MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín"

Transkript

1 MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne PROGRAM PODPORY VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE MČ PRAHA - ZLIČÍN Vyhlášené grantové programy: I. Prázdninové pobytové akce s dětmi a mládeží mimo území Prahy II. Víkendové pobytové akce s dětmi a mládeží mimo území Prahy III. Jednorázové akce ve volném čase pro děti a mládež na území MČ Praha Zličín se zapojením veřejnosti IV. Jednorázové jednodenní akce ve volném čase pro organizované děti a mládež žadatele (konané i mimo MČ Praha-Zličín) V. Prostorové zajištění pravidelné činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase na území MČ Praha - Zličín Termín uzávěrek pro podání žádosti: do 1. února 2016 Termín rozhodnutí o žádostech: do 31. března 2016 Na účel uvedený v tomto Programu podpory nebudou poskytovány dotace na základě žádostí doručených po uplynutí lhůty pro doručení žádostí, tedy po Kontaktní osoba: Ing. Petra Kubíková, tajemnice úřadu, tel.: Místo podání žádostí: podatelna Úřadu MČ Praha Zličín, Tylovická 207, Praha - Zličín Způsob podání: Osobně do podatelny nebo poštou tak, aby bylo doručeno ÚMČ Praha Zličín ve stanoveném termínu, tedy Později došlé žádosti nebudou hodnoceny. Formulář žádosti: Formuláře jsou k dispozici na Předpokládaný celkový objem finančních prostředků: Na Program se předpokládá vyčlenit v rozpočtu MČ Praha Zličín částku ,- Kč (za předpokladu schválení uvedené částky v rozpočtu MČ Praha - Zličín ). 1

2 Obecné podmínky Programu podpory využití volného času dětí a mládeže MČ Praha Zličín 1. Vymezení okruhu žadatelů 1.1. Program podpory využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha Zličín (dále jen Program podpory ) je určen a) pro nestátní neziskové organizace se sídlem a působností v MČ Praha Zličín, které mají ve svých stanovách nebo v zakládací listině (případně statutu) zakotvenou práci s dětmi a mládeží ve volném čase a patří k některému z typů právnické osoby spolky a obecně prospěšné společnosti, které vznikly podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalších souvisejících právních předpisů, a dále příspěvková organizace zřízená MČ Praha - Zličín. b) realizující pravidelnou celoroční činnost ve volném čase s dětmi a mládeží (minimálně 2x měsíčně) Cílovou skupinou podpory jsou děti a mládež ve věku do 20 let s trvalým pobytem na území MČ Praha - Zličín. Realizace projektu a finanční podpora musí mít přímý dopad na cílovou skupinu O dotaci se může ucházet pouze žadatel, jehož existence před datem uzávěrky Programu podpory je delší než 12 měsíců Dotaci nelze přidělit žadatelům, kteří nemají vyřešené vyúčtování jakýchkoli finančních prostředků přidělených MČ Praha - Zličín Příjemce (žadatel) se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit poskytovateli změnu adresy sídla a dalších údajů. Pokud dojde k přeměně nebo zrušení právnické osoby s likvidací, oznámí příjemce (žadatel) neprodleně tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace. 2. Administrativa a formální náležitosti žádosti 2.1. Administrativa a podmínky pro poskytnutí dotace a) Žádost o dotaci je nutno vypracovat na předepsaném formuláři, vyplnit ve všech předepsaných bodech a v termínu odevzdat v jednom tištěném vyhotovení se všemi požadovanými přílohami (v originálech nebo ověřených kopiích). Hodnoceny budou pouze úplné žádosti se všemi povinnými přílohami podané řádně v řádném termínu, tj. do Pokud žádost nebude doložena všemi předepsanými přílohami, bude z hodnocení vyřazena. b) Po skončení grantového řízení zůstávají žádosti zaevidované na ÚMČ Praha Zličín a žadatelům se nevracejí Formulář žádosti Žádost o dotaci je žadatel povinen podat na předepsaném formuláři, který je pro každý grantový program zveřejněn na internetových stránkách Vyplněný formulář žadatel podepíše, opatří razítkem a přiloží k ní požadované přílohy Požadované doklady a) K žádosti přiloží každý žadatel: platný doklad o právní osobnosti žadatele a stanovy nebo zakládací listinu nebo jiný interní předpis platný doklad o zřízení bankovního účtu žadatele nebo výpis z bankovního účtu žadatele (běžná fotokopie) platný doklad o oprávnění osoby jednat za žadatele 2

3 Příspěvkové organizace zřizované MČ Praha - Zličín se týká pouze doložení platného dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele. b) Projekt musí obsahovat popis aktivit, na které je žádáno, přínos projektu, zdůvodnění jednotlivých položek požadavku a jeho podrobnou ekonomickou rozvahu. c) Žadatel je povinen v případě finančního krytí projektu z jiných zdrojů nebo pokud o takovýto příspěvek žádá jinde, uvést tuto skutečnost v žádosti o dotaci MČ Praha - Zličín. d) MČ Praha-Zličín si vyhrazuje právo změnit podmínky grantového řízení, dojde-li ke změnám souvisejících předpisů. 3. Posuzování a hodnocení žádostí a) Žádosti budou posouzeny grantovou komisí Rady MČ Praha-Zličín a následně předloženy Radě MČ Praha - Zličín, poté ke schválení Zastupitelstvu MČ Praha Zličín. b) Žádosti nesplňující vyhlášené podmínky pro poskytnutí dotace (včetně v termínu nedoložených povinných příloh) budou z dalšího řízení vyřazeny. c) Na přidělení dotace není právní nárok. d) Maximální výše dotace je v jednotlivém případě (u každého projektu) do 100 % požadavku. Dotace nemusí být přidělena v plné výši. e) Dotaci lze čerpat pouze v souladu s účelem uvedeným ve Smlouvě o poskytnutí účelové dotace (dále jen Smlouva ), případně v oznamovacím dopise s rozpočtovým opatřením (platí pro příspěvkovou organizaci). 4. Seznámení s výsledky grantového řízení S výsledky grantového řízení budou žadatelé seznámeni po schválení dotací v Zastupitelstvu MČ Praha - Zličín, a to zveřejněním na webových stránkách MČ Praha Zličín v kanceláři úřadu a u tajemnice ÚMČ Ing. Petry Kubíkové, tel.: Do konečného rozhodnutí o přidělení dotace nebudou poskytovány žádné dílčí informace. 5. Čerpání finančních prostředků Dotace jsou finanční prostředky z rozpočtu MČ Praha - Zličín, které se poskytují na schválené projekty. a) Dotace bude poskytnuta až po schválení rozpočtu MČ Praha - Zličín. Schváleným žadatelům budou finanční prostředky uvolňovány na základě uzavřené Smlouvy, u příspěvkové organizaci zřízené MČ Praha Zličín formou rozpočtového opatření. b) Čerpání přidělené dotace je třeba účtovat odděleně v rámci účetní evidence žadatele (příjemce). c) Dotaci lze čerpat pouze na náklady vzniklé a uhrazené v roce 2016 uvedené v projektu a bude využita výhradně na podporu činnosti ve volném čase dětí a mládeže ve věku do 20 let s trvalým pobytem v MČ Praha - Zličín. d) Do výdajů na spotřební materiál je možné zahrnout: výtvarné, papírnické či železářské potřeby, ceny pro děti a mládež, diplomy, knihy, medaile, tisk a laminace materiálů souvisejících s akcí, galanterii, potřeby pro výrobu kostýmů. e) Příjemce dotace umožní pověřeným zástupcům MČ Praha - Zličín kontrolu užití finančních prostředků v souladu s uzavřenou smlouvou a zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a strpí průběžné dohlídky plnění účelu přidělené dotace. f) Změna účelu čerpání přidělené dotace je možná pouze v rámci programu, a to na základě písemné žádosti žadatele, která bude doručena ÚMČ před uskutečněním projektu. g) Závěrečnou zprávu o využití přidělené dotace doručí žadatelé (příjemci) v jednom vyhotovení v termínu uvedeném ve Smlouvě do podatelny ÚMČ Praha Zličín na formuláři, který je ke každému programu zveřejněn na internetových stránkách 3

4 Přílohou této zprávy budou kopie účetních dokladů dotovaných položek a vyúčtování celkových nákladů formou konkrétního položkového rozpisu a položkový rozpis. h) Nevyčerpané finanční prostředky je příjemce povinen vrátit poskytovateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu uvedeném ve Smlouvě. i) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci poskytovateli bez zbytečného odkladu, pokud nedojde k realizaci projektu. Pokud příjemce v rozporu se smlouvou, právními předpisy nebo přímo použitelným předpisem EU neoprávněně použije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod případně část v rozsahu tohoto porušení za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu MČ Praha - Zličín, dle ustanovení 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. V případě prodlení s odvodem je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále dle ustanovení 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění na účet MČ Praha Zličín, variabilní symbol své IČO. j) Příjemce dotace odpovídá za řádné a hospodárné použití poskytnutých finančních prostředků v souladu se Smlouvou nebo oznamovacím dopisem se schváleným rozpočtovým opatřením. 6. Výdaje, které nelze z dotace hradit a) Z dotace nelze hradit stravu, potraviny, platy, mzdy či další finanční odměny, kancelářskou techniku a kancelářské vybavení. b) Dotace nemůže být použita za účelem dosahování zisku. 7. Prezentace MČ Praha Zličín V případě získání dotace je žadatel/příjemce povinen uvádět na písemnostech informaci o tom, že na akci byly poskytnuty finanční prostředky MČ Praha Zličín. Přidělením dotace nevzniká příjemci právo k užití znaku MČ Praha - Zličín. O užití znaku MČ Praha Zličín rozhoduje Rada MČ Praha Zličín na základě samostatné žádosti. 8. Ochrana osobních údajů Žadatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů (jméno a příjmení) MČ Praha - Zličín ke všem úkonům souvisejícím s tímto grantovým řízením a s případným uvedením svých osobních údajů na tiskových materiálech MČ Praha - Zličín. 4

5 Vyhlášení jednotlivých programů Číslo a název grantového programu: I. Prázdninové pobytové akce s dětmi a mládeží mimo území Prahy Cíl programu: Podpořit pořádání prázdninových táborů pro děti a mládež z MČ Praha - Zličín ve věku do 20 let. Snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly akce finančně přístupné pro co nejširší cílovou skupinu. Určení: Stanoveno v bodě č. 1 Obecných podmínek Programu podpory. Čerpání dotace: Z dotace mohou být hrazeny náklady vázané na: tábory realizované mimo území hl. m. Prahy spojené s úhradou dopravy, drobného spotřebního materiálu, vstupného a ubytování, nebo na soustředění dětí a mládeže mimo území hl.m. Prahy spojené s úhradou dopravy, drobného spotřebního materiálu, vstupného a ubytování. Přidělená dotace v programu č. I. je příspěvek, jehož výše bude stanovena takto: maximální výše příspěvku na dopravu činí 250,- Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na ubytování činí 300,- Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na drobný spotřební materiál činí 100 Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na vstupné (skipas) činí 100,- Kč na 1 účastníka V případě, že příjemce dotace akci neuskuteční je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit zpět MČ Praha - Zličín bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. V případě, že počet účastníků uvedených v žádosti nebude odpovídat skutečnosti v době realizace akce, je žadatel (příjemce) povinen za tyto nezúčastněné děti a mládež vrátit odpovídající část dotace na účet MČ uvedený ve smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném Smlouvou. V případě překročení předpokládaného počtu účastníků z MČ Praha Zličín se přidělená částka nezvyšuje. Podmínky: 1. Žádost musí splňovat náležitosti stanovené v tomto Programu podpory 2. Žadatel podává vždy 1 projekt na každou akci na formuláři, který tvoří přílohu č. I/A (najdete na adrese 3. Účastníkem akce jsou děti a mládež ve věku do 20 let s trvalým pobytem na území MČ Praha Zličín. 4. V žádosti žadatel uvede formu pravidelné celoroční činnosti ve volném čase s dětmi a mládeží (minimálně 2x měsíčně). 5. Minimální počet účastníků akce je Tábory jsou akce v délce 5 (4 noci) a více dnů, které jsou vázány pouze na období školních prázdnin pro hl. m. Prahu. 7. Soustředění jsou akce v délce 3 (2 noci) a více dnů, které jsou vázány pouze na období školních prázdnin pro hl. m. Prahu. 8. V žádosti žadatel uvede předpokládaný počet účastníků s dobou trvání jednotlivých táborů či soustředění, včetně předpokládané ceny bez dotace (poplatku za 1 účastníka). U zimních akcí žadatel uvede, zda je v ceně za účastníka zahrnut poplatek za skipas. 9. Závěrečná zpráva o využití přidělené dotace tvoří přílohu č. I/B (najdete na adrese 10. Z programu nelze hradit mezinárodní akce. 5

6 Hodnotící kritéria pro stanovení podpory: 1. splnění formálních náležitostí 2. splnění podmínek v rámci programu 3. zpracování projektu v souladu se stanovenými podmínkami, zdůvodnění požadavku 4. podrobná ekonomická rozvaha 5. předpokládaný počet účastníků, na které je projekt zacílen 6. cena za účastníka akce Číslo a název grantového programu II. Víkendové pobytové akce s dětmi a mládeží mimo území Prahy Cíl programu: Podpořit pořádání víkendových akcí pro děti a mládež z MČ Praha - Zličín ve věku do 20 let. Snížit celkovou výši poplatku tak, aby byly akce finančně přístupné pro co nejširší cílovou skupinu. Určení: Stanoveno v bodě č. 1 Obecných podmínek Programu podpory. Čerpání dotace: Z dotace mohou být hrazeny náklady vázané na: víkendové pobyty mimo území hl. m. Prahy spojené s úhradou dopravy, drobného spotřebního materiálu, vstupného a ubytování, nebo na soustředění dětí a mládeže mimo území hl.m. Prahy spojené s úhradou dopravy, drobného spotřebního materiálu, vstupného a ubytování. Přidělená dotace v programu č. II. je příspěvek, jehož výše bude stanovena takto: maximální výše příspěvku na dopravu činí 250,- Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na ubytování činí 300,- Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na drobný spotřební materiál činí 100 Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na vstupné nebo startovné (skipas) činí 100,- Kč na 1 účastníka V případě, že příjemce dotace akci neuskuteční je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit zpět MČ Praha - Zličín bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. V případě, že počet účastníků uvedených v žádosti nebude odpovídat skutečnosti v době realizace akce, je žadatel (příjemce) povinen za tyto nezúčastněné děti a mládež vrátit odpovídající část dotace na účet MČ uvedený ve smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném Smlouvou. V případě překročení předpokládaného počtu účastníků z MČ Praha Zličín se přidělená částka nezvyšuje. Podmínky: 1. Žádost musí splňovat náležitosti stanovené v tomto Programu podpory. 2. Žadatel podává vždy 1 projekt na každou akci na formuláři, který tvoří přílohu č. II/A (najdete na adrese 3. Účastníkem akce jsou děti a mládež ve věku do 20 let s trvalým pobytem na území MČ Praha Zličín. 4. V žádosti žadatel uvede formu pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase (minimálně 2x měsíčně). 5. Minimální počet účastníků akce je 10. 6

7 6. Víkendové pobytové akce jsou akce trvající minimálně 2 dny (1 noc), které jsou vázány pouze na víkendy. 7. Soustředění jsou pobytové akce trvající minimálně 2 dny (1 noc), které jsou vázány pouze na víkendy. 8. V žádosti žadatel uvede předpokládaný počet účastníků s dobou trvání jednotlivých akcí, včetně předpokládané ceny bez dotace (poplatku za 1 účastníka). U zimních akcí žadatel uvede, zda je v ceně za účastníka zahrnut poplatek za skipas. 9. Závěrečná zpráva o využití přidělené dotace tvoří přílohu č. II/B (najdete na adrese 10. Z programu nelze hradit mezinárodní akce. Hodnotící kritéria pro stanovení podpory: 1. splnění formálních náležitostí 2. splnění podmínek v rámci programu 3. zpracování projektu v souladu se stanovenými podmínkami, zdůvodnění požadavku 4. podrobná ekonomická rozvaha 5. předpokládaný počet účastníků, na které je projekt zacílen 6. cena za účastníka akce Číslo a název grantového programu III. Jednorázové akce ve volném čase pro děti a mládež na území MČ Praha Zličín se zapojením veřejnosti Cíl programu: Umožnit dětem a mládeži vhodnou a atraktivní nabídkou aktivit hodnotně využívat svůj volný čas. Zároveň rozvíjet nové formy činností zaměřených především na neorganizované děti a mládež ve věku do 20 let podporou pořádání jednorázových akcí na území MČ Praha - Zličín pro tuto cílovou skupinu. Určení: Stanoveno v bodě č. 1 Obecných podmínek Programu podpory. Čerpání dotace: Z dotace mohou být hrazeny náklady spojené se zabezpečením akcí vázané na: jednorázové akce na území MČ Praha Zličín spojené s úhradou nájmu prostor, zabezpečení vystoupení či divadelního představení pro děti a mládež, drobného spotřebního materiálu. Přidělená dotace v programu č. III. je příspěvek, jehož výše bude stanovena takto: maximální výše příspěvku na nájem prostor 1000,- Kč maximální výše příspěvku na zabezpečení vystoupení či divadelního představení 3000,- Kč maximální výše příspěvku na drobný spotřební materiál 2000,- Kč maximální výše příspěvku na technické zajištění akce (mobilní WC, ozvučení, úprava povrchu, zajištění májky) 5.000,- Kč V případě, že příjemce dotace akci neuskuteční je příjemce povinen poskytnutý grant vrátit zpět MČ Praha - Zličín bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Podmínky: 1. Žádost musí splňovat náležitosti stanovené v tomto Programu podpory. 2. Žadatel podává vždy 1 projekt na každou akci na formuláři, který tvoří přílohu č. III/A (najdete na adrese 7

8 3. V žádosti žadatel uvede formu pravidelné celoroční činnosti ve volném čase s dětmi a mládeží (minimálně 2x měsíčně). 4. V případě získání dotace vzniká příjemci povinnost veřejného oznámení o konání akce na vlastních webových stránkách a ve vývěskách na území MČ Praha - Zličín. 5. Podpora je určena pouze na akce, které jsou realizovány o víkendech, v pracovní dny v odpoledních hodinách a v období školních prázdnin, případně svátků. 6. Závěrečná zpráva o využití přidělené dotace tvoří přílohu č. III/B (najdete na adrese Hodnotící kritéria pro stanovení podpory: 1. splnění formálních náležitostí 2. splnění podmínek v rámci programu 3. zpracování projektu v souladu se stanovenými podmínkami, zdůvodnění požadavku 4. podrobná ekonomická rozvaha 5. předpokládaný počet účastníků, na které je projekt zacílen Číslo a název grantového programu IV. Jednorázové jednodenní akce ve volném čase pro organizované děti a mládež žadatele (konané i mimo MČ Praha-Zličín) Cíl programu: Umožnit dětem a mládeži z MČ Praha Zličín vhodnou a atraktivní nabídkou aktivit hodnotně využívat svůj volný čas. Určení: Stanoveno v bodě č. 1 Obecných podmínek Programu podpory. Čerpání dotace: Z dotace mohou být hrazeny náklady spojené se zabezpečením akcí a programů vázané na: akce pro děti a mládež do 20 let s trvalým pobytem v MČ Praha - Zličín Přidělený grant v programu č. IV. je příspěvek, jehož výše bude stanovena takto: maximální výše příspěvku na dopravu činí 250,- Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na drobný spotřební materiál činí 50 Kč na 1 účastníka maximální výše příspěvku na vstupné nebo startovné činí 100,- Kč na 1 účastníka V případě, že příjemce dotace akci neuskuteční je příjemce povinen poskytnutou dotaci vrátit zpět MČ Praha - Zličín bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. V případě, že počet účastníků uvedených v žádosti nebude odpovídat skutečnosti v době realizace akce, je žadatel (příjemce) povinen za tyto nezúčastněné děti a mládež vrátit odpovídající část dotace na účet MČ uvedený ve smlouvě bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínu stanoveném Smlouvou. V případě překročení předpokládaného počtu účastníků z MČ Praha Zličín se přidělená částka nezvyšuje. Podmínky: 1. Žádost musí splňovat náležitosti stanovené v tomto Programu podpory. 2. Žadatel podává vždy 1 projekt na každou akci na formuláři, který tvoří přílohu č. IV/A (najdete na adrese 3. V žádosti žadatel uvede formu pravidelné celoroční činnosti ve volném čase s dětmi a mládeží (minimálně 2x měsíčně). 8

9 4. Podpora je určena pouze na akce, které jsou realizovány o víkendech, v pracovní dny v odpoledních hodinách a v období školních prázdnin, případně svátků. 5. Závěrečná zpráva o využití přiděleného grantu tvoří přílohu č. IV/B (najdete na adrese Hodnotící kritéria pro stanovení podpory: 1. splnění formálních náležitostí 2. splnění podmínek v rámci programu 3. zpracování projektu v souladu se stanovenými podmínkami, zdůvodnění požadavku 4. podrobná ekonomická rozvaha 5. předpokládaný počet účastníků, na které je projekt zacílen Číslo a název grantového programu V. Prostorové zajištění pravidelné činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase na území MČ Praha - Zličín Cíl programu: Vytvořit a udržet základní podmínky pro pravidelnou činnost s dětmi a mládeží ve volném čase na území MČ Praha - Zličín. Určení: Stanoveno v bodě č. 1 Obecných podmínek Programu podpory. Čerpání dotace: Z dotace mohou být hrazeny pouze náklady nezbytné na úhradu nájemného a provozních nákladů, pro přímou činnost s dětmi a mládeží. Podmínky: 1. Žadatel podává na každý využívaný objekt samostatný projekt na formuláři v příloze č. V/A (najdete na adrese 2. Žadatel uvede 2.a) přesný popis a adresu prostor, na které je žádáno 2.b) cílovou skupinou 3. Žadatel upřesní pravidelnou celoroční činnost s dětmi a mládeží (min. 2x měsíčně) přehledem aktivit. 4. Projekt je vázán přímo na práci s dětmi a mládeží. 5. Maximální výše požadavku činí Kč. 6. Závěrečná zpráva o využití přidělené dotace tvoří přílohu č. V/B (najdete na adrese K žádosti (projektu) žadatel doloží: a) platný doklad o právních vztazích (např. doklad o vlastnictví nebo smlouva o pronájmu; neplatí v případě, že druhou ze smluvních stran ) b) platný doklad o výši dodávek - energie, vodné, stočné, plyn. Hodnotící kritéria pro stanovení podpory: 1. splnění formálních náležitostí 2. splnění podmínek v rámci programu 9

10 3. zpracování projektu v souladu se stanovenými podmínkami, zdůvodnění požadavku 4. podrobná ekonomická rozvaha 5. předpokládaný počet účastníků, na které je projekt zacílen 10

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015

PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 PRAVIDLA PRO DOTAČNÍ PODPORU V PROGRAMU PODPORA ČINNOSTI NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 7 V OBLASTI SPORTU PRO ROK 2015 SCHVÁLENÁ USNESENÍM RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7 Č.

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU Rada Karlovarského kraje (dále jen rada ) se usnesla na těchto Pravidlech pro

Více

PREVENCE KRIMINALITY 2009

PREVENCE KRIMINALITY 2009 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1391 ze dne 7. 10. 2008 Zásady pro celoměstské programy Prevence kriminality 2009 v hl. m. Praze PREVENCE KRIMINALITY 2009 Hlavní město Praha vyhlašuje Celoměstské programy

Více

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení

Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov. Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016. Základní ustanovení Příloha č.2. Dotační program vyhlášený obcí Dobříkov Podpora, rozvoj a prezentace sportu, sportovních a spolkových aktivit v roce 2016 1. Právní předpisy a dokumenty Základní ustanovení Podpora poskytovaná

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE Z ROZPOČTU MĚSTA NÁCHODA Smlouva č.: SMF/94/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, s ustanovením 10a zákona č.

Více

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01

Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová Číslo předpisu: 6/2015 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.06.2015 Účinnost od:

Více

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci

Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015. 1. Kdo může žádat o dotaci Pravidla pro poskytnutí dotace MČ Praha 15 MČ Praha 15 pro sociální oblast 2015 Tato pravidla jsou závazná pro všechny uchazeče. Účelem pravidel je: - poskytnout informace o výběrovém řízení - pomoci předkladatelům

Více

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011

Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Zásady a podmínky pro poskytování dotací na program Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků 2011 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Zásady a podmínky pro poskytování dotací na

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU Z ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB V SOCIÁLNÍ OBLASTI 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tato pravidla stanoví postup pro poskytování

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Cíl a vymezení úpravy (1) Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Český Krumlov (dále "Pravidla")

Více

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady )

Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro sportovní a zájmové organizace (dále jen Zásady ) Město Slaný na základě ustanovení 85 a 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydává Zásady o poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města Slaného pro

Více

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek

5. výzvu k podání žádostí. o nadační příspěvek Nadační fond CESTA KE VZDĚLÁNÍ Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 Nadační fond Cesta ke vzdělání se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1 vyhlašuje 5. výzvu k podání žádostí o nadační příspěvek

Více

ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program

ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2326 ze dne 2. 9. 2014 ZDRAVÉ MĚSTO PRAHA 2015 I. program specifická primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro školy a školská zařízení Metodika pro předkladatele

Více

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty

2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10. mezi těmito subjekty 2015/OKP/0692 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE MČ Praha 10 č. OKP 28/2015 mezi těmito subjekty Městská část Praha 10 se sídlem v Praze 10, Vršovická 68, PSČ 101 38 zastoupena JUDr. Radmilou Kleslovou, starostkou

Více

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu Vzor pro poskytnutí dotace na vodohospodářskou infrastrukturu evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu Středočeského kraje

Více

Ovoce do škol Příručka pro žadatele

Ovoce do škol Příručka pro žadatele Ve smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 556 fax: 296 326 111 e-mail: info@szif.cz Ovoce do škol Příručka pro žadatele OBSAH 1. Základní informace 2. Schválení pro dodávání produktů 3. Stanovení limitu

Více

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech:

Předmětem řízení je výběr projektů pro rok 2015 v níže uvedených oblastech: MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ VYHLAŠUJE DOTAČNÍ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ PRO NEVLÁDNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE A VYSOKOŠKOLSKÁ PRACOVIŠTĚ NA PROJEKTY V OBLASTI ZAHRANIČNÍ POLITIKY ČR A MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ PRO ROK

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA. PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PRAVIDELNOU ČINNOST SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ (dále jen Pravidla) Město Sušice vydává na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Sušice ze dne 17. prosince

Více

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA

PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA č. j.: TACR/14666/2014 PŘÍRUČKA K PŘEDKLÁDÁNÍ PRŮBĚŽNÝCH ZPRÁV, ZPRÁV O ČERPÁNÍ ROZPOČTU A ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV PROJEKTŮ PODPOŘENÝCH Z PROGRAMU BETA Schválil/a: Lenka Pilátová, vedoucí oddělení realizace

Více

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016

MĚSTO BEROUN. DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 MĚSTO BEROUN DOTAČNÍ PROGRAM Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2016 I. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1 Název: Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě

Více

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole

Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Pravidla pronájmu bytů v majetku statutárního města Brna svěřených městské části Brno-Královo Pole Článek 1 Úvod V souladu s čl. 2 odst. 1 Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ

Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven KNIHOVNA 21.STOLETÍ Ministerstvo kultury Odbor umění, literatury a knihoven v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Příloha č. I PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTAČNÍHO PROGRAMU Program podpory projektů protidrogové prevence v Plzeňském kraji 2016 I. Úvodní ustanovení Plzeňský kraj vyhlašuje na základě usnesení Rady

Více

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU SMLOUVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKU VEŘEJNÉ SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Smlouva č.: SMF/3/2016 kterou v souladu s ustanovením 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE NA AKCI Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem

Více

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015

S M L O U V U o poskytnutí účelové dotace č. B 2/PSOV - 2015 Plzeňský kraj sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň k podpisu smlouvy oprávněn: Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje, fondů EU, informatiky IČO: 70890366 DIČ: CZ70890366 bankovní spojení:

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků.

P r a v i d l a. Odstranění škod po jarní povodni v roce 2006 na hrázích a objektech rybníků. P r a v i d l a České republiky - Ministerstva zemědělství č. j. 21179/2006 16000 pro poskytování a čerpání přímých dotací vodnímu hospodářství na úhradu odstranění škod po jarní povodni 2006 na hrázích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5

Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 Zásady přidělování obecních bytů (včetně bytových náhrad) Městské části Praha 5 I. Úvodní ustanovení 1. Zásady nakládání s bytovým fondem Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) vychází z ustanovení zákona

Více

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky

Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky Č.j. 1414/SZ/09 Karlovarský kraj tímto vyzývá k podání nabídky a poskytuje zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku: Výběr zpracovatele TV spotů v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování

Více

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM

PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM PRAVIDLA PRO PRODEJ BYTŮ A NEBYTOVÝCH PROSTOR V MAJETKU MĚSTA VRBNO POD PRADĚDEM Čl. I Základní ustanovení 1) Těmito Pravidly se stanoví postup při prodeji bytů a nebytových prostor, které jsou dosud ve

Více

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň

Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň Státní oblastní archiv v Plzni, Sedláčkova 44, 306 12 Plzeň ČÍSLO JEDNACÍ: SOAP/002-0771/2014 TEL: 377 222 480 FAX: 377 222 486 E-MAIL: podatelna@soaplzen.cz, www.soaplzen.cz DATUM: 22.4.2014 Písemná výzva

Více

Výzva dotačního programu

Výzva dotačního programu Město Jindřichův Hradec Výzva dotačního programu zveřejňuje výzvu dotačního programu na podporu sportu v roce 2015 Zdůvodnění dotačního programu Dotační program je zaměřen na podporu: činnosti stávajících

Více

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu

Čl. 3 Poskytnutí finančních prostředků vyčleněných na rozvojový program Čl. 4 Předkládání žádostí, poskytování dotací, časové určení programu Vyhlášení rozvojového programu na podporu navýšení kapacit ve školských poradenských zařízeních v roce 2016 čj.: MSMT-10938/2016 ze dne 29. března 2016 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6

Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 Vyhlášení opakované veřejné soutěže 1/6 MINISTERSTVO OBRANY ČR SEKCE VYZBROJOVÁNÍ V Y H L Á Š E N Í OPAKOVANÉ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE III. VE VÝZKUMU, VÝVOJI A INOVACÍCH NA VÝBĚR PROJEKTŮ DO PROGRAMU OBRANNÉHO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu )

117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) 117613 Euroklíč Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady podprogramu ) Správce programu: Určená banka: (dále jen MMR ) Česká národní banka 1. Cíl podprogramu Cílem podprogramu

Více

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA

PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA PRAVIDLA PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ V MAJETKU MĚSTA ODOLENA VODA Čl. A Obecná ustanovení 1. Těmito pravidly se stanoví pravidla pro hospodaření s bytovým fondem v majetku města Odolena Voda. Nájemní vztahy se

Více

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah

Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah Zásady k pronájmu bytů ve správě MČ Praha 14 Obsah 1.Úvodní ustanovení... 2 2. Způsoby pronájmu bytu městské časti Praha 14... 3 2.1 Pronájem bytu za podmínky odkoupení pohledávky... 4 2.2 Pronájem bytu

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace 888/OŠK/2015 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace Článek I Smluvní strany Poskytovatel: statutární město Havířov Sídlo: 736 01 Havířov-Město, Svornosti 86/2 Zastoupen: Mgr. Danielem Vachtarčíkem,

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2010 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

17. STATUT FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KULTURNÍHO FONDU A SPORTOVNÍHO FONDU. Zajištění souladu s legislativou. Ing. Ivan Žďárský, tajemník

17. STATUT FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KULTURNÍHO FONDU A SPORTOVNÍHO FONDU. Zajištění souladu s legislativou. Ing. Ivan Žďárský, tajemník Kancelář tajemníka 2. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice n. N. dne 20. 2. 2013 Bod pořadu jednání: 17. STATUT FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, KULTURNÍHO FONDU A SPORTOVNÍHO FONDU

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software

Systém sběru vytříděných složek odpadu v Telči a jejich evidence software Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a zadávací podmínky pro vypracování nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: Systém sběru vytříděných složek odpadu

Více

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu

Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Grantové řízení Nadace OKD pro rok 2014 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru podporovaných především ze strukturálních fondů EU

Více

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů

117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů 117D813 Podpora rozvoje strukturálně postižených regionů Zásady podprogramu pro poskytování dotací v roce 2014 (dále jen Zásady ) Správce programu: Určená banka: Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen

Více

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu

Pravidla. pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. května 2015 č. 348 Pravidla pro uskutečňování Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v oblasti lektorátů a Krajanského vzdělávacího programu I.

Více

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná

Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná Pravidla pro nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví Obce Ostružná schválené v souladu s ust. 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvem obce Ostružná

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu Zadávací dokumentace je v elektronické podobě přístupná na profilu zadavatele http://www.stavebnionline.cz/profil/starez Identifikátor profilu zadavatele: 60061027, po celou dobu trvání lhůty pro podání

Více

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2015

MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA. ZÁSADY č. 2/2015 MĚSTO TRUTNOV ZASTUPITELSTVO MĚSTA ZÁSADY č. 2/2015 Poskytování a čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova Vydal Zastupitelstvo města Trutnova Schváleno dne 21. 9. 2015 usnesením Zastupitelstva města Trutnova

Více

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek

Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Příloha č. 1 Pravidla pro financování příspěvkových organizací zřízených městem Písek Článek č. I Rozsah působnosti Pravidla pro financování příspěvkových organizací (dále jen organizace ) platí pro všechny

Více

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ. Statutární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí. Článek 1 Úvodní ustanovení ární město Ostrava odbor ochrany životního prostředí Statut STATUT FONDU PRO DĚTI OHROŽENÉ ZNEČIŠTĚNÍM OVZDUŠÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší (dále jen Fond )

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města

Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 3/2005 Poskytování příspěvků a dotací z rozpočtu města Platnost a účinnost od 19.4.2005 O b s a h : A. Část obecná - Pravidla pro poskytování

Více

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015

Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Vyhlášení dotačního programu Podpora nadaných žáků základních a středních škol v roce 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje na základě plnění Strategie vzdělávací

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj

1. Úvodní ustanovení. 2. Přehled dotačních titulů. 3. Popis jednotlivých dotačních titulů. JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR Pardubický kraj VYHLÁŠKA č. 1/2015 K DOTACÍM PARDUBICKÉHO KRAJE 1. Úvodní ustanovení (1) Tato vyhláška upravuje pravidla pro rozdělování, využívání a vyúčtování dotací organizačních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY JIŘICE DODÁVKA KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ POSTELÍ VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČESKÉ REPUBLIKY Věznice Jiřice Ruská cesta 404, poštovní přihrádka 8, 289 22 Jiřice Tel.: 325 558 111, Fax: 325 558 208, ISDS: vfsd3n6 Č.j. VS 88/007/001/2014-24/LOG/503 V Jiřicích dne

Více

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů

Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Statutární město Plzeň Bytový odbor Magistrátu města Plzeň oznamuje ve smyslu 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů záměr statutárního města Plzeň Statutární město Plzeň

Více

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech

PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech PRAVIDLA programu Zlepšování kvality ovzduší v hl. m. Praze pořízení ekologického vytápění v domácnostech I. Všeobecné podmínky poskytnutí dotace Hlavní město Praha vyhlásilo na svém území dotační program

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3

VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 VZOR VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY O POSKYTNUTÍ DOTACE U DOTAČNÍHO TITULU Č. 3 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace číslo smlouvy: SML/0505/2016 Statutární město Přerov IČ: 00301825 DIČ: CZ00301825 zastoupené náměstkem primátora Bc. Tomášem Navrátilem se sídlem Přerov, Bratrská

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L

1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ;  CÍ7 L 1 /vhjjaavskoslh/.skv KRA\J - KRAJSKÝ ÚŘAD KUMSP00G67GW ; "" CÍ7 L OSMÍ7)UVY SMLOUVA o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje! >HA Mxi. ; rok! zi_ nďb. I. SMLUVNÍ STRANY 1. Moravskoslezský

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy

Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Pokyny k vyplnění Průběžné zprávy Verze: 2 Platná od: 15. 1. 2013 Doplnění nebo úpravy v pokynech jsou odlišeny červenou barvou písma. Termín pro podání elektronické verze průběžné zprávy obou částí je

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výzva k podání cenové nabídky na realizaci zakázky s názvem Oprava veřejných WC Masarykovo náměstí, Nová Paka (dále jen zakázka) Jedná se o stavební zakázku malého rozsahu mimo režim

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Výzva - Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku. Výzva - Zpracování bioodpadu v Ludgeřovicích Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku Veřejná zakázka na dodávku v režimu Zakázka malého rozsahu 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP. Nejedná se o zadávací řízení

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 bez osobních údajůúdajů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 31 DNE: 14.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 474/2015/KS NÁZEV: Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou ANOTACE:

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/1577/2015/SOC

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/1577/2015/SOC Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje z programu Priority Zlínského kraje pro rok 2015 číslo: D/1577/2015/SOC uzavřená podle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,

Více

Zásady pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m.

Zásady pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1893 ze dne 13. 11. 2012 Zásady pro městský program Prevence kriminality na rok 2013 v hl. m. Praze Hlavní město Praha vyhlašuje městský program Prevence kriminality

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017

Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 Vymezení poloz ek způ sobily ch ná kládů meziná rodní ch projektů ná principů LA pro rok 2017 1.1. Vymezení způsobilých nákladů obecná část (1) Účelová podpora může být poskytnuta pouze na činnosti definované

Více

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM SMĚRNICE REKTORA Č. 3/2011 STUDENTSKÁ GRANTOVÁ SOUTĚŽ UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM S M Ě R N I C E P R O U J E P Platná od: 10. 11. 2011 Zpracoval/a: prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. prof.

Více

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody

DOTEK z.s. Se sídlem Štefánikova 36, Český Těšín, 737 01 Zastoupený paní Bc. Nives Bosákovou, ředitelkou pověřenou k podpisu Dohody Dohoda o výkonu pěstounské péče uzavřená podle ustanovení 47b zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Osoba v evidenci:. (dále jen pěstoun

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007-2013, Opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Název veřejné zakázky

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky K čj :372-4/2012/DP - ÚVN V Praze dne: 19.07.2012 Výtisk číslo: 1 Počet listů: 11 Počet příloh: 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro otevřené, podlimitní zadávací řízení na zakázku zadávanou dle zákona č. 137/2006

Více

SOCIÁLNÍ PROGRAM OBCE LHOTKA NAD LABEM pro poskytování dotací z rozpočtu obce v roce 2015

SOCIÁLNÍ PROGRAM OBCE LHOTKA NAD LABEM pro poskytování dotací z rozpočtu obce v roce 2015 Obec Lhotka nad Labem Lhotka nad Labem 22 IČ: 00526126 e-mail: obec@lhotkanadlabem.cz SOCIÁLNÍ PROGRAM OBCE LHOTKA NAD LABEM pro poskytování dotací z rozpočtu obce v roce 2015 Zastupitelstvo obce Lhotka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady

Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Poděbrady Čl. 1 Obecná ustanovení 1. Tato směrnice upravuje postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu specifikovaných v 6, 12, 18

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 Kancelář úřadu V Písku dne: 15.06.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.06.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh Pravidel pro přijímání a vyřizování petic a stížností NÁVRH USNESENÍ Rada města návrh

Více

Výzva k předkládání žádostí o dotace. v roce 2016

Výzva k předkládání žádostí o dotace. v roce 2016 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Odbor rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu a sportu Oddělení sportu a cestovního ruchu Výzva k předkládání žádostí o dotace v roce 2016 Název dotačního programu: Naplňování

Více

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015

Městská část Praha 10. vyhlašuje. v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Městská část Praha 10 vyhlašuje v souladu s usnesením Rady m. č. Praha 10 č. 183 ze dne 10. 3. 2015 Výběrové řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce -3. Podmínky výběrového

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002 50 805

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona

Kontrola správnosti sledování a měření objemu vypouštěných odpadních vod dle 92 vodního zákona Kontaktní osoba: Jan Brychta Tel.: 267 994 407 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název veřejné zakázky

Více

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava

RECTE.CZ, s.r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava Moravská Ostrava Seznam vyzvaných zájemců podle rozdělovníku Ostrava, vypraveno dne: 4. 12. 2014 Písemná výzva k předložení nabídky k veřejné zakázce na zhotovitele stavby Chodníky od ul. Plavební až do Frýdku Zadavatel:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016

Statutární město Jablonec nad Nisou. vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 Statutární město Jablonec nad Nisou vyhlašuje Program podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2016 1. Identifikace Program: Podporovaná aktivita: Celkový finanční objem určený pro toto vyhlášení

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více