DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou"

Transkript

1 DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

2 VY_32_INOVACE_07_3_03_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

3 upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě daní správa daně je postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich úhrady základem pro zjištění a stanovení výše daně je daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování 3

4 předmětem správy daní jsou daně, které jsou příjmem státního rozpočtu, nebo snížením veřejného rozpočtu tzv. vratka veřejný rozpočet - státní rozpočet, rozpočet územního samosprávného celku, rozpočet státního fondu, rozpočet EU daň peněžité plnění daňová povinnost vzniká okamžikem, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem daně 4

5 Správce daně: při správě daní postupuje v souladu s platnou legislativou a uplatňuje svou pravomoc k účelům, k nimž je mu svěřena osoby zúčastněné na správě daní a správce daně vzájemně spolupracují postupuje bez zbytečných průtahů při dokazování hodnotí důkazy dle vlastní úvahy vychází ze skutečného obsahu právního jednání 5

6 Správce daně: správa daní je neveřejná je správní orgán v rozsahu, jaký je mu stanoven zákonem Pravomoc správce daně: vede daňová řízení provádí vyhledávací činnost kontroluje plnění povinností osob zúčastněných na správě daní vyzývá ke splnění povinností zabezpečuje placení daní 6

7 Úřední osoby: prostřednictvím nich správce daně vykonává svou pravomoc zaměstnanec, bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci prokazuje se služebním průkazem správce daně na požádání poskytne informaci, kdo je úřední osobou v dané věci 7

8 Místní příslušnost: u fyzické osoby její místo pobytu (trvalé bydliště u občana ČR, u cizince adresa hlášeného místa pobytu), není-li možné zjistit tak se jedná o místo, kde se obvykle zdržuje u právnické osoby její sídlo (adresa, která je zapsaná v obchodním rejstříku, nebo adresa, kde skutečně sídlí) je-li předmětem nemovitost, správcem daně je ten, kde se nemovitá věc nachází 8

9 Dožádání: místně příslušný správce daně může dožádat jiného správce daně o provedení úkonů nebo dílčích řízení, které by sám mohl provést jen s obtížemi nebo s vynaložením neúčelných nákladů Delegace: na žádost daňového subjektu nebo z podnětu správce daně lze delegovat místní příslušnost na jiného věcně příslušného správce daně 9

10 Daňový subjekt: osoba, která je zákonem za daňový subjekt označena (poplatník nebo plátce daně) má práva a povinnosti správné zjištění a stanovení daně, jejich úhrada další osoby např. osoba spravující pozůstalost, svěřenecký správce Třetí osoby: jiné osoby než daňový subjekt, které mají práva a povinnosti při správě daní (např. na základě plné moci) 10

11 Lhůty: správce daně stanoví daňovému subjektu rozhodnutím lhůtu pro úkon při správě daní lhůta je minimálně 8 dnů lhůta počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty ze závažných důvodů, na základě žádosti povolí správce daně prodloužení lhůty, pokud byla žádost podána před uplynutím lhůty 11

12 Doručování: správce daně doručuje písemnost: při ústním jednání nebo jiném úkonu elektronicky (datové schránky) provozovatelem poštovních služeb (do vlastních rukou) úřední osobou pověřenou doručováním jiným orgánem veřejnou vyhláškou (osobě neznámého pobytu nebo sídla) 12

13 Mlčenlivost: úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní jsou vázány povinností mlčenlivosti (co se při správě daní dozvěděly) povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace veřejně známé zprostit mlčenlivosti může daňový subjekt správce daně nebo jinou osobu zúčastněnou na jednání, ohledně údajů, které se ho týkají, a údajů, které byly využity při dokazování jeho povinnosti při správě daní (musí uvést rozsah údajů a účel zproštění) 13

14 Dokumentace: protokol záznam o ústních podáních a jednáních obsahuje: předmět jednání místo jednání, čas o začátku a skončení jednání označení správce daně a úřední osoby, která úkon provedla údaje o osobách, které se úkoly zúčastnily průběh jednání, označení dokladů a listin odevzdaných či předložených k nahlédnutí poučení a vyjádření poučených osob návrhy a výhrady zúčastněných osob a správce daně 14

15 Úřední záznam: sepíše správce daně, v případě důležitých úkonů, které nejsou součástí protokolu, zachytí skutečnosti z ústních sdělení, oznámení,obsahů telefonických hovorů Spis: písemnosti týkající se práv a povinností daňového subjektu (písemnosti obsahující podání, písemná vyhotovení rozhodnutí, protokoly, úřední záznamy, datové zprávy) daňový subjekt do něho může nahlížet 15

16 Podání: podává jej osoba zúčastněná na správě daní správci daně lze jej učinit písemně, ústně do protokolu - podepisuje ho osoba, která podání činí, datovou zprávou v případě, že není podepsáno uznávaným elektronickým podpisem, je povinnost do 5 dnů odevzdat správci daně potvrzení opatřené podpisem daňového subjektu se činí u příslušného správce daně 16

17 Jednací jazyk: český písemnosti vyhotovené v jiném než českém jazyce musí být předloženy v originálním znění a současně v překladu do českého jazyka ten, kdo neovládá jazyk, v jakém je jednání vedeno, má právo na tlumočníka zapsaného v seznamu tlumočníků 17

18 Vyhledávací činnost: provádí ji správce daně bez součinnosti s daňovým subjektem vyhledává důkazní prostředky a daňové subjekty a zjišťuje plnění jejich povinností při správě daní v rámci této činnosti správce daně ověřuje úplnost evidence a registrace daňových subjektů, zjišťuje údaje týkající se příjmů, majetkových poměrů, shromažďuje a zpracovává informace, opatřuje nezbytná vysvětlení, provádí místní šetření. 18

19 Místní šetření: může ho provádět správce daně správce daně vyhledává důkazní prostředky a provádí ohledání u daňových subjektů správce daně může přizvat osobu, je-li její přítomnost podle povahy věci potřebná o průběhu je sepsán protokol nebo úřední záznam správce daně může pořizovat obrazový nebo zvukový záznam o skutečnostech z průběhu úkonu 19

20 Daňová kontrola: předmětem jsou daňové povinnosti, tvrzení daňového subjektu nebo jiné okolnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně provádí se u daňového subjektu nebo na místě, kde je to vzhledem k účelu kontroly nejvhodnější správce daně předmět daňové kontroly prověřuje ve vymezeném rozsahu 20

21 Daňová kontrola daňový subjekt: je povinen umožnit správci daně zahájení a provedení daňové kontroly má právo být přítomen jednání se svými zaměstnanci nebo dalšími osobami, předkládat v průběhu daňové kontroly důkazní prostředky, vyvracet pochybnosti vyjádřené správcem daně je povinen zajistit vhodné místo a podmínky k provádění daňové kontroly, poskytovat nezbytné informace, předložit důkazní prostředky, umožnit jednání s kterýmkoli zaměstnancem, nezatajovat důkazní prostředky, které má k dispozici 21

22 o zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly sepíše správce daně zprávu o daňové kontrole obsahuje výsledek kontrolního zjištění, včetně hodnocení důkazů zjištěných v průběhu daňové kontroly a odkaz na protokoly nebo úřední záznamy správce daně seznámí daňový subjekt s výsledkem kontrolního zjištění, daňový subjekt se k němu může vyjádřit zprávu o daňové kontrole podepisuje kontrolovaný daňový subjekt a úřední osoba 22

23 Postup k odstranění pochybností: má-li správce daně konkrétní pochybnosti o správnosti, průkaznosti nebo úplnosti podaného řádného daňového tvrzení, dodatečného daňového tvrzení a dalších písemností vyzve daňový subjekt k odstranění těchto pochybností ve výzvě uvede své pochybnosti tak, aby se daňový subjekt k nim vyjádřil, neúplné údaje doplnil, nejasnosti vysvětlil, nepravdivé údaje opravil nebo pravdivost údajů prokázal lhůta k odstranění pochybností je nejméně 15 dnů 23

24 o průběhu postupu k odstranění pochybností sepíše správce daně protokol nebo úřední záznam nedojde-li o odstranění pochybností a výše daně nebyla prokázána, sdělí správce daně daňovému subjektu výsledek postupu k odstranění pochybností nespolupracuje-li daňový subjekt se správcem daně, může správce daně stanovit daň podle pomůcek 24

25 Vznik registrační povinnosti: registrační povinnost vzniká daňovému subjektu pokud mu vznikne povinnost podat přihlášku k registraci k jednotlivé dani Přihláška k registraci: v přihlášce k registraci uvede daňový subjekt předepsané údaje potřebné pro správu daní dojde-li ke změně údajů uvedených v přihlášce k registraci, je třeba změnu oznámit do 15 dnů správci daně správce daně rozhodne o registraci do 30 dnů 25

26 Daňové identifikační číslo: obsahuje kód CZ u fyzické osoby rodné číslo u právnické osoby identifikační číslo 26

27 Řádné daňové tvrzení: podává ho každý daňový subjekt, kterému to ukládá zákon, nebo kterého vyzve správce daně daňový subjekt má povinnost zde vyčíslit daň a uvést předepsané údaje daň je splatné v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení 27

28 podává se za zdaňovací období zdaňovací období: nejméně 12 měsíců podává se do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období které činí 12 měsíců podává se do konce prvního měsíce, jímž začíná běh zdaňovacího období je-li kratší než 1 rok, podává se do 25 dnů po uplynutí zdaňovacího období nevznikne-li za zdaňovací období daňovému subjektu povinnost k dani, sdělí tuto skutečnost ve lhůtě pro podání daňového přiznání správci daně 28

29 Opravné daňové přiznání: před uplynutím lhůty k podání daňového přiznání může daňový subjekt nahradit daňové přiznání, které již podal v řízení se postupuje podle tohoto opravného daňového přiznání Vyměření daně: daň lze vyměřit na základě daňového přiznání nebo z moci úřední 29

30 Dodatečné daňové přiznání: zjistí-li daňový subjekt, že daň má být vyšší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání a ve stejné lhůtě daň uhradit zjistí-li daňový subjekt, že daň má být nižší než poslední známá daň, je povinen podat do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém to zjistil, dodatečné daňové přiznání uvede se zde pouze rozdíl oproti poslední známé dani, den zjištění, důvody jeho podání 30

31 Doměření daně: daň lze doměřit na základě dodatečného daňového přiznání nebo z moci úřední správce daně doměří daň ve výši rozdílu poslední známé daně a částky nově zjištěné daně na základě doměřovacího řízení z moci úřední lze doměřit daň pouze na základě daňové kontroly je-li doměřená daň vyšší než daň dodatečně tvrzená daňovým subjektem, rozdíl je splatný v náhradní lhůtě 15 dnů ode dne právní moci dodatečného platebního výměru 31

32 nebylo-li podáno řádné daňové tvrzení, vyzve správce daně daňový subjekt k jeho podání a stanoví náhradní lhůtu. Nevyhoví-li daňový subjekt této výzvě ve stanovené lhůtě, může správce daně vyměřit daň podle pomůcek daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru záloha na daň se zaokrouhluje na celé stokoruny nahoru pro výpočet úroku náležejícího za 1 den se při použití repo sazby ČNB za rok považuje 365 dnů 32

33 daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení daně, která činí 3 roky lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení lhůta se prodlužuje o 1 rok, pokud v posledních 12 měsících před uplynutím dosavadní lhůty došlo k podání dodatečného daňového tvrzení, které vedlo k doměření daně, oznámení rozhodnutí o stanovení daně 33

34 Evidence daní: předmětem evidence, kterou vede správce je zaznamenávání vzniku, stanovení, splnění popř. jiného zániku daňových povinností údaje jsou evidovány na osobních daňových účtech osobní daňový účet je veden pro jednotlivé daňové subjekty a pro každý druh daně na žádost daňového subjektu správce daně vystaví potvrzení o stavu jeho osobního daňového účtu 34

35 Nedoplatek daně: částka daně, která není uhrazena, a již uplynul den splatnosti této daně nebo neuhrazené příslušenství daně hradí ho daňový subjekt jako svůj daňový dluh správce daně může daňový subjekt upozornit na nedoplatky po uplynutí lhůty pro placení (doba 6 let) nedoplatek zaniká 35

36 Přeplatek: jedná se o částku, o kterou úhrn plateb převyšuje úhrn předpisů správce daně může převést přeplatek na úhradu případného nedoplatku stejného daňového subjektu na jiném osobním účtu o převedení přeplatku správce daně daňový subjekt vyrozumí daňový subjekt může správce daně požádat o vrácení přeplatku 36

37 Posečkání: na žádost daňového subjektu nebo z moci úřední může správce daně povolit posečkání úhrady daně, případně rozložení jejich úhrady o žádosti správce daně rozhodne do 30 dnů od dne jejího podání je-li žádosti vyhověno, v rozhodnutí se stanoví doba posečkání za dobu povoleného posečkání nevzniká daňovému subjektu povinnost uhradit úrok z prodlení 37

38 Způsob placení daně: platí se příslušnému správci daně v české měně bezhotovostně, hotovostně, kolkovými známkami, stanoví-li tak zákon, přeplatkem na jiné dani daňový subjekt je povinen uvést, na kterou daň je platba určena, a správce daně ji na tuto daň přijme (předčíslí jednotlivých daní) za den platby se považuje, kdy úřední osoba platbu převzala, nebo den, kdy byla platba připsaná na účet správce daně 38

39 Ručení: nedoplatek je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon povinnost ručení ukládá a pokud ho správce daně vyzve k úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě ručiteli lze vydat výzvu, pokud nebyl nedoplatek uhrazen daňovým subjektem, ačkoliv o tento nedoplatek byl upomenut ručitel se proti výzvě může odvolat ke správci daně, odvolání má odkladný účinek v rozhodnutí o odvolání lze nedoplatek snížit 39

40 Zálohy: daňový subjekt je povinen platit zálohy na daň ve výši a lhůtách stanovených zákonem nebo rozhodnutím správcem daně jestliže daň ještě není známa a neuplynul den její splatnosti po skončení zdaňovacího období se uhrazené zálohy na daň započítávají na úhradu splatné daně periodicita placení a výše zálohy se stanoví na základě poslední známé dani 40

41 Způsoby vymáhání nedoplatků: správce daně může nedoplatek vymáhat daňovou exekucí vymáhat prostřednictvím soudního exekutora uplatnit v insolvenčním řízení přihlásit do veřejné dražby správce daně zvolí způsob vymáhání nedoplatku tak, aby výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku 41

42 Daň vybíraná srážkou: plátce daně, který je povinen vybrat nebo srazit daň je povinen daň vybíranou srážkou odvést ve stanovené lhůtě a výši zanikne-li povinnost plátce daně vybírat daň srážkou před uplynutím kalendářního roku, je plátce daně povinen podat vyúčtování za jeho uplynulou část do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž byl naposledy povinen odvést daň vybíranou srážkou 42

43 Pokuta: správce daně může uložit pořádkovou pokutu do Kč tomu, kdo závažně ztěžuje správu daní (bez dostatečné omluvy nevyhoví ve stanovené lhůtě výzvě, neuposlechne pokynu úřední osoby, chová se urážlivě k úřední osobě i po předchozím napomenutí) pokutu za nepodání daňového přiznání, ačkoliv měl tuto povinnost, nebo podá po stanovené lhůtě a toto zpoždění je delší než 5 pracovních dnů ve výši nejméně 500 Kč 43

44 Děkuji za pozornost 44

45 POUŽITÁ LITERATURA Marková, H., Daňové zákony, úplná znění platná k vydání Praha: Grada Publishing, a.s., s. ISBN Vlastní zápisky, náčrty a schémata 45

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 87 Rozeslána dne 3. září 2009 Cena Kč 95, O B S A H : 280. Zákon daňový řád 281. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového

Více

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ

4 Tento zákon nebo jeho jednotlivá ustanovení se použijí, neupravuje-li jiný zákon správu daní jinak. HLAVA II ZÁKLADNÍ ZÁSADY SPRÁVY DANÍ Zákon daňový řád Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT A ÚČEL ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových

Více

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků

Zákon České národní rady o správě daní a poplatků Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 337/1992 Sb Zákon o správě daní a poplatků Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ

Více

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Oddíl I. Účel zákona ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, jak vyplývá ze změn provedených zákony č. 10/1993 Sb., č. 15/1993 Sb., č. 161/1993 Sb., č. 324/1993 Sb., č. 42/1994 Sb.,

Více

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 592/1992 Sb Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Ve znění: 296/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Česká národní

Více

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY

500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004. správní řád ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 500/2004 Sb. ZÁKON ze dne 24. června 2004 správní řád Změna: 413/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 (1) Tento zákon upravuje

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 146 Rozeslána dne 27. listopadu 2012 Cena Kč 65, O B S A H : 397. Zákon o pojistném na důchodové spoření 398. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném

Více

5.4 Lhůta pro stanovení daně

5.4 Lhůta pro stanovení daně PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH Rubrika 5 strana 1/16 Ing. Vlasta Martišková Jedná se o jedno ze zásadních ustanovení daňového řádu, které nalezneme v 148. Tato lhůta je velmi důležitá, neboť pro

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ ÚVĚROVÉ PODMÍNKY ze dne 1. 1. 2014 Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Modrá pyramida stavební spořitelna, a. s., se sídlem Bělehradská 128, č. p. 222, 120 21 Praha 2, IČO 60192852, zapsána v obchodním

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou právnické osoby, organizační složky státu, fondy

Více

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm.

Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. Náš zámer: Bojovat proti úpravě informační povinnost pojišťoven - oznamovací hranice finančních transakcí u životního pojištění 2 odst. 2 písm. e PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 61/1996

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství

Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství Obecné podmínky pro poskytování daňového poradenství 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obecné podmínky upravují základní právní vztahy při poskytování daňového poradenství Klientům. Pro poskytování daňového poradenství

Více

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST

ČÁST A ČÁST A - OBECNÁ ČÁST ČÁST A - OBECNÁ ČÁST OBSAH 1. Právní prostředí řízení 4 1.1 Správní řízení 4 ČÁST A 2 5 1.2 Účastníci řízení 5 1.2.1 Účastníci řízení podle zvláštních předpisů 5 1.2.2 Právní nástupnictví 6 1.3 Zastupování

Více

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně: 328/1991 Sb. Zákon ze dne 11. července 1991 o konkursu a vyrovnání Změna: 122/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna: 74/1994 Sb. Změna: 117/1994 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 224/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 26/2000 Sb. ZÁKON ze dne 18. ledna 2000 o veřejných dražbách Změna: 120/2001 Sb. Změna: 517/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb. Změna: 181/2005 Sb. Změna: 377/2005 Sb. Změna: 56/2006 Sb. Změna: 315/2006 Sb. Změna:

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2013 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : Ročník 2013 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 112 Rozeslána dne 27. září 2013 Cena Kč 216, O B S A H : 292. Zákon o zvláštních řízeních soudních 293. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky )

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku,

Více

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ZÁKON č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 42/1994

Více

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení

292/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o zvláštních řízeních soudních ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST. Úvodní ustanovení 292/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zvláštních řízeních soudních Změna: 87/2015 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 1 Úvodní ustanovení (1) Podle tohoto

Více

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28.

Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. Zákon č. 120/2001 Sb. o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 120 Zákon ze dne 28. února 2001 o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně

Více

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

N á v r h ZÁKON. ze dne 2015. o ukončení důchodového spoření. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: I I I a. N á v r h ZÁKON ze dne 2015 o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ UKONČENÍ DŮCHODOVÉHO SPOŘENÍ 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje ukončení

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

592/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 592/1992 Sb. - o pojistném na zdravotní pojištění - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2015 592/1992 Sb. ZÁKON České národní

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA

POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA POJISTNÉ PODMÍNKY A INFORMACE PRO KLIENTA k pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Obsah: strana Obsah 1 Sdělení údajů spotřebiteli dle 1843 Občanského zákoníku 2 Všeobecné pojistné

Více