SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ. Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo"

Transkript

1 Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není zde, byl vzkříšen (Lk 24,5-6). SVATÝ HROB OD LOMU K ZAHRADĚ Kalvárie, jak dokládají evangelia, ležela za městem a blízko zóny určené k pohřbívání. Ale jak toto území vypadalo v době Kristova ukřižování a zmrtvýchvstání? Archeologické vykopávky z druhé poloviny 20. století prokázaly existenci rozsáhlého lomu kamene malaki, ležícího právě za městem, který se používal od VIII. století před Kristem k budování obydlí. Po Adamova kaple: v absidě je vidět zlom ve skále, způsobený zemětřesením, k němuž došlo při Ježíšově smrti. skončení těžby kamene, vznikly v lomu maličké sady a obdělávané zahrady, přičemž ve skalních stěnách podél návrší byla vyhloubena řada rodinných hrobů (foto nahoře: hrobka z Herodovy doby 1. století po Kristu). Jeden z takových hrobů zvaný hrob Josefa z Arimatie vidíme dodnes za syrským oltářem; jeho přítomnost dokazuje, že ještě v prvním století se území nacházelo za hradbami Jeruzaléma vzhledem k tomu, že židovské náboženství nedovoluje pohřbívání ve městě. Samotná Golgota, hora na níž 1

2 byly postaveny kříže, se musela jevit jako nejvyšší skalní výčnělek, oddělený od návrší tedy vhodné místo pro demonstrativní výkon rozsudků smrti. Když v letech Herodes Agrippa rozšířil okruh jeruzalémských hradeb na severozápad, stala se Golgota součástí města a z opuštěného místa se tím stala integrující čtvrt a střed města. Dnes jsme s to - díky archeologickým vykopávkám udělat si docela přesnou představu o topografii Kalvárie. Restaurátorské práce v roce 1961 otevřely archeologické výkopy v různých bodech baziliky a tyto potvrdily, že území bylo od 8. do 1. století před Kristem lomem. Těžba kamene malaki je patrná z lomů ve skále, zanechaných těžaři rozptýlenými po celém území, od dnešní ulice Křesťanů až po Khan ez-zei (Suq); stopy po lámání kamene zanechané těžaři jsou viditelné i v kapli Nalezení svatého Kříže (foto). Archeologické vykopávky potvrzují, že Ježíšova hrobka byla vyhloubena v osamoceném kamenném pilíři tohoto lomu. Hrob měl nízký vchod, bylo třeba kleknout na kolena, aby se do něj dalo vejít. Po úzkém vchodu se vešlo do vestibulu vedoucího k hrobnímu místu. Zde se nachází pouze jediná plocha pro uložení, vytesaná po pravici vstupujícího. Je pravděpodobné, že Josef z Arimatie uvažoval o dokončení své hrobky a vytesání dalších dvou ploch na západní a jižní stěně, ale události Svatého týdne jeho plány nepochybně zvrátily. Zbudování nových hradeb Herodem Agrippou, včlenilo území do nového městského okruhu (41-44 po Kristu). Jeruzalémští křesťané slavili na svatých místech památku velkých událostí dějin spásy. Z důvodu nepokojů, které předcházely prvnímu židovskému povstání (66-70 po Kristu), křesťané Jeruzalém opustili a uchýlili se do Pelly v Desetiměstí. Vzpoura skončila krvavým potlačením. X. římská legie, sídlící v Palestině, znovu zasáhla při vypuknutí druhé židovské vzpoury vedené Šimonem Bar Kochbou ( po Kristu), a tato skončila naprostým podrobením Palestiny a rozptýlením židů (diaspora). Také Jeruzalém byl podroben další kompletní proměně. ÆLIA CAPITOLINA Aby se zabránilo jakémukoliv povstání židovské národnosti, císař Hadrián (Publius Aelius Traianus Hadrianus) založil nové město - Ælia Capitolina: Ælia k poctě své a Capitolina, protože mělo mít kapitol pro římské bohy, kde budou smazány židovské a křesťanské vzpomínky (Římané tato dvě náboženství jasně nerozlišovali). Území Golgoty, v centru Ælia, zmizelo pod novými monumentálními stavbami. Avšak jedna křesťanská nežidovská komunita, která ve městě zůstala, uchovala památku svatých míst. 2

3 Existují dva křesťanské literární prameny, které nás zpravují o tom,. Jak Golgotská zahrada zmizela pod mohutnými capitolinskými budovami. Nejrozsáhlejší zprávy máme od historika Eusebia z Cézareje ( po Kristu), obsažené v Bios čili Životě Kontantinově: Toto je spasitelná Jeskyně, kterou někteří ateisté a zlí chtěli nechat zmizet (z očí) lidí, hloupě se domnívajíce, že tak skryjí pravdu. A tak s velkou námahou nakopali zeminu a celé místo jí zavezli; potom navezeným kamením zvedli úroveň podlahy a tímto velkým náspem tak zakryli božskou Jeskyni. Potom, jako kdyby to ještě nestačilo, vystavěli na zemi náhrobek, pro duše vskutku fatální, a zbudovali temné zátiší Afrodity, a pak tu přinášeli odporné úlitby na nečistých a prokletých oltářích. Domnívali se totiž, že jen tak a ne jinak dosáhnou svého záměru, totiž že zakryjí spásnou Jeskyni těmito mrzkými ohavnostmi (III. kniha, kap. XXVI). V roce 395, v listu knězi Paolinovi, svatý Jeroným píše: Od dob Hadriánových až po císaře Konstantina, po dobu asi 180 let, byla na místě Vzkříšení uctívána socha Jupitera, zatímco na skále Kříže, byla vztyčena mramorová socha Venuše. Úmyslem autorů pronásledování bylo, aby naše víra ve Zmrtvýchvstání a Kříž padla v důsledku zneuctění těchto svatých míst modlami. Z těchto starobylých popisů, které byly následně potvrzeny archeologickým výzkumem prováděným na tomto území, víme, že budování tohoto pohanského Æliova chrámu zapříčinilo proměnu původního židokřesťanského místa v pohanské, zasvěcené Afroditě (latinské Venuši podle svědectví Eusebia z Cézareje) či Jupiterovi (podle svědectví Jeronýmova). DOBA KONSTANTINOVA V roce 325 požádal jeruzalémský biskup Makarios císaře Konstantina o rozboření pohanských chrámů zbudovaných na svatých místech a císař mu vyšel vstříc. Během odklízení a odkopávání náspu navršeného Hadriánem, aby se tak dosáhlo úrovně podlahy, byl znovu nalezen Ježíšův hrob. Eusebius tento úžas z nálezu popisuje slovy: A když se kousek po kousku odstraňoval a dosáhlo se úrovně podlahy, tehdy se proti veškeré naději ukázalo i vše ostatní, totiž ctihodný a přesvatý svědek spasitelného zmrtvýchvstání, a ze všech nejposvátnější Jeskyně nabyla stejné podoby jakou měla při Pánově zmrtvýchvstání. Tedy poté, co byla pohřbena v temnotách, se znovu vrátila na světlo a těm, kteří přicházeli, aby ji spatřili, dala jasně poznat dějiny divů, které se tu udály, dosvědčujíc díly zvučnějšími, než jakýkoli hlas, zmrtvýchvstání Spasitele. 3

4 Překvapivý tón dokládá, že se znovu nalezení nepředpokládalo. Pravděpodobně se v pamětech uchovalo pouze místo Kalvárie, vzhledem k tomu, že se jednalo o příliš vysoký skalní výběžek, než aby mohlo být zcela srovnán. Eusebius se nezmiňuje o tom, co dovolilo identifikaci Kristova hrobu; někteří se domnívají že to mohla být přítomnost křesťanských grafitů. V roce 333 píše poutník Z Bordeaux, že viděl v Jeruzalémě návrší zvané Golgota s místem coby kamenem dohodil, kam bylo pohřbeno Ježíšovo tělo. Po nalezení pak Konstantinovi architekti zvažovali nový projekt, který by obsahoval i mauzoleum, které by chránilo a oslavilo Kristův hrob. Kvůli zbudování impozantnímu komplexu budov, byl odstraněno skalnaté sedlo Garebu a to jak na severu tak na západě. Tak byl hrob zcela izolovaný od lomu, ztratil vzhled a název jeskyně a stal se kaplí, zbudovanou uprostřed rozlehlého prostoru nad nímž vyrostla grandiózní mauzoleum Anastasis, které zůstalo jediným křesťanským římským mauzoleem. Mramorový model kaple Svatého hrobu, Narbonne. V. století. Skalní výběžek Kalvárie byl následně srovnán a ponechán pod otevřeným nebem, ohrazen zahradou se třemi vstupy za bazilikou zvanou Martyrium, která jak uvádí poutnice Egerie, dostala název po Golgotě: Velký chrám se jmenuje Martyrium, protože je na Golgotě, za Křížem, kde byl Pán umučen. Grandiózní mauzoleum Anastasis bylo slavnostně posvěceno v roce 336 (tvar a všeobecné uspořádání jsou znatelné dodnes). Obrovská apsida má osm portálů a stejně tolik k nebi prodloužených oken; uvnitř se střídají sloupy a pilíře, podpírající průchod, zakončený kopulí s oculem. Kromě proudu světla, který pronikal z kopule, tvořilo světlo procházející obrovskými okny nejkrásnější výzdobu pláště kaple, pokryté drahocennou dekorací a uchovávající Pánův hrob. Uvnitř naopak Konstantin nechtěl žádnou výzdobu, protože nic by nedokázalo zkrášlit skálu, svědka Kristova zmrtvýchvstání. Zdi portálu Konstantinova chrámu Anastasi. Celý komplex se rozkládá v ose 150 metrů na území někdejšího Hadriánova fóra. V roce 1896, v podlaze jedné baziliky v Madabě, byla objevena mozaika ze VI. století, která ztvárňuje mapu území mezi Libanonem a Egyptem. Nádherné mozaice vévodí město Jeruzalém a jeho středem jsou budovy Svatého hrobu. 4

5 INVAZE PERŠANŮ A ARABSKÁ NADVLÁDA Lesk Konstantinových staveb trval tři století. 20. května 614 byl Jeruzalém dobyt a vypleněn perskými hordami. Jen co díky ediktu z roku 622 skončilo plenění, vraždění a odvlékání do zajetí, začalo se s rekonstrukcí. A byl to opat Modestus, který se skromnými prostředky a za nejistých politických okolností, začal s restaurováním budov Svatého hrobu, přičemž žádal o pomoc křesťanské komunity Tiberiady, Tyru, Damašku i Alexandrie. V roce 638 dobyli Palestinu Arabové. Poslechněme si, jak tuto událost popisuje alexandrijský patriarcha Eutychius: Omar Ibn al-khattab a jeho generálové vytáhli ze Sýrie směrem k Jeruzalému, aby město sevřeli v obležení. Jeruzalémský patriarcha Sofronius, se odebral k Omar Ibn alkhattabovi, který mu vystavil list, jímž zaručoval obyvatelům města ochranu. Omar Ibn alkhattab nařídil svým mužům, aby neničili křesťanská místa ani je nepoužívali jako obydlí, a tím zajistil jejich uchování. Kalif Omar se pokojně zmocnil Jeruzaléma, navštívil Svatý hrob, ale nemodlil se u něho, dokud nebyla komplex přestavěn na mešitu; svůj plášť však položil ve východním átriu Martyrion, jež bylo vyhrazeno k soukromému kultu muslimů. Křesťané tak přišli o hlavní vchod do baziliky. Poutník Arculf, pocházející z Gálie, který byl svědkem politického zvratu spojeného s arabskou invazí, v odpovědi na otázky mnicha Adamnana o jeho cestě do Svaté země, k níž došlo v letech , podává nejrozsáhlejší informace. Bazilika Svatého hrobu, jak ji viděl Arculf, se lišila od Konstantinova chrámu především proměnami, k nimž došlo v průběhu Modestova restaurování v oblasti Kalvárie, která už nebyla pod širým nebem, ale schována do dvoupodlažní stavby: horní kostel, kde byl vystaven velký stříbrný kříž a krypta s oltářem, u něhož se slavili pohřby představených a významných lidí. Arculf mohl navíc vidět nový kostel Panny Marie, zbudovaný na jihovýchod od Anastasis. S postupme staletí se arabské panství stávalo stále více nepřátelským. Na začátku IX. století došlo k silnému zemětřesení, které poškodilo kopuli Anastasis. V roce 841 zachvátil kostel požár, stejně jako v letech 938 a 966. (foto: Arculfův plánek Svatého hrobu z r. 680) 5

6 ZPUSTOŠENÍ ZA AL-HAKIMA V roce 1009 fatimský kalif Egypta aihakim vydal výslovné nařízení rozbořit kostel Svatého hrobu. Historik Yahia Ibn Sa id popisuje událost takto: Zmocnili se veškerého vybavení, která se v chrámu nacházela a zcela vše zničili. Nechali pouze to, co se dalo jen stěží rozbít. Zničili také Kalvárii a kostel svatého Konstantina i vše co bylo kolem. Snažili se dokonce vyplenit i zbytky posvátných zřícenin. Toto plenění začalo v úterý pátého dne před koncem měsíce Saffar v roce 400 Egiri (25 srpna 1009). Skoro jedenáct nebylo křesťanům dovoleno toto místo navštěvovat, dokonce se ani nesměli modlit se na ruinách. Až pár let nato dostali povolení znovu zbudovat svatyni. Byl to výsledek mírové dohody mezi byzantským císařem Argyropulosem a nástupce al-hakima. Práce začaly za panování císaře Konstantina Monomacha. Císařští architekti po svém příjezdu do Jeruzaléma konstatovali, že celou Konstantinovu stavbu už nelze obnovit. Rozhodli se tedy pro zachování samotné Anastasis s připojením rozsáhlé absidy na východě a různých malých kaplí v prostoru átria-zahrady a martyrium. Tyto práce byly dokončeny v letech Během rekonstrukce východního átria, Martyrium a zahradní portál zmizely! Při restaurování Anastasis a nového trůnu pro biskupa, navždy zmizel někdejší příjemný proud přímého slunečního světla. Ani přes tyto proměny nepřišla nová struktura o umělecké prvky. Stěny a kopuli pokrývaly například mozaiky. Ruský mnich Daniel, který navštívil Jeruzalém v letech nám zanechal tento popis: Chrám Zmrtvýchvstání má kruhový tvar a spočívá na dvanácti monolitických sloupech a šesti pilířích. Dlažba je poskládána z nádherných mramorových lastur. Má šest bran a tribuny po dvanácti sloupech. Pod stropem j i nad tribunami sou pestré mozaiky svatých proroků. Na oltáři je obraz Krista. Nad hlavním oltářem lze spatřit mozaiku Povýšení Adama. V absidě je zase Kristovo nanebevstoupení. Zvěstování zaujímá dva pilíře u oltáře. Kopule chrámu není zakončena jako kdysi kamenem, ale je vytvořena z křížových trámů. Kostel je tak otevřen do výšin. Svatý hrob se nachází právě pod touto otevřenou kopulí... (foto: nahoře: sloupy po al-hakimově pustošení;uprostřed a dole: kaple Nalezení sv. kříže: fresky z XI. stol.) 6

7 PROMĚNA ZA KŘIŽÁKŮ Rostoucí obtíž přístupu ke svatým místům křesťanství vedla byzantské císaře k žádosti o pomoc od Západu. Ten odpověděl vysláním křížových výprav. 15. července 1099 křižáci dobyli Svaté město, pobili židy a muslimy a učinili je na dobu skoro sta let srdcem svého království, až do 2. října roku Několik dní po podmanění byl hrabě Godefroy de Bouillon poctěn titulem Advocatus, neboli laickým ochráncem Svatého hrobu, s výslovným úkolem bránit svatá místa jménem papeže a latinského kléru. Křižáci začali s novým uspořádáním některých částí svatyně v srdci křesťanství, která byla zakrátko restaurována. Aby přizpůsobili svatyni latinské liturgii byl v Konstantinově trojportále zbudován Chorus Dominorum spojený s Anastasis, kde konaly bohoslužbu latinští řeholníci. Další významným dílem křižáků bylo zbudování kostela sv. Heleny nad místem, kde se podle jeruzalémské tradice připomínalo nalezení pravého Kříže právě matkou císaře Konstantina. Úmyslem křižáků bylo vytvořit jedinou baziliku, která by soustředila všechny památky, kde se zde slavily a dát jí odpovídající formu, aby mohla přijmout tisíce poutníků. Rozmanitost evropských románských stylů, které jsou zastoupeny v bazilice od prvních zásahů z vůle krále Baldvina I. ( ), došla během času větší soudržnosti především díky umělcům, kteří pracovali za Baldvina III. ( ). Bazilika Svatého hrobu, jak se dochovala až do dneška, se skví křižáckým románským stylem, jenž pod jednou střechou uchovává posvátnou památku Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Nová bazilika byla posvěcena biskupem Fulcheriem, 15. července 1149, v padesátém roce osvobození Jeruzaléma, jak čteme na latinském nápise, vytesaném v bronzu nad hlavní branou: Toto svaté místo bylo posvěceno Kristovou krví, a proto naše posvěcení k jeho svatosti nic nepřidává. Nicméně, stavba, která zakrývá toto svaté místo byla posvěcena 15. července biskupem Fulcheriem a dalšími hodnostáři, ve čtvrtém roce jeho patriarchátu a v padesátém roce dobytí města, jež se skví jako ryzí zlato. V roce 1149 od Kristova narození. V roce 1131 se chrám Svatého hrobu stal rovněž pohřebním místem křižáckých králů. V roce 1100 tu byl pohřben Godefroy de Bouillon, v roce 1118 Baldvin I., v roce

8 Baldvin II. Jejich hrobky se nacházely v zóně jižníhi vstupu, který vedl k byzantskému trojportálu, na pravé straně před Adamovou kaplí. Tyto první královské hroby souběžné a oddělené s nízkým baldachýnem a skromnou dekorací, ale dokazují, že chrám Svatého hrobu měl kromě poutního také dynastický význam. Jeho oficiální úloha byla ještě umocněna 14. září 1131, kdy zde došlo ke korunovaci krále Folca a královny Melisendy: předtím se korunovace konaly v chrámu Narození v Betlémě. Náhrobek Baldvina V., u vchodu do jižní boční lodi, je posledním královským hrobem v chrámu Svatého hrobu. Byl zbudován na konci roku 1186 a pravděpodobně je posledním nějak významným sochařským dílem, které bylo v chrámu realizováno předtím, než Saladin v říjnu roku 1187 obsadil Jeruzalém. TĚŽKÉ OBDOBÍ Svatý hrob uprostřed Jeruzaléma: Sebastian Munster Vítězství Saladina a jeho vojska nad křižáckou armádou, která následovala v létě roku 1187, umožnily ayyubidskému panovníkovi vstoupit 2. října téhož roku vítězně do Jeruzaléma. Znovu získání Jeruzaléma v roce 1229 Fridrichem II. trvalo pouze deset, během nichž se zase uvnitř Svatého hrobu konaly bohoslužby. Přístup ke svatyni byl čím dál obtížnější, zvláště pro poutníky, kteří za Svatou pouť byli nuceni platit sultánovi vysoké sumy a často riskovali i vlastní život. V roce 1244 Chorezemští, lid iránského rodu, pocházející z dnešního Uzbekistánu, vyplenil Jeruzalém, který byl sultánem Ayyubide al-malik alkāmilem svěřen Fridrichu II. dohodou, známou jako šestá křížová výprava. 8

9 Napadení a vyplenění Jeruzaléma měly za následek vraždění a útěk křesťanů, bazilika byla znovu poničena a královské hroby rozbořeny. Tváří v tvář protestům, které zpráva o tomto plenění způsobila v křesťanském světě, spěchal sultán Ayub v roce 1246 omluvit se papeži Inocenci IV., s konstatováním, že k plenění došlo bez jeho vědomí rukou nezodpovědných, ale že nyní, po napravení škod, svěřil klíče dvěma muslimským rodinám, aby při příchodu poutníků otvírali baziliku. Tito kustódi klíčů Svatého hrobu otevírali baziliku jen v některých dnech a až poté, co obdrželi patřičný obnos. V letech bylo město v rukách Mameluků. Vzhledem ke svým dobyvatelským právům se považovali za legální vlastníky Svatého hrobu a přítomnost křesťanských komunit se chápala jako ústupek a odvolatelné privilegium podle převažujícího politického zájmu a retribuční daně. Zvláště z Východu přicházelo v XV. století mnoho poutníků. Nestoriáni z Mezopotámie, monofysiti z Egypta, z Arménie, z Etiopie a ze Sýrie, Řekové z byzantské říše a z Gruzie. Po příchodu do Jeruzaléma se ubytovávali v koloniích mnichů a kněží svých vyznání. Pouze Gruzínci, díky dohodě své královny Tamary s egyptskými sultány, byli osvobozeni od daní a mohli pobývat uvnitř chrámu a přijímat dary a stravu u brány svatyně. Všichni ostatní poutníci museli platit značnou částku, rovnající se asi 80 zlatým frankům. FRANTIŠKÁNI U SVATÉHO HROBU V roce 1342, bulou Gratas agimus papeže Klementa VI., byla pocta kustódů svatých míst svěřena františkánům, kteří ve Svaté zemi pobývali už od roku Ve zmíněné bule píše papež generálnímu představenému, že bratři vašeho řádu mohou trvale pobývat v chrámu Svatého hrobu a tady slavnostně slavit mše a další božská oficia. Od té doby františkáni pobývali v kapli zjevení Zmrtvýchvstalého Ježíše jeho Matce. Fra Nicolò da Poggibonsi, který v těch letech pobýval v Jeruzalémě a navštívil baziliku Svatého hrobu, napsal: U oltáře svaté Marie Magdaleny slouží latinští, tedy menší bratři, to znamená my, latinští křesťané, kteří jsou v Jeruzalémě a v celém zámoří, tedy v Sýrii a v Izraeli a v Arábii a Egyptě, nejsou tu jiní řeholníci, ani kněží, ani mniši, vyjma menších bratří a tito se nazývají latinští křesťané. Ruský archimandrita Gretenius píše, že uvnitř baziliky, která je po celý rok zavřena kromě velikonočních svátků a poutí, jsou trvale kněz řecký, gruzínský, franský tedy menší bratr, arménský, jakobitský a habešský. Byla to doba relativního klidu: různé křesťanské komunity přítomné u Svatého hrobu, dokázaly společně slavit obřady Svatého týdne, včetně procesí Květné neděle. 9

10 POD TURECKÝM PANSTVÍM V roce 1517 se centrum moci islámského světa přesunulo z egyptské mamelucké dynastie na otomanské Turky. Sultán, který sídlil v Cařihradě, prosazoval řeckou pravoslavnou církev, a to způsobilo mezi řeckými a latinskými mnoho třenic. Zemětřesení v roce 1545 zapříčinilo pád části věže. Peníze a palácové intriky proměnili Svatý hrob na trofej, kterou získal ten, kdo víc zaplatil. Některé části baziliky změnily v letech až šestkrát správce. V roce 1644 opustili baziliku Gruzínci, protože už neměli na placení daní, a krátce nato je následovali i Habešané. Františkánům se podařilo získat opuštěné prostory po ostatních komunitách. Po dlouhých jednáních začali františkáni v roce 1719 z restaurováním kopule Anastasis. Ze strachu, že by práce mohly být bezdůvodně zastaveny, zde pracovalo 500 dělníků pod dohledem 300 vojáků. Byla obnovena kopule a tympanon se zaslepenými okny, ale vytratily se starobylé mozaiky, už příliš sešlé. Arméni obnovili schodiště kaple sv. Heleny a Řekové zbořily nebezpečná patra zvonice. Samotná kaple byla restaurována až v roce O Květné neděli roku 1757, Řekové vtrhli do Svatého hrobu a násilně vyhnali františkány. Otomanská Brána vydala Sultánův dekret, který přiřkl Řekům vlastnictví baziliky v Betlémě, Hrobu Panny Marie, a společně s latinskými, části baziliky Svatého hrobu. I přes výzvy papeže Klementa XIII. zůstal sultán ve svém rozhodnutý neoblomný. V roce 1808 zachvátil baziliku Svatého hrobu obrovský požár, který zanechal na svatém místě značné škody. Kvůli napoleonským válkám v Evropě se františkánům nepodařilo vybrat dostatek peněz, aby dostali od Turků nezbytné povolení k restaurování. Patronem ortodoxie se stalo Rusko, které jménem ortodoxní církve dostalo povolení k restaurování. Francouzský ambasádor, generál Aupick, jménem katolických národů žádal o obnovu práv, kterých františkáni požívali před rokem Otomanská vláda byla ochotna souhlasit, když zasáhl ruský car Mikuláš a nařídil sultánovi, aby nezaváděl změny a nevystavoval se hrozbě přerušení diplomatických vztahů mezi oběma národy. Turecko tak bylo nuceno vydat dekret, který stanovil zachování Status quo z roku 1757, a tím upřel latinským jejich práva. A tento stav vlastnictví platí bez zásadnějších změn dodnes. (foto: Svatý hrob, Cornelis de Bruijn 1681). EPOCHA BRITSKÉHO MANDÁTU Po skončení první světové války, kde padlo Německo a jeho spojenec Turecko, byla Palestina svěřena do mandatorní správy Anglie. Naděje, že otázka svatých míst bude spravedlivě vyřešena, vzhledem k tomu, že Angličané jsou mimo problém, a mohli by být nestrannými soudci mezi dotčenými stranami, se nenaplnila. 10

11 Projekt na sestavení komise, která by měla posoudit práva každé komunity, byl stažen a spory byly postoupeny Vysokému anglickému komisariátu pro Palestinu, se závazkem zachovat Status quo. Anglická vláda v případě naléhavých prací či restaurování, na základě čl. 13 mandátu a nařízení z 1929 Odboru antiky, mohla zasáhnout přímo. K tomu došlo v roce 1934 a V důsledku silného zemětřesení v r. 1927, anglický architekt Harrison upozorňoval na ohrožení statiky baziliky a nechal vytvořit systém kovových a dřevěných výztuh, které na třicet let obklopily baziliku lesem lešení. Františkáni a Řekové pozvali odborné architekty, aby provedli další průzkumy a odpověď zněla, že provedené vyztužení není dostatečné, aby katastrofě zabránilo, proto bude třeba hledat jiná řešení. Všechny tři komunity se postaraly o nápravu škod způsobených zemětřesením: Řekové na vlastní náklady opravili kopuli Catholikon, františkáni kapli Kalvárie a Arméni kapli sv. Heleny. OD ROKU 1948 DODNES I když v určitém ohledu bylo minulé století pro Svatý hrob spojeno se sledem obtíží vázáných na politické události v zemi, na druhou stranu bylo stoletím, které umožnilo dosažení nejvýznamnějších dohod mezi komunitami zainteresovanými ve Satus Quo. Za Hašemitské vlády v Jordánsku, mohli křesťané a muslimové svobodně vstupovat do Svatého města i do baziliky, na rozdíl od židů, vzhledem k tomu, že Staré město zcela spadalo pod jordánské území. Zdvořilostní byla návštěva jordánského krále Abdulaha, 27. května Během některých prací při opravě střechy vypukl 23. listopadu 1949 ve 20 hodin požár a poškodil krytinu velké kupole. Vláda v Ammánu však se ihned chopila oprav. K rozhodujícímu zlomu došlo v roce 1959, kdy jednání mezi třemi komunitami řeckou ortodoxní, arménskou a latinskou dospěla k dohodě na velkém projektu obnovy baziliky a hned v následujícím roce se začalo s pracemi. První papežská návštěva v celých dějinách svatých míst se uskutečnila v lednu roku 1964, kdy se papež Pavel VI. modlil před prázdným hrobem. Šestatřicet let nato, u příležitosti jubilejního roku 2000 toto místo navštívil celkem dvakrát během jednoho dne papež Jan Pavel II. A pouze devět let nato se místní křesťanská komunita mohla radovat z návštěvy nového papeže Benedikta XVI. V důsledku tzv. šestidenní války, je také bazilika Svatého hrobu od roku 1967 pod kontrolou izraelské armády a dodnes izraelské hlídky bdí nad pokojným otvíráním a zavíráním bran baziliky a přílivem poutníků, zvláště v době velikonoční. 11

12 POUŤ DO SVATYNĚ SVATÉHO HROBU Hle, Kříž na kterém umřel Spasitel světa. Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti. Úzkými ulicemi Suk Starého města, zahlcenými prodavači posvátných suvenýrů a zvědavými poutníky, přijdeme docela nečekaně před vchod do baziliky Svatého hrobu. Před vydlážděným náměstím uzavřeným třemi budovami vystupuje portál křižáckého chrámu se svými vstupní branami. Jen co křižáci dokončili portál přistavěli v levém rohu náměstí v roce 1172 zvonici, dnes už bez vrchních pater, která se zřítila v roce Zvonice je 29 metrů vysoká a nese i název svého stavitele Iordanis me fecit (zbudoval mě Jordán). Napravo vede otevřené schodiště k malému portálu s cylindrickou kopulí, původnímu vnějšímu přístupu na Kalvárii, později přestavěnému na malou Kapli Franků patřící latinským a zasvěcenou Panně Marii Bolestné. Tak mohli středověcí poutníci dosáhnout odpustků, i když byla bazilika zavřena anebo neměli peníze na zaplacení vstupního poplatku. Pod kaplí je oratoř zasvěcená sv. Marii Egyptské. Jen co vstoupíme na náměstí, podél stupňů u dláždění jsou dosud vidět základny sloupů, které kdysi podpíraly křižácký portál. Sloupy nechali Chorezemští odvézt v roce 1244 jako dar do Mekky. 12

13 Jediný vstup do svatyně, s dvěma dřevěnými křídly, je od časů Saladina svěřen dvěma muslimským rodinám, Judeh a Nuseibeh, které den co den konají stejná gesta, zděděná po otcích, totiž každé ráno a každý večer provádějí zvenčí rituál otvírání a zavírání baziliky. Jen co překročíme práh baziliky, vidíme vlevo lavici, divan používaný muslimskými vrátnými, na kterém dnes usedají poutníci a řeholníci komunity konající službu v bazilice. Bazilika Svatého hrobu otvírá poutníkovi bohatství událostí na témže místě, kde se odehrály: tady byl ježíš ukřižován a tady přemohl smrt. Vpravo baziliky se odvíjejí události spjaté s Ježíšovým utrpením, smrtí a pomazáním. Po několika strmých schodech napravo od vchodu, se vystupuje na horu Golgotu. Skála, na které byl ukotven kříž a která byla za časů Egerie pod širým nebem, se dnes dosud vypíná do výše kolem 5 metrů a lze ji spatřit oken z několika míst. Vyvýšené patro, zbudované křižáky, je rozděleno do dvou lodí: napravo je kaple ukřižování ve vlastnictví latinských, s X. a XI. zastavením Křížové cesty a kde se připomíná Ježíšovo zbavení šatů a jeho ukřižování, jak ukazuje mozaika. Kaple ukřižování Vzali tedy Ježíše, on sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed (Jan 19,17-18). Stříbrný oltář v kapli je darem velkoknížete toskánského, Ferdinanda de Medici (1588). Výzdoba a mozaiky pocházejí z minulého století. Ze XII. století je 13

14 medailon znázorňující nanebevstoupení. Mezi dvěma kaplemi je oltář Panny Marie Bolestné s bustou Panny Marie, která je darem portugalské královny Marie (1778). Kaple Kalvárie Bylo už asi dvanáct hodin. Tu nastala tma po celé zemi až do tří odpoledne, protože se zatmělo slunce. Chrámová opona se vpůli roztrhla. Ježíš mocným hlasem zvolal: Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha. A po těch slovech vydechl naposled (Lk 23,44-46). Nalevo je Kaple Kalvárie, náležející řeckým ortodoxním. Je místem, kde věřící mohou pokleknout před oltářem a skrze stříbrný kruh se rukou dotknout místa, kde byl vztyčen kříž Ježíšova umučení. Tady věřící naplňovali svůj slib, čili pokládali na oltář maličký dřevěný kříž, který jim byl dán ve vlasti na začátku cesty. Tady se připomíná XII. zastavení Křížové cesty, zatímco to XIII. je před kaplí Matky Bolestné. Adamova kaple Ježíš odvětil a řekl: Ty, blažený, můj drahý Bartoloměji, když jsi viděl toto tajemství; nyní ti zvěstuji vše, nač se mě zeptáš. Když jsem totiž zmizel z kříže, sestoupil jsem do pekel, abych odtud vyvedl Adama a všechny, kdo byli s ním, na prosbu archanděla Michaela (apokryfní Bartolomějovo evangelium). 14

15 Pod Kalvárii se nachází jedna z nejstarších kaplí baziliky zasvěcená Adamovi, praotci lidstva. V absidě je vidět trhlina ve skále, způsobená podle prvotní křesťanské tradice zemětřesením, k němuž došlo ve chvíli Ježíšovy smrti. Trhlina tak dovolila, aby Kristova krev skanula na Adama, který zde měl být pohřben, a vykoupila ho. Podle prvních křesťanů to měl být i původ názvu Golgota: místo lebky. Tradice inspirovala ikonografii o ukřižování, která klade k patě kříže lebku, potůček krve a často Starobylé tradice jsou spojeny rovněž s místy kaplí, které se nacházejí podél východní chodby: vyjdeme-li z Adamovy kaple ke Kristovu vězení, máme před sebou kapli sloupu výčitek (místo Ježíšova bičování), Rozdělení šatů a kapli sv. Longína. Vstoupíme-li do malé místnosti Vězení procházíme portálem vyzdobeným křižáckými hlavicemi, které zobrazují nezvyklou verzi Daniela v jámě lvové. Kámen pomazání Tito jej pečlivě zavinuli spolu s vonnými bylinami a myrhou, do nového lněného plátna, které ještě pro nikoho nebylo použito (apokryfní Gamalielovo evangelium). V átriu baziliky je umístěn Kámen pomazání, na památku Nikodéma a Josefa z Arimatie, kteří připravili Ježíšovo tělo k pohřbu. Kámen je velmi uctíván ortodoxními, ozdoben svícny a lucernami. Událost připomíná mozaika uprostřed. Kámen pomazání, u vstupu do baziliky, poprvé zmiňuje poutník Ricoldo da Mantecroce v roce Podle evangelií některé ženy sledovaly dění zpovzdálí: památka tří Marii je zvěčněna v kapli zbudované nad kruhovým kamenem, nedaleko kamene pomazání. 15

16 Hrob, který uchovával Ježíšovo tělo a který byl zaplaven světlem Kristova zmrtvýchvstání je srdcem nejen celé baziliky, ale celého křesťanského světa, jenž po staletí odpovídá na výzvu anděla: Nebojte se! Vím, že hledáte ukřižovaného Ježíše. Není zde. Byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte a podívejte se na to místo, kam byl položen (Mt 28,5-6). Vstoupíme-li do baziliky, po levé straně se dojde k Anastasis, Konstantinově rotundě s kaplí Svatého hrobu - zakončenou kopulí a zrestaurovanou a slavnostně v roce 1997 otevřenou, - uprostřed. ROTUNDA neboli ANASTASIS Prvního dne v týdnu pak časně ráno přišly ženy ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly (Lk 24, 1-2). Rotunda, zvaná Anastasis (vzkříšení) ke obklopena impozantní římskou stavbou, v níž se ve třech podlažích střídají pilastry a skupiny sloupů a velkých oken. Bohužel, v průběhu staletí a restaurování přišla okna o přímý sluneční svit a chrámová galerie byla rozdělena mezipatrem na dvě patra. Při posledním restaurování bylo obnoveno 12 sloupů spodního sloupořadí dle původního uspořádání. Dva sloupy v blízkosti oltáře Marie Magdalény tvořila pravděpodobně jeden sloup prvotního Konstantinova komplexu a nebo již Hadriánova chrámu. Restaurování kopule byla zakončeno v 90. letech minulého století. 16

17 Stánek Hrobu Josef vzal tělo, zavinul je do čistého plátna a uložil do své nové hrobky, kterou si dal vytesat ve skále (Mt 27,59). Stánek Hrobu, sdílený řeckou ortodoxní, latinskou a arménskou komunitou, zachovává kompozici hrobek doby Ježíšovy, tvořených vestibulem, kde se pomazávalo tělo a ukládalo do plátna a pohřební místnosti. V roce 1808 tu vypukl ničivý požár a dnešní stánek byl zbudován v roce 1810 řeckou ortodoxní komunitou. Stánek má rovnou střechu s cibulovitou sloupy nesenou kopulí moskevského typu uprostřed; boční stěny jsou vyzdobeny řeckými nápisy, které vyzývají věřící a národy, aby oslavovaly Zmrtvýchvstalého Krista. Kaple Anděla Vešly do hrobky a uviděly tam na pravé straně sedět mladého muže oděného bílým rouchem a zděsily se (Mk 16,5). Po vstupu do stánku staneme ve vestibulu, zvaném kaple Anděla, na památku mladého muže oděného do bílého roucha, kterého ženy viděly, jak sedí na hrobě ráno po sobotě a od něhož slyšely zvěst o zmrtvýchvstání. Maličká světnice, dlouhá asi 3,50 metru a široká kolem 4 metrů, je vyzdobena sochařskými panely z bílého mramoru, sloupy a pilíři. Uprostřed je podstavec s fragmentem skály, která uzavírala vchod do hrobky, kámen, který se celý uchovával uvnitř baziliky až do jejího zničení v roce

18 Hrobka Neděste se! Hledáte Ježíše Nazaretského, který byl ukřižován? Byl vzkříšen, tady není. Toto je místo, kam ho položili (Mk 16,6). Nízký portál z bílého mramoru zdobený reliéfem zmrtvýchvstání, strávený dotýkáním věřících, vede do maličkého a skromného prostoru, kde se napravo nachází mramorová deska pokrývající plochu původní skály, na kterou bylo položeno Ježíšovo tělo. Prostor je pokryt deskami z bílého mramoru a pilíři z červeného mramoru. Nad deskou je několik obrazů a basreliéfů zarámovaných ve stříbře, představujících triumf Krista Zmrtvýchvstalého, který vystupuje z hrobu. Z otevřeného stropu splývá 43 votivních luceren, náležejících komunitám, které střeží Svatý hrob. Hrob Josefa z Arimatie Jeden člen velerady, jmenoval se Josef, ušlechtilý a spravedlivý člověk on nesouhlasil s jejich rozhodnutím a jednáním z judského města Arimatie, který také očekával Boží království (Lk 23,50-51). Vstoupíme-li do místnosti, nacházející se na západě mezi pilíři Rotundy, všimneme si temného a neudržovaného prostoru. Je to tzv. syrská kaple, komunity, která přišla o různá práva na interiér baziliky. Tento spor o práva syrských a arménských na vlastnictví prostoru vedl k jeho úpadku. Malý průchod ve zdi uchovává hrob Josefa z Arimatie: dle tradice poté, co Ježíšovi poskytl svůj hrob a nechtěl pak být sám v témže hrobě pohřben. 18

19 To, co se událo časně zrána prvního dne po sobotě, se muselo odehrát v této zahradě, kde se nacházel hrob, darovaný Josefem z Arimatie, aby do něj uložili Ježíšovo těl Prostor severně od Rotundy zahrnuje evangelijní památku zvěsti o zmrtvýchvstání. Prvními svědky této zvěsti byly podle synoptických evangelií ženy, které se odebraly ke hrobu, aby pomazaly Ježíšovo tělo. A našly kámen odvalený a anděla v oslnivém rouchu, který jim řekl: Není zde, byl vzkříšen. Maria z Magdaly - jak vypráví evangelista Jan - byla první, kdo se setkal se vzkříšeným Ježíšem, který ještě nevystoupil k Otci, ta, které svěřil úkol oznámit zmrtvýchvstání. Projdeme-li sloupořadím Rotundy, vstoupíme do prostoru náležejícího františkánům. Oltář napravo je zasvěcen právě Marii z Magdaly. Kaple Marie Magdalény Ježíš jí řekl: Maria! Ona se k němu obrátil a zvolala: Rabbuni! to je hebrejsky a znamená to mistře. (Jan 20,17). Kaple, náležející latinským, je zasvěcena setkání Magdalény s Ježíšem, jak nám o něm podává zprávu Janovo evangelium. Nad oltářem se nachází moderní bronzový odlitek, znázorňující setkání Magdalény se svým mistrem vytvořil je františkánský umělec Andrea Martini. 19

20 Kaple zjevení Ježíše své Matce Tehdy Ježíš řekl Marii: Prolila jsi dosti slz. Ten, který byl ukřižován, žije a mluví s tebou a tvoje útěchou je právě ten, jehož hledáš, ten, jenž je oděn v nebeský purpur. Ten, jehož hrob hledáš je tím, který rozlomil bronzové brány a osvobodil vězně pekel (apokryfní Gamalielovo evangelium). Nazývá se kaple Nejsvětější Svátosti nebo kaple Zjevení Ježíše své Matce a připomíná událost o níž se vypráví v apokryfu Kniha apoštola Bartoloměje o Kristově vzkříšení. Napravo od oltáře se nachází sloup bičování, zlomek sloupu z červeného porfýru, po staletí uctívaný latinskými věřícími Jeruzaléma u večeřadla a přenesený na toto místo v roce 1553 otcem kustódem Bonifácem Ragusou. Oblouky Panny Marie Když se rozbřeskl den, zatímco její srdce bylo zdrcené a zarmoucené, zprava od vstupu pronikla u hrobu vůně: zdálo se jako by se šířila vůně stromu života. Panna se obrátila spatřila Boha oděného do nádherného purpurového roucha nebes. Říká jí: Ženo, proč pláčeš a tak smutně lkáš nad hrobem, kde není žádný mrtvý (apokryfní Gamalielovo evangelium). Kráčeje chodbou, pozorujeme proměny jak šla staletí. Od základů, sahajících k původní Konstantinově bazilice se oddělují byzantské sloupy a pilíře křižácké příčné lodi. Na zdech si lze všimnout otvorů na zavěšení barevných mramorů, které kdysi zdobily baziliku. Pětice sloupů, odlišná od jiných, menších a neopracovaných, tvoří tzv. Oblouky Panny Marie, které připomínají návštěvy Matky u Synova hrobu. Tuto památku uchovávali jako věrohodnou už křižáci, proto stůj co stůj chtěli tuto jedinou část Konstantinova trojportálu uchovat. Na konci chodby se dojde k prosté kapli, kterou tradice sahající do 9. století nazývá Kristovým vězením. Její podlaha je z dob Konstantinových. 20

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých! Vzkříšení Téma Kristus vstal z mrtvých! Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu. Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení. Potřeby

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě

Poučení o Novém zákoně a jeho hlavních částech Ukázka z Listů apoštola Pavla Fotografie z křížové cesty a Baziliky božího hrobu v dnešním Jeruzalémě Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot20 Vypracoval(a),

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Dějepis Sada:

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv

ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv ukázky textů obrazová příloha III/2-CJ1/1.4/Šv 1. Opakování 2. Nový zákon obecná charakteristika 3. Evangelia 4. Epištoly 5. Zjevení Janovo 6. Použitá literatura a zdroje Co již víme o Bibli? základní

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková

Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Sochařský cyklus Bolestného růžence v Olomouci Iva Orálková Celkový pohled na současné umístění Bolestného růžence při kostele sv. Michala v Olomouci Socha Krista na Hoře Olivetské, socha Bolestného Krista,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

13. JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ

13. JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ 13. JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ Počet setkání: podle potřeby (pokud děti zvládly porozumět tématům, kterým jsme se věnovali před Velikonocemi, mělo by stačit jedno setkání). Doporučené období: bezprostředně po

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice

např. židovský pesach -> kř. velikonoce; den slunce -> kř. neděle; svátek zimního slunovratu -> vánoce; šavuot -> letnice Křesťanské svátky a církevní rok V obecném smyslu jsou křesťanské svátky dny, v nichž se na rozdíl od všedních dnů prokazuje zvláštní úcta k Bohu 1. svátek - neděle Každý křesťanský svátek připomíná různé

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku

Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Opakova ní Na co navazujeme z prave ku a starove ku Vývoj lidstva několik milionů let Vyrábění nástrojů, umění Víra v posmrtný život Ve 4. století př. n. l. příchod Keltů na naše území (oppida, železné

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

KONSTANTIN A METODĚJ

KONSTANTIN A METODĚJ VY_32_INOVACE_05_Konstantin a Metoděj KONSTANTIN A METODĚJ Použité zdroje : PhDr. Harna Josef, CSc. a kolektiv: Vlastivěda Obrazy ze starších českých dějin, Alter 1996 http://www.filaso.cz/katalog-znamky/889/1969-archeologicke-objevy-na-morave-a-na-slovensku

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky

starší žáci PoznejBibli 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: biblické příběhy pro starší žáky Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Petrův život - Příklad lásky PŘEČTI SI: KLÍČOVÝ VERŠ: A4 Bětka byla

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael.

Judaista spíše odborník na judaismus, obor judaistika. Nutno odlišit Izrael jako biblický a historický Boží lid od novodobého státu Izrael. Judaismus Důležité výrazy k judaismu Podle biblického vyprávění 12 kmenů izraelského lidu, kmen Juda (s částí kmene Lévi) přežil babylonské zajetí a reprezentuje Izrael; judaismus od kmene Judovců, české

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ

ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ ,_.?-.1. ". ul sequamini vestigia eius. (t Pe 2, 21.) ŽIVOT KRISTA PÁNA PODLE ČTYŘ EVANGELIÍ Náčrty rozjímání pro kněze. Svazek V. UMUČENÍ A OSLAVENÍ KRISTA PÁNA. Napsal Th. Dr. BOHUMIL SPÁČIL T. J., profesor

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Davidova (Betlémská) hvězda

Davidova (Betlémská) hvězda Davidova (Betlémská) hvězda P.A.Semi, 2014-02-12 Seskupení planet do Davidovy hvězdy se čas od času stává... Uvádíme zde nejvýraznější výskyty v antickém období, s centrem na Zemi nebo na Slunci, řazené

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena:

mladší žáci PoznejBibli / 6 / 4 O: Jak se jmenovali dva rybáři? p a O O: Co Ježíš řekl dvěma rybářům? Doplň chybějící písmena: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Pán Ježíš povolává Petra Máš nějakého nejlepšího přítele? Ježíš věděl, že

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky.

Rozkládá se podél Středozemního moře a sousedí s Libanonem, Sýrií, Jordánskem a Egyptem. Leží ve styčném bodě tří kontinentů: Evropy, Asie a Afriky. Izrael 1 Oficiální název státu Stát Izrael Medinat Jisrael (hebrejsky) Daulat Isrá íl (arabsky) State of Israel (anglicky) 2 Rozloha 20 770 km2 v hranicích do r 1967 22 145 km2 včetně Golanských výšin

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA

KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA KULTURA STAROVĚKÉHO ŘÍMA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_28_19 Tématický celek: Umění a kultura Autor: Miroslav

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně

IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně IX/7 Tobias Lindner ( 1611) Sochy z hlavního oltáře zámecké kaple v Krásném Březně 1605 mramor, pískovec, alabastr se zbytky polychromie Zámecká kaple (později kostel sv. Floriána) v Krásném Březně (Ústí

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII

RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII RENESANCE ZROZENÍ V ITÁLII 1 NÁZEV RENESANCE - znovuzrození antického umění v západní Evropě 15. a 16. století. Změny ve společnosti. Rozvoj obchodu, měst a řemesel. Zájem vzdělané elity o antickou kulturu,

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012

VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE 4. TŘÍDA Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/6_338 11. 3. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace s počátky Velkomoravské říše a jejími panovníky Prezentace slouží k názornému výkladu

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Mgr. Hana Zimová a Anna Nováková. Nový začátek (New start) CZ.1.07/1.4.00/21.1409 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY

JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY 1 JEŽÍŠ KRISTUS BYL POČAT Z DUCHA SVATÉHO A NARODIL SE Z MARIE PANNY Úvodem Jsem si vědom potíží při hledání odpovědi na pravdy naši víry Potíže, jaké pociťovali mnozí Ježíšovi současníci, zůstávají nadále

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem

Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem Chrám sv. Barbory v Kutné Hoře -konference o obnově a restaurování chrámu s doprovodným programem ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2012 ÚVOD Chrám svaté Barbory, který je prohlášen národní kulturní památkou a je spolu

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N

nemluví trvat. Bůh Boží, spolu přechodu do věčného 11/2014 R N Slovo kněze Písmo svaté Několik Koncilů potvrdilo, že Písmo svaté, je sepsané pod vnuknutím Ducha svatého a Bůh je jeho autorem. Pán Ježíš mluvil, že písmo se musí naplnit i trvat. Bůh nemluví do větru

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5)

CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM. Památky Slaného a Slánska (5) CHRÁM SV. GOTHARDA VE SLANÉM Památky Slaného a Slánska (5) Památky Slaného a Slánska (5) rám svatého Gotharda ve Slaném je bezesporu jednou Ch z předních památek gotické architektury v kraji. Přesto zůstává

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. ZAKROUŽKUJTE SPRÁVNOU ODPOVĚĎ a) Do jakého podnebného pásu patří Česká republika? A) tropického B) mírného C) subtropického b) Které pohoří z dvojice Šumava, Alpy je starší?

Více

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň)

září 2013 Světová a česká literatura od starověku po 18. století 4. ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci

Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Možný vliv náboženského vyznání na demografickou reprodukci Mgr. Daniela Boďová 1 Daniela.Bodova@seznam.cz 2. ročník doktorského studia demografie Úvod Určitý vliv nezměřitelný Ostatní vlivy; individuální

Více