5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VII

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. Wilsonova diplomacie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

4 Před první světovou válkou 1905 Schlieffenův plán později aktualizovaný náčelníkem německého generálního štábu Helmuthem von Moltkem válečná strategie válka měla být rychlá a krátká

5 Západní fronta polovina srpna 1914 německý útok na Belgii 5. září 1914 německá armáda nedaleko Paříže září 1914 vítězství spojenců na řece Marně tzv. běh k moři, válka poziční (zákopová) duben 1915 útok na Ypry 1915 ke spojencům se přidává Itálie únor-září 1916 bitva u Verdunu červenec-listopad 1916 bitva na řece Sommě

6 Východní a balkánská fronta konec srpna 1914 bitvy u Tannenbergu a u Mazurských jezer květen a červen německý průlom do pozic ruských armád u Gorlice červen-srpen 1916 Brusilova ofenzíva říjen 1915 dobyt Bělehrad listopad 1915 bitva na Kosově poli

7 Kavkazská, mezopotámská a syrskopalestinská fronta. Válka na moři. snaha Turecka obsadit suezský průplav 1915 vyloďovací operace u Gallipoli válka na moři a v koloniích výrazná převaha Velké Británie 1916 bitva u Jutska Německo vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku

8 Závěrečná fáze války 6. dubna 1917 vyhlásily USA Německu válku tzv. Siegriedova linie 1917 pokus o její průlom březen 1918 brestlitevský mír červenec-srpen 1918 druhá bitva na Marně

9 Nepodařený mír Německo hluboce a zásadně oslabil a ponížil USA smlouvu odmítly Itálie měla pocit, že s ní bylo nakládáno jako s chudým příbuzným Velkou Británii neuspokojila změna rovnováhy sil Francie byla zklamána

10 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Wilsonova politika. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

11 politika W. T. Wilsona Kdo byl W. T. Wilson? prosadil hospodářské a politické reformy v liberálním duchu antitrustový zákon zrušení cel zavedení progresivního zdanění zřízení centrálně bankovního systému (Federal Reserve System) postavit něco nad pustý egoismus velmocí ( Společnost národů)

12 čtrnáct bodů prezidenta Wilsona odstranění kabinetní diplomacie svobodná mořeplavba odstranění překážek mezinárodního obchodu omezení zbrojení vyřešení koloniální otázky evakuace cizích vojsk z ruského území obnova suverenity Belgie

13 čtrnáct bodů prezidenta Wilsona navrácení Alsaska-Lotrinska Francii italské hranice podle národnostního principu vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů RakouskoUherska ukončení okupace Rumunska, Srbska a Černé Hory a zajištění přístupu Srbska k moři nezávislost Turecka, autonomie pro neturecké národnosti Osmanské říše zřízení nezávislého Polska založení Společnosti národů

14 Texty k nastudování (Z) Šedivý, I. Velká válka (Pokus o rekapitulaci), in: Český časopis historický, roč. 96, 1998, č. 1, s (Z) Bělina, P. Velká jatka 1916, in: Dějiny a současnost, roč. 18, 1996, č. 4, s

15 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

16 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VIII

17 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Versailleský a washingtonský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

18 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Versailleský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

19 Versailleský systém návratem k napoleonské praxi diktátu o první mírovou smlouvu od roku 1815, jíž nebylo dosaženo jednáním mezi vítězi a poraženými začalo století násilí a ztráty řádu v mezinárodních vztazích každý pokus diplomatů, kteří poté prokazovali dobrou vůli navázat na přervanou tradici staré diplomacie byl zlikvidován lidmi, kteří neměli žádný cit a smysl pro jednání a rovnováhu muži diktátu Raymond Poincaré (ruhrská krize 1923) Hitler Ribbentrop

20 Mírová konference ve Versailles Územní změny. Německo tak celkově ztrácelo 13% území s 8 mil obyvatel Německo se zavázalo Francii vrátit: Alsasko-Lotrinsko levý b eh Rýna se t emi p edmostími měly být na dobu 5-15 let okupovány dohodovými vojsky a z padesátikilometrového pásma na pravém b ehu musela berlínská vláda stáhnout veškeré své ozbrojené síly Sársko bylo na patnáct let svě eno do správy SN Belgie získala oblast Eupen a Malmedy. Severní Šlesvik byl po referendu p ipojen k Dánsku.

21 Mírová konference ve Versailles Územní změny. obnovenému polskému státu muselo Německo odstoupit podstatné části Pomořanska, Poznaňska a Západního Pruska, Gdaňsk s okolím p ešel pod správu SN polský koridor k mo i rozdělil německé území ve dva nestejné celky Československu Německo odstoupilo Hlučínsko Berlín musel garantovat nezávislost Rakouské republiky

22 Mírová konference ve Versailles Otázka kolonií. Německo přišlo o všechny kolonie s pomocí mandátů SN se těchto teritorií zmocnili vítězové Velká Británie a Francie se podělily o Togo a Kamerun na parcelaci koloniálního dědictví ve východní Africe se podíleli Britové, Belgičané a Portugalci německá jihozápadní Afrika p ipadla Jihoafrické Unii Tichomo ské ostrovy na sever od rovníku p evzalo Japonsko jihopacifické državy se staly mandátním územím Austrálie a Nového Zélandu

23 Mírová konference ve Versailles Vojenská oblast. Německo bylo zavázáno přistoupit na zrušení všeobecné branné povinnosti a jeho profesionální pozemní armáda nesměla přesáhnout počet mužů povoleno bylo námo níků a důstojníků válečné loďstvo bylo podstatně zredukováno a navíc bylo zbaveno ponorek. zakázána byla i letecká zbraň jakéhokoli typu generální štáb byl rozpuštěn Německo nesmělo vyvíjet a vyrábět ofenzivní zbraně

24 Mír s Rakouskem. Saint-Germain-en-Laye byla formálně potvrzena existence Rakouské republiky a nezávislost nástupnických států habsburské monarchie k Československu byl uplatněn princip historické hranice českého státu s malými korekturami ve prospěch Prahy Itálie získala Jižní Tyroly, Istrii a p ístav Terst i s okolím. hranice s Královstvím SHS v Korutanech, Kraňsku a Štýrsku měly sledovat národnostní linii, Bělehrad získal i Bosnu a Hercegovinu, Bukovina se stala součástí Rumunska a Halič p ipadla Polsku Rakousku byla také kategoricky zakázána jakákoliv forma spojení s Německem

25 Mír s Maďarskem. Trianonská smlouva původní historická rozloha Uherska byla podstatně zmenšena ČSR získala Slovensko a Podkarpatskou Rus, Rumunsko Sedmihradsko a část Banátu, Jihoslované převzali celé Chorvatsko, Dalmácii a zbývající teritorium Banátu Budapeš ztratila 70 % původního území a 60 % obyvatelstva armáda nesměla překročit limit mužů a Dunaj přešel pod mezinárodní kontrolu přerušena tradiční hospodářská spojení pocit křivdy a odporu k mírovým smlouvám jako u Německa

26 Mír s Bulharskem -Neuilly 1919 a mír s Tureckem Mír s Bulharskem Bulharsko ztratilo Thrákii ve prospěch ecka část Makedonie získalo Království SHS a Rumunsku p ipadla Dobrudža Sofie musela navíc podstatně zredukovat své ozbrojené síly Mír s Tureckem 10. srpna 1920 smlouva s Tureckem podepsaná v Sèvres u Pa íže, mnohem tvrdší, povstání Turků smlouva s Tureckem z Lausanne

27 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Washingtonský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

28 Washingtonský systém konference o odzbrojení se konala ve Washingtonu velikost námo ního loďstva pěti velmocí - USA, Velké Británie, Japonska, Francie a Itálie v poměru 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75 Dohoda čtyř mocností (USA, Velká Británie, Japonsko a Francie) garantovala stav držav v Tichomoří Dohoda devíti mocností deklarovala suverenitu, nezávislost a územní integritu Číny a politiku otevřených dveří, přičemž Čína získala zpět Šan-tung a iao-čou. hlavním výsledkem konference bylo mocenské prosazení USA a ponížení Japonska

29 Texty k nastudování (Z) MacMillanová, M. Mírotvorci. Pa ížská konference Praha: Academia s

30 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

31 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IX

32 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Jednání diplomacií o ekonomických problémech v meziválečné éře. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

33 Versailleská mírová smlouva otázka reparací Článek č. 231: Vlády spojené a sdružené prohlašují a Německo uznává, že Německo a jeho spojenci jsou jako původci odpovědni za všechny ztráty a škody, jež utrpěli vlády spojené a sdružené a jejich státní příslušníci následkem války vnucené jim napadením od Německa a spojenců. Článek č. 232: Vlády spojené a sdružené požadují však a Německo se k tomu zavazuje, aby byly nahrazeny všechny škody způsobené občanskému obyvatelstvu kterékoliv z mocností spojených a sdružených i jeho majetku za dobu, po niž ona mocnost byla ve válečném stavu s Německem, následkem uvedeného napadení na zemi, na moři a ve vzduchu

34 Konference ve Spa 1920 konference Nejvyšší válečné rady a Německa jednání se účastní britský premiér David Lloyd George, francouzský premiér Alexandre Millerand a a německý kancléř Constantin Fehrenbach hlavní body jednání 1) odzbrojení Německa 2) stanovení válečných reparací 52 % Francie, 22 % VB, 8 % Belgie

35 Reparační problém do roku 1921 leden 1921 konference Nejvyšší rady v Paříži stanovila výši německých reparací 212 mld zlatých marek březen 1921 konference v Londýně odpor německé vlády, obsazení tří měst: Düsseldorfu, Duisburgu, Ruhrortu duben a květen 1921 druhá londýnská konference Německo přijalo reparační povinnosti 132 mld zlatých marek

36 Janovská konference 1922 duben a květen 1922 konference 29 států o hospodářském urovnání a finančních otázkách ve střední a východní Evropě konference byla neúspěšná včetně jejího pokračování v Haagu

37 Rapallo 1922 v průběhu janovské konference uzavřena rapallská smlouva mezi Německem a Sovětským Ruskem obnovení diplomatických styků mezi oběma zeměmi obě zainteresované strany se vzdaly svých nároků na odškodnění

38 Rúrská krize 1923 krize způsobena neochotou Německa plnit podmínky poválečných smluv leden 1923 obsazení Porúří francouzským a belgickým vojskem ve snaze donutit Německo válečné reparace německá vláda reagovala pasivní rezistencí na obsazeném území. akce vzbudila mezinárodní odpor a nesouhlas náklady na udržování okupačních vojsk snížily kurz franku a v Německu zvýšila inflaci a byla impulsem pro obnovu jednání o výši reparacích krizi ukončil v září 1923 nový kancléř Gustav Stresemann

39 Dawesův plán 1924 Kdo to byl Charles G. Dawes? Jaký byl obsah plánu? nové schéma plateb reparačních splátek Německo získalo finanční půjčku ve výši 800 mil marek první rok mělo Německo zaplatit jen 1 mld marek a až v pátém roce mělo začít s placením 2,5 mld marek ročně Německá centrální banka měla podléhat mezinárodní kontrole

40 Youngův plán 1929 Kdo to byl D. O. Young? Jaký byl obsah plánu? nahradil dosavadní Dawesův plán snižoval celkovou částku reparací, přesně určoval jednotlivé splátky rušil mezinárodní dohled nad Německem jeho realizaci narušila světová hospodářská krize a později nástup Adolfa Hitlera k moci

41 Texty k nastudování (Z) Moravcová, D. Hospodářské a politické aspekty německých reparací, in: Acta Oeconomia Pragensia, roč. 13, 2005, č. 3, s (Z) Soukup, J. Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech , Praha: Fontes s

42 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

43 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář X

44 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Vznik mezinárodních organizací. Kolektivní bezpečnost ve 20.letech 20.století. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

45 Společnost národů 1920 pakt Společnosti národů neratifikoval Kongres USA z podnětu prezidenta W. Wilsona sídlem organizace byla Ženeva cílem zajištění míru a podpora mezinárodní spolupráce společnost národů nebyla schopna důrazně prosadit své cíle neefektivní byla její činnost proti agresivním krokům fašistické Itálie, nacistického Německa nebo Japonska na Dálném východě působila do 1939 a byla právně rozpuštěna 1946

46 Ženevský protokol 1924 vypracován v rámci Společnosti národů jednalo se o pokus pokojného řešení mezinárodních sporů měl podpořit koncept evropského systému kolektivní bezpečnosti vycházel z principu arbitráže odmítnutí v případě války by znamenalo presumpci viny, stejně tak, jako kdyby jedna ze sporných stran odmítla rozhodčí výrok ženevský protokol byl nakonec odmítnut

47 Rýnský garanční pakt a Locarnské dohody 1925 dohoda měla bezpečnostní charakter mezinárodních záruk německých západních hranic prostřednictvím Rýnského garančního paktu závazná formulace smluvní záruky stávajících hranic mezi Německem, Francií a Belgií. Záruky převzaly Velká Británie a Itálie dále byly podepsány čtyři smlouvy o arbitráži mezi Německem na straně jedné a Belgií, Francií, Československem a Polskem na straně druhé, které však neobsahovaly závazek nedotknutelnosti hraničních linií východní hranice Německa smluvně zaručeny nebyly říjen 1925 podpis dohod ve švýcarském Locarnu

48 Briand-Kelloggův pakt 1928 Kdo byli autoři paktu? Jaký byl obsah a význam paktu? mezinárodní smlouva podepsaná v Paříži roku smlouva prohlašovala válku za nelegální prostředek mezinárodních vztahů nedostatkem byla absence klauzule umožňující její vynutitelnost, případně trestající stát, který se uchýlil k válce

49 Texty k nastudování (Z) Houska, O. Uspořádání odsouzené k zániku? Mýty a skutečnost o kolapsu versailleského mírového systému, in: Bárta, M., Kovář, M., Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur: Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, Praha: Academia s (Z) Novotný, L. Velká Británie a konference v Locarnu, in: Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století, roč.18, 2010, č. 2, s

50 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

51 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD40ř Dějiny mezinárodních vztahů do 1ř45 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá XI

52 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Srovnání diplomacie v 1.polovině 30. let 20.století. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

53 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech 20. století na p íkladu Japonska. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

54 Dálný východ první ohnisko války Šideharova diplomacie intervencionalismus a spolupráce s vítěznými velmocemi 1927 Tanakovo memorandum 1932 Stimsonova doktrína

55 Mandžuská krize 1931 Mandžusko oficiálně součástí Číny, ekonomicky využíváno Japonskem Japonsko zaútočilo na Čínu, ta se obrátila na SN dle SN mělo Japonsko stáhnout jednotky Japonci ignorovali, Mandžusko obsadili a v únoru 1932 vyhlásili Mančukuo = satelitní stát Japonska. SN jmenovala vyšetřovací komisi, obětí agrese je Čína, ale SN rozhodla, že Japonsko nevyhlásilo válku a tím pádem není co řešit VB nechce zasáhnout, SSSR oslaben, USA nebyly součástí SN

56 Dálný východ první ohnisko války 1932 Lyttonova komise (v rámci SN) 1933 odchod Japonska ze SN 1937 nová fáze čínsko-japonské války 1939 dohoda Craigie-Arita = dálněvýchodní Mnichov

57 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie v 1.polovině 30.letech na p íkladu Německa a Sovětského svazu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

58 Agresivní politika Německa pevninská a neoriginální, opírá se o sílu, Hitler nebyl diplomat 1935 všeobecná branná povinnost 1935 streská fronta diplomatický pokus Francie a Velké Británie o spojenectví s Itálií a izolaci Německa 1935 britsko-německá námo ní dohoda 1936 remilitarizace Porýní

59 Sovětská a německá diplomacie Kdo pat il mezi aktéry sovětské diplomacie? Stalin Čičerin Litvinov Molotov Kdo pat il mezi aktéry německé diplomacie? Hitler Ribbentrop von Neurath 9

60 Stalinova a Hitlerova zahraniční politika Shodné znaky nárok na světovládu a imperialistické snahy militarizace společenského života naděje na válku nedůvěra vůči pacifismu Rozdílné znaky pro fungování stalinismu hrála zahraniční politika jen podřízenou roli hitlerismus vyhlašoval otevřeně svou snahu o světovládu vybrané germánské rasy SSSR nezbavil silné závislosti na cizích ekonomikách a technice sovětský ustavičný strach z imperialismu 1937 se těžiště sovětského průmyslu rychle přesouvalo do sféry vojenství 10

61 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu fašistické Itálie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

62 Agresivní politika Itálie Kdo byl Benito Mussollini? V čem spočívala agresivní zahraniční politika Itálie? 1934 ímské protokoly (Itálie, Rakousko a Maďarsko) o úzké politické a hospodářské spolupráci a společném postupu proti francouzským dunajským plánům a úsilí rakouských nacistů o anšlus 1935/1936 Habeš 1935 tzv. Laval-Hoarova dohoda

63 Agresivní politika Itálie v Berlíně podepsána italsko-německá smlouva o politické spolupráci vyhlásil Mussolini v Milánu tzv. osu ím-berlín byl podepsán italsko-německý ocelový pakt osa Berlín- ím-tokio 13

64 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND P íklady další diplomacie v 1. polovině 30.let 20.stol. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

65 Východní Locarno 1934 Iniciátorem Louis Barthou Kdo to byl? Východní Locarno mělo být p ipoutáno k Rýnskému garančnímu paktu Balkánský pakt 1934 zavraždění L. Barthoua

66 Texty k nastudování (Z) Kvaček, R. Německá likvidace demilitarizovaného Porýnského pásma , in: Český časopis historický, roč. 12, 1964, s (Z) Ferguson, N. Válka světa. Dějiny věku nenávisti, Praha: Academia s

67 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

68 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD40ř Dějiny mezinárodních vztahů do 1ř45 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá XII

69 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Srovnání diplomacie v 2.polovině 30. let 20.století. Jednání o ekonomických problémech v meziválečné é e. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

70 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu Německa a Sovětského svazu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

71 Anšlus Rakouska a cesta k Mnichovu 1938 b ezen 1ř3Ř anšlus Rakouska cesta k Mnichovské konferenci 1937 Hossbachův protokol 1937 schůzka Hitlera s lordem Halifaxem léto 1938 Runcimanova mise jednání Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgadenu jednání Hitlera s Chamberlainem v Bad Godesbergu

72 Mnichovská dohoda 1938 dokument p ijatý A. Hitlerem, É. Daladierem, N. Chamberlainem a B. Mussolinim na konferenci v Mnichově národnostní otázka v Československu má být vy ešena okamžitým odstoupením pohraničních území obývaných více než 50 % německého obyvatelstva Německu byla vnucena čs. vládě a znamenala ztrátu území, na nichž žilo 3 Ř obyvatel, z toho asi Čechů Neplatnost m. d. postupně uznaly všechny zúčastněné země Velká Británie ( ), Francie ( ), Itálie ( ) a SRN, která ji prohlásila za nulitní ( ) 5

73 Sovětská a německá diplomacie Kdo pat il mezi aktéry sovětské diplomacie? Stalin Čičerin Litvinov Molotov Kdo pat il mezi aktéry německé diplomacie? Hitler Ribbentrop von Neurath 6

74 Stalinova a Hitlerova zahraniční politika Shodné znaky nárok na světovládu a imperialistické snahy militarizace společenského života naděje na válku nedůvěra vůči pacifismu Rozdílné znaky pro fungování stalinismu hrála zahraniční politika jen podřízenou roli hitlerismus vyhlašoval otevřeně svou snahu o světovládu vybrané germánské rasy SSSR nezbavil silné závislosti na cizích ekonomikách a technice sovětský ustavičný strach z imperialismu 1937 se těžiště sovětského průmyslu rychle přesouvalo do sféry vojenství 7

75 německo-sovětský pakt o neútočení 1ř3ř Molotov-Ribbentrop pakt a jeho tajné dodatky smlouva mezi Německem a SSSR schválil německou politiku vůči Československu Stalin dodával Německu strategické suroviny (ropu, barevné kovy a potraviny, Hitler nemusel vést válku na dvou frontách v tajném dodatkovém protokolu vymezoval vzájemné sféry vlivu v Polsku a v Pobaltí vytvo il podmínky pro Hitlerovu okupaci Polska, a tím i k rozpoutání druhé světové války

76 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu fašistické Itálie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

77 Agresivní politika Itálie v Berlíně podepsána italsko-německá smlouva o politické spolupráci vyhlásil Mussolini v Milánu tzv. osu ím-berlín byl podepsán italsko-německý ocelový pakt osa Berlín- ím-tokio 10

78 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND P íklady další diplomacie ve 30.letech. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

79 Španělská občanská válka v Londýně založen neintervenční výbor mezinárodní brigády 1938 rozhodnutí o stažení interbrigád

80 Texty k nastudování (Z) Ferguson, N. Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha: Academia s (Z) Neville, P. Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha s

81 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

82 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář XIII

83 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Formování spojenectví za druhé světové války. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

84 USA a druhá světová válka zákony o neutralitě (USA) 1939 zákon Cash and Carry (USA) 1941 zákon Lend and Lease (USA) platí do roku 1945, USA poskytly pomoc v celkové hodnotě 48 mld dolarů

85 1941 Atlantická charta společné prohlášení Roosevelta a Churchilla před vstupem USA do 2. světové války jejich země neusilují o územní nebo jiné zisky, že si nepřejí žádné územní změny, jež by nebyly ve shodě se svobodně vyjádřeným přáním národů, jichž se týkají, a že si přejí, aby svrchovaná práva a samostatnost byly vráceny těm, kdo jich byli násilím zbaveni ideovým základem Charty OSN přijaté v červnu

86 Další spojenectví USA a Velká Británie 1943 konference v Quebecku 1943 první káhirská konference 1943 druhá káhirská konference 1944 druhá konference v Quebecku jednání Henry Morgenthau x Cordell Hull

87 Další spojenectví USA a Velká Británie 1941/2 první washingtonská konference 1942 druhá washingtonská konference 1943 konference v Casablance 1943 třetí washingtonská konference

88 Utváření Antihitlerovské koalice 1942 Deklarace spojených národů 1943 konference v Teheránu první setkání tzv. Velké trojky Stalin odmítl Churchillův návrh hlavní úkol vylodění v severní Francii na jaře 1944 Stalin dále trval na tom, že po skončení války podrží východní část Polska, kompenzací Polsku měla být část německé říše SSSR se dále zavázal vstoupit po porážce Německa do války s Japonskem, podpořit Rooseveltův projekt vytvoření mezinárodní organizace pověřené zajišťováním světového míru

89 Utváření Antihitlerovské koalice 1945 Jaltská konference strategické plány konečné fáze 2. sv. války návrhy na okupaci Německa (zřízení čtyř okupačních zón americké, britské, francouzské a sovětské; potrestání válečných zločinců atd.) naplánována OSN Stalin se zavázal vstoupit po kapitulaci Německa do války proti Japonsku, za což mu byly slíbeny Kurilské ostrovy a okupační zóna v Koreji 1945 Postupimská konference

90 Texty k nastudování (Z) Smetana, V. Sféry vlivu: mýtus, či realita? Jak se za války dělila Evropa, in: Dějiny a současnost, 2005, č.5, s (Z) Hrbek, J. Proč trvala válka až do roku Problémy spojenecké strategie, in: Dějiny a současnost, 2005, č.5, s (Z) Wanner, J. Rooseveltův pohled na svět a spojenecká koalice, in: Historický obzor, roč. 6, 1995, č. 5/6, s

91 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s poválečným uspořádáním Evropy

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Druţby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0120. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0120. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 298 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 22. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Jaromír Hanzal Obecná charakteristika www.moderni-dejiny.cz První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Zánik 4 monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Ruska a Osmanské říše Vznik

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví

Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA. Globální charakter válečného konfliktu. Diplomatické akce během války. Angloamerické spojenectví Kapitoly z dějin OBSAH DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Globální charakter válečného konfliktu Diplomatické akce během války Angloamerické spojenectví Formování antihitlerovské koalice Teheránská konference Postavení

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 08. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_10_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VERSAILLESKÝ SYSTÉM. = systém smluv mezi vítězi a poraženými o uspořádání světa po první světové válce

VERSAILLESKÝ SYSTÉM. = systém smluv mezi vítězi a poraženými o uspořádání světa po první světové válce Versailleský systém Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání,

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno. Materiál je určen k probrání daného učiva. Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-10-1.svetova_valka Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora

neoficiálního příštího Hitlerova nástupce, hlavního architekta nacistických vyhlazovacích aktivit a zastupujícího (dočasného) říšského protektora Druhá světová válka (1. 9. 1939 2. 9. 1945): Osa: Německo (včetně Rakouska a čs. pohraničí), Itálie, Japonsko (od 1941; včetně Koreje), Maďarsko, Finsko, Rumunsko (do 1944), Slovensko x Spojenci: Velká

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

První světová válka bitva u Hradce Králové

První světová válka bitva u Hradce Králové První světová válka přelom 19. a 20. století napjaté vztahy mezi velmocemi 1866 bitva u Hradce Králové Habsb. monarchie oslabuje, 1867 vznik Rakouska-Uherska 1870 prusko-francouzská válka území Alsaska

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA

ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA ZALOŽENÍ ČESKOSLOVENSKA Vznik Československa První republika 28. 10. 1918-30. 9. 1938 po rozpadu Rakouska-Uherska v závěru první světové války nový státního útvaru bez historické tradice Československo

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová

VY_12_INOVACE_108. Válka v Tichomoří. Pro žáky 9. ročníku ZŠ. Moderní doba. Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová VY_12_INOVACE_108 Válka v Tichomoří Pro žáky 9. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Moderní doba Listopad 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k prezentaci nového učiva. Rozvíjí čtenářskou a informační

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s událostmi roku 1938 v Československu,

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Dějiny 20. století, totalitní režimy

Dějiny 20. století, totalitní režimy Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (DEJ) Dějiny 20. století, totalitní režimy Kvarta 2 hodiny týdně Dataprojektor Mezinárodní vztahy před 1. světovou válkou Ukáže na mapě kolonie evropských

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet.

Studijni-svet.cz První světová válka Více studijních materiálů na http://dejiny-online.cz. Navštivte také náš eshop http://obchod.studijni-svet. Otázka: První světová válka Předmět: Dějepis Přidal(a): psomilka 1914 1918 1. Příčiny a průběh 2. Zhodnoťte význam 1. s. války pro další dějiny světa. - do r. 1939 Velká nebo Světová válka Příčiny - imperialismus

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná.

Studená válka. Mír nemožný, válka nemyslitelná. Studená válka Mír nemožný, válka nemyslitelná. Kdo? USA NATO dvě supervelmoci dva vojenské pakty SSSR Varšavská smlouva USA a SSSR vyšly z 2. sv. války jako dvě supervelmoci se zcela protichůdnými politickými

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Důsledky 2. světové války pro Evropu

Důsledky 2. světové války pro Evropu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Opakování -hospodářská krize ve světě

Opakování -hospodářská krize ve světě Opakování -hospodářská krize ve světě Evropa i USA jsou v hospodářské krizi, r. 1929 se zhroutila burza v New Yorku (černý pátek), V Evropě dochází k vlnám nezaměstnanosti, hladomoru, rozpadu společnosti

Více

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU 1. Kolonialismus nového typu Imperialismus ÚLOHA 1: Které země byly největšími koloniálními velmocemi druhé poloviny 19. století? Která důležitá

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

Část I - EVROPA NA VRCHOLU

Část I - EVROPA NA VRCHOLU Předmluva '3 Část I - EVROPA NA VRCHOLU Kapitola 1. Počátek nového století Růst počtu obyvatelstva Intelektuální neklid a kulturní revolta D ruhá průmyslová revoluce a globální rozměr Evropské politiky

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OBRANA DEMOKRACIE V ČSR, TŘICÁTÁ LÉTA.notebook December 11, 2014 OBRANA DEMOKRACIE V ČSR T.G. Masaryk byl třikrát zvolen prezidentem, v roce 1935 abdikoval, ve funkci jej nahradil Edvard Beneš. (Masaryk zemřel 1937). Hitler začal uskutečňovat svoje plány a zvyšovat

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Dějepis II: 19.-20. STOLETÍ Dějepis Mgr. Pavel Vaníček 01 Francouzská revoluce - Písemná

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0112. Dějepis Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Východní (ruská) fronta táhla se od Baltského moře k hranicím Rumunska

Východní (ruská) fronta táhla se od Baltského moře k hranicím Rumunska Doba od I. světové války do počátků 90. let, tzv. krátké století, navazuje přímo na naši přítomnost. Krátké století bylo naplněno dvěma světovými válkami, jejichž krutost a ztráty přesahovaly vše, co člověk

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku:

Historie století. Otázka číslo: 1. Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: Historie 04 20. století Otázka číslo: 1 Atomová bomba byla svržena na Hirošimu v Japonsku: 6. 8. 1945 8. 8. 1945 9. 8. 1945 9. 8. 1946 Otázka číslo: 2 O potrestání válečných zločinců rozhodoval: norimberský

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Téma: První světová válka

Téma: První světová válka Téma: První světová válka Vypracoval/a: Mgr. Zdeňka Báčová TE NTO PR OJ E KT J E S POLUFINANC OVÁN EVR OPS KÝ M S OC IÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Počátek konfliktu 28. června 1914

Více

SPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 6

SPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1. Prezentace č. 6 SPOLEČENSKÉ VĚDY S DIDAKTIKOU 1 Prezentace č. 6 Příčiny 1.světové války 1.PROBLÉMY NA BALKÁNĚ vliv RU v oblasti Bosny a Hercegoviny 1911 první balkánská válka - Bulharsko, Srbsko, Černá Hora, Řecko Turecku

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny. Německo v 2. polovině 19.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny. Německo v 2. polovině 19. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy.

Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. Vznik Československa Poražené Rakousko-Uhersko se rozpadlo a na jeho místě vznikly tzv. nástupnické státy. 28. října 1918 vyhlášen samostatný československý stát Národní výbor (červen 1918) orgán, který

Více

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století.

Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu léta 19. století. Revoluční neklid v Evropě po Vídeňském kongresu 20. 30. léta 19. století www.zlinskedumy.cz * obava z návratu starých pořádků - odpor proti restauraci a absolutismu *vliv francouzské revoluce - požadavek

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Mezinárodní politologický ústav a Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

II. SV boje operace Barbarossa

II. SV boje operace Barbarossa Zimní válka napadení Finska SSSR 11/1939 3/1940 tuhé boje, Finové donuceni požádat o příměří Rudá armáda obrovské ztráty (200 tis. vojáků, 2200 tanků a letadel) Německo získává přesvědčení, že SSSR není

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Marie Švrčková Název:VY_INOVACE_14_15 Závěrečné opakování Téma: Závěrečné opakování Vzdělávací oblast:

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky.

Žáci použijí snímky s úkoly a závěrečným testem, které slouží k procvičení látky. Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více