BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku 29 Tomáš Langhammer

2

3

4 Anotace Předkládaná bakalářská práce má za úkol přiblížit problematiku pasivních solárních systémů a to konkrétně tzv. Trombeho stěny. Je rozdělena do pěti částí. V první části je popsán vznik sluneční energie a její dopad na Zemi. V druhé části je zachyceno rozdělení solárních systémů a jednotlivé typy jsou zde podrobněji popsány. Třetí část je věnována Trombeho stěně, od jejího principu a funkce až k provedeným měřením. Ve čtvrté části je zachyceno energetické, ekonomické a ekologické zhodnocení Trombeho stěny. V poslední části jsou shrnuty zjištěné poznatky. Klíčová slova solární radiace, intenzita slunečního záření, solární systém, pasivní solární systém, Trombeho stěna

5 Abstract The main task of this bachelor work is description of passive solar systems, especially Trombe s wall. The work consists of five parts. The first part of the work describe origin of solar energy and incidence of light to the Earth. In the second part of the work is situated distribution of solar systems. There is description of particular types of solar systems in this part. The third part of this work provides information about Trombe s wall from it s principle and function to the performed measurement. The fourth part is about evaluation of Trombe s wall in the energetical economical and ecological field. In the last part of the work is summary of proven findings. Key words solar radiation, intensity of solar radiation, solar system, passive solar system, Trombe s wall

6 Prohlášení Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na závěr studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské university v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení této bakalářské práce, je legální. V Plzni dne:. Tomáš Langhammer

7 Poděkování Tímto by autor rád poděkoval svému vedoucímu práce prof. Ing. Janu Škorpilovi CSc. za poskytnutí cenných rad. Také by chtěl poděkovat panu Tomáši Merxbauerovi za svolení o provedení měření a pozorování na jeho objektu. Dále občanskému sdružení ENVIC za poskytnuté měřící přístroje.

8 Obsah 1 Úvod Solární energie Solární energie v ČR Solární systémy... 2 Pasivní systémy... 2 Členění pasivních systémů Vybrané typy pasivních solárních systémů Akumulační solární stěny (Trombeho stěna) Akumulační solární stěna s předsazeným skleníkem Energetická střecha Energetická fasáda Dvojité transparentní fasády Nezasklený solární vzduchový kolektor Transparentní tepelná izolace Ochrana budov proti nadměrným tepelným ziskům Trombeho stěna Obecně princip Trombeho stěny Použití Měření Výsledky měření Dlouhodobé měření teplot Naměřená data Diskuse k měření... 3 Měření vyzářené energie stěn pomocí bezkontaktního infračerveného pyrometru3 3 Bezkontaktní infračervený pyrometr (infrateploměr) a emisivita... 3 Naměřená data Diskuse k měření Měření s antireflexní fólií Naměřená data Diskuse k měření Zhodnocení přínosu Trombeho stěny Energetické zhodnocení Ekonomické zhodnocení Ekologické zhodnocení Závěr

9 Seznam zkratek a symbolů t tuna GJ/t gigajoul na tunu tj. to jest USA The United States of America ČR Česká Republika 1 H vodík 4 He helium e + elektron foton neutrino K Kelvin kw/m 2 kilowatt na metr čtvereční W/m 2 watt na metr čtvereční kwh/m 2 kilowatt hodina na metr čtvereční I intenzita slunečního záření MWh megawatt hodin m 2 metr čtvereční m n. m. metrů nad mořem atd. a tak dále viz podívej se na kap. kapitola cca přibližně tzn. to znamená Obr. obrázek SEČ středoevropský čas SELČ středoevropský letní čas UTC univerzální časová jednotka C stupně Celsia stupně (úhel) UV ultrafialové záření o.s. občanské sdružení m metr cm centimetr č. číslo Sb. sbírky GJ gigajoul Kg kilogram MŽP Ministerstvo životního prostředí popř. popřípadě DD MM YYYY date-month-year SO 2 oxid siřičitý NO x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý CO 2 oxid uhličitý el. elektrický C x H y uhlovodíky emisivita 8

10 1 Úvod Světová spotřeba energie v roce 20 přesáhla 12x10 9 t uhelného ekvivalentu (neboli měrné palivo = 31,5 GJ/t). Průměrný obyvatel Země dnes spotřebuje o málo více než 2 t měrného paliva ročně. Hlavními spotřebiteli primárních energetických zdrojů jsou elektrárny (33 %), doprava (25 %), na ostatní spotřebitele, tj. zejména průmysl, zemědělství a domácnosti zbývá 42 % [8]. V jednotlivých oblastech a státech jsou samozřejmě poměry od světového průměru odlišné. Jiné jsou v USA, jiné v Evropě a Japonsku, a opět jiné v tzv. rozvojovém světě. Tento hlad po energii, se zvyšující se životním úrovní lidstva, stále roste. Je zřejmé, že docházející zásoby fosilních paliv, které navíc ničí naše životní prostředí, tuto situaci nemohou řešit donekonečna. Proto by bylo moudré, začít hledat alternativní zdroje energie a postupně na ně přecházet. Tyto zdroje by v budoucnu mohly zmírnit dopad důsledků spalování fosilních paliv a přinést finanční úsporu. S příchodem nových technologií a materiálů se nabízejí možnosti jak tyto zdroje efektivněji využívat. Za alternativní, někdy jmenované netradiční zdroje energie můžeme označit takové, které nezískávají energii spalováním fosilních paliv, nebo jadernou reakcí. Některé tyto zdroje jsou označovány jako obnovitelné a ekologicky šetrné. Mezi ně zahrnujeme především solární radiaci, potenciální a kinetickou energii povrchové vody, kinetickou energii větru, biochemickou energii biomasy (jako alternace solární radiace), dále geotermální energii, slapovou energii a některé druhotné zdroje vyplívající z recyklací energetických potenciálů z odpadních látek. [5] Ve své bakalářské práci se budu podrobněji zabývat pasivními solárními systémy, a to konkrétně Trombeho stěnou, někdy známou pod pojmem francouzská sluneční stěna, a jejím přínosem pro přitápění rodinného domku v klimatických podmínkách ČR. 9

11 1 Solární energie Slunce vzniklo zhruba před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7 miliard let. Stejně jako všechny hvězdy hlavní posloupnosti (Hlavní posloupnost Hertzsprung-Russellova diagramu je křivka, kolem které se nachází většina hvězd) i Slunce září díky termojaderné fúzi v jádře (viz Obr. 1). Ta spočívá ve slučování jader vodíku 1 H (protonů) do jader hélia 4 He za vzniku velkého množství energie. Tento proces nazýváme proton-protonový řetězec. Lze ho též vyjádřit vzorcem: Obr. 1: Termojaderná fúze Aby mohlo ke slučování protonů docházet, je zapotřebí extrémně vysokých teplot. I za podmínek panujících v nitru Slunce ( K) tento proces probíhá velmi pomalu. Uvolněná energie je odnášena prostřednictvím fotonů a neutrin. Fotony dopadající na povrch Země pak vnímáme jako sluneční záření. Slunce vyzařuje konstantní výkon 3,9x10 26 Wattů po dobu 4,6 miliard let. Každou sekundu se přibližně 7 milionů tun vodíku přemění na 695 milionů tun hélia a zbylých 5 milionů tun hmotnosti se přemění na energii (96% elektromagnetické záření, 4% odnášejí elektronová neutrina). U Země je tok sluneční energie 1,4 kw/m 2 [9]. Na základě výše jmenovaných faktů se proto domnívám, že by nebylo moudré tuto energii nevyužívat. 10

12 1 Solární energie v ČR Intenzita slunečního záření nad zemskou atmosférou je cca 1,4 kw/m 2. Z toho atmosférou na zemský povrch pronikne za příznivých podmínek cca 1 kw/m 2. Rozptylem přímého záření na oblacích a nečistotách v atmosféře a odrazem od terénu vzniká difúzní záření. Toto záření se jeví jako světlo oblohy a nelze ho koncentrovat. Pokud by neexistovalo, jevila by se obloha i během dne černá s jasně zářícím slunečním kotoučem. Součet přímého a difúzního záření se označuje jako záření globální. Ve střední Evropě kolísá intenzita globálního slunečního záření v poledních hodinách od 1 do 10 W/m 2. Roční sumy globálního záření dopadajícího na 1 m 2 vodorovné plochy v ČR kolísají od 950 do 1250 kwh/m 2 (Obr. 2). V ČR je globální záření měřeno v síti radiačních stanic. U vybraných stanic reprezentujících klimatická specifika různých nadmořských výšek a zeměpisných poloh jsou uvedeny dlouholeté průměrné roční sumy globálního záření: Svratouch (Žďárské vrchy) 737 m n.m kwh/m2 1 % Luka u Litovle (Drahanská vrchovina) 0 m n.n kwh/m2 102 % Košetice u Pelhřimova (Českomor. vrch.) 470 m n.m kwh/m2 102 % Kuchařovice u Znojma (Dyjsko-svr. úval) 334 m n.m15 kwh/m2 108 % Hradec Králové (Česká tabule - Polabí) 285 m n.m kwh/m2 104 % Tab. 1: Závislost globálního záření na nadmořské výšce [11] Stanice umístěné v různých geografických polohách (Tab. 1) vykazují srovnatelné hodnoty solární radiace. Od nejvýše položené stanice Svratouch, vzaté jako základ 1 % jsou rozdíly do 10 %. To vyvrací obecně vžitou představu o výrazných rozdílech intenzity slunečního záření v nížinách a na vrchovinách. Z toho je patrné, že využití kolektorů je vhodné na celém území ČR bez ohledu na nadmořskou výšku. Nabídka slunečního záření v rámci ČR je srovnatelná, rozdíly jsou spíše v klimatických podmínkách, tj. teplotě a síle větru, které mohou výrazně ovlivnit ztráty na venkovní části solárního systému. Proto je pro efektivní funkci slunečního zařízení rozhodující použití kvalitních kolektorů a celého solárního systému, které zajistí maximální účinnost. 11

13 Obr. 2: Mapa globální solární radiace na území ČR Kolik energie můžeme ze slunečního záření získat, je ovlivněno následujícími faktory: Zeměpisná šířka: V našich zeměpisných šířkách, tj. okolo 5. rovnoběžky je intenzita slunečního záření menší než v tropických či subtropických oblastech. Roční doba: Intenzita slunečního záření se mění v průběhu roku. V zimě je den kratší a Slunce je na obloze níž, což s častým výskytem oblačností výrazně omezuje energetický zisk solárních zařízení. Je známo, že v letních měsících za jasného dne lze získat na 1m 2 plochy orientované na jih 7 až 8 kwh, při oblačném počasí pak jen 2 kwh. V zimním období za slunečného počasí jsou to 3 kwh a při oblačném počasí je to méně než 0,5 kwh. Klimatické podmínky: Při průchodu záření atmosférou se část záření odrazí a část je pohlcena. Značný vliv mají mraky. Za jasné oblohy dopadá na povrch Země přibližně 75% záření, tj. přibližně 1 kw/m 2. Při zatažené obloze je úroveň záření pod 15%, tj. méně než 2 W/m 2. Svou roli také hrají lokální vlivy, jako je například přízemní mlha. Umístění lokality vzhledem k okolí: Intenzita záření v čistých horských oblastech je větší, než v městských aglomeracích. Je to způsobeno znečištěním atmosféry, které působí podobně jako sluneční clona. 12

14 Orientace plochy: Nejvíce slunečního záření dopadá na plochy orientované k jihu, méně již na plochy orientované k ostatním světovým stranám. Sklon dané plochy: V letních měsících dopadá nejvíce záření na plochu mírně skloněnou, optimálně cca 30, v zimním období na plochu s větším sklonem, optimálně cca 64 až 70. Ideální celoroční sklon kolektoru pro orientaci na jih je potom 45. Většinou však kopírujeme sklon střechy, popřípadě stěny, která nám nenabízí moc možností, jak sklon ovlivnit. 1 Solární systémy Jedná se o technická zařízení, která dopadající solární radiaci přeměňují na energii. Solární systémy členíme na tyto: a) Pasivní: přijímají sluneční energii, tj. působí na tepelný režim vnitřních prostor budovy. Podmínkou využití pasivních solárních systémů je vyřešení řádného odvětrání a možnosti akumulace do stavebních konstrukcí. b) Aktivní: využívají systémů pro jímání solární radiace s její konverzí na teplo, elektrickou energii, mechanickou energii atd. Pasivní systémy jsou jednodušší na výstavbu, údržbu i obsluhu. Lze je využívat jak u nově stavěných budov, tak i u starších budov po přestavbě, či úpravě. Jedná se především o zimní zahrady, Trombeho stěny, energetické fasády, transparentní střechy a skleníky. Množství získané energie závisí na poloze a typu budovy (viz kap. 2). Energetický přínos z pasivního systému je proto vždy individuální. Aktivní systémy jsou více pokrokovější a komplikovanější. Konvergují energii do technicky využitelnějších podob. Jedná se především o tyto: 1) fotoelektrická konverze: Viditelná část spektra slunečního záření se mění na elektrickou energii (energie fotonů na elektrickou energii). Základem je fotoelektrický jev, který využívá vlastnosti polovodičů. 2) fotochemická konverze: Viditelná část spektra slunečního záření se mění při fotosyntéze na biomasu. Základními procesy fotosyntézy jsou oxidace vody (H 2 O) a redukce oxidu uhličitého (CO 2 ) za přítomnosti katalyzačního účinku chlorofylu (Q). Vyjádřeno vzorcem: H 2 O + CO 2 + Q CH 2 + O 2 13

15 3) fototermální konverze: Při této reakci se krátkovlnná část spektra slunečního záření mění na dlouhovlnnou část, což vnímáme jako teplo (infračervené záření). Přenos je uskutečňován pomocí vedení, proudění nebo sálání. Nejčastěji se jedná o kapalinové kolektory, které lze nainstalovat na nový nebo i stávající objekt. Tepelnou energii lze pro potřeby vytápění i dlouhodobě kumulovat do zásobníků. Solární zařízení je vhodné zapojit paralelně s jiným zdrojem (plynový kotel, elektrický kotel) pro případy kdy Slunce nesvítí, nebo svítí jen velmi málo. [5] 2 Pasivní systémy Velmi úzce souvisejí se základní architektonickou koncepcí budovy. Do návrhu budovy respektujícího optimální energetickou bilanci bychom měli zahrnout především: Úpravy obvodových ploch (velký tepelný odpor, ideální prosklení s jižní orientací). Dále je například nevhodná velká členitost půdorysu, ideální je jednoduchý tvar čtvercového, či obdélníkového půdorysu. Výhodou je také umístit budovu do závětrné strany a využít termoregulační schopnosti zeleně. Budovy, jenž se v co největší míře snaží využívat sluneční energii za pomoci čistě stavebních prostředků, se nazývají pasivní heliotechnické budovy. Pasivním solárním systémem lze nazvat jak celou budovu, tak pouze některé z jejích částí. Přesun energie probíhá pouze přirozenou cestou, bez pomoci technických zařízení. Teplo uvnitř objektu se šíří konvekcí, kondukcí a radiací. Největší část přenosu tepla u takovýchto budov je realizována vzduchem (konvekcí). Architektonická dispoziční a konstrukční koncepce musí umožňovat proudění vzduchu, které umožňuje vyrovnání teplotních rozdílů mezi osluněnou a neosluněnou částí objektu. Pohyb vzduchu je umožněn vznikem teplotního gradientu. Vytvoření účinného větracího systému pro distribuci vzduchu v celém objektu je důležité nejen z hlediska šíření tepla, ale i pro možnost chlazení v letních měsících. V menší míře se pak na přenosu infračerveného záření (tepla) podílí i vedení a sálání, které je ovlivněno barvou a strukturou povrchu, a také druhem a umístěním akumulační hmoty v objektu. 14

16 2 Členění pasivních systémů Pasivní systémy členíme: a) podle způsobu využití sluneční energie: - přímé (sluneční záření prochází přímo do místnosti přes zasklení) - nepřímé (sluneční záření se do místnosti dostává ve formě tepelné energie vyzařované z akumulační stěny) - hybridní b) podle umístění v konstrukci: - prvky umístěné v obvodových stěnách orientovaných na jih - střešní prvky - přídavné prvky 2 Vybrané typy pasivních solárních systémů Nyní se podrobněji zaměřím na příklady nejčastěji budovaných a používaných pasivních solárních systémů. 2 Akumulační solární stěny (Trombeho stěna) Jde o základní prvek solární architektury. Jižní stranu objektu využíváme jako kolektor. Tato stěna (někdy i podlaha) bývá z masivního stavebního materiálu, který má vysokou tepelnou kapacitu. Teplo se do objektu šíří nejčastěji konvekcí a sáláním, tudíž se z hlediska využití slunečního záření jedná o nepřímé využití. Na tomto základním principu pracuje i tzv. Trombeho stěna (viz kap. 3). Masivní stěna s vysokou tepelnou kapacitou je natřena černou barvou ze strany exteriéru a je předsazena v ideálním případě izolačním dvojsklem ve vzdálenosti cca 10 cm. Dále je stěna opatřena uzavíratelnými průduchy u podlahy a u stropu. Teplo se do objektu šíří sáláním ze stěny a konvekcí vzniklou samotížným stoupáním ohřátého vzduchu uvnitř stěny. V případě přímého slunečního využití by se jednalo o zjednodušený model, kde chybí akumulační stěna. Solární radiace pak prochází přímo do interiéru, kde je pohlcována, nebo odražena. [6] 15

17 2 Akumulační solární stěna s předsazeným skleníkem Jednou z mnoha dalších variant, která je založena na stejném principu jako Trombeho stěna, je předsazený skleník. Hlavním rozdílem oproti Trombeho stěně je vzdálenost odsazení zasklené plochy od stěny. Zatímco u Trombeho stěny jde o desítky centimetrů, u předsazeného skleníku se jedná řádově o metry. Výhoda tohoto řešení spočívá v přístupu do vnitřní části stěny. Což se jeví výhodné z hlediska údržby i čištění zasklené plochy z vnitřní strany, protože zaprášené a špinavé zasklení snižuje účinnost stěny. Další výhodou je, že je možný pobyt v tomto prostoru v zimních měsících, kdy teplota nedosahuje tak vysokých hodnot. Předsazený skleník pak funguje v podstatě jako zimní zahrada. Nevýhodou ovšem je, že po západu Slunce, kdy se z masivní stěny uvolňuje sáláním naakumulované teplo, dochází Obr. 3: Předsazený skleník (den/noc) u předsazeného skleníku k nechtěnému vytápění do vzduchové mezery (Obr. 3). Ani při denním provozu není konvekce tak efektivní jako v případě Trombeho stěny, jelikož tak velké množství vzduchu se ohřívá pomaleji. To se projevuje sníženou celkovou účinností tohoto systému. [4] 16

18 2 Energetická střecha Jedná se v podstatě o vzduchový kolektor zabudovaný přímo do střešní konstrukce (Obr. 4). Zpravidla se tento způsob kombinuje i se stěnovým vzduchovým kolektorem (viz příloha 7). K dosažení dostatečně účinného vztlaku ve vzduchovém kanálu s přirozenou cirkulací vzduchu je nutný určitý výškový rozdíl mezi vstupem a výstupem do systému. Proto je nutné tento systém budovat pouze u střech s minimálním sklonem skleněné střešní tašky 2 podpěrné latě 3 nosné latě 4 plech s černým povrchem 5 vzduchový kanál 6 tepelná izolace 7 hydroizolace 8 nosná deska 9 nosné latě 10 - bednění Obr. 4: Řez energetickou střechou 2 Energetická fasáda Energetická fasáda je jednoduchý vzduchový kolektor tvořený absorpční vrstvou, kterou je v tomto případě přímo fasáda objektu a předsazenou transparentní skleněnou deskou. Výhoda tohoto řešení je, že pomocí těchto kolektorů můžeme zásobovat teplem celou budovu. V případě zimního provozu se teplo zachycené fasádou využije pro vytápění, tzn. ohřátý vzduch se rozvádí do jednotlivých místností, které vyhřívá buď pomocí radiace, nebo konvekce. V letním období po otevření záklopek, které umožňují unikání ohřátého vzduchu do exteriéru, fasáda pracuje jako větrací šachta s přirozenou cirkulací vzduchu a je schopna odvádět větší část tepelné zátěže dopadající na osluněnou stranu budovy (viz příloha 8). Nevýhodou tohoto systému je drahé zasklívání i méně osluněných částí objektu. 17

19 2.5 Dvojité transparentní fasády Stejně jako v předcházejícím případě se jedná o vzduchový kolektor, který je tvořen skleněnými deskami předsazenými před obvodovou konstrukcí. Rozdíl spočívá v tom, že obvodovou konstrukci netvoří fasáda, ale skleněné desky (okna). Proto je tento systém omezen převážně na výškové objekty s hojným zasklením. Ve vzniklé dutině jsou umístěny stínící prvky a otvory, které umožňující regulaci vzduchu ve vnějším plášti (Obr. 5). Tento typ fasády nabízí při vhodné koncepci větrání účinnou ochranu proti pouličnímu hluku. Dále zlepšuje funkci tepelné izolace a slouží k ohřevu čerstvého vzduchu. Tato konstrukce chrání nejen fasádu, ale i zařízení protisluneční ochrany. A) původní objekt B) objekt s dvojitou transparentní fasádou 1 deska z izolačního dvojskla 2 stínící žaluzie 3 přídavná izolace 4 vzduchové klapky Obr. 5: Bokorys objektů bez (A) a s dvojitou transparentní fasádou (B) 18

20 2.6 Nezasklený solární vzduchový kolektor Největší výhodou tohoto typu kolektoru je jeho jednoduchost, díky níž má tento systém dlouhou životnost a malé provozní náklady. Kromě toho vrstva vzduchu snižuje tepelné ztráty budovy a předsazený plechový absorbér poskytuje ochranu proti povětrnostním vlivům (viz příloha 6). Udává se, že účinnost využití sluneční energie dosahuje 60 až 70 procent. Základem celé konstrukce je černý trapézový plech perforovaný malými otvory, který se umisťuje na fasádu nejčastěji ve vzdálenosti 2-4 cm od zateplené obvodové stěny. Ventilátor vytváří podtlak mezi stěnou a perforovaným plechem, tím dochází k nasávání vzduchu do dutiny přes děrování v plechu. Vzduch stoupá dutinou, ohřívá se a je posléze rozváděn běžným větracím systémem (Obr. 6). Tento systém je vhodný tam, kde se nachází jižně orientované fasády bez oken a potřebujeme dosáhnout výměny vzduchu ve velkém množství. Ideálním příkladem jsou průmyslové haly. Obr. 6: Princip nezaskleného solárního vzduchového kolektoru 2.7 Transparentní tepelná izolace Transparentní tepelné izolace (Obr. 7) jsou materiály, které výhodně kombinují dvě základní vlastnosti, dobrou propustnost slunečního záření a nízkou tepelnou ztrátu (viz příloha 9). Díky těmto vlastnostem přispívají ke snížení potřeby tepelné energie uvnitř objektu. Tyto materiály se vyrábějí ze skla, nebo plastu, přičemž každý má své výhody i nevýhody. Plastové materiály mají nízkou měrnou hmotnost, ale jejich použitelnost je omezena provozní teplotou do 140 C. Skleněné materiály mají sice větší měrnou hmotnost, ale jsou levnější, dostupnější, odolávají UV záření a mají vynikající optické vlastnosti. [4] 19

21 Obr. 7: Rozdíl mezi klasickou izolací (A) a transparentní izolací (B) 2 Ochrana budov proti nadměrným tepelným ziskům Paradoxně je v letním období, kdy výkon pasivních solárních systémů dosahuje největší účinnosti, získaná energie většinou nežádoucí. Proto tyto solární systémy opatřujeme protisluneční ochranou. Na opatření proti nadměrným tepelným ziskům v letních měsících bychom měli myslet již při výstavbě solárního systému. Dle typu námi budovaného systému pak máme následující možnosti. Samozřejmostí je, že při letním provozu se vzduch reguluje pomocí záklopek tak, aby pasivními solárními systémy jen procházel a nevstupoval do interiéru. To ovšem nemusí vždy jako účinná ochrana proti nežádoucímu přehřívání stačit. Pro akumulační solární stěny (Trombeho stěna) je například vhodnou protisluneční ochranou clonící deska na vrcholu zařízení. Ta svými rozměry a předsazením blokuje záření letního Slunce, o kterém je známo, že je na horizontu výše než to zimní. Naopak při zimním provozu tato deska nikterak nebrání funkci stěny (Obr. 8). Dalším vhodným protislunečním opatřením mohou také být vnější žaluzie, nebo antireflexní fólie. Neměli bychom opomíjet ani zeleň, která slouží jako přirozená protisluneční ochrana. Pokud před akumulační solární stěnu vysázíme rychle rostoucí opadavé listnaté stromy, v letních měsících účinně pohlcují záření a v zimním období snižují účinnost zařízení jen minimálně. Zeleň má však i mnoho dalších pozitivních vlivů, například vyrovnává výkyvy teplot a respirací zabezpečuje vlhkost vzduchu. 20

22 Pokud používáme transparentní tepelné izolace, je tento problém většinou ošetřen již při výrobě. Povrch těchto izolací působí selektivně, tzn. že její největší účinnost je v zimě a nejnižší v létě. Malá výška Slunce v zimním období způsobí, že transparentní izolace je propustnější a ozáření absorbéru dosáhne vyšší intenzity. V létě potom v důsledku velkého úhlu dopadu slunečního záření je podstatná část sluneční energie reflektována již na povrchu izolace. Je tím zabráněno nežádoucímu vzestupu teploty na vnitřním povrchu konstrukce. Díky tomuto efektu není zapotřebí žádných dalších drahých a někdy i nespolehlivých stínících zařízení. [10,12] Obr. 8: Sluneční clona pro akumulační solární stěny 3 Trombeho stěna Princip Trombeho stěny je znám už od roku 1881, kdy Edward Morse tento systém nechal patentovat (US Patent , viz příloha 11, 12), ale až v roce 1964 ho popularizoval francouzský Prof. Ing. Felix Trombe. Proto se Trombeho stěna někdy nazývá také francouzská sluneční stěna. 3 Obecně princip Trombeho stěny Jižně (popřípadě jihozápadně, jihovýchodně) situovanou stěnu budovy stavíme z dobře teplo kumulujícího, masivního materiálu, jako je například kámen, plná cihla, nebo beton. Tu pak opatříme z vnější strany černým nátěrem. Důvodem je maximalizovat pohltivost slunečního záření. Takovouto stěnu poté předsadíme skleněnou deskou. Obvyklá vzdálenost předsazení je 10 cm. V klimatických podmínkách ČR je vhodné používat izolační dvojsklo, 21

23 popř. trojsklo, abychom zamezili tepelným ztrátám v noci. Mezi stěnou a zasklením tak vznikne vzduchová mezera, ve které se vlivem slunečního záření zahřívá vzduch (Obr. 9). Ve vlastní stěně se ze strany interiéru zhotoví obvykle dva otvory. Jeden ve spodní části u podlahy domu a druhý co nejvýše stěny. V případě námi měřené stěny se jedná o šestici otvorů, které jsou umístěny vždy po dvojicích ve spodní, horní části a ve středu stěny. Tyto otvory jsou opatřeny klapkami, pomocí kterých regulujeme teplotu uvnitř domu (viz příloha 2). Pohyb vzduchu je umožněn vznikem teplotního gradientu. To znamená, že studený vzduch vstupuje nejspodnějším otvorem u podlahy do vnitřku stěny, kde se ohřívá, a poté stoupá samotížně vzhůru a opět vstupuje do místnosti. Stěna však dodává domu tepelnou energii i sáláním ze svého povrchu. Také ze strany exteriéru domu je stěna v horní části opatřena klapkou, která se otevírá při letním provozu, abychom zabránili přehřívání objektu. Vzduch poté stěnou jen prochází a do interiéru vůbec nevstupuje (Obr. 10). Námi měřená stěna se od standardu mírně liší tím, že vstupní otvory stěny jsou napojeny na vzduchový kanál umístěný v podlaze, který pomocí energeticky nenáročného malého ventilátoru přivádí vzduch ze severní části místnosti, kde by měl být teoreticky nejchladnější. Toto vylepšení zvyšuje účinnost systému. Trombeho stěna se vyskytuje v mnoha různých variantách a modifikacích. Proto je každá stavba svým způsobem originál. Například lze stěnu napojit na akumulační materiál, který je umístěn pod podlahou (např. štěrk). Ten by měl pak po západu slunce uvolňovat energii naakumulovanou během dne sáláním tepla. Domnívám se však, že tato modifikace je v klimatických podmínkách ČR zbytečná, jelikož sluneční záření nedosahuje takové intenzity, aby tento materiál pohltil dostatečné množství energie. [7] Obr. 9: Provoz Trombeho stěny (podzim jaro) 22

24 Obr. 10: Provoz Trombeho stěny (léto) 3 Použití Pokud je teplota ve vzduchové mezeře vyšší než teplota ve vytápěné místnosti, musí být zajištěno proudění vzduchu. V ideálním případě konstantní rychlostí (lze zajistit nenáročným ventilátorem). Pokud však bude teplota vzduchu ve vzduchové mezeře nižší než v interiéru, proudění se musí zastavit. Toho dosáhneme uzavřením klapky (klapek) na spodním vstupním otvoru do stěny. Jinak by hrozilo, že chladný vzduch (který klesá dolů) by mohl proudit ze vzduchové mezery zpět do interiéru, což by bylo kontraproduktivní. Dále by mělo být zajištěno, aby stěna byla v co největší míře vzduchotěsně izolovaná od vnějšího chladného vzduchu. Také dispoziční řešení budovy by mělo být takové, aby teplý vzduch vystupující z horních průduchů stěny byl v daném prostoru využitelný a mohl bez překážek proudit do interiéru. Stejně tak tepelné záření ze stěny do interiéru by mělo být efektivně využito, což znamená, že šíření záření by neměly bránit žádné větší překážky. 3 Měření Měření bylo pro účel této práce úspěšně zahájeno a ukončeno 279. V době od 50. do 18; od 120. do 2708 a od 20. do 269 došlo k výpadkům, které způsobila porucha modulu pro ukládání a sběr dat (viz příloha 5). Nicméně v měření bude i nadále pokračováno pro dlouhodobější pozorování, které zpracuje ENVIC, o.s. Námi měřená Trombeho stěna je umístěna na rodinném domu, který se nachází v Netunicích jižně od Plzně a jejím majitelem je Pan Tomáš Merxbauer. Technické vybavení 23

25 pro měření poskytlo občanské sdružení ENVIC, které se použitím Trombeho stěny v klimatických podmínkách ČR také zabývá. Měřeno je celkem 12 teplot v různých místech domu a Trombeho stěny (viz Tab. 2; Obr; přílohy 1, 3, 4). Dále je měřena intenzita slunečního záření, dopadajícího na stěnu. Měření je s dlouhodobým záznamem, který obstarává modul s vnitřní pamětí. Perioda měření je 5 minut a čas v modulu pro sběr a ukládání dat je typu UTC (Coordinated Universal Time) (Tab. 3). Snímač t1 [ C] t2 [ C] t3 [ C] t4 [ C] t5 [ C] t6 [ C] t7 [ C] t8 [ C] t9 [ C] t10 [ C] t11 [ C] t12 [ C] I [W/m 2 ] Popis Teplota vnějšího vzduchu 2 m nad povrchem (se slunečním krytem) Teplota vnitřního vzduchu 1 m nad povrchem přízemí (se slunečním krytem) Teplota vnitřního vzduchu 1 m nad povrchem 1. patro (se slunečním krytem) Teplota ve vstupních otvorech studeného vzduchu - dlouhý kanál (levý severní roh) Teplota ve vstupních otvorech studeného vzduchu - krátký kanál (pravý severní roh) Teplota vzduchu ve vzduchové mezeře Trombeho stěny dolní (se slunečním krytem) Teplota vzduchu ve vzduchové mezeře Trombeho stěny horní (se slunečním krytem) Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - prostřední pravý otvor Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - prostřední levý otvor Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - horní pravý otvor Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - horní levý otvor, volný snímač Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - horní levý otvor, snímač v trubce Intenzita slunečního záření dopadajícího na stěnu Tab. 2: Přehled snímačů umístěných v různých místech domu a Trombeho stěny 24

26 Čas SEČ SELČ Přepočet UTC + 1h UTC + 2h SEČ středoevropský čas SELČ středoevropský letní čas UTC - souřadný univerzální čas Tab. 3: Přepočet času UTC Obr: Teplotní čidla viditelná z exteriéru. Dalším měřením, které jsme na objektu provedli bylo změření vyzářeného množství energie jednotlivých stěn pomocí bezkontaktního infračerveného pyrometru ze strany interiéru domu po západu Slunce, abychom zjistili, zda-li není Trombeho stěna ztrátovým prvkem. Také jsme provedli měření, při kterém jsme zakryli Trombeho stěnu reflexní fólií (viz příloha 10) a tím docílili jejího vyřazení z činnosti. Účelem tohoto měření bylo zjistit rozdíl měřených hodnot mezi dvěma dny (s a bez reflexní fólie), po které panovalo přibližně stejné počasí. 25

Úvod... 2. Historie... 2. Princip Trombeho stěny... 2. Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4. Funkce Trombeho stěny v létě...

Úvod... 2. Historie... 2. Princip Trombeho stěny... 2. Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4. Funkce Trombeho stěny v létě... Trombeho stěna Obsah Úvod... 2 Historie... 2 Princip Trombeho stěny... 2 Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4 Funkce Trombeho stěny v létě... 4 Obecné zásady návrhu Trombeho stěny... 5 Výhody

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Trombeho stěna. I jednoduchá řešení mohou být efektivní.

Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Trombeho stěna. I jednoduchá řešení mohou být efektivní. Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Trombeho stěna Nejjednodušší využití solární energie I jednoduchá řešení mohou být efektivní. Obsahově připravil: ENVIC, občanské

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV Ing. Jiří Labudek, Ph.D. 1. ENERGIE, BUDOVY A EVROPSKÁ UNIE Spotřeba energie trvale a exponenciálně roste a dle prognózy z roku 2007 lze očekávat v období 2005 až 2030 nárůst

Více

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje

Teplovzdušné. solární kolektory. Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost. Ohřívá. Větrá Vysušuje Filtruje Teplovzdušné solární kolektory Nízká cena Snadná instalace Rychlá návratnost Ohřívá Větrá Vysušuje Filtruje V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplo

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

Jak souvisí kvalita oken se solárními zisky?

Jak souvisí kvalita oken se solárními zisky? Jak souvisí kvalita oken se solárními zisky? Jan Hollan Ekologický insitut Veronica a FAST VUT Brno listopad 2004 K čemu máme okna Máme je rádi okno, do světa oko vnímáme jimi ze svých doupat krásu otevřeme,

Více

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ

KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ KONSTRUOVÁNÍ S PODPOROU POČÍTAČŮ vypracoval: Tomáš Hodný SMAD Jičín Olešnice u RK čp. 59 517 36 e-mail: tomas.hodny@unet.cz mobilní tel.: 603 701 199 1. Tepelné čerpadlo Ke své seminární práci jsem si

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní

solární kolektory sluneční Ohřívá Větrá Pouze energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Teplovzdušné ép rovozní ná Pouze dy! kla Nulo v solární kolektory sluneční energie Nulové provozní náklady Výrazná úspora za vytápění Zbavuje zatuchlin a plísní Ohřívá V závislosti na intenzitě slunečního

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE

MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Základní principy MIKROPORÉZNÍ TECHNOLOGIE Definice pojmů sdílení tepla a tepelná vodivost Co je to tepelná izolace? Jednoduše řečeno

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování

Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Infračervené vytápění Schwank Principy a fungování Slunce: nejpřirozenější vytápění na světě Infračervené teplo pro maximální pohodlí Princip našeho vytápění jsme odpozorovali z přírody. Tepelné paprsky

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 503 Digitální učební materiál Autor: Mgr. Pavel Kleibl Datum: 21. 3. 2012 Ročník: 9. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Energie Téma:

Více

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken

Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Posudek k určení vzniku kondenzátu na izolačním zasklení oken Firma StaniOn s.r.o. Kamenec 1685 Bystřice pod Hostýnem Zkušební technik: Stanislav Ondroušek Telefon: 773690977 EMail: stanion@stanion.cz

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011

Solární tepelné soustavy. Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Solární tepelné soustavy Ing. Stanislav Bock 3.května 2011 Princip sluneční kolektory solární akumulační zásobník kotel pro dohřev čerpadlo Možnosti využití nízkoteplotní aplikace do 90 C ohřev bazénové

Více

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 1 TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP 5 5 národní konference LOP 20.3. 2012 Clarion Congress Hotel Praha **** národ Ing. Viktor ZWIENER, Ph.D. 2 prodej barevných obrázků 3 prodej barevných obrázků 4 laický

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických

Více

7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY Část 7, Díl 1, Kapitola 9, str. 1 7/1.9 CHLAZENÍ BUDOV I budovy, které respektují stavební principy vedoucí k budovám se sníženou spotřebou energie, jsou vystaveny v letním

Více

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU I. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) které se konalo dne 30. září 2013 od 12:30 hodin v místnosti H108

Více

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY

SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY SNÍMAČE PRO MĚŘENÍ TEPLOTY 10.1. Kontaktní snímače teploty 10.2. Bezkontaktní snímače teploty 10.1. KONTAKTNÍ SNÍMAČE TEPLOTY Experimentální metody přednáška 10 snímač je připevněn na měřený objekt 10.1.1.

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ

PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ PROBLÉMY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OVZDUŠÍ 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Problémy životního prostředí - ovzduší V této kapitole se dozvíte: Co je to ovzduší. Jaké plyny jsou v atmosféře. Jaké složky znečišťují

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

CW01 - Teorie měření a regulace

CW01 - Teorie měření a regulace Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb CW01 - Teorie měření a regulace ZS 2010/2011 6.1a 2010 - Ing. Václav Rada, CSc. Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Teorie měření a regulace emisivní

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o.

Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. Kolektiv autorů: Ing. Milan Chromý, ScreenLine CZ, a.s. Doc. Ing. Miloš Kalousek, Ph.D., VUT Brno Ing. Jiří Stránský, IKATES, s.r.o. OKNO + = ŘÍZENÝ SOLÁRNÍ KOLEKTOR 4x NEJ: - NEJLEVNĚJŠÍ - NEJJEDNODUŠŠÍ

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU

HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU HODNOCENÍ PLYNOVÝCH TEPELNÝCH ČERPADEL DLE VYHLÁŠKY O ENERGETICKÉM AUDITU OBSAH Úvod vyhláška o EA prakticky Energetické hodnocení Ekonomické hodnocení Environmentální hodnocení Příklady opatření na instalaci

Více

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR

Měření průvzdušnosti Blower-Door test Zkušební protokol č. 2015-000428-ZáR Měření průvzdušnosti Blower-Door test Rodinný dům parc.č.989/142 Jeseník nad Odrou akreditovaná Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem L 1565 Zpracováno v období: leden 2015. Strana 1 (celkem

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Školení CIUR termografie

Školení CIUR termografie Školení CIUR termografie 7. září 2009 Jan Pašek Stavební fakulta ČVUT v Praze Katedra konstrukcí pozemních staveb Část 1. Teorie šíření tepla a zásady nekontaktního měření teplot Terminologie Termografie

Více

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém

Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Integrovaný fotovoltaický systém Ohleduplný k životnímu prostředí Estetický vzhled Nízká hmotnost Úspora financí Odolnost Trimo EcoSolutions Trimo EcoSolar PV Pokrokové

Více

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce

Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Projekt osvětlení Téryho chaty elektřinou ze slunce Fotovoltaický systém pro Téryho chatu Energetická část projektu pro osvětlení Téryho chaty v ostrovním provozu tzn. bez připojení k rozvodné síti ( Technické

Více

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU

Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Ing. Jaroslav Šafránek,CSc Centrum stavebního inženýrství a.s. Směrnice EP a RADY 31/2010/EU Zavádí nové požadavky na energetickou náročnost budov Revize zák. č. 406/2000 Sb. ve znění zák. č. 318/2012

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Můj rodinný dům Schiedel

Můj rodinný dům Schiedel TEXTOVÁ ČÁST Můj rodinný dům Schiedel vypracoval: Jakub Červenka konzultoval: ing. arch. Zdeněk Starý Střední průmyslová škola stavební ve Valašském Meziříčí ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ idea: Respektovat stávající

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno

Pasivní dům. Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie. Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Pasivní dům Přednáška o tom, proč je dobré přemýšlet o domech se zvlášť nízkou spotřebou energie Ludvík Trnka ZO ČSOP Veronica Panská 9, 602 00 Brno Spotřeba: 400 kwh/m2.a (300 Kč/m2.a) Dům starý více

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE...

ÚVOD... 4 OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 ENERGIE ZE SLUNCE... 1. ÚVOD... 4 2. OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE... 5 3. ENERGIE ZE SLUNCE... 6 PROJEVY SLUNEČNÍ ENERGIE... 6 4. HISTORIE SLUNEČNÍ ENERGIE... 7 5. TYPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE... 8 PŘÍMÉ... 8 NEPŘÍMÉ... 8 VYUŽITÍ

Více

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva

rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva rekreační objekt dvůr Buchov orientační výpočet potřeby tepla na vytápění stručná průvodní zpráva Jiří Novák činnost technických poradců v oblasti stavebnictví květen 2006 Obsah Obsah...1 Zadavatel...2

Více

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ.

NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. NEUSTÁLÉ ZDRAŽOVÁNÍ ZEMNÍHO PLYNU A ENERGIÍ ZPŮSOBIL VYROVNÁVÁNÍ CEN NĚKTERÝCH TOPNÝCH MÉDIÍ. PROPAN V PROVOZNÍCH NÁKLADECH SROVNATELNÝ SE ZEMNÍM PLYNEM PROPANOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ: Skládá se z baterie nádrží,

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování

Solární kolektor jako součást pláště budovy. architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování Solární kolektor jako součást pláště budovy architektonická integrace konstrukční integrace integrace do střechy integrace do fasády tepelné chování EPBD recast novela směrnice EPBD o energetické náročnosti

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 504 Zajíčkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU

23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU 23 NÁVRH POKRYTÍ ENERGETICKÉ POTŘEBY PASIVNÍHO DOMU Lenka Houdová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie 1. Pasivní domy Ochrana životního prostředí

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz

solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz solární systémy Brilon SUNPUR Trubicové solární kolektory www.brilon.cz Proč zvolit vakuové solární kolektory Sunpur? Vakuové kolektory SUNPUR jsou při srovnání s tradičními plochými kolektory mnohem účinnější,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ENERGETICKÉ ZDROJE PRO 21. STOLETÍ

Více

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT

VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT A. Potřebné údaje pro výpočet tepelných ztrát A.1 Výpočtová vnitřní teplota θ int,i [ C] normová hodnota z tab.3 určená podle typu a účelu místnosti A.2 Výpočtová venkovní teplota

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití

Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT. 2. Sluneční podmínky v ČR a možnosti jejich využití Možnosti využití sluneční energie v soustavách CZT Ing.Zdeněk Pistora, CSc. www.zdenekpistora.cz 1 Úvod Po období uměle vyvolaného boomu fotovoltaických elektráren se pomalu vracíme ke stavu, kdy možnosti

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete

Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete Termodiagnostika v praxi, aneb jaké měření potřebujete 2012 Ing. Viktor Zwiener, Ph.D. Tepelné ztráty v domech jsou způsobeny prostupem tepla konstrukcemi s nedostatečným tepelným odporem nebo prouděním

Více

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém

Industrial. Průmyslový vzdušný solární systém Industrial Průmyslový vzdušný solární systém SV Industrial - var8.indd 1 12.7.2012 9:56:00 Obecné informace Vzdušný solární systém SolarVenti Industrial podstatně sníží provozní náklady v komerčních objektech.

Více

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více