Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne"

Transkript

1 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 21:00hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno: 10 Zastupitelstvo je usnášení schopné. Nepřítomni: omluveni: neomluveni: Předsedající: Ladislav Marek František Bouček starosta obce 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Předsedající v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce Mochov stanovuje ověřovateli zápisu Jiřího Boumu a Jana Turka a zapisovatele Jitku Frydrychovou. Zastupitelům i přítomným občanům byla dána možnost sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko vzneseno nebylo. 2. Schválení programu Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. K návrhu programu nebyly vzneseny další návrhy na doplnění: Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje následující program zasedání Zastupitelstva: 1. Určení ověřovatelů zápisu ( 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele Schválení programu Čerpání rozpočtu k Schválení účetních závěrek obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov, okres Praha východ a Základní školy Mochov, okres Praha východ za rok Závěrečný účet obce Mochov za rok Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 2016/072 poskytovatel Město Čelákovice, zájemce Obec Mochov Záměr obce prodej nemovitého majetku část pozemku o výměře 289 m² vzniklá oddělením z pozemků parc.č. 250/1, 250/2 a 1502 v k.ú. Mochov Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č Kanalizace obce Mochov 4. a 5. etapa Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č Kanalizace obce Mochov napojení na přípojky RD

2 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Projednání projektu Pošta Partner Cyklostezka Mochov Čelákovice Studie cenová nabídka Atelier PROMIKA s.r.o Smlouva o dílo č Oprava chodníku ul. 5. května Zpráva finančního výboru Diskuze Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 1/3 (k bodu 2) bylo Zastupitelstvem schváleno. 3. Čerpání rozpočtu k Přílohy: Příloha 1 Výkaz Fin 2 12 M sestavený k Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Seznámení s výkazem pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC ke dni Zastupitelstvo obce Mochov se seznámilo s plněním rozpočtu ke dni a bere ho na vědomí. 4. Schválení účetních závěrek obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov, okres Praha východ a Základní školy Mochov, okres Praha východ za rok 2015 Podklady: Podklad 1 Rozvahy sestavené k Podklad 2 Výkazy zisků a ztrát sestavené k Podklad 3 Přílohy k účetním závěrkám sestavené k Podklad 4 Zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření k Podklad 5 Inventarizační zprávy k Termín podání návrhu bodu programu:

3 Předkladatel: Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Zastupitelstvu obce Mochov jako schvalujícímu orgánu byly předloženy podklady pro schválení účetní závěrky obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov a Základní školy Mochov za rok Účetní závěrky byly schvalujícímu orgánu předloženy přehledným způsobem, který umožnil zejména efektivní posouzení úplnosti a průkaznosti účetnictví a vyhodnocení předvídatelných rizik a ztrát ve vztahu k věrnému a poctivému obrazu předmětu účetnictví a finančních situací účetních jednotek. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov na základě předložených podkladů schvaluje účetní závěrky obce Mochov a jejích příspěvkových organizací Mateřské školy Mochov, okres Praha - východ a Základní školy Mochov, okres Praha - východ za rok Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 2/3 (k bodu 4) bylo Zastupitelstvem schváleno. 5. Závěrečný účet obce Mochov za rok 2015 Přílohy: Podklady: Příloha 1 Návrh závěrečného účtu obce Mochov za rok 2015 Podklad 1 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření ke dni Podklad 2 Výkaz Fin 2 12 M pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku a svazku obcí souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby, údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích, včetně tvorby a použití fondů v tak podrobném členění a obsahu, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření územního samosprávného celku nebo svazku obcí a jimi zřízených nebo založených právnických osob. 3

4 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce souhlasí s celoročním hospodařením a to bez výhrad. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 3/3 (k bodu 5) bylo Zastupitelstvem schváleno. 6. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 2016/072 poskytovatel Město Čelákovice, zájemce Obec Mochov Podklady: Podklad 1 Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 4/2015 pro občany obce Mochov Podklad 2 Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. 2016/072 pro občany obce Mochov Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Zastupitelstvo města Čelákovice schválilo dne Smlouvu o poskytování pečovatelské služby pro občany obce Mochov. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od do s ohledem na skutečnost, že MPSV stanoví každý rok s účinností od 1. ledna Vyhlášku o změně sazby náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o poskytování pečovatelské služby č. 2016/072 pro občany obce Mochov, schvaluje stanovenou sazbu za poskytování pečovatelské služby na rok 2016 v nákladu na 1 klienta PS/prac. den ve výši 34,25 Kč, celkovou sazbu za 1 km = 6,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 4/3 (k bodu 6) bylo Zastupitelstvem schváleno. 4

5 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Záměr obce prodej nemovitého majetku část pozemku o výměře 289 m² vzniklá oddělením z pozemků parc.č. 250/1, 250/2 a 1502 v k.ú. Mochov Podklady: Podklad 1 Žádost o prodej nemovitého majetku obce Podklad 2 Geometrický plán číslo /2016 Podklad 3 Záměr prodeje nemovitého majetku obce Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Obec Mochov obdržela žádost o prodej nemovitého majetku obce (části pozemků parc.č. 250/2 a 1502). Následným geometrickým zaměřením bylo zjištěno, že poloha nově vzniklého pozemku zasahuje i do pozemku parc.č. 250/1 a dále došlo k upřesnění výměry pozemku. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov souhlasí s vyhlášením záměru obce v souladu s ustanovením 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů prodat nemovitý majetek obce část pozemku o výměře 289 m² vzniklá oddělením z pozemku parc.č. 250/1, 250/2 a 1502 podle geometrického plánu číslo /2016 v k.ú. Mochov za minimální cenu 1.650,- Kč/m². Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 5/3 (k bodu 7) bylo Zastupitelstvem schváleno. 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č Kanalizace obce Mochov 4. a 5. etapa Podklady: Podklad 1 Smlouva o dílo č Podklad 2 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č Termín podání návrhu bodu programu:

6 Předkladatel: Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na zasedání zastupitelstva obce Mochov konaném dne byla schválena Smlouva o dílo č mezi Obcí Mochov, jako objednatelem a firmou INPREST, spol. s r.o. jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace pro napojení domovní kanalizace RD občanů obce na veřejné části přípojek v rámci výstavby Kanalizace obce Mochov 4. a 5. etapa v počtu cca 160 ks PD a předání čtyř výtisků včetně zajištění veřejnoprávního projednání a vydání souhlasu dle stavebního zákona. S ohledem na to, že objednatel Obec Mochov eviduje velký zájem vlastníků o napojení na kanalizaci do navrhuji uzavřít dodatek č. 1, ve kterém bude upřesněn předmět plnění a doba plnění. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č mezí obcí Mochov, jako objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 6/3 (k bodu 8) bylo Zastupitelstvem schváleno. 9. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č Kanalizace obce Mochov napojení na přípojky RD Podklady: Podklad 1 Smlouva o dílo č Podklad 2 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Na zasedání zastupitelstva obce Mochov konaném dne byla schválena Smlouva o dílo č mezi Obcí Mochov, jako objednatelem a firmou INPREST, spol. s r.o. jako zhotovitelem. Předmětem smlouvy bylo vypracování projektové dokumentace pro napojení domovní kanalizace RD občanů obce na veřejné části přípojek v rámci vybudované kanalizace obce Mochov ulice Sokolovská, Ruská, Poděbradská, Na Sádkách, Na Hrázce, U Hřbitova, K Nádraží, Havlíčkova, Dr. Nejedlého, Na Dolejšku, Husovo náměstí v počtu cca 80 ks PD a předání čtyř výtisků včetně zajištění veřejnoprávního projednání a vydání souhlasu dle stavebního zákona. S ohledem na to, že objednatel Obec Mochov eviduje velký zájem 6

7 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne vlastníků o napojení na kanalizaci do navrhuji uzavřít dodatek č. 1, ve kterém bude upřesněn předmět plnění a doba plnění. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č mezí obcí Mochov, jako objednatelem a zhotovitelem firmou INPREST, spol. s r.o., se sídlem U Elektry 650, Praha 9 v předloženém znění a pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 7/3 (k bodu 9) bylo Zastupitelstvem schváleno. 10. Projednání projektu Pošta Partner Podklady: Podklad 1 Představení projektu Pošta Partner Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Dne navštívili obec zástupci České pošty, s.p. s představením projektu Pošta Partner. Po proběhlém jednání a po zkušenostech starostů obcí, kde byl již tento projekt zaveden a kteří konstatují, že projekt Pošta Partner obsahuje jednostranné podmínky, nízké doplatky na provoz ze strany České pošty, s.p. dále vysokou míru odpovědnosti a sankcí ve smlouvách s Českou poštou, s.p. atd. navrhuji tento projekt odmítnout a zachovat provoz místní pobočky beze změn. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov nesouhlasí se zavedením představeného projektu Pošta Partner v obci Mochov a požaduje zachování místní pobočky České pošty, s.p. v obci Mochov beze změn. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek, Václav Ulrych Jaroslava Tomišková Usnesení č. 8/3 (k bodu 10) bylo Zastupitelstvem schváleno. 7

8 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Cyklostezka Mochov Čelákovice Studie cenová nabídka Atelier PROMIKA s.r.o. Podklady: Podklad 1 Cenová nabídka firmy Atelier PROMIKA s.r.o. Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce Text odůvodnění: Firma Atelier PROMIKA s.r.o., se sídlem Muchova 9/223, Praha 6 předkládá cenovou nabídku ve výši ,- Kč na vypracování projektové dokumentace ve stupni Studie pro akci Cyklostezka Mochov Čelákovice. Orientační obsah Studie: Průvodní zpráva, Přehledná situace, Situace, Vzorový řez, Orientační informace o pozemcích dotčených stavbou, Odhad stavebních nákladů, Fotodokumentace, Doklady z projednání s objednatelem, správcem silnice a Policií ČR. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje cenovou nabídku ve výši ,- Kč na vypracování projektové dokumentace ve stupni Studie pro akci Cyklostezka Mochov Čelákovice a pověřuje starostu k vypracování a podpisu objednávky pro firmu Atelier PROMIKA s.r.o., se sídlem Muchova 9/223, Praha 6. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 9/3 (k bodu 11) bylo Zastupitelstvem schváleno. 12. Smlouva o dílo č Oprava chodníku ul. 5. května Podklady: Podklad 1 Návrh Smlouvy o dílo č Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: František Bouček starosta obce 8

9 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Text odůvodnění: Na zasedání zastupitelstva obce Mochov konaném dne byla usnesením č. 16/2 (k bodu 15) Zastupitelstvem obce schválena nabídka firmy KRBF-CZ, s.r.o. se sídlem Čelákovická 98, Mochov na rekonstrukci chodníku (ulice 5. května) v prostoru Husovo náměstí Dr. Nejedlého. Firma KRBF-CZ, s.r.o., předkládá návrh Smlouvy o dílo č mezi Obcí Mochov, jako objednatelem a firmou KRBF-CZ, s.r.o. jako zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu Oprava chodníku ul. 5. května a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit stanovenou cenu. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov schvaluje Smlouvu o dílo č mezí obcí Mochov, jako objednatelem a zhotovitelem firmou KRBF-CZ, s.r.o. se sídlem Čelákovická 98, Mochov a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy v ceně díla ve výši ,35 Kč bez DPH. Hlasování: pro: proti: zdrželi se: nepřítomen: František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Ulrych Usnesení č. 10/3 (k bodu 12) bylo Zastupitelstvem schváleno. 13. Zpráva finančního výboru Podklady: Podklad 1 Zápis z jednání FV 05/2016 Termín podání návrhu bodu programu: Předkladatel: Jitka Frydrychová předseda FV Text odůvodnění: FV předkládá ZO zápis z jednání konaného dne v MŠ a ŠJ. FV provedl kontrolu výběrů poplatků za stravné a školkovné za školní rok , hospodaření MŠ a ŠJ s finančními prostředky, vedení evidence příjmů a výdajů, kontrolu pokladní hotovosti a dodržování splátkového kalendáře pí Chrobákové. Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. Vedení evidence finančních prostředků ve ŠJ je díky programu a svědomitému přístupu práce pí Skálové přehledné a dobře dohledatelné. Rozdíly ve výběru stravného jsou celkem ,- Kč z toho ,- z r na jednoho žáka. Zbývající částka -617,- Kč se vztahuje na 4 děti a vznikla chybným nastavením trvalých příkazů rodičů. Rodiče byli o nedoplatku informováni. Vše je podrobně popsáno v přiloženém zápise FV. Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Mochov bere na vědomí. 9

10 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Diskuze František Bouček probíhá průzkum zájmu o zřízení základního uměleckého vzdělávání při MŠ a ZŠ v Nehvizdech. Na webových stránkách obce Mochov je možno stáhnout anketní lístek k vyplnění. Uzávěrka ankety je Je možno přihlašovat všechny zájemce (trvalý pobyt v Nehvizdech nebo přihlášení k základnímu vzdělávání v Nehvizdech není podmínkou). František Bouček virtuální letecká prohlídka Mochov: při diskuzi bylo dohodnuto, že zatím o tuto službu nemáme zájem. František Bouček stále není dořešeno dopravní značení v obci. Další jednání je domluvené na František Bouček obci byl předložen podnikatelský záměr na výstavbu zahradnictví (směr Čelákovice, vedle silničářů ). Zájemce bude vyzván, aby předložil návrh na pořízení změny územního plánu v souladu se zákonem o územním plánování a stavebním řádu. Návrh bude následně řádně projednán na zasedání ZO. ZO se dohodlo, že požádáme zájemce o studii a bude řešeno na některém z dalších ZO. Vlastimila Stará - Zpravodaj uzávěrka Jan Turek poděkoval účastníkům brigády pořádané MAS Pošembeří za úklid okolí obce. I když účast byla o něco nižší než v minulém roce, je pro pořádek v obci velkým přínosem. Jmenovitě se zúčastnili členové TJ Sokol, Sdružení rybářů Mochovská vydra, kynologického spolku a občané Mochova. Dále informoval o dokončení instalace kamerových systémů v MŠ a ZŠ. Jitka Frydrychová měli bychom naplánovat další setkání občanů. Navrhuji termín konání na konec prázdnin. František Bouček diskuze zastupitelů navrhujeme tedy termín setkání občanů na sobotu v odpoledních a večerních hodinách. Oslovíme mochovské spolky a na příštím zasedání ZO domluvíme program akce. Vlastimila Stará je naplánované setkání seniorů, které se bude konat v hotelu Bouček od 14:00 hod. K tanci a poslechu bude hrát kapela Dykyta. pí. B.F. není možné projednat prodloužení pracovní doby místní pošty? František Bouček vznesu dotaz na ředitelství pošty. p. J.V. kdy bude dokončena výsadba stromů ve Slunečních zahradách. František Bouček ano, výsadbu máme v plánu. p. J.V. kriticky se vyjádřil ke kvalitě výuky dětí ve školce, dle jeho názoru nedosahuje standardu, který je v okolních MŠ. František Bouček navrhuji řešit v prvotní řadě problémy se školským výborem. Následně budeme řešit na ZO. Jan Turek s hostem, který vznesl námitku zpochybňující kvalitu výuky v MŠ, bylo dohodnuto, že na příštím jednání ŠV předloží konkrétní připomínky, v čem vidí problémy ve výuce v MŠ a po jejich projednání a zvážení budou předloženy ředitelce MŠ. 10

11 Z á p i s č. 3/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Zápis vyhotoven dne: Zapsal: Jitka Frydrychová: Ověřovatelé zápisu: Jiří Bouma:. Jan Turek: Starosta obce: František Bouček:. 11

12

13

14

15

16

17

18

19 Návrh závěrečného účtu obce Mochov za rok 2015 Závěrečný účet obce Mochov dle 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zahrnuje údaje o hospodaření obce za období od do Podkladem k jeho zpracování byly následující dokumenty: 1. Rozvaha územně samosprávných celků k Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k /Fin 2 12M/ 3. Inventarizace majetku k Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce k Závěrečné výkazy hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí MŠ a ZŠ Výše uvedené dokumenty jsou k nahlédnutí v úřední dny v kanceláři OÚ Mochov. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 Třída 1 Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem 14, ,88 Kč 1, ,79 Kč ,00 Kč ,00 Kč 16, ,67 Kč Třída 5 Běžné výdaje Třída 6 Kapitálové výdaje Výdaje celkem 11, ,88 Kč 2, ,00 Kč 14, ,88 Kč Saldo: Příjmy Výdaje 2, ,79 Kč Kapitálové příjmy tvořily : Kanalizace příspěvky Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč ,00 Kč

20 Kapitálové výdaje tvořily : Silnice ul. Na Sádkách stavba + inž.činnost Chodník ul. Na Sádkách stavba + inž. činnost Chodník ul. Chudomelská inž. činnost Chodník+přechod-Poděbradská+Na Sádkách-inž.činnost Vodovod ul. Na Zátiší inž. činnost Kanalizace ul. Na Zátiší inž.činnost Kanalizace 4. a 5. etapa TDI při stavbě Frekvenční měnič Danfoss /ČOV/ Mateřská škola výměna oken+dveří Zdravotní středisko výměna oken Požární zbrojnice výměna oken+dveří Drtič větví Pirba 1, ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby jsou uvedeny ve výkazu Fin 2 12M. Obec Mochov nepřijala v roce 2015 žádný úvěr ani půjčku a neprovozovala hospodářskou činnost. Rozpočet pro rok 2015 byl schválen dne Kontrola čerpání rozpočtu byla prováděna průběžně na jednáních ZO. V průběhu roku byly schváleny 4 rozpočtová opatření. Přehled hospodaření za rok 2015 : Zůstatek k Příjmy za rok 2015 Výdaje za rok 2015 Zůstatek k , ,94 Kč 16, ,67 Kč 14, ,88 Kč 15, ,73 Kč 1. Poskytnuté dotace v roce 2015 Dotace do rozpočtu za r činily celkem ,00 Kč Z toho: Na výkon státní správy ,00 Kč

21 2. Inventarizace majetku Na základě směrnice 1/2012 k provádění inventarizace majetku byla provedena inventarizace majetku obce a to k O inventarizaci byl proveden zápis. Aktiva k Stavy na účtech Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek stavby Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek-stavby-nezkolaudováno Zboží na skladě Pohledávky odběratelé Poskytnuté zálohy Příjmy příštích období 15, ,73 Kč ,00 Kč ,80 Kč 126, ,51 Kč 1, ,90 Kč 1, ,26 Kč 2, ,07 Kč ,25 Kč 3.563,82 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kč Pasiva k Dodavatelé Zaměstnanci Soc. a zdrav. poj. Daně Záv.místním vl.inst. Ost.krátk.závazky ,64 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 5.026,00 Kč 3. Kontroly za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla Ing. Eva Neužilová oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb. Audit hospodaření za rok 2015 byl proveden v dubnu Závěr zprávy z přezkoumání hospodaření za rok 2015 : Při přezkoumání hospodaření obce Mochov za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Dne byla VZP pro Středočeský kraj provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období od do Závěr zprávy: ke dni kontroly nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.

22 4. Mateřská škola Mochov příspěvková organizace zřizovatel obec Výnosy za rok , ,47 Kč Náklady za rok , ,08 Kč Hospodářský výsledek za rok ,39 Kč /80.000,- Kč bude převedeno do fondu odměn a ,39 Kč do rezervního fondu/ Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bude provedeno v měsíci květnu Základní škola Mochov příspěvková organizace zřizovatel obec Výnosy za rok , ,54 Kč Náklady za rok , ,34 Kč Hospodářský výsledek za rok ,20 Kč /25.000,- Kč bude převedeno do fondu odměn a 7.350,20 Kč do rezervního fondu/ Přezkoumání hospodaření za rok 2015 bude provedeno v měsíci květnu Jan Turek místostarosta obce František Bouček starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto:

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 35/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:30 Rangl, Vlastimila Stará, Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 6 Zastupitelstvo je usnášení schopné.

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Z á p i s č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 9/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:45 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Tomáš Kovář, Jan Rangl, Vlastimila

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005

Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 Návrh závěrečného účtu obce Prosiměřice za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření) Účetní závěrka - výsledek hospodaření obce za rok 2005 Přijaté dotace Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci souhrnného

Více

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU DSO KANALIZACE-HOSTĚRADICE,SKALICE,MORAŠICE za rok 2013 Valná hromada na své schůzi projedná,,návrh závěrečného účtu DSO za rok 2013. Přílohy: - Zpráva o výsledku

Více

Z á p i s č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 6/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:00 hod. Ladislav Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Z 11 členů zastupitelstva obce přítomno:

Více

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013

Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Závěrečný účet obce Nový Jáchymov za rok 2013 Dle ustanovení zákona 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů jsou údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku po ukončení kalendářního

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940

Obec Lovčovice, Lovčovice 12, Jemnice IČO: č.ú /7940 Obec Lovčovice, Lovčovice 12, 675 31 Jemnice IČO: 48527432 e-mail: lovcovice@email.cz č.ú. 7100009231/7940 Návrh závěrečného účtu Obce Lovčovice za rok 2014. Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015

Obec Milíře IČ: Milíře čp Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 Obec Milíře IČ: 00573639 Milíře čp. 140 347 01 Tachov Závěrečný účet obce Milíře za rok 2015 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31. 12. 2015 1

Více

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015

Z á p i s č. 8/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 20.8. 2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. Do: 20:30 hod. František Bouček, Jitka Frydrychová, Tomáš Kovář, Ladislav Marek, Jan Rangl, Jaroslava Tomišková,

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2015 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: 00249602 O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK NÁVRH OBEC HOSTIŠOVÁ, Hostišová 100, 763 01, IČ: 00568562 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2015 - NÁVRH dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů 1) Údaje

Více

Z á p i s č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 21:10 hod. Marek, Jan Rangl, Vlastimila Stará, Jaroslava Tomišková, Jan Turek, Václav Z 11 členů zastupitelstva

Více

OBEC NETUNICE. Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015

OBEC NETUNICE. Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015 OBEC NETUNICE Návrh závěrečného účtu hospodaření obce za rok 2015 zpracovaný dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Obsah: 1) Údaje o obci

Více

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: ,

Radějovice č. 10, pošta Kamenice Telefonické spojení: , ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RADĚJOVICE ZA ROK 2015 zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů OBECNÉ ÚDAJE Název: Sídlo: Obec Radějovice

Více

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014

Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Z á p i s č. 34/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 17.4.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:10 František Bouček,

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Návrh závěrečného účtu obce Skřivany za rok 2015

Návrh závěrečného účtu obce Skřivany za rok 2015 Návrh závěrečného účtu obce Skřivany za rok 2015 Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zveřejňuje obec Skřivany návrh závěrečného

Více

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014

OBEC PODVEKY NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 NÁVRH ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OBCE PODVEKY ZA ROK 2014 Rozvaha obce Podveky k 31.12.2014 AKTIVA Stálá aktiva: Oběžná aktiva: Aktiva celkem: PASIVA 14 922.623,24 Kč 485.138,55 Kč

Více

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009

Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 Závěrečný účet města Poběžovice za rok 2009 V souladu s ustanovením 17 odst. 1 7 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů byl zpracován návrh závěrečného účtu města Poběžovice.

Více

O B E C Č Í Ž O V Á IČ:

O B E C Č Í Ž O V Á IČ: O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2015 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2014 1 Přílohy : Příloha

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014

Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 Závěrečný účet Města Oloví za rok 2014 V souladu se zákonem č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17, předkládá Město Oloví k projednání závěrečný

Více

Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.7.2016 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:00 hod. František

Více

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet obce Velké Žernoseky za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Rozpočet příjmů a výdajů obce Rozpočet příjmů a

Více

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů) I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních

Více

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015

Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 Závěrečný účet Městyse Častolovice za rok 2015 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje

Více

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s.

Pojištění majetku: KOOPERATIVA pojišťovna a.s. O B E C Č Í Ž O V Á IČ 00249602 Závěrečný účet obce za rok 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších úprav a doplňků Údaje o obci

Více

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008

Město Hostivice. Závěrečný účet města. za rok 2008 Město Hostivice Závěrečný účet města za rok 2008 Březen 2009 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starostky města k zahájení inventarizace majetku města

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25

rozpočet skutečnost % plnění Běžné výdaje: 24 607 123,88 23 400 894,65 95,10 Kapitálové výdaje: 23 392 876,12 23 216 709,97 99,25 Závěrečný účet obce Životice u Nového Jičína za rok 2013 sestavený ke dni 31.12.2013, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Plnění rozpočtu příjmů,

Více

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket

USNESENÍ. Miroslav Švehla, Ing. Dana Krulišová, MUDr. Tomáš Bauer. 2. Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města Loket USNESENÍ z 3. zasedání Zastupitelstva města Loket, které se uskutečnilo dne 22. května 2014 od 15:00 do 15:50 hodin v zasedací místnosti ve 2. patře budovy radnice Loket Přítomno: Omluveni: Zapisovatel:

Více

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých

Rozpočtová opatření. 1000 0 0 0 0 prostředky pol. 8113 Uhrazené splátky. -1000 0 0 0 0 krát.přij.půjč.prostředků pol 8114 Změna stavu krátkodobých Návrh závěrečného účtu obce Rudná pod Pradědem za rok 2014 Podle 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (údaje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÉ PETROVICE ZA ROK 2015 NÁVRH Obsah: údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Přílohy: 1. Výkaz pro hodnocení

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Z á p i s č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 11.2.2016 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:05 hod. František

Více

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008

Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 Závěrečný účet Obce Nové Vsi za rok 2008 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Nová Ves v roce 2008 se řídilo v souladu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SÁNY 2008 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2008 schválený rozpočtová upravený

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.19 / 2014, které se konalo dne 7. 5. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

OBEC PODVEKY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE PODVEKY ZA ROK 2013

OBEC PODVEKY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE PODVEKY ZA ROK 2013 OBEC PODVEKY Podveky 54, 285 06 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBCE PODVEKY ZA ROK 2013 Dne 17.6.2014 předložil Finanční výbor Zastupitelstvu Obce Podveky návrh účetní závěrky Obce Podveky za rok 2013. Přílohou účetní

Více

za rok 2013 Schválený Rozpočtová

za rok 2013 Schválený Rozpočtová Č.j. OÚ-922/2014-Kp ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DVORCE za rok 2013 podle ustanovení 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů 1. Plnění rozpočtu příjmů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne od hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Doubravčice dne 21. 6. 2016 od 18.00 hod. Přítomní: Jaroslav Prkno, Miroslav Hájek, Mgr. Kristýna Žákovcová, Martin Hladík, František, Mgr. Petra Kněžourová Nepřítomní:

Více

Obec Životice u Nového Jičína

Obec Životice u Nového Jičína Obec Životice u Nového Jičína Závěrečný účet Obce Životice u Nového Jičína za rok 2012 sestavený ke dni 31.12.2012, předložený v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Více

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš

Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Zápis z valné hromady č. 1/2016 Svazku obcí Kelčany, Milotice, Skoronice, Vacenovice, Vlkoš Den a místo konání: 29.3.2016 Zasedací místnost Obecního úřadu ve Vlkoši Hodina zahájení: Ověřovatelé zápisu:

Více

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012

Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 Obec RYMICE Zveřejnění návrhu Závěrečného účtu obce Rymice za rok 2012 V souladu s 17 odst. 6) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, zveřejňuje obec Rymice

Více

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013

OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 OBEC PROSETÍN ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2013 Obsah závěrečného účtu: I. Úvod II. Údaje o plnění rozpočtu III. Údaje o hospodaření s majetkem IV. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2015 1 Přílohy : Příloha

Více

ZVEREJNENI ZAVERECNEHO UCTU OBCE TISOV A ZA ROK 2014

ZVEREJNENI ZAVERECNEHO UCTU OBCE TISOV A ZA ROK 2014 Obec Tisová IČO: 573809 Tisová 5 348 O 1 Staré Sedliště V Tisové dne 8.6.2015 INFORMACE PRO OBČANY OBCE TISOV Á v v,, \ti v, TV, ZVEREJNENI ZAVERECNEHO UCTU OBCE TISOV A ZA ROK 2014 DLE 17 ZÁKONA Č.250/2000

Více

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Ledčice za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtu, ve znění platných předpisů) Hospodaření Obce Ledčice v roce 2013 se řídilo v souladu se

Více

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne

ZÁPIS č. 03/10 z jednání Rady obce Moravské Bránice dne Přítomni: Předsedající: Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: dle presenční listiny František Badin - starosta obce Ing. Miroslav Světlík Miroslava Pouchlá, Lubomír Němec Navržený program: 1. Zahájení - organizační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LOVČICE ZA ROK 2013 Závěrečný účet obce je sestaven v souladu s ustanovením 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů. Úplná

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne , od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov. OBEC VILÉMOV Vilémov 7 783 23 Vilémov Zasedání zastupitelstva č.16/2014-2018 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vilémov, konaného dne 15.6.2016, od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Vilémov.

Více

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 Obec Úsilov IČO: 00572535 Úsilov 33 345 06 Kdyně Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného

Více

DSO Daníž - vodovody Šatov

DSO Daníž - vodovody Šatov DSO Daníž - vodovody Šatov Návrh Závěrečného účtu DSO Daníž vodovody Šatov za rok 2015 sestavený k 31. 12. 2015 (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných

Více

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009

Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 Závěrečný účet Obce Brumovice za rok 2009 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2009 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočtová upravený plnění %plnění rozpočet opatření rozpočet k 31.12. k upr. rozpočtu

Více

Třída 2 Nedaňové příjmy

Třída 2 Nedaňové příjmy 1 Návrh závěrečného účtu města Hrádek za rok 2015. Na základě 43 zákona č.128/2000 Sb. O obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu. Město se řídí postupy pro schválení závěrečného účtu podle zákona č.250/2000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽIM ZA ROK 2015 ÚČETNÍ JEDNOTKA OBEC ŽIM Sídlo Žim 28, 415 01 Teplice IČ 00266663 Starosta Zdeněk Haramul 1. Zákonná úprava Obsah a náležitosti závěrečného účtu obce upravují v legislativním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 6/2016 ze dne 23.5.2016 Čas: 19.05 21.15h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz.prezenční listina, 5 členů ZO Suchodol Hosté:

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014

Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 Závěrečný účet obce Střevač za rok 2014 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje jsou

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2013 1 Přílohy : Příloha

Více

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014

Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 Obec Úsilov IČO: 00572535 Úsilov 33 345 06 Kdyně Závěrečný účet obce Úsilov za rok 2014 zpracovaný podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění Obsah závěrečného

Více

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014

OBEC Chotiměř, Lovosice IČO: Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 OBEC Chotiměř, 410 02 Lovosice IČO:556211 Návrh Závěrečného účtu obce za rok 2014 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů dle 17,

Více

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO

Obec Kuželov Kuželov Hrubá Vrbka IČO Obec Kuželov Kuželov 125 696 73 Hrubá Vrbka IČO 00544701 +420 518 329 824 +420 776 843 620 N Á V R H ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE KUŹELOV ZA ROK 2011 ( 17 zákona čs. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014

Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 Návrh závěrečného účtu obce Syrovátka na rok 2014 ( 17 zákona č. 250 / 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 ( údaje

Více

Z á p i s č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 11/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.12.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015

Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Závěrečný účet Obce Senohraby za rok 2015 Legislativa: - Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava , v KRAJSKY URAD MORA VSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 " ", o o o I c Čj.: Sp. zn.:

Více

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje.

4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů). Obec ani v tomto roce nezapojila mimorozpočtové zdroje. Závěrečný účet 2015 obce Kladruby - návrh který bude projednán dne 23.06.2015 na zasedání zastupitelstva obce na Obecním úřadě v Kladrubech Ukazatel rozpočtu 2014 2015 v tis.kč upr. rozpočet skutečnost

Více

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012

Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 Závěrečný účet Obce Malá Štáhle za rok 2012 údaje o hospodaření obce v roce 2012 Rozpočet Obce Malá Štáhle na rok 2012 byl schválen zastupitelstvem obce dne 14.12.2011 a činil: V příjmech: Ve výdajích:

Více

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis. z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z 4.zasedání zastupitelstva obce Nová Ves nad Popelkou, která se konala 29.4.2015 v zasedací místnosti obecního úřadu 1. Zahájení Jednání ZO zahájil starosta obce Vladimír Tomášek v 18 hod. Přivítal

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE STAŇKOVICE ZA ROK 2014 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Staňkovice návrh závěrečného účtu

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012

Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 Obec Malenice, Na Návsi 98, 387 06 Malenice IČ 00251461, DIČ CZ00251461 e-mail: ou@obecmalenice.cz, www.obecmalenice.cz tel./fax: 383 371 035 Závěrečný účet OBCE MALENICE za rok 2012 1 Přílohy : Příloha

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Horní Tošanovice za rok 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů rozpočtu za rok 2013 Obec Horní Tošanovice hospodařila v roce 2013 dle schváleného rozpočtu, který byl schválen dne 17.12.

Více

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne

Zápis č. 1/2016 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova ze dne Materiál číslo: 32 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 25.04.2016 Předkládá Ing. Svoboda František - předseda výboru Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 6. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 6. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŠESTAJOVICE ZA ROK 2015 IČ 00240851 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE ZDISLAVICE ZA ROK 2010 I. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE V ROCE 2010 Zastupitelstvo městyse pro rok 2010 schválilo rozpočet 30. 12. 2009. Od 1. 1. 2010 tedy městys hospodařil jiţ podle

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012

Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Obec Jíkev Závěrečný účet obce Jíkev za rok 2012 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Jíkev návrh na závěrečný účet svazku za rok 2012. Dne 9.12.2011

Více

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015

Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 Návrh Závěrečného účtu obce Vevčice, okr. Znojmo za rok 2015 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků) Obec Vevčice Název účetní jednotky:

Více

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO:

OBEC Roztoky, Roztoky 128, Křivoklát IČO: OBEC Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát IČO: 00639966 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2011 V souladu se zákonem č. 250/2007 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více