výnosy z prodeje služeb

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výnosy z prodeje služeb"

Transkript

1

2

3

4 2014 v tisících Leden-říjen Leden-listopad Leden-prosinec náklady rozdíl rozdíl rozdíl spotř.materiálu 5 511, , ,64 87, , , ,50-47, , , ,24 z toho náhr.díly 768,69 940,11 827,95-112,16 890, ,11 868,78-191,33 938, , ,96 PHM 2 572, , ,51-95, , , ,83-117, , , ,08 spotřeba energií 4 124, , ,84-852, , , ,80-973, , , ,58 opravy a udržování 1 783, , ,27-386, , , ,44-302, , , ,01 z toho opravy mechaniz 795, ,05 895,21-254,84 897, ,38 922,52-444,86 906, , ,99 opravy komun. 521, , ,23 149,20 794, , ,64 511,01 948, , ,01 cestovné 2,17 7,36 21,10 13,74 2,34 7,72 21,10 13,38 2,48 7,79-7,79 nákl.na reprezentaci 7,75 13,99 5,39-8,60 8,21 14,47 5,39-9,08 13,23 18,77-18,77 služby , , ,38-572, , , ,19-240, , , ,02 mzdové náklady , , ,72 266, , , ,39 169, , , ,63 zák.soc.poj , , ,08 91, , , ,13 57, , , ,25 zák.soc.nákl. 487,07 539,64 600,17 60,53 540,41 595,78 661,58 65,80 585,89 643,45-643,45 silniční daň 103,63 89,96 99,73 9,77 125,02 109,72 122,87 13,15 134,25 114,73-114,73 daně a poplatky 7,85 9,80 2,84-6,96 7,85 9,90 3,34-6,56 8,45 9,90-9,90 jiné pokuty a penále 0,25 0,55 0,00-0,55 0,25 0,55 0,00-0,55 0,25 0,55-0,55 prodaný materiál 0,00 0,00 1,48 1,48 1,09 0,00 1,48 1,48 1,65 0,00 0,00 tvorba fondů 4,21 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 0,00 4,20 0,00 0,00 manka a škody 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00-0,29 0,16 0,29-0,29 odpisy 1 338,71 932, ,16 898, , , ,65 997, , , ,14 prodaný DHM 129,86 0,00 0,00 0,00 129,86 0,00 0,00 0,00 129,86 0,00 0,00 DDHM 590,69 351,13 365,64 14,51 793,70 351,13 392,95 41,82 798,78 669,82-669,82 ost.náklady 341,53 254,92 466,52 211,60 368,93 286,44 507,26 220,82 407,61 448,75-448,75 úroky 4,95 0,00 0,13 0,13 4,95 0,00 0,00 0,00 4,95 0,00 0,00 daň z příjmu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 906,15 906,15 0,00 0,00 0,00 celkem , , ,09-170, , , ,22 907, , ,92 0, ,92 výnosy z prodeje služeb z pronájmu 8 718,69 178, ,29 147, ,77 683, ,52 536, ,16 180, ,38 152, ,92 891, ,46 739, ,28 181, ,87 183, ,87-183,51 úroky z prodlení 1,11 0,90 1,97 1,07 2,22 0,94 2,42 1,48 2,91 0,95-0,95 z prodeje materiálu 2,61 0,70 1,21 0,51 4,04 0,75 1,21 0,46 4,76 4,10-4,10 z prodeje DHM 168,15 0,50 3,00 2,50 168,15 4,63 9,61 4,98 168,15 4,63-4,63 ost.výnosy 419,58 275,86 281,95 6,09 438,36 294,34 310,93 16,59 991,64 368,21-368,21 úroky 6,52 5,46 2,85-2,61 6,63 5,58 3,09-2,49 7,17 8,10-8,10 přísp.na prov.,nad rámec , , , , , , ,70-258, , , ,24 celkem , , , , , , , , , ,61 0, ,61

5 Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA ( / ) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 11 / 2014 IČO: Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Sestavená k rozvahovému dni 30. listopadu 2014 Sídlo účetní jednotky Místo podnikání ulice, č.p. Seifertova 2936 ulice, č.p. Seifertova 2936 obec Dvůr Králové nad Labem obec Dvůr Králové nad Labem PSČ, pošta PSČ, pošta Údaje o organizaci Předmět podnikání identifikační číslo hlavní činnost Veřejné služby obyvatelstvu právní forma Příspěvková organizace vedlejší činnost Služby za účelem zisku zřizovatel Město Dvůr Králové nad Labem CZ-NACE Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky -- Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Renata Šebová Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Kraus Pavel Podpisový záznam statutárního orgánu Okamžik sestavení (datum, čas): , 9h14m28s h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 6

6 Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období AKTIVA CELKEM , , , ,67 A. Stálá aktiva , , , ,06 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,83 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , , ,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,06 1. Pozemky , , ,00 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,94 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí , , , ,12 5. Pěstitelské celky trvalých porostů , ,00 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,11 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 6

7 Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva , , , ,61 I. Zásoby , , ,83 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,83 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky , ,75 7. Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,18 1. Odběratelé , , , ,30 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy , , ,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci , , , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky , , , Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi , , , Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období , , , Příjmy příštích období , Dohadné účty aktivní , , Ostatní krátkodobé pohledávky , , , h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 6

8 Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Období III. Krátkodobý finanční majetek , , ,60 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet , , , Běžný účet FKSP , , , Ceniny , , , Peníze na cestě Pokladna , , , h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 4 / 6

9 Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé PASIVA CELKEM , ,67 C. Vlastní kapitál , ,48 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,77 1. Jmění účetní jednotky , ,67 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,70 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,60-6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období 408 II. Fondy účetní jednotky , ,42 1. Fond odměn , ,00 2. Fond kulturních a sociálních potřeb , ,65 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření , ,43 4. Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond , ,34 III. Výsledek hospodaření , ,29 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,29 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Cizí zdroje , ,19 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1. Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky , ,19 1. Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,38 7. Krátkodobé přijaté zálohy , ,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 5 / 6

10 Licence: D7W5 XCRGURXA / RYA ( / ) Číslo Syntetický Období položky Název položky účet Běžné Minulé 10. Zaměstnanci , , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Jiné přímé daně , , Daň z přidané hodnoty , , Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období , Dohadné účty pasivní , , Ostatní krátkodobé závazky , ,50 * Konec sestavy * h14m28s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 6 / 6

11 Licence: D7W5 XCRGUVXA / VXA ( / ) VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 11 / 2014 IČO: Název: Technické služby města Dvora Králové n.l. Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. Náklady celkem , , , ,57 I. Náklady z činnosti , , , ,57 1. Spotřeba materiálu , , , ,01 2. Spotřeba energie , ,78 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby ,75-8. Opravy a udržování , , , ,22 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , , , Mzdové náklady , , , , Zákonné sociální pojištění , , , , Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady , , , , Jiné sociální náklady Daň silniční , , , , Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky , , , , Smluvní pokuty a úroky z prodlení , Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál , Manka a škody , h17m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 1 / 3

12 Licence: D7W5 XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek , , Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , , , Ostatní náklady z činnosti , , , ,23 II. Finanční náklady 130,62 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty ,62 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 572 V. Daň z příjmů 906,15 1. Daň z příjmů ,15 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 B. Výnosy celkem , , , ,29 I. Výnosy z činnosti , , , ,29 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , , , ,13 3. Výnosy z pronájmu , ,75 4. Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení ,97 953, Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu , , h17m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 2 / 3

13 Licence: D7W5 XCRGUVXA / VXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné období Minulé období položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků , , Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , , , ,16 II. Finanční výnosy 3 095, ,14 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky , ,14 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy 669 IV. Výnosy z transferů , ,12 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,12 C. Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , , , ,72 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , , , ,72 * Konec sestavy * h17m18s Zpracováno systémem UCR GORDIC spol. s r. o. strana 3 / 3

14 Lic: D7W5 OrgNum: 0149 * * * U C R - G O R D I C * * * UJISU IÈO: Technické služby mìsta Dvora Králové n.l List: 1 Èas: 9h22m59s Datum: * V Ý K A Z O H O S P O D A Ø E N Í * * období : 11/2014 * ORJ SU AU text MD od 1.1. Dal od 1.1. MD mìsíc Dal mìsíc Koneèný stav Dal-MD Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 670,90 0,00 0,00 0,00 670, Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;služby nemateriálové povahy ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 3.060,00 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,75 0,00 0,00 0, , Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0, ,00 0,00 0, , mosty , ,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 1.427,99 0,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 4.296,96 0,00 611,98 0, , Spotøeba materiálu;pomocný materiál 903,13 0,00 95,57 0,00 903, Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 6.690,41 0,00 479,09 0, , Ostatní služby;služby nemateriálové povahy ,00 0, ,00 0, , Ostatní služby;školení,kurzy 508,00 0,00 0,00 0,00 508, Mzdové náklady;mzdové náklady ,00 0, ,00 0, , Mzdové náklady;mzdy VPP ,00 0, ,00 0, , Zákonné sociální pojištìn;zákonné sociální pojiš ,00 0, ,00 0, , Zákonné sociální pojištìn;odvody VPP ,00 0, ,00 0, , Zákonné sociální náklady;zákonné sociální náklad 429,00 0,00 60,00 0,00 429, Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,04-0, ,50-0, , Ostatní náklady z èinnost;rozúètování režií ,72 0, ,62 0, , Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace od 0, ,00 0, , , VPP , , , , , Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 3.023,48 0,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 358,17 0,00 0,00 0,00 358, Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n 5.622,38 0,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 753,10 0,00 0,00 0,00 753, Ostatní služby;skládkovné SKO ,20 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;telefony ,58 0, ,61 0, , Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 2.800,00 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;školení,kurzy 4.086,00 0,00 0,00 0, , Mzdové náklady;mzdové náklady ,00 0, ,00 0, , Zákonné sociální pojištìn;zákonné sociální pojiš ,00 0, ,00 0, , Zákonné sociální náklady;zákonné sociální náklad ,00 0, ,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 2.200,00 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani ,00 0, ,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,20-0, ,80-0, , Ostatní náklady z èinnost;rozúètování režií ,42 0, ,87 0, , Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM 906,00 0,00 0,00 0,00 906, správa a kontrola stavu míst.komunikací ,13 0, ,68 0, , Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 1.826,00 0,00 180,00 0, , Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 349,70 0,00 349,70 0,00 349, Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n ,32 0, ,12 0, , Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 79,80 0,00 0,00 0,00 79, Ostatní služby;nájemné ,00 0, ,00 0, , Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 339,15 0,00 139,15 0,00 339, Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani ,76 0, ,98 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy ,93 0, ,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,00 0, ,25 0, ,00-

15

16 Lic: D7W5 OrgNum: 0149 * * * U C R - G O R D I C * * * UJISU IÈO: Technické služby mìsta Dvora Králové n.l List: 2 Èas: 9h22m59s Datum: * V Ý K A Z O H O S P O D A Ø E N Í * * období : 11/2014 * ORJ SU AU text MD od 1.1. Dal od 1.1. MD mìsíc Dal mìsíc Koneèný stav Dal-MD Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM ,00 0, ,00 0, , Náklady z drobného dlouho;ddhm a DDNM 1.972,00 0,00 0,00 0, , Ostatní výnosy z èinnosti;ostatní výnosy 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0, ,00 0, , , zimní údržba , , , , , Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n ,62 0, ,21 0, , Spotøeba materiálu;pomocný materiál 2.514,74 0,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 726,00 0,00 0,00 0,00 726, Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování ,53 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;telefony 683,05 0,00 61,65 0,00 683, Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 400,00 0,00 0,00 0,00 400, Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 600,00 0,00 0,00 0,00 600, Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani ,51 0, ,83 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 9.260,00-0, ,00-0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,20 0, ,75 0, , Náklady z drobného dlouho;ddhm a DDNM 995,00 0,00 0,00 0,00 995, Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0, ,00 0, , , dopravní znaèení , , , , , Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 158,00 0,00 0,00 0,00 158, Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 177,51 0,00 0,00 0,00 177, Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n ,71 0, ,39 0, , Spotøeba materiálu;pomocný materiál 1.981,88 0,00 35,96 0, , Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 9.718,83 0, ,46 0, , Spotøeba energie;elektrická energie 1.080,38 0,00 65,24 0, , Spotøeba energie;vodné 217,12 0,00 27,14 0,00 217, Spotøeba energie;plyn 5.773,81 0, ,99-0, , Opravy a udržování;opr.a udrž.dopravní techniky 3.230,76 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;stoèné 364,79 0,00 45,60 0,00 364, Ostatní služby;srážkové vody 1.103,41 0,00 100,31 0, , Ostatní služby;skládkovné SKO ,38 0, ,13 0, , Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 4.105,00 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 400,00 0,00 0,00 0,00 400, Ostatní služby;výkony strojù a autodopravy 6.195,40 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;ostatní náklady 168,00 0,00 0,00 0,00 168, Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 1.315,10 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani ,84 0, ,28 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy ,34-0, ,10-0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,65 0, ,80 0, , Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM 5.561,00 0,00 506,00 0, , Náklady z drobného dlouho;ddhm a DDNM 706,00 0,00 0,00 0,00 706, Výnosy z prodeje DHM krom;výnosy z prodeje DHM k 0, ,57 0, , , Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0, ,75 0, , , Výnosy vybran.místních vl;zúèt.èas.rozlišení tra 0, ,18 0, , , èištìní komunikací a úklid mìsta , , , , , Spotøeba materiálu;mater.na opr.vozidel,techniky 4.262,00 0,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 4.259,87 0,00 357,58 0, , Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n ,19 0, ,85 0, , Spotøeba materiálu;pomocný materiál 8.277,03 0,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky ,42 0, ,60 0, , Opravy a udržování;opr.a udrž.dopravní techniky 4.088,90 0,00 0,00 0, ,90-

17

18 Lic: D7W5 OrgNum: 0149 * * * U C R - G O R D I C * * * UJISU IÈO: Technické služby mìsta Dvora Králové n.l List: 3 Èas: 9h22m59s Datum: * V Ý K A Z O H O S P O D A Ø E N Í * * období : 11/2014 * ORJ SU AU text MD od 1.1. Dal od 1.1. MD mìsíc Dal mìsíc Koneèný stav Dal-MD Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování ,28 0, ,66 0, , Ostatní služby;nájemné 6.262,00 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;skládkovné SKO ,50 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;spoje 200,00 0,00 0,00 0,00 200, Ostatní služby;telefony 600,00 0,00 0,00 0,00 600, Ostatní služby;služby nemateriálové povahy ,78 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;preventivní lékaø.prohlídky 350,00 0,00 0,00 0,00 350, Ostatní služby;výkony strojù a autodopravy 3.857,48 0,00 0,00 0, , Daò silnièní;silnièní daò 625,00 0,00 0,00 0,00 625, Ostatní náklady z èinnost;ostatní náklady 976,00 0,00 0,00 0,00 976, Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny 1.161,60 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.nákladù mechani ,63 0, ,88 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy ,22-0, ,50-0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,85 0, ,00 0, , Odpisy dlouhodobého majet;odpisy DHM 6.460,00 0, ,00 0, , Výnosy z prodeje služeb;výnosy z prodeje služeb 0,00 826,45 0,00 0,00 826, Výnosy z prodeje DHM krom;výnosy z prodeje DHM k 0, ,00 0,00 0, , Ostatní výnosy z èinnosti;pøeúèt.n mechanizmù 0,00 500,00 0,00 0,00 500, Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0, ,55 0, , , opravy a údržba komunikací a chodníkù , , , , , Spotøeba materiálu;phm, oleje, mazadla 432,01 0,00 0,00 0,00 432, Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n ,05 0, ,09 0, , Spotøeba materiálu;pomocný materiál 241,18 0,00 0,00 0,00 241, Spotøeba materiálu;drobný dlouhodobý hmotný maje ,43 0,00 0,00 0, , Spotøeba materiálu;ochranné pracovní pomùcky 1.570,25 0,00 526,65 0, , Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.mater.dílny ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy ,50 0, ,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,00 0, ,25 0, , Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0, ,00 0, , , mobiliáø , , , , , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy 756,00 0,00 0,00 0,00 756, Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné 9.843,75 0,00 0,00 0, , Výnosy z pronájmu;pronájmy 0, ,44 0,00 0, , zábory komunikací , ,44 0,00 0, , Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n ,14 0,00 0,00 0, , Opravy a udržování;ostatní opravy a udržování ,35 0, ,00 0, , Ostatní služby;služby nemateriálové povahy 3.300,00 0,00 0,00 0, , Ostatní služby;výkony strojù a autodopravy 4.743,20 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy ,50 0,00 768,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,25 0, ,50 0, , Ostatní výnosy z èinnosti;výplata pojistných udá 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Výnosy vybran.místních vl;pøíspìvky a dotace na 0, ,00 0, , , rezerva-havarij.opravy , , , , , Spotøeba materiálu;hlavní materiál na èinnost, n ,37 0,00 977,08 0, , Ostatní služby;služby nemateriálové povahy ,00 0,00 0,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;mechanizmy ,50 0,00 216,00 0, , Ostatní náklady z èinnost;pøeúèt.prací pro jiné ,50 0, ,00 0, ,50-

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace

ROZVAHA - BILANCE. 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace Licence: DNTU XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název: 12 / 2014 71220046 Domov důchodců Jindřichovice

Více

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč

ROZVAHA - BILANCE. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00253201 Název: Obec Želeč Sestavená k rozvahovému

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00635553 Název: Obec Závada Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 75021480 Název: Mateřská škola Suchý AKTIVA CELKEM 702 959,41 328 747,08 374 212,33 378 747,81 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 71004343 Název: ZŠ a MŠ Opatov AKTIVA CELKEM 1 583 212,15 886 284,50 696 927,65 757 662,37 A. Stálá

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00228699 Název: Obec Předmíř Sestavená k rozvahovému

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)

Licence: D53C XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2014 IČO: 00281301 Název: Obec Vysočany Sestavená k

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00252794 Název: Obec Ratibořské Hory Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 26 289 872,23 9 558

Více

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DIUQ XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 75017881 Název: Základní škola Dukel. bojovníků a mateřská škola, Dubenec AKTIVA CELKEM 3 916 395,24

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 49458892 Název: Svazek vodovodů a kanalizací

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 482 82 961 Název: Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa AKTIVA CELKEM

Více

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D290 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 46747915 Název: Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 34 364 734,36

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 69649740 Název: Podhostýnský mikroregion Sestavená

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 45 836 055,31 22 147

Více

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012)

Licence: DD06 XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2013 IČO: 60252600 Název: Střední uměleckoprůmyslová škola a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1, příspěvková

Více

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 00244732 Název: Statutární město České Budějovice NS:

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014 IČO: 70156239 Název: Svazek obci Metuje Číslo Syntetický

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00576948 Název: Obec Staré Město AKTIVA CELKEM 201

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00281000 Název: Obec Suchý AKTIVA CELKEM 54 318

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00256625 Název: Obec Hradiště AKTIVA CELKEM 41 384

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 00254096 Název: Obec Mnichov AKTIVA CELKEM 83 771

Více

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012)

Licence: DEFX XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2014 IČO: 47884541 Název: Obec Velenov AKTIVA CELKEM 37 713

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00572624 Název: Obec Loučim AKTIVA CELKEM 17 372

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00252638 Název: Obec Opařany AKTIVA CELKEM 181 596

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00578321 Název: Obec Dřevěnice AKTIVA CELKEM 86

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2014 IČO: 00278165 Název: Obec Nemojov AKTIVA CELKEM 110 744

Více