Vrchotojanovický měsíčník 10/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 10/2010"

Transkript

1 Selský rozum je moudrost, kterou sdílí ne všichni. Kdo vyznává rozum, musí trpět. JACK TRONT LION FEUCHTWANGER Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Roku 1135 se 28. října strhla před západem slunce téměř po celém světě velmi krutá smršť, která až do noci mnohé kostely dřevěné i kamenné i jiná stavení pobořila, ploty, stodoly a stohy rozmetala a stromoví v lesích z kořene vyvracela. (Letopisy kanovníka vyšehradského) Roku 1788 napadlo 18. října množství sněhu ( z Kalendáře historiského). ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE R a d a m ě s t y s e v uplynulém období jednala dvakrát a mimo jiné: p r o j e d n a l a - návrh na zajištění sestavy houpačky a skluzavky pro hřiště v Šebáňovicích s tím, že záměr bude realizován z rozpočtu roku 2011; s o u h l a s i l a - s návrhem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení odpadního potrubí z domovní čističky odpadních vod v Rudolticích; s prodloužením nájmu víceúčelové vodní nádrže na rok 2011; s návrhem komise životního prostředí na zahájení správního řízení ve věci návrhu na vyčištění druhé části cesty u Manělovic; se zveřejněním záměru pronájmu cca 10 m2 z pozemku p.č. 1311/23 za cenu 5,- Kč/m2 a rok; se zveřejněním záměru výpůjčky nemovitosti čp. 22 na pozemku stp.č. 12/2 s Šebáňovicích; s úhradou ceny ve výši ,- Kč za projekt pro stavební povolení na intenzifikaci čističky odpadních vod; souhlasila s cenovou nabídkou ,- Kč vč. DPH firmy Monou s.r.o. na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k hranici pozemku p.č. 1485/2 (u parkoviště); v z a l a n a v ě d o m í - informaci o zveřejnění rozhodnutí s veřejnou vyhláškou pro rozdělení pozemků pro výstavbu v lokalitě U lihovaru; informaci z prošetření průjezdnosti veřejné cesty v Souhradech; pan Andres přislíbil odstranění sutin a stavebního odpadu z komunikace; informaci o zajištění a konání koncertu Podblanického hudebního podzimu; informaci o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření městyse k datu 20. října nebyly shledány chyby a nedostatky;

2 informaci o probíhající akci rekultivace skládky v Rudolticích; dokončena bude v měsíci listopadu t.r.; d o p o r u č i l a zastupitelstvu městyse - souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 270/2 v k.ú. Rudoltice. star Komunální volby 2010 ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE Všichni, kteří mají možnost sledovat internet, věděli výsledek voleb už v sobotu 16. října krátce po 17 hodině, kdy byla statistická data zveřejněna na webových stránkách Českého statistického úřadu s výsledky komunálních voleb Ostatní se mohli s "volebními čísly" seznámit na vývěsce úřadu městyse ve Vrchotových Janovicích. Výsledky přinášíme také v našem měsíčníku: -- z 741 voličů zapsaných do seznamu voličů se voleb zúčastnilo 441, tj. 59,51 %, -- ve 440 odevzdaných úředních obálkách bylo kandidátům odevzdáno celkem hlasů, -- z toho 939 hlasů pro volební stranu 1, tj. 16,85 % hlasů pro volební stranu 2, tj. 20,63% hlasů pro volební stranu 3, tj. 62,52 % Počty odevzdaných hlasů kandidátům: VOLEBNÍ STRANA 1 Obec pro občany KANDIDÁT POČET HLASŮ VOLEBNÍ STRANA 2 "Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů" KANDIDÁT POČET HLASŮ VOLEBNÍ STRANA 3 Česká strana sociálně demokratická KANDIDÁT POČET HLASŮ 1. Jitka Kolářová Ivan Klika Miroslav Synek Jiří Symůnek Vlastimil Petrášek Josef Čipera Petr Zítko Jana Kněnická Josef Rohlík Roman Andres Pavlína Šmídová Antonín Dvořák Milena Drábová Ingeborg Kliková Zdeňka Mrázková Eva Černá Jan Mareš Bohuslav Vacek Diana Finkeová Petr Salavec Ladislav Litoš Tereza Ševčíková Tomáš Kočí Pavel Jiroušek Jitka Prokopová Jana Hálová Zdeněk Marvan Jan Starosta Zdeněk Šmuch Jan Kohoutek Petr Dvořák František Šach František Mrázek 190

3 Mandáty získaly strany takto: VOLEBNÍ STRANA: POŘADÍ KANDIDÁT POČET HLASŮ Obec pro občany 1. Jitka Kolářová 240 Obec pro občany 2. Jiří Symůnek 156 Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů 1. Jana Kněnická 154 Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů 2. Jan Mareš 142 Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů 3. Vlastimil Petrášek 135 Česká strana sociálně demokratická 1. Bohuslav Vacek 323 Česká strana sociálně demokratická 2. Zdeňka Mrázková 285 Česká strana sociálně demokratická 3. Miroslav Synek 277 Česká strana sociálně demokratická 4. Jan Starosta 266 Česká strana sociálně demokratická 5. Josef Čipera 176 Česká strana sociálně demokratická 6. Josef Rohlík 195 Česká strana sociálně demokratická 7. Antonín Dvořák 221 Česká strana sociálně demokratická 8. Ladislav Litoš 214 Česká strana sociálně demokratická 9. Pavel Jiroušek 245 Česká strana sociálně demokratická 10. Jana Hálová 173 Ustavující zasedání zastupitelstva městyse se uskuteční v termínu nejdéle do 15. listopadu Přesné datum a hodina bude sděleno prostřednictvím plakátů a pozvánek. Marcela Čedíková, zapisovatel OVK Děkujeme Vám za podporu v komunálních volbách 2010, nesmírně si toho vážíme. Z odboru životního prostředí a památkové péče MěÚ Votice: Vodoprávní úřad informuje Za zvolené zastupitele: JUDr. Miroslav Synek Dne vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 273/2010 Sb., úplně znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, do které bylo zapracováno nejen 15 novel tohoto zákona, které byly přijaty od r. 2002, kdy vstoupil v platnost, ale především tzv. velká novela, platná od a zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 150/2010 Sb. Dále bude postupně vydáno nebo novelizováno 20 prováděcích vyhlášek. Do této velké novely byly transponovány nové evropské směrnice, úpravy vyplývající z devítileté aplikace vodního zákona a nová koncepce správního trestání s cílem zpřísnit požadavky na kvalitu podzemních a povrchových vod. Vodní zákon je rozsáhlá právní úprava, která se dotýká všech sfér hospodářství a života občanů, zajišťuje ochranu vod jako složky životního prostředí, stanoví podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění vodohospodářských služeb, zejména pro účely zásobování pitnou vodou a organizuje ochranu před povodněmi k ochraně životů a majetku občanů a společnosti. Novela přináší cca 200 změn, z nichž uvádíme jen ty, které se dotýkají širokého okruhu občanů.

4 Jedná se zejména o: - vyžaduje-li to veřejný zájem, upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat; - povinnost zajistit likvidaci odpadních vod ze žump tak, aby nebyla ohrožena jakost podzemních a povrchových vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem; - zavedení institutu možnosti ohlášení vodních děl pro čištění odpadních vod pro malé (do 50 ekvivalentních obyvatel) čistírny, přičemž místo rozborů vypouštěných odpadních vod se bude provádět jedenkrát za 2 roky technická revize zařízení; - zakotvení povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, strpět na svém pozemku toto přirozené koryto vodního toku, které může být nestálé; - přestupky fyzických osob na úseku vodního hospodářství byly zapracovány přímo do vodního zákona. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že je třeba mít pro každé nakládání s vodami (odběr, vypouštění, akumulace, vzdouvání apod.) platné povolení; do konce r provést na všech vodních dílech s hrází (rybníky) technickobezpečnostní dohled a do konce r tuto hráz nechat zaměřit a zaevidovat do katastru nemovitostí. Pro zjednodušení problematiky vodního zákona není v článku použita přesná terminologie a citace vodního zákona. Další změny, které se dotýkají obcí: - běžné stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa, nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení; - ruší se povinnost schvalovat provozní řády vodních děl (je povinností je mít, ale neschvalují se, pouze si vodoprávní úřad může vyžádat jejich předložení). Manipulační řády se dále schvalují; - poplatkové hlášení se nepodává každý rok, ale pouze při změně. Ing. Marie Budková vedoucí Odboru životního prostředí a památkové péče V sobotu 30.října 2010 v době od 7.00 do hodin bude z důvodu montáže mostní konstrukce úplná uzavírka silnice I/18, staničení cca 62,100 km, Olbramovice-Veselka pod železničním mostem. V celé šíři komunikace bude zakotvená těžká stavební technika. Oboustranná objízdná trasa bude značena dopravním značením a dotýká se i katastru Vrchotových Janovic, zejm. v úseku od sjezdu z I/18 pod Voračicemi přes Janovice směrem na Rudoltice a dál na Drachkov. Podrobná informace na Svoz nebezpečného odpadu bude prováděn v sobotu 6. listopadu 2010 podle harmonogramu, který bude vyvěšen na vývěsních tabulích ve všech částech a osadách. Z prvních dnů ve škole ZE ŠKOLY Do janovické školy jsem nastoupila z velké pražské školy. Škola Kavčí hory spojovala mateřskou školu, základní školu a střední odbornou školu. Ve zdejší škole mě už v prvních hodinách a při rozhovorech s dětmi potěšilo, že jsou šikovné, mají přehled a dobré znalosti. Ráda bych ocenila náročnou práci paní učitelek, které i při složitějších podmínkách připravují pro děti velmi zajímavé a podnětné aktivity. Na dětech je vidět individuální přístup malé rodinné školy. Doufám, že podmínky v mateřské škole se v budoucnu vylepší tak, aby i malé děti měly pestřejší nabídku pro svůj rozvoj. V provozu školy vidím největší problém v některých spojovaných hodinách, ideální situace by byla, kdyby třídy byly spojovány jen na předměty jako je výtvarná a hudební výchova a podobně. To by nadále umožňovalo setkávání dětí různých věkových kategorií a podporovalo tak jejich vzájemnou

5 spolupráci. Ráda bych obnovila činnost školního klubu, umožnila tím i prodloužení provozní doby školní družiny a dětem možnost pobytu ve škole déle než nyní. Bohužel jsem v současné době vázána krajskými normativy na pracovníky školy rozepsanými do konce kalendářního roku a dofinancování provozu školy jsem začala řešit se zřizovatelem. V rámci vlastního hodnocení školy jsem požádala rodiče dětí základní a mateřské školy o vyplnění dotazníku, další dotazníky budou postupně dostávat i žáci a učitelé. Jsem přesvědčená, že pro rozvoj školy je důležité znát názory všech účastníků vzdělávání. Pro připomínky, podněty i nápady mohou rodiče využít i můj . Chtěla bych, aby škola byla institucí otevřenou pro širokou veřejnost. Měla by nabízet vzdělávací aktivity, program pro rodiče s dětmi, podílet se na životě obce a maximálně spolupracovat s místními sdruženími, organizacemi a spolky. Oceňuji, že někteří rodiče poskytují škole sponzorské dary, ráda bych jim poděkovala nejen za finanční podporu, ale i další pomoc. Materiální vybavení školy bude nezbytné postupně obnovovat. Pro zlepšení situace se kromě větších financí od zřizovatele pokusíme získat dostupné dotace. Jsem si vědoma, že ne všechno se může podařit hned a některé změny budou vyžadovat delší dobu. Při rozvoji školy se těším na spolupráci s Vámi. Ing. Bc. Zuzana Bukovská ředitelka školy P.S. Pozvánka rodičům školáků na přednášku logopedky Mgr. K. Preiszlerové, která se koná v pátek 5. listopadu 2010 v 16.3o hodin v mateřské škole. Hasiči měli taktické cvičení NAPSALI NÁM Dne proběhlo v Janovicích a okolí cvičení zásahových jednotek obcí. Tato akce se konala pod záštitou OSH Benešov a naše SDH bylo hlavním spolupořadatelem. Na trať se vydalo 5 družstev z původně nahlášených 8. Hasiče na trati čekalo 7 disciplin a to: dopravní nehoda se zraněním a kojencem v autosedačce, hašení v těžkém terénu, pořadová příprava, záchrana osoby pomocí lodě, hašení požáru hospodářské budovy, hašení travního porostu a dálková doprava vody. Pro zájemce byla připravena vyhlídková jízda na plošině, pohled na Janovice byl moc pěkný. Naše posádka skončila na pěkném 2. místě. J e n t a k d á l. Poděkovat bychom chtěli restauraci Na Rychtě za oběd, úřadu městyse za umožnění konání této akce, Františku Zbíralovi, který u hasičů v Praze zařídil zapůjčení plošiny, Jaroslavu Krejčímu za auto na nehodu, Lukáši Kohoutkovi za poskytnutí elektřiny. Dále děkujeme za pomoc SDH Vojkov a SDH Šebáňovice. Velký dík patří všem našim členům, kteří přiložili svou ruku k dílu. H r a P L A M E N V sobotu odjelo 15 mladých hasičů změřit svoje síly na 1. kolo hry Plamen, které se letos konalo v Netvořicích. Máme pouze mladší kategorii, což jsou děti od 6 do 10 let. Podařilo se nám sestavit 3 pětičlenné hlídky. Děti se celý podzim připravovaly na to, aby ukázaly, že něco umí, ví a dovedou. Na startu bylo připraveno 28 hlídek podobných malých nadšenců. Naše všechny tři hlídky dopadly velice dobře. I ti nejmenší, kteří se jeli hlavně "otrkat", byli moc šikovní. Myslím, že 2., 6. a 16. místo z takového počtu hovoří v jejich prospěch. Ostudu rozhodně neudělali ani sobě ani nám všem. Přeji jim, aby druhé kolo dopadlo alespoň tak dobře jako to první. Všichni moc dobře ví, že to nebude lehké a nikdo jim nic nedá zadarmo. Proto hned jak to na jaře počasí dovolí, začnou se svými vedoucími nacvičovat pilně jako včeličky. Za SDH Jana Carbochová Pracovní víkendovka Junáka V sobotu 9. října bylo krásné slunečné počasí, které přímo a nádherně podpořilo námi naplánované akce. Hlavní a nejdůležitější úkol byl jasný - dřevo u klubovny - řezat, sekat, nosit a skládat. Díky brigádníkům s motorovou pilou a pilným rukám všech skautů a příznivců, kteří přišli pomoci, šla práce pěkně od ruky a stihlo se jí mnoho.

6 Kromě dříví se kolem klubovny ošetřovaly vrby, stromečky buxusů, bylo připraveno místo pro novou skalku, zamaskovala se "humuska", připravily se opravy WC v klubovně a ve všech koutech se uklízelo, aby klubovna byla připravena na zimní provoz. Naši iniciativu kladně hodnotili i oldskauti, kteří se u nás v klubovně zastavili po skončení své akce, tj. absolvování trasy po Stezce Sidonie Nádherné z Olbramovic do Janovic a prohlídce zámku a části parku. Po práci přišla i zábava - večer se posedělo, popovídalo, spolu jsme si zazpívali, zahráli hry. Něco málo práce zůstalo i na nedělní dopoledne, část dřeva musíme uklidit ještě při schůzkách, ale to nejdůležitější se o pracovním víkendu povedlo. A proto chceme touto cestou poslat velký DÍK všem, kteří nám přišli pomoci. Bylo to úžasné, sami bychom to nezvládli. Další pracovní víkendovka je naplánována na jaro příštího roku. Přijdete zas? Dopředu díky. NAŠE ROZHOVORY PRO VÁS Dámské, pánské a dětské kadeřnictví v Relax studiu Šarm Za skauty: Lúca a Vendy Jistě jste si všimli, že v našem městysu je od 1. července otevřeno Dámské, pánské a dětské kadeřnictví v Relax studiu Šarm. Kadeřnické služby zde provozuje Štěpánka Michalíčková, jíž jsem se zeptala: Proč jste otevřela kadeřnický salon právě ve Vrchotových Janovicích? Po mateřské jsem sháněla práci, chtěla jsem se vrátit ke své původní profesi kadeřnice. Nemohla jsem ale nikde v okolí najít vhodné prostory k pronajmutí. Proto jsem velmi uvítala, když jsem se dozvěděla, že právě zde jsou volné prostory k nájmu. Budova, kde nyní provozuji kadeřnické služby, byla na jaře zčásti zrekonstuována. Do budoucna se zde pro návštěvníky kadeřnictví připravují parkovací místa přímo u budovy. Jakou máte provozní dobu? Pracovní doba je pružná, přizpůsobím se potřebám zákazníků, kteří se objednávají většinou telefonicky na čísle: , ale mohou využít i objednání pomocí mailu: Jaké účesy jsou v současné době zákazníky nejvíce žádané? V současné době je největší zájem o melírování (zejména o blond nebo o červené proužky), o tón v tónu a o barvení.ze sestřihů jsou nejvíce žádané mikáda v různých délkách a dlouhé ofiny. Jakou používáte vlasovou kosmetiku? Používám italskou vlasovou kosmetiku Black a objemovou trvalou Londu. Sledujete módní trendy? Příležitostně se zúčastňuji školení pořádaných různými firmami, kde se seznamuji s ukázkami současných módních trendů se střihy i s barvením. Děkuji za rozhovor a přeji spoustu spokojených zákazníků. Inge Kliková JE DOBRÉ VĚDĚT V tomto období se v obchodech i na trzích objevuje velké množství plodů tykví. Vede "Helloween", tykev dušičková, vhodná k ozdobnému vyřezávání. Letní tykve - cukety a patizony již svoji vegetaci skončily a na pultech jsou tykve k uskladnění - zimní. Tykev je nejstarší užitkovou rostlinou lidstva a v teplejších oblastech jí zůstala do dnešních dnů. Ve středomoří se ročně sklidí a prodá cca milion tun jedlých tykví, z nichž značnou část tvoří hlavně cukety. Stejné množství se zpracuje v japonských kuchyních. Pomyslnou špičku v pěstování si drží Indie následovaná Čínou. Nálezy z vykopávek v Mexiku a Jižní Americe dokazují, že člověk pěstoval tykve již před lety. O rozšíření do Evropy se zasloužily Kolumbovy výpravy, nizozemské obchodní společnosti a hlavně

7 obchodní velmoc Benátky, které udržovaly čilé obchodní styky s Afrikou a Asií. Je např. doloženo, že při obchodu s Maďarskem a Rakouskem platilo město Benátky mezi jiným i tykvemi. Odtud pramení rozsáhlé pěstování tykví v těchto zemích. Cesty rozšiřování byly různé. Ve známý "Den díkůvzdání" (poslední čtvrtek v listopadu) je součástí menu dýňový koláč. Tykve byly mezi potravinami, které přinesli indiáni kolonistům z lodě "Mayflower" a kteří díky tomuto nezištnému daru mohli přežít. Následně pak oni a jejich potomci v poště zasílali příbuzným do Evropy semena tykví pěstovaných v drsnějších podmínkách a ta mohla uspět i v chladnějších evropských oblastech. Stejně tak cestováním do dalekých zemí a změnou stravovacích zvyklostí se šíří další druhy. Vynikající japonské "Hokkaido", cukety, patizony, z Jihoafrické republiky pocházející rondini, tykve žaludové, kaštanové a mnoho dalších. Mají široké uplatnění v kuchyni a významné místo zaujímají ve využití na dekorace. Z tykve se dá konzumovat téměř vše - žluté květy, špičky výhonů a mladé listy, plody, semena a z nich tykvový olej. Známé jsou každoroční soutěže o vypěstování tykve s co největší hmotností. Pro to se hodí hlavně odrůda Atlantic giant. Zaníceným pěstitelům se již daří vypěstovat tykve přes 500 kg. Vítězka z Ohia dosáhla u svého výpěstku 782 kg, za což získala 2500 dolarů. Světová konfederace pro tykve pravidelně vyhlašuje soutěže pro pěstitele o výpěstek s co největší mhotností. Takže pěstitelé - máte možnost. Připravila: Magda Stárková ZKUSTE S NÁMI Sandokanovy oči Ingredience: 1.hmota: 125 g rozpuštěné Ivy, 5 lžic kokosu, 4 lžíce sušeného mléka, 3 lžíce mletého cukru 2.hmota: 100 g mletých ořechů, 50 g cukru, 50 g změklého másla, trochu rumu 3.hmota: 125 g rozpuštěné Ivy, 50 g kakaa, 4 lžíce mletého cukru, 4 lžíce pudinkového prášku Postup: Všechny tři hmoty vyrobíme důkladným promícháním všech surovin. Plníme do umělohmotných obalů na vejce vypláchnutých studenou vodou nebo do papírových košíčků. Dospodu dáme rozinku namočenou v rumu nebo lentilku,nalijeme trochu 1.hmoty, dáme lžičku 2.hmoty a zalijeme 3.hmotou. Necháme pořádně ztuhnout a vyklopíme. Hermelín v županu Ingredience: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Rozpis je na 10 kusů. Postup: Na pomoučeném vále si vyválíme listové těsto a rozkrájíme na obdélníky. Potřeme kečupem, položíme plátek šunky, potom poklademe polovinu rozkrojeného hermelínu, opět potřeme kečupem a navrch položíme šunku. Polovinu těsta přehneme přes náplň a pořádně přitlačíme! Potřeme vejcem a posypeme sezamovým nebo lněným semínkem. Můžete též dát kmín. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 15 minut. Dobrou chuť přeje Inge Kliková

8 VÍME, ŽE SE PŘIPRAVUJE NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC listopadu - první středa v měsíci a klub seniorů - od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse - 5. listopadu - v mateřské škole od 16.3o hodin přednáška logopedky Mgr. K. Preiszlerové - 13.listopadu - sobota před posvícením - TJ SOKOL pořádá tradiční posvícenskou zábavu, a to v sokolovně od 20 hodin, k tanci i poslechu hraje Maraton Jiřího Papáče. Pořadatelé Vás všechny srdečně zvou listopadu - sobota - lampionový průvod od 17.oo hodin, hlavními pořadateli jsou OS Vrchojan a TJ Sokol; sraz a zahájení průvodu na předdvoří před úřadem městyse. Kultura v okolí - například: s dětmi do divadla v Benešově - pohádka Líný Honza s dětmi do divadla v Sedlčanech - od 15 h. Strašidýlko z Metrwillu koncert v Sedlčanech - Žalman a spol taneční divadlo v Sedlčanech - Legenda o svaté Anně trh ve Voticích J E A K T U Á L N Í - Informace ČEZ Distribuce, a.s., jako každý rok, také letos žádá své zákazníky a zákaznice o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení, a to v termínu do 15. listopadu. Podle podmínek zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platných zněních, má být okleštění (ořez ) dřevin prováděno tak, aby mimo jiné: - nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m u holých vodičů a 0,5 m u izolovaných vodičů a kabelového vedení, u lesních a ostatních stromů 0,5 m s uvažováním ročního přírůstku, - v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m, - v ochranném pásmu vedení 110 kv, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m. ČEZ Distribuce, a.s. současně upozorňuje, že pokud nebude uvedený termín (15. listopad) dodržen, provede okleštění, případně odstranění dřevin, sama. Celý leták na vývěsní desce úřadu nebo na Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: Josef Čipera - předseda, Mgr. Ingeborg Kliková, Ladislav Marvan, Magdaléna Stárková, Jaroslava Slivanská, redaktor - Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 10/2010 vychází 27. října 2010 Uzávěrka příspěvků pro číslo 11/ listopadu 2010 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

9

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012

Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Vrchotojanovický měsíčník 10/2012 Odsuzuji-li chyby svých přátel, to ještě neznamená, že bych je měl přestat mít rád. JACK LONDON ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Zastupitelstvo městyse na svém 14. veřejném zasedání

Více

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012

Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 Vrchotojanovický měsíčník 5/2012 A kdyby pravda bylo vše a láska jenom snění, já bych se k spánku položil a nechtěl probuzení. VÍTĚZSLAV HÁLEK ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE Rada městyse v uplynulém období na svých

Více

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč

měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč měsíčník města květen 2012 cena 10 Kč Z vernisáže v tanečním sále Společenského domu (foto: Jaroslav Vála) Z obsahu Schůze rady...str. 2 Z historie... str. 9 Školství...str. 10 strana 1 Kultura... str.

Více

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3

SLOUPEK STAROSTY. Ročník 2010 Číslo 3 Ročník 2010 Číslo 3 SLOUPEK STAROSTY Vážení spoluobčané, Dostává se k Vám letošní třetí číslo našeho periodika, jeho vydání zakončuje funkční období zastupitelstva obce a nabízí Vám i určité shrnutí uplynulých

Více

Denní stacionář Olga v Říčanech

Denní stacionář Olga v Říčanech VĚSTNÍK MĚSTA A MĚSTSKÉHO ÚŘADU ŘÍČANY červen / 2014 Hlavní téma: Denní stacionář Olga v Říčanech Výstavba pečovatelského domu pro seniory začala na konci dubna. V září má být hotovo! Slovo úvodem Anna

Více

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13

ZÁŘÍ 2010. Od jeskyně k modernímu městu. Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 ZÁŘÍ 2010 Od jeskyně k modernímu městu Navštivte výstavu o dějinách Prahy 13 FOTO: I. KYNCL, MUZEUM HL. M. PRAHY Zprávy ze zasedání Rady MČ Praha 13 Sdělení úřadu a městské části Kompletní seznam usnesení

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska.

Je Krásná Lípa nebezpečná? Nad touto otázkou můžete přijít diskutovat ve čtvrtek 4. června do Domu Českého Švýcarska. 352 Příští číslo Vikýře vyjde ve čtvrtek 11. června krásnolipský půlměsíčník 4,- Kč 28. května 2009 Jeden projekt končí, další začíná Slavnostním odhalením pamětní desky na nově zrekonstruované krásnolipské

Více

ZPRAVODAJ ČÍSLO 3 ROČNÍK XV. LISTOPAD 2007 ZDARMA PLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT

ZPRAVODAJ ČÍSLO 3 ROČNÍK XV. LISTOPAD 2007 ZDARMA PLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT OSTOPOVICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO 3 ROČNÍK XV. LISTOPAD 2007 ZDARMA PLNĚNÍ PROGRAMOVÝCH PRIORIT Dne 30. ledna 2007 schválilo Zastupitelstvo obce Ostopovice programové priority pro volební období 2006 2010. Po

Více

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce

l POZVÁNKA Přeji Vám všem klidné a pěkné babí léto i celý podzim. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, prázdninové měsíce, které bychom letos mohli nazvat letními jen velmi těžko, máme už za sebou. Školáci už opět začínají vstřebávat nové učivo ve školních lavicích a my starší zase rekapitulujeme

Více

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná

OBZOR. Tříkrálová sbírka na MěÚ. Foto: J. Chalupná HORAŽĎOVICKÝ LEDEN 2010 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU REVITALIZACE NÁMĚSTÍ STR. 1, 2, 19 Z RADNICE STR. 7 11 TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA STR. 14 15 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011

HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 HAVLOVICKÉ NOVINY ÚNOR 2011 Vážení spoluobčané, sešel se rok s rokem a opět tu máte Vaše noviny. Přinášejí Vám pohled do života naší obce v minulém roce, řadu informací o Vašich právech a povinnostech

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice

číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 264 duben 2012 Víceúčelové hřiště v areálu TJ Sokol Sedlec-Prčice Město Sedlec-Prčice podalo v loňském roce žádost o dotaci z Regionálního

Více

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský

ZPRAVODAJ. Nově vybudovaná komunikace Na Skále. ročník XII. DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE. foto P. Šalanský ročník XII. Helvíkovický ZPRAVODAJ Nově vybudovaná komunikace Na Skále foto P. Šalanský DVOUMĚSÍČNÍK OBCE HELVÍKOVICE Číslo 3/2011 OBECNÍ ÚŘAD Dne 18.5.2011se konalo 5. řádné veřejné zasedání zastupitelstva

Více

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9

ROSA. Rosický zpravodaj. Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 ROSA Rosický zpravodaj Rosický zpravodaj ZÁŘÍ 2005 9 Z OBSAHU: Na otázky odpovídá starosta................... 4 Výpisy z usnesení rady........................ 5 Výpis z usnesení zastupitelstva.................

Více

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce

KOBYLNICKÉ. Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014. přeje Lubomír Šmíd, starosta obce KOBYLNICKÉ L TY Y L II S ST VYCHÁZÍ ČTVRTLETNĚ Č. 4/2013 Krásné Vánoce prožité v kruhu Vašich nejbližších a úspěšné vykročení do nového roku 2014 přeje Lubomír Šmíd, starosta obce Vojta Beneš Vítání dětí

Více

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY:

19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč OTÁZKY PRO VOLEBNÍ LÍDRY: 19 / X. 8. října 2010 Listy Lanškrounska - regionální noviny Cena 12 Kč REKORDNÍ Lanškroun má otevřeno! - str. 3 MARIONETY s.r.o. Nová premiéra studentského divadelního spolku Škeble - str. 13 SPOLEČENSKÁ

Více

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem

Zpravodaj města Stráž pod Ralskem Zpravodaj města Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz ROČNÍK XIX KVĚTEN 201 0 cena 6 Kč SLOVO STAROSTKY Konečně jsme se dočkali krásného počasí. Příroda se probudila, zahrádky lákají k jarním pracím. Jarní

Více

65 let od konce války

65 let od konce války 65 let od konce války Audit: Stivín bez výhrad 7 U Labutě 49 5 30. dubna 2010 slovo starostky Vážení spoluobčané, jistě už mnozí z vás zaznamenali, že na dubnovém zasedání zastupitelstva města byla schválena

Více

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii

zpravodaj Telnický Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Články a rozhovory k pietním aktům Vzpomínky a texty o telnické historii Telnický www.telnice.cz zpravodaj ročník XXV. číslo 3 červen 2015 Články a rozhovory k pietním aktům Rozhovor s hlavním stárkem Ivo Šrotem Vzpomínky a texty o telnické historii Reportáže ze společenských

Více

obec Přerov nad Labem

obec Přerov nad Labem obec Přerov nad Labem Zdarma 1 2014 Úvodní slovo strarostky Výzva místostarostky Z veřejného zasedání zastupitelstva Kalendář akcí Projekt skupinového vodovodu řízený Mikroregionem Polabí (MP) provázelo

Více

Vyšebrodský zpravodaj

Vyšebrodský zpravodaj ZPRAVODAJ MĚSTA VYŠŠÍ BROD ročník 25 prosinec 2014 (261) náklad 1620 ks zdarma Vyšebrodský zpravodaj www.mestovyssibrod.cz ROZŠÍŘENÉ VYDÁNÍ O PŘÍSPĚVKY MĚST A OBCÍ Rožmberk nad Vltavou, Loučovice, Přední

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2014 ČÍSLO 281. Přibyslavský kaleidoskop. str. 2 Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2014 ROČNÍK XXIV ČÍSLO 281 ZDARMA Přibyslavský kaleidoskop str. 2 Vyplatily se soutěže na výběr dodavatele elektrických energií? str. 3 Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007

Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 Štítecký list Číslo 5 Datum vydání: Štíty 9. 10. 2007 ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2007 Vážení spoluobčané, setkávání občanů v rámci partnerství měst a obcí má již dlouholetou tradici. Jsem rád, že Vás mohu informovat

Více

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE

ZPRAVODAJ OBCE ROSICE ZPRAVODAJ OBCE ROSICE Červen 2011, ročník 6, vydání 3 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, první polovinu roku máme téměř za sebou a stavby zahájené před rokem se pomalu předávají. Vodovod je úplně hotový

Více

kalendář akcí březen 2014

kalendář akcí březen 2014 kalendář akcí březen 2014 1. 3. So Knihovna otevřena začíná BURZA KNIH 9.00-12.00 h. Výroční členská schůze rybářů v Čenkově (více: Z činnosti...) 15.00 h. 2. 3. Ne 3. 3. Po BURZA KNIH (SCJS) 9.00-17.00

Více

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky.

OTNICKÝ. 16. ročník 23. prosince 2011 ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. OTNICKÝ 46 ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 16. ročník 23. prosince 2011 Slavnostní otevření čistírny odpadních vod, sběrného dvora a hasičky. BABSKÉ HODY Číslo 46 - prosinec 2011

Více

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin.

Územní plán Vimperk. Příspěvky neotištěné ve VN najdete na www.vimperk.cz. Uzávěrka dalšího čísla bude 24. 8. 2015 v 15 hodin. Vimperské noviny Vydává město Vimperk 7 8/2015 Ročník XX Zdarma Územní plán Vimperk Již několikrát bylo psáno na stránkách těchto novin o územním plánu Vimperk. Jenom pro zopakování uvádím, že rozhodnutí

Více