Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce"

Transkript

1 Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013

2 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK metodiků...4 Termíny prezenčního vzdělávání...4 Témata studia...6 I. Řízení a plánování rozvoje ICT...6 II. Infrastruktura pro tvorbu a sdílení učebních materiálů...7 III. ICT v ŠVP...8 IV. Integrace ICT do života školy...9 V. Profesní rozvoj Ukončení studia Možná témata závěrečných prací Okruhy ke zkoušce Forma studia Studijní prostředí /15

3 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací DVPP vydaného MŠMT: 6. Standardy Studia k výkonu specializovaných činností Studium k výkonu specializovaných činností podle 9 odst. 1 písm. a) až e) vyhlášky č. 317/2005 Sb. 6a) Studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií vyhláška č. 317/2005 Sb. 9 a) Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů studium k výkonu specializovaných činností koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií je určeno učitelům, kteří chtějí vykonávat funkci učitele-metodika informačních a komunikačních technologií. Studium je zaměřeno na získání kompetencí umožňujících kvalifikované metodické působení v oblasti užití informačních a komunikačních technologií (dále ICT ) ve vzdělávacím procesu. Základní cíle vzdělávání: Prohloubit a rozšířit kompetence absolventa k metodickému vedení ostatních učitelů školy v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu, koordinace tvorby ICT plánu, kvalifikovaného plánování a řízení naplnění standardu ICT služeb v souladu se státní koncepcí Akční plán Škola21 viz Klíčové cílové kompetence Charakteristika vzdělávání učitele-metodika informačních a komunikačních technologií Hlavním smyslem studia je vybavení absolventa potřebnými znalostmi, organizačními a řídícími dovednostmi, resp. didaktickými metodami k tomu, aby byl učitel-metodik ICT schopen ve své škole, případně v okolních malých školách kvalifikovaně: zpracovávat a realizovat v souladu se školním vzdělávacím programem ICT plán školy, metodicky pomáhat kolegům v integraci ICT do výuky většiny předmětů, doporučovat a koordinovat další ICT vzdělávání pedagogických pracovníků, koordinovat užití ICT ve vzdělávání, koordinovat nákupy a aktualizace software, koordinovat provoz informačního systému školy. Studium by mělo naplnit svým obsahem a vhodným časovým rozvržením následující kompetence. Kompetence k učení role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické metody využití počítače ve vzdělávacím procesu (nad rámec vlastní odbornosti1 účastníka) organizace vedení školních žákovských a studentských projektů s podporou ICT vyhledávání a hodnocení výukových a informačních zdrojů na internetu užití metod distančního a kombinovaného vzdělávání podporovaného ICT Kompetence k řízení zpracování a realizace ICT plánu školy zpracování bezpečnostní politiky školy (pravidla bezpečnosti, provozní a SW řád školy) organizace zapojení školy do regionálních (národních) projektů organizace a metodická pomoc při provozu školního vzdělávacího a organizačního informačního systému 3/15

4 Kompetence ke správě ICT ve škole základní orientace v nových trendech vývoje ICT pro vzdělávání základní orientace v právních předpisech souvisejících s ICT znalost principů a možností počítačových sítí znalost principů a možností moderních prezentačních technologií Struktura studia ICTK metodiků Učivo je rozděleno do modulů a moduly pak do výukových celků disciplín. Studium probíhá kombinovanou blended learning formou, přičemž disciplína se obvykle učí prezenčně v jeden den po dobu cca 7 vyučovacích hodin. Každý modul je zakončen seminární prací, jejíž obsah je zaměřen na řešení konkrétní situace na škole účastníka kurzu. Přehled modulů a jejich hodinové dotace: Název modulu Prezenční Distanční Celkem I. Řízení a plánování rozvoje ICT II. Infrastruktura pro tvorbu a sdílení učebních materiálů III. ICT v ŠVP IV. Integrace ICT do života školy V. Profesní rozvoj Celkem Přehled modulů a jejich obsah je uveden níže. Všechny seminární práce jsou hodnoceny a celé studium končí zkouškou s obhajobou závěrečné práce. Termíny prezenčního vzdělávání Studium překračuje rámec jednoho roku, termíny budou upřesněny vždy po zahájení semestru (pololetí). V tomto běhu bude výuka probíhat v pátek v délce 6 vyučovacích hodin a v sobotu v délce 8 vyučovacích hodin. 4/15

5 Výuka probíhá mimo vyučování v 1,5 denních blocích. Zahájení je zpravidla v pátek ve 14 h, ukončení v sobotu v 16 h. Orientační rozpis výuky je zde: Pořadatel kurzu si vyhrazuje právo termíny a čas výuky přizpůsobit nenadálé situaci ve škole, současně se lze dohodnout v průběhu studia na přesunech prezenční výuky, resp. termínů odevzdání seminárních prací s přihlášenými účastníky. 5/15

6 Témata studia I. Řízení a plánování rozvoje ICT GARANT MODULU: Radek Maca Vzdělávací cíle Témata Hlavní cíl o Naučit studující sestavovat, aktualizovat a evaluovat rozvoj služeb ICT v organizaci v souladu s vlastním ŠVP a potřebami společnosti. Dílčí cíle o Seznámit se s modely školy budoucnosti a rolí služeb ICT v nich o Naučit se analyzovat aktuální stav služeb ICT ve škole o Naučit se sestavit základ strategie rozvoje ICT o Naučit se podle strategie sestavit realizační ICT plán o Naučit se evaluovat ICT plán 1) Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu Role ICT ve společnosti Vzdělávací strategie ČR, krajů, obcí, škol Trendy ve vzdělávání podporovaném ICT 2) Vize školy Modely školy budoucnosti Profil Škola21 Systémová integrace ICT ve škole 3) Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a ŠVP Strategie rozvoje ICT v souladu se ŠVP Akceptace zvolené strategie Příprava ICT plánu školy Realizace ICT plánu Evaluace a autoevaluace rozvoje ICT 6/15

7 II. Infrastruktura pro tvorbu a sdílení učebních materiálů GARANT MODULU: Ondřej Kasan Vzdělávací cíle Hlavní cíl o Naučit studující sestavit technologický standard služeb ICT tak, aby vyhovoval potřebám školy Dílčí cíle o Poskytnout studujícím základní informace o sítích jejich službách a zpracovat dokument bezpečnostní politika školy. o Zmapovat stávající stav sítě a stanovit cíle rozvoje sítě. o Naučit zpracovat návrh zadání pro firmy realizující sítě v souladu s hygienickými, ergonomickými a bezpečnostními předpisy o Naučit studující vybírat si z nabídek poskytovatelů HW a SW firem na internetu o Seznámit studující s pravidly sestavování grafické identity školy o Naučit studující připravit a používat pravidla pro tvorbu a sdílení digitálních materiálů (informační politika školy). Témata 1) Principy a možnosti počítačových sítí Druhy sítí, služby poskytované sítí a jejich použití ve výuce Možnosti připojení do internetu Návrh, realizace a správa sítí 2) Příklady využití technologie pro výuku Stolní a mobilní stanice, učebny, digitální hnízda Interaktivní tabule Digitální fotoaparát a kamera ve výuce Vizualizér Digitální měřicí soupravy 3) Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT Hygiena práce Vhodné pracovní prostředí Bezpečnost při práci Aplikace pravidel ve školách 4) Legislativní předpisy, bezpečnost na internetu, netiketa Zákonné normy pro vzdělávání Zákonné normy pro práci s informacemi Zákonné normy pro infrastrukturu a její pořizování Etiketa a netiketa 5) Tvorba a zpracování dokumentů Tvorba, sdílení a archivace digitálních dokumentů Normy pro psaní písemností, citace, zdroje Závěrečná seminární práce První dva moduly končí závěrečnou seminární prací, kterou je zmapování stávající situace ve vlastní škole a návrh plánu rozvoje sítě a jejího budoucího využití při výuce za použití moderních didaktických metod jako část ICT plánu. 7/15

8 III. ICT v ŠVP GARANT MODULU: Jana Málková Vzdělávací cíle Hlavní cíl o Naučit studující metodicky vést a pomáhat ostatním kolegům v oblasti účelného využití ICT ve vzdělávacím procesu. Dílčí cíle o Seznámit se možnostmi využívání služeb ICT ve vzdělávání o Naučit se naplánovat si metodickou podporu kolegů při nasazení ICT ve výuce o Naučit se zpracovat metodické podklady pro meziškolní projekt o Seznámit se s možnostmi využití ICT ve volném čase pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami o Naučit se sestavit scénář a obsah e-learningového kurzu tak, aby byli účastníci schopni poradit kolegům při plánování e-learningové podpory studia o Poznat prostředí dalších partnerských škol Témata 1) Využití počítače ve vzdělávacím procesu Oblast matematiky a přírodních věd Oblast jazyků Oblast uměleckých předmětů Oblast společenskovědních předmětů Oblast informatiky 2) Počítač a volný čas dětí a mládeže Podpora nadaných a talentovaných (soutěže a olympiády s ICT tématikou, TALNET, PERUN Zájmové kroužky, vhodná náplň (programování, multimédia, hry) 3) Užití ICT ve speciální pedagogice Specifické poruchy učení Zdravotní překážky v učení 4) Vedení školních žákovských projektů Žákovské projekty v rámci školy Žákovské projekty mezi školami v ČR a EU Příprava, vedení a vyhodnocení žákovských projektů 5) E-learningové prostředí (LMS Moodle, WebQuest a další systémy) Seznámení studujících s možnostmi e-learningových prostředí, kdy a jak na e-kurzy Scénář kurzu Studijní materiály Činnosti pro studenty 6) Návštěva alespoň 2 škol účastníků Závěrečná seminární práce Modul končí dvěma seminárními pracemi:. Vytvoření kapitoly v LMS Moodle (volné téma) s povinnými prvky (př.: hyperlink, doplňkový materiál, úkol) a cvičným testem (s použitím aspoň 3 typů otázek) a Návrh a realizace meziškolního žákovského projektu (zadání, metodika řízení, vyhodnocení) 8/15

9 IV. Integrace ICT do života školy GARANT: Ondřej Neumajer Vzdělávací cíle Hlavní cíl o Naučit studující připravit koncept rozvoje služeb ICT v celé škole s využitím projektů Dílčí cíle o Seznámit se s pravidly tvorby webu školy o Seznámit se s klady a zápory různých informačních systémů školy o Seznámit se s životním cyklem projektu a s metodikou řízení projektů o Naučit se zpracovat se projektovou žádost Témata 1) Plánování dostupnosti a využívání ICT ve škole Oblast výuky Oblast administrativy Oblast volného času 2) Webová prezentace školy Atributy kvalitního webu (strategie, obsah, forma, technologie) Požadavky na školní web (obsah, design, proces publikování, bezpečnost a legislativa, bonusy) Autoevaluační asistent 3) Informační systém školy, webová prezentace školy Informační systémy Publikační systémy Využití stávajících systémů používaných ve školách (rozvrh, evidence) 4) Základy řízení projektů od návrhu až po evaluaci Návrh projektu Myšlenková mapa Logický rámec Rozpočet projektu Řízení projektu Evaluace projektu IS pro řízení projektu 5) Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU) Projekty ESF včetně programu Benefit Další projekty EU (NAEP, schoolnet, VŠ aj.) Projekty dalších organizací (MŠMT, krajů, obcí, komerčních firem) Závěrečná seminární práce Modul končí závěrečnou seminární prací, kterou je návrh kostry projektu školy na zavedení (rozšíření) výuky pomocí ICT - projektová fiše. 9/15

10 V. Profesní rozvoj GARANT MODULU: Radek Maca Vzdělávací cíle Hlavní cíl o Naučit studující připravit systém dalšího vzdělávání a metodické podpory v oblasti rozvoje ICT kompetencí Dílčí cíle o Seznámit se moderními metodami a formami výuky o Naučit se vytvořit si základ osobního vzdělávacího prostředí o Zjistit svou přirozenou roli v týmu a naučit se základní pravidla týmové spolupráce o Seznámit se se službami internetu podporujícími sdílení dat a možnost e- komunikace o Založit si komentovaný rozcestník zajímavých internetových zdrojů jako základ školního vzdělávacího sídla Témata 1) Moderní didaktické teorie Moderní didaktické teorie a jejich podpora pomocí ICT Plánování výuky s využitím Bloomovy taxonomie Příklady použití z praxe 2) Osobní vzdělávací prostředí Osobní kompetenční portfolio Struktura osobního vzdělávacího prostředí, funkcionality Aplikace pro sdílení dokumentů, nástrojů, metod (Lemil, Google, egw, ) 3) Spolupráce v týmech Pravidla práce v týmu Rozdělení práce, řízení týmu Kolaborativní prostředí s využitím ICT 4) Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu Informační weby web Metodické weby Organizace dat Zahraniční zdroje Školní vzdělávací sídlo Závěrečná seminární práce Modul končí závěrečnou seminární prací, kterou je vytvoření plánu metodické podpory a DVPP v oblasti ICT na vlastní škole. 10/15

11 Ukončení studia K úspěšnému ukončení studia je třeba splnit tyto 4 předpoklady: 1. Docházka 75 % účast na prezenčních setkáních 2. Aktivní studium - odevzdání všech průběžných seminárních prací 3. Zpracování a odevzdání závěrečné práce včetně průvodního listu kurzu 4. Závěrečná zkouška Závěrečnou zkoušku koná účastník studia před komisí. Příprava trvá 30 minut a je k dispozici počítač s připojením na internet, frekventant má k dispozici veškeré své studijní a pracovní materiály. Vlastní zkouška trvá 30 minut a skládá se ze 3 částí: Prezentace závěrečné práce (cca 15 min) Představení aktivit vybraného okruhu ve vlastní škole (cca 10 min) Diskuse (co vám přineslo a odneslo studium cca 5 min) Možná témata závěrečných prací Návrh rozsáhlejšího projektu do konkrétního dotačního programu. Vytvoření rozsáhlejšího kurzu v LMS (Moodle). Zpracování metodiky tvorby DUM a jejich správa ve škole (školní vzdělávací prostředí) Individuální téma po dohodě s odborným garantem. Okruhy ke zkoušce 1. Role ICT v edukačním procesu, model Škola21 2. Hygiena, bezpečnost, legislativní předpisy při práci s ICT 3. Počítačové sítě a jejich využití 4. E-learning, prostředí a možnosti využití 5. Využití ICT ve výuce předmětů 6. Využití ICT ve volném čase, speciální pedagogice případně v práci s talentovanými žáky 7. Možnosti využití ICT v projektovém vyučování 8. Plánování a realizace rozvoje služeb ICT ve škole 9. Informační systém školy, webová prezentace školy 10. Návrh a řízení projektů školy 11. Výuka hrou, vývoj vzdělávacích modulů pro internet, tvorba týmu, kolaborativní prostředí a spolupráce v týmu 12. Moderní technologické možnosti a aktuální zdroje informací 11/15

12 Forma studia Při studiu budou použity různé formy vzdělávání. Jednak prezenční formy (workshopy, tutoriály, řízená exkurze) a také distanční forma. Prezenční formou bude odučeno 103 hodin a distanční formou 150 hodin. Studijní prostředí Studium bude probíhat s podporou prostředí LMS Moodle. Jedná se softwarový balíček pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Je vyvíjen jako nástroj podporující sociálně konstruktivistický přístup ke vzdělávání. Moodle je poskytován zdarma jako Open Source software spadající pod obecnou veřejnou licenci GNU. E-learning vzdělávání pomocí multimediálních informačních a komunikačních technologií, za pomoci tutora (tedy učitele a konzultanta v jedné osobě) a společenství ostatních studentů. Jako evidentní výhody e-learningu v našem pojetí vidíme: nezávislost na místě a čase, možnost výběru osobního tempa a postupu, významná individualizace studia, mnohem více interakcí mezi tutorem a studentem, společenství studentů, jako prostředí spolupráce a sdílení zkušeností, cílení výuky do praxe, "learning by doing", tedy "učíme se vlastní praxí", možnost využití multimédií, tudíž lze působit na studenty s odlišným způsobem vnímání, možnost mapovat celý vzdělávací proces, sledovat jeho průběh, obtížné prvky programu a celkový efekt výuky a reagovat tak pružně na potřeby studentů. Základní prostředí systému s ukázkou úvodní kapitoly tématu Plánování je na následujícím obrázku: Tvůrci kurzu v prostředí Moodle mají k dispozici řadu modulů, z nichž sestavují jeho obsah. Nastavení modulů i jejich jednotlivých instancí lze dále přizpůsobovat a využívat je tak v různých pedagogických situacích. Kromě modulů dodávaných přímo v distribuci je k dispozici řada rozšiřujících modulů. 12/15

13 Pomocí standardně dodávaných modulů lze do online kurzu vkládat např.: studijní materiály ve formě HTML stránek, souborů ke stažení, Flash animací, strukturovaných přednášek apod. diskusní fóra s možností odebírání příspěvků em úkoly pro účastníky kurzu automaticky vyhodnocované testy složené z různých typů testových úloh slovníky a databáze, na jejichž plnění se mohou podílet účastníci kurzu ankety vzdělávací obsah dle specifikace SCORM nebo IMS Content Package a další Studijní materiály jsou tvořeny převážně ve formě html stránek, v nichž jsou kromě textů vloženy i multimediální objekty (zvukové záznamy, obrázky, videa apod.) Příklad studijních materiálů s náhledem způsobu vkládání materiálů a činností je zobrazen na vedlejším obrázku. Zde je ukázka zpracování jedné kapitoly studia: 13/15

14 Každý z vložených studijních materiálů je rozpracován do větších podrobností: Systém umožňuje frekventanty zapojit do řady online i offline činností. Jedním z činností je úkol: Úkoly lze hodnotit jednak bodově (známkami) nebo textově: 14/15

15 Další zajímavou aktivitou jsou ankety: Následně lze zobrazit výsledky ankety: Současně mohou všichni využívat komunikační nástroje na diskuse, výměnu návrhů řešení, připomínkování materiálů, ankety apod. Každý z frekventantů tedy může průběžně nejen studovat, ale i sledovat zpětnou vazbu od lektorů, případně názory kolegů z křesla svého domova či školy. 15/15

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice

Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Projekt dalšího vzdělávání středoškolských učitelů a jejich žáků v informatice Závěrečná týmová práce v programu celoživotního vzdělávání

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 1 Obsah

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s.

školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace RVP 18-20-M/01 Informační technologie Kompletní ŠVP Střední škola AGC a.s. školní vzdělávací program Technik ICT a průmyslové aplikace Kompletní ŠVP HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 4 3 Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍLOHY Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 4: Systémový rámec

Více

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5

INFORMÁTOR květen 2 0 1 5 INFORMÁTOR k v ě t e n 2 0 1 5 společné informace pro všechny regiony MSK Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: office@kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy!

Úspěšný ředitel. Národní projekt. ... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! Národní projekt Úspěšný ředitel... občas je zapotřebí podívat se na věci z úplně jiné perspektivy! TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR M O D E L V Z D Ě L

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více