Pravidla pronájmu nebytových prostor SD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla pronájmu nebytových prostor SD"

Transkript

1 Pravidla pronájmu nebytových prostor SD Zasedací sály v 1. patře Sankturinovského domu Obsah Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Úvodní ustanovení Vymezení pojmů Nájem zasedací místnosti Závěrečná ustanovení Kontakty Přílohy

2 Článek 1 Úvodní ustanovení Pravidla pro pronájem zasedacích místností v Sankturinovském domě, Palackého nám. č. p. 377 vydává Rada Města Kutná jako samostatný dokument. Článek 2 Vymezení pojmů Zasedací místnosti v Sankturinovském domě Zasedacími místnostmi se rozumí: I.Velký sál (68m2, 50 míst) II.Malý sál (34m2, míst) III.Klubovna (23 m2, 15 míst) v 1. patře, Sankturinovského domu, Palackého nám. 377, Kutná Hora Užívání zasedacích místností užíváním zasedací místnosti se rozumí její nájem zejména za účelem školení, seminářů, porad apod. Provozní doba zasedacích místností provozní doba je shodná s provozní dobou Informačního centra v Sankturinovském domě, jiná úprava je možná po dohodě s pracovníky IC. Nájemce nájemcem se rozumí libovolná právnická nebo fyzická osoba, politické strany zastoupené v ZM, komise RM, občanská sdružení, spolky, organizace Pronajímatel pronajímatelem se rozumí Město Kutná Hora, zastoupené odpovědným pracovníkem z Oddělení cestovního ruchu a marketingu. Plán obsazení zasedacích místností plánem obsazení zasedacích místností se rozumí písemný přehled akcí v zasedací místnosti s uvedením data konání akce, názvu nájemce, hodiny pronájmu od do a případného požadavku na materiálně technické vybavení místností

3 Článek 3 Nájem zasedací místnosti 1. Nájemce je povinen sám, nebo prostřednictvím svého zástupce a) řídit se těmito Pravidly, operativními pokyny správců těchto objektů a pověřených zaměstnanců MÚ Kutná Hora, Oddělení cest. ruchu a marketingu a nepoškozovat majetek pronajímatele, b) dohodnout si s pronajímatelem termín nájmu zasedací místnosti, včetně uvedení specifických požadavků na její materiálně technické vybavení, c) po odchodu všech účastníků zkontrolovat vybavení místností, vypnout elektrospotřebiče a osvětlení, zkontrolovat uzavření vody na WC, uzavřít okna d) oznámit pronajímateli závady na vybavení místnosti, které vznikly v době nájmu místnosti, závady musí být nahlášeny nájemci prokazatelnou formou ( em). e) uhradit v hotovosti na Informačním centru Města Kutná Hora nebo na účet pronajímatele cenu nájmu zasedací místnosti, a to nejpozději před podpisem smlouvy o pronájmu / nájmu. f) v případě zrušení pronájmu uhradit následující poplatky dnů před termínem nájmu 20% z ceny nájmu uvedené v objednávce, 13 7 dnů před termínem nájmu 50% z ceny nájmu uvedené v objednávce, 6 1 den před termínem nájmu 100% z ceny nájmu uvedené v objednávce, g) uhradit škody způsobené na majetku pronajímatele, které vznikly v rámci nájmu zasedací místnosti. 2. Pronajímatel je povinen a) řádně vyplněnou a nájemcem podepsanou smlouvu zanést do plánu obsazení zasedací místnosti a svým podpisem na smlouvě potvrdit nájemci požadovaný termín nájmu. Takto odsouhlasenou a podepsanou smlouvu prokazatelně předat nájemci, b) v dohodnutý termín nájmu místnosti připravit umožnit dodavatelům nájemce (např. catering) přístup do předmětného prostoru 1 hodinu před začátkem objednané doby nájmu c) po ukončení nájmu zasedací místnosti provést kontrolu stavu materiálně technického vybavení d) zrušení nájmu zasedacích místností nebo změnu termínu jejich výpůjčky zaznamenat do Plánu obsazení. 3. Pronajímatel si vyhrazuje právo a) zrušit nájem zasedacích místností bez náhrady. b) předmětné prostory zapůjčit nájemci bezplatně, zvláště pro účely charitativní, vzdělávací a neziskové apod. V případné bezplatné zápůjčce bude informována Rada města Kutná Hora.

4 Článek 4 Závěrečná ustanovení a) V případě souběhu požadovaných termínů nájmu zasedacích místností u jednotlivých nájemců je pronajímatel povinen neprodleně informovat toho nájemce, který na souběžný termín podal Žádost později a domluvit s ním další postup. b) Tato Pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Radou Města Kutná Hora. c) Tato pravidla schválila Rada Města Kutná Hora dne pod číslem usnesení 606/12. Aktualizace pravidel byla schválena Radou města Kutná Hora dne usnesením číslo 597/14. d) Tato Pravidla jsou v listinné podobě k nahlédnutí v Informačním centru Města Kutná Hora a elektronicky zveřejněna na e) Rada Města Kutná Hora je oprávněna měnit obsah Pravidel a příloh, které jsou součástí těchto pravidel. Článek 5 Kontakty Informační centrum Martina Bucifal, DiS Ostraha objektu MP Kutná Hora Oddělení cestovního ruchu a marketingu Ing. Hana Musílková Článek 6 Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Smlouva o krátkodobém pronájmu / nájmu nebytových prostorů SD Ceník pronájmu a služeb souvisejících s užíváním zasedacích místností v Sankturinovském domě

5 Příloha č. 1 - Smlouva o krátkodobém pronájmu / nájmu nebytových prostorů SD S M L O U V A o krátkodobém pronájmu / nájmu nebytových prostorů uzavřená dnešního dne mezi stranami MĚSTO KUTNÁ HORA, se sídlem Havlíčkovo nám. 552, Kutná Hora zastoupené Ing. Hanou Musílkovou, vedoucí oddělení cestovního ruchu a marketingu IČO: DIČ: CZ jako pronajímatel na straně jedné a... jako nájemce na straně druhé I. Město Kutná Hora je vlastníkem domu čp. 377, Palackého náměstí, Kutná Hora. Tato nemovitost je zapsána na LV č pro obec a katastrální území Kutná Hora. II. Touto smlouvou Město Kutná Hora (dále pronajímatel) přenechává... (dále nájemce) do užívání prostory v nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tak v rozsahu: (malý, velký sál, klubovna), za účelem pořádání... III. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou od (datum + hodina) do (datum + hodina) IV. Nebytové prostory se pronajímají za nájemné ve výši... Kč/den (+ 21 % DPH), tj. celkem... Kč (slovy:...). Uvedená částka byla uhrazena v hotovosti na pokladně Informačního centra Města Kutná Hora před podpisem této smlouvy. V. Pronajímatel má ve své pojistné smlouvě pojištěnu budovu v rámci pojištění majetku Města Kutná Hora. Pojištění vybavení, zboží a předmětů vnesených nájemcem do pronajatých prostorů je vůlí nájemcem. VI. Nájemce prohlašuje, že je mu znám stav užívaných prostorů a že je v tomto stavu přejímá. Nájemce bere na vědomí, že nese odpovědnost za poškození pronajatých prostorů. V případě poškození prostorů nájemcem nebo třetí osobou je nájemce toto povinen ohlásit při předání prostorů. Nájemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že náklady spojené s opravou poškozeného majetku mu budou po dokončení prací přefakturovány. VII. Prostory budou nájemci předány dne... pracovníkem Informačního centra Města Kutná Hora. Po skončení doby nájmu se nájemce zavazuje užívané prostory vyklidit a uklizené předat ve stavu, v jakém je převzal dne...do... hod. pracovníkovi Informačního centra Města Kutná Hora.

6 V případě, že nedojde k předání vyklizených prostorů do uvedeného dne a hodiny, zavazuje se nájemce zaplatit smluvní pokutu ve výši ,-- Kč. VIII. Nájemce nesmí přenechat užívané nebytové prostory nebo jejich část do podnájmu jiné fyzické nebo právnické osobě. Nájemce bude užívat nebytové prostory uvedené v čl. II. této smlouvy pouze pro své potřeby a za účelem uvedeným v čl. II. IX. Jakékoliv změny ve způsobu užívání předmětných prostorů nebo doplnění smlouvy je možné provádět pouze písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami. X. Nájemce je povinen plnit úkoly vyplývající ze zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů. XI. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží nájemce a dva pronajímatel. Účastníci této smlouvy prohlašují, že tato je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že jim nejsou známy žádné překážky faktické ani právní, které by bránily jejímu uzavření. Prohlašují dále, že tuto smlouvu neuzavírají v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Před podpisem si účastníci tuto smlouvu řádně přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz připojují své vlastnoruční podpisy. Doložka Město Kutná Hora prohlašuje, že byly splněny veškeré zákonné podmínky pro platnost této nájemní smlouvy, vyplývající ze zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Pronájem nebytových prostorů se řídí Pravidly pro pronájem nebytových prostor schválených Radou města Kutná Hora dne usnesením číslo 606/12. Aktualizace pravidel byla schválena Radou města Kutná Hora dne usnesením číslo 597/14. V Kutné Hoře dne:..... Město Kutná Hora pronajímatel.... nájemce

7 Příloha č.2 - Ceník nájmu a služeb souvisejících s užíváním zasedacích místností v SD Ceny krátkodobých pronájmů 1. patra Sankturinovského domu (SD) ceny včetně DPH Velký sál (68 m2, 50 míst) 450,- Kč/hod ,- Kč/den Malý sál (34 m2, 20-30míst) 250,- Kč/hod ,- Kč/den Klubovna (23 m2, 15 míst) 150,- Kč/hod. 700,- Kč/den Ceny nájmů 1. patra Sankturinovského domu ceny bez DPH do 14 dní do 30 dní za každých dalších započ. 14 dní Velký sál neprodejní akce 1.000,- Kč 2.500,- Kč 1.000,- Kč Velký sál prodejní akce 2.500,- Kč 4.000,- Kč 2.000,- Kč Malý sál neprodejní akce 750,- Kč 1.000,- Kč Malý sál prodejní akce 1.000,- Kč 1.500,- Kč Klubovna 500,- Kč 1.000,- Kč Výstavy, koncerty 1.000,-Kč/1 den Ceny za využití služeb SD (odběr el. energie, dozor při akci apod.) ceny včetně DPH Cena 250,- Kč / hod. Ceny pronajímaného movitého majetku - ceny včetně DPH Prodejní stánek 50,- Kč/den Flipchart 130,- Kč/den Poznámka: v případě krátkodobých pronájmů do 48hod. je ze zákona kalkulováno 21%DPH, v ostatních případech bude o DPH navýšeno nájemné jen pokud je nájemce plátcem DPH. Pronajímatel si zároveň vyhrazuje právo odmítnout pronajmout prostory z důvodu nevhodného sortimentu nebo obsahového zaměření účelu pronájmu.

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky

SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky SMLOUVA o převodu vlastnictví jednotky č I Smluvní strany: 1 městská část Praha 4 se sídlem: Praha 4, Antala Staška 2059/80b, PSČ: 140 46 zastoupená IČ: 00063584 bankovní spojení - Česká spořitelna, as

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule

Pan(í):... trvalé bydliště:... korespondenční adresa: rodné číslo:... email:... telefon:... Čl. I Preambule Rezervační smlouva Obchodní firma: Stavební bytové družstvo Praha sídlo: Střížkovská 1/29a, Praha 8, 180 00 Česká republika zapsané: u Městského soudu Praha, oddíl Dr XCVIII, vložka 22 IČ / DIČ: 00034592

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 12. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 12.06.2012 Přítomni: Dále přítomni: Ověřila: Zapsala: Hosté: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová,

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání.

Náklady při vrácení kontejneru(ů) budou fakturovány ve stejné výši jako při dodání. Smlouva o pronájmu kontejnerů Kontejnery Ostrava s.r.o. Pavlovova 2701/50, 700 30 Ostrava - Zábřeh IČ 27771164, DIČ CZ27771164. Bankovní spojení: číslo účtu 3531011001/5500 www.kontejnery-ostrava.cz kontakt

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Vyřizuje: Mgr. Hana Šollová Tel.: 241 046 908, 776 343 056 e-mail: sollova.hana@kjj.cz Praha dne: 31. 5. 2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 0049/FSO/SoHa/2013 Podlimitní veřejná zakázka na služby s názvem Zajištění

Více

Smlouva o nájmu obytného auta

Smlouva o nájmu obytného auta Smlouva o nájmu obytného auta Bankovní účet: PRONAJÍMATEL NÁJEMCE Aleš Kříž Štíbrova 1214/16 182 00 Praha 8 DIČ 6806081359 Email: kriz@akobytnevozy.cz Telefon: 603 453 396 Bankovní účet: uzavřeli níže

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více