Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 27.1.2015"

Transkript

1 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 21:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 10 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: Tomáš Kovář neomluveni: Předsedající: František Bouček starosta obce Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov stanovuje ověřovateli zápisu Jiřího Boumu a Jana Turka a zapisovatelem Jitku Frydrychovou. Zastupitelům i přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu byly vzneseny následující návrhy na doplnění: Návrh bodu č. 11 Hlasování: František Bouček Volba koncepce veřejného osvětlení v obci Mochov a zadání zpracování projektové dokumentace na VO pro: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych proti: zdrželi se: nepřítomen: Usnesení č. 1/3 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. Návrh bodu č. 12 Jan Turek Kontrola hospodářské agendy v Mateřské škole Mochov 1

2 Hlasování: Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne pro: proti: zdrželi se: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych nepřítomen: Usnesení č. 2/3 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Schválení programu Čerpání rozpočtu k Úprava rozpočtu č. 6 na rok Směrnice č. 1/2015 o pravidlech vedení účetnictví Termíny a podmínky připojení občanů na kanalizaci Dodatek č. 10 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06 nebezpečný odpad Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Mochov Zpráva finančního výboru Program činnosti školského výboru obce Mochov Volba koncepce veřejného osvětlení v obci Mochov a zadání zpracování projektové dokumentace na VO Kontrola hospodářské agendy v Mateřské škole Mochov Diskuze Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 3/3 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno Čerpání rozpočtu k Přílohy: Příloha 1 Výkaz Fin 2 12 M sestavený k Termín podání návrhu bodu programu:

3 Předkladatel: Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí Úprava rozpočtu č. 6 na rok 2014 Přílohy: Příloha 1 Úprava rozpočtu č. 6 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Příjmy a výdaje jsou upraveny dle skutečnosti k Rozpočet je nadále vyrovnaný a to ve výši 65, ,99 Kč. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje úpravu rozpočtu č. 6 na rok Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 4/3 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno Směrnice č. 1/2015 o pravidlech vedení účetnictví Podklady: Podklad 1 Směrnice č. 1/2001 o pravidlech vedení účetnictví Podklad 2 Návrh Směrnice č. 1/2015 o pravidlech vedení účetnictví Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce 3

4 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Text odůvodnění: Dne byla schválena Směrnice č. 1/2001 o pravidlech vedení účetnictví. Z důvodu změn ve způsobu zpracování účetních dokladů je potřebné směrnici aktualizovat. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2015 o pravidlech vedení účetnictví. p. Jirsák vznesl požadavek, na označení změn před rozesláním podkladů členům ZO. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych. Usnesení č. 5/3 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno Termíny a podmínky připojení občanů na kanalizaci Podklady: Neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Dne byl vydán kolaudační souhlas se stavbou splaškové kanalizace v obci Mochov IV. a V. etapa. V rámci stavby byly realizovány veřejné části přípojek. Realizace soukromých částí přípojek budou postupně zajišťovány vlastníky dotčených soukromých pozemků. Na obecním úřadě jsou pro občany připraveny k vyzvednutí projekty na úpravu neveřejných částí přípojek splaškové kanalizace konkrétních objektů. Projekty občané obdrží po zaplacení příspěvku na kanalizaci ve výši 6.000,- Kč. Termín k připojení objektů nebyl dosud stanoven. Žumpy a septiky musí být zcela vyřazeny z provozu. Před vlastním zasypáním neveřejné části přípojky vyzve majitel objektu obecní úřad ke kontrole připojení. Majitelé objektů se taktéž nahlásí provozovateli kanalizačního řadu - společnosti VaK Mladá Boleslav a.s. k sepsání smlouvy o vypouštění odpadních vod. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce stanovuje termín k připojení objektů do pro: proti: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych. 4

5 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne zdrželi se: nepřítomen: Usnesení č. 6/3 (k bodu 6) nebylo Zastupitelstvem schváleno. Návrh usnesení: a) Podmínky pro majitele objektů (určených k bydlení) pro připojení na obecní kanalizaci - IV. a V. etapa: zastupitelstvo obce stanovuje termín bezplatného připojení na obecní kanalizaci do Podmínkou je kontrola stavu připojení před zásypem kanalizačního vedení ze strany obecního úřadu. To znamená, že je nutné oznámit plánované zasypání přípojky na OÚ nejméně dva dny předem. Po tomto datu bude možnost připojit se na obecní kanalizaci za poplatek ,- Kč. b) Podmínky pro majitele objektů (určených k bydlení) připojených na obecní kanalizaci - I., II. a III. etapa: zastupitelstvo obce stanovuje termín bezplatného připojení a kolaudace kanalizační přípojky do Po tomto datu bude možnost připojit se na obecní kanalizaci za poplatek ,- Kč. Nabízíme možnost zajištění projektu a územního souhlasu na kanalizační přípojku a souhlas s umístěním přípojky na pozemku za částku 6.000,- Kč. Zájemci o tuto službu se musí zaevidovat na obecním úřadě v Mochově do konce září V případě nevyužití této možnosti si mohou majitelé nemovitostí agendu spojenou se stavebním povolením a kolaudací přípojky vyřešit individuálně. c) I., II., III., IV. a V. etapa: Po termínu bude prováděna stavebním úřadem Čelákovice (ve spolupráci s OÚ Mochov a VaK Mladá Boleslav, a.s.) kontrola projektových dokumentací, stavu připojení na obecní kanalizaci a placení stočného všech objektů v obci Mochov. V případě nesplnění všech výše uvedených podmínek a podmínek stanovených zákonem budou dané případy postoupeny řízením přestupkové komisi v Čelákovicích nebo právnímu zástupci obce. d) Po majitelích objektů, které nebudou napojeny na obecní kanalizaci v termínu do , budeme požadovat, kolaudační rozhodnutí na záchytné jímky a protokol o zkoušce jejich nepropustnosti. Dále pak budou předkládat jedenkrát za 3 měsíce doklady o likvidaci odpadních vod. Při využívání jiného systému likvidace odpadních vod domácí čistička atd. budeme požadovat předložení kolaudačního rozhodnutí. V případě nesplnění všech výše uvedených podmínek a podmínek stanovených zákonem budou dané případy postoupeny řízením přestupkové komisi v Čelákovicích nebo právnímu zástupci obce. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych. Usnesení č. 7/3 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno

6 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Dodatek č. 10 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06 nebezpečný odpad Podklady: Podklad 1 Návrh Dodatku č. 10 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Dodatkem č. 10 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06 je řešen svoz nebezpečného odpadu v obci. Svoz bude probíhat 2 x ročně. O termínu svozu budou občané vždy s předstihem informováni. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 10 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu č. S/200248/ /39/06. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 8/3 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Mochov Podklady: Podklad 1 Zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne Podklad 2 Návrh Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Mochov Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Jan Turek - místostarosta Text odůvodnění: Vzhledem k úpravě znění zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., s platností od navrhuji upravit zásady zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze dne a navrhuji schválit v upraveném znění. Od doby kdy bylo schváleno poslední znění zásad, došlo k cenovým změnám na trhu služeb i stavebních prací. Tímto budou tyto změny 6

7 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne zohledněny, tak abychom výběrové řízení u malých zakázek nezatěžovali zbytečně dlouhými formálními postupy v případech, kdy to zákon nepožaduje. Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Mochov v předloženém znění. pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych. Usnesení č. 9/3 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno Zpráva finančního výboru Podklady: Podklad 1 Zápis z jednání FV 11/2014 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Jitka Frydrychová předseda FV Jaroslava Tomišková a Jiří Bouma členové FV Text odůvodnění: Finanční výbor předkládá zastupitelstvu obce zápis z jednání FV ze dne Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky. Zastupitelstvo obce Mochov se zápisem seznámilo a bere ho na vědomí Program činnosti školského výboru obce Mochov Podklady: Podklad 1 - Návrh programu činnosti školského výboru obce Mochov Podklad 2 - Zápis ze školského výboru ze dne Podklad 3 - Zápis ze školského výboru ze dne Podklad 4 Zápis ze školského výboru ze dne Termín zpracování návrhu bodu programu: Předkladatel: Jan Turek 7

8 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Text odůvodnění: Po ustanovení školského výboru a zvolení členů výbor zahájil svoji činnost a předkládá Zastupitelstvu obce své zápisy ze dne , a Ke schválení je předkládán program činnosti výboru. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Návrh programu činnosti školského výboru a ukládá výboru se tímto plánem řídit. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych. Usnesení č. 10/3 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno Volba koncepce veřejného osvětlení v obci Mochov a zadání zpracování projektové dokumentace na VO Podklady: Podklad 1 Posouzení volby koncepce veřejného osvětlení v obci Mochov Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Z důvodu havarijního stavu VO v obci bylo zpracováno Posouzení volby koncepce veřejného osvětlení v obci Mochov a je potřeba zadat zpracování projektové dokumentace na VO, tak abychom mohli žádat o možné dotace. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje alternativu provedení VO technologií LED a ukládá starostovi obce zadání zpracování projektové dokumentace. Milan Jirsák - dotaz zda bylo zjišťováno v okolních obcích, jak jsou spokojeni s tímto typem osvětlení? František Bouček ano. Bylo mi toto řešení doporučeno. J.K. jedná se o výměnu osvětlení včetně sloupů? František Bouček ano. Chtěli bychom realizovat v letošním roce. J.K. můžu k tomu mít připomínky jako občan obce? Jan Turek ano prostřednictvím zastupitele. Nelze tento projekt projednávat s každým občanem. Věcné připomínky nebo odborné návrhy mohou být předány libovolnému členu 8

9 Hlasování: Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zastupitelstva, který je předloží a projedná na schůzi Zastupitelstva k tomuto problému a o výsledku bude dotyčného občana informovat. J.V. týká se tato výměna i Slunečních zahrad? František Bouček ne. Jsou nové a měly by vyhovovat dalších cca 10 let. Je však možné, že budeme ještě projednávat přemístění těchto lamp na jiné, méně frekventované místo a sem umístíme lampy nové. pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych. Usnesení č. 11/3 (k bodu 11) bylo Zastupitelstvem schváleno Kontrola hospodářské agendy v Mateřské škole Mochov Podklady: Podklady Neobsahuje Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Jan Turek místostarosta obce Text odůvodnění: Na základě stížností rodičů a jejich upozornění na nesrovnalosti ve vedení hospodářské agendy v Mateřské škole Mochov (které se ukázaly jako oprávněné) související s placením úplaty za MŠ a s tím souvisejících potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte a placení stravného doporučuji pověřit kontrolní a finanční výbor provedením kontroly hospodaření v Mateřské škole s termínem do Návrh usnesení: Hlasování: Zastupitelstvo obce pověřuje kontrolní a finanční výbor obce provedením celkové kontroly vybírání úplaty za MŠ a s tím souvisejících potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění vyživovaného dítěte a namátkovou kontrolou placení stravného v Mateřské škole s termínem provedení kontroly do pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych. Usnesení č. 12/3 (k bodu 12) bylo Zastupitelstvem schváleno

10 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Diskuze František Bouček byl jsem informován o problému ucpaného kanálu před areálem bývalých Mrazíren. V příštím týdnu bude zjednána náprava. Následně bude komunikace mezi RD p. K.M. a mostkem přes Výmolu (okolo Mrazíren vyčištěna čistícím vozem). František Bouček na otázku hosta z minulého zasedání ZO ohledně provádění rozboru vody: Byli jsme informováni (VaK Mladá Boleslav, a.s., p. Otta) o tom, že rozbor vody je prováděn 1 x měsíčně na třech odběrných místech, v případě problému s kvalitou pitné vody má společnost VaK, a.s. ze zákona přesně dané postupy k řešení veškerých situací. František Bouček po debatě se zaměstnanci obce, kteří pečují o obec, jsem se rozhodl pro nákup drtiče větví Pirba, který dokáže zpracovat dřevní hmotu až do průměru 100 mm. Tento stroj je poháněn kardanem a je určen za traktor. Cena drtiče po slevě 10% je ,- Kč + DPH, cena kardanu je 3.800,- Kč + DPH, pytlovací komín zdarma. Cena celkem vč. DPH je ,- Kč. František Bouček u starosty města Čelákovice jsem se informoval, za jakých podmínek by byla možná likvidace nebezpečného odpadu pro občany obce Mochov není problém za úplatu. Cena je pevně daná a je pro všechny stejná. Nebezpečný odpad bude nyní v obci Mochov probíhat 2 x ročně na základě smlouvy s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. František Bouček do výběrového řízení na obsazení pozice účetní OÚ se přihlásila jedna kandidátka, pozice byla obsazena paní P.H. František Bouček zadal jsem ředitelce MŠ a školskému výboru za úkol připravit režim provozu o hlavních prázdninách 07 08/2015. Moje představa o provozu v tomto termínu je stejná jako v roce František Bouček termín pro předložení žádostí o dotace neziskových organizací pro rok 2015 je do František Bouček podmínky připojení na kanalizaci I. až V. etapa budou zveřejněny na webových stránkách obce. Podmínky připojení a výše poplatku za připojení pro firmy a provozy na obecní kanalizaci bude předložen jako bod na příštím zasedání ZO. František Bouček úklid nepořádku u Slunečních zahrad 80% stavebního materiálu a vybavení bylo firmou Karas odvezeno. Terénní úpravy a odvoz zbylého vybavení bude proveden na jaře za příznivých klimatických podmínek. František Bouček nestihl jsem z časových důvodů vyvěsit dopravní studii. Do konce týdne bude studie vyvěšena na webových stránkách obce. Vlastimila Stará jak budeme informovat starší občany ohledně připojení ke kanalizaci. Navrhuji rozeslat zprávu do poštovních schránek občanů. Milan Jirsák kdy začne pracovat kontrolní výbor? Podle Jednacího řádu bodu č. 16 má kontrolní výbor provádět kontrolu plnění usnesení. Jan Rangl kontrolní výbor pravidelně pracuje, ale není z něho vypracován zápis. František Bouček provedu kontrolu práce kontrolního výboru a jednacího řádu. 10

11 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Milan Jirsák jaké jsou výsledky z jednání ohledně povodňového plánu? František Bouček jsem v kontaktu s p. Mouchou. Termín jednání bude upřesněn. Jan Turek - Na základě stížností obyvatel na nepořádek na pozemcích u Slunečních zahrad u Výmoly bylo jednáno s p. Karasem celkem několikrát. Poprvé dne a dále jednáno na místě a pan Karas byl upozorněn na termín odstranění sutě, maringotek a stavebního materiálu do Při kontrole v úterý, dne zjištěno, že stav je celkově nezměněn. Další jednání dne upozornění na možné sankce. Po odstranění části materiálu dohoda, že zbytek bude odvezen v době lepších klimatických podmínek. Jan Turek proběhlo jednání na MěÚ Brandýs n/l o doplnění Územně analytických podkladů (ÚAP) soubor dat a z nich vzniklé analýzy o území obcí, které slouží zejména jako podklad zpracovatelům územních plánů. Zjištěno, že stav neodpovídá skutečnosti a je potřeba ÚAP novelizovat. Po námitkách ostatních starostů na příliš krátký termín a nevhodnou dobu zadání (krátce po volbách, kdy v některých obcích Zastupitelstva ještě nepracují) byl změněn termín na konec ledna Dne byly zaslány podklady ÚAP dle územního plánu a doplnění změn, které nastaly po zpracování územního plánu, upozorněno na požadavek zastupitelstva, aby při každém zapracování nových záměrů do ÚAP byla obec informována a měla možnost se k záměru vyslovit. Další kolo, kdy bude možné dodat nové podklady a změnit ÚAP, bude cca za 2 roky (pokud na tento projekt budou finanční prostředky). Jan Turek jsem se zúčastnil předání kruhového objezdu a cesty Nehvizdy-Mochov realizované firmou Colas do zkušebního provozu. Jednalo se pouze o předání do užívání nikoliv kolaudaci. Akce proběhla za účasti hejtmana Středočeského kraje, Miloše Petery, ve čtvrtek 18. prosince Slavnostně byl otevřen s novou okružní křižovatkou také úsek cesty a opravený most. Celkové náklady na projekt byly zhruba 34,6 milionu korun. Dotace z Regionálního operačního programu (ROP) činí 29,4 milionu korun a zbytek financuje Středočeský kraj. Dotace z Regionálního operačního programu (ROP) činí 29,4 milionu korun a zbytek financuje Středočeský kraj. O tom, že se finančně podílel částkou na projekt i OÚ Mochov se nezmínil a ani o tom ze zúčastněných nevěděl. Takže kromě kruháku máme i cca 1 m slavnostní pásky, kterou nám věnoval zástupce firmy Colas, ostatním jsem svou přítomností a dotazy pouze kazil chuť na slavnostní guláš a šampus. Větší příležitost projednat některé otázky, které by nás zajímali, jako např. zda by bylo možné na kruháku umístit vhodné upozornění, že v blízkosti je obec Mochov a další snad bude při kolaudaci, termín však zatím neznáme. Jan Turek byly ukončeny podzimní práce firmou Javorník (kanalizace a úprava povrchů dotčených komunikací). Došlo ještě k provizornímu zasypání okrajů komunikace v ulici Tylova. Zatím to neřeší problém s odpadní dešťovou vodou. Tento problém se vyřeší na jaře, kdy proběhne dokončení prací a finální úprava. Jan Turek ředitelka MŠ informovala, že jedna z učitelek chce dát výpověď. Dne jednáno se zmíněnou učitelkou, odchází z důvodu problémů s dojížděním do práce. Měla zájem ukončit pracovní poměr dohodu, což nebude možné a byla potvrzena 2 měsíční výpověď. Ředitelka školky okamžitě zadala inzeráty na novou pracovnici a taktéž se poptáváme v okolních školkách, pracovním úřadě atd. V současné době pí J.J. je ve stavu nemocných a naděje, že do vypršení výpovědní lhůty nastoupí do zaměstnání je malá. 11

12 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Byly podány další inzeráty na novou učitelku a začátkem ledna znovu osloveny mateřské školky v okolí. Celkově se přihlásilo cca 10 žadatelek, ale pouze dvě, které splňují požadovanou kvalifikaci. V současné době již téměř vybrána učitelka z Přerova, záleží ještě na pohovoru s další uchazečkou. Jednání o výchovnou asistentku pokračuje. Pokud bude souhlasit s řešením situace po dobu, než bude schválena Pracovním úřadem a poskytnut příspěvek, může nastoupit již od Na Pracovním úřadě by měla být schválena k , v současné době řešíme, jak postupovat v únoru, zda financovat asistentku z vlastních peněz nebo zabezpečí personál školky. Jan Turek ŠV - schůzka ZŠ pohovor s ředitelkou ZŠ viz zápis a řešení stížnosti pí M.K. na provoz MŠ projednáno s ředitelkou MŠ, zdůrazněna odpovědnost ředitelky za provoz MŠ, nutnost kontroly činnosti učitelek, dále byla projednána stížnost pí S.V. týkající se nesrovnalosti ve vedení hospodářské agendy MŠ ze dne O výsledku bude podána informace po nařízené kontrole hospodaření v MŠ. Jan Turek schůzka s ved. stavebního odboru Čelákovice. Diskutována trasa cyklostezky, starý projekt již nepoužitelný Navrženy 4 možné varianty kudy by cyklostezka mohla vést. A Mochov Čelákovice (levá strana směrem z Mochova) B Mochov Čelákovice (pravá strana směrem z Mochova) C Mochov Čelákovice (přes Sedlčánky) D Mochov Čelákovice (viz železniční trať) Vzhledem k současnému trendu bude lépe projekt nazvat Cesta do zaměstnání nebo v podobném duchu. Zatím zpracován přehled, přes které pozemky, by vedla varianta cyklostezky A a B. Postupně ještě budeme hodnotit variantu C (přes Sedlčánky) a D (po železniční dráze do Čelákovic). Po výběru, kterou z těchto variant budeme preferovat, bude následovat jednání s vedením města Čelákovic o participaci na projektu vzhledem k tomu, že cesta by vedla zhruba z jedné poloviny jejich katastrem. Varianta A (z Mochova vlevo kolem silnice do Čelákovic) vede celkem přes 13 pozemků různých majitelů v mochovském katastru a 24 v katastru Čelákovic. Varianta B (vpravo kolem komunikace do Čelákovic) vede v místech, kde se bude střetávat s vodovodním přivaděčem Čelákovice - Mochov (cca 1,3-1,5 pod zemí, možná by byla podmínka rozebíratelného povrchu stezky (tzn. zámkové dlažby, tak jak to bylo v projektu z roku 2001), tato varianta prochází celkem přes 26 pozemků v katastru Mochov a 23 pozemků v katastru Čelákovice. Jan Turek - plánujeme: - na schůzi v březnu hodnocení plnění záměrů strategického plánu - příprava urbanistického řešení návsi, osloveno ČVÚT a žádostí o spolupráci (Ing. Vladimír Sitta, vedoucí katedry krajinné architektury) - příprava projektu na Rekonstrukci veřejného osvětlení František Bouček proběhla neformální schůzka se starostou a místostarostou Čelákovic, na které nám bylo sděleno, že informace bývalé starostky města Čelákovice týkající se automatického nepřijímání mochovských dětí na II. stupeň základních škol v Čelákovicích se nezakládá na pravdě a že nevidí problém v tom, aby naše děti ZŠ v Čelákovicích navštěvovali. Požádal jsem mailem starostu města Čelákovice Ing. Pátka o písemné potvrzení této informace. 12

13 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z.J. chybí informace ohledně přípojky na kanalizaci u občanů, kteří neodebírají vodu z městského vodovodu, ale používají vlastní zdroje. František Bouček stočné u těchto občanů určuje zákon a výše stočného se vybírá dle tabulkových norem. M.K. vaše nové ové adresy jsou veřejné? Jan Turek ano, každý občan může psát na tyto adresy a bude mu odpovězeno. V.R. cyklostezka by měla vést mimo kopec do Čelákovic. Navrhuji delší trasu např. přes Sedlčánky. Jan Turek jedna z nejpravděpodobnějších možností, (vzhledem k tomu, zda ji bude možné uskutečnit) je vést stezku vedle hlavní komunikace do Čelákovic. Až bude vyhodnoceno, které návrhy by byly proveditelné, budou diskutovány s veřejností. František Bouček zatím není připraven projekt a vše se bude teprve projednávat. J.K. uvažujete o možnosti zhotovení cyklostezky do Nehvizd? František Bouček v tuto chvíli o tom neuvažujeme. M.K. poděkoval ZO za odvedenou práci. 13

14 Z á p i s č. 3/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Jitka Frydrychová: Ověřovatelé zápisu: Jiří Bouma: Jan Turek: Starosta obce: František Bouček:

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:45 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila

Více

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 Rangl, Vlastimila Stará, Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:00 hod. Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno:

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 22. 12. 2016 25. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Doudleby, konaného dne 29.1.2015 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Doudleby Začátek: 18:00 hodin Zasedání řídil: starosta obce Zdeněk Šmíd Přítomno:

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice, konaného dne , v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice, konaného dne , v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 11-2014 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice, konaného dne 26.11.2014, v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Bajerová Hana Čech Oldřich Kocková

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.13/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 28.12.2015, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Zápis č. 21 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne

Zápis č. 21 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Zápis č. 21 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 25. 11. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 21:30 hodin Přítomni:

Více

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt

Obec Bříza Bříza 110, Roudnice nad Labem, tel , IČ: datová schránka: nmubswt Obec Bříza Bříza 110, 413 01 Roudnice nad Labem, tel. 775 731 105, IČ: 00263419 urad@obecbriza.info, datová schránka: nmubswt Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bříza, konaného dne 21. 2. 2017 místo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 2.6.2016 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 21:00hod. František Bouček,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 15.6. 2016, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 24.11.2010, od 18.00 hod listů : 8 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 7 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO Hluboš bylo

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ

Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne v hod. na OÚ Z á p i s z veřejné schůze ZO Horní Loučky, která se koná dne 23.12.2014 v 18.00 hod. na OÚ Přítomni: p. Plevač, Matýzka, Krejčí, Dufek, Smejkal, Steiner, Pochop, Mašek, Dufková Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 5/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 5/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 20. 8. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p., Mgr.

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne , od 18:00 hodin Obec Loděnice č. 9/2015 Zastupitelstvo obce Loděnice Zápis z mimořádného veřejného zasedání Zastupitelstva obce Loděnice, konaného dne 19. 8. 2015, od 18:00 hodin Přítomní členové zastupitelstva obce:

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.7.2016 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:00 hod. František

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Omluveni: Neomluveni:

Omluveni: Neomluveni: Zápis č. 1/2013 z veřejného zasedání ZO Podluhy konaného dne 8.1.2013 od 19.00 hod. Přítomni: dle presenční listiny, která je nedílnou součástí přílohou tohoto zápisu Omluveni: ----------- Neomluveni:

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016

Zápis ze zasedání Zastupitelstva městyse Loučeň konaného dne , od 18:00 hodin. 6/2016 Městys LOUČEŇ Nymburská 345, 289 37 Loučeň IČ: 00239399 tel./fax 325 585 283, ID 6sgbyaf, e-mail: ou.loucen@tiscali.cz Bankovní spojení: ČSOB Praha č. účtu 110987141/0300 Zápis ze zasedání Zastupitelstva

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. února 2016 Přítomni: Ivana Vlková, Kateřina Pudivítrová, Jana Marešová, Michaela Jůzková, Josef Novák Vladimír Šíma, Josef Lácha

Více

Zápis č /2016 a přijatá usnesení

Zápis č /2016 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 16-03/2016 a přijatá usnesení z 16. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 30. 3. 2016, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 3. z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 3 z 3. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 1. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne od 18. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z ustavujícího 1. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 3.11.2014 od 18.00 hod Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Z á p i s č. 19/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 9. 8. 2012

Z á p i s č. 19/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 9. 8. 2012 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov Čas konání: od: 19:00 do: 21:00 Přítomni: František Bouček, Jitka Frydrychová, Zora Chocholoušová, Zdeňka Jarošová, Milan Jirsák, Jaroslav Kohout,

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 13/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 4.2.2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 2.3.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 78/2013 konaného dne 17.12.2013 Přítomni: Polanka P., Marek M., Beneš J. Nehézová M. a Ježek R., Houdek M., Kotrch Vl. Nepřítomni:

Více

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod.

Jednání zastupitelstva se konalo ve velké zasedací místnosti obecního úřadu v Siřejovicích od hod., ukončeno bylo ve hod. OBEC SIŘEJOVICE se sídlem Obecní úřad Siřejovice Siřejovice č.p. 37,41002 Lovosice Zápis z.10 veřejného zasedání Zastupitelstva obce Siřejovice, konaného dne 17. 8. 2016 od 19.00 hodin Jednání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. 1. Zahájení zasedání ZO 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 12.2.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce:

Z á p i s č. 9/2011. Navržený program zasedání vyvěšený dne 21. 06. 2011 na úřední desce obce: Místo konání: Čas konání: Přítomni: Zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov. od: 19:00 hod. do: 21:00 hod. Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslav Kohout, Jan Turek Z 11 členů

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 25.2.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Bělá u Jevíčka. Zahájení

Více

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise

Obec Bačkov. Program jednání : 1. Zahájení. 2. Rozpočtové provizorium na rok Plán Inventur Zřízení Inventární komise Obec Bačkov Bačkov 38, 582 91 Světlá nad Sázavou IČO: 00579777 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Bačkov Přítomní zastupitelé: Bárta František, Dočkalová Libuše, Karel Josef, Chlád Miroslav Omluven:

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 7/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř zasedací místnost Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 23. listopadu 2016 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Jaruška

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 11.2.2016 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:05 hod. František

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 19. února 2016 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 19. února 2016 v hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 19. února 2016 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Martina Junová,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne od hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 14. 12. 2016 od 18.30 hodin Přítomni: členové zastupitelstva: Luboš Čuchal, Radek Fröhlich, Miroslav Jaroš, Lenka Kučerová,

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00595/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 10 ze dne 10.8.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Nepřítomni omluveni: Nepřítomni neomluveni: Pavel Ch,

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 8. 4. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal, p. Vorlová, p. Frohlich Občané:

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 19. 10. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 1. zasedání zastupitelstva obce Doubice, konaného dne 20. 04. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 20. 04. 2015 od 16:00

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 09.11. 2016 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016. konaného dne Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Rokytno 6/2016 konaného dne 30.6.2016 Zasedání bylo řádně svoláno rozesláním pozvánek a plakátů. Informace o zasedání dle ustanovení 93 odst. 1 zákona o obcích byly

Více

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov.

Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného zastupitelstva obce Šimanov, konaném dne 8. 11. 2010 v 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Šimanov. Starosta obce p. Petr Hlaváček jako předsedající zahájil

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 17. prosince 2015 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo v 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 18. 2. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

1/2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne v Bezděkově od hodin.

1/2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne v Bezděkově od hodin. 1/2016 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Hradiště, konaného dne 4.2.2016 v Bezděkově od 18.00 hodin. Přítomní členové ZO: Ladmanová Jaroslava, Novák Pavel, Suda Josef, Benešová Daniela, Rolníková Jana,

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan)

4 (p. Brokl Oto, Dohnal Josef, Hegr Miroslav, Chadima Bedřich, Nespěšný Milan) OBEC BOROVÁ ZÁPIS Č. 3 /2016 ze zasedání zastupitelstva obce Borová, konaného v pondělí dne 6.6.2016, sokolovna Borová, č.p.90 Zahájeno v 19:05 hodin, ukončeno v 20:35 hod. Jednání vedla starostka obce

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne , od 18:00 hodin Obec Šebkovice Zastupitelstvo obce Šebkovice Zasedání č. 25/2013 Bod 1 - Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Šebkovice konaného dne 21.2.2013, od 18:00 hodin Zasedání

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne

ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne ZÁPIS č. 03/16 ze schůze Rady obce Moravské Bránice ze dne 04.04.2016 Přítomni: starosta místostarosta ostatní členové rady Karel Rathouzský Ing. Jan Plaček Mgr. Martin Zaplatílek host Omluveni: Předsedající:

Více

Obec Sousedovice ---------------------------------------------------------------------------

Obec Sousedovice --------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------- Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 52/11 konaného dne 22.12.2011 Přítomni: Ježek, Kotrch, Marek, Polanka, Houdek,

Více