Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Po smrti Hospodinova služebníka Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu"

Transkript

1 jozue Obszení země Buď silný sttečný Po smrti Hospodinov služebník Mojžíše promluvil Hospodin k Mojžíšovu pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: 2 Mojžíš, můj služebník, zemřel. Ty le teď vstň spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izrele. 3 Kždé místo, n něž stoupne vše noh, jsem vám dl, jk jsem slíbil Mojžíšovi. 4 Vše území bude sht od pouště ž k Libnonu od té veliké řeky, řeky Eufrt, podél celé země Chetitů ž ke Středozemnímu moři, kde zpdá slunce. 5 Po všechny dny tvého život před tebou nikdo neobstojí; jko jsem bývl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě smotného neopustím tě. 6 Buď silný sttečný, neboť ty dáš tomuto lidu z dědictví zem, o níž jsem příshl jejich otcům, že jim ji dám. b 7 Jen buď silný velmi sttečný, bys pečlivě dodržovl celý Zákon, který ti přikázl můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj nprvo ni nlevo, bude se ti dřit, kmkoli půjdeš. 8 Knih tohoto Zákon ť se nevzdálí od tvých úst, le přemítej o něm dnem i nocí, bys pečlivě dodržovl vše, co je v něm psáno. Tehdy budeš mít n svých cestách úspěch tehdy se ti bude dřit. 9 Přikzuji ti: Buď silný sttečný, neboj se nestrchuj, neboť Hospodin, tvůj Bůh, je s tebou, kmkoli půjdeš. 10 Jozue tedy přikázl správcům lidu: 11 Projděte táborem přikžte lidu: Připrvte si jídlo n cestu, neboť po třech dnech zde překročíte Jordán, byste obsdili zem, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dává z dědictví. 12 Pokolení Rubenovu, Gádovu polovině Mnsesov kmene Jozue řekl: 13 Pmtujte n to, co vám přikázl Hospodinův služebník Mojžíš Hospodin, váš Bůh, vám dává odpočinek již zde věnuje vám tuto zem. 14 Vše ženy, vše děti i vše stád zůstnou v zemi, kterou vám Mojžíš dl v Zjordání. Vy muži le musíte jít v bojovém šiku jko udtní hrdinové před svými brtry pomáht jim, 15 dokud Hospodin nedá všim brtrům odpočinek tk jko vám dokud i oni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom se vrátíte n východní břeh Jordánu ujmete se své země, kterou vám dl Hospodinův služebník Mojžíš. c 16 N to Jozuovi odpověděli: Vše, cos nám přikázl, vykonáme, kmkoli nás pošleš, půjdeme. 17 Jko jsme poslouchli Mojžíše, budeme posloucht i tebe. Jen ť je Hospodin, tvůj Bůh, s tebou, jko bývl s Mojžíšem! 18 Kdokoli se vzbouří proti tvým rozkzům neposlechne tvá slov, ť mu přikážeš cokoli, zemře. Jen buď silný sttečný! Zvědové nevěstk Jozue, syn Nunův, pk ze Šitimu tjně vysll dv muže n výzvědy se 2 slovy: Jděte prohlédnout tu zem, zvláště Jericho. Šli tedy vstoupili do domu jedné nevěstky jménem Rchb, kde přespli. 3 Deut 11:24 b 6 Gen 12:7; 13:15; 15:18; 17:8; 26:3n; 28:13; 35:12; 48:4 c 15 Num 32:20 22

2 245 2 Králi Jerich se doneslo: Dnes večer sem přišli nějcí Izrelci, by proslídili zem. 3 Jerišský král proto vzkázl Rchb: Vydej ty muže, co k tobě přišli, ty, co vstoupili k tobě do domu! Přišli proslídit celou zem! 4 T žen le ob muže odvedl ukryl. Proto odpověděl: Ano, ti muži ke mně přišli, le nevím odkud. 5 Odešli, když se z soumrku měl zvírt brán. Km se vydli, nevím. Běžte rychle z nimi, ť je doženete! 6 (Rchb le špehy odvedl n střechu schovl je pod snopky lnu, které tm měl rozložené.) 7 Pronásledovtelé tedy vyrzili z nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jkmile opustili město, brán se ihned zvřel. 8 Zvědové ještě ni neulehli, když k nim n střechu vystoupil Rchb. 9 Vím, že Hospodin vám dl tuto zem, řekl jim. Vždyť jsme kvůli vám strchy bez sebe! Všichni obyvtelé země se před vámi třesou! 10 Slyšeli jsme, jk Hospodin před vámi vysušil vody Rudého moře, když jste vycházeli z Egypt, i co jste provedli oběm emorejským králům v Zjordání, Sichonovi Ogovi, které jste vyhldili jko proklté. 11 Jk jsme to uslyšeli, vyrzilo nám to dech všichni jsme před vámi ztrtili odvhu. Hospodin, váš Bůh, je přece Bohem nhoře n nebi i dole n zemi! 12 Proto mi, prosím vás, příshejte při Hospodinu, že z milosrdenství, které jsem vám prokázl, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, 13 že necháte nživu mého otce mtku, mé brtry sestry i všechny, kdo k nim ptří. Zchrňte nás před smrtí! 14 Položíme z vás život! odpověděli jí ti muži. Nesmíte le nši úmluvu vyzrdit. Až nám Hospodin dá tuto zem, zchováme se k tobě milosrdně věrně. 15 Spustil je tedy oknem po provze; její dům byl totiž v hrdební zdi, tkže bydlel n hrdbách. 16 Běžte do hor, řekl jim, ť vás pronásledovtelé nenjdou. Skrývejte se tm tři dny, dokud se nevrátí, pk se vrťte svou cestou. 17 Muži jí řekli: Budeme zproštěni příshy, kterou jsi nás zvázl, 18 jestliže po nšem vstupu do země neuvážeš tuto šňůru z krmínových provázků do okn, kterým jsi nás spustil, neshromáždíš k sobě domů svého otce, mtku, sourozence celou rodinu svého otce. 19 Kdyby někdo vyšel ze dveří tvého domu, jeho krev pdne n jeho hlvu, my budeme bez viny. Kdyby se le někdo dotkl kohokoli u tebe dom, jeho krev pdne n nši hlvu. 20 Kdybys le nši úmluvu vyzrdil, budeme tvé příshy zproštěni. 21 Ať se stne, jk jste řekli, odpověděl jim. Potom se s nimi rozloučil když odešli, uvázl do okn krmínovou šňůru. 22 Zvědové vyrzili, když přišli do hor, zůstli tm tři dny, dokud se jejich pronásledovtelé nevrátili. Hledli je totiž po všech cestách, le nenšli. 23 Ob muži se pk vydli zpět. Sestoupili z hor, přebrodili se, když přišli k Jozuovi, synu Nunovu, vyprávěli mu všechno, co se jim přihodilo. 24 Oprvdu! Hospodin dl celou tu zem do nšich rukou, řekli Jozuovi. Všichni její obyvtelé se už před námi třesou! Přes Jordán Jozue čsně ráno se všemi syny Izrele vytáhl ze Šitimu. Došli ž k Jordánu, než jej překročili, přenocovli tm. 2 Ke konci těch tří dnů prošli 3 Jozue 3

3 Jozue táborem správcové 3 přikázli lidu: Jkmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodin, všeho Boh, levitské kněze, jk ji nesou, opustíte svá míst půjdete z ní. 4 Mezi vámi ní le zůstne odstup si dvou tisíc loket nesmíte se k ní přiblížit! Půjdete z ní, byste poznli cestu, kterou máte jít, neboť tou cestou jste nikdy předtím nešli. 5 Jozue lidu řekl: Posvěťte se, neboť zítr mezi vámi Hospodin učiní podivuhodné věci. 6 Potom řekl kněžím: Vezměte Truhlu smlouvy jděte před lidem. Vzli tedy Truhlu smlouvy šli před lidem. 7 Hospodin tehdy řekl Jozuovi: Dnešního dne ti zčnu v očích celého Izrele dodávt n vážnosti, by věděli, že jko jsem bývl s Mojžíšem, budu i s tebou. 8 A ty přikážeš kněžím nesoucím Truhlu smlouvy: Až dojdete ke krji jordánských vod, zstvte se v Jordánu. 9 Jozue tedy řekl synům Izrele: Pojďte sem slyšte slov Hospodin, všeho Boh. 10 Pk pokrčovl: Podle toho poznáte, že je mezi vámi živý Bůh: dozjist před vámi vyžene Knnejce, Chetejce, Hivejce, Perizejce, Girgšejce, Emorejce Jebusejce. 11 Hle, Truhl smlouvy Pán vší země přechází Jordán před vámi. 12 Proto si z izrelských kmenů vyberte dvnáct mužů, z kždého kmene po jednom. 13 Jkmile kněží nesoucí Truhlu Hospodin, Pán vší země, stnou nohm ve vodách Jordánu, tehdy se jordánské vody rozdělí, tkže se vod přitékjící shor nhromdí n jednom místě. 14 Když pk lid vytáhl ze svých stnů, by přešel Jordán, kněží nesli před lidem Truhlu smlouvy. 15 Jkmile nosiči Truhly došli k Jordánu kněží nesoucí Truhlu se nohm dotkli okrje vody (Jordán se pokždé během sklizně všude vylévá z břehů), 16 vtom se vody přitékjící shor zstvily. Nhromdily se velmi dleko odtud, u měst Adm ležícího u Cretánu, ztímco vody odtékjící směrem k Arvskému (neboli Mrtvému) b moři se dočist vytrtily. Tk přešel lid přímo proti Jerichu. 17 Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy smlouvy stáli nepohnutě n suché zemi uprostřed Jordánu, ztímco celý Izrel přecházel po suchu, dokud celý národ nepřešel Jordánem. Dvnáct kmenů Když pk celý národ překročil Jordán, Hospodin promluvil k Jozuovi: 4 2 Vyberte si z lidu dvnáct mužů, po jednom z kždého kmene, 3 přikžte jim: Odtud, zprostřed Jordánu, kde stály nepohnutě nohy kněží, vyneste dvnáct kmenů, vezměte je s sebou složte je v táboře, kde se dnes v noci uložíte. 4 Jozue tedy povoll dvnáct mužů, které ustnovil ze synů Izrele, po jednom z kždého kmene, 5 řekl jim: Jděte doprostřed Jordánu před Truhlu Hospodin, všeho Boh. Kždý si zvedne n rmeno jeden kámen, podle počtu izrelských kmenů, 6 by se pro vás stly znmením. Až se vás v budoucnu děti zeptjí: Proč tu máte ty kmeny? 7 povíte jim: Protože se vody Jordánu rozdělily před Truhlou Hospodinovy smlouvy. Když přecházel Jordán, vody se rozdělily. Proto budou tyto kmeny synům Izrele připomínkou ž n věky. 8 Synové Izrele tedy udělli, co jim Jozue přikázl. Vynesli zprostřed Jordánu dvnáct kmenů podle počtu izrelských kmenů, jk Jozuovi uložil 4 si 900 m b 16 dosl. Solnému (tk i dále)

4 247 Hospodin, přenesli je s sebou do tábor, kde je složili. 9 Dlších dvnáct kmenů postvil Jozue uprostřed Jordánu tm, kde stály nohy kněží nesoucích Truhlu smlouvy. Jsou tm ž dodnes. 10 Kněží nesoucí Truhlu tehdy stáli uprostřed Jordánu, než byly splněny všechny příkzy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jk to Jozuovi přikázl Mojžíš. Lid spěšně přešel řeku, 11 poté, co přešel všechen lid, přešl před jejich zrky tké Hospodinov truhl s kněžími. 12 V čele synů Izrele přešli v bojovém šiku synové Rubenovi, synové Gádovi polovin kmene Mnsesov, jk jim přikázl Mojžíš. 13 N čtyřicet tisíc vyzbrojených bojovníků přešlo před Hospodinem n jerišské pláně, by svedli boj. 14 Toho dne Hospodin v očích celého Izrele dodl Jozuovi n vážnosti, tkže ho měli v úctě, jko měli v úctě Mojžíše po celý jeho život. 15 Hospodin řekl Jozuovi: 16 Přikž kněžím nesoucím Truhlu svědectví, ť vystoupí z Jordánu. 17 Jozue tedy kněžím přikázl: Vystupte z Jordánu. 18 A jkmile kněží nesoucí Truhlu smlouvy Hospodinovy vystoupili zprostřed Jordánu stnuli nohm n souši, vrátily se vody Jordánu n místo vylévly se z břehů jko předtím. 19 Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce utábořil se v Gilglu u východního okrje Jerich. 20 Oněch dvnáct kmenů, které vzli z Jordánu, vztyčil Jozue v Gilglu 21 řekl synům Izrele: Až se vše děti v budoucnu zeptjí svých otců: Proč jsou tu ty kmeny? 22 poučíte je: Izrel tu přešel Jordán po suchu. 23 Hospodin, váš Bůh, před vámi vysušil tyto jordánské vody, dokud jste nepřešli, tk jko to Hospodin, váš Bůh, provedl s Rudým mořem, které před námi vysušil, dokud jsme nepřešli. 24 To by všechny národy země poznly, že ruk Hospodinov je mocná; to byste ctili Hospodin, všeho Boh, po všechny dny. 5 Jozue 5 Když potom všichni emorejští králové n zápdním břehu Jordánu všichni knnejští králové u Středozemního moře uslyšeli, že Hospodin před syny Izrele vysušil vody Jordánu, dokud nepřešli, vyrzilo jim to dech úplně před syny Izrele ztrtili odvhu. Hospodinovo vojsko 2 V té době řekl Hospodin Jozuovi: Vyrob si kmenné nože znovu obřež syny Izrele. b 3 Jozue si tedy vyrobil kmenné nože obřezl syny Izrele u Gibet-rlot, totiž Phorku předkožek. 4 Důvod, proč je Jozue obřezl, je tento: Všechen lid mužského pohlví, který vyšel z Egypt, všichni ti bojovníci, po vyjití z Egypt pomřeli cestou n poušti. 5 Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, le z lidu nrozeného po vyjití z Egypt cestou n poušti neobřezli nikoho. 6 Synové Izrele chodili po poušti čtyřicet let, dokud celý ten národ bojovníků vyšlých z Egypt do posledního nevymřel, protože neposlouchli Hospodin. Hospodin jim odpřisáhl, že jim nedá sptřit tu zem, o níž Hospodin příshl jejich otcům, že nám ji dá, totiž zem oplývjící mlékem medem. c 7 Místo nich postvil jejich syny. Ty Jozue obřezl, poněvdž byli neobřezní cestou je totiž nikdo neobřezávl. 8 Když pk byli všichni v celém národě obřezáni, zůstli n místě v táboře, dokud se nezotvili. 12 Num 32:20 22; Jozue 1:14 b 2 Gen 17:10 14; Exod 12:48 c 6 Num 14:21 23, 29 35

5 Jozue Hospodin tehdy Jozuovi řekl: Dnešního dne jsem z vás odvlil egyptskou pohnu. A tk se to místo ž dodnes jmenuje Gilgl, Odvlení. 10 Synové Izrele tedy tábořili v Gilglu nvečer čtrnáctého dne onoho měsíce slvili n jerišských pláních Hod beránk. 11 Druhého dne jedli nekvšené chleby téhož dne i pržené zrní z úrody té země. 12 Toho dne, kdy jedli z úrody země, tké ustl mn. Synové Izrele již pk žádnou mnu neměli, le toho roku zčli jíst ze sklizně knánské země. 13 Jednou, když byl Jozue poblíž Jerich, pozvedl oči hle kdosi před ním stojí s vytseným mečem v ruce! Jozue šel k němu oslovil ho: Ptříš k nám, nebo k nšim nepřátelům? 14 Nikoli, odpověděl on. Já jsem vůdce Hospodinov vojsk. Teď jsem tu. Jozue pdl tváří k zemi poklonil se. Jké příkzy má můj pán pro svého služebník? zeptl se. 15 Vůdce Hospodinov vojsk n to Jozuovi řekl: Zuj si obuv z nohou, neboť místo, n němž stojíš, je svté. A Jozue to uděll. Jericho Jericho bylo kvůli synům Izrele úplně uzvřeno. Nikdo nevycházel 6 ni nevcházel. 2 Hospodin le Jozuovi řekl: Pohleď, dl jsem ti do rukou Jericho, jeho krále i udtné hrdiny. 3 Vy bojovníci to město všichni obklíčíte jednou denně město obejdete dokol. To budeš dělt po šest dní. 4 Sedm kněží ť před Truhlou nese sedm trub z berních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát kněží ť troubí n trouby. 5 Jkmile dlouze ztroubí n berní roh, jkmile uslyšíte troubení, pk ť všechen lid vyrzí mohutný pokřik. Městská hrdb se zhroutí lid vnikne do měst, kždý tm, kde bude. 6 Jozue, syn Nunův, tedy zvoll kněze řekl jim: Vezměte Truhlu smlouvy sedm kněží ť před Hospodinovou truhlou nosí sedm trub z berních rohů. 7 Lidu pk řekl: Jděte obcházejte město. Ozbrojenci ť jdou před Hospodinovou truhlou. 8 Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z berních rohů vykročilo, zčlo troubit n trouby Truhl Hospodinovy smlouvy se vydl z nimi. 9 Před kněžími troubícími n trouby kráčeli ozbrojenci, ztímco zdní voj kráčel z Truhlou z zvuku trub. 10 Jozue lidu přikázl: Nebudete křičet, nevydáte ni hlásku, nevypustíte z úst ni slovo ž do dne, kdy vám řeknu: Křičte! Tehdy budete křičet. 11 Nto nechl Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokol. Pk odešli do tábor tm přenocovli. 12 Jozue pk vstl čsně ráno kněží vynesli Hospodinovu truhlu. 13 Sedm kněží neslo před Hospodinovou truhlou sedm trub z berních rohů z pochodu troubilo n trouby. Před nimi kráčeli ozbrojenci, kdežto zdní voj kráčel z Hospodinovou truhlou z zvuku trub. 14 I druhého dne obešli město jednou kolem dokol, nčež se vrátili do tábor. Tk to dělli šest dní. 15 Sedmého dne ráno vstli už z svítání stejným způsobem obešli město, le sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. 16 Když obcházeli posedmé kněží ztroubili n trouby, Jozue řekl lidu: Křičte! Hospodin vám dl to město! 17 Ať to město propdne Hospodinu i se vším, 15 srov. Exod 3:5

6 249 co je v něm! Pouze nevěstk Rchb zůstne nživu s ní i všichni v jejím domě, protože ukryl posly, které jsme vyslli. 18 Jenom se vyvrujte toho, co propdlo kltbě, byste jí nepropdli i vy. Kdybyste si vzli něco z toho, co propdlo kltbě, přivolli byste n izrelský tábor stejnou kltbu přivedli jej do neštěstí. 19 Všechno stříbro, zlto i bronzové železné předměty budou zsvěceny Hospodinu. Přejdou do Hospodinov pokldu. 20 Zzněly trouby lid zčl křičet. Jkmile lid uslyšel troubení vyrzili mohutný pokřik, hrdby se zhroutily lid vnikl do měst, kždý tm, kde byl. Tk město dobyli. 21 Vše, co bylo ve městě, pk vyhldili jko proklté: muže i ženy, mldé i stré, skot, ovce i osly. 22 Těm dvěm mužům, kteří byli v zemi n výzvědách, le Jozue řekl: Jděte do domu té nevěstky vyveďte ji odtud i se všemi, kdo k ní ptří, jk jste jí odpřisáhli. 23 A tk ti mldí vyzvědči šli vyvedli Rchb, jejího otce i mtku, její sourozence i všechny, kdo k ní ptřili; vyvedli celé její příbuzenstvo poskytli jim útočiště z izrelským táborem. 24 To město pk vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro, zlto bronzové i železné předměty dli do pokldu Hospodinov domu. 25 Nevěstku Rchb s rodinou jejího otce se všemi, kdo k ní ptřili, le Jozue nechl nživu. Zůstl uprostřed Izrele dodnes, neboť ukryl posly, které Jozue vysll n výzvědy do Jerich. 26 Tehdy Jozue příshl: Zlořečený buď před Hospodinem, kdo povstne, by stvěl toto město Jericho! Z cenu svého prvorozeného je zloží, z svého nejmldšího tm bránu osdí. 27 Hospodin pk byl s Jozuem pověst o něm se šířil po celé zemi. Jozue 7 Achnův hřích Synové Izrele se le provinili porušením kltby. Achn, syn Krmiho, 7 syn Zimriho, syn Zerchov z pokolení Jud, vzl něco z věcí propdlých kltbě, Hospodin vzplnul proti synům Izrele hněvem. 2 Jozue totiž z Jerich vysll muže do míst zvného Aj (jež leží u Bet-venu východně od Bet-elu) řekl jim, ť jdou prozkoumt tu zem. Muži tedy šli prozkoumli Aj. 3 Když se vrátili k Jozuovi, řekli mu: Není potřeb, by se tm vyprvovl všechen lid. Stčí, když vytáhnou dv nebo tři tisíce mužů obyvtele Aj pobijí. Neztěžuj všechen lid, vždyť je jich tm málo. 4 A tk z lidu vytáhlo si tři tisíce mužů, le museli se před jskými dát n útěk. 5 Ajští muži z nich pobili si třicet šest; pronásledovli je od brány ž k lomům n stráni je pobíjeli. Lid tehdy ztrtil odvhu, rozplynul se jko vod. 6 Jozue roztrhl svůj plášť, pdl před Hospodinovou truhlou tváří n zem, zůstl tk ž do večer spolu se střešiny Izrele sypli si n hlvu prch. 7 Ach, Pne můj, Hospodine! řekl Jozue, Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydl do rukou Emorejců? Abys nás zhubil? Mohlo nám přece stčit, bychom se usdili z Jordánem! 8 Odpusť, Pne můj, le co mám říci, když se Izrel před svými nepřáteli dl n útěk! 9 Až to uslyší 1 podle LXX 1.Let 2:6 (MT: Zbdiho); též ve v. 17, 18

7 Jozue Knnejci všichni obyvtelé této země, obklíčí nás vyhldí nše jméno ze země! Co pro své veliké jméno uděláš pk? 10 Vstň! odpověděl Hospodin Jozuovi. Proč tu ležíš n tváři? 11 Izrel zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydl. Vzli něco z věcí, které propdly kltbě ukrdli to, ztjili uložili mezi své věci! 12 Proto synové Izrele nemohou obstát před svými nepřáteli obrcí se před nimi n útěk, protože té kltbě propdli smi. Nebudu už s vámi, pokud to proklté neodstrníte ze svého středu! 13 Vstň, posvěť lid řekni jim: Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto prví Hospodin, Bůh Izrele: Proklté je ve tvém středu, Izreli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklté neodstrníte ze svého středu. 14 Proto budete ráno přistupovt po kmenech. Ten kmen, který Hospodin zdrží, bude přistupovt po rodech. Rod, který Hospodin zdrží, bude přistupovt po jednotlivých rodinách. Rodin, kterou Hospodin zdrží, bude přistupovt po mužích. 15 Kdo bude zdržen s věcmi propdlými kltbě, bude upálen se vším, co k němu ptří, neboť porušil Hospodinovu smlouvu spáchl v Izreli hnebnost. 16 Čsně ráno pk Jozue nechl Izrel předstupovt po kmenech. Los oznčil kmen Jud. 17 Nechl tedy předstupovt judské rody oznčen byl rod Zerchův. Když nechl předstupovt Zerchův rod po rodinách, byl oznčen Zimri. 18 Nechl tedy přistupovt jeho rodinu po mužích oznčen byl Achn, syn Krmiho, syn Zimriho, syn Zerchov z pokolení Jud. 19 Synu můj, řekl Jozue Achnovi, vzdej slávu Hospodinu, Bohu Izrele, vyznej před ním prvdu. Pověz mi, co jsi provedl; netj to přede mnou. 20 Je to prvd. Zhřešil jsem proti Hospodinu, Bohu Izrele, odpověděl mu Achn. Provedl jsem toto: 21 Mezi kořistí jsem uviděl jeden krásný bbylonský b plášť, dvě stě šekelů stříbr c jednu zltou cihlu o váze pdesát šekelů. d Ztoužil jsem po tom vzl jsem si to. Tmhle to je, schovné v zemi uvnitř mého stnu; stříbro je pod tím. 22 Jozue vysll posly, ti se rozeběhli ke stnu hle bylo to ukryto u něj ve stnu stříbro pod tím. 23 Vzli to tedy ze stnu, přinesli k Jozuovi všem synům Izrele vysypli vše před Hospodinem. 24 Jozue s celým Izrelem pk vzl Achn, syn Zerchov, i to stříbro, plášť zltou cihlu tké jeho syny dcery i jeho skot, osly, ovce kozy i jeho stn všechno, co k němu ptřilo, odnesli to všechno do rokle Achor. 25 Tm Jozue zvoll: Proč jsi nás přivedl do neštěstí? Hospodin dnes přivede do neštěstí tebe! A celý Izrel ho tm ukmenovl. Spálili je zházeli kmením. 26 Nvršili nd ním velikou hromdu kmení, která je tm ž dodnes. Tehdy se Hospodin odvrátil od svého plnoucího hněvu, to místo se proto ž dodnes jmenuje Emek-chor, Rokle neštěstí. Dobytí Aje Poté Hospodin řekl Jozuovi: Neboj se nestrchuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid vytáhni proti Aji. Pohleď, dl jsem ti do rukou 8 jského krále jeho lid i s jejich městem územím. 2 S Ajem i s jeho králem nložíš stejně, jko jsi nložil s Jerichem s jeho králem. Ukořistěné zboží 17 podle Syr (MT: mužích) b 21 hebr. šineárský (viz Gen 10:10) c 21 si 2,3 kg d 21 si 580 g

8 251 Jozue 8 dobytek si le můžete necht pro sebe. Vzdu z městem si proti němu nchystej zálohu. 3 Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystl vytáhnout proti Aji. Vybrl třicet tisíc udtných bojovníků vyprvil je v noci 4 s rozkzem: Dávejte pozor! Budete vzdu z městem číht v záloze. Nebuďte od měst moc dleko. Všichni buďte připrveni. 5 Já všechen lid, který bude se mnou, se ztím přiblížíme k městu. Vytáhnou proti nám jko prve my se dáme n útěk. 6 Vydjí se z námi, tk je odlákáme od měst. Řeknou si totiž: Utíkjí před námi jko prve. Budeme tedy před nimi utíkt 7 vy ztím vyrzíte ze zálohy, obsdíte město Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. 8 Až se měst zmocníte, zpálíte ho; zchováte se podle Hospodinov slov. Držte se mých příkzů. 9 Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy zujli místo mezi Bet-elem Ajem, n zápd od Aje. Té noci Jozue zůstl uprostřed lidu. 10 Brzy ráno Jozue sebrl lid spolu se střešiny Izrele se vydl v jeho čele proti Aji. 11 Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tm dorzili, zmířili přímo před město utábořili se n sever od Aje. Mezi nimi Ajem byl rokle. 12 Jozue vzl si pět tisíc mužů umístil je jko zálohu mezi Bet-elem Ajem, n zápd od měst. 13 Hlvní voj lidu tedy stál severně od měst, zdní voj pk zápdně od měst. Té noci Jozue sestoupil do údolí. 14 Jkmile to sptřil jský král, on i všechen lid, obyvtelé toho měst, vyrzili brzy ráno n stnoviště před plání Arv, k bitvě proti Izreli. Král ovšem nevěděl, že n něj z městem číhá záloh. 15 Jozue s celým Izrelem předstírli porážku utíkli směrem k poušti. 16 Všechen lid ve městě byl zburcován, by je pronásledovli. Hnli se z Jozuem, tk se nechli odlákt od měst. 17 V Aji Bet-elu nezůstl nikdo, kdo by nevyrzil z Izrelem. Nechli město otevřené pronásledovli Izrel. 18 Tehdy Hospodin řekl Jozuovi: Npřáhni švli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou. Jozue tedy npřáhl švli ve své ruce proti Aji. 19 Jkmile ji npřáhl, ti, kdo číhli v záloze, rychle vstli vyrzili ze svého míst. Vnikli do měst, dobyli je rychle je zpálili. 20 Ajští muži se ohlédli hle z měst stoupl k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ni tm, ni tm, protože lid prchjící k poušti se obrátil proti pronásledovtelům. 21 Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloh dobyl město že z měst stoupá dým, otočili se nzpět udeřili n jské muže. 22 (Ti se totiž z měst vydli z nimi, tkže je Izrel měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strny, ž nezůstl, kdo by přežil ni kdo by unikl. 23 Jen jského krále zjli živého přivlekli ho k Jozuovi. 24 Když byl Izrel hotov s pobíjením všech obyvtel Aje venku n poušti, km je pronásledovli, dokud všichni do posledního nepdli ostřím meče, vrátil se celý Izrel do Aje tké tm je pobili ostřím meče. 25 Všech pdlých toho dne bylo dvnáct tisíc mužů i žen všichni obyvtelé Aje. 26 Jozue totiž nespustil ruku s npřženou švlí, dokud nebyli všichni obyvtelé Aje vyhlzeni jko prokltí. 27 Izrel si pro sebe nechl jen ukořistěný dobytek zboží z onoho měst, jk Hospodin určil Jozuovi. 28 Tk Jozue vypálil Aj ntrvlo jej obrátil v pustou hromdu sutin ž dodnes. 29 Ajského krále pk nechl ž do večer viset n kůlu. Když slunce zpdlo, Jozue dl jeho tělo sejmout z kůlu pohodili je u vchodu do

9 Jozue městské brány. Nvršili nd ním velikou hromdu kmení, která je tm ž dodnes. Ebl Gerizim 30 Jozue pk vystvěl Hospodinu, Bohu Izrele, oltář n hoře Ebl, 31 jk synům Izrele přikázl Hospodinův služebník Mojžíš. Jk je psáno v knize Mojžíšov zákon: Oltář z netknutých kmenů, neoprcovných železem. N něm pk přinesli záplné oběti Hospodinu obětovli pokojné oběti. 32 Jozue tm npsl n kmeny opis Mojžíšov zákon; zpsl jej v přítomnosti synů Izrele. 33 Celý Izrel se svými střešiny, správci soudci stál po obou strnách Truhly před levitskými kněžími, kteří nosí Truhlu Hospodinovy smlouvy. Stáli tm spolu cizinci i domácí, polovin proti hoře Gerizim polovin proti hoře Ebl, jk kdysi přikázl Hospodinův služebník Mojžíš, že se má žehnt lidu Izrele. b 34 Jozue pk předčítl všechn slov Zákon, požehnání i zlořečení, přesně jk je to psáno v knize Zákon. 35 Ze všeho, co Mojžíš přikázl, Jozue nevynechl ni slovo. Předčítl je celému shromáždění Izrele včetně žen dětí i včetně cizinců pobývjících mezi nimi. Gibeonský podvod Když se to doslechli všichni králové n zápdním břehu Jordánu, n 9 horách, v podhůří po celém pobřeží Středozemního moře před Libnonem král chetejský, emorejský, knnejský, perizejský, hivejský jebusejský 2 sešli se, by společně bojovli proti Jozuovi Izreli. 3 Tké obyvtelé Gibeonu se doslechli, jk Jozue nložil s Jerichem s Ajem. 4 Vymysleli proto lest: Vyprvili se n cestu jko poselstvo; n osly si nložili stré pytle opotřebovné, potrhné, zápltovné měchy n víno, 5 n nohy si vzli ošlpnou, posprvovnou obuv n sebe chtrné šty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, ž se drolil. 6 Když přišli k Jozuovi do gilglského tábor, řekli jemu izrelským mužům: Přicházíme z dleké země; uzvřete s námi smlouvu. 7 Izrelští muži le těm Hivejcům odpověděli: A co když bydlíte mezi námi? Jk bychom s vámi mohli uzvřít smlouvu? 8 Jsme tvoji služebníci, řekli n to Jozuovi. Ten se jich le ptl: Co jste zč? Odkud jste přišli? 9 Tvoji služebníci přišli z dleké, předleké země díky pověsti Hospodin, tvého Boh, tvrdili mu. Slyšeli jsme zprávu o něm i o všem, co uděll v Egyptě, 10 tké o všem, co uděll dvěm emorejským králům v Zjordání chešbonskému králi Sichonovi bášnskému králi Ogovi v Aštrotu. 11 Proto nám nši střešinové i všichni obyvtelé nší země řekli: Vezměte s sebou jídlo n cestu, jděte jim nproti řekněte jim: Jsme vši služebníci; uzvřete s námi smlouvu. 12 Tohle je náš chléb. Když jsme se z vámi chystli, blili jsme ho dom ještě teplý podívejte se: je vyschlý, ž se drolí. 13 Tyto měchy n víno byly nové, když jsme je plnili podívejte se: už poprskly. Toto jsou nše šty obuv: tou předlouhou cestou úplně zchátrly. 31 Deut 27:4 5 b 33 Deut 11:29; 27:11 13

10 253 Jozue Izrelští muži dli n jejich zásoby neptli se n Hospodinův výrok. 15 Jozue jim zručil pokoj uzvřel s nimi smlouvu, že je nechá nživu. Tké vůdcové obce jim to odpřisáhli. 16 Tři dny poté, co s nimi uzvřeli smlouvu, se le dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství že vlstně bydlí uprostřed nich! 17 Synové Izrele totiž postupovli dál třetího dne došli k jejich městům. Byl to měst Gibeon, Kefir, Beerot Kirit-jerim. 18 Synové Izrele je ovšem nepobili, poněvdž jim vůdcové obce příshli při Hospodinu, Bohu Izrele. Celá obec le proti vůdcům reptl. 19 Všichni vůdcové jim proto vysvětlovli: My jsme jim příshli při Hospodinu, Bohu Izrele! Teď n ně přece nesmíme sáhnout. 20 Uděláme s nimi toto: Necháme je nživu, by n nás nedopdl Boží hněv, kdybychom porušili příshu, kterou jsme jim dli. 21 Vůdcové tehdy prohlásili: Ať zůstnou nživu, tk se z nich podle rozhodnutí vůdců stli dřevři nosiči vody pro celou obec. 22 Jozue si je potom zvoll řekl jim: Jk to, že jste nás podvedli?! Tvrdili jste: Žijeme od vás velmi dleko. A přitom bydlíte uprostřed nás! 23 Prokltci! Od teď už nikdy nepřestnete otročit: Budou z vás dřevři nosiči vody pro dům mého Boh. 24 N to Jozuovi odpověděli: Tvým služebníkům bylo spolehlivě oznámeno, co Hospodin, tvůj Bůh, přikázl svému služebníku Mojžíšovi. Prý vám dá celou tuto zem všechny obyvtele této země před vámi vyhubí. Hrozně jsme se před vámi báli o život, proto jsme to udělli. 25 Teď jsme ve tvých rukou. Udělej s námi, co povžuješ z dobré správné. 26 Jozue s nimi tedy nložil tkto: Vysvobodil je z rukou synů Izrele, by je nepobili, 27 téhož dne z nich uděll dřevře nosiče vody pro obec pro Hospodinův oltář n místě, které vyvolí. A tk je tomu ž dodnes. Slunce, zstv se! Potom se doslechl jeruzlémský král Adoni-cedek, že Jozue dobyl Aj 10 vyhldil je jko proklté že stejně, jk nložil s Jerichem jeho králem, nložil i s Ajem jeho králem že obyvtelé Gibeonu s Izrelem uzvřeli mír zůstávjí mezi nimi. 2 Tehdy dostli hrozný strch, protože Gibeon bylo veliké město, jko bývjí královská sídl, protože bylo větší než Aj všichni jeho obyvtelé byli udtní. 3 Jeruzlémský král Adoni-cedek proto posll vzkz hebronskému králi Hohmovi, k jrmutskému králi Piremovi, k lchišskému králi Jfiovi k eglonskému králi Debirovi: 4 Pojďte mi n pomoc udeřme n Gibeon, protože uzvřel mír s Jozuem se syny Izrele! 5 A tk se spojilo pět emorejských králů: král Jeruzlém, král Hebronu, král Jrmutu, král Lchiše král Eglonu. Ti vytáhli se všemi svými vojsky, oblehli Gibeon zútočili n něj. 6 Obyvtelé Gibeonu proto poslli vzkz Jozuovi do gilglského tábor: Neodpírej ochrnu svým služebníkům. Rychle k nám pospěš zchrň nás! Pomoz nám! Všichni emorejští králové z hor se spojili proti nám! 7 Nto Jozue vytáhl z Gilglu s ním všechen bojeschopný lid i všichni udtní hrdinové. 8 Hospodin Jozuovi řekl: Neboj se jich, neboť jsem ti je vydl do rukou. Nikdo z nich před tebou neobstojí. 9 Jozue táhl z Gilglu celou noc pk je náhle přepdl. 10 Hospodin je před Izrelem rozprášil způsobil jim u Gibeonu hroznou porážku. Izrel je

11 Jozue pronásledovl směrem k bet-choronskému svhu pobíjel je ž k Azece Mkedě. 11 Když pk před Izrelem prchli po bet-choronské stráni, Hospodin je ž do Azeky zsypávl z nebe kroupmi velkými jko kmeny. Tk jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izrele pobili mečem. 12 Tenkrát mluvil Jozue s Hospodinem. Toho dne, kdy Hospodin synům Izrele vydl Emorejce, Jozue před zrky Izrele řekl: Slunce, zstv se v Gibeonu! Ty, měsíci, v údolí Ajlonu! 13 Stnulo slunce, měsíc stál, než národ nepřátele potrestl. Právě tk se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zstvilo uprostřed nebe nespěchlo k zápdu skoro celý den. 14 Tkový den nenstl nikdy předtím ni potom, by Hospodin poslechl něčí hls. To proto, že Hospodin bojovl z Izrel. 15 Jozue se pk s celým Izrelem vrátil do gilglského tábor. Pět králů 16 Oněch pět králů le uteklo ukrylo se v jeskyni u Mkedy. 17 Když Jozue dostl zprávu, že těch pět králů nšli ukryté v jeskyni u Mkedy, 18 nřídil: Přivlte k ústí jeskyně velké blvny postvte tm stráže. 19 Vy osttní le nepřestávejte pronásledovt nepřátele. Vpdněte jim do zd nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydl do rukou! 20 Jozue synové Izrele pk tu velikou, drtivou porážku dovršili skoncovli s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst. 21 Všechen lid se pk v pořádku vrátil k Jozuovi do tábor v Mkedě. Nikdo se proti synům Izrele neodvážil ni ozvt. 22 Potom Jozue řekl: Odkryjte ústí jeskyně přiveďte z ní těch pět králů ke mně! 23 A tk k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále Jeruzlém, krále Hebronu, krále Jrmutu, krále Lchiše krále Eglonu. 24 Když ty krále přiváděli, Jozue svoll všechny izrelské muže. Velitele bojovníků, kteří šli s ním, tehdy vyzvl: Pojďte sem, položte si nohu n šíji těch králů! Přicházeli tedy stoupli jim n šíje. 25 Jozue jim řekl: Nebojte se nestrchujte, buďte silní stteční. Tkto Hospodin nloží se všemi nepřáteli, proti nimž budete bojovt. 26 Potom je Jozue dl pobít pověsit n pěti kůlech. N těch kůlech pk viseli ž do večer. 27 Když slunce zpdlo, Jozue přikázl, ť je sejmou z kůlů hodí je do jeskyně, kde se předtím skrývli. K ústí jeskyně pk nvršili veliké blvny, které tm jsou ž dodnes. Tžení n jih 28 Mkedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v ní vyhldil jko proklté. Nikoho nenechl nživu; s králem Mkedy nložil stejně, jko nložil s králem Jerich.

12 255 Jozue Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Mkedy k Libně zútočil n ni. 30 I Libnu jejího krále vydl Hospodin Izreli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živ ým, co bylo ve městě. Nikoho tm nenechl nživu; s jejím králem nložil stejně, jko nložil s králem Jerich. 31 Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Libny k Lchiši. Oblehl jej, zútočil n něj 32 Hospodin vydl Izreli do rukou i Lchiš. Dobyl jej druhého dne ostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jko to provedl v Libně. 33 N pomoc Lchiši tehdy přitáhl Horm, král Gezeru. Jozue ho le i s jeho lidem porzil; nikoho nenechl nživu. 34 Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Lchiše k Eglonu. Oblehli jej zútočili n něj. 35 Téhož dne jej dobyli vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne vyhldil jko proklté, stejně jko to provedl s Lchišem. 36 Potom Jozue s celým Izrelem táhl od Eglonu k Hebronu zútočili n něj. 37 Dobyli ho ostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechl nživu, stejně jko to provedl v Eglonu. Město i všechno živé v něm vyhldil jko proklté. 38 Potom se Jozue s celým Izrelem obrátil k Debiru zútočili n něj. 39 Dobyli ho i s jeho vesnicemi jeho krále zjli. Město vyhubili ostřím meče všechno živé v něm vyhldili jko proklté. Nikoho nenechl nživu. Jk nložil s Hebronem, tk nložil s Debirem jeho králem, stejně jko provedl s Libnou jejím králem. 40 Tk Jozue dobyl celou tu zem se všemi jejími králi: hory i Negev, podhůří i východní srázy. Nikoho nenechl nživu; vše, co dýchlo, vyhldil jko proklté, jk přikázl Hospodin, Bůh Izrele. 41 Jozue dobyl vše od Kádeš-brné ž po Gzu od celého krje Gošen ž po Gibeon. 42 Všech těchto králů i jejich území se Jozue zmocnil jedním rázem, protože Hospodin, Bůh Izrele, bojovl z Izrel. 43 Potom se Jozue s celým Izrelem vrátil do gilglského tábor. Tžení n sever Když se to doslechl chcorský král Jbín, obesll mdonského krále 11 Jobb krále šimronského, krále kšfského 2 dlší krále n severu v horách, v Arvě jižně od Glilejského jezer, b v podhůří v Náfot-doru n zápdě. 3 N východě i n zápdě byli Knnejci, v pohořích Emorejci, Chetejci, Perizejci Jebusejci pod Hermonem v krji Micp byli Hivejci. 4 Ti vytáhli se všemi svými vojsky lidí jko písku n mořském břehu nesmírné množství koní vozů. 5 Všichni ti králové se smluvili, přitáhli utábořili se společně u meromských vod, by vedli válku proti Izreli. 6 Hospodin le řekl Jozuovi: Neboj se jich. Způsobím, že zítr touto dobou budou všichni ležet před Izrelem mrtví. Jejich koně ochromíš jejich vozy spálíš. 7 Jozue všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde n ně zútočili. 8 Hospodin je vydl Izreli do rukou, tkže je pobíjeli pronásledovli ž k Velkému Sidonu, k Misrefot-mjim směrem n východ ž k údolí Micpe. Pobíjeli je, ž nikdo nepřežil. 9 Jozue s nimi nložil, jk mu řekl Hospodin: ochromil jim koně jejich vozy spálil. 10 V tu dobu se Jozue vrátil, dobyl Chcor jeho krále zbil mečem. (Chcor byl předtím hlvou všech těch království.) 11 Všechno živé v něm pobili 40 Deut 7:1 2; 20:16 17 b 2 dosl. jižně od Kineretu (tk i dále)

13 Jozue ostřím meče; vyhldili je jko proklté, tkže nezůstl ni živá duše. Chcor potom vypálil. 12 Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů pobil je ostřím meče. Vyhldil je jko proklté, jk přikázl Hospodinův služebník Mojžíš. 13 Z měst postvených n dřívějších sutinách le Izrel nevypálil žádné kromě Chcoru to město Jozue vypálil. 14 Synové Izrele si mezi sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi le pobili ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ni živou duši. 15 Jk přikázl Hospodin svému služebníku Mojžíšovi, tk přikázl Mojžíš Jozuovi Jozue tk učinil. Neopomněl jediné slovo ze všeho, co Hospodin přikázl Mojžíšovi. 16 Tk Jozue zbrl celou tu zem hory, celý Negev, celý krj Gošen, podhůří i pláň Arv izrelské hory i jejich podhůří, 17 vše od hory Chlk, jež se zvedá k Seíru, ž po Bl-gád v Libnonském údolí pod horou Hermon. Zjl všechny jejich krále nechl je pobít. 18 Se všemi těmito králi vedl Jozue dlouhý boj. 19 Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo měst, které by se syny Izrele uzvřelo mír. Vše získli bojem. 20 Sám Hospodin totiž ztvrdil jejich srdce, by válčili proti Izreli, by je vyhldil jko proklté bez milosti je vyhubil, jk Hospodin přikázl Mojžíšovi. 21 V té době Jozue n svém tžení vyhldil Ankovce z hor: z Hebronu, Debiru, Anbu i ze všech judských izrelských hor. Jozue je vyhldil jko proklté i s jejich městy. 22 V zemi synů Izrele nikdo z Ankovců nezůstl; přežili jen v Gze, v Gtu v Ašdodu. 23 Tk Jozue zbrl celou zem, přesně jk Hospodin řekl Mojžíšovi. Jozue ji potom dl Izreli z dědictví podle jejich kmenových podílů. Země tehdy odpočinul od válek. Poržení králové Toto jsou králové té země, které synové Izrele pobili jejichž zem 12 n východní strně Jordánu obsdili od potok Arnon ž k hoře Hermon i s celou východní částí pláně Arv: 2 Emorejský král Sichon se sídlem v Chešbonu. Ten ovládl území od Aroeru n břehu potok Arnon, totiž od středu toho potok přes polovinu Gileádu ž k potoku Jbok, tvořícímu hrnici Amonců; 3 dále pláň Arv ž k východnímu okrji Glilejského jezer tké ž k východnímu okrji Arvského (neboli Mrtvého) moře směrem k Bet-ješimotu n jih ž pod úbočí Pisgy. 4 Dále bášnský král Og b z přežívjících Refjců. Ten sídlil v Aštrotu v Edrei 5 ovládl horu Hermon, Slchu i celý Bášn ž po gešurské mchtské pomezí tké polovinu Gileádu hrničícího se Sichonem, králem Chešbonu. 6 Mojžíš, Hospodinův služebník, je pobil se syny Izrele Hospodinův služebník Mojžíš dl jejich zem do vlstnictví synům Rubenovým Gádovým polovině kmene Mnsesov. 7 A toto jsou králové té země, které pobil Jozue se syny Izrele n zápdním břehu Jordánu od Bl-gádu v Libnonském údolí ž k hoře Chlk, jež se zvedá k Seíru. Tuto zem dl Jozue izrelským kmenům do vlstnictví podle jejich podílů 8 v podhůří, n pláni Arv i n východních srázech, 12 Deut 7:1 2; 20:16 17 b 4 podle LXX (MT: hrnice bášnského krále Og)

14 257 v poušti i v Negevu v zemi Chetejců, Emorejců, Knnejců, Perizejců, Hivejců Jebusejců: 9 Král Jerich jeden, král Aje u Bet-elu jeden, 10 král Jeruzlém jeden, král Hebronu jeden, 11 král Jrmutu jeden, král Lchiše jeden, 12 král Eglonu jeden, král Gezeru jeden, 13 král Debiru jeden, král Gederu jeden, 14 král Chormy jeden, král Ardu jeden, 15 král Libny jeden, král Adulmu jeden, 16 král Mkedy jeden, král Bet-elu jeden, 17 král Tpuchu jeden, král Cheferu jeden, 18 král Afeku jeden, král Šáronu jeden, 19 král Mdonu jeden, král Chcoru jeden, 20 král Šimron-meronu jeden, král Achšfu jeden, 21 král Tnchu jeden, král Megid jeden, 22 král Kedeše jeden, král Joknemu u Krmelu jeden, 23 král Doru (z Náfot-doru) jeden, král Gojim v Glileji jeden, 24 král Tirsy jeden, celkem jedentřicet králů. Jozue 13 Dělení země Ještě zbývá mnoho země Jozue byl už střec pokročilého věku. Hospodin mu řekl: Jsi strý sešlý věkem, le ještě je velmi mnoho země, kterou zbývá obsdit Toto je zbývjící zem: Celé území Filištínů Gešurců 3 od řeky Šichor před Egyptem ž k severní hrnici u Ekronu (který se přičítá Knnejcům) pětice filištínských států: Gz, Ašdod, Aškelon, Gt Ekron. Dále území Avijců 4 n jihu. 23 podle LXX (MT: v Gilglu)

15 Jozue 13 Dále celé území Knnejců od sidonské Ary ž po Afek u emorejské hrnice. 5 Dále území Geblských celý Libnon n východ od Bl-gádu pod horou Hermon ž k Lebo-chmátu Všechny obyvtele hor, od Libnonu ž k Misrefot-mjim, všechny Sidonce já sám před syny Izrele vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izreli losem n dědičné podíly, jk jsem ti přikázl. 7 Proto teď rozděl tuto zemi jko dědictví devíti kmenům polovině kmene Mnsesov. Území n východě 8 Druhá polovin Mnsese synové Rubenovi Gádovi už své dědictví dostli, neboť jim je dl Mojžíš n východní strně Jordánu. Hospodinův služebník Mojžíš jim přidělil toto území: 9 Od Aroeru n břehu potok Arnon, včetně měst uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu ž k Dibonu. 10 Dále všechn měst emorejského krále Sichon, který vládl v Chešbonu, ž k hrnicím Amonců. 11 Dále Gileád, gešurské i mchtské pomezí, celou horu Hermon celý Bášn ž po Slchu, 12 totiž celé bášnské království Og, který ptřil k přeživším Refjcům vládl v Aštrotu v Edrei. Ty všechny Mojžíš porzil vyhnl. 13 Gešurské Mchtské le synové Izrele nevyhnli, tk Gešur Mcht žijí uprostřed Izrele ž dodnes. 14 Kmenu Levi všk Mojžíš jko jedinému žádné dědictví nepřidělil. Jejich dědictvím jsou ohnivé oběti Hospodinu, Bohu Izrele, jk jim pověděl. b Ruben 15 Toto dl Mojžíš pokolení Ruben pro jejich rody: 16 Území od Aroeru n břehu potok Arnon, včetně měst uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovin u Medeby, 17 Chešbon i všechn měst n náhorní rovině: Dibon, Bmot-bl, Bet-blmeon, 18 Jhc, Kedemot, Meft, 19 Kiritjim, Sibm, Ceret-šchr n kopci v údolí, 20 Bet-peor, úbočí Pisgy Bet-ješimot 21 všechn měst té náhorní roviny celé království emorejského krále Sichon, který vládl v Chešbonu. Mojžíš ho porzil stejně jko midiánské prince, Sichonovy vzly Eviho, Rekem, Cur, Chur Revu, kteří v té zemi bydlili. 22 Kromě těch, které pobili v boji, synové Izrele zbili mečem tké věštce Blám, syn Beorov. 23 Hrnici synů Rubenových tvořil břeh Jordánu. To je dědictví Rubenových synů pro jejich rody tto měst přilehlé osdy. 6 Num 26:56; 33:54 b 14 Num 18:20 21

16 259 Gád 24 Toto dl Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro jejich rody: Jozue Území Jezeru všechn gileádská měst, polovin země Amonců ž k Aroeru nproti Rbě, 26 dále od Chešbonu ž k Rmt-micpe Betonim od Mchnjim ž k pomezí Debiru; 27 v údolí pk Bet-rm, Bet-nimr, Sukot Cfon se zbytkem království chešbonského krále Sichon (východní břeh Jordánu ž k okrji Glilejského jezer). 28 To je dědictví Gádových synů pro jejich rody tto měst přilehlé osdy. Východní Mnses 29 Toto dl Mojžíš polovině Mnsesov kmene, totiž polovině Mnsesov pokolení pro jejich rody: 30 Území od Mchnjim přes celý Bášn, přes celé království bášnského krále Og: všech šedesát městeček, jež ptří k Chvot- -jir v Bášnu; 31 dále polovin Gileádu tké Aštrot Edrei, Ogov královská měst v Bášnu. To dostli synové Mchir, syn Mnsesov, pro polovinu Mchirových synů podle jejich rodů. 32 Toto jsou dědictví, která Mojžíš udělil n moábských pláních n východní strně Jordánu nproti Jerichu. 33 Kmenu Levi všk Mojžíš dědictví nedl. Jejich dědictvím je Hospodin, Bůh Izrele, jk jim pověděl. Území n zápdě A toto jsou dědictví, která synové Izrele získli v knánské zemi, 14 jk jim je přidělil kněz Elezr Jozue, syn Nunův, s náčelníky otcovských pokolení Izrele. 2 Devět půl pokolení získlo své dědictví losem, jk to Hospodin přikázl skrze Mojžíše, 3 kdežto dvě půl pokolení už dostl svá dědictví od Mojžíše v Zjordání. Levitům všk mezi nimi žádné dědictví nepřipdlo. 4 Ze synů Josefových vznikl dvě pokolení, Mnses Efrim. Levitům ovšem žádný podíl v zemi nepřipdl, pouze měst k bydlení přilehlé pstviny pro jejich dobytek stád. 5 Synové Izrele udělli, co Hospodin přikázl Mojžíšovi, rozdělili si zem. Kálebův podíl 6 Synové Judovi přišli v Gilglu z Jozuem Káleb, syn Kenizejce Jefun, k němu promluvil: Ty víš, co Hospodin v Kádeš-brné pověděl Božímu muži Mojžíšovi o mně o tobě. b 7 Bylo mi čtyřicet let, když mě Hospodinův služebník Mojžíš vysll z Kádeš-brné, bych prozkouml tuto zem. Přinesl jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí. 8 Mí brtři, kteří šli se mnou, připrvili všechen lid o odvhu, le já jsem se cele vydl Hospodinu, svému Bohu. 9 Onoho dne Mojžíš příshl: Země, kterou prošly tvé nohy, jistě připdne nvěky z dědictví tobě tvým synům, neboť ses cele vydl Hospodinu, mému Bohu. c 10 A hle, Hospodin mě uchovl nživu, jk slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od chvíle, kdy to Hospodin řekl Mojžíšovi, když Izrel putovl pouští. 33 viz v. 14 b 6 Num 14:29 30 c 9 Deut 1:36

17 Jozue A hle, dnes tu jsem je mi osmdesát pět let. 11 Dodnes jsem le silný jko tehdy, když mě vysll Mojžíš. Jkou sílu jsem měl tenkrát, tkovou mám i teď, k boji i k životu. 12 Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tm jsou Ankovci veliká opevněná měst. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jk Hospodin řekl. 13 Jozue tedy Kálebovi, synu Jefunovu, požehnl dl mu do dědictví Hebron. 14 Proto Hebron ž dodnes dědičně ptří Kálebovi, synu Kenizejce Jefun, neboť se cele vydl Hospodinu, Bohu Izrele. 15 (Hebron se dříve jmenovl Kirit-rb, tedy Město Arbovo, podle největšího z Ankovců.) Země tehdy odpočinul od válek. Jud Díl, který losem připdl Judovu pokolení pro jejich rody, doshovl 15 n jihu ž k edomské hrnici, ž k poušti Cin úplně n jihu: 2 Jejich jižní hrnice vede od zálivu n jižním konci Mrtvého moře, 3 vybíhá n jih k průsmyku Akrbim, pokrčuje k Cinu, stoupá jižně od Kádeš-brné, prochází Checronem, vystupuje k Adru, stáčí se ke Krce 4 pokrčuje k Acmoně. Dál pk hrnice vede Egyptským potokem, ž dosáhne ke Středozemnímu moři. To je jejich jižní hrnice. 5 Východní hrnici tvoří Mrtvé moře ž po ústí Jordánu. Severní hrnice zčíná od zálivu, kde se Jordán vlévá do Mrtvého moře, 6 odkud pk stoupá k Bet-chogle, prochází severně od Bet-rvy vystupuje ke kmeni Rubenov syn Bohn. 7 Hrnice pk stoupá z údolí Achor k Debiru dále n sever, kde se stáčí ke Gelilotu b nproti průsmyku Adumim n jižní strně údolí; dále hrnice pokrčuje podél vod En-šemeše, ž dosáhne k En-rogelu. 8 Potom se zvedá údolím Ben-hinom jižně od sklního hřebene Jebusejců (což je Jeruzlém) míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze zápdu nd údolím Hinom n severním konci údolí Refim. 9 Od vrcholu té hory vede hrnice k vodnímu prmeni Neftoch, míří k městům pohoří Efron dále k Ble (což je Kirit-jerim). 10 Hrnice se pk stáčí okolo Bly n zápd k hoře Seír, pokrčuje podél severního svhu hory Jerim (což je Keslon), dále klesá k Bet-šemeši prochází Timnou. 11 Potom hrnice míří k severnímu svhu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází horu Bl pokrčuje n Jbneel, než dosáhne k moři. 12 Zápdní hrnici tvoří Středozemní moře jeho pobřeží. To jsou hrnice okolo synů Judových podle jejich rodů. 13 Kálebovi, synu Jefunovu, dl Jozue podle Hospodinov příkzu podíl uprostřed synů Judových Kirit-rbu, což je Hebron. (Ten Arb byl otcem Ank.) 14 Káleb odsud vyhnl trojici Ankových synů: Šešje, Achimn Tlmje, potomky Ankovy, 15 táhl odtud dál proti obyvtelům Debiru (dříve nzývnému Kirit-sefer). 4 podle LXX (MT: vše) b 7 podle Syr (MT: ke Gilglu); srov. Jozue 18:17

18 Káleb tehdy řekl: Kdo udeří n Kirit-sefer dobude ho, tomu dám z ženu svou dceru Aksu. 17 Dobyl ho Otniel, syn Kálebov brtr Kenze, tk mu Káleb dl svou dceru Aksu z ženu. 18 Jednou z ním přišl nbádl ho, ť jejího otce žádá o pole. Když sesedl z osl, Káleb se jí zeptl: Co bys rád? 19 Dej mi, prosím, dárek, odpověděl. Vždyť jsi mi dl zem v negevské poušti. Kéž bys mi dl studánky s vodou. A tk jí dl studánky Horní i Dolní Gulot. 20 Toto je dědictví pokolení Jud pro jejich rody: Jozue V Negevu úplně n jihu dostlo pokolení Jud následující měst u edomské hrnice: Kbceel, Eder, Jgur, 22 Kin, Dimon, Add, 23 Kedeš, Chcor, Jitnn, 24 Zif, Telem, Belot, 25 Chcor-chdt, Keriot-checron (což je Chcor), 26 Amm, Šem, Mold, 27 Chcr-gd, Chešmon, Bet-pelet, 28 Chcr-šul, Beer-šeb, Bizioti, 29 Bl, Ijim, Ecem, 30 Eltold, Kesil, Chorm, 31 Ciklg, Mdmn, Snsn, 32 Levot, Šilchim, Ajin Rimon celkem dvcet devět měst s jejich osdmi. 33 V podhůří: Eštol, Core, Ašn, 34 Znoch, En-gnim, Tpuch, Enm, 35 Jrmut, Adulm, Socho, Azek, 36 Šrim, Aditim, Geder Gederotim celkem čtrnáct měst s osdmi. 37 Dále: Cenn, Chdš, Migdl-gád, 38 Dilhn, Micpe, Jokteel, 39 Lchiš, Bockt, Eglon, 40 Kbon, Lchms, Kitliš, 41 Gederot, Bet-dgon, Nm Mked celkem šestnáct měst s osdmi. 42 Dále: Libn, Eter, Ašn, 43 Jiftch, Ašn, Neciv, 44 Keil, Achzíb Mreš celkem devět měst s osdmi. 45 Dále Ekron, jeho vesnice osdy, 46 n zápd od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osdmi, 47 tké Ašdod s jeho vesnicemi osdmi Gz s jejími vesnicemi osdmi ž k Egyptskému potoku k pobřeží Středozemního moře. 48 N horách: Šmir, Jtir, Socho, 49 Dn, Kirit-sn (což je Debir), 50 Anv, Eštemo, Anim, 51 Gošen, Cholon Gilo celkem jedenáct měst s osdmi. 52 Dále: Arb, Dum, Ešen, 53 Jnim, Bet-tpuch, Afek, 54 Chumt, Kirit-rb (což je Hebron) Cior celkem devět měst s osdmi. 55 Dále: Mon, Krmel, Zif, Jut, 56 Jizreel, Jokdem, Znoch, 57 Kjin, Gibe Timn celkem deset měst s osdmi. 58 Dále: Chlchul, Bet-cur, Gedor, 59 Mrt, Bet-not Eltekon celkem šest měst s osdmi. 60 Dále: Kirit-bl (což je Kirit-jerim) Rb dvě měst s osdmi. 61 N poušti: Bet-rv, Midin, Sekk, 62 Nibšn, Ir-melch Engedi celkem šest měst s osdmi. 63 Synové Judovi le nedokázli vyhnt Jebusejce bydlící v Jeruzlémě. Proto Jebusejci zůstli v Jeruzlémě s Judovými syny ž dodnes.

19 Jozue 16 Efrim 16 Díl, který losem připdl synům Josefovým, se táhne od Jordánu nproti Jerichu východně od jerišských vod, stoupá pouští od Jerich vzhůru do hor k Bet-elu 2 od Bet-elu (což je Luz) pokrčuje k území Arkijců do Atrotu. 3 Pk sestupuje n zápd k území Jfletejců ž po oblst Dolního Bet-choronu dále ke Gezeru, ž dosáhne ke Středozemnímu moři. 4 Toto dědictví získli Josefovi synové Mnses Efrim A toto je území, které pro své rody získli synové Efrimovi: Hrnice jejich dědictví vede n východě od Atrot-dru ž k Hornímu Bet-choronu. 6 Potom hrnice vede k moři. Od Michmettu n severu se hrnice stáčí n východ u Tnt-šíl míjí ho východně od Jnochu. 7 Z Jnochem klesá k Atrotu Nrtu, dotýká se Jerich vybíhá k Jordánu. 8 Zápdně od Tpuchu vede hrnice potokem Kán, než dosáhne k moři. To je dědictví Efrimov pokolení pro je-jich rody. 9 Nvíc byl pro Efrimovy syny vyčleněn měst uprostřed dědictví synů Mnsesových; všechn t měst byl i s osdmi. 10 Nevyhnli le Knnejce bydlící v Gezeru. Proto Knnejci zůstli uprostřed Efrim ž dodnes vykonávjí nucené práce. Zápdní Mnses Toto je díl, který losem připdl pokolení Josefov prvorozeného, 17 Mnsese. (Gileád Bášn už připdly Mchirovi, Mnsesovu prvorozenému otci Gileád, protože to byl tkový bojovník.) 2 Dostlo se i n zbývjící Mnsesovy syny pro jejich rody, totiž pro pro syny Abiezerovy, Chelekovy, Asrielovy, Šechemovy, Cheferovy Šemidovy. To jsou osttní mužští potomci Mnsese, syn Josefov, podle svých rodů. 3 Celofchd, syn Chefer, syn Gileádov, syn Mchirov, syn Mnsesov, le neměl syny, jen smé dcery. Jmenovly se: Mchl, No, Chogl, Milk Tirs. 4 Ty předstoupily před kněze Elezr, před Jozuu, syn Nunov, před izrelské vůdce se slovy: Hospodin přikázl Mojžíšovi, že máme dostt dědictví mezi nšimi brtry. A tk jim Jozue dl dědictví mezi brtry jejich otce, jk přikázl Hospodin. b 5 Mnsesovi tedy připdlo deset přídělů (mimo gileádské bášnské země v Zjordání), 6 neboť Mnsesovy dcery obdržely dědictví mezi jeho syny. Země Gileád připdl zbývjícím Mnsesovým synům. 7 Mnsesov hrnice vede od Ašeru k Michmettu, který leží východně od Šechemu, pokrčuje n jih k obyvtelům En-tpuchu. 8 Země kolem Tpuchu ptří Mnsesovi, ztímco smotný Tpuch n Mnsesově hrnici ptří synům Efrimovým. 9 Hrnice potom sestupuje potokem Kán. Zde, mezi Mnsesovými městy jižně od potok, jsou měst ptřící Efrimovi. Mnsesov 2 podle LXX (MT: od Betelu vede k Luzu); srov. Jozue 18:13 b 4 Num 27:6 7

20 263 Jozue 18 hrnice vede po severní strně potok, ž dosáhne ke Středozemnímu moři. 10 Jižní strn ptří Efrimovi severní strn Mnsesovi, jehož hrnicí je moře. N severu hrnice doshuje ž k Ašerovi n východě k Ischrovi. 11 N Ischrově Ašerově území připdlo Mnsesovi toto: Bet- -šen Jiblem s jejich vesnicemi, obyvtelé Doru, En-doru Tnchu s jejich vesnicemi obyvtelé Megid s jeho vesnicemi. (Třetí ve výčtu je Náfot.) 12 Synové Mnsesovi se le těchto měst nedokázli zmocnit; Knnejci totiž byli rozhodnuti v té zemi zůstt. 13 Když synové Izrele později zesílili, podrobili Knnejce nuceným prcím, le úplně se jich nezbvili. Početný lid 14 Synové Josefovi řekli Jozuovi: Proč jsi nám dl z dědictví jen jeden los jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin ž doposud žehnl. 15 Když jste tk početný lid, řekl jim n to Jozue, jděte do lesů. Vykácejte si místo tm, v zemi Perizejců Refjců, když je vám tk těsno v Efrimských horách. 16 Hory nám nestčí, odpověděli Josefovi synové. A nvíc, všichni Knnejci z nížiny, jk z Bet-šenu okolí, tk z údolí Jizreel, mjí železné vozy! 17 Jozue n to Efrimovi Mnsesovi z Josefov domu řekl: Jste početný lid máte velkou sílu. Nezůstne vám jeden los. 18 Hory jsou vše. Že je tm les? Vykácíte ho, km ž shá, to bude vše. Ty Knnejce přece vyženete. Co n tom, že mjí železné vozy že jsou silní? Jk dlouho budete otálet Celá izrelská obec se shromáždil v Šílu, kde postvili Stn setkávání. Země už byl podmněn, 2 le zbývlo ještě sedm izrelských 18 kmenů, které se neujly svého dědictví. 3 Jozue proto synům Izrele řekl: Jk dlouho ještě budete otálet, než obsdíte zem, kterou vám dl Hospodin, Bůh všich otců? 4 Z kždého kmene si určete tři muže. Ty vyšlu, by prošli tu zem popsli ji podle svých dědictví. Až se potom ke mně vrátí, 5 rozdělí si ji n sedm podílů. Jud zůstne ve svých hrnicích n jihu dům Josefův zůstne ve svých hrnicích n severu. 6 Až těch sedm podílů země popíšete, přinesete popis sem ke mně já tu budu z vás losovt před Hospodinem, nším Bohem. 7 Levité totiž mezi vámi nemjí podíl, neboť jejich dědictvím je Hospodinovo kněžství. A Gád, Ruben polovin kmene Mnsesov už přijli dědictví n východě v Zjordání, kde jim je přidělil Hospodinův služebník Mojžíš. 8 Muži se tedy vyprvili n cestu, by popsli tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázl: Vzhůru, projděte zem, popište ji vrťte se ke mně. Zde v Šílu pk budu z vás losovt před Hospodinem. 9 Muži tedy vyrzili, prošli tu zem zpsli n svitek, jká měst připdjí n sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi do tábor v Šílu. 10 Jozue pk z ně v Šílu před Hospodinem losovl přidělil synům Izrele území podle jejich podílů. 11 tj. Náfot-dor; srov. Jozue 12:23

Jan Křtitel. 1. Izrael

Jan Křtitel. 1. Izrael Jan Křtitel 1. Izrael 2. Šema Izrael Lk 1, 5-8 Za dnů judského krále Heroda žil kněz, jménem Zachariáš, z oddílu Abiova; měl manželku z dcer Áronových a ta se jmenovala Alžběta. Oba byli spravedliví před

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Poznejbibli. samotného neopustím. Jozue se stává novým vůdcem. biblické příběhy pro děti

Poznejbibli. samotného neopustím. Jozue se stává novým vůdcem. biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1.Příběh Poznejbibli Jozue se stává novým vůdcem biblické příběhy pro děti Přečti si: Jozue 1,1-18 Mojžíš vedl boží lid, Izrael,

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14

28. neděle v mezidobí. Cyklus A Mt 22,1-14 28. neděle v mezidobí Cyklus A Mt 22,1-14 Čtení z knihy proroka Joela. Oblékněte si smuteční roucha a plačte, kněží, naříkejte, služebníci oltáře, vstupte (do chrámu) a nocujte v žínicích, služebníci

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná,

Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. 2 Země pak byla pustá a prázdná, Genesis N počátku Příběh nebe země N počátku Bůh stvořil nebe zemi. 2 Země pk byl pustá prázdná, nd propstí byl tm nd vodmi se vznášel Boží Duch. 3 Bůh řekl: Ať je světlo! bylo světlo. 4 Bůh viděl, že

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body, přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů), rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

Motto: Je to i tvůj příběh?!

Motto: Je to i tvůj příběh?! GENERACE VÍRY Studijní setkání III / 22.11.2014 Motto: Je to i tvůj příběh?! Přečti si a promysli: 7 Hospodin pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání

Více

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2017 Bible for Children,

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami

5.1.5 Základní vztahy mezi body přímkami a rovinami 5.1.5 Zákldní vzthy mezi body přímkmi rovinmi Předpokldy: 510 Prostor má tři rozměry, skládá se z bodů. Přímk - jednorozměrná podmnožin prostoru (množin bodů) Rovin - dvojrozměrná podmnožin prostoru (množin

Více

to, co dělala, dělala k poctě této bohyně - dostala do Ježíšova rodokmenu, spolu s Támar, Rút a Batšebou; což jsou všechno ženy podivné minulosti.

to, co dělala, dělala k poctě této bohyně - dostala do Ježíšova rodokmenu, spolu s Támar, Rút a Batšebou; což jsou všechno ženy podivné minulosti. Rachab Joz 2,1-24 Jozue, syn Núnův, vyslal potají ze Šitímu dva muže jako zvědy. Řekl: "Jděte, prohlédněte tu zemi i Jericho." Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali.

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu

Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu Z ČEHO NÁS VLASTNĚ JEŽÍŠ VYKOUPIL? Mírně dekadentní úvaha v době předvelikonočního půstu 1 Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk stal živou

Více

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13

B10 Klíčový verš: Exodus 12,13 Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: PoznejBibli biblické příběhy pro děti Vedoucí skupiny: 1. lekce: Mojžíš Hod beránka Přečti si: Exodus 12,1-14 a 29-36 a 50-51 Klíčový

Více

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu.

Ježíš. On vysvobodí lidi od hříchů. Josef udělal, jak mu řekl anděl, a ještě téhož dne si vzal Pannu Marii za ženu. NAROZENÍ PÁNĚ Ježíšovo narození byla největší událost lidských dějin. Tehdy si však této události všimlo jen několik málo lidí. Pastýři přišli k jeskyni jenom proto, že je tam poslal anděl. Přišli také

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen.

Kázání, Levice, 25.10.2015. Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Kázání, Levice, 25.10.2015 Milost Vám a pokoj od Boha Otce i Pána Ježíše Krista. Amen. Jan 6:14 21 Když lidé viděli znamení, které Ježíš učinil, říkali: "Opravdu je to ten Prorok, který má přijít na svět!"

Více

Matouš 13, 24-30 (plevel, pšenice, spálení, stodola) Předložil jim jiné podobenství: S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel

Více

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob

Bible pro děti. představuje. Záludný Jákob Bible pro děti představuje Záludný Jákob Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Kerr; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2015 Bible

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let

Bible pro děti. představuje. Čtyřicet let Bible pro děti představuje Čtyřicet let Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Princ se stane pastýřem

Princ se stane pastýřem Bible pro děti představuje Princ se stane pastýřem Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Alison Gross Am G C E7 Am G C Dm E7 1. Když zapadlo slunce a vkradla se noc a v šedivých mracích se ztrácel den, Am G C E7 Am G Am a když síly zla ve tmě převzaly moc, tu Alison Gross vyšla z hradu ven.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz

Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených. August Manz Mnoho je povolaných, ale málo je vyvolených August Manz Špatný zvyk lidí, zkřivit a strhávat dolů všechny pojmy z vysokého a duchovního do všedních hlubin své pozemské všednosti učinil i toto slovo Ježíše

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013

SPIRITIZMUS A BIBLE. Strašnice 24. dubna 2013 SPIRITIZMUS A BIBLE Strašnice 24. dubna 2013 TOUHA Znát budoucnost Být fit a zdráv Nahlédnout do tajemna Finanční prospěch SPIRITIZMUS SE JEVÍ JAKO CESTA CO JE TO SPIRITIZMUS? SPIRITIZMUS Založen na domněnce,

Více

Bolestný růženec - Věřím v Boha...

Bolestný růženec - Věřím v Boha... Bolestný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který se pro nás krví potil. - Otče náš... 1. Ježíš se odebral se svými učedníky do Getsemanské zahrady. - Zdrávas Maria... 2. Když přišli na místo, řekl jim:

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

bude pronásledovat krevní mstitel, nesmějí mu toho, kdo zabil, vydat do rukou, poněvadž zabil svého bližního neúmyslně, aniž ho kdy předtím

bude pronásledovat krevní mstitel, nesmějí mu toho, kdo zabil, vydat do rukou, poněvadž zabil svého bližního neúmyslně, aniž ho kdy předtím Jozue8 Káleb, druhý z pamětníků uprostřed Izraele, přišel k Jozuovi a připomněl mu událost z doby prvního průzkumu Zaslíbené země. Mojžíš tehdy Kálebovi slíbil území, které tenkrát jako zvěd prozkoumal.

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 63 Autor: Mgr. Petra Elblová Datum: 15.12.2011 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk Tematický okruh:

Více

Týden od 23. září do 29. září 2007

Týden od 23. září do 29. září 2007 Týden od 23. září do 29. září 2007 HOSPODIN A IZRAEL NAPLNĚNÍ NAVZDORY SELHÁNÍ Texty na tento týden: Ex 3,6 14; 6,6 8; Joz 24,1 18; Jr 5,19.22; Ez 16,26 29.34; Oz 9,1; J 20,21; Fp 4,4; 1 Te 1,6; 1 J 2,12

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

Bible pro děti. představuje. Sbohem Farao!

Bible pro děti. představuje. Sbohem Farao! Bible pro děti představuje Sbohem Farao! Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

TAJEMSTVÍ STARÉ KNIHY

TAJEMSTVÍ STARÉ KNIHY TAJEMSTVÍ STARÉ KNIHY Jméno: Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Žalm 119,105 BIBLE BOŽÍ DOPIS Víte, že : Bible se v Guinnesově knize rekordů objevuje celkem třikrát Bible byl vůbec

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a

Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a Třetího měsíce potom, co Izraelci vyšli z egyptské země, téhož dne, přišli na Sínajskou poušť. Vytáhli z Refídimu, přišli na Sínajskou poušť a utábořili se v poušti; Izrael se tam utábořil naproti hoře.

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h

P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů. a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h P O S T O P Á C H P Ř E D K Ů a n e b n e t r a d i č n í p u t o v á n í p o h o l e š o v s k ý c h p a m á t k á c h Památky k návštěvě každého lákají, vícero podob však v sobě skrývají. Vydej se proto

Více

prázdný. Druhá kniha Královská k tomu říká: Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska.

prázdný. Druhá kniha Královská k tomu říká: Panovník totiž způsobil, že Aramejci uslyšeli ve svém táboře zvuk vozů, zvuk koní, zvuk velikého vojska. Jozue 3 Ve 3. kapitole knihy Jozue, kterou dnes otevíráme, Boží lid vstupuje na půdu Zaslíbené země. Dávný Boží slib, daný kdysi Abrahamovi, dochází svého naplnění. Přechod řeky Jordán je i jakýmsi prokázáním

Více

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44

1. neděle adventní. Cyklus A Mt 24,37-44 1. neděle adventní Cyklus A Mt 24,37-44 Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana. Já, Jan, viděl jsem anděla sestupujícího z nebe: v ruce držel klíč od propasti a velký řetěz. Popadl draka, toho starého

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Když Bůh všechno stvořil

Když Bůh všechno stvořil Bible pro děti představuje Když Bůh všechno stvořil Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: Bob Davies; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé

poznejbibli Princ biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: poznejbibli biblické studie pro mladé Vedoucí skupiny: LEKCE 1: Mojžíš Princ Další doporučená čtení: Numeri 26,58-59 Skutky 7, 17-29 Přečti si:

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log

ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC. Řešme na množině reálných čísel rovnice: log 5. 3 log x. log Řešme n množině reálných čísel rovnice: ) 6 b) 8 d) e) c) f) ŘEŠENÍ JEDNODUCHÝCH LOGARITMICKÝCH ROVNIC Co budeme potřebovt? Chápt definici ritmu. Znát průběh ritmické funkce. Znát jednoduché vět o počítání

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Co, kde, kdy, jak, čím, a (hlavně) PROČ?

Co, kde, kdy, jak, čím, a (hlavně) PROČ? GENERACE VÍRY Studijní setkání V. / 28.2.2015 Co, kde, kdy, jak, čím, a (hlavně) PROČ? Přečti si a promysli: Exodus 2. kniha Mojžíšova 12. až 16. kapitola Otázky: Hod Beránka - Ex 12:14.25-27.43-51 Proč

Více

celek jsme rozdělili na 8 dílů, ale žádný jsme si nevzali celek na nulka dílů rozdělit nelze!!!

celek jsme rozdělili na 8 dílů, ale žádný jsme si nevzali celek na nulka dílů rozdělit nelze!!! . Dělení celku zlomek 0 zlomek zlomková čár čittel udává z kolik stejných částí se zlomek skládá ( z ) jmenovtel udává n kolik stejných částí je celek rozdělen () Vlstnosti: Je-li v čitteli zlomku nul

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já.

Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Téma 30 Pastýř, který mne vede k Otci Evangelizace mého já. Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce. Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi. 101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova:

Kniha rodu Ježíše Krista, a syna Davidova, syna Abrahamova: nový zákon Evngelium podle MATOUŠE Mesiášův rodokmen Knih rodu Ježíše Krist, syn Dvidov, syn Abrhmov: 2 Abrhm zplodil Izák, Izák zplodil Jákob, Jákob zplodil Judu jeho brtry, 3 Jud zplodil Perese Zerch

Více

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Geometrie. Mgr. Jarmila Zelená. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Geometrie Mgr. Jrmil Zelená Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou Výpočty v prvoúhlém trojúhelníku VY_3_INOVACE_05_3_1_M Gymnázium, SOŠ VOŠ Ledeč nd Sázvou PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK 1 Pojmy oznčení:,.odvěsny

Více

V první kapitole Sd je uvedeno devět ze dvanácti izraelských

V první kapitole Sd je uvedeno devět ze dvanácti izraelských Soudců1 Kniha soudců je pojmenována podle dvanácti mužů a jedné ženy, kteří sloužili jako soudcové v době mezi smrtí izraelského vůdce jménem Jozue, a dobou, kdy začal působit prorok Samuel. Samotná kniha

Více

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici

Byl jednou jeden princ. Janči se jmenoval. A ten princ Janči byl chudý. Nebydlel v zámku, ale ve vesnici Kašpárek (Vypravěč) Princ Janči Chůva (Babička) Žába Princezna Janička Král Čert Světnice Vesnice Komnata Podhradí Les Přídavné kulisy: studna Smrk Kašpárek nebo vypravěč: Byl jednou jeden princ. Janči

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015

4. neděle po Zjevení. 1. února 2015 4. neděle po Zjevení 1. února 2015 kniha Soudců 23Pelištejská knížata se shromáždila, aby obětovala velkou oběť svému bohu Dágonovi a aby se oddala radovánkám. Řekli: Náš bůh nám vydal do rukou Samsona,

Více

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41 3. neděle velikonoční Farní minizpravodaj 18.4.2010 VSTUPNÍ MODLITBA Bože, tys obnovil svůj lid, abychom se mohli znovu radovat, že jsme tvými syny; dej, ať v nás velikonoční radost stále trvá, abychom

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

3. neděle postní. Cyklus A J 4, 5-42

3. neděle postní. Cyklus A J 4, 5-42 3. neděle postní Cyklus A J 4, 5-42 Čtení z knihy Mojžíšovy Izrael miloval Josefa víc než všechny své syny, poněvadž se mu narodil ve stáří; dal mu zhotovit dlouhou suknici. Když jeho bratři viděli, že

Více

Půst 1/3 9. 10. 2012

Půst 1/3 9. 10. 2012 Půst 1/3 9. 10. 2012 Matouš 6:16 nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se totiž tváří ztrápeně, aby lidem ukázali, že se postí. Matouš 6:16-18 Když se postíte, nebývejte zasmušilí jako pokrytci; ti se

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více