Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu"

Transkript

1 jozue Obszení země Buď silný sttečný Po smrti Hospodinov služebník Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: 2 Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty le teď vstň spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izrele. 3 Kždé místo, n něž stoupne vše noh, jsem vám dl, jk jsem slíbil Mojžíšovi. 4 Vše území bude sht od pouště ž k Libnonu od té veliké řeky, řeky Eufrt, podél celé země Chetitů ž ke Středozemnímu moři, kde zpdá slunce. 5 Po všechny dny tvého život před tebou nikdo neobstojí; jko jsem bývl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě smotného neopustím tě. 6 Buď silný sttečný, neboť ty dáš tomuto lidu z dědictví zem, o níž jsem příshl jejich otcům, že jim ji dám. b 7 Jen buď silný velmi sttečný, bys pečlivě dodržovl celý Zákon, který ti přikázl můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj nprvo ni nlevo, bude se ti dřit, kmkoli půjdeš. 8 Knih tohoto Zákon ť se nevzdálí od tvých úst, le přemítej o něm dnem i nocí, bys pečlivě dodržovl vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít n svých cestách úspěch tehdy se ti bude dřit. 9 Přikzuji ti: Buď silný sttečný, neboj se nestrchuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kmkoli půjdeš. 10 Jozue tedy přikázl správcům lidu: 11 Projděte táborem přikžte lidu: Připrvte si jídlo n cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, byste obsdili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává z dědictví. 12 Pokolení Rubenovu, Gádovu polovině Mnsesov kmene Jozue řekl: 13 Pmtujte n to, co vám přikázl Hospodinův služebník Mojžíš Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde věnuje vám tuto zem. 14 Vše ženy, vše děti i vše stád zůstnou v zemi, kterou vám Mojžíš dl v Zjordání. Vy muži le musíte jít v bojovém šiku jko udtní hrdinové před svými brtry pomáht jim, 15 dokud Hospodin nedá všim brtrům odpočinek tk jko vám dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte n východní břeh Jordánu ujmete se své země, kterou vám dl Hospodinův služebník Mojžíš. c 16 N to Jozuovi odpověděli: Vše, cos nám přikázl, vykonáme, kmkoli nás pošleš, půjdeme. 17 Jko jsme poslouchli Mojžíše, budeme posloucht i tebe. Jen ť je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jko bývl s Mojžíšem! 18 Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkzům neposlechne tvá slov, ť mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný sttečný! Zvědové nevěstk Jozue, syn Nunův, pk ze Šitimu tjně vysll dv muže n výzvědy se 2 slovy: Jděte prohlédnout tu zem, zvláště Jericho. Šli tedy vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rchb, kde přespli. 3 Deut 11:24 b 6 Gen 12:7; 13:15; 15:18; 17:8; 26:3n; 28:13; 35:12; 48:4 c 15 Num 32:20 22

2 245 2 Králi Jerich se doneslo: Dnes večer sem přišli nějcí Izrelci, by proslídili zem. 3 Jerišský král proto vzkázl Rchb: Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem! 4 T žen le ob muže odvedl ukryl. Proto odpověděl: Ano, ti muži ke mně přišli, le nevím odkud. 5 Odešli, když se z soumrku měl zvírt brán. Km se vydli, nevím. Běžte rychle z nimi, ť je doženete! 6 (Rchb le špehy odvedl n střechu schovl je pod snopky lnu, které tm měl rozložené.) 7 Pronásledovtelé tedy vyrzili z nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jkmile opustili město, brán se ihned zvřel. 8 Zvědové ještě ni neulehli, když k nim n střechu vystoupil Rchb. 9 Vím, že Hospodin vám dl tuto zem, řekl jim. Vždyť jsme kvůli vám strchy bez sebe! Všichni obyvtelé země se před vámi třesou! 10 Slyšeli jsme, jk Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypt, i co jste provedli oběm emorejským králům v Zjordání, Sichonovi Ogovi, které jste vyhldili jko proklté. 11 Jk jsme to uslyšeli, vyrzilo nám to dech všichni jsme před vámi ztrtili odvhu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nhoře n nebi i dole n zemi! 12 Proto mi, prosím vás, příshejte při Hospodinu, že z milosrdenství, které jsem vám prokázl, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, 13 že necháte nživu mého otce mtku, mé brtry sestry i všechny, kdo k nim ptří. Zchrňte nás před smrtí! 14 Položíme z vás život! odpověděli jí ti muži. Nesmíte le nši úmluvu vyzrdit. Až nám Hospodin dá tuto zem, zchováme se k tobě milosrdně věrně. 15 Spustil je tedy oknem po provze; její dům byl totiž v hrdební zdi, tkže bydlel n hrdbách. 16 Běžte do hor, řekl jim, ť vás pronásledovtelé nenjdou. Skrývejte se tm tři dny, dokud se nevrátí, pk se vrťte svou cestou. 17 Muži jí řekli: Budeme zproštěni příshy, kterou jsi nás zvázl, 18 jestliže po nšem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z krmínových provázků do okn, kterým jsi nás spustil, neshromáždíš k sobě domů svého otce, mtku, sourozence celou rodinu svého otce. 19 Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev pdne n jeho hlvu, my budeme bez viny. Kdyby se le někdo dotkl kohokoli u tebe dom, jeho krev pdne n nši hlvu. 20 Kdybys le nši úmluvu vyzrdil, budeme tvé příshy zproštěni. 21 Ať se stne, jk jste řekli, odpověděl jim. Potom se s nimi rozloučil když odešli, uvázl do okn krmínovou šňůru. 22 Zvědové vyrzili, když přišli do hor, zůstli tm tři dny, dokud se jejich pronásledovtelé nevrátili. Hledli je totiž po všech cestách, le nenšli. 23 Ob muži se pk vydli zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. 24 Oprvdu! Hospodin dl celou tu zem do nšich rukou, řekli Jozuovi. Všichni její obyvtelé se už před námi třesou! Přes Jordán Jozue čsně ráno se všemi syny Izrele vytáhl ze Šitimu. Došli ž k Jordánu, než jej překročili, přenocovli tm. 2 Ke konci těch tří dnů prošli 3 Jozue 3

3 Jozue táborem správcové 3 přikázli lidu: Jkmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodin, všeho Boh, levitské kněze, jk ji nesou, opustíte svá míst půjdete z ní. 4 Mezi vámi ní le zůstne odstup si dvou tisíc loket nesmíte se k ní přiblížit! Půjdete z ní, byste poznli cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli. 5 Jozue lidu řekl: Posvěťte se, neboť zítr mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci. 6 Potom řekl kněžím: Vezměte Truhlu smlouvy jděte před lidem. Vzli tedy Truhlu smlouvy šli před lidem. 7 Hospodin tehdy řekl Jozuovi: Dnešního dne ti zčnu v očích celého Izrele dodávt n vážnosti, by věděli, že jko jsem bývl s Mojžíšem, budu i s tebou. 8 A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: Až dojdete ke krji jordánských vod, zstvte se v Jordánu. 9 Jozue tedy řekl synům Izrele: Pojďte sem slyšte slov Hospodin, všeho Boh. 10 Pk pokrčovl: Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozjist před vámi vyžene Knnejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce, Girgšejce, Emorejce Jebusejce. 11 Hle, Truhl smlouvy Pán vší země přechází Jordán před vámi. 12 Proto si z izrelských kmenů vyberte dvnáct mužů, z kždého kmene po jednom. 13 Jkmile kněží nesoucí Truhlu Hospodin, Pán vší země, stnou nohm ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, tkže se vod přitékjící shor nhromdí n jednom místě. 14 Když pk lid vytáhl ze svých stnů, by přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. 15 Jkmile nosiči Truhly došli k Jordánu kněží nesoucí Truhlu se nohm dotkli okrje vody (Jordán se pokždé během sklizně všude vylévá z břehů), 16 vtom se vody přitékjící shor zstvily. Nhromdily se velmi dleko odtud, u měst Adm ležícího u Cretánu, ztímco vody odtékjící směrem k Arvskému (neboli Mrtvému) b moři se dočist vytrtily. Tk přešel lid přímo proti Jerichu. 17 Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě n suché zemi uprostřed Jordánu, ztímco celý Izrel přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. Dvnáct kmenů Když pk celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: 4 2 Vyberte si z lidu dvnáct mužů, po jednom z kždého kmene, 3 přikžte jim: Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvnáct kmenů, vezměte je s sebou složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte. 4 Jozue tedy povoll dvnáct mužů, které ustnovil ze synů Izrele, po jednom z kždého kmene, 5 řekl jim: Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodin, všeho Boh. Kždý si zvedne n rmeno jeden kámen, podle počtu izrelských kmenů, 6 by se pro vás stly znmením. Až se vás v budoucnu děti zeptjí: Proč tu máte ty kmeny? 7 povíte jim: Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházel Jordán, vody se rozdělily. Proto budou tyto kmeny synům Izrele připomínkou ž n věky. 8 Synové Izrele tedy udělli, co jim Jozue přikázl. Vynesli zprostřed Jordánu dvnáct kmenů podle počtu izrelských kmenů, jk Jozuovi uložil 4 si 900 m b 16 dosl. Solnému (tk i dále)

4 247 Hospodin, přenesli je s sebou do tábor, kde je složili. 9 Dlších dvnáct kmenů postvil Jozue uprostřed Jordánu tm, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tm ž dodnes. 10 Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkzy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jk to Jozuovi přikázl Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, 11 poté, co přešel všechen lid, přešl před jejich zrky tké Hospodinov truhl s kněžími. 12 V čele synů Izrele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi polovin kmene Mnsesov, jk jim přikázl Mojžíš. 13 N čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem n jerišské pláně, by svedli boj. 14 Toho dne Hospodin v očích celého Izrele dodl Jozuovi n vážnosti, tkže ho měli v úctě, jko měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. 15 Hospodin řekl Jozuovi: 16 Přikž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, ť vystoupí z Jordánu. 17 Jozue tedy kněžím přikázl: Vystupte z Jordánu. 18 A jkmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu stnuli nohm n souši, vrátily se vody Jordánu n místo vylévly se z břehů jko předtím. 19 Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce utábořil se v Gilglu u východního okrje Jerich. 20 Oněch dvnáct kmenů, které vzli z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilglu 21 řekl synům Izrele: Až se vše děti v budoucnu zeptjí svých otců: Proč jsou tu ty kmeny? 22 poučíte je: Izrel tu přešel Jordán po suchu. 23 Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tk jko to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli. 24 To by všechny národy země poznly, že ruk Hospodinov je mocná; to byste ctili Hospodin, všeho Boh, po všechny dny. 5 Jozue 5 Když potom všichni emorejští králové n zápdním břehu Jordánu všichni knnejští králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izrele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrzilo jim to dech úplně před syny Izrele ztrtili odvhu. Hospodinovo vojsko 2 V té době řekl Hospodin Jozuovi: Vyrob si kmenné nože znovu obřež syny Izrele. b 3 Jozue si tedy vyrobil kmenné nože obřezl syny Izrele u Gibet-rlot, totiž Phorku předkožek. 4 Důvod, proč je Jozue obřezl, je tento: Všechen lid mužského pohlví, který vyšel z Egypt, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypt pomřeli cestou n poušti. 5 Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, le z lidu nrozeného po vyjití z Egypt cestou n poušti neobřezli nikoho. 6 Synové Izrele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypt do posledního nevymřel, protože neposlouchli Hospodin. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá sptřit tu zem, o níž Hospodin příshl jejich otcům, že nám ji dá, totiž zem oplývjící mlékem medem. c 7 Místo nich postvil jejich syny. Ty Jozue obřezl, poněvdž byli neobřezní cestou je totiž nikdo neobřezávl. 8 Když pk byli všichni v celém národě obřezáni, zůstli n místě v táboře, dokud se nezotvili. 12 Num 32:20 22; Jozue 1:14 b 2 Gen 17:10 14; Exod 12:48 c 6 Num 14:21 23, 29 35

5 Jozue Hospodin tehdy Jozuovi řekl: Dnešního dne jsem z vás odvlil egyptskou pohnu. A tk se to místo ž dodnes jmenuje Gilgl, Odvlení. 10 Synové Izrele tedy tábořili v Gilglu nvečer čtrnáctého dne onoho měsíce slvili n jerišských pláních Hod beránk. 11 Druhého dne jedli nekvšené chleby téhož dne i pržené zrní z úrody té země. 12 Toho dne, kdy jedli z úrody země, tké ustl mn. Synové Izrele již pk žádnou mnu neměli, le toho roku zčli jíst ze sklizně knánské země. 13 Jednou, když byl Jozue poblíž Jerich, pozvedl oči hle kdosi před ním stojí s vytseným mečem v ruce! Jozue šel k němu oslovil ho: Ptříš k nám, nebo k nšim nepřátelům? 14 Nikoli, odpověděl on. Já jsem vůdce Hospodinov vojsk. Teď jsem tu. Jozue pdl tváří k zemi poklonil se. Jké příkzy má můj pán pro svého služebník? zeptl se. 15 Vůdce Hospodinov vojsk n to Jozuovi řekl: Zuj si obuv z nohou, neboť místo, n němž stojíš, je svté. A Jozue to uděll. Jericho Jericho bylo kvůli synům Izrele úplně uzvřeno. Nikdo nevycházel 6 ni nevcházel. 2 Hospodin le Jozuovi řekl: Pohleď, dl jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udtné hrdiny. 3 Vy bojovníci to město všichni obklíčíte jednou denně město obejdete dokol. To budeš dělt po šest dní. 4 Sedm kněží ť před Truhlou nese sedm trub z berních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát kněží ť troubí n trouby. 5 Jkmile dlouze ztroubí n berní roh, jkmile uslyšíte troubení, pk ť všechen lid vyrzí mohutný pokřik. Městská hrdb se zhroutí lid vnikne do měst, kždý tm, kde bude. 6 Jozue, syn Nunův, tedy zvoll kněze řekl jim: Vezměte Truhlu smlouvy sedm kněží ť před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z berních rohů. 7 Lidu pk řekl: Jděte obcházejte město. Ozbrojenci ť jdou před Hospodinovou truhlou. 8 Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z berních rohů vykročilo, zčlo troubit n trouby Truhl Hospodinovy smlouvy se vydl z nimi. 9 Před kněžími troubícími n trouby kráčeli ozbrojenci, ztímco zdní voj kráčel z Truhlou z zvuku trub. 10 Jozue lidu přikázl: Nebudete křičet, nevydáte ni hlásku, nevypustíte z úst ni slovo ž do dne, kdy vám řeknu: Křičte! Tehdy budete křičet. 11 Nto nechl Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokol. Pk odešli do tábor tm přenocovli. 12 Jozue pk vstl čsně ráno kněží vynesli Hospodinovu truhlu. 13 Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z berních rohů z pochodu troubilo n trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zdní voj kráčel z Hospodinovou truhlou z zvuku trub. 14 I druhého dne obešli město jednou kolem dokol, nčež se vrátili do tábor. Tk to dělli šest dní. 15 Sedmého dne ráno vstli už z svítání stejným způsobem obešli město, le sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. 16 Když obcházeli posedmé kněží ztroubili n trouby, Jozue řekl lidu: Křičte! Hospodin vám dl to město! 17 Ať to město propdne Hospodinu i se vším, 15 srov. Exod 3:5

6 249 co je v něm! Pouze nevěstk Rchb zůstne nživu s ní i všichni v jejím domě, protože ukryl posly, které jsme vyslli. 18 Jenom se vyvrujte toho, co propdlo kltbě, byste jí nepropdli i vy. Kdybyste si vzli něco z toho, co propdlo kltbě, přivolli byste n izrelský tábor stejnou kltbu přivedli jej do neštěstí. 19 Všechno stříbro, zlto i bronzové železné předměty budou zsvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinov pokldu. 20 Zzněly trouby lid zčl křičet. Jkmile lid uslyšel troubení vyrzili mohutný pokřik, hrdby se zhroutily lid vnikl do měst, kždý tm, kde byl. Tk město dobyli. 21 Vše, co bylo ve městě, pk vyhldili jko proklté: muže i ženy, mldé i stré, skot, ovce i osly. 22 Těm dvěm mužům, kteří byli v zemi n výzvědách, le Jozue řekl: Jděte do domu té nevěstky vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ní ptří, jk jste jí odpřisáhli. 23 A tk ti mldí vyzvědči šli vyvedli Rchb, jejího otce i mtku, její sourozence i všechny, kdo k ní ptřili; vyvedli celé její příbuzenstvo poskytli jim útočiště z izrelským táborem. 24 To město pk vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlto bronzové i železné předměty dli do pokldu Hospodinov domu. 25 Nevěstku Rchb s rodinou jejího otce se všemi, kdo k ní ptřili, le Jozue nechl nživu. Zůstl uprostřed Izrele dodnes, neboť ukryl posly, které Jozue vysll n výzvědy do Jerich. 26 Tehdy Jozue příshl: Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstne, by stvěl toto město Jericho! Z cenu svého prvorozeného je zloží, z svého nejmldšího tm bránu osdí. 27 Hospodin pk byl s Jozuem pověst o něm se šířil po celé zemi. Jozue 7 Achnův hřích Synové Izrele se le provinili porušením kltby. Achn, syn Krmiho, 7 syn Zimriho, syn Zerchov z pokolení Jud, vzl něco z věcí propdlých kltbě, Hospodin vzplnul proti synům Izrele hněvem. 2 Jozue totiž z Jerich vysll muže do míst zvného Aj (jež leží u Bet-venu východně od Bet-elu) řekl jim, ť jdou prozkoumt tu zem. Muži tedy šli prozkoumli Aj. 3 Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: Není potřeb, by se tm vyprvovl všechen lid. Stčí, když vytáhnou dv nebo tři tisíce mužů obyvtele Aj pobijí. Neztěžuj všechen lid, vždyť je jich tm málo. 4 A tk z lidu vytáhlo si tři tisíce mužů, le museli se před jskými dát n útěk. 5 Ajští muži z nich pobili si třicet šest; pronásledovli je od brány ž k lomům n stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztrtil odvhu, rozplynul se jko vod. 6 Jozue roztrhl svůj plášť, pdl před Hospodinovou truhlou tváří n zem, zůstl tk ž do večer spolu se střešiny Izrele sypli si n hlvu prch. 7 Ach, Pne můj, Hospodine! řekl Jozue, Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydl do rukou Emorejců? Abys nás zhubil? Mohlo nám přece stčit, bychom se usdili z Jordánem! 8 Odpusť, Pne můj, le co mám říci, když se Izrel před svými nepřáteli dl n útěk! 9 Až to uslyší 1 podle LXX 1.Let 2:6 (MT: Zbdiho); též ve v. 17, 18

7 Jozue Knnejci všichni obyvtelé této země, obklíčí nás vyhldí nše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pk? 10 Vstň! odpověděl Hospodin Jozuovi. Proč tu ležíš n tváři? 11 Izrel zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydl. Vzli něco z věcí, které propdly kltbě ukrdli to, ztjili uložili mezi své věci! 12 Proto synové Izrele nemohou obstát před svými nepřáteli obrcí se před nimi n útěk, protože té kltbě propdli smi. Nebudu už s vámi, pokud to proklté neodstrníte ze svého středu! 13 Vstň, posvěť lid řekni jim: Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto prví Hospodin, Bůh Izrele: Proklté je ve tvém středu, Izreli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklté neodstrníte ze svého středu. 14 Proto budete ráno přistupovt po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zdrží, bude přistupovt po rodech. Rod, který Hospodin zdrží, bude přistupovt po jednotlivých rodinách. Rodin, kterou Hospodin zdrží, bude přistupovt po mužích. 15 Kdo bude zdržen s věcmi propdlými kltbě, bude upálen se vším, co k němu ptří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu spáchl v Izreli hnebnost. 16 Čsně ráno pk Jozue nechl Izrel předstupovt po kmenech. Los oznčil kmen Jud. 17 Nechl tedy předstupovt judské rody oznčen byl rod Zerchův. Když nechl předstupovt Zerchův rod po rodinách, byl oznčen Zimri. 18 Nechl tedy přistupovt jeho rodinu po mužích oznčen byl Achn, syn Krmiho, syn Zimriho, syn Zerchov z pokolení Jud. 19 Synu můj, řekl Jozue Achnovi, vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izrele, vyznej před ním prvdu. Pověz mi, co jsi provedl; netj to přede mnou. 20 Je to prvd. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izrele, odpověděl mu Achn. Provedl jsem toto: 21 Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný bbylonský b plášť, dvě stě šekelů stříbr c jednu zltou cihlu o váze pdesát šekelů. d Ztoužil jsem po tom vzl jsem si to. Tmhle to je, schovné v zemi uvnitř mého stnu; stříbro je pod tím. 22 Jozue vysll posly, ti se rozeběhli ke stnu hle bylo to ukryto u něj ve stnu stříbro pod tím. 23 Vzli to tedy ze stnu, přinesli k Jozuovi všem synům Izrele vysypli vše před Hospodinem. 24 Jozue s celým Izrelem pk vzl Achn, syn Zerchov, i to stříbro, plášť zltou cihlu tké jeho syny dcery i jeho skot, osly, ovce kozy i jeho stn všechno, co k němu ptřilo, odnesli to všechno do rokle Achor. 25 Tm Jozue zvoll: Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe! A celý Izrel ho tm ukmenovl. Spálili je zházeli kmením. 26 Nvršili nd ním velikou hromdu kmení, která je tm ž dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého plnoucího hněvu, to místo se proto ž dodnes jmenuje Emek-chor, Rokle neštěstí. Dobytí Aje Poté Hospodin řekl Jozuovi: Neboj se nestrchuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid vytáhni proti Aji. Pohleď, dl jsem ti do rukou 8 jského krále jeho lid i s jejich městem územím. 2 S Ajem i s jeho králem nložíš stejně, jko jsi nložil s Jerichem s jeho králem. Ukořistěné zboží 17 podle Syr (MT: mužích) b 21 hebr. šineárský (viz Gen 10:10) c 21 si 2,3 kg d 21 si 580 g

8 251 Jozue 8 dobytek si le můžete necht pro sebe. Vzdu z městem si proti němu nchystej zálohu. 3 Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystl vytáhnout proti Aji. Vybrl třicet tisíc udtných bojovníků vyprvil je v noci 4 s rozkzem: Dávejte pozor! Budete vzdu z městem číht v záloze. Nebuďte od měst moc dleko. Všichni buďte připrveni. 5 Já všechen lid, který bude se mnou, se ztím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jko prve my se dáme n útěk. 6 Vydjí se z námi, tk je odlákáme od měst. Řeknou si totiž: Utíkjí před námi jko prve. Budeme tedy před nimi utíkt 7 vy ztím vyrzíte ze zálohy, obsdíte město Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. 8 Až se měst zmocníte, zpálíte ho; zchováte se podle Hospodinov slov. Držte se mých příkzů. 9 Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy zujli místo mezi Bet-elem Ajem, n zápd od Aje. Té noci Jozue zůstl uprostřed lidu. 10 Brzy ráno Jozue sebrl lid spolu se střešiny Izrele se vydl v jeho čele proti Aji. 11 Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tm dorzili, zmířili přímo před město utábořili se n sever od Aje. Mezi nimi Ajem byl rokle. 12 Jozue vzl si pět tisíc mužů umístil je jko zálohu mezi Bet-elem Ajem, n zápd od měst. 13 Hlvní voj lidu tedy stál severně od měst, zdní voj pk zápdně od měst. Té noci Jozue sestoupil do údolí. 14 Jkmile to sptřil jský král, on i všechen lid, obyvtelé toho měst, vyrzili brzy ráno n stnoviště před plání Arv, k bitvě proti Izreli. Král ovšem nevěděl, že n něj z městem číhá záloh. 15 Jozue s celým Izrelem předstírli porážku utíkli směrem k poušti. 16 Všechen lid ve městě byl zburcován, by je pronásledovli. Hnli se z Jozuem, tk se nechli odlákt od měst. 17 V Aji Bet-elu nezůstl nikdo, kdo by nevyrzil z Izrelem. Nechli město otevřené pronásledovli Izrel. 18 Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: Npřáhni švli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou. Jozue tedy npřáhl švli ve své ruce proti Aji. 19 Jkmile ji npřáhl, ti, kdo číhli v záloze, rychle vstli vyrzili ze svého míst. Vnikli do měst, dobyli je rychle je zpálili. 20 Ajští muži se ohlédli hle z měst stoupl k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ni tm, ni tm, protože lid prchjící k poušti se obrátil proti pronásledovtelům. 21 Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloh dobyl město že z měst stoupá dým, otočili se nzpět udeřili n jské muže. 22 (Ti se totiž z měst vydli z nimi, tkže je Izrel měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strny, ž nezůstl, kdo by přežil ni kdo by unikl. 23 Jen jského krále zjli živého přivlekli ho k Jozuovi. 24 Když byl Izrel hotov s pobíjením všech obyvtel Aje venku n poušti, km je pronásledovli, dokud všichni do posledního nepdli ostřím meče, vrátil se celý Izrel do Aje tké tm je pobili ostřím meče. 25 Všech pdlých toho dne bylo dvnáct tisíc mužů i žen všichni obyvtelé Aje. 26 Jozue totiž nespustil ruku s npřženou švlí, dokud nebyli všichni obyvtelé Aje vyhlzeni jko prokltí. 27 Izrel si pro sebe nechl jen ukořistěný dobytek zboží z onoho měst, jk Hospodin určil Jozuovi. 28 Tk Jozue vypálil Aj ntrvlo jej obrátil v pustou hromdu sutin ž dodnes. 29 Ajského krále pk nechl ž do večer viset n kůlu. Když slunce zpdlo, Jozue dl jeho tělo sejmout z kůlu pohodili je u vchodu do

9 Jozue městské brány. Nvršili nd ním velikou hromdu kmení, která je tm ž dodnes. Ebl Gerizim 30 Jozue pk vystvěl Hospodinu, Bohu Izrele, oltář n hoře Ebl, 31 jk synům Izrele přikázl Hospodinův služebník Mojžíš. Jk je psáno v knize Mojžíšov zákon: Oltář z netknutých kmenů, neoprcovných železem. N něm pk přinesli záplné oběti Hospodinu obětovli pokojné oběti. 32 Jozue tm npsl n kmeny opis Mojžíšov zákon; zpsl jej v přítomnosti synů Izrele. 33 Celý Izrel se svými střešiny, správci soudci stál po obou strnách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tm spolu cizinci i domácí, polovin proti hoře Gerizim polovin proti hoře Ebl, jk kdysi přikázl Hospodinův služebník Mojžíš, že se má žehnt lidu Izrele. b 34 Jozue pk předčítl všechn slov Zákon, požehnání i zlořečení, přesně jk je to psáno v knize Zákon. 35 Ze všeho, co Mojžíš přikázl, Jozue nevynechl ni slovo. Předčítl je celému shromáždění Izrele včetně žen dětí i včetně cizinců pobývjících mezi nimi. Gibeonský podvod Když se to doslechli všichni králové n zápdním břehu Jordánu, n 9 horách, v podhůří po celém pobřeží Středozemního moře před Libnonem král chetejský, emorejský, knnejský, perizejský, hivejský jebusejský 2 sešli se, by společně bojovli proti Jozuovi Izreli. 3 Tké obyvtelé Gibeonu se doslechli, jk Jozue nložil s Jerichem s Ajem. 4 Vymysleli proto lest: Vyprvili se n cestu jko poselstvo; n osly si nložili stré pytle opotřebovné, potrhné, zápltovné měchy n víno, 5 n nohy si vzli ošlpnou, posprvovnou obuv n sebe chtrné šty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, ž se drolil. 6 Když přišli k Jozuovi do gilglského tábor, řekli jemu izrelským mužům: Přicházíme z dleké země; uzvřete s námi smlouvu. 7 Izrelští muži le těm Hivejcům odpověděli: A co když bydlíte mezi námi? Jk bychom s vámi mohli uzvřít smlouvu? 8 Jsme tvoji služebníci, řekli n to Jozuovi. Ten se jich le ptl: Co jste zč? Odkud jste přišli? 9 Tvoji služebníci přišli z dleké, předleké země díky pověsti Hospodin, tvého Boh, tvrdili mu. Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co uděll v Egyptě, 10 tké o všem, co uděll dvěm emorejským králům v Zjordání chešbonskému králi Sichonovi bášnskému králi Ogovi v Aštrotu. 11 Proto nám nši střešinové i všichni obyvtelé nší země řekli: Vezměte s sebou jídlo n cestu, jděte jim nproti řekněte jim: Jsme vši služebníci; uzvřete s námi smlouvu. 12 Tohle je náš chléb. Když jsme se z vámi chystli, blili jsme ho dom ještě teplý podívejte se: je vyschlý, ž se drolí. 13 Tyto měchy n víno byly nové, když jsme je plnili podívejte se: už poprskly. Toto jsou nše šty obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátrly. 31 Deut 27:4 5 b 33 Deut 11:29; 27:11 13

10 253 Jozue Izrelští muži dli n jejich zásoby neptli se n Hospodinův výrok. 15 Jozue jim zručil pokoj uzvřel s nimi smlouvu, že je nechá nživu. Tké vůdcové obce jim to odpřisáhli. 16 Tři dny poté, co s nimi uzvřeli smlouvu, se le dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství že vlstně bydlí uprostřed nich! 17 Synové Izrele totiž postupovli dál třetího dne došli k jejich městům. Byl to měst Gibeon, Kefir, Beerot Kirit-jerim. 18 Synové Izrele je ovšem nepobili, poněvdž jim vůdcové obce příshli při Hospodinu, Bohu Izrele. Celá obec le proti vůdcům reptl. 19 Všichni vůdcové jim proto vysvětlovli: My jsme jim příshli při Hospodinu, Bohu Izrele! Teď n ně přece nesmíme sáhnout. 20 Uděláme s nimi toto: Necháme je nživu, by n nás nedopdl Boží hněv, kdybychom porušili příshu, kterou jsme jim dli. 21 Vůdcové tehdy prohlásili: Ať zůstnou nživu, tk se z nich podle rozhodnutí vůdců stli dřevři nosiči vody pro celou obec. 22 Jozue si je potom zvoll řekl jim: Jk to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: Žijeme od vás velmi dleko. A přitom bydlíte uprostřed nás! 23 Prokltci! Od teď už nikdy nepřestnete otročit: Budou z vás dřevři nosiči vody pro dům mého Boh. 24 N to Jozuovi odpověděli: Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázl svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám dá celou tuto zem všechny obyvtele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělli. 25 Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co povžuješ z dobré správné. 26 Jozue s nimi tedy nložil tkto: Vysvobodil je z rukou synů Izrele, by je nepobili, 27 téhož dne z nich uděll dřevře nosiče vody pro obec pro Hospodinův oltář n místě, které vyvolí. A tk je tomu ž dodnes. Slunce, zstv se! Potom se doslechl jeruzlémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj 10 vyhldil je jko proklté že stejně, jk nložil s Jerichem jeho králem, nložil i s Ajem jeho králem že obyvtelé Gibeonu s Izrelem uzvřeli mír zůstávjí mezi nimi. 2 Tehdy dostli hrozný strch, protože Gibeon bylo veliké město, jko bývjí královská sídl, protože bylo větší než Aj všichni jeho obyvtelé byli udtní. 3 Jeruzlémský král Adoni-cedek proto posll vzkz hebronskému králi Hohmovi, k jrmutskému králi Piremovi, k lchišskému králi Jfiovi k eglonskému králi Debirovi: 4 Pojďte mi n pomoc udeřme n Gibeon, protože uzvřel mír s Jozuem se syny Izrele! 5 A tk se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzlém, král Hebronu, král Jrmutu, král Lchiše král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon zútočili n něj. 6 Obyvtelé Gibeonu proto poslli vzkz Jozuovi do gilglského tábor: Neodpírej ochrnu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš zchrň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám! 7 Nto Jozue vytáhl z Gilglu s ním všechen bojeschopný lid i všichni udtní hrdinové. 8 Hospodin Jozuovi řekl: Neboj se jich, neboť jsem ti je vydl do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí. 9 Jozue táhl z Gilglu celou noc pk je náhle přepdl. 10 Hospodin je před Izrelem rozprášil způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrel je

11 Jozue pronásledovl směrem k bet-choronskému svhu pobíjel je ž k Azece Mkedě. 11 Když pk před Izrelem prchli po bet-choronské stráni, Hospodin je ž do Azeky zsypávl z nebe kroupmi velkými jko kmeny. Tk jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izrele pobili mečem. 12 Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izrele vydl Emorejce, Jozue před zrky Izrele řekl: Slunce, zstv se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajlonu! 13 Stnulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestl. Právě tk se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zstvilo uprostřed nebe nespěchlo k zápdu skoro celý den. 14 Tkový den nenstl nikdy předtím ni potom, by Hospodin poslechl něčí hls. To proto, že Hospodin bojovl z Izrel. 15 Jozue se pk s celým Izrelem vrátil do gilglského tábor. Pět králů 16 Oněch pět králů le uteklo ukrylo se v jeskyni u Mkedy. 17 Když Jozue dostl zprávu, že těch pět králů nšli ukryté v jeskyni u Mkedy, 18 nřídil: Přivlte k ústí jeskyně velké blvny postvte tm stráže. 19 Vy osttní le nepřestávejte pronásledovt nepřátele. Vpdněte jim do zd nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydl do rukou! 20 Jozue synové Izrele pk tu velikou, drtivou porážku dovršili skoncovli s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst. 21 Všechen lid se pk v pořádku vrátil k Jozuovi do tábor v Mkedě. Nikdo se proti synům Izrele neodvážil ni ozvt. 22 Potom Jozue řekl: Odkryjte ústí jeskyně přiveďte z ní těch pět králů ke mně! 23 A tk k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzlém, krále Hebronu, krále Jrmutu, krále Lchiše krále Eglonu. 24 Když ty krále přiváděli, Jozue svoll všechny izrelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzvl: Pojďte sem, položte si nohu n šíji těch králů! Přicházeli tedy stoupli jim n šíje. 25 Jozue jim řekl: Nebojte se nestrchujte, buďte silní stteční. Tkto Hospodin nloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovt. 26 Potom je Jozue dl pobít pověsit n pěti kůlech. N těch kůlech pk viseli ž do večer. 27 Když slunce zpdlo, Jozue přikázl, ť je sejmou z kůlů hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývli. K ústí jeskyně pk nvršili veliké blvny, které tm jsou ž dodnes. Tžení n jih 28 Mkedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v ní vyhldil jko proklté. Nikoho nenechl nživu; s králem Mkedy nložil stejně, jko nložil s králem Jerich.

12 255 Jozue Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Mkedy k Libně zútočil n ni. 30 I Libnu jejího krále vydl Hospodin Izreli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živ ým, co bylo ve městě. Nikoho tm nenechl nživu; s jejím králem nložil stejně, jko nložil s králem Jerich. 31 Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Libny k Lchiši. Oblehl jej, zútočil n něj 32 Hospodin vydl Izreli do rukou i Lchiš. Dobyl jej druhého dne ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jko to provedl v Libně. 33 N pomoc Lchiši tehdy přitáhl Horm, král Gezeru. Jozue ho le i s jeho lidem porzil; nikoho nenechl nživu. 34 Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Lchiše k Eglonu. Oblehli jej zútočili n něj. 35 Téhož dne jej dobyli vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne vyhldil jko proklté, stejně jko to provedl s Lchišem. 36 Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Eglonu k Hebronu zútočili n něj. 37 Dobyli ho ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechl nživu, stejně jko to provedl v Eglonu. Město i všechno živé v něm vyhldil jko proklté. 38 Potom se Jozue s celým Izrelem obrátil k Debiru zútočili n něj. 39 Dobyli ho i s jeho vesnicemi jeho krále zjli. Město vyhubili ostřím meče všechno živé v něm vyhldili jko proklté. Nikoho nenechl nživu. Jk nložil s Hebronem, tk nložil s Debirem jeho králem, stejně jko provedl s Libnou jejím králem. 40 Tk Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechl nživu; vše, co dýchlo, vyhldil jko proklté, jk přikázl Hospodin, Bůh Izrele. 41 Jozue dobyl vše od Kádeš-brné ž po Gzu od celého krje Gošen ž po Gibeon. 42 Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izrele, bojovl z Izrel. 43 Potom se Jozue s celým Izrelem vrátil do gilglského tábor. Tžení n sever Když se to doslechl chcorský král Jbín, obesll mdonského krále 11 Jobb krále šimronského, krále kšfského 2 dlší krále n severu v horách, v Arvě jižně od Glilejského jezer, b v podhůří v Náfot-doru n zápdě. 3 N východě i n zápdě byli Knnejci, v pohořích Emorejci, Chetejci, Perizejci Jebusejci pod Hermonem v krji Micp byli Hivejci. 4 Ti vytáhli se všemi svými vojsky lidí jko písku n mořském břehu nesmírné množství koní vozů. 5 Všichni ti králové se smluvili, přitáhli utábořili se společně u meromských vod, by vedli válku proti Izreli. 6 Hospodin le řekl Jozuovi: Neboj se jich. Způsobím, že zítr touto dobou budou všichni ležet před Izrelem mrtví. Jejich koně ochromíš jejich vozy spálíš. 7 Jozue všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde n ně zútočili. 8 Hospodin je vydl Izreli do rukou, tkže je pobíjeli pronásledovli ž k Velkému Sidonu, k Misrefot-mjim směrem n východ ž k údolí Micpe. Pobíjeli je, ž nikdo nepřežil. 9 Jozue s nimi nložil, jk mu řekl Hospodin: ochromil jim koně jejich vozy spálil. 10 V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chcor jeho krále zbil mečem. (Chcor byl předtím hlvou všech těch království.) 11 Všechno živé v něm pobili 40 Deut 7:1 2; 20:16 17 b 2 dosl. jižně od Kineretu (tk i dále)

13 Jozue ostřím meče; vyhldili je jko proklté, tkže nezůstl ni živá duše. Chcor potom vypálil. 12 Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů pobil je ostřím meče. Vyhldil je jko proklté, jk přikázl Hospodinův služebník Mojžíš. 13 Z měst postvených n dřívějších sutinách le Izrel nevypálil žádné kromě Chcoru to město Jozue vypálil. 14 Synové Izrele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi le pobili ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ni živou duši. 15 Jk přikázl Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tk přikázl Mojžíš Jozuovi Jozue tk učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázl Mojžíšovi. 16 Tk Jozue zbrl celou tu zem hory, celý Negev, celý krj Gošen, podhůří i pláň Arv izrelské hory i jejich podhůří, 17 vše od hory Chlk, jež se zvedá k Seíru, ž po Bl-gád v Libnonském údolí pod horou Hermon. Zjl všechny jejich krále nechl je pobít. 18 Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. 19 Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo měst, které by se syny Izrele uzvřelo mír. Vše získli bojem. 20 Sám Hospodin totiž ztvrdil jejich srdce, by válčili proti Izreli, by je vyhldil jko proklté bez milosti je vyhubil, jk Hospodin přikázl Mojžíšovi. 21 V té době Jozue n svém tžení vyhldil Ankovce z hor: z Hebronu, Debiru, Anbu i ze všech judských izrelských hor. Jozue je vyhldil jko proklté i s jejich městy. 22 V zemi synů Izrele nikdo z Ankovců nezůstl; přežili jen v Gze, v Gtu v Ašdodu. 23 Tk Jozue zbrl celou zem, přesně jk Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dl Izreli z dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinul od válek. Poržení králové Toto jsou králové té země, které synové Izrele pobili jejichž zem 12 n východní strně Jordánu obsdili od potok Arnon ž k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arv: 2 Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládl území od Aroeru n břehu potok Arnon, totiž od středu toho potok přes polovinu Gileádu ž k potoku Jbok, tvořícímu hrnici Amonců; 3 dále pláň Arv ž k východnímu okrji Glilejského jezer tké ž k východnímu okrji Arvského (neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu n jih ž pod úbočí Pisgy. 4 Dále bášnský král Og b z přežívjících Refjců. Ten sídlil v Aštrotu v Edrei 5 ovládl horu Hermon, Slchu i celý Bášn ž po gešurské mchtské pomezí tké polovinu Gileádu hrničícího se Sichonem, králem Chešbonu. 6 Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izrele Hospodinův služebník Mojžíš dl jejich zem do vlstnictví synům Rubenovým Gádovým polovině kmene Mnsesov. 7 A toto jsou králové té země, které pobil Jozue se syny Izrele n zápdním břehu Jordánu od Bl-gádu v Libnonském údolí ž k hoře Chlk, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dl Jozue izrelským kmenům do vlstnictví podle jejich podílů 8 v podhůří, n pláni Arv i n východních srázech, 12 Deut 7:1 2; 20:16 17 b 4 podle LXX (MT: hrnice bášnského krále Og)

14 257 v poušti i v Negevu v zemi Chetejců, Emorejců, Knnejců, Perizejců, Hivejců Jebusejců: 9 Král Jerich jeden, král Aje u Bet-elu jeden, 10 král Jeruzlém jeden, král Hebronu jeden, 11 král Jrmutu jeden, král Lchiše jeden, 12 král Eglonu jeden, král Gezeru jeden, 13 král Debiru jeden, král Gederu jeden, 14 král Chormy jeden, král Ardu jeden, 15 král Libny jeden, král Adulmu jeden, 16 král Mkedy jeden, král Bet-elu jeden, 17 král Tpuchu jeden, král Cheferu jeden, 18 král Afeku jeden, král Šáronu jeden, 19 král Mdonu jeden, král Chcoru jeden, 20 král Šimron-meronu jeden, král Achšfu jeden, 21 král Tnchu jeden, král Megid jeden, 22 král Kedeše jeden, král Joknemu u Krmelu jeden, 23 král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Glileji jeden, 24 král Tirsy jeden, celkem jedentřicet králů. Jozue 13 Dělení země Ještě zbývá mnoho země Jozue byl už střec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: Jsi strý sešlý věkem, le ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsdit Toto je zbývjící zem: Celé území Filištínů Gešurců 3 od řeky Šichor před Egyptem ž k severní hrnici u Ekronu (který se přičítá Knnejcům) pětice filištínských států: Gz, Ašdod, Aškelon, Gt Ekron. Dále území Avijců 4 n jihu. 23 podle LXX (MT: v Gilglu)

15 Jozue 13 Dále celé území Knnejců od sidonské Ary ž po Afek u emorejské hrnice. 5 Dále území Geblských celý Libnon n východ od Bl-gádu pod horou Hermon ž k Lebo-chmátu Všechny obyvtele hor, od Libnonu ž k Misrefot-mjim, všechny Sidonce já sám před syny Izrele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izreli losem n dědičné podíly, jk jsem ti přikázl. 7 Proto teď rozděl tuto zemi jko dědictví devíti kmenům polovině kmene Mnsesov. Území n východě 8 Druhá polovin Mnsese synové Rubenovi Gádovi už své dědictví dostli, neboť jim je dl Mojžíš n východní strně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území: 9 Od Aroeru n břehu potok Arnon, včetně měst uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu ž k Dibonu. 10 Dále všechn měst emorejského krále Sichon, který vládl v Chešbonu, ž k hrnicím Amonců. 11 Dále Gileád, gešurské i mchtské pomezí, celou horu Hermon celý Bášn ž po Slchu, 12 totiž celé bášnské království Og, který ptřil k přeživším Refjcům vládl v Aštrotu v Edrei. Ty všechny Mojžíš porzil vyhnl. 13 Gešurské Mchtské le synové Izrele nevyhnli, tk Gešur Mcht žijí uprostřed Izrele ž dodnes. 14 Kmenu Levi všk Mojžíš jko jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izrele, jk jim pověděl. b Ruben 15 Toto dl Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: 16 Území od Aroeru n břehu potok Arnon, včetně měst uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovin u Medeby, 17 Chešbon i všechn měst n náhorní rovině: Dibon, Bmot-bl, Bet-blmeon, 18 Jhc, Kedemot, Meft, 19 Kiritjim, Sibm, Ceret-šchr n kopci v údolí, 20 Bet-peor, úbočí Pisgy Bet-ješimot 21 všechn měst té náhorní roviny celé království emorejského krále Sichon, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porzil stejně jko midiánské prince, Sichonovy vzly Eviho, Rekem, Cur, Chur Revu, kteří v té zemi bydlili. 22 Kromě těch, které pobili v boji, synové Izrele zbili mečem tké věštce Blám, syn Beorov. 23 Hrnici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody tto měst přilehlé osdy. 6 Num 26:56; 33:54 b 14 Num 18:20 21

16 259 Gád 24 Toto dl Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Jozue Území Jezeru všechn gileádská měst, polovin země Amonců ž k Aroeru nproti Rbě, 26 dále od Chešbonu ž k Rmt-micpe Betonim od Mchnjim ž k pomezí Debiru; 27 v údolí pk Bet-rm, Bet-nimr, Sukot Cfon se zbytkem království chešbonského krále Sichon (východní břeh Jordánu ž k okrji Glilejského jezer). 28 To je dědictví Gádových synů pro jejich rody tto měst přilehlé osdy. Východní Mnses 29 Toto dl Mojžíš polovině Mnsesov kmene, totiž polovině Mnsesov pokolení pro jejich rody: 30 Území od Mchnjim přes celý Bášn, přes celé království bášnského krále Og: všech šedesát městeček, jež ptří k Chvot- -jir v Bášnu; 31 dále polovin Gileádu tké Aštrot Edrei, Ogov královská měst v Bášnu. To dostli synové Mchir, syn Mnsesov, pro polovinu Mchirových synů podle jejich rodů. 32 Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil n moábských pláních n východní strně Jordánu nproti Jerichu. 33 Kmenu Levi všk Mojžíš dědictví nedl. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izrele, jk jim pověděl. Území n zápdě A toto jsou dědictví, která synové Izrele získli v knánské zemi, 14 jk jim je přidělil kněz Elezr Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izrele. 2 Devět půl pokolení získlo své dědictví losem, jk to Hospodin přikázl skrze Mojžíše, 3 kdežto dvě půl pokolení už dostl svá dědictví od Mojžíše v Zjordání. Levitům všk mezi nimi žádné dědictví nepřipdlo. 4 Ze synů Josefových vznikl dvě pokolení, Mnses Efrim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipdl, pouze měst k bydlení přilehlé pstviny pro jejich dobytek stád. 5 Synové Izrele udělli, co Hospodin přikázl Mojžíšovi, rozdělili si zem. Kálebův podíl 6 Synové Judovi přišli v Gilglu z Jozuem Káleb, syn Kenizejce Jefun, k němu promluvil: Ty víš, co Hospodin v Kádeš-brné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně o tobě. b 7 Bylo mi čtyřicet let, když mě Hospodinův služebník Mojžíš vysll z Kádeš-brné, bych prozkouml tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. 8 Mí brtři, kteří šli se mnou, připrvili všechen lid o odvhu, le já jsem se cele vydl Hospodinu, svému Bohu. 9 Onoho dne Mojžíš příshl: Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připdne nvěky z dědictví tobě tvým synům, neboť ses cele vydl Hospodinu, mému Bohu. c 10 A hle, Hospodin mě uchovl nživu, jk slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrel putovl pouští. 33 viz v. 14 b 6 Num 14:29 30 c 9 Deut 1:36

17 Jozue A hle, dnes tu jsem je mi osmdesát pět let. 11 Dodnes jsem le silný jko tehdy, když mě vysll Mojžíš. Jkou sílu jsem měl tenkrát, tkovou mám i teď, k boji i k životu. 12 Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tm jsou Ankovci veliká opevněná měst. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jk Hospodin řekl. 13 Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnl dl mu do dědictví Hebron. 14 Proto Hebron ž dodnes dědičně ptří Kálebovi, synu Kenizejce Jefun, neboť se cele vydl Hospodinu, Bohu Izrele. 15 (Hebron se dříve jmenovl Kirit-rb, tedy Město Arbovo, podle největšího z Ankovců.) Země tehdy odpočinul od válek. Jud Díl, který losem připdl Judovu pokolení pro jejich rody, doshovl 15 n jihu ž k edomské hrnici, ž k poušti Cin úplně n jihu: 2 Jejich jižní hrnice vede od zálivu n jižním konci Mrtvého moře, 3 vybíhá n jih k průsmyku Akrbim, pokrčuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-brné, prochází Checronem, vystupuje k Adru, stáčí se ke Krce 4 pokrčuje k Acmoně. Dál pk hrnice vede Egyptským potokem, ž dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hrnice. 5 Východní hrnici tvoří Mrtvé moře ž po ústí Jordánu. Severní hrnice zčíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, 6 odkud pk stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-rvy vystupuje ke kmeni Rubenov syn Bohn. 7 Hrnice pk stoupá z údolí Achor k Debiru dále n sever, kde se stáčí ke Gelilotu b nproti průsmyku Adumim n jižní strně údolí; dále hrnice pokrčuje podél vod En-šemeše, ž dosáhne k En-rogelu. 8 Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od sklního hřebene Jebusejců (což je Jeruzlém) míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze zápdu nd údolím Hinom n severním konci údolí Refim. 9 Od vrcholu té hory vede hrnice k vodnímu prmeni Neftoch, míří k městům pohoří Efron dále k Ble (což je Kirit-jerim). 10 Hrnice se pk stáčí okolo Bly n zápd k hoře Seír, pokrčuje podél severního svhu hory Jerim (což je Keslon), dále klesá k Bet-šemeši prochází Timnou. 11 Potom hrnice míří k severnímu svhu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Bl pokrčuje n Jbneel, než dosáhne k moři. 12 Zápdní hrnici tvoří Středozemní moře jeho pobřeží. To jsou hrnice okolo synů Judových podle jejich rodů. 13 Kálebovi, synu Jefunovu, dl Jozue podle Hospodinov příkzu podíl uprostřed synů Judových Kirit-rbu, což je Hebron. (Ten Arb byl otcem Ank.) 14 Káleb odsud vyhnl trojici Ankových synů: Šešje, Achimn Tlmje, potomky Ankovy, 15 táhl odtud dál proti obyvtelům Debiru (dříve nzývnému Kirit-sefer). 4 podle LXX (MT: vše) b 7 podle Syr (MT: ke Gilglu); srov. Jozue 18:17

18 Káleb tehdy řekl: Kdo udeří n Kirit-sefer dobude ho, tomu dám z ženu svou dceru Aksu. 17 Dobyl ho Otniel, syn Kálebov brtr Kenze, tk mu Káleb dl svou dceru Aksu z ženu. 18 Jednou z ním přišl nbádl ho, ť jejího otce žádá o pole. Když sesedl z osl, Káleb se jí zeptl: Co bys rád? 19 Dej mi, prosím, dárek, odpověděl. Vždyť jsi mi dl zem v negevské poušti. Kéž bys mi dl studánky s vodou. A tk jí dl studánky Horní i Dolní Gulot. 20 Toto je dědictví pokolení Jud pro jejich rody: Jozue V Negevu úplně n jihu dostlo pokolení Jud následující měst u edomské hrnice: Kbceel, Eder, Jgur, 22 Kin, Dimon, Add, 23 Kedeš, Chcor, Jitnn, 24 Zif, Telem, Belot, 25 Chcor-chdt, Keriot-checron (což je Chcor), 26 Amm, Šem, Mold, 27 Chcr-gd, Chešmon, Bet-pelet, 28 Chcr-šul, Beer-šeb, Bizioti, 29 Bl, Ijim, Ecem, 30 Eltold, Kesil, Chorm, 31 Ciklg, Mdmn, Snsn, 32 Levot, Šilchim, Ajin Rimon celkem dvcet devět měst s jejich osdmi. 33 V podhůří: Eštol, Core, Ašn, 34 Znoch, En-gnim, Tpuch, Enm, 35 Jrmut, Adulm, Socho, Azek, 36 Šrim, Aditim, Geder Gederotim celkem čtrnáct měst s osdmi. 37 Dále: Cenn, Chdš, Migdl-gád, 38 Dilhn, Micpe, Jokteel, 39 Lchiš, Bockt, Eglon, 40 Kbon, Lchms, Kitliš, 41 Gederot, Bet-dgon, Nm Mked celkem šestnáct měst s osdmi. 42 Dále: Libn, Eter, Ašn, 43 Jiftch, Ašn, Neciv, 44 Keil, Achzíb Mreš celkem devět měst s osdmi. 45 Dále Ekron, jeho vesnice osdy, 46 n zápd od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osdmi, 47 tké Ašdod s jeho vesnicemi osdmi Gz s jejími vesnicemi osdmi ž k Egyptskému potoku k pobřeží Středozemního moře. 48 N horách: Šmir, Jtir, Socho, 49 Dn, Kirit-sn (což je Debir), 50 Anv, Eštemo, Anim, 51 Gošen, Cholon Gilo celkem jedenáct měst s osdmi. 52 Dále: Arb, Dum, Ešen, 53 Jnim, Bet-tpuch, Afek, 54 Chumt, Kirit-rb (což je Hebron) Cior celkem devět měst s osdmi. 55 Dále: Mon, Krmel, Zif, Jut, 56 Jizreel, Jokdem, Znoch, 57 Kjin, Gibe Timn celkem deset měst s osdmi. 58 Dále: Chlchul, Bet-cur, Gedor, 59 Mrt, Bet-not Eltekon celkem šest měst s osdmi. 60 Dále: Kirit-bl (což je Kirit-jerim) Rb dvě měst s osdmi. 61 N poušti: Bet-rv, Midin, Sekk, 62 Nibšn, Ir-melch Engedi celkem šest měst s osdmi. 63 Synové Judovi le nedokázli vyhnt Jebusejce bydlící v Jeruzlémě. Proto Jebusejci zůstli v Jeruzlémě s Judovými syny ž dodnes.

19 Jozue 16 Efrim 16 Díl, který losem připdl synům Josefovým, se táhne od Jordánu nproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jerich vzhůru do hor k Bet-elu 2 od Bet-elu (což je Luz) pokrčuje k území Arkijců do Atrotu. 3 Pk sestupuje n zápd k území Jfletejců ž po oblst Dolního Bet-choronu dále ke Gezeru, ž dosáhne ke Středozemnímu moři. 4 Toto dědictví získli Josefovi synové Mnses Efrim A toto je území, které pro své rody získli synové Efrimovi: Hrnice jejich dědictví vede n východě od Atrot-dru ž k Hornímu Bet-choronu. 6 Potom hrnice vede k moři. Od Michmettu n severu se hrnice stáčí n východ u Tnt-šíl míjí ho východně od Jnochu. 7 Z Jnochem klesá k Atrotu Nrtu, dotýká se Jerich vybíhá k Jordánu. 8 Zápdně od Tpuchu vede hrnice potokem Kán, než dosáhne k moři. To je dědictví Efrimov pokolení pro je-jich rody. 9 Nvíc byl pro Efrimovy syny vyčleněn měst uprostřed dědictví synů Mnsesových; všechn t měst byl i s osdmi. 10 Nevyhnli le Knnejce bydlící v Gezeru. Proto Knnejci zůstli uprostřed Efrim ž dodnes vykonávjí nucené práce. Zápdní Mnses Toto je díl, který losem připdl pokolení Josefov prvorozeného, 17 Mnsese. (Gileád Bášn už připdly Mchirovi, Mnsesovu prvorozenému otci Gileád, protože to byl tkový bojovník.) 2 Dostlo se i n zbývjící Mnsesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy, Asrielovy, Šechemovy, Cheferovy Šemidovy. To jsou osttní mužští potomci Mnsese, syn Josefov, podle svých rodů. 3 Celofchd, syn Chefer, syn Gileádov, syn Mchirov, syn Mnsesov, le neměl syny, jen smé dcery. Jmenovly se: Mchl, No, Chogl, Milk Tirs. 4 Ty předstoupily před kněze Elezr, před Jozuu, syn Nunov, před izrelské vůdce se slovy: Hospodin přikázl Mojžíšovi, že máme dostt dědictví mezi nšimi brtry. A tk jim Jozue dl dědictví mezi brtry jejich otce, jk přikázl Hospodin. b 5 Mnsesovi tedy připdlo deset přídělů (mimo gileádské bášnské země v Zjordání), 6 neboť Mnsesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připdl zbývjícím Mnsesovým synům. 7 Mnsesov hrnice vede od Ašeru k Michmettu, který leží východně od Šechemu, pokrčuje n jih k obyvtelům En-tpuchu. 8 Země kolem Tpuchu ptří Mnsesovi, ztímco smotný Tpuch n Mnsesově hrnici ptří synům Efrimovým. 9 Hrnice potom sestupuje potokem Kán. Zde, mezi Mnsesovými městy jižně od potok, jsou měst ptřící Efrimovi. Mnsesov 2 podle LXX (MT: od Betelu vede k Luzu); srov. Jozue 18:13 b 4 Num 27:6 7

20 263 Jozue 18 hrnice vede po severní strně potok, ž dosáhne ke Středozemnímu moři. 10 Jižní strn ptří Efrimovi severní strn Mnsesovi, jehož hrnicí je moře. N severu hrnice doshuje ž k Ašerovi n východě k Ischrovi. 11 N Ischrově Ašerově území připdlo Mnsesovi toto: Bet- -šen Jiblem s jejich vesnicemi, obyvtelé Doru, En-doru Tnchu s jejich vesnicemi obyvtelé Megid s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) 12 Synové Mnsesovi se le těchto měst nedokázli zmocnit; Knnejci totiž byli rozhodnuti v té zemi zůstt. 13 Když synové Izrele později zesílili, podrobili Knnejce nuceným prcím, le úplně se jich nezbvili. Početný lid 14 Synové Josefovi řekli Jozuovi: Proč jsi nám dl z dědictví jen jeden los jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin ž doposud žehnl. 15 Když jste tk početný lid, řekl jim n to Jozue, jděte do lesů. Vykácejte si místo tm, v zemi Perizejců Refjců, když je vám tk těsno v Efrimských horách. 16 Hory nám nestčí, odpověděli Josefovi synové. A nvíc, všichni Knnejci z nížiny, jk z Bet-šenu okolí, tk z údolí Jizreel, mjí železné vozy! 17 Jozue n to Efrimovi Mnsesovi z Josefov domu řekl: Jste početný lid máte velkou sílu. Nezůstne vám jeden los. 18 Hory jsou vše. Že je tm les? Vykácíte ho, km ž shá, to bude vše. Ty Knnejce přece vyženete. Co n tom, že mjí železné vozy že jsou silní? Jk dlouho budete otálet Celá izrelská obec se shromáždil v Šílu, kde postvili Stn setkávání. Země už byl podmněn, 2 le zbývlo ještě sedm izrelských 18 kmenů, které se neujly svého dědictví. 3 Jozue proto synům Izrele řekl: Jk dlouho ještě budete otálet, než obsdíte zem, kterou vám dl Hospodin, Bůh všich otců? 4 Z kždého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, by prošli tu zem popsli ji podle svých dědictví. Až se potom ke mně vrátí, 5 rozdělí si ji n sedm podílů. Jud zůstne ve svých hrnicích n jihu dům Josefův zůstne ve svých hrnicích n severu. 6 Až těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně já tu budu z vás losovt před Hospodinem, nším Bohem. 7 Levité totiž mezi vámi nemjí podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben polovin kmene Mnsesov už přijli dědictví n východě v Zjordání, kde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš. 8 Muži se tedy vyprvili n cestu, by popsli tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázl: Vzhůru, projděte zem, popište ji vrťte se ke mně. Zde v Šílu pk budu z vás losovt před Hospodinem. 9 Muži tedy vyrzili, prošli tu zem zpsli n svitek, jká měst připdjí n sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do tábor v Šílu. 10 Jozue pk z ně v Šílu před Hospodinem losovl přidělil synům Izrele území podle jejich podílů. 11 tj. Náfot-dor; srov. Jozue 12:23

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná,

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, Genesis N počátku Příběh nebe země N počátku Bůh stvořil nebe zemi. 2 Země pk byl pustá prázdná, nd propstí byl tm nd vodmi se vznášel Boží Duch. 3 Bůh řekl: Ať je světlo! bylo světlo. 4 Bůh viděl, že

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ!

TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! TAK ZASE PŘÍŠTÍ ROK!!! AHOJ! OBSAH TAM JE TO MÍSTO... 2 ONE WAY UAN UEJ... 3 TAK MILOVAL BŮH SVĚT... 4 KRÁLI VÍTĚZNÝ... 5 KVŮLI NÁM... 6 SLÁVA TI PATŘÍ... 7 TY SÁM MI VLÁDNI... 8 STÁLE VÍC... 9 MÁM...

Více

visual identity guidelines Česká verze

visual identity guidelines Česká verze visul identity guidelines Česká verze Osh 01 Filosofie stylu 02 Logo 03 Firemní rvy 04 Firemní písmo 05 Vrice log 06 Komince rev Filosofie stylu Filozofie společnosti Sun Mrketing vychází ze síly Slunce,

Více

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády

Vidění o Judovi a Jeruzalémě, které viděl Izaiáš, syn Amosův, za vlády iziáš Pozůsttek se nvrátí Vidění o Judovi Jeruzlémě, které viděl Iziáš, syn Amosův, z vlády judských králů Uziáše, Jotm, Achze Ezechiáše. Jko Sodom Gomor 2 Slyšte, nebes, země, vyslechni, co prví Hospodin:

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec

ŠABAT. Anotace : významný židovský svátek. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec ŠABAT Anotace : významný židovský svátek Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola a školní jídelna Liberec 6.-9. ročník, 20.října 2012 Autorem materiálu a všech

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného?

Přečti si: 1. Samuelova 16,1-13. Kdybys měl/a vybrat krále, jaký typ člověka bys zvolil/a? Někoho vysokého, hezkého a silného? poznejbibli Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. Příběh Vyvolení krále Přečti si: 16,1-13 Klíčový verš: 16,7 Požádej někoho, aby Ti

Více

Roční cyklus A: Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze Svátek 1. ČTENÍ Gn 22, 9-18 Oběť našeho praotce Abraháma. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Abrahám a Izák

Více

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909

2.9.11 Logaritmus. Předpoklady: 2909 .9. Logritmus Předpokld: 909 Pedgogická poznámk: Následující příkld vždují tk jeden půl vučovcí hodin. V přípdě potřeb všk stčí dojít k příkldu 6 zbtek jen ukázt, což se dá z jednu hodinu stihnout (nedoporučuji).

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Deset bodů aneb postaru Desatero. Exodus (2. kniha Mojžíšova) 19. až 21. kapitola + Deuteronomium 5. kapitola

Deset bodů aneb postaru Desatero. Exodus (2. kniha Mojžíšova) 19. až 21. kapitola + Deuteronomium 5. kapitola GENERACE VÍRY Studijní setkání VI. / 28.3.2015 Deset bodů aneb postaru Desatero Přečti si, promysli a připrav si svůj díl: Exodus (2. kniha Mojžíšova) 19. až 21. kapitola + Deuteronomium 5. kapitola Studium

Více

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění

GRAFY SOUVĚTÍ. AUTOR Mgr. Jana Pikalová. OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí a jejich grafických znázornění GRAFY SOUVĚTÍ AUTOR Mgr. Jn Piklová OČEKÁVANÝ VÝSTUP procvičování souvětí jejich grfických znázornění FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU prcovní list pro žák POMŮCKY ppír kopírk OBSAH 1. Prcovní list s grfy

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu ZELENÁ DO BUDOUCNOSTI Operační program: OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva: 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Klíčová aktivita:

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH

2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH 2. STARÉ POVĚSTI ČESKÉ O KROKOVI A JEHO DCERÁCH Čti velmi pozorně text a odpovídej na otázky. Třicet let potom, co vojvoda Čech přivedl svůj lid do nové vlasti, když mu šlo na osmdesátý šestý rok, zemřel.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Datum: 12.4.2012 Třída: 4.

Datum: 12.4.2012 Třída: 4. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Andrea Mojžíšová Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAJSB.4.20 Vzdělávací

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku

David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku David a Goliáš práce s textem příběhu v hodině náboženství dětí mladšího školního věku Pomůcky: text příběhu, který dětem převyprávíme, příp. si jej společně přečteme Dohadování před soubojem Rozdělíme

Více

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a

(1) přičemž všechny veličiny uvažujeme absolutně. Její úpravou získáme vztah + =, (2) Přímé zvětšení Z je dáno vztahem Z = =, a a Úloh č. 3 Měření ohniskové vzdálenosti tenkých čoček 1) Pomůcky: optická lvice, předmět s průhledným milimetrovým měřítkem, milimetrové měřítko, stínítko, tenká spojk, tenká rozptylk, zdroj světl. ) Teorie:

Více

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507

{ } ( ) ( ) 2.5.8 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice. Předpoklady: 2301, 2508, 2507 58 Vzth mezi kořen koefiient kvdrtiké rovnie Předpokld:, 58, 57 Pedgogiká poznámk: Náplň zřejmě přeshuje možnost jedné vučoví hodin, příkld 8 9 zůstvjí n vičení neo polovinu hodin při píseme + + - zákldní

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ

ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE. Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ ÚPRAVA TEXTU PRO NESLYŠÍCÍ ČTENÁŘE Biblické příběhy WWW.TICHAKNIHOVNA.CZ Biblické příběhy Ivan Olbracht Úprava textu pro Neslyšící čtenáře Text upravila Pavla Gandurská www.tichaknihovna.cz PŘÍBĚH 1 O

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 9-10 LET ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) JK VYPLNIT TUTO ČÁST DOTZNÍKU Věk

Více

Koledové karaoke zpěvníček

Koledové karaoke zpěvníček Koledové karaoke zpěvníček 1. Narodil se Kristus Pán 2. Pásli ovce Valaši 3. Byla cesta ušlapaná 4. Slyšte, slyšte 5. Nesem vám noviny 6. Jak jsi krásné, neviňátko 7. Dej Bůh štěstí tomu domu 8. Zelená

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem.

Anotace: Nové učivo- řecké báje a pověsti Slouží k seznámení s nejznámějšími řeckými bájemi- práce s textem. Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Odysseovy cesty Třída: 6..A Vypracoval/a:

Více

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

smlouvu o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách

P2 Číselné soustavy, jejich převody a operace v čís. soustavách P Číselné soustvy, jejich převody operce v čís. soustvách. Zobrzení čísl v libovolné číselné soustvě Lidé využívjí ve svém životě pro zápis čísel desítkovou soustvu. V této soustvě máme pro zápis čísel

Více

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU

LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU LINEÁRNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE 2.ŘÁDU ZDENĚK ŠIBRAVA 1. Obecné řešení lin. dif. rovnice 2.řádu s konstntními koeficienty 1.1. Vrice konstnt. Příkld 1.1. Njděme obecné řešení diferenciální rovnice (1) y

Více

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod

SEMINÁŘ I Teorie absolutních a komparativních výhod PODKLDY K SEMINÁŘŮM ŘEŠENÉ PŘÍKLDY SEMINÁŘ I eorie bsolutních komprtivních výhod Zákldní principy teorie komprtivních výhod eorie komprtivních výhod ve své klsické podobě odvozuje motivci k obchodu z rozdílných

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši.

MODLITBA O SPÁSU. Ó, můj Pane, veď mne do tvého království a ochraňuj mne před temnotou, která by pohltila mou duši. 1. Z poselství Ježíše ze dne 16. listopadu 2010 v 09:55. MODLITBA O SPÁSU Všechny moje děti, i kdyby to bylo z lásky k jejich rodinám, musí procitnout vůči silám zla, chtějí-li se zachránit. Moje láska

Více

Nejkrásnější české pohádky

Nejkrásnější české pohádky Nejkrásnější české pohádky také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Vybrala a upravila Jana Eislerová Ilustrovala Edita Plicková Nejkrásnější české pohádky e-kniha Copyright Fragment, 2013

Více

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ

SPS SPRÁVA NEMOVITOSTÍ SMLOUVA O REZERVACI POZEMKU A SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O DÍLO Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Prh 2, PSČ 120 00, zpsná

Více

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část

Výchova k děkování ve všem. Oběť díků 3. část Výchova k děkování ve všem Oběť díků 3. část Podklady: Nedělní kázání: 21. 06. 2015 Použit: Český studijní překlad Bible (+ jiné překlady) Sloužil: Michal Beran Kde: Maranatha sbor Apoštolské církve v

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui

Stavební firma. Díky nám si postavíte svůj svět. 1.D Klára Koldovská Šárka Baronová Lucie Pancová My Anh Bui Stvební firm Díky nám si postvíte svůj svět. 1.D Klár Koldovská Šárk Bronová Lucie Pncová My Anh Bui Obsh 1) Úvod 2) Přesvědčení bnky 3) Obchodní jméno, chrkteristik zákzník, propgce 4) Seznm mjetku 5)

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Celý Egypt se v tomto zápase postavil na stranu faraónovu, celý Egypt proto byl postihován Božími soudy. I poslední rána, nejbolestnější ze všech,

Celý Egypt se v tomto zápase postavil na stranu faraónovu, celý Egypt proto byl postihován Božími soudy. I poslední rána, nejbolestnější ze všech, Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vztáhni nad egyptskou zemi ruku, aby přilétly na egyptskou zemi kobylky a sežraly všechny byliny země, všechno, co zůstalo po krupobití." Mojžíš tedy vztáhl nad egyptskou zemi

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada

Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada Test č.1 1. Napište slovo nadřazené těmto výrazům (1 bod) : háček, síť, vlasec, podběrák, návnada 2. Vyberte větu jednoduchou (1 bod): a) Víš, v kolik se máš vrátit? b) Máme doma králíka, myšky a chameleóna.

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli: se sídlem: Koterovská 633/29, 326 00 Plzeň, ustnovený prvomocným Usnesením č.j. KSPL 54 INS 378/2012-A-19 ze dne 29.3.2012, insolvenčním správcem dlužník:. prvomocným

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých!

Vzkříšení. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. 2. Ikona svátku. 3. Biblický příběh. Kristus vstal z mrtvých! Vzkříšení Téma Kristus vstal z mrtvých! Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh žen myronosic a prázdného hrobu. Vztáhnout tropar svátku vzkříšení k ikoně vzkříšení. Potřeby

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31.

Protokol generálního shromáždění resp. Rady bezpečnosti. Rezoluce 1325 (2000) odsouhlasena na 4213. zasedání Rady bezpečnosti 31. Spojené národy /RES/1325 (2000) Protokol generálního shromáždění resp. Rdy bezpečnosti. Rd bezpečnosti k distribuci: všeobecně 31.říjn 2000 Rezoluce 1325 (2000) odsouhlsen n 4213. zsedání Rdy bezpečnosti

Více

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce

Tvoje cesta k úspěchu. Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce Marketingový plán Tvoje cesta k úspěchu Raději budu vydělávat 1% díky práci 100 lidi, než 100% díky své vlastní práce 1) 3 způsoby jak vydělat z - Kupuješ pro sebe, používáš výrobky: Šetříš na marži -

Více

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa.

Seznámíte se s další aplikací určitého integrálu výpočtem obsahu pláště rotačního tělesa. .4. Obsh pláště otčního těles.4. Obsh pláště otčního těles Cíle Seznámíte se s dlší plikcí učitého integálu výpočtem obshu pláště otčního těles. Předpokládné znlosti Předpokládáme, že jste si postudovli

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020

Úvod do politiky soudržnosti EU pro období 2014-2020 Úvod do politiky EU pro období 2014-2020 Politik Červen 2014 Co je politik? Politik je hlvní investiční politik EU Cílí n všechny měst v Evropské unii. Jejím cílem je podpor vytváření prcovních míst, konkurenceschopnosti

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

TVARY PODSTATNÝCH JMEN

TVARY PODSTATNÝCH JMEN TVARY PODSTATNÝCH JMEN MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_12_08 Tématický celek: Gramatika,

Více

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

dodatek č. 1 ke smlouvě o složení finanční částky do advokátní úschovy Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Níže uvedeného dne, měsíce roku uzvřeli 1. Zdeněk Berntík, nr. 14.5.1954 Jrmil Berntíková, nr. 30.12.1956 ob bytem Stroveská 270/87, Ostrv-Proskovice ob jko Smluvní strn 1 2. Tělovýchovná jednot Petřvld

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno.

Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Ahoj, jmenuji se Draculaura. V téhle knížce si o mně přečteš úplně všechno. Draculaura Dcera Drákuly Beznadějná romantička VĚK 1599 let. Nemůžu se dočkat, až mi bude sladkých 1600. ZABIJÁCKÝ STYL Ráda

Více

Úvaha nad účelem požehnání (Požehnaná doba krále Šalomouna)

Úvaha nad účelem požehnání (Požehnaná doba krále Šalomouna) (Požehnaná doba krále Šalomouna) Jaroslav Černoch Původně 22. 1. 2011 ve Vyškově Tento text pochází z archívu kázání sboru Církve adventistů s.d. ve Vyškově. S obecnými poznámkami k zápisům kázání se můžete

Více

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976

ANTIFONY ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ K DOBĚ. které chybí v LH I z r. 1976 ANTIFONY K DOBĚ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ které chybí v LH I z r. 1976 *2 D O B A A D V E N TNÍ I A Ž D O 1 6. P R O S I N C E PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ Žaltář 1. týdne A. 1. Hlásejte všem lidem: Hle přijde Bůh,

Více

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích

TEST LOGIKY. Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích TEST LOGIKY Využitelný pro měření kompetence: řešení problémů, orientace v informacích Forma: papír - tužka Čas na administraci: max. 25 min. Časový limit: ano Vyhodnocení: ručně cca 10 minut jeden testovaný

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy.

Věz, ó člověče, že všechno, co existuje, má bytí jen kvůli Zákonu. Poznej Zákon a budeš svobodný, nikdy nespoután okovy tmy. S M A R A G D O V Á D E S K A X: Klíč Času Poslouchej, ó člověče. Vezmi si z mé moudrosti. Dozvěz se o hluboko ukrytých mystériích vesmíru. Dozvěď se o Myšlence, která rostla v hlubině, přinášejíc do vesmíru

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2

Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Můj podělaný svět 2 Kolektiv dětí z Dětského domova Vizovice Můj podělaný svět 2 Básně, fotografie, kresby dětí v básnické sbírce vznikly za podpory Nadace OKD. Děkujeme Vážený čtenáři, dostává se Ti do

Více

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 11-16 let

EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 11-16 let ZKOPÍRUJTE IDENTIFIKČNÍ ČÍSLO Z KONTKTNÍHO LISTU ČÍSLO ZEMĚ ČÍSLO STRTOVNÍH O BODU ČÍSLO DRESY JMÉNO TZTELE ČÍSLO DRES PSČ TELEFONNÍ ČÍSLO EU Děti Online II (31/03/2010) Věk 11-16 let JK VYPLNIT TUTO ČÁST

Více

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ)

ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) ESLC Testový program Pokyny pro studenty (CZ) Obsah 1 ÚVOD 3 2 VYPRACOVÁNÍ TESTŮ 3 2.1 Přihlášení 3 2.2 Zkouška zvuku pro Poslechový test 5 2.3 Vypracování testu 5 3 Informace k testovým úkolům 7 3.1 Poslechové

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více