Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty Bakalářská práce Autor: Vedoucí práce: Simona Jastrabová Bankovní management Ing. Helena Janegová Praha duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Haraticích dne Simona Jastrabová

3 Poděkování Tímto děkuji paní Ing. Heleně Janegové, vedoucí bakalářské práce, za cenné rady, odborné informace, věcné připomínky a dohled nad mojí prací. Svojí rodině za podporu, porozumění a toleranci. Simona Jastrabová

4 Anotace Název mé bakalářské práce je "Srovnávací analýza bankovního produktu - podnikatelské účty". Zaměřila jsem se na definování běžného a podnikatelského účtu, jeho význam, výhody a nevýhody pro klienta, podmínky založení a zrušení účtu. Cílem této práce je zhodnotit výhody vybraných podnikatelských účtů obchodních bank. Dalším cílem je pak nastavit čtyři ukazatele pro vyhodnocení účinnosti používáním podnikatelského účtu. Jednalo se o ziskovost běžného účtu, náklady a jejich minimalizaci, kvalitu informací o nabízené výrobky a služby, dostupnost služeb a času, který je potřeba k provádění bankovních operací. V ziskovosti jsou jen minimální rozdíly mezi vybranými bankami. Podle testu je nejlevnější RB a nejdražší je ČSOB. KB byla vybrána jako nejlepší v kvalitě informací. Na základě telefonických rozhovorů zaměstnanci prokázali svou profesionalitu, rychlost a lepší orientaci v produktech, než v ostatních bankách. Po ovém průzkumu nebylo možné určit, která ze sledovaných bank je nejlepší v poskytování informací. Klíčová slova: podnikatelský účet, běžný účet, analýza, podnikatel Annotation The title of my thesis is "Comparative analysis of banking products - business accounts. I focused on the definition of current and business account, its importance, advantages and disadvantages for the client, conditions of establishing and cancellation of the account. The aim of this thesis is to evaluate the convenience of selected business bank accounts. I set four indicators for evaluating the effectiveness of using a business account. It was the current account profitability, cost and its minimization, the quality of information about offered products and services (by the methods mystery calling and mailing), availability of services and time required for implementation of bank operations. In the term of profitability there are only minimal differences between selected banks. According to the test case the cheapest bank is RB and the most expensive is CSOB. KB has been chosen as the best in the quality of the information based on the telephone interviews as the employees of this bank have demonstrated their professionalism, speed and better orientation in products than in other banks. After the survey it was not possible to determine which of the monitored banks is the best in providing information. Key words: business account, current account, analysis, business

5 Obsah ÚVOD BANKOVNÍ ÚČTY PODSTATA BANKOVNÍHO ÚČTU ROZDĚLENÍ BANKOVNÍCH ÚČTŮ BĚŽNÝ ÚČET Běžný účet a jeho charakteristika Právní úprava Zřízení a zrušení běžného účtu Výnosy a náklady spojené s běžným účtem Doplňkové produkty KONTOKORENTNÍ ÚVĚR A JEHO CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÝ ÚČET Podnikatelský účet a jeho charakteristika Druhy podnikatelských účtů Založení podnikatelského účtu Podnikatelské účty a poplatky Využití podnikatelského účtu METODIKA SROVNÁNÍ VYBRANÝCH PODNIKATELSKÝCH ÚČTŮ PŘEDSTAVENÍ JEDNOTLIVÝCH VYBRANÝCH ÚČTŮ A BANK KOMERČNÍ BANKA, A.S. - BALÍČEK EFEKT ČSOB, A.S. - PROGRAM FIREMNÍ KONTO RAIFFEISENBANK, A.S. PROFIKONTO MODELOVÝ PŘÍPAD PŘEDPOKLADY ZJIŠTĚNÍ VÝNOSŮ A NÁKLADŮ ZA ZVOLENÁ OBDOBÍ ZHODNOCENÍ ZJIŠTĚNÝCH ÚDAJŮ.37 4 HODNOCENÍ KVALITY INFORMACÍ POSKYTNUTÝCH BANKOU MYSTERY CALLING MYSTERY MAILING 42 5 EFEKTIVNOST PODNIKATELSKÉHO ÚČTU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK A OBRÁZKŮ SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK SEZNAM PŘÍLOH... 52

6 Úvod Od počátku devadesátých let minulého století probíhá v našem bankovnictví poměrně dynamický rozvoj. Tento rozvoj se nejprve projevil nárůstem obchodních míst a rozšiřováním poskytovaných bankovních služeb. Následně se začal klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb a rozšiřování distribučních kanálů, což vyžadovalo nové a náročnější požadavky na pracovníky bank i na monitoring konkurenční nabídky bankovních služeb. Jako téma své bakalářské práce jsem si vybrala Srovnávací analýza bankovního produktu podnikatelské účty. Pro srovnání jsem zvolila tři banky a zaměřila se zejména na analýzu poplatků spojených s využíváním podnikatelských účtů. Poplatky bývají klienty často kritizovány a označovány za příliš vysoké. Tato kritika je také podpořena faktem, že bankovní poplatky u nás jsou jedny z nejvyšších v Evropě. Navíc sazebníky bank jsou dle názorů občanů často nepřehledné a pro laika nesrozumitelné. Ve své práci jsem se zaměřila především na segment malých a středních podniků. Tito podnikatelé mají možnost vybrat si z několika poskytovatelů finančních služeb. Při výběru banky podnikatelem hrají roli zejména faktory jako spektrum nabízených produktů, dostupnost a kvalita služeb, ale například i způsob prezentace služeb bankou. Snahou banky v oblasti vedení podnikatelských účtů je nejenom si stávající klienty udržet, ale i jejich počet zvyšovat. Cílem bakalářské práce je pomocí definovaných kritérií vyhodnotit výhodnost vybraných podnikatelských účtů bank včetně jejich doplňků. Zaměřím se také na vymezení pojmu běžný účet a podnikatelský účet, jeho význam, výhody a nevýhody pro klienta, podmínky založení a zrušení, vymezení pojmu kontokorentní úvěr, stanovení doplňkových produktů, které banky klientům nabízejí a zjištění výnosnosti a nákladovosti vybraných účtů. 6

7 1 Bankovní účty 1.1 Podstata bankovního účtu Bankovní účet je definován jako finanční účet v bance. Zaznamenává finanční transakce mezi bankou a klientem a dále sleduje finanční situaci klienta. Bankovní účty mohou mít kladný neboli debetní zůstatek, to je v případě, kdy banka dluží peníze zákazníkovi. Pokud zákazník dluží bance peníze, bankovní účet má záporný, tedy kreditní zůstatek. Účty otevřené za účelem vkladů (debetních zůstatků) jsou označovány jako depozitní účty, zatímco účty vedené za účelem půjček (kreditních zůstatků) jsou označovány jako úvěrové účty. 1.2 Rozdělení bankovních účtů Bezhotovostní platební styk je převod peněz od jednoho subjektu k druhému, realizovaný prostřednictvím jejich běžných nebo jiných účtů (klientských účtů), vedených u zprostředkujících institucí. Základní podmínka pro realizaci bezhotovostních plateb mezi klienty finančních institucí je existence klientského účtu na obou stranách realizované transakce. Tento klientský účet může mít více forem, které jsou zaznamenány v následující tabulce, které se odvíjejí od účelu, k němuž byly zřízeny. Tabulka 1: Formy klientského účtu [2] běžný účet vklady a výplaty hotovostí úvěrový účet evidence čerpaného úvěru a jeho splácení kontokorentní kombinace běžného a úvěrového účtu, klient může automaticky čerpat účet finanční prostředky do výše sjednaného debetního rámce za dohodnutých podmínek vkladový účet uložení volných finančních prostředků klienta depozitní účet evidence cenných papírů v úschově či ve správě banky 2 Polouček. S a kol. Bankovnictví. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, s. 144, ISBN:

8 1.3 Běžný účet Běžný účet a jeho charakteristika Běžný účet je možné považovat za základní bankovní produkt, protože stojí obvykle na počátku vztahu mezi klientem a bankou a je předpokladem pro využívání řady dalších bankovních produktů. 2 Běžným účtem je chronologicky vedený záznam o vzájemných peněžních pohledávkách a závazcích mezi klientem a bankou. Problematiku běžného účtu upravuje obchodní zákoník, který charakterizuje běžný účet jako účet platebního styku. Na běžných účtech jsou ukládány finanční prostředky, které nemají sloužit k vytvoření úspor, ale mají být kdykoliv k dispozici k pohotovému placení. Peněžní prostředky na běžných účtech jsou také nazývány vklady na viděnou. Pokud banka klientovi umožní i záporný zůstatek (tento případ je vždy smluvně upraven), jedná se o účet kontokorentní. [4] Někdy je s běžným účtem spojeno i poskytování balíčku nadstandardních služeb. Pak se v názvu účtu většinou objevuje slovo konto. Doplňkové služby jsou zpravidla k dostání v rámci balíčku zdarma nebo za výhodnější poplatek. [5] Výhody běžného účtu: bezpečné uložení a ochrana peněžních prostředků proti odcizení a zároveň odpadá nutnost nosit při sobě velké finanční obnosy, okamžitá dostupnost peněžních prostředků zhodnocování uložených peněžních prostředků formou úroku přístup k dalším bankovním službám - např. telebanking, GSM banking, WAP banking, internetbanking a homebanking peněžní prostředky na běžném účtu v domácí i cizí měně jsou pojištěny možnost zřídit si k účtu SIPO, trvalý příkaz, inkaso a tím odpadá nutnost chodit platit složenky v hotovosti. Nevýhody běžného účtu: poplatky spojené s vedením účtu nízký úrok, který je navíc snížen o daň z příjmů 1 Dvořák. P Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty. 1. vydání, Praha: Linde, s. 142, ISBN:

9 Banka také může při provádění platebního styku ponechat jeden či více dnů mezi odepsáním částky podle příkazu klienta z jeho běžného účtu a jejím připsáním na účet jiný. Tím získává určitou úrokovou výhodu float. Za tuto dobu totiž z odepsané (dosud nepřipsané) částky neplatí úrok. [2] Vklady na běžných účtech představují z hlediska bank důležitý zdroj refinancování, jenž má následující rysy: výše úrokových nákladů je poměrně nízká, naopak nemalé náklady musí banka vynaložit při provádění platebního styku, výhodnost z důvodu existence tzv. sedliny. Podstata sedliny vyplývá z toho, že určitou část těchto vkladů má banka k dispozici prakticky trvale, přestože celkový stav běžných účtů se mění každý den. Je to způsobeno tím, že: klienti obvykle zcela nevyčerpávají zůstatky na svých účtech, platby odcházející z účtů a příjmy přicházející na účty se z části vyrovnávají, při převodech mezi účty klienta v rámci jedné banky se stav účtů nemění. Výše a stabilita sedliny roste v závislosti na velikosti banky. [3] Obrázek 1: Princip sedliny na souhrnu běžných účtů Zdroj: Revenda Z. a spol. Peněžní ekonomie a bankovnictví (1996) 9

10 Běžné účty se člení dle rozdílnosti majitele na účty [2]: pro fyzické osoby občany pro fyzické osoby podnikatele pro právnické osoby firmy Při uzavírání smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu musí klient prokázat bance svoji totožnost. Banky vedou běžné účty jak v českých, tak v cizích měnách. Běžný účet vedený v cizí měně se nazývá devizový běžný účet. [2] Právní úprava Základní právní úpravu běžných účtů najdeme v obchodním zákoníku, a. Uzavírání tohoto typu účtu se řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na to, zda jsou účastníky soukromé nebo podnikatelské subjekty. Smlouvou o běžném účtu se zavazuje banka zřídit od určité doby v určité měně účet pro jeho majitele, přijímat na zřízený účet peněžní prostředky, vyplácet z něj peněžní prostředky nebo z něj či na něj provádět jiné platební transakce. 1 Zásady vedení účtů jsou dále upraveny Všeobecnými obchodními podmínkami, které vydala Česká národní banka. Jednotlivé banky je přebírají v plném rozsahu nebo se odvolávají na některá jejich ustanovení a vytváří tak vlastní podmínky. Pro konkrétní úpravu je důležitá také smlouva o běžném účtu, kterou banka s klientem uzavírá. Dále se na vztah mezi klientem a bankou vztahují některé části ze zákona o bankách. Jedná se zejména o úpravu pojištění depozit a problematiku bankovního tajemství Zřízení a zrušení běžného účtu Banka zřizuje běžný účet na základě žádosti klienta. Ke vzniku účtu je zapotřebí písemné smlouvy mezi bankou a klientem. Základní náležitosti smlouvy o běžném účtu jsou [1]: den, ke kterému je účet zřizován, měna, ve které je daný účet veden, 13 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, 708 dostupný z 10

11 způsoby a podmínky disponování s prostředky na účtu jeho majitelem, popř. dalšími oprávněnými osobami, včetně vymezení platebních prostředků, které je klient oprávněn používat, podmínky uplatnění inkasního placení z účtu, způsob a lhůty předkládání platebních příkazů klientem a lhůty jejich zúčtování bankou, podmínky, výše a způsob úročení účtu, forma, způsob a periodicita předávání zpráv o stavu a pohybech na účtu výše a způsob úhrady poplatků za vedení účtu, název účtu klienta a bankovní spojení, podmínky vypovězení smlouvy. Kromě smlouvy samé jsou součástí ještě: podpisový vzor, sazebník odměn a všeobecné obchodní podmínky banky. [4] Fyzická osoba, která si chce založit běžný účet, musí být právně způsobilá. Osoby, které tyto požadavky nesplňují, mohou mít účet založen s tou podmínkou, že s účtem disponuje zákonný zástupce. Při uzavírání smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu je klient povinen bance prokázat svoji totožnost, anonymní běžné účty nejsou bankou zřizovány. Při zakládání běžného účtu požaduje banka předložení dokladů dle jednotlivých druhů klientů [1]: fyzická osoba občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k trvalému pobytu, fyzická osoba podnikatel předkládá navíc živnostenský list nebo jinou listinu osvědčující oprávnění k podnikání, případně i Osvědčení o registraci u finančního úřadu s přiděleným daňovým identifikačním číslem (DIČ), právnická osoba originály (úředně ověřené kopie) dokladů prokazující právní subjektivitu (výpis z OR, zakladatelská listina) a průkaz totožnosti člena statutárního orgánu. Možnosti zrušení běžného účtu [4]: uplynutím lhůty, na kterou byl zřízen, splněním účelu, pro který byl zřízen, dohodou, 11

12 výpovědí kterékoliv ze smluvních stran ze strany majitele účtu možnost vypovědět smlouvu kdykoliv s okamžitou platností, a to i bez udání důvodu, ze strany banky možnost vypovědět smlouvu kdykoliv, taktéž bez udání důvodu, a to s účinností ke konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď majiteli účtu doručena. okamžitým odstoupením od smlouvy ze strany banky obzvlášť hrubé porušení smluvních podmínek, zánik oprávnění k podnikatelské činnosti, na jehož základě byla smlouva uzavřena, rozporné instrukce zadávané bance osobami, které jsou oprávněny jednat za majitele běžného účtu a signalizující spory uvnitř podnikatelského subjektu. Novelou zák. č. 554/2004 Sb. byla upravena situace, kdy majitel běžného účtu zemře. Ustanovení 715a odst. 1 obch. zák. stanoví, že smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu nezaniká. V tomto případě má banka povinnost pokračovat v přijímání peněžních prostředků na účet a ve výplatách a platbách z účtu. Pokud majitel účtu stanovil, že po jeho smrti nemá banka ve výplatách a platbách pokračovat, banka poté, co se hodnověrně dozví, že majitel účtu zemřel, následující den platby a výplaty zastaví. Nadále je oprávněna disponovat s prostředky na účtu zmocněná osoba, ledaže by jí udělená plná moc byla omezena jen na dobu života majitele účtu. [8] Výnosy a náklady spojené s běžným účtem Klientovi je ze zůstatku na běžném účtu placen úrok. Úroková sazba je vyhlašována bankou a její výše, příp. způsob jejího určení, včetně případných změn, by měl být přesně vymezen ve smlouvě. Vzhledem k tomu, že má klient možnost kdykoliv disponovat s peněžními prostředky na účtu, bývá úroková sazba zpravidla relativně velmi nízká. Tímto vlivem bývá zůstatek na běžných účtech pouze ve výši potřebné pro platební styk. Úroky navíc podléhají dani z příjmu. U fyzických osob se jedná o srážkovou daň ve výši 15 %, u fyzických osob podnikatelů a právnických osob vstupují do základu daně. [1] Banky si účtují různé poplatky a provize. Založení účtu je většinou zdarma, klient však platí za vedení účtu a provádění platebních operací dle sazebníku, který banka musí stanoveným způsobem zveřejnit. Banky často záměrně v rámci tzv. cross selling snižují některé ceny 12

13 svých produktů s cílem nalákat nové klienty, na druhé straně však tuto ztrátu kompenzují v cenách jiných produktů Doplňkové produkty Platební karty Platební (debetní) karta je moderní platební nástroj ve formě plastikové karty, se kterou má oprávněný držitel možnost provádět bezhotovostní platby přes internet či v obchodech a dále hotovostní výběry. Její provedení je určeno mezinárodní normou (ISO 3554). Karta musí být vyrobena z určeného materiálu a musí splňovat standardní rozměr (85,6 x 54,0 x 0,76 mm). Líc platební karty obsahuje tyto údaje: označení vydavatele PK, platnost PK (mezinárodní, tuzemská), k jakému systému PK daná karta patří, číslo karty, období platnosti karty, jméno držitele PK [1]. Na rubu platební karty můžeme najít: magnetický proužek, mikročip nebo laserový záznam, podpisový vzor. Obrázek 2: Platební karty Zdroj: 13

14 Podle způsobu provedení lze platební karty dělit na [5]: Embosované - jedná se o platební karty, které mají veškeré údaje (jméno držitele, číslo karty atd.) plasticky vyraženy - písmo tedy z karty vystupuje. Tento typ karet nám umožní nákup i v prodejnách, které nejsou vybaveny elektronickým terminálem. Obchodník používá tzv. imprinter ( žehličku ), který sejme otisk všech údajů vyražených na kartě a zákazník údaje potvrdí svým podpisem. Na základě toho pak obchodník zúčtuje platbu. Elektronické - nejčastěji využívané karty. Banky je většinou vydávají k účtu zdarma. Jsou určeny především k výběrům z bankomatu a pro platby u obchodníků, kteří mají elektronický platební terminál. Výhodou platebních karet je jednoduchost jejich použití, bezpečnost, možnost disponovat ihned s financemi, celostátní až mezinárodní použitelnost a různé doplňkové služby (pojištění, slevy). [6] Mezi základní způsoby a možnosti využití platebních karet patří výběr hotovosti v bankomatech, bezhotovostní platba v obchodě a platba po internetu. Výběr finanční hotovosti z bankomatu není tak výhodným způsobem využití karty jako platba v obchodě, jelikož za použití bankomatu si banka účtuje poplatek. Postup při výběru je jednoduchý a zná ho téměř každý z nás. Je třeba znát svůj PIN kód. Použití karty pro placení u obchodníka je také velmi snadné, princip je obdobný jako při výběru z ATM. Obchodník předloženou kartu vloží do čtecího zařízení a majitel karty je poté vyzván buď k zadání PIN kódu nebo podpisu stvrzenky, v některých případech je požádán o obojí. Toto opatření podstatně zvyšuje bezpečnost platební karty. Platba po internetu patří k těm rizikovějším. Údaje vyplněné zákazníkem jsou přeneseny pomocí kódovaného zabezpečeného protokolu k obchodníkovi a poté do autorizačního střediska karet. Alternativou je, že údaj jde rovnou do střediska karet a obchodník se jej vůbec nedozví. Banka mu jen pošle informace, zda se operace zdařila či nikoliv. Nebezpečí hrozí v případě, že se údaje dostanou do rukou cizí osoby, která je neoprávněně zneužije. [1] 14

15 Kreditní karty Kreditní (úvěrová) karta je platební karta, založená na principu úvěru. Umožňuje platit či vybírat hotovost v případě, že klient nedisponuje dostatečnými prostředky na běžném účtu. Čerpaný úvěr je revolvingový (opakující se) a s každou uskutečněnou splátkou se úvěrový limit na kreditní kartě automaticky obnovuje. Splácení úvěru nemusí být pravidelné, obvykle ale bývá stanovena minimální výše měsíční splátky. Také bývá stanovena lhůta pro bezúročné zúčtování, během které může majitel karty uhradit svůj závazek, aniž by musel platit úroky z čerpání úvěru. [1] Přímé bankovnictví S rozvojem nových technologií souvisí i rozvoj nových produktů v oblasti bankovnictví. Banky svým klientům nabízejí v současné době širokou paletu produktů tzv. přímého bankovnictví. Jedná se o služby, které umožňují komunikaci banky a klienta, aniž by klient musel banku navštívit. Vše se děje buď pomocí telefonu (a to i mobilního) nebo počítače a internetu. Mezi produkty přímého bankovnictví patří: Telebanking, GSM banking, WAP banking, Internetbanking a Homebanking. Pokud si klient některou z těchto služeb zřídí, má ke svému účtu přístup 24 hodin denně Telebanking Označován je také jako telefonní bankovnictví nebo phonebanking. Zákazník používá pro tuto službu telefon s tím, že se prokáže svým identifikačním číslem, číslem PIN a někdy i heslem. Existuje ve 2 verzích. U první z nich klient komunikuje s automatickým hlasovým systémem (má možnost ověřit zůstatek na kontě, zjistit informace o produktech), na druhou stranu pak má klient možnost hovořit přímo s telefonním bankéřem, který poskytuje stejné služby jako pracovník na přepážce banky GSM banking U této služby existují taktéž dva druhy. První je SIM Toolkit, kdy banka nahraje do mobilního telefonu (na SIM kartu telefonu) vlastní bankovní aplikaci. Při nahrávání je SIM karta 15

16 zašifrována a není možné z ní získat žádné údaje. Dále je přístup do této aplikace chráněn zvláštním bankovním PIN, který je nazýván BPIN. Poté již stačí vybrat některou ze základních služeb a informace přijdou formou textové zprávy SMS na mobil nebo formou u. Dalším druhem je SMS banking, u něhož je výhodou možnost použití u všech mobilních telefonů bez ohledu na operátora. Komunikace probíhá pouze formou SMS zpráv WAP banking Jedná se o službu, která umožňuje spojení s bankovním účtem prostřednictví mobilního telefonu vybaveného technologií WAP. Tuto technologii umožňují většinou dražší telefony. Pomocí mobilního telefonu a autorizačního klíče je tedy možné zadávat např. příkazy k úhradě, zjišťovat zůstatek na účtu i jeho historii. Nevýhodou tohoto produktu je zatím nízká rychlost připojení k internetu Internetbanking Tato služba umožňuje klientovi komunikovat s bankou pomocí internetu, a to z jakéhokoliv místa na světě. K použití je k zapotřebí pouze počítače s internetovým prohlížečem a připojením k internetu. Klient zadá www adresu banky, dále vyplní uživatelské jméno a certifikační kód. Poté je mu již umožněno provádět různé operace na účtu. K zabezpečení operací slouží autorizační klíč, který zajišťuje bezpečnost proti případnému zneužití Home banking Služba klientovi opět umožňuje obsluhovat účet prostřednictvím sítě internet a také softwaru, který je dodáván bankou. Home banking poskytuje klientovi možnost provádět téměř všechny bezhotovostní operace s běžným účtem, a to vše on-line. Výhodou této služby je možnost připojit program banky na vlastní ekonomický a účetní systém, nevýhodou naopak, že ho lze používat pouze na počítači, kde je program nainstalován. 16

17 1.4 Kontokorentní úvěr a jeho charakteristika Kontokorent je bankovní služba sjednaná k běžnému účtu, která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze i v případě, že na účtu nemá dostatečnou hotovost. Banka klientovi potřebné finance půjčí a klient smí jít do mínusu. Jedná se o krátkodobý úvěr, jelikož je smlouva uzavírána zpravidla na dobu 1 roku. V současnosti existují banky, které s klienty uzavírají smlouvu na dobu neurčitou, nebo se úvěr automaticky každoročně prodlužuje. Výše úvěru je omezena tzv. úvěrovým rámcem, který stanovuje maximální možnou výši debetu na běžném účtu. Překročení tohoto rámce bývá bankou sankcionováno ve formě vysokých úroků. [1] Výhodnost tohoto typu úvěru lze spatřit v možnosti čerpat úvěr pohotově, dle momentální potřeby. Vyplácí se například ve chvíli, kdy klient nechce uvolňovat dlouhodobé finanční zdroje nebo naopak potřebuje získat čas na jejich uvolnění. Na druhou stranu však platí, že kontokorentní úvěr je jednou z nejdražších forem získání potřebných finančních prostředků. Pro banku je výhodou poměrně vysoká úroková sazba, ale musí podstoupit také riziko nevyužití těchto zdrojů. 1.5 Podnikatelský účet Podnikatelský účet a jeho charakteristika České banky a družstevní záložny vytváří pro podnikatele speciální základní finanční produkty, a to podnikatelské účty. Pro různé typy firem a podnikatelů existují zpravidla také různé typy podnikatelských účtů. Rozdíl mezi jednotlivými podnikatelskými účty bývá v nabídce souvisejících služeb a dalších produktů. Podnikatelské účty umožňují jak hotovostní, tak i bezhotovostní operace Druhy podnikatelských účtů Nabídka podnikatelských účtů je pestrá. Liší se nejčastěji podle obratu na účtu. Některé banky mají rovněž speciální nabídku pro různé typy organizací, firem a podnikatelů. Existují také podnikatelské účty speciálně pro svobodná povolání, jako jsou lékaři, exekutoři, soudci, pojišťovací poradci, soudní tlumočníci či architekti. 17

18 1.5.3 Založení podnikatelského účtu Pro založení podnikatelského účtu musí podnikatel bance či družstevní záložně prokázat totožnost a právní subjektivitu, tedy doklady opravňující jej k podnikání. Takovým dokladem bývá nejčastěji výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list či doklad o registraci OSVČ na finančním úřadě. Při založení podnikatelského účtu je většinou třeba složit také základní vklad na účet. Lidé podnikající jako fyzické osoby si podnikatelský účet zakládat povinně nemusí a mohou pro své podnikání využívat třeba i běžný osobní účet pro soukromé osoby. Vyplatí se ale vědět, jak lze s osobním účtem hradit vyšší platby. Od roku 2004 v Česku totiž platí zákon, který až na výjimky omezuje výši platby v hotovosti. Podle zákona platí povinnost bezhotovostně platit všechny částky v hodnotě nad 15 tisíc euro (platí pro všechny měny). S osobním účtem si podnikatel však komplikuje daňovou evidenci příjmů a výdajů i případné poskytnutí úvěru na podnikání od banky. U podnikatelského účtu je pro účetní a daňové poradce snazší se vyznat v jednotlivých položkách na výpisu účtu, protože nemusí odlišovat soukromé transakce od obchodních. Kdo podniká jako právnická osoba, podnikatelský účet při podnikání potřebovat bude Podnikatelské účty a poplatky Podnikatelské účty jsou zpravidla na poplatcích za vedení účtu i dalších službách dražší než osobní účty pro soukromé osoby. Měsíční poplatky za podnikatelské účty se mohou pohybovat od desítek korun až po stokoruny a více. Na trhu jsou už ale i podnikatelské účty, které jsou bez poplatků. Banky a družstevní záložny podnikatelům s podnikatelským účtem poskytují navíc ještě specializované finanční produkty a služby jako jsou například firemní platební karty či investiční úvěry. Každá banka nabízí účtů několik, jejichž poplatky za vedení se pohybují až do tisícovky korun. Tudíž prvním rozhodujícím kritériem bude výše poplatků za vedení účtu. Druhým kritériem mohou být různé benefity, které banky k účtům nabízí. Těmito benefity mohou být například bezplatný platební styk, výhodnější úročení apod. Tyto benefity závisí na typu účtu. Čím dražší účet si klient zvolí, tím více benefitů banka nabízí. Proto je důležité si promyslet, 18

19 jak moc bude podnikatelský účet využíván. Nemá smysl si pořizovat dražší účet s několika benefity, které ani nebudou využívány a účet se zbytečně prodraží. Pokud tedy bude účet využíván hojně a budou na něj pravidelně vkládány velké finanční prostředky, vyplatí se vlastnit účet dražší s vyšším úročením. Pokud ale účet bude využíván spíše výjimečně, je výhodnější si pořídit účet levnější s menšími benefity Využití podnikatelského účtu Podnikatelský účet vedle bezhotovostních plateb v Česku i v zahraničí tak umožňuje prostřednictvím platebních karet i platby za zboží a služby u obchodníků, hotovostní vklady i výběry u bankomatů či na přepážkách bank a družstevních záložen. Pro vklady přes bankomaty jsou určené speciální vkladomaty, kterých zatím není v Česku příliš mnoho a nenabízí je ani každá banka. Mezi další základní operace s podnikatelským účtem náleží také změna disponujících osob, které mají oprávnění s účtem nakládat. V nabídce bank a družstevních záložen bývají také různé typy podnikatelských účtů. Liší se nejčastěji podle obratu na účtu. Některé banky mají rovněž speciální nabídku pro různé typy organizací, firem a podnikatelů. 1.6 Metodika srovnání vybraných podnikatelských účtů Pro srovnání vybraných podnikatelských účtů bank bylo třeba nejprve definovat sledované ukazatele, které je možno rozdělit na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní ukazatele: výnosnost běžného účtu, nákladovost a možná minimalizace nákladů vedení běžného účtu. Kvalitativní ukazatele: kvalita poskytovaných informací o nabízených produktech a službách, dostupnost bankovních služeb a časová náročnost realizace jednotlivých operací, spojených s podnikatelským účtem. 19

20 Běžný účet pro podnikatele nabízí řada bank. Pro tuto práci byly vybrány 3 banky, u kterých bude zhodnocena výhodnost běžných účtů, nabízených podnikatelům. Konkrétně se jedná o tyto produkty: Komerční banka, a.s. - balíček Efekt, Raiffeisenbank, a.s. - Profi konto, ČSOB, a.s. - program Firemní konto. Všechny výše uvedené programy mají obdobný charakter a jsou určeny pro stejné segmenty, a to pro fyzické osoby podnikatele a malé a střední podniky. Práce je založena na modelovém případu podnikatelského účtu, kde není bráno v úvahu využití kontokorentního úvěru, a nadále je prováděno hodnocení hlavně kvantitativních kritérií. Pro stanovení výše úroku je využito vzorců [2]: K t UC =, 100 kde UC je úrokové číslo, K je peněžní částka (kapitál), t je doba splatnosti kapitálu (ve dnech). UD = 360, p kde UD je úrokový dělitel, p je roční úroková sazba (v procentech). UC u =, UD kde u je výše úroku. Pro výpočet úroků na běžných účtech se vyvinuly 3 různé formální postupy, které se liší ve výpočtu UC: 1. Zůstatkový (anglický) způsob úrokové číslo je určeno z výše zůstatku a počtu dní, kdy se hodnota nezměnila. Takto vypočtená úroková čísla se na konci úrokového období 20

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce)

Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank. (Bakalářská práce) Vysoká škola logistiky o.p.s. Srovnání a analýza běžných účtů u vybraných bank (Bakalářská práce) Přerov, duben 2011 Miroslava Šplíchalová Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Lubomíru Gerákovi

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 David Sládek PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS.

Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu. Martin Žůrek, DiS. Analýza struktury a objemu poplatků souvisejících s realizací operací na běžném účtu Martin Žůrek, DiS. Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářské práce je analyzovat strukturu a

Více

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu

Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Vkladové a úvěrové produkty pro retailovou klientelu Diplomová práce Autor: Petra Kubečková Obor finance Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Bankovní poplatky Bakalářská práce Autor: Petra Polanková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha červen, 2008 Prohlášení:

Více

Finanční služby v České republice:

Finanční služby v České republice: Základní tipy pro snadnou orientaci v této příručce 01 Elena Marushiakova and Veselin Popov Finanční služby v České republice: průvodce pro cizince Praha 2006 Finanční služby v České republice: průvodce

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová

Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky. Zuzana Hegerová Komparace spotřebitelských úvěrů pro fyzické osoby na území České republiky Zuzana Hegerová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Běžný účet jako institut obchodního práva

Běžný účet jako institut obchodního práva Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva a veřejné správy Běžný účet jako institut obchodního práva Bakalářská práce Autor: Ivana Tomanová, DiS. Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KOMPARACE ÚVĚROVÝCH PRODUKTŮ BANKOVNÍCH A NEBANKOVNÍCH INSTITUCÍ NA ZÁKLADĚ VYBRANÝCH KRITÉRIÍ HODNOCENÍ Bakalářská práce Olomouc 2014 Michaela Močičková

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová.

Platební karty. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví. Bakalářská práce. Markéta Korfová. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví a pojišťovnictví Platební karty Bakalářská práce Autor: Markéta Korfová Bankovní management, Bankovní manažer Vedoucí práce: Ing. Vanda Hadrabová

Více

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance OBCHODNÍ POLITIKA BANK V OBLASTI BANKOVNÍCH POPLATKŮ VE VYBRANÝCH ZEMÍCH The Business Policy of Banks in the Field of Bank Charges

Více

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK

KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ VYBRANÝCH BANK SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku KVALITATIVNÍ KOMPARACE INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ

Prohlášení. V Rohatci dne 15 listopadu 2012 Denisa POLÁŠKOVÁ Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: RPSN u spotřebitelských úvěrů vypracovala samostatně na základě pokynů svého vedoucího práce. Literatura, odborné zdroje a ostatní materiály, jenž

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice

Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj bankovních poplatků u pobočkového a internetového bankovnictví v České republice Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kristýna

Více

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize

Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních úvěrů v době krize JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Studijní obor: N6208 Ekonomika a management Obchodní podnikání Řízení rizik spojených s poskytováním hypotečních

Více

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více