Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce"

Transkript

1 ROČNÍK 23 DUBEN 2013 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Odbor sociálních služeb pečuje o seniory Diecézní charita Brno Fotbalisté Zbrojovky slaví 100 let Koupalištì na Dobrovského èeká rekonstrukce Zní to skoro neuvěřitelně, ale bazény na veřejném koupališti Dobrovského ulici v Králově Poli už mají za sebou přes 50 let provozu. Byly vybudovány v akci Z a veřejnost se zde poprvé osvěžila v roce V letošním roce zůstanou bazény na koupališti Dobrovského uzavřeny z důvodu jejich rekonstrukce a kompletní výměny bazénové technologie. Akcent bude při rekonstrukci kladen na odpočinkovo-rekreační funkci areálu. V rámci této akce bude provedena především generální oprava bazénů a zrekonstruován technologický objekt vč. výměny technologie čištění a úpravy vody a provedeny nově veškeré technologické rozvody k bazénům. Plochy kolem bazénů budou nově vydlážděny, bude provedena revitalizace stávající zeleně a výsadba nové vzrostlé zeleně a položen nový travní koberec. Předpokládaná výše investice je 27 mil. Kč bez DPH. Slavnostní otevření rekonstruovaných bazénů je plánováno na rok Z důvodu havarijního stavu bazénů, rekonstrukce bazénů a bazénových technologií a dále z důvodu rekonstrukce objektu Dobrovského 29 bude letní provoz koupaliště Dobrovského zrušen. Co bazény na Dobráku čeká? Plavecký bazén, který byl již v předchozích sezónách z havarijních důvodů uzavřen, bude zkrácen z neplnohodnotné délky 49,80 m na 40 m. Díky tomu bude mezi bazény větší odpočinková plocha pro umístění lehátek. Pod touto plochou vznikne akumulační a retenční nádrž. Bude provedena celková oprava železobetonové konstrukce stěn bazénu a jeho dno bude vyvýšeno nadbetonováním, takže hloubka v bazénu bude 1,2 až 1,6 m. Snížení hloubky bazénu znamená lepší prohřátí vody a její nižší spotřebu, samozřejmě při splnění všech hygienických požadavků. Při rekonstrukci plaveckého bazénu bylo pamatováno i na handicapované návštěvníky a bazén bude vybaven hydraulickým zvedákem, který jim umožní vstup do vody. Stávající rekreační bazén rovněž projde změnou. Bude rozdělen na 3 samostatné bazény a i zde budou vyvýšena dna s ohledem na jejich nový účel. Vznikne zde brouzdaliště s hloubkou 0,1 0,3 m, bazén pro neplavce hluboký 0,45 0,75 m a bazén pro plavce a dojezd tobogánu, který bude mít hloubku 1,0 1,45 m. U tohoto kombinovaného bazénu bude provedena stavební a technologická příprava pro budoucí instalaci vodních atrakcí. V této fázi rekonstrukce bazénů se však atrakce (tobogán), instalovat nebudou. Aby bylo vyhověno současným hygienickým předpisům, budou stávající stěnové přepady vody v bazénech nahrazeny přelivnými žlábky. Každý bazén bude nově napojen na samostatný okruh pro dávkování přečištěné vody, takže bude např. v brouzdališti bez obtíží možno zajistit častější výměnu vody v souladu s hygienickými předpisy. Nově instalovaný trávník v areálu koupaliště bude zavlažován automatickým závlahovým systémem. Voda pro něj bude čerpána z retenční nádrže, do které jsou svedeny veškeré dešťové vody. V případě jejího nedostatku bude využita odpadní voda z brodítka. Stávající nevzhledný plot oddělující travnaté plochy pro ležení od dlážděných ploch kolem bazénů bude odstraněn a nahrazen 3 m širokým dělícím pásem ostrohranného kameniva doplněným vybranými druhy travin. Přístup k bazénům bude možný přes nová nerezová brodítka osazená sprchami, z nichž jedno je v bezbariérovém provedení. Motto měsíce: Láska může zemřít na pravdu, přátelství na lež. P. Bonnard Věděli jste, že autorský kolektiv Památníku Králova Pole vydaného v roce 1926 v kapitole Tělesná výchova uvádí: Druhé, neméně důležité zařízení pro děti a dospělé koupaliště schází u nás úplně. V rybníku u Resslovy ul. mívala Kadetka plovárnu, která bývala za poplatek přístupna širšímu obyvatelstvu. Za války plovárna shnila a zanešený rybník se zaváží. Různé tělovýchovné korporace pokoušely se již několikráte odpomoci tomuto pro Královo Pole velmi zahanbujícímu nedostatku, leč finanční obtíže byly takového rázu, že plány zůstaly neuskutečněny. Autor kapitoly volá kompetentní orgány k realizaci řádně vypravených letních lázních snad na Ponávce nad městem. otcem Dobráku je Jugo Machař? V roce 1954 se přiženil do Králova Pole na Dobrovského ulici, kde potom žil téměř třicet let. Z okna se díval na dvě nevyužité protipožární nádrže pětadvacítky naproti přes ulici, a protože rád plaval, napadlo ho, že by zde mohlo být docela hezké koupaliště. Nápad proměnil ve skutek. Ve volném čase vypracoval celkovou koncepci, do které zahrnul nejen dva stávající bazény, ale i brouzdaliště, šatny, odpočinkové plochy, strojovnu, technické vybavení Sám zde při budování areálu odpracoval desítky hodin. Po dobudování koupaliště zde působil jako plavčík, hlídač, opravář, někdy i strojník. Dohlížel na čistotu vody a inicioval modré nátěry bazénů, jak je znal z Maďarska. Podrobně byl Jugo Machař představen v Královopolských listech č. 1/ 2007 nejenom jako otec Dobráku, ale i jako malíř, vystavující své práce též v Malé královopolské galerii. (op), vizualizace: Architektonický ateliér HiARCH spol. s r. o., foto: archiv Koupaliště Dobrák KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 1

2 Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje Radnice informuje 39., 40. a 41. schůze RMČ Brno-Královo Pole 6. února se uskutečnila 39. schůze Rady MČ Brno-Královo Pole. K dalším jednáním radní zasedli 20. února a 4. března Radní na svém jednání např. schválili zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci regenerace objektu MŠ Chodská 15. Vybrali např. také nejvhodnější nabídku pro stavební práce Oprava rozvodů ZTI a plynu a opatření proti zmírnění vlhkosti v BD Palackého tř. 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144. Schválili pronájem nebytového prostoru v bytovém domě Botanická 61 za účelem užívání jako sběrna prádla, žehlírna, mandlovna, prodejna pracích a čisticích prostředků, mimo prodej tabákových výrobků a tiskovin. Jako náhradní byl schválen pronájem tohoto prostoru za účelem užívání jako cukrárna. Schválili také mj. plán zahradních úprav na veřejných prostranstvích hrazených z rozpočtu MČ Brno- Královo Pole na rok Souhlasili s realizací projektu Sportovně rekreační plocha Kartouzská, Brno v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Brna Sportovní infrastruktura, aktivita B): regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Radní souhlasili s vyhlášením konkurzního řízení Radou města Brna na obsazení míst ředitelek MŠ Chodská 15 a Purkyňova 21, které jsou ke dni účinnosti novely školského zákona na pozici ředitelky školy nepřetržitě v rozmezí 3 až 6 let. RMČ vzala na vědomí rozpis schváleného rozpočtu hlavní činnosti MČ Brno-Královo Pole na rok Schválili návrh na zakoupení věcných darů pro děti z MČ Královo Pole umístěné v dětských domovech, schválili provádění programů primární prevence patologických jevů v základních školách naší městské části pořádané Sdružením Podané ruce. Schválili návrh ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost Mgr. Janě Linhartové, učitelce ZŠ na Slovanském nám. 2 u příležitosti Dne učitelů v roce 2013, které uděluje Rada města Brna. Radní například také vybrali nejvhodnější nabídku na stavební práce Rekonstrukce garáží ve vnitrobloku Kosmova a Palackého tř. a vstupu do bytového domu Kosmova 1. Úplné zápisy ze 39., 40. a 41. schůze RMČ naleznete na (red) POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD Splatnost místního poplatku za komunální odpad je Stejně jako předchozí roky jsou od do otevřeny pokladny na Malinovského náměstí 3 a nadále zůstávají v provozu celoroční pokladny na ulici Šumavská 33. Poplatek můžete uhradit 1. v hotovosti na pokladnách v přízemí na Malinovského náměstí 3 a na Šumavské 33, 9. patro, budova A; dodržujte prosíme pokladní hodiny! (po, st: a ; út: a , čt: a , pá: ) 2. poštovní poukázkou (variabilní symbol je rodné číslo poplatníka), která je k dispozici na všech úřadech městských částí, jakož i na kontaktních místech magistrátu města Brna 3. bezhotovostně na č. účtu: /5400, variabilní symbol je rodné číslo poplatníka, v případě úhrady poplatku za nemovitost uveďte také specifický symbol 123. TENTO ZPŮSOB ÚHRADY DOPORUČUJEME. Poplatek činí v letošním roce 675 Kč na poplatníka a rok. Poplatníkem je: 1) každá fyzická osoba hlášená k pobytu v Brně, 2) cizinec, který v Brně přechodně pobývá déle jak 3 měsíce a nespadá do první kategorie, 3) fyzická osoba vlastník bytu, rodinného domu, ve kterém není hlášena k pobytu fyzická osoba, 4) fyzická osoba s pobytem mimo Brno, která na území Brna vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci. Poplatníci pod body 2 4 mají ohlašovací povinnost. Některým fyzickým osobám může vzniknout více poplatkových povinností z různých titulů (pobyt v Brně, vlastnictví bytu splňujícího podmínky vzniku poplatkové povinnosti pro svého vlastníka). Další informace (osvobození, formuláře k ohlašovací povinnosti, atd.) najdete na nebo na tel.: Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna, odd. správy poplatku za komunální odpad, Šumavská 33, budova A, 9. patro VENČENÍ PSŮ MÁ SVÁ PRAVIDLA Situace se každý rok opakuje-roztaje sníh a na pásech silniční zeleně se objeví nehezká vizitka, kterou zde po svých psech nechávají jejich majitelé. Řeč je o psích exkrementech. A to i přes to, že obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2010 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství jednoznačně říká, že osoba doprovázející zvíře na veřejném prostranství je povinna neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství způsobené zvířecími exkrementy a jinými nečistotami zapříčiněnými zvířetem. Četné stížnosti jsou např. na lokalitu Střední a Skřivanova. Na ulici Střední v úseku Skřivanova Rybníček byli psi tradičně venčeni na širokém pásu zeleně, kde jsou v současné době budována nová parkovací místa. Nyní se pejskaři přesunuli před rodinné domky. Někteří sice po svých pejscích uklízejí, ale zápach moči z trávníku, chodníků či rohů objektů obtěžuje obyvatele přilehlých domů. Mnozí zdejší obyvatelé oprávněně venčení psů před svými domy nechtějí. A tato situace je obdobná i v jiných částech Králova Pole. ÚMČ Brno-Královo Pole zajišťuje několikrát za rok výhrab těchto silničních pásů zeleně s cílem nahromaděné psí exkrementy odstranit. Zimní výhrab bývá dle průběhu zimy organizován obvykle v únoru, letos díky bohaté sněhové nadílce proběhl v březnu. Pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích vymezuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 21/2009. Stojí za to připomenout, že mezi základní povinnosti patří mít psa na veřejném prostranství na vodítku, pokud pes na vodítku není, musí mít náhubek. Pes musí být pod neustálým dohledem a přímým vlivem osoby, která ho doprovází, a vždy musí mít evidenční známku. Volný pohyb psů bez náhubku i bez vodítka je možný jen ve vymezených výbězích pro psy ale i zde platí, že musí být pod přímým dohledem a vlivem osoby, která je doprovází. A samozřejmě platí i povinnost po svém pejskovi uklízet. Příloha č. 1 vyhlášky č. 21/2009 jasně vymezuje, kde místa pro volný pohyb psů ve městě Brně Výběh na ul. A. Macka hledat. Nutno podotknout, že Královo Pole jich má 10, čímž se spolu s Bystrcí řadí na pomyslné 1. místo v žebříčku četnosti výběhů pro psy. V několika městských částech je nenajdete vůbec. (výčet výběhů pro psy v Kr. Poli je uveden níže). Příloha č. 2 vymezuje místa, kam je psům vstup zakázán. Obecně lze shrnout, že v naší městské části se jedná o veškerá dětská hřiště a sportoviště, parky a další určené lokality (např. travnatá plocha před MŠ Herčíkova 12 a Chodská 15, vnitrobloky Herčíkova a Bystřinova 6 20, zeleň ve vnitroblocích lichých čísel ul. Božetěchova ). Po dohodě vedení naší MČ s městskou policií revír Pole bude věnována zvýšená pozornost dodržování této vyhlášky včetně udělování pokut. Místa pro volný pohyb psů v Králově Poli: Humna vymezená část travnaté plochy podél radiály Sportovní mezi bývalou ulicí Milíčovou a Reissigovou A. Macka železniční násep od Palackého tř. po celé délce k ul. Poděbradově Královopolská travnatý svah pod komunikací, levá strana ve směru k Žabovřeskám až po podchod Hradecké radiály Purkyňova travnatý pás podél parkoviště od ulice Červinkovy až k vjezdu do sídliště Herčíkova Srbská pata svahu z vnitrobloku ulice Ramešovy a Hlaváčkovy Dalimilova travnatá plocha mezi sjezdem na Svitavskou radiálou z Palackého třídy a domem Palackého tř. 68 oplocený výběh pro psy Parčík u nádraží ČD Královo Pole zadní část parku od podchodu na ul. Myslínovu po sjezd z komunikace Křižíkovy na Svitavskou radiálu Křižíkova Mojmírovo nám. travnatá plocha na pravé straně komunikace směr Královopolská strojírna, vymezena ul. Košinovou a Mojmírovým nám. Křižíkova pata svahu tratě ČD nad velkým parkovištěm naproti Královopolské strojírně Oplocená zahrada bývalých jeslí Herčíkova 10. Všechny uvedené dokumenty jsou k dispozici na Text a foto: (op) 2 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

3 ODBOR SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PEÈUJE O SENIORY Součástí odboru sociálních služeb je: Pečovatelská služba Denní stacionář Odlehčovací služba Kuchyň s jídelnou pro důchodce Pečovatelská služba se dělí na službu terénní a ambulantní. Terénní pečovatelská služba se poskytuje v domácnostech klientů. Pečovatelky zajišťují běžné práce k udržování domácnosti (běžný úklid, luxování, mytí podlahy, mytí oken, vynášení odpadků, donáška uhlí a vody). Dále zajišťujeme obstarávání nákupů, pochůzek (lékař, čistírna, pošta), převlečení ložního prádla, mytí nádobí, pomoc při osobní hygieně, pedikúru, dohled nad dospělým občanem v domácnosti Stále častěji je také poskytována pomoc při podání jídla. Nejvíce využívanou službou je dovážka obědů auty pečovatelské služby. Ambulantní pečovatelská služba je poskytována v zařízeních pečovatelské služby, která se nacházejí na ulici Kabátníkova 8, Kartouzská 14 a Štefánikova 63a. Prádelny jsou umístěny v domech na ulici Kabátníkova 8 a Kartouzská 14. Prádelny jsou využívány k praní prádla od klientů z domácnosti a pereme také prádlo nutné k zajištění provozu pečovatelské služby. Střediska osobní hygieny (SOH) se nacházejí na ulici Kabátníkova 8 a Štefánikova 63a. SOH umožňují poskytovat hygienické služby občanům, kterým je nelze zajistit v jejich domácnostech pro nedostatečné vybavení a kteří pro svůj zdravotní stav nemohou využívat hygienická zařízení určená pro ostatní občany. Ve SOH zajišťujeme pomoc při osobní hygieně a pedikúru. Pečovatelská služba je občanům poskytována na základě doporučení lékaře. Úhrada za úkony pečovatelské služby je stanovena podle vyhlášky 505/2006 Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Bezplatně se poskytuje účastníkům odboje a pozůstalým manželům (manželkám) po účastnících odboje starším 70 let, osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, a rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí. Pečujeme o klienty, kteří žijí v Brně-Králově Poli, Řečkovicích, Mokré Hoře, Ořešíně, Jehnicích, Ivanovicích, Medlánkách a Útěchově. V domě na ulici Kabátníkova 8 se dále nachází Denní stacionář a Odlehčovací služba. Denní stacionář (Domovinka) umožňuje rodinám, které pečují o staré občany, svěřit tuto péči pracovnicím pečovatelské služby po dobu, kdy jsou rodinní příslušníci v zaměstnání. Denní stacionář také mohou navštěvovat senioři, kteří jsou osamělí a chybí jim kontakt se společenským prostředím. Kapacita zařízení je 10 klientů. Provoz Denního stacionáře je jen v pracovní dny. Úhrada pobytu na Denním stacionáři činí 10 Kč/hod. Odlehčovací služba (přechodný pobyt pro seniory) lůžkové zařízení: umožňuje péči o osamělé občany, kteří pro svůj nepříznivý zdravotní stav nemohou zůstat ve vlastní domácnosti, nejsou a nemohou být umístěni ve zdravotnickém zařízení, není pro ně místo v domově důchodců a všechny jejich potřeby nemohou být zabezpečeny terénní pečovatelskou službou. Dále umožňuje rodinám, které pečují o seniory, pobyt těchto seniorů na přechodném pobytu po dobu jejich dovolené, nemoci, při rekonstrukci bytu po dobu až 3 měsíců. Kapacita přechodného pobytu je 15 klientů. Klienti mají zajištěnou péči po 24 hodin. Za stravu uhradí klient denně 130 Kč a za péči 150 Kč. Cílem těchto služeb je poskytovat kvalitní péči a podporovat soběstačnost občanů, aby mohli vést samostatný život a zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dosáhnout u občanů odstranění pocitu osamocenosti a bezmocnosti. Zajistit občanům základní sociální poradenství a přispět tak k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Kuchyň s jídelnou pro důchodce se nachází na ulici Ptašínského 9/11. Cena oběda je 50 Kč a večeře 43 Kč. V kuchyni se připravuje normální strava, žlučníková a diabetická dieta. Stravu rozvážíme do bydliště auty PS, nebo je možné ji sníst v jídelně na Ptašínského ulici, či si ji odnést domů. Hlavním cílem pečovatelské služby je to, aby senioři mohli co nejdéle setrvat ve svých domácnostech, co nejblíže svým blízkým. Snažíme se, aby služby, které poskytujeme, byly kvalitní a na vysoké profesionální úrovni. Všichni pracovníci odboru sociálních služeb mají potřebnou kvalifikaci k výkonu své práce. Máte-li zájem o některou z výše uvedených služeb, volejte pro více informací na tel.: , (red), foto: (op) Denní stacionář HAZARD KRÁLOVO POLE OMEZILO V MAXIMÁLNÍ MOŽNÉ MÍŘE Večerní procházka královopolskou hlavní třídou působí jako z jiného světa. Blikající neony mámí kolemjdoucí vstoupit do světa hazardních her za vidinou snadného zisku. Přitom ze statistiky Ministerstva financí je zřejmé, že tím, kdo vyhrává a bohatne, rozhodně není ten, kdo přišel o peníze hrát. V roce 2011 bylo podle zveřejněných údajů vloženo v ČR do hry 126,8 mld. Kč, přičemž vyplaceno bylo na výhrách 95,7 mld. Kč. Loterie a jiné hry definuje zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách ve znění posledních předpisů (dále jen zákon o loteriích). Zastupitelstvo MČ Královo Pole v říjnu 2011 schválilo maximální možnou míru omezení hazardu, nejpřísnější v Brně. Oporu našlo v 50 odst. 4 zákona o loteriích, který umožňuje úplně zakázat provozování zákonem vyjmenovaných loterií i jiných podobných her na celém území obce. Jeho stanovisko se promítlo do novely vyhlášky statutárního města Brna o regulaci provozu loterií a jiných podobných her č. 18/2011 (dále jen vyhláška), která nabyla účinnosti již Na veřejně přístupných místech v Králově Poli je podle ní zakázáno provozovat tzv. výherní hrací přístroje. VHP k dnešnímu dni nejsou v Kr. Poli provozovány vůbec. (Provozování výherních hracích přístrojů spadá do kompetence obcí, tedy ÚMČ Brno- Královo Pole a po vydání vyhlášky již nebylo zdejším úřadem vydáno žádné povolení k provozu. Výherní hrací přístroje byly nahrazeny moderními herními zařízeními viz dále, jejichž provozování schvaluje MFČR.) Vyhláška dále zakazuje interaktivní videoloterijní terminály, lokální loterijní systémy a loterie a jiné podobné hry, dále sázkové hry provozované pomocí zvláštního druhu žetonů s kombinací patnácti čísel v jedné řadě od jedné do devadesáti, při kterých není předem určen počet účastníků a ani výše herní jistiny, a v neposlední řadě i turnajové nebo hotovostní sázkové hry provozované pomocí karet. Sázkové hry provozované v hernách (kasinech) a loterie a jiné podobné hry provozované pomocí technických zařízení obsluhovaných přímo sázejícím nebo provozované po telefonu jsou vyhláškou také zakázány. V případě, že bylo ze strany MF ČR uděleno povolení k provozování vyjmenovaných herních zařízení před , omezení plynoucí z vyhlášky se na ně nevztahují do Totéž platí i v dalších případech specifikovaných zákonem o loteriích. (op) Starožitnosti Svatopetrská 22a, Brno-Komárov (u hotelu Bílá růže; tram. 12 zastávka Konopná)! IHNED proplácíme veškeré starožitnosti VHOTOVOSTI! OBRAZY, RÁMY, NÁBYTEK, HODINY VEŠKERÉ KAPESNÍ A NÁRAMKOVÉ HODINKY DO R ZLATÉ A STŘÍBRNÉ MINCE, HODINKY, ŠPERKY, TABATĚRKY, PUDŘENKY, PŘÍBORY; NÁDOBÍ AJ. ČESKÉ GRANÁTY, BIŽUTERII, VYZNAMENÁNÍ, MEDAILE, BANKOVKY VEŠKERÉ SKLO, PORCELÁN, KERAMIKU, BRONZ, CÍN, SLONOVINU (figury, poháry, korbely, vázy, těžítka, lampy aj.) ČÍNSKÉ A JAPONSKÉ obrázky, figurky, vykuřovadla ALPAKU SE SKLEM, LUSTRY, RÁDIA, GRAMOFONY, FOTOAPARÁTY, HUDEBNÍ NÁSTROJE, KNIHY, POHLEDY a spoustu dalších předmětů VŠE I POŠKOZENÉ ZE SKLEPŮ, PŮD, BYTŮ I CELÉ POZŮSTALOSTI! TEL.: ! OTEVŘENO: Po Čt Pá PŘIJEDEME ZAPLATÍME ODVEZEME DÁRKY, DÁREČKY dárková keramika, hrníčky, andílci, léčivé kameny, náhrdelníky, náramky a jiné výrobky z kamenů úžasné ozdobné svíčky Yankee Candle, Unipar léčivé bylinné nápoje s alkoholem i bez, vína a vínečka, dárkové čaje, kávy, čokolády a jiné cukrovinky dárky, dárečky pro blízké i vzdálené, malé i velké, drahé i příbuzné Navštivte naši prodejnu a využijte slevu k jednomu nákupu 20 % po předložení tohoto kupónu, slevy se však nesčítají a platí do Palackého třída 43, Brno-Královo Pole Po Pá v sobotu hod. SLEVA 20 % KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 3

4 PARK NA KARTOUZSKÉ DOZNÁ ZMĚNY O skutečnosti, že se v parku na ulici Kartouzské pod areálem VFU chytají změny, jsme vás již dříve informovali v souvislosti se záměrem na vybudování hřiště na městský parkour v horní části léto lokality. V souvislosti s prováděnou údržbou zeleně v tomto parku, včetně několika asanací havarijních stromů a probírek porostů, se začaly objevovat dotazy občanů, co se bude v parku dít dál. I když uvedená údržba zeleně není přímou souvislostí, přece jen něco nového zde městská část chystá. Městská část Královo Pole se připojila k výzvě k předkládání projektů do Integrovaného plánu rozvoje města s názvem Zvyšování kvality poskytovaných služeb pro veřejnost a rozšíření občanské vybavenosti v projektové oblasti Sportovní infrastruktura Regenerace veřejných prostranství pro volnočasové aktivity nekomerčního charakteru. Byla zpracována tzv. studie proveditelnosti na projekt Sportovně rekreační plochu Kartouzská včetně dokumentace pro stavební povolení na tuto akci. Projekt řeší zkvalitnění parku při ul. Kartouzská v celém jeho rozsahu (cca m 2 ). Cílem je obohatit a obnovit jeho programovou náplň pro různé skupiny návštěvníků. Jaké změny tedy park čekají? Zrušeno bude stávající staré pískoviště a odstraněna bude i kovová průlezka v jeho blízkosti. Nově zde budou instalována odpočívadla s lavicemi proti sobě, aby si zde mohli posedět senioři, kteří obývají přilehlý dům s pečovatelskou službou. Další změnou bude odstranění dosloužilých polokruhových odpočívadel, místo nich budou podél chodníku, jenž tímto prostorem vede, lavice a samozřejmě i odpadkové koše. Dále je podél chodníku navržena nízká betonová zídka, která může sloužit k posezení na několika místech bude osazena dřevěnými sedáky. Zídka vyřeší také smývání zeminy ze svahu na chodník, které je pro tuto lokalitu s příkrými svahy ve směru k VFU typické. Aby park působil uzavřenějším dojmem, budou podél vozovky, kde nejenom podélně stojí auta, ale jsou zde rozmístěny i popelnice, instalovány clonící drátěné sestavy, po nichž se budou pnout popínavé rostliny. Nový koncept nezapomíná ani na sport a to pro všechny kategorie dětí, mládeže a rekreačních sportovců. Ve střední části areálu při ulici Domažlické budou hřiště. Hřiště sportovní bude vybaveno koši na basketbal, stojany na odbíjenou, nohejbal, brankami na florbal nebo malou kopanou. Hřiště pro odrostlejší děti bude vybaveno lanovým programem a nízkou horizontální cvičnou šplhací stěnou. Hřiště pro menší děti bude vybaveno hopsadly, péráky, houpačkami apod. Samozřejmě bude řešena i zeleň, například staré dožívající jírovce podél ulice Kartouzské budou vyměněny za jírovce červené, méně náchylné na klíněnku. Svahy budou osázeny půdopokryvnými porosty keřů pro zmírnění vodní eroze, v celém parku bude obnoven trávník. V případě, že se podaří získat dotace na tento projekt, jeho realizace proběhne v roce Zda-li se tento projekt dostane mezi vybrané, budeme vědět v průběhu jara Mimo tento projekt bude v této lokalitě na jaře tohoto roku zahájena realizace hřiště pro fitness a parkour, předpokládaná výše investice na tuto akci je 2 mil. Kč vč. DPH. Současně je plánováno rozšíření veřejného osvětlení v horní části parku jako další investice městské části do tohoto prostoru. Text a foto: (op) VEČER SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ Pod záštitou městské části Brno-Královo Pole se v pátek 1. března konal v Kulturním centru Semilasso již pátý benefiční ples pro Nadační fond dětské onkologie KRTEK, nesoucí letos název Večer splněných přání. Jeho čestnými hosty byli patroni projektu Cyklisté dětem Ján Svorada a Pavel Padrnos. Hudební doprovod v podání skupiny Brand new band, exhibiční vystoupení skvělých gymnastek skupiny Womens SK MG Mantila Brno Emil s, bohatá tombola i sympatičtí průvodci večerem herečka a zpěvačka Hanka Holišová a sportovní moderátor Pavel Mrázek zajisté přispěli k příjemné atmosféře akce. Ke stěžejní části programu patřila dražba olympijských gumáků od olympijského vítěze v horských kolech Jardy Kulhavého a bicyklu a zarámovaného podepsaného dresu mistra světa v cyklokrosu Zdeňka Štybara. Krátce po zahájení plesu byla k mikrofonu pozvána Ing. Andrea Pazderová, místostarostka městské části Brno-Královo Pole, která se též akce účastnila. Pozdravila hosty a na otázku moderátora, proč naše městská část podporuje již pátým rokem NF KR- TEK, odpověděla, že je tomu tak díky osvícenosti královopolských zastupitelů, kteří mají srdce na správném místě. Dále převzali ona i sponzoři každý po obrázku vytvořeném dětmi hospitalizovanými s nádorovým onemocněním na onkologii v dětské nemocnici v Brně. Výtěžek ve výši Kč (výnos ze všech ročníků konaných plesů dosahuje Kč) bude věnován Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK na Fond splněných přání. Na základě spolupráce s odborným personálem Kliniky dětské onkologie FN Brno a rodiči onkologicky nemocných pacientů budou splněna přání patnácti vybraných dětí, jejichž příběhy i osobní přání (např.: Šimonek, patnáct měsíců moc bych si přál svoji první dospěláckou postel; Klaudinka, šest let výlet za zvířátky s mojí rodinou; Filípek, tři roky dětské kolo; Nelinka, tři roky panenku s výbavičkou a malou komodu) byly umístěny na panelech v předsálí. Naplňovány budou i potřeby dalších nemocných dětí. Jana Novotná, foto: Jan Brychta 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

5 HLEDÁME SPRÁVCE HŘIŠTĚ ÚMČ Brno-Královo Pole hledá správce nově zrekonstruovaného hřiště ve vnitrobloku Purkyňova-Hradecká (zamykání, odemykání, dohlídka nad provozem hřiště apod.). Finanční odměna na základě dohody o provedení práce. Vhodné i pro důchodce. Zájemci ať se hlásí do na u: nebo písemně prostřednictvím podatelny. Prázdninový provoz v MŠ a ZŠ v Brně-Králově Poli Mateřské školy Stejně jako v loňském roce mateřské školy zajistí provoz v průběhu celého prázdninového období. Výjimkou je poslední srpnový týden, kdy se školy připravují na zahájení nového školního roku. Vyhláška č. 43/2006, Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v 3 stanoví, že provoz mateřské školy lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po projednání se zřizovatelem, tuto informaci pak nejméně dva měsíce předem zveřejní. Výši úplaty za docházku do mateřské školy stanoví vnitřní směrnice každé mateřské školy. Dle novely školského zákona č. 472/2011 Sb. lze nyní v měsících červenci a srpnu přijmout do mateřské školy děti z jiné mateřské školy, a to nejvýše na dobu, po kterou jiná mateřská škola přerušila provoz. Ředitelka školy je povinna zajistit, aby počet dětí, které se účastní vzdělávání v témž okamžiku, nepřekročil nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole. Upozorňujeme rodiče, aby přihlášky do jiné než kmenové MŠ podali nejpozději do V průběhu měsíců červenec a srpen 2013 se uskuteční rekonstrukce budovy a zahrady MŠ, Brno, Chodská 15, takže tato škola nebude v provozu. Prázdninový provoz nezajišťují dvě mateřské školy (MŠ a ZŠ, Brno, Staňkova 14, MŠ, Brno, Vackova 70), které nemají školní kuchyni (nemají stravování). V průběhu prázdnin tak bude otevřeno 8 z 10 mateřských škol. Poslední srpnový týden budou školy uzavřeny, protože se připravují na zahájení nového školního roku. V průběhu prázdnin budou mateřské školy otevřeny takto: Mateřská škola, Brno, Božetěchova 65 Mateřská škola Rozárka, Brno, Herčíkova 12 Mateřská škola, Brno, Purkyňova Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66 Mateřská škola, Brno, Herčíkova Mateřská škola, Brno, Chodská Mateřská škola, Brno, Bulharská MŠ uzavřeny příprava na zahájení školního roku Základní školy Základní školy na ulici Botanická 70, Herčíkova 19, Košinova 22, Slovanském nám. 2 a Staňkova 14 nebudou zajišťovat prázdninový provoz školních družin. Na základě vyhlášky č. 279/2012, Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, ředitel školy po projednání se zřizovatelem může přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. Důvodem je velmi malý zájem o činnost školní družiny v měsících červenci a srpnu. Školní družiny základních škol budou otevřeny až poslední týden před začátkem školního roku, a to dle zájmu rodičů a dispozic ředitele příslušné základní školy. V případě zájmu mohou rodiče přihlásit děti do Střediska volného času Lužánky na Lidické 50 nebo v několika Domech dětí a mládeže v Brně, kde obdrží informace o pestrém programu, který připravují pro děti o letních prázdninách. V Lužánkách každoročně pořádají nejrůznější tábory, soustředění, kurzy, dílny a příměstské tábory pro děti a mládež. Informace na nebo na recepci SVČ Lužánky, kde najdete letáčky i od jiných pořadatelů. PhDr. Libuše Sedláčková ŠKODA Vás připraví na jaro Čeká Vás profesionální jarní péče u ŠKODA prodejce v AUTONOVĚ BRNO Chcete se ve svém voze cítit opravdu jako doma? Dopřejte mu po náročné zimě velký jarní úklid. Nabízíme Vám vyčištění a dezinfekci klimatizace, výměnu pylového a prachového filtru nebo ošetření podvozku po zimě. U nás také jednoduše vyřešíte přezutí ze zimních na letní kola. Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA: AUTONOVA BRNO s.r.o. Masná Brno ZÁPIS dětí do MATEŘSKÉ ŠKOLY KOCIÁNKA 6 Zápis se uskuteční ve čtvrtek od 9 do 15 hod. v areálu Centra Kociánka, v pavilonu A Přijímáme děti zpravidla ve věku 3 6 let, a to zejména se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním vzděláváme především děti s tělesným postižením, a to různé formy DMO, ADHD, VVV, rozštěpy páteře, progresivní svalovou dystrofií, klienty s více vadami aj. Dále přijímáme děti s poúrazovými stavy, sníženou imunitou, zdravotně oslabené dodržujeme šetřící režim, respektujeme specifické odlišnosti a individuální možnosti dětí děti jsou zařazeny v různých typech pobytu (denní, týdenní, celoroční, nepravidelná školní docházka a diagnostický pobyt) nabízíme možnost nezávazné prohlídky prostor MŠ dále je možné využít služeb Centra Kociánka rehabilitace, ergoterapie, hipoterapie. V MŠ pravidelně probíhá individuálně logopedie, canisterapie. Kontakt: Mgr. Iva Daňková, tel.: Mateřská a Základní škola pro tělesně postižené, Brno, Kociánka 6 KOLIK JE KRÁLOVOPOLÁKŮ Na konci února letošního roku byly zveřejněny výsledky Sčítání lidu, domů a bytů, které proběhlo v březnu roku Výsledky praví, že k rozhodnému datu bylo v naší republice celkem obyvatel, z toho mužů a žen. Shromážděná data uvádějí, že v Brně je podle definitivních výsledků sčítání obyvatel, z toho mužů a žen. V naší městské části žije obyvatel, z toho mužů, žen, obyvatel ve věku 0 14 let, ve věku let, ve věku 65 a více let. Ekonomicky aktivních je , z toho zaměstnaných , obydlených domů 2 529, obydlených bytů Z výsledků plyne, že Královo Pole je v rámci města Brna třetí nejlidnatější městskou částí: 1. Brno-střed obyvatel 2. Brno sever obyvatel 3. Brno-Královo Pole obyvatel Pozn. Rozhodným okamžikem Sčítání lidu, domů a bytů byla půlnoc z 25. na 26. března (op), zdroj: čsú Tel.: KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 5

6 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové Palackého třída 70, Brno Den otevřených dveří Žákovský večer Přijímací zkoušky Absolventský koncert foyer Besedního domu Vernisáž výstavy s názvem Vítězslava Besední dům Slavnostní koncert k 55. výročí založení školy Žákovský večer Přijímací zkoušky TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ, Purkyňova 105, Brno Otevřeno: út ne 9 17 hod., v pondělí zavřeno otevřeno, tel.: , Program na měsíc duben 2013 EXPOZICE Vodní motory a Památník Viktora Kaplana; Parní motory; Historická vozidla; Historická stereovize; Nožířství; Kovolitectví; Železářství; Salon mechanické hudby; Od tamtamu k internetu; Letecká historie a plastikové modelářství; Kultura nevidomých; Ulička řemesel; Čas nad námi a kolem nás; Kabinet elektronové mikroskopie, Technická herna; Letecké motory. STEREOVIZE Rusko Moskva (staré snímky) VÝSTAVY Vynálezci a vynálezy (do ) Kočárky ( ) Jan Drtina život a dílo ( ) Stopy na Dhaulagiri ( ) Kamera obscura ( ) AKCE Vítání jara koncert v prostorách Konzervatoře Brno ( ) Jaro na mlýně, Vodní mlýn ve Slupi ( ) Dílna k výstavě Vynálezci a vynálezy ( ) Víkend Tiffany výtvarně technická dílna ( ) Den otevřených dveří MHD, Řečkovice ( ) Cesa (do ) Technické památky Areál čs. opevnění Šatov, Kovárna v Těšanech, Stará huť u Adamova, Větrný mlýn v Kuželově, Vodní mlýn ve Slupi, Šlakhamr v Hamrech nad Sázavou ŘÁDKOVÁ INZERCE OPRAVY bytových rozvodů, výměny zásuvek a vypínačů, montáže el. svítidel, úpravy bytových instalací včetně zapravení, tel.: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, radiátorů aj. Královo Pole a okolí. Tel.: , , MED kupujte u včelaře. Sv. Čecha 36, Út, St, Čt: hodin. Tel.: POCTIVÁ mokrá pedikúra a manikúra v budově plastické chirurgie LAUERA, Bulharská 29, Brno. Tel.: , Šárka Křenková ELEKTROINSTALACE opravy, pohotovostní opravy, tel.: AKCE kadeřnictví Lenka v Králově Poli, Blahoslavova 41, trvalá, barvení, melír včetně mytí, střihu, foukané po 500 Kč. Na objednávku, tel.: Pracovní doba záleží na Vás ŽALUZIE opravy, sítě a dveře proti hmyzu. Žaluzie Hanák, tel.: KOMPLETNÍ stomatologická péče včetně bělení zubů, bezbariérový přístup, poliklinika Dobrovského, II. patro, tel.: PRODÁM auto ŠKODA FAVORIT v dobrém stavu a elektrické radiátory, tel.: (nechat déle zvonit) DĚTSKÉ TÁBORY DRAK, Křižanov taneční, sportovní, výtvarné. Minitábory pro rodiče s dětmi 1 7 let. Tel.: , Provádíme opravy a servis výpočetní techniky, především pozáruční servis notebooků, stolních počítačů a kancelářské techniky. Servisujeme i veškerou spotřební elektroniku, včetně bílé elektroniky. Naši pracovníci provádějí jak softwarové, tak hardwarové opravy, instalace a konfigurace systémů. Nabízíme servisní zásah přímo u Vás doma, či ve Vaší kanceláři, a to včetně správy sítí, či připojení k internetu. ServisPocitacuBrno.cz, tel: , PRONAJMU, nebo prodám garáž ve vícepodlažní budově na ulici Herčíkova. Tel.: NABÍZÍM pěknou zahradu v Brně na Kociánce Zaječí hora, nájem městu 800 Kč za rok, za odstupné Kč (chata z Hornbachu, gril, oplocení aj.), tel.: SEMILASSO JAZZFESTBRNO 2013 CPR Trio featuring Russell Carter, Ondřej Pivec, Karel Růžička Jr., The Trio of OZ featuring Rachel Z and Omar Hakim (USA) VEČER LEGEND No.8 AC/DC rev., LED ZEPPELIN rev., MOTORHEAD rev VEČER LEGEND No.8 IRON MAIDEN rev., JUDAS PRIEST rev., METALLICA rev., BLAZE BAYLEY osobně KRÁLOVOPOLKA taneční odpoledne s dechovkou Student párty HARLEJ + ŠKWOR JAZZFESTBRNO 2013 Nikolaj Nikitin Quartet featuring Patches Stewart (SK/USA), Rez Abbasi Trio + special guests David Binney and Nantha Kumar (IND/USA) CITRON Radegast & Plni energie tour a Ondřej Havelka a jeho MELODY MAKERS MALÁ KRÁLOVOPOLSKÁ GALERIE, Brno-Královo Pole, Husitská 1, telefon: , Otevřeno po pá hod Milan BRINKER (Praha) Skrytá identita vernisáž v 17 h ZUŠ V. KAPRÁLOVÉ Možnosti kresby PĚT KOČEK vernisáž v úterý v 17 hodin Bezbariérové divadlo BARKA Svatopluka Čecha 35a, Brno-Královo Pole, rezervace , sms rezervace CIRKUS KOCIÁNO CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ DIVADELNÍ DÍLNY BEZ BARIÉR KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA KAŠPÁREK A ŽÁBA KUŇKA CIRKUS KOCIÁNO CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ CIRKUS KOCIÁNO aneb SETKÁNÍ ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose SCHVÁLNOSTI PRINCEZNY SCHVÁLNIČKY Gruppe 07 (FF MU) a Doppel L (PdF MU) VELKOLEPOST NEVYLÉČITELNÝCH Můžete je donést do budovy Radnice Královo Pole, vchod z ulice Husitské v pátek 26.dubna od 13:00 do 17:00 hod a v sobotu 27.dubna od 9:00 do 12:00 hod 6 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013

7 OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ OZNÁMENÍ PŘIRODNÍ ZAHRADA U SMRKU BRNĚNSKÉ DNY PRO ZEMI: Happening nevidomých klientů a hostů TyfloCentra Brno Děti a jarní zahrada program pro děti MŠ Den pro Zemi oslavy Země ve všech jejích podobách. Vícegenerační hravé hudební pohybové výtvarné i poznávací činnosti vhodné pro rodiče s dětmi. Maňáskové divadýlko. Posezení u ohýnku POZVÁNKA Dne 25. dubna 2013 v 15 hod. se bude konat u památníku osvoboditelů na Božetěchově ulici v Králově Poli pietní akt k uctění památky padlých vojáků. 8. Příhraniční slavnosti Letošní Příhraniční slavnosti městských částí Brno-střed, Královo Pole a Žabovřesky se uskuteční 30. dubna v sadech Národního odboje v parku před klubem v Šelepově ulici od hodin. Již poosmé budou připomenuti brněnští odbojáři, po kterých jsou pojmenovány ulice našeho města. Letos to budou ti, kteří byli popraveni či umučeni v roce Po položení kytic u pomníku budou uctěni brněnští odbojáři i osvoboditelé Brna hudbou všech žánrů. Půjde o Big Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka. Ten bude prvním z oceněných studiobarbara jubilantů, kteří se narodili v témže roce, představí se zpěváci, jako například Tereza Marečková, Martina Grulová a jiní. Jubilantem bude i Helena Blehárová, po ní se představí Felix Slováček, Milan Černohouz a Radek Rettegy. Zazpívá také Václav Neckář. Chybět nebudou ani Jaromír Hnilička a Erik Knirsch. Na pódiu se představí také významné královopolské občanky, Věra Růžičková, olympijská vítězka z Londýna, nebo Mája Dočkalová, manželka generála Dočkala, který pomník v parku před lety odhaloval. (red) Královopolské trhy Další Královopolské trhy jsou plánovány na liché soboty dopoledne , , , Místem konání je tradičně střední pás na ulici Husitské v Králově Poli. Více na (op) Loreal ČIŠTĚNÍ ULIC TERMÍNY 2013 BLOK č , , 2. 9., Ant. Macka, Hostinského, Hrubého, Chaloupkova, Budovcova vč. parkoviště, Budovcova před nádražím ČD, Kamanova, Malátova, Metodějova, Šafaříkova, Škárova, Veleslavínova, Blahoslavova, Mojmírovo nám., Božetěchova slepá (před č. 65, 67), Palackého k ZUŠ, Tylova, Volfova, Galandauerova vč. parkoviště. BLOK č , , 3. 9., Ruská, Kubešova, Sadovského, Bulharská, Vackova, Vodova (od Sv. Čecha po Tyršovu), Skácelova, Riegrova, Hradecká odbočka k techn. parku, U Vodárny. BLOK č , 3. 6., 4. 9., Jungmannova, Matulkova, Máchova, Pešinova, Podešvova, Šumavská vč. parkoviště, Těšínská, Tyršova, Purkyňova od Skácelovy po Červinkovu, Vodova od Sv. Čecha po koupaliště, Charvatská, Husitská vč. parkoviště, Skácelova (vnitroblok). BLOK č , 5. 6., , Poděbradova, Floriánova, Košinova, Mánesova vč. parkoviště u kolejí VUT, Chelčického, Rostislavovo nám., Bystřinova, Kollárova, Božetěchova vč. parkoviště, Dalimilova, Kosmova vnitroblok. BLOK č , , , Klusáčkova, U Červeného mlýna, Domažlická, Chaloupeckého nám., Chlupova, Reissigova, Vodova (od Tyršovy po Červinkovu), Šelepova, Střední, Vnitřní, Dobrovského, Tererova. BLOK č , , , Mojžíšova, Fibichova, Myslínova, Žleb část, Křivého část, Högrova, Kepákova, Černíkova, Sladkovského. BLOK č , , , B. Němcové, Ramešova, Havlišova, Sv. Čecha, Hlaváčkova, Hradecká souběh, Hutařova, Červinkova, Herčíkova, Slovanské nám., Mečířova, Berkova, Botanická vnitroblok, Srbská vč. parkoviště. BLOK č , , , Ptašínského vč. parkoviště, Rybníček, Skřivanova, Kabátníkova vč. parkoviště, Slovinská, Kartouzská vč. parkoviště, Sportovní vč. parkoviště, Sportovní (za Aralem), Sportovní (parkoviště), Staňkova část, propojka Střední Sportovní, Cimburkova mimo ZÁKOS. Čištění parkovišť BLOK č , , 6. 9., B. Němcové, Dalimilova, Božetěchova, Bystřinova, Mánesova, Herčíkova, Palackého (za Zagrebem), Mojmírovo nám. BLOK č , , , Herčíkova 17, Purkyňova (od Dobrovského po Skácelovu), Srbská (u konečné trolejbusu), Srbská (před stadionem), Purkyňova (před pol. domem Eden), Klatovská. BLOK č , , , Kociánka (u Střelnice), Rybníček (naproti Boby), Tábor (vnitrobloky vč. komunikace), Chodská, Kociánka k domovu důchodců, Kociánka ÚSP (příjezdová komunikace). Termíny blokových čištění naleznete také na ZAS O ROK, O KROK DÁL Ve dnech se v Malé královopolské galerii na Husitské 1 konala společná výstava obrazů Marie Hladné a Jarmily Komárkové, členek královopolského Uměleckého sdružení Parnas, nazvaná Zas o rok, o krok Dál? I když na pozvánce stálo a nečekejte žádné Art-deco seběhl se na slavnostní zahájení výstavy mocný houf ctitelů dobrého výtvarného umění, mezi nimi i známý brněnský výtvarník a spisovatel Alois Mikulka. Marie Hladná, jejíž životní motto, jak vzpomenula i na vernisáži výstavy, zní: Malování je pro mne způsob, jak přiznat barvu, se prezentovala obrazy, které vedle výtvarného zážitku přinášejí i vtip, poezii a důvod k zamyšlení. Jarmila Komárková zase okouzlila návštěvníky svými obrazy z vlněného rouna, které svoji hřejivost přenášejí do prostoru, působí zvláštním kouzlem a dokáží v člověku rozechvět vzpomínku na zapomenuté zážitky a touhy, připomenout čisté radosti života. Starosta Králova Pole Roman Vykoukal, jenž kulturní událost poctil svojí návštěvou, předal Marii Hladné, chystající se odstěhovat do Prahy, na rozloučenou kytici a knihu Neobyčejné Brno. Jana Novotná, foto: Lenka Vašíčková KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2013 7

8 Fotbalisté Zbrojovky Brno slaví sto let! Historie fotbalové Zbrojovky Brno se začala psát před sto lety (14. ledna 1913) v Židenicích. Svůj dnešní název dostala v roce 1948, kdy byl klub přejmenován na Sokol a po únorových událostech na Zbrojovku (přesněji Sokol Zbrojovka Židenice Brno). Nejúspěšnější éra Zbrojovky se začala prakticky psát od sezony 1972/73, kdy k týmu přišel trenér František Havránek. V prvním roce na lavičce dokázal s mužstvem získat 12. místo, následující sezony 10. resp. 4. příčku. Po Havránkovi převzala tým legenda české kopané; hráč výběru světa a první český držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu Evropy z roku 1962 Josef Masopust. V sezoně 1977/78 dokázal se Zbrojovkou vybojovat pro Brno dosud jediný mistrovský titul. Veletržní město se v té době stalo, i co se rekordních návštěv fanoušků týká, metropolí československého fotbalu. V sezoně 2001/02 se Zbrojovka odstěhovala definitivně z Lužánek na Srbskou. si Jindřich Svoboda vysloužil na moskevské olympiádě v roce Ve finále s východními Němci vstřelil jedinou branku, díky níž získal československý tým zlaté medaile. Mistr 1977/78. Rostislav Václavíček (66). Mistr 1977/78, olympijský vítěz Jeho neuvěřitelný rekord asi stěží někdo překoná. V domácí první lize odehrál 280 utkání v řadě bez přerušení. Kdyby se počítaly i další soutěže, měl by šňůru ještě delší. Hrál bez přerušení devět a půl roku! Roman Kukleta ( 46) přezdívaný Kuki. Nejlepší střelec nejvyšší soutěže v sezoně 1990/91 (17 branek). Vítěz ankety o Gól roku také jméno tehdejšího prezidenta Svazu sovětských socialistických republik Leonida Brežněva. Jako hráč Zbrojovky byl zaměstnancem stejnojmenného podniku se zařazením montážník psacích strojů, přestože je vyučeným strojním zámečníkem. Pracovní halou jsem prošel prakticky jen jednou. Všude seděly pouze ženy, takže to bylo nebezpečné, usmívá se tomu ještě dnes brněnský fotbalista. Zařazen byl do dělnické profese, která měla plat vyšší než úředníci. Základem bylo korun. PROGRAM letošních oslav výstava 100 let FC Zbrojovky Brno, prezentace historie klubu, autogramiády, soutěže slavnostní večer k ocenění nejvýznamnějších osobností fotbalového klubu slavnostní vyvrcholení oslav 100 letého výročí, společenskosportovní odpoledne, prezentace historie klubu po současnost, autogramiáda, soutěže, vyhlášení čtenářské soutěže o nejlepšího fotbalisty 100leté historie klubu, doprovodné utkání, mezinárodní utkání FC Zbrojovka Brno ŠK Slovan Bratislava, ohňostroj Petr Podroužek, foto: autor a archiv Jindřich Svoboda Mezi největší osobnosti Zbrojovky patří Vlastimil Bubník (82). Medailista z Mistrovství Evropy v roce 1960 ve Francii (dal vítězný gól v zápase o bronz s domácí Francií). Nikdy neobdržel žlutou ani červenou kartu. Navíc byl v ledním hokeji vlajkonošem ČSR na ZOH 1956 v Cortině d Ampezzo. Je 9x účastníkem mistrovství světa (1x stříbro, 2x bronz), 4x byl na zimních olympijských hrách (1x bronz). Stal se 11x mistrem Československa (vše s Kometou Brno). Karel Lichtnégl (76). Stříbrný medailista z Letních olympijských her v Tokiu S dalšími dvěma fotbalisty drží dosud nepřekonaný ligový rekord tři góly za tři minuty. Karel Kroupa (62) přezdívaný Krupica. Mistr 1977/78, fotbalista roku 1977, 2x Král ligových kanonýrů. Jindřich Svoboda (60) přezdívaný Zlatá noha. Tuto přezdívku Zlatá noha Moskva, 2. srpna Ve finále olympijského turnaje proti sobě nastoupily Československo a Německá demokratická republika. Dlouho trval bezbrankový stav. Zbývalo 15 minut do konce, když zraněného Vízka musel vystřídat brněnský Jindřich Svoboda. A než se stačil pořádně rozkoukat, dostal se do velké šance. V 77. minutě jeho hlavičku německý brankář ještě vyrazil, proti pravačce už byl bezmocný. Jediný gól rozhodl o našem zlatu. Když se mluví o Jindru Svobodovi, tak skoro každého napadne spíše olympijský úspěch než mistrovský titul získaný se Zbrojovkou. Přijde na to řeč dnes už jen výjimečně, při nějakých oslavách. Je to už jen taková nostalgie, tvrdí Jindřich Svoboda. Na památku má doma jen zlatou medaili. Kopačky jsem měl tehdy dobře rozšlapané, takže jsem v nich hrál dále. Nenapadlo mě si je tenkrát nechat, lituje dnes. Za výkon mu spoluhráči dali aspoň starou kopačku. Je na ní nápis připomínající olympijský úspěch, ale Vlastimil Bubník BEETHOVEN NA CESTÁCH V pondělí 18. února byl v koncertním sále Základní umělecké školy Vítězslavy Kaprálové na Palackého třídě 70 v Králově Poli uveden 1. koncert cyklu Beethoven na cestách v provedení pěti mladých pianistů z celého světa, laureátů mezinárodní klavírní soutěže Münchner Klavierpodium der Jugend (Klavírní pódium mládeže), která probíhá v Mnichově a má za sebou již dvanáct ročníků. Na koncertě zaznělo celkem pět Beethovenových sonát. Zcela zaplněný koncertní sál odměnil každou z nich bouřlivým potleskem. Další laureáti mnichovské klavírní soutěže se představí nejen ještě v Brně v úterý 30. dubna v hod. v sále ZUŠ na Smetanově ulici a ve středu 12. června v hod. v sále Konzervatoře Brno ale také v Praze, Olomouci, Vídni, Paříži, Madridu a dalších evropských městech. V rámci klavírního cyklu Beethoven na cestách tak v roce 2013 zazní na evropských koncertních pódiích všech třicet dva sonát Ludwiga van Beethovena. Jana Novotná U NÁS PRODEJEM SLUŽBY NEKONČÍ, ALE ZAČÍNAJÍ. SPORÁKY MORA od 4.990,- Kc s DPH - NOVÁ mřížka STABIL PLUS - ECO program pecení Košinova 10, Brno, tel: otevřeno: po pá 8 16 hod. parkování zdarma Uděláte dobrý skutek, budete mít dobrý pocit a ještě vyděláte odevzdejte k nám staré vysloužilé elektrospotřebiče. Za starý sporák, pračku či myčku dostanete na ruku 170, Kč. Platí při vlastním dovozu. Ekologicky u nás můžete zlikvidovat i chladničky a ostatní drobná elektrozařízení, včetně náhradních dílů (mikrovlnky, odsavače, vysavače, žehličky, kávovary, topinkovače, vrtačky, pily...) Cejl 68, Brno, tel: otevřeno: po pá hod. Vydává statutární město Brno Městská část Brno-Královo Pole, Redakce časopisu Královopolské listy: ÚMČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, Brno, tel.: , Editor, inzerce: Petr Podroužek, tel.: , příjem inzerce: pondělí 10 12, hodin, 4. patro, dveře č. 60 v budově ÚMČ Brno-Královo Pole. Registrováno MK ČR E Počet výtisků: Cena: ZDARMA. Uzávěrka vždy k 15. dni v měsíci, na pozdější příspěvky nemůže být brán (v aktuálním čísle) zřetel.

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1

Koncert v Malé královopolské galerii DUBEN 2011 ČÍSLO 4 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 4/2011 1 DUBEN 2011 ČÍSLO 4 strana 2 strana 3 strana 5 strana 8 Ze zasedání Rady městské části Ujíždění Každý z nás v sobě chová lásku k něčemu, co když může, velmi rád činí. Zkrátka na tom ujíždí. Jsou dámy, které

Více

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu

ČÍSLO 2 ÚNOR 2012 KRÁLOVOPOLSKÉ LISTY 2/2012 1. strana 3. strana 6. Radnice informuje. Když něco končí tak něco začíná. Regenerace obytného domu ÚNOR 2012 ČÍSLO 2 strana 2 strana 3 strana 6 strana 8 Radnice informuje Když něco končí tak něco začíná Rozloučí se fotbal s Královým Polem? Regenerace obytného domu Stavební dílo Dobrovského 1 15 je dokonèeno

Více

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu

zpravodaj starolískovecký Prostorem kolem Centra volného Politická reprezentace se snaží Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu starolískovecký Červen 2012 ROČNÍK 20 www.staryliskovec.cz zpravodaj INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-STARÝ LÍSKOVEC Grant nadace OKD přinese přírodní zahradu O podobě přírodní zahrady

Více

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA

Návštěva ministra Gandaloviče. Vinobraní s muzikou a filmem. 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Z P R A V O D A J M Ě S T S K É H O Ú Ř A D U 25. července 2007 ČÍSLO 14 ROČNÍK VIII ZDARMA Začala "dílna" 07 Mikulovské výtvarné sympozium "dílna" 07 bylo v sobotu 21. 7. zahájeno a jeho účastníci začali

Více

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011

SLIVENECKÝ. časopis městské části Praha Slivenec 2 2011. Slivenecký masopust 2011 SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 2 2011 Slivenecký masopust 2011 V sobotu 26. února jsme se ve Slivenci probudili do mrazivého, ale slunečného dne. Již krátce po poledni se u

Více

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN

ZÁMEK V KRÁSNÉM BŘEZNĚ OPRAVEN OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE LISTOPAD 2011 ČÍSLO 2 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ ZOO V ZIMĚ ÚDRŽBA ZELENĚ V ROCE 2011 PRONÁJMY OBECNÍCH BYTŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL ZÁMEK V KRÁSNÉM

Více

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích

S námi ušetříte, tel. 800 201 203. společnosti v existujícím průmyslovém areálu v Otrokovicích Měsíčník obyvatel města Otrokovice 21. září 2012 číslo 9 - ročník 22 zdarma - neprodejné Volební obvody pro krajské a senátní volby strana 8 a 9 S námi ušetříte, tel. 800 201 203 Ve městě roste nová tovární

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu

Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Volby do Evropského parlamentu informace str. 2 Na festivalu Zlaté slunce se předvedli mladí filmaři Vliv DPH na ceny obědů pro seniory str. 5 str. 8 Výtěžek z módní přehlídky poputuje do Súdánu Na charitativní

Více

Pomůže ministr s domovem pro seniory?

Pomůže ministr s domovem pro seniory? informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XIX. ročník číslo 2 duben 2011 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Bezpečné Slovany nejenom na papíře - str.3 j Kam za odpočinkem a rekreací? Na Božkovský

Více

Bibliobox v čelákovické knihovně

Bibliobox v čelákovické knihovně měsíčník - červen 2015 www.celakovice.cz zdarma V sobotu 23. května 2015 žily Sady 17. listopadu uměním. Konal se zde další ročník alternativního multižánrového festivalu ČelArt. Své nadání zde předvedli

Více

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery

3/2015. Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa. Výstroj hokejového brankáře. Antonín Baťa. Hrob Dominika Čipery Experti najdou tisíce důvodů, proč to nejde. Pak jdi a udělej to. J. A. Baťa 3/2015 Antonín Baťa 8 Výstroj hokejového brankáře 12 Hrob Dominika Čipery 19 staré fotky 2 1 Vážení čtenáři, s měsícem březnem

Více

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu

www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu XI. ROČNÍK www.chrudim-city.cz www.chrudim.eu ZÁŘÍ 2008 Z obsahu vybíráme: Obžinky Letos Vás zveme na Obžinky netradičně již v páteční podvečer. Návštěvu lidového jarmarku zpestří koncert Big Bandu Chrudim,

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

O slavnostech nás čeká i radniční noc

O slavnostech nás čeká i radniční noc květen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 10. května 2013 O slavnostech nás čeká i radniční noc Koncert kapely Charlie Straight, Yo Yo Bandu nebo Xindla X, tradiční

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo-

BYSTRCKÉ NOVINY. V současnosti poskytujeme dva druhy sociálních služeb: pečovatelskou službu a odlehčo- BYSTRCKÉ NOVINY ZÁŘÍ ročník XXIV/2014 číslo 9 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Podzimní čištění komunikací a parkovišť v Bystrci Rozšíření pečovatelské služby Čištění místních komunikací a parkovišť

Více

Nová Moskevská ve Vršovicích se rychle probouzí do své krásy

Nová Moskevská ve Vršovicích se rychle probouzí do své krásy PRAHA 10 Ročník 24 číslo 7 16. 7. 2014 Náklad 75 tisíc výtisků Noviny jsou součástí projektu Český domov www.ceskydomov.cz Pro občany Prahy 10 ZDARMA Česká pošta, a.s. Navrhněte témata k referendu str.

Více

Rekonstrukce kanalizace Tuřany

Rekonstrukce kanalizace Tuřany Zpravodaj městské části Brno-Tuřany, číslo 3, ročník XXI, červen 2012 uzávěrka příštího čísla: 30. srpna 2012 www.turany.cz Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany Slovo starosty Vážení spoluobčané,

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Slovo starosty LISTOPAD 2011. ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vážení spoluobčané, ČÍSLO 11., ROČNÍK XX

Slovo starosty LISTOPAD 2011. ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Vážení spoluobčané, ČÍSLO 11., ROČNÍK XX LISTOPAD 2011 ZPRAVODAJ Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora ČÍSLO 11., ROČNÍK XX Slovo starosty Vážení spoluobčané, v říjnu letošního roku byla dokončena a městské části předána dvě významná stavební

Více

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky

ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky ŽABOVŘESKÝ ZPRAVODAJ pravidelný měsíčník městské části Brno-Žabovřesky www.zabovresky.cz ročník 25 číslo 5 květen 2015 Vážení sousedé, milí spoluobčané, na poslední Hovory s občany byli pozváni i zástupci

Více

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ

březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ březen 2015 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Pojmenujme horní rybník FOTO: MONIKA AUŠKOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí

Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Čtrnáctideník pro Litvínov, Meziboří, Horní Jiřetín a okolí Internetové stránky Litvínova: www.litvinov.cz E-mail redakce: radnice@mulitvinov.cz Číslo 13 ročník XXI. 20. 7. 2012 zdarma Stručně Dopravní

Více

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI.

informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany Slovany se zapojily do projektu QRpedia Pomůžeme vám s paragrafy číslo 61 XX. XXI. informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň 2 Slovany XX. XXI. ročník číslo 61 únor prosinec 2012013 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j Život Koterovská stojí zanáves to žít, jedno končí, j Co Kostel

Více

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ

únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ únor 2014 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 KRESBA: PAVEL TALAŠ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových stránkách www.praha13.cz

Více

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech

Městského obvodu Plzeň2 Slovany NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU. j Stoletfarnosti na Slovanech informační Zpravodaj Městského obvodu Plzeň2 Slovany XVIII. ročník číslo 1 únor 2010 NEJDE O REKLAMNÍ TISKOVINU ZDARMA j VHabrovéulici donovétřídy - str.8 jvbožkověodzáří donovéškolky - str.9 j Stoletfarnosti

Více

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII.

11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Zpravodaj Města Litomyšle 11 2. listopadu 2007 Ročník XVII. Rodinné centrum celé v novém Rodinné (dříve Mateřské) centrum, které bylo 18. října slavnostně otevřeno na Toulovcově náměstí, je zařízení určené

Více