M i c h a e l K r u p p. dějiny. státu Izrael. O d z a l o ž e n í d o d n e š k a V Y Š E H R A D

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M i c h a e l K r u p p. dějiny. státu Izrael. O d z a l o ž e n í d o d n e š k a 1 9 4 8 2 0 1 3 V Y Š E H R A D"

Transkript

1 M i c h a e l K r u p p dějiny státu Izrael O d z a l o ž e n í d o d n e š k a V Y Š E H R A D

2 Překladatelka děkuje paní Ing. Lence Rutteové za její cenné rady ohledně ekonomických pojmů. Michael Krupp Die Geschichte des Staates Israel All rights reserved Copyright 2008 by Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, München Translation Ruth Weiniger, 2013 ISBN

3 O B S A H Předmluva P R V N Í O B D O B Í Válka za nezávislost Přistěhovalectví Konsolidace státu Kritické roky O B D O B Í V Á L K Y Příměří cesta k válce Sinajská kampaň Deset let výstavby Šestidenní válka čili nátlakový charakter jedné provokace Doba nadšení Jomkipurová válka říjen Poválečná léta: K O N Z E R V A T I V N Í I Z R A E L É R A M E N A C H E M A B E G I N A Rok 1977 konsolidace nové vládnoucí moci První mírová smlouva s arabským státem Politika Likudu za Begina Komplikace v Libanonu válka bez konce Izraelské mírové hnutí Konec Beginovy éry Rotace osobité východisko z patové situace P Á T É D E S E T I L E T Í Intifáda Palestinské povstání Šamirova vláda

4 Přistěhovalci z Etiopie a Sovětského svazu Válka v Perském zálivu Počátek hledání míru Obrat či intermezzo Nový počátek smlouvy z Osla Zavraždění Jicchaka Rabina Z P Ě T K P O L I T I C K É S T A G N A C I První Netanjahuova vláda Barakova vláda Šaronova vláda Olmertovo intermezzo Druhá Netanjahuova vláda Dodatek k roku Doslov Časová tabulka Mapy Glosář Rejstřík jmenný Rejstřík místní Rejstřík pojmů

5 Období války P Ř Í M Ě Ř Í C E S T A K V Á L C E Již brzy po podpisu různých dohod o příměří mezi Izraelem a arabskými státy se ukázalo, že Izrael a arabské státy mají o příměří naprosto rozdílné představy. Izrael si dohody o příměří vykládal jako dohodu o prozatímním klidu zbraní, mající vést k trvalému míru, zatímco arabské státy v nich viděly pouze přestávku pro získání sil k další válce. Arabské hledisko jasně vyjádřil zástupce Egypta výrokem: Právně jsme s Izraelem stále ve válce. Příměří neukončuje stav války. Příměří nepříteli nebrání v užití jistých válečných práv. Zdálo se, že dosažením smluv o příměří vyčerpalo veškerou svoji sílu i OSN. Ačkoli americký vyjednavač Ralph Bunche probojovával s neutuchající energií v nekonečných přímých jednáních dohody o příměří mezi Izraelem a každým sousedním arabským státem, OSN se ukázalo být méně obratné. Palestine Conciliation Commission, tříčlenná komise, dosazená OSN, se ve vyjednávací obratnosti nemohla s Ralphem Bunchem měřit. Tvořili ji tři nepříliš vhodní diplomaté a novináři z Francie, Turecka a Spojených států amerických. Jejich první chybou bylo, že s Izraelem a s arabskými státy jednali odděleně, druhou, že jednali se všemi arabskými státy dohromady. I kdyby byl jednotlivý arabský stát připraven k ústupkům, v kolektivu se to neodvážil dát najevo, aby v něm nebyl za outsidera. Komise se tak spokojovala s tím, že různé strany vzala na vědomí, necítila se však kompetentní k zprostředkovatelským zásahům. Arabské státy navrhly vytlačit Izrael na hranice Plánu na rozdělení Palestiny z roku 1947, ale vypustit z toho plánu Galileu a Negev, takže by židovskému státu zůstal jen úzký pruh při pobřeží. Izrael požadoval, 34 O B D O B Í V Á L K Y

6 aby hranice příměří byly uznány za konečné, a aby se dohody o příměří změnily v mírové smlouvy. I když se ukázalo, že skutečného míru není schopná dosáhnout ani OSN, měly západní mocnosti přesto snahu zajistit určitou politickou stabilitu v oblasti. Byla to takzvaná Trojdohoda tří západních mocností, Spojených států, Anglie a Francie, z května 1950, které se touto dohodou zavázaly bránit jakékoli násilné změně hranic příměří a zajišťovat rovnováhu zbrojení mezi všemi stranami konfliktu. To alespoň psychologicky pomáhalo udržovat v nestabilní oblasti pořádek. Blízký východ zůstal i nadále ústředním tématem debat v OSN. Šlo především o dva problémy, otázku Jeruzaléma a otázku palestinských uprchlíků. Podle Plánu na rozdělení Palestiny z roku 1947 měl být Jeruzalém na přechodnou dobu deseti let internacionalizován, přičemž jednotliví obyvatelé měli být hospodářsky přiděleni každý svému státu, tj. k židovskému či k arabskému. Rozdělení uskutečnila válka, když zajordánská armáda dobyla a obsadila východní část a izraelská západní, a každá tuto část připojila ke svému státu. Jordánsko se internacionalizaci města bránilo ještě víc než Izrael. Na rozdíl od Izraele se bránilo i připustit mezinárodní kontrolu nad posvátnými místy, přislíbilo však, že všechna svatá místa všech náboženství nechá přístupná, včetně toho, že Židům zpřístupní takzvanou Zeď nářků a židovský hřbitov na Olivové hoře. Během své devatenáctileté vlády nad Jeruzalémem však Jordánsko tento slib vůbec nedodržovalo. Na obnovení debaty o statusu Jeruzaléma Izrael v OSN reagoval tím, že 11. prosince 1949 přeložil izraelský parlament z Tel Avivu do Jeruzaléma a zároveň zdůraznil, že Jeruzalém je na věčné časy jediným hlavním městem Izraele. Průběhem doby se z Tel Avivu do Jeruzaléma přesunuly všechny důležité vládní úřady, kromě ministerstva obrany, které z bezpečnostních důvodů sídlí dodnes v Tel Avivu. V tomto stěhování následovalo Izrael jen málo velvyslanectví. Většina jich zůstala v Tel Avivu a v Jeruzalémě měla případně konzuláty.* Nepodařilo se však, aby kterákoli strana uznala Jeruzalém za hlavní město Izraele. Druhý problém, jímž se OSN zabývala, byl problém palestinských uprchlíků. UNRWA (United Nations Relief and Works Agency), pomocná organizace OSN, která si vzala za úkol péči o palestinské uprchlíky, * To se týká i československého/českého velvyslanectví v Tel Avivu. (Pozn. překl.) P Ř Í M Ě Ř Í C E S TA K V Á L C E 35

7 registrovala do konce války uprchlíků. Tento počet se přirozeným nárůstem obyvatelstva rok od roku zvyšoval. V prosinci 1948 plenární shromáždění OSN doporučilo: Uprchlíci, kteří se vrátí do své vlasti a chtějí žít se svými sousedy v míru, k tomu mají v nejbližší možné době dostat svolení a těm kteří nemají v úmyslu se vrátit, má být vyplaceno odškodnění za ztracený majetek; totéž platí o zničeném či poškozeném majetku, za nějž se má na základě mezinárodního práva a na základě spravedlivého jednání dotyčných vlád dostat odškodnění. Tatáž resoluce volala po mírových jednáních a pověřila již zmíněnou Palestine Conciliation Commission aby se postarala o repatriaci a ubytování, jakož i ekonomickou a sociální rehabilitaci uprchlíků a o platby odškodného. Přijmout na své území zpět všechny uprchlíky Izrael odmítl s tím, že v mezičase přijal stejný počet židovských uprchlíků z arabských zemí a zabývá se jejich integrací. I tito uprchlíci ztratili z větší části svůj majetek. Jako projev dobré vůle je však Izrael připraven přijmout uprchlíků. To však Palestine Conciliation Commission odmítla jako nedostatečné což byla jistě další chyba komise, neboť tento krok by býval vyřešil alespoň část problému. V dalších jednáních Izraele s OSN o přijetí za člena organizace bylo jeho odmítání přijetí uprchlíků a uznání hranic Plánu na rozdělení z roku 1947 argumentem proti jeho přijetí. Přijetí Izraele bylo nakonec odhlasováno na plenárním zasedání OSN 11. května 1949, po tom, co vypršelo příměří a poté, co Izrael oznámil, že je ochoten podílet se na řešení problému uprchlíků ve smyslu rezoluce OSN z 11. prosince 1948 i na uskutečňování Plánu na rozdělení z roku Po tomto vyslovením ochoty ze strany Izraele byla otázka uprchlíků dále probírána na různých grémiích OSN, avšak bez jakéhokoli patrného výsledku. Izrael v dalších letech přijal v rámci spojování rodin cca uprchlíků, uvolnil jejich konta ve výši cca 10 milionů dolarů, dalších 12 milionů dolarů zaplatil 11 tisícům arabských žalobců jako náhradu za majetkové ztráty a vyjádřil svou ochotu zaplatit celkové odškodné za ztracený majetek. Bylo však stále zřetelnější, že arabské země nemají o mírové řešení otázky uprchlíků zájem, spíše ji považují za možnost jak konflikt udržet. 36 O B D O B Í V Á L K Y

8 Byla li v rezoluci OSN z 18. prosince 1948 řeč o těch, kdo se chtějí vrátit do vlasti a přejí si žít se svými sousedy v míru, bylo stále zřejmější, že pro mírovou výchovu v tomto smyslu se toho v uprchlických táborech mnoho nedělá. V dopise syrského ministra výchovy kulturnímu oddělení OSN, UNESCO, se naopak píše: Nenávist, kterou svým dětem vštěpujeme od narození, je posvátná ; a Džamál Abd an Násir to později formuloval krátce a jasně: Návrat (uprchlíků) znamená zničení Izraele. Skutečná ochota všímat si na problému uprchlíků samotných uprchlíků se vyskytovala jen vzácně, jak to vyjádřil tajemník Arab Higher Committee, Emil Ghoury, když řekl: Nechci nikoho obviňovat, jenom pomáhat uprchlíkům. Skutečnost, že existují uprchlíci, je přímým důsledkem arabských akcí při jejich odporu proti rozdělení (Palestiny) a zřízení židovského státu. Arabské státy společně vytyčily tuto politiku a společně musí hledat i řešení problému. Většina arabských států však nebyla k takové činnosti ochotna. Všechny s výjimkou Jordánska odmítaly uprchlíkům udělit státní občanství a bránily jim tak v ekonomické integraci. Problém se zdál být vyřešen, až když UNRWA vyjádřila ochotu udržovat utečenecké tábory a zajišťovat výživu uprchlíků pomocí osobních přídělů. Problém uprchlíků byl tedy prostředkem, jak konflikt stále znovu vyvolávat. Zástupce UNRWA v Jordánsku, Galloway, roku 1951 tento postoj vyjádřil následovně: Je zcela zřejmé, že arabské národy problém arabských uprchlíků řešit nechtějí. Chtějí jej zachovat jako otevřenou ránu, jako urážku Spojených národů a jako zbraň proti Izraeli. Arabským vůdcům je naprosto lhostejné, jestli uprchlíci žijí nebo umírají. Zdálo se, že arabským státům momentální status ne války a ne míru nijak neškodí. Mírem nemohly dosáhnout ničeho konkrétního. Nebylo nic konkrétního, čeho by mohly dosáhnout mírem. Pro válku, která by mohla Izrael zničit, nebyli dost silní, alespoň ne v daném okamžiku. Výsledky z let 1948/49 v nich zanechaly příliš těžké trauma, aby se mohli přizpůsobit nové situaci. Arabská hrdost byla příliš zraněná, než aby Arabové mohli přijmout na Blízkém východě nové pořádky, které P Ř Í M Ě Ř Í C E S TA K V Á L C E 37

9 s sebou židovský stát nesl. Proto se jako nejlepší jevilo vyčkávat a být lépe připraven na příští příležitost. Tento postoj nejlépe vyjadřuje výrok tajemníka Arabské ligy, Azama Paši: Máme tajnou zbraň, která poslouží lépe než děla, a tou je čas. Dokud se sionisty neuzavřeme mír, není válka u konce. A dokud válka není u konce, nejsou vítězové ani poražení. Jakmile uznáme existenci Izraele, přiznáme tím svoji porážku. Jediným státem, který mohl z písemného ustanovení momentální situace získat výhody, bylo Jordánsko. Byl to jediný stát, který válkou výrazně získal. Mělo nyní historickou část Jeruzaléma s muslimskými svatými městy na Chrámové hoře, ctěnými v celém islámském světě, i s křesťanskými posvátnými místy Starého města. Mezinárodní uznání jeho nového území by mu stálo za podepsání mírové smlouvy s Izraelem. Tak se v letech 1949 a 1950 mezi jordánským králem Abdulláhem a izraelskými politiky uskutečnila řada tajných schůzek, které vedly k vypracování mírové smlouvy. V jedné z dohod mezi králem Abdulláhem a izraelským vyjednavačem Mošem Dajanem bylo 13. prosince 1949 dohodnuto, že se Jordánsko vzdá ve prospěch Izraele celého Negevu, získá za to však od Izraele drobné územní ústupky a užívání izraelského přístavu Haifa, stejně jako volný přístup k přístavu z jordánského hlavního města Ammánu. Oba státy se podle úmluvy dohodly, že se budou vzájemně uznávat a uzavřou spolu pakt o neútočení. Abdulláh čekal na vhodný okamžik, až bude moci smlouvu podepsat. Kdyby se jeho ústupný postoj provalil, byl by za zrádce arabské věci. Žádný arabský stát neměl zájem, aby ještě potvrzoval moc, kterou by tím Abdulláh získal. Jednat na vlastní pěst se král ale neodvážil. Smlouvy tak zůstaly jen na papíře. Samotný Abdulláh byl v červenci 1951 zabit lidmi bývalého jeruzalémského muftího al Husejního, který mezitím s egyptskou podporou vyhlásil v pásmu Gazy palestinský stát. Protivníkovy kulky jej provrtaly při modlitbě na Chrámové hoře. Hned vedle něj klečel jeho tehdy sedmnáctiletý vnuk, Husajn, pozdější monarchův následník na hášimovském trůnu. Rozhovory s Egyptem probíhající v téže době, nevedl Izrael se stejnou vytrvalostí, protože musel nejprve rozvíjet kontakty s Jordánskem a dovést je k pozitivnímu výsledku. 23. července 1952 byl při povstání 38 O B D O B Í V Á L K Y

10 starý zkorumpovaný systém krále Farúka svržen a nahrazen režimem mladých důstojníků, který si ihned po převzetí úřadu a vlády nemohl mír s arcinepřítelem Izraelem dovolit. Dlouhotrvající a klamný klid mezi válkou a mírem vedl během let ke zhoršení situace pro Izrael. Ukázalo se, že dlouhé hranice Izraele s jeho arabskými sousedy jsou snadno napadnutelné a nedají se skutečně ubránit. To platí zejména o spojovací silnici do Eilatu, která se táhla téměř 200 km podle jordánské hranice přes Aravskou poušť a byla to nezpevněná komunikace. Tato silnice, svého času jediná, byla nezbytná pro udržení přístupu k Rudému moři. Egypt navzdory mnohým odsouzením OSN uzavřel Suezský průplav izraelským lodím nebo lodím s izraelským či do Izraele směřujícím zbožím. Jediným rentabilním spojením se stále více se otevírajícími kontaktními zeměmi v Africe a Asii byl přístav v Eilatu u Rudého moře. V polovině 50. let bylo toto spojení ohroženo dvojnásobně. Zaprvé, silnice byla při hranici s Jordánskem stále nebezpečnější. V březnu 1954 přepadli jordánští dobrovolníci autobus, zabili 11 Izraelců a mnoho dalších zranili. Nyní se po silnici dalo jezdit jen ve vojensky zabezpečených konvojích. A zadruhé, nebezpečný byl i samotný výjezd z přístavu a nakonec přestal být průjezdný, neboť Egypt začal izraelské lodě zadržovat při výjezdu z Akabského zálivu, ve snadno ovladatelné Tiranské úžině, a bránil jim vyplouvat na širé moře. Toto uzavření mezinárodní plavební cesty považoval Izrael za casus belli, cítil se však příliš slabý a izolovaný, aby reagoval. V roce 1953/54 se bezpečnostní situace Izraele zhoršila na všech hranicích. Skupiny dobrovolníků vedly své útoky někdy až kilometry do vnitrozemí. Zvláště časté byly tyto útoky na hranici s pásmem Gazy, kde se vytvořily bandy, které si říkaly fedajín, sebevražedná komanda, a přepadaly sousední izraelské osady. V letech 1951 až 1955 takto přišlo o život celkem 1000 Izraelců. Na syrské hranici se většinou jednalo o akce syrské milice, která se Izraeli pokoušela bránit ve výkopových pracích k odvádění vody z Jordánu. Syřané se systematickým ostřelováním pokoušeli narušovat zakládání nových kibuců v pohraničních oblastech a nakonec ohrožovali také izraelskou lodní plavbu a rybaření na Genezaretském jezeře, jehož břehy sice plně náležely k izraelskému státnímu území, ale ze syrských výšin mohly být snadno ostřelovány. Izrael reagoval cílenou vojenskou akcí na údajné základny vojenských dobrovolníků (guerill) a vysloužil si tím odsouzení v Radě bezpečnosti OSN. Od té doby, co Izraeli odepřel podporu Sovětský svaz, mohla si P Ř Í M Ě Ř Í C E S TA K V Á L C E 39

11 být arabská strana jistá, že ona sama odsouzena nebude, protože Sovětský svaz tomu v poslední chvíli zabrání svým vetem. Veto ve prospěch Izraele v té době neexistovalo, takže Izrael si připadal stále izolovanější. Jednotlivé vojenské akce, jako v jordánské pohraniční vesnici Kibya 15. října 1953, při níž přišlo o život 42 Jordánců, útok na Gazu v únoru 1955 s 38 mrtvými na egyptské straně (a 8 na izraelské) a vpád do Sýrie s 49 mrtvými Syřany (a 6 Izraelci) narážely kvůli vysokým ztrátám na životech i na silnou kritiku izraelské veřejnosti. Extrémně protiizraelská politika Sovětského svazu a jeho spojenců přišla pak v listopadu 1952 s procesem se Slánským, k němuž došlo v Praze. Rudolf Slánský, předseda Komunistické strany Československa, byl Žid, zároveň však přesvědčený antisionista. Z jedenácti vrcholných komunistických funkcionářů, obviněných ze zrady komunismu a odsouzených k smrti, bylo 8 Židů. Zpočátku byl do procesu zapleten také izraelský člen strany Mapam, ale později byl propuštěn na svobodu. Pokračováním této protižidovské kampaně bylo takzvané spiknutí lékařů, při němž byli židovští lékaři obviněni, že se pokusili o spiknutí proti vůdčím osobnostem komunistické strany. Pronásledování mnoha židovských kruhů, které pak v Sovětském svazu nastalo, mělo za následek atentát na sovětský konzulát v Tel Avivu, po němž Sovětský svaz dočasně přerušil styky s Izraelem. Po Stalinově smrti však byly v létě 1953 vztahy opět obnoveny. Izrael se v této době cítil opuštěn i většinou západních velmocí. Spojené státy patřily ke státům, které Izrael odsuzovaly za vojenské akce, prováděné na obranu proti teroristickým útokům. Jako sankci dočasně pozastavovaly nebo odkládaly hospodářskou pomoc Izraeli. Izrael nedůvěřoval především americkému ministru zahraničních věcí, Johnu Fosterovi Dullesovi a podezíral ho, že je připraven obětovat izraelské oblasti Negevu, aby uspokojil arabské země, zejména Egypt. V projevu v New Yorku v srpnu 1955, v němž šlo vlastně o to, přesvědčit Egypťany, že americké zbraně pro ně budou lepší než ty ruské, vyjádřil Dulles lítost nad tím, že někteří lidé emočně lpí i na zcela neúrodných oblastech (myslel patrně Negev) a mínil zřejmě Izraelce, nikoli Egypťany. Zároveň učinil narážku na možnost pozemní spojnice mezi Jordánskem a Egyptem. S druhou velmocí, Anglií, neměl Izrael dobré vztahy od dob její vlády nad oblastí. Jedině s Francií pojila Izrael široce rozvitá síť společných zájmů. Francie byla rozzlobená na Egypt, největšího dodavatele zbraní alžírským 40 O B D O B Í V Á L K Y

12 povstalcům, a proto byla ochotná pěstovat dobré vztahy s nepřáteli svého nepřítele. Od roku 1954 podporovala Francie Izrael dodávkami zbraní a stala se tak jeho jediným spojencem. Roku 1955 začal Sovětský svaz dodávat Egyptu velké množství zbraní, jež byly částečně rozmísťovány na Sinaji, blízko hranic s Izraelem. V obsluze těchto supermoderních zbraní, jaké Blízký východ dosud nespatřil, školili egyptské techniky sovětští experti. Sovětský svaz dodal Egyptu mimo jiné 200 tryskových stíhaček MiG, 100 tanků a 6 ponorek. Izrael to vnímal jako krajní ohrožení rovnováhy ve vyzbrojení a radil se, co by proti tomuto přesunu sil mohl podniknout. Nejdalekosáhlejší byl návrh Mošeho Dajana, zabrat Sinaj a pásmo Gazy, dokud školení na nových zbraních ještě není dokončeno. Tento návrh z listopadu 1955, který měl zároveň odstranit hrozbu skupin fedajínů z pásma Gazy a ukončit blokádu Akabského zálivu, však Ben Gurion zamítl, protože světová veřejnost by takovou akci nepřijala. Dajan své návrhy opakoval v červenci 1956, když se začala vyostřovat suezská krize, ani tentokrát však nezískal Ben Gurionovu podporu. Masivní dodávky sovětských zbraní pro Egypt byly nejnovějším příznakem toho, že studená válka dorazila po válce v Koreji i na Blízký východ. Oba bloky mocně usilovaly o arabské státy, zejména ty bohaté ropné, a každý se pokoušel získat spojence pro nadvládu v této oblasti. Jordánsko bylo i nadále orientováno prozápadně, vrchním velitelem jordánských ozbrojených sil byl stále anglický konvertita k islámu, Glubb Paša. Podobně prozápadně orientovaný byl i Irák, v němž stejně jako v Jordánsku vládl král z dynastie Hášimovců, i Írán za vlády šáha. Zvláště důležité byly oba posledně jmenované státy, protože ty tehdy disponovaly většinou ropy v oblasti. Bylo tedy jistým úspěchem západních mocností, když se jim podařilo mezi Velkou Británií, Irákem, Tureckem a Íránem uzavřít 24. února 1955 takzvaný Bagdádský pakt o obraně společných zájmů. Když k paktu chtělo přistoupit i Jordánsko, došlo k nepokojům, při nichž byl král Husajn nucen vyměnit anglického vrchního velitele za domorodého. Spojené státy americké nebyly sice oficiálním partnerem této úmluvy, ale coby její iniciátor byly páteří celého projektu. Toto prozápadní spojenectví provokovalo Sovětský svaz a uráželo největší arabskou mocnost, Egypt Džamála Abd an Násira, který ve vedení stále sebevědomějšího a vlivnějšího třetího světa hrál čím dál důležitější roli. Uzavření Bagdádského paktu tak nezbytně sblížilo Egypt se Sovětským svazem. P Ř Í M Ě Ř Í C E S TA K V Á L C E 41

13 Další vývoj v oblasti zvyšoval napětí. Aby zvýšil životní úroveň svého lidu a zabránil stále hrozivější populační explozi, uskutečňoval Násir veliký projekt, který měl významně rozšířit zemědělsky využitelné území Egypta stavbu gigantické Asuánské přehrady. Takový projekt stál mnoho peněz. Vlastními silami si Egypt nemohl na takový podnik troufnout. V této době ještě počítal s americkou pomocí a podporou Světové banky. Egyptský plán však neměl vyjít. Násir Američany příliš často dráždil určováním politiky třetího světa, naposledy přijetím masivních dodávek zbraní ze Sovětského svazu a navázáním diplomatických vztahů s komunistickou Čínou. V červenci 1956 Amerika odmítla asuánskému projektu veškerou podporu, čímž Násira krajně rozlítila. Násir se hleděl západním zemím pomstít a 26. července 1956 vyhlásil zestátnění Společnosti Suezského průplavu, přičemž očekávané příjmy, 100 milionů dolarů ročně, měly být využity na stavbu Asuánské přehrady. Největší škodu tím utrpěly Anglie a Francie, které vlastnily většinu akcií společnosti. Kromě toho si dělaly starosti o budoucnost a bezpečnost průchodu ropy pro vlastní potřebu a nebyly ochotny být do budoucna závislé na rozmarech samolibého despoty třetího světa. Z dalších diplomatických diskusí bylo zřejmé, že Spojené státy nejsou připraveny změnit rozhodnutí nilského diktátora vojenským útokem. To nemálo posilovalo Násirovo sebevědomí i jeho neochotu k jednání. Anglie a Francie však byly pevně rozhodnuty jednostranný diktát Káhiry nepřijmout. Při tajných rozhovorech se pro vojenský zásah proti Egyptu pokusily získat Izrael. Izrael, který se léta cítil izolovaný a měl pocit, že jej mezinárodní společenství nechalo v boji o přežití na holičkách, této příležitosti nemohl odolat. První větší válečný střet s největší arabskou mocností po Válce za nezávislost se zdál být neodvratný. S I N A J S K Á K A M P A Ň Při tajných rozhovorech ve vile na pařížském předměstí Sèvres jež probíhaly 22. až 24. října 1956 a o nichž veřejnost dlouho netušila, se coby vrcholní jednatelé zúčastnili izraelský premiér Ben Gurion, francouzský premiér Guy Mollet a britský ministr zahraničních věcí Selwyn Lloyd. Podle společného záznamu z konference měl Izrael 29. října napadnout Egypt při vojenské akci, vedené stejným způsobem jako předchozí 42 O B D O B Í V Á L K Y

14 odvetné akce. Takový způsob jednání měl tu výhodu, že akce mohla být kdykoli pozastavena, aniž by tím Izrael ztratil tvář. Do 31. října měl Izrael dospět k Suezskému průplavu. Francie přislíbila, že izraelskou akci bude krýt vetem v Radě bezpečnosti OSN, Anglie přislíbila, že pokud se do bojů vmísí Jordánsko, nebude je navzdory dohodě o vzájemné vojenské pomoci podporovat. 31. října měly Francie a Anglie oběma bojujícím stranám zaslat ultimátum s výzvou, aby se stáhly 15 km od zóny průplavu. Jelikož se dalo předpokládat, že Egypt tuto výzvu neuposlechne, měly zónu průplavu obsadit francouzské a anglické jednotky. Izraelské válečné cíle byly jasné a Ben Gurion je na kritické dotazy zástupce Mapamu formuloval v izraelském kabinetu takto: Odstranění základen fedajínů v pásmu Gazy. Obsazení východního pobřeží Sinaje s cílem, aby se mezinárodní plavební cesta v Tiranské úžině otevřela i pro izraelské lodě a zboží a aby pro ně otevřená zůstala. Ministři Mapamu akci odmítli, ale neodstoupili. Méně jasné byly cíle Anglie a Francie. Nebylo projednáno, co se má stát po obsazení oblasti průplavu. Dalo se celkem očekávat, že světová veřejnost na toto očividné narušení suverenity státu třetího světa odpoví rozhořčením a sankcemi. Nevysloveným cílem bylo pravděpodobně odstavit Násira a nahradit ho prozápadní vládou. Izraelcům byla naprosto jasná důležitost časového faktoru. Co se nezíská v nejkratším čase, nezíská se vůbec. Tato zákonitost se měla prokázat i v pozdějších blízkovýchodních válkách. Rychlého úspěchu bylo možno dosáhnout jen překvapením. To nebylo snadno proveditelné, jelikož vojenské spojenectví a společné vrchní velení Egypta, Jordánska a Sýrie, vyhlášené 25. října, velmi vydráždilo bojovou náladu a s útokem se muselo počítat kdykoli. Protože Izraelcům se 10. října podařilo provést odvetný úder za četné přepady z jordánské strany na Kalkíliji, byla situace na izraelsko jordánské hranici maximálně napjatá. Nebylo tedy překvapivé, když Izrael 27. října provedl mobilizaci a nechal velkou část své armády a rezervistů napochodovat k jordánské hranici. Některé z těchto jednotek zde měly skutečně zůstat, nebylo totiž jisté, zda se Jordánsko do očekávaného boje s Egyptem nevmísí. Většina vojska zde však byla rozmístěna jen proto, aby odvrátila pozornost od skutečného cíle, Egypta. Kampaň či akce, o válce se vědomě nehovořilo, začala podle dohody se spojenci 29. října za setmění kolem 17 hodiny. Téměř 400 parašutistů seskočilo 160 km v nitru Sinaje, 35 km od Suezského průplavu nad S I N A J S K Á K A M PA Ň 43

15 strategicky důležitým průsmykem Mitla, když čtyři stíhačky Mustang dvě hodiny předtím během hloubkového letu zničily na Sinaji veškeré dálkové vedení. Egypťané byli akcí tak překvapeni, že se jim nepodařilo rychle přivést posily, aby zabránili spojení výsadkářů s motorizovanou jednotkou, která během 24 hodin pronikla od jordánských hranic až k průsmyku Mitla. Izraelské oddíly zároveň postupovaly na dvou dalších frontách. Izraelské tankové jednotky oblehly Rafáh, ležící na egyptské hranici u pásma Gazy, který po těžkých bojích dobyly. Další jednotka, brigáda 9. infanterie, pronikla od Eilatu na východním pobřeží Sinaje směrem k Šarm aš Šajchu na jižním výběžku Sinajského poloostrova. Když 1. října pochodovaly izraelské útvary směrem k Al Aríši, nařídil Násir generální ústup všech egyptských jednotek za Suezský průplav a zachránil tak většinu své armády před kapitulací. 2. listopadu tak bylo už rozhodnuto, většina Sinaje byla v izraelských rukou, ačkoli první izraelské vojenské útvary dospěly k Šarm aš Šajchu teprve 5. listopadu a bez boje jej dobyly. Když si uvědomíme, že v té době na východním pobřeží Sinaje nebyla žádná silnice a že téměř stejnou dobu potřebovala vozidla i v dobách míru, aby tuto 250 km dlouhou cestu přestála bez úhony od min a nepřátelských oddílů, nemůžeme výkon izraelské armády dostatečně ocenit. S vraky 9. brigády se na odlehlých tratích bylo možno setkat až do 80. let, většina z nich však padla za oběť spíše obtížím cesty nežli nepřátelům. Když se obklíčená egyptská armáda 3. listopadu vzdala v pásmu Gazy, bylo izraelských cílů dosaženo: pásmo Gazy bylo osvobozeno od základen fedajínů a plavební trasa z Eilatu byla volná. Celý Sinajský poloostrov byl až na uznávané šestnáctikilometrové pásmo východně od Suezského průplavu v izraelských rukou. Válka si vyžádala na izraelské straně 180 padlých, 600 zraněných a 4 zajaté, na egyptské 1000 až 2000 mrtvých a 6000 zajatých. Jako válečná kořist padly Izraelcům do rukou stovky téměř nových aut, tanků a obrněných vozů. Anglické a francouzské vojenské operace se nacházely v ostrém protikladu vůči izraelským úspěchům. Francouzi a Angličané 31. října obě strany vyzvali, aby se stáhly 15 km od Suezského průplavu. To narazilo na jisté nedorozumění, neboť izraelská vojska se v tuto chvíli ještě k průplavu zdaleka tak nepřiblížila. Společná francouzsko anglická invazní armáda mimo to začala oblast Suezského průplavu vydatně bombardovat, s obsazením však váhala a teprve po delší době dokázala obsadit Ismáílíju a Port Said (Búr Saíd). Žalostné selhání obou velmocí při pokusu 44 O B D O B Í V Á L K Y

16 udržet si velmocenský status vojenskou silou, zajistilo Násirovi v očích světové veřejnosti, zvláště však v zemích třetího světa, ještě větší prestiž, než měl kdy předtím, a udělalo z něj skutečného vítěze posledního imperiálního dobrodružství velmocí. Spojené státy a Sovětský svaz se poprvé od začátku studené války shodly na odsouzení násilného jednání Izraele, Francie a Anglie. Sovětský svaz, který si brutálním potlačením povstání v Polsku a zvláště v Maďarsku neudělal u západní světové veřejnosti právě nejlepší jméno, hrozil Anglii a Francii, že pokud obě mocnosti své akce okamžitě neukončí a z Egypta se nestáhnou, přijde Egyptu na pomoc. Spojené státy rozezlilo zvláště to, že se někdo mohl odvážit vyvolat akci takového rozsahu, aniž by se s nimi poradil. Zvláště je zlobilo, že Izrael, země závislá na jejich hospodářské pomoci, se tak málo zajímala o jejich mínění. Prezident a ministr zahraničí USA nebyli ochotni naslouchat doporučením vlastního šéfa generálního štábu, jenž radil nechat tento útok proběhnout bez vměšování Spojených států, protože odstranit Násira z vedení Egypta je věcí absolutně prvořadého významu. Už 31. října pozastavili finanční pomoc Izraeli a pokusili se ke stejnému kroku přimět i Spolkovou republiku Německo, ale marně. Protože Rada bezpečnosti byla blokována francouzským vetem, dosáhly USA 2. listopadu mimořádného plenárního zasedání OSN, které žádalo okamžité zastavení bojů v oblasti a stažení na výchozí pozici z 29. října. Poté co zejména v Anglii získala ve vlastním táboře převahu protiválečná opozice, zastavily Anglie a Francie 6. listopadu veškeré bojové aktivity. Izrael se za této atmosféry cítil připraven o plody svého vítězství a snažil se získat čas. Ben Gurion prohlásil, že Izrael Pásmo Gazy ani Sinajský poloostrov nevyklidí, pokud Egypt nepodepíše mírovou smlouvu. Vzhledem k celosvětovému věhlasu, který si Násir odražením Angličanů a Francouzů získal, to bylo zcela nereálné. Izrael si uvědomil, že se mu zúžil manévrovací prostor, že stažení by bylo nevyhnutelné a že nyní jde jen o to, zda se bude jednat o stažení bezpodmínečné či o takové, které by Izraeli zaručilo volnou plavbu v Akabském zálivu a zamezilo obnovení základen fedajínů v pásmu Gazy. Když opadnul prvotní vztek, Izrael a USA se zase sblížily, protože USA dospěly k názoru, že bezpodmínečné stažení Izraele by ještě posílilo Násirovu pozici a tím i vliv Sovětského svazu. Slíbily Izraeli, že prosadí jeho hlavní požadavky a 7. března 1957 tak dosáhly stažení izraelských vojsk ze všech obsazených oblastí. Východní Sinaj a pásmo S I N A J S K Á K A M PA Ň 45

Islámská revoluce v Íránu

Islámská revoluce v Íránu Islámská revoluce v Íránu Muhammad Rezá Šáh Pahlaví Árjamehr (1919 1980) v letech 1941-79 v Íránu vládl šáh Muhamad Rézá Páhlaví snažil se o liberální reformy, ovšem hospodářská situace země byla špatná,

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX

OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX VYDÁVÁ ÚSTAV MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ OBSAH 4/2006 ROČNÍK XXX STR. ŠÉFREDAKTOR ROBERT SCHUSTER ÚVODNÍKY, KOMENTÁŘE ZDENĚK ZBOŘIL ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA MILENA STREJČKOVÁ SEKRETÁŘKA REDAKCE IRENA KREJČOVÁ GRAFICKÝ

Více

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989

Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Filozofická fakulta Proměny československé emigrace v letech 1948 1989 Diplomová práce Brno 2007 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Vypracovala: Michaela

Více

Manfred Adler. Synové temnoty

Manfred Adler. Synové temnoty Manfred Adler Synové temnoty II Z pocitu sounáležitosti s bližními věnováno obětem sionismu Z německého originálu Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis, 4. Auflage, Miriam-Verlag, Jestetten 1992, přeložil

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře

Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře struktury moci Závěrečná fáze československého působení na MTC v Káhiře Československá pomoc egyptskému vojenskému školství v letech 1968 1977 Milan Vyhlídal V únoru 1959 přiletěli do Káhiry první českoslovenští

Více

Úvod do problematiky

Úvod do problematiky Úvod do problematiky Skandinávské země jsou obecně považovány za státy s pevnými, vysoce rozvinutými demokratickými nástroji vlády, stabilní ekonomikou a s propracovaným systémem sociální péče. Známa je

Více

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM

EGYPT: POKUS O DEMOKRATICKÉ POVSTÁNÍ SKONČIL HISTORICKÝM KOMPROMISEM Tento text vychází ve třech jazycích, v angličtině, češtině a francouzštině, a není to proto, že bychom byli tak výkonní překladatelé. Je to proto, že je výsledkem společné práce soudruhů z Kolektivně

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Ministerstvo zahraničních věcí České republiky INFORMAČNÍ MATERIÁL O POJMU A OBSAHU KONCEPCE ODPOVĚDNOSTI ZA OCHRANU Praha, březen 2014 2 PŘEDMLUVA Ministerstvo zahraničních věcí ČR předkládá veřejnosti

Více

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu

Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Mezinárodně-politické souvislosti izraelsko-palestinského konfliktu Role USA Dlouhodobě považovány za spojence Izraele Silná židovská lobby v USA, vliv na zahraniční politiku USA Politická, ekonomická,

Více

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu

KOŠER BURČÁK NA PRAŽSKÉ ŽIDOVSKÉ OBCI. Z obsahu Ročník 13 Kislev 5774 Listopad/Prosinec 2013 www.maskil.cz 3 Z obsahu Za dnů krále Antiocha Epifana 2 Zmizelé varhany z krnovské synagogy 8 Setkání s Jael 12 V tenatech života Franze Kafky 16 Amos Oz v

Více

Lloyd George Clemenceau Wilson

Lloyd George Clemenceau Wilson C. Svět podle Versailleského systému 1. Pařížská mírová konference (1919 1920) První světová válka přinesla asi 11 milionů mrtvých a obrovské hmotné škody. Zdevastovala rozsáhlé oblasti vleklých frontových

Více

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny.

Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. Počínaje první minutou roku 2009, tedy ve čtvrtek 1. ledna, zavedlo Slovensko na svém území euro a stalo se tak šestnáctou zemí eurozóny. "V období světové hospodářské krize je euro pro Slováky psychologickým

Více

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění!

Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945. Slavné Národní shromáždění! Programové prohlášení vlády 30. 10. 1945 Slavné Národní shromáždění! Nyní, kdy Prozatímní Národní shromáždění zahájilo již svoji činnost a vláda považuje za svou povinnost složiti ze své činnosti účty,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Akcie prožily armagedon

Akcie prožily armagedon 34 deník úterý 25. 8. 2015 číslo 1939 l volný prodej 10 Kč l řízená distribuce l O krok dál Úspěšní finanční poradci rozjíždějí nové byznysy byznys str. 4 Vysoká hra Výpad Turků proti agresivním islamistům

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar

ČESKÁ REPUBLIKA PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA A JEJÍ. Jaroslav Roušar ČESKÁ REPUBLIKA A JEJÍ PROFESIONÁLNÍ ARMÁDA Jaroslav Roušar Ministerstvo obrany České republiky Praha 2006 Ministerstvo obrany České republiky Agentura vojenských informací a služeb, 2006 ISBN 80-7278-312-2

Více

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR

Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Historický ústav FF JU Dějiny 20. století Soutěžní práce Cena Edvarda Beneše Zdeněk Holenka Bojová cesta Bohumila Snížka. Z Protektorátu a zpět do ČSR (5. květen

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou

2. světová válka. 1) Rok 1939 - Evropa před válkou 2. světová válka 1) Rok 1939 - Evropa před válkou Celý rok 1939 směřuje Evropa směrem k válce - viz následující kroky: 15. března 1939 - obsazení Čech a Moravy Německem. březen 1939 (23.3.) - Německo obsadilo

Více

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15!

Kudy se vydá KUBA? Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! Násilnosti v Moldavsku! www.revo.cz.tc. více na stranách 10 a 11! čtěte na stranách 14 a 15! Číslo 43 - Květen 2009 www.revo.cz.tc časopis NEZÁVISLÉ ORGANIZACE MLÁDEŽE REVO Násilnosti v Moldavsku! více na stranách 10 a 11! Obama v Praze - lidé vyšli do ulic! čtěte na stranách 14 a 15! Kudy se

Více

NOVÍ RABÍNI NEJEN PRO EVROPU

NOVÍ RABÍNI NEJEN PRO EVROPU Ročník 6 Tišri 5767 Říjen 2006 1 Z obsahu Noví rabíni nejen pro Evropu.......4 Kde se vzali Židé v Ugandě?.......8 Rozhněvaný islám...............10 NOVÍ RABÍNI NEJEN PRO EVROPU Krátce Dalším důkazem nového

Více

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53)

teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY ročník 21 (53) teoretický časopis armády české republiky VOJENSKÉ ROZHLEDY 4 ročník 21 (53) Ing. Josef Opluštil Obranná strategie: vize odpovědnosti Vláda ČR dne 26. září 2012 schválila obrannou strategii, která je

Více

Svět je tvrdé místo k narození

Svět je tvrdé místo k narození Z obsahu: 60 let Informačního centra OSN v Praze O UNFPA s Janou Simonovou Češi ve službách UNV Historie sídla OSN Václav Klaus na všeobecné rozpravě 62. Valného shromáždění Ban Ki-moon: Změna klimatu

Více