AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY"

Transkript

1 AUTOMATICKÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY Webinář pro klienty Praha, Tomáš Vobořil, Colosseum, a.s.

2 PROGRAM WEBINÁŘE Dnes máme na programu: Úvod do automatických obchodních systémů (AOS) Systém EMA Cross 2 Optimalizace nastavení Automatický backtest Výsledky Shrnutí Rád Vám odpovím na všechny dotazy

3 ÚVOD DO AOS Obchodní systém je soubor přesných pravidel (vstup, výstup, řízení obchodu), podle kterých obchodujeme. Měnový trh je velmi nestálý Cenové pohyby se často a rychle mění Nás samotné ovlivňují silné emoce chamtivost / strach Abychom na tyto změny dokázali dobře a konzistentně reagovat a současně eliminovali emoce, potřebujeme pravidla Některá přesná pravidla se dají zautomatizovat Vznik AOS - automatického obchodního systému

4 ÚVOD DO AOS Výhody automatického obchodního systému (AOS): Žádné emoce (disciplína) Časově nenáročné Lze provádět rychlý zpětný test Moţnost obchodování 24h denně Lze uhlídat více trhů najednou (i na M1)

5 ÚVOD DO AOS Možné nevýhody AOS: Trhy se cyklicky mění AOS na změny neumí sám reagovat AOS neumí reagovat na fundamentální nebo psychologické pohnutky na trhu, pouze technické AOS je jenom kód mohou nastat technické problémy

6 DRUHY AOS Typy automatického obchodního systému (AOS): Black box máme kód, vidíme jak pracuje, nevíme jak pracuje! Gray box máme strategii, můţeme měnit nějaká nastavení, neznáme všechny funkce systému, jenom část Open box víme přesně, jak strategie funguje, můţeme měnit všechny parametry, mohli bychom ji obchodovat i ručně, automatizací si jenom šetříme čas a nervy

7 Základ tvoří dva exponenciální klouzavé průměry. Exponenciální klouzavý průměr (EMA) je váţený průměr zavíracích cen svící vybrané periody; kaţdé svíci přitom přiřazuje jinou váhu poslední (nejaktuálnější) svíce má nejvyšší váhu a první svíce (nejstarší) má nejniţší váhu Klouzavé průměry používáme pro: Určení směru nebo změny trendu Nalezení důleţitých supportů a rezistencí Generování obchodních signálů (křížením jednoho průměru a ceny, či křížením dvou nebo více průměrů navzájem)

8 Vylepšený systém EMA Cross. Jednoduchý základ tvoří dva exponenciální klouzavé průměry

9 Systém EMA Cross pojatý novým způsobem. Signály vznikají kříţením dvou exponenciálních průměrů (EMA)

10 Ema Cross Long Pozice.

11 Ema Cross Short Pozice.

12 Čím je EMA Cross 2 nová / jiná? EMA Cross 2 filtruje obchody! Vstupy určujeme dle vzdálenosti mezi dvěma EMA po překříţení Větší vzdálenost = větší šance, ţe skutečně začal nový trend

13 Co všechno můžeme u EMA Cross 2 nastavovat: MA_1 perioda rychlejší EMA MA_2 perioda pomalejší EMA TYPE_OF_MA typ MA (0 = jednoduchý, 1 = exponenciální) PROFIT_TARGET velikost PT v bodech SL velikost SL v bodech TS velikost automaticky posouvaného SL v bodech BE velikost automatického posunu SL na vstupy v bodech LOTS objem obchodu SLIP tolerovaná velikost skluzu ceny v bodech

14 Co všechno můžeme u EMA Cross 2 nastavovat: START_TIME čas, od kdy systém obchoduje END_TIME - čas, do kdy systém obchoduje TRESHOLD velikost, o níţ se musí od sebe vzdálit obě EMA po překříţení (velikost v bodech) Poznámka: 1 pip = 10 bodů

15 EMA Cross 2 lze backtestovat. Backtest je zpětný test strategie na historických datech Okno Tester Strategií (CTRL + R)

16 Co nastavujeme při backtestu: Strategie výběr strategie, kterou chceme testovat Symbol měnový pár, na kterém provedeme test Období časový rámec pro test Model model testování Pouze otevírací ceny pro rychlý test Všechny cenové pohyby pro datově nejkvalitnější test Použít datum datum testu od do Vizuální zobrazování test lze vidět přímo na grafech Vlastnosti strategie nastavení parametrů systému

17 EMA Cross 2 lze optimalizovat. Optimalizace je proces, při kterém platforma Meta Trader 4 sama vybere nejlepší moţná nastavení strategie ve zvoleném historickém období Okno Tester Strategií (CTRL + R) V nastavení nastavíme hodnoty: Start Počáteční hodnota, nejniţší hodnota pro test Krok Hodnota kroku Stop Nejvyšší hodnota pro test Zaškrtneme pole Optimalizace

18 EMA Cross 2 prospívá diverzifikace. Současné obchodování na více měnových párech Např. páry: EURUSD USDCHF AUDUSD Poznámka: proč tyto páry? Nízký spread, vysoká likvidita, vyšší náchylnost k trendům

19 Upozornění Upozorňujeme, ţe systém EMA Cross 2 bude mít jiné výsledky s jiným nastavením parametrů, na jiném trhu a v jiném časovém období. Kaţdý investor má jiné poţadavky a jiná očekávání a z tohoto důvodu by si měl najít svůj vlastní systém nebo parametry systému, které mu nejvíce vyhovují, které má sám otestované na historických datech a kterým věří a je schopen je případně obchodovat.

20 VPS VPS (Virtual Private Server): Sluţba, která uţivateli umoţňuje přístup ke vzdálenému serveru Server je přístupný a funkční téměř non-stop Výjimkou jsou příleţitostné údrţby během víkendů Parametry: RAM: 1536 MB DISK: 30 GB Měsíční kapacita (bandwidth): 1000 GB Server: Windows 2008

21 SHRNUTÍ AOS eliminuje emoce a šetří čas. EMA Cross 2: je Open Box! funguje na bázi kříţení dvou exponenciálních kl. průměrů přináší funkci Treshold - filtrování Systém EMA Cross 2 lze: optimalizovat pro odhalení nejlepších výsledků backtestovat pro náhled na průběh (výnosovou křivku) nastavit přesně dle individuálních poţadavků VPS ideální řešení pro obchodování s AOS

22 SLUŽBY KLIENTŮM Forex CMT4 Klientský web emax.cz Sekce Jsem klient a Akademie po přihlášení Forex ebook a další vzdělávání Colosseum MT4 - manuály, skripty, indikátory, Visual Trading Webináře - termíny, registrace, archiv videí Forex Traders Meeting - termíny, prezentace Podpora, konzultace FrontOffice Max pondělí pátek; 8:30 20:00 Support, osobní konzultace aj.

23 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST Tomáš Vobořil a oddělení Forex, Colosseum, a.s., Londýnská 59, Praha 2 Tel.: , Fax: ,

24 UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ K OBCHODNÍM SYSTÉMŮM SPOLEČNOST COLOSSEUM, A.S. ŢÁDNÝM ZPŮSOBEM NERUČÍ ZA OBSAH INFORMACÍCH POSKYTOVANÝCH OBCHODNÍM SYSTÉMEM A ZA FUNGOVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU ČI ZA JAKÉKOLI ŠKODY ZPŮSOBENÉ OBCHODNÍM SYSTÉMEM. POUŢÍVÁNÍ OBCHODNÍHO SYSTÉMU JE ZCELA NA VAŠEM ROZHODNUTÍ A ODPOVĚDNOSTI. AČKOLI SPOLEČNOST UMOŢŇUJE ZDARMA PŘÍSTUP K OBCHODNÍMU SYSTÉMU, NEZNAMENÁ TO, ŢE HO JAKKOLI SCHVALUJE, PODPORUJE ČI DOPORUČUJE. HYPOTETICKÉ NEBO SIMULOVANÉ VÝSLEDKY MAJÍ SVÁ URČITÁ SKRYTÁ OMEZENÍ. NA ROZDÍL OD SKUTEČNÝCH OBCHODŮ, SIMULOVANÉ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ SKUTEČNÉ OBCHODOVÁNÍ. ROVNĚŢ TAK PROTOŢE OBCHODY NEBYLY SKUTEČNĚ PROVEDENY, VÝSLEDKY MOHOU PŘEKOMPENZOVAT NEBO PODKOMPENZOVAT DOPAD URČITÉHO FAKTORU TRHU, JAKO JE NAPŘÍKLAD NEDOSTATEK LIKVIDITY. SIMULOVANÉ OBCHODNÍ SYSTÉMY JSOU OBECNĚ VYTVÁŘENY S POMOCÍ MINULÝCH VÝSLEDKŮ. NELZE TVRDIT, ŢE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO MŮŢE DOSÁHNOUT VÝNOSŮ NEBO ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, KTERÉ JSOU PŘEDSTAVOVÁNY OBCHODNÍM SYSTÉMEM. UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU NEBO OPCE. FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŢENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. ( SPOLEČNOST ) POVAŢUJE ZA VĚROHODNÉ, S TÍM, ŢE ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST INFORMACÍ OBSAŢENÝCH V TĚCHTO ZDROJÍCH ODPOVÍDÁ JEJICH ZDROJ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. Pokračování

25 UPOZORNĚNÍ SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŢET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVETIČNÍM INSTRUMENTU ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŢE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. OSTATNÍ POSKYTOVATELÉ INVESTIČNÍCH SLUŢEB NEBO JINÉ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŢENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŢÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY NEBO TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŢDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŢE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŢET. VÝSLEDKY INVESTIC MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ZÁRUKOU VÝNOSŮ BUDOUCÍCH. VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŢITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍRENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZANO.

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Platina - LONG Cena platiny je těsně nad produkčními náklady Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Zlato long. Nákup zlata spekulace na vzestup ceny

Zlato long. Nákup zlata spekulace na vzestup ceny Zlato long Nákup zlata spekulace na vzestup ceny Září 2002 Zlato na vzestup Trh zlata se nacházel od začátku osmdesátých let v sestupném trendu. Podle všech indicií se na podzim roku 1999 vytvořilo dno.

Více

Euro - short: Sázka na problémy Evropy

Euro - short: Sázka na problémy Evropy Euro - short: Sázka na problémy Evropy Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 04. 11. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89

Více

Japonský jen short. Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu. Říjen 2002

Japonský jen short. Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu. Říjen 2002 Japonský jen short Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu Říjen 2002 1 Japonský jen na pokles Hodnota japonského jenu se vůči americkému dolaru nachází v dlouholetém sestupném trendu. Japonská

Více

Dlouhodobá investice do uranu

Dlouhodobá investice do uranu Dlouhodobá investice do uranu Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 14.9.2007 Shrnutí Díky celosvětovému hladu po elektřině bude uran bezpochyby zdrojem energie 21. století. To si uvědomili i investoři,

Více

Ingersoll-Rand analýza

Ingersoll-Rand analýza Ingersoll-Rand analýza Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 8. srpna 2008 K nákupu jsme se rozhodli proto, že společnost má nízké hodnotové ukazatele, solidní tempo růstu zisků a tržeb, v poslední

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum.

OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 MONEY MANAGEMENT... 117 Colosseum, a.s. - Forex ebook www.colosseum. OBSAH PŘEDMLUVA... 4 CO JE FOREX?... 6 Proč Forex?... 7 Základní rozdělení brokerů... 9 Jak probíhá obchod na Forexu... 10 Finanční páka... 13 Ukázky obchodů... 14 TECHNICKÁ ANALÝZA... 18 Základní cenové

Více

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu

Nástroj pro podporu obchodování na Forexu MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY Nástroj pro podporu obchodování na Forexu Diplomová práce Bc. Roman Komůrka Brno, 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

13. ekonomika a řízení

13. ekonomika a řízení 13. ekonomika a řízení Vypracoval: Viktor Myslikovjan Škola: Obchodní akademie, tř. Spojenců 11, 711 11 Olomouc Ročník: Třetí Kraj: Olomoucký Oponent: Ing. Zdeněk Grund Vedoucí práce: Ing. Hana Lněníčková

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD KATEDRA MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Investice do akcií a komodit s využitím technické analýzy Vedoucí: Ing. Patrice Marek Vypracovala: Erchis Ariunjargal

Více

Využití korelací na devizovém trhu FOREX

Využití korelací na devizovém trhu FOREX Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra matematiky a informatiky Bakalářská práce Využití korelací na devizovém trhu FOREX Vypracoval: Jakub Giertl Vedoucí: RNDr. Jana Klicnarová

Více

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu

Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Modelování a simulace obchodních strategií na finančním trhu Bakalářská práce Martin Krupička Vedoucí práce: Ing. Jiří Jelínek, CSc. České

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Rudolf Kalkus Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická Fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní

Více

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ

ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ PROFITY.cz kurzy obchodování na světových burzách ÚVOD DO SVĚTA OBCHODOVÁNÍ Bašty 416/8 602 00 Brno +420 730 69 22 55 1 Úvod do světa obchodování Úvod do světa obchodování komodit Úvod V tisku, na internetu

Více

ALFA A OMEGA PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ

ALFA A OMEGA PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ ALFA A OMEGA PROFESIONÁLNÍCH TRADERŮ NAVÍC BONUS ZDARMA: Indikátor obchodních zón do Axiory MT4 On-line trading 21. století nabízí možnost prakticky každému účastnit se obchodování na největších finančních

Více

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál

Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky. Tomáš Kaprál Analýza devizového trhu pro začínající obchodníky Tomáš Kaprál Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je přiblížit problematiku obchodování na forexovém trhu a doporučit vhodnou strategii

Více

Obchodování na měnovém trhu FOREX

Obchodování na měnovém trhu FOREX Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Obchodování na měnovém trhu FOREX Diplomová práce Autor: Bc. Marek Souček Finance Vedoucí práce: Ing. Vladimír Nergl Praha

Více

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35

Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader 5... 7 3. Obchodování..... 35 1 Obsah 1. Získání obchodní aplikace... 3 1.1 Instalace programu... 3 1.2 Registrace demo účtu... 5 1.3 Přihlášení k již existujícímu účtu (demo/real)... 6 2. Pracovní prostředí v obchodní aplikaci Metatrader

Více

Patria Forex. Uživatelský manuál

Patria Forex. Uživatelský manuál Patria Forex Uživatelský manuál Obsah O PATRIA FOREX... - 4 - ÚVOD... - 5 - STAŽENÍ APLIKACE... - 6 - AKTUALIZACE APLIKACE... - 9 - VKLAD A VÝBĚR FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ... - 10 - VKLAD FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ...

Více

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS

Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS. Creating web applications using Open source CMS Tvorba webových aplikací s využitím Open source CMS Creating web applications using Open source CMS Bakalářská práce Lukáš Dubina Vedoucí závěrečné práce: PaedDr. Petr Pexa Jihočeská univerzita v Českých

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM

CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM CONSEQ zajištěný BNP PLATINIUM PODMÍNKY EMISE CERTIFIKÁTU CONSEQ ZAJIŠTĚNÝ BNP PARIBAS PLATINIUM 17. ZÁŘÍ 2012 POPIS PRODUKTU Certifikát Conseq zajištěný BNP Paribas Platinium nabízí investorům atraktivní

Více

Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích

Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích O autorovi: Ing. David Štýbr v roce 2006 absolvoval Fakultu informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Již při studiích se zabýval burzou a možnostmi investování a obchodování. Po škole

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ

Ludvík Turek a Czechwealth team. Jak se stát traderem. Více informací na CZECHWEALTH.CZ Ludvík Turek a Czechwealth team Jak se stát traderem 2008 Obsah Předmluva 5 Trading je byznys 7 Co je chytré si uvědomit hned na začátku 7 Vyhledávejte úspěšné obchodníky a vzdělávejte se 8 Nakonec rozhoduje

Více