Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným"

Transkript

1 Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova Praha 6 tel.: ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy Pražská 255, Nehvizdy ke dni

2 Zpráva nezávislého auditora o výsledku pezkoumání hospodaení byla zpracována zejména podle tchto pedpis: zákon.93/2009 Sb., o auditorech a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis auditorský standard.52 a další relevantní pedpisy, vydané Komorou auditorr 42 zákona. 128/2000Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis 10 zákona. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí Další zákony a pedpisy, uvedené v píloze A Pehled právních pedpis Identifikaní údaje územního samosprávného celku Název subjektu : Sídlo subjektu : mstys Nehvizdy Pražská 255, Nehvizdy Identifikaní íslo : Píjemce zprávy : zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Zpráva nezávislého auditora o výsledku pezkoumání hospodaení byla zpracována za období od do Místo pezkoumání : obecní úad Nehvizdy Období, ve kterém bylo pezkoumání hospodaení provedeno : Pezkoumání hospodaení probhlo od do Zpracovala : Ing.Eva Neužilová, auditorka,.oprávnní 1338

3 I. Pedmt pezkoumání hospodaení : Pedmtem pezkoumání hospodaení jsou, podle ustanovení 2 odst. 1 zákona. 420/2004 Sb., údaje o roním hospodaení, tvoící souást závreného útu podle 17 odst. 2 a 3 zákona. 250/2000Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot ve znní pozdjších pedpis, a to - plnní píjm a výdaj rozpotu, vetn penžních operací, týkajících se rozpotových prostedk - finanní operace, týkající se tvorby a použití penžních fond - penžní operace, týkající se sdružených prostedk, vynakládaných na základ smlouvy mezi dvma nebo více územními samosprávnými celky nebo na základ smlouvy s jinými právnickými nebo fyzickými osobami - finanní operace, týkající se cizích zdroj ve smyslu právních pedpis o úetnictví - hospodaení a nakládání s prostedky, poskytnutými z Národního fondu a dalšími prostedky ze zahranií, poskytnutými na základ mezinárodních smluv - vyútování a vypoádání finanních vztah ke státnímu rozpotu, k rozpotm kraj a rozpotm obcí, k jiným rozpotm, ke státním fondm a dalším osobám - nakládání s majetkem územního samosprávného celku - nakládání a hospodaení s majetkem státu, s nímž územní samosprávný celek hospodaí - zadávání a uskuteování veejných zakázek, s výjimkou úkon a postup pezkoumávaných orgánem veejného dohledu podle zákona 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis - stav pohledávek a závazk a nakládání s nimi - ruení za závazky fyzických a právnických osob - zastavování movitých a nemovitých vcí ve prospch tetích osob - zizování vcných bemen k majetku územního samosprávného celku - úetnictví územního samosprávného celku II. Hlediska pezkoumání hospodaení : Pedmt pezkoumání ( viz. bod I. této zprávy) podle ustanovení 3 zákona 420/2004 Sb., se ovuje z hlediska : a/ dodržování povinností, stanovených zvláštními právními pedpisy b/ souladu hospodaení s finanními prostedky ve srovnání s rozpotem c/ dodržení úelu poskytnuté dotace nebo návratné finanní výpomoci a podmínek jejich použití d/ vcné a formální správnosti doklad o pezkoumávaných operacích Právní pedpisy, použité pi pezkoumání hospodaení, pokrývající výše uvedená hlediska jsou uvedeny v píloze A, která je nedílnou souástí této zprávy. III. Definování odpovdnosti : Za hospodaení, které bylo pedmtem pezkoumání hospodaení a jeho zobrazení v úetních a finanních výkazech je odpovdný územní samosprávný celek. Mojí úlohou je, na základ provedeného pezkoumání hospodaení, vydat zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení. Pezkoumání hospodaení jsem zpracovala v souladu

4 s platnými zákony a pedpisy, citovanými výše. Podle tchto pedpis jsem povinna dodržovat etické normy a naplánovat a provést pezkoumání hospodaení tak, abych získala pimenou jistotu o tom, že hospodaení mstyse Nehvizdy je v souladu s hledisky pezkoumání hospodaení (viz. bod II. této zprávy) IV. Rámcový rozsah prací : Za úelem vykonání pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy byly použity postupy ke shromáždní dostatených a vhodných dkazních informací. Tyto postupy jsou svým rozsahem menší než u zakázky, poskytující pimenou jistotu a jsou auditorem aplikovány na základ jeho odborného úsudku, vetn vyhodnocení rizik a významných chyb a nedostatk. Pi vyhodnocování tchto rizik jsem vzala v úvahu vnitní kontrolní systém mstyse Nehvizdy. Použité postupy zahrnovaly výbrový zpsob šetení a významnost jednotlivých skuteností. Seznam ovovaných doklad je uveden v píloze B, která je nedílnou souástí této zprávy. V. Závr zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení : A. VYJÁDENÍ K SOULADU HOSPODAENÍ S HLEDISKY PEZKOUMÁNÍ HOSPODAENÍ Na základ zpracovaného pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy, za období od do , jsem nezjistila žádnou skutenost, která by mne vedla k pesvdení, že pezkoumávané hospodaení není, ve všech významných ohledech, v souladu s hledisky pezkoumání hospodaení, uvedenými v bod II. této zprávy. B. VYJÁDENÍ OHLEDN CHYB A NEDOSTATK Zákon. 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve znní pozdjších pedpis stanoví, abych v závrené zpráv uvedla závr podle ustanovení 10 odst. 2 písm. d) a odst. 3 citovaného zákona. Tato ustanovení vyžadují, aby v závrené zpráv bylo vyjádeno, zda pi pezkoumání hospodaení byly zjištny chyby a nedostatky, a to bez ohledu na jejich významnost. Rovnž musí být uveden jejich vztah k hospodaení pezkoumávaného územního samosprávného celku. Pi pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy, za období od do jsem zjistila následující chyby a nedostatky : Úet 031 pozemky: K útu 031 pozemky- je zaútovaná opravná položka ve výši ,- K na úet 161 opravné položky k pozemkm. Nejedná se však o opravnou položku k cen pozemk, ale o nesprávné útování zaazení pozemku 372/5, poízeného v roce Stejná nesprávnost byla zjištna pi pezkoumání hospodaení za rok 2012 a bylo stanoveno opatení k náprav. Opatení bylo splnno, nesprávné útování z roku 2012 bylo opraveno, ale stejná chyba se opakovala v roce Nesprávným útováním došlo ke zkreslení výše majetku úetní jednotky o ástku ,- K a byly porušeny úetní pedpisy pro územní samosprávné celky

5 o útování na majetkových útech. Zejména eského úetního standardu.710 pro úetní jednotky, které vedou úetnictví podle Vyhlášky 410/2009 Sb. Opatení : v úetním období 2014 proútovat ástku ,- K zápisem na stran MÁ DÁTI útu 161- opravné položky k pozemkm a na stran DAL útu 408 opravy chyb minulých úetních období. Soupis poízeného majetku na útu 061 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem : V této sestav je pod inventárním íslem 1195 uvedeno, dne , zaazení vkladu TS Veejné osvtlení, v ástce ,- K. V úetnictví je však stav útu 061v roce 2013 bez pohybu. Vklad ve významné výši nebyl správn zaútován. Chybným útováním došlo k porušení úetních pedpis pro územní samosprávné celky o útování na majetkových útech. Zejména eského úetního standardu.710 pro úetní jednotky, které vedou úetnictví podle Vyhlášky 410/2009 Sb. Nebyla však zkreslena výše majetku, ale pouze jeho struktura v rozvaze. Opatení : V úetním období 2014 opravit útování na majetkových útech v ástce ,- K zápisem MD 061 Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem / D 021 stavby. Soupis poízeného majetku úet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek : Na úet 028 byly, pod inventárním íslem 0154, zaazeny 2 ks Tryptych tabule modrá. Cena za kus je uvedena ve výši ,45 K. Cena za kus pesahuje ,- K, správn ml tedy tento majetek být zaútován do dlouhodobého hmotného majetku na úet 022 Samostatné movité vci. Dlouhodobý hmotný majetek nevstupuje do náklad pi poízení, ale odepisuje se postupn podle odpisového plánu. Nesprávným útováním došlo ke zkreslení výše netto majetku obce a zkreslení hospodáského výsledku ve výši ,90 K, protože tato ástka byla jednorázov zaútována do náklad zápisem MD 558/D 088. Rovnž došlo k nesprávnému útování v položce rozpotové skladby, kde bylo útováno z provozních výdaj a mlo být útováno z kapitálových výdaj, ve tíd 6. Došlo k porušení úetních pedpis pro územní samosprávné celky o útování majetku. Zejména eského úetního standardu.710 pro úetní jednotky, které vedou úetnictví podle Vyhlášky 410/2009 Sb. Opatení: V úetním období roku 2014 opravit nesprávné útování ástky ,90 K zápisem MD 408 opravy minulých období /D 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek a zaadit jej na úet 022 Samostatné movité vci a soubory movitých vcí a zahájit odepisování do náklad podle odpisového plánu. Zútování hospodáského výsledku ve schvalovacím ízení : Úet 431 hospodáský výsledek ve schvalovacím ízení, má, k , zstatek ve výši ,05 K. Tato ástka je soutem hospodáského výsledku roku 2010, ve výši ,99 K, hospodáského výsledku úetního období 2011 ve výši ,75 K a hospodáského výsledku roku 2012 ve výši ,31 K. Tento úet má být, podle platných úetních pedpis, na konci úetního období nulový. Úetní jednotka je povinna každoron pevést docílený hospodáský výsledek, podle rozhodnutí zastupitelstva obce, do fond (útová skupina 40) nebo na úet 432 nerozdlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

6 Neproútováním hospodáských výsledk let 2010, 2011 a 2012, ve výši ,05 K došlo k porušení úetních pedpis, zejména eského úetního standardu.704 pro úetní jednotky, které vedou úetnictví podle Vyhlášky 410/2009 Sb.. Nedošlo ke zkreslení výše vlastního kapitálu. Opatení : v úetním období roku 2014 proútovat ástku ,05 K zápisem MD 431/D 432. Aby se tato nesprávnost neopakovala je teba, v roce 2014, zútovat podle výše uvedeného i hospodáský výsledek roku 2013 ve výši ,18 K. Úet 431 nesmí mít k zstatek. Odpisy dlouhodobého majetku: Odpisy dlouhodobého majetku v roce 2013, ve výši ,- K, byly chybn zaútovány na stranu MD útu 406 Oceovací rozdíly pi prvním použití metody. Správn mly být zaútovány do náklad, na úet 551 Odpisy dlouhodobého majetku. Došlo k porušení úetních pedpis pro územní samosprávné celky, zejména eského úetního standardu.708 pro úetní jednotky, které vedou úetnictví podle Vyhlášky 410/2009 Sb.. Nesprávným útováním došlo ke zkreslení hospodáského výsledku za rok 2013 ve výši ,- K. Opatení : V úetním období roku 2014 proútovat ástku ,- K zápisem MD 408 opravy minulých období / D 406 Oceovací rozdíly pi prvním použití metody. Výše uvedené chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatk, uvedených v 10, odst 3, písmeno c, zákona 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk. C. UPOZORNNÍ NA PÍPADNÁ RIZIKA Na základ zjištní, podle ustanovení 10 odst. 2 písm. b) zákona 420/2004 Sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve znní pozdjších pedpis, jsem nezjistila žádná rizika, která by mohla mít v budoucnu negativní dopad na hospodaení mstyse Nehvizdy. D. PODÍL POHLEDÁVEK A ZÁVAZK NA ROZPOTU A PODÍL ZASTAVENÉHO MAJETKU NA CELKOVÉM MAJETKU Podíl pohledávek na rozpotu A Pohledávky K B Rozpotové píjmy ,- K A/B*100% Výpoet podílu 4,15 % Celkové dlouhodobé pohledávky iní ,- K Podíl závazk na rozpotu C Závazky ,- K B Rozpotové píjmy ,- K C/B*100% Výpoet podílu 4,19 % Celkové dlouhodobé závazky iní ,- K

7 Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku D Zastavený majetek 0 K E Majetek pro výpoet ,- K D/E*100% Výpoet podílu majetku X % VI. Další informace : Stanovisko obce k návrhu zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení. Pílohou této zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy za období od do je, podle ustanovení 7 odst. 1 písm. f) zákona 420/2004 sb., i písemné stanovisko mstyse k návrhu zprávy o výsledku pezkoumání hospodaení. (viz.píloha C) Vyhotoveno dne Ing. Eva Neužilová auditorka,. oprávnní 1338 Pílohy : A, B, C, Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Píloha, Finanní výkaz Fin 2-12M všechny výkazy a píloha za období od do

8 Píloha A Pehled právních pedpis, s nimiž auditor u pezkoumávaného hospodaení ovil soulad : Pi provádní pezkoumání hospodaení byl posuzován soulad nejmén s následujícími právními pedpisy, pop. jejich vybranými ustanoveními : - zákon 420/2004 sb., o pezkoumávání hospodaení územních samosprávných celk a dobrovolných svazk obcí, ve znní pozdjších pedpis - vyhláška 449/2009 Sb., o zpsobu, termínech a rozsahu údaj, pedkládaných pro hodnocení plnní státního rozpotu, rozpot fond, rozpot územních samosprávných celk, rozpot dobrovolných svazk obcí a Regionálních rad region soudržnosti, ve znní pozdjších pedpis, která provádí nkterá ustanovení zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla), ve znní pozdjších pedpis - zákon 250/2000 Sb., o rozpotových pravidlech územních rozpot, ve znní pozdjších pedpis a souvisejícími provádcími pedpisy - vyhláška. 323/2002 Sb., o rozpotové skladb, ve znní pozdjších pedpis - zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis a souvisejícími provádcími pedpisy - vyhláška. 410/2009 Sb., kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona 563/1991 Sb., o úetnictví, ve znní pozdjších pedpis pro nkteré vybrané úetní jednotky - vyhláška. 383/2009 Sb., o úetních záznamech v technické form vybraných úetních jednotek a jejich pedávání do centrálního systému úetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy úetních záznam (technická vyhláška o úetních záznamech) - eské úetní standardy pro nkteré vybrané úetní jednotky, které vedou úetnictví podle vyhlášky. 410/2009 Sb. - zákon. 128/2000 Sb., o obcích, ve znní pozdjších pedpis - zákon. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis - zákon. 243/2000 Sb., o rozpotovém urení nkterých daní územním samosprávným celkm a nkterým státním fondm (zákon o rozpotovém urení daní), ve znní pozdjších pedpis - naízení vlády. 564/2006 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných službách a správ, ve znní pozdjších pedpis, provádjící nkterá ustanovení zákona. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znní pozdjších pedpis

9 Píloha B Seznam doklad a písemností, které byly pedmtem pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy za období od do : - Výkazy Fin Rozvaha, píloha, výkaz zisk a ztrát 2013 a pílohy - Útová osnova - Vnitní smrnice - Vyhlášky - Zápisy ze zasedání obecního zastupitelstva za rok Inventarizace Rozpoet Dotace za rok Zápisy z kontrolního a finanního výboru zastupitelstva - Pokladní kniha Úetní deník Kniha pijatých faktur Pijaté faktury - Výpisy z bankovních út a k nim piložené prvotní úetní doklady za rok Úetní doklady Pokladní doklady

10 Píloha C Stanovisko mstyse Nehvizdy k návrhu zprávy o pezkoumání hospodaení za období od do Dne byly projednány závry provedeného pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy za období od do a byl pedán návrh závrené zprávy o pezkoumání hospodaení za toto období. Vedení mstyse Nehvizdy souhlasí se znním návrhu závrené zprávy o pezkoumání hospodaení mstyse Nehvizdy za období od do V Nehvizdech

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ TEL: +420 602 157 517 E-MAIL: INFO@ADU.CZ WWW.ADU.CZ ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

FZ06/2004 eské úetní standardy

FZ06/2004 eské úetní standardy FZ06/2004 eské úetní standardy pro úetní jednotky, které útují podle vyhlášky. 504/2002 Sb., ve zn&ní pozd&jších p(edpis* (dále jen " eské úetní standardy pro úetní jednotky, u kterých hlavním p(edm&tem

Více

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní:

Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví. Ve znní: Zákon. 563/1991 Sb., o úetnictví Ve znní: zákona. 117/1994 Sb., zákona. 227/1997 Sb., zákona. 492/2000 Sb., zákona. 353/2001 Sb., zákona. 575/2002 Sb., zákona. 437/2003 Sb. - pechodná ustanovení, zákona.

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ. Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ Ing. Amálie Hejduková Ing. Marta Hroníková Ing. Eva Šmajstrlová ÚETNICTVÍ STUDIJNÍ OPORA STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Autoi:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Novojičínska, IČ: 71240357 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GPHU2 Čj.: MSK 23975/2015 Sp. zn.: KON/14448/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Martin Hajduk Telefon:

Více

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Svazek obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady Bystřice pod Hostýnem za rok 2014 Údaje o organizaci Identifikační číslo 47934379 Název Sídlo

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA

KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA KONSOLIDOVANÁ VÝRONÍ ZPRÁVA 2005 Praha dne 25. dubna 2006 1. Základní údaje o konsolidaním celku: Konsolidovaná výroní zpráva je sestavena za období od 1.1.2005 31.12.2005. Konsolidaní celek je tvoen ovládající

Více

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002,

504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, 504/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádjí nkterá ustanovení zákona #. 563/1991 Sb., o ú#etnictví, ve znní pozdjších p.edpis/, pro ú#etní jednotky, u kterých hlavním p.edmtem #innosti

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Žermanice, IC 00494259 za rok 2012 , v KRAJSKY URAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava k U M $ x II I fi' I Q V lt Čj.: MSK 18209/2013 Sp. zn.: Vyřl/uje: Teleron: Fax: E-mail: Datum: KON/12991/2012/Sam

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Příloha č.1 k /3/ZM/2014 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA za rok 2013 Vyhodnocení podkladů ke schválení účetní závěrky města Třebíč za rok 2013 a doporučení externího auditora zda účetní závěrku schválit či neschválit Provedli

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU

SMLOUVU O PRODEJI PODNIKU Obchodní spolenost Léebné lázn Jáchymov a. s., I: 45359229, se sídlem: Jáchymov, T. G. Masaryka 415, okres Karlovy Vary, PS 362 51, zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodslavice, IČ 00297917 za rok 2014 Elektronický podpis - 13.2.2015 KUMSX01GJUD2 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁSKÁ PRÁCE Autor: Miluše

Více

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Tisk: Z 1659 Příloha č. 10 k usnesení Zastupitelstva HMP č. ze dne 20. 6. 2013 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZPRÁVA AUDITORA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2012 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Úetní závrka sestavená podle IFRS

Úetní závrka sestavená podle IFRS Úetní závrka sestavená podle IFRS Léebné lázn Jáchymov a. s. za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 Obsah: 1 Výkaz finanní pozice...3 2 Výkaz souhrnného výsledku...4 3 Výkaz o zmnách ve vlastním kapitálu...5

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Suchdol nad Odrou, IČ 00298450 za rok 2014 Elektronický podpis - 23.4.2015 KUMSX01HJO2A Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více