BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku"

Transkript

1 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pasivní systémy pro přitápění rodinného domku 29 Tomáš Langhammer

2

3

4 Anotace Předkládaná bakalářská práce má za úkol přiblížit problematiku pasivních solárních systémů a to konkrétně tzv. Trombeho stěny. Je rozdělena do pěti částí. V první části je popsán vznik sluneční energie a její dopad na Zemi. V druhé části je zachyceno rozdělení solárních systémů a jednotlivé typy jsou zde podrobněji popsány. Třetí část je věnována Trombeho stěně, od jejího principu a funkce až k provedeným měřením. Ve čtvrté části je zachyceno energetické, ekonomické a ekologické zhodnocení Trombeho stěny. V poslední části jsou shrnuty zjištěné poznatky. Klíčová slova solární radiace, intenzita slunečního záření, solární systém, pasivní solární systém, Trombeho stěna

5 Abstract The main task of this bachelor work is description of passive solar systems, especially Trombe s wall. The work consists of five parts. The first part of the work describe origin of solar energy and incidence of light to the Earth. In the second part of the work is situated distribution of solar systems. There is description of particular types of solar systems in this part. The third part of this work provides information about Trombe s wall from it s principle and function to the performed measurement. The fourth part is about evaluation of Trombe s wall in the energetical economical and ecological field. In the last part of the work is summary of proven findings. Key words solar radiation, intensity of solar radiation, solar system, passive solar system, Trombe s wall

6 Prohlášení Předkládám tímto k posouzení a obhajobě bakalářskou práci zpracovanou na závěr studia na Fakultě elektrotechnické Západočeské university v Plzni. Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím odborné literatury a pramenů uvedených v seznamu, který je součástí této bakalářské práce. Dále prohlašuji, že veškerý software, použitý při řešení této bakalářské práce, je legální. V Plzni dne:. Tomáš Langhammer

7 Poděkování Tímto by autor rád poděkoval svému vedoucímu práce prof. Ing. Janu Škorpilovi CSc. za poskytnutí cenných rad. Také by chtěl poděkovat panu Tomáši Merxbauerovi za svolení o provedení měření a pozorování na jeho objektu. Dále občanskému sdružení ENVIC za poskytnuté měřící přístroje.

8 Obsah 1 Úvod Solární energie Solární energie v ČR Solární systémy... 2 Pasivní systémy... 2 Členění pasivních systémů Vybrané typy pasivních solárních systémů Akumulační solární stěny (Trombeho stěna) Akumulační solární stěna s předsazeným skleníkem Energetická střecha Energetická fasáda Dvojité transparentní fasády Nezasklený solární vzduchový kolektor Transparentní tepelná izolace Ochrana budov proti nadměrným tepelným ziskům Trombeho stěna Obecně princip Trombeho stěny Použití Měření Výsledky měření Dlouhodobé měření teplot Naměřená data Diskuse k měření... 3 Měření vyzářené energie stěn pomocí bezkontaktního infračerveného pyrometru3 3 Bezkontaktní infračervený pyrometr (infrateploměr) a emisivita... 3 Naměřená data Diskuse k měření Měření s antireflexní fólií Naměřená data Diskuse k měření Zhodnocení přínosu Trombeho stěny Energetické zhodnocení Ekonomické zhodnocení Ekologické zhodnocení Závěr

9 Seznam zkratek a symbolů t tuna GJ/t gigajoul na tunu tj. to jest USA The United States of America ČR Česká Republika 1 H vodík 4 He helium e + elektron foton neutrino K Kelvin kw/m 2 kilowatt na metr čtvereční W/m 2 watt na metr čtvereční kwh/m 2 kilowatt hodina na metr čtvereční I intenzita slunečního záření MWh megawatt hodin m 2 metr čtvereční m n. m. metrů nad mořem atd. a tak dále viz podívej se na kap. kapitola cca přibližně tzn. to znamená Obr. obrázek SEČ středoevropský čas SELČ středoevropský letní čas UTC univerzální časová jednotka C stupně Celsia stupně (úhel) UV ultrafialové záření o.s. občanské sdružení m metr cm centimetr č. číslo Sb. sbírky GJ gigajoul Kg kilogram MŽP Ministerstvo životního prostředí popř. popřípadě DD MM YYYY date-month-year SO 2 oxid siřičitý NO x oxidy dusíku CO oxid uhelnatý CO 2 oxid uhličitý el. elektrický C x H y uhlovodíky emisivita 8

10 1 Úvod Světová spotřeba energie v roce 20 přesáhla 12x10 9 t uhelného ekvivalentu (neboli měrné palivo = 31,5 GJ/t). Průměrný obyvatel Země dnes spotřebuje o málo více než 2 t měrného paliva ročně. Hlavními spotřebiteli primárních energetických zdrojů jsou elektrárny (33 %), doprava (25 %), na ostatní spotřebitele, tj. zejména průmysl, zemědělství a domácnosti zbývá 42 % [8]. V jednotlivých oblastech a státech jsou samozřejmě poměry od světového průměru odlišné. Jiné jsou v USA, jiné v Evropě a Japonsku, a opět jiné v tzv. rozvojovém světě. Tento hlad po energii, se zvyšující se životním úrovní lidstva, stále roste. Je zřejmé, že docházející zásoby fosilních paliv, které navíc ničí naše životní prostředí, tuto situaci nemohou řešit donekonečna. Proto by bylo moudré, začít hledat alternativní zdroje energie a postupně na ně přecházet. Tyto zdroje by v budoucnu mohly zmírnit dopad důsledků spalování fosilních paliv a přinést finanční úsporu. S příchodem nových technologií a materiálů se nabízejí možnosti jak tyto zdroje efektivněji využívat. Za alternativní, někdy jmenované netradiční zdroje energie můžeme označit takové, které nezískávají energii spalováním fosilních paliv, nebo jadernou reakcí. Některé tyto zdroje jsou označovány jako obnovitelné a ekologicky šetrné. Mezi ně zahrnujeme především solární radiaci, potenciální a kinetickou energii povrchové vody, kinetickou energii větru, biochemickou energii biomasy (jako alternace solární radiace), dále geotermální energii, slapovou energii a některé druhotné zdroje vyplívající z recyklací energetických potenciálů z odpadních látek. [5] Ve své bakalářské práci se budu podrobněji zabývat pasivními solárními systémy, a to konkrétně Trombeho stěnou, někdy známou pod pojmem francouzská sluneční stěna, a jejím přínosem pro přitápění rodinného domku v klimatických podmínkách ČR. 9

11 1 Solární energie Slunce vzniklo zhruba před 4,6 miliardami let a bude svítit ještě přibližně 7 miliard let. Stejně jako všechny hvězdy hlavní posloupnosti (Hlavní posloupnost Hertzsprung-Russellova diagramu je křivka, kolem které se nachází většina hvězd) i Slunce září díky termojaderné fúzi v jádře (viz Obr. 1). Ta spočívá ve slučování jader vodíku 1 H (protonů) do jader hélia 4 He za vzniku velkého množství energie. Tento proces nazýváme proton-protonový řetězec. Lze ho též vyjádřit vzorcem: Obr. 1: Termojaderná fúze Aby mohlo ke slučování protonů docházet, je zapotřebí extrémně vysokých teplot. I za podmínek panujících v nitru Slunce ( K) tento proces probíhá velmi pomalu. Uvolněná energie je odnášena prostřednictvím fotonů a neutrin. Fotony dopadající na povrch Země pak vnímáme jako sluneční záření. Slunce vyzařuje konstantní výkon 3,9x10 26 Wattů po dobu 4,6 miliard let. Každou sekundu se přibližně 7 milionů tun vodíku přemění na 695 milionů tun hélia a zbylých 5 milionů tun hmotnosti se přemění na energii (96% elektromagnetické záření, 4% odnášejí elektronová neutrina). U Země je tok sluneční energie 1,4 kw/m 2 [9]. Na základě výše jmenovaných faktů se proto domnívám, že by nebylo moudré tuto energii nevyužívat. 10

12 1 Solární energie v ČR Intenzita slunečního záření nad zemskou atmosférou je cca 1,4 kw/m 2. Z toho atmosférou na zemský povrch pronikne za příznivých podmínek cca 1 kw/m 2. Rozptylem přímého záření na oblacích a nečistotách v atmosféře a odrazem od terénu vzniká difúzní záření. Toto záření se jeví jako světlo oblohy a nelze ho koncentrovat. Pokud by neexistovalo, jevila by se obloha i během dne černá s jasně zářícím slunečním kotoučem. Součet přímého a difúzního záření se označuje jako záření globální. Ve střední Evropě kolísá intenzita globálního slunečního záření v poledních hodinách od 1 do 10 W/m 2. Roční sumy globálního záření dopadajícího na 1 m 2 vodorovné plochy v ČR kolísají od 950 do 1250 kwh/m 2 (Obr. 2). V ČR je globální záření měřeno v síti radiačních stanic. U vybraných stanic reprezentujících klimatická specifika různých nadmořských výšek a zeměpisných poloh jsou uvedeny dlouholeté průměrné roční sumy globálního záření: Svratouch (Žďárské vrchy) 737 m n.m kwh/m2 1 % Luka u Litovle (Drahanská vrchovina) 0 m n.n kwh/m2 102 % Košetice u Pelhřimova (Českomor. vrch.) 470 m n.m kwh/m2 102 % Kuchařovice u Znojma (Dyjsko-svr. úval) 334 m n.m15 kwh/m2 108 % Hradec Králové (Česká tabule - Polabí) 285 m n.m kwh/m2 104 % Tab. 1: Závislost globálního záření na nadmořské výšce [11] Stanice umístěné v různých geografických polohách (Tab. 1) vykazují srovnatelné hodnoty solární radiace. Od nejvýše položené stanice Svratouch, vzaté jako základ 1 % jsou rozdíly do 10 %. To vyvrací obecně vžitou představu o výrazných rozdílech intenzity slunečního záření v nížinách a na vrchovinách. Z toho je patrné, že využití kolektorů je vhodné na celém území ČR bez ohledu na nadmořskou výšku. Nabídka slunečního záření v rámci ČR je srovnatelná, rozdíly jsou spíše v klimatických podmínkách, tj. teplotě a síle větru, které mohou výrazně ovlivnit ztráty na venkovní části solárního systému. Proto je pro efektivní funkci slunečního zařízení rozhodující použití kvalitních kolektorů a celého solárního systému, které zajistí maximální účinnost. 11

13 Obr. 2: Mapa globální solární radiace na území ČR Kolik energie můžeme ze slunečního záření získat, je ovlivněno následujícími faktory: Zeměpisná šířka: V našich zeměpisných šířkách, tj. okolo 5. rovnoběžky je intenzita slunečního záření menší než v tropických či subtropických oblastech. Roční doba: Intenzita slunečního záření se mění v průběhu roku. V zimě je den kratší a Slunce je na obloze níž, což s častým výskytem oblačností výrazně omezuje energetický zisk solárních zařízení. Je známo, že v letních měsících za jasného dne lze získat na 1m 2 plochy orientované na jih 7 až 8 kwh, při oblačném počasí pak jen 2 kwh. V zimním období za slunečného počasí jsou to 3 kwh a při oblačném počasí je to méně než 0,5 kwh. Klimatické podmínky: Při průchodu záření atmosférou se část záření odrazí a část je pohlcena. Značný vliv mají mraky. Za jasné oblohy dopadá na povrch Země přibližně 75% záření, tj. přibližně 1 kw/m 2. Při zatažené obloze je úroveň záření pod 15%, tj. méně než 2 W/m 2. Svou roli také hrají lokální vlivy, jako je například přízemní mlha. Umístění lokality vzhledem k okolí: Intenzita záření v čistých horských oblastech je větší, než v městských aglomeracích. Je to způsobeno znečištěním atmosféry, které působí podobně jako sluneční clona. 12

14 Orientace plochy: Nejvíce slunečního záření dopadá na plochy orientované k jihu, méně již na plochy orientované k ostatním světovým stranám. Sklon dané plochy: V letních měsících dopadá nejvíce záření na plochu mírně skloněnou, optimálně cca 30, v zimním období na plochu s větším sklonem, optimálně cca 64 až 70. Ideální celoroční sklon kolektoru pro orientaci na jih je potom 45. Většinou však kopírujeme sklon střechy, popřípadě stěny, která nám nenabízí moc možností, jak sklon ovlivnit. 1 Solární systémy Jedná se o technická zařízení, která dopadající solární radiaci přeměňují na energii. Solární systémy členíme na tyto: a) Pasivní: přijímají sluneční energii, tj. působí na tepelný režim vnitřních prostor budovy. Podmínkou využití pasivních solárních systémů je vyřešení řádného odvětrání a možnosti akumulace do stavebních konstrukcí. b) Aktivní: využívají systémů pro jímání solární radiace s její konverzí na teplo, elektrickou energii, mechanickou energii atd. Pasivní systémy jsou jednodušší na výstavbu, údržbu i obsluhu. Lze je využívat jak u nově stavěných budov, tak i u starších budov po přestavbě, či úpravě. Jedná se především o zimní zahrady, Trombeho stěny, energetické fasády, transparentní střechy a skleníky. Množství získané energie závisí na poloze a typu budovy (viz kap. 2). Energetický přínos z pasivního systému je proto vždy individuální. Aktivní systémy jsou více pokrokovější a komplikovanější. Konvergují energii do technicky využitelnějších podob. Jedná se především o tyto: 1) fotoelektrická konverze: Viditelná část spektra slunečního záření se mění na elektrickou energii (energie fotonů na elektrickou energii). Základem je fotoelektrický jev, který využívá vlastnosti polovodičů. 2) fotochemická konverze: Viditelná část spektra slunečního záření se mění při fotosyntéze na biomasu. Základními procesy fotosyntézy jsou oxidace vody (H 2 O) a redukce oxidu uhličitého (CO 2 ) za přítomnosti katalyzačního účinku chlorofylu (Q). Vyjádřeno vzorcem: H 2 O + CO 2 + Q CH 2 + O 2 13

15 3) fototermální konverze: Při této reakci se krátkovlnná část spektra slunečního záření mění na dlouhovlnnou část, což vnímáme jako teplo (infračervené záření). Přenos je uskutečňován pomocí vedení, proudění nebo sálání. Nejčastěji se jedná o kapalinové kolektory, které lze nainstalovat na nový nebo i stávající objekt. Tepelnou energii lze pro potřeby vytápění i dlouhodobě kumulovat do zásobníků. Solární zařízení je vhodné zapojit paralelně s jiným zdrojem (plynový kotel, elektrický kotel) pro případy kdy Slunce nesvítí, nebo svítí jen velmi málo. [5] 2 Pasivní systémy Velmi úzce souvisejí se základní architektonickou koncepcí budovy. Do návrhu budovy respektujícího optimální energetickou bilanci bychom měli zahrnout především: Úpravy obvodových ploch (velký tepelný odpor, ideální prosklení s jižní orientací). Dále je například nevhodná velká členitost půdorysu, ideální je jednoduchý tvar čtvercového, či obdélníkového půdorysu. Výhodou je také umístit budovu do závětrné strany a využít termoregulační schopnosti zeleně. Budovy, jenž se v co největší míře snaží využívat sluneční energii za pomoci čistě stavebních prostředků, se nazývají pasivní heliotechnické budovy. Pasivním solárním systémem lze nazvat jak celou budovu, tak pouze některé z jejích částí. Přesun energie probíhá pouze přirozenou cestou, bez pomoci technických zařízení. Teplo uvnitř objektu se šíří konvekcí, kondukcí a radiací. Největší část přenosu tepla u takovýchto budov je realizována vzduchem (konvekcí). Architektonická dispoziční a konstrukční koncepce musí umožňovat proudění vzduchu, které umožňuje vyrovnání teplotních rozdílů mezi osluněnou a neosluněnou částí objektu. Pohyb vzduchu je umožněn vznikem teplotního gradientu. Vytvoření účinného větracího systému pro distribuci vzduchu v celém objektu je důležité nejen z hlediska šíření tepla, ale i pro možnost chlazení v letních měsících. V menší míře se pak na přenosu infračerveného záření (tepla) podílí i vedení a sálání, které je ovlivněno barvou a strukturou povrchu, a také druhem a umístěním akumulační hmoty v objektu. 14

16 2 Členění pasivních systémů Pasivní systémy členíme: a) podle způsobu využití sluneční energie: - přímé (sluneční záření prochází přímo do místnosti přes zasklení) - nepřímé (sluneční záření se do místnosti dostává ve formě tepelné energie vyzařované z akumulační stěny) - hybridní b) podle umístění v konstrukci: - prvky umístěné v obvodových stěnách orientovaných na jih - střešní prvky - přídavné prvky 2 Vybrané typy pasivních solárních systémů Nyní se podrobněji zaměřím na příklady nejčastěji budovaných a používaných pasivních solárních systémů. 2 Akumulační solární stěny (Trombeho stěna) Jde o základní prvek solární architektury. Jižní stranu objektu využíváme jako kolektor. Tato stěna (někdy i podlaha) bývá z masivního stavebního materiálu, který má vysokou tepelnou kapacitu. Teplo se do objektu šíří nejčastěji konvekcí a sáláním, tudíž se z hlediska využití slunečního záření jedná o nepřímé využití. Na tomto základním principu pracuje i tzv. Trombeho stěna (viz kap. 3). Masivní stěna s vysokou tepelnou kapacitou je natřena černou barvou ze strany exteriéru a je předsazena v ideálním případě izolačním dvojsklem ve vzdálenosti cca 10 cm. Dále je stěna opatřena uzavíratelnými průduchy u podlahy a u stropu. Teplo se do objektu šíří sáláním ze stěny a konvekcí vzniklou samotížným stoupáním ohřátého vzduchu uvnitř stěny. V případě přímého slunečního využití by se jednalo o zjednodušený model, kde chybí akumulační stěna. Solární radiace pak prochází přímo do interiéru, kde je pohlcována, nebo odražena. [6] 15

17 2 Akumulační solární stěna s předsazeným skleníkem Jednou z mnoha dalších variant, která je založena na stejném principu jako Trombeho stěna, je předsazený skleník. Hlavním rozdílem oproti Trombeho stěně je vzdálenost odsazení zasklené plochy od stěny. Zatímco u Trombeho stěny jde o desítky centimetrů, u předsazeného skleníku se jedná řádově o metry. Výhoda tohoto řešení spočívá v přístupu do vnitřní části stěny. Což se jeví výhodné z hlediska údržby i čištění zasklené plochy z vnitřní strany, protože zaprášené a špinavé zasklení snižuje účinnost stěny. Další výhodou je, že je možný pobyt v tomto prostoru v zimních měsících, kdy teplota nedosahuje tak vysokých hodnot. Předsazený skleník pak funguje v podstatě jako zimní zahrada. Nevýhodou ovšem je, že po západu Slunce, kdy se z masivní stěny uvolňuje sáláním naakumulované teplo, dochází Obr. 3: Předsazený skleník (den/noc) u předsazeného skleníku k nechtěnému vytápění do vzduchové mezery (Obr. 3). Ani při denním provozu není konvekce tak efektivní jako v případě Trombeho stěny, jelikož tak velké množství vzduchu se ohřívá pomaleji. To se projevuje sníženou celkovou účinností tohoto systému. [4] 16

18 2 Energetická střecha Jedná se v podstatě o vzduchový kolektor zabudovaný přímo do střešní konstrukce (Obr. 4). Zpravidla se tento způsob kombinuje i se stěnovým vzduchovým kolektorem (viz příloha 7). K dosažení dostatečně účinného vztlaku ve vzduchovém kanálu s přirozenou cirkulací vzduchu je nutný určitý výškový rozdíl mezi vstupem a výstupem do systému. Proto je nutné tento systém budovat pouze u střech s minimálním sklonem skleněné střešní tašky 2 podpěrné latě 3 nosné latě 4 plech s černým povrchem 5 vzduchový kanál 6 tepelná izolace 7 hydroizolace 8 nosná deska 9 nosné latě 10 - bednění Obr. 4: Řez energetickou střechou 2 Energetická fasáda Energetická fasáda je jednoduchý vzduchový kolektor tvořený absorpční vrstvou, kterou je v tomto případě přímo fasáda objektu a předsazenou transparentní skleněnou deskou. Výhoda tohoto řešení je, že pomocí těchto kolektorů můžeme zásobovat teplem celou budovu. V případě zimního provozu se teplo zachycené fasádou využije pro vytápění, tzn. ohřátý vzduch se rozvádí do jednotlivých místností, které vyhřívá buď pomocí radiace, nebo konvekce. V letním období po otevření záklopek, které umožňují unikání ohřátého vzduchu do exteriéru, fasáda pracuje jako větrací šachta s přirozenou cirkulací vzduchu a je schopna odvádět větší část tepelné zátěže dopadající na osluněnou stranu budovy (viz příloha 8). Nevýhodou tohoto systému je drahé zasklívání i méně osluněných částí objektu. 17

19 2.5 Dvojité transparentní fasády Stejně jako v předcházejícím případě se jedná o vzduchový kolektor, který je tvořen skleněnými deskami předsazenými před obvodovou konstrukcí. Rozdíl spočívá v tom, že obvodovou konstrukci netvoří fasáda, ale skleněné desky (okna). Proto je tento systém omezen převážně na výškové objekty s hojným zasklením. Ve vzniklé dutině jsou umístěny stínící prvky a otvory, které umožňující regulaci vzduchu ve vnějším plášti (Obr. 5). Tento typ fasády nabízí při vhodné koncepci větrání účinnou ochranu proti pouličnímu hluku. Dále zlepšuje funkci tepelné izolace a slouží k ohřevu čerstvého vzduchu. Tato konstrukce chrání nejen fasádu, ale i zařízení protisluneční ochrany. A) původní objekt B) objekt s dvojitou transparentní fasádou 1 deska z izolačního dvojskla 2 stínící žaluzie 3 přídavná izolace 4 vzduchové klapky Obr. 5: Bokorys objektů bez (A) a s dvojitou transparentní fasádou (B) 18

20 2.6 Nezasklený solární vzduchový kolektor Největší výhodou tohoto typu kolektoru je jeho jednoduchost, díky níž má tento systém dlouhou životnost a malé provozní náklady. Kromě toho vrstva vzduchu snižuje tepelné ztráty budovy a předsazený plechový absorbér poskytuje ochranu proti povětrnostním vlivům (viz příloha 6). Udává se, že účinnost využití sluneční energie dosahuje 60 až 70 procent. Základem celé konstrukce je černý trapézový plech perforovaný malými otvory, který se umisťuje na fasádu nejčastěji ve vzdálenosti 2-4 cm od zateplené obvodové stěny. Ventilátor vytváří podtlak mezi stěnou a perforovaným plechem, tím dochází k nasávání vzduchu do dutiny přes děrování v plechu. Vzduch stoupá dutinou, ohřívá se a je posléze rozváděn běžným větracím systémem (Obr. 6). Tento systém je vhodný tam, kde se nachází jižně orientované fasády bez oken a potřebujeme dosáhnout výměny vzduchu ve velkém množství. Ideálním příkladem jsou průmyslové haly. Obr. 6: Princip nezaskleného solárního vzduchového kolektoru 2.7 Transparentní tepelná izolace Transparentní tepelné izolace (Obr. 7) jsou materiály, které výhodně kombinují dvě základní vlastnosti, dobrou propustnost slunečního záření a nízkou tepelnou ztrátu (viz příloha 9). Díky těmto vlastnostem přispívají ke snížení potřeby tepelné energie uvnitř objektu. Tyto materiály se vyrábějí ze skla, nebo plastu, přičemž každý má své výhody i nevýhody. Plastové materiály mají nízkou měrnou hmotnost, ale jejich použitelnost je omezena provozní teplotou do 140 C. Skleněné materiály mají sice větší měrnou hmotnost, ale jsou levnější, dostupnější, odolávají UV záření a mají vynikající optické vlastnosti. [4] 19

21 Obr. 7: Rozdíl mezi klasickou izolací (A) a transparentní izolací (B) 2 Ochrana budov proti nadměrným tepelným ziskům Paradoxně je v letním období, kdy výkon pasivních solárních systémů dosahuje největší účinnosti, získaná energie většinou nežádoucí. Proto tyto solární systémy opatřujeme protisluneční ochranou. Na opatření proti nadměrným tepelným ziskům v letních měsících bychom měli myslet již při výstavbě solárního systému. Dle typu námi budovaného systému pak máme následující možnosti. Samozřejmostí je, že při letním provozu se vzduch reguluje pomocí záklopek tak, aby pasivními solárními systémy jen procházel a nevstupoval do interiéru. To ovšem nemusí vždy jako účinná ochrana proti nežádoucímu přehřívání stačit. Pro akumulační solární stěny (Trombeho stěna) je například vhodnou protisluneční ochranou clonící deska na vrcholu zařízení. Ta svými rozměry a předsazením blokuje záření letního Slunce, o kterém je známo, že je na horizontu výše než to zimní. Naopak při zimním provozu tato deska nikterak nebrání funkci stěny (Obr. 8). Dalším vhodným protislunečním opatřením mohou také být vnější žaluzie, nebo antireflexní fólie. Neměli bychom opomíjet ani zeleň, která slouží jako přirozená protisluneční ochrana. Pokud před akumulační solární stěnu vysázíme rychle rostoucí opadavé listnaté stromy, v letních měsících účinně pohlcují záření a v zimním období snižují účinnost zařízení jen minimálně. Zeleň má však i mnoho dalších pozitivních vlivů, například vyrovnává výkyvy teplot a respirací zabezpečuje vlhkost vzduchu. 20

22 Pokud používáme transparentní tepelné izolace, je tento problém většinou ošetřen již při výrobě. Povrch těchto izolací působí selektivně, tzn. že její největší účinnost je v zimě a nejnižší v létě. Malá výška Slunce v zimním období způsobí, že transparentní izolace je propustnější a ozáření absorbéru dosáhne vyšší intenzity. V létě potom v důsledku velkého úhlu dopadu slunečního záření je podstatná část sluneční energie reflektována již na povrchu izolace. Je tím zabráněno nežádoucímu vzestupu teploty na vnitřním povrchu konstrukce. Díky tomuto efektu není zapotřebí žádných dalších drahých a někdy i nespolehlivých stínících zařízení. [10,12] Obr. 8: Sluneční clona pro akumulační solární stěny 3 Trombeho stěna Princip Trombeho stěny je znám už od roku 1881, kdy Edward Morse tento systém nechal patentovat (US Patent , viz příloha 11, 12), ale až v roce 1964 ho popularizoval francouzský Prof. Ing. Felix Trombe. Proto se Trombeho stěna někdy nazývá také francouzská sluneční stěna. 3 Obecně princip Trombeho stěny Jižně (popřípadě jihozápadně, jihovýchodně) situovanou stěnu budovy stavíme z dobře teplo kumulujícího, masivního materiálu, jako je například kámen, plná cihla, nebo beton. Tu pak opatříme z vnější strany černým nátěrem. Důvodem je maximalizovat pohltivost slunečního záření. Takovouto stěnu poté předsadíme skleněnou deskou. Obvyklá vzdálenost předsazení je 10 cm. V klimatických podmínkách ČR je vhodné používat izolační dvojsklo, 21

23 popř. trojsklo, abychom zamezili tepelným ztrátám v noci. Mezi stěnou a zasklením tak vznikne vzduchová mezera, ve které se vlivem slunečního záření zahřívá vzduch (Obr. 9). Ve vlastní stěně se ze strany interiéru zhotoví obvykle dva otvory. Jeden ve spodní části u podlahy domu a druhý co nejvýše stěny. V případě námi měřené stěny se jedná o šestici otvorů, které jsou umístěny vždy po dvojicích ve spodní, horní části a ve středu stěny. Tyto otvory jsou opatřeny klapkami, pomocí kterých regulujeme teplotu uvnitř domu (viz příloha 2). Pohyb vzduchu je umožněn vznikem teplotního gradientu. To znamená, že studený vzduch vstupuje nejspodnějším otvorem u podlahy do vnitřku stěny, kde se ohřívá, a poté stoupá samotížně vzhůru a opět vstupuje do místnosti. Stěna však dodává domu tepelnou energii i sáláním ze svého povrchu. Také ze strany exteriéru domu je stěna v horní části opatřena klapkou, která se otevírá při letním provozu, abychom zabránili přehřívání objektu. Vzduch poté stěnou jen prochází a do interiéru vůbec nevstupuje (Obr. 10). Námi měřená stěna se od standardu mírně liší tím, že vstupní otvory stěny jsou napojeny na vzduchový kanál umístěný v podlaze, který pomocí energeticky nenáročného malého ventilátoru přivádí vzduch ze severní části místnosti, kde by měl být teoreticky nejchladnější. Toto vylepšení zvyšuje účinnost systému. Trombeho stěna se vyskytuje v mnoha různých variantách a modifikacích. Proto je každá stavba svým způsobem originál. Například lze stěnu napojit na akumulační materiál, který je umístěn pod podlahou (např. štěrk). Ten by měl pak po západu slunce uvolňovat energii naakumulovanou během dne sáláním tepla. Domnívám se však, že tato modifikace je v klimatických podmínkách ČR zbytečná, jelikož sluneční záření nedosahuje takové intenzity, aby tento materiál pohltil dostatečné množství energie. [7] Obr. 9: Provoz Trombeho stěny (podzim jaro) 22

24 Obr. 10: Provoz Trombeho stěny (léto) 3 Použití Pokud je teplota ve vzduchové mezeře vyšší než teplota ve vytápěné místnosti, musí být zajištěno proudění vzduchu. V ideálním případě konstantní rychlostí (lze zajistit nenáročným ventilátorem). Pokud však bude teplota vzduchu ve vzduchové mezeře nižší než v interiéru, proudění se musí zastavit. Toho dosáhneme uzavřením klapky (klapek) na spodním vstupním otvoru do stěny. Jinak by hrozilo, že chladný vzduch (který klesá dolů) by mohl proudit ze vzduchové mezery zpět do interiéru, což by bylo kontraproduktivní. Dále by mělo být zajištěno, aby stěna byla v co největší míře vzduchotěsně izolovaná od vnějšího chladného vzduchu. Také dispoziční řešení budovy by mělo být takové, aby teplý vzduch vystupující z horních průduchů stěny byl v daném prostoru využitelný a mohl bez překážek proudit do interiéru. Stejně tak tepelné záření ze stěny do interiéru by mělo být efektivně využito, což znamená, že šíření záření by neměly bránit žádné větší překážky. 3 Měření Měření bylo pro účel této práce úspěšně zahájeno a ukončeno 279. V době od 50. do 18; od 120. do 2708 a od 20. do 269 došlo k výpadkům, které způsobila porucha modulu pro ukládání a sběr dat (viz příloha 5). Nicméně v měření bude i nadále pokračováno pro dlouhodobější pozorování, které zpracuje ENVIC, o.s. Námi měřená Trombeho stěna je umístěna na rodinném domu, který se nachází v Netunicích jižně od Plzně a jejím majitelem je Pan Tomáš Merxbauer. Technické vybavení 23

25 pro měření poskytlo občanské sdružení ENVIC, které se použitím Trombeho stěny v klimatických podmínkách ČR také zabývá. Měřeno je celkem 12 teplot v různých místech domu a Trombeho stěny (viz Tab. 2; Obr; přílohy 1, 3, 4). Dále je měřena intenzita slunečního záření, dopadajícího na stěnu. Měření je s dlouhodobým záznamem, který obstarává modul s vnitřní pamětí. Perioda měření je 5 minut a čas v modulu pro sběr a ukládání dat je typu UTC (Coordinated Universal Time) (Tab. 3). Snímač t1 [ C] t2 [ C] t3 [ C] t4 [ C] t5 [ C] t6 [ C] t7 [ C] t8 [ C] t9 [ C] t10 [ C] t11 [ C] t12 [ C] I [W/m 2 ] Popis Teplota vnějšího vzduchu 2 m nad povrchem (se slunečním krytem) Teplota vnitřního vzduchu 1 m nad povrchem přízemí (se slunečním krytem) Teplota vnitřního vzduchu 1 m nad povrchem 1. patro (se slunečním krytem) Teplota ve vstupních otvorech studeného vzduchu - dlouhý kanál (levý severní roh) Teplota ve vstupních otvorech studeného vzduchu - krátký kanál (pravý severní roh) Teplota vzduchu ve vzduchové mezeře Trombeho stěny dolní (se slunečním krytem) Teplota vzduchu ve vzduchové mezeře Trombeho stěny horní (se slunečním krytem) Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - prostřední pravý otvor Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - prostřední levý otvor Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - horní pravý otvor Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - horní levý otvor, volný snímač Teplota vzduchu ve výstupním otvoru Trombeho stěny - horní levý otvor, snímač v trubce Intenzita slunečního záření dopadajícího na stěnu Tab. 2: Přehled snímačů umístěných v různých místech domu a Trombeho stěny 24

26 Čas SEČ SELČ Přepočet UTC + 1h UTC + 2h SEČ středoevropský čas SELČ středoevropský letní čas UTC - souřadný univerzální čas Tab. 3: Přepočet času UTC Obr: Teplotní čidla viditelná z exteriéru. Dalším měřením, které jsme na objektu provedli bylo změření vyzářeného množství energie jednotlivých stěn pomocí bezkontaktního infračerveného pyrometru ze strany interiéru domu po západu Slunce, abychom zjistili, zda-li není Trombeho stěna ztrátovým prvkem. Také jsme provedli měření, při kterém jsme zakryli Trombeho stěnu reflexní fólií (viz příloha 10) a tím docílili jejího vyřazení z činnosti. Účelem tohoto měření bylo zjistit rozdíl měřených hodnot mezi dvěma dny (s a bez reflexní fólie), po které panovalo přibližně stejné počasí. 25

Úvod... 2. Historie... 2. Princip Trombeho stěny... 2. Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4. Funkce Trombeho stěny v létě...

Úvod... 2. Historie... 2. Princip Trombeho stěny... 2. Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4. Funkce Trombeho stěny v létě... Trombeho stěna Obsah Úvod... 2 Historie... 2 Princip Trombeho stěny... 2 Funkce Trombeho stěny v období podzim až jaro... 4 Funkce Trombeho stěny v létě... 4 Obecné zásady návrhu Trombeho stěny... 5 Výhody

Více

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Pracovní materiály pro výuku předmětu. 21 Fototermické solární

Více

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE

PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Výukové materiály projektu NAUČÍME VÁS, JAK BÝT EFEKTIVNĚJŠÍ PASIVNÍ PRINCIPY VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE Výukové materiály vznikly za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Model nulového rodinného

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER

solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. STISKNI ENTER solární systémy Copyright (c) 2009 Strojírny Bohdalice, a.s.. All rights reserved. TERMICKÉ SOLÁRNÍ SYSTÉMY k ohřevu vody pro hygienu (sprchování, koupel, mytí rukou) K ČEMU k ohřevu pro technologické

Více

Slunce # Energie budoucnosti

Slunce # Energie budoucnosti Možnosti využití sluneční energie Slunce # Energie budoucnosti www.nelumbo.cz 1 Globální klimatická změna hrozí Země se ohřívá a to nejrychleji od doby ledové.# Prognózy: další růst teploty o 1,4 až 5,8

Více

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV

TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Katedra prostředí staveb a TZB TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOV Přednášky pro bakalářské studium studijního oboru Příprava a realizace staveb Přednáška č. 9 Zpracoval: Ing. Zdeněk GALDA Nové výukové moduly vznikly

Více

Systémy pro využití sluneční energie

Systémy pro využití sluneční energie Systémy pro využití sluneční energie Slunce vyzáří na Zemi celosvětovou roční potřebu energie přibližně během tří hodin Se slunečním zářením jsou spojeny biomasa pohyb vzduchu koloběh vody Energie

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením. Pracovní list č. 2 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část. 1 Obsah tématu: Obsah tématu: 1) Vlivy působící na rostlinu 2) Povětrnostní činitelé a pojmy související s povětrnostními činiteli 3) Světlo

Více

PROGRAM "TEPLO SLUNCEM"

PROGRAM TEPLO SLUNCEM PROGRAM "TEPLO SLUNCEM" Obsah 1 Jak můžeme využít energii slunečního záření?... Varianty řešení...5 3 Kritéria pro výběr projektů... Přínosy...7.1. Přínosy energetické...7. Přínosy environmentální...8

Více

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS

PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS PLOCHÉ SLUNEČNÍ KOLEKTORY REGULUS Ploché sluneční kolektory se vyznačují velkou plochou zasklení a velkým absorbérem. Jejich výkon je při plném slunečním záření velký. Využívají většinu sluneční energie,

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TBA1 Vytápění Zdroje tepla - obnovitelné zdroje 1 Obnovitelné zdroje energie Zákon 406/2000 Sb o hospodaření energií OZE=nefosilní přírodní

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ

Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém pro ohřev vody s vakuovými trubicovými kolektory VIA SOLIS DOMOV 160-300 1. Sestava systému DOMOV 160-300 HODNOCENÍ Solární systém sestává ze 3 kolektorů VIA SOLIS VK6 ve spojení se zásobníkem

Více

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech

Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Možnosti využití solárních zařízení pro přípravu teplé vody v bytových domech Ceny energie Vývoj ceny energie pro domácnosti 2,50 Kč 2,00 Kč cena Kč/ kwh 1,50 Kč 1,00 Kč 0,50 Kč 0,00 Kč 1995 1996 1997

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Teplota je nepřímo měřená veličina!!! TERMOVIZE V PRAXI Roman Vavřička ČVUT v Praze, Fakulta strojní Ústav techniky prostředí 1/48 Teplota je nepřímo měřená veličina!!! Základní rozdělení senzorů teploty: a) dotykové b) bezdotykové 2/48 1

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3

Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Téma sady: Všeobecně o vytápění. Název prezentace: základní pojmy 3 Autor prezentace: Ing. Eva Václavíková VY_32_INOVACE_1203_základní_pojmy_3_pwp Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony

Více

Termodynamické panely = úspora energie

Termodynamické panely = úspora energie Termodynamické panely = úspora energie EnergyPanel se zabývá vývojem a výrobou termodynamických a solárních systémů. Tvoří součást skupiny podniků Macral s podnikatelskou působností více než 20-ti let.

Více

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády

Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Simulace letního a zimního provozu dvojité fasády Miloš Kalousek, Jiří Kala Anotace česky: Příspěvek se snaží srovnat vliv dvojité a jednoduché fasády na energetickou náročnost a vnitřní prostředí budovy.

Více

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU

SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU SOLÁRNÍ SYSTÉM S DLOUHODOBOU AKUMULACÍ TEPLA VE SLATIŇANECH ANALÝZA PROVOZU Martin Kny student Ph.D., ČVUT v Praze, fakulta stavební, katedra technických zařízení budov martin.kny@fsv.cvut.cz Konference

Více

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Skleníkový efekt V této kapitole se dozvíte: Co je to skleníkový efekt. Jaké jsou skleníkové plyny. Co je to tepelné záření. Budete schopni: Vysvětlit

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU

VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Energeticky efektivní budovy 2015 sympozium Společnosti pro techniku prostředí 15. října 2015, Buštěhrad VLIV OKRAJOVÝCH PODMÍNEK NA VÝSLEDEK ZKOUŠKY TEPELNÉHO VÝKONU SOLÁRNÍHO KOLEKTORU Bořivoj Šourek,

Více

Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Trombeho stěna. I jednoduchá řešení mohou být efektivní.

Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Trombeho stěna. I jednoduchá řešení mohou být efektivní. Publikaci vydal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí. Trombeho stěna Nejjednodušší využití solární energie I jednoduchá řešení mohou být efektivní. Obsahově připravil: ENVIC, občanské

Více

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 Sluneční energie, fotovoltaický jev Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113 1 Osnova přednášky Slunce jako zdroj energie Vlastnosti slunečního

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení

Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Atmosféra, znečištění vzduchu, hašení Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku a 21 % kyslíku, se stopovým množstvím

Více

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny

Lehký topný olej. 0 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva. 1,17 t CO 2 /MWh elektřiny Druh paliva Hnědé uhlí Černé uhlí Těžký topný olej Lehký topný olej Zemní plyn Biomasa Elektřina Emisní faktor 0,36 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,33 t CO 2 /MWh výhřevnosti paliva 0,27 t CO 2 /MWh výhřevnosti

Více

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení)

A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu B:Měření teploty totálním pyrometrem KET/MNV (8. cvičení) Vypracoval : Martin Dlouhý Osobní číslo : A8B268P A:Měření odporových teploměrů v ultratermostatu

Více

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění

Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Vliv střešních oken VELUX na potřebu energie na vytápění Následující studie ukazuje jaký je vliv počtu střešních oken, jejich orientace ke světovým stranám a typ zasklení na potřebu energie na vytápění.

Více

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU

ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU ZÁVISLOSTI DOPADAJÍCÍ ENERGIE SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA PLOCHU Jaroslav Peterka Fakulta umění a architektury TU v Liberci jaroslav.peterka@tul.cz Konference enef Banská Bystrica 16. 18. 10. 2012 ALTERNATIVNÍ

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie

Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Budovy a energie Obnovitelné zdroje energie doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Verze 2.17 Solární energie Kolektory

Více

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření

Otázky pro samotestování. Téma1 Sluneční záření Otázky pro samotestování Téma1 Sluneční záření 1) Jaká je vzdálenost Země od Slunce? a. 1 AU b. 6378 km c. 1,496 x 10 11 m (±1,7%) 2) Jaké množství záření dopadá přibližně na povrch atmosféry? a. 1,60210-19

Více

Energetika v ČR XVIII. Solární energie

Energetika v ČR XVIII. Solární energie Energetika v ČR XVIII Solární energie Slunce snímek v oblasti rtg záření http://commons.wikimedia.org/wiki/file:sun_in_x-ray.png Projevy sluneční energie: - energie fosilních paliv (která vznikla z rostlinné

Více

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus

Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Využití sluneční energie díky solárním kolektorům Apricus Základní princip solárního ohřevu Absorpce slunečního záření Sluneční energie, která dopadá na zemský povrch během slunečného dne, se dokáže vyšplhat

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě. AMECO3 software 16.9.2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska trvale udržitelného rozvoje ve výstavbě 3 software 16.9.2014 software : Software pro zhodnocení životního cyklu budov a mostů s ocelovou nosnou konstrukcí Výpočty jsou

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická)

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov TZ1 Vytápění Elektrická energie - výroba Situace v ČR 55% uhelné 42% jádro 3% vodní 0,1 % ostatní (vítr, fotovoltaická) Zdroje tepla - elektrické

Více

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD

Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Návrh alternativního zdroje energie pro ohřev TUV v RD Vypracoval: Jiří Špála Kruh: 5 Rok: 2006/07 Popis: Jedná se o rodinný domek, který se nachází v obci Krhanice, která leží 12km od Benešova u Prahy.

Více

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočet potřeby tepla na vytápění Výpočty a posouzení byly provedeny při respektování zásad CSN 73 05 40-2:2011, CSN EN ISO 13789, CSN EN ISO 13790 a okrajových podmínek dle TNI 73 029, TNI 73 030. Vytvořeno

Více

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf

Článek FVE Varnsdorf. Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Článek FVE Varnsdorf Fotovoltaické demonstrační zařízení Varnsdorf Před několika lety se rozhodla společnost ViaRegia o.s. zaměřit se na propagaci obnovitelných zdrojů energie (dále jen OZE) a úspor energií

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0

= [-] (1) Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Kde: I 0 Přednáška č. 9 Využití sluneční energie pro výrobu tepla 1. Úvod Součinitel znečištění atmosféry Z: Z ln I ln I ln I ln I 0 n = [-] (1) 0 n, č Kde: I 0 sluneční konstanta 1 360 [W.m -2 ]; I n intenzita

Více

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D.

BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemního stavitelství BH059 Tepelná technika budov přednáška č.1 Ing. Danuše Čuprová, CSc., Ing. Sylva Bantová, Ph.D. Průběh zkoušky, literatura Tepelně

Více

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví

UVB. Udržitelná výstavba budov. Cvičení č. 3 a 4. Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Vysoká škola technická a ekonomická V Českých Budějovicích UVB Udržitelná výstavba budov Cvičení č. 3 a 4 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Katedra stavebnictví Semestrální projekt Hodnocení objektu podle metodiky

Více

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí

Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Klimatické změny odpovědnost generací Hotel Dorint Praha Don Giovanni 11.4.2007 Vliv zdrojů elektrické energie na životní prostředí Tomáš Sýkora ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická

Více

J i h l a v a Základy ekologie

J i h l a v a Základy ekologie S třední škola stavební J i h l a v a Základy ekologie 16. Skleníkový jev a globální oteplování Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort

V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Teplo je náš živel. Tepelná čerpadla vzduch-voda splitové provedení. Logatherm WPLS Comfort [ Vzduch ] [ Voda ] Tepelná čerpadla [ Země ] [ Buderus ] V zimě teplo a v létě chlad ze vzduchu! Logatherm WPLS Comfort Logatherm WPLS Light Teplo je náš živel Využijte energii ze vzduchu pro příjemné

Více

Infračervená termografie ve stavebnictví

Infračervená termografie ve stavebnictví Infračervená termografie ve stavebnictví Autor: Ing. Marcela POČINKOVÁ, Ph.D., Ing. Olga RUBINOVÁ, Ph.D. Termografické měření a následná diagnostika je metodou pro bezkontaktní a poměrně rychlý průzkum

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra

Bydlíme s fyzikou. včera, dnes i zítra Bydlíme s fyzikou včera, dnes i zítra Povídání o genezi problému, motivaci a inspiraci Návrh pro standard pasivního domu vznikl mezi stavebními fyziky švédem prof.adamsonem a němcem Wolfgangem Feistem

Více

Izolační skla HEAT MIRROR

Izolační skla HEAT MIRROR Izolační skla HEAT MIRROR Heat Mirror je fólie pokryta nízkoemisivní vrstvou, která je napnuta uvnitř izolačního dvojskla. Výsledkem je třívrstvý systém se dvěma oddělenými komorami (analogie trojskla)

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 SOLÁRNÍ SYSTÉMY MILAN KLIMEŠ TENTO

Více

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety

PEVNÁ PALIVA. Základní dělení: Složení paliva: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety PEVNÁ PALIVA Základní dělení: Fosilní-jedná se o nerostnou surovinu u našich výrobků se týká jen hnědouhelné brikety Biomasa obnovitelný zdroj energie u našich výrobků se týká dřeva a dřevních briket Složení

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C.. +10000 C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory 25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie Bezdotykové měření Pyrometrie (obrázky viz. sešit) Bezdotykové měření teplot je měření povrchové teploty těles na základě elektromagnetického záření mezi tělesem

Více

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům

Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Obnovitelné zdroje energie Otázky k samotestům Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění

V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá vnitřní klima objektu řízeným průběhem teplovzdušného proudění Ohřívá Vysušuje Větrá Mění skladbu vnitřního klimatu navazujícího prostoru, a to větráním díky přívodu filtrovaného a již ohřátého čerstvého vzduchu. V závislosti na intenzitě slunečního záření ohřívá

Více

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY

SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ RODINNÉ DOMY PŘÍKLAD 1 Název stavby: Rodinný dům Horoušánky Architektonický návrh: MgA. Jan Brotánek Generální projektant: AB Studio, ak. arch. Aleš Brotánek, MgA. Jan Brotánek Zhotovitel:

Více

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7

Studie oslunění a denního osvětlení. půdní vestavba objektu Tusarova 32, Praha 7 Studie oslunění a denního osvětlení půdní vestavba objektu Tusarova 3, Praha 7 Vypracovali : Petr Polanecký, Martin Stárka Datum:. května 014 1 předmět studie Předmětem této studie je posouzení oslunění

Více

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním

Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním Porovnání tepelných ztrát prostupem a větráním u bytů s parame try PD, NED, EUD, ST D o v ytápě né ploše 45 m 2 4,95 0,15 1,51 0,15 1,05 0,15 0,66 0,15 4,95 1,26 1,51 0,62 1,05 0,62 0,66 0,62 0,00 1,00

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Zjednodušená měsíční bilance solární tepelné soustavy BILANCE 2015/v2 Tomáš Matuška, Bořivoj Šourek Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické, Buštěhrad Úvod Pro návrh

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

13/7.4 SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ PROVOZU ŽALUZIÍ A OKEN VE VAZBĚ NA KLIMATIZAČNÍ FUNKCE A NA OSVĚTLENÍ

13/7.4 SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ PROVOZU ŽALUZIÍ A OKEN VE VAZBĚ NA KLIMATIZAČNÍ FUNKCE A NA OSVĚTLENÍ ELEKTROTECHNICKÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ INSTALACE část 13, díl 7, kapitola 4, str. 1 13/7.4 SAMOČINNÉ ŘÍZENÍ PROVOZU ŽALUZIÍ A OKEN VE VAZBĚ NA KLIMATIZAČNÍ FUNKCE A NA OSVĚTLENÍ Čím dokonaleji potřebujeme

Více

ŠETŘÍLEK. Martin Koutník, Jan Hubáček. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha 1840 272 01 KLADNO

ŠETŘÍLEK. Martin Koutník, Jan Hubáček. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha 1840 272 01 KLADNO Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT ŠETŘÍLEK Martin Koutník, Jan Hubáček Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Kladno Jana Palacha 1840 272

Více

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5

PROGRAM PASIVNÍ DOMY. Grafy Rozdíl emisí při vytápění hnědým uhlím...5 Rozdíl emisí při vytápění zemním plynem...5 PROGRAM PASIVNÍ DOMY Obsah 1 Proč realizovat nízkoenergetické a pasivní domy?...2 2 Varianty řešení...3 3 Kritéria pro výběr projektů...3 4 Přínosy...3 4.1 Přínosy energetické...4 4.2 Přínosy environmentální...4

Více

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska.

V izolované soustavě nedochází k výměně tepla s okolím. Dokonalá izolovaná soustava neexistuje, nejvíce se jí blíží kalorimetr nebo termoska. Teplo a vnitřní energie pracovní list Vnitřní energie Všechny tělesa se skládají z částic, které vykonávají neustálý a neuspořádaný pohyb a které na sebe navzájem silově působí. Částice uvnitř všech těles

Více

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR

METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR Katedra vojenské geografie a meteorologie Univerzita obrany Kounicova 65 612 00 Brno METODIKA PRO PŘEDPOVĚĎ EXTRÉMNÍCH TEPLOT NA LETECKÝCH METEOROLOGICKÝCH STANICÍCH AČR 1 1. Obecná charakteristika Teplota

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů

V+K stavební sdružení. Dodavatel solárních kolektorů V+K stavební sdružení Dodavatel solárních kolektorů Představení společnosti dodavatelem solárních kolektorů Belgicko-slovenského výrobce Teamidustries a Ultraplast. V roce 2002 firmy Teamindustries a Ultraplast

Více

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE

ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.16 Vzdělávací oblast: energie slunce, větru,

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST?

VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Středoškolská technika 2013 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT VÝKON ZDROJE ENERGIE PRO DOMÁCNOST? Michal Brückner, Miloslav Smutka, Tomáš Hanák VOŠ a SPŠ Studentská 1, Žďár nad

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2

Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Pracovní list č. 3 téma: Povětrnostní a klimatičtí činitelé část 2 Obsah tématu: 1) Vzdušný obal země 2) Složení vzduchu 3) Tlak vzduchu 4) Vítr 5) Voda 1) VZDUŠNÝ OBAL ZEMĚ Vzdušný obal Země.. je směs

Více

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi

Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi 1/24 Solární teplo pro rodinný dům - otázky / odpovědi Tomáš Matuška Československá společnost pro sluneční energii (ČSSE) Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1 Česká republika info@solarnispolecnost.cz 2/24

Více

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK

OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK OPTICKÉ RASTRY ZE SKLA STŘEŠNÍ ZASKLÍVACÍ PRVEK Ing. Vladimír Jirka, CSc., Ing. Bořivoj Šourek ENKI, o.p.s. Třeboň jirka@enki.cz RASTROVÉ ZASTŘEŠENÍ exteriér interiér POUŽITÍ Krytina ve formě izolačního

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 02 Přírodovědné předměty 1 2 chemického složení

Více