5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945"

Transkript

1 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VII

2 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. Wilsonova diplomacie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

3 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND První světová válka a její důsledky. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

4 Před první světovou válkou 1905 Schlieffenův plán později aktualizovaný náčelníkem německého generálního štábu Helmuthem von Moltkem válečná strategie válka měla být rychlá a krátká

5 Západní fronta polovina srpna 1914 německý útok na Belgii 5. září 1914 německá armáda nedaleko Paříže září 1914 vítězství spojenců na řece Marně tzv. běh k moři, válka poziční (zákopová) duben 1915 útok na Ypry 1915 ke spojencům se přidává Itálie únor-září 1916 bitva u Verdunu červenec-listopad 1916 bitva na řece Sommě

6 Východní a balkánská fronta konec srpna 1914 bitvy u Tannenbergu a u Mazurských jezer květen a červen německý průlom do pozic ruských armád u Gorlice červen-srpen 1916 Brusilova ofenzíva říjen 1915 dobyt Bělehrad listopad 1915 bitva na Kosově poli

7 Kavkazská, mezopotámská a syrskopalestinská fronta. Válka na moři. snaha Turecka obsadit suezský průplav 1915 vyloďovací operace u Gallipoli válka na moři a v koloniích výrazná převaha Velké Británie 1916 bitva u Jutska Německo vyhlásilo neomezenou ponorkovou válku

8 Závěrečná fáze války 6. dubna 1917 vyhlásily USA Německu válku tzv. Siegriedova linie 1917 pokus o její průlom březen 1918 brestlitevský mír červenec-srpen 1918 druhá bitva na Marně

9 Nepodařený mír Německo hluboce a zásadně oslabil a ponížil USA smlouvu odmítly Itálie měla pocit, že s ní bylo nakládáno jako s chudým příbuzným Velkou Británii neuspokojila změna rovnováhy sil Francie byla zklamána

10 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Wilsonova politika. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

11 politika W. T. Wilsona Kdo byl W. T. Wilson? prosadil hospodářské a politické reformy v liberálním duchu antitrustový zákon zrušení cel zavedení progresivního zdanění zřízení centrálně bankovního systému (Federal Reserve System) postavit něco nad pustý egoismus velmocí ( Společnost národů)

12 čtrnáct bodů prezidenta Wilsona odstranění kabinetní diplomacie svobodná mořeplavba odstranění překážek mezinárodního obchodu omezení zbrojení vyřešení koloniální otázky evakuace cizích vojsk z ruského území obnova suverenity Belgie

13 čtrnáct bodů prezidenta Wilsona navrácení Alsaska-Lotrinska Francii italské hranice podle národnostního principu vytvoření předpokladů pro autonomní vývoj národů RakouskoUherska ukončení okupace Rumunska, Srbska a Černé Hory a zajištění přístupu Srbska k moři nezávislost Turecka, autonomie pro neturecké národnosti Osmanské říše zřízení nezávislého Polska založení Společnosti národů

14 Texty k nastudování (Z) Šedivý, I. Velká válka (Pokus o rekapitulaci), in: Český časopis historický, roč. 96, 1998, č. 1, s (Z) Bělina, P. Velká jatka 1916, in: Dějiny a současnost, roč. 18, 1996, č. 4, s

15 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

16 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář VIII

17 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Versailleský a washingtonský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

18 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Versailleský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

19 Versailleský systém návratem k napoleonské praxi diktátu o první mírovou smlouvu od roku 1815, jíž nebylo dosaženo jednáním mezi vítězi a poraženými začalo století násilí a ztráty řádu v mezinárodních vztazích každý pokus diplomatů, kteří poté prokazovali dobrou vůli navázat na přervanou tradici staré diplomacie byl zlikvidován lidmi, kteří neměli žádný cit a smysl pro jednání a rovnováhu muži diktátu Raymond Poincaré (ruhrská krize 1923) Hitler Ribbentrop

20 Mírová konference ve Versailles Územní změny. Německo tak celkově ztrácelo 13% území s 8 mil obyvatel Německo se zavázalo Francii vrátit: Alsasko-Lotrinsko levý b eh Rýna se t emi p edmostími měly být na dobu 5-15 let okupovány dohodovými vojsky a z padesátikilometrového pásma na pravém b ehu musela berlínská vláda stáhnout veškeré své ozbrojené síly Sársko bylo na patnáct let svě eno do správy SN Belgie získala oblast Eupen a Malmedy. Severní Šlesvik byl po referendu p ipojen k Dánsku.

21 Mírová konference ve Versailles Územní změny. obnovenému polskému státu muselo Německo odstoupit podstatné části Pomořanska, Poznaňska a Západního Pruska, Gdaňsk s okolím p ešel pod správu SN polský koridor k mo i rozdělil německé území ve dva nestejné celky Československu Německo odstoupilo Hlučínsko Berlín musel garantovat nezávislost Rakouské republiky

22 Mírová konference ve Versailles Otázka kolonií. Německo přišlo o všechny kolonie s pomocí mandátů SN se těchto teritorií zmocnili vítězové Velká Británie a Francie se podělily o Togo a Kamerun na parcelaci koloniálního dědictví ve východní Africe se podíleli Britové, Belgičané a Portugalci německá jihozápadní Afrika p ipadla Jihoafrické Unii Tichomo ské ostrovy na sever od rovníku p evzalo Japonsko jihopacifické državy se staly mandátním územím Austrálie a Nového Zélandu

23 Mírová konference ve Versailles Vojenská oblast. Německo bylo zavázáno přistoupit na zrušení všeobecné branné povinnosti a jeho profesionální pozemní armáda nesměla přesáhnout počet mužů povoleno bylo námo níků a důstojníků válečné loďstvo bylo podstatně zredukováno a navíc bylo zbaveno ponorek. zakázána byla i letecká zbraň jakéhokoli typu generální štáb byl rozpuštěn Německo nesmělo vyvíjet a vyrábět ofenzivní zbraně

24 Mír s Rakouskem. Saint-Germain-en-Laye byla formálně potvrzena existence Rakouské republiky a nezávislost nástupnických států habsburské monarchie k Československu byl uplatněn princip historické hranice českého státu s malými korekturami ve prospěch Prahy Itálie získala Jižní Tyroly, Istrii a p ístav Terst i s okolím. hranice s Královstvím SHS v Korutanech, Kraňsku a Štýrsku měly sledovat národnostní linii, Bělehrad získal i Bosnu a Hercegovinu, Bukovina se stala součástí Rumunska a Halič p ipadla Polsku Rakousku byla také kategoricky zakázána jakákoliv forma spojení s Německem

25 Mír s Maďarskem. Trianonská smlouva původní historická rozloha Uherska byla podstatně zmenšena ČSR získala Slovensko a Podkarpatskou Rus, Rumunsko Sedmihradsko a část Banátu, Jihoslované převzali celé Chorvatsko, Dalmácii a zbývající teritorium Banátu Budapeš ztratila 70 % původního území a 60 % obyvatelstva armáda nesměla překročit limit mužů a Dunaj přešel pod mezinárodní kontrolu přerušena tradiční hospodářská spojení pocit křivdy a odporu k mírovým smlouvám jako u Německa

26 Mír s Bulharskem -Neuilly 1919 a mír s Tureckem Mír s Bulharskem Bulharsko ztratilo Thrákii ve prospěch ecka část Makedonie získalo Království SHS a Rumunsku p ipadla Dobrudža Sofie musela navíc podstatně zredukovat své ozbrojené síly Mír s Tureckem 10. srpna 1920 smlouva s Tureckem podepsaná v Sèvres u Pa íže, mnohem tvrdší, povstání Turků smlouva s Tureckem z Lausanne

27 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Washingtonský systém. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

28 Washingtonský systém konference o odzbrojení se konala ve Washingtonu velikost námo ního loďstva pěti velmocí - USA, Velké Británie, Japonska, Francie a Itálie v poměru 5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75 Dohoda čtyř mocností (USA, Velká Británie, Japonsko a Francie) garantovala stav držav v Tichomoří Dohoda devíti mocností deklarovala suverenitu, nezávislost a územní integritu Číny a politiku otevřených dveří, přičemž Čína získala zpět Šan-tung a iao-čou. hlavním výsledkem konference bylo mocenské prosazení USA a ponížení Japonska

29 Texty k nastudování (Z) MacMillanová, M. Mírotvorci. Pa ížská konference Praha: Academia s

30 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

31 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář IX

32 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Jednání diplomacií o ekonomických problémech v meziválečné éře. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

33 Versailleská mírová smlouva otázka reparací Článek č. 231: Vlády spojené a sdružené prohlašují a Německo uznává, že Německo a jeho spojenci jsou jako původci odpovědni za všechny ztráty a škody, jež utrpěli vlády spojené a sdružené a jejich státní příslušníci následkem války vnucené jim napadením od Německa a spojenců. Článek č. 232: Vlády spojené a sdružené požadují však a Německo se k tomu zavazuje, aby byly nahrazeny všechny škody způsobené občanskému obyvatelstvu kterékoliv z mocností spojených a sdružených i jeho majetku za dobu, po niž ona mocnost byla ve válečném stavu s Německem, následkem uvedeného napadení na zemi, na moři a ve vzduchu

34 Konference ve Spa 1920 konference Nejvyšší válečné rady a Německa jednání se účastní britský premiér David Lloyd George, francouzský premiér Alexandre Millerand a a německý kancléř Constantin Fehrenbach hlavní body jednání 1) odzbrojení Německa 2) stanovení válečných reparací 52 % Francie, 22 % VB, 8 % Belgie

35 Reparační problém do roku 1921 leden 1921 konference Nejvyšší rady v Paříži stanovila výši německých reparací 212 mld zlatých marek březen 1921 konference v Londýně odpor německé vlády, obsazení tří měst: Düsseldorfu, Duisburgu, Ruhrortu duben a květen 1921 druhá londýnská konference Německo přijalo reparační povinnosti 132 mld zlatých marek

36 Janovská konference 1922 duben a květen 1922 konference 29 států o hospodářském urovnání a finančních otázkách ve střední a východní Evropě konference byla neúspěšná včetně jejího pokračování v Haagu

37 Rapallo 1922 v průběhu janovské konference uzavřena rapallská smlouva mezi Německem a Sovětským Ruskem obnovení diplomatických styků mezi oběma zeměmi obě zainteresované strany se vzdaly svých nároků na odškodnění

38 Rúrská krize 1923 krize způsobena neochotou Německa plnit podmínky poválečných smluv leden 1923 obsazení Porúří francouzským a belgickým vojskem ve snaze donutit Německo válečné reparace německá vláda reagovala pasivní rezistencí na obsazeném území. akce vzbudila mezinárodní odpor a nesouhlas náklady na udržování okupačních vojsk snížily kurz franku a v Německu zvýšila inflaci a byla impulsem pro obnovu jednání o výši reparacích krizi ukončil v září 1923 nový kancléř Gustav Stresemann

39 Dawesův plán 1924 Kdo to byl Charles G. Dawes? Jaký byl obsah plánu? nové schéma plateb reparačních splátek Německo získalo finanční půjčku ve výši 800 mil marek první rok mělo Německo zaplatit jen 1 mld marek a až v pátém roce mělo začít s placením 2,5 mld marek ročně Německá centrální banka měla podléhat mezinárodní kontrole

40 Youngův plán 1929 Kdo to byl D. O. Young? Jaký byl obsah plánu? nahradil dosavadní Dawesův plán snižoval celkovou částku reparací, přesně určoval jednotlivé splátky rušil mezinárodní dohled nad Německem jeho realizaci narušila světová hospodářská krize a později nástup Adolfa Hitlera k moci

41 Texty k nastudování (Z) Moravcová, D. Hospodářské a politické aspekty německých reparací, in: Acta Oeconomia Pragensia, roč. 13, 2005, č. 3, s (Z) Soukup, J. Britové v Porýní. Britská okupace Kolínské zóny v letech , Praha: Fontes s

42 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

43 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář X

44 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Vznik mezinárodních organizací. Kolektivní bezpečnost ve 20.letech 20.století. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

45 Společnost národů 1920 pakt Společnosti národů neratifikoval Kongres USA z podnětu prezidenta W. Wilsona sídlem organizace byla Ženeva cílem zajištění míru a podpora mezinárodní spolupráce společnost národů nebyla schopna důrazně prosadit své cíle neefektivní byla její činnost proti agresivním krokům fašistické Itálie, nacistického Německa nebo Japonska na Dálném východě působila do 1939 a byla právně rozpuštěna 1946

46 Ženevský protokol 1924 vypracován v rámci Společnosti národů jednalo se o pokus pokojného řešení mezinárodních sporů měl podpořit koncept evropského systému kolektivní bezpečnosti vycházel z principu arbitráže odmítnutí v případě války by znamenalo presumpci viny, stejně tak, jako kdyby jedna ze sporných stran odmítla rozhodčí výrok ženevský protokol byl nakonec odmítnut

47 Rýnský garanční pakt a Locarnské dohody 1925 dohoda měla bezpečnostní charakter mezinárodních záruk německých západních hranic prostřednictvím Rýnského garančního paktu závazná formulace smluvní záruky stávajících hranic mezi Německem, Francií a Belgií. Záruky převzaly Velká Británie a Itálie dále byly podepsány čtyři smlouvy o arbitráži mezi Německem na straně jedné a Belgií, Francií, Československem a Polskem na straně druhé, které však neobsahovaly závazek nedotknutelnosti hraničních linií východní hranice Německa smluvně zaručeny nebyly říjen 1925 podpis dohod ve švýcarském Locarnu

48 Briand-Kelloggův pakt 1928 Kdo byli autoři paktu? Jaký byl obsah a význam paktu? mezinárodní smlouva podepsaná v Paříži roku smlouva prohlašovala válku za nelegální prostředek mezinárodních vztahů nedostatkem byla absence klauzule umožňující její vynutitelnost, případně trestající stát, který se uchýlil k válce

49 Texty k nastudování (Z) Houska, O. Uspořádání odsouzené k zániku? Mýty a skutečnost o kolapsu versailleského mírového systému, in: Bárta, M., Kovář, M., Kolaps a regenerace. Cesty civilizací a kultur: Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností, Praha: Academia s (Z) Novotný, L. Velká Británie a konference v Locarnu, in: Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století, roč.18, 2010, č. 2, s

50 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

51 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD40ř Dějiny mezinárodních vztahů do 1ř45 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá XI

52 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Srovnání diplomacie v 1.polovině 30. let 20.století. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

53 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech 20. století na p íkladu Japonska. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

54 Dálný východ první ohnisko války Šideharova diplomacie intervencionalismus a spolupráce s vítěznými velmocemi 1927 Tanakovo memorandum 1932 Stimsonova doktrína

55 Mandžuská krize 1931 Mandžusko oficiálně součástí Číny, ekonomicky využíváno Japonskem Japonsko zaútočilo na Čínu, ta se obrátila na SN dle SN mělo Japonsko stáhnout jednotky Japonci ignorovali, Mandžusko obsadili a v únoru 1932 vyhlásili Mančukuo = satelitní stát Japonska. SN jmenovala vyšetřovací komisi, obětí agrese je Čína, ale SN rozhodla, že Japonsko nevyhlásilo válku a tím pádem není co řešit VB nechce zasáhnout, SSSR oslaben, USA nebyly součástí SN

56 Dálný východ první ohnisko války 1932 Lyttonova komise (v rámci SN) 1933 odchod Japonska ze SN 1937 nová fáze čínsko-japonské války 1939 dohoda Craigie-Arita = dálněvýchodní Mnichov

57 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie v 1.polovině 30.letech na p íkladu Německa a Sovětského svazu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

58 Agresivní politika Německa pevninská a neoriginální, opírá se o sílu, Hitler nebyl diplomat 1935 všeobecná branná povinnost 1935 streská fronta diplomatický pokus Francie a Velké Británie o spojenectví s Itálií a izolaci Německa 1935 britsko-německá námo ní dohoda 1936 remilitarizace Porýní

59 Sovětská a německá diplomacie Kdo pat il mezi aktéry sovětské diplomacie? Stalin Čičerin Litvinov Molotov Kdo pat il mezi aktéry německé diplomacie? Hitler Ribbentrop von Neurath 9

60 Stalinova a Hitlerova zahraniční politika Shodné znaky nárok na světovládu a imperialistické snahy militarizace společenského života naděje na válku nedůvěra vůči pacifismu Rozdílné znaky pro fungování stalinismu hrála zahraniční politika jen podřízenou roli hitlerismus vyhlašoval otevřeně svou snahu o světovládu vybrané germánské rasy SSSR nezbavil silné závislosti na cizích ekonomikách a technice sovětský ustavičný strach z imperialismu 1937 se těžiště sovětského průmyslu rychle přesouvalo do sféry vojenství 10

61 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu fašistické Itálie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

62 Agresivní politika Itálie Kdo byl Benito Mussollini? V čem spočívala agresivní zahraniční politika Itálie? 1934 ímské protokoly (Itálie, Rakousko a Maďarsko) o úzké politické a hospodářské spolupráci a společném postupu proti francouzským dunajským plánům a úsilí rakouských nacistů o anšlus 1935/1936 Habeš 1935 tzv. Laval-Hoarova dohoda

63 Agresivní politika Itálie v Berlíně podepsána italsko-německá smlouva o politické spolupráci vyhlásil Mussolini v Milánu tzv. osu ím-berlín byl podepsán italsko-německý ocelový pakt osa Berlín- ím-tokio 13

64 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND P íklady další diplomacie v 1. polovině 30.let 20.stol. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

65 Východní Locarno 1934 Iniciátorem Louis Barthou Kdo to byl? Východní Locarno mělo být p ipoutáno k Rýnskému garančnímu paktu Balkánský pakt 1934 zavraždění L. Barthoua

66 Texty k nastudování (Z) Kvaček, R. Německá likvidace demilitarizovaného Porýnského pásma , in: Český časopis historický, roč. 12, 1964, s (Z) Ferguson, N. Válka světa. Dějiny věku nenávisti, Praha: Academia s

67 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

68 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD40ř Dějiny mezinárodních vztahů do 1ř45 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminá XII

69 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Srovnání diplomacie v 2.polovině 30. let 20.století. Jednání o ekonomických problémech v meziválečné é e. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

70 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu Německa a Sovětského svazu. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

71 Anšlus Rakouska a cesta k Mnichovu 1938 b ezen 1ř3Ř anšlus Rakouska cesta k Mnichovské konferenci 1937 Hossbachův protokol 1937 schůzka Hitlera s lordem Halifaxem léto 1938 Runcimanova mise jednání Hitlera s Chamberlainem v Berchtesgadenu jednání Hitlera s Chamberlainem v Bad Godesbergu

72 Mnichovská dohoda 1938 dokument p ijatý A. Hitlerem, É. Daladierem, N. Chamberlainem a B. Mussolinim na konferenci v Mnichově národnostní otázka v Československu má být vy ešena okamžitým odstoupením pohraničních území obývaných více než 50 % německého obyvatelstva Německu byla vnucena čs. vládě a znamenala ztrátu území, na nichž žilo 3 Ř obyvatel, z toho asi Čechů Neplatnost m. d. postupně uznaly všechny zúčastněné země Velká Británie ( ), Francie ( ), Itálie ( ) a SRN, která ji prohlásila za nulitní ( ) 5

73 Sovětská a německá diplomacie Kdo pat il mezi aktéry sovětské diplomacie? Stalin Čičerin Litvinov Molotov Kdo pat il mezi aktéry německé diplomacie? Hitler Ribbentrop von Neurath 6

74 Stalinova a Hitlerova zahraniční politika Shodné znaky nárok na světovládu a imperialistické snahy militarizace společenského života naděje na válku nedůvěra vůči pacifismu Rozdílné znaky pro fungování stalinismu hrála zahraniční politika jen podřízenou roli hitlerismus vyhlašoval otevřeně svou snahu o světovládu vybrané germánské rasy SSSR nezbavil silné závislosti na cizích ekonomikách a technice sovětský ustavičný strach z imperialismu 1937 se těžiště sovětského průmyslu rychle přesouvalo do sféry vojenství 7

75 německo-sovětský pakt o neútočení 1ř3ř Molotov-Ribbentrop pakt a jeho tajné dodatky smlouva mezi Německem a SSSR schválil německou politiku vůči Československu Stalin dodával Německu strategické suroviny (ropu, barevné kovy a potraviny, Hitler nemusel vést válku na dvou frontách v tajném dodatkovém protokolu vymezoval vzájemné sféry vlivu v Polsku a v Pobaltí vytvo il podmínky pro Hitlerovu okupaci Polska, a tím i k rozpoutání druhé světové války

76 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Diplomacie ve 30.letech na p íkladu fašistické Itálie. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

77 Agresivní politika Itálie v Berlíně podepsána italsko-německá smlouva o politické spolupráci vyhlásil Mussolini v Milánu tzv. osu ím-berlín byl podepsán italsko-německý ocelový pakt osa Berlín- ím-tokio 10

78 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND P íklady další diplomacie ve 30.letech. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

79 Španělská občanská válka v Londýně založen neintervenční výbor mezinárodní brigády 1938 rozhodnutí o stažení interbrigád

80 Texty k nastudování (Z) Ferguson, N. Válka světa. Dějiny věku nenávisti. Praha: Academia s (Z) Neville, P. Hitler a appeasement. Britský pokus zabránit druhé světové válce, Praha s

81 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodá ská fakulta, Katedra hospodá ských dějin

82 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND 5HD409 Dějiny mezinárodních vztahů do 1945 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Seminář XIII

83 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Formování spojenectví za druhé světové války. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

84 USA a druhá světová válka zákony o neutralitě (USA) 1939 zákon Cash and Carry (USA) 1941 zákon Lend and Lease (USA) platí do roku 1945, USA poskytly pomoc v celkové hodnotě 48 mld dolarů

85 1941 Atlantická charta společné prohlášení Roosevelta a Churchilla před vstupem USA do 2. světové války jejich země neusilují o územní nebo jiné zisky, že si nepřejí žádné územní změny, jež by nebyly ve shodě se svobodně vyjádřeným přáním národů, jichž se týkají, a že si přejí, aby svrchovaná práva a samostatnost byly vráceny těm, kdo jich byli násilím zbaveni ideovým základem Charty OSN přijaté v červnu

86 Další spojenectví USA a Velká Británie 1943 konference v Quebecku 1943 první káhirská konference 1943 druhá káhirská konference 1944 druhá konference v Quebecku jednání Henry Morgenthau x Cordell Hull

87 Další spojenectví USA a Velká Británie 1941/2 první washingtonská konference 1942 druhá washingtonská konference 1943 konference v Casablance 1943 třetí washingtonská konference

88 Utváření Antihitlerovské koalice 1942 Deklarace spojených národů 1943 konference v Teheránu první setkání tzv. Velké trojky Stalin odmítl Churchillův návrh hlavní úkol vylodění v severní Francii na jaře 1944 Stalin dále trval na tom, že po skončení války podrží východní část Polska, kompenzací Polsku měla být část německé říše SSSR se dále zavázal vstoupit po porážce Německa do války s Japonskem, podpořit Rooseveltův projekt vytvoření mezinárodní organizace pověřené zajišťováním světového míru

89 Utváření Antihitlerovské koalice 1945 Jaltská konference strategické plány konečné fáze 2. sv. války návrhy na okupaci Německa (zřízení čtyř okupačních zón americké, britské, francouzské a sovětské; potrestání válečných zločinců atd.) naplánována OSN Stalin se zavázal vstoupit po kapitulaci Německa do války proti Japonsku, za což mu byly slíbeny Kurilské ostrovy a okupační zóna v Koreji 1945 Postupimská konference

90 Texty k nastudování (Z) Smetana, V. Sféry vlivu: mýtus, či realita? Jak se za války dělila Evropa, in: Dějiny a současnost, 2005, č.5, s (Z) Hrbek, J. Proč trvala válka až do roku Problémy spojenecké strategie, in: Dějiny a současnost, 2005, č.5, s (Z) Wanner, J. Rooseveltův pohled na svět a spojenecká koalice, in: Historický obzor, roč. 6, 1995, č. 5/6, s

91 DĚKUJI ZA POZORNOST CZ.2.17/3.1.00/33332 Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci výuky, individuální práci se studenty a praxi Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta, Katedra hospodářských dějin

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy

DĚJEPIS II. ROČNÍK OA. Pracovní listy DĚJEPIS II. ROČNÍK OA Pracovní listy SVĚTA A POKUS O JEHO REVIZI I. SVĚTOVOU VÁLKOU Imperialismus 1880 1914 - vlna výbojů do Afriky Asie, Oceánie ze zemí Evropy, USA, Japonska Velká Británie - největší

Více

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS.

Bakalářská práce. Mnichovská dohoda. - historickoprávní vývoj a důsledky. JAKUB HRUBÝ, DiS. Z Á P A D O Č E S K Á U N I V E R Z I T A V P L Z N I FAKULTA PRÁVNICKÁ KATEDRA PRÁVNÍCH DĚJIN Bakalářská práce Mnichovská dohoda - historickoprávní vývoj a důsledky JAKUB HRUBÝ, DiS. Vedoucí bakalářské

Více

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce

VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ. Svět po 1. světové válce VOŠ a SPŠ VARNSDORF Mariánská 1100, 40747 Varnsdorf 198P2006 Pilotní projekt SIPVZ Svět po 1. světové válce Versailleský mírový systém 18. ledna 1919 Versailleská konference účastníci: USA, Francie, Anglie,

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

Vznik ČSR 1.republika

Vznik ČSR 1.republika Vznik ČSR 1.republika 1.Mezinárodní situace. 1.světová válka 1914-1918 Boj o rozdělení světa Mocnosti: Francie, Velká Britanie, Rusko, USA, (Italie) Německo, Rakousko-Uhersko, Turecko Ekonomické a politické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Po stopách Evropské unie

Po stopách Evropské unie Po stopách Evropské unie Obsah Úvod 6 Přehled významných konfliktů v Evropě za posledních 300 let 6 Historický vývoj ES/EU 8 Vývoj v 50. letech 8 1950 Schumanova deklarace...............................

Více

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940

Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.)

poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) poznámky z knížky (Žídek, L.: Dějiny světového hospodářství. Plzeň : Aleš Čeněk, 2007. 391 s.) Válka bídě a Velká společnost investice do školství a vzdělání i do velkých soc. programů (60. Léta, USA)

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Slovinská domobrana 1943-1945

Slovinská domobrana 1943-1945 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Zdeněk Rejda Slovinská domobrana 1943-1945 Bílé místo na mapě slovinské historie? Vedoucí práce: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D. Brno 2007 2 Prohlašuji, že jsem předloženou

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení

> Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick. istická diktatura. > Reakce okolních zemí. > Umělci a jejich odpor proti válcev ení 2. světov tová válka příčiny, vznik, průběh > Nástup Hitlera k moci > Německo jako fašistick istická diktatura > Vrcholní nacističtí představitelé > Reakce okolních zemí > Válečné konflikty 30.let > Umělci

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_06_05. Moderní dějiny. Totalitní režimy v Evropě Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Národy a nacionalismus

Národy a nacionalismus Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Národy a nacionalismus Bakalářská práce Autor: Milan Kroupa Veřejná správa a práva Evropské unie Vedoucí práce: Mgr. Michal Houska Písek

Více

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön

Meziválečné období 1918-39. Filip Schön Meziválečné období 1918-39 Filip Schön 11.11.1918 konec 1.sv. Války Německo podepsalo ve Francii smlouvu o příměří Rozpad 4 monarchií ruské, německé, rakousko-uherské a turecké -> vznik nových států Rakouská

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce

Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Prezidentské dekrety a tzv. obnova právního pořádku v ČSR po druhé světové válce Bakalářská práce Autor: Zdeněk Duffek Bankovnictví,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová

Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé. Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva Sklenářová Diplomatické vztahy Československa a Nizozemska v letech 1918 1948 a jejich představitelé Sylva

Více

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU

PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU MINISTERSTVO OBRANY České republiky SEKCE OBRANNÉ POLITIKY A STRATEGIE PŘÍPRAVA OBČANŮ K OBRANĚ STÁTU Příručka pro učitele základních škol Ing. Ivan GERHÁT a kolektiv Praha 2014 Ministerstvo obrany České

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta

Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Bakalářská práce. Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Vztahy mezi Československem a NSR v době tzv. východní politiky Willyho Brandta Plzeň 2014 Monika Nováková Západočeská univerzita v Plzni

Více

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ

MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ MEZINÁRODNÍ VZTAHY. PRVNÍ POKUS O ODBORNÝ ČTVRTLETNÍK K NOVÉ VĚDNÍ DISCIPLÍNĚ Jaroslav Šedivý I. HISTORICKÉ OKOLNOSTI VZNIKU ČASOPISU MEZINÁRODNÍ VZTAHY Ústav pro mezinárodní politiku a ekonomii začal

Více

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy

Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Exkurze do minulosti výuka pro budoucnost: příručka pro pedagogy Tato příručka pojednává o většině článků obsažených v Listině základních práv Evropské unie, zvláště pak o článcích uvedených v hlavě I

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jak se žije na Hlučínsku: případová studie obce Bolatice Bakalářská práce Brno 2008 Autorka práce: Kateřina Malchárková Vedoucí

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

rofesionalizace ozbrojených sil:

rofesionalizace ozbrojených sil: P rofesionalizace ozbrojených sil: trendy, teorie a zkušenosti Bohuslav PERNICA Ministerstvo obrany České republiky Praha, 2007 Ministerstvo obrany ČR AVIS, 2007 ISBN 978-80-7278-381-6 Válka je příliš

Více