Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Satan a jeho vojsko. strana 2. Kristova krev. strana 10. strana 20"

Transkript

1 Satan a jeho vojsko strana 2 Kristova krev strana 10 strana 20 1

2 Satan a jeho vojsko Seminář o duchovním boji Maria Ellen Růžička Tedy řekl Hospodin Bůh hadu: Že jsi to učinil, zlořečený budeš nade všecka hovada a nade všecky živočichy polní; po břiše svém plaziti se budeš, a prach žráti budeš po všecky dny života svého. Genesis 3:14

3 Osnova studia 1. Poznat nepřítele 2. Satan a jeho vojsko padlých andělů 3. Satan: 4. Pojmenovaní pro satana A. Ďábel B. Otec lži C. Bůh tohoto světa (věku) D. Nevericí nebo neverny E. Anděl propasti - pán kobylek - hubitel F. Anděl světla G. Lucifer, syn jitřenky H. Nepřítel a mstitel I. Ten zlý J. Protivník K. Belzebul (pán much), kníže démonů L. Pustošitel, ničitel M. Žalobce N. Pokušitel O. Drak P. Had Q. Podvodník 5. Jaké jsou jeho taktiky? 6. Metody boje 7. Jak ve skutečnosti bojuje? 8. Poznat místo, kde probíhá bitva 9. Bojová strategie 10.Satan nebojuje spravedlivou bitvu Poznat nepřítele Corie Ten Boom řekla: Jenom nezkušený voják nezná svého nepřítele. Rozpoznat jej Pochopit jeho charakter Prozkoumat jeho metody Satan a jeho vojsko padlých andělů Jsou neviditelní Iz 14:12-14 Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu. 2. Pet 2:4 Bůh přece neušetřil anděly, kteří zhřešili, ale svrhl je do nejhlubší propasti a vydal řetězům temnoty, aby byli střeženi k soudu. Juda 6 3

4 A ty anděly, kteří nezachovali svou prvotnost, ale opustili svůj příbytek, uchoval k soudu toho velikého dne ve věčných poutech pod temnotou. Ef 6:12 Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích. SATAN: znamená protivník nebo žalobce Je naším nepřítelem: hebrejsky výraz znamená Mocnost nebo sila, která má destruktivní účinky, tedy protivník. S. Lewis: Trik, který ďábel velice používá, je přesvědčit svět, že neexistuje. Iz 14:12-14 Nádherný - naplnila jej pýcha Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. Však jsi ty říkával v srdci svém: Vstoupím do nebe, nad hvězdy Boha silného vyvýším stolici svou, a posadím se na hoře shromáždění k straně půlnoční. Vstoupím nad výsosti oblaku, budu rovný Nejvyššímu. Ez 28:14-16 Přebýval na svaté hoře Boží - byl svržen Ty jsi cherubem od pomazání. Jakž jsem tě za ochránce představil, na hoře svaté Boží jsi byl, u prostřed kamení ohnivého ustavičně jsi chodil. Byl jsi dokonalý na cestách svých, hned jakžs se narodil, až se našla nepravost při tobě. Pro množství kupectví tvého u prostřed tebe plno jest bezpráví, a velmi jsi prohřešil. Pročež zahubím tě, a vyhladím z hory Boží, ó cherube ochránce, z prostřed kamenů ohnivých. Nacházíme jej v zahradě Edenu: Gn 3:1-13 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? I řekla žena hadu: Ovoce stromů rajských jíme; Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí! Ale ví Bůh, že v kterýkoli den z něho jísti budete, otevrou se oči vaše; a budete jako bohové, vědouce dobré i zlé. Viduci tedy žena, že dobrý jest strom k jídlu i příjemný očima, a k nabytí rozumnosti strom žádostivý, vzala z ovoce jeho a jedla; dala také i muži svému s sebou, a on jedl. Tedy otevříny jsou oči obou dvou, a poznali, že jsou nazí; i navázali listí fíkového a nadělali sobě věníků. A v tom uslyšeli hlas Hospodina Boha chodícího po ráji k větru dennímu; i skryl se Adam a žena jeho před tváří Hospodina Boha, u prostřed stromoví rajského. I povolal Hospodin Bůh Adama, a řekl jemu: Kdež jsi? Kterýžto řekl: Hlas tvůj slyšel jsem v ráji a bál jsem se, že jsem nahý; protož skryl jsem se. I řekl Bůh: Kdožť oznámil, že jsi nahý? Nejedl-lis ale z toho stromu, z něhožť jsem jísti zapověděl? I řekl Adam: Žena, kterouž jsi mi dal, aby byla se mnou, ona mi dala z stromu toho, a jedl jsem. I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem. Pokoušel Adama a Evu, aby se vzbouřili proti svému stvořiteli Jeho snahou dodnes je, aby lidé byli ve vzpouře vůči Bohu. A tak je tu království světla a království temnoty. POJMENOVANÍ PRO SATANA 1. Pochopíme z nich, jaký je jeho charakter 2. Poznáme jeho přirozenost o způsob bytí nepřítele 3. Dává nám to světlo pro taktiky boje 4

5 A. ĎÁBEL Mt 4: Tehdy byl Ježíš veden Duchem na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Pak ho ďábel vzal do svatého města, postavil ho na vrcholek chrámu Ďábel ho zase vzal na velmi vysokou horu a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu Tehdy ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. 1.J 3:8-10 Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Žádný, kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává jeho símě a nemůže hřešit, neboť je narozen z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: žádný, kdo nepůsobí spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha. Juda 9 Avšak ani archanděl Michael, když měl spor s ďáblem a přel se s ním o Mojžíšovo tělo, neodvážil se vynést potupný rozsudek, ale řekl: "Ztrestej tě Pán!" Zj 12:9-12 a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Nyní nastalo spasení, moc i království našeho Boha a vláda jeho Krista; neboť byl svržen žalobce našich bratrů, jenž na ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha. Oni však nad ním zvítězili díky krvi Beránka a díky slovu svého svědectví, a nemilovali své duše až k smrti. Proto se veselte, nebesa i vy, kteří v nich přebýváte. Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času." Zj 20:2 Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před Boží tváří, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, to jest kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků. B. OTEC LŽI Jan 8:44 Vy jste z otce ďábla a chcete plnit touhy svého otce. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví ze svého vlastního, neboť je lhář a otec lži. C. BŮH TOHOTO SVĚTA (VĚKU) 2. Kor 4:4...(evangelium je zakryté) nevěřícím, jimž bůh tohoto světa oslepil mysli, aby jim nezazářilo světlo evangelia o slávě Krista, který je obrazem Božím. D. NEVERICÍ NEBO NEVERNY 2. Kor 6:15 Jaká je shoda Krista s Beliálem a jaký díl má věřící s nevěřícím? Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: "Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." E. ANDĚL PROPASTI - PÁN KOBYLEK - HUBITEL Zj 9:11 A měly nad sebou krále, anděla propasti, který se hebrejsky jmenuje Abaddon a v řečtině má jméno Apollyon. F. ANDĚL SVĚTLA 2. Kor 11:14 A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla. G. LUCIFER, SYN JITŘENKY Iz 14:12 Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy. H. NEPŘÍTEL A MSTITEL Ž 8:3 Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se. 5

6 I. TEN ZLY Mt 6:13 A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Neboť tvé je království i moc i sláva navěky. Amen. J 11:15 A raduji se kvůli vám, že jsem tam nebyl, abyste uvěřili. Ale pojďme k němu." J. PROTIVNÍK 1. Pet 5:8 Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. K. BELZEBUL (PÁN MUCH), KNÍŽE DÉMONŮ Mt 12:24 Ale když to uslyšeli farizeové, řekli: "Ten člověk nevymítá démony jinak než skrze Belzebula, knížete démonů." L. PUSTOŠITEL, NIČITEL Job 14:21 Budou-li slavní synové jeho, nic neví; pakli v potupě, nic o ně nepečuje. 2. Tes 2:3 (syn zhouby - KMS) Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn zhouby, M. ŽALOBCE Zj 12:10 A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Nyní nastalo spasení, moc i království našeho Boha a vláda jeho Krista; nebo byl svržen žalobce našich bratrů, jenž na ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha. N. POKUŠITEL Gn 3:1 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? Mt 4:3 Tu k němu přistoupil Pokušitel a řekl: "Jsi-li Boží Syn, řekni, ať se z tohoto kamení stanou chleby." 1. Tes 3:5 Proto také, když jsem to již nemohl déle vydržet, poslal jsem ho, abych se dozvěděl o vaší víře, aby vás snad nepokoušel Pokušitel a naše úsilí nepřišlo nazmar. O. DRAK Zj 12:7-13 Tehdy nastal v nebi boj: Michael a jeho andělé bojovali proti drakovi. A drak bojoval, i jeho andělé, ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. A uslyšel jsem mocný hlas, jak v nebi říká: "Nyní nastalo spasení, moc i království našeho Boha a vláda jeho Krista; neboť byl svržen žalobce našich bratrů, jenž na ně dnem i nocí žaloval před obličejem našeho Boha. Oni však nad ním zvítězili díky krvi Beránka a díky slovu svého svědectví, a nemilovali své duše až k smrti. Proto se veselte, nebesa i vy, kteří v nich přebýváte. Běda těm, kdo bydlí na zemi a na moři, neboť k vám sestoupil ďábel s velikým hněvem, protože ví, že má málo času." A když drak spatřil, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže. Zj 20:2 Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. P. HAD Gn 3:1-4, 13 Had pak byl nejchytřejší ze všech živočichů polních, kteréž byl učinil Hospodin Bůh. A ten řekl ženě: Tak-liž jest, že vám Bůh řekl: Nebudete jísti z každého stromu rajského? I řekl had ženě: Nikoli nezemřete smrtí! I řekl Hospodin Bůh ženě: Což jsi to učinila? I řekla žena: Had mne podvedl, i jedla jsem. Zj 12:9 a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který svádí celý svět - byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním. Zj 20:2 Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let. 6

7 Q. PODVODNÍK Gn 3:13 Ale o ovoci stromu, kterýž jest u prostřed ráje, řekl Bůh: Nebudete ho jísti, aniž se ho dotknete, abyste nezemřeli. 2.Tes 2:3 Nenechte se od nikoho žádným způsobem oklamat. Ten den totiž nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí a nebude zjeven ten člověk hříchu, ten syn zatracení, JAKÉ JSOU JEHO TAKTIKY? METODY BOJE 1. Přesvědčit svět, že neexistuje. 2. Vinu za to, co se děje člověku, svést na okolnosti místo na sebe. 3. Tváří se, jako že mu všechno patří - kníže tohoto světa, jak řek Kristus - a kníže mocností zla. 4 Nebojuje za nějaké triviální věci, ale o samé nebe. 5. Stále zůstává v duchovních hříších, v tom je velmi důvtipný. JAK VE SKUTEČNOSTI BOJUJE? Používá naši mysl Útočí Odsuzuje Špehuje Přináší pochybnosti Vytváří strach Okrádá finančně i duchovně Svazuje ji POZNAT MÍSTO, KDE PROBÍHÁ BITVA 1.Tes 5:23 Sám Bůh pokoje ať vás tedy plně posvětí a zachová celého vašeho ducha, duši i tělo bez úhony k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Duch, duše a tělo Podobnost: Svatyně svatých - Svatyně - Nádvoří. Ježíš vyhnal kupce z chrámu. Duše představuje intelekt, emoce o vůli. Je to v mysli, kde nejčastěji probíhá nejdůležitější bitva. Je to v srdci, odkud pochází zlé myšlenky, procházení skrze intelekt. Tyto myšlenky se poté odrazí na našich pocitech. A vůle je také často cílem útoků. Útok vždy směřuje do mysli. Mysl naslouchá třem hlasům: Božímu hlasu Hlasu nepřítele Svému vlastnímu 7

8 Boží slovo nám dává poznat Boží hlas, který nám dává: Povzbuzení, potěšení, směr, zjevení, jistotu jeho lásky, napomenutí Nepřítel přináší pochybnosti, pocit viny, strach, zášť, nenávist, pocit méněcennosti, samospravedlnost Jak 4:7 říká Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, Vítězství spočívá v poslušnosti a v účinné modlitbě Vyznání: MÁM MYSL KRISTOVU 1. Kor 2:14-16 Ale přirozený člověk nepřijímá věci Božího Ducha, neboť jsou mu bláznovstvím, a nemůže je poznat, protože musí být posuzovány duchovně. Kdo však je duchovní, posuzuje všechno, sám pak není posuzován od nikoho. Neboť: "Kdo poznal Pánovu mysl, aby ho poučil?" A my máme mysl Kristovu! Bitevní pole - proti nadzemským duchům zla Ef 6:12 Vždyť náš boj není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti mocnostem, proti světovládcům temnoty tohoto věku, proti duchovním silám zla v nebesích. Ďábel se snaží zaslavit náš duchovní růst a účinnost přímluvné modlitby BOJOVÁ STRATEGIE Každý přímluvce si musí ujasnit, jakou strategii použije v boji, která je dána skrze vedení a zjevení od Ducha svatého. Být citlivý na Ducha svatého je klíčovým elementem a nezbytnou součástí, kterou by měl mít každý přímluvce. Rozeznat znamená: odlišit nebo oddělit. Douglas McArthur uvádí určité požadavky potřebné k vítězství: Vůle zvítězil Síla nebo dobrý výcvik a dobrá výzbroj Dobrý zdroj zásobování Znalost nepřítele SATAN NEBOJUJE SPRAVEDLIVOU BITVU Podívejme se na život Nehemiáše o jak zvítězil v bitvě o svou mysl. Nehemiáš měl znovu vybudovat hradby kolem Jeruzaléma - modlil se a postil. Jak proti tomu bojoval Satan? Skrze výsměch a snahy vzbudit malomyslnost Neh 4:3 Vysmívali se jeho snahám. Tobiáš pak Ammonitský podlé něho řekl: Nechať stavějí, však liška přiběhna, prorazí zed jejich kamennou. Skrze zastrašování Chtěli mu nahnat strach, aby se cílil opuštěný o bezbranný. Nepřítel s ním chtěl smlouvat, vyjednávat Poslali dva muže, aby s Nehemiášem vyjednávali. Neh 6:2 Že poslal Sanballat a Gesem ke mně, řka: Přiď, a rozmluvíme spolu ve vsi na rovinách Ono. Ale oni mé zlé obmýšleli. Musel odmítnout radu falešného proroka, aby se ukryl před nepřáteli V těchto oddílech se nemluví o fyzickém boji, ale o boji v mysli. Doopravdy ti to Bůh řekl? 8

9 Největším bojiště na světě je v naší hlavě při souboji o naši mysl! Proste Pána, aby nám dal rozeznání a zjevení, když je třeba rozlišit to, co dělají hordy nepřítelovy. Jsme strážci, které Bůh postavil, abychom lid vysvobodili od nepřítele. Ez 33:1-9 Opět stalo se slovo Hospodinovo ke mně, řkoucí: Synu člověčí, mluv k synům lidu svého a rci jim: Když uvedu na zemi některou meč, jestliže vezme lid té země muže jednoho od končin svých, a ustanoví jej sobě za strážného, A ten vida meč přicházející na tu zemi, troubil-li by na troubu a napomínal lidu, A slyše někdo zvuk trouby, však by se nedal napomenouti, a v tom přijda meč, shladil by jej: krev jeho na hlavu jeho bude. Nebo slyšel hlas trouby, však nedal se napomenouti; krev jeho na něm zůstane.byť se byl napomenouti dal, duši svou byl by vysvobodil. Pakli strážný vida, an meč přichází, však by nezatroubil na troubu, a lid by nebyl napomenut, a přijda meč, zachvátil by někoho z nich: ten pro nepravost svou zachvácen bude, ale krve jeho z ruky strážného toho vyhledávati budu. Tebe pak synu člověčí, tebe jsem strážným ustanovil nad domem Izraelským, abys slyše z úst mých slovo, napomínal jich ode mne. Když bych já řekl bezbožnému: Bezbožníče, smrtí umřeš, a nemluvil bys, vystříhaje bezbožného od cesty jeho: ten bezbožný pro nepravost svou umře, ale krve jeho z ruky tvé vyhledávati budu. Pakli bys ty vystříhal bezbožného od cesty jeho, tak aby se od ní odvrátil, a však neodvrátil by se od cesty své: onť pro nepravost svou umře, ale ty duši svou vysvobodíš. 9

10 Kristova krev Seminář Maria Ellen Růžička 1. Janův 1:7 Chodíme-li však ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od veškerého hříchu. Řekneme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Vyznávámeli však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti. 10

11 OSNOVA STUDIA I. Krev a hřích-1.skrze krev je hřích 2. Smrt Kristova sňala a zahladila hřích 3.Smrt Ježíše, jeho krev nás II. STRUKTURA, TROJJEDINOST ČLOVĚKA A. LIDSKÝ DUCH 1. Obnovuje se a rozvíjí 2. Duch má inteligenci 3. Duch rozeznává věci Boží 4. Duch bývá spojován s charakterem B.LIDSKÁ DUŠE 1. Člověk i zvířata mají duši 2. Duše je tím, co odlišuje každou osobu od druhé. a, Původ duše b, Duše a tělo c, Skrze tělo duše dostává signály z okolního světa 3. Srdce člověka C.LIDSKÉ TĚLO: III. TÍMTO PROSTŘEDKEM JE KREV KRISTOVA. Skrze krev je hřích Krev a hřích smazán, zahlazen Jer 18:23 Ty, Hospodine, víš o každém jejich záměru, že mi chtějí způsobit smrt. Nezprošťuj je viny, jejich hřích ať u tebe smazán není, ať jsou před tebou přivedeni k pádu, tak s nimi nalož v čas svého hněvu. Iz 43:25 Já, já sám vymažu kvůli sobě tvoje nevěrnosti, na tvé hříchy nevzpomenu. Iz 44:22 Zaženu tvou nevěru jak mračno a jako oblak tvé hříchy. Navrať se ke mně, já tě vykoupím. odejmut Iz 6:7 dotkl se mých úst a řekl: "Hle, toto se dotklo tvých rtů, tvá vina je odňata a tvůj hřích je usmířen. Ž 32:1 Davidův; poučující. Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt. vymazán Kol 2:14 a vymazal rukou psaný záznam, který svědčil proti nám svými ustanoveními a který nám byl nepřátelský; odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibil ke kříži. odpuštěn Ž 78:38 (Kral) Ale on se slitovával, zprošťoval je nepravostí, nevydal je zkáze, často odvrátil svůj hněv a nedal zcela procitnout svému rozhořčení, Smrt Kristova sňala a zahladila hřích Žd 9: neboť by musel od založení světa častokrát trpět; nyní však je zjeven jednou při dokonání věků ke zrušení hříchu skrze svou oběť. 27 A jako je lidem uloženo jednou zemřít a potom bude soud, 28 tak i Kristus, když byl jednou obětován, aby vynesl hříchy mnohých, podruhé se bez hříchu ukáže těm, kteří ho očekávají k záchraně. Žd 10:12-14 On však přinesl jedinou oběť za hříchy a navždy usedl po pravici Boží, 13 a nadále jen čeká, až jeho nepřátelé budou položeni za podnož jeho nohou. 14 Neboť jedinou obětí učinil navždy dokonalými ty, kteří jsou posvěcováni. 11

12 1.Pet 2:24 On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni. Žd 9:12-14: krev Kristova nás očišťuje od mrtvých skutků 12 vešel ne skrze krev kozlů a telat, ale skrze svou vlastní krev jednou provždy do svatyně, když získal věčné vykoupení. 13 Jestliže totiž krev kozlů a býků a popel z jalovice kropením posvěcuje znečištěné k čistotě těla, 14 čím více krev Krista, který skrze Ducha věčného sebe samého obětoval neposkvrněného Bohu, očistí naše svědomí od mrtvých skutků k službě živému Bohu? Žd 12:24 a k prostředníku nové smlouvy Ježíšovi, a ke krvi pokropení, která mluví lépe než Ábel. Smrt Ježíše, Jeho krev nás: ospravedlňuje: uvádí nás do dobrého vztahu s Bohem Řím 3: Boží spravedlnost skrze víru Ježíše Krista pro všechny a na všechny ty, kdo věří. Není totiž rozdílu: 23 všichni zhřešili a postrádají Boží slávu, 24 ale jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí skrze vykoupení, které je v Kristu Ježíši. 25 Jeho Bůh ustanovil za prostředek smíření skrze víru v jeho krev, aby ukázal svou spravedlnost s ohledem na prominutí prohřešení, jež byla spáchána již dříve Řím 5:9 Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. usmiřuje: můžeme mít účast na jeho lásce Řím 5: Tím spíše tedy nyní, když jsme byli ospravedlněni jeho krví, budeme skrze něho zachráněni od Božího hněvu. 10 Jestliže jsme jako nepřátelé byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše jako usmíření budeme zachráněni jeho životem. dává nám moc vítězit přijímáme autoritu a moc, která nám byla svěřena Zj 12: A uslyšel jsem mocný hlas v nebi, který říkal: "Nyní přišla záchrana, moc a kralování našeho Boha a pravomoc jeho Krista, neboť byl svržen žalobce našich bratří, který je obviňoval před naším Bohem dnem i nocí. 11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví; a nemilovali svou duši až na smrt. dává nám vykoupení: náš život byl koupen, jeho cena zaplacena a byli jsme vytrženi z hříchu a ze smrti Ef 1:7 V něm máme vykoupení skrze jeho krev - odpuštění přestoupení podle bohatství jeho milosti, očišťuje od veškerého hříchu 1.Jan 1:7 Jestliže však chodíme v tom světle, jako on je v tom světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. Zj 1:5 a od Ježíše Krista, jenž je věrný svědek, prvorozený z mrtvých a vládce králů země. Tomu, jenž nás miluje a svou krví nás rozvázal z našich hříchů Zj 7:14 Řekl jsem mu: "Můj pane, ty to víš." A on mi řekl: "To jsou ti, kteří přicházejí z velikého soužení a svá roucha vyprali a vybílili v krvi Beránkově. brání nás od zlého I Jan 1:9 - slovo použité v originálním textu zahrnuje veškeré nepravosti od zlého 1.Jan 1:9 Jestliže své hříchy vyznáváme, on je věrný a spravedlivý, aby nám hříchy odpustil a očistil nás od každé nepravosti. 1.Pet 1:2 Očištěni pokropením jeho krví podle předzvědění Boha Otce v posvěcení Ducha k poslušnosti a pokropení krví Ježíše Krista. Milost vám a pokoj kéž se rozhojní! Příklad: Krev Ježíše Krista nám zaručuje pokoj a skutečné vítězství 12

13 1. Sam 7: Samuel vyzval celý izraelský dům: "Jestliže se chcete celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy i Aštarty, upněte se srdcem k Hospodinu a služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou Pelištejců." 4 Izraelci tedy odstranili bály a Aštarty a sloužili jenom Hospodinu. 5 Samuel vyhlásil: "Shromážděte celý Izrael do Mispy a já se budu za vás modlit k Hospodinu." 6 Shromáždili se tedy do Mispy, čerpali vodu a vylévali ji před Hospodinem; také se onoho dne postili a říkali tam: "Zhřešili jsme proti Hospodinu." A Samuel soudil Izraelce v Mispě. 7 Když se Pelištejci doslechli, že se Izraelci shromáždili do Mispy, vytáhla pelištejská knížata proti Izraeli. Izraelci to uslyšeli a báli se Pelištejců. 8 Naléhali na Samuela: "Nepřestaň za nás úpěnlivě volat k Hospodinu, našemu Bohu, ať nás zachrání z rukou Pelištejců." 9 Samuel vzal jedno neodstavené jehňátko a obětoval je Hospodinu v zápalnou oběť, celopal, a úpěnlivě volal k Hospodinu za Izraele. A Hospodin mu odpověděl. 10 Když Samuel obětoval zápalnou oběť, Pelištejci vyrazili k bitvě s Izraelci. Ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným hlasem proti Pelištejcům a uvedl je ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. 11 Izraelští mužové vytáhli z Mispy, pronásledovali Pelištejce a pobíjeli je až pod Bét-kar. 12 I vzal Samuel jeden kámen a položil jej mezi Mispu a Šén. Dal mu jméno Eben-ezer (to je Kámen pomoci) a prohlásil: "Až potud nám Hospodin pomáhal." 13 Pelištejci byli pokořeni a nadále už nepronikali na izraelské území. Hospodinova ruka na Pelištejce doléhala po všechny Samuelovy dny. 14 Města, která Pelištejci Izraeli odňali, od Ekrónu až po Gat, připadla zase Izraeli a Izrael vysvobodil z rukou Pelištejců i jejich pomezí. Mezi Izraelem a Emorejci zavládl pokoj. STRUKTURA, TROJJEDINOST ČLOVĚKA Gn 2:7 člověk = Hmotná substance a nehmotná substance 1. Tes 5:23 A sám Bůh pokoje kéž vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo kéž zachová bez poskvrny až k příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Žd 4:12 Neboť slovo Boží je živé a činné, je ostřejší než jakýkoli dvousečný meč; proniká až do rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a je schopné rozsoudit myšlenky a postoje srdce. Duch, duše a tělo Doktrína Triktonomie Duch a duše (duchovní přirozenost) Tělo (fyzická, materiální přirozenost) } Doktrína Dichotomie Duch a duše nejsou oddělitelné. Duchovní substance je popisována jako duše a jako duch Mt 10:28 A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte toho, kdo může i duši i tělo zahubit v Gehenně. Jakub 2:26 (Kral) Nebo jakož tělo bez duše jest mrtvé, takť i víra bez skutků jest mrtvá. LIDSKÝ DUCH V člověku přebývá duch daný Bohem v individuální formě. Duch je zdrojem a centrem života člověka. Num 16:22 (Kral) Kteřížto padše na tváři své, řekli: Bože silný, Bože duchů i všelikého těla, jediný tento člověk zhřešil, a což na všecko shromáždění hněvati se budeš? Num 27:16 (Kral) Opatříš Hospodin Bůh duchů, Bůh všelikého těla, shromáždění toto mužem hodným, 13

14 1. Obnovuje se a rozvíjí 2. Duch má inteligenci Přís 20:27 Když však druhého dne po novoluní si opět všimli Davidova místa, otázal se Saul svého syna Jónatana: "Proč Jišajův syn včera ani dnes nepřišel k hodu? Job 32:8 Avšak je to duch člověku daný, dech Všemocného, jenž lidi činí rozumnými. 3. Duch rozeznává věci Boží 1.Kor 2:11 Vždyť kdo z lidí ví, co je v člověku, než duch člověka, který je v něm? Tak ani věci Boží nezná nikdo, jen Duch Boží. Ef 1:17 aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal Ducha moudrosti a zjevení v pravém poznání jeho samého 1.Kor 14:2 Jazyky nejsou tedy znamením pro věřící, nýbrž pro nevěřící, proroctví však není pro nevěřící, nýbrž pro věřící. Ef 4:23 obnovovat se duchem své mysli 4. Duch bývá spojován s charakterem Povyšující se duch Přís 16:18 (Kral) Před setřením bývá pýcha, a před pádem pozdvižení ducha. Zvrácený duch Iz 19:14 Hospodin pustil mezi ně ducha závrativého, i spraví to, že zbloudí Egypt při všelikém předsevzetí svém, tak jako bloudí ožralec při vývratku svém. Roztrpčený duch Ž 106:33 (Roh) Lebo roztrpčili jeho ducha, a hovoril nerozvážne svojimi rtami. Duch zkroušený a ponížený Iz 57:15 (Kral) Nebo takto dí ten důstojný a vyvýšený, kterýž u věčnosti přebývá, jehož jméno jest Svatý: Na výsosti a v místě svatém bydlím, ano i s tím, kterýž jest skroušeného a poníženého ducha přebývám, obživuje ducha ponížených, obživuje také srdce zkroušených. Mt 5:3 Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je království Nebes. Žárlivý duch Num 5:14 (Kral) Pohnul-li by se duch muže horlivostí velikou, tak že by horlil proti ženě své, kteráž by poškvrněna byla; aneb pohnul-li by se duch muže velikou horlivostí, tak že by horlil proti ženě své, kteráž by poškvrněna nebyla: a) Ducha máme střežit Mal 2:15 Zdaliž neučinil jedno, ačkoli ještě více ducha měl? Proč pak jedno? Aby hledali semene Božího. Protož ostříhejte ducha svého, a manželce mladosti své nečiňte nevěrně. b) Činit pokání a obnovovat ducha Ž 51:12 Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Ez 18:31 Odhoďte od sebe všechny nevěrnosti, jichž jste se dopouštěli, a obnovte své srdce a svého ducha. Proč byste měli zemřít, dome izraelský? b) Jenom Bůh jej může obnovit 14

15 Jan 3:8 Vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho zvuk, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z Ducha. Jan 20:22 Po těchto slovech na ně dechl a řekl jim: "Přijměte Ducha Svatého. Kol 3:10 a oblékli toho nového, který se obnovuje k pravému poznání podle obrazu toho, který ho stvořil. LIDSKÁ DUŠE Je živoucí a inteligentní složkou, která oživuje-lidské tělo. Požívá pocity a údy k vyjadřování se a komunikaci s nitrem. Je darem a dílem Božím. Zach 12:1 Výnos. Slovo Hospodinovo o Izraeli, výrok Hospodina, který rozprostřel nebesa a položil základy země i vytvořil ducha člověkova v jeho nitru. 1. Člověk i zvířata mají duši Zvířata - Kaz 3:21 - v originále slovo mach. které bývá překládáno jako duch, ale též znamená oživující vdechnutí - to, co dává neživé hmotě život Kaz 3:21 Kdo ví, zda duch lidských synů stoupá vzhůru a duch zvířat sestupuje dolů k zemi? 2.Duše je tím, co odlišuje každou osobu od druhé. a, Původ duše Božské stvoření Iz 57:16 Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen, jinak by přede mnou každý duch zemdlel; vždyť vše, co dýchá, jsem učinil sám. Kaz 12:3 V ten den se začnou třást strážcové domu a mužové zdatní se zkřiví a mlečky nechají práce a bude jich málo, a ty, kdo hledí z oken, obestře temnota, Předávána rodiči Jan 1:13 Ti se nenarodili z krve ani z vůle těla ani z vůle muže, nýbrž z Boha. Jan 3:6 Co se narodilo z těla, je tělo, a co se narodilo z Ducha, je duch. Vzniká vdechnutím Božím za přispění rodičů Sk 17:18 Setkávali se s ním také někteří epikurejští a stoičtí filozofové. Někteří říkali: "Co nám to chce ten mluvka vykládat?" Jiní zase: "Zdá se, že to je hlasatel cizích božstev"; zvěstoval jim totiž Ježíše a vzkříšení. Sk 1:3 Jim také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o Božím království. b, Duše a tělo Duše je držitelkou a nositelkou života. Naplňuje a přebývá v celém těle. Přebývá v srdci Ž 73:21 Když bylo mé srdce roztrpčené, když se jitřilo mé ledví, Přebývá v ledví Pláč 3:13 Do mých ledví vystřílel obsah svého toulce. Přebývá ve vnitřnostech Jer 4:19 Nitro, mé nitro! Jak se chvěji! Srdce se mi svírá, srdce mi buší, nemohu mlčet. Slyšíš, má duše, hlas polnice, válečný ryk? 15

16 Pláč 1:20 Pohleď, Hospodine, jak se soužím, v mém nitru to bouří, srdce se mi svírá v hrudi, neboť jsem zarputile vzdorovala. Venku sirobu přinášel meč a v domě řádila smrt. Přebývá v břichu Ab 3:16 (Kral) Slyšel jsem, a zatřáslo se břicho mé, k hlasu tomu drkotali rtové moji, kosti mé práchnivěly, a všecken jsem se třásl, že se mám upokojiti v den soužení, když přitáhne na lid, aby jej válečně hubil. Jan 7:38 Kdo věří ve mne, jak praví Písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra! Duše uskutečňuje tělesné skutky Přís 13:4 Lenoch jen touží a ničeho nedosáhne, kdežto pilní se nasytí tukem. Iz 32:6 Vždyť bloud mluví bludy a jeho srdce páchá ničemnosti, dopouští se rouhání a scestně mluví proti Hospodinu. Hladovou duši nechává lačnou a žíznícímu neposkytne nápoj. Jer 6:16 Toto praví Hospodin: "Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se na stezky věčnosti: Kde je ta dobrá cesta? Vydejte se po ní a vaše duše naleznou klid. Ale oni řekli:»nepůjdeme.«c, Skrze tělo duše dostává signály z okolního světa Sluch, zrak chuť, čich, hmat, intelekt, usuzování, paměť. Skutky vnímané, intelektuální, volní jsou aktivitami duše nebo vlastní bytosti : jsou tím Já. Navíc pudy (instinkty) jsou hybnou silou osobnosti nebo toho Já. Pud sebezáchovy: zneužití, egoismus, závist, zloba Pud nabyvačný: kradení a hrabivost Pud nasycení hladu a žírně: obžerství, neřesti, alkohol Pud reprodukční: cizoložství, chlípnost, smilstvo Pud získání nadvlády: tyranie, nespravedlnost, sváry 3. Srdce člověka Vůle, inteligence a pocity POCITY: nacházejí se v srdci. v centru všeho, co se týče naší osobnosti, našeho fyzického života. Je prvním orgánem, který se dá do pohybu v počátcích života a je také tím orgánem, jehož zastavení přináší smrt. Zde se odehrává to, co souvisí s pocity, intelektem a vůlí. Srdce: a) Je centrem tužeb, vůle a úsudku (špatného i dobrého), lásky, nenávisti, radosti, určení Ž 105:3 honoste se jeho svatým jménem, ať se zaraduje srdce těch, kteří hledají Hospodina! b) Srdce zná a rozumí 1. Kr 3:9 Kéž bys tedy dal svému služebníku srdce vnímavé, aby mohl soudit tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi dobrem a zlem. Neboť kdo by dokázal soudit tento tvůj lid, jemuž je tak těžko vládnout?"v c) Srdce je místem, kde se uchovává to, co člověk slyší a prožije L 2:51 A tak šel s nimi, přišel do Nazaretu a byl jim poddán. Jeho matka pak uchovávala všechna ta slova ve svém srdci. d) Srdce je místem, kde vznikají dobré myšlenky i špatné Ž 14:1 Přednímu zpěváku, píseň Davidova. Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré. Mt 9:4 A když Ježíš viděl jejich myšlení, řekl: "Proč si v srdcích myslíte zlé věci? 16

17 1. Kor 7:37 Kdo se ovšem pevně ustanovil v srdci a nemá tíseň, ale má svou vůli ve své moci a rozhodl se v srdci tak, že svou pannu zachová, učiní dobře. e) Srdci je přisuzována radost a potěšení Iz 65:14 Aj, služebníci moji prozpěvovati budou pro radost srdce, vy pak křičeti budete pro bolest srdce, a pro setření ducha kvíliti budete, Srdci je přisuzována bolest a zármutek Př 25:20 Jako ten, kdož svláčí oděv v čas zimy, a ocet lije k sanitru, tak kdož zpívá písničky srdci smutnému. Srdci je přisuzována úzkost a ochablost Ž 109:22 Jsemť zajisté chudý a nuzný, a srdce mé raněno jest u vnitřnostech mých. Sk 21:13 Pavel však odpověděl: "Co děláte? Proč pláčete a trápíte mé srdce? Vždyť já jsem připraven nejenom být svázán, ale také v Jeruzalémě umřít pro jméno Pána Ježíše!" Srdci se přisuzuje nechuť,, zloba Př 23:17 Nechť nezávidí srdce tvé hříšníku, ale raději choď v bázni Hospodinově celý den. Srdci se přisuzuje zuřivost, vztek Sk 7:54 A když to slyšeli, zuřili ve svých srdcích a skřípali na něj zuby. Srdci je přisuzována pomstychtivost Dt 19:6 Aby přítel zabitého, stihaje vražedlníka toho, když by se rozpálilo srdce jeho, nedohonil ho na daleké cestě, a ranil smrtedlně, ježto by nebyl hoden smrti, poněvadž ho prvé neměl v nenávisti. Srdci je přisuzován strach Jer 23:40 A uvedu na vás pohanění věčné i potupu věčnou, kteráž nepřijde v zapomenutí. Srdci je přisuzována tupost Dt 28:28 Raní tě Hospodin pominutím smyslu, slepotou a tupostí srdce, Srdci je přisuzována bezradnost, skleslost Lv 26:36 Kteříž pak ještě pozůstanou z vás, uvedu strach na srdce jejich v krajinách nepřátel jejich, tak že zažene je chřest listu větrem chřestícího. I budou utíkati, rovně jako před mečem, a padnou, an jich žádný honiti nebude. Srdci je přisuzován smutek Ž 102:4 Nebo mizejí jako dým dnové moji, a kosti mé jako ohniště vypáleny jsou. f) V srdci je zapsán zákon Hospodinův Řím 2:15 (KR) Kteřížto ukazují dílo Zákona napsané na srdcích svých, když jim to osvědčuje svědomí jejich i myšlení, kteráž se vespolek obviňují, anebo také vymlouvají.) Duch Svatý to působí v srdci Žd 8:10 Toto je tedy smlouva, kterou po těchto dnech uzavřu s domem Izraelovým, praví Pán: Dám své zákony do jejich mysli a napíši je na jejich srdce; a budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. V srdci se také soustřeďuje VŮLE: g) Srdcem člověk uvěří Řím 10:10 Srdcem se totiž věří ke spravedlnosti a ústy se vyznává ke spasení. h) Anebo nevěří Žd 3:12 Dávejte pozor, bratři, aby snad v někom z vás nebylo zlé a nevěrné srdce, jež by se odvracelo od živého Boha, i) Přijímá lásku Boží Řím 5:5 A naděje nezahanbuje; neboť v našich srdcích je rozlita Boží láska skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. j) Je místem intimního společenství s Bohem Ef 5:19 Mluvte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; zpívejte a hrajte svým srdcem Pánu. 17

18 k) Se srdcem je spojováno i svědomí Žd 10:22 a proto přistupme s opravdovým srdcem, v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od špatného svědomí a s tělem omytým čistou vodou. 1.Jan 3:19-21 A podle toho poznáváme, že jsme z pravdy, a ujistíme svá srdce před jeho tváří. Kdyby nás totiž odsuzovalo naše srdce, Bůh je větší než naše srdce a ví všechno. Milovaní, jestliže nás naše srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru. Přís 4:23: Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život INTELIGENCE- rozum člověka činí úsudky, zamýšlí se, vyvozuje závěry... Vynálezy: hodiny, lodě, mikroskop, počítače, poezie, hudba. Ž 119:104 - z ustanovení Hospodinových se nabývá skutečné rozumnosti Z tvých ustanovení jsem nabyl rozumnosti, proto nenávidím každou stezku klamu. Jakub 3:15 - lidská moudrost je přízemní, živočišná a ďábelská To není moudrost přicházející shůry, ale pozemská, přirozená a ďábelská. Jak 3:17 - moudrost shůry je čistá, dále mírumilovná, ohleduplná, ochotná dát se přesvědčit, plná slitování a dobrého ovoce, bez předsudků a bez přetvářky Ale ta moudrost, která je shůry, je především čistá, dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ef 1:7-8 - skrze vykoupení svou krví způsobil, že v nás je hojná moudrost a prozíravost V něm máme skrze jeho krev vykoupení, totiž odpuštění hříchů, podle bohatství jeho milosti, kterou k nám rozhojnil ve vší moudrosti a prozíravosti, DUŠE A KREV Život těla je v krvi Lv 17:11 Nebo duše všelikého těla ve krvi jest, já pak oddal jsem vám ji k oltáři, k očišťování duší vašich. Nebo sama krev na duši očišťuje. Lv 3:17 To bude provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích: Nebudete jíst žádný tuk ani žádnou krev." Nejvzácnější krví, která dává život je krev Kristova 1.Pet 1:19...(nebyli jste vykoupeni zlatem) ale drahou krví Krista jakožto beránka bez úhony a poskvrny. Žd 9:12 Když nám získal věčné vykoupení, vstoupil jednou provždy do nejsvětější svatyně, a to ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví. Lv 17:11 V krvi je život těla. Já jsem vám ji určil na oltář k vykonávání smírčích obřadů za vaše životy. Je to krev; pro život, který je v ní, se získává smíření. Krev Kristova také očiš uje vše špatné, co je skryté v našem podvědomí a nevědomí - je třeba prosit, aby Duch svatý tyto věci zjevil a vynesl na světlo. LIDSKÉ TĚLO: je nazýváno tělem hříšným Ř 6:6 nebo masem podle Ga 5:24. Protože člověk zhřešil tělem, na těle bude odsouzen podle toho, co učinil tělem. 2 Kor 5:10, J 5:28-29 Řím 6:6 Víme přece, že náš starý člověk byl ukřižován s ním, aby bylo umlčeno hříšné tělo, abychom již dále nesloužili hříchu. Ga 5:24 A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a žádostmi. 2. Kor 5:10 My všichni se přece musíme ukázat před Kristovou soudnou stolicí, aby každý dostal odplatu za to, co dělal v těle, podle toho, co vykonal, ať už to bylo dobré nebo zlé. 18

19 J 5:28-29 Nedivte se tomu; vždyť přichází hodina, kdy všichni, kteří jsou v hrobech, uslyší jeho hlas a vyjdou - ti, kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, ale ti, kdo konali zlo, budou vzkříšeni k soudu. Tělo samo o sobě nemůže hřešit, je to duše, která hřeší. Popudy, které vycházejí z duše, je třeba ničit a přikrývat krví Kristovou a prosit o dílo Ducha svatého. Ga 5:19-21 Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království. Ef 2:1 A vzkřísil i vás, mrtvé v proviněních a hříších, POJMENOVÁNÍ PRO TĚLO V BOŽÍM SLOVĚ Pozemský dům nebo stan, příbytek 2 Kor 5:1 Víme přece, že kdyby byl náš pozemský dům tohoto přebývání zbořen, máme od Boha věčné stavení v nebesích, dům neudělaný rukama. Schránka Dan 7:15 Můj duch, můj, Danielův, byl uvnitř své schránky zmatený a vidění, která mi prošla hlavou, mě naplnila hrůzou. Chrám 1.Kr 8:27-28 Ale může Bůh opravdu sídlit na zemi, když nebesa, ba ani nebesa nebes tě nemohou pojmout, natož tento dům, který jsem vybudoval? Hospodine, můj Bože, skloň se k modlitbě svého služebníka a k jeho prosbě o smilování a vyslyš lkání a modlitbu, kterou se tvůj služebník před tebou dnes modlí: 2. Kor 5:19 totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám. totiž že Bůh byl v Kristu, když smiřoval svět se sebou, nepočítaje lidem jejich hříchy. A slovo o tom smíření svěřil nám. 1. Kor 6:19 Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji? Lidské tělo trpí nemocemi kvůli původnímu hříchu. Jelikož hřích je proviněním proti Bohu, je třeba odčinění, aby byla odstraněna vina a její následky. TÍMTO PROSTŘEDKEM JE KREV KRISTOVA. a) Musíme sebe (naše těla) přinášet Bohu, abychom mohli být použiti pro jeho slávu. Řím 12:1 Proto vás vyzývám, bratři, pro Boží milosrdenství, abyste vydali svá těla jako živou oběť, svatou a příjemnou Bohu, skrze vaši rozumnou službu. 1.Kor 6:20 Byli jste přece koupeni za velikou cenu. Oslavujte tedy Boha svým tělem i svým duchem, což obojí je Boží. b) Jsme příbytkem DUCHA SVATÉHO. 2.Kor 5:5 A ten, kdo nás právě k tomuto uzpůsobil, je Bůh, který nám také dal záruku Ducha. Řím 8:1 I Jestliže tedy Duch Toho, který vzkřísil Ježíše z mrtvých, přebývá ve vás, pak Ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, obživí i vaše smrtelná těla skrze svého Ducha přebývajícího ve vás. POŽEHNÁNA BUĎ OBĚŤ KRISTOVA NA KŘÍŽI, KTERÁ NÁS OČIŠŤUJE OD VŠEHO HŘÍCHU A CHRANI NÁS PŘED VŠÍM ZLÝM. 19

20 Duch Panovníka Hospodina jest nade mnou, proto že pomazal mne Hospodin, abych kázal evangelium tichým. Poslal mne, abych uvázal rány skroušených srdcem, abych vyhlásil jatým svobodu, a vězňům otevření žaláře,bych vyhlásil léto milostivé Hospodinovo, a den pomsty Boha našeho, 20

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003

HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 HESLA JEDNOTY BRATRSKÉ 2003 Heslo roku: Člověk se dívá na to, co má před očima, Hospodin však hledí na srdce. 1. Samuelova 16,7 2002 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2002 Miroslav Matouš,

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Hesla Jednoty bratrské 2014

Hesla Jednoty bratrské 2014 Hesla Jednoty bratrské 2014 Copyright 2013 Petr Heřman DÚLOS Original copyright 2013 Evangelische Brüder-Unität, Herrnhut Translation 2013 Miroslav Matouš Cover 2013 Slávek Heřman, Petr Heřman. Na obálce

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem:

Ze Sinaje do Kanánu... Úvodem: 1 Ze Sinaje do Kanánu... Čím vroucnější je náš styk s Bohem, a čím jest jasnější poznání Jeho požadavků, tím více se budeme měnit k obrazu Božímu! BÚ 1960, 87 Ale ti, kteříž jiné vyučují, skvíti se budou

Více

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888

VELKÝ SPOR VĚKŮ NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY<< PRVNÍ VYDÁNÍ 1888 VELKÝ SPOR VĚKŮ NEUPRAVOVANÉ A ÚPLNÉ VYDÁNÍ 2012 NÁZEV VYDÁNÍ V ANGLICKÉM ORIGINÁLE: >>THE GREAT CONTROVERSY

Více

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše.

Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. Značka Boží. A znamení šelmy Lidé jsou kontrolovány, pravdivost do kapitol a Bible verše. O O povo povo está está sendo marcado, veracidade em em capítulos e e versículos bíblicos. Značka Boží. A znamení

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem

Velký spor věků mezi Kristem a Satanem Velký spor věků mezi Kristem a Satanem E. G. White DRAMA VĚKŮ 5 Předmluva Tuto knihu nevydáváme proto, aby připomněla, že na světě existuje zlo, zármutek a bída. Víme to všichni příliš dobře. Tuto knihu

Více

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným

Obsah Předmluva Úvod Zničení Jeruzaléma Pronásledování v prvních staletích Doba duchovního temna Valdenští John Viklef Hus a Jeroným Obsah Předmluva... 4 Úvod... 5 1. Zničení Jeruzaléma... 8 2. Pronásledování v prvních staletích... 15 3. Doba duchovního temna... 19 4. Valdenští... 24 5. John Viklef... 30 6. Hus a Jeroným... 36 7. Lutherův

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11

Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Pásmo Základy napsal: Derek Prince I. Základ víry Nebo základu jiného žádný položiti nemůž, mimo ten, kterýž položen jest jenž jest Ježíš Kristus 1K 3,11 Každý, kdož přichází ke mně, a slyší slovo mé,

Více

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 Dobré jitro, jsme rádi, že jsme opět zde, abychom vás pozdravili ve všemohoucím jménu Pána Ježíše. Doufám, že jste měli podivuhodný čas k Jeho

Více

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost.

Z MILOSTI. Charles Haddon Spurgeon. rozhojnila milost. VŠE JEN Z MILOSTI Charles Haddon Spurgeon Kde se rozmohl hřích, tam se ještě mnohem více rozhojnila milost. (Ř 5:20) Předmluva TOBĚ, ČTENÁŘI! TEN, KDO TU PÍŠE A HOVOŘÍ, by byl velice zklamán, kdyby tato

Více

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová

Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Novéna o křtu Vydal Poustevník v nakladatelství Studio Gabreta spol. s r.o. v Českých Budějovicích v r. 2011 Obálka a grafická úprava Klára Folvarská-Roseová Objednávky od 10 kusů zasílejte na: k.poustevnik@seznam.cz

Více

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015

Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 Výklad Apoštolského vyznání víry, totiž první část Tridentského katechismu, přeloženého do češtiny roku 1867, upravena do moderní češtiny v roce 2015 1 Tridentský katechismus První část: O dvanácti článcích

Více

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ

NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ NOVÉ VÍNO DO NOVÝCH MĚCHŮ THE NEW WINE IN NEW WINESKINS Copyright - Zac Poonen (1992) OBSAH Předmluva 1. Nové víno do nových měchů 2. Bůh potřebuje muže 3. Bůh potřebuje ženy 4. Religiozita nebo spiritualita?

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org

SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS. www.livingwordmissions.org SPRÁVCOVSTVÍ LIVING WORD MISSIONS SPIS TREŚCI I. SPRÁVNÁ PERSPEKTIVA II. BŮH CHCE, ABY JEHO SLUŽEBNÍCI MĚLI ÚSPĚCH - 5. Mojž. 28 III. NEBEZPEČÍ SPOJENÉ S ÚSPĚCHEM IV. KLÍČ K BIBLICKÉMU ÚSPĚCHU V. PRAKTICKÉ

Více

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner

K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9. Rick Joyner K n i h o v n a B o ž í h o K r á l o v s t v í * svazek 2011/9 Rick Joyner Překonání strachu 1) Bitva o duši člověka - 1 2) Dobrý a špatný strach - 4 3) Idoly (modly) a strachy - 7 4) Nejzazší modla (idol)

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

Deset dnů modliteb 2015

Deset dnů modliteb 2015 Deset dnů modliteb 2015 2 Vítejte u deseti dnů modliteb Úvod Bůh vykonal mnoho zázraků v průběhu deseti dnů modliteb. Duch svatý přinesl oživení, obrácení, obnovení nadšení pro evangelizaci a uzdravoval

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT

JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT JEFF JENKINS DEN, KDY JSEM NAŠEL SATANŮV ÚKRYT Děkuji za ty krásné chvály, děkuji našim mladým, cením si jejich lásky k Bohu a touhy sloužit Mu. Jsme Božím mistrovským dílem, On nás tak stvořil. Dnes bych

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna.

Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Jaro 2015 Druhý ročník Duchovní boj Kristovo vítězství nad světem, tělem i mocnostmi temna. Vydává: Apoštolská církev ve spolupráci s nakladatelstvím Life Publishers International obsah 1. George O. Wood

Více

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE

Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE Tato hodina musela přijít. Maria Valtorta ŽIVOT PÁNA JEŽÍŠE 1. VSTUP DO VEŘEJNÉHO ŽIVOTA Ježíš své Matce Křest v Jordánu Vidím údolí Jordánu... V dálce kopce. A v okolí Jordánu veliký klid, zvláštní ovzduší,

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice

UČEDNÍK ČARODĚJNICE. Bývalý učedník přední americké čarodějnice UČEDNÍK ČARODĚJNICE Jim McCoy Translated audio testimony given in Czech Republic (about 1995?) by Jim McCoy Disciple of a witch Includes seminar by Jim McCoy The difference between New Age and Christianity.

Více