MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: / Číslo jednací: OŽP-ČJ/ /MOU Spisová značka: OŽP/ /MOU Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/ V Brně dne: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA V souladu s ustanovením 115 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů se tato písemnost doručuje formou veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu 15 dnů musí být tato písemnost vyvěšena na úřední desce na místě obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: ROZHODNUTÍ Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), jako speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), místně příslušný správní orgán podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), účastníkovi řízení ( 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ I. vydává podle ustanovení 15 odst. 1, 3 a 4 vodního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla Šlapanicko posílení skupinového vodovodu, I. etapa, katastrální území Horákov, Ochoz u Brna, Mokrá u Brna, Tvarožná a Jiříkovice,

2 v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, v obci Mokrá Horákov, na katastrálním území Horákov, na pozemcích p. č. KN 783, 785, 786, 793/1, 794, 795, 796/1, 828, 829, na katastrálním území Mokrá u Brna, na pozemcích p. č. KN 211/1, 212/2, 213/1, 213/14, 213/16, 213/17, 214/1, 215/1, 216, 217, 218, 376/1, 453/7, 491/1, 491/2, 492/1, 497, 510/1, 513/6, 513/9, 513/10, 513/11, 514/8, 610/2, 610/124, 610/129, 610/148, 610/182, 610/70, 610/71, 632/1, 632/2, 632/3, 775/1, 782, 784/1, 786/28, 787/1, 787/7, 788/32, 788/33, 788/38, 788/41, 788/47, 788/51, 790/1, 790/3, 790/13, 790/16, 831/1, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, 834/10, 946/1, 946/2, 951/1, 952/1, 952/2, 980/1, 980/2, 980/4, 980/5, 980/6, 980/7, 980/8, 980/9, 980/10, 980/11, 980/12, 980/13, 980/14, 985/1, 985/3, 988, 989, 990/1, 990/2, 996, 1001, 1002/1, 1002/8, 1004/1, v obci Ochoz u Brna, na katastrálním území Ochoz u Brna, na pozemcích p. č. KN 1465, 1496/1, 1496/2, 1494, v obci Tvarožná, na katastrálním území Tvarožná, na pozemcích p. č. KN 530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5, 530/6, 530/11, 791/22, 791/23, 796/2, 804, 809/16, 810, 811/1, 819/158, 819/159, 823, 826/62, 831, 832, 902, 1015, 1036, 1040/2, 1043/3, 1046/2, 1050, 1051/16, 1052/1, 1053/1, 1053/7, 1054, 1055, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/9, 1076/10, 1076/11, 1076/33, 1076/34, 1076/35, 1076/36, 1076/37, 1076/38, 1076/40, 1076/42, 1076/43, 1076/46, 1076/47, 1076/48, 1076/49, 1076/50, 1076/51, 1076/52, 1076/53, 1076/54, 1076/55, 1076/56, 1076/57, 1076/58, 1076/59, 1076/60, 1076/61, 1076/62, 1076/63, 1076/64, 1076/65, 1076/66, 1076/67, 1076/68, 1076/69, 1076/70, 1076/71, 1076/72, 1076/73, 1076/74, 1076/75, 1082/3, 1082/7, 1082/9, 1082/12, 1082/53, 1082/67, 1082/83, 1082/85, 1082/86, 1082/87, 1082/88, 1082/90, 1122, 1123/2, 1124, 1126, 1135/3, 1138, 1144, 1145/1, 1172/5, 1175/2, 1176/2, 1176/7, v obci Jiříkovice, na katastrálním území Jiříkovice, na pozemcích p. č. KN 445/1, 472/4, 472/7, 472/8, 472/20, 472/32, 472/56, 472/57, 472/80, 472/81, 472/82, 472/83, 472/84, 472/85, 472/86, 472/87, 472/88, 472/89, 472/90, 472/91, 472/92, 472/93, 472/94, 472/95, 472/96, 472/97, 472/98, 472/99, 472/100, 472/101, 472/102, 472/103, 472/104, 472/105, 472/106, 472/107, 472/109, 472/110, 472/111, 472/112, 472/113, 472/114, 472/115, 472/116, 472/117, 472/118, 472/119, 472/120, 472/121, 472/122, 472/124, 472/125, 472/126, 472/127, 472/128, 472/129, 472/130, 489/9, 513, 514, významný vodní tok Říčka, drobný vodní tok Roketnice, drobný vodní tok Tvaroženský potok, č. h. p , , , Základní údaje o povolované stavbě: 1. účel vodního díla odvádění dešťových vod do koryta vodního toku 2. druh vodního díla: stavba vodovodních řadů a vodojemu ust. 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona 3. členění vodního díla na stavební objekty a popis vodní díla: SO 01 Úpravy zdroje Říčky I (bude provedena demolice nadzemní části čerpací stanice, rekonstrukce vrtů a stavba výklenku ve svahu pro pítko, provede se nové oplocení) SO 02 Výtlačný řad Říčky (dl. 694 m materiál PE 100 RC DN 160 x 9,5; propojovací potrubí, odbočky dl. 18 m) SO 03 Výtlačný řad Mokrá (dl. 897 m materiál TLT DN 200) SO 04 Přerušovací VDJ Myslivna (drobné stavební úpravy spojené s novým přirozeným odvětráváním armaturní komory a výměna trubního vedení) SO 05 Přívodný řad Mokrá (dl m materiál TLT DN 250; úsek dl. 32 m v km 0,834 0,866 proveden bezvýkopovou technologií) SO 06 VDJ Mokrá (oba stávající vodojemy se zdemolují, nový vodojem bude postaven na místě stávajícího, bude vybudována dvoupodlažní armaturní komora a dvě akumulační nádrže o objemu vody 2 x m 3, výška vody v nádržích bude 5 m, nádrže budou tvořit pravidelný osmiúhelník) 2

3 SO 07 Přívodný řad Sivice (dl m materiál TLT DN 200 a dl. 264 m materiál TLT DN 150; propojovací potrubí, odbočky dl. 10 m) SO 08 Přívodný řad Tvarožná (dl m materiál TLT DN 200; propojovací potrubí, odbočky dl. 7 m) SO 09 Přívodný řad Jiříkovice (řad I dl m materiál TLT DN 200; úsek dl. 8 m v km 1,1215 1,1295 proveden bezvýkopovou technologií; řad II dl m materiál TLT DN 200; propojovací potrubí, odbočky dl. 5 m) SO 10 Zásobní řad Mokrá (dl. 527 m materiál TLT DN 150; řad Z1 dl. 175 m materiál PE 100 RC DN 160 x 9,5; řad Z2 dl. 130 m materiál PE 100 DN 63 x 5,8; propojovací potrubí, odbočky dl. 102 m) SO 11 Úpravy ve VDJ Jiříkovice (bude provedena lokální sanace železobetonových konstrukcí nádrže, úpravami ve vodojemu se změní jeho funkce nově bude plnit funkci armaturní šachty) SO 12 Opravy zpevněných komunikací (oprava stávající komunikace lesní cesty po vybudování vodovodu dl. 440 m) SO 13 Rušení nepotřebných objektů (potrubí odstavená z provozu, vodárenské objekty, vzdušníky, kalosvody, armaturní šachty) II. stanovuje podmínky v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhláška ke stavebnímu zákonu ) podmínky pro provedení vodního díla: 1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem ŠLAPANICKO posílení skupinového vodovodu, I. etapa, kterou ověřil Ing. Jan Polášek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT a ověřené ve vodoprávním řízení. 2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemních a podzemních sítí vedené na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení. 3. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení 7 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 4. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám ze stavebních mechanizmů. 5. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami. 6. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 7. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka. 8. Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že 3

4 zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace. 9. Při realizaci stavby musí zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích. 10. V průběhu výstavby bude veškerá vykopaná zemina odvezena na skládku a zásyp potrubí bude prováděn inertním hutnitelným materiálem. 11. V rámci území významného krajinné prvku Tvaroženský potok (VKP) nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP. 12. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být se zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána. 13. Stavebník zajistí, aby veškeré zemní práce byly po realizaci dokonale zahlazeny. 14. Stavebník zvolí takový harmonogram prací, který nezasáhne do přirozené reprodukce živočichů zejména obojživelníků a ptáků (hnízdění). 15. Stavebník zajistí, aby ve stavebních strojích byly použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadla a aby bylo vyloučeno znečištění ropnými látkami. 16. Mimo pozemky na kterých budou realizovány stavební objekty nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na lesních pozemích nesmí být ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nesmí zde být umístěno zařízení staveniště. 17. Před realizací vlastní stavby požádá stavebník odbor ŽP MěÚ Šlapanice o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa a jejich následném omezení ve využití spolu s náležitostmi, které ukládá Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb. 18. Stavebník projedná trasu se všemi vlastníky, případně nájemci (jsou-li předmětné pozemky v užívání zemědělské organizace, SHR apod.), dotčených zemědělských pozemků, opatří žádost jejich souhlasem a dohodne s uživateli pozemků termín prací před zahájením výstavby, aby nedošlo ke škodám na úrodě. 19. Stavebník zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice do hloubky cca 0,30 m (podle aktuálního stavu v místě výkopu) a zúrodnění schopného podorničí (dále jen kulturní vrstvy půdy) z plochy pro dopravní a manipulační pruh, výkop pro uložení potrubí a skládku výkopku a dále podorniční vrstvy (výkopku) s odděleným ukládáním jednotlivých půd. Šíře manipulačního pruhu pro provádění prací celkem je cca 18,00 m, z toho: A otevřený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí 4,00 m - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vpravo cca 4,70 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vpravo za výkopkem - cca 4,70 m B otevřený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí 4,00 m - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vlevo za manipulačním pruhem cca 4,70 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vlevo za výkopkem - cca 4,70 m C pažený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí - 1,00-1,20 m při profilu potrubí mm 4

5 ,10 m při profilu potrubí 80, mm - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vpravo cca 3,60 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vpravo za výkopkem - cca 4,50 m 20. Při zpětné rekultivaci musí stavebník dbát na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení. Před uvedením do původního stavu provede sběr kamení. 21. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF. 22. Celková doba stavby vč. zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení prací, které je možné realizovat ode dne platnosti rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Bude-li překročena uvedená lhůta, je třeba před jejím uplynutím požádat orgán ochrany ZPF o dočasné vynětí půdy ze ZPF. Stavba by měla být prováděna, pokud možno, mimo vegetační období. 23. Ukončení akce stavebník oznámí orgánu ochrany ZPF a zajistí protokolární předání dotčených pozemků vlastníkům (v příp. že nedojde k jejich odkoupení). 24. Ke kolaudaci stavebník předloží doklad o tom, že ve stavebních objektech SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11 byly použity výrobky splňující požadavky 3 vyhlášky č 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění. 25. Ke kolaudaci bude proveden laboratorní rozbor pitné vody z nových vodovodních potrubí stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11 v rozsahu krácený rozbor, jak ej stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 26. Před zprovozněním objektů SO 04 (Přerušovací vodojem Myslivna) a SO 06 (Vodojem Mokrá) je třeba doložit laboratorní vyšetření vzorku vody na výluhy po stagnaci vody ve vodojemu po dobu 24 hodin v rozsahu kráceného rozbor, jak ej stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky rozborů vody budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 27. Ke kolaudačnímu řízení bude po provedeném oplachu nezávadnou vodou a dezinfekci u stavebních objektů SO 04 (Přerušovací vodojem Myslivna) a SO 06 (Vodojem Mokrá) předložen mikrobiologický rozbor vody v rozsahu: koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22 o C, počty kolonií při 36 o C, Escherichia coli a biologický rozbor v rozsahu:živé organismy, počet organismů, abioseston. 28. Koryto vodního toku Říčka a jeho okolí bude po stavbě vráceno do původního tvaru a budou zachovány parametry koryta. 29. Opevnění kamenným záhozem při křížení vodního toku Říčka bude provedeno pouze ve vzdálenosti 1 m na každou stranu od vodovodního potrubí. 30. Při výstavbě budou stromy chráněny před poškozením, na území CHKO nebudou káceny vzrostlé stromy bez předchozí domluvy se Správou CHKO MK. 31. Trvalé deponie zemin budou ukládány na pozemcích mimo CHKO Moravský kras. 32. Stavební práce budu prováděny v období podzimu. 33. Po jednoznačném vytýčení trasy vodovodu bude Správa CHKO informována a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů v této trase si vyhrazuje možnost záchrany a přenosu těchto druhů. 34. Správa CHKO bude informována o době zahájení stavby. 35. Travní směs používána na osetí n území CHKO bude konzultována s pracovníky Správy CHKO MK. 5

6 36. Pro opravu komunikace bude použit pro zpevnění materiál šetrnější k přírodě (např. mechanicky zpevněné kamenivo). 37. Stabilizace dna toků v místech přechodů koryt toků (výtlačný řad Říčky a přívodní řady Sivice a Jiříkovice) požadujeme provést lomovým kamenem vhodné frakce s urovnání svrchního líce štětováním nikoliv betonovými panely. 38. Navržené krytí potrubí v místech podchodů musí být zaměřeno od úrovně pevného dna toků bez případných nánosů. 39. Přímý správce toku (Povodí Moravy s. p., provoz Brno) bude přizván k vytýčení a zahájení stavby, ke kontrole výustních objektů a podchodů koryt jednotlivých toků před dokončením a k dokončení stavby. 40. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby požadujeme předat výkresy skutečných provedení křížení toků potvrzené zhotovitelem. 41. Zahájení stavebních prací stavebník písemně oznámí min. 14 dní předem na lesní správu Bučovice. 42. Po skončení prací budou dotčené lesní pozemky ve správě LS Bučovice uvedeny do původního stavu. (řádné zhutnění, v případě sednutí s dalším dorovnáním). 43. Před započetím stavebních prací bude uzavřena s LČR s. p., lesní správa Černá Hora nájemní smlouva. 44. Předpokládaný termín zahájení prací bude lesní správě Černá Hora min. 1 měsíc předem oznámen. 45. Před zahájením terénních prací bude řádně vytyčena a vyznačena hranice části pozemku odnímatelného plnění funkcí lesa. 46. V rámci stavby nebudou prováděny žádné zásahy do pozemku a lesních porostů nad rámec povoleného odnětí. 47. Lesní cesty používané při stavbě budou uvedeny do původního stavu. Stavebník zajistí, aby zhotovitel používal jen odsouhlasené lesní cesty. 48. Zásyp výkopu v trase zpevněné lesní cesty bude zhutněn po vrstvách. Stavbou nebude snížena únosnost cesty. 49. Termín kolaudace bude oznámen lesní správě Černá Hora. 50. Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy či odpadu. 51. Stavebník ohlásí minimálně 30 dní předem zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR a umožní v prostoru stavby provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV ). Závěrečná zpráva o výsledcích ZAV bude jedním z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 52. Při realizaci stavby zajistí stavebník, aby veškeré stavební práce probíhal mimo prostor dálnice. Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící stavební práce související se stavbou se nebudou pohybovat po dálničních pozemcích a v těsné blízkosti dálniční vozovky. 53. Těleso dálnice (svahy, příkopy, zatravnění a vegetace) a její zařízení nesmí být porušen při stavební činnosti. 54. Zahájení a ukončení stavby nahlásí stavebník na Středisku správy a údržby dálnic č. 6 v Brně-Chrlicích. 55. Stavebník zajistí, aby během výstavby byl zachován průjezdný profil komunikace a aby v rozhledových polích křižovatek nebyly žádné překážky bránící rozhledu (výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení). 56. V odůvodněných případech může stavebník v průběhu stavby nainstalovat bezpečnostní zařízení (zábradlí, svodidla) čl a ČSN Stavebník zajistí, aby při vlastní realizaci nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu (silnice II/430 Brno-Vyškov a III/3833 Mokrá Hostěnice). 6

7 58. Materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění vozovky. 59. Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu. 60. Po ukončení prací bude Správa a údržba silnic přizvaná ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace. 61. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu VTL a NTL plynárenského zařízení bude provedeno jeho vytýčení (žádost bude podána min. 7 dní předem). Vytýčení provede příslušné regionální centrum. 62. Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN , TPG tab Výkopové práce v místech střetu popř. v ochranném pásmu (OP) vysokotlakého plynovodu bude stavebník provádět ručně. 64. V šíři ochranného pásma VTL plynovodu nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. 65. Po dobu výstavby bude zabezpečen VTL plynovod proti mechanickému poškození. 66. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. 67. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 68. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 69. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie). 70. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnost budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 72. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 73. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. 74. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečeno případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 75. Před provedením zásypu výkopu v OP plynárenského zařízení stavebník zajistí kontrolu plynárenského zařízení (min. 5 dní předem). 76. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením musí odpovídat ČSN , ČSN a PNE Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu (OP) nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou Brno. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího pozemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie. 78. Nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení požádá stavebník o jeho vytýčení. 79. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Regionální správa Brno a vytýčení sdělovacích kabelů zajistí Sekundární technologie Brno. 7

8 80. Provádění zemních prací v OP kabelu bude prováděno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů. 81. Veškeré práce s mechanizací, jejich části se za provozu mohou přiblížit k vodičům je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 82. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího 83. Stavebník je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě (POS) započetí činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále jen SEK ). 84. Před započetím zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy podzemního vedení SEK (dle jen PVSEK ) na terénu. 85. Při provádění zemních prací PVSEK v blízkosti je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 86. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky. 87. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. 88. Případné poškození SEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě. 89. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení všech vedení a zařízení dálkových optických kabelů (dále jen DOK-SELF ). Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem. 90. Zařízení DOK-SELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek). 91. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně. 92. Při souběhu s DOK-SELF budou ostatní podzemní sítě položeny min. 0,5 m od DOK- SELF. 93. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF budou tyto sítě položeny min. 0,3 m pod DOK-SELF. 94. O zahájení zemních prací bude firma SELF servis informována 15 dní předem. 95. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození. 96. Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. 97. Před záhozem DOK-SELF bude provedena na místě kontrola, zda není DOK-SELF mechanicky porušen. 98. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné elektronické komunikační sítě (dále jen PV ) je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV, žádost o souhlas bude společnosti SITEL zaslána 3 týdny předem. 99. Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací Nad trasou PV nebudou umísťovány žádná zařízení včetně skladování materiálu, které mohou omezit přístup k PV Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací a před zakrytím PV bude ke kontrole přizván odpovědný zástupce SITEL a o této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. PV nebude překládáno ani jinak upravováno. 8

9 102. Vodovodní armatury budou z tvárné litiny s vnitřní a vnější těžkou protikorozní ochrannou vrstvou Na potrubí je třeba uložit identifikační kovový vodič odpovídající životnosti potrubí Každý lomový bod na trase tvořený koleny, každé křížení a každé odbočení bez šoupěte bude označen osazením Markerů pro možnost vytýčení trasy V objektech, kde je osazeno měření bude ke každému vodoměru osazena montážní vložka pro zjednodušenou montáž při výměně vodoměru V rámci stavby SO 07 Přívodný řad Sivice bude u odbočky pro CEMO odstraněn nadzemní zděný objekt, který již nebude využíván Před zahájením stavebních prací musí být stávající potrubí vytýčeno (po předchozí domluvě s provozem VAS Pozořice), viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací Veškeré manipulace na vodovodní i kanalizační síti, stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS a. s., provoz Pozořice. Zejména se jedná se o práce uvnitř stávajících vodárenských objektů a při přepojování na stávající řady a přípojky Během stavby bude zabezpečena dodávka vody stávajícím odběratelům Poklopy vodárenských armatur musí být spolehlivě osazeny a jejich poloha trvanlivě zajištěna. Výškové osazení poklopů ve zpevněném terénu musí odpovídat niveletě zpevněné plochy Mezi vodovodními zařízeními a kabely bude dodržena ČSN a to jak v souběhu, tak při křížení Pro označení osy potrubí, lomů a polohy armatur je třeba v intravilánu použít orientační tabulky, mimo zastavěné plochy použít označení pomocí kovových sloupků osazených v betonových blocích V dostatečném časovém předstihu budou za přítomnosti pracovníků VAS a. s. provedeny a vyhodnoceny provozní zkoušky všech zařízení. III. ukládá v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky ke stavebnímu zákonu povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu do 10 dnů ode dne zahájení stavby: 1. termín zahájení stavby, 2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. IV. ukládá v souladu s ustanovením 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky ke stavebnímu zákonu povinnost oznámit v dostatečném předstihu (cca 15 dní) vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: 1. provádění tlakové zkoušky vodovodního řadu kontrola pokládky potrubí před záhozem, 2. provádění základové spáry nádrží vodojemu Mokrá, 3. před zásypem nádrží vodojemu Mokrá, 4. provádění zkoušek těsnosti nádrží ve vodojemu Mokrá. 9

10 V. stanovuje v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky ke stavebnímu zákonu termín pro dokončení stavby do VI. stanovuje, v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky ke stavebnímu zákonu že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu; žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. VII. rozhoduje o požadavcích, námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy takto: Požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Účastníci řízení neuplatnili v průběhu správního řízení žádné námitky. Odůvodnění Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí obdržel dne od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Sdružení AQP-API, Palackého třída 12, Brno, IČ (dále jen stavebník ) žádost o stavební povolení k provedení rekonstrukce vodovodních řadů o celkové délce m, výstavbu nového vodojemu Mokrá s AT stanicí a stavební a technologickou rekonstrukci stávajících objektů na katastrálních územích Ochoz u Brna, Mokrá u Brna, Horákov, Tvarožná a Jiříkovice. Jedná se o poměrně rozsáhlém území, a to od údolí významného vodního toku Říčka, přes obec Mokrá Horákov, východním obloukem okolo obce Velatice až k místu severně položenému od Jiříkovic. Oblast dotčená výstavbou, konkrétně mezi zdrojem Říčky I a přerušovacím VDJ Myslivna, se nachází v CHKO Moravský kras. Předmětná stavba bude realizována v kraji Jihomoravském, v okrese Brno-venkov, v obcích Mokrá Horákov, Ochoz u Brna, Tvarožná a Jiříkovice, na pozemcích uvedených ve výrokové části I. předmětného rozhodnutí, významný vodní tok Říčka, drobný vodní tok Roketnice, drobný vodní tok Tvaroženský potok, č. h. p , , , Stavebník předložil projekt pod názvem ŠLAPANICKO posílení skupinového vodovodu, I. etapa, který vypracovala v lednu 2011 pod zakázkovým číslem právnická osoba AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, Brno (ověřeno Ing. Janem Poláškem, 10

11 autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT ), který obsahuje následující stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS): SO 01 Úpravy zdroje Říčky I SO 01.1 Úpravy zdroje Říčky I. SO 01.2 Elektroinstalace SO 01.3 Odpad SO 02 Výtlačný řad Říčky SO 03 Výtlačný řad Mokrá SO 04 Přerušovací VDJ Myslivna SO 04.1 Přerušovací VDJ Myslivna SO 04.2 Elektroinstalace SO 05 Přívodný řad Mokrá SO 05.1 Vodovodní řady SO 05.2 Podchody pod silnicí SO 06 VDJ Mokrá SO 06.1 VDJ Mokrá SO 06.2 Elektroinstalace SO 06.3 Odpad z VDJ SO 07 Přívodný řad Sivice SO 07.1 Vodovodní řady SO 07.2 Podchod pod silnicí SO 08 Přívodný řad Tvarožná SO 08.1 Vodovodní řady SO 08.2 Redukční šachta SO 09 Přívodný řad Jiříkovice SO 09.1 Vodovodní řady SO 09.2 Podchody pod silnicí SO 09.3 Armaturní šachty SO 10 Zásobní řad Mokrá SO 11 Úpravy ve VDJ Jiříkovice SO 11.1 Úpravy ve VDJ Jiříkovice SO 11.2 Elektroinstalace SO 12 Opravy zpevněných komunikací SO 13 Rušení nepotřebných objektů PS 01 Telemetrie PS 02 Výměna čerpadel v ČS Říčky V předmětné projektové dokumentaci je popsán následující návrh technického řešení: - sanace vrtů V2 a V2a (armaturní šachty) ve zdroji Říčky I a úprava jejich okolí včetně zbourání stávající čerpací stanice, - nový výtlačný řad do čerpací stanice Říčky a výměna čerpadel v ČS, - nový výtlačný řad z ČS Říčky do přerušovacího vodojemu Myslivna, - sanace přerušovacího vodojemu Myslivna, - zkapacitnění přívodného řadu z přerušovacího vodojemu Myslivna do VDJ Mokrá, - výstavba nového VDJ Mokrá na místě současného vodojemu, - zkapacitnění zásobního řadu pro obec Mokrá-Horákov, - výstavba horního tlakového pásma v Mokré (ATS ve VDJ Mokrá a zásobní řad Z1 a Z2), - zkapacitnění přívodného řadu z VDJ Mokrá do armaturního objektu Jiříkovice, - úpravy ve VDJ Jiříkovice (nově armaturní objekt). 11

12 Objekty na navrhovaných vodovodních řadech: - 7 ks vzdušníků (výtlačný řad Říčky, přívodný řad Mokrá, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Sivice, přívodný řad Jiříkovice II), - 4 ks kalosvodů (výtlačný řad Říčky, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Jiříkovice I a přívodný řad Jiříkovice II), - vypouštěcí potrubí a vypouštěcí objekt (výtlačný řad Říčky, výtlačný řad Mokrá, přívodný řad Mokrá, přívodný řad Sivice), - odbočky (odbočná tvarovka se sekčním šoupátkem), - podzemní hydranty (přívodný řad Mokrá, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Jiříkovice II, zásobní řad Z1, zásobní řad Z2), - šoupátka, - armaturní šachty, - křížení vodních toků, - podchody pod komunikací, - orientační sloupky a tabulky. V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci. Předpokládaná hodnota stavby bude 97,2 mil. Kč. Vlastnické nebo jiné právo ke stavebním pozemkům prokázal stavebník předloženými smlouvami o právu provést stavbu na dotčených pozemcích (kromě pozemků p. č. 980/12 k. ú. Mokrá u Brna a p. č. KN 1076/4 k. ú. Tvarožná, pod kterými bude proveden protlak). V řízení byla předložena následující stanoviska, vyjádření účastníků řízení a další doklady: - pravomocné územní rozhodnutí vydané Úřadem městyse Pozořice pod č. j. StÚ 2180/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/ ze dne , - souhlas stavebního úřadu Úřadu městyse Pozořice podle 15 stavebního zákona pod č. j. StÚ 3002/ Fi-Vyj-Dopi-/ ze dne , - plná moc k zastupování stavebníka ze dne , - plán kontrolních prohlídek stavby, - vyjádření obce Mokrá-Horákov pod č. j. 333/2012 ze dne , - vyjádření obce Tvarožná pod zn. 128/12/TV ze dne , - vyjádření obce Jiříkovice pod zn. OÚJ/254/2012 ze dne , - vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne a ze dne , - komplexní vyjádření MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ / /MOU ze dne , - komplexní vyjádření MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/624-11/ /MOU ze dne , - závazné stanovisko k návrhu trasy podzemního vedení vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP-ČJ/ /STA ze dne , - závazné stanovisko k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ /MUS ze dne , - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ /SMM ze dne , - souhlas s vedením trasy na LPF Ing. Ivo Gottvalda, odborného lesního hospodáře ze dne , - stanovisko Lesů ČR s. p., Lesní správy Černá Hora pod č. j. LCR144/000146/2012 ze dne , 12

13 - stanovisko Lesů ČR s. p., Lesní správy Bučovice pod č. j. 141/000175/2012 ze dne , - závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras pod zn /MK/2012 ze dne , - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK pod č. j. KHSJM 00874/2012/BM/HOK ze dne , - vyjádření Povodí Moravy s. p. pod zn. PM057124/ /Ho ze dne , - vyjádření ČR Minist. obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno pod č. j. 356/24252/ ÚP-BR ze dne , - vyjádření Vodárenské akciové společnosti a. s. pod zn /2011-Ke ze dne , - vyjádření společnosti Jihomoravské plynárenské a. s. pod zn ze dne , - vyjádření společnosti E.ON Česká republika s. r. o. pod zn. R11668-Z ze dne , - vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a. s. pod č. j /12 ze dne , - vyjádření ČEPS a. s. pod zn. 1642/11BRN/424/16114/Dv ze dne , - vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r. o. pod č. 11/ ze dne , - vyjádření společnosti GTS Czech s. r. o. v zastoupení SITEL spol. s r. o. pod zn ze dne , - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR pod zn. 658/ ze dne , - vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK pod č. j. KRPB /ČJ ze dne , - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. j. JMK /2012 ze dne , - souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 48015/2012 ze dne , - souhlasné stanovisko MŽP, výkon státní správy VII pod č. j. 1055/560/12 ze dne , - stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod zn. SBS/16122/2012/OBÚ-01/1 ze dne a pod zn. SBS/35716/2012/OBÚ-01/1 ze dne , - vyjádření České geologické služby pod zn. CGS 630/12/04755/V-590 ze dne , - vyjádření Správy a údržby silnic JmK pod zn /2011 ze dne , - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pod ev. č. HSBM /1-OPST-2011 ze dne , - osvědčení o autorizaci Ing. Jana Poláška, - smlouvy o právu provést stavbu na dotčených pozemcích (kromě pozemků p. č. 980/12 k. ú. Mokrá u Brna a p. č. KN 1076/4 k. ú. Tvarožná, pod kterými bude proveden protlak), - rozhodnutí Ministerstva dopravy Odbor pozemních komunikací pod č. j. 280/ STSP/2 ze dne , - smlouva o umístění a provedení části rozvodné sítě uzavřená mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřená dne , - dvě paré ověřené projektové dokumentace. V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení s ohledem na předpokládaný vliv povolované stavby na její okol a podle ustanovení 44 správního řádu, podle ustanovení 115 vodního zákona a podle ustanovení 112 stavebního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou zahájení 13

14 vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to dne pod č. j. OŽP-ČJ/ /MOU s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy a současně stanovil lhůtu na vyjádření. Ve stanovené lhůtě se vyjádřili Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského a Ústav archeologické a památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce. Ze strany ostatních účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení 144 správního řádu, jsou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu 25 správního řádu, veřejnou vy hláškou. Vodoprávní úřad stanovil v tomto konkrétním správním řízení okruhu účastníků řízení takto: - hlavní účastník řízení, ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, je stavebník - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/6, Šlapanice, neboť je žadatelem o vydání stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu; - okruh vedlejších účastníků řízení, ve smyslu ustanovení 27 odst. 2 správního řádu, byl stanoven s ohledem na umístění stavby na soukromé pozemky, dále na její orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb; tito účastníci řízení mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena; dále jsou to vlastníci inženýrských a telekomunikačních sítí, na které bude stavba připojována, bude je křížit nebo s nimi bude v souběhu; úplný výčet je uveden v rozdělovníku předmětného rozhodnutí. Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím o umístění stavby, které bylo vydáno stavebním úřadem Úřadu městyse Pozořice dne pod č. j. StÚ 2180/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/ (nabytí právní moci ke dni ). Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vyjádření správců sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů o existenci podzemních telekomunikačních vedení a vyjádření vlastníků a správců dalších podzemních vedení byla doložena. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Ve výrokové části II. stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 až 10 zahrnující obecné požadavky na výstavbu, dále stanovil v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny podmínky č. 11 až 16, v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní 14

15 správy lesů stanovil podmínky č. 17 a 18 a v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu stanovil podmínky č. 19 až 24. Podmínky č. 25 až 28 byly stanoveny v souladu se závazným stanovisko orgánu ochrany zdraví, v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody (CHKO Moravský kras) byly stanoveny podmínky č. 31 až 37. V podmínkách č. 38 až 41 bylo zohledněno stanovisko správce dotčených vodních toků (Povodí Moravy s. p.). V ostatních podmínkách č byla zohledněna stanoviska a vyjádření účastníků řízení a to Lesy ČR lesní správa Bučovice (podmínky č. 41 a 42), Lesy ČR lesní správa Černá Hora (podmínky č. 43 až 50), Ústav archeologické památkové péče Brno (podmínka č. 51), Ředitelství silnic a dálnic (podmínky č. 52 až 54), Policie ČR (podmínky č. 55 a 56), Správa a údržba silnic (podmínky č. 57 až 60), Jihomoravská plynárenská a. s. (podmínky č. 61 až 75), E.ON Česká republika s. r. o. (podmínky č. 76 až 81), Telefónica O2 Czech Republik, a. s. (podmínky č. 82 až 88), SELF servis, spol. s r.o. (podmínky č. 89 až 97), SITEL spol. s r. o. (podmínky č. 98 až 101) a Vodárenská akciová společnost a. s. (podmínky č. 102 až 113). Podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a proto některé požadavky účastníků správního řízení a dotčených orgánů, nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé z nich upozorněn níže v textu. Současně je stavebník upozorněn na požadavky vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury, které se nacházejí v blízkosti povolované stavby. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého správního řízení návrhy ani námitky. Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y): ,30; ,59. Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vodoprávní úřad stavebníkovi a stavebnímu podnikateli připomíná: Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. 15

16 Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené přílohou nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve svém vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek Vzhledem k vysoké škodlivosti prašných částic (PM10) doporučujeme do povolení stavby stanovit podmínky vedoucí k minimalizaci prašnosti na území stavby (skrápění, zakrývání, omezení ukládání sypkých materiálů, zejména jemných frakcí, očista vozidel před výjezdem mimo stavbu atd.) po celou dobu výstavby. Původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká. Dále musí původce odpadu v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromaždování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP. U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Při realizaci stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a musí být zajištěna bezpečnost chodců. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie ( 156 stavebního zákona). Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Výkopek ze stavební jámy bude průběžně odvážen na skládku. Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude respektováno nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Bude zajištěno důkladné očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů), včetně čištění vozovek dotčených vlastní stavební činností. 16

17 Ke stávajícím kanalizačním šachtám bude umožněn příjezd technologických vozidel provozovatele; k ovládacím armaturám vodovodu bude zajištěn přístup provozovatele. Nad stávajícími vodovodními řady, kanalizačními stokami, plynárenskými zařízeními, elektrickými kabely a zařízeními elektronických komunikací nebude skladován stavební ani výkopový materiál, ani objekty zařízení staveniště. Výkopový a stavební materiál musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho padání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Rostislav Beránek v. r. vedoucí odboru životního prostředí Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši Kč byl uhrazen dne Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 17

18 Rozdělovník I. Účastníci řízení - 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou) - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice v zastoupení Sdružení AQP-API, Palackého třída 12, Brno II. Účastníci řízení - 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou) - Absenger Miroslav, Na návsi 113, Prace - Audy Jaromír, Vitáskova 1603/20, Brno - Řečkovice - Bajer Jiří, Tvarožná 7, Bajer Josef, Velatice 158, Tvarožná - Bajerová Marie, Tvarožná 7, Bartáková Marie, Mokrá 30, Mokrá-Horákov - Bartušek Miroslav Ing., Mokrá 235, Mokrá-Horákov - Blahák Jiří, Viničné Šumice 331, Blaháková Anežka, Tvarožná 226, Blaháková Marie, Tvarožná 88, Beneš Martin, Na Návsi 11, Jiříkovice, Šlapanice - Benešová Marie, Na Návsi 11, Jiříkovice, Šlapanice - Brumlová Kristýna, Sivice 287, Brzobohatý Jan, Tvarožná 49, Buček Jiří, Tvaroženská 35, Jiříkovice, Šlapanice - Buček Jiří, Švábenice 192, Bučková Bedřiška, Švábenice 192, Bučková Hana, Ponětovská 149, Jiříkovice, Šlapanice - Bučková Drahomíra, Tvaroženská 35, Jiříkovice, Šlapanice - Buchta Jan, Palackého 213/28, Šlapanice - Buchta Jan, Nádražní 68, Žabčice - Buchta Josef, Jiříkovice 42, Šlapanice - Buchta Karel Mgr., Nádražní 629/144, Šlapanice - Buchtová Jitka, Nová 239, Jiříkovice, Šlapanice - Čandrlová Zdenka, Pratecká 185, Kobylnice - Čemerková Marie, Říční 223, Křenovice - Daněk Alois, Tvarožná 305, Daněk Jiří, Mosty u Jablunkova 494, Daněk Jiří, Tvarožná 351, Daněk Josef, Tvarožná 47, Daněk Karel, Tvarožná 15, Daněk Miloš, Tvarožná 353, Daněk Pavel MUDr., Tvarožná 134, Daňková Božena, Tvarožná 15, Daňková Ludmila, Ponětovská 138, Jiříkovice, Šlapanice - Daňková Věra, Slovákova 644, Sokolnice - Dolanská Alice, Mokrá 118, Mokrá-Horákov - Drápal Vladimír Doc., Tvarožná 43, Dvořáček Jan, Tvarožná 332, Dvořáček Josef, Tvarožná 349, Dvořáček Lubomír, Husova 165/5, Brno, Staré Brno - Dvořáčková Miroslava, Sivice 63, Fic Emanuel, Brechtova 25/4, Brno - Lesná, 18

19 - Ficová Josefka, Ponětovská 135, Jiříkovice, Šlapanice - Filipová Blanka, Tvarožná 226, Gale Jiří, Velatice 63, Tvarožná - Gale Roman Ing. arch., Křídlovická 981/25, Brno - Staré Brno - Galle Jan, Tvarožná 21, Galle Jan, Tvarožná 116, Galle Lukáš, Nová 193, Blažovice - Galle Michael, Tvarožná 37, Gallová Františka, Tvarožná 116, Hajdová Kateřina, Švehlova 1773/66a, Šlapanice - Hájková Hana, Údolní 261/1, Jihlava - Hjeldnes Rajchová Iva, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Hofmannová Zuzana, Palírenská 450/23, Brno - Medlánky - Hrdlička Jiří Ing., Brněnská 30/20, Šlapanice - Hrdličková Jiřina, Brněnská 30/20, Šlapanice - Hromek Jan, Tvarožná 230, Hrůzová Renata, V Sídlišti 1135/3b, Rousínov - Hutařová Anna, Kosmonautů 417/3, Brno - Starý Lískovec - Chlup Jan, Tvarožná 49, Chlup Pavel, Tvarožná 249, Chlupová Jana, Na Návsi 19, Kobylnice, Šlapanice - Chlupová Marie, Tvarožná 49, Ilgner Petr Ing., Mokrá 228, Mokrá-Horákov - Jašková Věra, Katovická 407/12, Praha - Bohnice - Jurásek Pavel, Svážná 402/17, Brno - Kafková Marie, Kovácká 1105/9, Brno - Kaláb Josef, Brněnská 1257, Kuřim - Kaláb Lukáš, Tvarožná 345, Kaláb Rudolf, Tvarožná 3, Kalábová Božena, Tvarožná 184, Kalábová Simona, Tvarožná 8, Kalábová Zdeňka, Velešovice 54, Kalábová Zdeňka, Tvarožná 50, Kartus František, Ponětovská 132, Jiříkovice, Šlapanice - Kartus Jan, Blažovská 129, Jiříkovice, Šlapanice - Kavínová Alena, Nešverova 1897/31, Brno - Líšeň, - Klemšinský Petr Ing., Podolí 311, Klimeš Julius, Podolí 102, Knos Jan, Tvarožná 26, Knosová Eliška, Tvarožná 26, Konečná Monika, Na Návsi 44, Jiříkovice, Šlapanice - Kotulan Alois, Tvarožná 19, Kousalová Emilie, Tvarožná 9, Kousalová Věra, Tvarožná 5, Kozák Jiří Ing., Tvarožná 53, Kozáková Marie, Tvarožná 53, Krček František, Velké Lipky 404, Pozořice - Krček Josef, Tvarožná 41, Krček Klement, Tvarožná 201, Krčková Jana JUDr., Velké Lipky 404, Pozořice 19

20 - Krejčiříková Marie, Tvarožná 48, Kříž Jan, Tvarožná 329, Křížová Libuše, Tvarožná 191, Křížová Marie, Tvarožná 42, Kuklínková Michaela, Tvarožná 8, Kulhánková Helena, Sivice 166, Kusý Petr, Tvarožná 52, Lička Oldřich Ing., Tvarožná 147, Liškutin František, Tvarožná 303, Liškutin Jiří, Tvarožná 369, Lungová Romana Ing., Brandlova 3379/101, Hodonín - Mašlán Ludvík, Tvarožná 185, Matovičová Kamila MUDr., Keřová 751/21, Brno - Žebětín - Mazálek Josef, Na Návsi 14, Jiříkovice, Šlapanice - Mazel Jiří, Sosnová 726/15a, Brno-Jundrov - Mazlová Jitka, Blažovská 71, Jiříkovice, Šlapanice - Mazlová Růžena, Úvoz 510/7, Brno - Staré Brno - Meserle Jan, Mokrá 4, Mokrá-Horákov - Musilová Marie, Mokrá 6, Mokrá-Horákov - Neužil Bohuslav, Tvarožná 14, Neužilová Anna, Tvarožná 14, Novák Vladimír, Jiříkovice 56, Šlapanice - Nováková Marie, Jiříkovice 56, Šlapanice - Ondráček Jaroslav MVDr., Milešovská 372, Otnice - Oth František, Ramešova 2599/8, Brno - Královo Pole - Paleček Stanislav, Tvarožná 198, Palečková Ludmila, Tvarožná 198, Paták Josef, Mokrá 191, Mokrá-Horákov - Paták Karel, Mokrá 2, Mokrá-Horákov - Paulík Karel, Tvarožná 330, Paulíková Božena, Tvarožná 330, Pelikánová Marie, Tvarožná 327, Plotěný Karel Ing., Spáčilka 83, Jiříkovice, Šlapanice - Podsedníková Anna, Tvarožná 301, Poláček Jaromír, Tvarožná 1, Poláček Jiří, Velatice 12, Tvarožná - Poláková Květoslava, Mokrá 33, Mokrá-Horákov - Poláková Libuše, Tvarožná 191, Pospíšilová Františka, Tvarožná 336, Putnová Hedvika, Tvaroženská 31, Jiříkovice, Šlapanice - Půček Roman, náměstí Míru 202, Vracov - Pressfreundová Hana, Mokrá 20, Mokrá-Horákov - Procházková Yveta, Ke Břvům 40/3, Praha Sobín - Rademacherová Miloslava, Tvarožná 57, Rajch Aleš, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Rajchová Zdeňka, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Res Jaroslav Ing., Tvarožná 204, Resová Marie, Tvarožná 204, Růžičková Dagmar, Absolonova 825/47, Brno - Komín - Sadloň Jan, Mokrá 222, Mokrá-Horákov 20

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL:

Více

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A

V E Ř E J NÁ V Y H L Á Š K A ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTA BRNA BRNO KRÁLOVO POLE ODBOR ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ PALACKÉHO TŘÍDA 59, 612 93 BRNO Č.j. 12806/12/2300/1737/Sch V Brně, 3.1.2013 Vyřizuje: Oprávněná úřední osoba: Ing. Renata

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2507/2012 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 1.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, IČ 65993390 MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ07592/2008/Ho MeUSM/04735/2012 Darja Horáková 572416452

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Vypraveno dne: OBECNÍ ÚŘAD HORNÍ MARŠOV Stavební úřad Bertholdovo náměstí 102 542 26 Horní Maršov Spis.zn. Č.j.: Vyřizuje: Tel.: Email: 259/11-Mo 259/11-Mo Jitka Moclová, oprávněná úřední osoba 499 874

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-1320/2008-311/PJ Rousínov, dne 21. března 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-5092/2015/SPDO-5 Spisová značka: MUZBK-5092/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.1 A20 Počet listů/příloh/listů

Více

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI". ledna 2013 od 14000 hod,

@4,4. Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy. v p{tek dne LI. ledna 2013 od 14000 hod, Ozn{menf o dobi a misti kondni voleb prezidenta republilqy Starosta obce Stihlice, Tom65 Rycht4 podle $ 34 zhkana d.275/2012 Sb, o volbd prezidenta republiky zdkonfi oznamuje: I. \ilclby prezidenta republiky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 2404/12/ZPR/Kal V Sušici dne 7.1.2013 Úředně opráv něná osoba: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník:

Odbor ochrany životního prostředí. nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2. Viz rozdělovník: Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostř edí nám. Př emysla Otakara II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Svatopluk Mika Odbor ochrany životního prostředí Nám. Př. Otakara

Více

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY

TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÝ STANDARD VODÁRENSKÉ INFRASTRUKTURY V Chrudimi 2012 ÚVODNÍ LIST Vlastník (pronajímatel) vodárenské infrastruktury: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. se sídlem: Chrudim, Novoměstská 626, PSČ

Více

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY...

VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... Technické standardy OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VLASTNICKÉ A PROVOZNÍ VAZBY... 3 3 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE... 4 3.1 POSKYTOVÁNÍ PODKLADŮ PRO PROJEKTOVOU DOKUMENTACI... 4 3.2 SCHVALOVÁNÍ A VYDÁVÁNÍ VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/01595/2012/Ho MeUSM/02723/2012 Darja Horáková 572416452

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11674/2012 BL Ivan Klíma 386804021 blazekj@c-budejovice.cz 8.8. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad Zbraslavice 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 51/2015-3.Výst Zbraslavice, dne: 23.6.2015 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad

Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Obecní úřad Jesenice Stavební úřad Pošta Jesenice, PSČ 25242 Telefon: 241 932451 Fax: 241 021 712 Bank.spoj. : Kom. Banka Praha Centrum, Č.Ú. 3725 )) ) 10100 IČ: 241 3) 8 Spis.zn.: Č.j.: Vyřizuje: SÚ/UR061-5469/07569/20

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ OCHRANNÝCH PÁSEM DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 2.1.101 VZNIK A VYMEZENÍ

Více

Datum zpracování: říjen 2014

Datum zpracování: říjen 2014 TECHNICKÝ STANDARD VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVEB NA ÚZEMÍ VHS TURNOV Datum zpracování: říjen 2014 Tento předpis ruší následující předpisy: Technický standard vodohospodářských staveb z července 2008 A OBSAH

Více

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení

MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení METODIKA Magistrátu města Brna MĚSTSKÉ STANDARDY pro kanalizační zařízení aktualizace 22. 12. 2010 Městské standardy pro kanalizační zařízení - aktualizace 2010 - str. 1 Obsah Vysvětlivky a zkratky...

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Františka 2.01 B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - 1 z 22 OBSAH: B.1 Popis území stavby... 3 B.2 Celkový popis stavby... 3 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek...

Více