ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

2 Obor strojírenská technologie: Poskytuje budoucím inženýrům potřebný přehled, kvalitní znalosti a profesní kvalifikaci ve všech základních technologiích, jako jsou technologie obrábění, tváření, svařování, slévání a to konvenčních i nekonvenčních. Absolvent oboru je schopen samostatně řešit všechny úkoly technologie výroby, technické a technologické přípravy výroby v moderní průmyslové sféře velkovýrobní, malovýrobní a podnikatelské, dále v nevýrobních oblastech, jako jsou služby, obchod, poradenská činnost a expertní činnost. To mu umožní nejen snadný vstup do praxe, ale také pokračovat ve studiu některého oboru ve dvouletém navazujícím magisterském studijním programu v oblasti strojního inženýrství. Rozhodnutí o výběru konkrétního zaměření studia (OBRÁBĚNÍ, TVÁŘENÍ, SVAŘOVÁNÍ) je studenty poprvé realizováno začátkem třetího roku bakalářského studia ve vazbě na téma závěrečné práce. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

3 Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE -OBRÁBĚNÍ - Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

4 Obor strojírenská technologie - OBRÁBĚNÍ: studium moderních strojírenských technologií CAD/CAM a CNC; Rapid Prototyping, Reverse Engineering; prohloubení znalostí v oblasti obrábění; využívání interaktivních a multimediálních studijních materiálů; možnost studia vybraných odborných předmětů v AJ; základy projektování výrobních systémů; základy podnikového managementu; možnost absolvování zahraničních exkurzí a studijních pobytů (Socrates / Erasmus). Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

5 Charakter výuky: Výuka je vedena nejen teoreticky, ale také prakticky v laboratořích, dílnách apod., studenti se mohou aktivně zapojovat do výuky, skladba předmětů je orientována i na aktuální trendy v technologii, zadání diplomových prací probíhá již začátkem zimního semestru 4.ročníku, možnost pokračování v doktorském studijním programu, mladý dynamický kolektiv zaměstnanců, zaměřený jak na oblast, vědeckovýzkumnou tak i na řešení problémů z technologické praxe. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

6 Zázemí pro studium: Pro studenty jsou k dispozici tři počítačové učebny. Nejnovější učebna je vybavena moderními počítači, dataprojektorem a audio technikou. Učebna je propojena s CNC stroji a umožňuje okamžité ověření správnosti vytvořených programů v praxi. Studentům umožňujeme vstup do laboratoří a dílen. Jako součást výuky jsou prováděny exkurze do tuzemských i zahraničních strojírenských výrobních podniků a firem. Díky dlouholeté spolupráci s firmami mohou studenti realizovat své diplomové práce řešením praktických technologických problémů. Naši studenti se mohou zúčastnit zahraničních stáží (programy Socrates/ Erasmus). Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

7 Ukázka studia moderních strojírenských technologií CAD/CAM a CNC Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

8 Ukázka studia moderních strojírenských technologií CAD/CAM a CNC Hrubovací strategie Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

9 Ukázka studia metod Rapid Prototyping a Reverse Engineering Jedná se o studium moderních metod konstruování s kladeným důrazem na přímé zhotovení prototypů, modelů (fyzických i virtuálních) ve 3D. Výuka je zpestřena praktickými ukázkami projektů vytvářených pomocí komplexního grafického pracoviště pro výuku metody Rapid Prototyping. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

10 Ukázky z diplomových prací: Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

11 Ukázky z diplomových prací: Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

12 Ukázky z diplomových prací: návaznost na GAČR, EU, Royal Society OBRÁBĚNÝ MATERIÁL ŘEZNÝ NÁSTROJ σ např. a-si 3 N 4 ~ 1 nm např. nc-(ti 1-x Al x )N 3 nm σ Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

13 Výběr ze studijních exkurzí: BMW-Steyer, Opel-Austria, AUDI-Hungaria, Škoda Auto, Škoda Steel, Pramet Tools, Dalešické vodní dílo, SIEMENS Erlangen Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

14 Zahraniční odborné stáže: Technical University of Denmark (Dánsko) The University of Edinburgh (Velká Británie) University of Swansea (Velká Británie) University of Loughborough (Velká Británie) Technical University of Aachen (Německo) Technical University of Stuttgart (Německo) Technical University of Chemnitz (Německo) Technical University of Magdeburg (Německo) Technical University of Freiberg (Německo) Technical University of Dresden (Německo) The University of Malta (Malta), atd. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

15 Interaktivní výuka a přístup k aktualizovaným studijním informacím prostřednictvím internetových portálů provozovaných ÚST Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

16 Spolupráce s předními mezinárodními institucemi, firmami a praxí: Odbor technologie obrábění je dlouhodobě považován za renomované pracoviště s bohatou expertní a poradenskou činností. Vzhledem k tomu, že jsme veřejná vysoká škola, patří naše analýzy, posudky a výzkumné zprávy v celé řadě odborných problémů k uznávaným a respektovaným pro jejich nestrannost a objektivitu. Na řešení dílčích problémů z praxe se lze podílet již v rámci studia formou bakalářských a diplomových prací nebo hospodářské doplňkové činnosti. Naším dlouhodobým cílem je vytvořit partnerský vztah s našimi absolventy v oblasti odborné a vědecké spolupráce a udržovat tak kontakt praxe s ústavem. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

17 Aktivní účast ÚST na mezinárodních strojírenských veletrzích Reference: Sandvik Coromant, Iscar, Widia,Kennametal, Walter,Pramet Tools, Emuge-Franken, Cimcool, SHM,HVM,Bosch-Diesel, Kovosvit, ZPS-TAJMAC, Narex, MM-Průmyslové spektrum a další Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

18 Uplatnění studentů: Ve výrobních technologiích ve strojírenském, hutním a elektrotechnickém průmyslu, za velmi dobrých nástupních podmínek, v managementu, zastoupení a technických službách našich a zahraničních firem, v různých oblastech soukromého podnikání při zavádění licenční a nové výroby, ve státní správě (odborné složky obecních úřadů), ve vědeckovýzkumné oblasti na VŠ, výzkumných ústavech a výzkumných centrech u nás i v zahraničí, v pedagogické činnosti na středních i vysokých školách, v nevýrobních organizacích, obchodních organizacích, projekčních kancelářích, investičním, bankovnictví, patentovém poradenství, atd. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - OBRÁBĚNÍ

19 Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE - TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ - Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

20 Obor strojírenská technologie - TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ: Obor nabízí mimo jiné: Studium všech základních druhů strojírenských technologií, studium technologií beztřískového zpracování za tepla a za studena a to konvenčních i nekonvenčních (plazma, laser, tváření vysokými rychlostmi a energiemi, atd.), speciální předměty vyučované s využitím výpočetní techniky (aplikace PC v technologii výroby a konstrukci, znalosti z přípravy, provádění a vyhodnocování experimentů a modelování materiálových toků včetně simulace), speciální předměty, u nichž je kladen důraz na aplikaci v praxi, možnost studia vybraných odborných předmětů v AJ, volitelné předměty z oblasti managementu a marketingu, podnikání, daňového systému, ekologii a technice prostředí Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

21 Obor strojírenská technologie - TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ: Student získá základní vzdělání daných oborů, zaměřené nejen na technologie tváření za studena i za tepla, stříhání a dělení materiálu, ohýbání, tažení, výrobu výrobků z plastických hmot, ale i na všechny technologie svařování a povrchových úprav. Hlavní důraz na výuku odbornosti je kladen v závěrečném ročníku studia. V souvislosti s řešením diplomových prací volí student zaměření na technologii tváření a technologii svařování. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

22 Volba zaměření (diplomové práce) TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ: Zvláštní zřetel je věnován oblastem plošného tváření (problematika zpracování plechů -stříhání, ohýbání, tažení), objemového tváření (technologie zpracování materiálů za studena i za tepla ražení, protlačování, kování, tváření plastů) a svařování. Zaměření diplomových prací je možno volit v oblasti technologií plošného tváření (děrování,stříhání, ohýbání, tažení a rotační tlačení plechu) nebo objemového tváření (protlačování, kování, tváření plastických hmot). Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

23 Charakter výuky: Základy konstrukce výrobních strojů a zařízení, principy výrobních strojů a jejich funkci, základy měřící techniky, konstrukce nástrojů a přípravků a jejich použití, poznatky z technické přípravy výroby, mechanizace a automatizace výrobního procesu, toku materiálu a jeho dopravy, robotizace a projektování výroby, organizace a řízení výroby, zajišťování jakosti a kvality výroby. Vše v návaznosti na znalosti výpočetní techniky a počítačové zpracování podkladů. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

24 Ukázka studia moderních strojírenských technologií tváření: Strojní a přístrojové vybavení dovoluje řešení všech úkolů oblasti technologie tváření nejen tradičními postupy, ale také s uplatněním metodiky, vycházející z plné podpory výpočetní techniky, zvláště u počítačového modelování a simulace. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

25 Zázemí pro studium: K zajištění vědeckovýzkumné činnosti a řešení grantů disponuje odbor různými druhy laboratoří a speciálním zařízením, využívaným současně pro výuku ve všech typech studia. Jedná se především o: laboratoř rychlých deformací a modelování tvářecích procesů, laboratoře mikrostruktur, obrazové analýzy a simulace, laboratoř výpočetní techniky, těžkou a lehkou lisovnu, kovárnu, laboratoř měření a defektoskopie, laboratoř tváření plechu, laboratoř mechanických zkoušek a ověřování vlastností materiálů včetně přípravny vzorků. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

26 Spolupráce s předními mezinárodními Institucemi, firmami a praxí: Dlouhodobá a rozsáhlá spolupráce odboru s dalšími vysokými školami a Univerzitami v České republice (TU-VŠB Ostrava, ČVUT Praha, TU Liberec, ZČU Plzeň). Velmi dobrá je též spolupráce odboru s partnerskými katedrami: Slovenská republika (TU Bratislava a Košice, TU Trnava a Žilina), Polsko (Politechnika Czestochowska), Německo (TU Chemnitz, Magdeburg), Slovinsko (TU Ljubljana), Velká Británie (UT Loughborough, UT Swansea), Ukrajina (PI Kijev). V rámci mezinárodních aktivit byla na základě mezivládních dohod realizována i spolupráce odboru s ústavem Beijing Research Institute of Mechanical and Electrical Technology (Čína). Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

27 Volba zaměření (diplomové práce) TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ: Zde je studium zaměřeno na veškeré technologie tepelného dělení, svařování a povrchových úprav s uplatněním konvenčních i nekonvenčních metod. Pro hlubší pochopení souvislostí při výrobě svařenců jsou vysvětleny technologické i legislativní zásady pro výrobu svařované konstrukce a normy platné pro zajištění kvality výroby v podmínkách EU. Pro názorný příklad jsou připraveny technologické postupy svařování WPS. V souvislosti s řešením diplomových prací je zvláštní zřetel věnován řešení problematiky renovace, návarů i žárových nástřiků plazmou. Zadání je orientované na praktické případy např. svařování rámů motocyklu, horského kola, svařování chladícího systému ledové plochy Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

28 Charakter výuky: Nosnou oblastí výuky je teorie a technologie svařování, která zahrnuje rozbor fyzikálněchemických procesů a metalurgických dějů probíhajících při svařování kovových materiálů současnými technologiemi, zdůrazněné jsou technologie svařování v ochranných plynech a zdroji s vysokou koncentrací energie - plazmou, svazkem elektronů a laserem, navazuje popis degradačních pochodů základních materiálů probíhající vlivem teplotně-deformačním cyklů, výuka je vedena nejen teoreticky, ale také prakticky v laboratořích, dílnách apod., možnost pokračování v doktorském studijním programu. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

29 Charakter výuky: Od základní výrobní technologie student postupuje přes obecnou technologii výroby a v závěrečném ročníku pak absolvuje ještě řadu technologických předmětů spřímou vazbou na praktické aplikace i předmětů, poskytujících obecné znalosti (mikroekonomie, marketing, mechanizace a automatizace, základy tepelného zpracování a povrchových úprav). Zásadní část studia je zaměřena na svařitelnost železných i neželezných slitin, problematiku vad a oblast renovací. Doplňkové technologie povrchových úprav, lepení a žárové nástřiky rozšiřují oblast vědomostí umožňující zařazení absolventů vrůzných oblastech praxe. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

30 Zázemí pro studium: K zajišťování vědecko - výzkumné činnosti odboru, výchově doktorandů a výuce posluchačů specializace slouží mimo výukových učeben rovněž odborné a úzce specializované laboratoře s dobrým technickým vybavením včetně výpočetní techniky a měřících aparatur: laboratoř povrchových úprav, laboratoř mikrostruktur a obrazové analýzy, laboratoř organických povlaků, laboratoř výpočetní techniky, přípravna vzorků, laboratoř plasmových nástřiků, svařovna. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

31 Spolupráce s institucemi, firmami a praxí: Oblast výzkumných projektů formou grantů a spolupráce s firmami je zaměřena na vliv kryogenních teplot na chování svarů vybraných kovových materiálů a keramických povlaků žárových nástřiků. S divizí letecké techniky společnosti První brněnská strojírna a.s. Velká Bíteš a Ústavem přístrojové techniky ČAV v Brně probíhá zkoumání vlivu nízkoteplotní stabilizace tekutým dusíkem na změny struktury, vlastností svarů vysokolegovaných ocelí, vytvrditelných hliníkových a titanových slitin. Ve spolupráci s firmou DENDERA je zkoumán vývoj v oblasti laserového svařování a řezání. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

32 Uplatnění studentů: Ve výrobních firmách a společnostech jako technologové výroby, zkušební a kontrolní technici i na postech managementu různých stupňů, ve firmách a obchodních zastoupení, zahraničních společností jako poradci, aplikační technici i obchodníci v oboru výroby a distribuce technických plynů, svařovacích zařízení, robotů, přídavných a základních materiálů. v dozorových a zkušebních organizacích v oblasti svařování na postech zkušebních komisařů, v oblasti výzkumu, vývoje, školství i obchodu, absolventi odboru svařování a povrchových úprav mají velmi dobré uplatnění také ve firmách a společnostech, které rozvíjejí výrobu na základě hi-tech technologií, především v oblasti laserových a plazmových aplikací. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

33 Uplatnění studentů: Absolvent je schopen řešit technologickou problematiku výroby s dobrou orientací v možnostech a výběru jednotlivých metod spojování s odkazem na znalosti konstrukčních problémů a technologičnosti návrhu svařenců i legislativních podmínek výroby svařovaných konstrukcí v EU. Po absolvování studia na fakultě strojního inženýrství a roční praxi je možné pokračovat ve vzdělávání formou kurzů vyššího svářečského personálu na úrovni mezinárodního svářečského inženýra, což je v oblasti svařování nejvyšší možné vzdělání platné ve všech členských zemích IIW. Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE TVÁŘENÍ A SVAŘOVÁNÍ

34 Navazující doktorský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Navazující doktorský obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

35 Charakteristika doktorského studia: Tento typ studia je určen pro nadané studenty se zájmem a s předpoklady o hlubší teoretické studium oboru Strojírenská technologie. Studium probíhá prezenční nebo kombinovanou formou na konkrétním odboru. Předměty a zaměření studia (studijní plán) se volí individuálně v závislosti na volbě tématu disertační práce a výběru oborové specializace. Studentům doktorského studia se rovněž nabízí širší možnosti stáží na zahraničních univerzitách a výzkumných pracovištích, podíl na grantech, vědeckých projektech a odborných spolupracích. Navazující doktorský obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

36 Ředitel ústavu: Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. Odbor technologie obrábění Vedoucí odboru: Doc. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. /obrabeni/ Odbor technologie tváření kovů a plastů Vedoucí odboru: Doc. Ing. Vladislav DANĚK, CSc. /tvareni/ Odbor technologie svařování a povrchových úprav Vedoucí odboru: Doc. Ing. Vladislav DANĚK, CSc. /svarovani/ Odbor slévárenské technologie Vedoucí odboru: Doc. Ing. Jaromír ROUČKA, CSc. /slevarenstvi/ DALŠÍ INFORMACE

37 Přehled dalších oborů studia na ÚST: Bakalářský studijní program: Strojírenská technologie Magisterský studijní program: Strojírenská technologie Slévárenská technologie Strojírenská technologie a průmyslový management Doktorský studijní program: Strojírenská technologie Výuka probíhá v prezenční a kombinované formě převážně vbrně, ale i v dalších městech s konzultačními středisky ve spolupráci sprůmyslovými podniky. DALŠÍ INFORMACE

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2012 Říjen 2011 1. ÚVOD 1.1. Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s., se sídlem Nárožní 2600/9a,

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště André Citroëna Boskovice Secondary Technical and Secondary Vocational school of André Citroën Boskovice Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993.

Předkládaný dlouhodobý záměr reflektuje výsledky dosažené při rozvoji fakulty od jejího založení v roce 1993. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na období 2011-2015 Obsah 1. Úvod... 2 2. Poslání

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ROČNÍK 12 URL: http://www.spstrutnov.cz, e-mail: skola@spstrutnov.cz, tel.: 499 813 071 ZÁŘÍ 2009 Určeno žákům 9. tříd, třídním učitelům a výchovným poradcům

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2

K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 K o p ř i v n i c i 1 2. ř í j n a 2 0 1 2 Č. j. V S S K o / 4 1 6 9 / 2 0 1 2 V y š š í o d b o r n á š k o l a, S t ř e d n í o d b o r n á š k o l a a S t ř e d n í o d b o r n é u č i l i š t ě, K

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Jak se dostat na ekonomické fakulty

Jak se dostat na ekonomické fakulty Jak se dostat na ekonomické fakulty Ekonomických oborů je velké množství a dají se studovat ve spojení s určitým odvětvím, studia nabízejí veřejné i soukromé vysoké školy. Management, cestovní ruch, podniková

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2004 KVĚTEN 2003 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 475 603 923, +420 475 601 370, FAX +420 475 600 135 INFO@VSEM.CZ,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2007 KVĚTEN 2006 1. ÚVOD 1.1 Základní informace o VŠEM Vysoká škola ekonomie a managementu, se sídlem Národního odboje 17, Ústí

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Automechanik - Kopie 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel od 1. 9. 2011 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Automechanik

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové... 6 Obsah Partnerské školy Autodesk Autodesk Academia... 2 Digitální média... 2 Infrastruktura (GIS)... 2 Stavebnictví... 2 Strojírenství... 3 Profily škol Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Březnice...

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA

STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ F a k u l t a p o d n i k a t e l s k á Brno Business School STŘEDOEVROPSKÁ STUDIA Executive US-MBA Master of Businesss Administration ve spolupráci s Dominican University

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Prodavač - Kopie 66-51-H/01 Prodavač od 1. 9. 2011 66-51-H/01 Prodavač 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Prodavač - Kopie Prodavač Název školy Adresa Střední odborná škola a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj

Inovační region budoucnosti. Moravskoslezský kraj Inovační region budoucnosti Moravskoslezský kraj Vážení čtenáři,... Nyní se Vám dostává do rukou publikace, první svého druhu, věnovaná inovacím, kterou vydává Moravskoslezský kraj. Tato publikace je určena

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více