MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Váš dopis značky/ze dne: / Číslo jednací: OŽP-ČJ/ /MOU Spisová značka: OŽP/ /MOU Vyřizuje/linka: Ing. Ivona Moučková/ V Brně dne: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA V souladu s ustanovením 115 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů se tato písemnost doručuje formou veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení 144 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Po dobu 15 dnů musí být tato písemnost vyvěšena na úřední desce na místě obvyklém. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Oznámení bude zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: ROZHODNUTÍ Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon ), jako speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), místně příslušný správní orgán podle ustanovení 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), účastníkovi řízení ( 27 odst. 1 správního řádu), kterým je: 1. Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ I. vydává podle ustanovení 15 odst. 1, 3 a 4 vodního zákona stavební povolení k provedení stavby vodního díla Šlapanicko posílení skupinového vodovodu, I. etapa, katastrální území Horákov, Ochoz u Brna, Mokrá u Brna, Tvarožná a Jiříkovice,

2 v kraji Jihomoravském, okrese Brno-venkov, v obci Mokrá Horákov, na katastrálním území Horákov, na pozemcích p. č. KN 783, 785, 786, 793/1, 794, 795, 796/1, 828, 829, na katastrálním území Mokrá u Brna, na pozemcích p. č. KN 211/1, 212/2, 213/1, 213/14, 213/16, 213/17, 214/1, 215/1, 216, 217, 218, 376/1, 453/7, 491/1, 491/2, 492/1, 497, 510/1, 513/6, 513/9, 513/10, 513/11, 514/8, 610/2, 610/124, 610/129, 610/148, 610/182, 610/70, 610/71, 632/1, 632/2, 632/3, 775/1, 782, 784/1, 786/28, 787/1, 787/7, 788/32, 788/33, 788/38, 788/41, 788/47, 788/51, 790/1, 790/3, 790/13, 790/16, 831/1, 833, 834/1, 834/2, 834/3, 834/4, 834/5, 834/6, 834/7, 834/8, 834/9, 834/10, 946/1, 946/2, 951/1, 952/1, 952/2, 980/1, 980/2, 980/4, 980/5, 980/6, 980/7, 980/8, 980/9, 980/10, 980/11, 980/12, 980/13, 980/14, 985/1, 985/3, 988, 989, 990/1, 990/2, 996, 1001, 1002/1, 1002/8, 1004/1, v obci Ochoz u Brna, na katastrálním území Ochoz u Brna, na pozemcích p. č. KN 1465, 1496/1, 1496/2, 1494, v obci Tvarožná, na katastrálním území Tvarožná, na pozemcích p. č. KN 530/1, 530/2, 530/3, 530/4, 530/5, 530/6, 530/11, 791/22, 791/23, 796/2, 804, 809/16, 810, 811/1, 819/158, 819/159, 823, 826/62, 831, 832, 902, 1015, 1036, 1040/2, 1043/3, 1046/2, 1050, 1051/16, 1052/1, 1053/1, 1053/7, 1054, 1055, 1076/1, 1076/2, 1076/3, 1076/4, 1076/5, 1076/6, 1076/7, 1076/8, 1076/9, 1076/10, 1076/11, 1076/33, 1076/34, 1076/35, 1076/36, 1076/37, 1076/38, 1076/40, 1076/42, 1076/43, 1076/46, 1076/47, 1076/48, 1076/49, 1076/50, 1076/51, 1076/52, 1076/53, 1076/54, 1076/55, 1076/56, 1076/57, 1076/58, 1076/59, 1076/60, 1076/61, 1076/62, 1076/63, 1076/64, 1076/65, 1076/66, 1076/67, 1076/68, 1076/69, 1076/70, 1076/71, 1076/72, 1076/73, 1076/74, 1076/75, 1082/3, 1082/7, 1082/9, 1082/12, 1082/53, 1082/67, 1082/83, 1082/85, 1082/86, 1082/87, 1082/88, 1082/90, 1122, 1123/2, 1124, 1126, 1135/3, 1138, 1144, 1145/1, 1172/5, 1175/2, 1176/2, 1176/7, v obci Jiříkovice, na katastrálním území Jiříkovice, na pozemcích p. č. KN 445/1, 472/4, 472/7, 472/8, 472/20, 472/32, 472/56, 472/57, 472/80, 472/81, 472/82, 472/83, 472/84, 472/85, 472/86, 472/87, 472/88, 472/89, 472/90, 472/91, 472/92, 472/93, 472/94, 472/95, 472/96, 472/97, 472/98, 472/99, 472/100, 472/101, 472/102, 472/103, 472/104, 472/105, 472/106, 472/107, 472/109, 472/110, 472/111, 472/112, 472/113, 472/114, 472/115, 472/116, 472/117, 472/118, 472/119, 472/120, 472/121, 472/122, 472/124, 472/125, 472/126, 472/127, 472/128, 472/129, 472/130, 489/9, 513, 514, významný vodní tok Říčka, drobný vodní tok Roketnice, drobný vodní tok Tvaroženský potok, č. h. p , , , Základní údaje o povolované stavbě: 1. účel vodního díla odvádění dešťových vod do koryta vodního toku 2. druh vodního díla: stavba vodovodních řadů a vodojemu ust. 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona 3. členění vodního díla na stavební objekty a popis vodní díla: SO 01 Úpravy zdroje Říčky I (bude provedena demolice nadzemní části čerpací stanice, rekonstrukce vrtů a stavba výklenku ve svahu pro pítko, provede se nové oplocení) SO 02 Výtlačný řad Říčky (dl. 694 m materiál PE 100 RC DN 160 x 9,5; propojovací potrubí, odbočky dl. 18 m) SO 03 Výtlačný řad Mokrá (dl. 897 m materiál TLT DN 200) SO 04 Přerušovací VDJ Myslivna (drobné stavební úpravy spojené s novým přirozeným odvětráváním armaturní komory a výměna trubního vedení) SO 05 Přívodný řad Mokrá (dl m materiál TLT DN 250; úsek dl. 32 m v km 0,834 0,866 proveden bezvýkopovou technologií) SO 06 VDJ Mokrá (oba stávající vodojemy se zdemolují, nový vodojem bude postaven na místě stávajícího, bude vybudována dvoupodlažní armaturní komora a dvě akumulační nádrže o objemu vody 2 x m 3, výška vody v nádržích bude 5 m, nádrže budou tvořit pravidelný osmiúhelník) 2

3 SO 07 Přívodný řad Sivice (dl m materiál TLT DN 200 a dl. 264 m materiál TLT DN 150; propojovací potrubí, odbočky dl. 10 m) SO 08 Přívodný řad Tvarožná (dl m materiál TLT DN 200; propojovací potrubí, odbočky dl. 7 m) SO 09 Přívodný řad Jiříkovice (řad I dl m materiál TLT DN 200; úsek dl. 8 m v km 1,1215 1,1295 proveden bezvýkopovou technologií; řad II dl m materiál TLT DN 200; propojovací potrubí, odbočky dl. 5 m) SO 10 Zásobní řad Mokrá (dl. 527 m materiál TLT DN 150; řad Z1 dl. 175 m materiál PE 100 RC DN 160 x 9,5; řad Z2 dl. 130 m materiál PE 100 DN 63 x 5,8; propojovací potrubí, odbočky dl. 102 m) SO 11 Úpravy ve VDJ Jiříkovice (bude provedena lokální sanace železobetonových konstrukcí nádrže, úpravami ve vodojemu se změní jeho funkce nově bude plnit funkci armaturní šachty) SO 12 Opravy zpevněných komunikací (oprava stávající komunikace lesní cesty po vybudování vodovodu dl. 440 m) SO 13 Rušení nepotřebných objektů (potrubí odstavená z provozu, vodárenské objekty, vzdušníky, kalosvody, armaturní šachty) II. stanovuje podmínky v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (dále jen vyhláška ke stavebnímu zákonu ) podmínky pro provedení vodního díla: 1. Předmětná stavba bude provedena podle projektové dokumentace pod názvem ŠLAPANICKO posílení skupinového vodovodu, I. etapa, kterou ověřil Ing. Jan Polášek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT a ověřené ve vodoprávním řízení. 2. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen si ověřit existenci cizích nadzemních a podzemních sítí vedené na staveništi a zajistit, aby práce v tomto prostoru byly prováděny podle pokynů správců dotčených zařízení. 3. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu, organizace provádějící stavbu, termín ukončení stavby a jména zodpovědného stavbyvedoucího dle ustanovení 7 Vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. 4. Stavební práce budou prováděny tak, aby nemohlo dojít k úniku látek škodlivým vodám ze stavebních mechanizmů. 5. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod, k ohrožení jejich jakosti nepovoleným nakládáním se závadnými látkami. 6. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. 7. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace prostředky nebo na náklady stavebníka. 8. Zeminu a jiný přírodní materiál vytěžený během stavebních činností lze využít v případě, že vlastník zeminy prokáže, že bude použita v přirozeném stavu v místě stavby a že jejím použitím nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví. V případě, že 3

4 zemina bude použita na jiných stavbách (pozemcích), je nutno doložit rozbor dle přílohy č. 10 vyhlášky č. 294/2005 Sb., z kterého bude patrno, že jsou splněny stanovené limity. Rozbory včetně původu zeminy budou doloženy u kolaudace. 9. Při realizaci stavby musí zůstat zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích. 10. V průběhu výstavby bude veškerá vykopaná zemina odvezena na skládku a zásyp potrubí bude prováděn inertním hutnitelným materiálem. 11. V rámci území významného krajinné prvku Tvaroženský potok (VKP) nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady, zařízení staveniště bude umístěno mimo lokalizované VKP. 12. Stavba bude provedena dle předložené dokumentace, jakákoliv změna musí být se zdejším orgánem ochrany přírody předem projednána. 13. Stavebník zajistí, aby veškeré zemní práce byly po realizaci dokonale zahlazeny. 14. Stavebník zvolí takový harmonogram prací, který nezasáhne do přirozené reprodukce živočichů zejména obojživelníků a ptáků (hnízdění). 15. Stavebník zajistí, aby ve stavebních strojích byly použity biologicky rozložitelné pohonné hmoty a mazadla a aby bylo vyloučeno znečištění ropnými látkami. 16. Mimo pozemky na kterých budou realizovány stavební objekty nesmí dojít k dotčení nebo narušení okolních lesních porostů, na lesních pozemích nesmí být ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nesmí zde být umístěno zařízení staveniště. 17. Před realizací vlastní stavby požádá stavebník odbor ŽP MěÚ Šlapanice o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa a jejich následném omezení ve využití spolu s náležitostmi, které ukládá Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb. 18. Stavebník projedná trasu se všemi vlastníky, případně nájemci (jsou-li předmětné pozemky v užívání zemědělské organizace, SHR apod.), dotčených zemědělských pozemků, opatří žádost jejich souhlasem a dohodne s uživateli pozemků termín prací před zahájením výstavby, aby nedošlo ke škodám na úrodě. 19. Stavebník zajistí na vlastní náklad řádné provedení skrývky ornice do hloubky cca 0,30 m (podle aktuálního stavu v místě výkopu) a zúrodnění schopného podorničí (dále jen kulturní vrstvy půdy) z plochy pro dopravní a manipulační pruh, výkop pro uložení potrubí a skládku výkopku a dále podorniční vrstvy (výkopku) s odděleným ukládáním jednotlivých půd. Šíře manipulačního pruhu pro provádění prací celkem je cca 18,00 m, z toho: A otevřený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí 4,00 m - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vpravo cca 4,70 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vpravo za výkopkem - cca 4,70 m B otevřený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí 4,00 m - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vlevo za manipulačním pruhem cca 4,70 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vlevo za výkopkem - cca 4,70 m C pažený výkop: - šíře výkopu pro uložení potrubí - 1,00-1,20 m při profilu potrubí mm 4

5 ,10 m při profilu potrubí 80, mm - šíře dopravního a manipulačního pruhu podél výkopu vlevo 3,50 m - šíře pruhu pro uložení výkopku podél výkopu vpravo cca 3,60 m - šíře pruhu pro uložení kulturní vrstvy půdy podél výkopu vpravo za výkopkem - cca 4,50 m 20. Při zpětné rekultivaci musí stavebník dbát na to, aby nedošlo k promísení ornice s podorniční vrstvou, a tím k jejímu znehodnocení. Před uvedením do původního stavu provede sběr kamení. 21. Při provádění stavby nesmí dojít k úniku cizorodých látek do půd náležejících do ZPF. 22. Celková doba stavby vč. zpětné rekultivace nesmí překročit 12 měsíců od zahájení prací, které je možné realizovat ode dne platnosti rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební zákon). Bude-li překročena uvedená lhůta, je třeba před jejím uplynutím požádat orgán ochrany ZPF o dočasné vynětí půdy ze ZPF. Stavba by měla být prováděna, pokud možno, mimo vegetační období. 23. Ukončení akce stavebník oznámí orgánu ochrany ZPF a zajistí protokolární předání dotčených pozemků vlastníkům (v příp. že nedojde k jejich odkoupení). 24. Ke kolaudaci stavebník předloží doklad o tom, že ve stavebních objektech SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11 byly použity výrobky splňující požadavky 3 vyhlášky č 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění. 25. Ke kolaudaci bude proveden laboratorní rozbor pitné vody z nových vodovodních potrubí stavebních objektů SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 05, SO 06, SO 07, SO 08, SO 09, SO 10, SO 11 v rozsahu krácený rozbor, jak ej stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. 26. Před zprovozněním objektů SO 04 (Přerušovací vodojem Myslivna) a SO 06 (Vodojem Mokrá) je třeba doložit laboratorní vyšetření vzorku vody na výluhy po stagnaci vody ve vodojemu po dobu 24 hodin v rozsahu kráceného rozbor, jak ej stanoveno v příloze č. 5 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Výsledky rozborů vody budou předloženy ke kolaudačnímu řízení. 27. Ke kolaudačnímu řízení bude po provedeném oplachu nezávadnou vodou a dezinfekci u stavebních objektů SO 04 (Přerušovací vodojem Myslivna) a SO 06 (Vodojem Mokrá) předložen mikrobiologický rozbor vody v rozsahu: koliformní bakterie, enterokoky, počty kolonií při 22 o C, počty kolonií při 36 o C, Escherichia coli a biologický rozbor v rozsahu:živé organismy, počet organismů, abioseston. 28. Koryto vodního toku Říčka a jeho okolí bude po stavbě vráceno do původního tvaru a budou zachovány parametry koryta. 29. Opevnění kamenným záhozem při křížení vodního toku Říčka bude provedeno pouze ve vzdálenosti 1 m na každou stranu od vodovodního potrubí. 30. Při výstavbě budou stromy chráněny před poškozením, na území CHKO nebudou káceny vzrostlé stromy bez předchozí domluvy se Správou CHKO MK. 31. Trvalé deponie zemin budou ukládány na pozemcích mimo CHKO Moravský kras. 32. Stavební práce budu prováděny v období podzimu. 33. Po jednoznačném vytýčení trasy vodovodu bude Správa CHKO informována a v případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů v této trase si vyhrazuje možnost záchrany a přenosu těchto druhů. 34. Správa CHKO bude informována o době zahájení stavby. 35. Travní směs používána na osetí n území CHKO bude konzultována s pracovníky Správy CHKO MK. 5

6 36. Pro opravu komunikace bude použit pro zpevnění materiál šetrnější k přírodě (např. mechanicky zpevněné kamenivo). 37. Stabilizace dna toků v místech přechodů koryt toků (výtlačný řad Říčky a přívodní řady Sivice a Jiříkovice) požadujeme provést lomovým kamenem vhodné frakce s urovnání svrchního líce štětováním nikoliv betonovými panely. 38. Navržené krytí potrubí v místech podchodů musí být zaměřeno od úrovně pevného dna toků bez případných nánosů. 39. Přímý správce toku (Povodí Moravy s. p., provoz Brno) bude přizván k vytýčení a zahájení stavby, ke kontrole výustních objektů a podchodů koryt jednotlivých toků před dokončením a k dokončení stavby. 40. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby požadujeme předat výkresy skutečných provedení křížení toků potvrzené zhotovitelem. 41. Zahájení stavebních prací stavebník písemně oznámí min. 14 dní předem na lesní správu Bučovice. 42. Po skončení prací budou dotčené lesní pozemky ve správě LS Bučovice uvedeny do původního stavu. (řádné zhutnění, v případě sednutí s dalším dorovnáním). 43. Před započetím stavebních prací bude uzavřena s LČR s. p., lesní správa Černá Hora nájemní smlouva. 44. Předpokládaný termín zahájení prací bude lesní správě Černá Hora min. 1 měsíc předem oznámen. 45. Před zahájením terénních prací bude řádně vytyčena a vyznačena hranice části pozemku odnímatelného plnění funkcí lesa. 46. V rámci stavby nebudou prováděny žádné zásahy do pozemku a lesních porostů nad rámec povoleného odnětí. 47. Lesní cesty používané při stavbě budou uvedeny do původního stavu. Stavebník zajistí, aby zhotovitel používal jen odsouhlasené lesní cesty. 48. Zásyp výkopu v trase zpevněné lesní cesty bude zhutněn po vrstvách. Stavbou nebude snížena únosnost cesty. 49. Termín kolaudace bude oznámen lesní správě Černá Hora. 50. Přilehlé lesní pozemky nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy či odpadu. 51. Stavebník ohlásí minimálně 30 dní předem zahájení stavby Archeologickému ústavu AV ČR a umožní v prostoru stavby provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV ). Závěrečná zpráva o výsledcích ZAV bude jedním z dokladů pro vydání kolaudačního souhlasu. 52. Při realizaci stavby zajistí stavebník, aby veškeré stavební práce probíhal mimo prostor dálnice. Dopravní prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící stavební práce související se stavbou se nebudou pohybovat po dálničních pozemcích a v těsné blízkosti dálniční vozovky. 53. Těleso dálnice (svahy, příkopy, zatravnění a vegetace) a její zařízení nesmí být porušen při stavební činnosti. 54. Zahájení a ukončení stavby nahlásí stavebník na Středisku správy a údržby dálnic č. 6 v Brně-Chrlicích. 55. Stavebník zajistí, aby během výstavby byl zachován průjezdný profil komunikace a aby v rozhledových polích křižovatek nebyly žádné překážky bránící rozhledu (výhled na svislé dopravní značení a rozhled nutný pro zastavení). 56. V odůvodněných případech může stavebník v průběhu stavby nainstalovat bezpečnostní zařízení (zábradlí, svodidla) čl a ČSN Stavebník zajistí, aby při vlastní realizaci nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu (silnice II/430 Brno-Vyškov a III/3833 Mokrá Hostěnice). 6

7 58. Materiál nesmí být skladován ve vozovce a nesmí dojít ke znečištění vozovky. 59. Terén v okolí komunikace bude po skončení prací upraven a budou odstraněny případné zbytky stavebního materiálu. 60. Po ukončení prací bude Správa a údržba silnic přizvaná ke kontrole provedení prací a úpravy terénu v okolí komunikace. 61. Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu VTL a NTL plynárenského zařízení bude provedeno jeho vytýčení (žádost bude podána min. 7 dní předem). Vytýčení provede příslušné regionální centrum. 62. Při realizaci stavby bude dodržena norma ČSN , TPG tab Výkopové práce v místech střetu popř. v ochranném pásmu (OP) vysokotlakého plynovodu bude stavebník provádět ručně. 64. V šíři ochranného pásma VTL plynovodu nebude skladován žádný stavební ani jiný materiál. 65. Po dobu výstavby bude zabezpečen VTL plynovod proti mechanickému poškození. 66. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení. 67. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 68. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. 69. Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie). 70. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN , TPG , TPG Neprodleně po skončení stavební činnost budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení. 72. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 73. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení. 74. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečeno případný přejezd přes plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 75. Před provedením zásypu výkopu v OP plynárenského zařízení stavebník zajistí kontrolu plynárenského zařízení (min. 5 dní předem). 76. Vyřešení způsobu provedení případných křižovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením musí odpovídat ČSN , ČSN a PNE Veškerá stavební činnost v ochranném pásmu (OP) nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN bude před jejím zahájením konzultována s Regionální správou Brno. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie. Stavební činnost v OP sdělovacího pozemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie. 78. Nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení požádá stavebník o jeho vytýčení. 79. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Regionální správa Brno a vytýčení sdělovacích kabelů zajistí Sekundární technologie Brno. 7

8 80. Provádění zemních prací v OP kabelu bude prováděno výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů. 81. Veškeré práce s mechanizací, jejich části se za provozu mohou přiblížit k vodičům je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí je nutno objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. 82. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit jakékoliv poškození distribučního a sdělovacího 83. Stavebník je povinen oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica pověřeného ochranou sítě (POS) započetí činnosti v blízkosti stávajících sítí elektronických komunikací (dále jen SEK ). 84. Před započetím zemních prací nebo jakékoliv jiné činnosti je stavebník povinen zajistit vyznačení trasy podzemního vedení SEK (dle jen PVSEK ) na terénu. 85. Při provádění zemních prací PVSEK v blízkosti je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. 86. Stavebník upozorní pracovníky na to, aby při zemních pracích dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti 1,5 m po stranách krajního vedení PVSEK nepoužívali žádné mechanizační prostředky. 87. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. 88. Případné poškození SEK je stavebník povinen ohlásit poruchové službě. 89. Před zahájením zemních prací zajistí stavebník vytýčení všech vedení a zařízení dálkových optických kabelů (dále jen DOK-SELF ). Vytýčení je třeba objednat 14 dní předem. 90. Zařízení DOK-SELF je telekomunikační trasou s ochranným pásmem 1,5 m od kabelů (HDPE trubek). 91. Při zemních pracích v blízkosti DOK-SELF lze používat strojní mechanismy jen ve vzdálenosti větší než 1,5 m od DOK-SELF. Zemní práce ve vzdálenosti menší než 1,5 m od DOK-SELF požadujeme provádět ručně. 92. Při souběhu s DOK-SELF budou ostatní podzemní sítě položeny min. 0,5 m od DOK- SELF. 93. V místech křížení inženýrských sítí s DOK-SELF budou tyto sítě položeny min. 0,3 m pod DOK-SELF. 94. O zahájení zemních prací bude firma SELF servis informována 15 dní předem. 95. Po odkrytí kabelu jej chránit proti prověšení nebo poškození. 96. Nad kabelovou trasou bude dodržen zákaz skládek a budování zařízení, které by znemožňovalo přístup ke kabelu. 97. Před záhozem DOK-SELF bude provedena na místě kontrola, zda není DOK-SELF mechanicky porušen. 98. V ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení a zařízení veřejné elektronické komunikační sítě (dále jen PV ) je možno provádět stavební práce pouze po předchozím písemném souhlasu vlastníka PV, žádost o souhlas bude společnosti SITEL zaslána 3 týdny předem. 99. Před zahájením prací bude poloha PV přímo na staveništi vyznačena geodetickým vytýčením, které stavebník objedná nejpozději 14 dní před započetím prací Nad trasou PV nebudou umísťovány žádná zařízení včetně skladování materiálu, které mohou omezit přístup k PV Odkryté PV bude řádně zabezpečeno proti poškození při provádění prací a před zakrytím PV bude ke kontrole přizván odpovědný zástupce SITEL a o této kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. PV nebude překládáno ani jinak upravováno. 8

9 102. Vodovodní armatury budou z tvárné litiny s vnitřní a vnější těžkou protikorozní ochrannou vrstvou Na potrubí je třeba uložit identifikační kovový vodič odpovídající životnosti potrubí Každý lomový bod na trase tvořený koleny, každé křížení a každé odbočení bez šoupěte bude označen osazením Markerů pro možnost vytýčení trasy V objektech, kde je osazeno měření bude ke každému vodoměru osazena montážní vložka pro zjednodušenou montáž při výměně vodoměru V rámci stavby SO 07 Přívodný řad Sivice bude u odbočky pro CEMO odstraněn nadzemní zděný objekt, který již nebude využíván Před zahájením stavebních prací musí být stávající potrubí vytýčeno (po předchozí domluvě s provozem VAS Pozořice), viditelně označeno a po dobu stavby chráněno před účinky stavebních prací Veškeré manipulace na vodovodní i kanalizační síti, stavební a montážní práce, které se přímo dotýkají stávajících vodárenských zařízení, musí být prováděny za přítomnosti nebo po dohodě se zástupci VAS a. s., provoz Pozořice. Zejména se jedná se o práce uvnitř stávajících vodárenských objektů a při přepojování na stávající řady a přípojky Během stavby bude zabezpečena dodávka vody stávajícím odběratelům Poklopy vodárenských armatur musí být spolehlivě osazeny a jejich poloha trvanlivě zajištěna. Výškové osazení poklopů ve zpevněném terénu musí odpovídat niveletě zpevněné plochy Mezi vodovodními zařízeními a kabely bude dodržena ČSN a to jak v souběhu, tak při křížení Pro označení osy potrubí, lomů a polohy armatur je třeba v intravilánu použít orientační tabulky, mimo zastavěné plochy použít označení pomocí kovových sloupků osazených v betonových blocích V dostatečném časovém předstihu budou za přítomnosti pracovníků VAS a. s. provedeny a vyhodnoceny provozní zkoušky všech zařízení. III. ukládá v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky ke stavebnímu zákonu povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu do 10 dnů ode dne zahájení stavby: 1. termín zahájení stavby, 2. název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. IV. ukládá v souladu s ustanovením 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky ke stavebnímu zákonu povinnost oznámit v dostatečném předstihu (cca 15 dní) vodoprávnímu úřadu za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby: 1. provádění tlakové zkoušky vodovodního řadu kontrola pokládky potrubí před záhozem, 2. provádění základové spáry nádrží vodojemu Mokrá, 3. před zásypem nádrží vodojemu Mokrá, 4. provádění zkoušek těsnosti nádrží ve vodojemu Mokrá. 9

10 V. stanovuje v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. c) vyhlášky ke stavebnímu zákonu termín pro dokončení stavby do VI. stanovuje, v souladu s ustanovením 6 odst. 1 písm. d) vyhlášky ke stavebnímu zákonu že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu; žádost pro vydání kolaudačního souhlasu bude doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení 11 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. VII. rozhoduje o požadavcích, námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy takto: Požadavky dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Účastníci řízení neuplatnili v průběhu správního řízení žádné námitky. Odůvodnění Městský úřad Šlapanice, Odbor životního prostředí obdržel dne od Svazku obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice, IČ zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Sdružení AQP-API, Palackého třída 12, Brno, IČ (dále jen stavebník ) žádost o stavební povolení k provedení rekonstrukce vodovodních řadů o celkové délce m, výstavbu nového vodojemu Mokrá s AT stanicí a stavební a technologickou rekonstrukci stávajících objektů na katastrálních územích Ochoz u Brna, Mokrá u Brna, Horákov, Tvarožná a Jiříkovice. Jedná se o poměrně rozsáhlém území, a to od údolí významného vodního toku Říčka, přes obec Mokrá Horákov, východním obloukem okolo obce Velatice až k místu severně položenému od Jiříkovic. Oblast dotčená výstavbou, konkrétně mezi zdrojem Říčky I a přerušovacím VDJ Myslivna, se nachází v CHKO Moravský kras. Předmětná stavba bude realizována v kraji Jihomoravském, v okrese Brno-venkov, v obcích Mokrá Horákov, Ochoz u Brna, Tvarožná a Jiříkovice, na pozemcích uvedených ve výrokové části I. předmětného rozhodnutí, významný vodní tok Říčka, drobný vodní tok Roketnice, drobný vodní tok Tvaroženský potok, č. h. p , , , Stavebník předložil projekt pod názvem ŠLAPANICKO posílení skupinového vodovodu, I. etapa, který vypracovala v lednu 2011 pod zakázkovým číslem právnická osoba AQUA PROCON s. r. o., Palackého třída 12, Brno (ověřeno Ing. Janem Poláškem, 10

11 autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT ), který obsahuje následující stavební objekty (SO) a provozní soubory (PS): SO 01 Úpravy zdroje Říčky I SO 01.1 Úpravy zdroje Říčky I. SO 01.2 Elektroinstalace SO 01.3 Odpad SO 02 Výtlačný řad Říčky SO 03 Výtlačný řad Mokrá SO 04 Přerušovací VDJ Myslivna SO 04.1 Přerušovací VDJ Myslivna SO 04.2 Elektroinstalace SO 05 Přívodný řad Mokrá SO 05.1 Vodovodní řady SO 05.2 Podchody pod silnicí SO 06 VDJ Mokrá SO 06.1 VDJ Mokrá SO 06.2 Elektroinstalace SO 06.3 Odpad z VDJ SO 07 Přívodný řad Sivice SO 07.1 Vodovodní řady SO 07.2 Podchod pod silnicí SO 08 Přívodný řad Tvarožná SO 08.1 Vodovodní řady SO 08.2 Redukční šachta SO 09 Přívodný řad Jiříkovice SO 09.1 Vodovodní řady SO 09.2 Podchody pod silnicí SO 09.3 Armaturní šachty SO 10 Zásobní řad Mokrá SO 11 Úpravy ve VDJ Jiříkovice SO 11.1 Úpravy ve VDJ Jiříkovice SO 11.2 Elektroinstalace SO 12 Opravy zpevněných komunikací SO 13 Rušení nepotřebných objektů PS 01 Telemetrie PS 02 Výměna čerpadel v ČS Říčky V předmětné projektové dokumentaci je popsán následující návrh technického řešení: - sanace vrtů V2 a V2a (armaturní šachty) ve zdroji Říčky I a úprava jejich okolí včetně zbourání stávající čerpací stanice, - nový výtlačný řad do čerpací stanice Říčky a výměna čerpadel v ČS, - nový výtlačný řad z ČS Říčky do přerušovacího vodojemu Myslivna, - sanace přerušovacího vodojemu Myslivna, - zkapacitnění přívodného řadu z přerušovacího vodojemu Myslivna do VDJ Mokrá, - výstavba nového VDJ Mokrá na místě současného vodojemu, - zkapacitnění zásobního řadu pro obec Mokrá-Horákov, - výstavba horního tlakového pásma v Mokré (ATS ve VDJ Mokrá a zásobní řad Z1 a Z2), - zkapacitnění přívodného řadu z VDJ Mokrá do armaturního objektu Jiříkovice, - úpravy ve VDJ Jiříkovice (nově armaturní objekt). 11

12 Objekty na navrhovaných vodovodních řadech: - 7 ks vzdušníků (výtlačný řad Říčky, přívodný řad Mokrá, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Sivice, přívodný řad Jiříkovice II), - 4 ks kalosvodů (výtlačný řad Říčky, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Jiříkovice I a přívodný řad Jiříkovice II), - vypouštěcí potrubí a vypouštěcí objekt (výtlačný řad Říčky, výtlačný řad Mokrá, přívodný řad Mokrá, přívodný řad Sivice), - odbočky (odbočná tvarovka se sekčním šoupátkem), - podzemní hydranty (přívodný řad Mokrá, zásobovací řad Mokrá, přívodný řad Jiříkovice II, zásobní řad Z1, zásobní řad Z2), - šoupátka, - armaturní šachty, - křížení vodních toků, - podchody pod komunikací, - orientační sloupky a tabulky. V podrobnostech se odkazuje na projektovou dokumentaci. Předpokládaná hodnota stavby bude 97,2 mil. Kč. Vlastnické nebo jiné právo ke stavebním pozemkům prokázal stavebník předloženými smlouvami o právu provést stavbu na dotčených pozemcích (kromě pozemků p. č. 980/12 k. ú. Mokrá u Brna a p. č. KN 1076/4 k. ú. Tvarožná, pod kterými bude proveden protlak). V řízení byla předložena následující stanoviska, vyjádření účastníků řízení a další doklady: - pravomocné územní rozhodnutí vydané Úřadem městyse Pozořice pod č. j. StÚ 2180/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/ ze dne , - souhlas stavebního úřadu Úřadu městyse Pozořice podle 15 stavebního zákona pod č. j. StÚ 3002/ Fi-Vyj-Dopi-/ ze dne , - plná moc k zastupování stavebníka ze dne , - plán kontrolních prohlídek stavby, - vyjádření obce Mokrá-Horákov pod č. j. 333/2012 ze dne , - vyjádření obce Tvarožná pod zn. 128/12/TV ze dne , - vyjádření obce Jiříkovice pod zn. OÚJ/254/2012 ze dne , - vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne a ze dne , - komplexní vyjádření MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ / /MOU ze dne , - komplexní vyjádření MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/624-11/ /MOU ze dne , - závazné stanovisko k návrhu trasy podzemního vedení vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP-ČJ/ /STA ze dne , - závazné stanovisko k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ /MUS ze dne , - závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vydané MěÚ Šlapanice, OŽP pod č. j. OŽP/ /SMM ze dne , - souhlas s vedením trasy na LPF Ing. Ivo Gottvalda, odborného lesního hospodáře ze dne , - stanovisko Lesů ČR s. p., Lesní správy Černá Hora pod č. j. LCR144/000146/2012 ze dne , 12

13 - stanovisko Lesů ČR s. p., Lesní správy Bučovice pod č. j. 141/000175/2012 ze dne , - závazné stanovisko Správy chráněné krajinné oblasti Moravský kras pod zn /MK/2012 ze dne , - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice JmK pod č. j. KHSJM 00874/2012/BM/HOK ze dne , - vyjádření Povodí Moravy s. p. pod zn. PM057124/ /Ho ze dne , - vyjádření ČR Minist. obrany, Vojenská ubytovací a stavební správa Brno pod č. j. 356/24252/ ÚP-BR ze dne , - vyjádření Vodárenské akciové společnosti a. s. pod zn /2011-Ke ze dne , - vyjádření společnosti Jihomoravské plynárenské a. s. pod zn ze dne , - vyjádření společnosti E.ON Česká republika s. r. o. pod zn. R11668-Z ze dne , - vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republik, a. s. pod č. j /12 ze dne , - vyjádření ČEPS a. s. pod zn. 1642/11BRN/424/16114/Dv ze dne , - vyjádření společnosti SELF servis, spol. s r. o. pod č. 11/ ze dne , - vyjádření společnosti GTS Czech s. r. o. v zastoupení SITEL spol. s r. o. pod zn ze dne , - vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR pod zn. 658/ ze dne , - vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie JmK pod č. j. KRPB /ČJ ze dne , - vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. j. JMK /2012 ze dne , - souhlasné závazné stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod č. j. JMK 48015/2012 ze dne , - souhlasné stanovisko MŽP, výkon státní správy VII pod č. j. 1055/560/12 ze dne , - stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského pod zn. SBS/16122/2012/OBÚ-01/1 ze dne a pod zn. SBS/35716/2012/OBÚ-01/1 ze dne , - vyjádření České geologické služby pod zn. CGS 630/12/04755/V-590 ze dne , - vyjádření Správy a údržby silnic JmK pod zn /2011 ze dne , - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje pod ev. č. HSBM /1-OPST-2011 ze dne , - osvědčení o autorizaci Ing. Jana Poláška, - smlouvy o právu provést stavbu na dotčených pozemcích (kromě pozemků p. č. 980/12 k. ú. Mokrá u Brna a p. č. KN 1076/4 k. ú. Tvarožná, pod kterými bude proveden protlak), - rozhodnutí Ministerstva dopravy Odbor pozemních komunikací pod č. j. 280/ STSP/2 ze dne , - smlouva o umístění a provedení části rozvodné sítě uzavřená mezi Svazkem obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR uzavřená dne , - dvě paré ověřené projektové dokumentace. V průběhu řízení přezkoumal vodoprávní úřad předloženou žádost a projektovou dokumentaci, upřesnil okruh účastníků řízení s ohledem na předpokládaný vliv povolované stavby na její okol a podle ustanovení 44 správního řádu, podle ustanovení 115 vodního zákona a podle ustanovení 112 stavebního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou zahájení 13

14 vodoprávního řízení všem účastníkům řízení a dotčeným orgánům a to dne pod č. j. OŽP-ČJ/ /MOU s upozorněním, že dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy a současně stanovil lhůtu na vyjádření. Ve stanovené lhůtě se vyjádřili Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského a Ústav archeologické a památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce. Ze strany ostatních účastníků řízení a dotčených orgánů nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, ustanovení 144 správního řádu, jsou veškeré písemnosti v tomto správním řízení doručovány, v souladu 25 správního řádu, veřejnou vy hláškou. Vodoprávní úřad stanovil v tomto konkrétním správním řízení okruhu účastníků řízení takto: - hlavní účastník řízení, ve smyslu ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, je stavebník - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 100/6, Šlapanice, neboť je žadatelem o vydání stavebního povolení a tímto rozhodnutím mu vzniká oprávnění uskutečnit stavbu; - okruh vedlejších účastníků řízení, ve smyslu ustanovení 27 odst. 2 správního řádu, byl stanoven s ohledem na umístění stavby na soukromé pozemky, dále na její orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků a staveb; tito účastníci řízení mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a jejich práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena; dále jsou to vlastníci inženýrských a telekomunikačních sítí, na které bude stavba připojována, bude je křížit nebo s nimi bude v souběhu; úplný výčet je uveden v rozdělovníku předmětného rozhodnutí. Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Zjistil, že projektová dokumentace stavby je v souladu s územním plánem a územním rozhodnutím o umístění stavby, které bylo vydáno stavebním úřadem Úřadu městyse Pozořice dne pod č. j. StÚ 2180/ Ca-ÚŘUS-Rozh-/ (nabytí právní moci ke dni ). Dále správní orgán v provedeném správním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Vyjádření správců sítí podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů o existenci podzemních telekomunikačních vedení a vyjádření vlastníků a správců dalších podzemních vedení byla doložena. Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů státní správy vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení k napojení na ně a tato stanoviska a požadavky zahrnul do podmínek rozhodnutí. Ve výrokové části II. stanovil vodoprávní úřad podmínky č. 1 až 10 zahrnující obecné požadavky na výstavbu, dále stanovil v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody a krajiny podmínky č. 11 až 16, v souladu se závazným stanoviskem orgánu státní 14

15 správy lesů stanovil podmínky č. 17 a 18 a v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu stanovil podmínky č. 19 až 24. Podmínky č. 25 až 28 byly stanoveny v souladu se závazným stanovisko orgánu ochrany zdraví, v souladu se závazným stanoviskem orgánu ochrany přírody (CHKO Moravský kras) byly stanoveny podmínky č. 31 až 37. V podmínkách č. 38 až 41 bylo zohledněno stanovisko správce dotčených vodních toků (Povodí Moravy s. p.). V ostatních podmínkách č byla zohledněna stanoviska a vyjádření účastníků řízení a to Lesy ČR lesní správa Bučovice (podmínky č. 41 a 42), Lesy ČR lesní správa Černá Hora (podmínky č. 43 až 50), Ústav archeologické památkové péče Brno (podmínka č. 51), Ředitelství silnic a dálnic (podmínky č. 52 až 54), Policie ČR (podmínky č. 55 a 56), Správa a údržba silnic (podmínky č. 57 až 60), Jihomoravská plynárenská a. s. (podmínky č. 61 až 75), E.ON Česká republika s. r. o. (podmínky č. 76 až 81), Telefónica O2 Czech Republik, a. s. (podmínky č. 82 až 88), SELF servis, spol. s r.o. (podmínky č. 89 až 97), SITEL spol. s r. o. (podmínky č. 98 až 101) a Vodárenská akciová společnost a. s. (podmínky č. 102 až 113). Podmínkami správního rozhodnutí nelze ukládat povinnosti dodržet určitý právní předpis a proto některé požadavky účastníků správního řízení a dotčených orgánů, nebyly převzaty do výroku rozhodnutí, ale stavebník je na některé z nich upozorněn níže v textu. Současně je stavebník upozorněn na požadavky vlastníků (příp. správců) technické infrastruktury, které se nacházejí v blízkosti povolované stavby. Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků - účastníci řízení neuplatnili v průběhu celého správního řízení návrhy ani námitky. Určení polohy vodního díla (orientačně podle souřadnic X, Y): ,30; ,59. Na základě všech shora uvedených skutečností rozhodl Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. Vodoprávní úřad stavebníkovi a stavebnímu podnikateli připomíná: Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi dvě vyhotovení ověřené projektové dokumentace. Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště údaje o povolované stavbě a ponechat je tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. Stavebník zajistí vedení stavebního deníku, se zápisem denního postupu prací, včetně provádění předepsaných zkoušek a jejich výsledků, přebírání prací před zakrytím následně nepřístupných částí stavby, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi atd. 15

16 Stavební deník bude předložen ke kolaudaci stavby. Projektová dokumentace bude průběžně doplňována dle skutečného provedení. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Hluk ze stavební činnosti nesmí překročit hodnoty stanovené přílohou nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Zahájení stavebních prací je nutno předem oznámit těm vlastníkům (správcům) podzemních zařízení, kteří si to ve svém vyjádření k projektové dokumentaci vyžádali a podle jimi stanovených podmínek Vzhledem k vysoké škodlivosti prašných částic (PM10) doporučujeme do povolení stavby stanovit podmínky vedoucí k minimalizaci prašnosti na území stavby (skrápění, zakrývání, omezení ukládání sypkých materiálů, zejména jemných frakcí, očista vozidel před výjezdem mimo stavbu atd.) po celou dobu výstavby. Původce odpadu musí mít platný souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem a to v případě, že tento odpad během stavby vzniká. Dále musí původce odpadu v místě jeho vzniku odpad třídit dle druhu a kategorie. V případě, že vzhledem k následnému způsobu využití či odstranění odpadů není třídění nebo oddělené shromaždování nutné, může od něj původce upustit na základě souhlasu k upuštění od třídění vydaného MěÚ Šlapanice, OŽP. U odpadů bude zajištěno přednostně využití odpadů před jejich odstraněním v souladu s plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb., Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi. Při realizaci stavby a jejím následném provozování nesmí být ohrožena bezpečnost silničního provozu a musí být zajištěna bezpečnost chodců. Před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanizmů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů. Pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či únikům ropných látek. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Přebytečná zemina bude skladována tak, aby nemohlo dojít k jejímu erozivnímu smyvu. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie ( 156 stavebního zákona). Při provádění stavby dodrženy technické požadavky na stavbu kanalizací podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích). Hluk v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru nesmí překročit hygienické limity hluku stanovené 11 odst. 7 nařízení vlády č. 148/2006 Sb. Výkopek ze stavební jámy bude průběžně odvážen na skládku. Pro prevenci a k zajištění ochrany při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu bude respektováno nařízení vlády č. 406/2004 Sb. Bude zajištěno důkladné očištění vozidel vyjíždějících ze staveniště (odstraňování bláta z pneumatik a podběhů), včetně čištění vozovek dotčených vlastní stavební činností. 16

17 Ke stávajícím kanalizačním šachtám bude umožněn příjezd technologických vozidel provozovatele; k ovládacím armaturám vodovodu bude zajištěn přístup provozovatele. Nad stávajícími vodovodními řady, kanalizačními stokami, plynárenskými zařízeními, elektrickými kabely a zařízeními elektronických komunikací nebude skladován stavební ani výkopový materiál, ani objekty zařízení staveniště. Výkopový a stavební materiál musí být zajištěn tak, aby nedošlo k jeho padání nebo splavení do kanalizačních objektů či potrubí. Poučení o odvolání Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Šlapanice odboru životního prostředí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Šlapanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. otisk úředního razítka Ing. Rostislav Beránek v. r. vedoucí odboru životního prostředí Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, stanovený podle položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši Kč byl uhrazen dne Příloha pro stavebníka: Ověřená projektová dokumentace po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 17

18 Rozdělovník I. Účastníci řízení - 27 odst. 1 správního řádu (doručení do vlastních rukou) - Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Masarykovo nám. 546/9, Šlapanice v zastoupení Sdružení AQP-API, Palackého třída 12, Brno II. Účastníci řízení - 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou) - Absenger Miroslav, Na návsi 113, Prace - Audy Jaromír, Vitáskova 1603/20, Brno - Řečkovice - Bajer Jiří, Tvarožná 7, Bajer Josef, Velatice 158, Tvarožná - Bajerová Marie, Tvarožná 7, Bartáková Marie, Mokrá 30, Mokrá-Horákov - Bartušek Miroslav Ing., Mokrá 235, Mokrá-Horákov - Blahák Jiří, Viničné Šumice 331, Blaháková Anežka, Tvarožná 226, Blaháková Marie, Tvarožná 88, Beneš Martin, Na Návsi 11, Jiříkovice, Šlapanice - Benešová Marie, Na Návsi 11, Jiříkovice, Šlapanice - Brumlová Kristýna, Sivice 287, Brzobohatý Jan, Tvarožná 49, Buček Jiří, Tvaroženská 35, Jiříkovice, Šlapanice - Buček Jiří, Švábenice 192, Bučková Bedřiška, Švábenice 192, Bučková Hana, Ponětovská 149, Jiříkovice, Šlapanice - Bučková Drahomíra, Tvaroženská 35, Jiříkovice, Šlapanice - Buchta Jan, Palackého 213/28, Šlapanice - Buchta Jan, Nádražní 68, Žabčice - Buchta Josef, Jiříkovice 42, Šlapanice - Buchta Karel Mgr., Nádražní 629/144, Šlapanice - Buchtová Jitka, Nová 239, Jiříkovice, Šlapanice - Čandrlová Zdenka, Pratecká 185, Kobylnice - Čemerková Marie, Říční 223, Křenovice - Daněk Alois, Tvarožná 305, Daněk Jiří, Mosty u Jablunkova 494, Daněk Jiří, Tvarožná 351, Daněk Josef, Tvarožná 47, Daněk Karel, Tvarožná 15, Daněk Miloš, Tvarožná 353, Daněk Pavel MUDr., Tvarožná 134, Daňková Božena, Tvarožná 15, Daňková Ludmila, Ponětovská 138, Jiříkovice, Šlapanice - Daňková Věra, Slovákova 644, Sokolnice - Dolanská Alice, Mokrá 118, Mokrá-Horákov - Drápal Vladimír Doc., Tvarožná 43, Dvořáček Jan, Tvarožná 332, Dvořáček Josef, Tvarožná 349, Dvořáček Lubomír, Husova 165/5, Brno, Staré Brno - Dvořáčková Miroslava, Sivice 63, Fic Emanuel, Brechtova 25/4, Brno - Lesná, 18

19 - Ficová Josefka, Ponětovská 135, Jiříkovice, Šlapanice - Filipová Blanka, Tvarožná 226, Gale Jiří, Velatice 63, Tvarožná - Gale Roman Ing. arch., Křídlovická 981/25, Brno - Staré Brno - Galle Jan, Tvarožná 21, Galle Jan, Tvarožná 116, Galle Lukáš, Nová 193, Blažovice - Galle Michael, Tvarožná 37, Gallová Františka, Tvarožná 116, Hajdová Kateřina, Švehlova 1773/66a, Šlapanice - Hájková Hana, Údolní 261/1, Jihlava - Hjeldnes Rajchová Iva, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Hofmannová Zuzana, Palírenská 450/23, Brno - Medlánky - Hrdlička Jiří Ing., Brněnská 30/20, Šlapanice - Hrdličková Jiřina, Brněnská 30/20, Šlapanice - Hromek Jan, Tvarožná 230, Hrůzová Renata, V Sídlišti 1135/3b, Rousínov - Hutařová Anna, Kosmonautů 417/3, Brno - Starý Lískovec - Chlup Jan, Tvarožná 49, Chlup Pavel, Tvarožná 249, Chlupová Jana, Na Návsi 19, Kobylnice, Šlapanice - Chlupová Marie, Tvarožná 49, Ilgner Petr Ing., Mokrá 228, Mokrá-Horákov - Jašková Věra, Katovická 407/12, Praha - Bohnice - Jurásek Pavel, Svážná 402/17, Brno - Kafková Marie, Kovácká 1105/9, Brno - Kaláb Josef, Brněnská 1257, Kuřim - Kaláb Lukáš, Tvarožná 345, Kaláb Rudolf, Tvarožná 3, Kalábová Božena, Tvarožná 184, Kalábová Simona, Tvarožná 8, Kalábová Zdeňka, Velešovice 54, Kalábová Zdeňka, Tvarožná 50, Kartus František, Ponětovská 132, Jiříkovice, Šlapanice - Kartus Jan, Blažovská 129, Jiříkovice, Šlapanice - Kavínová Alena, Nešverova 1897/31, Brno - Líšeň, - Klemšinský Petr Ing., Podolí 311, Klimeš Julius, Podolí 102, Knos Jan, Tvarožná 26, Knosová Eliška, Tvarožná 26, Konečná Monika, Na Návsi 44, Jiříkovice, Šlapanice - Kotulan Alois, Tvarožná 19, Kousalová Emilie, Tvarožná 9, Kousalová Věra, Tvarožná 5, Kozák Jiří Ing., Tvarožná 53, Kozáková Marie, Tvarožná 53, Krček František, Velké Lipky 404, Pozořice - Krček Josef, Tvarožná 41, Krček Klement, Tvarožná 201, Krčková Jana JUDr., Velké Lipky 404, Pozořice 19

20 - Krejčiříková Marie, Tvarožná 48, Kříž Jan, Tvarožná 329, Křížová Libuše, Tvarožná 191, Křížová Marie, Tvarožná 42, Kuklínková Michaela, Tvarožná 8, Kulhánková Helena, Sivice 166, Kusý Petr, Tvarožná 52, Lička Oldřich Ing., Tvarožná 147, Liškutin František, Tvarožná 303, Liškutin Jiří, Tvarožná 369, Lungová Romana Ing., Brandlova 3379/101, Hodonín - Mašlán Ludvík, Tvarožná 185, Matovičová Kamila MUDr., Keřová 751/21, Brno - Žebětín - Mazálek Josef, Na Návsi 14, Jiříkovice, Šlapanice - Mazel Jiří, Sosnová 726/15a, Brno-Jundrov - Mazlová Jitka, Blažovská 71, Jiříkovice, Šlapanice - Mazlová Růžena, Úvoz 510/7, Brno - Staré Brno - Meserle Jan, Mokrá 4, Mokrá-Horákov - Musilová Marie, Mokrá 6, Mokrá-Horákov - Neužil Bohuslav, Tvarožná 14, Neužilová Anna, Tvarožná 14, Novák Vladimír, Jiříkovice 56, Šlapanice - Nováková Marie, Jiříkovice 56, Šlapanice - Ondráček Jaroslav MVDr., Milešovská 372, Otnice - Oth František, Ramešova 2599/8, Brno - Královo Pole - Paleček Stanislav, Tvarožná 198, Palečková Ludmila, Tvarožná 198, Paták Josef, Mokrá 191, Mokrá-Horákov - Paták Karel, Mokrá 2, Mokrá-Horákov - Paulík Karel, Tvarožná 330, Paulíková Božena, Tvarožná 330, Pelikánová Marie, Tvarožná 327, Plotěný Karel Ing., Spáčilka 83, Jiříkovice, Šlapanice - Podsedníková Anna, Tvarožná 301, Poláček Jaromír, Tvarožná 1, Poláček Jiří, Velatice 12, Tvarožná - Poláková Květoslava, Mokrá 33, Mokrá-Horákov - Poláková Libuše, Tvarožná 191, Pospíšilová Františka, Tvarožná 336, Putnová Hedvika, Tvaroženská 31, Jiříkovice, Šlapanice - Půček Roman, náměstí Míru 202, Vracov - Pressfreundová Hana, Mokrá 20, Mokrá-Horákov - Procházková Yveta, Ke Břvům 40/3, Praha Sobín - Rademacherová Miloslava, Tvarožná 57, Rajch Aleš, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Rajchová Zdeňka, Nová 199, Jiříkovice, Šlapanice - Res Jaroslav Ing., Tvarožná 204, Resová Marie, Tvarožná 204, Růžičková Dagmar, Absolonova 825/47, Brno - Komín - Sadloň Jan, Mokrá 222, Mokrá-Horákov 20

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

oddělení stavební úřad VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y !+T11SY11KIOHC+!!!!!!!!!! S00RX00JHNGB! M ě s t s k ý ú ř a d B ř e c l a v odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu oddělení stavební úřad Sp. zn. Č.j.: Oprávněná úřední osoba: MUBR-S 5477/2012

Více

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška

I. Oznámení II. Usnesení č. 215/10/VH III. Vyjádření k podkladům rozhodnutí. I. OZNÁMENÍ zahájení vodoprávního řízení a veřejná vyhláška Magistrát města Ostravy odbor ochrany životního prostředí Vaše značka: Ze dne: Č. j.: SMO/036291/10/OŽP/Bi Sp. zn.: S-SMO/095732/09/OŽP/7 Vyřizuje: Ing. Zápalková Telefon: +420 599 442 450 Fax: +420 599

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 20133/2014 spis. zn.: SMUMK 14284/2014 OŽP/SLA Oprávněná úřední osoba: Slámová Kateřina, DiS.

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška-

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování. R O Z H O D N U T Í -veřejná vyhláška- Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK Odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: VÚP 3938/2013-Han Č.J.: VUP 24594/13-HAN 3938/2013 VYŘIZUJE: Ladislav Hána TEL.: 388 459 057 E-MAIL:

Více

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í

9265/12/Kri Telefon : 386 301 427. Veřejná vyhláška ROZHODNUTÍ. s t a v e b n í p o v o l e n í Městský úřad Trhové Sviny Stavební úřad Žižkovo náměstí 32, 374 17 Trhové Sviny Č.j. : Výst 5860/348-B/2012/Kr Trhové Sviny, dne 16.5.2012 Vyřizuje : František Kříha 9265/12/Kri Telefon : 386 301 427 374

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz

odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Městský úřad Svitavy odbor výstavby,t. G. Masaryka 35, Svitavy tel.: 461 550 211,fax.: 461 532 141,e-podatelna: posta@svitavy.cz, www.svitavy.cz Č.j.: 23588-11/OV-389-2011/hal Oprávněné úřední osoby: Luděk

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/2688/2013 Ni Nikodemová Anna 38 680 4024 nikodemova@c-budejovice.cz 21.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz

Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel. 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-4858/2011-746/HH Rousínov, dne 11. října 2011 Oprávněná úřední

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín 1-1173/2012 Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1173/2012 Milín, dne: 12.11.2012 Vyřizuje: Renata Melicharová E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10815/2009 Pích Píchová Hana 38 680 4025 pichovah@c-budejovice.cz 18.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu

o z n a m u j e vydání výše uvedeného rozhodnutí v y h l á š k o u. Ing. Jana Vlková vedoucí stavebního úřadu Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3771/2009-392/PJ Rousínov, dne 17. června 2009 Oprávněná úřední

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou

ROZHODNUTÍ. Veřejnou vyhláškou Městský úřad Staňkov odbor výstavby, náměstí T.G. Masaryka 35, PSČ 345 61 Staňkov telefon: 379 410 272 fax: 379 492 125 email: podatelna@mestostankov.cz IČO 253766 Spis. zn.: 240/2012/SÚ Č.j.: CJ 473/2012/SÚ

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V E L T R U S Y odbor výstavby a územního plánování Palackého 9, 277 46 Veltrusy VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: SPIS.ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: VÚP/00114/12/H 00555/12/SÚ Hofmanová

Více

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.

Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j. Obecní úřad Sokolnice okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp. zn.:288/11/sú/eh V Sokolnicích dne 10. 10. 2011 Č.j.:1760/11 Vypraveno dne: V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory

R O Z H O D N U T Í. ú z e m n í r o z h o d n u t í. Žadatel: Naše čj.: SU 71379/12-Hav. a školní jídelna, IČ 48665771 Býchory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁVRH ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 2188/2012/Gr

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/1605/2015 Da Ing.arch. Davidová Markéta 386804040 davidovam@c-budejovice.cz 16.6. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1/1 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz rozdělovník:

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování

M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování M ě s t s k ý ú ř a d N o v á V č e l n i c e odbor výstavby a územního plánování SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TEL.: E-MAIL: Výst. 2444/10/Ne 4599/10/SÚ Nebeská Pavlína 384371328 pnebeska@meu.vcelnice.cz

Více

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby

R O Z H O D N U T Í. rozhodnutí o umístění stavby ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 160, fax: +420 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis zn.: METR_S 2424/2012 OÚPaSŘ Ze dne: 04.07.2012 Naše č.j.: METR 3194/2012-FrPa

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7034/2011 So Sokolík Václav 38 680 4029 sokolikv@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu

náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Novostavba rodinného domu Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/41168-10/4675-2010/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 04. února 2011

Více

Libenice, lokalita "U Vápenky" p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE

Libenice, lokalita U Vápenky p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE PRODLOUŽENÍ VODOVODU p.č.103/2,684, K.Ú. LIBENICE Identifikační údaje investora Investor:: OBEC LIBENICE Základní údaje o stavbě Název stavby: Místo stavby: Obec: Stupeň: Charakter stavby: Účel objektu: Vodoprávní úřad: Stavebník: Libenice, lokalita "U

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140

Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I.stupně, okres Brno-venkov 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tlf.547426819, fax 547230140 Č.j.2595/08-No V Rajhradě, 4.3.2009 Vyřizuje: Novotný stavebník Jana Daňková

Více

Městský úřad Prachatice

Městský úřad Prachatice Městský úřad Prachatice Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Odbor komunálních služeb a dopravy, oddělení silničního hospodářství Č.j.: MUPt/34967/2014/04/KSD/Šve Oprávněná úřední osoba: Věra Švehlová Telefon:

Více

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Obecní úřad Velké Březno STAVEBNÍ ÚŘAD Děčínská 211, 403 23 Velké Březno Č.J.: Č. SPISU VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/1771/2012 SÚ/176/12/Dan Daniela Křížová 475 228 340 krizova@velke-brezno.cz DATUM: 23.8.2012

Více

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i

M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i M A G I S T R Á T M Ě S T A L I B E R E C S t a v e b n í ú ř a d v L i b e r c i nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 tel. 485 243 111, fax. 485 243 624 Č.j.: SURR/7130/126955/11-Ma Liberec, dne 31.10.2011

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13

Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754. O P R A V N É R O Z H O D N U T Í č. 47/13 Městský úřad Moravský Krumlov odbor výstavby a územního plánování Telefon: 515300754 nám. Klášterní 125 Fax:515300759 672 11 Moravský Krumlov E-mail: curdovaa@mkrumlov.cz SZn SMUMK 2841/2013 VÚP/ČA V Moravském

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V P O B Ě Ž O V I C Í C H o d b o r v ý s t a v b y a ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í náměstí Míru č.p. 47, 345 22 Poběžovice 379 497 877, 379 497 281-2 e mail: stavebni@pobezovice.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor dopravní správy Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 100807/2015 Sp. zn.: S - JMK 40967/2015 ODOS Brno 03.08.2015 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012

MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 26/2012 *mujcx00ddp27* MUJCX00DDP27 Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/2078/SU/Ves Jičín, dne 19.1.2012 Spisová značka: Výst. 2011/25055/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ROZHODNUTÍ Obecní úřad Sokolnice, okres Brno-venkov, PSČ 664 52 s t a v e b n í ú ř a d Sp.zn.: 990/12/SÚ/JR V Sokolnicích dne 24. 7. 2012 Č.j.: 1151/12 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.7.2012 Vypraveno dne:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.: 667-211/15 Zlonice dne 18.6.2015 Vyřizuje: František

Více

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín

Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V Chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín Vodovodní a kanalizační přípojka pro parcelu č.267/1, 269/1, 270, ul. V chaloupkách, Praha 9 - Hloubětín objednatel: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Projektant: KO-KA s.r.o. Vodovodní a kanalizační

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/158881/2012 ST2/Koh MMHK/170048/2012 ST2/Koh Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je

R O Z H O D N U T Í VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU. účastníku řízení dle 27 odst. 1 správního řádu (dále jen stavebník), kterým je Magistrát města Zlína Odbor životního prostředí a zemědělství, Zarámí 4421, 761 40 Zlín tel.: 577 630 984, fax: 577 630 983, e-mail: alenakorycanova@zlin.eu dle rozdělovníku spisová značka: MMZL 027163/2015/19

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2696/2011-496/PJ Rousínov, dne 4. července 2011 Oprávněná

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3037/2011/Bi Č. J.: 3574/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:...

... ... Druh vedení/is ( kanalizace*, voda*, plyn*, el. vedení*, jiný druh vedení *:... Obec / městys.. Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace pro dočasné užití pro umísťování zařízení staveniště..., pro provádění stavebních prací ( doporučený tiskopis formulář ) * ) nehodící

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí

MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: MĚSTSKÝ ÚŘAD SPÁLENÉ POŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY náměstí Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí Datum: 07.11.2012 1519/2012/MěÚSP-6 Louda 371 594 640 stavebni@spaleneporici.cz ROZHODNUTÍ

Více

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění.

Ostatní podmínky vydaného územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby se nemění. -1- Městský úřad Dašice Odbor stavební, územního plánování a životního prostředí ul. Komenského 25 PSČ 533 03 Dašice v Čechách Naše značka: č. j. : SÚ/2017/13/JHo V Dašicích dne 16. 12. 2013 Vyřizuje :

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1674/1676/2012 Milín, dne: 15.3.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MILETÍN Stavební úřad tel.493 693 031 nám. Karla Jaromíra Erbena 99 PSČ 507 71, e-mail: hejna@miletin.cz Adresát : Mgr. Tomáš K O L Á T O R, Barákova č.p.1501, 508 01 Hořice Mgr. Magdaléna

Více

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e

R O Z H O D N U T Í. p o v o l u j e MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/21028/2013 V Poličce, dne 7.11. 2013 Č.j.: MP/21035/2013/OD/UZ12/B Vyřizuje: David

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3203/2/2011/Bi Č. J.: 4776/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Lukáš Bínek TEL.: 547427416 E-MAIL: lbinek@streliceubrna.cz

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Bor Odbor výstavby a územního plánování, nám. Republiky čp. 1, 348 02, Bor Č. jednací : 981/2011/OVÚP/6/ÚR-47 v Boru dne 20.5.2011 Vyřizuje : Říha Telefon : 374 756 128 E-mail : ovup@mubor.cz

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy a silničního hospodářství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01A6KLF* Čj: MSK 157474/2013 Sp. zn.: DSH/35786/2013/Sur 280.8 S5 Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 6186/296/5/08/Br-UR Vyřizuje: Ing.arch. Iva Brádlerová

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 2019/2010-SÚ-Ho-8 Vyřizuje: František Horák Telefon: 546419462 E-mail: horakf@muiv.cz

Více

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í

Veřejná vyhláška R O Z H O D N U T Í Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor životního prostředí Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0035krh* MUPOX0035KRH Vaše zn.: ze dne Č. j.: MUPOD37257/2011

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby

Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Městský úřad Kasejovice, odbor výstavby Kasejovice, Husova 98 PSČ 335 44 tel.371 595 140, fax 371 595 100 okres Plzeň - jih -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05761/2012/K MeUSM/00948/2013 Ing. Miroslav Kašpar

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/4506/2011/Ba Č. J.: 2625/2012 - SU VYŘIZUJE: Ing. Baar TEL.: 547 427 415 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

Městský úřad Vimperk - V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Číslo jednací: VÚP 328.3-166/1492/07 Ka-4 Vyřizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 31.8.2007

Více

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE VŠETATY Odbor výstavby a ÚP 277 16 Všetaty Č.j. Výst.103/2011 Všetaty: 18.4.2011 Vyřizuje: Hauptová Ing.Zuzana Procházková, nar.20.3.1984,v Pecích 1486,Stará Boleslav,250 01 Brandýs nad Labem

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Naše značka: E2271/14 V Praze dne 1.9.2014. Věc: Stanovisko k žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 2144/1 149 00 Praha 4 Vyřizuje: Vyřizuje: Tým Ochrany sítí e-mail: ochranasiti@t-mobile.cz ALFAPLAN s.r.o. Ing. Pavel Čurda Žižkova 12/309 37001 České Budějovice

Více

ú z e m n í r o z h o d n u t í

ú z e m n í r o z h o d n u t í Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Číslo jednací: KUJI 574/2013, ODSH 1408/2012 Ma/SP V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u

Rozhodnutí. a n a ř i z u j e o b j í ž ď k u KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor dopravy a silničního hospodářství Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Účastník řízení dle 27 odst. 1 správního řádu: Rozhodnutí Inženýrské stavby Brno, spol. s

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í

odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství OŽP 1316/2014/Chu OŽP 6792/14 SPIS 1316/2014/Chu R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč SPIS Č.: Č.J.: VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov

Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov Městský úřad ve Vratimově Odbor výstavby a životního prostředí Frýdecká 853, Vratimov muvrx001hazc MUVRX001HAZC Č.j. : MUVR 1270/2008 Sp.Zn. : SPIS 251/2008/VAŽP42 4 Vyřizuje : Svěnčíková Šárka Tel. :

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor stavební úřad Adresát: ZNAKON a.s., Sousedovice 44, 386 01 Strakonice Naše značka: Vyřizuje: Datum: SZ-MUST/013393/2012/SÚ/krch Krch/383 700 731 27.7.2012 č.j. MUST/031093/2012/SÚ/krch

Více

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče

Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 498-5/2012-328/R V Proseči dne 8.11.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část:

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Úřad městské části Odbor výstavby Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271 071 635, fax 28192 0093 č. j.: 22250/1276/4/07/Kr-UR Vyřizuje: Hana Krůlová

Více

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ

DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ GREGOR CZ PROJEKCE A INŽENÝRSKÉ PRÁCE INŽENÝRING A DOTAČNÍ MANAGEMENT REALIZACE STAVEB Tel.: 566 620 215, e-mail: projekce@irgzr.cz DOKUMENTACE KE STAVEBNÍMU POVOLENÍ BEZPEČNÝ CHODNÍK BENÁTKY PD E. ZÁSADY

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad Brušperk stavební úřad K Náměstí 22, 739 44 Brušperk č.j.: SÚ/328/1855/2014/Fa Severomoravské vodovody a kanalizace vyřizuje: Anna Fafaláková Ostrava a.s. e-mail:fafalakova@brusperk-mesto.cz

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/521/2011/kou - 7 Polná, dne: 18.6.2012 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více