Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh"

Transkript

1 Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh

2 Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh. Jahve Starého zákona je Ježíš Nového. Bez ohledu na to, jak velice byste se o to i pokoušeli, nemůžete dokázat, že jsou tři Bohové. Nicméně na druhé straně je k tomu zapotřebí zjevení Duchem svatým, aby byla poznána pravda, totiž, že On je Jeden. Je k tomu zapotřebí zjevení, abychom viděli, že Jahve Starého zákona je Ježíš Nového. Satan se vetřel do církve a lidi na tuto pravdu zaslepil. A když už jednou byli zaslepeni, netrvalo to dlouho, a Římská církev přestala křtít ve jménu Pána Ježíše Krista. Přiznávám, že je zapotřebí skutečného zjevení od Ducha svatého k porozumění pravdy o Božství v těchto dnech, kdy je Písmo mezi námi tak překrouceno. Církev vítězů a přemožitelů je však postavena na zjevení; proto můžeme očekávat, že nám Bůh svoji pravdu zjeví. Co se vodního křtu týče, tady teď opravdu nepotřebujeme žádné zjevení, protože ono je rovnou zde a hledí vám přímo do očí. Myslíte, že by bylo možné, aby apoštolové, byť i jen na jednu minutu, upustili od přímého rozkazu Božího, křtít ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého, a byli by tak nalezeni v úmyslné neposlušnosti? Znali to Jméno, a proto neexistuje jediné místo v Písmu, kde by křtili jinak než ve jménu Ježíše Krista. Zdravý lidský rozum vám přece musí říci, že kniha Skutků je církev

3 v akci; a jestliže tímto způsobem křtili, pak je to ta správná cesta, jak má být křtěno. Pokud si však myslíte, že je to přísné, co si pak myslíte o tom, že každý, kdo nebyl pokřtěn ve jménu Pána Ježíše Krista, musel být pokřtěn ještě jednou? Skutky apoštolů 19:1 6: A když byl Apollos v Korintu, stalo se, že Pavel prošel horními kraji a přišel do Efezu. A když tam našel některé učedníky, řekl jím: Přijali jste Ducha svatého, když jste uvěřili? Ale oni mu řekli: Nikdy jsme ani neslyšeli, že je Duch svatý. Řekl jim: Jak jste tedy pokřtěni? A oni řekli: Janovým křtem. Pavel tedy řekl: Jistě, Jan křtil křtem pokání a říkal lidem, aby uvěřili v Toho, který měl přijít po něm, to je v Krista Ježíše. Když to tedy uslyšeli, byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, sestoupil na ně Duch svatý, a oni mluvili jazyky a prorokovali. Tady to je! Tito dobří lidé v Efezu slyšeli o přicházejícím Mesiáši. Jan o Něm kázal. Byli pokřtěni k pokání z hříchů; ve víře vyhlíželi po Ježíši. Avšak nyní byla doba ohlédnout se zpět na Ježíše a dát se pokřtít na odpuštění hříchů. Byl čas, aby přijali Ducha svatého. A když byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše Krista, vkládal na ně Pavel ruce a Duch svatý na ně sestoupil. Ó, ti vzácní lidé v Efezu byli řádnými lidimi, a pokud někde někdo měl to právo mít pocit jistoty, pak to byli oni. Všimněte si, jak daleko došli. Oni prošli celou cestu, až byli hotovi přijmout přicházejícího Mesiáše. Byli na Něho připraveni. Ale nevidíte, že i vzhledem k tomu všemu Jej minuli? On přišel a odešel. Bylo zapotřebí, aby byli pokřtěni ve jménu Pána Ježíše Krista. Potřebovali být naplněni Duchen svatým. Jestliže jste pokřtěni ve jménu Pána Ježíše Krista, naplní vás Bůh svým Duchem. To je Slovo. Skutky 19:6 -

4 to, co jsme četli, bylo vyplněním Skutků 2:38: Pokání čiňte, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů, a přijmete dar Ducha svatého. Hleďte, Pavel řekl skrze Ducha svatého přesně totéž, co řekl Petr skrze Ducha svatého. A co bylo řečeno, nemůže být změněno. Musí to zůstat od Letnic až ke křtu posledního vyvoleného stejné. Galatským 1:8: Ale kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet. Tedy, někteří z vás jednotářů, křtí nesprávně. Vy křtíte k obnovení, jako kdybyste tím ponořením do vody mohli být spaseni. Obnovení nepřichází vodou, ale je to dílo Ducha. Muž, který z Ducha svatého přikázal: Čiňte pokání, a pokřti se jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista, neřekl, že voda obnovuje, ale že je to jen důkaz dobrého svědomí vůči Bohu, a to je všechno. 1. Petrova 3:21: Podobným způsobem také nás nyní zachraňuje křest, nikoli odstraněním tělesné špíny, ale dobrého svědomí k Bohu, skrze vzkříšení Ježíše Krista. Já tomu věřím. Pokud má někdo takovouto nesprávnou představu, že by mohlo být historicky dokázáno, že se křest prováděl jinak než ve jménu Ježíše Krista, tomu radím, aby si přečetl církevní dějiny a vyhledal si to sám. Níže uvedený případ je pravdivá zpráva o vodním křtu v Římě v roce 100 po Kristu, zveřejněná v magazínu Time : Diákon zvedl ruku a Publius Decius vstoupil dveřmi ke křtitelnici. Marcus Vasca, obchodník se dřevem, stál až po pás ve vodě. Usmíval se, když se Publius brodil vodou a postavil se vedle něj. Věříš?, zeptal se. Věřím, odpověděl Publius. Věřím, že mé spasení je od Ježíše Krista, který byl ukřižován pod Pontským Pilátem. S Ním jsem zemřel, abych s Ním měl

5 věčný život. Pak ucítil, jak ho silná paže strhla dozadu a ponořila ho do vody. Když se za ním studená voda zavírala, v uších mu zněl Marcusův hlas: Křtím tě ve jménu Pána Ježíše. Až do doby, než se tato pravda ztratila (a nevrátila se až v tomto posledním věku, to znamená od Nicei až na rozhraní tohoto století), křtili ve jménu Pána Ježíše Krista. Ona se nicméně musí znovu vrátit. Satan nemůže zjevení zabránit, pokud je Duch chce dát. Ano, kdyby existovali tři Bohové, pak byste mohli plným právem křtít v Otce a v Syna a v Ducha svatého. Ale zjevení, které bylo Janovi dáno, bylo, že je jeden Bůh a Jeho jméno je PÁN JEŽÍŠ KRISTUS. A křtíte jen v JEDNOHO Boha, Jeho samého. Proto Petr křtil o Letnicích tak, jak křtil. Musel být věrný zjevení, které bylo dáno: Ať tedy ví s jistotou všechen dům Izraele, že Bůh Ho učinil Pánem a Kristem - toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali. To je On: Pán Ježíš Kristus. Pokud je Ježíš zároveň Pánem i Kristem, pak On (Ježíš) je a nemůže být nikým jiným než Otcem, Synem a Duchem svatým v JEDNÉ osobě, zjevené v těle. Není to Bůh ve třech osobách, svatá trojice, ale jeden Bůh, jedna Osoba, se třemi hlavními tituly a třemi úřady, které tyto tituly dokazují. Poslechněte si to ještě jednou. Tentýž Ježíš je zároveň Pán i Kristus. Pán (Otec) a Kristus (Duch svatý) jsou JEŽÍŠ, neboť On (Ježíš) je zároveň Pán i Kristus. Pokud nám toto neukáže zjevení Božství, pak to neudělá nic jiného. Pán není nikdo jiný. Kristus není nikdo jiný. Tento Ježíš je Pán Ježíš Kristus JEDEN BŮH. Filip jednoho dne řekl Ježíšovi: Pane, ukaž nám Otce, a to nám stačí. Ježíš mu odpověděl: Tak dlouhý

6 čas jsem s vámi a nepoznal jsi mne, Filipe? Kdo viděl mne, viděl Otce; jak to, že tedy říkáš: Ukaž nám Otce? Já a Otec jedno jsme. Jednou jsem to citoval a jedna paní řekla: Okamžik, pane Branhame, vy a vaše žena jste také jedno. Řekl jsem: Ne tímto způsobem. Zeptala se: A jak tedy? Řekl jsem jí: Vidíte mne? Ano. A vidíte moji ženu? Ne. Řekl jsem: Tady se jedná o zcela jiný druh jednoty, protože Ježíš řekl, kdo vidí mne, vidí Otce. Prorok řekl, že v čase večera bude světlo. Slova určité písně jsou následující: V čase večera bude světlo, stezku do Slávy najdete určitě na cestě vodního křtu; hle, dnešní světlo - pohřbeni v drahocenném Ježíšově jménu. Mladí a staří, čiňte pokání ze svých hříchů, Duch svatý vejde do vás jistě. Večerní světlo přišlo a je skutečností, že Bůh a Kristus jsou jedno. Před nedávnem jsem mluvil s jedním židovským rabínem. Řekl mi: Vy pohané přece nemůžete Boha rozseknout na tři kusy a dát Jej potom nějakému Židu; nejsme přece tak hloupí. Řekl jsem mu: No, a o to se právě jedná, rabi, my jsme nerozsekli Boha na tři kusy. Věříš přece prorokům, že ano? On řekl: Samozřejmě. Věříš Izaiáši 9:6? O kom to mluvil prorok? O Mesiáši. Řekl jsem: V jakém poměru bude Mesiáš k Bohu?

7 On řekl: Bude Bohem. Řekl jsem: To je správné. Amen. Nemůžete z Boha udělat tři osoby, nebo ho rozložit na tři díly. Žádnému Židu nemůžete říci, že je nějaký Otec, Syn a Duch svatý. Hned by vám řekl, odkud se tato myšlenka vzala. Židé vědí, že toto vyznání bylo ustanoveno na koncilu v Nicei. Není divu, že námi opovrhují jako pohany. Mluvíme o jednom Bohu, který se nemění. Židé v to také věří. Ale církev svého neměnného Boha proměnila z JEDNOHO na TŘI! Světlo se však vrátilo v čase večera. Jak podivuhodné, že tato pravda přišla v době, kdy se Židé vracejí do Palestiny. Bůh a Kristus jsou JEDNO. Ježíš je ZÁROVEŇ PÁNEM I KRISTEM. Jan měl zjevení a tím Zjevením byl JEŽÍŠ; a On se nám tady v Písmu sám představuje - JÁ JSEM ten, který byl, který je a který přichází, ten Všemohoucí. Amen. Pokud se toto zjevení vymyká vašemu chápání, pak hledejte a proste o to Boha. To je jediný způsob, jak je kdy budete moci obdržet. Zjevení musí přijít od Boha, nikdy nepřijde přirozenou lidskou schopností, ale duchovním obdarováním. Můžete se dokonce naučit Písmo nazpaměť, a i když je to obdivuhodné, tím toho nikdy nedosáhnete! Musí to být zjevení od Boha. Písmo říká, že nikdo nemůže říci, Ježíš je Kristus, než jedině skrze Ducha svatého. Musíte obdržet Ducha svatého a potom, jedině pak, vám může Duch dát zjevení, že Ježíš je Kristem, Bohem, Pomazaným. (Výňatek z knihy Výklad sedmi církevních věků)

8 Boží hlas v těchto posledních dnech Pokud máš zájem o Boží Slovo, nebo bys chtěl zdarma zaslat knihy, brožury nebo CD, napiš na adresu: Večerní Světlo Světí 99 Hradec Králové Všestary

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960

PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 PŘIJETÍ ZA SYNA 3. ČÁST kázáno v Jeffersonville 22. 5. 1960 Dobré jitro, jsme rádi, že jsme opět zde, abychom vás pozdravili ve všemohoucím jménu Pána Ježíše. Doufám, že jste měli podivuhodný čas k Jeho

Více

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA

Kenneth E. Hagin. Copyright 1978 RHEMA Bible Church AKA Kenneth Hagin Ministries, Inc. Tulsa, Oklahoma 74 150, USA Kenneth E. Hagin VEDENÍ DUCHEM BOŽÍM Přeloženo z anglického originálu "How You Can Be Led By The Spirit of God" / Czech Pro překlad bylo použito amerického vydání How You Can Be Led By The Spirit Of God

Více

Když Bůh chodil po zemi.

Když Bůh chodil po zemi. Knihovna Božího Království * svazek 2012/1 Rick Joyner Když Bůh chodil po zemi. Vydáno anglicky 2007 Zkratky knih Písma: 1-5M Jz Sd Rt 1-2S 1-2Kr 1-2Pa Eš Ne Er Jb Ž Př Kz Ps Iz Jr Pl El Dn Oz Jl Am Aš

Více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A VSTUPNÍ ANTIFONA Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Nebo: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Uvedení do bohoslužby

Více

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1

VÝKŘIK NOUZE. Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA. Výkřik nouze 1 VÝKŘIK NOUZE Kázáno Williamem Marrionem Branhamem 1. září 1963 večer v Jeffersonville, Indiána, USA Zůstaneme stát, zatímco skloníme své hlavy k modlitbě. Pane Ježíši, věříme, neboť Tys řekl, že máme věřit.

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Březen 1993

OBĚŽNÝ DOPIS Březen 1993 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Březen 1993 Co nejsrdečněji Vás všechny zdravím Slovem z ep. Římanům 1:1 7:,, totiž o Ježíši Kristu, Pánu našem, skrze něhož jsme

Více

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015

OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Ježíš Kristus včera i dnes tentýž jest, i na věky. (Žid.13:8) OBĚŽNÝ DOPIS Duben 2015 Velice srdečně zdravím všechny bratry a sestry na celém světě ve jménu Pána Ježíše Krista slovem s Žid.9:28: Tak i

Více

ČASOVÉ NEBEZPEČNÍ. CECIL ducille. (Hudson, New York, září 1977)

ČASOVÉ NEBEZPEČNÍ. CECIL ducille. (Hudson, New York, září 1977) ČASOVÉ NEBEZPEČNÍ CECIL ducille (Hudson, New York, září 1977) Halelujah. Ano, kážu již téměř 30 let a viděl jsem mnohé Je to jedna z nepodivnějších věcí v mé službě. Viděl jsem mnohé, kteří se vyučili

Více

pravda nebo klam? E. Frank

pravda nebo klam? E. Frank pravda nebo klam? E. Frank Page 1 of 89 PŘEDMLUVA Na základě zřetelně se rýsující a vzájemně se prolínající náboženské a politické situace v Evropě, nabývající světového významu, vidím jako nutnost psát

Více

Mistrovské dílo v Jeffersonville 5. 7. 1964 Skloňme hlavy k modlitbě. Zatímco máme před Bohem skloněné hlavy i svá srdce, chci se zeptat, jak mnozí z

Mistrovské dílo v Jeffersonville 5. 7. 1964 Skloňme hlavy k modlitbě. Zatímco máme před Bohem skloněné hlavy i svá srdce, chci se zeptat, jak mnozí z Mistrovské dílo v Jeffersonville 5. 7. 1964 Skloňme hlavy k modlitbě. Zatímco máme před Bohem skloněné hlavy i svá srdce, chci se zeptat, jak mnozí z vás mají potřebu, kterou mám vzpomenout před Bohem.

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA

KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA LEKCE 3 KRISTUS: VIDITELNÉ VYJÁDŘENÍ NEVIDITELNÉHO BOHA "Je to celý táta." Užjsi někdy slyšel, jak to někdo prohlásilo malém chlapci? Někdy se tážeme sami sebe: "V čem jsou si ti dva vlastně podobni?"

Více

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a

trnovou korunu, bolest a rány, chápe to jako jeho vlastní volbu. Zeitan mu přece vyprávěl z Izaiášovy knihy o trpícím služebníkovi, nejchudším a KŘÍŽ A SVĚTLO Dav nepřestává křičet. Realita je víc než krutá: Dysmas je ukřižován a umírá. Dívá se na lidi okolo. Slyší dav, jak se mu vysmívá, ale ještě více než jemu posmívá se jakémusi židovskému králi.

Více

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965

STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 STYDĚT SE ZA NĚHO Kázáno v Jeffersonville v USA 11. července 1965 Page 1 of 19 WILLIAM MARRION BRANHAM Stydět se za Něho kázáno v Jeffersonville 11.7.1965 Protože tam bylo povstání, nemohl jsem kázat.

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý... Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Prázdniny / 2012 Sloupek 2 Ježíš se vrátil v moci Ducha do Galileje a pověst o něm

Více

Studujeme společně. Mark Finley

Studujeme společně. Mark Finley Studujeme společně Mark Finley Název a logo Advent-Orion je ochranná známka, která je zapsána do rejstříku ochranných známek Úřadu průmyslového vlastnictví pod číslem zápisu 198705. ISBN 80-7172-780-6

Více

Ježíš v evangeliu podle Marka

Ježíš v evangeliu podle Marka Ježíš v evangeliu podle Marka Komentář k Markovu evangeliu pro maminky s miminky, Vršovice 20011-12 Jozef Nagy Předběžné úvahy Slovo evangelium znamená v češtině radostná zvěst. Stejným slovem jsou označovány

Více

Naše zkušenost s adventismem

Naše zkušenost s adventismem Naše zkušenost s adventismem Adventisty sedmého dne jsme s manželem byli téměř jedenáct let. Když jsme se s manželem poznali, začínala jsem právě dálkově studovat na Teologickém semináři CASD. Tam se mnou

Více

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles

Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles Díl první : Lidé - Smlouvy Díl druhý : Lidé - Cesty Anthony E. Gilles ÚVOD 1.SVĚDEK DOBY SKUTKŮ APOŠTOLSKÝCH Skutky apoštolské Skutky a prvotní kérygma Prameny Nového zákona Lukášovo poselství ve Skutcích

Více

O DUŠI 98 ŘÍJEN 2008 OBSAH. ZÁPAS Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj! DUCHOVNÍ CHUDOBA. http://www.reformace.cz nebo http://www.hcjb.cz

O DUŠI 98 ŘÍJEN 2008 OBSAH. ZÁPAS Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj! DUCHOVNÍ CHUDOBA. http://www.reformace.cz nebo http://www.hcjb.cz ZÁPAS Půjčuj, rozmnožuj, rozšiřuj! O DUŠI 98 ŘÍJEN 2008 Sola Scriptura Jedině Písmo Sola Gratia Jedině Milostí Solus Christus Jedině Kristus Sola Fide Jedině Vírou Soli Deo Gloria Jedině Bohu Sláva OBSAH

Více

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL

DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL DUCHOVNÍ OBLAST A NAŠE MYSL CECIL ducille (Únor 1975) Dnes bych chtěl promluvit o duchovní oblasti. My lidé jsme ze dvou třetin duchovní a z jedné třetiny tělesné povahy, přesto má tato jedna třetina tendenci

Více

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele

Trinitářské vyznání víry není vyznání Ježíše Krista, našeho Pána a spasitele Jediný Bůh S abstraktní ideou trojjediného Boha jsem se nikdy úplně neztotožnil a nenalézám pro ni v Bibli dostatečnou podporu. Vždy mi připadalo nanejvýš podezřelé, že v Bibli není nikde idea trojjediného

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Existuje spravedlnost?

Existuje spravedlnost? Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Radim Passer 25 25. Radim Passer Existuje spravedlnost? Boží mlýny melou pomalu, ale jistě Hezký dobrý večer i dnes vám všem a milost a pokoj

Více

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk.

čteme: Přijmete ale moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. (Sk. Deset dnů v horní místnosti Mark A. Finley Obsah: 1. den Vážné prosby 2. den Hlubší víra 3. den Pokání vycházející ze srdce 4. den Čestné a upřímné vyznání 5. den Laskavé a jednotné společenství 6. den

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška

HOMILIE 2012. Římskokatolická farnost Veverská Bítýška HOMILIE 2012 Římskokatolická farnost Veverská Bítýška Výběr homilií z roku 2012 Homilie 2012 Obsah Půjdu hledat jeho skutečnou tvář... 4 Stojím tam s tebou, abys to všechno zvládl... 5 Bůh přichází nenápadně...

Více

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6

John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 John Stott Basic Christianity (Základ křesťanství) ISBN-10: 0-8308-3403-6 Stručné výpisky OBSAH Část první osoba Ježíš Krista 1. Správný přístup...3 1.1 Bůh jednal...3 1.2 Reakce lidí...3 2. Co Kristus

Více

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo?

Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? 2.Přednáška - Je Bible věrohodná? Úvod Je rozumné věřit, že Bible je Boží Slovo? Představte si, že Vám někdo přinese nějakou knihu a řekne Vám, že její originál byl napsán různými jazyky různými lidmi,

Více