Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management Ing. Helena Janegová Praha duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Haraticích dne Simona Jastrabová

3 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Heleně Janegové, vedoucí bakalářské práce, za cenné rady, odborné informace, věcné připomínky a dohled nad mojí prací. Svojí rodině za podporu, porozumění a toleranci. Simona Jastrabová

4 Anotace Název mé bakalářské práce je "Srovnávací analýza bankovního produktu - podnikatelské účty". Zaměřila jsem se na definování běžného a podnikatelského účtu, jeho význam, výhody a nevýhody pro klienta, podmínky založení a zrušení účtu. Cílem této práce je zhodnotit výhody vybraných podnikatelských účtů obchodních bank. Dalším cílem je pak nastavit čtyři ukazatele pro vyhodnocení účinnosti používáním podnikatelského účtu. Jednalo se o ziskovost běžného účtu, náklady a jejich minimalizaci, kvalitu informací o nabízené výrobky a služby, dostupnost služeb a času, který je potřeba k provádění bankovních operací. V ziskovosti jsou jen minimální rozdíly mezi vybranými bankami. Podle testu je nejlevnější RB a nejdražší je ČSOB. KB byla vybrána jako nejlepší v kvalitě informací. Na základě telefonických rozhovorů zaměstnanci prokázali svou profesionalitu, rychlost a lepší orientaci v produktech, než v ostatních bankách. Po ovém průzkumu nebylo možné určit, která ze sledovaných bank je nejlepší v poskytování informací. Klíčová slova: podnikatelský účet, běžný účet, analýza, podnikatel Annotation The title of my thesis is "Comparative analysis of banking products - business accounts. I focused on the definition of current and business account, its importance, advantages and disadvantages for the client, conditions of establishing and cancellation of the account. The aim of this thesis is to evaluate the convenience of selected business bank accounts. I set four indicators for evaluating the effectiveness of using a business account. It was the current account profitability, cost and its minimization, the quality of information about offered products and services (by the methods mystery calling and mailing), availability of services and time required for implementation of bank operations. In the term of profitability there are only minimal differences between selected banks. According to the test case the cheapest bank is RB and the most expensive is CSOB. KB has been chosen as the best in the quality of the information based on the telephone interviews as the employees of this bank have demonstrated their professionalism, speed and better orientation in products than in other banks. After the survey it was not possible to determine which of the monitored banks is the best in providing information. Key words: business account, current account, analysis, business

5 Obsah ÚVOD BANKOVNÍ ÚČTY PODSTATA BANKOVNÍHO ÚČTU ROZDĚLENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ BĚŽNÝ ÚČET Běžný účet a jeho charakteristika Právní úprava Zřízení a zrušení běžného účtu Výnosy a náklady spojené s běžným účtem Doplňkové produkty KONTOKORENTNÍ ÚVĚR A JEHO CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÝ ÚČET Podnikatelský účet a jeho charakteristika Druhy podnikatelských účtů Založení podnikatelského účtu Podnikatelské účty a poplatky Využití podnikatelského účtu METODIKA SROVNÁNÍ VYBRANÝCH PODNIKATELSKÝCH ÚČTŮ PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH VYBRANÝCH ÚČTŮ A BANK KOMERČNÍ BANKA, A.S. - BALÍČEK EFEKT ČSOB, A.S. - PROGRAM FIREMNÍ KONTO RAIFFEISENBANK, A.S. PROFIKONTO MODELOVÝ PŘÍPAD PŘEDPOKLADY ZJIŠTĚNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ZVOLENÁ OBDOBÍ ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH ÚDAJŮ.37 4 HODNOCENÍ KVALITY INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH BANKOU MYSTERY CALLING MYSTERY MAILING 42 5 EFEKTIVNOST PODNIKATELSKÉHO ÚČTU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 52

6 Úvod Od počátku devadesátých let minulého století probíhá v našem bankovnictví poměrně dynamický rozvoj. Tento rozvoj se nejprve projevil nárůstem obchodních míst a rozšiřováním poskytovaných bankovních služeb. Následně se začal klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb a rozšiřování distribučních kanálů, což vyžadovalo nové a náročnější požadavky na pracovníky bank i na monitoring konkurenční nabídky bankovních služeb. Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty. Pro srovnání jsem zvolila tři banky a zaměřila se zejména na analýzu poplatků spojených s využíváním podnikatelských účtů. Poplatky bývají klienty často kritizovány a označovány za příliš vysoké. Tato kritika je také podpořena faktem, že bankovní poplatky u nás jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Navíc sazebníky bank jsou dle názorů občanů často nepřehledné a pro laika nesrozumitelné. Ve své práci jsem se zaměřila především na segment malých a středních podniků. Tito podnikatelé mají možnost vybrat si z několika poskytovatelů finančních služeb. Při výběru banky podnikatelem hrají roli zejména faktory jako spektrum nabízených produktů, dostupnost a kvalita služeb, ale například i způsob prezentace služeb bankou. Snahou banky v oblasti vedení podnikatelských účtů je nejenom si stávající klienty udržet, ale i jejich počet zvyšovat. Cílem bakalářské práce je pomocí definovaných kritérií vyhodnotit výhodnost vybraných podnikatelských účtů bank včetně jejich doplňků. Zaměřím se také na vymezení pojmu běžný účet a podnikatelský účet, jeho význam, výhody a nevýhody pro klienta, podmínky založení a zrušení, vymezení pojmu kontokorentní úvěr, stanovení doplňkových produktů, které banky klientům nabízejí a zjištění výnosnosti a nákladovosti vybraných účtů. 6

7 1 Bankovní účty 1.1 Podstata bankovního účtu Bankovní účet je definován jako finanční účet v bance. Zaznamenává finanční transakce mezi bankou a klientem a dále sleduje finanční situaci klienta. Bankovní účty mohou mít kladný neboli debetní zůstatek, to je v případě, kdy banka dluží peníze zákazníkovi. Pokud zákazník dluží bance peníze, bankovní účet má záporný, tedy kreditní zůstatek. Účty otevřené za účelem vkladů (debetních zůstatků) jsou označovány jako depozitní účty, zatímco účty vedené za účelem půjček (kreditních zůstatků) jsou označovány jako úvěrové účty. 1.2 Rozdělení bankovních účtů Bezhotovostní platební styk je převod peněz od jednoho subjektu k druhému, realizovaný prostřednictvím jejich běžných nebo jiných účtů (klientských účtů), vedených u zprostředkujících institucí. Základní podmínka pro realizaci bezhotovostních plateb mezi klienty finančních institucí je existence klientského účtu na obou stranách realizované transakce. Tento klientský účet může mít více forem, které jsou zaznamenány v následující tabulce, které se odvíjejí od účelu, k němuž byly zřízeny. Tabulka 1: Formy klientského účtu [2] běžný účet vklady a výplaty hotovostí úvěrový účet evidence čerpaného úvěru a jeho splácení kontokorentní kombinace běžného a úvěrového účtu, klient může automaticky čerpat účet finanční prostředky do výše sjednaného debetního rámce za dohodnutých podmínek vkladový účet uložení volných finančních prostředků klienta depozitní účet evidence cenných papírů v úschově či ve správě banky 2 Polouček. S a kol. Bankovnictví. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 144, ISBN:

8 1.3 Běžný účet Běžný účet a jeho charakteristika Běžný účet je možné považovat za základní bankovní produkt, protože stojí obvykle na počátku vztahu mezi klientem a bankou a je předpokladem pro využívání řady dalších bankovních produktů. 2 Běžným účtem je chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. Problematiku běžného účtu upravuje obchodní zákoník, který charakterizuje běžný účet jako účet platebního styku. Na běžných účtech jsou ukládány finanční prostředky, které nemají sloužit k vytvoření úspor, ale mají být kdykoliv k dispozici k pohotovému placení. Peněžní prostředky na běžných účtech jsou také nazývány vklady na viděnou. Pokud banka klientovi umožní i záporný zůstatek (tento případ je vždy smluvně upraven), jedná se o účet kontokorentní. [4] Někdy je s běžným účtem spojeno i poskytování balíčku nadstandardních služeb. Pak se v názvu účtu většinou objevuje slovo konto. Doplňkové služby jsou zpravidla k dostání v rámci balíčku zdarma nebo za výhodnější poplatek. [5] Výhody běžného účtu: bezpečné uložení a ochrana peněžních prostředků proti odcizení a zároveň odpadá nutnost nosit při sobě velké finanční obnosy, okamžitá dostupnost peněžních prostředků zhodnocování uložených peněžních prostředků formou úroku přístup k dalším bankovním službám - např. telebanking, GSM banking, WAP banking, internetbanking a homebanking peněžní prostředky na běžném účtu v domácí i cizí měně jsou pojištěny možnost zřídit si k účtu SIPO, trvalý příkaz, inkaso a tím odpadá nutnost chodit platit složenky v hotovosti. Nevýhody běžného účtu: poplatky spojené s vedením účtu nízký úrok, který je navíc snížen o daň z příjmů 1 Dvořák. P Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1. vydání, Praha: Linde, s. 142, ISBN:

9 Banka také může při provádění platebního styku ponechat jeden či více dnů mezi odepsáním částky podle příkazu klienta z jeho běžného účtu a jejím připsáním na účet jiný. Tím získává určitou úrokovou výhodu float. Za tuto dobu totiž z odepsané (dosud nepřipsané) částky neplatí úrok. [2] Vklady na běžných účtech představují z hlediska bank důležitý zdroj refinancování, jenž má následující rysy: výše úrokových nákladů je poměrně nízká, naopak nemalé náklady musí banka vynaložit při provádění platebního styku, výhodnost z důvodu existence tzv. sedliny. Podstata sedliny vyplývá z toho, že určitou část těchto vkladů má banka k dispozici prakticky trvale, přestože celkový stav běžných účtů se mění každý den. Je to způsobeno tím, že: klienti obvykle zcela nevyčerpávají zůstatky na svých účtech, platby odcházející z účtů a příjmy přicházející na účty se z části vyrovnávají, při převodech mezi účty klienta v rámci jedné banky se stav účtů nemění. Výše a stabilita sedliny roste v závislosti na velikosti banky. [3] Obrázek 1: Princip sedliny na souhrnu běžných účtů Zdroj: Revenda Z. a spol. Peněžní ekonomie a bankovnictví (1996) 9

10 Běžné účty se člení dle rozdílnosti majitele na účty [2]: pro fyzické osoby občany pro fyzické osoby podnikatele pro právnické osoby firmy Při uzavírání smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu musí klient prokázat bance svoji totožnost. Banky vedou běžné účty jak v českých, tak v cizích měnách. Běžný účet vedený v cizí měně se nazývá devizový běžný účet. [2] Právní úprava Základní právní úpravu běžných účtů najdeme v obchodním zákoníku, a. Uzavírání tohoto typu účtu se řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na to, zda jsou účastníky soukromé nebo podnikatelské subjekty. Smlouvou o běžném účtu se zavazuje banka zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, přijímat na zřízený účet peněžní prostředky, vyplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj či na něj provádět jiné platební transakce. 1 Zásady vedení účtů jsou dále upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které vydala Česká národní banka. Jednotlivé banky je přebírají v plném rozsahu nebo se odvolávají na některá jejich ustanovení a vytváří tak vlastní podmínky. Pro konkrétní úpravu je důležitá také smlouva o běžném účtu, kterou banka s klientem uzavírá. Dále se na vztah mezi klientem a bankou vztahují některé části ze zákona o bankách. Jedná se zejména o úpravu pojištění depozit a problematiku bankovního tajemství Zřízení a zrušení běžného účtu Banka zřizuje běžný účet na základě žádosti klienta. Ke vzniku účtu je zapotřebí písemné smlouvy mezi bankou a klientem. Základní náležitosti smlouvy o běžném účtu jsou [1]: den, ke kterému je účet zřizován, měna, ve které je daný účet veden, 13 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 708 dostupný z 10

11 způsoby a podmínky disponování s prostředky na účtu jeho majitelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, včetně vymezení platebních prostředků, které je klient oprávněn používat, podmínky uplatnění inkasního placení z účtu, způsob a lhůty předkládání platebních příkazů klientem a lhůty jejich zúčtování bankou, podmínky, výše a způsob úročení účtu, forma, způsob a periodicita předávání zpráv o stavu a pohybech na účtu výše a způsob úhrady poplatků za vedení účtu, název účtu klienta a bankovní spojení, podmínky vypovězení smlouvy. Kromě smlouvy samé jsou součástí ještě: podpisový vzor, sazebník odměn a všeobecné obchodní podmínky banky. [4] Fyzická osoba, která si chce založit běžný účet, musí být právně způsobilá. Osoby, které tyto požadavky nesplňují, mohou mít účet založen s tou podmínkou, že s účtem disponuje zákonný zástupce. Při uzavírání smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu je klient povinen bance prokázat svoji totožnost, anonymní běžné účty nejsou bankou zřizovány. Při zakládání běžného účtu požaduje banka předložení dokladů dle jednotlivých druhů klientů [1]: fyzická osoba občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k trvalému pobytu, fyzická osoba podnikatel předkládá navíc živnostenský list nebo jinou listinu osvědčující oprávnění k podnikání, případně i Osvědčení o registraci u finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ), právnická osoba originály (úředně ověřené kopie) dokladů prokazující právní subjektivitu (výpis z OR, zakladatelská listina) a průkaz totožnosti člena statutárního orgánu. Možnosti zrušení běžného účtu [4]: uplynutím lhůty, na kterou byl zřízen, splněním účelu, pro který byl zřízen, dohodou, 11

12 výpovědí kterékoliv ze smluvních stran ze strany majitele účtu možnost vypovědět smlouvu kdykoliv s okamžitou platností, a to i bez udání důvodu, ze strany banky možnost vypovědět smlouvu kdykoliv, taktéž bez udání důvodu, a to s účinností ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď majiteli účtu doručena. okamžitým odstoupením od smlouvy ze strany banky obzvlášť hrubé porušení smluvních podmínek, zánik oprávnění k podnikatelské činnosti, na jehož základě byla smlouva uzavřena, rozporné instrukce zadávané bance osobami, které jsou oprávněny jednat za majitele běžného účtu a signalizující spory uvnitř podnikatelského subjektu. Novelou zák. č. 554/2004 Sb. byla upravena situace, kdy majitel běžného účtu zemře. Ustanovení 715a odst. 1 obch. zák. stanoví, že smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. V tomto případě má banka povinnost pokračovat v přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách a platbách z účtu. Pokud majitel účtu stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách pokračovat, banka poté, co se hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, následující den platby a výplaty zastaví. Nadále je oprávněna disponovat s prostředky na účtu zmocněná osoba, ledaže by jí udělená plná moc byla omezena jen na dobu života majitele účtu. [8] Výnosy a náklady spojené s běžným účtem Klientovi je ze zůstatku na běžném účtu placen úrok. Úroková sazba je vyhlašována bankou a její výše, příp. způsob jejího určení, včetně případných změn, by měl být přesně vymezen ve smlouvě. Vzhledem k tomu, že má klient možnost kdykoliv disponovat s peněžními prostředky na účtu, bývá úroková sazba zpravidla relativně velmi nízká. Tímto vlivem bývá zůstatek na běžných účtech pouze ve výši potřebné pro platební styk. Úroky navíc podléhají dani z příjmu. U fyzických osob se jedná o srážkovou daň ve výši 15 %, u fyzických osob podnikatelů a právnických osob vstupují do základu daně. [1] Banky si účtují různé poplatky a provize. Založení účtu je většinou zdarma, klient však platí za vedení účtu a provádění platebních operací dle sazebníku, který banka musí stanoveným způsobem zveřejnit. Banky často záměrně v rámci tzv. cross selling snižují některé ceny 12

13 svých produktů s cílem nalákat nové klienty, na druhé straně však tuto ztrátu kompenzují v cenách jiných produktů Doplňkové produkty Platební karty Platební (debetní) karta je moderní platební nástroj ve formě plastikové karty, se kterou má oprávněný držitel možnost provádět bezhotovostní platby přes internet či v obchodech a dále hotovostní výběry. Její provedení je určeno mezinárodní normou (ISO 3554). Karta musí být vyrobena z určeného materiálu a musí splňovat standardní rozměr (85,6 x 54,0 x 0,76 mm). Líc platební karty obsahuje tyto údaje: označení vydavatele PK, platnost PK (mezinárodní, tuzemská), k jakému systému PK daná karta patří, číslo karty, období platnosti karty, jméno držitele PK [1]. Na rubu platební karty můžeme najít: magnetický proužek, mikročip nebo laserový záznam, podpisový vzor. Obrázek 2: Platební karty Zdroj: 13

14 Podle způsobu provedení lze platební karty dělit na [5]: Embosované - jedná se o platební karty, které mají veškeré údaje (jméno držitele, číslo karty atd.) plasticky vyraženy - písmo tedy z karty vystupuje. Tento typ karet nám umožní nákup i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tzv. imprinter ( žehličku ), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Elektronické - nejčastěji využívané karty. Banky je většinou vydávají k účtu zdarma. Jsou určeny především k výběrům z bankomatu a pro platby u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál. Výhodou platebních karet je jednoduchost jejich použití, bezpečnost, možnost disponovat ihned s financemi, celostátní až mezinárodní použitelnost a různé doplňkové služby (pojištění, slevy). [6] Mezi základní způsoby a možnosti využití platebních karet patří výběr hotovosti v bankomatech, bezhotovostní platba v obchodě a platba po internetu. Výběr finanční hotovosti z bankomatu není tak výhodným způsobem využití karty jako platba v obchodě, jelikož za použití bankomatu si banka účtuje poplatek. Postup při výběru je jednoduchý a zná ho téměř každý z nás. Je třeba znát svůj PIN kód. Použití karty pro placení u obchodníka je také velmi snadné, princip je obdobný jako při výběru z ATM. Obchodník předloženou kartu vloží do čtecího zařízení a majitel karty je poté vyzván buď k zadání PIN kódu nebo podpisu stvrzenky, v některých případech je požádán o obojí. Toto opatření podstatně zvyšuje bezpečnost platební karty. Platba po internetu patří k těm rizikovějším. Údaje vyplněné zákazníkem jsou přeneseny pomocí kódovaného zabezpečeného protokolu k obchodníkovi a poté do autorizačního střediska karet. Alternativou je, že údaj jde rovnou do střediska karet a obchodník se jej vůbec nedozví. Banka mu jen pošle informace, zda se operace zdařila či nikoliv. Nebezpečí hrozí v případě, že se údaje dostanou do rukou cizí osoby, která je neoprávněně zneužije. [1] 14

15 Kreditní karty Kreditní (úvěrová) karta je platební karta, založená na principu úvěru. Umožňuje platit či vybírat hotovost v případě, že klient nedisponuje dostatečnými prostředky na běžném účtu. Čerpaný úvěr je revolvingový (opakující se) a s každou uskutečněnou splátkou se úvěrový limit na kreditní kartě automaticky obnovuje. Splácení úvěru nemusí být pravidelné, obvykle ale bývá stanovena minimální výše měsíční splátky. Také bývá stanovena lhůta pro bezúročné zúčtování, během které může majitel karty uhradit svůj závazek, aniž by musel platit úroky z čerpání úvěru. [1] Přímé bankovnictví S rozvojem nových technologií souvisí i rozvoj nových produktů v oblasti bankovnictví. Banky svým klientům nabízejí v současné době širokou paletu produktů tzv. přímého bankovnictví. Jedná se o služby, které umožňují komunikaci banky a klienta, aniž by klient musel banku navštívit. Vše se děje buď pomocí telefonu (a to i mobilního) nebo počítače a internetu. Mezi produkty přímého bankovnictví patří: Telebanking, GSM banking, WAP banking, Internetbanking a Homebanking. Pokud si klient některou z těchto služeb zřídí, má ke svému účtu přístup 24 hodin denně Telebanking Označován je také jako telefonní bankovnictví nebo phonebanking. Zákazník používá pro tuto službu telefon s tím, že se prokáže svým identifikačním číslem, číslem PIN a někdy i heslem. Existuje ve 2 verzích. U první z nich klient komunikuje s automatickým hlasovým systémem (má možnost ověřit zůstatek na kontě, zjistit informace o produktech), na druhou stranu pak má klient možnost hovořit přímo s telefonním bankéřem, který poskytuje stejné služby jako pracovník na přepážce banky GSM banking U této služby existují taktéž dva druhy. První je SIM Toolkit, kdy banka nahraje do mobilního telefonu (na SIM kartu telefonu) vlastní bankovní aplikaci. Při nahrávání je SIM karta 15

16 zašifrována a není možné z ní získat žádné údaje. Dále je přístup do této aplikace chráněn zvláštním bankovním PIN, který je nazýván BPIN. Poté již stačí vybrat některou ze základních služeb a informace přijdou formou textové zprávy SMS na mobil nebo formou u. Dalším druhem je SMS banking, u něhož je výhodou možnost použití u všech mobilních telefonů bez ohledu na operátora. Komunikace probíhá pouze formou SMS zpráv WAP banking Jedná se o službu, která umožňuje spojení s bankovním účtem prostřednictví mobilního telefonu vybaveného technologií WAP. Tuto technologii umožňují většinou dražší telefony. Pomocí mobilního telefonu a autorizačního klíče je tedy možné zadávat např. příkazy k úhradě, zjišťovat zůstatek na účtu i jeho historii. Nevýhodou tohoto produktu je zatím nízká rychlost připojení k internetu Internetbanking Tato služba umožňuje klientovi komunikovat s bankou pomocí internetu, a to z jakéhokoliv místa na světě. K použití je k zapotřebí pouze počítače s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Klient zadá www adresu banky, dále vyplní uživatelské jméno a certifikační kód. Poté je mu již umožněno provádět různé operace na účtu. K zabezpečení operací slouží autorizační klíč, který zajišťuje bezpečnost proti případnému zneužití Home banking Služba klientovi opět umožňuje obsluhovat účet prostřednictvím sítě internet a také softwaru, který je dodáván bankou. Home banking poskytuje klientovi možnost provádět téměř všechny bezhotovostní operace s běžným účtem, a to vše on-line. Výhodou této služby je možnost připojit program banky na vlastní ekonomický a účetní systém, nevýhodou naopak, že ho lze používat pouze na počítači, kde je program nainstalován. 16

17 1.4 Kontokorentní úvěr a jeho charakteristika Kontokorent je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost. Banka klientovi potřebné finance půjčí a klient smí jít do mínusu. Jedná se o krátkodobý úvěr, jelikož je smlouva uzavírána zpravidla na dobu 1 roku. V současnosti existují banky, které s klienty uzavírají smlouvu na dobu neurčitou, nebo se úvěr automaticky každoročně prodlužuje. Výše úvěru je omezena tzv. úvěrovým rámcem, který stanovuje maximální možnou výši debetu na běžném účtu. Překročení tohoto rámce bývá bankou sankcionováno ve formě vysokých úroků. [1] Výhodnost tohoto typu úvěru lze spatřit v možnosti čerpat úvěr pohotově, dle momentální potřeby. Vyplácí se například ve chvíli, kdy klient nechce uvolňovat dlouhodobé finanční zdroje nebo naopak potřebuje získat čas na jejich uvolnění. Na druhou stranu však platí, že kontokorentní úvěr je jednou z nejdražších forem získání potřebných finančních prostředků. Pro banku je výhodou poměrně vysoká úroková sazba, ale musí podstoupit také riziko nevyužití těchto zdrojů. 1.5 Podnikatelský účet Podnikatelský účet a jeho charakteristika České banky a družstevní záložny vytváří pro podnikatele speciální základní finanční produkty, a to podnikatelské účty. Pro různé typy firem a podnikatelů existují zpravidla také různé typy podnikatelských účtů. Rozdíl mezi jednotlivými podnikatelskými účty bývá v nabídce souvisejících služeb a dalších produktů. Podnikatelské účty umožňují jak hotovostní, tak i bezhotovostní operace Druhy podnikatelských účtů Nabídka podnikatelských účtů je pestrá. Liší se nejčastěji podle obratu na účtu. Některé banky mají rovněž speciální nabídku pro různé typy organizací, firem a podnikatelů. Existují také podnikatelské účty speciálně pro svobodná povolání, jako jsou lékaři, exekutoři, soudci, pojišťovací poradci, soudní tlumočníci či architekti. 17

18 1.5.3 Založení podnikatelského účtu Pro založení podnikatelského účtu musí podnikatel bance či družstevní záložně prokázat totožnost a právní subjektivitu, tedy doklady opravňující jej k podnikání. Takovým dokladem bývá nejčastěji výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list či doklad o registraci OSVČ na finančním úřadě. Při založení podnikatelského účtu je většinou třeba složit také základní vklad na účet. Lidé podnikající jako fyzické osoby si podnikatelský účet zakládat povinně nemusí a mohou pro své podnikání využívat třeba i běžný osobní účet pro soukromé osoby. Vyplatí se ale vědět, jak lze s osobním účtem hradit vyšší platby. Od roku 2004 v Česku totiž platí zákon, který až na výjimky omezuje výši platby v hotovosti. Podle zákona platí povinnost bezhotovostně platit všechny částky v hodnotě nad 15 tisíc euro (platí pro všechny měny). S osobním účtem si podnikatel však komplikuje daňovou evidenci příjmů a výdajů i případné poskytnutí úvěru na podnikání od banky. U podnikatelského účtu je pro účetní a daňové poradce snazší se vyznat v jednotlivých položkách na výpisu účtu, protože nemusí odlišovat soukromé transakce od obchodních. Kdo podniká jako právnická osoba, podnikatelský účet při podnikání potřebovat bude Podnikatelské účty a poplatky Podnikatelské účty jsou zpravidla na poplatcích za vedení účtu i dalších službách dražší než osobní účty pro soukromé osoby. Měsíční poplatky za podnikatelské účty se mohou pohybovat od desítek korun až po stokoruny a více. Na trhu jsou už ale i podnikatelské účty, které jsou bez poplatků. Banky a družstevní záložny podnikatelům s podnikatelským účtem poskytují navíc ještě specializované finanční produkty a služby jako jsou například firemní platební karty či investiční úvěry. Každá banka nabízí účtů několik, jejichž poplatky za vedení se pohybují až do tisícovky korun. Tudíž prvním rozhodujícím kritériem bude výše poplatků za vedení účtu. Druhým kritériem mohou být různé benefity, které banky k účtům nabízí. Těmito benefity mohou být například bezplatný platební styk, výhodnější úročení apod. Tyto benefity závisí na typu účtu. Čím dražší účet si klient zvolí, tím více benefitů banka nabízí. Proto je důležité si promyslet, 18

19 jak moc bude podnikatelský účet využíván. Nemá smysl si pořizovat dražší účet s několika benefity, které ani nebudou využívány a účet se zbytečně prodraží. Pokud tedy bude účet využíván hojně a budou na něj pravidelně vkládány velké finanční prostředky, vyplatí se vlastnit účet dražší s vyšším úročením. Pokud ale účet bude využíván spíše výjimečně, je výhodnější si pořídit účet levnější s menšími benefity Využití podnikatelského účtu Podnikatelský účet vedle bezhotovostních plateb v Česku i v zahraničí tak umožňuje prostřednictvím platebních karet i platby za zboží a služby u obchodníků, hotovostní vklady i výběry u bankomatů či na přepážkách bank a družstevních záložen. Pro vklady přes bankomaty jsou určené speciální vkladomaty, kterých zatím není v Česku příliš mnoho a nenabízí je ani každá banka. Mezi další základní operace s podnikatelským účtem náleží také změna disponujících osob, které mají oprávnění s účtem nakládat. V nabídce bank a družstevních záložen bývají také různé typy podnikatelských účtů. Liší se nejčastěji podle obratu na účtu. Některé banky mají rovněž speciální nabídku pro různé typy organizací, firem a podnikatelů. 1.6 Metodika srovnání vybraných podnikatelských účtů Pro srovnání vybraných podnikatelských účtů bank bylo třeba nejprve definovat sledované ukazatele, které je možno rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní ukazatele: výnosnost běžného účtu, nákladovost a možná minimalizace nákladů vedení běžného účtu. Kvalitativní ukazatele: kvalita poskytovaných informací o nabízených produktech a službách, dostupnost bankovních služeb a časová náročnost realizace jednotlivých operací, spojených s podnikatelským účtem. 19

20 Běžný účet pro podnikatele nabízí řada bank. Pro tuto práci byly vybrány 3 banky, u kterých bude zhodnocena výhodnost běžných účtů, nabízených podnikatelům. Konkrétně se jedná o tyto produkty: Komerční banka, a.s. - balíček Efekt, Raiffeisenbank, a.s. - Profi konto, ČSOB, a.s. - program Firemní konto. Všechny výše uvedené programy mají obdobný charakter a jsou určeny pro stejné segmenty, a to pro fyzické osoby podnikatele a malé a střední podniky. Práce je založena na modelovém případu podnikatelského účtu, kde není bráno v úvahu využití kontokorentního úvěru, a nadále je prováděno hodnocení hlavně kvantitativních kritérií. Pro stanovení výše úroku je využito vzorců [2]: K t UC =, 100 kde UC je úrokové číslo, K je peněžní částka (kapitál), t je doba splatnosti kapitálu (ve dnech). UD = 360, p kde UD je úrokový dělitel, p je roční úroková sazba (v procentech). UC u =, UD kde u je výše úroku. Pro výpočet úroků na běžných účtech se vyvinuly 3 různé formální postupy, které se liší ve výpočtu UC: 1. Zůstatkový (anglický) způsob úrokové číslo je určeno z výše zůstatku a počtu dní, kdy se hodnota nezměnila. Takto vypočtená úroková čísla se na konci úrokového období 20

Smlouva o běžném účtu

Smlouva o běžném účtu Smlouva o běžném účtu Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Podnikatelské účty a vybrané aspekty jejich využití v bankovní praxi

Podnikatelské účty a vybrané aspekty jejich využití v bankovní praxi Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Ústav financí Podnikatelské účty a vybrané aspekty jejich využití v bankovní praxi Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Vkladové služby bank. Bc. Alena Kozubová Vkladové služby bank Bc. Alena Kozubová Vkladové služby Banky získávájí peněžní prostředky od vkladatelů tj. fyzických nebo právnických osob. Banky s těmito peněžními prostředky dále podnikají. Klient

Více

1 Běžný účet, kontokorent

1 Běžný účet, kontokorent 1 Běžný účet, kontokorent Běžný účet je základním bankovním nástrojem pro správu klientových financí. Jeho primárním účelem je umožnit klientovi hospodařit s peněžní prostředky prostřednictvím některého

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1 Firemní účet České spořitelny 2. Běžné účty v české měně 3. Běžné účty v cizí měně 4. Vkladové účty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy)

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro ambulantní lékaře a lékaře podnikatele (firmy) Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

Podnikatelské ekonto KOMPLET

Podnikatelské ekonto KOMPLET Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Od 1. 11. 2012 banka nabízí nový cenový program pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby. V důsledku zavedení nového

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 1. 7. 2015 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo. Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 2. 8. 2014 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: I. Vkladové produkty. pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny

Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny Ceník pro Podnikatelské konto České spořitelny 1. Služby k Podnikatelskému kontu Basic České spořitelny 2. Úrokové sazby 3. Výpisy 4. Obecné položky 5. Zřízení a zrušení Podnikatelského konta Klasik České

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Clasic 4. Přímé bankovnictví 5. Pojištění 6. Nedodržení smluvních

Více

Sazebník bankovních poplatků

Sazebník bankovních poplatků Sazebník bankovních poplatků PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení osobního účtu mkonto b) Vedení osobního účtu mkonto c) Zrušení osobního

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový účet a Běžný účet v cizí měně *) 5. Vkladové účty 6. Vkladní knížky 7. Programy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o.

CZ.1.07/1.5.00/34.0036. Inovace a individualizace výuky VY_62_INOVACE_ZEL16. BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu Název školy Autor VY_62_INOVACE_ZEL16 BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Ing.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 11. 3. 2010 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob

Více

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU

PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU PODMÍNKY K OSOBNÍMU KONTU Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto Podmínky k Osobnímu kontu (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Zdravý účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/6 Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 1. 2. 2016) 1. Služba Moje zdravé finance 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Osobní účet mkonto 2 II. Spořicí účet emax / emax plus 2 III. Termínovaný vkladový účet mvklad 3 IV. Platební karty 3 V. Kreditní karty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč

Cena pro klienty služby BLUE měsíčně zdarma. Cena pro pro osoby splňující kritéria Osobního bankovnictví a pro spřízněné osoby měsíčně 120 Kč ÚČTY infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví a informační zprávy

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80

Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu. Přechod na jiný typ účtu. 4 6 produkty/služby Standard 29 69 109 149 + 20 159 289 389 + 80 Sazebník Osobní účet České spořitelny Základní operace spojené se správou účtu Zřízení Vedení účtu včetně vyhotovení měsíčního výpisu Přechod na jiný typ účtu Zrušení Měsíční cena za produkty a služby

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví

Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. BĚŽNÉ A VKLADOVÉ ÚČTY Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD, CHF, GBP * Zrušení účtu Minimální

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior

1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní účet České spořitelny Junior Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE

Informační příručka SENIOŘI A FINANCE Informační příručka SENIOŘI A FINANCE FINANČNÍ RADY PANA RADY Informační příručka SENIOŘI A FINANCE 1 Základní 2 TOP 3 informace z oblasti financí bankovní subjekty Nabídka finančního trhu TOP produkty

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka

Expresní linka. První kroky se službou Expresní linka Expresní linka První kroky se službou Expresní linka OBSAH Co Vám Expresní linka nabízí? 3 Možnost zabezpečení přístupu k Expresní lince 4 První kroky Registrace čísla Vašeho mobilního telefonu 4 První

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet České spořitelny Student, Osobní

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení

Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení Úhradová forma placení Nástroje bezhotovostního placení HOR_62_INOVACE_8.ZSV.4 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 10. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Úhradová forma placení. Nástroje

Více

Fyzické osoby - podnikatelé

Fyzické osoby - podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Fyzické osoby - podnikatelé platný od 17. prosince 2012 1. SAZEBNÍK POPLATKŮ 1.1. Běžné účty Zřízení účtu Vedení účtu účty v CZK Vedení účtu účty vedené v EUR, USD,

Více

Fyzické osoby - občané

Fyzické osoby - občané Ceník pro úsek Osobní bankovnictví Fyzické osoby - občané 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku účtu 0,2 % p.a. 36

Více

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ

PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PENĚŽNÍ DŮM, spořitelní družstvo Havlíčkova 1221, 686 01 Uherské Hradiště SAZEBNÍK ÚROKŮ A POPLATKŮ PLATNOST OD 15.3.2011 Obsah: 1. Sazebník poplatků 1.1. Běžné účty 1.1.1. Běžné účty fyzických osob 1.1.2.

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 11. 11. 2007 I Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení osobního účtu mkonto b) vedení osobního účtu mkonto / měsíc c) zrušení osobního

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2. Spořící účet CREDITAS 3 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO OBČANA ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2011 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Spořící účet CREDITAS 3 Vkladní knížka CREDITAS 4 Termínovaný vklad CREDITAS 5 Ostatní poplatky

Více

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k

Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od k Sazebník pro fyzické osoby občany změny od 1. 5. 2017 k 1. 12. 2017 původně nově F JIŽ NENABÍZENÉ SLUŽBY A PRODUKTY Osobní konta ( Osobní, Běžný účet v Kč, Studentské, Konto, Aktivní, Exkluzivní, Dětské

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu

Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu Tab. č. 1 Srovnání podle nákladů na správu účtu zřízení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 1 Kč vedení účtu 0 Kč 0 Kč 19 Kč 0 Kč 0 Kč zrušení účtu 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč počáteční vklad 100 Kč 200 Kč 500 Kč 0

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem?

2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? Pracovní list č. 2 1. Jaké služby poskytují obchodní banky? 2. Co budete potřebovat k tomu, aby vám v bance založili běžný účet? 3. Je rozdíl mezi osobním účtem a podnikatelským účtem? 4. Jste pracovník

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling

bankovních produktů produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling Charakteristika a členění bankovních produktů Obecná charakteristika bankovních produktů: Nemateriální (nehmotný) charakter Dualismus Vzájemná propojenost a podmíněnost cross selling 1 Členění produktů

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele platný od 20. 10. 2008 I. Firemní účet mbusiness

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Osobní konto České spořitelny 2. Osobní účet České spořitelny, Osobní účet České spořitelny Absolvent, Osobní účet

Více

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby

pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby SAZEBNÍK POPLATKŮ pro fyzické osoby, fyzické osoby podnikatele a právnické osoby Poplatky v cizí měně jsou přepočítávány aktuálním kurzem ČNB a účtovány v příslušné měně účtu. 1. Běžné účty 2. Ostatní

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Bankovnictví, bankovní systém Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: příkaz

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 15. SRPNA 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více