VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013"

Transkript

1 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od , od je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno pomocí analytických účtů a účelových znaků. Od se mění kód středisek: UZ 2**** - náklady a výnosy zúčtované se zřizovatelem a vlastními výnosy hlavní činnosti UZ 1**** - náklady a výnosy zúčtované s příspěvkem SR UZ základní škola UZ mateřská škola UZ školní družina UZ školní jídelna ZŠ UZ školní jídelna MŠ Šromova Počet žáků ve školním roce 2013/14 - základní škola 324 (16 tříd) - mateřská škola 147 (3 třídy v budově na ul. Šromova, 3 třídy v budově ZŠ) - školní družina 124 (5 oddělení) V základní škole mají žáci možnost navštěvovat zájmové kroužky: - kroužek počítačový pro I. stupeň, - kroužek kresby a malby, - angličtina pro I. A pro II. stupeň, - taneční kroužek, - kroužek pohybové hry, - kroužek břišních tanců. Vedoucími kroužků jsou učitelé základní a mateřské školy a veškeré výdaje na kroužky jsou plně hrazeny z příspěvků rodičů žáků. V roce 2013 proběhla škola v přírodě a adaptační pobyt v Jedovnicích a poznávací zájezd do Norimberku. Akce byly rovněž plně hrazeny rodiči žáků. Obdobně jsou každoročně organizovány výlety žáků ZŠ a ŠD.

2 2 Na základě školského zákona č. 561/2004 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek stanoví výši úplaty za vzdělávání v mateřské škole a ve školní družině ředitelka školy propočtem režijních nákladů připadajících na jednoho žáka podle 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a podle 14 vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání. Pro školní rok 2013/2014 je stanovena měsíční úplata na dítě v mateřské škole 440,00 Kč a za jednoho žáka ve školní družině 200,00 Kč. V mateřské škole byly výnosy celkem ,00 Kč a provozní náklady celkem ,92 Kč. Zlepšený výsledek je 871,08 Kč. Od rodičů byla vybrána úplata za předškolní vzdělávání celkem Kč. Rodiče dále přispívali na úhradu spotřebního materiálu na keramiku ,00 Kč. K jsou pohledávky za úplatu školských služeb 1 760,00 Kč a předplaceno je ,00 Kč. Ve školní družině byly výnosy celkem ,00 Kč a provozní náklady celkem ,00 Kč. Zlepšený výsledek je 4 365,00 Kč. V nákladech je zahrnuta spotřeba materiálu pro výuku, podíl na spotřebě energie ZŠ, podíl na službách, připojení na internet. K jsou pohledávky za úplatu školských služeb 2 130,00 Kč a předplaceno je ,00 Kč. V roce 2013 byl MČ Brno-Chrlice poskytnut příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ, Brno, Jana Broskvy 3 příspěvek na provoz ve výši ,00 Kč a účelová dotace na pořízení vybavení nových dvou tříd MŠ ,00 Kč. Částka ,00 Kč účelově určená na opravu oken budovy ZŠ z roku 2012 zůstává na zálohách. Na pořízení elektrického kotle do školní kuchyně ZŠ byla od MMB poskytnuta investiční dotace ,00 Kč. Vzhledem k tomu, že cena kotle byla ,00 Kč, byl rozdíl ,00 Kč hrazen z fondu reprodukce majetku. Z MMB byla dále poskytnuta dotace na nábytek do dvou nových tříd a šaten ve výši ,00 Kč. Pořízení nábytku dle faktury č. 334/13 na ,00 Kč a faktury č. 335/13 na ,00 Kč tuto účelovou dotaci vyčerpalo, překročení o 606,00 Kč bylo uhrazeno z ostatních provozních nákladů. ÚMČ poskytl účelovou dotaci na financování výdajů spojených s vybavením nové přístavby MŠ Šromova a ve faktuře č. 311/13 na ,00 Kč je do celkové částky započítáno i pořízení krytů na radiátory. Ze státního rozpočtu byl poskytnut příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ve výši ,00 Kč, na projekt Angličtina ,00 Kč a na dopravu na plavání ,00 Kč. ZŠ a MŠ byly dále poskytnuty účelové prostředky na řešení projektů a programů: Účelové dotace z rozpočtu MŠMT byly přijaty v celkové částce ,00Kč UZ projekt cizinci UZ projekt podpora logopedické prevence v MŠ UZ OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Z minulého roku je záloha ve fondu 414 Čerpání v roce 2013: platy OON odvody ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

3 3 Provozní výnosy Transferový podíl x x x ,00 Příspěvek MMB UZ , , , ,00 Příspěvek MČ , , , ,00 Účel. dotace MČ na vybavení učeben MŠ x x x ,00 Účelové dotace ze SR , , , ,00 v tom: UZ asistentka , ,00 x x UZ pomůcky pro 1. tř , ,00 x x UZ Integrace cizinců , , , ,00 UZ pomůcky pro těl. postižené ,00 x x UZ Bezpečné Chrlice x x ,00 x UZ platy VS ,00 x x UZ Projekt Logoped. prevence x x x ,00 UZ OPVK , , , ,00 UZ Projekt EU Úspěch pro všechny x , ,00 x Účelové dotace MMB , , , ,00 Účelové dotace MMB AJ , , , ,00 Účelová dotace doprava plavání , , , ,00 Účelová dotace ŠIK ,00 x x x Účelová dotace na vybavení učeben MŠ x x x ,00 Dofinancování projektu logoped. prevence x x x ,00 Přijaté transfery celkem , , , ,00 Použití peněžních fondů , , , ,00 Vlastní příjmy , , , ,94 Výnosy hlavní činnosti , , , ,79 Náklady hlavní činnosti na provoz Náklady hrazené ze SR , , , ,00 Z MČ a z vlastních příjmů hrazeno , , , ,83 Náklady na projekty a programy , , , ,00 Náklady hlavní činnosti , , , ,83 Celkem , , , ,83 Výsledek hlavní činnosti , ,00 1, ,96 Doplňková činnost Výnosy doplňkové činnosti , , , ,49 Náklady doplňkové činnosti , , , ,41 Výsledek doplňkové činnosti , ,00 207, ,08 Celkový výsledek hospodaření , ,00 208, ,04 v tom hlavní činnost , ,00 1, ,96 doplňková činnost , , ,08 V rámci doplňkové činnosti je se souhlasem zřizovatele pronajímána tělocvična a učebny pro externí výuku soukromou školou LÍDL Music a ZUŠ Smetanova. Jako doplňková činnost se účtují zájmové kroužky. Náklady na kroužky hradí rodiče. V květnu proběhla akce v rámci konání Evropského dne na téma Evropa otevřená všem, škola otevřená všem. Akci organizoval Dům zahraničních služeb Praha dne Za poskytnutou

4 4 prezentaci, pronájem prostor školy a občerstvení byly výnosy z této akce ,00 Kč a vyrovnaly se tak náklady na občerstvení a odměny zahrnuté do DČ. Výnosy z celkové doplňkové činnosti byly v roce 2013 celkem ,49 Kč, náklady ,41 Kč; zlepšený hospodářský výsledek činí 2 001,08 Kč. V roce 2013 byly finanční prostředky MČ Brno-Chrlice použity na zabezpečení běžného provozu ZŠ a MŠ (materiál, knihy a učební pomůcky, předplatné novin a časopisů, čisticí prostředky, spotřeba energií, telefony, připojení na internet, běžná údržba (včetně sanace zdiva v prostorách školního stravování, malování, opravy obložení stěn, zbudování logopedny, praní prádla, zpracování mezd, poštovné, pojištění). Přehled spotřeby energií MJ Rok Rok Rok Rok Energie elektřina ZŠ kwh elektřina MŠ Celkem elektřina vodné a stočné ZŠ m stočné ZŠ vodné a stočné MŠ Celkem vodné a stočné plyn ZŠ m plyn ŠJ */ plyn MŠ Celkem plyn **/ */ plyn MŠ zahrnuje období od do plyn ŠJ zahrnuje období od do (vzhledem k nízké spotřebě, nebylo zažádáno o mimořádné vyúčtování) **/ plyn ZŠ zahrnuje období od do plyn ŠJ zahrnuje období od do plyn MŠ zahrnuje období od do Významnou položkou v nákladech školy je spotřeba energií. Odběr energií se zvýšil v souvislosti s přístavbou dvou tříd na MŠ Šromova, opravou opěrné zídky a rovněž s instalací nové brány k příjezdu do ŠK na ZŠ a MŠ Jana Broskvy. Do nákladů doplňkové činnosti byla vyúčtována spotřeba energií ve výši ,00 Kč. Na revize, servis, opravy a udržování byly v roce 2013 vynaloženy náklady ,83 Kč. V ZŠ byla provedena výměna dveří za protipožární dveře v počítačové učebně za ,00 Kč, v MŠ byly

5 5 navýšeny jističe za ,00 Kč, zapojení konvektomatu ve ŠK ZŠ ,00 Kč, malířské práce ,00 Kč a instalatérské práce ,00 Kč. Opravy učebních pomůcek, strojů a zařízení činily ,74 Kč. Přehled o změnách ve stavu finančních fondů poskytuje následující tabulka: Účet Stav Stav Finanční fondy k Přírůstky Úbytky k Fond reprodukce majetku , , , , Rezervní fond ze zlepšeného VH ,41 208, , , Rezervní fond z ost.titulů UZ ,00 0, ,00 0,00 Finanční dar 0, , , ,00 Celkem , , , , FKSP , , , , Fond odměn ,00 0, , ,00 Z fondu reprodukce majetku bylo dofinancováno pořízení kotle do školní kuchyně v ZŠ v částce ,00 Kč (PC kotle ,00 Kč, z toho dotace ,00 Kč). Z rezervního fondu z ostatních titulů byly čerpány finanční dary na učební pomůcky a materiál pro výuku v celkové částce ,00 Kč včetně odvodů za projekt Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 v částce 3 882,00 Kč. Ke spoluúčasti na projektu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013 byl čerpán fond odměn v částce ,00 Kč a odvody z rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření v částce 3 882,00 Kč. Celkový zlepšený výsledek hospodaření za rok 2013 je ,04 Kč (z hlavní činnosti ,96 Kč a z hospodářské činnosti 2 001,08Kč). Ředitelka školy navrhuje, aby zřizovatel rozhodl o jeho převodu do rezervního fondu. Za období leden říjen 2013 byla provedena první etapa kontroly hospodaření ve smyslu 13, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Se závěrem z kontroly za uvedené období byla předložena zpráva o výsledku kontroly. V Brně dne Zprávu zpracovala: Ing. Olga Hanzlová PaedDr. Marie Vlčková ředitelka ZŠ a MŠ

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová..

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013. Vypracovala: Michaela Malá.. ekonomka školy. Schválila: Mgr. Fronika Burešová.. Základní škola Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/ 31, příspěvková organizace IČO: 60254190, PSČ 466 01 tel., fax: 483317588, e-mail: sekretariat@specialniskola-jbc.cz organizace zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Výroční zpráva o hospodaření

Výroční zpráva o hospodaření ZÁKLADNÍ ŠKOLA JIHLAVA, DEMLOVA 32 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A J I H L A V A, D E M L O V A 32, 58606 J I H L A V A Obsah 1. Charakteristika organizace..3 2.

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace

Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Komentář k rozpočtu na rok 2013 příspěvkové organizace Název organizace: Mateřská škola Rozmarýnek Polička Adresa: Riegrova 7, Polička 572 01 IČO 75008017 Datum vzniku: Bankovní spojení:ge Money Bank,

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014

Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 1. Všeobecná část 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci Název organizace: Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31, příspěvková organizace

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Mateřská škola pro zrakově postižené, Havířov - Město, Mozartova 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2011 Zpracovala: Mgr. Šárka Chobotová ředitelka

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní

Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy. Eva Kroczková, hlavní účetní Mgr. Marie Filipcová, ředitelka školy Eva Kroczková, hlavní účetní V Karviné, dne 19. 2. 2015 Obsah Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI...

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 V Ostravě 30.9.2013 Mgr. Marie Lukovská ředitelka školy 1

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Základní umělecká škola Eduarda Marhuly, Ostrava - Mariánské Hory, Hudební 6, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2013 Vyhotovila: Ing. Hana Gawelczyková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2010 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 18 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2011 Název školského zařízení: Dětský domov a Školní jídelna, Radkov Dubová 141, příspěvková organizace IČ: 47813563 1 A) Základní údaje o organizaci Název organizace:

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2009 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola přírodovědná a zemědělská,

Více