MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka"

Transkript

1 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 19. schůze, konané dne od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka Přítomni-členové rady: Ing. J. Heller, MBA, Ing. B. Nigrin, M. Oubrechtová, Ing. Mgr. M. Poche, Mgr. Rut, Mgr. Stropnický, MUDr. V. Říha Omluven: Přizvaní k jednání: Zapisovatelka: Ing. J. Vokál Ing. P. Fišer, tajemník ÚMČ H. Bursíková Ing. Vladislava Hujová, starostka, pověřuje spolupodepsáním zápisu ze schůze Rady městské části Ing. Bohuslava Nigrina, zástupce starosty Schválení zápisu z 17. schůze Rady městské části, konané dne Rada městské části s c h v a l u j e uvedený zápis Schválení programu 19. schůze Rady městské části, konané dne Rada městské části s c h v a l u j e navržený a upravený program jednání 1

2 I. Zasedání Rady městské části v působnosti jediného akcionáře společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. 1. Smlouvy o výkonu funkce člena představenstva a dozorčí rady Předkladatel: Ing. B. Nigrin, zástupce starosty Hlasování: 7 pro, 2 nepřítomni USNESENÍ Rady městské části v působnosti jediného akcionáře společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. č. 472 II. Materiály Rady městské části k projednání 2. Návrh smlouvy - výměna technologie plynové kotelny v objektu městské části Lipanská 389/11, Praha 3 Předkladatel: Ing. B. Nigrin, zástupce starosty Hlasování: 7 pro, 2 nepřítomni USNESENÍ Rady městské části č Záštita městské části Praha 3 nad akcí Vyšlápněte si pro zdraví s mammahelpkami a růžovou stužkou Předkladatel: Ing. V. Hujová, starostka městské části Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen USNESENÍ Rady městské části č Vyhrazení jedné čtvrtiny stránky Radničních novin vydávaných v měsíci září a říjnu 2012, pro kandidáty zaregistrované v 26 senátním obvodu, dle zákona 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky - volby do Senátu Parlamentu Předkladatel: Ing. V. Hujová, starostka městské části USNESENÍ Rady městské části č

3 5. Změna počtu zaměstnanců Úřadu městské části v roce 2012 Předkladatel: Ing. P. Fišer, tajemník ÚMČ USNESENÍ Rady městské části č Úprava rozpočtu roku 2012 Předkladatel: Ing. J. Heller, MBA, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Plán investičních akcí městské části Praha 3 na rok Předkladatel: Ing. J. Heller, MBA, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Koupě pozemku parc.č. 3980/2 v k.ú. Žižkov, vymezeného geom. plánem č /2012 ze dne od společnosti Půdy plus, s.r.o., IČ Předkladatel: Ing. J. Heller, MBA, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Použití prostředků z Fondu obnovy a rozvoje Městské části Praha 3 - poskytnutí návratných bezúročných půjček a daru pro opravy a rekonstrukce domů na území MČ Praha 3 Předkladatel: Mgr. O. Rut, zástupce starosty Hlasování: 8 pro, 1 nepřítomen USNESENÍ Rady městské části č

4 10. Návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, k tíži pozemků parc. č. 2639/120, 2639/126, vše v k.ú. Žižkov, obec Praha, v rámci akce Horkovodní přípojka pro bytové domy č.p a 2485, ul. Na Vrcholu, Praha 3 -Žižkov ve prospěch společnosti Pražská teplárenská a.s., IČ Předkladatel: Ing. J. Heller, MBA, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Schválení pořádání akce Poznejme se, sousedé konané v rámci emergentního projektu Městské části Praha 3 Poznáním k vzájemné toleranci Předkladatel: M. Oubrechtová, zástupkyně starosty USNESENÍ Rady městské části č Žádost o spoluúčast a záštitu nad odbornou celostátní Konferencí o krizové intervenci Předkladatel: M. Oubrechtová, zástupkyně starosty USNESENÍ Rady městské části č Přehodnocení požadavku městské části na přímé propojení Olšanské třídy s koridorem Jarovské spojky uvnitř území Nákladového nádraží Žižkov, vztažené k podkladům a procesům územního plánování Předkladatel: Mgr. O. Rut, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č

5 14. Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2012/00731/20.2 o převodu vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku s Ivankou Vondráčkovou ze dne Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2012/00732/20.2 o převodu vlastnictví jednotky podle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, a o převodu spoluvlastnického podílu na pozemku a o převodu spoluvlastnického podílu na funkčně souvisejícím pozemku s Mgr. Monikou Zelenkovou ze dne Návrh Pravidel prodeje bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3 Předkladatel: Mgr. M. Stropnický, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Zrušení usnesení RMČ č. 238 ze dne k návrhům vzorových smluv o převodu vlastnictví pronajatých bytových jednotek v budovách s pozemky, prodávaných dle Pravidel prodeje bytových jednotek dle zák. 72/1994 Sb., družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3, ke zrušení usnesení RMČ č. 453 ze dne k návrhu doplnění vzorových smluv o převodu vlastnictví pronajatých bytových jednotek v budovách s pozemky, prodávaných dle Pravidel prodeje bytových jednotek dle zák. 72/1994 Sb., družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3 a k návrhu vzorových smluv o převodu vlastnictví pronajatých bytových jednotek v budovách s pozemky, prodávaných dle Pravidel prodeje bytových jednotek dle zák. č. 72/1994 Sb., družstevních nástaveb (vestaveb) v budově svěřené Městské části Praha 3 5

6 Předkladatel: Mgr. M. Stropnický, zástupce starosty USNESENÍ Rady městské části č Podněty Komise pro byty a nebytové prostory Rady městské části Předkladatel: Mgr. M. Stropnický, zástupce starosty Hlasování: 6 pro, 1 proti (Ing. Poche), 1 se zdržel (M. Oubrechtová) 1 nepřítomen USNESENÍ Rady městské části č Pracovní skupina Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 20. Pracovní skupina pro živou kulturu a nové využití Nákladového nádraží Žižkov 21. Materiály Rady městské části k informaci: - Zpráva Rady městské části o činnosti za I. pololetí Zpráva Zastupitelstva městské části o činnosti za I. pololetí 2012 Protože již další náměty ani připomínky nebyly, ukončila starostka Ing. Vladislava Hujová jednání Rady městské části v 17:00 hodin. Ing. Bohuslav Nigrin zástupce starosty městské části Ing. Vladislava H u j o v á starostka městské části 6

7 7