SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo"

Transkript

1 Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen (Lk 24,5-6). SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo v době Kristova ukřižování a zmrtvýchvstání? Archeologické vykopávky z druhé poloviny 20. století prokázaly existenci rozsáhlého lomu kamene malaki, ležícího právě za městem, který se používal od VIII. století před Kristem k budování obydlí. Po Adamova kaple: v absidě je vidět zlom ve skále, způsobený zemětřesením, k němuž došlo při Ježíšově smrti. skončení těžby kamene, vznikly v lomu maličké sady a obdělávané zahrady, přičemž ve skalních stěnách podél návrší byla vyhloubena řada rodinných hrobů (foto nahoře: hrobka z Herodovy doby 1. století po Kristu). Jeden z takových hrobů zvaný hrob Josefa z Arimatie vidíme dodnes za syrským oltářem; jeho přítomnost dokazuje, že ještě v prvním století se území nacházelo za hradbami Jeruzaléma vzhledem k tomu, že židovské náboženství nedovoluje pohřbívání ve městě. Samotná Golgota, hora na níž 1

2 byly postaveny kříže, se musela jevit jako nejvyšší skalní výčnělek, oddělený od návrší tedy vhodné místo pro demonstrativní výkon rozsudků smrti. Když v letech Herodes Agrippa rozšířil okruh jeruzalémských hradeb na severozápad, stala se Golgota součástí města a z opuštěného místa se tím stala integrující čtvrt a střed města. Dnes jsme s to - díky archeologickým vykopávkám udělat si docela přesnou představu o topografii Kalvárie. Restaurátorské práce v roce 1961 otevřely archeologické výkopy v různých bodech baziliky a tyto potvrdily, že území bylo od 8. do 1. století před Kristem lomem. Těžba kamene malaki je patrná z lomů ve skále, zanechaných těžaři rozptýlenými po celém území, od dnešní ulice Křesťanů až po Khan ez-zei (Suq); stopy po lámání kamene zanechané těžaři jsou viditelné i v kapli Nalezení svatého Kříže (foto). Archeologické vykopávky potvrzují, že Ježíšova hrobka byla vyhloubena v osamoceném kamenném pilíři tohoto lomu. Hrob měl nízký vchod, bylo třeba kleknout na kolena, aby se do něj dalo vejít. Po úzkém vchodu se vešlo do vestibulu vedoucího k hrobnímu místu. Zde se nachází pouze jediná plocha pro uložení, vytesaná po pravici vstupujícího. Je pravděpodobné, že Josef z Arimatie uvažoval o dokončení své hrobky a vytesání dalších dvou ploch na západní a jižní stěně, ale události Svatého týdne jeho plány nepochybně zvrátily. Zbudování nových hradeb Herodem Agrippou, včlenilo území do nového městského okruhu (41-44 po Kristu). Jeruzalémští křesťané slavili na svatých místech památku velkých událostí dějin spásy. Z důvodu nepokojů, které předcházely prvnímu židovskému povstání (66-70 po Kristu), křesťané Jeruzalém opustili a uchýlili se do Pelly v Desetiměstí. Vzpoura skončila krvavým potlačením. X. římská legie, sídlící v Palestině, znovu zasáhla při vypuknutí druhé židovské vzpoury vedené Šimonem Bar Kochbou ( po Kristu), a tato skončila naprostým podrobením Palestiny a rozptýlením židů (diaspora). Také Jeruzalém byl podroben další kompletní proměně. ÆLIA CAPITOLINA Aby se zabránilo jakémukoliv povstání židovské národnosti, císař Hadrián (Publius Aelius Traianus Hadrianus) založil nové město - Ælia Capitolina: Ælia k poctě své a Capitolina, protože mělo mít kapitol pro římské bohy, kde budou smazány židovské a křesťanské vzpomínky (Římané tato dvě náboženství jasně nerozlišovali). Území Golgoty, v centru Ælia, zmizelo pod novými monumentálními stavbami. Avšak jedna křesťanská nežidovská komunita, která ve městě zůstala, uchovala památku svatých míst. 2

3 Existují dva křesťanské literární prameny, které nás zpravují o tom,. Jak Golgotská zahrada zmizela pod mohutnými capitolinskými budovami. Nejrozsáhlejší zprávy máme od historika Eusebia z Cézareje ( po Kristu), obsažené v Bios čili Životě Kontantinově: Toto je spasitelná Jeskyně, kterou někteří ateisté a zlí chtěli nechat zmizet (z očí) lidí, hloupě se domnívajíce, že tak skryjí pravdu. A tak s velkou námahou nakopali zeminu a celé místo jí zavezli; potom navezeným kamením zvedli úroveň podlahy a tímto velkým náspem tak zakryli božskou Jeskyni. Potom, jako kdyby to ještě nestačilo, vystavěli na zemi náhrobek, pro duše vskutku fatální, a zbudovali temné zátiší Afrodity, a pak tu přinášeli odporné úlitby na nečistých a prokletých oltářích. Domnívali se totiž, že jen tak a ne jinak dosáhnou svého záměru, totiž že zakryjí spásnou Jeskyni těmito mrzkými ohavnostmi (III. kniha, kap. XXVI). V roce 395, v listu knězi Paolinovi, svatý Jeroným píše: Od dob Hadriánových až po císaře Konstantina, po dobu asi 180 let, byla na místě Vzkříšení uctívána socha Jupitera, zatímco na skále Kříže, byla vztyčena mramorová socha Venuše. Úmyslem autorů pronásledování bylo, aby naše víra ve Zmrtvýchvstání a Kříž padla v důsledku zneuctění těchto svatých míst modlami. Z těchto starobylých popisů, které byly následně potvrzeny archeologickým výzkumem prováděným na tomto území, víme, že budování tohoto pohanského Æliova chrámu zapříčinilo proměnu původního židokřesťanského místa v pohanské, zasvěcené Afroditě (latinské Venuši podle svědectví Eusebia z Cézareje) či Jupiterovi (podle svědectví Jeronýmova). DOBA KONSTANTINOVA V roce 325 požádal jeruzalémský biskup Makarios císaře Konstantina o rozboření pohanských chrámů zbudovaných na svatých místech a císař mu vyšel vstříc. Během odklízení a odkopávání náspu navršeného Hadriánem, aby se tak dosáhlo úrovně podlahy, byl znovu nalezen Ježíšův hrob. Eusebius tento úžas z nálezu popisuje slovy: A když se kousek po kousku odstraňoval a dosáhlo se úrovně podlahy, tehdy se proti veškeré naději ukázalo i vše ostatní, totiž ctihodný a přesvatý svědek spasitelného zmrtvýchvstání, a ze všech nejposvátnější Jeskyně nabyla stejné podoby jakou měla při Pánově zmrtvýchvstání. Tedy poté, co byla pohřbena v temnotách, se znovu vrátila na světlo a těm, kteří přicházeli, aby ji spatřili, dala jasně poznat dějiny divů, které se tu udály, dosvědčujíc díly zvučnějšími, než jakýkoli hlas, zmrtvýchvstání Spasitele. 3

4 Překvapivý tón dokládá, že se znovu nalezení nepředpokládalo. Pravděpodobně se v pamětech uchovalo pouze místo Kalvárie, vzhledem k tomu, že se jednalo o příliš vysoký skalní výběžek, než aby mohlo být zcela srovnán. Eusebius se nezmiňuje o tom, co dovolilo identifikaci Kristova hrobu; někteří se domnívají že to mohla být přítomnost křesťanských grafitů. V roce 333 píše poutník Z Bordeaux, že viděl v Jeruzalémě návrší zvané Golgota s místem coby kamenem dohodil, kam bylo pohřbeno Ježíšovo tělo. Po nalezení pak Konstantinovi architekti zvažovali nový projekt, který by obsahoval i mauzoleum, které by chránilo a oslavilo Kristův hrob. Kvůli zbudování impozantnímu komplexu budov, byl odstraněno skalnaté sedlo Garebu a to jak na severu tak na západě. Tak byl hrob zcela izolovaný od lomu, ztratil vzhled a název jeskyně a stal se kaplí, zbudovanou uprostřed rozlehlého prostoru nad nímž vyrostla grandiózní mauzoleum Anastasis, které zůstalo jediným křesťanským římským mauzoleem. Mramorový model kaple Svatého hrobu, Narbonne. V. století. Skalní výběžek Kalvárie byl následně srovnán a ponechán pod otevřeným nebem, ohrazen zahradou se třemi vstupy za bazilikou zvanou Martyrium, která jak uvádí poutnice Egerie, dostala název po Golgotě: Velký chrám se jmenuje Martyrium, protože je na Golgotě, za Křížem, kde byl Pán umučen. Grandiózní mauzoleum Anastasis bylo slavnostně posvěceno v roce 336 (tvar a všeobecné uspořádání jsou znatelné dodnes). Obrovská apsida má osm portálů a stejně tolik k nebi prodloužených oken; uvnitř se střídají sloupy a pilíře, podpírající průchod, zakončený kopulí s oculem. Kromě proudu světla, který pronikal z kopule, tvořilo světlo procházející obrovskými okny nejkrásnější výzdobu pláště kaple, pokryté drahocennou dekorací a uchovávající Pánův hrob. Uvnitř naopak Konstantin nechtěl žádnou výzdobu, protože nic by nedokázalo zkrášlit skálu, svědka Kristova zmrtvýchvstání. Zdi portálu Konstantinova chrámu Anastasi. Celý komplex se rozkládá v ose 150 metrů na území někdejšího Hadriánova fóra. V roce 1896, v podlaze jedné baziliky v Madabě, byla objevena mozaika ze VI. století, která ztvárňuje mapu území mezi Libanonem a Egyptem. Nádherné mozaice vévodí město Jeruzalém a jeho středem jsou budovy Svatého hrobu. 4

5 INVAZE PERŠANŮ A ARABSKÁ NADVLÁDA Lesk Konstantinových staveb trval tři století. 20. května 614 byl Jeruzalém dobyt a vypleněn perskými hordami. Jen co díky ediktu z roku 622 skončilo plenění, vraždění a odvlékání do zajetí, začalo se s rekonstrukcí. A byl to opat Modestus, který se skromnými prostředky a za nejistých politických okolností, začal s restaurováním budov Svatého hrobu, přičemž žádal o pomoc křesťanské komunity Tiberiady, Tyru, Damašku i Alexandrie. V roce 638 dobyli Palestinu Arabové. Poslechněme si, jak tuto událost popisuje alexandrijský patriarcha Eutychius: Omar Ibn al-khattab a jeho generálové vytáhli ze Sýrie směrem k Jeruzalému, aby město sevřeli v obležení. Jeruzalémský patriarcha Sofronius, se odebral k Omar Ibn alkhattabovi, který mu vystavil list, jímž zaručoval obyvatelům města ochranu. Omar Ibn alkhattab nařídil svým mužům, aby neničili křesťanská místa ani je nepoužívali jako obydlí, a tím zajistil jejich uchování. Kalif Omar se pokojně zmocnil Jeruzaléma, navštívil Svatý hrob, ale nemodlil se u něho, dokud nebyla komplex přestavěn na mešitu; svůj plášť však položil ve východním átriu Martyrion, jež bylo vyhrazeno k soukromému kultu muslimů. Křesťané tak přišli o hlavní vchod do baziliky. Poutník Arculf, pocházející z Gálie, který byl svědkem politického zvratu spojeného s arabskou invazí, v odpovědi na otázky mnicha Adamnana o jeho cestě do Svaté země, k níž došlo v letech , podává nejrozsáhlejší informace. Bazilika Svatého hrobu, jak ji viděl Arculf, se lišila od Konstantinova chrámu především proměnami, k nimž došlo v průběhu Modestova restaurování v oblasti Kalvárie, která už nebyla pod širým nebem, ale schována do dvoupodlažní stavby: horní kostel, kde byl vystaven velký stříbrný kříž a krypta s oltářem, u něhož se slavili pohřby představených a významných lidí. Arculf mohl navíc vidět nový kostel Panny Marie, zbudovaný na jihovýchod od Anastasis. S postupme staletí se arabské panství stávalo stále více nepřátelským. Na začátku IX. století došlo k silnému zemětřesení, které poškodilo kopuli Anastasis. V roce 841 zachvátil kostel požár, stejně jako v letech 938 a 966. (foto: Arculfův plánek Svatého hrobu z r. 680) 5

6 ZPUSTOŠENÍ ZA AL-HAKIMA V roce 1009 fatimský kalif Egypta aihakim vydal výslovné nařízení rozbořit kostel Svatého hrobu. Historik Yahia Ibn Sa id popisuje událost takto: Zmocnili se veškerého vybavení, která se v chrámu nacházela a zcela vše zničili. Nechali pouze to, co se dalo jen stěží rozbít. Zničili také Kalvárii a kostel svatého Konstantina i vše co bylo kolem. Snažili se dokonce vyplenit i zbytky posvátných zřícenin. Toto plenění začalo v úterý pátého dne před koncem měsíce Saffar v roce 400 Egiri (25 srpna 1009). Skoro jedenáct nebylo křesťanům dovoleno toto místo navštěvovat, dokonce se ani nesměli modlit se na ruinách. Až pár let nato dostali povolení znovu zbudovat svatyni. Byl to výsledek mírové dohody mezi byzantským císařem Argyropulosem a nástupce al-hakima. Práce začaly za panování císaře Konstantina Monomacha. Císařští architekti po svém příjezdu do Jeruzaléma konstatovali, že celou Konstantinovu stavbu už nelze obnovit. Rozhodli se tedy pro zachování samotné Anastasis s připojením rozsáhlé absidy na východě a různých malých kaplí v prostoru átria-zahrady a martyrium. Tyto práce byly dokončeny v letech Během rekonstrukce východního átria, Martyrium a zahradní portál zmizely! Při restaurování Anastasis a nového trůnu pro biskupa, navždy zmizel někdejší příjemný proud přímého slunečního světla. Ani přes tyto proměny nepřišla nová struktura o umělecké prvky. Stěny a kopuli pokrývaly například mozaiky. Ruský mnich Daniel, který navštívil Jeruzalém v letech nám zanechal tento popis: Chrám Zmrtvýchvstání má kruhový tvar a spočívá na dvanácti monolitických sloupech a šesti pilířích. Dlažba je poskládána z nádherných mramorových lastur. Má šest bran a tribuny po dvanácti sloupech. Pod stropem j i nad tribunami sou pestré mozaiky svatých proroků. Na oltáři je obraz Krista. Nad hlavním oltářem lze spatřit mozaiku Povýšení Adama. V absidě je zase Kristovo nanebevstoupení. Zvěstování zaujímá dva pilíře u oltáře. Kopule chrámu není zakončena jako kdysi kamenem, ale je vytvořena z křížových trámů. Kostel je tak otevřen do výšin. Svatý hrob se nachází právě pod touto otevřenou kopulí... (foto: nahoře: sloupy po al-hakimově pustošení;uprostřed a dole: kaple Nalezení sv. kříže: fresky z XI. stol.) 6

7 PROMĚNA ZA KŘIŽÁKŮ Rostoucí obtíž přístupu ke svatým místům křesťanství vedla byzantské císaře k žádosti o pomoc od Západu. Ten odpověděl vysláním křížových výprav. 15. července 1099 křižáci dobyli Svaté město, pobili židy a muslimy a učinili je na dobu skoro sta let srdcem svého království, až do 2. října roku Několik dní po podmanění byl hrabě Godefroy de Bouillon poctěn titulem Advocatus, neboli laickým ochráncem Svatého hrobu, s výslovným úkolem bránit svatá místa jménem papeže a latinského kléru. Křižáci začali s novým uspořádáním některých částí svatyně v srdci křesťanství, která byla zakrátko restaurována. Aby přizpůsobili svatyni latinské liturgii byl v Konstantinově trojportále zbudován Chorus Dominorum spojený s Anastasis, kde konaly bohoslužbu latinští řeholníci. Další významným dílem křižáků bylo zbudování kostela sv. Heleny nad místem, kde se podle jeruzalémské tradice připomínalo nalezení pravého Kříže právě matkou císaře Konstantina. Úmyslem křižáků bylo vytvořit jedinou baziliku, která by soustředila všechny památky, kde se zde slavily a dát jí odpovídající formu, aby mohla přijmout tisíce poutníků. Rozmanitost evropských románských stylů, které jsou zastoupeny v bazilice od prvních zásahů z vůle krále Baldvina I. ( ), došla během času větší soudržnosti především díky umělcům, kteří pracovali za Baldvina III. ( ). Bazilika Svatého hrobu, jak se dochovala až do dneška, se skví křižáckým románským stylem, jenž pod jednou střechou uchovává posvátnou památku Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Nová bazilika byla posvěcena biskupem Fulcheriem, 15. července 1149, v padesátém roce osvobození Jeruzaléma, jak čteme na latinském nápise, vytesaném v bronzu nad hlavní branou: Toto svaté místo bylo posvěceno Kristovou krví, a proto naše posvěcení k jeho svatosti nic nepřidává. Nicméně, stavba, která zakrývá toto svaté místo byla posvěcena 15. července biskupem Fulcheriem a dalšími hodnostáři, ve čtvrtém roce jeho patriarchátu a v padesátém roce dobytí města, jež se skví jako ryzí zlato. V roce 1149 od Kristova narození. V roce 1131 se chrám Svatého hrobu stal rovněž pohřebním místem křižáckých králů. V roce 1100 tu byl pohřben Godefroy de Bouillon, v roce 1118 Baldvin I., v roce

8 Baldvin II. Jejich hrobky se nacházely v zóně jižníhi vstupu, který vedl k byzantskému trojportálu, na pravé straně před Adamovou kaplí. Tyto první královské hroby souběžné a oddělené s nízkým baldachýnem a skromnou dekorací, ale dokazují, že chrám Svatého hrobu měl kromě poutního také dynastický význam. Jeho oficiální úloha byla ještě umocněna 14. září 1131, kdy zde došlo ke korunovaci krále Folca a královny Melisendy: předtím se korunovace konaly v chrámu Narození v Betlémě. Náhrobek Baldvina V., u vchodu do jižní boční lodi, je posledním královským hrobem v chrámu Svatého hrobu. Byl zbudován na konci roku 1186 a pravděpodobně je posledním nějak významným sochařským dílem, které bylo v chrámu realizováno předtím, než Saladin v říjnu roku 1187 obsadil Jeruzalém. TĚŽKÉ OBDOBÍ Svatý hrob uprostřed Jeruzaléma: Sebastian Munster Vítězství Saladina a jeho vojska nad křižáckou armádou, která následovala v létě roku 1187, umožnily ayyubidskému panovníkovi vstoupit 2. října téhož roku vítězně do Jeruzaléma. Znovu získání Jeruzaléma v roce 1229 Fridrichem II. trvalo pouze deset, během nichž se zase uvnitř Svatého hrobu konaly bohoslužby. Přístup ke svatyni byl čím dál obtížnější, zvláště pro poutníky, kteří za Svatou pouť byli nuceni platit sultánovi vysoké sumy a často riskovali i vlastní život. V roce 1244 Chorezemští, lid iránského rodu, pocházející z dnešního Uzbekistánu, vyplenil Jeruzalém, který byl sultánem Ayyubide al-malik alkāmilem svěřen Fridrichu II. dohodou, známou jako šestá křížová výprava. 8

9 Napadení a vyplenění Jeruzaléma měly za následek vraždění a útěk křesťanů, bazilika byla znovu poničena a královské hroby rozbořeny. Tváří v tvář protestům, které zpráva o tomto plenění způsobila v křesťanském světě, spěchal sultán Ayub v roce 1246 omluvit se papeži Inocenci IV., s konstatováním, že k plenění došlo bez jeho vědomí rukou nezodpovědných, ale že nyní, po napravení škod, svěřil klíče dvěma muslimským rodinám, aby při příchodu poutníků otvírali baziliku. Tito kustódi klíčů Svatého hrobu otevírali baziliku jen v některých dnech a až poté, co obdrželi patřičný obnos. V letech bylo město v rukách Mameluků. Vzhledem ke svým dobyvatelským právům se považovali za legální vlastníky Svatého hrobu a přítomnost křesťanských komunit se chápala jako ústupek a odvolatelné privilegium podle převažujícího politického zájmu a retribuční daně. Zvláště z Východu přicházelo v XV. století mnoho poutníků. Nestoriáni z Mezopotámie, monofysiti z Egypta, z Arménie, z Etiopie a ze Sýrie, Řekové z byzantské říše a z Gruzie. Po příchodu do Jeruzaléma se ubytovávali v koloniích mnichů a kněží svých vyznání. Pouze Gruzínci, díky dohodě své královny Tamary s egyptskými sultány, byli osvobozeni od daní a mohli pobývat uvnitř chrámu a přijímat dary a stravu u brány svatyně. Všichni ostatní poutníci museli platit značnou částku, rovnající se asi 80 zlatým frankům. FRANTIŠKÁNI U SVATÉHO HROBU V roce 1342, bulou Gratas agimus papeže Klementa VI., byla pocta kustódů svatých míst svěřena františkánům, kteří ve Svaté zemi pobývali už od roku Ve zmíněné bule píše papež generálnímu představenému, že bratři vašeho řádu mohou trvale pobývat v chrámu Svatého hrobu a tady slavnostně slavit mše a další božská oficia. Od té doby františkáni pobývali v kapli zjevení Zmrtvýchvstalého Ježíše jeho Matce. Fra Nicolò da Poggibonsi, který v těch letech pobýval v Jeruzalémě a navštívil baziliku Svatého hrobu, napsal: U oltáře svaté Marie Magdaleny slouží latinští, tedy menší bratři, to znamená my, latinští křesťané, kteří jsou v Jeruzalémě a v celém zámoří, tedy v Sýrii a v Izraeli a v Arábii a Egyptě, nejsou tu jiní řeholníci, ani kněží, ani mniši, vyjma menších bratří a tito se nazývají latinští křesťané. Ruský archimandrita Gretenius píše, že uvnitř baziliky, která je po celý rok zavřena kromě velikonočních svátků a poutí, jsou trvale kněz řecký, gruzínský, franský tedy menší bratr, arménský, jakobitský a habešský. Byla to doba relativního klidu: různé křesťanské komunity přítomné u Svatého hrobu, dokázaly společně slavit obřady Svatého týdne, včetně procesí Květné neděle. 9

10 POD TURECKÝM PANSTVÍM V roce 1517 se centrum moci islámského světa přesunulo z egyptské mamelucké dynastie na otomanské Turky. Sultán, který sídlil v Cařihradě, prosazoval řeckou pravoslavnou církev, a to způsobilo mezi řeckými a latinskými mnoho třenic. Zemětřesení v roce 1545 zapříčinilo pád části věže. Peníze a palácové intriky proměnili Svatý hrob na trofej, kterou získal ten, kdo víc zaplatil. Některé části baziliky změnily v letech až šestkrát správce. V roce 1644 opustili baziliku Gruzínci, protože už neměli na placení daní, a krátce nato je následovali i Habešané. Františkánům se podařilo získat opuštěné prostory po ostatních komunitách. Po dlouhých jednáních začali františkáni v roce 1719 z restaurováním kopule Anastasis. Ze strachu, že by práce mohly být bezdůvodně zastaveny, zde pracovalo 500 dělníků pod dohledem 300 vojáků. Byla obnovena kopule a tympanon se zaslepenými okny, ale vytratily se starobylé mozaiky, už příliš sešlé. Arméni obnovili schodiště kaple sv. Heleny a Řekové zbořily nebezpečná patra zvonice. Samotná kaple byla restaurována až v roce O Květné neděli roku 1757, Řekové vtrhli do Svatého hrobu a násilně vyhnali františkány. Otomanská Brána vydala Sultánův dekret, který přiřkl Řekům vlastnictví baziliky v Betlémě, Hrobu Panny Marie, a společně s latinskými, části baziliky Svatého hrobu. I přes výzvy papeže Klementa XIII. zůstal sultán ve svém rozhodnutý neoblomný. V roce 1808 zachvátil baziliku Svatého hrobu obrovský požár, který zanechal na svatém místě značné škody. Kvůli napoleonským válkám v Evropě se františkánům nepodařilo vybrat dostatek peněz, aby dostali od Turků nezbytné povolení k restaurování. Patronem ortodoxie se stalo Rusko, které jménem ortodoxní církve dostalo povolení k restaurování. Francouzský ambasádor, generál Aupick, jménem katolických národů žádal o obnovu práv, kterých františkáni požívali před rokem Otomanská vláda byla ochotna souhlasit, když zasáhl ruský car Mikuláš a nařídil sultánovi, aby nezaváděl změny a nevystavoval se hrozbě přerušení diplomatických vztahů mezi oběma národy. Turecko tak bylo nuceno vydat dekret, který stanovil zachování Status quo z roku 1757, a tím upřel latinským jejich práva. A tento stav vlastnictví platí bez zásadnějších změn dodnes. (foto: Svatý hrob, Cornelis de Bruijn 1681). EPOCHA BRITSKÉHO MANDÁTU Po skončení první světové války, kde padlo Německo a jeho spojenec Turecko, byla Palestina svěřena do mandatorní správy Anglie. Naděje, že otázka svatých míst bude spravedlivě vyřešena, vzhledem k tomu, že Angličané jsou mimo problém, a mohli by být nestrannými soudci mezi dotčenými stranami, se nenaplnila. 10

11 Projekt na sestavení komise, která by měla posoudit práva každé komunity, byl stažen a spory byly postoupeny Vysokému anglickému komisariátu pro Palestinu, se závazkem zachovat Status quo. Anglická vláda v případě naléhavých prací či restaurování, na základě čl. 13 mandátu a nařízení z 1929 Odboru antiky, mohla zasáhnout přímo. K tomu došlo v roce 1934 a V důsledku silného zemětřesení v r. 1927, anglický architekt Harrison upozorňoval na ohrožení statiky baziliky a nechal vytvořit systém kovových a dřevěných výztuh, které na třicet let obklopily baziliku lesem lešení. Františkáni a Řekové pozvali odborné architekty, aby provedli další průzkumy a odpověď zněla, že provedené vyztužení není dostatečné, aby katastrofě zabránilo, proto bude třeba hledat jiná řešení. Všechny tři komunity se postaraly o nápravu škod způsobených zemětřesením: Řekové na vlastní náklady opravili kopuli Catholikon, františkáni kapli Kalvárie a Arméni kapli sv. Heleny. OD ROKU 1948 DODNES I když v určitém ohledu bylo minulé století pro Svatý hrob spojeno se sledem obtíží vázáných na politické události v zemi, na druhou stranu bylo stoletím, které umožnilo dosažení nejvýznamnějších dohod mezi komunitami zainteresovanými ve Satus Quo. Za Hašemitské vlády v Jordánsku, mohli křesťané a muslimové svobodně vstupovat do Svatého města i do baziliky, na rozdíl od židů, vzhledem k tomu, že Staré město zcela spadalo pod jordánské území. Zdvořilostní byla návštěva jordánského krále Abdulaha, 27. května Během některých prací při opravě střechy vypukl 23. listopadu 1949 ve 20 hodin požár a poškodil krytinu velké kupole. Vláda v Ammánu však se ihned chopila oprav. K rozhodujícímu zlomu došlo v roce 1959, kdy jednání mezi třemi komunitami řeckou ortodoxní, arménskou a latinskou dospěla k dohodě na velkém projektu obnovy baziliky a hned v následujícím roce se začalo s pracemi. První papežská návštěva v celých dějinách svatých míst se uskutečnila v lednu roku 1964, kdy se papež Pavel VI. modlil před prázdným hrobem. Šestatřicet let nato, u příležitosti jubilejního roku 2000 toto místo navštívil celkem dvakrát během jednoho dne papež Jan Pavel II. A pouze devět let nato se místní křesťanská komunita mohla radovat z návštěvy nového papeže Benedikta XVI. V důsledku tzv. šestidenní války, je také bazilika Svatého hrobu od roku 1967 pod kontrolou izraelské armády a dodnes izraelské hlídky bdí nad pokojným otvíráním a zavíráním bran baziliky a přílivem poutníků, zvláště v době velikonoční. 11

12 POUŤ DO SVATYNĚ SVATÉHO HROBU Hle, Kříž na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Úzkými ulicemi Suk Starého města, zahlcenými prodavači posvátných suvenýrů a zvědavými poutníky, přijdeme docela nečekaně před vchod do baziliky Svatého hrobu. Před vydlážděným náměstím uzavřeným třemi budovami vystupuje portál křižáckého chrámu se svými vstupní branami. Jen co křižáci dokončili portál přistavěli v levém rohu náměstí v roce 1172 zvonici, dnes už bez vrchních pater, která se zřítila v roce Zvonice je 29 metrů vysoká a nese i název svého stavitele Iordanis me fecit (zbudoval mě Jordán). Napravo vede otevřené schodiště k malému portálu s cylindrickou kopulí, původnímu vnějšímu přístupu na Kalvárii, později přestavěnému na malou Kapli Franků patřící latinským a zasvěcenou Panně Marii Bolestné. Tak mohli středověcí poutníci dosáhnout odpustků, i když byla bazilika zavřena anebo neměli peníze na zaplacení vstupního poplatku. Pod kaplí je oratoř zasvěcená sv. Marii Egyptské. Jen co vstoupíme na náměstí, podél stupňů u dláždění jsou dosud vidět základny sloupů, které kdysi podpíraly křižácký portál. Sloupy nechali Chorezemští odvézt v roce 1244 jako dar do Mekky. 12

13 Jediný vstup do svatyně, s dvěma dřevěnými křídly, je od časů Saladina svěřen dvěma muslimským rodinám, Judeh a Nuseibeh, které den co den konají stejná gesta, zděděná po otcích, totiž každé ráno a každý večer provádějí zvenčí rituál otvírání a zavírání baziliky. Jen co překročíme práh baziliky, vidíme vlevo lavici, divan používaný muslimskými vrátnými, na kterém dnes usedají poutníci a řeholníci komunity konající službu v bazilice. Bazilika Svatého hrobu otvírá poutníkovi bohatství událostí na témže místě, kde se odehrály: tady byl ježíš ukřižován a tady přemohl smrt. Vpravo baziliky se odvíjejí události spjaté s Ježíšovým utrpením, smrtí a pomazáním. Po několika strmých schodech napravo od vchodu, se vystupuje na horu Golgotu. Skála, na které byl ukotven kříž a která byla za časů Egerie pod širým nebem, se dnes dosud vypíná do výše kolem 5 metrů a lze ji spatřit oken z několika míst. Vyvýšené patro, zbudované křižáky, je rozděleno do dvou lodí: napravo je kaple ukřižování ve vlastnictví latinských, s X. a XI. zastavením Křížové cesty a kde se připomíná Ježíšovo zbavení šatů a jeho ukřižování, jak ukazuje mozaika. Kaple ukřižování Vzali tedy Ježíše, on sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed (Jan 19,17-18). Stříbrný oltář v kapli je darem velkoknížete toskánského, Ferdinanda de Medici (1588). Výzdoba a mozaiky pocházejí z minulého století. Ze XII. století je 13

14 medailon znázorňující nanebevstoupení. Mezi dvěma kaplemi je oltář Panny Marie Bolestné s bustou Panny Marie, která je darem portugalské královny Marie (1778). Kaple Kalvárie Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celé zemi až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš mocným hlasem zvolal: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. A po těch slovech vydechl naposled (Lk 23,44-46). Nalevo je Kaple Kalvárie, náležející řeckým ortodoxním. Je místem, kde věřící mohou pokleknout před oltářem a skrze stříbrný kruh se rukou dotknout místa, kde byl vztyčen kříž Ježíšova umučení. Tady věřící naplňovali svůj slib, čili pokládali na oltář maličký dřevěný kříž, který jim byl dán ve vlasti na začátku cesty. Tady se připomíná XII. zastavení Křížové cesty, zatímco to XIII. je před kaplí Matky Bolestné. Adamova kaple Ježíš odvětil a řekl: Ty, blažený, můj drahý Bartoloměji, když jsi viděl toto tajemství; nyní ti zvěstuji vše, nač se mě zeptáš. Když jsem totiž zmizel z kříže, sestoupil jsem do pekel, abych odtud vyvedl Adama a všechny, kdo byli s ním, na prosbu archanděla Michaela (apokryfní Bartolomějovo evangelium). 14

15 Pod Kalvárii se nachází jedna z nejstarších kaplí baziliky zasvěcená Adamovi, praotci lidstva. V absidě je vidět trhlina ve skále, způsobená podle prvotní křesťanské tradice zemětřesením, k němuž došlo ve chvíli Ježíšovy smrti. Trhlina tak dovolila, aby Kristova krev skanula na Adama, který zde měl být pohřben, a vykoupila ho. Podle prvních křesťanů to měl být i původ názvu Golgota: místo lebky. Tradice inspirovala ikonografii o ukřižování, která klade k patě kříže lebku, potůček krve a často Starobylé tradice jsou spojeny rovněž s místy kaplí, které se nacházejí podél východní chodby: vyjdeme-li z Adamovy kaple ke Kristovu vězení, máme před sebou kapli sloupu výčitek (místo Ježíšova bičování), Rozdělení šatů a kapli sv. Longína. Vstoupíme-li do malé místnosti Vězení procházíme portálem vyzdobeným křižáckými hlavicemi, které zobrazují nezvyklou verzi Daniela v jámě lvové. Kámen pomazání Tito jej pečlivě zavinuli spolu s vonnými bylinami a myrhou, do nového lněného plátna, které ještě pro nikoho nebylo použito (apokryfní Gamalielovo evangelium). V átriu baziliky je umístěn Kámen pomazání, na památku Nikodéma a Josefa z Arimatie, kteří připravili Ježíšovo tělo k pohřbu. Kámen je velmi uctíván ortodoxními, ozdoben svícny a lucernami. Událost připomíná mozaika uprostřed. Kámen pomazání, u vstupu do baziliky, poprvé zmiňuje poutník Ricoldo da Mantecroce v roce Podle evangelií některé ženy sledovaly dění zpovzdálí: památka tří Marii je zvěčněna v kapli zbudované nad kruhovým kamenem, nedaleko kamene pomazání. 15

16 Hrob, který uchovával Ježíšovo tělo a který byl zaplaven světlem Kristova zmrtvýchvstání je srdcem nejen celé baziliky, ale celého křesťanského světa, jenž po staletí odpovídá na výzvu anděla: Nebojte se! Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není zde. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen (Mt 28,5-6). Vstoupíme-li do baziliky, po levé straně se dojde k Anastasis, Konstantinově rotundě s kaplí Svatého hrobu - zakončenou kopulí a zrestaurovanou a slavnostně v roce 1997 otevřenou, - uprostřed. ROTUNDA neboli ANASTASIS Prvního dne v týdnu pak časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly (Lk 24, 1-2). Rotunda, zvaná Anastasis (vzkříšení) ke obklopena impozantní římskou stavbou, v níž se ve třech podlažích střídají pilastry a skupiny sloupů a velkých oken. Bohužel, v průběhu staletí a restaurování přišla okna o přímý sluneční svit a chrámová galerie byla rozdělena mezipatrem na dvě patra. Při posledním restaurování bylo obnoveno 12 sloupů spodního sloupořadí dle původního uspořádání. Dva sloupy v blízkosti oltáře Marie Magdalény tvořila pravděpodobně jeden sloup prvotního Konstantinova komplexu a nebo již Hadriánova chrámu. Restaurování kopule byla zakončeno v 90. letech minulého století. 16

17 Stánek Hrobu Josef vzal tělo, zavinul je do čistého plátna a uložil do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále (Mt 27,59). Stánek Hrobu, sdílený řeckou ortodoxní, latinskou a arménskou komunitou, zachovává kompozici hrobek doby Ježíšovy, tvořených vestibulem, kde se pomazávalo tělo a ukládalo do plátna a pohřební místnosti. V roce 1808 tu vypukl ničivý požár a dnešní stánek byl zbudován v roce 1810 řeckou ortodoxní komunitou. Stánek má rovnou střechu s cibulovitou sloupy nesenou kopulí moskevského typu uprostřed; boční stěny jsou vyzdobeny řeckými nápisy, které vyzývají věřící a národy, aby oslavovaly Zmrtvýchvstalého Krista. Kaple Anděla Vešly do hrobky a uviděly tam na pravé straně sedět mladého muže oděného bílým rouchem a zděsily se (Mk 16,5). Po vstupu do stánku staneme ve vestibulu, zvaném kaple Anděla, na památku mladého muže oděného do bílého roucha, kterého ženy viděly, jak sedí na hrobě ráno po sobotě a od něhož slyšely zvěst o zmrtvýchvstání. Maličká světnice, dlouhá asi 3,50 metru a široká kolem 4 metrů, je vyzdobena sochařskými panely z bílého mramoru, sloupy a pilíři. Uprostřed je podstavec s fragmentem skály, která uzavírala vchod do hrobky, kámen, který se celý uchovával uvnitř baziliky až do jejího zničení v roce

18 Hrobka Neděste se! Hledáte Ježíše Nazaretského, který byl ukřižován? Byl vzkříšen, tady není. Toto je místo, kam ho položili (Mk 16,6). Nízký portál z bílého mramoru zdobený reliéfem zmrtvýchvstání, strávený dotýkáním věřících, vede do maličkého a skromného prostoru, kde se napravo nachází mramorová deska pokrývající plochu původní skály, na kterou bylo položeno Ježíšovo tělo. Prostor je pokryt deskami z bílého mramoru a pilíři z červeného mramoru. Nad deskou je několik obrazů a basreliéfů zarámovaných ve stříbře, představujících triumf Krista Zmrtvýchvstalého, který vystupuje z hrobu. Z otevřeného stropu splývá 43 votivních luceren, náležejících komunitám, které střeží Svatý hrob. Hrob Josefa z Arimatie Jeden člen velerady, jmenoval se Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk on nesouhlasil s jejich rozhodnutím a jednáním z judského města Arimatie, který také očekával Boží království (Lk 23,50-51). Vstoupíme-li do místnosti, nacházející se na západě mezi pilíři Rotundy, všimneme si temného a neudržovaného prostoru. Je to tzv. syrská kaple, komunity, která přišla o různá práva na interiér baziliky. Tento spor o práva syrských a arménských na vlastnictví prostoru vedl k jeho úpadku. Malý průchod ve zdi uchovává hrob Josefa z Arimatie: dle tradice poté, co Ježíšovi poskytl svůj hrob a nechtěl pak být sám v témže hrobě pohřben. 18

19 To, co se událo časně zrána prvního dne po sobotě, se muselo odehrát v této zahradě, kde se nacházel hrob, darovaný Josefem z Arimatie, aby do něj uložili Ježíšovo těl Prostor severně od Rotundy zahrnuje evangelijní památku zvěsti o zmrtvýchvstání. Prvními svědky této zvěsti byly podle synoptických evangelií ženy, které se odebraly ke hrobu, aby pomazaly Ježíšovo tělo. A našly kámen odvalený a anděla v oslnivém rouchu, který jim řekl: Není zde, byl vzkříšen. Maria z Magdaly - jak vypráví evangelista Jan - byla první, kdo se setkal se vzkříšeným Ježíšem, který ještě nevystoupil k Otci, ta, které svěřil úkol oznámit zmrtvýchvstání. Projdeme-li sloupořadím Rotundy, vstoupíme do prostoru náležejícího františkánům. Oltář napravo je zasvěcen právě Marii z Magdaly. Kaple Marie Magdalény Ježíš jí řekl: Maria! Ona se k němu obrátil a zvolala: Rabbuni! to je hebrejsky a znamená to mistře. (Jan 20,17). Kaple, náležející latinským, je zasvěcena setkání Magdalény s Ježíšem, jak nám o něm podává zprávu Janovo evangelium. Nad oltářem se nachází moderní bronzový odlitek, znázorňující setkání Magdalény se svým mistrem vytvořil je františkánský umělec Andrea Martini. 19

20 Kaple zjevení Ježíše své Matce Tehdy Ježíš řekl Marii: Prolila jsi dosti slz. Ten, který byl ukřižován, žije a mluví s tebou a tvoje útěchou je právě ten, jehož hledáš, ten, jenž je oděn v nebeský purpur. Ten, jehož hrob hledáš je tím, který rozlomil bronzové brány a osvobodil vězně pekel (apokryfní Gamalielovo evangelium). Nazývá se kaple Nejsvětější Svátosti nebo kaple Zjevení Ježíše své Matce a připomíná událost o níž se vypráví v apokryfu Kniha apoštola Bartoloměje o Kristově vzkříšení. Napravo od oltáře se nachází sloup bičování, zlomek sloupu z červeného porfýru, po staletí uctívaný latinskými věřícími Jeruzaléma u večeřadla a přenesený na toto místo v roce 1553 otcem kustódem Bonifácem Ragusou. Oblouky Panny Marie Když se rozbřeskl den, zatímco její srdce bylo zdrcené a zarmoucené, zprava od vstupu pronikla u hrobu vůně: zdálo se jako by se šířila vůně stromu života. Panna se obrátila spatřila Boha oděného do nádherného purpurového roucha nebes. Říká jí: Ženo, proč pláčeš a tak smutně lkáš nad hrobem, kde není žádný mrtvý (apokryfní Gamalielovo evangelium). Kráčeje chodbou, pozorujeme proměny jak šla staletí. Od základů, sahajících k původní Konstantinově bazilice se oddělují byzantské sloupy a pilíře křižácké příčné lodi. Na zdech si lze všimnout otvorů na zavěšení barevných mramorů, které kdysi zdobily baziliku. Pětice sloupů, odlišná od jiných, menších a neopracovaných, tvoří tzv. Oblouky Panny Marie, které připomínají návštěvy Matky u Synova hrobu. Tuto památku uchovávali jako věrohodnou už křižáci, proto stůj co stůj chtěli tuto jedinou část Konstantinova trojportálu uchovat. Na konci chodby se dojde k prosté kapli, kterou tradice sahající do 9. století nazývá Kristovým vězením. Její podlaha je z dob Konstantinových. 20

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Velký pátek 25. 3. 2016

Velký pátek 25. 3. 2016 Velký pátek 25. 3. 2016 KŘÍŽOVÁ CESTA Na začátek se společně pomodleme: Pane Bože, nebeský Otče, ze srdce ti děkujeme, že jsi ve svém jednorozeném Synu vyhlásil věčné smíření. Skrze Krista jsi nám daroval

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

PAŠIJE. PODLE JANA (Jan 18,1-19,42) Evangelium Velký pátek. (pro 4 osoby) Zkratky: V J Ž P. Vypravěč Ježíš Židé, žoldáci Petr, Pilát

PAŠIJE. PODLE JANA (Jan 18,1-19,42) Evangelium Velký pátek. (pro 4 osoby) Zkratky: V J Ž P. Vypravěč Ježíš Židé, žoldáci Petr, Pilát PAŠIJE PODLE JANA (Jan 18,1-19,42) Evangelium Velký pátek Zkratky: V J Ž P Vypravěč Ježíš Židé, žoldáci Petr, Pilát (pro 4 osoby) V Stáli tam sluhové a služebníci velerady, kteří si rozdělali oheň, protože

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Velikonoční triduum Jana Šustová

Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum Jana Šustová Velikonoční triduum, což znamená "doba tří dnů" (z lat. tres - tři, a dies - den), tvoří Večerní slavnost na Zelený čtvrtek (Památka Večeře Páně), liturgie Velkého pátku

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 6. Řím a počátky křesťanství. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 6. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých! Vzkříšení Téma Kristus vstal z mrtvých! Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu. Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení. Potřeby

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Pašije podle Jana. Český ekumenický překlad

Pašije podle Jana. Český ekumenický překlad Pašije podle Jana Český ekumenický překlad -1 Umučení našeho Pána e Krista podle sepsání Janova. odešel s učedníky za potok Cedron, kde byla zahrada; a do ní vstoupil on i jeho učedníci. Také Jidáš, který

Více

Bože můj! Proč jsi mne opustil?

Bože můj! Proč jsi mne opustil? Nádherná Vůně Bože můj! Proč jsi mne opustil? zvolal Ježíš, když visel přibitý hřeby na dřevěném kříži a po těle mu stékala krev. Potom vydechl naposledy. To ne, ty jsi byl moje jediná naděje! Chtělo se

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí.

Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Nejznámější vánoční událost uvádí evangelium svatého Lukáše. Ve druhé kapitole spojuje Ježíšovo narození s dějinami světa zprávou o sčítání lidí. Cesta do Betléma má v dějinách své místo. Stalo se v oněch

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Křesťanství Ročník 2. Datum tvorby 17.9.2012 Anotace

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum:

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Datum: ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 Litoměřice 412 01 www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948 Šablona: 12_06 Sada: II. Ověření ve výuce Třída: 7.A Datum:15.2.

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM

TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM TAJNÉ MARKOVO EVANGELIUM V roce 1958 nalezl Morton Smith, profesor starověkých dějin na Kolumbijské univerzitě, v klášteře Már Sábá necelých 20 kilometrů jihovýchodně od Jeruzaléma částečný přepis neznámého

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice

07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice 07. 04. 2016 06:08 1/13 Sušice Sušice Vikariát Sušice-Nepomuk Farnost Sušice Kostel sv. Václava, mučedníka (děkanský) sv. Felixe z Kantalicia (klášterní) Nanebevzetí Panny Marie (hřbitovní) sv. Andělů

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 432 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 26.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

Přečti si: Lukáš 23,1-26 a 32-43

Přečti si: Lukáš 23,1-26 a 32-43 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. příběh Ježíš pokládá život Přečti si: Lukáš 23,1-26 a 32-43 B4 Klíčový verš: Lukáš

Více

Neděle 27. (14.) prosince

Neděle 27. (14.) prosince Neděle 27. (14.) prosince Otázky na opakování 1. Ve kterém městě žili Josef a Marie? 2. Proč se Ježíš Kristus narodil v jeskyni? 3. Jakou píseň slyšeli pastýři od andělů? 4. Proč se Boží Syn narodil jako

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Kněž kostel sv. Bartoloměje

Kněž kostel sv. Bartoloměje Kněž kostel sv. Bartoloměje (Opis z knihy Umělecké památky Čech oddíl Čáslavsko od D.A. Birnbaumové, vydané 1929) Filiální kostel sv.bartoloměje, prvně se uvádí jako farní r.1362. Byl tehdy farním kostelem

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Světová náboženství. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Světová náboženství Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_15_12 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana)

1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) 2. Kříž Suchnů (vlevo za obcí směr Želetava) 3. Boží muka (u rybníka U sv.jana) 1. Svinkův obrázek (na cestě vpravo směr Dašov) byl postaven v místě, kde ve válce v r.1942 byl pan Svinka německými vojáky zastřelen. Obrázek je na dřevěném sloupu a nechala ho zhotovit manželka p.svinky.

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň

VELIKONOCE. Pán vstal z mrtvých, aleluja! DUBEN 2012. pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň f a r n í l i s t pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Mnichovo Hradiště, Mukařov a Všeň DUBEN 2012 Pán vstal z mrtvých, aleluja! Drazí přátelé, prožíváme závěr postní doby a připravujeme se

Více

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti

poznejbibli b12 biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: Vedoucí skupiny: 1. Příběh Josef a anděl poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Matouš 1,18-25 Na Josefa a Marii čekala spousta

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně

5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně 5. katecheze - Jan Křtitel - předchůdce Páně Povídání o Janu Křtitelovi můžeme rozdělit do třech kapitol. První kapitola je jeho zvěstování a početí. Zvěstování a početí Jana Křtitele (Lk 1, 5-25) Alžběta

Více

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali

Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali SICILIE Římané tento ostrov na jihu Itálie pojmenovali Trinacria, což znamená trojúhelníkový. Nicméně nynější jméno pochází z řečtiny. Řekové ho nazývali Sikelia, neboť původní obyvatelé se jmenovali Sikelové.

Více

ECCE HOMO. Vyběr biblických pašijových textů

ECCE HOMO. Vyběr biblických pašijových textů ECCE HOMO Vyběr biblických pašijových textů HOD BERÁNKA Hospodin Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi měsíci roku. Mluvte k celé izraelské

Více

Kostelníček OMALOVÁNKA

Kostelníček OMALOVÁNKA . OMALOVÁNKA Kostelníček Měsíčník římskokatolické farnosti Radějov číslo 4 ročník XIV Losovat se bude při dalším vydání Kostelníčku!!! Hodně štěstí!!! Jméno:...Příjmení:... -12- Drazí, Dovolte mi, abych

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 12. 9. 2015 27/2015 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 12. září 2015 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Sedláček Daniel Společná píseň

Více

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis

Persie. Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: dějepis Persie Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: říjen 2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami umění starověké Mezopotámie z období

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce

Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Křesťané v ČR budou slavit Velikonoce Tisková zpráva, 10. dubna 2017 V tomto týdnu budeme prožívat Velikonoce, největší svátky křesťanů v ČR. Během Zeleného čtvrtka, Velkého pátku, Bílé soboty a neděle

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Klasické náměty ve výtvarném umění Křížová cesta VV-1 Náměty ve výtvarném umění DUM č. 1 kvarta osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr.

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více