5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VII

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. Wilsonova diplomacie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

4 Před první světovou válkou 1905 Schlieffenův plán později aktualizovaný náčelníkem německého generálního štábu Helmuthem von Moltkem válečná strategie válka měla být rychlá a krátká

5 Západní fronta polovina srpna 1914 německý útok na Belgii 5. září 1914 německá armáda nedaleko Paříže září 1914 vítězství spojenců na řece Marně tzv. běh k moři, válka poziční (zákopová) duben 1915 útok na Ypry 1915 ke spojencům se přidává Itálie únor-září 1916 bitva u Verdunu červenec-listopad 1916 bitva na řece Sommě

6 Východní a balkánská fronta konec srpna 1914 bitvy u Tannenbergu a u Mazurských jezer květen a červen německý průlom do pozic ruských armád u Gorlice červen-srpen 1916 Brusilova ofenzíva říjen 1915 dobyt Bělehrad listopad 1915 bitva na Kosově poli

7 Kavkazská, mezopotámská a syrskopalestinská fronta. Válka na moři. snaha Turecka obsadit suezský průplav 1915 vyloďovací operace u Gallipoli válka na moři a v koloniích výrazná převaha Velké Británie 1916 bitva u Jutska Německo vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku

8 Závěrečná fáze války 6. dubna 1917 vyhlásily USA Německu válku tzv. Siegriedova linie 1917 pokus o její průlom březen 1918 brestlitevský mír červenec-srpen 1918 druhá bitva na Marně

9 Nepodařený mír Německo hluboce a zásadně oslabil a ponížil USA smlouvu odmítly Itálie měla pocit, že s ní bylo nakládáno jako s chudým příbuzným Velkou Británii neuspokojila změna rovnováhy sil Francie byla zklamána

10 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Wilsonova politika. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

11 politika W. T. Wilsona Kdo byl W. T. Wilson? prosadil hospodářské a politické reformy v liberálním duchu antitrustový zákon zrušení cel zavedení progresivního zdanění zřízení centrálně bankovního systému (Federal Reserve System) postavit něco nad pustý egoismus velmocí ( Společnost národů)

12 čtrnáct bodů prezidenta Wilsona odstranění kabinetní diplomacie svobodná mořeplavba odstranění překážek mezinárodního obchodu omezení zbrojení vyřešení koloniální otázky evakuace cizích vojsk z ruského území obnova suverenity Belgie

13 čtrnáct bodů prezidenta Wilsona navrácení Alsaska-Lotrinska Francii italské hranice podle národnostního principu vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů RakouskoUherska ukončení okupace Rumunska, Srbska a Černé Hory a zajištění přístupu Srbska k moři nezávislost Turecka, autonomie pro neturecké národnosti Osmanské říše zřízení nezávislého Polska založení Společnosti národů

14 Texty k nastudování (Z) Šedivý, I. Velká válka (Pokus o rekapitulaci), in: Český časopis historický, roč. 96, 1998, č. 1, s (Z) Bělina, P. Velká jatka 1916, in: Dějiny a současnost, roč. 18, 1996, č. 4, s

15 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

16 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VIII

17 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Versailleský a washingtonský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

18 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Versailleský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

19 Versailleský systém návratem k napoleonské praxi diktátu o první mírovou smlouvu od roku 1815, jíž nebylo dosaženo jednáním mezi vítězi a poraženými začalo století násilí a ztráty řádu v mezinárodních vztazích každý pokus diplomatů, kteří poté prokazovali dobrou vůli navázat na přervanou tradici staré diplomacie byl zlikvidován lidmi, kteří neměli žádný cit a smysl pro jednání a rovnováhu muži diktátu Raymond Poincaré (ruhrská krize 1923) Hitler Ribbentrop

20 Mírová konference ve Versailles Územní změny. Německo tak celkově ztrácelo 13% území s 8 mil obyvatel Německo se zavázalo Francii vrátit: Alsasko-Lotrinsko levý b eh Rýna se t emi p edmostími měly být na dobu 5-15 let okupovány dohodovými vojsky a z padesátikilometrového pásma na pravém b ehu musela berlínská vláda stáhnout veškeré své ozbrojené síly Sársko bylo na patnáct let svě eno do správy SN Belgie získala oblast Eupen a Malmedy. Severní Šlesvik byl po referendu p ipojen k Dánsku.

21 Mírová konference ve Versailles Územní změny. obnovenému polskému státu muselo Německo odstoupit podstatné části Pomořanska, Poznaňska a Západního Pruska, Gdaňsk s okolím p ešel pod správu SN polský koridor k mo i rozdělil německé území ve dva nestejné celky Československu Německo odstoupilo Hlučínsko Berlín musel garantovat nezávislost Rakouské republiky

22 Mírová konference ve Versailles Otázka kolonií. Německo přišlo o všechny kolonie s pomocí mandátů SN se těchto teritorií zmocnili vítězové Velká Británie a Francie se podělily o Togo a Kamerun na parcelaci koloniálního dědictví ve východní Africe se podíleli Britové, Belgičané a Portugalci německá jihozápadní Afrika p ipadla Jihoafrické Unii Tichomo ské ostrovy na sever od rovníku p evzalo Japonsko jihopacifické državy se staly mandátním územím Austrálie a Nového Zélandu

23 Mírová konference ve Versailles Vojenská oblast. Německo bylo zavázáno přistoupit na zrušení všeobecné branné povinnosti a jeho profesionální pozemní armáda nesměla přesáhnout počet mužů povoleno bylo námo níků a důstojníků válečné loďstvo bylo podstatně zredukováno a navíc bylo zbaveno ponorek. zakázána byla i letecká zbraň jakéhokoli typu generální štáb byl rozpuštěn Německo nesmělo vyvíjet a vyrábět ofenzivní zbraně

24 Mír s Rakouskem. Saint-Germain-en-Laye byla formálně potvrzena existence Rakouské republiky a nezávislost nástupnických států habsburské monarchie k Československu byl uplatněn princip historické hranice českého státu s malými korekturami ve prospěch Prahy Itálie získala Jižní Tyroly, Istrii a p ístav Terst i s okolím. hranice s Královstvím SHS v Korutanech, Kraňsku a Štýrsku měly sledovat národnostní linii, Bělehrad získal i Bosnu a Hercegovinu, Bukovina se stala součástí Rumunska a Halič p ipadla Polsku Rakousku byla také kategoricky zakázána jakákoliv forma spojení s Německem

25 Mír s Maďarskem. Trianonská smlouva původní historická rozloha Uherska byla podstatně zmenšena ČSR získala Slovensko a Podkarpatskou Rus, Rumunsko Sedmihradsko a část Banátu, Jihoslované převzali celé Chorvatsko, Dalmácii a zbývající teritorium Banátu Budapeš ztratila 70 % původního území a 60 % obyvatelstva armáda nesměla překročit limit mužů a Dunaj přešel pod mezinárodní kontrolu přerušena tradiční hospodářská spojení pocit křivdy a odporu k mírovým smlouvám jako u Německa

26 Mír s Bulharskem -Neuilly 1919 a mír s Tureckem Mír s Bulharskem Bulharsko ztratilo Thrákii ve prospěch ecka část Makedonie získalo Království SHS a Rumunsku p ipadla Dobrudža Sofie musela navíc podstatně zredukovat své ozbrojené síly Mír s Tureckem 10. srpna 1920 smlouva s Tureckem podepsaná v Sèvres u Pa íže, mnohem tvrdší, povstání Turků smlouva s Tureckem z Lausanne

27 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Washingtonský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

28 Washingtonský systém konference o odzbrojení se konala ve Washingtonu velikost námo ního loďstva pěti velmocí - USA, Velké Británie, Japonska, Francie a Itálie v poměru 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75 Dohoda čtyř mocností (USA, Velká Británie, Japonsko a Francie) garantovala stav držav v Tichomoří Dohoda devíti mocností deklarovala suverenitu, nezávislost a územní integritu Číny a politiku otevřených dveří, přičemž Čína získala zpět Šan-tung a iao-čou. hlavním výsledkem konference bylo mocenské prosazení USA a ponížení Japonska

29 Texty k nastudování (Z) MacMillanová, M. Mírotvorci. Pa ížská konference Praha: Academia s

30 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

31 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IX

32 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Jednání diplomacií o ekonomických problémech v meziválečné éře. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

33 Versailleská mírová smlouva otázka reparací Článek č. 231: Vlády spojené a sdružené prohlašují a Německo uznává, že Německo a jeho spojenci jsou jako původci odpovědni za všechny ztráty a škody, jež utrpěli vlády spojené a sdružené a jejich státní příslušníci následkem války vnucené jim napadením od Německa a spojenců. Článek č. 232: Vlády spojené a sdružené požadují však a Německo se k tomu zavazuje, aby byly nahrazeny všechny škody způsobené občanskému obyvatelstvu kterékoliv z mocností spojených a sdružených i jeho majetku za dobu, po niž ona mocnost byla ve válečném stavu s Německem, následkem uvedeného napadení na zemi, na moři a ve vzduchu

34 Konference ve Spa 1920 konference Nejvyšší válečné rady a Německa jednání se účastní britský premiér David Lloyd George, francouzský premiér Alexandre Millerand a a německý kancléř Constantin Fehrenbach hlavní body jednání 1) odzbrojení Německa 2) stanovení válečných reparací 52 % Francie, 22 % VB, 8 % Belgie

35 Reparační problém do roku 1921 leden 1921 konference Nejvyšší rady v Paříži stanovila výši německých reparací 212 mld zlatých marek březen 1921 konference v Londýně odpor německé vlády, obsazení tří měst: Düsseldorfu, Duisburgu, Ruhrortu duben a květen 1921 druhá londýnská konference Německo přijalo reparační povinnosti 132 mld zlatých marek

36 Janovská konference 1922 duben a květen 1922 konference 29 států o hospodářském urovnání a finančních otázkách ve střední a východní Evropě konference byla neúspěšná včetně jejího pokračování v Haagu

37 Rapallo 1922 v průběhu janovské konference uzavřena rapallská smlouva mezi Německem a Sovětským Ruskem obnovení diplomatických styků mezi oběma zeměmi obě zainteresované strany se vzdaly svých nároků na odškodnění

38 Rúrská krize 1923 krize způsobena neochotou Německa plnit podmínky poválečných smluv leden 1923 obsazení Porúří francouzským a belgickým vojskem ve snaze donutit Německo válečné reparace německá vláda reagovala pasivní rezistencí na obsazeném území. akce vzbudila mezinárodní odpor a nesouhlas náklady na udržování okupačních vojsk snížily kurz franku a v Německu zvýšila inflaci a byla impulsem pro obnovu jednání o výši reparacích krizi ukončil v září 1923 nový kancléř Gustav Stresemann

39 Dawesův plán 1924 Kdo to byl Charles G. Dawes? Jaký byl obsah plánu? nové schéma plateb reparačních splátek Německo získalo finanční půjčku ve výši 800 mil marek první rok mělo Německo zaplatit jen 1 mld marek a až v pátém roce mělo začít s placením 2,5 mld marek ročně Německá centrální banka měla podléhat mezinárodní kontrole

40 Youngův plán 1929 Kdo to byl D. O. Young? Jaký byl obsah plánu? nahradil dosavadní Dawesův plán snižoval celkovou částku reparací, přesně určoval jednotlivé splátky rušil mezinárodní dohled nad Německem jeho realizaci narušila světová hospodářská krize a později nástup Adolfa Hitlera k moci

41 Texty k nastudování (Z) Moravcová, D. Hospodářské a politické aspekty německých reparací, in: Acta Oeconomia Pragensia, roč. 13, 2005, č. 3, s (Z) Soukup, J. Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech , Praha: Fontes s

42 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

43 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář X

44 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Vznik mezinárodních organizací. Kolektivní bezpečnost ve 20.letech 20.století. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

45 Společnost národů 1920 pakt Společnosti národů neratifikoval Kongres USA z podnětu prezidenta W. Wilsona sídlem organizace byla Ženeva cílem zajištění míru a podpora mezinárodní spolupráce společnost národů nebyla schopna důrazně prosadit své cíle neefektivní byla její činnost proti agresivním krokům fašistické Itálie, nacistického Německa nebo Japonska na Dálném východě působila do 1939 a byla právně rozpuštěna 1946

46 Ženevský protokol 1924 vypracován v rámci Společnosti národů jednalo se o pokus pokojného řešení mezinárodních sporů měl podpořit koncept evropského systému kolektivní bezpečnosti vycházel z principu arbitráže odmítnutí v případě války by znamenalo presumpci viny, stejně tak, jako kdyby jedna ze sporných stran odmítla rozhodčí výrok ženevský protokol byl nakonec odmítnut

47 Rýnský garanční pakt a Locarnské dohody 1925 dohoda měla bezpečnostní charakter mezinárodních záruk německých západních hranic prostřednictvím Rýnského garančního paktu závazná formulace smluvní záruky stávajících hranic mezi Německem, Francií a Belgií. Záruky převzaly Velká Británie a Itálie dále byly podepsány čtyři smlouvy o arbitráži mezi Německem na straně jedné a Belgií, Francií, Československem a Polskem na straně druhé, které však neobsahovaly závazek nedotknutelnosti hraničních linií východní hranice Německa smluvně zaručeny nebyly říjen 1925 podpis dohod ve švýcarském Locarnu

48 Briand-Kelloggův pakt 1928 Kdo byli autoři paktu? Jaký byl obsah a význam paktu? mezinárodní smlouva podepsaná v Paříži roku smlouva prohlašovala válku za nelegální prostředek mezinárodních vztahů nedostatkem byla absence klauzule umožňující její vynutitelnost, případně trestající stát, který se uchýlil k válce

49 Texty k nastudování (Z) Houska, O. Uspořádání odsouzené k zániku? Mýty a skutečnost o kolapsu versailleského mírového systému, in: Bárta, M., Kovář, M., Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur: Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, Praha: Academia s (Z) Novotný, L. Velká Británie a konference v Locarnu, in: Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století, roč.18, 2010, č. 2, s

50 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

51 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD40ř Dějiny mezinárodních vztahů do 1ř45 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá XI

52 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Srovnání diplomacie v 1.polovině 30. let 20.století. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

53 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech 20. století na p íkladu Japonska. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

54 Dálný východ první ohnisko války Šideharova diplomacie intervencionalismus a spolupráce s vítěznými velmocemi 1927 Tanakovo memorandum 1932 Stimsonova doktrína

55 Mandžuská krize 1931 Mandžusko oficiálně součástí Číny, ekonomicky využíváno Japonskem Japonsko zaútočilo na Čínu, ta se obrátila na SN dle SN mělo Japonsko stáhnout jednotky Japonci ignorovali, Mandžusko obsadili a v únoru 1932 vyhlásili Mančukuo = satelitní stát Japonska. SN jmenovala vyšetřovací komisi, obětí agrese je Čína, ale SN rozhodla, že Japonsko nevyhlásilo válku a tím pádem není co řešit VB nechce zasáhnout, SSSR oslaben, USA nebyly součástí SN

56 Dálný východ první ohnisko války 1932 Lyttonova komise (v rámci SN) 1933 odchod Japonska ze SN 1937 nová fáze čínsko-japonské války 1939 dohoda Craigie-Arita = dálněvýchodní Mnichov

57 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie v 1.polovině 30.letech na p íkladu Německa a Sovětského svazu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

58 Agresivní politika Německa pevninská a neoriginální, opírá se o sílu, Hitler nebyl diplomat 1935 všeobecná branná povinnost 1935 streská fronta diplomatický pokus Francie a Velké Británie o spojenectví s Itálií a izolaci Německa 1935 britsko-německá námo ní dohoda 1936 remilitarizace Porýní

59 Sovětská a německá diplomacie Kdo pat il mezi aktéry sovětské diplomacie? Stalin Čičerin Litvinov Molotov Kdo pat il mezi aktéry německé diplomacie? Hitler Ribbentrop von Neurath 9

60 Stalinova a Hitlerova zahraniční politika Shodné znaky nárok na světovládu a imperialistické snahy militarizace společenského života naděje na válku nedůvěra vůči pacifismu Rozdílné znaky pro fungování stalinismu hrála zahraniční politika jen podřízenou roli hitlerismus vyhlašoval otevřeně svou snahu o světovládu vybrané germánské rasy SSSR nezbavil silné závislosti na cizích ekonomikách a technice sovětský ustavičný strach z imperialismu 1937 se těžiště sovětského průmyslu rychle přesouvalo do sféry vojenství 10

61 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu fašistické Itálie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

62 Agresivní politika Itálie Kdo byl Benito Mussollini? V čem spočívala agresivní zahraniční politika Itálie? 1934 ímské protokoly (Itálie, Rakousko a Maďarsko) o úzké politické a hospodářské spolupráci a společném postupu proti francouzským dunajským plánům a úsilí rakouských nacistů o anšlus 1935/1936 Habeš 1935 tzv. Laval-Hoarova dohoda

63 Agresivní politika Itálie v Berlíně podepsána italsko-německá smlouva o politické spolupráci vyhlásil Mussolini v Milánu tzv. osu ím-berlín byl podepsán italsko-německý ocelový pakt osa Berlín- ím-tokio 13

64 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND P íklady další diplomacie v 1. polovině 30.let 20.stol. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

65 Východní Locarno 1934 Iniciátorem Louis Barthou Kdo to byl? Východní Locarno mělo být p ipoutáno k Rýnskému garančnímu paktu Balkánský pakt 1934 zavraždění L. Barthoua

66 Texty k nastudování (Z) Kvaček, R. Německá likvidace demilitarizovaného Porýnského pásma , in: Český časopis historický, roč. 12, 1964, s (Z) Ferguson, N. Válka světa. Dějiny věku nenávisti, Praha: Academia s

67 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

68 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD40ř Dějiny mezinárodních vztahů do 1ř45 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá XII

69 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Srovnání diplomacie v 2.polovině 30. let 20.století. Jednání o ekonomických problémech v meziválečné é e. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

70 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu Německa a Sovětského svazu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

71 Anšlus Rakouska a cesta k Mnichovu 1938 b ezen 1ř3Ř anšlus Rakouska cesta k Mnichovské konferenci 1937 Hossbachův protokol 1937 schůzka Hitlera s lordem Halifaxem léto 1938 Runcimanova mise jednání Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgadenu jednání Hitlera s Chamberlainem v Bad Godesbergu

72 Mnichovská dohoda 1938 dokument p ijatý A. Hitlerem, É. Daladierem, N. Chamberlainem a B. Mussolinim na konferenci v Mnichově národnostní otázka v Československu má být vy ešena okamžitým odstoupením pohraničních území obývaných více než 50 % německého obyvatelstva Německu byla vnucena čs. vládě a znamenala ztrátu území, na nichž žilo 3 Ř obyvatel, z toho asi Čechů Neplatnost m. d. postupně uznaly všechny zúčastněné země Velká Británie ( ), Francie ( ), Itálie ( ) a SRN, která ji prohlásila za nulitní ( ) 5

73 Sovětská a německá diplomacie Kdo pat il mezi aktéry sovětské diplomacie? Stalin Čičerin Litvinov Molotov Kdo pat il mezi aktéry německé diplomacie? Hitler Ribbentrop von Neurath 6

74 Stalinova a Hitlerova zahraniční politika Shodné znaky nárok na světovládu a imperialistické snahy militarizace společenského života naděje na válku nedůvěra vůči pacifismu Rozdílné znaky pro fungování stalinismu hrála zahraniční politika jen podřízenou roli hitlerismus vyhlašoval otevřeně svou snahu o světovládu vybrané germánské rasy SSSR nezbavil silné závislosti na cizích ekonomikách a technice sovětský ustavičný strach z imperialismu 1937 se těžiště sovětského průmyslu rychle přesouvalo do sféry vojenství 7

75 německo-sovětský pakt o neútočení 1ř3ř Molotov-Ribbentrop pakt a jeho tajné dodatky smlouva mezi Německem a SSSR schválil německou politiku vůči Československu Stalin dodával Německu strategické suroviny (ropu, barevné kovy a potraviny, Hitler nemusel vést válku na dvou frontách v tajném dodatkovém protokolu vymezoval vzájemné sféry vlivu v Polsku a v Pobaltí vytvo il podmínky pro Hitlerovu okupaci Polska, a tím i k rozpoutání druhé světové války

76 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu fašistické Itálie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

77 Agresivní politika Itálie v Berlíně podepsána italsko-německá smlouva o politické spolupráci vyhlásil Mussolini v Milánu tzv. osu ím-berlín byl podepsán italsko-německý ocelový pakt osa Berlín- ím-tokio 10

78 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND P íklady další diplomacie ve 30.letech. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

79 Španělská občanská válka v Londýně založen neintervenční výbor mezinárodní brigády 1938 rozhodnutí o stažení interbrigád

80 Texty k nastudování (Z) Ferguson, N. Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha: Academia s (Z) Neville, P. Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha s

81 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

82 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář XIII

83 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Formování spojenectví za druhé světové války. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

84 USA a druhá světová válka zákony o neutralitě (USA) 1939 zákon Cash and Carry (USA) 1941 zákon Lend and Lease (USA) platí do roku 1945, USA poskytly pomoc v celkové hodnotě 48 mld dolarů

85 1941 Atlantická charta společné prohlášení Roosevelta a Churchilla před vstupem USA do 2. světové války jejich země neusilují o územní nebo jiné zisky, že si nepřejí žádné územní změny, jež by nebyly ve shodě se svobodně vyjádřeným přáním národů, jichž se týkají, a že si přejí, aby svrchovaná práva a samostatnost byly vráceny těm, kdo jich byli násilím zbaveni ideovým základem Charty OSN přijaté v červnu

86 Další spojenectví USA a Velká Británie 1943 konference v Quebecku 1943 první káhirská konference 1943 druhá káhirská konference 1944 druhá konference v Quebecku jednání Henry Morgenthau x Cordell Hull

87 Další spojenectví USA a Velká Británie 1941/2 první washingtonská konference 1942 druhá washingtonská konference 1943 konference v Casablance 1943 třetí washingtonská konference

88 Utváření Antihitlerovské koalice 1942 Deklarace spojených národů 1943 konference v Teheránu první setkání tzv. Velké trojky Stalin odmítl Churchillův návrh hlavní úkol vylodění v severní Francii na jaře 1944 Stalin dále trval na tom, že po skončení války podrží východní část Polska, kompenzací Polsku měla být část německé říše SSSR se dále zavázal vstoupit po porážce Německa do války s Japonskem, podpořit Rooseveltův projekt vytvoření mezinárodní organizace pověřené zajišťováním světového míru

89 Utváření Antihitlerovské koalice 1945 Jaltská konference strategické plány konečné fáze 2. sv. války návrhy na okupaci Německa (zřízení čtyř okupačních zón americké, britské, francouzské a sovětské; potrestání válečných zločinců atd.) naplánována OSN Stalin se zavázal vstoupit po kapitulaci Německa do války proti Japonsku, za což mu byly slíbeny Kurilské ostrovy a okupační zóna v Koreji 1945 Postupimská konference

90 Texty k nastudování (Z) Smetana, V. Sféry vlivu: mýtus, či realita? Jak se za války dělila Evropa, in: Dějiny a současnost, 2005, č.5, s (Z) Hrbek, J. Proč trvala válka až do roku Problémy spojenecké strategie, in: Dějiny a současnost, 2005, č.5, s (Z) Wanner, J. Rooseveltův pohled na svět a spojenecká koalice, in: Historický obzor, roč. 6, 1995, č. 5/6, s

91 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014

DĚJEPIS 9. ROČ. OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČ, PŘÍČINY PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY November (2).notebook 27, 2014 OPAKOVÁNÍ Z 8. ROČNÍKU 1. Co je to dualismus? 2. Kdy vzniklo Rakousko Uhersko? 3. Co je Předlitavsko? 4. Co je Zalitavsko? 5. Kdo to byl Alexandr Bach? 6. Co jsou to fundamentální články? 7. Kdo to byli

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0119. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě

První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Jaromír Hanzal Obecná charakteristika www.moderni-dejiny.cz První světová válka výrazně zamíchala s mocenskou situací v Evropě Zánik 4 monarchií: Německa, Rakouska-Uherska, Ruska a Osmanské říše Vznik

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Versaillský systém VY_32_INOVACE_D0109. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

První světová válka. Vít Hradec 4. A

První světová válka. Vít Hradec 4. A První světová válka Vít Hradec 4. A Vznik Trojspolku 1879 Aliance tří císařů Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko Rusko později vystupuje 1881 rozpory mezi Francií a Itálií v severní Africe přistoupení Itálie

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918)

1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) 1. světová válka (28. 7. 1914 11. 11. 1918) Tato prezentace byla vypracována v rámci projektu Inovace výuky společenských věd. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Tento materiál slouží výhradně k

Více

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU

IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU IMPERIALISMUS, EVROPA A SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU 1. Kolonialismus nového typu Imperialismus ÚLOHA 1: Které země byly největšími koloniálními velmocemi druhé poloviny 19. století? Která důležitá

Více

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook

December 28, 2011. VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook VY_32_INOVACE_d_6_01.notebook Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Zkvalitnění a zefektivnění výuky (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 1. světová válka opakujeme December 28, 2011 Registrační

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_02. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön Meziválečné období 1918-39 Filip Schön 11.11.1918 konec 1.sv. Války Německo podepsalo ve Francii smlouvu o příměří Rozpad 4 monarchií ruské, německé, rakousko-uherské a turecké -> vznik nových států Rakouská

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

EVROPA A USA 1918-1933

EVROPA A USA 1918-1933 EVROPA A USA 1918-1933 ÚLOHA 1: Časová osa. Přiřaďte následující události k časovým údajům. krach na NY burze Dawesův plán Pařížská mírová konference začátek druhé světové války 1919 1924 1929 1939 poválečná

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Dějepis, 9. ročník Sada:

Dějepis, 9. ročník Sada: Projekt: Příjemce: Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Moravou Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918 PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1914-1918 VOJENSKO POLITICKÉ BLOKY V EVROPĚ PŘED 1. SV. VÁLKOU CENTRÁLNÍ MOCNOSTI TROJSPOLEK 1879 NĚMECKO A RAKOUSKO-UHERSKO 1882 SE PŘIDALA ITÁLIE (1902 - OSLABENO SMLOUVU O NEUTRALITĚ

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav 52, 565 42 Tel.: 465 482 115 e:mail: škola@vraclav.cz www: zsvraclav.cz Číslo projektu Název šablony Vyučovací předmět Vzdělávací

Více

SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA

SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA SVĚT PŘED PRVNÍ SVĚTOVOU VÁLKOU A PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA 1) Situace na Balkáně 1908 - anexe Bosny a Hercegoviny. Rakousko-Uhersko anektovalo Bosnu a Hercegovinu (kterou spravovalo už od roku 1878). To znamenalo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Fronty druhé světové války

Fronty druhé světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Pracovní list - nacismus

Pracovní list - nacismus Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace. Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014

Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace. Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014 Dějiny SSSR a Ruska. Problémy, prameny a interpretace Bratislava, Univerzita Komenského 2013/2014 Velká vlastenecká válka Vstup SSSR do velké mezinárodní politiky VIII. seminář Struktura semináře diskuse

Více

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové

Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové Shromáždění žáků i učitelů v tělocvičně 30. června po vydání vysvědčení. Opět byli odměněni studenti s vyznamenáním (viz přiložený seznam) a vítězové jednotlivých sportovních disciplin lehkoatletického

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Šablona III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_09. Moderní dějiny Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_13 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1918-1945 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

VY_32_INOVACE_03_IV./8_Dějepis - Mnichov

VY_32_INOVACE_03_IV./8_Dějepis - Mnichov VY_32_INOVACE_03_IV./8_Dějepis - Mnichov 1938 Mnichov mnichovská konference 28.- 29. září 28.- 29. září 1938 Příčiny sílící ohrožení ČSR ze strany nacistického Německa již od roku 1933 zájmy územní, nacionální,

Více

Obecné právní dějiny. Vojáček

Obecné právní dějiny. Vojáček Obecné právní dějiny Vojáček Krátké dvacáté století (1914 1989) Vojáček Obsah: 1. První světová válka 2. Prosperita dvacátých let 3. Ekonomická a politická krize třicátých let 4. Druhá světová válka 5.

Více

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková

Pracovní list Mnichov, vznik protektorátu. Jaroslava Staňková Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Pracovní

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:..

Adresa školy:... Adresa bydliště:... E-mailová adresa žáka:.. Č. Příjmení a jméno:. Adresa školy:.... Adresa bydliště:........ E-mailová adresa žáka:.. (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut

Více

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková

1938 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 Osmičky v dějinách českých zemí Zdeňka Kokošková 193 OSMIČKY Zdeňka Kokošková v dějinách ČESKÝCH ZEMÍ Publikace k výstavě archivních dokumentů z cyklu Osmičky v dějinách českých zemí. Vydal Národní

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Češi a Slováci za první světové války Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ

První světová válka. VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ První světová válka VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Mezinárodní situace na přelomu 19. a 20. století nejprve drobné spory Anglie a Francie o Horní Nil,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

PoválečnéČeskoslovensko

PoválečnéČeskoslovensko PoválečnéČeskoslovensko Vytváření státu T.G. Masaryk Zápas o Slovensko Ústava z r. 1920 a první volby do Národního shromáždění Hospodářský a sociální vývoj Zahraniční politika Vzdělání, kultura a sport

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu ZÁPIS DO SEŠITU Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_5 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Majakovského 8. 9. třída Základní Dějepis Téma

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Rakousko Uhersko na konci I. světové války

Rakousko Uhersko na konci I. světové války Rakousko Uhersko na konci I. světové války Poslední Rakousko - Uherští panovníci Císař František Josef I. (1830-1916) Císař Karel I. (1887-1922) Národně osvobozenecký boj od I.SV až do vzniku Československé

Více

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53

* U článků označených hvězdičkou doplnil nadpis Institut marxismu-leninismu při ÚV KSSS. (Pozn. red.) 7-23 27-31 32-37 38-42 43-47 48-52 53-64 53 * Předmluva K. MARX A B. ENGELS 1860-1864 K. MARX, Situace ve Francii K. MARX, Anglická politika K. MARX, Nová smlouva mezi Francií a Anglií B. ENGELS, Vojenská reforma v Německu K. MARX, Anglický rozpočet

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 05. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_ZSV Ročník: I. Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy společenských věd Tematický

Více

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s.

KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ. Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. KNÍŽATA Z LIECHTENSTEINU A LICHTENŠTEJNSKÉ KNÍŽECTVÍ Ing. Pavel Juřík Historický spolek Liechtenstein, o. s. 29. dubna 2015 LIECHTENSTEINOVÉ: HISTORIE Hrad Liechtenstein u Vídně (okolo 1130) Mikulov získali

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

Historický úvod do předmětu

Historický úvod do předmětu Historický úvod do předmětu Zjednodušené historické schéma mezinárodních vztahů: premoderní systém (počátek civilizace vestfálský mír 1648) moderní (vestfálský) systém (vestfálský mír vznik koalic) globální

Více