelec nad Orlicí dne 11. 06. 2012 Zastupitelstvo města Kostelec nad Orlicí dne 25. 06. 2012

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut

Evropský týden mobility, Evropský den bez aut 2015 Evropský týden mobility, Evropský den bez aut Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod

DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI. Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013. Dny Komenského 2013 Uherský Brod DEN ZA DNEM LETOŠNÍMI Program oslav 421. výročí narození J. A. Komenského Uherský Brod, březen 2013 Bůh zajisté chce, aby mezi námi byla namísto násilí láska, namísto hádek prostota víry, místo roztržek

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH?

JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? JAK SE DAŘÍ KOMUNITNÍ PRÁCI V BOROVANECH? KNIHOVNA AUGUSTINA DUBENSKÉHO Knihovna Augustina Dubenského BÝVALÝ KLÁŠTER AUGUSTINIÁNŮ Ajka pošle foto Knihovna INTERIÉRY KNIHOVNY Výpůjční pult KNIHOVNA AUGUSTINA

Více

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ

MYKOLOGICKO-BOTANICKÁ EXKURZE DO PP NA PLACHTĚ muzeum Neformální vzdělávací instituce Celoživotní učení Disponuje odbornými znalostmi v oboru přírodních věd: mykologie, botanika, zoologie, entomologie, paleotologie, geologie Sbírkotvorná instituce

Více

Vážení přátelé povrcháři,

Vážení přátelé povrcháři, Vážení přátelé povrcháři, Centrum pro povrchové úpravy si Vás dovoluje pozvat na 7. Mezinárodní odborný seminář Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav, kde se tradičně setkávají povrcháři

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město

Výroční zpráva Křesťanský sbor Praha Jižní Město Výroční zpráva 2007 Křesťanský sbor Praha Jižní Město Hrabákova 1969, Praha 4, 148 00 tel.: 603 174 268 e-mail: KS.PRAHA.JM@POST.CZ www.ksjm.ecn.cz Obsah Poslání, základní orientace Cílová skupina (oblast)

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY srpen září 2016 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Oznamujeme občanům, že od 1. 9. 2016 bude opět otevřena obecní restaurace u KD s otevírací

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

Aktuality z Centra Černý Most 09/10

Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Aktuality z Centra Černý Most 09/10 Informace o stavbě nového CČM V další fázi příprav zcela nového Centra Černý Most se hlavní stavba rozšíří na podstatnou část stávajících parkovacích ploch (parkoviště

Více