Časopis přerovského děkanátu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časopis přerovského děkanátu"

Transkript

1 Časopis přerovského děkanátu Září 2008 Číslo 8 Ročník 14 V neděli 10. srpna 2008 se v Přerově konaly hody ke cti patrona farnosti svatého Vavřince. Odpoledne po adoraci a novokněžském požehnání se konala tradiční přednáška z historie farního kostela a poté neformální setkání na centru Sonus a farní zahradě. Úvodník P. Sławomir Sułowski Liturgický kalendář Santo subito! Střípky ze života papeže Jana Pavla II. Dětské okénko Jen tak ve stručnosti Rozvrh vyučování náboženství 2008 Slovo z Charity Setkání společenství seniorů Rosteme ve víře Rozhovory S kojetínským jáhnem Mariuszem Karkoszkou Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Stránka pro mládež Pozdrav z teologického konviktu Z Centra pro rodinu Ráj Celoroční přehled akcí Duchovní obnova SFŘ 08 Farní tábor ve Vlkoši Světec měsíce Svatý Mořic a druhové, mučedníci Zajisté, Excelence! a mnoho dalšího

2 Několik nejbližších měsíců máme prožívat se svatým Pavlem. Je to zvláštní dar a příležitost pro každého z nás. Dívat se na něj, obdivovat a učit se od něho Určitě o tomto světci, sloupu církve, uslyšíme ještě mnoho a jeden jediný rok je pramálo, aby člověk mohl prohloubit poznatky o celém bohatství jeho života a díla. Chtěl bych proto nyní podtrhnout jeden rys jeho života. Pavel je člověk železných zásad. Z přesvědčení pronásleduje církev. Je svědkem mučednictví svatého Štěpána. Před jeho očima umírá první mučedník církve. Jenže najednou před Pavlem stojí Kristus s výzvou: Je mi potřebná nádoba, ve které milost evangelia zanesu pohanům. Touto nádobou se stává Pavel bez váhání. Se stejnou důsledností s jakou pronásledoval církev, teď bude pro církev trpět. Kolik on vytrpěl, kolik snesl, kolik překonal překážek, kolikrát byl bičován, kamenován, blízký smrti na moři... Ničím se nedal odradit - až do posledního okamžiku svého života žil naplno pro Krista a pro ty, ke kterým byl poslán. Jan Pavel II. jednou řekl při své návštěvě Rakouska: Vyznání víry musí doprovázet životní postoj. Kristus nehledá lidi, kteří ho jenom obdivují. On hledá lidi, kteří za ním jdou. Církev nepotřebuje katolíky na půl úvazku, částečně zaangažované, ale plně oddané Kristu. Svatý Pavel je rozhodně vzorem, toho, který nic nedělal na půl úvazku, ani před, ani po svém obrácení. Učí, jak žít naplno pro Krista a jeho Království. Je v tom nepochybně vzorem pro nás, katolíky dneška. Teď, kdy začíná nový rok pastorační práce, a spolu s Rokem svatého Pavla také další etapa našeho osobního života s Bohem, kéž nás Pavel naučí být důslednými, horlivými a neúnavnými svědky víry! Kéž žijeme pro Krista naplno jako on! Toto přeji sobě i Vám. P. Sławomir Sułowski, děkan Září v liturgii Sv. Řehoř Veliký, papež a učitel církve Svátek Narození Panny Marie Tento mariánský svátek má svůj původ na Východě. Pravděpodobně se odvozuje od slavnosti posvěcení chrámu sv. Anny v Jeruzalémě, který byl v 5. století postaven na údajném místě Mariina rodného domku. Z hymnů Řeka Romana Meloda, který působil v Konstantinopoli okolo roku 500 jako jáhen, lze odvodit, že v jeho době byl tento den v lidu pevně zakořeněn jako den Mariiných narozenin. V Římě jej lze doložit v 7. století. Vedle slavnosti Narození Páně a Narození Jana Křtitele je to v římském kalendáři třetí svátek tělesného narození. Slavnostní mše svatá o- slavuje Mariino narození především ve vztahu k jejímu božskému mateřství a k narození jejího Syna. Evangelium (Mt 1,1-16,18-23) dnešní mše svaté přináší po Ježíšově rodokmenu rovněž zprávu o zjevení, kterého se dostalo Josefovi o jejím panenském mateřství. Starozákonní čtení z knihy proroka Micheáše obsahuje známé zaslíbení dané Betlému, že z něho vzejde panovník nad Izraelem, pastýř v síle Páně, v němž bude pokoj Jména Panny Marie Sv. Jan Zlatoústý, biskup a učitel církve Svátek Povýšení svatého Kříže Kříž je pro mnohé znamením neštěstí, skutečností, při které se derou slzy do očí, skutečností, která znamená utrpení a přináší smrt. Mnozí však žijí z naděje kříže. Ježíšův kříž je pro ně znamením bezmezné lásky Boží k člověku, skutečností, která vítězí a zasazuje smrt smrti: Smrti, kde je tvůj bodec? Kde je tvé vítězství? Ježíšovu kříži vzdáváme čest a klekáme před ním na kolena, neboť v tom jediném kříži je život člověka. S vděčností voláme: Klaníme se Ti, Pane Ježíši Kriste, a dobrořečíme Ti, neboť svatým křížem jsi vykoupil svět. Tak, jako u některých slov či prožitků se časem vytrácí jejich pravý význam a smysl, tak se to stalo pro mnohé i se znamením křížem. Tati, kdo je to? ukazuje dítě na kříž. Já nevím, zeptej se maminky. Je třeba si stále uvědomovat, že díky Ježíši Kristu, můžeme-li to tak říci, kříž udělal obrovskou kariéru ve své historii, prošel nezvyklým vývojem. Ve Starém zákoně byl kříž znamením prokletí, odmítnutí člověka Bohem. Proto musel odsouzený umírat za městem. K smrti na kříži byli odsuzováni ti největší zločinci. Před křížem člověk utíkal a odvracel se. Od Ježíšova kříže však neutíkáme a neodvracíme od něho svůj pohled. Jeho kříž nebyl námi zapomenut. Joseph Flavius píše o tom, že po dobytí Jeruzaléma bylo tolik ukřižovaných, že ve městě již chybělo dřevo na kříže. A přece, kdo na tyto kříže vzpomene? Přitom, jak bychom mohli pochopit tyto i jiné kříže v historii lidstva, kdyby tu nebyl Ježíšův kříž? V čistě lidském pohledu Ježíšův kříž není ničím zvláštním. Ve světle víry je však čímsi výjimečným: ze znamení smrti se stává znamení života, ze znamení, které leká a děsí, se stalo znamení vzácné a svaté. Kříž už není stavěn za hradbami města, ale je stavěn na čestná místa. Díky Ježíšovu kříži již není kříž znamením prokletí, ale znamením požehnání: žehnáme křížem chléb, než jej nakrojíme; rodiče žehnají křížem své dítě, které odchází z domova na studia, do práce; znamením kříže začínáme a končíme každou modlitbu, každou práci, každý den. Díky Ježíši Kristu zaujal kříž centrální místo v našem životě. Ježíšův kříž není proti člověku, ale pro život člověka, aby člověk vpravdě žil. Naše víra by byla nelidská, kdybychom ve chvíli smrti museli nechat umírajícího člověka sobě samému. Kdybychom všechno museli ponechat jen jeho vlastní síle a schopnosti. Ježíšův kříž je znamením požehnané přítomnosti Boží v dějinách člověka. Náš Bůh je Bohem života: Skrze kříž vidí člověk perspektivu svého Strana 2 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

3 Setkání společenství seniorů V pondělí 15. září 2008 začínáme, dá-li Bůh, šťastný 13 rok setkávání společenství seniorů v 16 hod. na Sonusu. Sejdeme se v září a říjnu 2008 vždy třetí pondělí, v listopadu 2008 čtvrté pondělí. V lednu až červnu 2009 opět třetí pondělí. Duchovní témata pro nás opět připravil P. Antonín Krasucki OP, dominikán z Olomouce. Budeme se seznamovat s posláním a službou starozákonních proroků Eliáše, Izaiáše, Jeremiáše, Jonáše, A- mose, Ozeáše, Micheáše, Ezechiela, Ageuse, Malachiáše. Budeme mít čas i na přátelskou besedu, informace a modlitbu. Společenství je otevřeno pro seniory, kteří si chtějí rozšířit náboženské vědomosti i prožít radost ze společenství a přátelství. F. Menc osudu, svého bytí na zemi. Vidí jak jej Bůh miluje. Vidí jak veliká je jeho vlastní velikost, když Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. tak to při jedné promluvě připomněl Svatý otec Jan Pavel II. Kříž je důkazem toho, že Bůh nevykoupil člověka lacino, ale že se o náš život rozpoutal nelítostný a smrtelný boj se smrtí. Ježíšův kříž je spojnicí mezi nebem a zemí, břevnem příčným objímá všechny naše lidské starosti, těžkosti a bolesti, zármutky i radosti a břevnem svislým všechno předává do nebe. A jako tehdy na těchto břevnech bylo Srdce Ježíšovo otevřeno pro každého, rozpjaté ruce s kříže objaly každého, tak i dnes každý může zakoušet velikost Boží lásky, která byla dosvědčena a vyvrcholila právě na kříži. Svátek Povýšení svatého Kříže je pro mě vpravdě veliký svátek. I pro tebe, bratře, sestro? (P. Milán Kouba) Panny Marie Bolestné Sv. Ludmila, mučednice Sv. Pius z Pietrelciny, kněz Sv. Vincenc z Paula, kněz Slavnost sv. Václava, mučedníka Svátek sv. Michaela, Rafaela a Gabriela, archandělů Sv. Jeroným, kněz a učitel církve Jaroslav Branžovský Bratři a sestry, letos si s celou Církví připomínáme dva tisíce let od narození svatého apoštola Pavla. Svatý Pavel byl jedním z největších teologických myslitelů v dějinách světa. Byl apoštolem národů, jak se sám nazval. Jeho velikou snahou byla ideální jednota všech křesťanů. Papež Benedikt XVI. právě na tuto Pavlovu snahu apeluje, protože zde se jedná o důraz v Pavlově jednání na ekumenické akcenty. Už v předvečer slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla, jejichž slavnost, která připadá na 29. června, zahájil papež Benedikt XVI. Rok svatého Pavla. Slavnosti začaly už 22. června 2008 v rodném městě apoštola národů, v Tarsu, který se leží na území dnešního Turecka. Proto papež Benedikt XVI. začal při svých generálních audiencích nový katechetický cyklus. Při svých pravidelných generálních audiencích každou středu na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu chce tento nástupce a- poštola Petra během celého Roku svatého Pavla rozjímat o životě a učení tohoto apoštola. Papež řekl: Jak víte, otevřeli jsme před několika dny slavností svatých Petra a Pavla Rok svatého Pavla, který je věnován tomuto apoštolu národů, a bude trvat až do V této době nechceme svatého Pavla uctívat pouze jen jako vynikající a k tomu jedinečnou svatou osobu, ale také se pokusit o hlubší porozumění jeho učení. S tímto cílem před očima také máme upřít svůj zrak na Pavlovo náboženské a kulturní zázemí. Apoštol svatý Pavel je trefně označován jako muž tří kultur : židovské, na základě svého náboženství; řecko-helénské, s ohledem na jeho jazyk, na jeho styl myšlení, a konečně římské, jako občana Říše římské s k tomu náležejícími právy. Saulus - Pavel byl tedy pendler mezi kulturami své doby. Tato důležitá fakta měla ne bezvýznamný vliv na myšlení a dílo svatého Pavla. To také po onom radikál- HISTORIA MAGISTRA VITÆ (historie učitelka života) - toto okřídlené rčení asi všichni dobře znáte. Proč je připomínáme právě nyní? Jeden moudrý kněz - historik - vyzývá, abychom byli vždy hrdi na katolickou Církev jako nositelku toho nejlepšího, co ve světě je a k tomu je třeba vlastní minulost nejen dobře znát, ale neustále ji i připomínat a ukazovat její bohatství dalším. To, co žijeme dnes, čerpá svou hloubku z duchovních pokladů nashromážděných za mnohá staletí a stále obohacovaných o nové podněty. Bez ohlédnutí se nazpět nikdy zcela nepochopíme dnešek, nevyvarujeme se zbytečných chyb, a jen stěží nalezneme nové cesty organicky se napojující na to dobré, čeho již bylo dosaženo. Povzbuzuje nás k tomu i samotné Boží slovo: Toto řekl Hospodin: Stoupněte si na začátky cest a dívejte se, ptejte se na staré stezky: Která cesta je dobrá? Po té choďte a najdete odpočinek pro své duše. (Jer 6,16) Možná vás už někdy napadla některá z následujících otázek: Nakolik jsou pro nás důležité vlivy, které stály v počátcích moravského a českého křesťanství? Proč nás předchozí papež vyzýval, abychom se stali mostem mezi křesťanským Východem a Západem (a tedy v čem jsme se stali dědici Východu, když jistě ne náhodnou jsme pevně zakotveni v západní latinské tradici)? Co může být pro nás inspirativní kupříkladu z období vlády Karla IV., ke kterému se navzdory více jak šestisetletému odstupu - stále obrací pozornost našich současníků, a to dokonce v takové míře, že obsadil i první místo v soutěži o největšího Čecha? Byli bychom ještě dnes katolíky, nebýt úsilí předešlých generací (aneb byla tzv. doba temna opravdu tak tmavá)? A proč se od sebe liší prožívání víry v Čechách a na Moravě? Sehrál např. mariánský kult nějakou důležitou úlohu v našich dějinách? Nad některými z těchto otázek se můžeme společně zamýšlet (dá-li Pán Bůh) v následujících měsících. Pokusíme se, i když asi jen velmi stručně a náznakově, vystihnout Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Strana 3

4 ním obrácení se, které zakusil apoštol Pavel po vlastní zkušenosti a setkání se s Ježíšem Kristem. Jako příslušník oné malé skupiny křesťanů byl přijímán svými současníky jak s pohrdáním, tak také se zvědavým zájmem. Současně mu otevřely rozšířená helénská kultura a dobrá infrastruktura Římské říše přístup k lidem v celé středomořské oblasti. A také autentické ideály různých filosofických proudů a krize pohanských kultů připravily do určité míry dobrou půdu pro dobrou setbu křesťanských misií. Tento apoštol národů, který se dotýká velmi úzce nás samých díky jeho dopisům v Písmu svatém, nás tedy bude doprovázet po celý rok jemu věnovaný. Budeme se s ním seznamovat z různých pohledů, abychom ho skutečně mohli stále lépe poznávat a více rozuměli jeho listům, které jsou pro nás drahocenným pokla dem, neboť jsou živným svědectvím pro nás, křesťany. Kéž tedy na přímluvu apoštola svatého Pavla stále více milujeme Boha, který nám svatého Pavla daroval. kaplan Zdeněk některé vybrané epochy a problémy našich duchovních dějin s přesahem do současnosti, naznačit jejich možný vliv na soudobou spiritualitu a také se zamyslit, co mohou říci dnešní době, v čem nás poučit a povzbudit. Snad se dostane i na nějaké perličky, jako je třeba téma poustevnictví v našich zemích, které pro některé možná s podivem nepatří jen minulosti, nýbrž týká se také žhavé současnosti. Když se díváme na touhu lidí po nějakém duchovnu a na jejich často klopotné hledání, které se snaží nacházet východiska tam, kde nejsou, či na zmatek (doslova guláš ), který vzniká směšováním různých cizorodých a vzájemně neslučitelných náboženských prvků, můžeme dojít k jednoznačnému závěru: tím, co nejvíce odrazuje hledající (mám na mysli ony opravdu upřímné hledače Pravdy), je kromě určité předpojatosti a nechuti k institucím především opravdová neznalost hloubky katolické víry ve všech jejích rozměrech. Je úkolem nás, katolíků, abychom lidem kolem nás ukazovali čisté studánky víry, odkud by mohli načerpat jako posilu a občerstvení pro svůj život čistou pramenitou vodu, která by je přivedla k nejpůvodnějšímu a jedinečnému Zdroji vod tryskajících do života věčného. jáhen Miroslav Milí čtenáři, představujeme Vám Mariusze Karkoszku, novéno kojetínského jáhna. Mohl byste nám říct něco o sobě a své rodině? Narodil jsem se ve vesnici Lipnica Wielka Kiczory, na Horní Oravě, která má dohromady asi 6500 obyvatel. Rodiče mi dali křestní jméno Mariusz, ačkoliv to v oravském prostředí není nijak obvyklé, ale maminka vzpomínala, že v době mého narození četla knížku, ve které se hlavní hrdina jmenoval právě takto. Předpokládám, že čtenáři asi moc neznají Oravu, proto Vám přiblížím pár základních informací. Celá Orava leží na severním Slovensku, ale část jí zasahuje do Polska. Polská Orava tvoří celý jeden děkanát Jablonka, který patří do arcidiecéze krakovské. S Polskou Oravou bylo spojené moje dětství. Pocházím z malé zemědělské rodiny. Moje maminka Marie je učitelkou na prvním stupni základní školy, a ačkoliv je již v důchodě, stále ještě vyučuje pár hodin. Jako jediná žena v našem obrovském domě měla a má stále co dělat mezi čtyřmi chlapy. Vždycky je zaměstnaná půl dne ve škole a další část dne v domě. Můj tatínek Bronislav je zemědělec, i když se málo kdy zajímal o hospodářství. Většinu života pracoval jako zedník, nebo na stavbách. Po nevelkém pracovním úrazu se do práce zatím nevrátil a je doma v zemědělství. Mám dva bratry, já jsem nejstarší. Damian je o tři roky mladší a Krzysztof o deset let. Damian vystudoval obsluhu turistiky. Momentálně pracuje jako průvodce zájezdů do zahraničí - například druhou část srpna strávil na zájezdech v Itálii, Řecku a Chorvatsku. Druhý bratr Krzysztof vystudoval střední základní školu v oboru kuchař. Dá se říci, že to byla stejná škola, na které jsem studoval i já. Momentálně je zaměstnán v řeznictví jako skladník. Můj život je velmi bohatý a těžko vybrat, co by Vás, čtenáře, více zajímalo. Píši si památník, a proto si dovolím z něj použít několik myšlenek. Především jsem si nikdy v dětství nemyslel, že budu působit nějak daleko od domova a určitě jsem si nikdy nemyslel, že bude to Morava. Základní školu jsem absolvoval v Kiczorach. Pak jsem studoval na Střední základní zemědělské škole v Jablonce. Bylo to pro mě jedno z nejlepších a nejplodnějších období. Kromě obecné zemědělky jsem studoval další kurzy a školy. Během tří let jsem udělal kurz svářeče na plyn a elektřinu, kombajnového operátora, řidičský průkaz a kuchařství, kde jsem získal výuční listy a další věci. Následně jsem dělal statní závěrečné zkoušky ze zemědělství a zároveň i kuchařství. Pak jsem se přihlásil na Technickou zemědělskou školu v Novém Targu, v oboru Technik Zemědělec. Hlavním úkolem byla maturita, ke které jsem se snažil dojít. Bylo to tříleté střední učiliště, ve kterém můj obor byl zvláštní. Odlišoval se tím, že byl určen pro dospělé. Proto se vyučování konalo odpoledne a bylo třikrát za týden. Mělo velmi omezený počet hodin, aby si studenti sami mohli určit dobu soukromého vyučování a zároveň být normálně zaměstnání. Neměl jsem s tím nějaké potíže. Na trvalo jsem nebyl nikde zaměstnán, ale dělal jsem různé práce, které mi umožňovaly studovat v kurzech. Maturoval jsem v roce Po maturitě jsem šel za farářem, aby mi pomohl s volbou semináře. Tím jsem se dostal na vysokou školu. Protože život je bohatší, než si ho člověk představuje, moje vysoká škola byla také zvláštní. Nejdřív jsem se přihlásil do Kněžského semináře v Krakově a studoval jsem na Papežské teologické akademii čtyři roky. Pak jsem uvažoval o práci coby kněz v cizině. Shodou různých okolností jsem se dostal do Olomouce. V letech jsem byl zařazen do Teologického konviktu a o rok později jsem nastoupil do Arcibiskupského kněžského semináře, zároveň jsem studoval na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci, kde jsem letos složil statní závěrečné zkoušky. Mou největší životní událostí bylo a je jáhenské svěcení, ke kterému jsem přistoupil 21. června. Další příběh je už známý. Rozhodnutím Strana 4 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

5 Otce arcibiskupa jsem byl instalován do diecéze olomoucké a od července působím ve farnosti Kojetín. Jaká byla Vaše cesta ke kněžství? Nikdy jsem o tom nepřemýšlel v kategorii šoku, změny nebo obrácení. Myslím si, že povolání není dáno v jednom okamžiku, ale že k tomu člověk dorůstá. I když někdo bude povolán v pětatřiceti, není to otázka chvilky. Člověk nějakým způsobem odkrývá povolání. I čas v semináři je dán proto, aby se člověk stále rozhodoval, a především utvrzoval v tom, co se v něm započalo. Sám pocházím z křesťanského prostředí. Vím, že tady v Česku se hodně mluví o tom, že někdo je z věřící nebo nevěřící rodiny. Tato kategorie nikdy nebyla předmětem mého uvažování. Pocházím z farnosti sv. Lukáše v Lipnicy Wielkiej. U nás byla víra vždycky nejen způsobem života každého, ale cosi samozřejmého. Krátce mohu jen říct, že samo mluvení o víře nebo nevíře bylo teprve na fakultě v Krakově a pak tady v Česku, kde je to asi běžné. Proto si myslím, že moje cesta ke kněžství byla vlastně taková: odmalička jsem ministroval a postupem let jsem si uvědomoval, že to znám lépe než farář, a tak to začalo. Vzpomínám si na jednou událost, možná to bylo v páté třídě, kdy jsem se poprvé zeptal kněze na kněžství. On mi odpověděl, že zatím je přede mnou obrovská cesta, a že nejprve musím ukončit základku, pak ale musím maturovat, pak můžu jít do semináře. Jeho slova jsem vzal za svá a s nikým jsem o tom moc nemluvil. Je ale pravda, že způsob života na Oravě a hluboce zakořeněná tradice mi v tom pomáhaly, za což vděčím celé mé rodině, farnosti i celému prostředí. Další cestu už znáte. Končil jsem školy, pak se občas měnilo i povolání k dobrému, abych se stal jáhnem v Kojetíně. Jaké jsou Vaše koníčky a záliby? Většinou jsem pozitivně nastaven na cokoliv, co je nové. Ale určité věci mám rád více. Především se jedná o to, co je spojené s obory, které jsem studoval. Většinou jsem nebral učení jako povinnost, ale jako zajímavost a možnost objevení nové zkušenosti. Řekne-li se zemědělec, otevírá se tím prostor pro cokoliv, co je s tím spojeno. O tom mohu mluvit o- pravdu dlouho. Jako kluk mám spíše rád technickou stránku v jakémkoliv směru, i co se týká zemědělství. Vím, jak udělat pořádnou motyku, a vím přesně, jak vypadá kombajn. Možná si řeknete, že mám jistě rád hory. No, vyrůstal jsem v horském prostředí a blízko lesa, proto mám rád les. Rodiče zdědili kousek lesa, a tak se tam rád občas podívám. Dále kuchařství, je velmi zajímavé. Člověk si může udělat cokoliv, na co by měl chuť a hlavně si to udělá tak, jak chce, bez omezení. V restauraci je všechno odměřeno. Například jsem dělal v jedné restauraci, kde pierogi z serem, polewane słodką śmietaną vypadaly sice pěkně, ale stálo to hodně a bylo jich jen deset. Já kuchařství beru jako možnost si udělat něco, co není omezeno. Rád si čtu dobré recepty, ale málokdy se podle nich řídím, což asi dobře znají všechny domácí kuchařky. Mám rád svařování, bohužel jsem to nikdy profesionálně nedělal. Pracoval jsem také ve stavebnictví, ale spíš ze záliby, abych trošku poznal různé věci i z tohoto prostředí. Ze zájmu jsem také dělal mechanika. V dětství jsem složil dohromady celé kolo, pak to byly opravy motocyklů a na střední jsem se zajímal o auta. Dnes nemám čas na všechno, ale využívám to, co znám. Rád se vzdělávám v tom, co potřebuji. Pro pastoraci je mi nejvíce potřebná znalost českých slov. Češtinu se snažím učit a poznávat podle mých koníčků a zálib. Kromě toho, co jsem řekl, využívám čas četbou nějaké duchovní knížky, ale občas si přečtu i něco z dějin, z biologie, nějaký recept, nebo nějaký popis šestnáctiventilového motoru. Také si najdu čas, abych něco ušil, udělal něco ze dřeva atp. Máte nějaký vzkaz pro naše čtenáře? Jsem už několik týdnů v Kojetíně. Chtěl bych poděkovat všem za pěkné přijetí nejen tady, ale i v sousedních farnostech Měrovicích a Křenovicích. Děkuji i Vám, milí čtenáři, redakci časopisu a zvlášť všem kněžím přerovského děkanátu. Všichni máme společný cíl. Proto přeji sobě a především Vám, čtenářům, abychom se uměli těšit z každého dne, abychom se uměli dělit o vlastní zkušenosti. Důležité je, abychom uměli předávat to, co je nám nejbližší, a to je dar víry, nejen slovem, ale i činem. Bůh nám dává příležitost pro různá společná setkání a bylo by škoda toho nevyužít. Nakonec prosím Vás, čtenáře, o modlitbu za kněze a za kněžská povolání v našich farnostech. Za rozhovor děkuje redakce Blahopřejeme přerovskému farníku panu Františku Adamíkovi a přejeme vše dobré. Redakce Škola partnerství Projekt Centra pro rodinný život olomouckého Arcibiskupství ve spolupráci s odborníky, manželskými páry a týmem mladých lidí a kněží žijících v Přístavu v Rajnochovicích. Cyklus šesti víkendů v roce je určen pro všechny mladé a to nejen partnerské dvojice. Úvodní setkání je Začíná se vždy v pátek ve 20:00 večeří, končí se v neděli obědem. Cena: každý víkend stojí 300 Kč. S sebou si vezměte spacák a něco dobrého ke kávě či čaji. Hlásit se můžete do na adrese ADCŽM Přístav, Rajnochovice 12, tel: web: Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Strana 5

6 Abrahámova těžká cihla Karol Wojtyla rád už v mládí pozoroval východ slunce. Jako papeži mu ovšem východní vítr přinášel veliké problémy. Od začátku pontifikátu si kladl základní otázky: Proč neexistuje náboženská svoboda v arabských zemích? Proč muslimové dávají rovnítko mezi křesťany a Američany či Ameriku a odtud pak jejich nepřátelské akce proti křesťanům? Ti přicházeli na arabský poloostrov za prací v ropném průmyslu z Filipín, Libanonu, Indie i odjinud, tedy z Východu, ne Západu. Hledal odpovědi a řešení. Křesťanská diecéze její část apoštolský vikariát Arábie měla sídlo v Abú Dhábí a patřila do něj Saúdská Arábie, Bahrajn, Spojené arabské emiráty, Omán, Katar a Jemen. V celé diecézi na třech milionech km 2 žilo 42 milionů muslimů a mezi nimi roztroušeně půldruha milionů katolíků. Situace zde připomínala církev raného křesťanství. Navíc tato obrovská diecéze se chtě nechtě řídila rozdílnými příkazy světských vládců. Například v Saúdské Arábii bylo jakékoliv propagovaní křesťanství zakázáno. V Arabských emirátech byly katolické obřady povoleny v soukromí, ve vlastním domě, na vlastním pozemku. V Dubaji, Abú Dhábí, Bahrajnu a Fudžajráku byly povoleny katolické školy. Konvertovat zde mohli občané jedině k islámu. Pro výuku náboženství, první svaté přijímání a pro nedělní bohoslužbu katolíků platí úplně všude: svátečním dnem je pátek. Muslimský víkend tak vlastně začíná už ve středu večer a pokračuje ve čtvrtek a pátek. Většina katolických bohoslužeb se tak smí konat jen v těchto dvou dnech. Pastoraci navíc omezuje islámské právo. Neděle je normální pracovní den. Navíc častým terčem útoků islámských fundamentalistů (řídících se dogmaticky učením koránu, nesmiřitelných k souvěrcům i jinověrcům) jsou katolické kostely při bohoslužbách. Náboženská svoboda v pravém slova smyslu je tedy prakticky neznámá. Jan Pavel II., vysoce vzdělaný teolog a filosof, věděl, že svět nemůže zapomenout na 1400 let konfliktů a svatých válek, a na to, že dějiny vztahů křesťanství a islámu jsou od počátku nepřátelské, s přímými pokusy vzájemně se zničit. Jedna strana vedla křížové výpravy s Kristovým křížem na praporcích a štítech, druhá zase nájezdy na Evropu s Alláhovým jménem na štítech a přilbicích. Toto nepřátelství musí skončit, já sám musím tuto změnu veřejně uvádět v život, rozhodl se papež. Samotný druhý vatikánský koncil hlásal kladný přístup k muslimům, bylo zde dokonce vydáno i Společné prohlášení Střípky ze života papeže Jana Pavla II. (24. pokračování) odsuzující násilí. Opravdová změna v přístupech k muslimům nastala až se zvolením Karola Wojtyly papežem. Žádný jiný papež nevěnoval tolik pozornosti vztahům s muslimy jako Jan Pavel II. Během svých apoštolských cest za katolíky do muslimských zemí dospěl k rozhodnutí, že katolická církev musí znásobit své úsilí a odstraňovat nepřátelské postoje. Z obrovského množství papežovy práce pro usmiřování křesťanství a islámu lze považovat za základní ty, které lemovaly jeho pontifikát. V Mezinárodním roce mládeže 1985 přijal pozvání marockého vládce, krále Hassana II., a jak vzpomíná papežův osobní tajemník, dnes krakovský kardinál Dziwisz, sám dokonce zkontroloval výzdobu oltáře. Svatý otec tedy přistál 19. srpna v marocké Casablance, kde se na stadionu shromáždilo osmdesát tisíc mladých muslimů. Bylo to neslýchané a poprvé, kdy hlava katolické církve oslovila muslimské posluchačstvo. Nádherný byl pohled z nejvyšších míst stadionu uprostřed hnědi u mikrofonu nádherná bílá tečka, která děkuje králi za pozvání. Poté se papež zeptal, co by mohl udělat pro oficiálně muslimské království. Hassan odpověděl: Vaše Svatosti, nemáte jenom náboženskou zodpovědnost, ale i výchovnou a morální. Jsem si jistý, že desetitisíce Maročanů, zvláště mladých, budou více než šťastné, když k nim promluvíte o morálních hodnotách a vztazích mezi jednotlivci, společenstvími, národy a náboženstvími. (historické setkání OR[EWE] v Maroku, 9. září 1985, str. 12) Svatý otec na to rád přistoupil a řekl, že přiletěl, aby vydal svědectví o tom, v co věří. Křesťané a muslimové jsou Abrahámovi potomci, vyznávají téhož Boha, jediného. Musíme si jeden druhého vážit. (Dialog mezi křesťany a muslimy, Origius, , str ) je třeba si přiznat jak to, co máme společného, tak to, co nás rozděluje. Společně věříme v jednoho jediného na nejvýše spravedlivého a milosrdného Boha, který si přeje, aby jeho lidská stvoření byla spasena a žila s ním navěky rovněž věříme v důležitost modlitby, postů a dávání almužen, pokání a odpuštění. Rozdíly mezi oběma vírami, které spočívají hlavně v křesťanské víře v Krista jako Božího Syna, Spasitele světa, bychom měli přijímat s pokorou, úctou a vzájemnou tolerancí. Papež věděl, že odpovědnost leží i na médiích, aby přinášela pořady, které by učily porozumět světům odlišných kultur a vzájemné úctě. Kupodivu četné arabské noviny na jeho vystoupení reagovaly pozitivně. V Asissi se v roce 1986 konal Den modliteb za mír, na nějž přijelo i několik představitelů islámu. Ale zlepšení vztahů se začalo projevovat jen na straně katolické církve. Na straně druhé došlo k rostoucímu vlivu určitých fundamentalistických skupin a států a k vyostření vztahů arabského světa k Izraeli vzhledem k Palestincům. V některých státech došlo k zavedení muslimského práva šaríja, jemuž zůstaly podřízeny i předpisy civilního práva. Plně se projevilo zhoršení vztahů ke katolíkům při papežově desáté poutní cestě do Afriky. Veřejně odsoudil pronásledování súdánských křesťanů a vystoupil proti teroru. Súdán byl ovládán islámskými radikály, kteří zejména na jihu země prodávali křesťanské ženy a děti do otroctví, ba docházelo zde i k ukřižování mužů, kteří se veřejně hlásili ke křesťanství. To vedlo k ozbrojenému odporu. Přes varování súdánských biskupů Jan Pavel II. přiletěl, políbil chartúmskou půdu a po uvítaní svůj projev začal slovy: Když jsou lidé slabí, chudí a bezbranní, musíme pozvednout hlas na jejich podporu. Přišel jsem, abych podpořil spravedlnost a mír pro všechny občany této země bez výjimky, nezávisle na jejich náboženství, společenském postavení, etnickém původu nebo barvě pleti. Desítihodinová poutní zastávka v Chartúmu sice pronásledování nezastavila, ale pomohla k tomu, že perzekuce křesťanů se dostala na program mezinárodních jednání. To zase dodalo odvahu Strana 6 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

7 těm, kteří nesouhlasili s činy vůdce muslimského bratrstva Hassana Turabiho, na Sorbonně vystudovaného právníka a bývalého děkana právnické fakulty chartúmské univerzity, a přinutili ho, aby se v Římě na krátké tři minuty setkal s papežem, i se členy Papežské rady pro mezináboženský dialog a s kardinálem Franciscem Arinzem. 2. srpna 1990 přepadl Irák území Kuvajtu a zahájil tak akci Záliv. Pokusil se tento šejkát připojit k Iráku. V tom okamžiku Svatý Stolec tam zaměřil diplomatické akce. Jan Pavel II. poslal prostřednictvím iráckého a amerického vyslance u Svatého Stolce výzvu prezidentům Saddámu Husajnovi a Georgu Bushovi. Žádal iráckého prezidenta, aby vyvinul mírovou iniciativu, která by byla ke cti Vaší milované zemi, regionu a celému světu. Prezidentu Bushovi opakoval pevné přesvědčení, že tato válka nepovede k tragickým následkům, a požádal ho, aby zvážil, zda i snaha o dialog by nemohla obnovit suverenitu Kuvajtu. Válka, do níž se zapojíte, problémy nevyřeší. Přesto všechno letecká válka začala v 01 hodinu a deset minut 17. ledna Během čtyř dnů učinil papež 25 výzev k míru v Perském zálivu. Nicméně válka skončila odchodem Iráčanů z Kuvajtu, ale jejich vůdce zůstal v Bagdádu u moci a způsoboval další problémy. Naplnila se tak prorocká slova Jana Pavla II., že válka problémy nevyřeší. V roce 1994 prožil Svatý otec zklamání v bývalém jugoslávském konfliktu. Pokusil se zde zorganizovat poutní cestu do Chorvatska, Bosny a Srbska, během níž chtěl papež přímo na místě bojů přednést výzvu k míru, riskuje vlastní život. Chorvatský prezident Fraňo Tudžman, katolík, a bosenský prezident Ilija Izetbegovič, muslim, souhlasili. Po třetím jednání souhlasil i bez podmínek srbský prezident Slobodan Miloševič, pravoslavný, a nakonec i vůdce bosenských Srbů Radovan Karadžič. Návštěvu zablokovala však většina biskupů Srbské pravoslavné církve, když jen patriarcha a čtyři další biskupové ji schvalovali. Navíc krátce před datem příletu Svatého otce našly bosenské bezpečnostní síly velkou bombu, složenou z 20 protitankových min a více než 25kg plastické trhaviny, skrytou pod mostem, přes který měl papež v průběhu návštěvy jet. Bomba byla zneškodněna, a tak další setkání papeže se smrtí se nekonalo. Vatikán tedy 7. září návštěvu papeži nedoporučil, ale ten přesto přiletěl 9. a 10. září do Záhřebu, k 900. výročí založení arcibiskupství. (John Mintz, Men ist Papal Bomb Plot Termed Close to Bin-Laden, Washington Post, ) Na jubilejní rok 2000 naplánoval Svatý otec Jan Pavel II. pouť po stopách Abraháma, Mojžíše, Ježíše a sv. Pavla. Bohužel z Iráku, kde měla jeho pouť začít v chaldejském městě Uru, mu nebylo uděleno povolení. Saddám Husajn ono své NE velice ustaraně motivoval příliš velkým 1 rizikem, i když mezinárodní jednotky byly ochotny zajistit papežovu bezpečnost. Prezident dokonce poslal papeži dar. Ten jen při audienci zíral, když viděl dva ze tří iráckých biskupů, kteří se prohýbali pod tíhou nádherně vykládané skřínky, v níž Husajn poslal papeži cihlu z Abrahámova domu. Papež byl velmi lidský, když jen podotkl: To se podívejme, a já odjakživa myslel, že Abrahám bydlel ve stanu se ve Svatopetrské bazilice slavil Den odpuštění. Papež se omluvil za chyby, jimiž se křesťané provinili a požádal o odpuštění. Pětkrát zaznělo z jeho úst: Nikdy více! Plánovanou pouť stejně zahájil ve Vatikánu, poté se vypravil do Káhiry, na horu Sinaj, do Jordánska, na horu Nebo, do Palestiny, Betléma, Jeruzaléma a do Skalního domu, na jedno z nejposvátnějších míst islámu. Pak přišlo nečekané pozvání do Damašku v Sýrii. Zde překročila poprvé hlava katolické církve práh mešity Omayyad, kde jsou uchovány relikvie sv. Jana Křtitele. Ta chvíle byla důležitá v dějinách náboženství křesťanů i muslimů. Zdálo se, že obě náboženství se nebudou nadále ukazovat ve své opozici, ale v toleranci. Pak přišlo 11. září Mezi 8,45-9,45 místního času se dvě letadla s pasažéry na palubách roztříštila o stěny sídla Světového obchodního centra v New Yorku, třetí letadlo narazilo do západního křídla Pentagonu a čtvrté se zřítilo zásluhou teroristů k zemi. Jana Pavla II. zastihly ony události v Castel Gandolfu, kam jej informoval vzrušeným hlasem státní sekretář Angelo Sodano. Doslova zdrcený Svatý otec prožil zbytek dne na modlitbách v soukromé kapli. Nazítří se konala na náměstí sv. Petra mimořádná generální audience. Papež ji nazval: Temný den v dějinách lidstva a úpěnlivě varoval před nekonečně roztočenou spirálou násilí. Poté Svatý otec, jednaosmdesátiletý nemocný muž, vstoupil do fáze jednání o míru a sankcích. V jednu chvíli se vydal až do Azerbajdžánu, který hraničí s Iránem, aby přes hranice jednal s vůdci islámu. Vyslal mimořádné vyslance do Iráku a USA a setkal se s politiky na třech kontinentech, aby jasně řekl: Jsem proti válce ve jménu Boha. Chtěl zažehnat byť i preventivní válku, která by byla jednostranná, nezákonná a nemorální přijal k audienci kardinála Pia Laghiho, který se vrátil z mise u prezidenta Bushe. Ten sice rozuměl varování papeže o roztočené spirále násilí, ale už nehodlal uhnout. Sám dal Husajnovi 48 hodinové ultimátum. V téže chvíli kardinál Etchegaray předal Svatému otci dvojznačnou odpověď irácké vlády, že chce spolupracovat s inspektory OSN v otázce jaderných zbraní, ale odpověď se zdrženlivě vyjadřovala k ostatním zbraním hromadného ničení a k válce. Papež na to reagoval posledním pokusem prchající naděje, podporované modlitbou a výzvou oběma stranám a lidstvu vůbec: Ještě je šance! Nikdy není pozdě! Už nikdy válku! Mohl by se zrodit svět, v němž by muži a ženy s živou a účinnou vírou mohli vybudovat lidskou společnost podle Boží vůle. Přesto začaly na Bagdád dopadat první bomby. Zdrcený papež si uvědomoval rozsah tragédie, které nebyl sto zabránit. Nepodléhal ale tlaku Západu ani Východu. Jeho: Svět se může změnit! je tak snad nejcennějším odkazem, který nám zanechal. (pokračování příště) Připravil Rostislav Dočkal Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Strana 7

8 Milí chlapci a děvčata! Právě usedáte do lavic a pomalu začínáte s učením. Přesto však máte jistě hlavu plnou vzpomínek na prázdniny. Některý z vás vzpomíná na kamarády, jiný na krásnou přírodu, či dobrodružnou cestu za poznáváním. Věřím, že by se našel i ten, který si konečně přečetl několikrát tu svou nejoblíbenější knihu. Ať už je to jakkoliv, začala škola a s ní plno povinností a kroužků, a také náboženství. Strana 8 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

9 Milí mladí přátelé přerovského děkanátu, srdečně Vás po jistě krásných prázdninách zdravím z funkce nového kaplana pro mládež děkanátu Přerov a těším se na spolupráci s Vámi se všemi, zvláště pak s animátory, se kterými se budu setkávat. Jako mladí lidé máme za úkol vnášet do Církve nového a radostného ducha, který dokáže naše farnosti oživit a zkrášlit. Dalším úkolem mladých, stejně jako také všech lidí ve farnostech, je snažit se o dobrý duchovní růst nás samotných a lidí v našem okolí. Tento růst ke svatosti, který je naší celoživotní snahou, má čerpat svoji sílu z našeho živého a opravdového vztahu k milujícímu a živému Bohu, který zná srdce každého z nás a samozřejmě rozumí i mladým lidem. Vždyť dětstvím a mládím si samozřejmě prošel také Pán Ježíš, který nám rozumí více, než mnohdy my sami sobě. Neustále se musíme učit spoléhat se na Boha, jak to činil také apoštol svatý Pavel, nazývaný apoštolem národů, kterému je zasvěcen celý rok od do Na přímluvu apoštola svatého Pavla bychom se měli snažit o to, abychom byli stejně jako on zahrnováni milosrdenstvím Božím; abychom ve druhém neustále viděli krásného člověka, který v sobě nosí živého Boha a měli před druhými úctu; abychom byli dobrými nástroji v rukou Božích; abychom byli dobrými svědky a hlasateli pravdy a apoštoly tam, kde se ve světě nacházíme; aby náš život byl neustále doprovázen zázraky pro dnešní svět, kterými jsou pravá radost, pokoj, láska, odpuštění, trpělivost, bratrství, věrnost, čistota; abychom byli dobrými služebníky Církve a sloužili druhým dary, které jsme od Boha dostali pro radost a duchovní prospěch druhých; abychom pro spásu kamarádů a lidí v našem okolí udělali maximum a nezapomínali na ně v modlitbách; abychom své bližní nosili vždy v pokojném a čistém srdci; abychom byli stále vnitřně krásnými a průzračnými lidmi, což dnešnímu světu chybí; abychom nepřehlíželi lidi, kteří od nás žádali a žádají pomoc; abychom se stávali Kristu stále podobnějšími, vyzařovali Ho a byli šťastní; abychom se chovali tak, aby v nás mohl žít a působit Kristus; abychom nikdy nebyli odloučeni vlastní vinou od Kristovy lásky; abychom dovedli pokojně snášet různá příkoří, útrapy, neúspěchy a bolesti, které mládí přináší; abychom dokázali naše neúspěchy a slabosti neustále poroučet a odevzdávat Bohu s důvěrou, že on je dokáže proměnit; abychom vždy měli u sebe někoho, kdo nám rozumí, komu bychom se vždy mohli svěřit a kdo by nás vedl po cestě spásy; abychom vždy měli dobrého a věrného přítele, neboť podle Písma kdo našel věrného přítele, našel poklad, vždyť kamarádů máme mnoho, ale přátel minimum; abychom vždy dovedli poděkovat za vše dobré a litovat toho, co se nám nepovedlo a co bylo v očích Božích špatné; abychom nezůstávali v hříších, které nám přináší smutek, rozmrzelost, špatnou náladu a ničí pokoj mezi lidmi, ale stále se snažili o nápravu; abychom ohněm Ducha svatého zapalovali druhé; abychom už zde na zemi byli uchváceni pro nebe; abychom po skončení svého běhu zde na zemi očekávali zasloužený věnec spravedlnosti. Kéž Vám všem Bůh pomáhá a ze srdce Vám k tomu žehná Váš kaplan pro mládež Zdeněk POZDRAV Z TEOLOGICKÉHO KONVIKTU Milí farníci, srdečně Vás zdravím v novém školním roce. Letos jsem zažil své druhé nejdelší prázdniny v životě. Teologický konvikt jsem úspěšně uzavřel již 13. června. Rád bych se podělil o zážitky z prázdnin. Bohoslovci mají na starost v červnu jáhenské a kněžské svěcení. Musí zde být připraveni pomáhat jako ministranti, pořadatelé v katedrále, a také jako pomoc v semináři při slavnostním obědě. Hned po kněžském svěcení jsem jel s P. Zdeňkem na dva týdny do Rakouska a Německa. Navštívili jsme na tři dny sestřičky v klášteře Laab in Walde u Vídně. Dále nás čekalo zastavení v malé vesnici blízko Augsburku u jedné paní, která podporuje modlitbou i financemi kněžský seminář, a za to k ní každý rok jede na týden jeden novokněz. Díky jazykové schopnosti letos připadl tento úkol P. Zdeňkovi. Od ní jsme pokračovali směrem k Limburku, kde zase trávil P. Zdeněk hodně času na různých pobytech a hlavně na praxi s nemocnými. Na každém místě byl pro nás předem připraven program. Účastnili jsme se mnoha slavnostních poprimičních mší a poutí. Cestou z Německa jsme se stavili ještě na setkání novokněží v Litoměřicích. Zde v konviktu novokněží před sedmi lety začínali svou cestu ke kněžství. Z vrcholu kopce Radobýbu nad Litoměřicemi vidíte fotografii. Člověk se chvíli ohřeje doma a musí hned vyrazit na další akci. Tou bylo setkání české a slovenské mládeže na Velehradě Activ8. Mým úkolem bylo doprovázet otce arcibiskupa a plzeňského biskupa. Po setkání měla následovat týdenní praxe na Velehradě jako kostelník, ale angína mě donutila zůstat doma. Tak tak jsem se uzdravil a vyrazil s autobusem mládeže ze Zlína a Letovic na 19. ročník festivalu pro mladé v Medžugorii. Poznal jsem spoustu nových kamarádů a musím říci, že mě moc potěšilo, že jsem tam mohl být. I zde na tomto místě jsem si na Vás vzpomněl v modlitbách. V rámci povinné praxe jsem byl ještě na tuzemské pouti pro ministranty v jižních Čechách s otcem Antonínem Pechalem, kterého jistě ještě dobře pamatujete. Ještě mě čeká týden jazykového kurzu v Olomouci a týdenní brigáda v semináři. Po ní bych mohl mít ještě dva týdny volno a pak mě čeká nástup do prvního ročníku na fakultu. Zhruba od října mi výrazně přibudou povinnosti ve škole. Život v semináři je o mnoho odlišný než dosud, co jsem byl v konviktu. Hlavní změna bude v tom, že se budu daleko méně dostávat domů do Přerova. I přesto věřím, že se budeme potkávat. Prosím Vás nadále o Vaše modlitby. Všechny zdraví bohoslovec Lukáš Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Strana 9

10 Od poloviny září bude opět pravidelný týdenní program PONDĚLÍ CVIČENÍ PRO RADOST ÚTERÝ 8 11, , 30 15, ,15 18,30 18,45 20 KAŠPÁREK klub pro rodiče s dětmi TVOŘIVÁ DÍLNA ANGLIČTINA pro začátečníky ANGLIČTINA pro loňské začátečníky BŘIŠNÍ TANCE pro mírně pokročilé STŘEDA 18 21,30 říjen listopad kurz MANŽELSKÉ VEČERY 17,30 18,30 BŘIŠNÍ TANCE PRO DÍVKY ČTVRTEK 18,45 20 BŘIŠNÍ TANCE PRO ZAČÁTEČNICE 15 17,30 KAVÁRNA NEJEN PRO SENIORY 1x měsíčně PÁTEK SOBOTA+NEDĚLE ZRCADLO 1x měsíčně - odpoledne pro krásu všech maminek masáže, kadeřnice KUKÁTKO DO NEBE 1x za 14 dní - křesťanské programy pro rodiče s malými dětmi MINIEXIT programy pro děti od 6 do 13 let EXIT KLUB programy pro mládež 1x měsíčně 1.pátek ADORACE v kostele Příprava snoubenců na manželství, brigády, akce pro rodiny, EXIT AKCE, víkendy, spolčo chlapů Na kurzy angličtiny a břišních tanců a na tvořivou dílnu se můžete přihlásit do poloviny září na tel.: nebo Na ostatní programy můžete přijít bez přihlášení. Plánované akce na tento školní rok sledujte plakátky a náš web: ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC jednodenní duchovní obnova na téma Svým tělem oslavujte Boha sobota od 19 hodin spolčo chlapů Exit akce EXTRÉM Kurz Manželské večery vždy ve středu od 18 do 21,30 hodin v sále hotelu Na Jižní Drakiáda + Střelecký den v Hradčanech v případě příznivého počasí Expedice Kelčský Javorník víkend pro táty s dětmi v táborovém středisku Archa Rajnochovice info a přihlášky na tel Petr Školoud nebo na u: EXIT AKCE NEALKODISKOTÉKA Babiččiny buchty a dědovy nápady setkání prarodičů s vnoučaty výtvarný a hudební program Tvořivý víkend pro maminky s dcerou Dřevohostice přihlášky na Spolčo chlapů EXIT AKCE církevní silvestr kulturní program Adventní varhanní koncert a předvánoční jarmark v Pavlovicích Podvečerní adventní duchovní obnova Pavlovice - Ráj mše sv., přednáška Fany Böhmové Babiččiny buchty a dědovy nápady adventní setkání prarodičů s vnoučaty EXIT AKCE SILVESTR LEDEN Den na běžkách pro chlapy Kurz Manželské večery EXIT AKCE ČAJOVNA POD KOKOSEM ÚNOR EXIT AKCE DISKOPLES pro mladší i pokročilé Spolčo chlapů BŘEZEN Duchovní obnova s misionářkou Janou Ungerovou na téma Vnitřní uzdravení EXIT AKCE - Ekoakce na úklid obcí Aby jaro mohlo přijít DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN Spolčo chlapů EXIT AKCE NEALKODISKOTÉKA Anglická párty společenské odpoledne s anglickou konverzací pro všechny generace pěší pouť na Sv.Hostýn Napříč Záhořím programy a akce v rámci kampaně Týden pro rodinu Den pro maminky Den pro babičky EXIT AKCE EXTRÉM Víkend pro muže v Rajnochovicích pořádá YMCA zájemci hlaste se teď, dokud je místo! Poznejme se navzájem - setkání rodin děkanátu Přerov, soutěž O putovní pohár otce děkana Orientální vlnění setkání břišních tanečnic Den otců EXIT AKCE velká NEALKODISKOTÉKA v Hradčanech TÁBOR PRO STARŠÍ DĚTI let DOVOLENÁ RODIN V KRKONOŠÍCH ODPOLEDNE PRO PRARODIČE S VNOUČATY PRÁZDNINOVÉ POVYRAŽENÍ pro starší děti CESTA POHÁDKOVOU ŘÍŠÍ PRÁZDNINOVÉ POVYRAŽENÍ - pro mladší děti DEN PRO MAMINKY S DĚTMI Strana 10 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

11 Duchovní obnova SFŘ 08 Členové Sekulárního františkánského řádu (SFŘ) a jejich příznivci se ve dnech zúčastnili v Pavlovicích u Přerova Duchovní obnovy SFŘ. Přes dvacet členů SFŘ a jejich sympatizantů (s rodinnými příslušníky) absolvovalo exercicie, za duchovního vedení přerovského pana faráře P. Pavla Hofírka a duchovního asistenta SFŘ bratra trvalého jáhna Česlava Křížaly OFM. Organizační záležitosti měli na starosti manželé Mgr. Petr Antonín a sestra Eva Jeronýma Prinzovi, tradičním kvartýrmajstrem byl bratr Aloiz Umrian z Hradčan, ministrant, akolyta, kostelník a správce místního farního kostela sv. Jiljí v jedné osobě Od čtvrtečního večera do neděle denně sloužil mše svaté otec Pavel, františkánské ranní chvály a večerní nešpory, spolu s účastí na denních kompletářích a páteční křížové cestě se frekventantům exercicií intenzivně věnoval bratr Česlav Křížala v duchovní dimenzi našeho nebeského patrona, svatého Františka z Assisi. Exercitátor x-krát zdůraznil smysl a význam duchovní obnovy, reflektované v zorném úhlu duchovního úsilí v odevzdání se Bohu, františkánskou důvěru v našeho nebeského Otce, různost cest spirituality u každého člověka, svobodnou vůli a individualitu vztahu při setkávání se s Kristem, s Církví a františkány navzájem. V rámci reflexe se každý frekventant vyznal z intenzivního pocitu Boží přítomnosti, daru víry v Kristovo evangelium a z nástupu na životní stezku pod patronací SFŘ Každý ze stupňů pyramidy duchovních hodnot, které nám otec Pavel zkonstruoval jako navigaci na cestě ke spojení s Kristem skrze řád a kázeň, víru, naději a lásku, pokoru a čistotu srdce - několika ze šestero stupňů k dosažení milostiplného vztahu k Bohu a našim bližním, nechť je pro nás názorným vodítkem ke spáse našich nesmrtelných duší! Každá z cihel pyramidy, s trpělivostí a promyšleností pokládaných na stavbě budování duchovního života, nás jednou přivede k zasazení oné pomyslné vlaječky na vrcholku střechy v den D našeho žití Obrátíme-li schéma pyramidy vzhůru nohama, znázorní se nám Růst stromu našeho života : Je protkán mízou Ducha Svatého, která nám dává obrovskou milost k prohlédnutí, k zázračné vnitřní proměně našeho ega. Prubířským kamenem nechť je pro nás pokora ochotná být poslušnými naslouchat Božímu hlasu v nás (svému svědomí). Uvědomme si, že k hledání správného růstu křesťanského života je nezbytně nutné sledovat a řídit se atributy, směřujícími k našemu nebeskému Otci! Jsou červenou nití v Božím plánu, bezvadně zapadajícím do našeho životního poslání utvářející naše jedinečné františkánské charisma. Zakusíme tak osvobozující Boží milost k nesení běžných, denodenních křížů problémů růstu symbolizujících boj o naše nesmrtelné duše, toužící po pokoji a nebeské radosti (blaženosti) Nepřestávejme proto bojovat s pomyslnými balvany (hříchy), které nás tíží a zbavují radosti na cestě vpřed za Pánem Všehomíra! Rádi a často využívejme možností k zbavení se těch balvanů ve zpovědnicích, vyznávejme se ze svých nedokonalostí a hříchů, které nás tíží před Bohem a před lidmi! Šiřme evangelijní a františkánskou tradici, poznávejme a aktualizujme vanutí Ducha ve znamení doby. Ve svátosti smíření obnovujme občanskou i františkánskou zralost v rozhodnutí zůstat věrnými vyznavači řeholního slibu a profesních hodnot Podporujme úsilí o pokoj mezi všemi lidmi a národy, na přímluvu Panny Marie (františkánského vzoru) přinášejme jim radostnou zvěst evangelium radosti a naděje! Po společné sobotní adoraci a nešporách ve farním kostele frekventanti františkánské duchovní obnovy využili následné možnosti vyznat se ze svých hříchů, příp. konzultovat s knězem vše, co je tíží v občanském i řeholním životě Nedělní votivní mše svatá v 10 hodin byla sloužena ke cti sv. Františka, spojená s obřadem obnovy trvalé profese a díkuvzdání Otci skrze Krista za eucharistickou oběť a za všechny dary Ducha Svatého které profesanti obdrželi ve svém povolání k životu ve světě podle Řehole SFŘ ČR s prosbou, aby do jejich srdcí vlil ducha své lásky, aby s pomocí Boží vytrvali ve svém rozhodnutí žít podle evangelia až do smrti Po bohoslužbě, následném obřadu obnovy trvalé profese a modlitbě Anděl Páně jsme naposled společně poobědvali, pobesedovali a navzájem se rozloučili s poděkováním Pánu za bohatou stravu na duchu i na těle. Sluší se, aby pisatel tohoto mementa ze srdce poděkoval Dp. P. Pavlu Hofírkovi za jeho služby, vykonané pro přerovské františkány a jejich sympatizanty, bratru Česlavu Křížalovi za koncelebraci, a všem ostatním, kteří se na realizaci Duchovní obnovy SFŘ 08 v Pavlovicích u Přerova podíleli. František Antonín Cigánek Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Strana 11

12 Církevní škola v Přerově? V červenci jsem mluvil s otcem arcibiskupem, který vyjádřil přání, aby také v našich přerovských farnostech vznikla aktivita, která nebude zaměřena jen dovnitř farního společenství, ale bude otevřená navenek a určena také pro ostatní občany Přerova. První, co nás v rozhovoru napadlo, byla možnost církevní základní či mateřské školy, případně učiliště, ale mohl by to být samozřejmě také nějaký úplně jiný projekt. Záleží na tom, pro jakou věc se najdou v naší farnosti zapálení farníci ochotní vše připravit a realizovat. Smysluplný plán je otec arcibiskup připraven podpořit. Proto se obracím na všechny, kteří jsou ochotni se do uvažovaného projektu zapojit, aby se u mne přihlásili. Zatím nepadlo rozhodnutí, o jakou aktivitu by se jednalo. K tomu by se došlo až na společných setkáních přípravné skupiny, a také v závislosti na reálných možnostech, které se během času ukáží. Hledám nejen ty, kdo by pak v takto nově vzniklém projektu pracovali, ale také ty, kdo jsou ochotni se zapojit do přípravy a pomoci radou, skutkem, modlitbou či penězi. Součástí přípravy by mělo být jistě i modlitební společenství, které se bude modlit za tuto novou farní aktivitu. Prosím tedy, přihlaste se u mne nebo přímo přijďte na první pastorační setkání na toto téma Církevní škola?, které bude ve středu 10. září 2008 v 19:30 na faře v Přerově. Protože se bude uvažovat i o případné mateřské či základní škole, tak prosím rodiče plánující do takové školy děti přihlásit, aby mi dali zprávu. Chtěl bych mít představu, jaký je o případnou školu či školku mezi farníky zájem. Děkuji. Svatovavřinecké hody Myslím si, že letošní svatovavřinecké hody byly velmi pěkné. Srdečně děkuji všem, kdo se na jejich přípravě a průběhu podíleli. A to nejen v kostele úklidem, výzdobou, zpěvy apod., ale také přípravou slavnostního oběda na faře či obsluhou při odpoledním setkání. Vše dalo moc práce a bylo třeba řady ochotných farníků. Děkuji pekárně Tiefenbach za sponzorskou pomoc a také vedení města Přerova za spolupráci a organizovaní městské části oslav. Příští rok plánuji opět pozvat všechny kněze, kteří zde v Přerově aspoň chvíli působili, a tak doufám, že i za rok budou svatovavřinecké hody jednou z největších událostí ve farnosti i ve městě. Opravy Byla dokončena oprava sochařských prvků na kapli Panny Marie Bolestné před kostelem sv. Vavřince. Teď už zbývá jen vše uzavřít po administrativní a finanční stránce a generální oprava je hotova. Přemýšlím, jak nově opravenou kapličku využít. Kromě toho, že je možné do ní teď přes prosklené dveře nahlédnout, tak mne napadlo, že aspoň kolem svátku Panny Marie Bolestné by v ní mohla být společná modlitba bolestného růžence. Letos by to bylo v neděli 14. září 2008 před večerní mší svatou v 18:00 hod. Také nová střecha na faře je hotova. Ještě zbývá uzavřít celou akci předáním stavby a stanovením konečné ceny a provést kolaudaci. Pak bude první splátka ,- Kč a v závěru roku druhá splátka ,- Kč. Peníze na první splátku máme připraveny. Ve sbírkách a darech se na střechu fary vybralo ,- Kč a k tomu nám město poskytlo příspěvek ,- Kč, což je celkem ,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! Prosím i nadále o Vaši štědrost, abychom dokázali vybrat peníze i na budoucí splátky. Celková cena prací je asi dva miliony korun. Děkuji. V Předmostí brzy začnou práce na opravě fasády kostela sv. Magdalény. Protože získané dotace nestačí na celou fasádu, tak se bude jednat o část prací a zcela hotova by měla být letos horní část věže. Ve sbírkách a darech máme na fasádu vybráno ,- Kč. Také děkuji všem dárcům. Uvnitř kostela plánujeme první etapu obnovy výmalby, která by se týkala jen jednobarevných světlých ploch kolem oken, pod kůrem, v předsíni a v zákristii, což doufám, že nebude příliš finančně náročné a dalo by se to udělat i brigádně. Prosím ochotné farníky, aby se u mne přihlásili, jinak budeme nuceni oslovit nějakou firmu a může se stát, že cena bude tak vysoká, že tuto akci budeme muset odložit na později až po vnější fasádě. Co se týká obnovy farní zahrady, tak zatím čekáme na zpracování zahradního projektu. Pro dospělé Od začátku září budou opět pokračovat katecheze pro dospělé. Jednou za tři týdny v pondělí v 17:30 na Sonusu a v 18:45 v Předmostí budou se mnou besedy nad katechismem, letos pod názvem Svatý Pavel v textech Písma. Dále jednou za čtrnáct dnů v pondělí v 17:30 biblické hodiny s jáhnem Miroslavem Jáně, ve čtvrtek v 17:30, liturgika s kaplanem Zdeňkem Klimešem, ve čtvrtek v 17:30 setkání dospělých po biřmování a v neděli v 19:30 setkání mládeže po biřmování. Na tato setkání jsou zváni také ostatní a budeme rádi, když se naše skupinky rozšíří o další farníky. Kromě toho, pokud bude zájem, tak by mohla vzniknout nová skupina, na které bychom probírali katechismus opět od začátku a byla by to zároveň příprava dospělých na biřmování. Kdo z dospělých má zájem o vzdělávání ve víře nebo o přípravu na biřmování, tak se přihlaste u mne a to co nejdříve, ať můžeme domluvit den a čas setkávání. Duchovní obnova farnosti Přerov na Velehradě Po dobrých zkušenostech s duchovními obnovami na začátku postní doby na Sonusu, s duchovními obnovami pro biřmovance a naposled pro františkánské společenství, jsem se rozhodl letos nabídnout možnost víkendové duchovní obnovy před začátkem adventu mimo Přerov. Začátek bude večeří v pátek 7. listopadu a konec po obědě v neděli 9. listopadu 2008 a proběhne v exercičním domě Stojanov na Velehradě. Tedy pokud bude zájem. Proto prosím ty, kteří se chtějí obnovy účastnit, aby se co nejdříve přihlásili v zákristii nebo na faře a zaplatili nevratnou zálohu 100,- Kč. Celkem by měla obnova stát 640,- Kč na pokojích po dvou nebo 700,- Kč na jednolůžkovém pokoji a tento poplatek za ubytování a stravu se bude platit až po příjezdu v kanceláři Stojanova. Strana 12 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

13 Duchovní obnova znamená dát na chvíli stranou každodenní starosti a radosti a udělat si čas na modlitbu a přemýšlení o duchovních věcech. Součástí programu budou promluvy, společné modlitby a také dostatek volna, které je právě tou příležitostí pro setkání s Bohem. Podrobnější program teprve připravím a duchovní obnovu sám povedu. Tato obnova je určena na prvním místě pro dospělé farníky z Přerova a Předmostí, ale přihlásit se mohou i ostatní. Zpovídání v Přerově V kostele sv. Vavřince je hlavní příležitost ke svaté zpovědi každý pátek od 16:00 do 18:00, kdy oba kněží zpovídáváme. V tomto roce chceme nabídnout ještě jeden termín navíc a to ve středu od 18:00 (v zimě od 17:30) do začátku mše svaté v 18:30 (18:00). Je to sice jen půlhodinka, ale opět bychom zpovídali oba a jeden může případně zpovídat i během mše svaté, bude-li třeba. Podobně se zpovídá každý všední den ráno od 7:30 do 8:00. Dále jeden kněz zpovídá v sobotu a neděli od 18:00 do 18:25 a někdy zpovídá kaplan přede mší na Šířavě. Příležitost ke zpovědi v Předmostí je každé pondělí od 17:30 do 17:55 hod. V kostele sv. Vavřince kaplan zpovídá v klasické zpovědnici vlevo od dveří do zákristie a já zpovídám ve zpovědní místnosti v předsíni bočního vchodu. U klasické zpovědnice je dobře vidět, zda je kněz uvnitř (svítí se) a také to, zda někdo klečí a zpovídá se. Do zpovědní místnosti vidět není a proto používáme signalizaci bílým a červeným světlem, které je nade dveřmi do zpovědnice a nade dveřmi z kostela do předsíně. Pokud svítí bílá, kněz je sám a můžete vstoupit, pokud červená, tak se někdo zpovídá, a tak počkejte. Prosím, nečekejte v předsíni před zpovědní místností, ale v kostele; podobně nestůjte blízko zpovědnic, ve kterých se zpovídá. Všem velmi doporučuji chodit ke zpovědi jednou za měsíc. Pokud někomu z nějakého důvodu nevyhovuje chodit ke zpovědi v Přerově, tak je dostatek příležitostí ke zpovědi také v Olomouci a na Svatém Hostýně. V Přerově kromě tradičních velkých zpovědí před Velikonocemi a Vánocemi chceme pozvat ještě jednoho kněze navíc také na další významné momenty roku: začátek školního roku, Dušičky, začátek postní doby a svatodušní svátky. Chodit totiž ke zpovědi jen jednou či dvakrát za rok je opravdu málo. Adresář farností a volby ekonomických rad V měsíci září chceme ještě jednou připomínat a dát možnost zapsat se do farního adresáře těm, kteří tak ještě neučinili. Adresář pak použijeme jako seznam voličů pro plánované volby ekonomických rad farností. Formulář je možné vyplnit během pěti minut nebo si ho vzít na vyplnění domů. Není třeba přitom vyplnit vše, stačí aspoň to základní. Nálepky pro děti V tomto školním roce budou děti opět dostávat při nedělních mších svatých nálepky tentokrát s postavami z Nového zákona a při první mši také sešitek podobně jako loni. Při mších ve všední dny budou dostávat zbylé loňské nálepky starozákonních postav, které si mohou v zákristii případně vyměnit za ty nové, které jim budou chybět, kdyby byly v neděli nemocné či byly na mši svaté mimo Přerov apod. Nálepky mohou být také námětem pro společný rozhovor v rodině o té které novozákonní postavě. Katechetické centrum v Olomouci připravuje také SMS soutěž. Liturgie Letos bych se chtěl více zaměřit na slavení bohoslužeb, hlavně nedělních mší, v naší farnosti. Proto od září budou setkání liturgické skupiny každý měsíc a opět zvu všechny, kdo se do slavení bohoslužeb chtějí aktivně zapojit. Plánujeme také menší změny u ministrantů, kteří by také měli své služby tak, aby na žádné mši ministrant nechyběl. Na prvním místě bych si přál, kdyby se proměnila k lepšímu nedělní mše pro rodiny s dětmi v 10:30, ale to bude asi těžké, protože občas diskutovaný problém s chováním dětí není tím hlavním nedostatkem, který mne na půljedenácté trápí. S Boží pomocí a s pomocí ochotných farníků se snad aspoň krůček letos podaří. P. Pavel Hofírek Vyučování římskokatolickému náboženství ve školním roce v Přerově Vyučování náboženství v Přerově začíná od pondělí 1. září 2008 včetně. Přerov - výuka v centru Sonus 1. třída pondělí 15:00 Jana Šaratová, DiS 2. třída úterý 15:00 Mgr. Alena Pizúrová 3. třída pondělí 15:00 Mgr. Miroslav Jáně, jáhen 4. třída čtvrtek 15:00 P. Mgr. Zdeněk Klimeš 5. třída pondělí 16:00 Jana Šaratová, DiS 6. třída úterý 16:00 Mgr. Alena Pizúrová 7. třída čtvrtek 16:00 P. Mgr. Zdeněk Klimeš 8. třída středa 15:30 Mgr. Miroslav Jáně, jáhen 9. třída čtvrtek 16:00 Mgr. Miroslav Jáně, jáhen Střední školy středa 16:30 P. Mgr. Zdeněk Klimeš Předmostí - výuka na faře třída čtvrtek 15:00 Bc. Eva Tkadlecová třída čtvrtek 16:00 Bc. Eva Tkadlecová Prosíme rodiče, aby na první hodinu přišli společně se svými dětmi, a tak se mohli seznámit s osnovami vyučování, učebnicemi a katechetou či katechetkou, kteří budou děti učit. Děkujeme. Prosíme rodiče, aby vyplnili pro své děti přihlášky, které se budou rozdávat přímo v hodinách náboženství. Děkujeme. Přihlášky není třeba vyplňovat pro ty děti, které jsou zapsány v adresáři našich farností. Děti z okolních farností přerovského děkanátu, které navštěvují školy v Přerově, se mohou také přihlásit k výuce náboženství v Přerově. Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Strana 13

14 Milé sestry a bratři, máme tu září a s ním znovu zahajujeme pravidelný program klubu SPOLU, který probíhá v prostorách centra SONUS. Již tradičně budou třikrát v týdnu, v pondělí, úterý a čtvrtek, vždy dopoledne od 9 do 10 hod. probíhat relaxační a dechová cvičení. V úterý cvičíme také večer od 18 do 19 hod. Za hezkého počasí jsme v úterý chodili v loňském roce cvičit do parku Michalov a chceme v této aktivitě pokračovat i letos. Na cvičení navazují v pondělí od 10:15 hod. besedy na zajímavá témata z oblasti historie, lékařství, zdravého životního stylu, umění, práva, psychologie aj. V loňském roce byl velký zájem také o společné vycházky do Muzea na zajímavé výstavy. I v této aktivitě budeme letos pokračovat. Ve čtvrtek od 10:15 hod. vám nabízíme rukodělné činnosti, např. batikování, ubrouskovou techniku, keramiku a řadu jiných činností, při kterých si můžete nejen něco hezkého vyrobit, ale i navázat nová přátelství a podělit se o své radosti i starosti. Doufáme, že i v letošním roce se nám podaří uskutečnit další kurzy práce na PC. Kromě toho je možné každé pondělí a čtvrtek od 10 do 12 hod. přijít na internet pro začátečníky, kterým nabízíme radu a pomoc lektora. Pokročilí mohou využít internet vždy v pondělí a ve čtvrtek od 9 do 10 hod. a od 12 do 13 hod. V rámci projektu Aktivní poznávání olomouckého kraje, který podporuje Olomoucký kraj, uskutečníme v průběhu září, října a listopadu několik výletů za zajímavostmi našeho kraje. V plánu je například návštěva Loštic, Litovle, Mladečských jeskyní, zámku v Chropyni a jiné. Program našich pravidelných aktivit najdete na nástěnkách na centru SONUS a v kostelích, dále v Přerovských listech, Novém Přerovsku, v Info-centru Svazu tělesně postižených (Přerovanka), na webových stránkách Oblastní charity Přerov (www.prerov.caritas.cz), webových stránkách farnosti Přerov a také na Infotextu kabelové televize. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří s námi spolupracují na vytváření programu klubu i všem, kteří klub SPOLU navštěvují, a také vyzvat seniory, aby nezůstávali doma sami, ale přišli si k nám zacvičit, popovídat, dozvědět se a naučit řadu zajímavých věcí. Těší se na Vás kolektiv pracovníků klubu SPOLU. Martina Krejčířová Farní tábor ve Vlkoši Kdo z nás by nechtěl jednou uskutečnit cestu kolem světa? Je to sen asi všech. Takové téma vybralo pro farní denní prázdninový pobyt (pořádaný od 8 do 16 hod. + 2x nocleh ve stanu) 5 nadšených maminek, které se rozhodly navázat na loňský 1. ročník této akce. Každý den byl věnován 1 světadílu, který byl představen z hlediska zeměpisného i náboženského. Děti rovněž soutěžily v duchu tohoto kontinentu, seznámily se i s kuchyní daného světadílu, plnily úkoly,za které sbíraly zlaťáky, za které pak mohly nakupovat políčka na mapě jednotlivých světadílů. Políčka měla jak kladnou, tak zápornou hodnotu. Tábora se zúčastnilo 23 dětí, na které dohlíželo 6 vedoucích, hladové krky sytila 1 paní kuchařka a nad celou akcí bděl otec děkan Sławomir. 1. den byly děti rozděleny do družstev, byl jim přidělen vedoucí a každé družstvo si vylosovalo svůj světadíl, který po celý týden představovalo. Všichni si také mohli vyzdobit již ušitý šátek a vlajku. Samozřejmě nechyběla ani hymna, kterou si děti složily na nápěv písně Jede, jede mašinka, a která charakterizovala daný světadíl. Po těchto přípravách už nic nechybělo k tomu, aby vše mohlo začít. Po celý týden čekaly děti soutěže, vyrábění, jízda na koni, těžba diamantů, zajímavá beseda o Jižní Americe a o Asii a spousta dalších činností. K těm velmi úspěšným patřilo například vaření v přírodě. I když zpočátku se děti tvářily rozpačitě, všem družstvům se podařilo uvařit netradiční jídla (např. kaši "fufu") a všichni se dobře najedli. Společně jsme navštívili zámek v Chropyni, osvěžili jsme se v tamním koupališti a vyvrcholením celého dne bylo filmové představení, které nás vybídlo k zamyšlení. K závěru celého pobytu patřily Olympijské hry, při kterých nechyběl ani olympijský oheň. Děti si mohly vyzkoušet své dovednosti např. při střelbě ze vzduchovky, šipkách, při cvrnkání kuliček, ale také při skládání padáku, hodu holínkou, jízdě s kočárkem a dalších zajímavých činnostech. Následovalo vyhodnocení a ocenění nejlepších závodníků, i když si všechny děti vedly výborně a zasloužily si ocenění. Samozřejmě nechybělo ani opékání špekáčku, stezka odvahy a slavnostní ohňostroj. Pak už jen zalézt do spacáků. Po probuzení následovala ranní modlitba, snídaně, úklid a odchod domů. A určitě přání, abychom se příští rok opět všichni setkali. Valerie Procházková Strana 14 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

15 Svatý Mořic a druhové, mučedníci Jsou nazýváni mučedníky thébské legie: Mořic a jeho druhové Excuper, Kandid, Viktor, Innocenc a Vital, jakož i další křesťanští vojáci, kteří pocházeli z Théb v Horním Egyptě a podstoupili mučednickou smrt u Agauna ve Wallisu dnes Sv. Mořic. Podle věrohodných zpráv byli vojáci pod svým hejtmanen Mořicem r. 302 v průběhu všeobecného pronásledování za císaře Diokleciána nuceni, aby vystupovali proti svým souvěrcům v agaunském kraji. Vojáci se zdráhali uposlechnout rozkazu. Zástupce císaře Maximián dal pro výstrahu zavraždit každého desátého muže legie. Avšak žádný z těch, co přežili, nezakolísal. Stále znovu musel zemřít každý desátý voják, až byla usmrcena celá legie. Krvavá lázeň v Agaunu tak vešla do dějin. Dodnes se říká decimovat. Ostatky mučedníků byly znovu nalezeny kolem roku 380. Nad místem nálezu byl postaven malý kostel. Svatyně se brzy stala oblíbeným poutním místem na staré silnici z Galie do Itálie. Kostel byl rozšířen, byl přistavěn hospic. Nejznámější kostely zasvěcené sv. Mořici v našich zemích jsou v Olomouci a Kroměříži. Jaroslav Branžovský Přečetli jsme a doporučujeme Zajisté, Excelence! Pavel Jajtner Vážné i rozmarné vzpomínky českého diplomata Rád vzpomínám na pravidelný pořad Radia Vatikán Ze zápisníku diplomata, který připravoval tehdejší velvyslanec České republiky ve Vatikánu Pavel Jajtner. Jeho melodický, příjemný hlas a pěkný přednes příhod z prostředí jeho zahraničního působení jsem rád poslouchal. Proto jsem uvítal, když Karmelitánské nakladatelství vydalo v roce 2007 soubor 48 příběhů z diplomatického prostředí Zajisté, Excelence! Pavel Jajtner se nejprve vyučil elektromontérem, z důvodu politické perzekuce rodiny. Později vystudoval gymnázium a studoval elektrotechniku na vysoké škole. Po parlamentních volbách 1992 se stal místopředsedou Federálního shromáždění ČSFR. Po vzniku samostatné České republiky byl velvyslancem v Rakousku ( ), v Maroku ( ) a Vatikánu ( ). Příběhy Pavla Jajtnera nám přiblíží lidský rozměr diplomatické práce, všední i nevšední život v zemích blízkých i vzdálených. Jeho příběhy na nás zapůsobí svým postřehem pro zdánlivé maličkosti, smyslem pro humor. Kniha vyšla v Karmelitánském nakladatelství, má 159 stran včetně barevné přílohy, stojí 199 Kč. Přeji hezké čtení. Jaroslav Branžovský dokončení ze str.16 Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem 17:30 Centrum Sonus Svatý Pavel v textech Písma (Besedy ) Středa :30 Fara v Přerově Redakční rada časopisu Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina B 17:30 Centrum Sonus Setkání dospělých po biřmování Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:00 Centrum Sonus Farní setkání s promítáním fotografií Pondělí Přerov, sv. Michal Adorace a pouť na Šířavě: 14:00 začátek, 18:00 společné zakončení a 18:30 mše svatá 18:45 Fara v Předmostí Svatý Pavel v textech Písma (Besedy ) Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro školní děti 19:30 Fara v Přerově Setkání liturgické skupiny Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina A 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 20:00 Centrum Sonus Modlitby matek Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 17:30 Kostel v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle Přerov Den díků za úrodu 19:30 Centrum Sonus Setkání mládeže po biřmování Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory Neděle :00 Přerov u hvězdárny Drakiáda, společné pouštění draků Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008 Strana 15

16 j Příležitost ke svaté zpovědi v Přerově v kostele sv. Vavřince je každý pátek od 16:00 do 18:00 a každou středu od 18:00 do 18:30, kdy zpovídávají dva kněží. Podobně každý všední den ráno od 7:30 do 8:00. Zpovídá se také v sobotu a neděli od 18:00 do 18:25. V Předmostí se zpovídá v pondělí od 17:30 do 17:55. Pondělí 1.9. Přerov a Předmostí Začátek vyučování náboženství viz str.13 17:30 Centrum Sonus Svatý Pavel v textech Písma (Besedy ) Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :30 Přerov, sv. Vavřinec Mše pro děti s žehnáním školních tašek 19:30 Fara v Přerově Setkání liturgické skupiny Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina A 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 20:00 Centrum Sonus Modlitby matek Pátek :00 Přerov, sv. Vavřinec Zpověď na začátku školního roku 16:00 Centrum Sonus Zkouška scholy, první po prázdninách Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů 17:30 Kostel v Předmostí Mariánské večeřadlo Neděle :45 Fara v Předmostí Setkání po mši svaté na faře u kávy a čaje 15:00 Přerov pod nemocnicí Mariánská pobožnost u kapličky Panny Marie pod nemocnicí 19:30 Centrum Sonus Setkání mládeže po biřmování Pondělí :30 Centrum Sonus Biblická hodina s jáhnem 18:45 Fara v Předmostí Svatý Pavel v textech Písma (Besedy ) Úterý :00 Centrum Sonus Setkání františkánského společenství Středa :00 Centrum Sonus Kavárna pro seniory 19:30 Fara v Přerově Pastorační setkání Církevní škola Čtvrtek :00 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina C 17:30 Centrum Sonus Setkání dospělých po biřmování Sobota Dny evropského dědictví Otevření kostelů Sv. Vavřinec: 14:00-16:00 Sv. Michal a sv. Jiří: 10:00-16:00 17:30 Přerov, sv. Vavřinec Modlitby Fatimského apoštolátu Neděle Dny evropského dědictví Otevření kostelů Sv. Vavřinec, sv. Magdaléna, sv. Michal a sv. Jiří: 14:00-16:00 10:30 Dluhonice Poutní mše svatá v kapli v Dluhonicích 18:00 Přerov, kaple PMB Růženec v kapli Panny Marie Bolestné Pondělí :00 Centrum Sonus Setkání společenství seniorů Úterý :00 Centrum Sonus Setkání společenství křesťanských žen Středa :30 Přerov, sv. Vavřinec Mše svatá pro školní děti Čtvrtek :45 Přerov, sv. Vavřinec Úklid kostela skupina A 17:30 Centrum Sonus Liturgika s kaplanem 20:00 Centrum Sonus Modlitby matek Sobota :00 Centrum Sonus Schůzka ministrantů Neděle :00 Centrum Sonus Ekumenické setkání 19:30 Centrum Sonus Setkání mládeže po biřmování Pondělí :00 Centrum Sonus Začátek přípravy rodičů na křty dětí Přerov Den modliteb za kněžský seminář dokončení na str.15 Římskokatolická farnost Přerov Kratochvílova Přerov 2 telefon: Vydává Římskokatolická farnost Přerov pro přerovský děkanát. Redakční rada: P. Pavel Hofírek, P. Zdeněk Klimeš, Miroslav Jáně, R. Dočkal, J. Branžovský, A. Pizúrová. Stálí spolupracovníci: L. Calábková, Z. Mollinová Podněty, příspěvky a informace k otištění lze odevzdat na faře v Přerově. Uzávěrka říjnového čísla je 24. září Neprodejná tiskovina. Prosíme o příspěvek 10,- Kč na výrobu časopisu. Strana 16 Slovo pro každého Číslo 8, Ročník 14, Září 2008

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

I: Astronomicky a meteorologicky

I: Astronomicky a meteorologicky Rok spásy 2014 po Kristu ve farnosti Moutnice anno salutis bis millesimo quarto decimo post Christum natum parochiae moutniensis Přehled roku spásy MMXIV v moutnické farnosti, 31.12. 2014 I: Astronomicky

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné

Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné Filiální kostel sv. Vavřince v Horní Blatné 17. prosince 2013 Úterý před Štědrým dnem 15 00 Vánoční SVATOST SMÍŘENÍ (zpověď) 23. prosince 2013 Pondělí před Štědrým dnem 14 30 15 30 Betlémské světlo 16

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě

Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě Dokument Papežské rady pro laiky Marta Hošťálková, nemocniční kaplan ve FNOL Důstojnost seniora a jeho poslání v církvi a ve světě vznik v r. 1999:

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov

Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Farní zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov ŘÍJEN 2011 Modlíte se roztržitě? Pak hlavu vzhůru! I umět řídit vyžaduje čas a praxi Pokud máte s modlením stejné zkušenosti jako já, pak hlavu vzhůru, mám pro

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství

Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství Islám Monoteistické náboženství Náboženství knihy Vznik náboženství v souvislosti s prorokem Mohamedem (7. st. n. l.) podle muslimů je toto náboženství starší (návaznost na židovskou tradici). Proroci

Více

30. listopadu 2009. Drazí přátelé,

30. listopadu 2009. Drazí přátelé, 30. listopadu 2009 Drazí přátelé, Posíláme Vám srdečné pozdravy z Bala Pragathi Kendra Services. Nejprve dovolte, abychom Vám popřáli veselé Vánoce a nový rok 2010 naplněný Boží milostí. Ať Pán pokoje

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt MŠMT ČR EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3349 Název projektu I nejvyšší věž

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY

18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY 18.2.2012 7/2012 SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE PRAHA VINOHRADY Londýnská 30, 120 00 Praha 2 PROGRAM SOBOTNÍ BOHOSLUŽBY 18. února 2012 9.30 10.30 Sobotní škola uvádí Martásková Libuše 10.30 10.45 Přestávka

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání

V Á N E K. Ztráta svátosti pokání Ročník 09, číslo 10, 1.12.2013 Zpravodaj farnosti Protivanov V Á N E K Ztráta svátosti pokání Nedávno jsem četl pěknou studii od kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa z Kolína, který se zamýšlel, proč

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady

Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady Pastorační plán farnosti Nejsvětějšího Srdce Páně Praha Vinohrady září 2012 červen 2013 Naše farnost je typickou pražskou farností, tzn. že kromě katolíků, majících trvalý nebo přechodný pobyt na území

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN

Kalendář farností Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 2008 LEDEN 2008 LEDEN 1 Út Nový rok-matky Boží PM. Den modl.za mír 2 St sv. Bazil a Řehoř 3 Čt 4 Pá 5 So 6 Ne Návštěvy nemocných Potštát - Živý Betlém Tříkrálová sbírka Zjevení Páně 7 Po Karneval - Drahotuše - únor

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST

ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST ZPRAVODAJ KYJOVSKÁ FARNOST III/2010 PRÁZDNINY ÚVODEM Drazí kyjovští farníci, pěkně Vás zdravím a děkuji za již skoro prožitý rok u Vás ve farnosti Kyjov. Jsem velmi rád, že mne zde Pán Bůh poslal jako

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni:

Kostelníček. Kostel v roce 1983. Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014. Přítomni: Zasedání farní rady dne 20. 6. 2014 Přítomni: O. Jacek, Vladimír Prečan, Martin Lovecký, Gabriela Winklerová, Lenka Příborská Program: 1. Cyrilometodějská pouť 5. 7. 2014 - příprava podia, příprava mše

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země?

Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? SPEECH/10/446 Štefan Füle Evropský komisař pro rozšíření a politiku sousedství Srbsko po deseti letech: směřování k EU co se očekává od Srbska jako kandidátské země? Veřejné slyšení, Evropský parlament

Více

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny

Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Bibliografie cyrilometodějské literatury z fondu valašskokloboucké farní knihovny Monografie Bagin, A.: Apoštolové Slovanů Cyril a Metoděj. Praha : Česká katolická Charita, 1982. 164 s. Bartůněk, V.: Soluňští

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011

Pastorační plán farnosti Panny Marie Královny míru v Praze 4 Lhotce na léta 2008-2011 c) účastí na národní pouti ve Staré Boleslavi (O: Hanka Stehlíková), d) rozvíjením partnerství s farností Kralovice v plzeňské diecézi spojeným s duchovní a materiální podporou bratří a sester jako projevem

Více

Islám VY_32_INOVACE_BEN35

Islám VY_32_INOVACE_BEN35 Islám M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Islám Monoteistické náboženství založené na učení proroka Muhammada, náboženského a politického vůdce působícího v 7. století. Islám znamená podrobení se či

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve říjen 2009 3. ročník /10. číslo Děkujeme, ti Bože, náš Otče, za plody naší práce a za úrodu tohoto roku. Děkujeme Ti za to, že ve své dobrotě zachováváš

Více

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky.

Křest svatým Duchem ho má vybavit podílem na Kristově moci. V bohoslužbě Církve essénsko-křesťanské má pevné místo také uctívání andělů a boží Matky. Nové hnutí s mnoha současnými populárními prvky Zdeněk Vojtíšek Církev essénsko-křesťanská je poměrně nový náboženský útvar. Byla založena roku 1971 v Německu a od té doby se rozšířila do více než dvaceti

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové.

Ohlášky 25.12.2014. 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové. Ohlášky 25.12.2014 Kázání (čtení) : Písně: Varhany: s. f. Mária Jenčová 294, 297, 299 a dechová hudba Liptalanka pod vedením Jaroslava Hrušky a pěvecký sbor pod vedením Hany Vaculíkové br. Josef Londa.

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_05. Mgr. Martin Chovanec. Raný středověk. prezentace Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Velikonoční kvíz ověřuje znalosti z prezentace o Velikonocích. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_19 Autor Mgr. Kateřina

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Několik informací ke křtu dítěte

Několik informací ke křtu dítěte Několik informací ke křtu dítěte Církev dostala poslání hlásat evangelium a křtít. Proto již od počátku křtila nejen dospělé, nýbrž i děti. V pochopení slov Páně: Nenarodí-li se kdo znovu z vody a Ducha

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014

FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ. Zpravodaj. Doba postní 01/2014 FARNOST SV. MARKÉTY V BŘEVNOVĚ Zpravodaj Doba postní 01/2014 Úvodní slovo Na druhý poslech Dobrovolný příspěvek na tisk 10Kč Milí farníci, počátek doby postní je čas, jak novým způsobem uchopit svůj život.

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

přijmi pečeť daru Ducha svatého.

přijmi pečeť daru Ducha svatého. Christel Holl Úvodní setkání kandidátů k biřmování metodický postup přijmi pečeť daru Ducha svatého. z liturgie biřmování MYŠLENKY K TÉMATU Návrh úvodního setkání chce pomoci v situaci, kdy se k biřmování

Více

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc!

Pak je tady pro Tebe. V životì jde o víc! Hledáš odpovědi na otázky ohledně Boha, víry a smyslu života? Občas se cítíš jak rozkymácená lodička na vlnách tohoto světa? Jsi smutný a potřebuješ povzbuzení? Nenašel jsi ještě živou víru? Toužíš zažít

Více

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová

Filozofie křesťanského středověku. Dr. Hana Melounová Filozofie křesťanského středověku Dr. Hana Melounová Středověk / 5. 15. st. n. l. / Křesťanství se utvářelo pod vlivem zjednodušené antické filozofie a židovského mesionaismu. Základní myšlenky už konec

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy:

Koncepce školy pro období 2014-2017. Obecná charakteristika školy: Koncepce školy pro období 2014-2017 Obecná charakteristika školy: KZŠ v Uherském Brodě vznikla z iniciativy věřících rodičů města a děkana P. Františka Krále jako alternativa pro výchovu dětí v městských

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci,

M Ě S Í Č N Í K D U B E N 2 0 1 4. Drazí farníci, M Ě S Í Č N Í K ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY D U B E N 2 0 1 4 Drazí farníci, v druhé polovině měsíce dubna nás čekají velké slavnosti. Vrchol liturgického slavení, tedy posvátné Triduum, slavnost Zmrtvýchvstání

Více