SMLOUVA O Dílo * 3 VO CYKLOSTEZKA ZDIMÉŘICE - DRAZDY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O Dílo * 3 VO CYKLOSTEZKA ZDIMÉŘICE - DRAZDY"

Transkript

1 3 r. o. MĚSTO JESENICE MÚ Jesenice Budějovická Jesenice ID;3nzb42m MĚSTO JESENICE SMLOUVA O Dílo * 3 VO CYKLOSTEZKA ZDIMÉŘICE - DRAZDY evidenční číslo smlouvy dle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") spolu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen ZZVZ") uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 1. Objednatel: Město Jesenice Budějovická 303 Smluvní strany Jesenice IČ: CZ zastoupený: Ing. Pavlem Smutným, starostou města Jesenice Č.ú /0100, Komerční banka, a. s. (dále jen jako objednatel") na straně jedné 2. Zhotovitel RAISA, spol. s r.o. Havlíčkova Kolín IV zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4396 zastoupená: Miroslavem Ledvinou, Jednatelem společnosti IČO: DIČ:CZ Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Kolín Číslo účtu: /0300 (dále jen jako zhotovitel") na straně druhé IČ: DIČ: CZ ID: 3nzb42m

2 Preambule 1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem VO cyklostezka Zdiměřice - Drazdy". 2. Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této smlouvy, je vymezena touto smlouvou, podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a dále nabídkou zhotovitele podané dne Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu a prohlašuje, že je vybaven potřebným materiálem a organizačními prostředky a všemi oprávněními kjeho realizaci. 4. Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo níže sjednanou cenu. I. Předmět plnění 1. Předmětem plnění je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit stavební dílo v rozsahu projektové dokumentace (PD) vypracované Martinem Frůhaufem, II. ulice 75, Vinařice, IČ: , z 01/2018 (dále jen dílo). 2. Místem plnění je pás území mezi autobusovými zastávkami podél cyklostezky, resp. ul. Hrnčířská vedoucí z části obce Zdiměřice do části obce Drazdy, kat. ú. Zdiměřice u Prahy v délce cca 500 m. 3. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou a zadávacími podmínkami veřejné zakázky včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat v souladu s projektovou dokumentací, podmínkami stanovenými ČSN EN a obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN EN. 4. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla. Jedná se zejména o: a) vybudování veřejného osvětlení včetně kabelového vedení s napojením na stávající trasu veřejného osvětlení (dále také VO) v počtu 17 ks nových stožárů a svítidel. b) k realizace stavby si zhotovitel dopracuje dle svých potřeb a na vlastní náklady projektovou dokumentaci pro realizaci díla (zejména dílenskou, výrobní apod.). Tuto projektovou dokumentaci je zhotovitel povinen projednat a nechat si odsouhlasit s objednatelem před zahájením stavebních prací, c) provedení pasportizace (fotodokumentace) nejbližšího okolí stavby (ploty, podezdívky, vjezdy, vstupní branky apod.) před zahájením vlastních stavebních prací na díle a předání jednoho vyhotovení provedené pasportizace na CD objednateli na prvním kontrolním dnu stavby, d) zajištění výkonu funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla, vč. zhotovení geodetického zaměření stavebních objektů v počtu 4 ks v listinné formě a 3 x v elektronické podobě v systému JTSK a B.p.v. a zpracování technické zprávy; e) vypracování geometrických plánů na zřízení věcných břemen v potřebném množství pro vklad do katastru nemovitostí příslušného katastrálního úřadu; f) před započetím provádění díla zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí (vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla dotčeny, jejich příp. přeložení nebo ochrana tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození; zhotovitel odpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, g) zajištění zvláštního užívání komunikace vč. zpracování a schválení dokumentace přechodného dopravního značení (DIO), h) udržování pořádku na staveništi, pozemních komunikacích používaných pro příjezd na staveniště nebo jiných prostranství souvisejících s prováděním díla po celou dobu jeho provádění a uvedení

3 k) l) těchto komunikací a prostranství po dokončení stavby do původního stavu die podmínek stavebního povolení, a to současně s dokončením díla, prohlášení o shodě, certifikáty a použité materiály, svářečské či jiné zkoušky, které ze stavební činnosti vyplývají (betony a betonové vrstvy, asfaltové vrstvy, štěrky a štěrkové vrstvy, dopravní značení, armatury, tvarovky, trouby, stožáry, osvětlení a].), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, přičemž poplatky za skládku vybouraných hmot Jsou zahrnuty v ceně čl. IV, dodržování podmínek smluv uzavřených pro realizaci, vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné a digitální podobě a jejich předání objednateli, m) provedení potřebných revizí elektrických zařízení 5. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba probíhá v obytné zástavbě, proto zajistí: - písemné informování všech vlastníků nemovitostí dotčených prováděním stavby uvedené shora v odst. 1 této smlouvy, které bude obsahovat informaci o předpokládané době provádění díla a druh omezení užívání jejich nemovitostí spojené s prováděním díla; písemné informování musí být učiněno před začátkem provádění díla, - bezpečný přístup a příjezd k Jednotlivým nemovitostem (rodinným domům po celou dobu provádění díla. 6. Zhotovitel Je povinen zabezpečit staveniště tak, aby v průběhu provádění díla nedocházelo ke škodě na zdraví, životě, majetku a životním prostředí v místě provádění díla a v Jeho bezprostřední blízkosti; za tímto účelem Je povinen vhodným způsobem upozornit veřejnost na rozsah staveniště. 7. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní prvek nebo technologie, má se za to, že Je tím definován minimální požadovaný standard. 8. Za nepředvídané práce, tj. práce nad rámec této smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího z této smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN EN, dohodnutého rozsahu a kvality či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě zvláštního požadavku objednatele a po uzavření dodatku k této smlouvě. 9. Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu této smlouvy věděl nebo na základě svého odborného úsudku a zkušeností měl vědět, a nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo prodlením s poskytování s ním spojených plnění a dále i práce a plnění, které Jsou v souladu s řešením provedení díla a tato pouze zpřesňují. II. Výchozí podklady Výchozím podkladem pro plnění díla v rozsahu. Jakosti a způsobem dle této smlouvy Je: - cenová nabídka formou položkového rozpočtu na provedení prací, která Je nedílnou součástí této smlouvy (Položkový rozpočet) Jako Příloha č. 1 - předmět plnění specifikovaný výše v čl. II a dále v čl. VI; - projektová dokumentace vypracované Martinem Frůhaufem, II. ulice 75, Vinařice, IČ: , z 01/2018; - Rozhodnutí o umístění stavby č.j.: MěÚJ/11321/2018/HaJ III. Doba plnění 1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo Jako celek v rozsahu předmětu smlouvy v těchto termínech:

4 termín zahájení přípravných prací (zejména DIO, vytýčení apod.) termín zahájení stavebních prací a protokolární předání staveniště zhotoviteli ihned po podpisu smlouvy termín dokončení prací do Termín dokončení prací je stanoven na základě Harmonogramu prací, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje koordinovat zahájení, ukončení i průběh provádění díla v souladu s požadavky objednatele. Objednatel si vyhrazuje právo postup prací rovněž konzultovat se správcem veřejného osvětlení města Jesenice. Zhotovitel splní svou povinnost řádným ukončením a protokolárním předáním a převzetím díla, resp. jeho poslední části objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani je neztěžují a budou-li k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání. Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost splnit, resp. v jejím plnění pokračovat z důvodů existence překážek způsobených vyšší mocí. Vyšší mocí je podle této smlouvy každá událost, okolnost a vliv neovladatelných přírodních sil, která působí nezávisle na vůli smluvních stran a která nebyla předvídatelná v době uzavření této smlouvy, pokud nastane kdykoliv v průběhu plnění, přitom působí překážky v jejím plnění, které nemohou svou vůlí činností smluvní strany odvrátit nebo překonat a která bude mít přímo za následek nesplnění některé smluvní povinnosti. Zhotovitel je oprávněn posunout zahájení nebo přerušit provádění jednotlivých částí díla, pokud nebudou splněny podmínky potřebné dle platných ČSN a EN pro jejich řádné provedení (doba a důvody posunu zahájení nebo přerušení budou zapsány ve stavebním deníku). Termín ukončení se prodlužuje o každý den, kdy nebylo možné práce provádět. Do lhůt dle této smlouvy se nezapočítává ani doba, po kterou nebylo možno předmětnou povinnost splnit, resp. v jejím plnění pokračovat z důvodů existence rozhodnutí nebo prodlení na straně příslušných orgánů státní správy a samosprávy. Jestliže vlivem výše uvedeného dojde k prodlení v plnění smluvních povinností dle této smlouvy, nejde o porušení této smlouvy či zákona. Jestliže se plnění této smlouvy v důsledku výskytu výše uvedeného stane nemožným, je oprávněná smluvní strana, která se odvolává na prodlení způsobené výše uvedeným, požádat druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k době plnění a následkům na majetku té které smluvní strany. IV. Cena plnění 1. Cena díla je stanovena schválenou cenovou nabídkou formou Položkového rozpočtu dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy: Celková cena bez DPH DPH 21 % Celková cena vč. DPH ,- Kč ,78 Kč ,78 Kč

5 Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze, pokud v průběhu platnosti smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH"). Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dokončené práce a dodávky, provedené v termínu dle čl. III, výše uvedenou dohodnutou maximální cenu. Neuskutečněné práce a dodávky vyvolané změnou rozsahu prací na základě oboustranně uzavřeného dodatku, budou od konečné ceny odečteny. 3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám oproti původním zadávacím podmínkám nebo rozšíření předmětu díla požadovaných objednatelem, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je jednotkovými cenami použitými v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Pokud změna obsahuje dodávku práce a materiálu v rozpočtu zhotovitele jednotkově neoceněné, zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení cenovou nabídku na tyto požadované práce a dodávky materiálu, které ocení dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti ÚRS Praha a.s. 4. V případě, že si realizace díla vyžádá nezbytná povolení (např. zábor chodníku nebo komunikace), zavazuje se zhotovitel tyto obstarat v dostatečném předstihu na své náklady. 5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, vytýčení podzemních sítí, zpracování, projednání a realizaci DIO, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, dopravní značení po dobu výstavby, atesty materiálů, zkoušky a revize, uvedení okolí do původního stavu, zisk zhotovitele atd.), nutné k řádné realizaci díla. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. V. Platební podmínky 1. Objednatel nebude poskytovat na cenu díla zhotoviteli zálohy. 2. Fakturace bude probíhat k poslednímu dni kalendářního měsíce na základě výkazu skutečně odvedených prací odsouhlaseného objednatelem. 3. Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. 4. Splatnost faktur je stanovena na 21 kalendářních dní ode dne doručení faktur objednateli. Dnem zaplacení se rozumí odepsání částky z účtu objednatele. 5. Faktura - daňový doklad bude adresován a zaslán na adresu objednatele s daňovými údaji ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Dále musí faktury obsahovat číslo smlouvy, název a číslo stavby a předmět plnění. 6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli fakturu, nebude-li obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě. Nová lhůta splatnosti začne běžet doručením opravené faktury objednateli. 7. Objednatel prohlašuje a zhotovitel bere na vědomí, že dílo nebude objednavatelem používáno kjeho ekonomické činnosti, a proto není naplněna podmínka pro režim přenesené daňové povinnosti podle zák. č. 235/2004 Sb., v platném znění. V!. Prováděcí podmínky Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, osobně, řádně, s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Zhotovitel je přitom povinen zejména: - zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebný k provedení díla řádným způsobem; - zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem);

6 - dodržovat veškeré relevantní právní předpisy a další předpisy, normy a rozhodnutí závazné zhotovitele a veškeré pokyny objednatele; - provádět dílo tak, aby nedocházelo ke vzniku jakýchkoliv škod na životě, zdraví, majetku a životníc prostředí; v případě vzniku škody je tuto škodu povinen uhradit na vlastní náklady. 2. Objednatel nebo osoba jím pověřená je oprávněn vykonávat v místě plnění technický dozor stavebníka. 3. Objednatel na základě návrhu zhotovitele určí osobu, která bude na staveništi vykonávat činnost koordinátora BOZP. Zhotovitel v případě potřeby předloží návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště a zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací (dle 15 zák. č. 309/2006 Sb.) na staveništi po celou dobu realizace díla vč. průběžné aktualizace. Dále v případě potřeby zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který předloží objednateli při předání staveniště. Deník koordinátora BOZP bude objednateli k dispozici ve stejném režimu jako stavení deník. 4. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 6 Vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla. 5. Kromě zápisů dle článku VII této smlouvy se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 6. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou zhotovitelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby. 7. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do pěti pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 8. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně. 9. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí a umožnit jejich obslužnost pro integrovaný záchranný systém a svoz komunálního odpadu. Zhotovitel se zavazuje umožnit v průběhu realizace stavby provizorní příjezd k domům a firmám, které se nacházejí v dotčeném území. 10. Vstup na staveniště je povolen objednateli, osobám jím pověřeným, nebo na základě povolení stavbyvedoucího zhotovitele. Taková osoba má povinnost při vstupu na staveniště svoji přítomnost oznámit stavbyvedoucímu z důvodů zajištění BOZP. Zhotovitel odpovídá za dodržování BOZ, PO, hygienických a ekologických předpisů na pracovištích stavby dle předmětu díla zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce v smyslu 101 a násl. zákoníku práce v platném znění. 11. Zhotovitel je povinen s předstihem 3 dnů oznámit objednateli, které provedené práce budou v následném postupu zakryty, aby tento mohl provést jejich kontrolu. Pokud se objednatel ke kontrole na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti. Objednatel průběžně kontroluje kvalitu prováděných prací a svým podpisem ve stavebním deníku s kvalitou prací souhlasí, pokud z jeho zápisu ve stavebním deníku nevyplývá, že upozornil na nedostatky v kvalitě prováděných prací. 12. Všechny práce a dodávky, které budou v následném postupu prací zakryty, je zhotovitel povinen zdokumentovat, a to zejména polohu a umístění s vazbou na pevně orientační body, a to včetně fotodokumentace. 13. Zhotovitel se zavazuje, že zakázku jako celek nepostoupí jinému zhotoviteli.

7 Zhotovitel je povinen provádět činnosti podle této smlouvy s odbornou péčí a v souladu s obecně závaznými právními předpisy a s pokyny objednatele. Zhotovitel Je povinen včas upozornit objednatele na případnou nevhodnost či nesprávnost Jeho pokynu. Jinak odpovídá za vzniklou škodu. Kontaktní osoba objednatele: Ing. Michael Hájek, vedoucí odboru OSMIŽP, tel.: , mob.: michael.haiekpmuiesenice.cz: kontaktní osoba zhotovitele: Miroslav Ledvina, Jednatel společnosti tel.: mob.: , mledvina(5)raisa.cz Vil. Předání a převzetí díla 1. Nejpozději na poslední den, kdy má zhotovitel dle této smlouvy dílo ukončit a předat objednateli svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a dohodnout s objednavatelem časový pracovní program přejímání včetně osob a orgánů, jejichž účast Je u přejímacího řízení nutná. 2. K předání díla zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 3. V případě, že se ukáže, že Je zhotovitelem předáváno dílo nebo Jeho část, které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen dílo převzít. 4. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. Jeho části, místo provedení díla a zhodnocení Jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady a nedodělky, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků díla, vyjádření zhotovitele k vadám díla a nedodělkům vytčeným objednatelem. Pokud objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty pro odstranění vad a nedodělků díla. V protokolu bude obsaženo Jednoznačné prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu. 5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám této smlouvy. 6. Při přebírání každého Jednotlivého objektu Je zhotovitel povinen předložit objednateli: a) projektovou dokumentaci skutečného provedení objektu, a to ve třech tištěných paré a Ix elektronické vyhotovení a geodetické zaměření; b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných zadávací projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou; c) stavební a montážní deníky k objektu; d) doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; e) revizní zprávu elektrického zařízení; f) doklad o likvidaci odpadů ze stavební činnosti; g) další doklady požadované obecně závaznými předpisy a příslušnými veřejnoprávními tituly vydanými k tomu oprávněnými orgány, které se týkají provádění objektu. 7. Objednatel Je oprávněn předávanou etapu (objekt) nepřevzít, pokud: a) vykazuje vady (a to i ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s Jinými nebrání užívání objektu funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují) nebo není úplné; tohoto práva nelze využít, pokud Jsou vady způsobeny nevhodnými pokyny objednatele, na nichž objednatel navzdory upozornění zhotovitele trval; b) zhotovitel nepředá objednateli příslušnou dokladovou část dle předchozího odstavce. 8. Převzetím etapy přechází příslušná etapa do vlastnictví objednatele.

8 Vlil. Záruky 1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídal technickým požadavkům na stavební výrobky ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., vyhlášky č. 163/2002 Sb. (obojí v platném znění) a dalším platným právním předpisům. 2. Záruční doba za dílo dle této smlouvy činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem, kdy provedené dílo dle této smlouvy převezme objednatel. 3. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne doručení písemné reklamace vady díla zahájit práce k odstranění reklamovaně vady a vadu díla odstranit ve lhůtě dohodnutě s objednatelem, jinak ve lhůtě přiměřeně vzhledem k povaze vady. V případě zjištění vady díla ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 24 hodin ode dne doručení písemné reklamace. Pokud zhotovitel v dohodnutých lhůtách práce na odstranění vady nezahájí, je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamovanou vadu třetí osobou. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. V případě, že zhotovitel v požadovaném termínu na odstranění vady započal s příslušnými pracemi, ale tyto v požadovaném termínu nedokončil, je objednatel oprávněn nechat v tomto případě uvedeně práce dokončit třetí osobou. Náklady s tím spojené je též zhotovitel povinen objednateli uhradit do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. 4. Dojde-li k uplatnění reklamace v záruční době, prodlužuje se sjednaná záruční doba za jakost díla o dobu ode dne doručení písemného oznámení reklamované vady do předání odstraněné vady díla objednateli. 5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele. IX. Smluvní pokuty 1. Za prodlení se splněním dílčího termínu nebo termínu dokončení díla uvedeného včl. III (vč. vyklizení staveniště) se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 0,7 % z celkové částky dle čl. IV smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení, maximálně do výše celkové ceny za realizaci stavebních prací. 2. Za každý započatý den prodlení zhotovitele se splněním úkolu či pokynu stanoveného zhotoviteli zápisem do stavebního deníku či zápisu z kontrolního dne, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové nesplnění. 3. V případě nedodržení povinností zhotovitele v souvislosti s vedením stavebního deníku podle čl. IV, V těto smlouvy, smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý případ porušení. 4. V případě provedení prací, které budou zakryty nebo zasypány bez vyzvání objednatele k účasti na kontrole provádění těto části díla či jednotlivé etapy smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každé takové porušení povinnosti. 5. V případě, že zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povolením, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ,- Kč za každý takový případ. 6. Za nesplnění termínu sjednaného pro odstranění vady či nedodělku se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu 2 000,- Kč za jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, a to maximálně do výše celkově ceny za realizaci stavebních prací. 7. V případě, že je zhotovitel s prodlením odstranění vady uplatněné objednatelem v záruční době, je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 2 000,- Kč za jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení, a to maximálně do výše celkové ceny za realizaci stavebních prací. 8. Bude-li po uzavření smlouvy opatřením příslušného státního orgánu dán příkaz k dočasnému zastavení prací je zhotovitel povinen po projednání s objednatelem bezodkladně přerušit práce. Trvá-li situace déle než 3 měsíce, je kterákoli ze mluvních stran oprávněná zažádat o zrušení závazků ze smlouvy. Povinností smluvních stran je dohodnout potřebně zabezpečovací nebo dokončovací práce vedoucí k zamezení ztrát na straně objednatele i zhotovitele s tím, že zhotovitel je povinen tyto práce provést a

9 objednatel zaplatit. Po dobu přerušení prací z důvodů uvedených v tomto odstavci se zhotovitel nedostává do prodlení se splněním díla. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného platebního dokladu zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli sjednaný úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i jen započatý den prodlení. Smluvní pokuty i úrok z prodlení jsou splatné do 21 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany. 11. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli či poddodavateli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobili. X. Zánik smlouvy 1. Tato smlouva o dílo zaniká: a) dohodou smluvních stran, b) odstoupením od této smlouvy ze zákonem stanovených důvodů nebo z důvodu podstatného porušení této smlouvy dle odst. 2 tohoto článku, 2. Za podstatné porušení povinností na straně zhotovitele se považuje: a) přes písemné upozornění objednatele nebo technického dozoru investora stanoveného objednatelem provádí dílo či jednotlivou etapu s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, platnými a pro zhotovitele závaznými ČSN, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a tento stav nenapraví ani ve lhůtě poskytnuté mu za tímto účelem objednatelem; b) opakovaně (min. 5x) poruší smluvní povinnosti, za které vzniká nárok na smluvní pokutu; c) jestliže zhotovitel neoprávněně přerušil nebo neoprávněně zastavil provádění díla na dobu delší než 14 dnů, d) prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než 20 dnů, e) bude-li soudem na majetek zhotovitele prohlášen úpadek; f) vstoupí-li zhotovitel do likvidace; g) pozbude-li zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činnosti, k níž se zavazuje touto Smlouvou; 3. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku. Na splněnou část závazku bude provedeno přejímací řízení a budou trvat závazky vyplývající z této smlouvy. 4. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží. 5. V případě, že smlouvy nenabude účinnosti, se zhotovitel vzdává nároků na náhradu nákladů či práv na náhradu škody. XI. Odpovědnost za škody a vlastnická práva 1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla objednateli a řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech; b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech

10 dohodnuto jinak. 2. Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které s? z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména; a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy. 4. Zhotovitel ručí za odborně správné provedení prací a za to, že provedené dílo má obvyklé, předpokládané vlastnosti odpovídající platným předpisům ve stavebnictví. 5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené jím či jeho subdodavateli na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení čí poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 6. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou Smlouvu pojištění odpovědnosti za škodu u Kooperativy a.s. ze dne na částku minimálně ,- Kč a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. 7. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 8. Veškeré věci, podklady a další doklady, kterě byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy. Xil. Společná ustanovení Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy nebo jejich částí. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiněho, lze tuto smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Pro tento účel nebude za písemnou formu právního jednání považována výměna ových a jiných elektronických zpráv. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen prověst jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku. 10

11 XIII. Závěrečná ustanovení Smluvní strany výslovně souhlasí stím, aby text této smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele/objednatele. Smluvní strany prohlašují, že text této smlouvy ani své podpisy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 504 občanského zákoníku, to se netýká Přílohy č. 1 Oceněný položkový rozpočet. Tato smlouva o dílo se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a ZZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy, V případě, že to nebude možné je k řešení sporu příslušný soud České republiky, místně příslušný podle místa sídla objednatele. 3. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání. 4. Rada města Jesenice zadání této veřejné zakázky schválila na svém jednání dne usnesením Č.08/19-R Smluvní strany konstatují, že tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, každý stejnopis má platnost originálu, z nichž 3 stejnopisy obdrží objednatel a 1 stejnopis zhotovitel. 6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nikoli za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce a otisky razítek. Přílohy, které Jsou nedílnou součástí této smlouvy: Příloha č. 1: Položkový rozpočet Příloha č. 2: Harmonogram prací 11

12 vé: stavba: SOUHRNNÝ LIST STAVBY CYKSTZ_VO III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice - Drazdy JKSO: Místo: Zdiměřice - Drazdy CC-CZ: Datum: Objednatel: IC: DIČ: Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o. Projektant: Zpracovatel: IC: DIČ: IC: DIČ: IC: DIČ: CZ Poznámka: veškeré délky kabelů a kabelových tras jsou odečteny z výkresové dokumentace stávající příprava je provedena vloženou trubkou podél cyklostezky navržené světelné body jsou na základě refernčního výpočtu a požadavku investora na provedení a kvalitu svítidla Náklady z rozpočtů ,00 Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 Cena bez DPH ,00 DPH základní 21,00% ze , ,78 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH V CZK ,78 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis; Razítko Objednavatel Zhotovitel HAVLlČKÍ^e?- ' ICO' sool. s r.o s S A DIČ: CZ =2019 I Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 2

13 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY Kód: Stavba: CYKSTZ_VO III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice - Drazdy Místo: Objednatel: Zhotovitel; Zdiměřice - Drazdy RAISA, spol.s.r.o. Datum: ## Projektant: Zpracovatel; Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 1) Náklady z rozpočtů , ,78 CYKLOST III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - EZKA Zdiměřice - Drazdy PŘECHOD III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Y Zdiměřice - Drazdy , , , ,82 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 Ostatní náklady 0,00 0,00 Vyplň vlastní 0,00 0,00 Vyplň vlastní 0,00 0,00 Vyplň vlastní 0,00 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) , ,78 Strana 2 z 2 J

14 krycí list rozpočtu stavba: Objekt: III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice - Drazdy CYKLOSTEZKA - III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - ZHimpřirp - Draydv JKSO: CC-CZ: Místo: Zdiměřice - Drazdy Datum: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: RAISA, spol.s.r.o. DIČ: CZ Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: veškeré délky kabelů a kabelových tras jsou odečteny z výkresové dokumentace stávající pnprava je provedena vloženou trubkou podél cyklostezky navržené světelné body jsou na základě refernčního výpočtu a požadavku investora na provedení a kvalitu svítidla Náklady z rozpočtu ,00 Ostatní náklady 0,00 Cena bez DPH ,00 DPH základní 21,00% ze , ,96 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,96 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 5

15 REKAPITULACE ROZPOČTU Stavba; Objekt: Místo: lil. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, Z. ČÁST - Zdiměřice ^ Drazdy CYKLOSTEZKA - III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST Zdiměřice - Drazdy Zdiměřice - Drazdy Datum: Objednatel: Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o. Projektant: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu ,00 PSV - Práce a dodávky PSV , Elektroinstalace - silnoproud ,00 M- Práce a dodávky M ,00 21-M - Elektromontáže ,00 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích ,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ,00 VRN2 - Příprava staveniště ,00 VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00 VRN5 - Finanční náklady 84,00 VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00 VP - Vícepráce 0,00 2) Ostatni náklady 0,00 Zařízení staveniště 0,00 Projektové práce 0,00 Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00 Jiné VRN 0,00 Kompletační činnost 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,00 Strana 2 z 5

16 ROZPOČET lil. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice - Drazdy CYKLOSTEZKA - III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST Zdiměřice - Drazdy Zdiměřice - Drazdy Datum; Objednatel; Zhotovitel; RAISA, spol.s.r.o. Projektant; Zpracovatel; PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu PSV - Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - silnoproud Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 1 K mm2 uložený pevně (CYKY) , ,00 m 120,000 20, ,00 2 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 120,000 11, ,00 3 K obsah kovu [kg/m], Cu -0,044, AI =0 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY) obsah kovu [ks/m], Cu =0,392, AI ~0 kabel bude uložen do připravené trubk)/ podél cyklostezky refernčního výpočtu Konfi$urace Typ svítidla: VOLTANA 3 / 5098 I 24 LED / WW / 700 ma / 55 W chromatičnost 3000f< Závěsná výška: 8,0 m Výložnik: je-li sloup nejvýše do 2 m od silnice, pak bez výložniku Náklon svítidla: 0 (kloubem svítidla) Umístění sloupu: do 2 m od kraje silnice Rozteč: max. 40 m včetně nastavení CLO m 600,000 20, ,00 4 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 600,000 85, ,00 5 K R Montáž svítidlo LED reflektor na sloup kus 12, , ,00 6 M R Svítidlo 24 LED, 55W, optika 5136, dle KS 12, , ,00 7 M R svítidlo na přechod, konfigurace svítidla. nastavení svítidel ve výrobě Konfigurace světleného bodu: KS 10,000 67,00 670,00 nastavení CLO nastavení světlených pásem a intenzity osvětlení 8 K Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 24,000 25,00 600,00 9 M svorka připojovací SPI k připojeni kovových částí kus 12,000 14,00 168,00 10 M svorka uzemnění SK nerez křížová kus 12,000 24,00 288,00 M- Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže 11 K M Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m stožár osvětlovací K 8-133/89/60 žárově zinkovaný - uliční , ,00 kus 12, , ,00 kus 12, , ,00 13 M OCHRANNÁ MANŽETA PUST. OMP 133 KS 12, , ,00 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 14 K okruh kus 12, , ,00 15 M VYZBROJ STOŽÁROVÁ SV-B KS 12, , ,00 strana 3 z 5

17 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem 16 K Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm m 24,000 28,00 17 M drát průměr 8 mm FeZn, s izolací ks 11,000 34,00 Hmotnost: 0,4 k^lm 18 K Montáž tyčí zemnicích dělky do 2 m kus 12, , ,00 19 M tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m FeZn kus 12, , ,00 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 20 K K Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4 Hloubení nezapažených jam strojně v hornině tř 4 startovoá jámy pro protlak 1 x 2 x 1 m = 2m ,00 m3 7, , ,00 m3 12, , ,00 22 K Základově konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění drenážní otvor ve dně Hloubeni zapažených i nezapožených kabelových rýh ručně včetně urovnáni dna s přemistěnim výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 60 cm, v hornině třídy 4. Kabel bude uložen do připravené trubky podél cyklostezky, výkopy budou sloužit k provedeni připojení a protaženi kabelové trasy do pozice lampy VO nn3 7, , ,00 23 M Trubka DN250 1m základová KS 12, , ,00 24 K Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 65, , ,00 25 K K Řízený zemní protlak strojně v hornině tř 1až4 hloubky do 6 m vnějšího průměru do 125 mm Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm HDPE+LDPE KF EAN m 40, , ,00 m 450,000 23, ,00 27 M Folie ČEZ 33 rudá - blesk loom/bal M 450,000 3, ,00 28 M Písek P R Písek říční 0/4, betonářský t 6, , ,00 29 K M Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, m 80,000 20, ,00 m 80,000 25, ,00 31 K M Zx truka protažena základem pro svítidlo Montáž trubek ochranných plastc-ých ohebných do 110 mm uložených do rýhy trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE^-LDPE KF09110 EAN m 40,000 20,00 800,00 m 40,000 32, ,00 33 K uloženi pod vjezdy, komunikaci a do základu pro stožáry Zásyp rýh ručně šířky 60 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m 450, , ,00 VR N - Vedlejší rozpočtové náklady ,00 34 K Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby ks 1, , ,00 Provedení výrobní dokumentace, zapojeni rozvaděčů RE, VO a SO dle skutečností a požadavku, liniová schémata VO, dokumenty k zapojení kašny a sochy! i 35 K Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Zhotoveni dokumentace skutečného provedení ks 1, ,00 500,00 VRN2 - Pnprava staveniště ,00 Strana 4 z 5

18 1 Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] OR Pnprava staveniste odstraněni materiálu a konstrukcí dekontaminace lokality, Ekologická likvidace elektro odpadů kus 10, , ,00 VRN4 - Inženýrská činnost Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby, revizní technik Hlavní tituly průvodních činnosti a nákladů inženýrská činnost revize elektroinstalace hod ks 10,000 1, , , , , ,00 39 VRN5 - Finanční náklady Finanční náklady poplatky místní poplatky OR Recyklační poplatek svítidla ks 10,000 8,40 84,00 84,00 VRN9 - Ostatní náklady 40 K K Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - kotvící materiál kotvívi materiál sloupu VO v základovém betonu Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - ostatní instalační materiál soub or soub or 1, ,00 1, , ,00 500,00 500,00 VP - Vícepráce 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 Strana 5 z 5

19 krycí list rozpočtu stavba: Objekt: JKSO: Místo: Objednatel: III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice - Drazdy PŘECHODY - III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice DrflTřiv Zdiměřice - Drazdy CC-CZ: Datum: IČ: DIČ: Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o. Projektant: Zpracovatel: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: CZ Poznámka: veškeré délky kabelů a kabelových tras jsou odečteny z výkresové dokumentace stávající pnprava je provedena vloženou trubkou podél cyklostezky navržené světelné body jsou na základě refernčního výpočtu a požadavku investora na provedení a kvalitu svítidla Náklady z rozpočtu ,00 Ostatní náklady 0,00 Cena bez DPH ,00 DPH základní 21,00% ze , ,82 snížená 15,00% ze 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,82 Projektant Zpracovatel Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko Objednavatel Datum a podpis: Razítko Strana 1 z 5

20 REKAPITULACE ROZPOČTU lil. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice - Drazdy PŘECHODY - III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice - Drazdy Místo: Zdiměřice - Drazdy Datum: Objednatel: Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o. Projektant: Zpracovatel: Kód - Popis Cena celkem [CZK] 1) Náklady z rozpočtu ,00 PSV - Práce a dodávky PSV , Elektroinstalace - silnoproud ,00 M- Práce a dodávky M ,40 21-M - Elektromontáže ,00 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích ,40 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ,60 VRN2 - Příprava staveniště 6 000,00 VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00 VRN5 - Finanční náklady 33,60 VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00 VP - Vícepráce 0,00 2) Ostatní náklady 0,00 Zařízení staveniště 0,00 Projektové práce 0,00 Územní vlivy 0,00 Provozní vlivy 0,00 Jiné VRN 0,00 Kompletační činnost 0,00 Celkové náklady za stavbu 1) + 2) ,00 Strana 2 z 5

21 ROZPOČET lil. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice Drazdy PŘECHODY - III. ETAPA CYKLOSTEZEK V JESENICI, 2. ČÁST - Zdiměřice Drazdy Zdiměřice - Drazdy Datum: Objednatel: Zhotovitel: RAISA, spol.s.r.o. Projektant: Zpracovatel: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady z rozpočtu PSV - Práce a dodávky PSV Elektroinstalace - silnoproud Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 1 K nnm2 uložený pevně (CYKY) , , ,00 m 30,000 20,00 600,00 2 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 30,000 11,00 330,00 obsah kovu [ks/m], Cu =0,044, AI =0 3 K Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 30,000 20,00 600,00 4 M kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 30,000 85, ,00 obsah kovu [ks/m], Cu =0,392, AI =0 5 K Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní smršťovací do 1 kv SVCZ 4x10-16 mm2 kus 1, ,00 650,00 6 M CPH GELOVA SPOJKA PSI 3 ks 1, ,00 321,00 7 K R Montáž svítidlo LED reflektor na sloup kus 4, , ,00 8 M R Svítidlo 48 LED, 51W, optika 5145, dle refernčního výpočtu Konfisurace Typ svítidla: AMPF.RA MIDI / 5145 / 48 LED / CW / 350 ma / 51 W chromatičnost 4000K Závěsná výško: 6,0 m Výložnik: bez Sloup od obrubníku: 0,5 až 2 m Náklon svítidla: 5 (kloubem svítidla) Sloup od osy přechodu: 2,50 m včetně nastaveni CLO KS 4, , ,00 9 M R svítidlo na přechod, konfisurace svítidla, nastavení svítidel ve výrobě Konfisurace světleného bodu: KS 4,000 67,00 268,00 nastaveni CLO nastavení světlených pásem a intenzity osvětlení 10 K Montáž svorka hromosvodná se 3 šrouby kus 8,000 25,00 200,00 11 Ai svorka připojovací SPI k připojení kovových částí kus 4,000 14,00 56,00 12 M svorka uzemnění SK nerez křížová kus 4,000 24,00 96,00 M- Práce a dodávky M 21-M - Elektromontáže , ,00 13 K Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4, , ,00 //iontáž stožárů osvětleni ocelových včetně mechanizace pro osazení 14 M STOŽÁR PRO PŘECHODY PB 6-133/108/89 Z KS 4, , ,00 15 M OCHRANNÁ /AANZETA PLAST. OMP 133 KS 4, , ,00 16 K D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 1, ,00 850,00 Strana 3 z 5

22 Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] fl7 K Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4, , ,00 18 M VYZBROJ STOŽÁROVÁ SV-B KS 4, , ,00 19 K Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm m 8,000 28,00 224,00 20 M drát průměr 8 mm FeZn, s izolací ks 4,000 34,00 136,00 Hmotnost: 0,4 k$/m 21 K Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 4, , ,00 22 M tyč zemnící ZT 1.5 1,5 m FeZn kus 4, ,00 940,00 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích ,40 23 K K Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 bez bednění drenážní otvor ve dně m3 2, , ,00 m3 2, , ,00 25 M Trubka DN250 1m základová KS 4, , ,00 26 K K Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm m 22, , ,00 m 22,000 23,00 506,00 28 M Folie ČEZ 33 rudá - blesk loom/bal M 22,000 3,00 66,00 29 Písek P R Písek říční 0/4, betonářský t 0, ,00 59,40 30 K M Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF EAN m 12,000 20,00 240,00 m 12,000 25,00 300,00 32 K R 2x truka protažená základem pro svítidlo Zásyp rýh nebo jam strojně se zhutnění v zástavbě m3 6, ,00 990,00 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady ,60 33 K K Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) při provádění stavby Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Zhotoveni dokumentace skutečného provedení ks 1, , ,00 ks 1, ,00 500,00 VRN2 - Příprava staveniště 6 000,00 35 K OR Pnprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí dekontaminace lokality, Ekologická likvidace elektro odpadů kotvící materiál sloupu VO v základovém betonu kus 4, , ,00 VRN4 - Inženýrská činnost 6 000,00 36 K K Inženýrská činnost dozory dozor jiné osoby, revizní technik Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost. Revize elektroinstalace hod 10, , ,00 ks 1, , ,00 VRN5 - Finanční náklady 33,60 38 K R Finanční náklady poplatky místní poplatky, Recyklační poplatek svítidla ks 4,000 8,40 33,60 VRN9 - Ostatní náklady 3 000,00 39 K K Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - kotvící materiál Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - ostatní instalační materiál soub or soub or 1, ,00 500,00 1, ,00 500,00 Strana 4 z 5

23 -w «hji. i 'á -i ÍT"' i t í kn V/' Wýp Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] K Ostatní náklady související s objektem bez rozlišení - přemístění stávajícího kamerového bodu u přechodu demontáž stávajícího kamerového bodu včetně jednotky na napájení a přenos úprava kabelové trasy pro kameru a napájení zpětn montáž celého systému s odzkoušením a nastavením kamery a přenosu soub or 1, , ,00 VP - Vícepráce 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 K 0,00 strana 5 z 5

24 a 7mi Harmonogram prací "VO CYKLOSTEZKA ZDIMĚŘICE - DRAZDY" Realizace od týden pozn S S S.S činnost Uzavřeni smluvního vztahu Objednání základního materiálu Převzetí stavby a staveniště Vytýčení ínž.sítf Zemní práce Pokládka kabelů IWPf' Betonát základů stožárů 1 Výstavba nových stožárů! Zapojení kabeláže Instalace svítidel Zkoušky a revize Geodetické zaměření, zpracování dokumentace Předáni stavby provozovateli ii o počet dni Dne: C 7

25 f * - -vt' r-ř' ' ', íř&,- ř /-' V