Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva Nové Město nad Metují

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva 2014. Nové Město nad Metují"

Transkript

1 Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva 2014 Nové Město nad Metují

2 Výroční zpráva 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Naše poslání a činnost 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled na rok Finanční zpráva 7. Poděkování 8. Fotografie Základní údaje Název: Mateřské centrum Na zámečku Adresa: Husovo náměstí 1201, Nové Město nad Metují Právní forma: Obecně prospěšná společnost IČO: DIČ: CZ Statutární orgán: Ředitelka: Mgr. Andrea Krákorová Orgány společnosti: Správní rada: Mgr. Markéta Hanušová Mgr. Václav Kupka MUDr. Pavlína Neumannová Dozorčí rada: Věra Plíhalová Andrea Zítková Iveta Škaldová Datum založení: 24. září 2004 Zahájení provozu: 27. ledna 2005 Telefon: Www: mcnazamecku.net Logo: Stránka: 2

3 Úvodní slovo Člověk se vlastně nikdy úplně nedoví, jaký byl rodič, ani jestli to dělal dobře nebo špatně. Robert Fulghum I přesto, ţe v citátu slavného spisovatele cítíme ironii, my v mateřském centru Na zámečku, si dovolujeme prohlásit, ţe opak je pravdou a ţe velmi dobře víme, jak rychle dostává rodič zpětnou vazbu od svých dětí a zjišťuje kdy šlápl vedle a kdy zase semínko padlo na úrodnou půdu. Celý rok 2014 se u nás rodiče snaţili dozvědět jakými jsou rodiči a jestli své poslání dělají dobře nebo ne. V rámci pokračujícího projektu Cesta k aktivnímu rodičovství II dělali všechno proto, aby se stali rodiči zvídavými, kteří sbírají zkušenosti a znalosti nejen od odborníků, ale i od svých kolegů-rodičů. V naší otevřené komunitě pak měli moţnost své poznatky sdílet, praktikovat a ve chvílích pocitu bezradnosti hledat empatii a pomoc. S pocitem, ţe jsme na jedné lodi plujeme dál a děkujeme nám i vám všem. Mgr. Andrea Krákorová ředitelka o.p.s. Stránka: 3

4 2. Naše poslání a činnost Občanské sdruţení MC Na zámečku v tomto roce prošlo transformací díky změně Občanského zákoníku a stalo se obecně prospěšnou společnosti. Tato forma neziskové organizace byla zvolena tak, aby nejlépe vyhovovala poslání našeho mateřského centra a zároveň zaručila efektivitu řízení a provozu. Zároveň se změnou formy, společnost zaţádala o vydání ţivnostenského oprávnění na doplňkové sluţby, které doprovází hlavní sluţby zakotvené v zakládací smlouvě. Společnost poskytuje zejména tyto obecně prospěšné sluţby: 1. Zajištění provozu veřejně přístupné herny a přilehlých prostor společnosti, ve kterých je umoţněno setkávání a aktivity cílové skupiny 2. Nabídka vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu 3. Nabídka zájmových, oddechových a pohybových aktivit pro cílovou skupinu 4. Krátkodobé hlídání dětí v době vzdělávacích aktivit jejich rodičů 5. Nabídka společných pobytových aktivit pro cílovou skupinu 6. Zajištění podmínek a prostoru pro umoţnění nákupu a prodeje věcí cílové skupiny 7. Nabídka psychosociálních aktivit a vytváření prostoru a podmínek pro jejich trénink (např. přirozená výměna rodičovských zkušeností, posilování rodičovských kompetencí, podpora týmové spolupráce dětí předškolního věku, vytváření svépomocných skupin atd.) 8. Poradenství pro cílovou skupinu 9. Propagace a osvěta aktivit jiných subjektů podobného charakteru zaměřených na cílovou skupinu Společnost můţe vykonávat tyto doplňkové činnosti: 1. nákup věcí za účelem jejich prodeje 2. prodej vlastních výrobků vzniklých při aktivitách cílové skupiny 3. podnájem prostor společnosti a pronájem majetku společnosti Stránka: 4

5 4. poskytování sluţeb pro rodinu a domácnost - krátkodobé nepravidelné hlídání dětí 5. mimoškolní výchova a vzdělávání pořádání letních dětských táborů Primární cíl společnosti zůstává stejný pomoci při setkávání rodičů a dětí a rozvoj jejich společného volného času, pořádání zájmových, oddechových a výchovných akcí pro rodiče a děti, pořádání exkurzí a výletů, organizování a nabídka zajímavých přednášek pro rodiče a rodinu. Mateřské centrum neformálně sdruţuje stejně orientovanou skupinu lidí (především rodiče na mateřské a rodičovské dovolené) k činnostem, které pomáhají změnit jejich společenskou izolaci, rozvíjí jejich schopnost komunikace, podporuje zdravý vývoj dětí v kolektivu a umoţňuje rozvoj dovedností nenásilnou a hravou formou. Společnost nabízí podle zájmu a potřeby nabídku smysluplných aktivit a akcí pro nejmladší a předškolní děti. Společnost funguje také na principu dobrovolnosti při vyuţívání našich sluţeb nebo nabízených aktivit, klienti se u nás nemusí registrovat ani pravidelně docházet. Podporujeme angaţovanost a smysl pro komunitní práci, jakákoliv aktivita rodičů pro společnou věc je vítána a ceněna všemi. Pro klienty garantujeme bezpečnost prostředí, tj. vybavenou hernu pro děti od 0 5 let se zázemím pro jejich rodiče v atraktivním areálu novoměstského zámku pana J. Michaela Barton-Dobenin. Kromě prostředí zaručujeme neformální přístup v komunitě lidí se stejným zájmem, laickou rodičovskou výpomoc a poradenské sluţby zajišťované externími odborníky. MC je členem Sítě mateřských center od I v roce 2014 zaměstnávalo MC 1 pracovnici na 0,5 úvazek díky dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí. Tato pracovnice měla v náplni práce starat se o pravidelný provoz herny, ostatní práce byli zajištěny díky dobrovolné činnosti stálých klientů. Od září 2014 MC zaměstnávalo ještě 1 pracovnici na 0,5 úvazek díky projektu Operační program pro lidské zdroje a zaměstnanost a příspěvku Úřadu práce na vyhrazení společensky účelného místa, ze kterého byly hrazeny mzdové náklady Tato pracovnice zajišťovala hlídání dětí, úklidové práce, přípravu na pravidelné programy, pomoc při organizaci a zajištění nepravidelných akcí. Stránka: 5

6 3. Činnost v průběhu roku a) Pravidelná MC nabízelo své sluţby pět dní v týdnu od 9.00 do hod a na kaţdý den, kromě pondělí a pátek, byl připravován program dle rozvrhu. Úterý bylo zaměřeno s programem Vařeníčko na společnou přípravu svačinky a výuku zdravého stravování. Středa byla zasvěcena Šikulkám děti pod dohledem a za pomoci rodičů vytvářejí jednoduché výrobky různých barev, tvarů, velikostí a ze široké škály materiálů. Ve čtvrtek na děti čekalo Cvičeníčko pohyb formou hrátek, písniček říkadel, cvičení jógy pro děti. Odpolední provoz volné herny byl nabízen v pondělí od hodin. Toto odpoledne nabízela společnost veřejnosti moţnost krátkodobé hlídání dětí pracovnicí MC. Jiţ od počátku provozu vybavené herny (hračky pro děti odpovídající věku, cvičební a hudební pomůcky, místo pro společné vytváření, kuchyňka pro přípravu a ohřev jídla, zázemí pro občerstvení rodičů, osobní počítač s připojením na internet atd.) se MC těší velké návštěvnosti rodičů s dětmi. Denně do herny MC dochází průměrně 10 maminek a cca 13 dětí. V době letních prázdnin se jiţ v minulém období osvědčily doplňující akce a v roce 2014 proběhla jiţ posedmé Zámecká školka příměstský tábor pro nejmenší děti v době uzavření všech mateřských škol v Novém Městě. Nově MC nabízelo také Cvičení pro kojence a cvičení pro batolata, které probíhalo kaţdé pondělí v oddělených prostorách od herny MC pod vedením fyzioterapeutky, a Cvičení a předporodní přípravu pro těhotné, které probíhalo 1x týdně pod vedením porodní asistentky. Od září 2014 probíhají v MC rovněţ 3 kurzy angličtiny pro děti v rámci programu Helen Doron Early English, kurz pro děti od 3m-22m Baby s Best Start, kurz pro děti od 2-5 let Fun with Flupe. Stránka: 6

7 b) Mimořádné akce V roce 2014 proběhly mimo pravidelnou činnost i tyto akce: V letošním roce jsme mohli díky získaným prostředkům z MPSV na projekt Cesta k aktivnímu rodičovství II nabídnout rodičům moţnost bezplatného vyuţití právní poradny. Toto poradenství bylo vedeno zkušeným právníkem v oddělených prostorách MC s moţností hlídání dětí v sousední herně. Toto poradenství vyuţilo v průběhu 3 měsíců 11 dospělých. Další novinkou v provozu MC bylo společné vaření oběda, které probíhalo v MC 1x za 14 dní vţdy pod vedením dobrovolníků z řad klientů MC. Přednášky/kurzy pro rodiče: Název Datum konání Přednášející Počet dospělých účastníků Výţiva dětí 0-3 roky MUDr. Pavlína Neumannová 12 První pomoc u dětí a dospělých Bc. Petr Novák 12 Jak pracovat s rodinnými financemi Ing. Zdeněk Ţďára 5 Menstruační kalíšky a nehormonální antikoncepce Nikola Závadová 8 Očkování dětí MUDr. Eduard Zavřel 8 Otcové a dcery Mgr. Lenka Matoušková 6 Děti a finance Ilona Jílková 10 Jak postupovat při nástupu na MD a RD, Jak postupovat při návratu z MD a RD JUDr. Jana Seemanová 10 Rodiči se nerodíme, rodiči se stáváme Ing. Mgr. Marie Nováková 21 Stránka: 7

8 Akce pro děti, výlety, akce pro celou rodinu: Název akce Termín konání Počet dětských účastníků Počet dospělých účastníků Výlet do Tonga Dětský karneval Velikonoce Na zámečku Výlet do Tonga Dětský den Spinkáme pod stanem aneb Stanování na Rezku Výlet k hasičům Zámecká školka, příměstský tábor Zámecká školka, příměstský tábor Zámecká školka, příměstský tábor Výlet do Tonga Halloweenská noc Mikuláš Na zámečku aneb Těšíme se na Vánoce Další akce: jarní a podzimní dětský bazar, sezónní fotografování dětí, podzimní jablíčkové dny Stránka: 8

9 Na oslavu 10. letého výročí založení mateřského centra Na zámečku naše společnost uspořádala oslavný vánoční koncert pro veřejnost. Koncert šansonového uskupení 6NaChodníku se konal dne v reprezentačních prostorách zámku pana J.M.Barton-Dobenin. Vstupenky na tuto akci byly rozprodány během 10 dnů a výtěžek z prodaných vstupenek a dobrovolných příspěvků byl určen na zakoupení vybavení pro budoucí nové prostory společnosti v domě V rámci koncertu byla veřejnosti představena dosavadní činnost mateřského centra za posledních deset let a bylo vysloveno poděkování hlavnímu mecenáši společnosti rodině Bartoň- Dobenín. VÁNOČNÍ KONCERT K 10. LETÉMU VÝROČÍ MC Stránka: 9

10 4. Spolupráce MŠ Rašínova z Nového Města nad Metují. Jiráskovo gymnázium v Náchodě organizace akce Dětský den v zámeckém příkopu Střední škola Nové Město nad Metují - akce Dětský den v zámeckém příkopu Vzdělávací agentura ZAZO. 5. Výhled na rok 2015 Přestěhování do nově zrekonstruovaných prostor v domě 1202 Získání finančních prostředků na vybavení nových prostor Získání dotace od MPSV, KÚ, finanční podpory Města Nové Město nad Metují Konání mimořádných akcí pro děti: Karneval na zámečku, Velikonoce v MC, rodinná víkendovka Spinkáme pod stanem, Víkendové spaní v herně pro děti, oslava Dne dětí, Vánoční besídka Pořádání 2 sezónních bazarů Široká nabídka vzdělávacích programů pro rodiče v rámci celoročního projektu Pokračovat ve spolupráci na akcích s městským úřadem, agenturou ZAZO a s mateřskými centry v okolí Pokračování ve spolupráci s dalšími místními spolky a zařízeními sociálních sluţeb, základními školami, společné akce s mateřskými školkami Stránka: 10

11 6. Finanční zpráva I v tomto roce se nám podařilo získat finanční prostředky z dotací Města Nové Město nad Metují a Královéhradeckého kraje na financování drobného vybavení herny sdruţení. Mzdové náklady jsou převáţně hrazeny dotací Ministerstva práce a sociálních věcí. Přehled nákladů a výnosů podle druhů v korunách Náklady 2014 v Kč nájemné ,00 Výnosy 2014 v Kč kancelářské potřeby 7 574,00 potraviny pro děti 9 050,00 materiál na činnost (výtvarné potřeby apod.) ,00 odměny pro děti 4 936,00 čistící a hygienické prostředky 3 324,00 hračky, vybavení herny ,00 ostatní reţijní materiál (Zámecká školka) ,00 materiálové náklady celkem: ,00 voda, plyn, el. energie ,00 spotřeba energie celkem ,00 cestovné 0,00 náklady na reprezentaci 1 126,00 telefonní poplatky 4 745,09 poštovné 1 090,00 internet - doména 182,00 účetní sluţby ,00 vzdělávání - kurzy a přednášky pro rodiče ,00 ostatní sluţby - pronájem, půjčovné ,00 ostatní sluţby - tisk, kopírování apod ,00 služby celkem ,09 hrubé mzdy ,00 dohody o provedení práce ,00 zákonné sociální a zdravotní pojištění ,00 pojistné a ostatní mzdové náklady 484,00 mzdové náklady celkem ,00 pojištění 1 000,00 ostatní poplatky 2 540,22 ostatní finanční náklady celkem 3 540,22 celkové náklady roku ,31 MPSV ,00 KÚ ,00 Město Nové Město n. Metují ,00 provozní dotace celkem ,00 Josef Bartoň Dobenín ,00 ostatní drobné sponzorské dary 9 000,00 přijaté dary celkem ,00 Úroky, zúčtování daní -769,30 Úřad práce-refundace mzdy ,00 trţby za hlavní činnost ,00 trţby za doplňkovou činnost ,00 trţby za doplň. Činnost ZŠ ,00 tržby za vlastní činnost ,00 celkové výnosy roku ,70 Hospodářský výsledek 2014 zisk ,61 Ztráta z hospodaření roku 2014 bude uhrazena ze zisku minulých let. Stránka: 11

12 7. Poděkování Chceme touto cestou poděkovat všem našim sponzorům, příznivcům a spolupracujícím organizacím: Majitel zámku J. M. Bartoň-Dobenín- poskytování prostor herny a galerie a přilehlých místností zdarma Krajský úřad Královéhradeckého kraje Město Nové Město nad Metují Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha Wikov MGI, Hronov PROGRES-nástroje s.r.o., Pohoří Hračky-sport Jaroslav Šimek Pivovar Náchod a. s. Hana a Miroslav Řehákovi - vedení účetnictví Care Nové Město nad Metují ITFutuRE s.r.o. Webhosting Bauch-Navrátil Nové Město nad Metují Jiráskovo gymnázium Náchod Střední škola Nové Město nad Metují Základní škola Malecí Nové Město nad Metují Vzdělávací agentura ZAZO Mimořádné poděkování patří všem aktivním klientům a členům Klubu přátel Mateřského centra Na zámečku. Stránka: 12

13 8. Fotografie KARNEVAL PRVNÍ POMOC PLETENÍ KOŠÍKŮ OSLAVA VELIKONOC Stránka: 13

14 VÝLET K HASIČŮM DĚTSKÝ DEN OSLAVA HALLOWEENU MIKULÁŠ NA ZÁMEČKU Stránka: 14

15 STANOVÁNÍ NA REZKU ZÁMECKÁ ŠKOLKA Stránka: 15

16 Zpracovala: Mgr. Andrea Krákorová, Andrea Zítková Schválila: Mgr. Andrea Krákorová Náklad: 30 kusů Foto: archiv MC Stránka: 16

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují

Mateřské centrum Na zámečku. Výroční zpráva. Nové Město nad Metují Mateřské centrum Na zámečku Výroční zpráva Nové Město nad Metují 2011 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled

Více

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2007

Mateřské centrum Na Zámečku, Nové Město nad Metují. Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnosti 3. Činnost v průběhu roku a) pravidelná b) mimořádné akce 4. Spolupráce 5. Výhled na rok 2008 5. Finanční zpráva 7. Poděkování 8.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj

Poděkování partnerům a dárcům. Partneři: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Královéhradecký kraj Poděkování partnerům a dárcům Děkujeme všem dárcům, partnerům a příznivcům, kteří přispěli svou finanční i osobní podporou či věcným darem na činnost Rodičovského Centra Domeček o. s. Partneři: Ministerstvo

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva. za rok 2007 MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2007 1 Úvod Od založení našeho centra, kdy v improvizovaných podmínkách mohli návštěvníci pobýt dopoledne dva dny v týdnu, aby si s dětmi pohrály, zacvičily

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s.

MATEŘSKÉ CENTRUM. RÁKOSNÍČEK, o.s. MATEŘSKÉ CENTRUM RÁKOSNÍČEK, o.s. Výroční zpráva 2012 OBSAH: 1.,2. Historie a představení MC Rákosníček,o.s. 3.,4. Rok 2012 5. Orgány sdružení, zaměstnanci 6. Programová nabídka 7. 8. Akce pro celou rodinu

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2 0 1 4 ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁS Kdo jsme? - Vaše středisko volného času! Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, okres Náchod je právnická osoba, která vykonává

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2008/2009 Název práce: Výroční zpráva organizace Centrum volného času Praha 9 Jméno a příjmení autora: Radka Nevosadová Rok: 2008/2009

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení DOLLY. www.dolly-os.cz Výroční zpráva 211 Občanské sdružení DOLLY Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 1 Uhříněves, 1 IČO: 26531186 Registr MV : 7.5.21 pod čj. J. VS/1-1/7 2/1-R Bankovní spojení: 282531399/8 Kontakt: Přátelství 158/78,

Více

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek

Výroční zpráva 2002. Klub maminek Balónek Výroční zpráva 2002 Klub maminek Balónek Kontaktní a identifikační data KMB Název občanského sdruţení: Klub maminek Balónek Číslo a datum registrace: II/S-OVS/1-32013/97-R, Ministerstvo vnitra, 26.2.1997

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum. Klub maminek Balónek mateřské centrum Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk http://www.mcbalonek.cz/, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 FAMILY FRIENDLY SOCIETY KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE KMB

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o.s. MC PETRKLÍČ za rok 2010 Mateřské centrum Petrklíč, občanské sdružení, člen Sítě Mateřských center Adresa: Sokolovská 580, 264 01 Sedlčany, Web: http://petrklic.wordpress.com e-mail:

Více

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s.

Výroční zpráva 2009. Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Výroční zpráva 2009 Mateřské centrum Karlovy Vary, o.s. Obsah Výroční zprávy 2009 Úvodní slovo 1 Mateřské centrum Karlovy Vary 2 Shrnutí významných událostí 4 Nabídka našich služeb 6 Naše významné a víkendové

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE Bělehradská 389, 530 09 Pardubice - Polabiny IČO: 265 94 625 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŢENÉ PARDUBICKÉHO KRAJE 2 0 1 1 slovo na úvod Váţení přátelé, dárci, příznivci, dovolte, abych se spolu s vámi ohlédla do minulého období roku 2011, zhodnotila,

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA. Výroční zpráva MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA Výroční zpráva za rok 2006 Úvod Na začátku našeho působení jsme se často setkávaly s otázkou, co je mateřské centrum, proč by mělo být i v našem městě. V současné době už jistě

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sociální služby pro osoby se ZP a rodičovské centrum Vlnka Žlutická 2, 323 00 Plzeň, tel. 774 855 133 IČ: 266 74 157 www.motyl-plzen.cz e-mail: motyl.plzen@centrum.cz ÚVODEM Váţení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRA MATÝSEK ZA ROK 2011 OBSAH Úvodní slovo >2 Poslání / Hodnoty / Cílová skupina >3 Historie organizace >3 Projekty roku 2011 >6 Nabídka ostatních

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva

Výroční zpráva Výroční zpráva Výroční zpráva Výroční zpráva Sídlo: Dopravní 381/3, Praha 10 Uhříněves, 104 00 IČO: 26531186 Spisová značka: L 11782 vedená u Městského soudu v Praze Bankovní spojení: 2082531399/0800 Obsah Úvodní slovo...

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz

Výroční zpráva 2010. www.klubickokm.cz 1 Výroční zpráva 2010 V budoucnu bude úplně jedno, kolik máme na účtu, kde bydlíme a jaké máme auto. Bude důležité, kolik času jsme věnovali dětem (neznámý autor) 2 Obsah Obsah...2 Úvodní slovo...3 Poslání...5

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Mateřské centrum Parníček

Mateřské centrum Parníček Mateřské centrum Parníček Lysá nad Labem Zřizovatel: Občanské sdružení Pro dětský úsměv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVOD Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra Parníček

Více

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením. Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org výroční zpráva za rok 2011 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením Praha 2011 www.pohoda-help.cz www.barbilavrana.cz www.klubpohoda.org Výroční zpráva 2011 obsah Kdo je POHODA Naše programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 MATEŘSKÉ CENTRUM KARLOVY VARY, o. s. Úvodní slovo Na konci města stál. Začátkem ledna přišla k Radka. Zaklepala a zeptala se:,, kdo v tobě přebývá? A z se ozvalo: Já Věrka Škudlilka,

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více