Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce"

Transkript

1 ROČNÍK 23 DUBEN 2013 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Odbor sociálních služeb pečuje o seniory Diecézní charita Brno Fotbalisté Zbrojovky slaví 100 let Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce Zní to skoro neuvěřitelně, ale bazény na veřejném koupališti Dobrovského ulici v Králově Poli už mají za sebou přes 50 let provozu. Byly vybudovány v akci Z a veřejnost se zde poprvé osvěžila v roce V letošním roce zůstanou bazény na koupališti Dobrovského uzavřeny z důvodu jejich rekonstrukce a kompletní výměny bazénové technologie. Akcent bude při rekonstrukci kladen na odpočinkovo-rekreační funkci areálu. V rámci této akce bude provedena především generální oprava bazénů a zrekonstruován technologický objekt vč. výměny technologie čištění a úpravy vody a provedeny nově veškeré technologické rozvody k bazénům. Plochy kolem bazénů budou nově vydlážděny, bude provedena revitalizace stávající zeleně a výsadba nové vzrostlé zeleně a položen nový travní koberec. Předpokládaná výše investice je 27 mil. Kč bez DPH. Slavnostní otevření rekonstruovaných bazénů je plánováno na rok Z důvodu havarijního stavu bazénů, rekonstrukce bazénů a bazénových technologií a dále z důvodu rekonstrukce objektu Dobrovského 29 bude letní provoz koupaliště Dobrovského zrušen. Co bazény na Dobráku čeká? Plavecký bazén, který byl již v předchozích sezónách z havarijních důvodů uzavřen, bude zkrácen z neplnohodnotné délky 49,80 m na 40 m. Díky tomu bude mezi bazény větší odpočinková plocha pro umístění lehátek. Pod touto plochou vznikne akumulační a retenční nádrž. Bude provedena celková oprava železobetonové konstrukce stěn bazénu a jeho dno bude vyvýšeno nadbetonováním, takže hloubka v bazénu bude 1,2 až 1,6 m. Snížení hloubky bazénu znamená lepší prohřátí vody a její nižší spotřebu, samozřejmě při splnění všech hygienických požadavků. Při rekonstrukci plaveckého bazénu bylo pamatováno i na handicapované návštěvníky a bazén bude vybaven hydraulickým zvedákem, který jim umožní vstup do vody. Stávající rekreační bazén rovněž projde změnou. Bude rozdělen na 3 samostatné bazény a i zde budou vyvýšena dna s ohledem na jejich nový účel. Vznikne zde brouzdaliště s hloubkou 0,1 0,3 m, bazén pro neplavce hluboký 0,45 0,75 m a bazén pro plavce a dojezd tobogánu, který bude mít hloubku 1,0 1,45 m. U tohoto kombinovaného bazénu bude provedena stavební a technologická příprava pro budoucí instalaci vodních atrakcí. V této fázi rekonstrukce bazénů se však atrakce (tobogán), instalovat nebudou. Aby bylo vyhověno současným hygienickým předpisům, budou stávající stěnové přepady vody v bazénech nahrazeny přelivnými žlábky. Každý bazén bude nově napojen na samostatný okruh pro dávkování přečištěné vody, takže bude např. v brouzdališti bez obtíží možno zajistit častější výměnu vody v souladu s hygienickými předpisy. Nově instalovaný trávník v areálu koupaliště bude zavlažován automatickým závlahovým systémem. Voda pro něj bude čerpána z retenční nádrže, do které jsou svedeny veškeré dešťové vody. V případě jejího nedostatku bude využita odpadní voda z brodítka. Stávající nevzhledný plot oddělující travnaté plochy pro ležení od dlážděných ploch kolem bazénů bude odstraněn a nahrazen 3 m širokým dělícím pásem ostrohranného kameniva doplněným vybranými druhy travin. Přístup k bazénům bude možný přes nová nerezová brodítka osazená sprchami, z nichž jedno je v bezbariérovém provedení. Motto měsíce: Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. P. Bonnard Věděli jste, že autorský kolektiv Památníku Králova Pole vydaného v roce 1926 v kapitole Tělesná výchova uvádí: Druhé, neméně důležité zařízení pro děti a dospělé koupaliště schází u nás úplně. V rybníku u Resslovy ul. mívala Kadetka plovárnu, která bývala za poplatek přístupna širšímu obyvatelstvu. Za války plovárna shnila a zanešený rybník se zaváží. Různé tělovýchovné korporace pokoušely se již několikráte odpomoci tomuto pro Královo Pole velmi zahanbujícímu nedostatku, leč finanční obtíže byly takového rázu, že plány zůstaly neuskutečněny. Autor kapitoly volá kompetentní orgány k realizaci řádně vypravených letních lázních snad na Ponávce nad městem. otcem Dobráku je Jugo Machař? V roce 1954 se přiženil do Králova Pole na Dobrovského ulici, kde potom žil téměř třicet let. Z okna se díval na dvě nevyužité protipožární nádrže pětadvacítky naproti přes ulici, a protože rád plaval, napadlo ho, že by zde mohlo být docela hezké koupaliště. Nápad proměnil ve skutek. Ve volném čase vypracoval celkovou koncepci, do které zahrnul nejen dva stávající bazény, ale i brouzdaliště, šatny, odpočinkové plochy, strojovnu, technické vybavení Sám zde při budování areálu odpracoval desítky hodin. Po dobudování koupaliště zde působil jako plavčík, hlídač, opravář, někdy i strojník. Dohlížel na čistotu vody a inicioval modré nátěry bazénů, jak je znal z Maďarska. Podrobně byl Jugo Machař představen v Královopolských listech č. 1/ 2007 nejenom jako otec Dobráku, ale i jako malíř, vystavující své práce též v Malé královopolské galerii. (op), vizualizace: Architektonický ateliér HiARCH spol. s r. o., foto: archiv Koupaliště Dobrák KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje 39., 40. a 41. schůze RMČ Brno-Královo Pole 6. února se uskutečnila 39. schůze Rady MČ Brno-Královo Pole. K dalším jednáním radní zasedli 20. února a 4. března Radní na svém jednání např. schválili zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci regenerace objektu MŠ Chodská 15. Vybrali např. také nejvhodnější nabídku pro stavební práce Oprava rozvodů ZTI a plynu a opatření proti zmírnění vlhkosti v BD Palackého tř. 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144. Schválili pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Botanická 61 za účelem užívání jako sběrna prádla, žehlírna, mandlovna, prodejna pracích a čisticích prostředků, mimo prodej tabákových výrobků a tiskovin. Jako náhradní byl schválen pronájem tohoto prostoru za účelem užívání jako cukrárna. Schválili také mj. plán zahradních úprav na veřejných prostranstvích hrazených z rozpočtu MČ Brno- Královo Pole na rok Souhlasili s realizací projektu Sportovně rekreační plocha Kartouzská, Brno v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna Sportovní infrastruktura, aktivita B): regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Radní souhlasili s vyhlášením konkurzního řízení Radou města Brna na obsazení míst ředitelek MŠ Chodská 15 a Purkyňova 21, které jsou ke dni účinnosti novely školského zákona na pozici ředitelky školy nepřetržitě v rozmezí 3 až 6 let. RMČ vzala na vědomí rozpis schváleného rozpočtu hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok Schválili návrh na zakoupení věcných darů pro děti z MČ Královo Pole umístěné v dětských domovech, schválili provádění programů primární prevence patologických jevů v základních školách naší městské části pořádané Sdružením Podané ruce. Schválili návrh ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost Mgr. Janě Linhartové, učitelce ZŠ na Slovanském nám. 2 u příležitosti Dne učitelů v roce 2013, které uděluje Rada města Brna. Radní například také vybrali nejvhodnější nabídku na stavební práce Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku Kosmova a Palackého tř. a vstupu do bytového domu Kosmova 1. Úplné zápisy ze 39., 40. a 41. schůze RMČ naleznete na (red) POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Splatnost místního poplatku za komunální odpad je Stejně jako předchozí roky jsou od do otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3 a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šumavská 33. Poplatek můžete uhradit 1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte prosíme pokladní hodiny! (po, st: a ; út: a , čt: a , pá: ) 2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna 3. bezhotovostně na č. účtu: /5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME. Poplatek činí v letošním roce 675 Kč na poplatníka a rok. Poplatníkem je: 1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně, 2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie, 3) fyzická osoba vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba, 4) fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatníci pod body 2 4 mají ohlašovací povinnost. Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka). Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na nebo na tel.: Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro VENČENÍ PSŮ MÁ SVÁ PRAVIDLA Situace se každý rok opakuje-roztaje sníh a na pásech silniční zeleně se objeví nehezká vizitka, kterou zde po svých psech nechávají jejich majitelé. Řeč je o psích exkrementech. A to i přes to, že obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství jednoznačně říká, že osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je povinna neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněnými zvířetem. Četné stížnosti jsou např. na lokalitu Střední a Skřivanova. Na ulici Střední v úseku Skřivanova Rybníček byli psi tradičně venčeni na širokém pásu zeleně, kde jsou v současné době budována nová parkovací místa. Nyní se pejskaři přesunuli před rodinné domky. Někteří sice po svých pejscích uklízejí, ale zápach moči z trávníku, chodníků či rohů objektů obtěžuje obyvatele přilehlých domů. Mnozí zdejší obyvatelé oprávněně venčení psů před svými domy nechtějí. A tato situace je obdobná i v jiných částech Králova Pole. ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťuje několikrát za rok výhrab těchto silničních pásů zeleně s cílem nahromaděné psí exkrementy odstranit. Zimní výhrab bývá dle průběhu zimy organizován obvykle v únoru, letos díky bohaté sněhové nadílce proběhl v březnu. Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích vymezuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009. Stojí za to připomenout, že mezi základní povinnosti patří mít psa na veřejném prostranství na vodítku, pokud pes na vodítku není, musí mít náhubek. Pes musí být pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby, která ho doprovází, a vždy musí mít evidenční známku. Volný pohyb psů bez náhubku i bez vodítka je možný jen ve vymezených výbězích pro psy ale i zde platí, že musí být pod přímým dohledem a vlivem osoby, která je doprovází. A samozřejmě platí i povinnost po svém pejskovi uklízet. Příloha č. 1 vyhlášky č. 21/2009 jasně vymezuje, kde místa pro volný pohyb psů ve městě Brně Výběh na ul. A. Macka hledat. Nutno podotknout, že Královo Pole jich má 10, čímž se spolu s Bystrcí řadí na pomyslné 1. místo v žebříčku četnosti výběhů pro psy. V několika městských částech je nenajdete vůbec. (výčet výběhů pro psy v Kr. Poli je uveden níže). Příloha č. 2 vymezuje místa, kam je psům vstup zakázán. Obecně lze shrnout, že v naší městské části se jedná o veškerá dětská hřiště a sportoviště, parky a další určené lokality (např. travnatá plocha před MŠ Herčíkova 12 a Chodská 15, vnitrobloky Herčíkova a Bystřinova 6 20, zeleň ve vnitroblocích lichých čísel ul. Božetěchova ). Po dohodě vedení naší MČ s městskou policií revír Pole bude věnována zvýšená pozornost dodržování této vyhlášky včetně udělování pokut. Místa pro volný pohyb psů v Králově Poli: Humna vymezená část travnaté plochy podél radiály Sportovní mezi bývalou ulicí Milíčovou a Reissigovou A. Macka železniční násep od Palackého tř. po celé délce k ul. Poděbradově Královopolská travnatý svah pod komunikací, levá strana ve směru k Žabovřeskám až po podchod Hradecké radiály Purkyňova travnatý pás podél parkoviště od ulice Červinkovy až k vjezdu do sídliště Herčíkova Srbská pata svahu z vnitrobloku ulice Ramešovy a Hlaváčkovy Dalimilova travnatá plocha mezi sjezdem na Svitavskou radiálou z Palackého třídy a domem Palackého tř. 68 oplocený výběh pro psy Parčík u nádraží ČD Královo Pole zadní část parku od podchodu na ul. Myslínovu po sjezd z komunikace Křižíkovy na Svitavskou radiálu Křižíkova Mojmírovo nám. travnatá plocha na pravé straně komunikace směr Královopolská strojírna, vymezena ul. Košinovou a Mojmírovým nám. Křižíkova pata svahu tratě ČD nad velkým parkovištěm naproti Královopolské strojírně Oplocená zahrada bývalých jeslí Herčíkova 10. Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici na Text a foto: (op) 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

3 ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PEÈUJE O SENIORY Součástí odboru sociálních služeb je: Pečovatelská služba Denní stacionář Odlehčovací služba Kuchyň s jídelnou pro důchodce Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní. Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí podlahy, mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťujeme obstarávání nákupů, pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla, mytí nádobí, pomoc při osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem v domácnosti Stále častěji je také poskytována pomoc při podání jídla. Nejvíce využívanou službou je dovážka obědů auty pečovatelské služby. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a. Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14. Prádelny jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti a pereme také prádlo nutné k zajištění provozu pečovatelské služby. Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je nelze zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj zdravotní stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a pedikúru. Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře. Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006 Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí. Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně-Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře, Ořešíně, Jehnicích, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově. V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází Denní stacionář a Odlehčovací služba. Denní stacionář (Domovinka) umožňuje rodinám, které pečují o staré občany, svěřit tuto péči pracovnicím pečovatelské služby po dobu, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání. Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí a chybí jim kontakt se společenským prostředím. Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz Denního stacionáře je jen v pracovní dny. Úhrada pobytu na Denním stacionáři činí 10 Kč/hod. Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) lůžkové zařízení: umožňuje péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém zařízení, není pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám, které pečují o seniory, pobyt těchto seniorů na přechodném pobytu po dobu jejich dovolené, nemoci, při rekonstrukci bytu po dobu až 3 měsíců. Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po 24 hodin. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč. Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti. Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11. Cena oběda je 50 Kč a večeře 43 Kč. V kuchyni se připravuje normální strava, žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty PS, nebo je možné ji sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů. Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svých domácnostech, co nejblíže svým blízkým. Snažíme se, aby služby, které poskytujeme, byly kvalitní a na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci odboru sociálních služeb mají potřebnou kvalifikaci k výkonu své práce. Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, volejte pro více informací na tel.: , (red), foto: (op) Denní stacionář HAZARD KRÁLOVO POLE OMEZILO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE Večerní procházka královopolskou hlavní třídou působí jako z jiného světa. Blikající neony mámí kolemjdoucí vstoupit do světa hazardních her za vidinou snadného zisku. Přitom ze statistiky Ministerstva financí je zřejmé, že tím, kdo vyhrává a bohatne, rozhodně není ten, kdo přišel o peníze hrát. V roce 2011 bylo podle zveřejněných údajů vloženo v ČR do hry 126,8 mld. Kč, přičemž vyplaceno bylo na výhrách 95,7 mld. Kč. Loterie a jiné hry definuje zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění posledních předpisů (dále jen zákon o loteriích). Zastupitelstvo MČ Královo Pole v říjnu 2011 schválilo maximální možnou míru omezení hazardu, nejpřísnější v Brně. Oporu našlo v 50 odst. 4 zákona o loteriích, který umožňuje úplně zakázat provozování zákonem vyjmenovaných loterií i jiných podobných her na celém území obce. Jeho stanovisko se promítlo do novely vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her č. 18/2011 (dále jen vyhláška), která nabyla účinnosti již Na veřejně přístupných místech v Králově Poli je podle ní zakázáno provozovat tzv. výherní hrací přístroje. VHP k dnešnímu dni nejsou v Kr. Poli provozovány vůbec. (Provozování výherních hracích přístrojů spadá do kompetence obcí, tedy ÚMČ Brno- Královo Pole a po vydání vyhlášky již nebylo zdejším úřadem vydáno žádné povolení k provozu. Výherní hrací přístroje byly nahrazeny moderními herními zařízeními viz dále, jejichž provozování schvaluje MFČR.) Vyhláška dále zakazuje interaktivní videoloterijní terminály, lokální loterijní systémy a loterie a jiné podobné hry, dále sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v jedné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny, a v neposlední řadě i turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet. Sázkové hry provozované v hernách (kasinech) a loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu jsou vyhláškou také zakázány. V případě, že bylo ze strany MF ČR uděleno povolení k provozování vyjmenovaných herních zařízení před , omezení plynoucí z vyhlášky se na ně nevztahují do Totéž platí i v dalších případech specifikovaných zákonem o loteriích. (op) Starožitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá růže; tram. 12 zastávka Konopná)! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti VHOTOVOSTI! OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY DO R ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY, PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE, BANKOVKY VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU (figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky, vykuřovadla ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI! TEL.: ! OTEVŘENO: Po Čt Pá PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME DÁRKY, DÁREČKY dárková keramika, hrníčky, andílci, léčivé kameny, náhrdelníky, náramky a jiné výrobky z kamenů úžasné ozdobné svíčky Yankee Candle, Unipar léčivé bylinné nápoje s alkoholem i bez, vína a vínečka, dárkové čaje, kávy, čokolády a jiné cukrovinky dárky, dárečky pro blízké i vzdálené, malé i velké, drahé i příbuzné Navštivte naši prodejnu a využijte slevu k jednomu nákupu 20 % po předložení tohoto kupónu, slevy se však nesčítají a platí do Palackého třída 43, Brno-Královo Pole Po Pá v sobotu hod. SLEVA 20 % KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 3

4 PARK NA KARTOUZSKÉ DOZNÁ ZMĚNY O skutečnosti, že se v parku na ulici Kartouzské pod areálem VFU chytají změny, jsme vás již dříve informovali v souvislosti se záměrem na vybudování hřiště na městský parkour v horní části léto lokality. V souvislosti s prováděnou údržbou zeleně v tomto parku, včetně několika asanací havarijních stromů a probírek porostů, se začaly objevovat dotazy občanů, co se bude v parku dít dál. I když uvedená údržba zeleně není přímou souvislostí, přece jen něco nového zde městská část chystá. Městská část Královo Pole se připojila k výzvě k předkládání projektů do Integrovaného plánu rozvoje města s názvem Zvyšování kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti v projektové oblasti Sportovní infrastruktura Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Byla zpracována tzv. studie proveditelnosti na projekt Sportovně rekreační plochu Kartouzská včetně dokumentace pro stavební povolení na tuto akci. Projekt řeší zkvalitnění parku při ul. Kartouzská v celém jeho rozsahu (cca m 2 ). Cílem je obohatit a obnovit jeho programovou náplň pro různé skupiny návštěvníků. Jaké změny tedy park čekají? Zrušeno bude stávající staré pískoviště a odstraněna bude i kovová průlezka v jeho blízkosti. Nově zde budou instalována odpočívadla s lavicemi proti sobě, aby si zde mohli posedět senioři, kteří obývají přilehlý dům s pečovatelskou službou. Další změnou bude odstranění dosloužilých polokruhových odpočívadel, místo nich budou podél chodníku, jenž tímto prostorem vede, lavice a samozřejmě i odpadkové koše. Dále je podél chodníku navržena nízká betonová zídka, která může sloužit k posezení na několika místech bude osazena dřevěnými sedáky. Zídka vyřeší také smývání zeminy ze svahu na chodník, které je pro tuto lokalitu s příkrými svahy ve směru k VFU typické. Aby park působil uzavřenějším dojmem, budou podél vozovky, kde nejenom podélně stojí auta, ale jsou zde rozmístěny i popelnice, instalovány clonící drátěné sestavy, po nichž se budou pnout popínavé rostliny. Nový koncept nezapomíná ani na sport a to pro všechny kategorie dětí, mládeže a rekreačních sportovců. Ve střední části areálu při ulici Domažlické budou hřiště. Hřiště sportovní bude vybaveno koši na basketbal, stojany na odbíjenou, nohejbal, brankami na florbal nebo malou kopanou. Hřiště pro odrostlejší děti bude vybaveno lanovým programem a nízkou horizontální cvičnou šplhací stěnou. Hřiště pro menší děti bude vybaveno hopsadly, péráky, houpačkami apod. Samozřejmě bude řešena i zeleň, například staré dožívající jírovce podél ulice Kartouzské budou vyměněny za jírovce červené, méně náchylné na klíněnku. Svahy budou osázeny půdopokryvnými porosty keřů pro zmírnění vodní eroze, v celém parku bude obnoven trávník. V případě, že se podaří získat dotace na tento projekt, jeho realizace proběhne v roce Zda-li se tento projekt dostane mezi vybrané, budeme vědět v průběhu jara Mimo tento projekt bude v této lokalitě na jaře tohoto roku zahájena realizace hřiště pro fitness a parkour, předpokládaná výše investice na tuto akci je 2 mil. Kč vč. DPH. Současně je plánováno rozšíření veřejného osvětlení v horní části parku jako další investice městské části do tohoto prostoru. Text a foto: (op) VEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Pod záštitou městské části Brno-Královo Pole se v pátek 1. března konal v Kulturním centru Semilasso již pátý benefiční ples pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK, nesoucí letos název Večer splněných přání. Jeho čestnými hosty byli patroni projektu Cyklisté dětem Ján Svorada a Pavel Padrnos. Hudební doprovod v podání skupiny Brand new band, exhibiční vystoupení skvělých gymnastek skupiny Womens SK MG Mantila Brno Emil s, bohatá tombola i sympatičtí průvodci večerem herečka a zpěvačka Hanka Holišová a sportovní moderátor Pavel Mrázek zajisté přispěli k příjemné atmosféře akce. Ke stěžejní části programu patřila dražba olympijských gumáků od olympijského vítěze v horských kolech Jardy Kulhavého a bicyklu a zarámovaného podepsaného dresu mistra světa v cyklokrosu Zdeňka Štybara. Krátce po zahájení plesu byla k mikrofonu pozvána Ing. Andrea Pazderová, místostarostka městské části Brno-Královo Pole, která se též akce účastnila. Pozdravila hosty a na otázku moderátora, proč naše městská část podporuje již pátým rokem NF KR- TEK, odpověděla, že je tomu tak díky osvícenosti královopolských zastupitelů, kteří mají srdce na správném místě. Dále převzali ona i sponzoři každý po obrázku vytvořeném dětmi hospitalizovanými s nádorovým onemocněním na onkologii v dětské nemocnici v Brně. Výtěžek ve výši Kč (výnos ze všech ročníků konaných plesů dosahuje Kč) bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK na Fond splněných přání. Na základě spolupráce s odborným personálem Kliniky dětské onkologie FN Brno a rodiči onkologicky nemocných pacientů budou splněna přání patnácti vybraných dětí, jejichž příběhy i osobní přání (např.: Šimonek, patnáct měsíců moc bych si přál svoji první dospěláckou postel; Klaudinka, šest let výlet za zvířátky s mojí rodinou; Filípek, tři roky dětské kolo; Nelinka, tři roky panenku s výbavičkou a malou komodu) byly umístěny na panelech v předsálí. Naplňovány budou i potřeby dalších nemocných dětí. Jana Novotná, foto: Jan Brychta 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

5 HLEDÁME SPRÁVCE HŘIŠTĚ ÚMČ Brno-Královo Pole hledá správce nově zrekonstruovaného hřiště ve vnitrobloku Purkyňova-Hradecká (zamykání, odemykání, dohlídka nad provozem hřiště apod.). Finanční odměna na základě dohody o provedení práce. Vhodné i pro důchodce. Zájemci ať se hlásí do na u: nebo písemně prostřednictvím podatelny. Prázdninový provoz v MŠ a ZŠ v Brně-Králově Poli Mateřské školy Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku. Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle novely školského zákona č. 472/2011 Sb. lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole. Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podali nejpozději do V průběhu měsíců červenec a srpen 2013 se uskuteční rekonstrukce budovy a zahrady MŠ, Brno, Chodská 15, takže tato škola nebude v provozu. Prázdninový provoz nezajišťují dvě mateřské školy (MŠ a ZŠ, Brno, Staňkova 14, MŠ, Brno, Vackova 70), které nemají školní kuchyni (nemají stravování). V průběhu prázdnin tak bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnový týden budou školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65 Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12 Mateřská škola, Brno, Purkyňova Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66 Mateřská škola, Brno, Herčíkova Mateřská škola, Brno, Chodská Mateřská škola, Brno, Bulharská MŠ uzavřeny příprava na zahájení školního roku Základní školy Základní školy na ulici Botanická 70, Herčíkova 19, Košinova 22, Slovanském nám. 2 a Staňkova 14 nebudou zajišťovat prázdninový provoz školních družin. Na základě vyhlášky č. 279/2012, Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ředitel školy po projednání se zřizovatelem může přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Důvodem je velmi malý zájem o činnost školní družiny v měsících červenci a srpnu. Školní družiny základních škol budou otevřeny až poslední týden před začátkem školního roku, a to dle zájmu rodičů a dispozic ředitele příslušné základní školy. V případě zájmu mohou rodiče přihlásit děti do Střediska volného času Lužánky na Lidické 50 nebo v několika Domech dětí a mládeže v Brně, kde obdrží informace o pestrém programu, který připravují pro děti o letních prázdninách. V Lužánkách každoročně pořádají nejrůznější tábory, soustředění, kurzy, dílny a příměstské tábory pro děti a mládež. Informace na nebo na recepci SVČ Lužánky, kde najdete letáčky i od jiných pořadatelů. PhDr. Libuše Sedláčková ŠKODA Vás připraví na jaro Čeká Vás profesionální jarní péče u ŠKODA prodejce v AUTONOVĚ BRNO Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid. Nabízíme Vám vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních na letní kola. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTONOVA BRNO s.r.o. Masná Brno ZÁPIS dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCIÁNKA 6 Zápis se uskuteční ve čtvrtek od 9 do 15 hod. v areálu Centra Kociánka, v pavilonu A Přijímáme děti zpravidla ve věku 3 6 let, a to zejména se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vzděláváme především děti s tělesným postižením, a to různé formy DMO, ADHD, VVV, rozštěpy páteře, progresivní svalovou dystrofií, klienty s více vadami aj. Dále přijímáme děti s poúrazovými stavy, sníženou imunitou, zdravotně oslabené dodržujeme šetřící režim, respektujeme specifické odlišnosti a individuální možnosti dětí děti jsou zařazeny v různých typech pobytu (denní, týdenní, celoroční, nepravidelná školní docházka a diagnostický pobyt) nabízíme možnost nezávazné prohlídky prostor MŠ dále je možné využít služeb Centra Kociánka rehabilitace, ergoterapie, hipoterapie. V MŠ pravidelně probíhá individuálně logopedie, canisterapie. Kontakt: Mgr. Iva Daňková, tel.: Mateřská a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 KOLIK JE KRÁLOVOPOLÁKŮ Na konci února letošního roku byly zveřejněny výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v březnu roku Výsledky praví, že k rozhodnému datu bylo v naší republice celkem obyvatel, z toho mužů a žen. Shromážděná data uvádějí, že v Brně je podle definitivních výsledků sčítání obyvatel, z toho mužů a žen. V naší městské části žije obyvatel, z toho mužů, žen, obyvatel ve věku 0 14 let, ve věku let, ve věku 65 a více let. Ekonomicky aktivních je , z toho zaměstnaných , obydlených domů 2 529, obydlených bytů Z výsledků plyne, že Královo Pole je v rámci města Brna třetí nejlidnatější městskou částí: 1. Brno-střed obyvatel 2. Brno sever obyvatel 3. Brno-Královo Pole obyvatel Pozn. Rozhodným okamžikem Sčítání lidu, domů a bytů byla půlnoc z 25. na 26. března (op), zdroj: čsú Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 5

6 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Den otevřených dveří Žákovský večer Přijímací zkoušky Absolventský koncert foyer Besedního domu Vernisáž výstavy s názvem Vítězslava Besední dům Slavnostní koncert k 55. výročí založení školy Žákovský večer Přijímací zkoušky TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ, Purkyňova 105, Brno Otevřeno: út ne 9 17 hod., v pondělí zavřeno otevřeno, tel.: , Program na měsíc duben 2013 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna; Letecké motory. STEREOVIZE Rusko Moskva (staré snímky) VÝSTAVY Vynálezci a vynálezy (do ) Kočárky ( ) Jan Drtina život a dílo ( ) Stopy na Dhaulagiri ( ) Kamera obscura ( ) AKCE Vítání jara koncert v prostorách Konzervatoře Brno ( ) Jaro na mlýně, Vodní mlýn ve Slupi ( ) Dílna k výstavě Vynálezci a vynálezy ( ) Víkend Tiffany výtvarně technická dílna ( ) Den otevřených dveří MHD, Řečkovice ( ) Cesa (do ) Technické památky Areál čs. opevnění Šatov, Kovárna v Těšanech, Stará huť u Adamova, Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou ŘÁDKOVÁ INZERCE OPRAVY bytových rozvodů, výměny zásuvek a vypínačů, montáže el. svítidel, úpravy bytových instalací včetně zapravení, tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: hodin. Tel.: POCTIVÁ mokrá pedikúra a manikúra v budově plastické chirurgie LAUERA, Bulharská 29, Brno. Tel.: , Šárka Křenková ELEKTROINSTALACE opravy, pohotovostní opravy, tel.: AKCE kadeřnictví Lenka v Králově Poli, Blahoslavova 41, trvalá, barvení, melír včetně mytí, střihu, foukané po 500 Kč. Na objednávku, tel.: Pracovní doba záleží na Vás ŽALUZIE opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Žaluzie Hanák, tel.: KOMPLETNÍ stomatologická péče včetně bělení zubů, bezbariérový přístup, poliklinika Dobrovského, II. patro, tel.: PRODÁM auto ŠKODA FAVORIT v dobrém stavu a elektrické radiátory, tel.: (nechat déle zvonit) DĚTSKÉ TÁBORY DRAK, Křižanov taneční, sportovní, výtvarné. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 7 let. Tel.: , Provádíme opravy a servis výpočetní techniky, především pozáruční servis notebooků, stolních počítačů a kancelářské techniky. Servisujeme i veškerou spotřební elektroniku, včetně bílé elektroniky. Naši pracovníci provádějí jak softwarové, tak hardwarové opravy, instalace a konfigurace systémů. Nabízíme servisní zásah přímo u Vás doma, či ve Vaší kanceláři, a to včetně správy sítí, či připojení k internetu. ServisPocitacuBrno.cz, tel: , PRONAJMU, nebo prodám garáž ve vícepodlažní budově na ulici Herčíkova. Tel.: NABÍZÍM pěknou zahradu v Brně na Kociánce Zaječí hora, nájem městu 800 Kč za rok, za odstupné Kč (chata z Hornbachu, gril, oplocení aj.), tel.: SEMILASSO JAZZFESTBRNO 2013 CPR Trio featuring Russell Carter, Ondřej Pivec, Karel Růžička Jr., The Trio of OZ featuring Rachel Z and Omar Hakim (USA) VEČER LEGEND No.8 AC/DC rev., LED ZEPPELIN rev., MOTORHEAD rev VEČER LEGEND No.8 IRON MAIDEN rev., JUDAS PRIEST rev., METALLICA rev., BLAZE BAYLEY osobně KRÁLOVOPOLKA taneční odpoledne s dechovkou Student párty HARLEJ + ŠKWOR JAZZFESTBRNO 2013 Nikolaj Nikitin Quartet featuring Patches Stewart (SK/USA), Rez Abbasi Trio + special guests David Binney and Nantha Kumar (IND/USA) CITRON Radegast & Plni energie tour a Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: , Otevřeno po pá hod Milan BRINKER (Praha) Skrytá identita vernisáž v 17 h ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ Možnosti kresby PĚT KOČEK vernisáž v úterý v 17 hodin Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace CIRKUS KOCIÁNO CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ DIVADELNÍ DÍLNY BEZ BARIÉR KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA CIRKUS KOCIÁNO CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY SCHVÁLNIČKY Gruppe 07 (FF MU) a Doppel L (PdF MU) VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH Můžete je donést do budovy Radnice Královo Pole, vchod z ulice Husitské v pátek 26.dubna od 13:00 do 17:00 hod a v sobotu 27.dubna od 9:00 do 12:00 hod 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

7 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ PŘIRODNÍ ZAHRADA U SMRKU BRNĚNSKÉ DNY PRO ZEMI: Happening nevidomých klientů a hostů TyfloCentra Brno Děti a jarní zahrada program pro děti MŠ Den pro Zemi oslavy Země ve všech jejích podobách. Vícegenerační hravé hudební pohybové výtvarné i poznávací činnosti vhodné pro rodiče s dětmi. Maňáskové divadýlko. Posezení u ohýnku POZVÁNKA Dne 25. dubna 2013 v 15 hod. se bude konat u památníku osvoboditelů na Božetěchově ulici v Králově Poli pietní akt k uctění památky padlých vojáků. 8. Příhraniční slavnosti Letošní Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky se uskuteční 30. dubna v sadech Národního odboje v parku před klubem v Šelepově ulici od hodin. Již poosmé budou připomenuti brněnští odbojáři, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města. Letos to budou ti, kteří byli popraveni či umučeni v roce Po položení kytic u pomníku budou uctěni brněnští odbojáři i osvoboditelé Brna hudbou všech žánrů. Půjde o Big Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka. Ten bude prvním z oceněných studiobarbara jubilantů, kteří se narodili v témže roce, představí se zpěváci, jako například Tereza Marečková, Martina Grulová a jiní. Jubilantem bude i Helena Blehárová, po ní se představí Felix Slováček, Milan Černohouz a Radek Rettegy. Zazpívá také Václav Neckář. Chybět nebudou ani Jaromír Hnilička a Erik Knirsch. Na pódiu se představí také významné královopolské občanky, Věra Růžičková, olympijská vítězka z Londýna, nebo Mája Dočkalová, manželka generála Dočkala, který pomník v parku před lety odhaloval. (red) Královopolské trhy Další Královopolské trhy jsou plánovány na liché soboty dopoledne , , , Místem konání je tradičně střední pás na ulici Husitské v Králově Poli. Více na (op) Loreal ČIŠTĚNÍ ULIC TERMÍNY 2013 BLOK č , , 2. 9., Ant. Macka, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Budovcova vč. parkoviště, Budovcova před nádražím ČD, Kamanova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, Blahoslavova, Mojmírovo nám., Božetěchova slepá (před č. 65, 67), Palackého k ZUŠ, Tylova, Volfova, Galandauerova vč. parkoviště. BLOK č , , 3. 9., Ruská, Kubešova, Sadovského, Bulharská, Vackova, Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu), Skácelova, Riegrova, Hradecká odbočka k techn. parku, U Vodárny. BLOK č , 3. 6., 4. 9., Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Šumavská vč. parkoviště, Těšínská, Tyršova, Purkyňova od Skácelovy po Červinkovu, Vodova od Sv. Čecha po koupaliště, Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok). BLOK č , 5. 6., , Poděbradova, Floriánova, Košinova, Mánesova vč. parkoviště u kolejí VUT, Chelčického, Rostislavovo nám., Bystřinova, Kollárova, Božetěchova vč. parkoviště, Dalimilova, Kosmova vnitroblok. BLOK č , , , Klusáčkova, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Vodova (od Tyršovy po Červinkovu), Šelepova, Střední, Vnitřní, Dobrovského, Tererova. BLOK č , , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb část, Křivého část, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského. BLOK č , , , B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Sv. Čecha, Hlaváčkova, Hradecká souběh, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Mečířova, Berkova, Botanická vnitroblok, Srbská vč. parkoviště. BLOK č , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátníkova vč. parkoviště, Slovinská, Kartouzská vč. parkoviště, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS. Čištění parkovišť BLOK č , , 6. 9., B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova, Palackého (za Zagrebem), Mojmírovo nám. BLOK č , , , Herčíkova 17, Purkyňova (od Dobrovského po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden), Klatovská. BLOK č , , , Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Kociánka k domovu důchodců, Kociánka ÚSP (příjezdová komunikace). Termíny blokových čištění naleznete také na ZAS O ROK, O KROK DÁL Ve dnech se v Malé královopolské galerii na Husitské 1 konala společná výstava obrazů Marie Hladné a Jarmily Komárkové, členek královopolského Uměleckého sdružení Parnas, nazvaná Zas o rok, o krok Dál? I když na pozvánce stálo a nečekejte žádné Art-deco seběhl se na slavnostní zahájení výstavy mocný houf ctitelů dobrého výtvarného umění, mezi nimi i známý brněnský výtvarník a spisovatel Alois Mikulka. Marie Hladná, jejíž životní motto, jak vzpomenula i na vernisáži výstavy, zní: Malování je pro mne způsob, jak přiznat barvu, se prezentovala obrazy, které vedle výtvarného zážitku přinášejí i vtip, poezii a důvod k zamyšlení. Jarmila Komárková zase okouzlila návštěvníky svými obrazy z vlněného rouna, které svoji hřejivost přenášejí do prostoru, působí zvláštním kouzlem a dokáží v člověku rozechvět vzpomínku na zapomenuté zážitky a touhy, připomenout čisté radosti života. Starosta Králova Pole Roman Vykoukal, jenž kulturní událost poctil svojí návštěvou, předal Marii Hladné, chystající se odstěhovat do Prahy, na rozloučenou kytici a knihu Neobyčejné Brno. Jana Novotná, foto: Lenka Vašíčková KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 7

8 Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví sto let! Historie fotbalové Zbrojovky Brno se začala psát před sto lety (14. ledna 1913) v Židenicích. Svůj dnešní název dostala v roce 1948, kdy byl klub přejmenován na Sokol a po únorových událostech na Zbrojovku (přesněji Sokol Zbrojovka Židenice Brno). Nejúspěšnější éra Zbrojovky se začala prakticky psát od sezony 1972/73, kdy k týmu přišel trenér František Havránek. V prvním roce na lavičce dokázal s mužstvem získat 12. místo, následující sezony 10. resp. 4. příčku. Po Havránkovi převzala tým legenda české kopané; hráč výběru světa a první český držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 1962 Josef Masopust. V sezoně 1977/78 dokázal se Zbrojovkou vybojovat pro Brno dosud jediný mistrovský titul. Veletržní město se v té době stalo, i co se rekordních návštěv fanoušků týká, metropolí československého fotbalu. V sezoně 2001/02 se Zbrojovka odstěhovala definitivně z Lužánek na Srbskou. si Jindřich Svoboda vysloužil na moskevské olympiádě v roce Ve finále s východními Němci vstřelil jedinou branku, díky níž získal československý tým zlaté medaile. Mistr 1977/78. Rostislav Václavíček (66). Mistr 1977/78, olympijský vítěz Jeho neuvěřitelný rekord asi stěží někdo překoná. V domácí první lize odehrál 280 utkání v řadě bez přerušení. Kdyby se počítaly i další soutěže, měl by šňůru ještě delší. Hrál bez přerušení devět a půl roku! Roman Kukleta ( 46) přezdívaný Kuki. Nejlepší střelec nejvyšší soutěže v sezoně 1990/91 (17 branek). Vítěz ankety o Gól roku také jméno tehdejšího prezidenta Svazu sovětských socialistických republik Leonida Brežněva. Jako hráč Zbrojovky byl zaměstnancem stejnojmenného podniku se zařazením montážník psacích strojů, přestože je vyučeným strojním zámečníkem. Pracovní halou jsem prošel prakticky jen jednou. Všude seděly pouze ženy, takže to bylo nebezpečné, usmívá se tomu ještě dnes brněnský fotbalista. Zařazen byl do dělnické profese, která měla plat vyšší než úředníci. Základem bylo korun. PROGRAM letošních oslav výstava 100 let FC Zbrojovky Brno, prezentace historie klubu, autogramiády, soutěže slavnostní večer k ocenění nejvýznamnějších osobností fotbalového klubu slavnostní vyvrcholení oslav 100 letého výročí, společenskosportovní odpoledne, prezentace historie klubu po současnost, autogramiáda, soutěže, vyhlášení čtenářské soutěže o nejlepšího fotbalisty 100leté historie klubu, doprovodné utkání, mezinárodní utkání FC Zbrojovka Brno ŠK Slovan Bratislava, ohňostroj Petr Podroužek, foto: autor a archiv Jindřich Svoboda Mezi největší osobnosti Zbrojovky patří Vlastimil Bubník (82). Medailista z Mistrovství Evropy v roce 1960 ve Francii (dal vítězný gól v zápase o bronz s domácí Francií). Nikdy neobdržel žlutou ani červenou kartu. Navíc byl v ledním hokeji vlajkonošem ČSR na ZOH 1956 v Cortině d Ampezzo. Je 9x účastníkem mistrovství světa (1x stříbro, 2x bronz), 4x byl na zimních olympijských hrách (1x bronz). Stal se 11x mistrem Československa (vše s Kometou Brno). Karel Lichtnégl (76). Stříbrný medailista z Letních olympijských her v Tokiu S dalšími dvěma fotbalisty drží dosud nepřekonaný ligový rekord tři góly za tři minuty. Karel Kroupa (62) přezdívaný Krupica. Mistr 1977/78, fotbalista roku 1977, 2x Král ligových kanonýrů. Jindřich Svoboda (60) přezdívaný Zlatá noha. Tuto přezdívku Zlatá noha Moskva, 2. srpna Ve finále olympijského turnaje proti sobě nastoupily Československo a Německá demokratická republika. Dlouho trval bezbrankový stav. Zbývalo 15 minut do konce, když zraněného Vízka musel vystřídat brněnský Jindřich Svoboda. A než se stačil pořádně rozkoukat, dostal se do velké šance. V 77. minutě jeho hlavičku německý brankář ještě vyrazil, proti pravačce už byl bezmocný. Jediný gól rozhodl o našem zlatu. Když se mluví o Jindru Svobodovi, tak skoro každého napadne spíše olympijský úspěch než mistrovský titul získaný se Zbrojovkou. Přijde na to řeč dnes už jen výjimečně, při nějakých oslavách. Je to už jen taková nostalgie, tvrdí Jindřich Svoboda. Na památku má doma jen zlatou medaili. Kopačky jsem měl tehdy dobře rozšlapané, takže jsem v nich hrál dále. Nenapadlo mě si je tenkrát nechat, lituje dnes. Za výkon mu spoluhráči dali aspoň starou kopačku. Je na ní nápis připomínající olympijský úspěch, ale Vlastimil Bubník BEETHOVEN NA CESTÁCH V pondělí 18. února byl v koncertním sále Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové na Palackého třídě 70 v Králově Poli uveden 1. koncert cyklu Beethoven na cestách v provedení pěti mladých pianistů z celého světa, laureátů mezinárodní klavírní soutěže Münchner Klavierpodium der Jugend (Klavírní pódium mládeže), která probíhá v Mnichově a má za sebou již dvanáct ročníků. Na koncertě zaznělo celkem pět Beethovenových sonát. Zcela zaplněný koncertní sál odměnil každou z nich bouřlivým potleskem. Další laureáti mnichovské klavírní soutěže se představí nejen ještě v Brně v úterý 30. dubna v hod. v sále ZUŠ na Smetanově ulici a ve středu 12. června v hod. v sále Konzervatoře Brno ale také v Praze, Olomouci, Vídni, Paříži, Madridu a dalších evropských městech. V rámci klavírního cyklu Beethoven na cestách tak v roce 2013 zazní na evropských koncertních pódiích všech třicet dva sonát Ludwiga van Beethovena. Jana Novotná U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ. SPORÁKY MORA od 4.990,- Kc s DPH - NOVÁ mřížka STABIL PLUS - ECO program pecení Košinova 10, Brno, tel: otevřeno: po pá 8 16 hod. parkování zdarma Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170, Kč. Platí při vlastním dovozu. Ekologicky u nás můžete zlikvidovat i chladničky a ostatní drobná elektrozařízení, včetně náhradních dílů (mikrovlnky, odsavače, vysavače, žehličky, kávovary, topinkovače, vrtačky, pily...) Cejl 68, Brno, tel: otevřeno: po pá hod. Vydává statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole, Redakce časopisu Královopolské listy: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , Editor, inzerce: Petr Podroužek, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro, dveře č. 60 v budově ÚMČ Brno-Královo Pole. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011

Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 k zabezpečení čistoty a veřejného pořádku na území města Karviné Schváleno: 26.04.2011 Účinnost: 11.05.2011 Zpracovatel: Kancelář tajemníka Zastupitelstvo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 o pravidlech pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích ze dne 14. 3. 2013 účinnost ode dne 30. 3. 2013 (některá ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce

Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Obecně závazná vyhláška obce Lužnice č. 1/2013 o veřejném pořádku a čistotě obce Zastupitelstvo obce Lužnice se na svém zasedání dne 5. 11. 2013 usneslo vydat na základě ustanovení 24 odst. 2 zákona č.

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna X. ročník středa 17.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná

5/2011. Obecně závazná vyhláška. Statutárního města Karviná Systém ASPI - stav k 9.11.2014 do částky 101/2014 Sb. a 31/2014 Sb.m.s. 5/2011 - o čistotě a veřejném pořádku - poslední stav textu Změna: 13/2011 5/2011 Obecně závazná vyhláška Statutárního města Karviná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

MĚSTO NOVÝ JIČÍN. Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO NOVÝ JIČÍN Obecně závazná vyhláška č. 10/2011 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Nový Jičín se na svém zasedání dne 19.9.2011 usneslo vydat na základě

Více

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna

Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna Turnaj O pohár primátora Statutárního města Brna XI. ročník středa 30.9.2014 TCM FC Zbrojovka Brno v Brněnských Ivanovicích Milí sportovci a příznivci fotbalu zvlášť, vítám vás v moravské metropoli, kam

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o vymezení prostor pro volné pobíhání psů Zastupitelstvo města Sezimovo Ústí vydává na základě

Více

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku

Obec Rozdrojovice. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Obec Rozdrojovice OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2013, o veřejném pořádku Zastupitelstvo obce Rozdrojovice se na svém 22. zasedání dne 26.9. 2013 usnesením č. 22/2013 usneslo vydat na základě 10 písm. a)

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203

Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Dům dětí a mládeže při ZŠ Aloise Klára Úštěk Rybniční 203 Plán práce na školní rok 2013 2014 platný od 1. 9. 2013 zpracovala Bc. Eliška Ziková 1. Pravidelná zájmová činnost Při DDM bude letos pracovat

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, M Ě S TO SEMILY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a podmínky užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti Zastupitelstvo města

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M

L U Ž E B S Z M P Ř Í B R A M Sportovní zařízení města Příbram příspěvková organizace Legionářů 378, 261 01 Příbram VII IČO: 71217975, DIČ: CZ71217975 Tel.: 318 626 649, fax: 318 623 815, e-mail: szm@pb.cz C E N Í K S L U Ž E B S Z

Více

Volební místnost: ZŠ Staňkova 14 Florianova, Hostinského 1 13 lichá, Hrubého 1 11 lichá, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova

Volební místnost: ZŠ Staňkova 14 Florianova, Hostinského 1 13 lichá, Hrubého 1 11 lichá, Chaloupkova, Chelčického, Kollárova ROČNÍK 24 ŘÍJEN 2014 ČÍSLO 10 strana 5 strana 2 strana 7 strana 8 Radnice informuje Prvňáčků letos bylo přes 240 Královo Pole ožilo slavnostmi Motto měsíce: Zpívej raději dobře jako skřivan než špatně

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova

Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova Město Prostějov Zastupitelstvo města Prostějova ÚPLNÉ ZNĚNÍ Obecně závazná vyhláška města č. 10 /2009 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky č.

Více

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Sedmikráska Olomouc Škrétova 2, příspěvková organizace SMĚRNICE KE STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název školy: Vnitřní směrnice: Vypracovala: Schválila: Mateřská škola Sedmikráska

Více

Královopolské aleje KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 6/2013 1. strana 5. strana 4. strana 8. Připomenutí konce druhé světové války.

Královopolské aleje KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 6/2013 1. strana 5. strana 4. strana 8. Připomenutí konce druhé světové války. strana 2 strana 4 strana 5 strana 8 Radnice informuje Připomenutí konce druhé světové války Královopolské aleje Královopolské aleje jsou v rámci města Brna v jistém smyslu jedinečné. Vysazují se zde totiž

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy

Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5. Provozní řád školy Základní škola Jihlava, Nad Plovárnou 5 Provozní řád školy č.j. ZSPLOV 87/2014 Provozní řád školy vydává ředitel školy dle ustanovení zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Provozní řád školy Č.j.: /2014 Číslo směrnice: /2014 Vypracovala: Schválila: Mgr. Hana Procházková, vedoucí

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MATEŘSKÁ ŠKOLA, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, DRTINOVA 1 444 PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Je zpracován v souladu zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

PÁLENÍ ČARODĚJNIC v parku na Slovanském náměstí v Brně Králově Poli

PÁLENÍ ČARODĚJNIC v parku na Slovanském náměstí v Brně Králově Poli strana 2 strana 3 strana 4 strana 5 Radnice informuje Učili nás nezapomínat Poškozování fasád sprejery je trestným činem Vandalismus je jevem, s nímž se často potýkají majitelé a správci nemovitostí. Zdi

Více

CHRUDIM CITY CUP 2015

CHRUDIM CITY CUP 2015 II. ROČNÍK HOKEJOVÉHO TURNAJE O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA CHRUDIM CHRUDIM CITY CUP 2015 kategorie mladší žáci 21.3. - 22.3. 2015 Zimní stadión Chrudim Termín: 21. - 22. března 2015 (sobota - neděle) Začátek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI

DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI DVOUDENNÍ HOKEJOVÝ TURNAJ ELÉVŮ O PUTOVNÍ POHÁR STAROSTY MĚSTA CHRUDIMI Termín: 15. - 16. března 2014 (sobota - neděle) Začátek turnaje: v sobotu 15. 3. v 08:00 hod., konec turnaje: v neděli 16. 3. v cca

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015

BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 5. ročník mezinárodní, integrační akce BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2015 projekt zaštiťují Ing. Petr Vokřál, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje Společný

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TÁBORA Č. 06/2006 O PRAVIDLECH PRO POHYB PSŮ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ A O VYMEZENÍ PROSTORŮ PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ Zastupitelstvo města Tábora vydává dle ustanovení 24 odst.

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013

pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 pořádá HALOVÝ TURNAJ ŽÁKŮ pro ročník 2001 a mladší BRNO CUP 2013 Tréninkové centrum mládeže FC Zbrojovka Brněnské Ivanovice - hala s umělou trávou PROPOZICE 1. Termín konání: sobota 2. 2. 2013 2. Věková

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění

dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění PROVOZNÍ ŘÁD Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění Provozní

Více

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015

Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpracovala Agora Central Europe, o.p.s. Petra Rezka 12, 140 00 Praha 4 Tel.: (+420) 261 222 914 web: www.agora-ce.cz Shrnutí výsledků názorového průzkumu, srpen 2015 Zpráva je postavena především na grafické

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014,

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2014, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO o regulaci provozu loterií a jiných podobných her a stanovení opatření k zabezpečení veřejného pořádku datum nabytí účinnosti: 12. 2. 2014 Magistrát města Brna,

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis:

Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02 Výtisk č.: 01. Platnost od: 27.1.2005 Účinnost od : 11.2.2005 Platnost do: Zpracoval: Dne: Podpis: Obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 1/2005 o pravidlech pohybu psů v Žamberku, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2005 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 Číslo vyhlášky: 1/2005 Vydání č.: 02

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa

Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Materiál pro informaci na zasedání zastupitelstva města konaného dne 20.11.2013 o změněně systému parkování v centru města Česká Lípa Předkládá: Jiří Kočandrle, 1. místostarosta města Město Česká Lípa

Více

Ubytování v Novém Jičíně

Ubytování v Novém Jičíně Ubytování v Novém Jičíně 1. Hotely 2. Penziony 3. Ubytování v soukromí 4. Ubytovny 1 1. Hotely Hotel Kalač *** hotel se nachází asi 10 minut od centra přijímáme platbu kreditními kartami všech druhů Dvořákova

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006. o místních poplatcích OBEC BUKOVNO, okres Mladá Boleslav Obecně závazná vyhláška Obce Bukovno č. 2/2006 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce BUKOVNO schválilo a vydává dne 6.12.2006 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84

Více

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ

PROVOZNÍ ŘÁD I. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ PROVOZNÍ ŘÁD Základní škola a mateřská škola Aš, Okružní 57, okres Cheb (dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a dalších předpisů v pozdějším znění)

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice

Statutární město Brno Rada městské části Brno - Židenice Statutární město Brno Příloha k zápisu 79. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 14.11.2005 U S N E S E N Í 79. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 79/2005 zasedání Rady MČ Brno

Více

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ

ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ ČESKÝ VOLEJBALOVÝ SVAZ CZECH VOLLEYBALL FEDERATION ve spolupráci se ZŠ T. G. MASARYKA TŘEBÍČ pořádá 31. května - 1. června 2007 7. ročník REPUBLIKOVÉHO FINÁLE srovnávací soutěže základních škol se zaměřením

Více

Obec Rudná pod Pradědem

Obec Rudná pod Pradědem Obec Rudná pod Pradědem (návrh) OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2013 obce Rudná pod Pradědem O VEŘEJNÉM POŘÁDKU Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem se na svém x. zasedání dne xx.xx.2013 usnesením č. xx/x/2013

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni

3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Pozvánka na basketbalový turnaj 3. ročník mezinárodního vánočního turnaje v Plzni Termín: 26. 28. 12. 2014 (pátek až neděle) Centrem místa konání: Městská sportovní hala Plzeň, Úslavská 75 Kategorie: U10

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a

Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a NIKE Premier Cup 2013 Žákovský pohár Fotbalové asociace České republiky a Slovenského fotbalového svazu a Generální partner: NIKE Organizátoři: NIKE, FAČR, Slovenský fotbalový svaz, SPORT INVEST Marketing,

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

Krásný park pro všechny.

Krásný park pro všechny. Krásný park pro všechny. Zpracováno pro o.s. Kavalírka datum 14.09.2011 autoři Ing. arch. Mahulena Svobodová, Ing. arch. Lukáš Brom Krásný park pro všechny. Park Kavalírka má krásnou polohu, leží v rovině

Více

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003

Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Rozbor hospodaření MČ Praha-Zličín za rok 2003 Příjmy Uprav.rozpočet Skutečnost % k uprav. Komentář v tis. v Kč rozpočtu Poplatek ze psů 115 117 570,00 102,23 (vybírá se dle vyhlášky) Pobytové poplatky

Více

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Břeclav, Kpt. Nálepky 7 ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Č.j.: 430/2014 Vypracoval: Schválil: Spisový znak A. 1. Skartační znak Hana Šimková, vedoucí učitelka Mgr. Jitka

Více

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám "šťastnou ruku" při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách.

Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Přejeme Vám šťastnou ruku při volbě tábora a těšíme se na Vás o letních prázdninách. Ahoj holky a kluci, vážení rodiče. Celoročním vyvrcholením naší zájmové činnosti, jsou už po mnoho let letní dětské tábory. Dům dětí a mládeže Jihlava, p. o. patří k tradičním a mnohaletým pořadatelům

Více

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu.

Nezapomínáme ani na opuštěné pejsky a kočičky v útulcích, proto děti do 15let nebudou platit vstupné, ale přinesou kapsičku či konzervu. O VELETRHU Veletrh (nejen) pro domácí mazlíčky Máme rádi zvířata se v letošním roce koná v Uherském Hradišti poprvé, a to v prostorách Klubu kultury v centru města. Budou zde představeny nejnovější trendy

Více

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013)

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU (12. 16. 08.2013) VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ CENTRUM SPORTOVNÍCH AKTIVIT Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ: 00216305 DIČ: CZ00216305 Tel.: 541 14 2281 www.cesa.vutbr.cz PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU FOTBALU

Více