Smlouva o nájmu nebytových prostor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o nájmu nebytových prostor"

Transkript

1 Smlouva o nájmu nebytových prostor podle zákona č. 116/1990 Sb. v platném znění, o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů mezi: Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. se sídlem: Letenská 4, Praha 1 IČ: zastoupený: doc. PhDr. Lubošem Jiráněm, CSc. bankovní spojení: ČNB Praha 1, č.ú.: /0710 (dále jen pronajímatel ) a Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. se sídlem: Letenská 4, Praha 1 IČ: zastoupený: doc. RNDr. Karlem Olivou, Dr. bankovní spojení: KB Praha 1, č.ú.: /100 (dále jen nájemce ) Článek I. Úvodní ustanovení 1. Pronajímatel je výlučným vlastníkem nemovitosti budovy č.p 4/123 a 6/122 na parcele p.č. 123, 124, 125, 126, 127 zapsané na LV č.140, pro obec Praha, katastrální území Malá Strana, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Nemovitost je umístěna na adrese: Letenská 4, Praha 1 Malá Strana, PSČ Pronajímatel i nájemce jsou subjekty dle zákona č. 341/2005 Sb., a jejich společným zřizovatelem je Akademie věd České republiky. Článek II. Předmět a účel nájmu 1.Předmětem nájmu jsou nebytové prostory v budově č. 4/123 a popsané v čl.i této smlouvy. Jedná se o : 1

2 patro místnost výměra m2 využití přízemí 7 5,20 úklid. komora ,10 komunik.prostor 13,30 WC ,60 kancelář ,48 skenery ,67 tel.ústředna ,68 servery 1. patro ,45 kancelář 145 kancelář 30,20 145A vestavěná kanc ,66 kancelář ,80 předsíň ,50 kancelář ,80 kancelář ,80 audio studio 151,2 12,00 WC,chodba , ,95 kancelář ředitele celkem 394, ,39 komunik.prostor 13,30 WC ,81 kancelář ,87 jazyková poradna ,85 kancelář ,35 kancelář 2.patro ,14 kancelář ,41 kancelář ,16 kancelář ,50 kancelář ,46 kancelář 237 kancelář 32, kancelář ,00 předsíň 240 kancelář 44, kancelář ,40 sklad celkem 409,54 Letenská celkem 803,93 2

3 Podlahová plocha objektu ARÚ v Letenské ulici uživatel výměra v m 2 výměra v % ARÚ ,25% ÚJČ ,68% byt 89 2,07% CELKEM ,00%

4 2.Pronajímané prostory jsou vyznačeny barevně v plánku, který tvoří přílohu č.1 a 2 a je nedílnou součástí této smlouvy. 3. Nájemce je oprávněn užívat pronajaté prostory pouze v souladu s jejich stavebním určením a jeho předmětem činnosti. 4. Nájemce je oprávněn užívat společné prostory budovy, zejména pak přístupové a komunikační cesty k pronajatým prostorům, a to v souladu s jejich funkčním určením. Článek III. Povinnosti pronajímatele 1. Pronajímatel přenechává nájemci touto smlouvou prostory ve stavu, v jakém se nebytové prostory nacházejí a v jakém je doposud užíval a užívá. 2. Pronajímatel je povinen po dobu užívání prostor udržovat nemovitost včetně zabudovaných instalací a energetických systémů ve stavu, který nebude bránit užívání prostor dle sjednaného účelu. 3. Pronajímatel zajistí po celou dobu nájmu nerušené užívání nebytových prostor a odpovídá za škody, které nájemci vzniknou v důsledku porušení této povinnosti. Pronajímatel však neodpovídá za závady, které sám nezpůsobil, které nemají příčinu v nemovitosti nebo nebylo v jeho silách je bez zbytečného odkladu odstranit. 4. Pronajímatel je povinen zajistit nájemci po celou dobu nájmu vytápění nebytových prostor, dodávku studené vody, připojení na kanalizaci a možnost odvozu odpadků. 5. Pronajímatel umožní nájemci po celou dobu užívání odběr energií a jiných médií v rozsahu, který si nájemce sám zajistil s příslušnými dodavateli služeb. Článek IV. Povinnosti nájemce 1. Nájemce je povinen platit včas sjednané nájemné, zálohy na úhradu nákladů za služby a ve sjednaném termínu uhradit vyúčtování těchto služeb. 2. Nájemce je povinen provádět na své náklady běžnou údržbu a drobné opravy pronajatých prostor, zejména úklid, malování, mytí oken, apod. 3. Nájemce je povinen dodržovat veškeré zákony a předpisy protipožární ochrany a ochrany zdraví při práci, o ochraně životního prostředí, hygieně, nakládání s odpady a interní předpisy pronajímatele upravující režim provozování předmětu nájmu. 4. Nájemce je povinen umožnit přístup zástupců pronajímatele do pronajatých prostor za účelem kontroly jejich stavu, a to v obvyklé provozní době, v případě naléhavé potřeby i mimo provozní dobu. 3

5 5. Nájemce není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele provádět změny na předmětu nájmu. 6. Nájemce není dále oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele přenechat předmět nájmu do užívání třetí osobě. Článek V. Doba nájmu a zánik nájmu 1. Nájem se sjednává od na dobu neurčitou. 2. Nájem lze ukončit písemnou výpovědí bez udání důvodů. Výpovědní lhůta se sjednává na dobu 6 měsíců. Její počátek je určen prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhému z účastníků smlouvy. Smluvní strany sjednávají jako podmínku účinnosti výpovědi ze strany pronajímatele předchozí písemný souhlas Akademické rady AV ČR. 3. Nájem lze ukončit také písemnou dohodou účastníků smlouvy 4. V případě odstoupení od smlouvy je podmínkou účinnosti odstoupení od smlouvy předchozí písemný souhlas Akademické rady AV ČR. Nájemní vztah zaniká uplynutím 30 dnů po udělení souhlasu Akademickou radou AV ČR. 5. V případě skončení nájmu předá nájemce pronajímateli prostory ve stavu, v jakém je převzal, s přihlédnutím k obvyklému opotřebení. 6. Nájemce je povinen vyklidit pronajaté prostory do 15 dnů od data platného ukončení nájmu, nebude-li sjednáno jinak. Pokud nájemce nevyklidí pronajaté prostory ve sjednané lhůtě, je pronajímatel oprávněn předmětné prostory vyklidit na náklady nájemce. Článek VI. Nájemné a úhrada nákladů za služby 1. Nájemce se zavazuje platit pronajímateli za nájem nebytových prostor vymezených touto smlouvou nájemné ve výši 1,- Kč (slovy:jednakoruna ) ročně. Nájemné je splatné s úhradou první zálohy na běžný rok na účet pronajímatele č: / Pronajímatel je oprávněn jednostranně zvýšit nájemné, pokud dojde k prokazatelnému zvýšení nákladů spojených s výkonem vlastnického práva. Zvýšení je účinné od prvního dne následujícího měsíce po doručení písemného oznámení o zvýšení nájemného. Pronajímatel je na požádání nájemce povinen toto zvýšení doložit. 3. Nájemce je dále povinen hradit náklady za služby spojené s užíváním pronajatých nebytových prostor tj. za spotřebu a dodávku tepla, vodného a stočného, úklid společných prostor, ostrahu objektu a materiál (klíč k propočtu jednotlivých položek viz. níže v textu) Celková výše záloh na služby činí ,- Kč ročně a je splatná čtvrtletně ve výši ,50 Kč. 4

6 Pronajímatel provede vyúčtování záloh dle faktur dodavatelů 1x ročně dle cen těchto služeb účtovaných jejich dodavateli, a to: Podíl nákladů na dodávky tepla a za ostrahu objektu bude vypočten podle poměru podlahových ploch užívaných nájemcem k podlahové ploše užívané ostatními uživateli ( podíl podlahových ploch - viz tabulka níže a výpočet v příloze č. 3). Výše podílu na nákladech za vodné a stočné, úklid společných prostor a spotřeba materiálu je stanovena podílem podle fyzického počtu zaměstnanců nájemce k celkovému fyzickému počtu zaměstnanců pronajímatele a ostatních nájemců. Počet svých zaměstnanců písemně hlásí nájemce pronajímateli vždy k 1.1. daného roku pronájmu (tabulka příloha č. 3 a příloha č. 4). Nájemce si sám hradí spotřebu el. energie v pronajatých prostorách (má vlastní elektroměr) a odvoz pevného domovního odpadu. Případný nedoplatek po provedeném vyúčtování nákladů za služby je nájemce povinen uhradit nejpozději do 14 dnů po obdržení faktury daňového dokladu. Pronajímatel je povinen případný přeplatek vrátit do 14 dnů po provedeném vyúčtování. Podlahová plocha objektu ARÚ v Letenské ulici uživatel výměra v m 2 výměra v % ARÚ ,25% ÚJČ ,68% byt 89 2,07% CELKEM ,00%. 4. Pronajímatel si vyhrazuje právo upravit výši záloh za úhradu nákladů za služby podle vývoje cen na trhu (od dodavatelů). 5. Nájemce je povinen si samostatně hradit náklady spojené s užíváním pronajatých prostor, tj. zejména náklady na malování, mytí oken. 5

7 Článek VII. Rozhodčí doložka Smluvní strany se dohodly, že veškeré případné spory vzniklé mezi nimi z této smlouvy budou rozhodovat s konečnou platností v rozhodčím řízení konaném v sídle jejich zřizovatele - Akademii věd České republiky - tři rozhodci, z nichž po jednom určí každá ze sporných stran ze členů Akademické rady AV ČR, a tito rozhodci určí třetího rozhodce z místopředsedů Akademické rady AV ČR jako předsedu rozhodčí komise. Nezvolí-li některá ze stran smlouvy rozhodce do 30 dní od doručení výzvy druhé strany, nebo nemohou-li se jmenovaní rozhodci ve stejné lhůtě shodnout na osobě předsedy, jmenuje rozhodce nebo předsedu Akademická rada AV ČR. Článek VIII. Další ujednání 1. Pronajímatel je oprávněn provádět v pronajatých prostorách stavební a jiné rekonstrukční práce pouze po dohodě s nájemcem, a to tak, aby byl minimalizován zásah pronajímatele do činnosti nájemce. Nájemce je povinen takový zásah do svých práv z této smlouvy vyplývajících strpět, vyžadují-li to technické, ekonomické, organizační nebo jiné závažné důvody na straně pronajímatele. Nedohodnou-li se účastníci této smlouvy na provádění výše uvedené činnosti pronajímatele v pronajatých prostorách, rozhodne s konečnou platností ve věci zřizovatel obou smluvních stran. 2. Nájemce je povinen průběžně doručovat pronajímateli aktuální seznam svých zaměstnanců, ve kterém je uvedena i doba, ve které jsou zaměstnanci oprávněni vstupovat do pronajatých prostorů. 3. Pronajímatel se zavazuje oznámit a projednat předem s nájemcem všechny úpravy, technická opatření a služby, zejména ty, na jejichž nákladech pořizovacích i provozních bude nájemce participovat. Článek IX. Závěrečná ustanovení 1. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu řádně přečetly a s jejím obsahem souhlasí. 2. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží dva originály a jeden je určen pro potřeby zřizovatele. 6

8 3. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků. Změny smlouvy v souladu se smlouvou a změny identifikačních a obdobných údajů nepodléhají souhlasu AR AV ČR. Přílohy:. 1. plánek umístění pronajatých nebytových prostor NP č plánek umístění pronajatých nebytových prostor NP č Rozpis záloh na náklady spojené s užíváním objektu ARÚP Letenská 4. Přehled pracovníků UJČ v objektu Letenská V Praze dne: V Praze dne: Pronajímatel: Nájemce: Za Akademickou radu AV ČR člen Akademické rady AV ČR 7

9 r.2007 příloha č.3 Rozpis záloh na náklady spojené s užíváním objektu ARÚ Letenská předpokládané ÚJČ položka náklady % Kč služby za rok dodávka tepla ,68% vodné a stočné ,00% úklid spol. prostor ,00% ostraha objektu ,68% materiál WC ,00% nájemné za rok CELKEM CELKEM Počet pracovníků UJČ : 54 35% služby záloha Počet pracovníků ARÚ :100 65% 1, čtvrtletí ,50 Počet prac. UJČ dle tabulky příloha č.4 2, čtvrtletí ,50 3, čtvrtletí ,50 4, čtvrtletí ,50 Celkem ,00

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám

NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám Vzor č. 59: Nájemní smlouva k nebytovým prostorám (1/7) NÁJEMNÍ SMLOUVA k nebytovým prostorám uzavřená podle zák. č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, v platném znění mezi: Václavem

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smluvní strany: Městské kulturní středisko Klatovy se sídlem Domažlická 767, 339 01 Klatovy III IČ: 075060 zastoupené ředitelkou Ing. Věrou Schmidovou, na

Více

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR

SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DG4VA* SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Článek I. Smluvní strany Pronajímatel: Statutární město Opava Se sídlem: Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ: 00300535 DIČ: CZ00300535

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 112/2015 č.j.: 112/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 94 ze dne 11.02.2015 Pronájem nebytového prostoru v domě Radhošťská 9/2017, Praha 3 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH

NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH NÁJEMNÍ SMLOUVA - NÁVRH o nájmu nebytových prostor, o nájmu movitých věci Obec Uhřice, IČ 00281131 se sídlem: Uhřice 91, 679 63 Velké Opatovice zastoupena: Bc. Miroslav Hartl - starosta obce na straně

Více

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list

Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Smluvní vzor Nájemní smlouvy (včetně příloh) Průvodní list Veškeré obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny ve smluvním vzoru nájemní smlouvy (dále také jen vzor smlouvy ), musí být uchazeči v

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

smlouvu o nájmu nebytových prostor

smlouvu o nájmu nebytových prostor SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad se sídlem: Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 75082136 DIČ: CZ75082136 (není plátcem DPH) zastoupená: Ing.

Více

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu nebytových prostor uzavřena v souladu s ustanovením 663 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,

Více

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání (uzavřená dle 2302 NOZ).. (název) se sídlem,. IČO: zastoupen/ jednající.. (dále jen Pronajímatel ) a... (jméno a příjmení) s místem podnikání IČO:... (dále

Více

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor č. j. 5600004543 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podnájmu nebytových prostor Smluvní strany: ČEZ, a. s. sídlo: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 zastoupena: PhDr. Ivo Hlaváč, člen představenstva JUDr. Michaela

Více

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu

t a k t o: Nájemní smlouva I. Předmět nájmu Příloha č. 7 Zásad vzorová nájemní smlouva na pronájem NP doba určitá/neurčitá NÁJEMNÍ SMLOUVA Smlouva číslo: SML-... SZ ÚMČ Praha 15 kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavírají podle ust. 2201

Více

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.)

Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Nájemní smlouva uzavřená dle ust. 2235 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník ( dále jen o.z.) Město Černošice Zastoupeno: Miroslavem Strejčkem, vedoucím odboru Dům s pečovatelskou službou, na

Více

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích.

Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení na pronájem stravovacích zařízení v areálu městského stadionu v Ostravě - Vítkovicích. VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/ LINKA OSTRAVA ZÁBŘEH DNE /10/KV Vrubl / 596 707 300 10.11.2010 SZ E-MAIL vrubl@arena-vitkovice.cz Společnost VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. vyhlašuje výběrové řízení

Více

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu:

uzavírají tuto smlouvu o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu na střeše bytového domu s právem užívat cizí věc za úplatu: Číslo smlouvy: Smlouva o instalaci vysilače k dálkovému šíření internetového signálu v bytovém domě s právem užívat cizí věc za úplatu. uzavřená ve smyslu ustanovení 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A obchodní společnost CPI BYTY, a.s. Číslo nájemní smlouvy: identifikační číslo 262 28 700 sídlo Praha 1, Václavské náměstí 1601/47, PSČ 110 00 oddíl B, vložka 7990 obchodního rejstříku vedeného Městským

Více

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany

Smlouva o nájmu garážového stání č. G x/2013. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA o nájmu nebytového prostoru garážového stání a úhradě služeb spojených s jeho užíváním č. G x / 2013 uzavřená dle zákona č. 40/1964 Sb. a zákona č.116/1990 Sb., vše ve znění pozdějších předpisů

Více

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911

N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 N á j e m n í s m l o u v a č. 9/11 VS 8011000911 Smluvní strany: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 Zapsána v obchodním rejstříku

Více

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx

Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Návrh nájemní smlouvy WISPI č. xxxxxxx Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm sídlo: Palackého 147, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm IČ : 00098604 DIČ: CZ00098604 bankovní spojení : KB Rožnov p/r

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor RK-28-2012-58, RK-28-2012-xx, př. 1 př. 1 Počet počet stran: 20 stran: 20 Smlouva o podnájmu nebytových prostor Název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace Sídlo: Vrchlického 59, 586 33 Jihlava IČ:

Více

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.:

VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: VZOROVÁ SMLOUVA O NÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR reg. c.: uzavrená dle zákona c. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znení pozdejších predpisu a v souladu se zákonem c. 219/2000 Sb., o majetku

Více

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s.

S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. S m l o u v a č. o n á j m u n e b y t o v ý c h p r o s t o r v objektu HYBLER GROUP, a.s. 1. Smluvní strany: 1.1. HYBLER GROUP, a.s. se sídlem Riegrovo nám. 15, 513 01 Semily IČO: 252 73 850, DIČ: CZ25273850

Více

N Á J E M N Í S M L O U V A

N Á J E M N Í S M L O U V A N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. 685 a násl. občanského zákoníku mezi níže uvedenými smluvními stranami BUDE DOPLNENO a BUDE DOPLNENO (dále jako pronajímatel)

Více

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00

STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 STANOVY DRUŽSTVA Bytové družstvo Aristoteles, IČO: 017 30 762, se sídlem Brno, PSČ 619 00 Část I. Článek 1. Základní ustanovení 1. Obchodní firma : Bytové družstvo Aristoteles.------------------------------------------------------------------------

Více

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí

STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí STANOVY Bytového družstva Braník-Podolí ve znění z 29.5.2014 1 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Právní postavení (1) Bytové družstvo Braník - Podolí je podle zákona o obchodních společnostech a

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 V Praze dne 22. října 2012 Č. j.:mf-57477/2012/13-1 Věc: Výzva k předložení nabídky do veřejné zakázky Komerční

Více

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU SMLOUVA O NÁJMU BYTU NA DOBU URČITOU Alfa, s.r.o., IČO 487 22 131 sídlem Václavské náměstí 25, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany

uzavřená podle 2430 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sbve znění platných změn Smluvní strany Mandátní smlouva strana 1 z 16 Příkazní smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (dále jen smlouva)

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely podle ustanovení 50a zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více