5.4 Lhůta pro stanovení daně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "5.4 Lhůta pro stanovení daně"

Transkript

1 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro daňové řízení je typické, že uplynutí prekluzívní lhůty je rozhodným okamžikem určujícím konec daňového řízení v jeho nalézací rovině a definitivní vypořádání materiálních vztahů mezi veřejným rozpočtem a daňovým subjektem. Do té doby lze zákonnými instrumenty měnit poslední známou daň, a to jak ve prospěch daňového subjektu, tak v jeho neprospěch. Úvod Lhůty pro stanovení daně prošly v poslední době díky judikatuře několika úpravami, proto uvádíme následující přehled. Stav do podle 47 odst. 1 ZSDP v platném znění: Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla povinnost podat daňové přiznání nebo hlášení nebo v němž vznikla daňová povinnost, aniž by zde současně byla povinnost daňové přiznání nebo hlášení podat. Stav od do podle 47 odst. 1 ZSDP v platném znění: Pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nelze daň vyměřit ani doměřit, či přiznat nárok na daňový odpočet po uplynutí tří let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, nebo do tří let od vzniku daňové povinnosti u těch daní, které nemají zdaňovací období.

2 Rubrika 5 strana 2/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Stav od podle 148 DŘ: Daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení. Podle daňového řádu je důležitá skutečnost, že od daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky. Počátek běhu lhůty Lhůta počíná běžet: a) dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo b) dnem, v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení. Počátek běhu lhůty se odvíjí ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nikoliv od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, jak tomu bylo v ZSDP. Úkony prodlužující lhůtu pro stanovení daně Úkony, které prodlužují lhůtu pro stanovení daně jsou: 1) Úkony, které prodlužují lhůtu pro stanovení daně o 1 rok, pokud k těmto úkonům došlo v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty. Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Podání dodatečného daňového tvrzení (tedy ano 148 odst. 2 dodatečného daňového přiznání, následného písm. a) hlášení nebo dodatečného vyúčtování)

3 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 3/16 Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Oznámení výzvy k podání dodatečného ano 148 odst. 2 daňového tvrzení, pokud tato výzva vedla písm. a) k doměření daně Oznámení rozhodnutí o stanovení daně (tedy ano 148 odst. 2 platebního výměru, dodatečného platebního písm. b) výměru nebo hromadného předpisného seznamu) Zahájení řízení o mimořádném opravném ano 148 odst. 2 prostředku (tj. návrh na povolení obnovy řízení) písm. c) Zahájení řízení o dozorčím prostředku (tj. nařízení ano 148 odst. 2 obnovy řízení a nařízení přezkoumání rozhodnutí) písm. c) Oznámení rozhodnutí ve věci opravného ano 148 odst. 2 prostředku (kterým je odvolání, rozklad, návrh písm. d) na povolení obnovy řízení) Oznámení rozhodnutí ve věci dozorčího ano 148 odst. 2 prostředku (kterým je nařízení obnovy řízení písm. d) a nařízení přezkoumání rozhodnutí) Oznámení rozhodnutí o prohlášení nicotnosti ano 148 odst. 2 rozhodnutí o stanovení daně písm. e) 2) Úkony, které prodlužují lhůtu pro stanovení daně o 3 roky, tzn., že lhůta běží znovu ode dne, kdy byl tento úkon učiněn. Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Podání dodatečného daňového tvrzení (tedy ano 148 odst. 2 dodatečného daňového přiznání, následného písm. a) hlášení nebo dodatečného vyúčtování)

4 Rubrika 5 strana 4/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Daňový řád Název úkonu Je to úkon Ustanovení DŘ ovlivňující běh lhůty pro stanovení Zahájení daňové kontroly ano 148 odst. 3 Marné uplynutí lhůty stanovené ve výzvě k zahájení daňové kontroly ( 87 odst. 6 DŘ) ano 148 odst. 3 Podání řádného daňového tvrzení (tedy daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování) ano 148 odst. 3 Oznámení výzvy k podání řádného daňového tvrzení ano 148 odst. 3 Výzva k odstranění pochybností podle 89 DŘ ne Místní šetření podle 80 a násl. DŘ ne Úkony v rámci odvolacího řízení ne Kdy lhůta pro stanovení daně neběží Lhůta pro stanovení daně neběží po dobu: řízení, které je v souvislosti se stanovením daně vedeno před soudem ve správním soudnictví a před Ústavním soudem, řízení o otázce, o níž je příslušný rozhodnout soud a která je nezbytná pro správné stanovení daně, od zmeškání odvolací lhůty proti rozhodnutí o stanovení daně až do oznámení rozhodnutí o jejím navrácení v předešlý stav, nebo od marného uplynutí úložní doby až do dne doručení rozhodnutí, kterým je prohlášena neúčinnost doručení rozhodnutí vydaného v nalézacím řízení. Kdy nejpozději končí lhůta pro stanovení Všechna prodlužování a stavění lhůty pro stanovení daně končí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla současně povinnost podat řádné daňové tvrzení.

5 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 1) Daň lze stanovit do konce druhého roku následujícího po roce, v němž nabylo rozhodnutí právní moci, bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně, a to v důsledku spáchání daňového trestného činu. Rubrika 5 strana 5/16 Výjimky pro stanovení daně po uplynutí zákonné lhůty 2) Daň lze stanovit po uplynutí objektivní lhůty pro stanovení daně v případě, kdy daňový subjekt podá řádné daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení a současně tvrzenou daň včetně jejího příslušenství uhradí; je-li toho třeba pro zánik trestnosti daňového trestného činu z důvodu účinné lítosti, lze daň stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně. S přechodem na platnost daňového řádu je důležité přechodné ustanovení, podle kterého posuzujeme počátek běhu a délky lhůty pro vyměření. Přechodné ustanovení Běh a délka lhůty pro vyměření, která započala podle dosavadních právních předpisů a neskončila do dne nabytí účinnosti DŘ, se ode dne nabytí účinnosti DŘ posuzuje podle 148 DŘ; okamžik počátku běhu této lhůty určený podle ZSDP zůstává zachován. Účinky právních skutečností, které mají vliv na běh této lhůty a které nastaly před , se posuzují podle ZSDP. Právní skutečnosti nově zakládající stavění běhu lhůty pro stanovení daně podle DŘ, které započaly před , staví běh lhůty až ode dne nabytí účinnosti DŘ. Řádné daňové tvrzení Daňové subjekty jsou povinny podat daňové přiznání k dani stanovované za roční zdaňovací období v obvyklé lhůtě tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Příkladem této daně je daň z příjmů. Daňové přiznání u daní, které mají zdaňovací období 12 měsíců Pokud se jedná o daňový subjekt, který má mít ze zákona uloženo, že účetní závěrka musí být ověřena auditorem, nebo mu daňové přiznání zpracovává poradce, tak se lhůta prodlužuje na šest měsíců, za

6 Rubrika 5 strana 6/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH předpokladu, že předložil správci daně plnou moc před uplynutím prvního termínu. Tato lhůta zůstává zachována i v případě, že poradce zemře nebo zanikne. Daňový subjekt, který je registrován k dani z příjmů fyzických osob, avšak nevznikla mu žádná daňová povinnost, tuto skutečnost sdělí správci daně obecnou formou prohlášení. Daňové přiznání u daní, které mají roční zdaňovací období Daňové přiznání u daní, které mají zdaňovací období kratší než 1 rok Hlášení Daňové přiznání u daní vyměřovaných na zdaňovací období, které činí 12 měsíců, se podává nejpozději do konce prvního měsíce, tj. do 31. ledna příslušného roku. Tento způsob vyměřování je uplatněn u daně z nemovitostí. Jedná se o nepřímé daně, kdy povinnost podat daňové přiznání je do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období. Tuto lhůtu nelze prodloužit. Hlášení se podává do 25 dnů po uplynutí měsíce, v němž vznikla plátci daně povinnost, která je předmětem hlášení. Rozsah této povinnosti je regulován zvláštním zákonem. V důsledku rozšiřování spolupráce se zahraničními finančními úřady se hlášení bude rozšiřovat. Příkladem je souhrnné hlášení u daně z přidané hodnoty. Vyúčtování Vyúčtování plátce daně podává ve lhůtě čtyř měsíců po uplynutí každého kalendářního roku. Je věcí speciální úpravy v hmotněprávním daňovém zákonu, zda povinnostem, které jsou předmětem vyúčtování, bude předcházet povinnost podávat hlášení či nikoliv. Povinnost stanovená ve vyúčtování se vyměřuje, případně doměřuje obecným postupem zakotveným v následujících ustanoveních s přihlédnutím ke speciální úpravě.

7 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Daňový subjekt, který podal daňové přiznání nebo vyúčtování může ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání opravit případné nedostatky tohoto podání tzv. opravným daňovým přiznáním, popř. opravným vyúčtováním. Pro vyměřovací řízení se použije opravné přiznání a k předchozím se nepřihlíží. Stejným způsobem lze měnit i dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování, popřípadě již podaná opravná daňová přiznání či vyúčtování. Daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo vyúčtování nebo z moci úřední. Rubrika 5 strana 7/16 Opravné daňové přiznání a opravné vyúčtování Vyměření daně Správce daně zjistí základ daně a vyčíslí daň, případně daňový odpočet, daňovou ztrátu, popř. i jiný způsob zdanění. Výsledkem vyměřovacího řízení, které je zahájeno podáním daňového přiznání nebo vyúčtování, nebo z moci úřední, je vydání rozhodnutí platebního výměru. Liší-li se tvrzení daňového subjektu od tvrzení správce daně, tak rozdíl mezi tvrzenou a zjištěnou částkou v platebním výměru vyznačí a zašle daňovému subjektu. Pokud daňový subjekt nepodá řádné daňové tvrzení, stanoví správce daně daň z moci úřední, kterou vyměří a předepíše do evidence daní. V případech, kdy plátce daně nesplní svoji povinnost u daně vybírané srážkou, tak ji správce daně stanoví k přímé úhradě. Je-li daň vyměřená správcem daně vyšší než daň tvrzená daňovým subjektem, je rozdíl splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. Ve stejném termínu je splatná i daň vyměřená z moci úřední. V tomto případě se jedná o náhradní lhůtu splatnosti, proto úrok z prodlení se počítá od původního dne splatnosti. Daňový subjekt má možnost odvolání proti rozdílu stanovenému správcem daně, toto odvolání má odkladný účinek. Jedná se ovšem o riziko, že v případě zamítnutí odvolání doplatí úrok z prodlení, včetně

8 Rubrika 5 strana 8/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH částky, které nebyla zaplacena v původním termínu splatnosti. Neliší-li se správcem stanovená daň od údajů tvrzených daňovým subjektem, tak se stejnopis platebního výměru založí pouze do spisu a nezasílá se daňovému subjektu. Pokud je daňový subjekt vyzván k odstranění pochybností nebo dojde např. k daňové kontrole, výsledek vyměření se daňovému subjektu platebním výměrem oznámí, i když se tvrzená daň od daně vyměřené neodchyluje. Za den vyměření se v tomto případě považuje den vydání platebního výměru s účinky ke dni jeho oznámení. Pro případy, kdy není platební výměr oznamován, je stanovena fikce doručení k poslednímu dni lhůty k podání přiznání nebo vyúčtování. Daňový subjekt je oprávněn zažádat o zaslání stejnopisu platebního výměru, který byl založen do spisu. Proti souhlasnému vyměření daně není možné odvolání. Dodatečné daňové přiznání a dodatečné vyúčtování Zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování a ve stejné lhůtě rozdílnou částku uhradit. Na rozdíl o ZSDP má daňový subjekt možnost podat dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování na daň nižší, než je poslední známá daňová povinnost, jestliže vyšly najevo nové skutečnosti nebo důkazy, které nasvědčují tomu, že daň byla stanovena v nesprávné výši. Lhůta pro podání je stejná jako při dodatečném daňovém přiznání na daň vyšší. Dodatečné přiznání nebo dodatečné vyúčtování tak nepůjde využít v případě, že dané důvody daňový subjekt již uplatnil v odvolání, v řízení o mimořádném opravném prostředku nebo v dříve podaném daňovém tvrzení.

9 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 9/16 Institutu dodatečného daňového přiznání nebo vyúčtování na daň nižší nelze využít v případě, kdy daň byla správcem daně sjednána nebo byla stanovena podle pomůcek. Dodatečné daňové přiznání nebo dodatečné vyúčtování není přípustné k dani, která je předmětem probíhající daňové kontroly, popřípadě předmětem výzvy k provedení daňové kontroly, je-li zahájeno řízení o mimořádném opravném, dozorčím prostředku nebo řízení o žalobě podané proti rozhodnutí správce daně. Následné hlášení je obdobou opravného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání. Plátce daně je tedy povinen podat, po splnění zákonem stanovených podmínek a v zákonem vymezené lhůtě, následné hlášení. Pokud zjistí, že povinnost v hlášení má být vyšší a je s tímto typem hlášení spojena úhrada, je plátce daně současně povinen v následném hlášení uvedený rozdíl uhradit. Pokud z následného hlášení vyplyne nárok plátce daně na vrácení dosud hlášené a uhrazené daně, správce daně o vrácení částky rozhodne a vydá platební výměr. Daň může být doměřena na základě podání daňového subjektu, formou dodatečného daňového přiznání nebo dodatečného vyúčtování, nebo i z moci úřední. Doměřením se má na mysli následné vyměření, tzn. jakékoliv další než první vyměření téže daně. Jedná se o postup při zjištění skutečnosti, že dosud stanovená daň není správná. Podle výsledků vyměřovacího řízení doměří správce daně daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné a tento doměřený rozdíl na dani současně předepíše do evidence daní. Doměřením daně se rozumí i dodatečné stanovení daně plátci daně k přímé úhradě. Následné hlášení Doměření daně K doměření z moci úřední může dojít pouze na základě výsledku daňové kontroly. Zjistí-li správce daně nové skutečnosti nebo důkazy mimo daňovou kontrolu, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že

10 Rubrika 5 strana 10/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH bude daň doměřena, vyzve jej k podání dodatečného daňového přiznání. Rozdíl v doměřené dani je splatný v náhradní lhůtě do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru. V ZSDP byla daň splatná do 30 dnů ode dne doručení platebního výměru. Toto zjištění může být učiněno jak správcem daně, tak i daňovým subjektem. Pokud se doměřená daň neodchyluje od údajů dodatečně tvrzených daňovým subjektem a správce daně nemá o nich pochybnosti. Založí správce daně stejnopis dodatečného platebního výměru pouze do spisu a nezasílá ho daňovému subjektu. Pro případ, kdy není dodatečný platební výměr oznamován, je stanovena fikce doručení k poslednímu dni lhůty k podání dodatečného přiznání nebo dodatečného vyúčtování. Vzhledem k tomu, že účinnost rozhodnutí nastává dnem jeho oznámení (tedy doručení), nastanou účinky doměření daně k tomuto dni, i když reálně k doměření přistoupí správce daně později. Daňový subjekt se může dozvědět, zda tento okamžik nastal, při nahlédnutí do spisu nebo pomocí dálkového přístupu. Postup při nepodání řádného nebo dodatečného daňového tvrzení V případě, kdy daňový subjekt nepodal řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek. Jedná se o vyměření z moci úřední. S účinností od je povinnost uhradit za nepodání nebo opožděné podání daňového přiznání pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně, nejméně však 500 Kč, a to v případě, že je daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání podáno více něž 5 pracovních dnů po zákonem stanovené lhůtě.

11 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 11/16 Pokud lze důvodně předpokládat, že bude daň doměřena, může správce daně vyzvat daňový subjekt k podání dodatečného daňového tvrzení a stanovit náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně doměřit daň podle pomůcek. Správce daně ve výzvě daňovému subjektu sdělí důvody, pro které ho k podání tvrzení vyzývá. Příklady ke lhůtě pro stanovení daně Daňové přiznání za rok 2010 (společné zadání pro příklad 1 až 6) Společnost AB bude podávat tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období r do 31. března Příklad 1 Dnem začne běžet lhůta pro stanovení daně, která končí dnem podle 148 odst. 1 DŘ, kdy lhůta pro stanovení daně činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně skončí nejpozději podle 148 odst. 5 DŘ, tj. nejpozději uplynutím 10 let od data Dne podá společnost AB dodatečné daňové přiznání. Příklad 2 V tomto případě se lhůta prodlužuje o 1 rok, neboť v posledních 12 měsících před uplynutím lhůty, tj. od do , došlo k podání dodatečného daňového přiznání podle 148 odst. 2 písm. a) DŘ. Lhůta pro vyměření daně se prodlužuje do Dne byla u společnosti AB zahájena kontrola daně z příjmů právnických osob. Příklad 3 Lhůta pro stanovení daně běží znovu ode dne, kdy byl úkon učiněn, tj. od podle ust. 148 odst. 3 DŘ. Tato lhůta končí

12 Rubrika 5 strana 12/16 Příklad 4 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Na základě daňové kontroly byla doměřena daň a vydán dodatečný platební výměr, který bude společnosti AB doručen Lhůta pro stanovení daně nebude prodloužena, neboť oznámení rozhodnutí o stanovení daně bylo doručeno ve lhůtě delší než 12 měsíců před lhůtou pro stanovení daně, tj [ 148 odst. 2 písm. b) DŘ]. Příklad 5 Společnost AB se proti platebnímu výměru odvolá, odvolací orgán odvolání zamítne. Rozhodnutí o odvolání společnost obdrží Lhůta pro stanovení daně nebude prodloužena a bude i nadále končit , neboť oznámení rozhodnutí ve věci opravného nebo dozorčího prostředku daňový subjekt obdržel před více než 12 měsíci před uplynutím dosavadní lhůty pro stanovení daně podle 148 odst. 2 písm. d) DŘ. Příklad 6 Společnost AB podá dne žalobu ke krajskému soudu. Krajský soud rozhoduje ve věci napadnutí rozhodnutí o odvolání. Rozsudek krajského soudu nabude právní moci dne Lhůta neběží od do , tj. 548 dnů. Rozsudek soudu nabyl právní moci dne K tomuto datu připočteme 548 dnů, tj Lhůta pro stanovení daně je tedy prodloužena do Daňové přiznání za rok 2009 Příklad 7 Pan Opatrný podal přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období r v termínu do podle 40 odst. 3 ZSDP. Základní tříletá lhůta pro vyměření daně by skončila dnem Dne začne platit DŘ, proto budeme v tomto případě postupovat podle přechodných ustanovení 264 odst. 4 DŘ, ve kterém je uvedeno: Účinky právních skutečností, které mají vliv na běh této lhůty a které nastaly přede

13 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 13/16 dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzují podle dosavadních právních předpisů. Právní skutečnosti nově zakládající stavění běhu lhůty pro stanovení daně podle tohoto zákona, které započaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, staví běh lhůty až ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Běh a lhůta pro vyměření daně se bude posuzovat podle 148 DŘ. Počátek běhu lhůty je konec zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost, tj , posuzuje se podle ZSDP. Lhůta pro stanovení daně končí Panu Opatrnému byla dne doručena výzva k odstranění pochybností daňového přiznání podle 43 odst. 1 ZSDP. Příklad 8 Výzva k odstranění pochybností je podle judikatury i podle stanoviska MF úkonem prolamujícím vyměření daně, které by skončilo dnem Podle 148 odst. 2 a 3 DŘ výzva k odstranění pochybností není úkonem, který by ovlivňoval běh lhůty pro stanovení daně. Při řešení tohoto případu postupujeme v souladu s 264 odst. 4 Přechodných ustanovení DŘ. Výzva podle 43 ZSDP vydaná a doručená v roce 2010 má zachovány účinky i po datu , proto lhůta pro stanovení daně končí dne Srovnání úkonů ovlivňujících běh lhůty pro stanovení daně mezi DŘ a ZSDP Daňový řád Zákon o správě daní a poplatků ( 47 odst. 2) Název úkonu Je to úkon Prodloužení Název úkonu Je to úkon Prodloužení ovlivňující lhůty prolamující lhůty běh lhůty běh lhůty pro pro stanovení vyměření Podání dodatečného ano prodloužení Podání dodatečného ne daňového tvrzení (tedy o 1 rok daňového přiznání dodatečného daňového přiznání, následného hlášení nebo dodatečného vyúčtování)

14 Rubrika 5 strana 14/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Daňový řád Zákon o správě daní a poplatků ( 47 odst. 2) Název úkonu Je to úkon Prodloužení Název úkonu Je to úkon Prodloužení ovlivňující lhůty prolamující lhůty běh lhůty běh lhůty pro pro stanovení vyměření Oznámení výzvy ano prodloužení Výzva k podání (doda- ano prodloužení k podání dodatečného o 1 rok tečného) daňového o 3 roky daňového tvrzení, po- přiznání podle 40 ZSDP kud tato výzva vedla k doměření daně Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Vydání platebního ne o stanovení daně (tedy o 1 rok výměru či dodatečného platebního výměru, platebního výměru dodatečného platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu) Zahájení řízení o mi- ano prodloužení Žádost / návrh na ne mořádném opravném o 1 rok obnovu řízení podle prostředku (tj. návrh na 54 ZSDP povolení obnovy řízení) Zahájení řízení ano prodloužení Rozhodnutí o nařízení ne o dozorčím prostředku o 1 rok obnovy řízení podle (tj. nařízení obnovy ří- 55 ZSDP zení a nařízení přez- Rozhodnutí o nařízení ne koumání rozhodnutí) přezkoumání podle 55b ZSDP, pokud toto rozhodnutí bylo vydáno uvnitř (před uplynutím) lhůty podle 47 ZSDP Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Vydání rozhodnutí ne ve věci opravného o 1 rok o odvolání prostředku (kterým je Vydání rozhodnutí ne odvolání, rozklad, ve věci obnovy řízení návrh na povolení ( 55 odst. 8 ZSDP) obnovy řízení) Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Vydání rozhodnutí ne ve věci dozorčího o 1 rok ve věci obnovy řízení prostředku (kterým je ( 55 odst. 8 ZSDP) nařízení obnovy řízení Vydání rozhodnutí ne a nařízení přezkoumání o výsledku přezkoumání rozhodnutí) rozhodnutí ( 55b odst. 6 ZSDP)

15 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 15/16 Daňový řád Zákon o správě daní a poplatků ( 47 odst. 2) Název úkonu Je to úkon Prodloužení Název úkonu Je to úkon Prodloužení ovlivňující lhůty prolamující lhůty běh lhůty běh lhůty pro pro stanovení vyměření Oznámení rozhodnutí ano prodloužení Doručení rozhodnutí ne o prohlášení nicotnosti o 1 rok o ověření neplatnosti rozhodnutí o stanovení rozhodnutí podle 32 daně odst. 7 ZSDP o vyměření daně, např. ověření neplatnosti platebního výměru Zahájení daňové ano prodloužení Faktické zahájení daňové ano prodloužení kontroly o 3 roky kontroly o 3 roky Marné uplynutí lhůty ano prodloužení Institut výzvy k zahájení stanovené ve výzvě o 3 roky daňové kontroly ZSDP k zahájení daňové nezná kontroly ( 87 odst. 6) Podání řádného daňo- ano prodloužení Podání daňového ne vého tvrzení (tedy o 3 roky přiznání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování) Oznámení výzvy k po- ano prodloužení Výzva k podání daňové- ano 3 roky dání řádného daňo- o 3 roky ho přiznání podle 40 vého tvrzení ZSDP Výzva k odstranění ne Výzva k odstranění ano 3 roky pochybností podle pochybností daňového 89 DŘ přiznání nebo prokázání údajů v něm uvedených podle 43 ZSDP Místní šetření podle ne Provedené místní šetření ano prodloužení 80 a násl. DŘ podle 15 ZSDP (které o 3 roky však splňuje podmínky úkonu podle 47 odst. 2 ZSDP) Úkony v rámci ne Některé úkony v rámci ano prodloužení odvolacího řízení odvolacího řízení o 3 roky

16 Rubrika 5 strana 16/16 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH

Mgr. Karel Šimek

Mgr. Karel Šimek 9. 11. 2015 1. Registrační řízení 2. Obecně k nalézacímu řízení 3. Tvrzení daně 4. Stanovení daně 5. Lhůta pro stanovení daně 2 Registrace k dani či ke správci daně? Okruh osob povinných k registraci:

Více

9.3 Lhůta pro stanovení daně

9.3 Lhůta pro stanovení daně 139 odst. 3 a 143 odst. 5 DŘ Nesouhlasí-li daňový subjekt s obsahem, resp. s důvody výzvy k předložení dodatečného daňového přiznání, a tento nesouhlas správci daně ve lhůtě stanovené ve výzvě (nejpozději

Více

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013)

Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Výuka dne 07. listopadu 2013 (náhrada za výuku dne 21.11.2013) Téma: Řízení a daňové řízení. Obsah: Zahájení řízení rozbor praktických dopadů, podání - vymezení pojmu, vady podání a způsoby řešení zpracování

Více

Řádné daňové přiznání Zásada dispoziční vs. zásada oficiality Výhradně tiskopis nebo počítačová sestava Autoaplikace: 40 odst. 13 ZSDP Řízení je zaháj

Řádné daňové přiznání Zásada dispoziční vs. zásada oficiality Výhradně tiskopis nebo počítačová sestava Autoaplikace: 40 odst. 13 ZSDP Řízení je zaháj Vyměřovací řízení Michal Radvan Řádné daňové přiznání Zásada dispoziční vs. zásada oficiality Výhradně tiskopis nebo počítačová sestava Autoaplikace: 40 odst. 13 ZSDP Řízení je zahájeno okamžikem doručení

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu...

Metodický list č. 5. Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový. řád. Obsah. Obsah Základní pojmy Lhůty dle nového daňového řádu... Metodický list č. 5 Lhůty dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád Obsah Obsah... 1 1. Základní pojmy... 2 2. Lhůty dle nového daňového řádu... 2 3. Stanovení a běh lhůty... 4 4. Ochrana před nečinností...

Více

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy

Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy Č.j. 26/ 17 986/2011-262 Metodické doporučení pro krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy I. A. Vyměřování místních poplatků právní úprava Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 2 Afs 76/2016-28 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Šimky a soudkyň JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Evy Šonkové

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 692/5. Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 692/5 Zákon o pojistném na důchodové spoření, vrácený prezidentem republiky Doručeno poslancům: 24. září 2012 v 12:37 ZÁKON ze dne 7. září

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

Opravné prostředky v daňovém řízení

Opravné prostředky v daňovém řízení Opravné prostředky v daňovém řízení Obecná úprava rozhodnutí ust. 32 ZSDP - Právní moc - Vykonatelnost - Poučení o opravných prostředcích Řádné x Mimořádné Opravné prostředky Odvolání, stížnost, námitka,

Více

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc:

Č. j: 26/17 986/2011-262. Věc: MINISTERSTVO FINANCÍ sekce Daně a cla Odbor Majetkové daně, daň silniční, poplatky a oceňování Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 E-mail:podatelna@mfcr.cz Telefon: 257 041 111Fax: 257 042

Více

Společná obecná úprava pro všechny lhůty je obsažena v části druhé v Hlavě II v 32 až 38 DŘ.

Společná obecná úprava pro všechny lhůty je obsažena v části druhé v Hlavě II v 32 až 38 DŘ. Lhůty jsou nedílnou a důležitou součástí daňového práva a jejich dodržování se týká jak osob zúčastněných na správě daní, tak i samotných správců daně. Pojďme si jednotlivé lhůty v daňovém řádu prozkoumat

Více

Placení daní Placení

Placení daní Placení Placení daní Seminář č.3 Ustanovení 149 DŘ z podstatné části se týká i evidence údajů náležejících do roviny nalézací, resp. údajů získaných v rámci vyměřovacího či doměřovacího řízení. Evidence Osobní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 30 Af 25/2014-68 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Ing. Veroniky Baroňové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 38/2012-18 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava

Více

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty.

Informace GFŘ. Institut nespolehlivé osoby se nevztahuje na porušení povinností vztahujících se ke správě jiných daní, než daně z přidané hodnoty. GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 47484/17/7100-20118-012287 Informace GFŘ k aplikaci institutu nespolehlivé osoby a související problematiky

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 7/2009-89 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 75/2005-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Ludmily Valentové

Více

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 34529/17/7100-20116-050484 Informace GFŘ k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení Cílem této informace

Více

Daňový řád. 22. října místo mezi domácími právnickými firmami (2010) Největší právnická firma v České republice (2011)

Daňový řád. 22. října místo mezi domácími právnickými firmami (2010) Největší právnická firma v České republice (2011) Daňový řád 22. října 2012 Největší právnická firma v České republice Klienty nejlépe hodnocená právnická kancelář v České republice Největší právnická firma v České republice (2011) 1. místo v počtu realizovaných

Více

Změny s účinností od /2009 Sb.

Změny s účinností od /2009 Sb. Změny s účinností od 1. 1. 2015 Daňový řád 280/2009 Sb. Přehled novelizujících zákonů zákon č. 267/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjm ů, ve znění pozdějších předpis ů, a další

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 142/2014-34 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců Mgr. Davida Hipšra a JUDr. Michala Mazance v právní věci

Více

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004

Obec Studená. Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 Obec Studená Obecně závazná vyhláška číslo 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu Vyvěšeno na úřední desce dne:

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 2 As 49/2004-83 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a JUDr.

Více

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009

Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433. V Praze dne 27. 10. 2009 MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, Praha 1 skupina 051 Ústřední finanční a daňové ředitelství Lazarská 7, Praha 1 Pokyn č. D 329 k postupu správců daně vůči ručitelům v daňovém řízení č. j. 43/83 500/2009-433

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce právní Č. j.: 21383/17/7700-10126-500852 Všem finančním úřadům, vč. Specializovaného finančního úřadu Odvolacímu finančnímu ředitelství

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 187/2006-85 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů 10 10. funkční období 10 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (Navazuje na sněmovní tisk č. 292 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Kontrolní hlášení 2016

Kontrolní hlášení 2016 Kontrolní hlášení 2016 Obsah: 1. Obecně ke kontrolnímu hlášení... 1 2. Právní rámec... 2 3. Kdo podává kontrolní hlášení... 2 4. Kdo není povinen podat kontrolní hlášení... 2 5. Lhůty podání... 2 6. Druhy

Více

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č.

11/2007. Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 11/2007 Úplné znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 10/2007 Poplatek se platí ze psů starších 6 měsíců. Článek 1 Předmět

Více

Viz (upraveno)

Viz  (upraveno) Viz www.radimbohac.cz (upraveno) 1. Registrační řízení 2. Obecně k nalézacímu řízení 3. Tvrzení daně 4. Stanovení daně 5. Lhůta pro stanovení daně 2 Registrace a nalézací řízení Okruh osob povinných k

Více

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA

Obsah. Seznam zkratek Předmluva KAPITOLA 2. KAPITOLA 3. KAPITOLA Obsah Seznam zkratek........................................... 10 Předmluva............................................... 13 1. KAPITOLA Vývoj a historie daňové kontroly........................ 15 1.1

Více

FINANČNÍ ÚŘAD V. DIČ: CZ V Ý Z V A k odstranění pochybností podle 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

FINANČNÍ ÚŘAD V. DIČ: CZ V Ý Z V A k odstranění pochybností podle 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Přílohy Příloha č. 1 FINANČNÍ ÚŘAD V Vyřizuje: Telefon: Čj.: Daňový subjekt: DIČ: CZ V Ý Z V A k odstranění pochybností podle 43 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 As 117/2014-29 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr.

Více

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení...

Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ČÁST PRVN Obecná ustanovení 1 Rozsah působnosti... 2 Základní zásady daňového řízení... Obsah Seznam zkratek... 10 Přehled použitých právních předpisů... 10 Slova úvodem... 12 Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků... 14 (s komentářem) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení... 14 1 Rozsah

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy daní TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Daňový systém České republiky... 5 2. Daňový řád... 6 Předmět a účel úpravy 1-4... 6 Základní zásady správy daní 5-9... 6 Správce daně a osoby zúčastněné na správě 10-31...

Více

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM

JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM JAK SE (NE)STÁT NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM ZÁŘÍ 2014 1/5 RUČENÍ ZA DAŇ NEODVEDENOU POSKYTOVATELEM ZDANITELNÉHO PLNĚNÍ, KTERÝ JE NESPOLEHLIVÝM PLÁTCEM Generální finanční ředitelství publikovalo dne 21. srpna

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 4 Afs 220/2018-25 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Petry

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 5/2008-58 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

2. Vymáhání pokut uložených v rámci disciplinárního řízení a nákladů disciplinárního řízení

2. Vymáhání pokut uložených v rámci disciplinárního řízení a nákladů disciplinárního řízení Interní směrnice pro vymáhání pohledávek KVL ČR vůči členům 1. Vymáhání členského příspěvku (Splatnost do 28. února v roce) 1.1. 15. dubna pošle sekretariát dlužníkovi 1. výzvu (bez faktury) k zaplacení

Více

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně

Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn. 2 Předmět daně Platné znění částí zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, s vyznačením navrhovaných změn 2 Předmět daně (1) Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky vedené v katastru nemovitostí

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Vzor obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

Více

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka

SPRÁVA DANÍ. Petr Mrkývka SPRÁVA DANÍ Petr Mrkývka Definice správy daní Správa daní je účelový správní proces (postup) k zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady Správa daní je předmětem činnosti veřejné správy ve

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_03_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 134/2004-53 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

321/2016 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů

321/2016 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů 321/2016 Sb. ZÁKON ze dne 6. září 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z

Více

o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, OBEC KOKORY Obecně závazná vyhláška obce 2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kokory se usneslo

Více

10. funkční období. Návrh zákona o dani z hazardních her. (Navazuje na sněmovní tisk č. 579 ze 7. volebního období PS PČR)

10. funkční období. Návrh zákona o dani z hazardních her. (Navazuje na sněmovní tisk č. 579 ze 7. volebního období PS PČR) 257 10. funkční období 257 Návrh zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 579 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. června 2016 2016 ZÁKON ze dne...

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007

Obecně závazná vyhláška obce Telnice /2007 Obecně závazná vyhláška obce Telnice č. 02/200 /2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Telnice. Zastupitelstvo

Více

Exekuce na peněžitá plnění pro obecní úřady. plk. Mgr. Lubomír Kučera Generální ředitelství cel

Exekuce na peněžitá plnění pro obecní úřady. plk. Mgr. Lubomír Kučera Generální ředitelství cel Exekuce na peněžitá plnění pro obecní úřady plk. Mgr. Lubomír Kučera Generální ředitelství cel Kompetence celních úřadů k provádění exekuce Celní úřady provádějí exekuci na peněžité plnění pro obecní úřady

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Článek 1 Předmět a správa poplatku

Článek 1 Předmět a správa poplatku Obecně závazná vyhláška obce Kryštofovy Hamry č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kryštofovy

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI SMLOUVA O SPOLUPRÁCI k zajištění činnosti rozkladové komise ČSÚ evid. č. ČSÚ051-2016-S Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany: Česká republika - Český statistický úřad IČO 000 25 593

Více

Průvodce daňovým řádem

Průvodce daňovým řádem JAROSLAV KRATOCHVÍL ALEŠ ŠUSTR Průvodce daňovým řádem S PŘÍKLADY, VZORY A JUDIKÁTY Průvodce daňovým řádem s příklady, vzory a judikáty Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz JAROSLAV KRATOCHVÍL

Více

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj

č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE VĚŠÍN č.1/2004, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj Zastupitelstvo obce Věšín vydává dne 23.6.2004 v souladu s ustanovením 14 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Afs 290/2016-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a Mgr.

Více

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ

N á v r h ZÁKON ČÁST PRVNÍ DAŇ III. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015 o dani z hazardních her Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DAŇ 1 Poplatník daně (1) Poplatníkem daně z hazardních her je držitel základního

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 7 Afs 41/2007-50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka

Více

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva )

Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Smlouva o zúčtování odchylek (dále jen Smlouva ) Evidenční číslo smlouvy: A 0 / 13 uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, v souladu s 50 zákona č. 458/2000

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEBONĚ. č. 2/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEBONĚ. č. 2/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TŘEBONĚ č. 2/2007 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADU schválena dne 12. 11. 2007 účinnost

Více

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ

Článek 3. VYMEZENÍ POJMŮ Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku ze psů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém zasedání dne 3.12.2003 rozhodlo svým usnesením č. 121/2003 vydat na základě ustanovení 14 odst.

Více

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013

POPLATKOVÉ PRÁVO. 4. přednáška 15. listopadu 2013 POPLATKOVÉ PRÁVO 4. přednáška 15. listopadu 2013 Doplnění: Místní poplatky Správa místních poplatků Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. Tato působnost je výkonem přenesené působnosti. Procesní úpravou

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 5. volební období - 2009 rozpočtový výbor 679 USNESENÍ z 40. schůze dne 3. června 2009 k vládnímu návrhu zákona daňový řád (tisk 685) Po úvodním slově náměstka

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Základy finančního práva. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Základy finančního práva JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. Obsah 1) Úvod 2) Subjekty daňového řízení 3) Zásady daňového řízení 4) Fáze daňového řízení a) zvláštní řízení b) základní řízení 5) Daňová

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

Obecně závazná vyhláška Města Manětín

Obecně závazná vyhláška Města Manětín Obecně závazná vyhláška Města Manětín Vyhláška č. 2 /2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle 10b zákona č. 565/1990

Více

Následky porušení povinností při správě daní. 246 až 254

Následky porušení povinností při správě daní. 246 až 254 Následky porušení povinností při správě daní 246 až 254 Koncepce sankčních ustanovení: Následky porušení povinností při správě daní(=sankční ustanovení): jsou nově umístěny v ucelené části zákona (lze

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

280/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 daňový řád

280/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 daňový řád 280/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009 daňový řád (platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017) ve znění zákona č. 30/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření č. 344/2013

Více

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12

OBSAH. Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK. 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11. 2 Co může být pomůckami?... 12 OBSAH Úvod... 10 ČÁST PRVNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA POMŮCEK 1 Co to vůbec pomůcky jsou?... 11 2 Co může být pomůckami?... 12 3 Pravidla pro použití pomůcek... 14 3.1 Kdy je možno použít pomůcek?... 14 3.2 Pomůcky

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA. ze dne 29. června 2000 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ze dne 29. června 2000 jak vyplývá

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 5 Afs 208/2014-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jakuba Camrdy a soudců JUDr. Pavla Molka a JUDr. Lenky Matyášové

Více

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích

OBEC KREJNICE. Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích OBEC KREJNICE Obecně závazná vyhláška obce Krejnice č. 4/2015, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Krejnice vydalo dne 4.4.2015 podle ustanovení 14 zákona č.565/1990 Sb.o místních poplatcích, ve

Více

Statutární město Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Ústí nad Labem Obecně závazná vyhláška č. 5 /2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - PORUŠENÍ ROZPOČTOVÉ KÁZNĚ EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 - Verze 1 9. července 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 54 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 37/2006-126 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 10/2006-57 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary

Více

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Obec : Hluchov Obecně závazná vyhláška obce Hluchov č. 1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hluchov vydalo dne 15.prosince 2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 8 Afs 17/2006-59 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008

Obec Vinařice. Obecně závazná vyhláška č. 3/2008. ze dne 15. 12. 2008 Obec Vinařice Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 ze dne 15. 12. 2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více