MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: / Číslo jednací: OŽP-ČJ/ /MOU Spisová značka: OŽP/ /MOU Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/ V Brně dne: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA V souladu s ustanovením 115 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů se tato písemnost doručuje formou veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu 15 dnů musí být tato písemnost vyvěšena na úřední desce na místě obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: ROZHODNUTÍ Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), jako speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), místně příslušný správní orgán podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), účastníkovi řízení ( 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ I. vydává podle ustanovení 15 odst. 1, 3 a 4 vodního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla Šlapanicko posílení skupinového vodovodu, I. etapa, katastrální území Horákov, Ochoz u Brna, Mokrá u Brna, Tvarožná a Jiříkovice,

2 v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, v obci Mokrá Horákov, na katastrálním území Horákov, na pozemcích p. č. KN 783, 785, 786, 793/1, 794, 795, 796/1, 828, 829, na katastrálním území Mokrá u Brna, na pozemcích p. č. KN 211/1, 212/2, 213/1, 213/14, 213/16, 213/17, 214/1, 215/1, 216, 217, 218, 376/1, 453/7, 491/1, 491/2, 492/1, 497, 510/1, 513/6, 513/9, 513/10, 513/11, 514/8, 610/2, 610/124, 610/129, 610/148, 610/182, 610/70, 610/71, 632/1, 632/2, 632/3, 775/1, 782, 784/1, 786/28, 787/1, 787/7, 788/32, 788/33, 788/38, 788/41, 788/47, 788/51, 790/1, 790/3, 790/13, 790/16, 831/1, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, 834/10, 946/1, 946/2, 951/1, 952/1, 952/2, 980/1, 980/2, 980/4, 980/5, 980/6, 980/7, 980/8, 980/9, 980/10, 980/11, 980/12, 980/13, 980/14, 985/1, 985/3, 988, 989, 990/1, 990/2, 996, 1001, 1002/1, 1002/8, 1004/1, v obci Ochoz u Brna, na katastrálním území Ochoz u Brna, na pozemcích p. č. KN 1465, 1496/1, 1496/2, 1494, v obci Tvarožná, na katastrálním území Tvarožná, na pozemcích p. č. KN 530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5, 530/6, 530/11, 791/22, 791/23, 796/2, 804, 809/16, 810, 811/1, 819/158, 819/159, 823, 826/62, 831, 832, 902, 1015, 1036, 1040/2, 1043/3, 1046/2, 1050, 1051/16, 1052/1, 1053/1, 1053/7, 1054, 1055, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/9, 1076/10, 1076/11, 1076/33, 1076/34, 1076/35, 1076/36, 1076/37, 1076/38, 1076/40, 1076/42, 1076/43, 1076/46, 1076/47, 1076/48, 1076/49, 1076/50, 1076/51, 1076/52, 1076/53, 1076/54, 1076/55, 1076/56, 1076/57, 1076/58, 1076/59, 1076/60, 1076/61, 1076/62, 1076/63, 1076/64, 1076/65, 1076/66, 1076/67, 1076/68, 1076/69, 1076/70, 1076/71, 1076/72, 1076/73, 1076/74, 1076/75, 1082/3, 1082/7, 1082/9, 1082/12, 1082/53, 1082/67, 1082/83, 1082/85, 1082/86, 1082/87, 1082/88, 1082/90, 1122, 1123/2, 1124, 1126, 1135/3, 1138, 1144, 1145/1, 1172/5, 1175/2, 1176/2, 1176/7, v obci Jiříkovice, na katastrálním území Jiříkovice, na pozemcích p. č. KN 445/1, 472/4, 472/7, 472/8, 472/20, 472/32, 472/56, 472/57, 472/80, 472/81, 472/82, 472/83, 472/84, 472/85, 472/86, 472/87, 472/88, 472/89, 472/90, 472/91, 472/92, 472/93, 472/94, 472/95, 472/96, 472/97, 472/98, 472/99, 472/100, 472/101, 472/102, 472/103, 472/104, 472/105, 472/106, 472/107, 472/109, 472/110, 472/111, 472/112, 472/113, 472/114, 472/115, 472/116, 472/117, 472/118, 472/119, 472/120, 472/121, 472/122, 472/124, 472/125, 472/126, 472/127, 472/128, 472/129, 472/130, 489/9, 513, 514, významný vodní tok Říčka, drobný vodní tok Roketnice, drobný vodní tok Tvaroženský potok, č. h. p , , , Základní údaje o povolované stavbě: 1. účel vodního díla odvádění dešťových vod do koryta vodního toku 2. druh vodního díla: stavba vodovodních řadů a vodojemu ust. 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona 3. členění vodního díla na stavební objekty a popis vodní díla: SO 01 Úpravy zdroje Říčky I (bude provedena demolice nadzemní části čerpací stanice, rekonstrukce vrtů a stavba výklenku ve svahu pro pítko, provede se nové oplocení) SO 02 Výtlačný řad Říčky (dl. 694 m materiál PE 100 RC DN 160 x 9,5; propojovací potrubí, odbočky dl. 18 m) SO 03 Výtlačný řad Mokrá (dl. 897 m materiál TLT DN 200) SO 04 Přerušovací VDJ Myslivna (drobné stavební úpravy spojené s novým přirozeným odvětráváním armaturní komory a výměna trubního vedení) SO 05 Přívodný řad Mokrá (dl m materiál TLT DN 250; úsek dl. 32 m v km 0,834 0,866 proveden bezvýkopovou technologií) SO 06 VDJ Mokrá (oba stávající vodojemy se zdemolují, nový vodojem bude postaven na místě stávajícího, bude vybudována dvoupodlažní armaturní komora a dvě akumulační nádrže o objemu vody 2 x m 3, výška vody v nádržích bude 5 m, nádrže budou tvořit pravidelný osmiúhelník) 2

3 SO 07 Přívodný řad Sivice (dl m materiál TLT DN 200 a dl. 264 m materiál TLT DN 150; propojovací potrubí, odbočky dl. 10 m) SO 08 Přívodný řad Tvarožná (dl m materiál TLT DN 200; propojovací potrubí, odbočky dl. 7 m) SO 09 Přívodný řad Jiříkovice (řad I dl m materiál TLT DN 200; úsek dl. 8 m v km 1,1215 1,1295 proveden bezvýkopovou technologií; řad II dl m materiál TLT DN 200; propojovací potrubí, odbočky dl. 5 m) SO 10 Zásobní řad Mokrá (dl. 527 m materiál TLT DN 150; řad Z1 dl. 175 m materiál PE 100 RC DN 160 x 9,5; řad Z2 dl. 130 m materiál PE 100 DN 63 x 5,8; propojovací potrubí, odbočky dl. 102 m) SO 11 Úpravy ve VDJ Jiříkovice (bude provedena lokální sanace železobetonových konstrukcí nádrže, úpravami ve vodojemu se změní jeho funkce nově bude plnit funkci armaturní šachty) SO 12 Opravy zpevněných komunikací (oprava stávající komunikace lesní cesty po vybudování vodovodu dl. 440 m) SO 13 Rušení nepotřebných objektů (potrubí odstavená z provozu, vodárenské objekty, vzdušníky, kalosvody, armaturní šachty) II. stanovuje podmínky v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhláška ke stavebnímu zákonu ) podmínky pro provedení vodního díla: 1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem ŠLAPANICKO posílení skupinového vodovodu, I. etapa, kterou ověřil Ing. Jan Polášek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT a ověřené ve vodoprávním řízení. 2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemních a podzemních sítí vedené na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení. 3. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení 7 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 4. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám ze stavebních mechanizmů. 5. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami. 6. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 7. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka. 8. Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že 3

4 zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace. 9. Při realizaci stavby musí zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích. 10. V průběhu výstavby bude veškerá vykopaná zemina odvezena na skládku a zásyp potrubí bude prováděn inertním hutnitelným materiálem. 11. V rámci území významného krajinné prvku Tvaroženský potok (VKP) nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP. 12. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být se zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána. 13. Stavebník zajistí, aby veškeré zemní práce byly po realizaci dokonale zahlazeny. 14. Stavebník zvolí takový harmonogram prací, který nezasáhne do přirozené reprodukce živočichů zejména obojživelníků a ptáků (hnízdění). 15. Stavebník zajistí, aby ve stavebních strojích byly použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadla a aby bylo vyloučeno znečištění ropnými látkami. 16. Mimo pozemky na kterých budou realizovány stavební objekty nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na lesních pozemích nesmí být ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nesmí zde být umístěno zařízení staveniště. 17. Před realizací vlastní stavby požádá stavebník odbor ŽP MěÚ Šlapanice o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa a jejich následném omezení ve využití spolu s náležitostmi, které ukládá Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb. 18. Stavebník projedná trasu se všemi vlastníky, případně nájemci (jsou-li předmětné pozemky v užívání zemědělské organizace, SHR apod.), dotčených zemědělských pozemků, opatří žádost jejich souhlasem a dohodne s uživateli pozemků termín prací před zahájením výstavby, aby nedošlo ke škodám na úrodě. 19. Stavebník zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice do hloubky cca 0,30 m (podle aktuálního stavu v místě výkopu) a zúrodnění schopného podorničí (dále jen kulturní vrstvy půdy) z plochy pro dopravní a manipulační pruh, výkop pro uložení potrubí a skládku výkopku a dále podorniční vrstvy (výkopku) s odděleným ukládáním jednotlivých půd. Šíře manipulačního pruhu pro provádění prací celkem je cca 18,00 m, z toho: A otevřený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí 4,00 m - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vpravo cca 4,70 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vpravo za výkopkem - cca 4,70 m B otevřený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí 4,00 m - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vlevo za manipulačním pruhem cca 4,70 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vlevo za výkopkem - cca 4,70 m C pažený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí - 1,00-1,20 m při profilu potrubí mm 4

5 ,10 m při profilu potrubí 80, mm - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vpravo cca 3,60 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vpravo za výkopkem - cca 4,50 m 20. Při zpětné rekultivaci musí stavebník dbát na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení. Před uvedením do původního stavu provede sběr kamení. 21. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF. 22. Celková doba stavby vč. zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení prací, které je možné realizovat ode dne platnosti rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Bude-li překročena uvedená lhůta, je třeba před jejím uplynutím požádat orgán ochrany ZPF o dočasné vynětí půdy ze ZPF. Stavba by měla být prováděna, pokud možno, mimo vegetační období. 23. Ukončení akce stavebník oznámí orgánu ochrany ZPF a zajistí protokolární předání dotčených pozemků vlastníkům (v příp. že nedojde k jejich odkoupení). 24. Ke kolaudaci stavebník předloží doklad o tom, že ve stavebních objektech SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11 byly použity výrobky splňující požadavky 3 vyhlášky č 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění. 25. Ke kolaudaci bude proveden laboratorní rozbor pitné vody z nových vodovodních potrubí stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11 v rozsahu krácený rozbor, jak ej stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 26. Před zprovozněním objektů SO 04 (Přerušovací vodojem Myslivna) a SO 06 (Vodojem Mokrá) je třeba doložit laboratorní vyšetření vzorku vody na výluhy po stagnaci vody ve vodojemu po dobu 24 hodin v rozsahu kráceného rozbor, jak ej stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky rozborů vody budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 27. Ke kolaudačnímu řízení bude po provedeném oplachu nezávadnou vodou a dezinfekci u stavebních objektů SO 04 (Přerušovací vodojem Myslivna) a SO 06 (Vodojem Mokrá) předložen mikrobiologický rozbor vody v rozsahu: koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22 o C, počty kolonií při 36 o C, Escherichia coli a biologický rozbor v rozsahu:živé organismy, počet organismů, abioseston. 28. Koryto vodního toku Říčka a jeho okolí bude po stavbě vráceno do původního tvaru a budou zachovány parametry koryta. 29. Opevnění kamenným záhozem při křížení vodního toku Říčka bude provedeno pouze ve vzdálenosti 1 m na každou stranu od vodovodního potrubí. 30. Při výstavbě budou stromy chráněny před poškozením, na území CHKO nebudou káceny vzrostlé stromy bez předchozí domluvy se Správou CHKO MK. 31. Trvalé deponie zemin budou ukládány na pozemcích mimo CHKO Moravský kras. 32. Stavební práce budu prováděny v období podzimu. 33. Po jednoznačném vytýčení trasy vodovodu bude Správa CHKO informována a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů v této trase si vyhrazuje možnost záchrany a přenosu těchto druhů. 34. Správa CHKO bude informována o době zahájení stavby. 35. Travní směs používána na osetí n území CHKO bude konzultována s pracovníky Správy CHKO MK. 5

6 36. Pro opravu komunikace bude použit pro zpevnění materiál šetrnější k přírodě (např. mechanicky zpevněné kamenivo). 37. Stabilizace dna toků v místech přechodů koryt toků (výtlačný řad Říčky a přívodní řady Sivice a Jiříkovice) požadujeme provést lomovým kamenem vhodné frakce s urovnání svrchního líce štětováním nikoliv betonovými panely. 38. Navržené krytí potrubí v místech podchodů musí být zaměřeno od úrovně pevného dna toků bez případných nánosů. 39. Přímý správce toku (Povodí Moravy s. p., provoz Brno) bude přizván k vytýčení a zahájení stavby, ke kontrole výustních objektů a podchodů koryt jednotlivých toků před dokončením a k dokončení stavby. 40. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby požadujeme předat výkresy skutečných provedení křížení toků potvrzené zhotovitelem. 41. Zahájení stavebních prací stavebník písemně oznámí min. 14 dní předem na lesní správu Bučovice. 42. Po skončení prací budou dotčené lesní pozemky ve správě LS Bučovice uvedeny do původního stavu. (řádné zhutnění, v případě sednutí s dalším dorovnáním). 43. Před započetím stavebních prací bude uzavřena s LČR s. p., lesní správa Černá Hora nájemní smlouva. 44. Předpokládaný termín zahájení prací bude lesní správě Černá Hora min. 1 měsíc předem oznámen. 45. Před zahájením terénních prací bude řádně vytyčena a vyznačena hranice části pozemku odnímatelného plnění funkcí lesa. 46. V rámci stavby nebudou prováděny žádné zásahy do pozemku a lesních porostů nad rámec povoleného odnětí. 47. Lesní cesty používané při stavbě budou uvedeny do původního stavu. Stavebník zajistí, aby zhotovitel používal jen odsouhlasené lesní cesty. 48. Zásyp výkopu v trase zpevněné lesní cesty bude zhutněn po vrstvách. Stavbou nebude snížena únosnost cesty. 49. Termín kolaudace bude oznámen lesní správě Černá Hora. 50. Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy či odpadu. 51. Stavebník ohlásí minimálně 30 dní předem zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR a umožní v prostoru stavby provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV ). Závěrečná zpráva o výsledcích ZAV bude jedním z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 52. Při realizaci stavby zajistí stavebník, aby veškeré stavební práce probíhal mimo prostor dálnice. Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící stavební práce související se stavbou se nebudou pohybovat po dálničních pozemcích a v těsné blízkosti dálniční vozovky. 53. Těleso dálnice (svahy, příkopy, zatravnění a vegetace) a její zařízení nesmí být porušen při stavební činnosti. 54. Zahájení a ukončení stavby nahlásí stavebník na Středisku správy a údržby dálnic č. 6 v Brně-Chrlicích. 55. Stavebník zajistí, aby během výstavby byl zachován průjezdný profil komunikace a aby v rozhledových polích křižovatek nebyly žádné překážky bránící rozhledu (výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení). 56. V odůvodněných případech může stavebník v průběhu stavby nainstalovat bezpečnostní zařízení (zábradlí, svodidla) čl a ČSN Stavebník zajistí, aby při vlastní realizaci nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu (silnice II/430 Brno-Vyškov a III/3833 Mokrá Hostěnice). 6

7 58. Materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění vozovky. 59. Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu. 60. Po ukončení prací bude Správa a údržba silnic přizvaná ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace. 61. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu VTL a NTL plynárenského zařízení bude provedeno jeho vytýčení (žádost bude podána min. 7 dní předem). Vytýčení provede příslušné regionální centrum. 62. Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN , TPG tab Výkopové práce v místech střetu popř. v ochranném pásmu (OP) vysokotlakého plynovodu bude stavebník provádět ručně. 64. V šíři ochranného pásma VTL plynovodu nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. 65. Po dobu výstavby bude zabezpečen VTL plynovod proti mechanickému poškození. 66. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. 67. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 68. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 69. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie). 70. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnost budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 72. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 73. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. 74. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečeno případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 75. Před provedením zásypu výkopu v OP plynárenského zařízení stavebník zajistí kontrolu plynárenského zařízení (min. 5 dní předem). 76. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením musí odpovídat ČSN , ČSN a PNE Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu (OP) nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou Brno. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího pozemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie. 78. Nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení požádá stavebník o jeho vytýčení. 79. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Regionální správa Brno a vytýčení sdělovacích kabelů zajistí Sekundární technologie Brno. 7

8 80. Provádění zemních prací v OP kabelu bude prováděno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů. 81. Veškeré práce s mechanizací, jejich části se za provozu mohou přiblížit k vodičům je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 82. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího 83. Stavebník je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě (POS) započetí činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále jen SEK ). 84. Před započetím zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy podzemního vedení SEK (dle jen PVSEK ) na terénu. 85. Při provádění zemních prací PVSEK v blízkosti je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 86. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky. 87. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. 88. Případné poškození SEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě. 89. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení všech vedení a zařízení dálkových optických kabelů (dále jen DOK-SELF ). Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem. 90. Zařízení DOK-SELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek). 91. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně. 92. Při souběhu s DOK-SELF budou ostatní podzemní sítě položeny min. 0,5 m od DOK- SELF. 93. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF budou tyto sítě položeny min. 0,3 m pod DOK-SELF. 94. O zahájení zemních prací bude firma SELF servis informována 15 dní předem. 95. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození. 96. Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. 97. Před záhozem DOK-SELF bude provedena na místě kontrola, zda není DOK-SELF mechanicky porušen. 98. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné elektronické komunikační sítě (dále jen PV ) je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV, žádost o souhlas bude společnosti SITEL zaslána 3 týdny předem. 99. Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací Nad trasou PV nebudou umísťovány žádná zařízení včetně skladování materiálu, které mohou omezit přístup k PV Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací a před zakrytím PV bude ke kontrole přizván odpovědný zástupce SITEL a o této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. PV nebude překládáno ani jinak upravováno. 8

9 102. Vodovodní armatury budou z tvárné litiny s vnitřní a vnější těžkou protikorozní ochrannou vrstvou Na potrubí je třeba uložit identifikační kovový vodič odpovídající životnosti potrubí Každý lomový bod na trase tvořený koleny, každé křížení a každé odbočení bez šoupěte bude označen osazením Markerů pro možnost vytýčení trasy V objektech, kde je osazeno měření bude ke každému vodoměru osazena montážní vložka pro zjednodušenou montáž při výměně vodoměru V rámci stavby SO 07 Přívodný řad Sivice bude u odbočky pro CEMO odstraněn nadzemní zděný objekt, který již nebude využíván Před zahájením stavebních prací musí být stávající potrubí vytýčeno (po předchozí domluvě s provozem VAS Pozořice), viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací Veškeré manipulace na vodovodní i kanalizační síti, stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS a. s., provoz Pozořice. Zejména se jedná se o práce uvnitř stávajících vodárenských objektů a při přepojování na stávající řady a přípojky Během stavby bude zabezpečena dodávka vody stávajícím odběratelům Poklopy vodárenských armatur musí být spolehlivě osazeny a jejich poloha trvanlivě zajištěna. Výškové osazení poklopů ve zpevněném terénu musí odpovídat niveletě zpevněné plochy Mezi vodovodními zařízeními a kabely bude dodržena ČSN a to jak v souběhu, tak při křížení Pro označení osy potrubí, lomů a polohy armatur je třeba v intravilánu použít orientační tabulky, mimo zastavěné plochy použít označení pomocí kovových sloupků osazených v betonových blocích V dostatečném časovém předstihu budou za přítomnosti pracovníků VAS a. s. provedeny a vyhodnoceny provozní zkoušky všech zařízení. III. ukládá v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky ke stavebnímu zákonu povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu do 10 dnů ode dne zahájení stavby: 1. termín zahájení stavby, 2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. IV. ukládá v souladu s ustanovením 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky ke stavebnímu zákonu povinnost oznámit v dostatečném předstihu (cca 15 dní) vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: 1. provádění tlakové zkoušky vodovodního řadu kontrola pokládky potrubí před záhozem, 2. provádění základové spáry nádrží vodojemu Mokrá, 3. před zásypem nádrží vodojemu Mokrá, 4. provádění zkoušek těsnosti nádrží ve vodojemu Mokrá. 9

10 V. stanovuje v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky ke stavebnímu zákonu termín pro dokončení stavby do VI. stanovuje, v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky ke stavebnímu zákonu že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu; žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. VII. rozhoduje o požadavcích, námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy takto: Požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Účastníci řízení neuplatnili v průběhu správního řízení žádné námitky. Odůvodnění Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí obdržel dne od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Sdružení AQP-API, Palackého třída 12, Brno, IČ (dále jen stavebník ) žádost o stavební povolení k provedení rekonstrukce vodovodních řadů o celkové délce m, výstavbu nového vodojemu Mokrá s AT stanicí a stavební a technologickou rekonstrukci stávajících objektů na katastrálních územích Ochoz u Brna, Mokrá u Brna, Horákov, Tvarožná a Jiříkovice. Jedná se o poměrně rozsáhlém území, a to od údolí významného vodního toku Říčka, přes obec Mokrá Horákov, východním obloukem okolo obce Velatice až k místu severně položenému od Jiříkovic. Oblast dotčená výstavbou, konkrétně mezi zdrojem Říčky I a přerušovacím VDJ Myslivna, se nachází v CHKO Moravský kras. Předmětná stavba bude realizována v kraji Jihomoravském, v okrese Brno-venkov, v obcích Mokrá Horákov, Ochoz u Brna, Tvarožná a Jiříkovice, na pozemcích uvedených ve výrokové části I. předmětného rozhodnutí, významný vodní tok Říčka, drobný vodní tok Roketnice, drobný vodní tok Tvaroženský potok, č. h. p , , , Stavebník předložil projekt pod názvem ŠLAPANICKO posílení skupinového vodovodu, I. etapa, který vypracovala v lednu 2011 pod zakázkovým číslem právnická osoba AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, Brno (ověřeno Ing. Janem Poláškem, 10

11 autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT ), který obsahuje následující stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS): SO 01 Úpravy zdroje Říčky I SO 01.1 Úpravy zdroje Říčky I. SO 01.2 Elektroinstalace SO 01.3 Odpad SO 02 Výtlačný řad Říčky SO 03 Výtlačný řad Mokrá SO 04 Přerušovací VDJ Myslivna SO 04.1 Přerušovací VDJ Myslivna SO 04.2 Elektroinstalace SO 05 Přívodný řad Mokrá SO 05.1 Vodovodní řady SO 05.2 Podchody pod silnicí SO 06 VDJ Mokrá SO 06.1 VDJ Mokrá SO 06.2 Elektroinstalace SO 06.3 Odpad z VDJ SO 07 Přívodný řad Sivice SO 07.1 Vodovodní řady SO 07.2 Podchod pod silnicí SO 08 Přívodný řad Tvarožná SO 08.1 Vodovodní řady SO 08.2 Redukční šachta SO 09 Přívodný řad Jiříkovice SO 09.1 Vodovodní řady SO 09.2 Podchody pod silnicí SO 09.3 Armaturní šachty SO 10 Zásobní řad Mokrá SO 11 Úpravy ve VDJ Jiříkovice SO 11.1 Úpravy ve VDJ Jiříkovice SO 11.2 Elektroinstalace SO 12 Opravy zpevněných komunikací SO 13 Rušení nepotřebných objektů PS 01 Telemetrie PS 02 Výměna čerpadel v ČS Říčky V předmětné projektové dokumentaci je popsán následující návrh technického řešení: - sanace vrtů V2 a V2a (armaturní šachty) ve zdroji Říčky I a úprava jejich okolí včetně zbourání stávající čerpací stanice, - nový výtlačný řad do čerpací stanice Říčky a výměna čerpadel v ČS, - nový výtlačný řad z ČS Říčky do přerušovacího vodojemu Myslivna, - sanace přerušovacího vodojemu Myslivna, - zkapacitnění přívodného řadu z přerušovacího vodojemu Myslivna do VDJ Mokrá, - výstavba nového VDJ Mokrá na místě současného vodojemu, - zkapacitnění zásobního řadu pro obec Mokrá-Horákov, - výstavba horního tlakového pásma v Mokré (ATS ve VDJ Mokrá a zásobní řad Z1 a Z2), - zkapacitnění přívodného řadu z VDJ Mokrá do armaturního objektu Jiříkovice, - úpravy ve VDJ Jiříkovice (nově armaturní objekt). 11

12 Objekty na navrhovaných vodovodních řadech: - 7 ks vzdušníků (výtlačný řad Říčky, přívodný řad Mokrá, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Sivice, přívodný řad Jiříkovice II), - 4 ks kalosvodů (výtlačný řad Říčky, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Jiříkovice I a přívodný řad Jiříkovice II), - vypouštěcí potrubí a vypouštěcí objekt (výtlačný řad Říčky, výtlačný řad Mokrá, přívodný řad Mokrá, přívodný řad Sivice), - odbočky (odbočná tvarovka se sekčním šoupátkem), - podzemní hydranty (přívodný řad Mokrá, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Jiříkovice II, zásobní řad Z1, zásobní řad Z2), - šoupátka, - armaturní šachty, - křížení vodních toků, - podchody pod komunikací, - orientační sloupky a tabulky. V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci. Předpokládaná hodnota stavby bude 97,2 mil. Kč. Vlastnické nebo jiné právo ke stavebním pozemkům prokázal stavebník předloženými smlouvami o právu provést stavbu na dotčených pozemcích (kromě pozemků p. č. 980/12 k. ú. Mokrá u Brna a p. č. KN 1076/4 k. ú. Tvarožná, pod kterými bude proveden protlak). V řízení byla předložena následující stanoviska, vyjádření účastníků řízení a další doklady: - pravomocné územní rozhodnutí vydané Úřadem městyse Pozořice pod č. j. StÚ 2180/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/ ze dne , - souhlas stavebního úřadu Úřadu městyse Pozořice podle 15 stavebního zákona pod č. j. StÚ 3002/ Fi-Vyj-Dopi-/ ze dne , - plná moc k zastupování stavebníka ze dne , - plán kontrolních prohlídek stavby, - vyjádření obce Mokrá-Horákov pod č. j. 333/2012 ze dne , - vyjádření obce Tvarožná pod zn. 128/12/TV ze dne , - vyjádření obce Jiříkovice pod zn. OÚJ/254/2012 ze dne , - vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne a ze dne , - komplexní vyjádření MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ / /MOU ze dne , - komplexní vyjádření MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/624-11/ /MOU ze dne , - závazné stanovisko k návrhu trasy podzemního vedení vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP-ČJ/ /STA ze dne , - závazné stanovisko k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ /MUS ze dne , - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ /SMM ze dne , - souhlas s vedením trasy na LPF Ing. Ivo Gottvalda, odborného lesního hospodáře ze dne , - stanovisko Lesů ČR s. p., Lesní správy Černá Hora pod č. j. LCR144/000146/2012 ze dne , 12

13 - stanovisko Lesů ČR s. p., Lesní správy Bučovice pod č. j. 141/000175/2012 ze dne , - závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras pod zn /MK/2012 ze dne , - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK pod č. j. KHSJM 00874/2012/BM/HOK ze dne , - vyjádření Povodí Moravy s. p. pod zn. PM057124/ /Ho ze dne , - vyjádření ČR Minist. obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno pod č. j. 356/24252/ ÚP-BR ze dne , - vyjádření Vodárenské akciové společnosti a. s. pod zn /2011-Ke ze dne , - vyjádření společnosti Jihomoravské plynárenské a. s. pod zn ze dne , - vyjádření společnosti E.ON Česká republika s. r. o. pod zn. R11668-Z ze dne , - vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a. s. pod č. j /12 ze dne , - vyjádření ČEPS a. s. pod zn. 1642/11BRN/424/16114/Dv ze dne , - vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r. o. pod č. 11/ ze dne , - vyjádření společnosti GTS Czech s. r. o. v zastoupení SITEL spol. s r. o. pod zn ze dne , - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR pod zn. 658/ ze dne , - vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK pod č. j. KRPB /ČJ ze dne , - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. j. JMK /2012 ze dne , - souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 48015/2012 ze dne , - souhlasné stanovisko MŽP, výkon státní správy VII pod č. j. 1055/560/12 ze dne , - stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod zn. SBS/16122/2012/OBÚ-01/1 ze dne a pod zn. SBS/35716/2012/OBÚ-01/1 ze dne , - vyjádření České geologické služby pod zn. CGS 630/12/04755/V-590 ze dne , - vyjádření Správy a údržby silnic JmK pod zn /2011 ze dne , - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pod ev. č. HSBM /1-OPST-2011 ze dne , - osvědčení o autorizaci Ing. Jana Poláška, - smlouvy o právu provést stavbu na dotčených pozemcích (kromě pozemků p. č. 980/12 k. ú. Mokrá u Brna a p. č. KN 1076/4 k. ú. Tvarožná, pod kterými bude proveden protlak), - rozhodnutí Ministerstva dopravy Odbor pozemních komunikací pod č. j. 280/ STSP/2 ze dne , - smlouva o umístění a provedení části rozvodné sítě uzavřená mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřená dne , - dvě paré ověřené projektové dokumentace. V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení s ohledem na předpokládaný vliv povolované stavby na její okol a podle ustanovení 44 správního řádu, podle ustanovení 115 vodního zákona a podle ustanovení 112 stavebního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou zahájení 13

14 vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to dne pod č. j. OŽP-ČJ/ /MOU s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy a současně stanovil lhůtu na vyjádření. Ve stanovené lhůtě se vyjádřili Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského a Ústav archeologické a památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce. Ze strany ostatních účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení 144 správního řádu, jsou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu 25 správního řádu, veřejnou vy hláškou. Vodoprávní úřad stanovil v tomto konkrétním správním řízení okruhu účastníků řízení takto: - hlavní účastník řízení, ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, je stavebník - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/6, Šlapanice, neboť je žadatelem o vydání stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu; - okruh vedlejších účastníků řízení, ve smyslu ustanovení 27 odst. 2 správního řádu, byl stanoven s ohledem na umístění stavby na soukromé pozemky, dále na její orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb; tito účastníci řízení mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena; dále jsou to vlastníci inženýrských a telekomunikačních sítí, na které bude stavba připojována, bude je křížit nebo s nimi bude v souběhu; úplný výčet je uveden v rozdělovníku předmětného rozhodnutí. Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím o umístění stavby, které bylo vydáno stavebním úřadem Úřadu městyse Pozořice dne pod č. j. StÚ 2180/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/ (nabytí právní moci ke dni ). Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vyjádření správců sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů o existenci podzemních telekomunikačních vedení a vyjádření vlastníků a správců dalších podzemních vedení byla doložena. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Ve výrokové části II. stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 až 10 zahrnující obecné požadavky na výstavbu, dále stanovil v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny podmínky č. 11 až 16, v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní 14

15 správy lesů stanovil podmínky č. 17 a 18 a v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu stanovil podmínky č. 19 až 24. Podmínky č. 25 až 28 byly stanoveny v souladu se závazným stanovisko orgánu ochrany zdraví, v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody (CHKO Moravský kras) byly stanoveny podmínky č. 31 až 37. V podmínkách č. 38 až 41 bylo zohledněno stanovisko správce dotčených vodních toků (Povodí Moravy s. p.). V ostatních podmínkách č byla zohledněna stanoviska a vyjádření účastníků řízení a to Lesy ČR lesní správa Bučovice (podmínky č. 41 a 42), Lesy ČR lesní správa Černá Hora (podmínky č. 43 až 50), Ústav archeologické památkové péče Brno (podmínka č. 51), Ředitelství silnic a dálnic (podmínky č. 52 až 54), Policie ČR (podmínky č. 55 a 56), Správa a údržba silnic (podmínky č. 57 až 60), Jihomoravská plynárenská a. s. (podmínky č. 61 až 75), E.ON Česká republika s. r. o. (podmínky č. 76 až 81), Telefónica O2 Czech Republik, a. s. (podmínky č. 82 až 88), SELF servis, spol. s r.o. (podmínky č. 89 až 97), SITEL spol. s r. o. (podmínky č. 98 až 101) a Vodárenská akciová společnost a. s. (podmínky č. 102 až 113). Podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a proto některé požadavky účastníků správního řízení a dotčených orgánů, nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé z nich upozorněn níže v textu. Současně je stavebník upozorněn na požadavky vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury, které se nacházejí v blízkosti povolované stavby. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého správního řízení návrhy ani námitky. Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y): ,30; ,59. Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vodoprávní úřad stavebníkovi a stavebnímu podnikateli připomíná: Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. 15

16 Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené přílohou nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve svém vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek Vzhledem k vysoké škodlivosti prašných částic (PM10) doporučujeme do povolení stavby stanovit podmínky vedoucí k minimalizaci prašnosti na území stavby (skrápění, zakrývání, omezení ukládání sypkých materiálů, zejména jemných frakcí, očista vozidel před výjezdem mimo stavbu atd.) po celou dobu výstavby. Původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká. Dále musí původce odpadu v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromaždování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP. U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Při realizaci stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a musí být zajištěna bezpečnost chodců. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie ( 156 stavebního zákona). Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Výkopek ze stavební jámy bude průběžně odvážen na skládku. Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude respektováno nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Bude zajištěno důkladné očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů), včetně čištění vozovek dotčených vlastní stavební činností. 16

17 Ke stávajícím kanalizačním šachtám bude umožněn příjezd technologických vozidel provozovatele; k ovládacím armaturám vodovodu bude zajištěn přístup provozovatele. Nad stávajícími vodovodními řady, kanalizačními stokami, plynárenskými zařízeními, elektrickými kabely a zařízeními elektronických komunikací nebude skladován stavební ani výkopový materiál, ani objekty zařízení staveniště. Výkopový a stavební materiál musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho padání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Rostislav Beránek v. r. vedoucí odboru životního prostředí Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši Kč byl uhrazen dne Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 17

18 Rozdělovník I. Účastníci řízení - 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou) - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice v zastoupení Sdružení AQP-API, Palackého třída 12, Brno II. Účastníci řízení - 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou) - Absenger Miroslav, Na návsi 113, Prace - Audy Jaromír, Vitáskova 1603/20, Brno - Řečkovice - Bajer Jiří, Tvarožná 7, Bajer Josef, Velatice 158, Tvarožná - Bajerová Marie, Tvarožná 7, Bartáková Marie, Mokrá 30, Mokrá-Horákov - Bartušek Miroslav Ing., Mokrá 235, Mokrá-Horákov - Blahák Jiří, Viničné Šumice 331, Blaháková Anežka, Tvarožná 226, Blaháková Marie, Tvarožná 88, Beneš Martin, Na Návsi 11, Jiříkovice, Šlapanice - Benešová Marie, Na Návsi 11, Jiříkovice, Šlapanice - Brumlová Kristýna, Sivice 287, Brzobohatý Jan, Tvarožná 49, Buček Jiří, Tvaroženská 35, Jiříkovice, Šlapanice - Buček Jiří, Švábenice 192, Bučková Bedřiška, Švábenice 192, Bučková Hana, Ponětovská 149, Jiříkovice, Šlapanice - Bučková Drahomíra, Tvaroženská 35, Jiříkovice, Šlapanice - Buchta Jan, Palackého 213/28, Šlapanice - Buchta Jan, Nádražní 68, Žabčice - Buchta Josef, Jiříkovice 42, Šlapanice - Buchta Karel Mgr., Nádražní 629/144, Šlapanice - Buchtová Jitka, Nová 239, Jiříkovice, Šlapanice - Čandrlová Zdenka, Pratecká 185, Kobylnice - Čemerková Marie, Říční 223, Křenovice - Daněk Alois, Tvarožná 305, Daněk Jiří, Mosty u Jablunkova 494, Daněk Jiří, Tvarožná 351, Daněk Josef, Tvarožná 47, Daněk Karel, Tvarožná 15, Daněk Miloš, Tvarožná 353, Daněk Pavel MUDr., Tvarožná 134, Daňková Božena, Tvarožná 15, Daňková Ludmila, Ponětovská 138, Jiříkovice, Šlapanice - Daňková Věra, Slovákova 644, Sokolnice - Dolanská Alice, Mokrá 118, Mokrá-Horákov - Drápal Vladimír Doc., Tvarožná 43, Dvořáček Jan, Tvarožná 332, Dvořáček Josef, Tvarožná 349, Dvořáček Lubomír, Husova 165/5, Brno, Staré Brno - Dvořáčková Miroslava, Sivice 63, Fic Emanuel, Brechtova 25/4, Brno - Lesná, 18

19 - Ficová Josefka, Ponětovská 135, Jiříkovice, Šlapanice - Filipová Blanka, Tvarožná 226, Gale Jiří, Velatice 63, Tvarožná - Gale Roman Ing. arch., Křídlovická 981/25, Brno - Staré Brno - Galle Jan, Tvarožná 21, Galle Jan, Tvarožná 116, Galle Lukáš, Nová 193, Blažovice - Galle Michael, Tvarožná 37, Gallová Františka, Tvarožná 116, Hajdová Kateřina, Švehlova 1773/66a, Šlapanice - Hájková Hana, Údolní 261/1, Jihlava - Hjeldnes Rajchová Iva, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Hofmannová Zuzana, Palírenská 450/23, Brno - Medlánky - Hrdlička Jiří Ing., Brněnská 30/20, Šlapanice - Hrdličková Jiřina, Brněnská 30/20, Šlapanice - Hromek Jan, Tvarožná 230, Hrůzová Renata, V Sídlišti 1135/3b, Rousínov - Hutařová Anna, Kosmonautů 417/3, Brno - Starý Lískovec - Chlup Jan, Tvarožná 49, Chlup Pavel, Tvarožná 249, Chlupová Jana, Na Návsi 19, Kobylnice, Šlapanice - Chlupová Marie, Tvarožná 49, Ilgner Petr Ing., Mokrá 228, Mokrá-Horákov - Jašková Věra, Katovická 407/12, Praha - Bohnice - Jurásek Pavel, Svážná 402/17, Brno - Kafková Marie, Kovácká 1105/9, Brno - Kaláb Josef, Brněnská 1257, Kuřim - Kaláb Lukáš, Tvarožná 345, Kaláb Rudolf, Tvarožná 3, Kalábová Božena, Tvarožná 184, Kalábová Simona, Tvarožná 8, Kalábová Zdeňka, Velešovice 54, Kalábová Zdeňka, Tvarožná 50, Kartus František, Ponětovská 132, Jiříkovice, Šlapanice - Kartus Jan, Blažovská 129, Jiříkovice, Šlapanice - Kavínová Alena, Nešverova 1897/31, Brno - Líšeň, - Klemšinský Petr Ing., Podolí 311, Klimeš Julius, Podolí 102, Knos Jan, Tvarožná 26, Knosová Eliška, Tvarožná 26, Konečná Monika, Na Návsi 44, Jiříkovice, Šlapanice - Kotulan Alois, Tvarožná 19, Kousalová Emilie, Tvarožná 9, Kousalová Věra, Tvarožná 5, Kozák Jiří Ing., Tvarožná 53, Kozáková Marie, Tvarožná 53, Krček František, Velké Lipky 404, Pozořice - Krček Josef, Tvarožná 41, Krček Klement, Tvarožná 201, Krčková Jana JUDr., Velké Lipky 404, Pozořice 19

20 - Krejčiříková Marie, Tvarožná 48, Kříž Jan, Tvarožná 329, Křížová Libuše, Tvarožná 191, Křížová Marie, Tvarožná 42, Kuklínková Michaela, Tvarožná 8, Kulhánková Helena, Sivice 166, Kusý Petr, Tvarožná 52, Lička Oldřich Ing., Tvarožná 147, Liškutin František, Tvarožná 303, Liškutin Jiří, Tvarožná 369, Lungová Romana Ing., Brandlova 3379/101, Hodonín - Mašlán Ludvík, Tvarožná 185, Matovičová Kamila MUDr., Keřová 751/21, Brno - Žebětín - Mazálek Josef, Na Návsi 14, Jiříkovice, Šlapanice - Mazel Jiří, Sosnová 726/15a, Brno-Jundrov - Mazlová Jitka, Blažovská 71, Jiříkovice, Šlapanice - Mazlová Růžena, Úvoz 510/7, Brno - Staré Brno - Meserle Jan, Mokrá 4, Mokrá-Horákov - Musilová Marie, Mokrá 6, Mokrá-Horákov - Neužil Bohuslav, Tvarožná 14, Neužilová Anna, Tvarožná 14, Novák Vladimír, Jiříkovice 56, Šlapanice - Nováková Marie, Jiříkovice 56, Šlapanice - Ondráček Jaroslav MVDr., Milešovská 372, Otnice - Oth František, Ramešova 2599/8, Brno - Královo Pole - Paleček Stanislav, Tvarožná 198, Palečková Ludmila, Tvarožná 198, Paták Josef, Mokrá 191, Mokrá-Horákov - Paták Karel, Mokrá 2, Mokrá-Horákov - Paulík Karel, Tvarožná 330, Paulíková Božena, Tvarožná 330, Pelikánová Marie, Tvarožná 327, Plotěný Karel Ing., Spáčilka 83, Jiříkovice, Šlapanice - Podsedníková Anna, Tvarožná 301, Poláček Jaromír, Tvarožná 1, Poláček Jiří, Velatice 12, Tvarožná - Poláková Květoslava, Mokrá 33, Mokrá-Horákov - Poláková Libuše, Tvarožná 191, Pospíšilová Františka, Tvarožná 336, Putnová Hedvika, Tvaroženská 31, Jiříkovice, Šlapanice - Půček Roman, náměstí Míru 202, Vracov - Pressfreundová Hana, Mokrá 20, Mokrá-Horákov - Procházková Yveta, Ke Břvům 40/3, Praha Sobín - Rademacherová Miloslava, Tvarožná 57, Rajch Aleš, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Rajchová Zdeňka, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Res Jaroslav Ing., Tvarožná 204, Resová Marie, Tvarožná 204, Růžičková Dagmar, Absolonova 825/47, Brno - Komín - Sadloň Jan, Mokrá 222, Mokrá-Horákov 20

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška

R O Z H O D N U T Í veřejná vyhláška M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /24.02.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/27623-16/MOU

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje. R o z h o d n u t í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č. j. ORR-75/09-SÚ-Ho Vyřizuje: Tel.: E-mail: Fax: František Horák 546419462 horakf@muiv.cz 546451525

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.: 1121/11/SÚ/HJ V Sokolnicích dne 10. 8. 2011 Č.j.: 1390/11 Vypraveno dne: S T A V E B N Í P O V O L E N Í Stavební úřad

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK Odbor dopravy Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj Tel: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986 e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz Č.j.: DOP/3123/2015-Čas V Nepomuku

Více

Městský úřad TIŠNOV, odbor životního prostředí, Radniční 14, Tišnov

Městský úřad TIŠNOV, odbor životního prostředí, Radniční 14, Tišnov Městský úřad TIŠNOV, odbor životního prostředí, Radniční 14, 666 19 Tišnov Spisová značka: S-MUTI 23417/2013 Vyřizuje: Ing. Jan Kazda V Tišnově dne 13. listopadu 2013 Č. j.: MUTI 23417/2013/OŽP/Ka Telefon:

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování SEDLČANY Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: V Sedlčanech dne: 21.3.2011 Telefon: 318 822 742, linka 141 R O Z H O D N U T Í Dne 10.2.2011 podala paní Martina Firstová,

Více

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě

ENVIGEST, s.r.o. Masarykova Nové Město na Moravě ENVIGEST, s.r.o. Masarykova 305 59231 Nové Město na Moravě naše značka 5001103119 vyřizuje Martina Pýchová datum 07.05.2015 Věc: Oprava hydroizolace BD Drobného NMnM K.ú. - p.č.: Nové Město na Moravě Stavebník:

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Obec Čejetice Čejetice 106 386 01 Čejetice Číslo jednací: Vyřizuje/tel.: Datum: MUST/055233/2016/ŽP/Hod Ing. Hodoušek/383 700 271 25. listopadu 2016 SZ

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VUP 14481 / 10 520 / 10 JAN 328.3 Vyřizuje: Marie Janoušková Telefon: 388 459 056 Ve Vimperku dne:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 12694/2016 spis. zn.: SMUMK 10142/2016 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad. MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby silniční správní úřad speciální stavební úřad Číslo jednací: Spisová značka: OV-ČJ/64867-15/OTR OV/10186-2015/OTR Oprávněná úřední

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Pavel Kapr Tchořovice 60 388 01 Blatná Ing. Eva Kaprová Nad Lomnicí 1108 388 01 Blatná Spisová značka

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0457/13/Kr/roz Zliv, dne 5.8.2013 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 0082/roz/10-La/ 0242 Zliv, dne 27.1.2011 Vyřizuje: Ing.Lamošová R o z h o d n u

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A. Silnice Brno, spol. s r.o., Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 41603281 Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/08-5521/2008-1263/PJ Rousínov, dne 26. září 2008 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /22.12.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/106661-16/MOU

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. Garáž u rodinného domu č.p. 1 ve Střížovicích MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 16993/10 V Blovicích, dne 10.1.2011 Č.j.: MUBlov 00350/11/ST/Op Vyřizuje: Jiří Opatrný

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Obec Chlum Chlum 43 388 01 Blatná Spisová značka Číslo jednací Vyřizuje Blatná dne OŽP 09/8872/2012/Ja

Více

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

Výst.1233/2008 Všetaty dne: vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Ú ř a d m ě s t y s e V š e t a t y odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Výst.1233/2008 Všetaty dne: 25.11.2008 vyřizuje :Lenka Drábová Rejnartová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad městyse

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice ROZHODNUTÍ 0Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/47/2012 V Habrech dne 12.března

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníkovi řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníkovi řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 970, fax: 577 630 983, e-mail: petrkupsky@zlin.eu Statutární město Zlín nám. Míru 12 761 40 Zlín v

Více

Vaše č.j.

Vaše č.j. l OBECNÍ ÚŘAD VÝPRACHTICE l- STAVEBNÍ ÚŘAD - tel: 465391132 č.p. 3 e-mail: stavebniurad@obec-vyprachtice.cz 561 34 Výprachtice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor výstavby Naše značka : OV/31016-10/48-2010/MAD Vyřizuje : Ing. Dušan Macháček, tel.: 533 304 400, e-mail: machacek@slapanice.cz V Brně

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod

Ing. Martin Liška Nad Žlábkem Havlíčkův Brod Ing. Martin Liška Nad Žlábkem 3757 58001 Havlíčkův Brod naše značka 5001119294 vyřizuje Pavel Gabriel datum 27.05.2015 Věc: Propojení komunikací ul. Nerudova-Seifertova, Přibyslav K.ú. - p.č.: Přibyslav

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny

2390210hoh. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst. 19456/92-F/2010/H Trhové Sviny, dne 13.8.2010 Vyřizuje : Jana Kokejlová 23902/10/Hoh Telefon : 386 301 426 E.ON

Více

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice

ROZHODNUTÍ. Pan Michal Vraný Letiny Blovice MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor stavební a dopravní Masarykovo nám. 143, 336 01 Blovice, tel.: 371 516 111 Spis.zn.: MUBlov 14839/10 V Blovicích, dne 1.12.2010 Č.j.: MUBlov 17379/10/ST/Kra Vyřizuje: Krausová

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 65/10_SP Kyselka dne : 9.8.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností

R O Z H O D N U T Í. Obec Leština, IČO , Leština 87, Proseč u Skutče, zastoupená společností Obecní úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 499-4/2010-330/R V Proseči dne 1.3.2011 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/493/2015-4-SP/Če V Pelhřimově dne 3.6.2015 Stavebník : Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava; zastupuje Ing.

Více

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad

Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad Obecní úřad Dolní Kralovice stavební úřad 257 68 Dolní Kralovice, tel. 317 856 364 e-mail:stavebniuraddk@tiscali.cz Č.j.: Vyřizuje: Výst./82/891/2012 Jindřiška Kadlečková Dolní Kralovice dne 31.7.2012

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /18.04.2012 Číslo jednací: OŽP-ČJ/15180-12/SKR Spisová značka: OŽP/2279-2012/SKR Vyřizuje/linka:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, :

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, Zliv, : MĚSTSKÝ ÚŘAD ZLIV odbor výstavby Dolní náměstí 585, 373 44 Zliv, 387 001 192 : mu.zliv@sendme.cz, http://www.zliv.cz čj: 1763/12/Kr/roz Zliv, dne 27.11.2012 Vyřizuje: Král VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Rozhodnutí Územní

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Psáry kanalizace a vodovod v ulici Nad Cihelnou DSP Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů...2 A.3 Údaje o území... 2 A.3.a) Rozsah řešeného území...2 A.3.b)

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing.Marie Kozáková,tel.533 304 557 e-mail.: kozakova@slapanice.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Jeronimová Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy

OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, Vrdy OBECNÍ ÚŘAD VRDY stavební úřad Smetanovo náměstí 28, 285 71 Vrdy Č.j.: Výst. 795/16 Vrdy, dne: 4. 4. 2016 Spis zn. 227/2015mar Oprávněná úřední osoba: Tel.: E-mail: IDS: Martinec J. 313 035 905 jindrich.martinec@obecvrdy.cz

Více

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ

R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166 fax. 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz www.mesto-trebon.cz Č.j. METR

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/1242/OST/13 May V Rokycanech: 8.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112

MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí. Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE odbor životního prostředí Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice I telefon: 376 540 111, fax: 376 540 112 Číslo jednací: 81/15/ZPR/Ran V Sušici dne 11.2.2015 Úředně oprávněná osoba: Randák,

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/1496/2014-3-SP/Če V Pelhřimově dne 21.8.2014 Stavebník : Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČ

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

Městský úřad Židlochovice

Městský úřad Židlochovice Městský úřad Židlochovice Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ 00282979 Odbor dopravy Nádražní 750, 667 01 Židlochovice Váš dopis zn.: Ze dne: Naše č.j.: OD/10978/2011-5 SO Počet příloh: Vyřizuje: Radek

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD Adresa: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Počet stran dokum.: Počet listů příloh: Spisový znak: nám. J.M.Marků č.p. 12, Lanškroun - Vnitřní Město, 563 16 Lanškroun

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 Č. j.: 50100/2016-150/6 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513, 221621140 V Praze

Více

rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice

rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice rozhodnutí - L.Brunclík,72, Konárovice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 287, fax: +420 321 748 217 e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad. Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 stavební úřad v, VEREJNA, v VYHL ASKA Rozhodnutí o umístění stavby pod zn.: 1443/09/SÚ/AV ze dne 18. 12.2009 na stavbu nazvanou "Rodinná dům a garáž

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Obec Nalžovské Hory IČ: 00255866 OKEČ: 75 11 00 Nalžovské Hory 104 341 01 Horažďovice

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Obec Nalžovské Hory IČ: 00255866 OKEČ: 75 11 00 Nalžovské Hory 104 341 01 Horažďovice M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor životního prostředí tel.:376547547, fax: 376547529, email: mares@muhorazdovice.cz Mírové nám.1, 341 01 Horažďovice Váš dopis č.j. / ze dne: Číslo jednací:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn. (č.j.): MeRo/3427/OST/13 May V Rokycanech: 1.7.2013 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany

Více

Odbor životního prostředí Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207/ PÍSEK ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Odbor životního prostředí Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207/ PÍSEK ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MUPIX0086WXF MUPIX0086WXF Odbor životního prostředí Velké náměstí 114/3 pracoviště Budovcova 207/6 397 19 PÍSEK Č. j.: ZP01/2016/48287 /3/NC V Písku dne 11.1.2017 Vyřizuje: Ing. Naděžda Černická / tel:

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE Spisový znak: SÚ-150/2013/Lun Číslo jednání: 3/2013 Oprávněná úřední osoba: Lunga Luděk MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE STAVEBNÍ ÚŘAD Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15 Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476 Slušovice

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor životního prostředí - Velké náměstí 1 - zadní trakt, Prachatice Č.j.: ŽP:Vod.231/2/25931/2016 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Martin Kubička

Více

kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny

kri. Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. Žižkovo náměstí 32, Trhové Sviny Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 18649/228-B/2010/Kr Trhové Sviny, dne 12.8.2010 Vyřizuje : František Kříha 23903/10/Kri Telefon : 386 301 427

Více

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty

ROZHODNUTÍ. r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y. přístavba rekreační chaty Spis.zn.: 17922/SÚ/13/No Karlovy Vary, dne 20.2.2014 Č.j.: 2186/SÚ/14 Vyřizuje: Nožková Květoslava, linka 502 Spisový znak: 328.3 Skartační znak: A/5 ROZHODNUTÍ Výroková část: Úřad územního plánování a

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č.

ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. ÚŘAD MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ stavební úřad Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí Spisová značka: SÚ-64/11-CP Číslo jednací: VRAND 315/2011 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ctirad Pisk Telefon: 515 296 254 E-mail:

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Jeronimová Tel.: 533 304 552, e-mail.: jeronimova@slapanice.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravy Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Č. j.: JMK 179571/2011 Sp. zn.: S - JMK 179571/2011 OD Brno 09.10.2012 O P AT Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Krajský

Více

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax:

H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, H A B R Y tel.: fax: M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H A B R Y stavební úřad Žižkovo náměstí č.p. 66, 582 81 H A B R Y tel.:569 441 217 fax: 569 441 229 e-mail: habry@iol.cz www.habry.cz Č.j.výst.328.3/145/2012 V Habrech dne 9.května

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Jméno a adresa: Miroslav TEREŠKO, Žalkovice 80, nar MUDr. Jitka TEREŠKOVÁ, Žalkovice 80, nar ROZHODNUTÍ

Jméno a adresa: Miroslav TEREŠKO, Žalkovice 80, nar MUDr. Jitka TEREŠKOVÁ, Žalkovice 80, nar ROZHODNUTÍ Odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadu v Chropyni č. j. MCH 7753/2011 spzn: 7011/2011/OVŽP V Chropyni 21.12.2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Pospíšil Jana Kovaříková Jméno a adresa:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Oznámení o zahájení stavebního řízení VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD SLAVKOV U BRNA Odbor dopravy a silničního hospodářství Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČJ.: DSH/7932-15/2224-2015/JNB Viz rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Dagmar

Více

Městský úřad Planá. Územní rozhodnutí a stavební povolení. odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, Planá

Městský úřad Planá. Územní rozhodnutí a stavební povolení. odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, Planá Městský úřad Planá odbor výstavby a územního plánování náměstí Svobody 1, 348 15 Planá Naše čj.: 5076/2012/07/VUP-UR1498,SP5494 Vyřizuje: Majerová email: majerova@muplana.cz tel.: 374752925 fax.: 374752929

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ Městský úřad Dolní Kounice Stavební úřad I. stupně Masarykovo náměstí 2, 664 64 Dolní Kounice, tel. 546 421 310, tel./fax. 546 421 304 e - mail : podatelna@dolnikounice.cz ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad R O Z H O D N U T Í M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Č. j.: OV/47875-11/2158-2011/HOU Spis. zn. : OV/2158-2011/HOU Oprávněná úřední osoba: Houzarová

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř

DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř DRUPOS HB s.r.o. Svojsíkova 333 58301 Chotěboř naše značka 5001056733 vyřizuje Pavel Gabriel datum 22.01.2015 Věc: Kontejnery pro tříděný odpad Ždírec nad Doubravou K.ú. - p.č.: Ždírec nad Doubravou Stavebník:

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice SPIS. ZN.: OVUP/15768/2015/No Č.J.: MUMB/OVUP/ 18503/2015 *mumbx00haptv* VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM:

Více

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice

Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Rozhodnutí - stavba zděné kolny u rd č.p. 448 ul.čapkova Sendražice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Váš dopis ZN / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Rokycanech MeRo/3180-2/OŽP/16 Ing. Timko / 249 15. 7. 2016

Více

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Č.j.: Výst./43970/2011/Ty (MURA/52451/2011) Vyřizuje: Václava Tyčová Tel: 313 259 148 Výroková část: MĚSTSKÝ ÚŘAD RAKOVNÍK odbor výstavby a investic Husovo nám. 27, Rakovník Telef. ústř.: 313 259 111 Fax:313

Více

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ

Obec Podolanka Hlavní PODOLANKA V Praze dne STAVEBNÍ POVOLENÍ Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha 3 Orebitská 18, 130 00 Praha 3, 221 621 111 Č.jedn.: 150/36193/2016 r.č. 170 280.1 A/10 Vyřizuje: Urban Vl. 221621501, 221621140

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /04.04.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/21296-16/MOU

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: ROZHODNUTÍ. I.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: ROZHODNUTÍ. I. MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/40349/2013 /235/2014-vrano Dne: 31.03.2014 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@mestovm.cz Datová schránka:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Úřad městyse Pozořice, stavební úřad Na Městečku 14, Pozořice Č.j: StÚ 1227/2010-3-Fi-ÚŘUS-Rozh-/ Pozořice, dne: 7.7.2010 Vyřizuje: Ing. Renata Filipcová E-mail: renata.filipcova@pozorice.cz Telefon: 544

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst. 742/12-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby NÁVRH VÝROKU ROZHODNUTÍ Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ úřad VELKÉ MEZIŘÍčí ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon: 566 781 201. Evmail: muzatko@mestovm.

MĚSTSKÝ úřad VELKÉ MEZIŘÍčí ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon: 566 781 201. Evmail: muzatko@mestovm. MĚSTSKÝ úřad VELKÉ MEZIŘÍčí ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE...------ --_.. ---- - Obecní úřad BOFri \ I I ~5-?0121~ č.j.0 ukl. zn~. Číslo jednací: VÝSTIl0615/2012/2145/2012-mu Dne: 16. května 2012

Více