Možnosti snížení provozních nákladů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Možnosti snížení provozních nákladů"

Transkript

1 Abstrakt Možnosti snížení provozních nákladů Eliška Ubralová Příspěvek se zabývá návrhem energetických úspor v budovách. V dnešní době jsme svědkem stálého růstu cen energie, ať už se jedná o elektřinu či plyn. V případě provedení vhodných úprav je možné ušetřit velkou část nákladů na vytápění. Mezi nejčastější úpravy patří zateplení obálky budovy, výměna oken či oprava střechy. Důležité je také důkladné vyregulování topného systému. Příspěvek popisuje možnosti úsporných opatření a jejich vliv na náklady na vytápění. Abstract This paper deals with the design of energy savings in buildings. Nowadays we are witnessing a steady increase in energy prices, whether for electricity or gas. When making appropriate adjustments we can save a large portion of heating costs. The most common modifications include building envelope insulation, window replacement or repair of the roof. Important is also the thorough regulation of the heating system. This paper describes the possibilities of saving measures and their impact on heating costs. Úvod Provozní náklady představují podstatnou část nákladů spojených s životním cyklem budovy. Provozní náklady jsou závislé na typu budovy (administrativní budova, bytový dům, rodinný dům, budovy občanské vybavenosti atd.), na způsobu vytápění (plynový kotel, kondenzační plynový kotel, elektrické přímotopy, elektrické akumulační vytápění, tepelné čerpadlo, kotel na tuhá paliva atd.) a ohřevu teplé vody, stáří a technickém stavu budovy, chování osob v budově a dalších aspektech. Největší část provozních nákladů tvoří náklady na energie, především energii dodanou k vytápění budovy. Provozní náklady lze rozdělit na deset kategorií: PN1 - Energie na vytápění a ohřev teplé vody PN2 - Spotřeba ostatní energie PN3 - Voda a odpadní voda PN4 - Osvětlení společných prostor PN5 - Odvoz odpadu PN6 - Úklid PN7 - Údržba zeleně PN8 - Pojištění budovy a majetku PN9 - Ostraha a bezpečnost PN10 - Administrativní a servisní poplatky Provozní náklady můžeme ovlivnit již v projekční fázi projektu, kdy dle projektové dokumentace a dalších dostupných údajů můžeme zpracovat analýzu vhodných úsporných opatření. Mezi tato opatření patří například změna způsobu vytápění a ohřevu teplé vody za vhodnější, navržení lepší tepelné izolace či dokonce změna konstrukčního a dispozičního řešení. Důležité je pracovat již v přípravné fázi se všemi dostupnými podklady. Využít

2 orientaci budovy vzhledem ke světovým stranám a tím optimalizovat tepelné zisky ze slunečního záření, zjistit dostupné možnosti vytápění (solární či fotovoltaické panely, biomasa, přítomnost vodní plochy či možnost zemního vrtu pro tepelné čerpadlo). Pokud se analýza provede již v přípravné fázi projektu, ušetří se mnoho finančních prostředků na pozdějších úpravách či dodatečných změnách. Druhou možností snížení provozních nákladů jsou úpravy na již existující budově. V tomto případě důležité informace poskytne energetický audit, který zhodnotí současný stav budovy a navrhne variantní řešení optimálních úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. Rozšířeným fenoménem jsou dnes revitalizace panelových domů. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení panelových domů lze velmi snadno dosáhnou podstatných energetických úspor. Mezi využívaná opatření patří především zateplení obálky budovy, nejčastěji kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenových desek, zateplení či nadstavba střechy, výměna výplní otvorů (oken, balkonových dveří a vstupních dveří), zateplení podhledů v přízemí, osazení termoregulačních ventilů na radiátorová tělesa, vyregulování otopného systému a případně i změna zdroje vytápění. V případě, že je panelový dům napojen na centrální zásobování teplem, stává se často, že dodavatel tepla nechce povolit odpojení odběrného místa, případně za podmínky uhrazení nákladů spojených s odpojením. Proto je nutné pečlivě zvážit výhodnost změny zdroje vytápění. Možnosti snížení jednotlivých provozních nákladů Provozní náklady dělíme na deset základních kategorií, z nichž ovšem pouze tři přímo souvisejí s dodávkou a spotřebou energie. Náklady spojené s každou ze tří energeticky náročných kategorií provozních nákladů lze zavedením vhodných energeticky úsporných opatření snížit. Jedná se o kategorie: PN1 Energie na vytápění a ohřev teplé vody PN2 Spotřeba ostatní energie PN4 Osvětlení společných prostor Zbývající kategorie provozních nákladů se přímo netýkají spotřeby energie a zavedením energeticky úsporných opatření se tyto provozní náklady nesníží. Jejich výši lze optimalizovat zavedením jiných vhodných úprav a opatření. Suma těchto nákladů není však v celkovém součtu provozních nákladů rozhodující. Pro úplnost jsou stručně uvedena také opatření související se snížením těchto kategorií provozních nákladů. Výše pořizovacích nákladů energeticky úsporných opatření úzce souvisí s výší dosažených úspor energie a provozních nákladů při realizaci daných opatření. Je však nutné optimalizovat kombinaci opatření z energetického i ekonomického hlediska v každém konkrétním případě. Ne vždy maximální investice do úsporných opatření znamená nejlepší volbu z pohledu návratnosti investice. PN1 Energie na vytápění a ohřev teplé vody Energie dodaná na vytápění budovy a ohřev teplé vody představuje největší část provozních nákladů, proto je velice důležité věnovat pozornost především této kategorii provozních nákladů a energeticky úsporným opatřením vedoucích k jejich snížení. Uvedená více či méně nákladová opatření mohou přispět k úsporám energie dodané na vytápění a ohřev teplé vody: výběr dodavatele energie, zateplení obálky budovy,

3 výměna výplní otvorů, krátké a efektivní větrání, využití rekuperace, výběr vhodného způsobu vytápění a ohřevu vody (volba systému vytápění a sním spojené topné médium), upřednostňování sprchování před napouštěním vany, regulace otopného systému, nepřetápět. Pro návrh optimální kombinace úsporných opatření slouží energetický audit, který zhodnotí současný stav nemovitosti a navrhne variantní opatření z hlediska energetických a ekonomických úspor. Výchozím bodem pro energetický audit jsou hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce a výpočet teplených ztrát budovy. Postup pro výpočet tepelných ztrát budov prostupem stěnami a větráním (infiltrací) předepisovala norma ČSN Norma byla zrušena bez náhrady. Normové hodnoty součinitele prostupu tepla UN jednotlivých konstrukcí určuje ČSN :2011 Tepelná ochrana budov Část 2: Požadavky. Na základě zjištěných tepelných ztrát následuje výpočet měrné potřeby tepla na vytápění. Dle hodnoty měrné potřeby tepla na vytápění dělí norma ČSN domy následovně: [8] Tab. 1: Rozdělení domů dle měrné potřeby tepla na vytápění Měrná potřeba tepla na vytápění [kwh/(m 2 a)] současná novostavba nízkoenergetický dům pasivní dům nulový dům, dům s přebytkem tepla < 50 < 15 < 5 Zdroj: Cílem provedení vhodných energeticky úsporných opatření je v optimálním případě dosažení nízkoenergetického standardu domu. Výběr dodavatele energií nelze podceňovat. Firmy obchodující s energiemi se předhánějí ve výhodných nabídkách a garantovaných cenách. Při změně dodavatele spotřeba energie zůstane sice stejná, ale cenu můžeme podstatně ovlivnit, hlavně u zemního plynu. Cena elektřiny i plynu se skládá ze dvou složek regulované a neregulované. Regulovanou část platby nelze ovlivnit, je určována Energetickým regulačním úřadem a patří sem především platba za distribuci energie. Neregulovaná složka platby je platbou za samotnou komoditu (odebraný plyn či elektřinu) a platí se dodavateli energie. Tuto složku můžeme výběrem dodavatele podstatně snížit, v případě plynu tato složka tvoří přibližně 71 % celkové platby za energii. K oběma složkám je nutné přičíst daň. Růst ceny elektřiny a zemního plynu je zobrazen na Obr. 1 a Obr. 2, na kterých je vidět, že cena elektrické energie vzrostla od roku 2000 do roku 2009 o 78 % a cena plynu o 106 %. [9]

4 Obr. 1: Vývoj cen elektrické energie v letech Zdroj: Obr. 2: Vývoj cen zemního plynu v letech Zdroj: Zateplení obálky budovy a výměna výplní otvorů umožňuje úsporu %.[10] Mezi nejvíce využívané způsoby zateplení patří vnější kontaktní zateplovací systémy. Oficiální název kontaktního systému zateplení zní Vnější kompozitní tepelně izolační systém (ETICS External thermal insulation composite systems). Obvyklým izolantem je deskový polystyren. Jeho oblíbenost je dána přijatelnou pořizovací cenou izolačního materiálu, jednoduchou montáží a znalostí provedení systému montážními firmami. Průměrná cena za provedení 1 m 2 tepelné izolace se pohybuje v rozmezí ,- Kč včetně práce. [11] Cena je závislá především na izolované ploše, konstrukční složitosti a členitosti budovy a tloušťce izolace. Optimální tloušťka izolace se pohybuje okolo cm. [12] Na tloušťce izolantu není vhodné šetřit. Celková cena za instalaci tepelné izolace se skládá nejen z ceny izolantu, ale také z ceny práce a dopravy, pronájmu lešení a doplňkového materiálu (lišty, výztužná síťovina, stěrky a další). Cena samotného izolantu při navýšení jeho tloušťky

5 nehraje tak významnou roli vzhledem k celkové ceně. Překročení tloušťky izolantu 20 cm však znamená podstatné navýšení celkové ceny, jelikož při větších tloušťkách musí být izolant kotven složitějším a dražším způsobem a to ve dvou vrstvách, což vede ke skokovému navýšení ceny. Rozumné je použití světlých odstínů povrchové úpravy fasády. Tmavé barvy způsobují přehřívaní fasády během slunečních dnů a namáhání izolačního souvrství velkými teplotními rozdíly ve dne a v noci. Mezi méně využívané způsoby zateplení obálky budovy patří využití minerální vlny pro kontaktní zateplovací systém nebo systém zavěšené fasády s provětrávanou mezerou, který má vysoké pořizovací náklady. Při výměně výplní otvorů je nutné dodržet požadované hodnoty součinitele prostupu tepla, které dle ČSN :2011 činí U N = 1,7 [W/(m 2.K)], od požadovaná hodnota klesne na 1,5 [W/(m 2.K)], doporučená hodnota U N = 1,2 [W/(m 2.K)]. Na trhu jsou dostupná různá materiálová a konstrukční řešení výplní okenních otvorů. Rámy oken jsou dřevěné, hliníkové a nejčastěji plastové s různým počtem komor. Zasklení je pak standardně řešeno jako izolační dvojsklo či trojsklo. Vzhledem k váze trojskla je možné použít izolační dvojsklo s fólií. Při použití neotvíravých oken dochází k výraznému snížení pořizovacích nákladů. S výměnou oken může docházet k tvorbě plísní v interiéru vzhledem k téměř dokonalé těsnosti oken a tím způsobené nedostatečné výměně vzduchu v místnosti. S tím souvisí další energeticky úsporné opatření spočívající v krátkém a efektivním větrání či využití rekuperace. U starších budov je výměna vzduchu zajištěna netěsností oken a dveří. Při výměně výplní otvorů však dochází k utěsnění spár a výměna vzduchu v místnostech musí být zajištěna jiným způsobem. Nejčastěji přirozeným větráním otevřením oken. Aby byl tento způsob větrání efektivní, je vhodné otevřít okna na různých stranách budovy, čímž dojde k rychlé a dostatečné výměně nového vzduchu díky průvanu a tepelné ztráty spojené s větráním jsou menší. Dalším způsobem výměny vzduchu je nucené větrání zajištěné ventilátorem, který upravuje výměnu vzduchu přesně dle potřeby. Nevýhodou jsou pořizovací náklady, potřebné rozvody čerstvého vzduchu a stálá spotřeba elektrické energie. V domech s nízkou potřebou energie na vytápění (především pasivní domy) je využíváno větrání s rekuperací, neboli s využitím tepla z odpadního vzduchu pro ohřev příchozího čerstvého vzduchu. Ohřev nově příchozího vzduchu se děje ve výměníku tepla nebo v ideálním případě v tepelném čerpadle, které díky využití latentního tepla dosahuje vyšší účinnosti. Tepelné čerpadlo odebírá teplo z odchozího vzduchu ve výparníku a předává jej příchozímu vzduchu v chladiči. Rekuperace s využitím tepelného čerpadla je nejdražší variantou větrání z pohledu investičních nákladů. Vhodným doplněním rekuperačního větrání je instalace zemního výměníku, ve kterém dochází k předehřevu přiváděného vzduchu 1 až 2 m pod terénem. Větrání v obytných budovách se neřídí žádným závazným předpisem. Obecně se uvažuje intenzita výměny vzduchu 0,3 až 0,6 h -1 nebo přívod čerstvého vzduchu o objemu 15 až 30 m 3 /h. Pro výpočet potřeby tepla na vytápění se počítá s intenzitou výměny vzduchu 0,5 h - 1.[13] Výběr vhodného způsobu vytápění a ohřevu vody ovlivňuje provozní náklady podstatnou měrou. Již v přípravné fázi (případně před plánovanou rekonstrukcí) je nutné důkladně zanalyzovat, jakým systémem a s využitím jakého média je optimální vytápět budovu a ohřívat teplou vodu. Jako zdroj tepla se využívá: elektřina, zemní plyn, tuhá paliva (dřevo, brikety, uhlí, koks, pelety, další biomasa), lehké topné oleje,

6 propan, sluneční záření (v kombinaci s jiným zdrojem), Uvedené zdroje tepla lze využít v různých systémech vytápění, které se podstatně liší svými pořizovacími i provozními náklady. Při výběru systému vytápění hrají důležitou roli místní podmínky, dostupnost zdroje tepla, tepelné ztráty budovy a její konstrukční řešení, způsob užívání budovy a především finance. Většina výše uvedených zdrojů tepla je spalována v kotlích různé konstrukce. Sluneční záření je využíváno především k ohřevu teplé užitkové vody spolu s dalším zdrojem tepla pro vytápění. Elektrická energie je využívána k provozu elektrických přímotopů, akumulačního topení či tepelného čerpadla. Dalším způsobem vytápění a ohřevu vody je centrální zásobování teplem (CZT), kde je více budov připojeno k jedné výtopně (častý případ panelových sídlišť), která využívá různé zdroje energie (také v kombinaci s výrobou elektřiny). S volbou zdroje tepla souvisí také volba otopného systému. Dle zdroje musí být optimálně navržena otopná tělesa (deskové radiátory klasické, deskové radiátory pro nízkoteplotní systémy, podlahové či stropní topení, teplovodní či teplovzdušné systémy apod.). Na Obr. 3 můžeme vidět roční náklady na vytápění dle druhu paliva při spotřebě tepla 65 GJ za rok. Do ročních nákladů není zahrnuta spotřeba elektrické energie (osvětlení, domácí spotřebiče, vaření atd.). Obr. 3: Náklady na vytápění Zdroj: Jak můžeme vidět nejlevnějším způsobem vytápění je spalování biomasy (obilí, štěpka, rostlinné peletky). Nevýhodou tohoto zdroje tepla jsou nároky na skladovací plochy biomasy a také dostupnost biomasy. Pokud je nutné biomasu dovážet z větších vzdáleností je toto nutno zohlednit do sumy nákladů. Ceny kotlů na biomasu se pohybují dle výkonu a provedení od ,- do ,- Kč s DPH. Dalším druhem paliva je kusové palivové dříví. Rozdíl v ročních nákladech na vytápění je oproti ostatní biomase nepatrný, rozdíl v pořizovacích nákladech může být značný. Ceny kotlů na dřevo se pohybují v rozmezí ,- až ,- Kč s DPH. Stejně jako u biomasy je důležité mít zdroj kvalitního dřeva a prostory pro jeho uskladnění, kdy je nutné počítat s uskladněním dřeva po dobu dvou let, aby bylo zajištěno jeho dokonalé vyschnutí. Je nutné zohlednit fyzicky náročnou obsluhu kotle. Tepelné čerpadlo s průměrným ročním topným faktorem 3 se ukazuje jako třetí zdroj tepla v pořadí. Musíme ovšem zohlednit vysoké pořizovací náklady tepelného čerpadla, které činí

7 v případě typu země/voda přibližně ,- až ,- Kč s DPH. K ceně čerpadla neodmyslitelně patří také náklady na hloubkový či plošný vrt a uložení kabelů s topným médiem, které se pohybují také ve stovkách tisíc korun. Výhodou tepelného čerpadla je dvoutarifová sazba, díky níž dodávka elektřiny probíhá 22 hodin denně v nízkém tarifu, čímž dochází k úspoře také při spotřebě ostatní elektrické energie. Následují dřevěné brikety a pelety, uhlí, koks a centrální zásobování teplem (CZT). Kromě CZT vyžadují tato paliva kotel, který se dle výkonu a provedení pohybuje od ,- do ,- Kč s DPH. Opět je nutné počítat s úložným prostorem pro uskladnění paliva. CZT představuje nespornou výhodu v komfortu vytápění a v pořizovacích nákladech. Mezi nejdražší paliva se zařadil zemní plyn, propan, elektřina v akumulačním režimu, lehké topné oleje (LTO) a elektřina pro přímotopy. Propan a LTO jsou využívány především v těch lokalitách, které nejsou plynofikovány, u nás není tento způsob vytápění moc rozšířen. Zemní plyn a elektřina poskytují nespornou výhodu v komfortu vytápění. Ceny kotlů na plyn se pohybují od ,- do ,- Kč s DPH. Rozlišujeme také klasické a kondenzační plynové kotle, které se vyznačují vyšší účinností. Elektrické či plynové zdroje tepla nejsou prostorově náročné, jejich výkon se dá snadno regulovat a jejich obsluha je velice snadná. Pořizovací cena elektrického vytápění je velice příznivá, je ovšem vykoupena vysokými ročními náklady na vytápění díky rostoucím cenám elektřiny. Elektrické přímotopy, rohože či fólie jsou vhodné především do budov s velice nízkými tepelnými ztrátami, u kterých cena elektřiny není až tak podstatná díky její nízké potřebě. Výhodou u přímotopného způsobu vytápění v nízkoenergetických či pasivních domech je dvoutarifová sazba dodávky elektrické energie. U této sazby je po dobu 20 hodin v průběhu dne poskytován nízký tarif na odebranou elektřinu, kterou je možno využít nejen k vytápění, ale i k ostatní spotřebě elektřiny (vaření, osvětlení, další spotřebiče). V případě, že k ročním nákladům na vytápění připojíme také roční spotřebu elektrické energie pro ostatní účely, která v tomto případě činí 2 [MWh/rok], změní se pořadí jednotlivých druhů paliv následujícím způsobem (Obr. 4). Obr. 4: Náklady na vytápění včetně spotřeby elektrické energie Zdroj: Při zahrnutí spotřeby elektrické energie i pro ostatní účely se tepelné čerpadlo dostává na úroveň spalování obilí a stává se tak nejvýhodnějším způsobem vytápění díky dvoutarifové

8 sazbě dodávky elektřiny. 1 Také akumulační elektrické vytápění se posouvá na téměř shodnou výši nákladů jako vytápění zemním plynem a stává se výhodnější než topení propanem. Elektrické přímotopné vytápění posunuje vytápění LTO na poslední příčku s nejvyššími ročními náklady. V ročních nákladech na vytápění nejsou zahrnuty náklady na ohřev teplé užitkové vody a pořizovací náklady jednotlivých topných systémů. Procentuální zastoupení spotřeby teplé užitkové vody z celkové spotřeby domácnosti se výrazně liší dle energetického standardu budovy. Čím lepší energetický standard, tím větší podíl energie na ohřev teplé užitkové vody z celkové spotřeby. U pasivních domů je spotřeba energie pro ohřev teplé vody větší než spotřeba energie na vytápění. Průměrné rozložení spotřeby energie v domácnostech v nezatepleném a zatepleném domě můžeme vidět na Obr. 5. Obr. 5: Porovnání změny spotřeby energie na ohřev TV a na vytápění v zatepleném a nezatepleném domě Nezateplený objekt Zateplený objekt Zdroj:http://www.ekowatt.cz/obrazky/publikace/Katalog_uspornych_opatreni/Katalogovy_list_tepla_voda.pdf Specifická potřeba teplé vody V W,f,day = 40 [l/(obyvatele.den)] u bytových domů, u rodinných domů je potřeba v rozmezí 40 až 50 [l/(obyvatele.den)]. Hodnoty jsou udány normou ČSN EN pro teplotu teplé vody 60 C. [14] Ohřev teplé vody je realizován různými 1 Rozdíl v ročních nákladech na vytápění u Elektřina akumulace, Elektřina přímotop a Tepelné čerpadlo na Obr. 3 a Obr. 4 je způsoben zahrnutím stálých měsíčních plateb za elektřinu k nákladům na vytápění (Obr. 3) a v druhém případě k nákladům na spotřebu ostatní elektrické energie (Obr. 4) pro přesnější srovnání.

9 způsoby. Lokální topidla mají výhodu absence tepelných ztrát vedením, ale musí být umístěny u každého odběrného místa. Dalšími způsoby ohřevu jsou centrální příprava v elektrokotli či plynovém kotli v kombinaci se systémem vytápění, využití akumulačních nádrží v kombinaci s kotli na tuhá paliva či biomasu nebo příprava solárními kolektory nebo tepelným čerpadlem. Volba optimálního způsobu ohřevu teplé vody závisí na způsobu vytápění, možnostech vedení, potřebném množství a teplotě vody. Podstatné u systému ohřevu teplé vody je důkladné zaizolování potrubního vedení teplé vody. Ztráty u cirkulačního rozvodu představují u kvalitně izolovaného potrubí 100 % vzhledem ke spotřebě teplé vody (běžně ztráty dosahují 150 až 200 %). [15] Upřednostňování sprchování před napouštěním vany je efektivním energeticky úsporným opatřením s nulovými pořizovacími náklady. Sprchování ušetří desítky litrů teplé vody vzhledem k napuštění plné vany. Regulace otopného systému je nutná především při snížení spotřeby tepla způsobené zateplením budovy či výměnou zdroje tepla. Pokud klesne potřeba tepla na vytápění, stávající kotel dimenzovaný na větší tepelné ztráty nepracuje optimálně, dochází k jeho častému vypínání a kolísání výkonu, což vede ke snížení jeho životnosti. Je proto vhodné optimálně zkombinovat spolu se zateplením budovy také zdroj tepla. Systémů regulace je celá řada a liší se především pořizovacími náklady a komfortem použití. Vnitřní teplotu lze regulovat pomocí termostatických ventilů, které řídí samostatně každé otopné těleso dle požadované teploty. Je možné zvolit také referenční místnost, ve které je instalován termostat, který reguluje teplotu v celém bytě dle nastavené teploty v referenční místnosti. Úprava teploty v bytě dle venkovní teploty se nazývá ekvitermní regulace. Použití tohoto způsobu regulace neumožňuje zohlednit teplotní zisky ze slunečního záření či domácích spotřebičů v jednotlivých místnostech, proto je žádoucí kombinace ekvitermní regulace například s termostatickými ventily. Beznákladovým energeticky úsporným opatřením je nepřetápět a přizpůsobit teplotu dle způsobu využívání vytápěných místností. Regulace teploty v rozumných mezích vede k výrazným energetickým úsporám. V obytných místnostech je optimální teplota C. Dle pobytu v bytě je vhodné pružně teplotu snížit například v noci či při delší nepřítomnosti (odjezd na dovolenou apod.) PN2 Spotřeba ostatní energie Spotřeba ostatní energie představuje především používání elektrických (případně plynových) spotřebičů a osvětlení bytů. Ke snížení spotřeby přispějí níže uvedená opatření: použití úsporných spotřebičů, použití úsporných nebo LED svítidel, vypínání spotřebičů a světel, které nejsou aktuálně zapotřebí. V dnešní době roste počet elektrických spotřebičů využívaných v domácnostech. Ke standardní výbavě bytu patří kombinovaná lednice s mrazničkou, myčka, trouba, mikrovlnná trouba, pračka, sušička, několik televizních a radiových přijímačů, počítače a velké množství malých spotřebičů. Většina spotřebičů spotřebovává elektrickou energii, i když jsou vypnuté (tzv. stand-by režim). Podstatných úspor dosáhneme úplným vypnutím spotřebiče a výběrem úsporných spotřebičů. Pro orientaci ve spotřebě elektrických spotřebičů slouží energetické štítky (podobně jako u budov). K úspoře energie přispěje také výměna klasických žárovek za úsporné či LED zdroje, které mají menší spotřebu energie a delší životnost. Pro představu klasickou žárovku se spotřebou 60 W, životností 1000 hodin a cenou 10 korun nahradí LED žárovka se spotřebou 6 W, životností až hodin a cenou 200 korun. Jak můžeme vidět cena LED žárovky je 20x vyšší, ale životnost je 50x vyšší a spotřeba 10x menší.

10 PN3 Voda a odpadní voda Vodné a stočné je ovlivněno počtem osob obývajících jednotlivé byty, dále hospodařením s vodou či složením obyvatel bytu (starší manželský pár, rodina s dětmi, jednotlivec apod.). Dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) a její poslední změny č. 120/2011 Sb. je směrná roční potřeba vody na jednoho obyvatele bytu v bytových domech 35 m 3 za rok.[2] Cena za odebranou vodu a její odvedení a čištění (vodné a stočné) je stanovována jednou ročně vždy k 1. lednu a v rámci tarifní oblasti je pro všechny odběratele stejná. Spotřebu vody lze snížit následujícími úpravami: použití úsporných baterií a perlátorů, použití úsporného splachovacího systému, požití úsporných myček a praček, omezení zbytečného plýtvání vody. PN4 Osvětlení společných prostor Na spotřebě energie pro osvětlení společných prostor se podílejí víceméně stejnou měrou všichni obyvatelé domu. Obvyklým řešením osvětlení na chodbách budovy je časově omezené rozsvícení světel ve všech patrech najednou. Vhodnějším řešením je instalace čidel pohybu, která rozsvěcejí pouze aktuálně potřebná svítidla. Dalším úsporným opatřením je také výměna klasických žárovek za LED zdroje osvětlení, které jsou sice dražší než klasické žárovky, ale s úspornými žárovkami jsou cenově srovnatelné. Vyznačují se především extrémně dlouhou životností v rozmezí hodin a až spínacími cykly a také velice nízkou spotřebou energie. Přehled vhodných opatření vedoucích ke snížení spotřeby energie je následující: použití úsporných svítidel (úsporné nebo LED zdroje světla), automatické zhasínání, instalace čidel pohybu. PN5 Odvoz odpadu Svoz komunálního odpadu zajišťuje obec, která od každého občana s trvalým pobytem v obci požaduje správní poplatek v průměrné výši 500,- Kč za rok. Výši poplatku nelze ovlivnit. Jakýkoliv jiný odpad (objemný, nebezpečný, stavební suť) lze uložit ve sběrných dvorech. Soukromé osoby mají uložení zdarma, s výjimkou stavební suti. Proto je vhodné například při výstavbě, či jiných stavebních úpravách využít suť například k modelaci okolního terénu při parkových či zahradních úpravách. PN6 Úklid Úklid společných prostor ve většině případů zajišťuje externí firma placená družstvem či společenstvím vlastníků bytových jednotek. Úspor v této oblasti provozních nákladů lze docílit výběrovým řízením na úklidovou firmu. Případně u menších bytových domů zajistit úklid vlastními silami. PN7 Údržba zeleně Stejně jako u úklidových služeb i údržbu zeleně poskytuje většinou firma, jejímuž výběru předchází výběrové řízení. V rámci úsporných opatření je vhodné navrhnout bezúdržbovou

11 zeleň a venkovní úpravy, které bude možné udržovat také vlastními silami s vynaložením minimálních prostředků. PN8 Pojištění budovy a majetku Pojištění škod nelze podceňovat. V případě bytového domu je na každém obyvateli, zda sám uzavře pojistku na vybavení svého bytu. Vhodné je však pojistit dům jako celek. Pro získání optimální pojistné smlouvy je podstatné nechat si zkalkulovat dle konkrétních požadavků návrh pojistné smlouvy. V záplavě konkurenčních pojišťoven je dle předběžného porovnání možné dosáhnout výrazných úspor a získat také bonusové doplňky k uzavřené pojistné smlouvě. PN9 Ostraha a bezpečnost K zajištění bezpečí v budově a jejím okolí je možné zvolit ze dvou variant: elektronické zabezpečení, bezpečnostní firma s fyzickou ostrahou. Obvyklým řešením je elektronické zabezpečení v podobě kamerového či hláskového systému v rámci zvonků. V dnešní době existuje nepřeberné množství systémů fungující například na vstupní kódy, bezkontaktní karty nebo čipy s videozáznamem či bez něj. Podstatné je zvolit optimální variantu pro danou budovu a kvalitní dodavatelskou firmu. PN10 Servisní poplatky Mezi poslední kategorii provozních nákladů patří servisní poplatky. Mezi ně můžeme zařadit například poplatky za revizní prohlídky technických zařízení, komínů, otopného systému a další. Samozřejmě k nim patří také správní poplatky spojené s právními službami, vyřízením úvěrů a další. Některé z těchto poplatků lze ovlivnit výběrem firmy či bankovního ústavu některé z nich ovlivnit nelze, například notářské poplatky. Závěr Při realizaci úsporných opatření je zapotřebí počínat si velice obezřetně. Velice důležité je zjištění současného stavu a propočet optimální varianty úsporných opatření. Potřebné informace vedoucí k efektivnímu rozhodnutí poskytuje energetický audit, který zhodnotí současný stav budovy a navrhne několik variant provedení energeticky úsporných opatření s doporučením konkrétní optimální varianty s přihlédnutím k energetickým i ekonomickým úsporám. Ne vždy maximální úsporná opatření představují vzhledem k vysokým investičním nákladům tu nejvhodnější variantu. U kvalitně izolovaných budov s malou potřebou tepla na vytápění a ohřev teplé vody nehraje cena energie tak velkou roli vzhledem k její nízké potřebě. Rozhodující jsou pořizovací náklady zařízení sloužící k ohřevu. Výhodné je také využít tepelných zisků na jižní straně budovy ze slunečního záření, které u pasivních domů znamenají dokonce přebytek celkové potřeby energie na vytápění. Důležité je také racionální chování osob obývající danou budovu, které znamená především rozumnou požadovanou teplotu v místnostech (zbytečně nepřetápět, netopit v neobývaných prostorách apod.), zamezení plýtvání vodou, zhasínání světel, která nejsou aktuálně potřebná, zamezení průvanu a další opatření vyplývající ze selského rozumu. Literatura: [1] KOLÁČEK, F.: Energetický audit Bytový panelový dům 40 bytů

12 [2] Vyhláška č. 428/2001 Sb. kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění [3] ČSN Tepelná ochrana budov. Praha: Český normalizační institut, [4] Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, v platném znění [5] Z čeho se skládá cena plynu? [online]. Ceny energie. [vid ]. Dostupné z: [6] Cena elektřiny: Z čeho je složena? [online]. Ceny energie. [vid ]. Dostupné z: [7] Porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva [online]. TZB-info. [vid ]. Dostupné z: [8] Co je pasivní dům? [online]. Centrum pasivního domu. [vid ]. Dostupné z: [9] Vývoj cen elektrické energie a Vývoj cen zemního plynu In: Vývoj cen energií [online] Sto s.r.o. [vid ]. Dostupné z: [10] KRAJČÍK Michal, PETRÁŠ Dušan. Efektivní energetická opatření při komplexní obnově bytového domu. In: ASB-portál [online]. Jaga Media, s.r.o., 2010 [ ]. Dostupné z: [11] Jak zateplit dům? 12 cm polystyrenu a reflexní rolety! [online]. xbizon, s.r.o. (2011). [vid ]. Dostupné z: cm-polystyrenu-a-reflexni-rolety.aspx [12] ŠANCOVÁ Lucie, MACHOLDA František, ANTONÍN Jan, VOGEL Petr, KOTEK Petr, KRAJCAROVÁ Gabriela, GATTERMAYEROVÁ Hana. Zateplování panelových domů - technologické limity. In: TZB-info [online]. Topinfo s.r.o., [vid ]. Dostupné z: [13] Hestia 5.0 VIVID - Encyklopedie 2008 [online]. EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie. [vid ]. Dostupné z: [14] VRÁNA Jakub. Potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody. In: TZB-info [online]. Topinfo s.r.o., [vid ]. Dostupné z: [15] Hestia 5.0 VIVID - Encyklopedie 2008 [online]. EkoWATT - Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie. [vid ]. Dostupné z:

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Základní

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009:

Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Pokyn k Příloze č. I/10 Směrnice MŽP č. 9/2009: Náležitosti faktury Faktura/y (originál nebo ověřená kopie), která je přílohou formuláře žádosti o podporu na realizaci opatření v rámci programu Zelená

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech

PŘÍLOHA Č. I/2. Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech A. Úspory energie na vytápění A.1 Celkové zateplení PŘÍLOHA Č. I/2 Podmínky poskytování podpory v jednotlivých oblastech V této oblasti jsou podporována opatření (mj. zateplení obvodových případně vnitřních

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel:

Energetická rozvaha. bytových domů. HANA LONDINOVÁ energetický auditor. Zpracovatel: bytových domů Zpracovatel: HANA LONDINOVÁ energetický auditor leden 2010 Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 1.1 Cíl energetické rozvahy... 3 1.2 Datum vyhotovení rozvahy... 3 1.3 Zpracovatel rozvahy... 3 2 Popsání

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Pasivní panelák a to myslíte vážně?

Pasivní panelák a to myslíte vážně? Centre for renewable energy and energy efficiency Pasivní panelák a to myslíte vážně? Ing. Karel Srdečný Výzvy blízké budoucnosti Č. Budějovice listopad 2012 Krátké představení výzkumného úkolu a použité

Více

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client)

Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) Příručka pro žadatele o dotaci Zjednodušené znění (pro-client) za podpory: Obsah T Q S C O N S U L T I N G 1 ÚVOD... 1 2 ROZDĚLENÍ PROGRAMU... 2 2.1 OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ O DOTACI... 2 2.2 ROZHODNÉ DATUM...

Více

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo,

ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, ZDROJE TEPLA Rozdělení Jako zdroj tepla může být navržena kotelna, CZT (centrální zásobování teplem) nebo netradiční zdroj (tepelné čerpadlo, sluneční energie, termální teplo apod.). Nejčastější je kotelna.

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností

Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností Základní pravidla pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí Snížení emisí z lokálního vytápění domácností B. Fyzické osoby I. Oblasti podpory Finanční podpora na výměnu

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách

Dotační program Zelená úsporám. Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Dotační program Zelená úsporám Program podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie v obytných budovách Rámec mezinárodních dohod a české legislativy - Kjótský protokol umožňuje zemím, které dosáhnou

Více

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov

Téma prezentace. Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Téma prezentace Kontrola energií a ekonomická návratnost inteligentních budov Asociace chytrého bydlení POSLÁNÍ Asociace chytrého bydlení je spojením odborníků a firem, které mají prokazatelné zkušenosti

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz

Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů. Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno-Nový Lískovec Komplexní regenerace panelových domů zateplování bez kompromisů Jana Drápalová, drapalova@nliskovec.brno.cz Brno Nový Lískovec Panelové sídliště 3,5 tisíce bytů Z toho 1056 ve vlastnictví

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA

REKUPERACE VYUŽITÍ PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA NÁKLADY NA VYTÁPĚNÍ BYTOVÝCH OBJEKTŮ SE V DŮSLEDKU STOUPÁNÍ CEN ENERGIÍ NEUSTÁLE ZVYŠUJÍ. TATO SKUTEČNOST BY MĚLA VÉST K REALIZACI TAKOVÝCH BYTOVÝCH OBJEKTŮ A OPATŘENÍ

Více

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ

ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO RODINNÉ DOMY DOTACE POUŽITO MATERIÁLŮ Z: WWW. ZELENAUSPORAM.CZ KDO MŮŽE ŽÁDAT a co je možné žádat Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Jaroslav Dufka Hospodárné vytápění domů a bytů Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 obchod@grada.cz, www.grada.cz tel.: +420 220

Více

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby...

Domy pro život. 1 Úvod... 4. 2 O firmě... 4. 3 Přehled nabízených domů... 5. Nízkoenergetické domy... 5. Pasivní domy... 5. Sruby... Domy pro život 1 Úvod... 4 2 O firmě... 4 3 Přehled nabízených domů... 5 Nízkoenergetické domy... 5 Pasivní domy... 5 Sruby... 5 Individuální domy... 5 4 Nízkoenergetické domy... 6 5 Vzorový dům Comfort

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Dřevoskeletová konstrukce RD.

Dřevoskeletová konstrukce RD. Pasivní domy Koberovy Spotřeby energií Úspory nákladů na vytápění a větrání objektů, náhrada dosavadních zdrojů energie za kvalitativně lepší nebo zdroje využívající tzv. obnovitelné zdroje energií mezi

Více

Dotační program Zelená úsporám

Dotační program Zelená úsporám Dotační program Zelená úsporám Oblasti podpory: A. Úspory energie na vytápění A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí

Více

záměnou kotle a zateplením

záměnou kotle a zateplením Úroveň snížen ení emisí záměnou kotle a zateplením Mgr. Veronika Hase Seminář: : Technologické trendy při p i vytápění pevnými palivy Horní Bečva 9.11. 10.11. 2011 Obsah prezentace Účel vypracování studie

Více

Program Zelená úsporám

Program Zelená úsporám Program Zelená úsporám Jak ušetřit na vytápění Potenciál energetických úspor ve vytápění - obecně Uvědomělé chování: Vyvarovat se přetápění (zvýšení teploty o 1 C odpovídá nárůstu potřeby tepla až o 6

Více

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v.

Comfort space PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTIBUDOVY. Novostavba rodinného domu. Varianta LIFE. dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. , v. o, PRUKAZ ENERGETICKE, v NAROCNOSTIBUDOVY dle prováděcí vyhlášky 148/2007 Sb. Novostavba rodinného domu Varianta LIFE Comfort space ARGENTINSKÁ 1027/20, PRAHA 7, IČ:285 90 228 říjen 2011 Průkaz energetické

Více

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis

6.1 Popis opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Popis 6.1 opatření Dále jsou vysvětlena uvažovaná opatření: 6.1.1 4.1.3 Zateplení podlahové konstrukce Do stávající vzduchové vrstvy je vpravena izolace. Pro toto se hodí nejvíce sypké nebo vfoukávané izolační

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: Kód katastrálního území: Parcelní číslo: Vlastník

Více

(Úspory energie a obnovitelné zdroje

(Úspory energie a obnovitelné zdroje Možnosti technické pomoci při zlepšov ování environmentáln lní výkonnosti (Úspory energie a obnovitelné zdroje energie v ubytovacích ch zařízen zeních) Jaroslav Jakubes, ENVIROS Obsah prezentace Kontext

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf

Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Posudek budovy - ZŠ Varnsdorf Varnsdorf - Muster Gebäudebeurteilung 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: 1989 počet podlaží: o 7 budov: 1x 4 podlažní

Více

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec

zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec zpráva ENVIROS, s.r.o. - únor 2004 regenerace panelových objektů v Brně nový lískovec Název publikace Energetický audit Referenční číslo ECZ 3060 Číslo svazku Svazek 1 z 4 Verze Datum únor 2004 Odkaz na

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou

Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou Posudek budovy - ZŠ Hrádek n. Nisou 1. Základní popis typ výstavby: pavilónový typ montovaný skelet technologie MS 71 rok výstavby: cca. 1986 počet podlaží: o 3 budovy: Pavilon MVD 3, Pavilon S4, spojovací

Více

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel

Hlavní zásady pro používání tepelných čerpadel Co je třeba vědět o tepelném čerpadle ALTERNATIVNÍ ENERGIE 2/2002 Co je vlastně tepelné čerpadlo a jaký komfort můžeme očekávat Tepelné čerpadlo se využívá jako zdroj tepla pro vytápění, ohřev teplé užitkové

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy (1) Protokol a) identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Účel budovy: Kód obce: 535389 Kód katastrálního území: 793353 Parcelní

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK

INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK INTOZA Administrativní budova a školicí středisko energetických úspor OTAZNÍK Země: Česká Republika Produktová skupina: osvětlení, vytápění Stavební opatření, Stručný popis Společnost Intoza se také specializuje

Více

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat?

Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Program přednášky Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat Obecné informace o Programu Připravované Výzvy a změny v Programu Vzorový příklad Příklad z praxe Závěr Proč zateplovat, měnit zdroj a větrat? Proč

Více

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu

Centrální zdroj tepla (CZT) Zdroje zásobování teplem. Revitalizace panelového domu Zdroje vytápění Centrální zdroj tepla (CZT) V minulosti bylo pro panelové domy využíváno centrálního zásobování teplem a tento způsob přetrvává v převážné většině případů do dnešních dnů. Jedná se o centralizovanou

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. Projekt je realizován za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2012

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. BYTOVÝ DŮM Nad Rokoskou 2361/2a, 182 00 Praha Energetický specialista: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT 0300688, AT pozemní stavby MPO č. oprávnění:

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem

Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem České vysoké učení technické v Fakulta stavební Katedra technických zařízení budov Energetický audit a energetická náročnost budov, legislativa, seznámení s předmětem prof.ing.karel 1 Energetický audit

Více

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL

Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Ověřovací nástroj PENB MANUÁL Průkaz energetické náročnosti budovy má umožnit majiteli a uživateli jednoduché a jasné porovnání kvality budov z pohledu spotřeb energií Ověřovací nástroj kvality zpracování

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Omezení emisí CO 2 Spotřeba energie Životní prostředí Principem každého

Více

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění

Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Technologická řešení přechodu na ekologická vytápění Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Konference Znečištění ovzduší a možnosti řešení v malých obcích, Ostrava 16.2. 2011 Několik údajů na zahřátí Zadluženost

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY www.budovyprukaz.cz PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Bytový dům V Lázních čp. 357359, 252 42 Jesenice PODLE VYHLÁŠKY č. 78/2013 Sb. www.budovyprukaz.cz Zodpovědný projektant: Ing. Jan Kvasnička ČKAIT

Více

Obr. 3: Pohled na rodinný dům

Obr. 3: Pohled na rodinný dům Samostatně stojící dvoupodlažní rodinný dům. Obvodové stěny jsou vystavěny z keramických zdících prvků tl. 365 mm, stropy provedeny z keramických tvarovek typu Hurdis. Střecha je pultová bez. Je provedeno

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy, místní označení: RD - Rodinný dům Adresa budovy: Celková podlahová plocha A c : 146.8 m 2

Více

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla?

Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Centrální systémy zásobování teplem nebo tepelná čerpadla? Konkurence CZT ve formě tepelných čerpadel je jednou z reálných možností náhrady CZT individuálním zdrojem tepla. Uvedeme si důvody pro použití,

Více

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

II. diskusní fórum. Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU II. diskusní fórum K projektu Cesty na zkušenou Na téma Jaké je ideální řešení vytápění a příprava teplé vody? které se konalo dne 9. prosince 2013 od 12:30 do 17 hodin v místnosti H108 v areálu Fakulty

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla

1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla NÁVRH TEPELNÉHO ČERPADLA PRO NÍZKOENERGETICKÝ DŮM Robin Fišer Střední průmyslová škola stavební Máchova 628, Valašské Meziříčí 1. Úvod 2. Teorie tepelného čerpadla 2.1. Proč Tepelné čerpadlo 2.2. Princip

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Požadavky tepelných čerpadel

Požadavky tepelných čerpadel Požadavky tepelných čerpadel na přípravu, pravu, návrh, projekt a stavební dokumentaci seminář ASPIRE v Rožnově pod Radhoštěm Ing. Tomáš Straka, Ph.D. 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 1973 1979

Více

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov

ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra Technických zařízení budov Říjen 2009 Pracovní materiály pro seminář Tepelná čerpadla Vývoj Principy Moderní technická řešení Vazba na energetické systémy budov Navrhování

Více

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.

Nízkoenergetické. Nízkoenergetické. bývanie. bývanie. architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie. Nízkoenergetické bývanie Nízkoenergetické architektúra, materiály, technológie... cena 79, SK/KČ www.stavebnictvoabyvanie.sk bývanie Snižování energetické náročnosti v obsluze budov V obsluze budov se

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE)

PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO PASIVNÍ DŮM TROCHU JINAK VYTÁPĚNÍ (ENERGIE) Ing. arch. Jaroslav Tachecí - studio JATA Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou

Více

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz

Struktura dotačního programu a příklady řešení. Rodinné domy, aktualizace 2013 Zdroj: SFŽP, www.novazelenausporam.cz Struktura dotačního programu a příklady řešení Rodinné domy, aktualizace 2013 Příjem žádostí v programu NZÚ Směrnice MŽP o poskytování prostředků z programu Nová zelená úsporám 1. Výzva pro rodinné domy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné

Více

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ

ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ ENERSOL 2015 VZDĚLÁVACÍ PROJEKT NA TÉMATA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE, ÚSPORY ENERGIÍ A SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V DOPRAVĚ STŘEDOČESKÝ KRAJ Kategorie projektu: Enersol a praxe Jméno, příjmení žáka: Kateřina Čermáková

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům

Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům Tepelné čerpadlo Excellence pro komfortní a úsporný dům V současné době, kdy se staví domy s čím dál lepšími tepelně izolačními vlastnostmi, těsnými stavebními výplněmi (okna, dveře) a vnějším pláštěm,

Více

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7

Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 Obsah: ÚVOD:... 4 TEPELNÉ ČERPADLO... 5 PRINCIP TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH- VODA... 6 9 DŮVODŮ, PROČ TOPIT TEPELNÝM ČERPADLEM... 7 KOLIK UŠETŘÍ TEPELNÉ ČERPADLO?... 8 VLASTNÍ ZKUŠENOSTI?... 9 TEPELNÉ ČERPADLO

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA

TEPELNÁ ČERPADLA VZUCH - VODA TEPELNÁ ČERPDL VZUCH - VOD www.hokkaido.cz Budoucnost patří ekologickému a ekonomickému vytápění Tepelné čerpadlo vzduch - voda Principem každého tepelného čerpadla vzduch - voda je přenos tepla z venkovního

Více

Vážená paní předsedkyně, Vážený pane předsedo,

Vážená paní předsedkyně, Vážený pane předsedo, 1 Vážená paní předsedkyně, Vážený pane předsedo, obracíme se na Vás s nabídkou na řešení úspory Vašich nákladů vynaložených za topení a ohřev teplé vody Vašeho bytového domu. Naše firma 2K Energy s.r.o.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM (NZU) REALIZACE NA DOTACI Bc. Aleš Makový Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 1 OBSAH: 1. ŮVOD 2. POPIS RODINNÉHO DOMU 3. OTOPNÝ SYSTÉM,

Více

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista:

Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60167 Brno. Energetický specialista: PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY penzion s byty pro důchodce Vychodilova 3077/20, 616 00 BrnoŽabovřesky parc.č.:5423/2, 5477/11, 5423/3, 5423/4 dle Vyhl. 78/2013 Sb. Zadavatel: Statutární město Brno

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES

Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES Můžeme být energeticky soběstační a svobodní? Ing. Jiří Krist ARES 1 všech ploch celkem 1 455 hektarů Kategorie ploch Procento z celkové plochy Plocha Energeticky využitelná produkce Zemědělská půda 678

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více