5.4 Lhůta pro stanovení daně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.4 Lhůta pro stanovení daně"

Transkript

1 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro daňové řízení je typické, že uplynutí prekluzívní lhůty je rozhodným okamžikem určujícím konec daňového řízení v jeho nalézací rovině a definitivní vypořádání materiálních vztahů mezi veřejným rozpočtem a daňovým subjektem. Do té doby lze zákonnými instrumenty měnit poslední známou daň, a to jak ve prospěch daňového subjektu, tak v jeho neprospěch. Úvod Lhůty pro stanovení daně prošly v poslední době díky judikatuře několika úpravami, proto uvádíme následující přehled. Stav do podle 47 odst. 1 ZSDP v platném znění: Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat. Stav od do podle 47 odst. 1 ZSDP v platném znění: Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období.

2 Rubrika 5 strana 2/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Stav od podle 148 DŘ: Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení. Podle daňového řádu je důležitá skutečnost, že od daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Počátek běhu lhůty Lhůta počíná běžet: a) dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo b) dnem, v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení. Počátek běhu lhůty se odvíjí ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nikoliv od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, jak tomu bylo v ZSDP. Úkony prodlužující lhůtu pro stanovení daně Úkony, které prodlužují lhůtu pro stanovení daně jsou: 1) Úkony, které prodlužují lhůtu pro stanovení daně o 1 rok, pokud k těmto úkonům došlo v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty. Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Podání dodatečného daňového tvrzení (tedy ano 148 odst. 2 dodatečného daňového přiznání, následného písm. a) hlášení nebo dodatečného vyúčtování)

3 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 3/16 Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Oznámení výzvy k podání dodatečného ano 148 odst. 2 daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla písm. a) k doměření daně Oznámení rozhodnutí o stanovení daně (tedy ano 148 odst. 2 platebního výměru, dodatečného platebního písm. b) výměru nebo hromadného předpisného seznamu) Zahájení řízení o mimořádném opravném ano 148 odst. 2 prostředku (tj. návrh na povolení obnovy řízení) písm. c) Zahájení řízení o dozorčím prostředku (tj. nařízení ano 148 odst. 2 obnovy řízení a nařízení přezkoumání rozhodnutí) písm. c) Oznámení rozhodnutí ve věci opravného ano 148 odst. 2 prostředku (kterým je odvolání, rozklad, návrh písm. d) na povolení obnovy řízení) Oznámení rozhodnutí ve věci dozorčího ano 148 odst. 2 prostředku (kterým je nařízení obnovy řízení písm. d) a nařízení přezkoumání rozhodnutí) Oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti ano 148 odst. 2 rozhodnutí o stanovení daně písm. e) 2) Úkony, které prodlužují lhůtu pro stanovení daně o 3 roky, tzn., že lhůta běží znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn. Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Podání dodatečného daňového tvrzení (tedy ano 148 odst. 2 dodatečného daňového přiznání, následného písm. a) hlášení nebo dodatečného vyúčtování)

4 Rubrika 5 strana 4/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Zahájení daňové kontroly ano 148 odst. 3 Marné uplynutí lhůty stanovené ve výzvě k zahájení daňové kontroly ( 87 odst. 6 DŘ) ano 148 odst. 3 Podání řádného daňového tvrzení (tedy daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování) ano 148 odst. 3 Oznámení výzvy k podání řádného daňového tvrzení ano 148 odst. 3 Výzva k odstranění pochybností podle 89 DŘ ne Místní šetření podle 80 a násl. DŘ ne Úkony v rámci odvolacího řízení ne Kdy lhůta pro stanovení daně neběží Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu: řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem, řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně, od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav, nebo od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení. Kdy nejpozději končí lhůta pro stanovení Všechna prodlužování a stavění lhůty pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

5 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 1) Daň lze stanovit do konce druhého roku následujícího po roce, v němž nabylo rozhodnutí právní moci, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně, a to v důsledku spáchání daňového trestného činu. Rubrika 5 strana 5/16 Výjimky pro stanovení daně po uplynutí zákonné lhůty 2) Daň lze stanovit po uplynutí objektivní lhůty pro stanovení daně v případě, kdy daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení a současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí; je-li toho třeba pro zánik trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti, lze daň stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně. S přechodem na platnost daňového řádu je důležité přechodné ustanovení, podle kterého posuzujeme počátek běhu a délky lhůty pro vyměření. Přechodné ustanovení Běh a délka lhůty pro vyměření, která započala podle dosavadních právních předpisů a neskončila do dne nabytí účinnosti DŘ, se ode dne nabytí účinnosti DŘ posuzuje podle 148 DŘ; okamžik počátku běhu této lhůty určený podle ZSDP zůstává zachován. Účinky právních skutečností, které mají vliv na běh této lhůty a které nastaly před , se posuzují podle ZSDP. Právní skutečnosti nově zakládající stavění běhu lhůty pro stanovení daně podle DŘ, které započaly před , staví běh lhůty až ode dne nabytí účinnosti DŘ. Řádné daňové tvrzení Daňové subjekty jsou povinny podat daňové přiznání k dani stanovované za roční zdaňovací období v obvyklé lhůtě tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Příkladem této daně je daň z příjmů. Daňové přiznání u daní, které mají zdaňovací období 12 měsíců Pokud se jedná o daňový subjekt, který má mít ze zákona uloženo, že účetní závěrka musí být ověřena auditorem, nebo mu daňové přiznání zpracovává poradce, tak se lhůta prodlužuje na šest měsíců, za

6 Rubrika 5 strana 6/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH předpokladu, že předložil správci daně plnou moc před uplynutím prvního termínu. Tato lhůta zůstává zachována i v případě, že poradce zemře nebo zanikne. Daňový subjekt, který je registrován k dani z příjmů fyzických osob, avšak nevznikla mu žádná daňová povinnost, tuto skutečnost sdělí správci daně obecnou formou prohlášení. Daňové přiznání u daní, které mají roční zdaňovací období Daňové přiznání u daní, které mají zdaňovací období kratší než 1 rok Hlášení Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do konce prvního měsíce, tj. do 31. ledna příslušného roku. Tento způsob vyměřování je uplatněn u daně z nemovitostí. Jedná se o nepřímé daně, kdy povinnost podat daňové přiznání je do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Hlášení se podává do 25 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Rozsah této povinnosti je regulován zvláštním zákonem. V důsledku rozšiřování spolupráce se zahraničními finančními úřady se hlášení bude rozšiřovat. Příkladem je souhrnné hlášení u daně z přidané hodnoty. Vyúčtování Vyúčtování plátce daně podává ve lhůtě čtyř měsíců po uplynutí každého kalendářního roku. Je věcí speciální úpravy v hmotněprávním daňovém zákonu, zda povinnostem, které jsou předmětem vyúčtování, bude předcházet povinnost podávat hlášení či nikoliv. Povinnost stanovená ve vyúčtování se vyměřuje, případně doměřuje obecným postupem zakotveným v následujících ustanoveních s přihlédnutím ke speciální úpravě.

7 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Daňový subjekt, který podal daňové přiznání nebo vyúčtování může ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání opravit případné nedostatky tohoto podání tzv. opravným daňovým přiznáním, popř. opravným vyúčtováním. Pro vyměřovací řízení se použije opravné přiznání a k předchozím se nepřihlíží. Stejným způsobem lze měnit i dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování, popřípadě již podaná opravná daňová přiznání či vyúčtování. Daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování nebo z moci úřední. Rubrika 5 strana 7/16 Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování Vyměření daně Správce daně zjistí základ daně a vyčíslí daň, případně daňový odpočet, daňovou ztrátu, popř. i jiný způsob zdanění. Výsledkem vyměřovacího řízení, které je zahájeno podáním daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední, je vydání rozhodnutí platebního výměru. Liší-li se tvrzení daňového subjektu od tvrzení správce daně, tak rozdíl mezi tvrzenou a zjištěnou částkou v platebním výměru vyznačí a zašle daňovému subjektu. Pokud daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení, stanoví správce daně daň z moci úřední, kterou vyměří a předepíše do evidence daní. V případech, kdy plátce daně nesplní svoji povinnost u daně vybírané srážkou, tak ji správce daně stanoví k přímé úhradě. Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Ve stejném termínu je splatná i daň vyměřená z moci úřední. V tomto případě se jedná o náhradní lhůtu splatnosti, proto úrok z prodlení se počítá od původního dne splatnosti. Daňový subjekt má možnost odvolání proti rozdílu stanovenému správcem daně, toto odvolání má odkladný účinek. Jedná se ovšem o riziko, že v případě zamítnutí odvolání doplatí úrok z prodlení, včetně

8 Rubrika 5 strana 8/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH částky, které nebyla zaplacena v původním termínu splatnosti. Neliší-li se správcem stanovená daň od údajů tvrzených daňovým subjektem, tak se stejnopis platebního výměru založí pouze do spisu a nezasílá se daňovému subjektu. Pokud je daňový subjekt vyzván k odstranění pochybností nebo dojde např. k daňové kontrole, výsledek vyměření se daňovému subjektu platebním výměrem oznámí, i když se tvrzená daň od daně vyměřené neodchyluje. Za den vyměření se v tomto případě považuje den vydání platebního výměru s účinky ke dni jeho oznámení. Pro případy, kdy není platební výměr oznamován, je stanovena fikce doručení k poslednímu dni lhůty k podání přiznání nebo vyúčtování. Daňový subjekt je oprávněn zažádat o zaslání stejnopisu platebního výměru, který byl založen do spisu. Proti souhlasnému vyměření daně není možné odvolání. Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Na rozdíl o ZSDP má daňový subjekt možnost podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daňová povinnost, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Lhůta pro podání je stejná jako při dodatečném daňovém přiznání na daň vyšší. Dodatečné přiznání nebo dodatečné vyúčtování tak nepůjde využít v případě, že dané důvody daňový subjekt již uplatnil v odvolání, v řízení o mimořádném opravném prostředku nebo v dříve podaném daňovém tvrzení.

9 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 9/16 Institutu dodatečného daňového přiznání nebo vyúčtování na daň nižší nelze využít v případě, kdy daň byla správcem daně sjednána nebo byla stanovena podle pomůcek. Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování není přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě předmětem výzvy k provedení daňové kontroly, je-li zahájeno řízení o mimořádném opravném, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně. Následné hlášení je obdobou opravného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Plátce daně je tedy povinen podat, po splnění zákonem stanovených podmínek a v zákonem vymezené lhůtě, následné hlášení. Pokud zjistí, že povinnost v hlášení má být vyšší a je s tímto typem hlášení spojena úhrada, je plátce daně současně povinen v následném hlášení uvedený rozdíl uhradit. Pokud z následného hlášení vyplyne nárok plátce daně na vrácení dosud hlášené a uhrazené daně, správce daně o vrácení částky rozhodne a vydá platební výměr. Daň může být doměřena na základě podání daňového subjektu, formou dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, nebo i z moci úřední. Doměřením se má na mysli následné vyměření, tzn. jakékoliv další než první vyměření téže daně. Jedná se o postup při zjištění skutečnosti, že dosud stanovená daň není správná. Podle výsledků vyměřovacího řízení doměří správce daně daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné a tento doměřený rozdíl na dani současně předepíše do evidence daní. Doměřením daně se rozumí i dodatečné stanovení daně plátci daně k přímé úhradě. Následné hlášení Doměření daně K doměření z moci úřední může dojít pouze na základě výsledku daňové kontroly. Zjistí-li správce daně nové skutečnosti nebo důkazy mimo daňovou kontrolu, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že

10 Rubrika 5 strana 10/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH bude daň doměřena, vyzve jej k podání dodatečného daňového přiznání. Rozdíl v doměřené dani je splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. V ZSDP byla daň splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Toto zjištění může být učiněno jak správcem daně, tak i daňovým subjektem. Pokud se doměřená daň neodchyluje od údajů dodatečně tvrzených daňovým subjektem a správce daně nemá o nich pochybnosti. Založí správce daně stejnopis dodatečného platebního výměru pouze do spisu a nezasílá ho daňovému subjektu. Pro případ, kdy není dodatečný platební výměr oznamován, je stanovena fikce doručení k poslednímu dni lhůty k podání dodatečného přiznání nebo dodatečného vyúčtování. Vzhledem k tomu, že účinnost rozhodnutí nastává dnem jeho oznámení (tedy doručení), nastanou účinky doměření daně k tomuto dni, i když reálně k doměření přistoupí správce daně později. Daňový subjekt se může dozvědět, zda tento okamžik nastal, při nahlédnutí do spisu nebo pomocí dálkového přístupu. Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení V případě, kdy daňový subjekt nepodal řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek. Jedná se o vyměření z moci úřední. S účinností od je povinnost uhradit za nepodání nebo opožděné podání daňového přiznání pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně, nejméně však 500 Kč, a to v případě, že je daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno více něž 5 pracovních dnů po zákonem stanovené lhůtě.

11 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 11/16 Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek. Správce daně ve výzvě daňovému subjektu sdělí důvody, pro které ho k podání tvrzení vyzývá. Příklady ke lhůtě pro stanovení daně Daňové přiznání za rok 2010 (společné zadání pro příklad 1 až 6) Společnost AB bude podávat tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r do 31. března Příklad 1 Dnem začne běžet lhůta pro stanovení daně, která končí dnem podle 148 odst. 1 DŘ, kdy lhůta pro stanovení daně činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně skončí nejpozději podle 148 odst. 5 DŘ, tj. nejpozději uplynutím 10 let od data Dne podá společnost AB dodatečné daňové přiznání. Příklad 2 V tomto případě se lhůta prodlužuje o 1 rok, neboť v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty, tj. od do , došlo k podání dodatečného daňového přiznání podle 148 odst. 2 písm. a) DŘ. Lhůta pro vyměření daně se prodlužuje do Dne byla u společnosti AB zahájena kontrola daně z příjmů právnických osob. Příklad 3 Lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl úkon učiněn, tj. od podle ust. 148 odst. 3 DŘ. Tato lhůta končí

12 Rubrika 5 strana 12/16 Příklad 4 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Na základě daňové kontroly byla doměřena daň a vydán dodatečný platební výměr, který bude společnosti AB doručen Lhůta pro stanovení daně nebude prodloužena, neboť oznámení rozhodnutí o stanovení daně bylo doručeno ve lhůtě delší než 12 měsíců před lhůtou pro stanovení daně, tj [ 148 odst. 2 písm. b) DŘ]. Příklad 5 Společnost AB se proti platebnímu výměru odvolá, odvolací orgán odvolání zamítne. Rozhodnutí o odvolání společnost obdrží Lhůta pro stanovení daně nebude prodloužena a bude i nadále končit , neboť oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku daňový subjekt obdržel před více než 12 měsíci před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně podle 148 odst. 2 písm. d) DŘ. Příklad 6 Společnost AB podá dne žalobu ke krajskému soudu. Krajský soud rozhoduje ve věci napadnutí rozhodnutí o odvolání. Rozsudek krajského soudu nabude právní moci dne Lhůta neběží od do , tj. 548 dnů. Rozsudek soudu nabyl právní moci dne K tomuto datu připočteme 548 dnů, tj Lhůta pro stanovení daně je tedy prodloužena do Daňové přiznání za rok 2009 Příklad 7 Pan Opatrný podal přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období r v termínu do podle 40 odst. 3 ZSDP. Základní tříletá lhůta pro vyměření daně by skončila dnem Dne začne platit DŘ, proto budeme v tomto případě postupovat podle přechodných ustanovení 264 odst. 4 DŘ, ve kterém je uvedeno: Účinky právních skutečností, které mají vliv na běh této lhůty a které nastaly přede

13 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 13/16 dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Právní skutečnosti nově zakládající stavění běhu lhůty pro stanovení daně podle tohoto zákona, které započaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, staví běh lhůty až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Běh a lhůta pro vyměření daně se bude posuzovat podle 148 DŘ. Počátek běhu lhůty je konec zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, tj , posuzuje se podle ZSDP. Lhůta pro stanovení daně končí Panu Opatrnému byla dne doručena výzva k odstranění pochybností daňového přiznání podle 43 odst. 1 ZSDP. Příklad 8 Výzva k odstranění pochybností je podle judikatury i podle stanoviska MF úkonem prolamujícím vyměření daně, které by skončilo dnem Podle 148 odst. 2 a 3 DŘ výzva k odstranění pochybností není úkonem, který by ovlivňoval běh lhůty pro stanovení daně. Při řešení tohoto případu postupujeme v souladu s 264 odst. 4 Přechodných ustanovení DŘ. Výzva podle 43 ZSDP vydaná a doručená v roce 2010 má zachovány účinky i po datu , proto lhůta pro stanovení daně končí dne Srovnání úkonů ovlivňujících běh lhůty pro stanovení daně mezi DŘ a ZSDP Daňový řád Zákon o správě daní a poplatků ( 47 odst. 2) Název úkonu Je to úkon Prodloužení Název úkonu Je to úkon Prodloužení ovlivňující lhůty prolamující lhůty běh lhůty běh lhůty pro pro stanovení vyměření Podání dodatečného ano prodloužení Podání dodatečného ne daňového tvrzení (tedy o 1 rok daňového přiznání dodatečného daňového přiznání, následného hlášení nebo dodatečného vyúčtování)

14 Rubrika 5 strana 14/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Daňový řád Zákon o správě daní a poplatků ( 47 odst. 2) Název úkonu Je to úkon Prodloužení Název úkonu Je to úkon Prodloužení ovlivňující lhůty prolamující lhůty běh lhůty běh lhůty pro pro stanovení vyměření Oznámení výzvy ano prodloužení Výzva k podání (doda- ano prodloužení k podání dodatečného o 1 rok tečného) daňového o 3 roky daňového tvrzení, po- přiznání podle 40 ZSDP kud tato výzva vedla k doměření daně Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Vydání platebního ne o stanovení daně (tedy o 1 rok výměru či dodatečného platebního výměru, platebního výměru dodatečného platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu) Zahájení řízení o mi- ano prodloužení Žádost / návrh na ne mořádném opravném o 1 rok obnovu řízení podle prostředku (tj. návrh na 54 ZSDP povolení obnovy řízení) Zahájení řízení ano prodloužení Rozhodnutí o nařízení ne o dozorčím prostředku o 1 rok obnovy řízení podle (tj. nařízení obnovy ří- 55 ZSDP zení a nařízení přez- Rozhodnutí o nařízení ne koumání rozhodnutí) přezkoumání podle 55b ZSDP, pokud toto rozhodnutí bylo vydáno uvnitř (před uplynutím) lhůty podle 47 ZSDP Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Vydání rozhodnutí ne ve věci opravného o 1 rok o odvolání prostředku (kterým je Vydání rozhodnutí ne odvolání, rozklad, ve věci obnovy řízení návrh na povolení ( 55 odst. 8 ZSDP) obnovy řízení) Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Vydání rozhodnutí ne ve věci dozorčího o 1 rok ve věci obnovy řízení prostředku (kterým je ( 55 odst. 8 ZSDP) nařízení obnovy řízení Vydání rozhodnutí ne a nařízení přezkoumání o výsledku přezkoumání rozhodnutí) rozhodnutí ( 55b odst. 6 ZSDP)

15 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 15/16 Daňový řád Zákon o správě daní a poplatků ( 47 odst. 2) Název úkonu Je to úkon Prodloužení Název úkonu Je to úkon Prodloužení ovlivňující lhůty prolamující lhůty běh lhůty běh lhůty pro pro stanovení vyměření Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Doručení rozhodnutí ne o prohlášení nicotnosti o 1 rok o ověření neplatnosti rozhodnutí o stanovení rozhodnutí podle 32 daně odst. 7 ZSDP o vyměření daně, např. ověření neplatnosti platebního výměru Zahájení daňové ano prodloužení Faktické zahájení daňové ano prodloužení kontroly o 3 roky kontroly o 3 roky Marné uplynutí lhůty ano prodloužení Institut výzvy k zahájení stanovené ve výzvě o 3 roky daňové kontroly ZSDP k zahájení daňové nezná kontroly ( 87 odst. 6) Podání řádného daňo- ano prodloužení Podání daňového ne vého tvrzení (tedy o 3 roky přiznání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování) Oznámení výzvy k po- ano prodloužení Výzva k podání daňové- ano 3 roky dání řádného daňo- o 3 roky ho přiznání podle 40 vého tvrzení ZSDP Výzva k odstranění ne Výzva k odstranění ano 3 roky pochybností podle pochybností daňového 89 DŘ přiznání nebo prokázání údajů v něm uvedených podle 43 ZSDP Místní šetření podle ne Provedené místní šetření ano prodloužení 80 a násl. DŘ podle 15 ZSDP (které o 3 roky však splňuje podmínky úkonu podle 47 odst. 2 ZSDP) Úkony v rámci ne Některé úkony v rámci ano prodloužení odvolacího řízení odvolacího řízení o 3 roky

16 Rubrika 5 strana 16/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014

7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 7. UPOZORNĚNÍ NA DAŇOVÉ POVINNOSTI V ROCE 2014 Vážení poplatníci, plátci daní a pojistného, dovolte, abychom Vám připomněli daňové povinnosti v roce 2014, které pro Vás vyplývají z jednotlivých zákonů.

Více

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014

BULLETIN VYZNÁME SE V TOM, CO VÁS NEBAVÍ! září 2014 BULLETIN září 2014 Letošní rok je ve znamení změn, které se dotýkají nás všech. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám přinášíme ty aktuální změny a úpravy, které by v žádném případě neměly uniknout Vaší

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ČESKÉ SPOŘITELNY, a. s. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Základní ustanovení 1.1 Obecné zásady Tyto Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a. s. (dále jen VOP ) upravují základní

Více

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších

2.1 Poskytovatel je kromě oprávnění vyplývajících z dalších Všeobecné obchodní podmínky 1 Předmět Smlouvy 1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Služby na základě Smlouvy na poskytování služeb, kterou s ním Poskytovatel uzavřel a jejíž nedělitelnou součástí jsou

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU

PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU PODMÍNKY SMLOUVY O ÚVĚRU 1 2 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1 Podpisem Smlouvy o úvěru ze strany Banky a Žadatele, příp. též Spolužadatele, je mezi těmito osobami uzavírána smlouva o úvěru, v níž se Banka zavazuje

Více

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá)

SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smlouva č. «CisloSmlouvy» SMLOUVA O SDRUŽENÉM PLNĚNÍ (část prvá) Smluvní strany: 1. EKO-KOM, a. s. IČO: 25134701, DIČ: CZ25134701 se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY obecná část pro obnosové pojištění ČLÁNEK 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soukromé pojištění, které sjednává Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (dále jen pojistitel ) se řídí právním

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitých věcí od zdaňovacího období roku 2014 UPOZORNĚNÍ: pro přiznání daně z nemovitostí do zdaňovacího období roku 2013 včetně použijte tiskopis Přiznání k dani

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí od zdaňovacího období roku 2013 Jak podat daňové přiznání k dani z nemovitostí Tiskopis daňového přiznání včetně samostatných listů k jeho doplnění a příloh

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE ČÁST PRVNÍ DISCIPLINÁRNÍ PROVINĚNÍ A TRESTY 1. článek Působnost disciplinárního řádu 1.1. Disciplinární řád ČJF stanovuje pravomoc disciplinárních orgánů a upravuje

Více

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ. 1. Definice používaných pojmů Smluvní podmínky Provozovatele systému elektronického mýtného účinné od 1.1.2015 Provozovatel systému elektronického mýtného vydává následující Smluvní podmínky provozovatele systému elektronického mýtného

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY

ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY ŘÁD ROZHODČÍHO SOUDU PŘI HOSPODÁŘSKÉ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY A AGRÁRNÍ KOMOŘE ČESKÉ REPUBLIKY Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky vydává, jako stálý rozhodčí

Více