Možnosti snížení provozních nákladů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti snížení provozních nákladů"

Transkript

1 Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu či plyn. V případě provedení vhodných úprav je možné ušetřit velkou část nákladů na vytápění. Mezi nejčastější úpravy patří zateplení obálky budovy, výměna oken či oprava střechy. Důležité je také důkladné vyregulování topného systému. Příspěvek popisuje možnosti úsporných opatření a jejich vliv na náklady na vytápění. Abstract This paper deals with the design of energy savings in buildings. Nowadays we are witnessing a steady increase in energy prices, whether for electricity or gas. When making appropriate adjustments we can save a large portion of heating costs. The most common modifications include building envelope insulation, window replacement or repair of the roof. Important is also the thorough regulation of the heating system. This paper describes the possibilities of saving measures and their impact on heating costs. Úvod Provozní náklady představují podstatnou část nákladů spojených s životním cyklem budovy. Provozní náklady jsou závislé na typu budovy (administrativní budova, bytový dům, rodinný dům, budovy občanské vybavenosti atd.), na způsobu vytápění (plynový kotel, kondenzační plynový kotel, elektrické přímotopy, elektrické akumulační vytápění, tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva atd.) a ohřevu teplé vody, stáří a technickém stavu budovy, chování osob v budově a dalších aspektech. Největší část provozních nákladů tvoří náklady na energie, především energii dodanou k vytápění budovy. Provozní náklady lze rozdělit na deset kategorií: PN1 - Energie na vytápění a ohřev teplé vody PN2 - Spotřeba ostatní energie PN3 - Voda a odpadní voda PN4 - Osvětlení společných prostor PN5 - Odvoz odpadu PN6 - Úklid PN7 - Údržba zeleně PN8 - Pojištění budovy a majetku PN9 - Ostraha a bezpečnost PN10 - Administrativní a servisní poplatky Provozní náklady můžeme ovlivnit již v projekční fázi projektu, kdy dle projektové dokumentace a dalších dostupných údajů můžeme zpracovat analýzu vhodných úsporných opatření. Mezi tato opatření patří například změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody za vhodnější, navržení lepší tepelné izolace či dokonce změna konstrukčního a dispozičního řešení. Důležité je pracovat již v přípravné fázi se všemi dostupnými podklady. Využít

2 orientaci budovy vzhledem ke světovým stranám a tím optimalizovat tepelné zisky ze slunečního záření, zjistit dostupné možnosti vytápění (solární či fotovoltaické panely, biomasa, přítomnost vodní plochy či možnost zemního vrtu pro tepelné čerpadlo). Pokud se analýza provede již v přípravné fázi projektu, ušetří se mnoho finančních prostředků na pozdějších úpravách či dodatečných změnách. Druhou možností snížení provozních nákladů jsou úpravy na již existující budově. V tomto případě důležité informace poskytne energetický audit, který zhodnotí současný stav budovy a navrhne variantní řešení optimálních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Rozšířeným fenoménem jsou dnes revitalizace panelových domů. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení panelových domů lze velmi snadno dosáhnou podstatných energetických úspor. Mezi využívaná opatření patří především zateplení obálky budovy, nejčastěji kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenových desek, zateplení či nadstavba střechy, výměna výplní otvorů (oken, balkonových dveří a vstupních dveří), zateplení podhledů v přízemí, osazení termoregulačních ventilů na radiátorová tělesa, vyregulování otopného systému a případně i změna zdroje vytápění. V případě, že je panelový dům napojen na centrální zásobování teplem, stává se často, že dodavatel tepla nechce povolit odpojení odběrného místa, případně za podmínky uhrazení nákladů spojených s odpojením. Proto je nutné pečlivě zvážit výhodnost změny zdroje vytápění. Možnosti snížení jednotlivých provozních nákladů Provozní náklady dělíme na deset základních kategorií, z nichž ovšem pouze tři přímo souvisejí s dodávkou a spotřebou energie. Náklady spojené s každou ze tří energeticky náročných kategorií provozních nákladů lze zavedením vhodných energeticky úsporných opatření snížit. Jedná se o kategorie: PN1 Energie na vytápění a ohřev teplé vody PN2 Spotřeba ostatní energie PN4 Osvětlení společných prostor Zbývající kategorie provozních nákladů se přímo netýkají spotřeby energie a zavedením energeticky úsporných opatření se tyto provozní náklady nesníží. Jejich výši lze optimalizovat zavedením jiných vhodných úprav a opatření. Suma těchto nákladů není však v celkovém součtu provozních nákladů rozhodující. Pro úplnost jsou stručně uvedena také opatření související se snížením těchto kategorií provozních nákladů. Výše pořizovacích nákladů energeticky úsporných opatření úzce souvisí s výší dosažených úspor energie a provozních nákladů při realizaci daných opatření. Je však nutné optimalizovat kombinaci opatření z energetického i ekonomického hlediska v každém konkrétním případě. Ne vždy maximální investice do úsporných opatření znamená nejlepší volbu z pohledu návratnosti investice. PN1 Energie na vytápění a ohřev teplé vody Energie dodaná na vytápění budovy a ohřev teplé vody představuje největší část provozních nákladů, proto je velice důležité věnovat pozornost především této kategorii provozních nákladů a energeticky úsporným opatřením vedoucích k jejich snížení. Uvedená více či méně nákladová opatření mohou přispět k úsporám energie dodané na vytápění a ohřev teplé vody: výběr dodavatele energie, zateplení obálky budovy,

3 výměna výplní otvorů, krátké a efektivní větrání, využití rekuperace, výběr vhodného způsobu vytápění a ohřevu vody (volba systému vytápění a sním spojené topné médium), upřednostňování sprchování před napouštěním vany, regulace otopného systému, nepřetápět. Pro návrh optimální kombinace úsporných opatření slouží energetický audit, který zhodnotí současný stav nemovitosti a navrhne variantní opatření z hlediska energetických a ekonomických úspor. Výchozím bodem pro energetický audit jsou hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce a výpočet teplených ztrát budovy. Postup pro výpočet tepelných ztrát budov prostupem stěnami a větráním (infiltrací) předepisovala norma ČSN Norma byla zrušena bez náhrady. Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN jednotlivých konstrukcí určuje ČSN :2011 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. Na základě zjištěných tepelných ztrát následuje výpočet měrné potřeby tepla na vytápění. Dle hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění dělí norma ČSN domy následovně: [8] Tab. 1: Rozdělení domů dle měrné potřeby tepla na vytápění Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/(m 2 a)] současná novostavba nízkoenergetický dům pasivní dům nulový dům, dům s přebytkem tepla < 50 < 15 < 5 Zdroj: Cílem provedení vhodných energeticky úsporných opatření je v optimálním případě dosažení nízkoenergetického standardu domu. Výběr dodavatele energií nelze podceňovat. Firmy obchodující s energiemi se předhánějí ve výhodných nabídkách a garantovaných cenách. Při změně dodavatele spotřeba energie zůstane sice stejná, ale cenu můžeme podstatně ovlivnit, hlavně u zemního plynu. Cena elektřiny i plynu se skládá ze dvou složek regulované a neregulované. Regulovanou část platby nelze ovlivnit, je určována Energetickým regulačním úřadem a patří sem především platba za distribuci energie. Neregulovaná složka platby je platbou za samotnou komoditu (odebraný plyn či elektřinu) a platí se dodavateli energie. Tuto složku můžeme výběrem dodavatele podstatně snížit, v případě plynu tato složka tvoří přibližně 71 % celkové platby za energii. K oběma složkám je nutné přičíst daň. Růst ceny elektřiny a zemního plynu je zobrazen na Obr. 1 a Obr. 2, na kterých je vidět, že cena elektrické energie vzrostla od roku 2000 do roku 2009 o 78 % a cena plynu o 106 %. [9]

4 Obr. 1: Vývoj cen elektrické energie v letech Zdroj: Obr. 2: Vývoj cen zemního plynu v letech Zdroj: Zateplení obálky budovy a výměna výplní otvorů umožňuje úsporu %.[10] Mezi nejvíce využívané způsoby zateplení patří vnější kontaktní zateplovací systémy. Oficiální název kontaktního systému zateplení zní Vnější kompozitní tepelně izolační systém (ETICS External thermal insulation composite systems). Obvyklým izolantem je deskový polystyren. Jeho oblíbenost je dána přijatelnou pořizovací cenou izolačního materiálu, jednoduchou montáží a znalostí provedení systému montážními firmami. Průměrná cena za provedení 1 m 2 tepelné izolace se pohybuje v rozmezí ,- Kč včetně práce. [11] Cena je závislá především na izolované ploše, konstrukční složitosti a členitosti budovy a tloušťce izolace. Optimální tloušťka izolace se pohybuje okolo cm. [12] Na tloušťce izolantu není vhodné šetřit. Celková cena za instalaci tepelné izolace se skládá nejen z ceny izolantu, ale také z ceny práce a dopravy, pronájmu lešení a doplňkového materiálu (lišty, výztužná síťovina, stěrky a další). Cena samotného izolantu při navýšení jeho tloušťky

5 nehraje tak významnou roli vzhledem k celkové ceně. Překročení tloušťky izolantu 20 cm však znamená podstatné navýšení celkové ceny, jelikož při větších tloušťkách musí být izolant kotven složitějším a dražším způsobem a to ve dvou vrstvách, což vede ke skokovému navýšení ceny. Rozumné je použití světlých odstínů povrchové úpravy fasády. Tmavé barvy způsobují přehřívaní fasády během slunečních dnů a namáhání izolačního souvrství velkými teplotními rozdíly ve dne a v noci. Mezi méně využívané způsoby zateplení obálky budovy patří využití minerální vlny pro kontaktní zateplovací systém nebo systém zavěšené fasády s provětrávanou mezerou, který má vysoké pořizovací náklady. Při výměně výplní otvorů je nutné dodržet požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, které dle ČSN :2011 činí U N = 1,7 [W/(m 2.K)], od požadovaná hodnota klesne na 1,5 [W/(m 2.K)], doporučená hodnota U N = 1,2 [W/(m 2.K)]. Na trhu jsou dostupná různá materiálová a konstrukční řešení výplní okenních otvorů. Rámy oken jsou dřevěné, hliníkové a nejčastěji plastové s různým počtem komor. Zasklení je pak standardně řešeno jako izolační dvojsklo či trojsklo. Vzhledem k váze trojskla je možné použít izolační dvojsklo s fólií. Při použití neotvíravých oken dochází k výraznému snížení pořizovacích nákladů. S výměnou oken může docházet k tvorbě plísní v interiéru vzhledem k téměř dokonalé těsnosti oken a tím způsobené nedostatečné výměně vzduchu v místnosti. S tím souvisí další energeticky úsporné opatření spočívající v krátkém a efektivním větrání či využití rekuperace. U starších budov je výměna vzduchu zajištěna netěsností oken a dveří. Při výměně výplní otvorů však dochází k utěsnění spár a výměna vzduchu v místnostech musí být zajištěna jiným způsobem. Nejčastěji přirozeným větráním otevřením oken. Aby byl tento způsob větrání efektivní, je vhodné otevřít okna na různých stranách budovy, čímž dojde k rychlé a dostatečné výměně nového vzduchu díky průvanu a tepelné ztráty spojené s větráním jsou menší. Dalším způsobem výměny vzduchu je nucené větrání zajištěné ventilátorem, který upravuje výměnu vzduchu přesně dle potřeby. Nevýhodou jsou pořizovací náklady, potřebné rozvody čerstvého vzduchu a stálá spotřeba elektrické energie. V domech s nízkou potřebou energie na vytápění (především pasivní domy) je využíváno větrání s rekuperací, neboli s využitím tepla z odpadního vzduchu pro ohřev příchozího čerstvého vzduchu. Ohřev nově příchozího vzduchu se děje ve výměníku tepla nebo v ideálním případě v tepelném čerpadle, které díky využití latentního tepla dosahuje vyšší účinnosti. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z odchozího vzduchu ve výparníku a předává jej příchozímu vzduchu v chladiči. Rekuperace s využitím tepelného čerpadla je nejdražší variantou větrání z pohledu investičních nákladů. Vhodným doplněním rekuperačního větrání je instalace zemního výměníku, ve kterém dochází k předehřevu přiváděného vzduchu 1 až 2 m pod terénem. Větrání v obytných budovách se neřídí žádným závazným předpisem. Obecně se uvažuje intenzita výměny vzduchu 0,3 až 0,6 h -1 nebo přívod čerstvého vzduchu o objemu 15 až 30 m 3 /h. Pro výpočet potřeby tepla na vytápění se počítá s intenzitou výměny vzduchu 0,5 h - 1.[13] Výběr vhodného způsobu vytápění a ohřevu vody ovlivňuje provozní náklady podstatnou měrou. Již v přípravné fázi (případně před plánovanou rekonstrukcí) je nutné důkladně zanalyzovat, jakým systémem a s využitím jakého média je optimální vytápět budovu a ohřívat teplou vodu. Jako zdroj tepla se využívá: elektřina, zemní plyn, tuhá paliva (dřevo, brikety, uhlí, koks, pelety, další biomasa), lehké topné oleje,

6 propan, sluneční záření (v kombinaci s jiným zdrojem), Uvedené zdroje tepla lze využít v různých systémech vytápění, které se podstatně liší svými pořizovacími i provozními náklady. Při výběru systému vytápění hrají důležitou roli místní podmínky, dostupnost zdroje tepla, tepelné ztráty budovy a její konstrukční řešení, způsob užívání budovy a především finance. Většina výše uvedených zdrojů tepla je spalována v kotlích různé konstrukce. Sluneční záření je využíváno především k ohřevu teplé užitkové vody spolu s dalším zdrojem tepla pro vytápění. Elektrická energie je využívána k provozu elektrických přímotopů, akumulačního topení či tepelného čerpadla. Dalším způsobem vytápění a ohřevu vody je centrální zásobování teplem (CZT), kde je více budov připojeno k jedné výtopně (častý případ panelových sídlišť), která využívá různé zdroje energie (také v kombinaci s výrobou elektřiny). S volbou zdroje tepla souvisí také volba otopného systému. Dle zdroje musí být optimálně navržena otopná tělesa (deskové radiátory klasické, deskové radiátory pro nízkoteplotní systémy, podlahové či stropní topení, teplovodní či teplovzdušné systémy apod.). Na Obr. 3 můžeme vidět roční náklady na vytápění dle druhu paliva při spotřebě tepla 65 GJ za rok. Do ročních nákladů není zahrnuta spotřeba elektrické energie (osvětlení, domácí spotřebiče, vaření atd.). Obr. 3: Náklady na vytápění Zdroj: Jak můžeme vidět nejlevnějším způsobem vytápění je spalování biomasy (obilí, štěpka, rostlinné peletky). Nevýhodou tohoto zdroje tepla jsou nároky na skladovací plochy biomasy a také dostupnost biomasy. Pokud je nutné biomasu dovážet z větších vzdáleností je toto nutno zohlednit do sumy nákladů. Ceny kotlů na biomasu se pohybují dle výkonu a provedení od ,- do ,- Kč s DPH. Dalším druhem paliva je kusové palivové dříví. Rozdíl v ročních nákladech na vytápění je oproti ostatní biomase nepatrný, rozdíl v pořizovacích nákladech může být značný. Ceny kotlů na dřevo se pohybují v rozmezí ,- až ,- Kč s DPH. Stejně jako u biomasy je důležité mít zdroj kvalitního dřeva a prostory pro jeho uskladnění, kdy je nutné počítat s uskladněním dřeva po dobu dvou let, aby bylo zajištěno jeho dokonalé vyschnutí. Je nutné zohlednit fyzicky náročnou obsluhu kotle. Tepelné čerpadlo s průměrným ročním topným faktorem 3 se ukazuje jako třetí zdroj tepla v pořadí. Musíme ovšem zohlednit vysoké pořizovací náklady tepelného čerpadla, které činí

7 v případě typu země/voda přibližně ,- až ,- Kč s DPH. K ceně čerpadla neodmyslitelně patří také náklady na hloubkový či plošný vrt a uložení kabelů s topným médiem, které se pohybují také ve stovkách tisíc korun. Výhodou tepelného čerpadla je dvoutarifová sazba, díky níž dodávka elektřiny probíhá 22 hodin denně v nízkém tarifu, čímž dochází k úspoře také při spotřebě ostatní elektrické energie. Následují dřevěné brikety a pelety, uhlí, koks a centrální zásobování teplem (CZT). Kromě CZT vyžadují tato paliva kotel, který se dle výkonu a provedení pohybuje od ,- do ,- Kč s DPH. Opět je nutné počítat s úložným prostorem pro uskladnění paliva. CZT představuje nespornou výhodu v komfortu vytápění a v pořizovacích nákladech. Mezi nejdražší paliva se zařadil zemní plyn, propan, elektřina v akumulačním režimu, lehké topné oleje (LTO) a elektřina pro přímotopy. Propan a LTO jsou využívány především v těch lokalitách, které nejsou plynofikovány, u nás není tento způsob vytápění moc rozšířen. Zemní plyn a elektřina poskytují nespornou výhodu v komfortu vytápění. Ceny kotlů na plyn se pohybují od ,- do ,- Kč s DPH. Rozlišujeme také klasické a kondenzační plynové kotle, které se vyznačují vyšší účinností. Elektrické či plynové zdroje tepla nejsou prostorově náročné, jejich výkon se dá snadno regulovat a jejich obsluha je velice snadná. Pořizovací cena elektrického vytápění je velice příznivá, je ovšem vykoupena vysokými ročními náklady na vytápění díky rostoucím cenám elektřiny. Elektrické přímotopy, rohože či fólie jsou vhodné především do budov s velice nízkými tepelnými ztrátami, u kterých cena elektřiny není až tak podstatná díky její nízké potřebě. Výhodou u přímotopného způsobu vytápění v nízkoenergetických či pasivních domech je dvoutarifová sazba dodávky elektrické energie. U této sazby je po dobu 20 hodin v průběhu dne poskytován nízký tarif na odebranou elektřinu, kterou je možno využít nejen k vytápění, ale i k ostatní spotřebě elektřiny (vaření, osvětlení, další spotřebiče). V případě, že k ročním nákladům na vytápění připojíme také roční spotřebu elektrické energie pro ostatní účely, která v tomto případě činí 2 [MWh/rok], změní se pořadí jednotlivých druhů paliv následujícím způsobem (Obr. 4). Obr. 4: Náklady na vytápění včetně spotřeby elektrické energie Zdroj: Při zahrnutí spotřeby elektrické energie i pro ostatní účely se tepelné čerpadlo dostává na úroveň spalování obilí a stává se tak nejvýhodnějším způsobem vytápění díky dvoutarifové

8 sazbě dodávky elektřiny. 1 Také akumulační elektrické vytápění se posouvá na téměř shodnou výši nákladů jako vytápění zemním plynem a stává se výhodnější než topení propanem. Elektrické přímotopné vytápění posunuje vytápění LTO na poslední příčku s nejvyššími ročními náklady. V ročních nákladech na vytápění nejsou zahrnuty náklady na ohřev teplé užitkové vody a pořizovací náklady jednotlivých topných systémů. Procentuální zastoupení spotřeby teplé užitkové vody z celkové spotřeby domácnosti se výrazně liší dle energetického standardu budovy. Čím lepší energetický standard, tím větší podíl energie na ohřev teplé užitkové vody z celkové spotřeby. U pasivních domů je spotřeba energie pro ohřev teplé vody větší než spotřeba energie na vytápění. Průměrné rozložení spotřeby energie v domácnostech v nezatepleném a zatepleném domě můžeme vidět na Obr. 5. Obr. 5: Porovnání změny spotřeby energie na ohřev TV a na vytápění v zatepleném a nezatepleném domě Nezateplený objekt Zateplený objekt Zdroj:http://www.ekowatt.cz/obrazky/publikace/Katalog_uspornych_opatreni/Katalogovy_list_tepla_voda.pdf Specifická potřeba teplé vody V W,f,day = 40 [l/(obyvatele.den)] u bytových domů, u rodinných domů je potřeba v rozmezí 40 až 50 [l/(obyvatele.den)]. Hodnoty jsou udány normou ČSN EN pro teplotu teplé vody 60 C. [14] Ohřev teplé vody je realizován různými 1 Rozdíl v ročních nákladech na vytápění u Elektřina akumulace, Elektřina přímotop a Tepelné čerpadlo na Obr. 3 a Obr. 4 je způsoben zahrnutím stálých měsíčních plateb za elektřinu k nákladům na vytápění (Obr. 3) a v druhém případě k nákladům na spotřebu ostatní elektrické energie (Obr. 4) pro přesnější srovnání.

9 způsoby. Lokální topidla mají výhodu absence tepelných ztrát vedením, ale musí být umístěny u každého odběrného místa. Dalšími způsoby ohřevu jsou centrální příprava v elektrokotli či plynovém kotli v kombinaci se systémem vytápění, využití akumulačních nádrží v kombinaci s kotli na tuhá paliva či biomasu nebo příprava solárními kolektory nebo tepelným čerpadlem. Volba optimálního způsobu ohřevu teplé vody závisí na způsobu vytápění, možnostech vedení, potřebném množství a teplotě vody. Podstatné u systému ohřevu teplé vody je důkladné zaizolování potrubního vedení teplé vody. Ztráty u cirkulačního rozvodu představují u kvalitně izolovaného potrubí 100 % vzhledem ke spotřebě teplé vody (běžně ztráty dosahují 150 až 200 %). [15] Upřednostňování sprchování před napouštěním vany je efektivním energeticky úsporným opatřením s nulovými pořizovacími náklady. Sprchování ušetří desítky litrů teplé vody vzhledem k napuštění plné vany. Regulace otopného systému je nutná především při snížení spotřeby tepla způsobené zateplením budovy či výměnou zdroje tepla. Pokud klesne potřeba tepla na vytápění, stávající kotel dimenzovaný na větší tepelné ztráty nepracuje optimálně, dochází k jeho častému vypínání a kolísání výkonu, což vede ke snížení jeho životnosti. Je proto vhodné optimálně zkombinovat spolu se zateplením budovy také zdroj tepla. Systémů regulace je celá řada a liší se především pořizovacími náklady a komfortem použití. Vnitřní teplotu lze regulovat pomocí termostatických ventilů, které řídí samostatně každé otopné těleso dle požadované teploty. Je možné zvolit také referenční místnost, ve které je instalován termostat, který reguluje teplotu v celém bytě dle nastavené teploty v referenční místnosti. Úprava teploty v bytě dle venkovní teploty se nazývá ekvitermní regulace. Použití tohoto způsobu regulace neumožňuje zohlednit teplotní zisky ze slunečního záření či domácích spotřebičů v jednotlivých místnostech, proto je žádoucí kombinace ekvitermní regulace například s termostatickými ventily. Beznákladovým energeticky úsporným opatřením je nepřetápět a přizpůsobit teplotu dle způsobu využívání vytápěných místností. Regulace teploty v rozumných mezích vede k výrazným energetickým úsporám. V obytných místnostech je optimální teplota C. Dle pobytu v bytě je vhodné pružně teplotu snížit například v noci či při delší nepřítomnosti (odjezd na dovolenou apod.) PN2 Spotřeba ostatní energie Spotřeba ostatní energie představuje především používání elektrických (případně plynových) spotřebičů a osvětlení bytů. Ke snížení spotřeby přispějí níže uvedená opatření: použití úsporných spotřebičů, použití úsporných nebo LED svítidel, vypínání spotřebičů a světel, které nejsou aktuálně zapotřebí. V dnešní době roste počet elektrických spotřebičů využívaných v domácnostech. Ke standardní výbavě bytu patří kombinovaná lednice s mrazničkou, myčka, trouba, mikrovlnná trouba, pračka, sušička, několik televizních a radiových přijímačů, počítače a velké množství malých spotřebičů. Většina spotřebičů spotřebovává elektrickou energii, i když jsou vypnuté (tzv. stand-by režim). Podstatných úspor dosáhneme úplným vypnutím spotřebiče a výběrem úsporných spotřebičů. Pro orientaci ve spotřebě elektrických spotřebičů slouží energetické štítky (podobně jako u budov). K úspoře energie přispěje také výměna klasických žárovek za úsporné či LED zdroje, které mají menší spotřebu energie a delší životnost. Pro představu klasickou žárovku se spotřebou 60 W, životností 1000 hodin a cenou 10 korun nahradí LED žárovka se spotřebou 6 W, životností až hodin a cenou 200 korun. Jak můžeme vidět cena LED žárovky je 20x vyšší, ale životnost je 50x vyšší a spotřeba 10x menší.

10 PN3 Voda a odpadní voda Vodné a stočné je ovlivněno počtem osob obývajících jednotlivé byty, dále hospodařením s vodou či složením obyvatel bytu (starší manželský pár, rodina s dětmi, jednotlivec apod.). Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a její poslední změny č. 120/2011 Sb. je směrná roční potřeba vody na jednoho obyvatele bytu v bytových domech 35 m 3 za rok.[2] Cena za odebranou vodu a její odvedení a čištění (vodné a stočné) je stanovována jednou ročně vždy k 1. lednu a v rámci tarifní oblasti je pro všechny odběratele stejná. Spotřebu vody lze snížit následujícími úpravami: použití úsporných baterií a perlátorů, použití úsporného splachovacího systému, požití úsporných myček a praček, omezení zbytečného plýtvání vody. PN4 Osvětlení společných prostor Na spotřebě energie pro osvětlení společných prostor se podílejí víceméně stejnou měrou všichni obyvatelé domu. Obvyklým řešením osvětlení na chodbách budovy je časově omezené rozsvícení světel ve všech patrech najednou. Vhodnějším řešením je instalace čidel pohybu, která rozsvěcejí pouze aktuálně potřebná svítidla. Dalším úsporným opatřením je také výměna klasických žárovek za LED zdroje osvětlení, které jsou sice dražší než klasické žárovky, ale s úspornými žárovkami jsou cenově srovnatelné. Vyznačují se především extrémně dlouhou životností v rozmezí hodin a až spínacími cykly a také velice nízkou spotřebou energie. Přehled vhodných opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie je následující: použití úsporných svítidel (úsporné nebo LED zdroje světla), automatické zhasínání, instalace čidel pohybu. PN5 Odvoz odpadu Svoz komunálního odpadu zajišťuje obec, která od každého občana s trvalým pobytem v obci požaduje správní poplatek v průměrné výši 500,- Kč za rok. Výši poplatku nelze ovlivnit. Jakýkoliv jiný odpad (objemný, nebezpečný, stavební suť) lze uložit ve sběrných dvorech. Soukromé osoby mají uložení zdarma, s výjimkou stavební suti. Proto je vhodné například při výstavbě, či jiných stavebních úpravách využít suť například k modelaci okolního terénu při parkových či zahradních úpravách. PN6 Úklid Úklid společných prostor ve většině případů zajišťuje externí firma placená družstvem či společenstvím vlastníků bytových jednotek. Úspor v této oblasti provozních nákladů lze docílit výběrovým řízením na úklidovou firmu. Případně u menších bytových domů zajistit úklid vlastními silami. PN7 Údržba zeleně Stejně jako u úklidových služeb i údržbu zeleně poskytuje většinou firma, jejímuž výběru předchází výběrové řízení. V rámci úsporných opatření je vhodné navrhnout bezúdržbovou

11 zeleň a venkovní úpravy, které bude možné udržovat také vlastními silami s vynaložením minimálních prostředků. PN8 Pojištění budovy a majetku Pojištění škod nelze podceňovat. V případě bytového domu je na každém obyvateli, zda sám uzavře pojistku na vybavení svého bytu. Vhodné je však pojistit dům jako celek. Pro získání optimální pojistné smlouvy je podstatné nechat si zkalkulovat dle konkrétních požadavků návrh pojistné smlouvy. V záplavě konkurenčních pojišťoven je dle předběžného porovnání možné dosáhnout výrazných úspor a získat také bonusové doplňky k uzavřené pojistné smlouvě. PN9 Ostraha a bezpečnost K zajištění bezpečí v budově a jejím okolí je možné zvolit ze dvou variant: elektronické zabezpečení, bezpečnostní firma s fyzickou ostrahou. Obvyklým řešením je elektronické zabezpečení v podobě kamerového či hláskového systému v rámci zvonků. V dnešní době existuje nepřeberné množství systémů fungující například na vstupní kódy, bezkontaktní karty nebo čipy s videozáznamem či bez něj. Podstatné je zvolit optimální variantu pro danou budovu a kvalitní dodavatelskou firmu. PN10 Servisní poplatky Mezi poslední kategorii provozních nákladů patří servisní poplatky. Mezi ně můžeme zařadit například poplatky za revizní prohlídky technických zařízení, komínů, otopného systému a další. Samozřejmě k nim patří také správní poplatky spojené s právními službami, vyřízením úvěrů a další. Některé z těchto poplatků lze ovlivnit výběrem firmy či bankovního ústavu některé z nich ovlivnit nelze, například notářské poplatky. Závěr Při realizaci úsporných opatření je zapotřebí počínat si velice obezřetně. Velice důležité je zjištění současného stavu a propočet optimální varianty úsporných opatření. Potřebné informace vedoucí k efektivnímu rozhodnutí poskytuje energetický audit, který zhodnotí současný stav budovy a navrhne několik variant provedení energeticky úsporných opatření s doporučením konkrétní optimální varianty s přihlédnutím k energetickým i ekonomickým úsporám. Ne vždy maximální úsporná opatření představují vzhledem k vysokým investičním nákladům tu nejvhodnější variantu. U kvalitně izolovaných budov s malou potřebou tepla na vytápění a ohřev teplé vody nehraje cena energie tak velkou roli vzhledem k její nízké potřebě. Rozhodující jsou pořizovací náklady zařízení sloužící k ohřevu. Výhodné je také využít tepelných zisků na jižní straně budovy ze slunečního záření, které u pasivních domů znamenají dokonce přebytek celkové potřeby energie na vytápění. Důležité je také racionální chování osob obývající danou budovu, které znamená především rozumnou požadovanou teplotu v místnostech (zbytečně nepřetápět, netopit v neobývaných prostorách apod.), zamezení plýtvání vodou, zhasínání světel, která nejsou aktuálně potřebná, zamezení průvanu a další opatření vyplývající ze selského rozumu. Literatura: [1] KOLÁČEK, F.: Energetický audit Bytový panelový dům 40 bytů

12 [2] Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění [3] ČSN Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, [4] Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, v platném znění [5] Z čeho se skládá cena plynu? [online]. Ceny energie. [vid ]. Dostupné z: [6] Cena elektřiny: Z čeho je složena? [online]. Ceny energie. [vid ]. Dostupné z: [7] Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva [online]. TZB-info. [vid ]. Dostupné z: [8] Co je pasivní dům? [online]. Centrum pasivního domu. [vid ]. Dostupné z: [9] Vývoj cen elektrické energie a Vývoj cen zemního plynu In: Vývoj cen energií [online] Sto s.r.o. [vid ]. Dostupné z: [10] KRAJČÍK Michal, PETRÁŠ Dušan. Efektivní energetická opatření při komplexní obnově bytového domu. In: ASB-portál [online]. Jaga Media, s.r.o., 2010 [ ]. Dostupné z: [11] Jak zateplit dům? 12 cm polystyrenu a reflexní rolety! [online]. xbizon, s.r.o. (2011). [vid ]. Dostupné z: cm-polystyrenu-a-reflexni-rolety.aspx [12] ŠANCOVÁ Lucie, MACHOLDA František, ANTONÍN Jan, VOGEL Petr, KOTEK Petr, KRAJCAROVÁ Gabriela, GATTERMAYEROVÁ Hana. Zateplování panelových domů - technologické limity. In: TZB-info [online]. Topinfo s.r.o., [vid ]. Dostupné z: [13] Hestia 5.0 VIVID - Encyklopedie 2008 [online]. EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie. [vid ]. Dostupné z: [14] VRÁNA Jakub. Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody. In: TZB-info [online]. Topinfo s.r.o., [vid ]. Dostupné z: [15] Hestia 5.0 VIVID - Encyklopedie 2008 [online]. EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie. [vid ]. Dostupné z:

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu

Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Praktický příklad energeticky úsporných opatření panelového domu Abstrakt Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá praktickým příkladem energetických úspor v panelovém domě. V dnešní době jsme svědkem stálého

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost

Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Snižování spotřeby energie a ekonomická návratnost Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tato akce je realizována s dotací ze státního rozpočtu

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze

Technické systémy pro pasivní domy. Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze Technické systémy pro pasivní domy Tomáš Matuška Energetické systémy budov, UCEEB Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní ČVUT v Praze PASIVNÍ DŮM - VYTÁPĚNÍ snížení potřeby tepla na vytápění na minimum

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV

VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV Projekt ROZŠÍŘENÍ VYBRANÝCH PROFESÍ O ENVIRONMENTÁLNÍ PŘESAH Č. CZ.1.07/3.2.04/05.0050 VYTÁPĚNÍ A ENERGETICKY ÚSPORNÁ OPATŘENÍ PŘI PROVOZU BUDOV ZDROJE ENERGIE V ČR ZDROJE ENERGIE V ČR Převaha neobnovitelných

Více

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal

Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal Chytré bydlení TRIGEMA 11/2016 autor: Jan Vostoupal OBSAH: A. Představení produktu 1) Obálka budovy v souvislosti s PENB 2) Větrání bytů v souvislostech 3) Letní stabilita bytů 4) Volba zdroje tepla pro

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor

Hospodaření s energiemi. Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Hospodaření s energiemi Domácnost, výrobní a nevýrobní sektor Rozdělení tématu Hospodaření v domácnostech Hospodaření ve velkých organizacích Podrobnější rozdělení 1. Hospodaření v domácnostech 1.1 Pasivní

Více

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

[PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY. (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Lešenská 535/7 a 536/5 181 00 Praha 8 Troja kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU POPIS OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Klasický rodinný dům pro tři až čtyři obyvatele se sedlovou střechou a obytným podkrovím. Obvodové stěny vystavěny ze škvárobetonových tvárnic tl. 300 mm, šikmá střecha zateplena mezi krokvemi. V rámci

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. Vytápění místností. Princip ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Vytápění místností 67 Princip Zajištění tepelného komfortu pro uživatele při minimálních provozních nákladech Tepelná ztráta při dané teplotě

Více

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací

Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Technologie pro energeticky úsporné budovy hlavní motor inovací prof. Ing. Karel Kabele, CSc. Vedoucí katedry TZB Předseda Společnosti pro

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: Českobrodská 575 190 11 Praha - Běchovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům

SCHEMA OBJEKTU. Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z pórobetonových tvárnic tl. 250mm. Střecha je sedlová se m nad krokvemi. Je provedeno fasády kontaktním zateplovacím

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům s obytným podkrovím. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických tvarovek CDm tl. 375 mm, střecha je sedlová s obytným podkrovím. Střecha je sedlová a zateplena

Více

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU

VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Notifikovaná osoba 1390; 102 21 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 VÝSTUP Z ENERGETICKÉHO AUDITU Auditovaný objekt:

Více

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle

Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle Moje přednáška má jen stručně poukázat na rozdíl mezi Energetickým štítkem obálky budovy a Průkazem energetické náročnosti budovy a to podle vyhl.148/2007 Sb. a vyhl.78/2013 Sb. Na prvním obrázku vidíte

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Zelená úsporám B výstavba pasivních domů dotace 250 tis. Kč na rodinný dům + 40 tis. Kč na

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov

Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Vliv EPBD II, zákona o hospodaření energií a vyhlášky o energetické náročnosti budov na obálku budov Ing.Jaroslav Maroušek, CSc. ředitel SEVEn Energy předseda pracovní skupiny EPBD při HK ČR 1 Obsah prezentace

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Projektová dokumentace adaptace domu

Projektová dokumentace adaptace domu Projektová dokumentace adaptace domu Fotografie: Obec Pitín Starší domy obvykle nemají řešenu žádnou tepelnou izolaci nebo je nedostatečná. Při celkové rekonstrukci domu je jednou z důležitých věcí snížení

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008

Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Výroční zpráva o hospodaření s energiemi za rok 2008 Střední škola energetická a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Na Průhoně 4800 430 11 CHOMUTOV Zpráva o hospodaření s energiemi

Více

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39

Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Zdroje tepla pro pasivní domy Tomáš Matuška Ústav techniky prostředí, Fakulta strojní RP2 Energetické systémy budov, UCEEB ČVUT v Praze 1/39 Pasivní domy (ČSN 73 0540-2) PHPP: měrná potřeba primární energie

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví města Ostatní SBD Družba

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko STAVBA : SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY F1. POZEMNÍ OBJEKTY 1. TECHNICKÁ

Více

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov

Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov Klíčové faktory Průkazu energetické náročnosti budov 1 Vzor a obsah PENB Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění průkazu Protokol tvoří: a) účel zpracování průkazu b) základní informace o hodnocené

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI

Část A - Identifikační údaje. Část B - Technické parametry budovy před realizací podporovaných opatření IDENTIFIKACE ŽADATELE IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů (vč. podoblastí podpory C.1 a C.4) 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI Část A - Identifikační

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov. 125ESB Energetické systémy budov. prof. Ing. Karel Kabele, CSc. ESB1 - Harmonogram ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov 125ESB Energetické systémy budov prof. Ing. Karel Kabele, CSc. prof.karel Kabele 1 ESB1 - Harmonogram 1 Vytápění budov. Navrhování teplovodních

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ?

JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO OHŘEV UŽITKOVÉ VODY A PRO PŘITÁPĚNÍ? Sluneční zařízení Energie slunce patří mezi obnovitelné zdroje energie (OZE) a můžeme ji využívat různými způsoby a pro rozdílné účely. Jedním ze způsobů využití energie slunce je výroba tepla na ohřev

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Zakázka: 110_BD Prazska 1553 PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Posudek budovy - MŠ Chrastava

Posudek budovy - MŠ Chrastava Posudek budovy - MŠ Chrastava 1. Základní popis typ výstavby: mateřská škola železobetonový skelet MS 66; obvodový plášť CDK cihly, nebo plynosilikát rok výstavby: 1972 počet podlaží (obytná, technická,

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka

Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka Předběžný návrh řešení systému vytápění pomocí: tepelného čerpadla Vaillant geotherm VWS ( provedení země/voda) Nabídka 002136247893 Investor : Hrstka Rd Podsedice Tel: Email: Montážní firma: Tomáš Mach

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1

Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Prioritní osy 2, Specifický cíl 2.1 Výzva č. 1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE

KATALOG OPATŘENÍ a KATALOG DOBRÉ RRAXE a KATALOG DOBRÉ RRAXE Výstup je vytvořen v rámci projektu ENERGYREGION (pro využití místních zdrojů a energetickou efektivnost v regionech) zaměřujícího se na vytváření strategií a konceptů využívání obnovitelných

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více