Vrchotojanovický měsíčník 10/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vrchotojanovický měsíčník 10/2010"

Transkript

1 Selský rozum je moudrost, kterou sdílí ne všichni. Kdo vyznává rozum, musí trpět. JACK TRONT LION FEUCHTWANGER Vrchotojanovický měsíčník 10/2010 Roku 1135 se 28. října strhla před západem slunce téměř po celém světě velmi krutá smršť, která až do noci mnohé kostely dřevěné i kamenné i jiná stavení pobořila, ploty, stodoly a stohy rozmetala a stromoví v lesích z kořene vyvracela. (Letopisy kanovníka vyšehradského) Roku 1788 napadlo 18. října množství sněhu ( z Kalendáře historiského). ZE SAMOSPRÁVY MĚSTYSE R a d a m ě s t y s e v uplynulém období jednala dvakrát a mimo jiné: p r o j e d n a l a - návrh na zajištění sestavy houpačky a skluzavky pro hřiště v Šebáňovicích s tím, že záměr bude realizován z rozpočtu roku 2011; s o u h l a s i l a - s návrhem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení odpadního potrubí z domovní čističky odpadních vod v Rudolticích; s prodloužením nájmu víceúčelové vodní nádrže na rok 2011; s návrhem komise životního prostředí na zahájení správního řízení ve věci návrhu na vyčištění druhé části cesty u Manělovic; se zveřejněním záměru pronájmu cca 10 m2 z pozemku p.č. 1311/23 za cenu 5,- Kč/m2 a rok; se zveřejněním záměru výpůjčky nemovitosti čp. 22 na pozemku stp.č. 12/2 s Šebáňovicích; s úhradou ceny ve výši ,- Kč za projekt pro stavební povolení na intenzifikaci čističky odpadních vod; souhlasila s cenovou nabídkou ,- Kč vč. DPH firmy Monou s.r.o. na vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k hranici pozemku p.č. 1485/2 (u parkoviště); v z a l a n a v ě d o m í - informaci o zveřejnění rozhodnutí s veřejnou vyhláškou pro rozdělení pozemků pro výstavbu v lokalitě U lihovaru; informaci z prošetření průjezdnosti veřejné cesty v Souhradech; pan Andres přislíbil odstranění sutin a stavebního odpadu z komunikace; informaci o zajištění a konání koncertu Podblanického hudebního podzimu; informaci o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření městyse k datu 20. října nebyly shledány chyby a nedostatky;

2 informaci o probíhající akci rekultivace skládky v Rudolticích; dokončena bude v měsíci listopadu t.r.; d o p o r u č i l a zastupitelstvu městyse - souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p.č. 270/2 v k.ú. Rudoltice. star Komunální volby 2010 ÚŘAD MĚSTYSE INFORMUJE Všichni, kteří mají možnost sledovat internet, věděli výsledek voleb už v sobotu 16. října krátce po 17 hodině, kdy byla statistická data zveřejněna na webových stránkách Českého statistického úřadu s výsledky komunálních voleb Ostatní se mohli s "volebními čísly" seznámit na vývěsce úřadu městyse ve Vrchotových Janovicích. Výsledky přinášíme také v našem měsíčníku: -- z 741 voličů zapsaných do seznamu voličů se voleb zúčastnilo 441, tj. 59,51 %, -- ve 440 odevzdaných úředních obálkách bylo kandidátům odevzdáno celkem hlasů, -- z toho 939 hlasů pro volební stranu 1, tj. 16,85 % hlasů pro volební stranu 2, tj. 20,63% hlasů pro volební stranu 3, tj. 62,52 % Počty odevzdaných hlasů kandidátům: VOLEBNÍ STRANA 1 Obec pro občany KANDIDÁT POČET HLASŮ VOLEBNÍ STRANA 2 "Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů" KANDIDÁT POČET HLASŮ VOLEBNÍ STRANA 3 Česká strana sociálně demokratická KANDIDÁT POČET HLASŮ 1. Jitka Kolářová Ivan Klika Miroslav Synek Jiří Symůnek Vlastimil Petrášek Josef Čipera Petr Zítko Jana Kněnická Josef Rohlík Roman Andres Pavlína Šmídová Antonín Dvořák Milena Drábová Ingeborg Kliková Zdeňka Mrázková Eva Černá Jan Mareš Bohuslav Vacek Diana Finkeová Petr Salavec Ladislav Litoš Tereza Ševčíková Tomáš Kočí Pavel Jiroušek Jitka Prokopová Jana Hálová Zdeněk Marvan Jan Starosta Zdeněk Šmuch Jan Kohoutek Petr Dvořák František Šach František Mrázek 190

3 Mandáty získaly strany takto: VOLEBNÍ STRANA: POŘADÍ KANDIDÁT POČET HLASŮ Obec pro občany 1. Jitka Kolářová 240 Obec pro občany 2. Jiří Symůnek 156 Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů 1. Jana Kněnická 154 Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů 2. Jan Mareš 142 Nová perspektiva - zodpovědně s podporou občanů 3. Vlastimil Petrášek 135 Česká strana sociálně demokratická 1. Bohuslav Vacek 323 Česká strana sociálně demokratická 2. Zdeňka Mrázková 285 Česká strana sociálně demokratická 3. Miroslav Synek 277 Česká strana sociálně demokratická 4. Jan Starosta 266 Česká strana sociálně demokratická 5. Josef Čipera 176 Česká strana sociálně demokratická 6. Josef Rohlík 195 Česká strana sociálně demokratická 7. Antonín Dvořák 221 Česká strana sociálně demokratická 8. Ladislav Litoš 214 Česká strana sociálně demokratická 9. Pavel Jiroušek 245 Česká strana sociálně demokratická 10. Jana Hálová 173 Ustavující zasedání zastupitelstva městyse se uskuteční v termínu nejdéle do 15. listopadu Přesné datum a hodina bude sděleno prostřednictvím plakátů a pozvánek. Marcela Čedíková, zapisovatel OVK Děkujeme Vám za podporu v komunálních volbách 2010, nesmírně si toho vážíme. Z odboru životního prostředí a památkové péče MěÚ Votice: Vodoprávní úřad informuje Za zvolené zastupitele: JUDr. Miroslav Synek Dne vyšlo ve Sbírce zákonů pod č. 273/2010 Sb., úplně znění zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, do které bylo zapracováno nejen 15 novel tohoto zákona, které byly přijaty od r. 2002, kdy vstoupil v platnost, ale především tzv. velká novela, platná od a zveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 150/2010 Sb. Dále bude postupně vydáno nebo novelizováno 20 prováděcích vyhlášek. Do této velké novely byly transponovány nové evropské směrnice, úpravy vyplývající z devítileté aplikace vodního zákona a nová koncepce správního trestání s cílem zpřísnit požadavky na kvalitu podzemních a povrchových vod. Vodní zákon je rozsáhlá právní úprava, která se dotýká všech sfér hospodářství a života občanů, zajišťuje ochranu vod jako složky životního prostředí, stanoví podmínky pro hospodárné využívání vodních zdrojů a hospodaření s vodami pro zajištění vodohospodářských služeb, zejména pro účely zásobování pitnou vodou a organizuje ochranu před povodněmi k ochraně životů a majetku občanů a společnosti. Novela přináší cca 200 změn, z nichž uvádíme jen ty, které se dotýkají širokého okruhu občanů.

4 Jedná se zejména o: - vyžaduje-li to veřejný zájem, upravit na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezit nebo i zakázat; - povinnost zajistit likvidaci odpadních vod ze žump tak, aby nebyla ohrožena jakost podzemních a povrchových vod a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem; - zavedení institutu možnosti ohlášení vodních děl pro čištění odpadních vod pro malé (do 50 ekvivalentních obyvatel) čistírny, přičemž místo rozborů vypouštěných odpadních vod se bude provádět jedenkrát za 2 roky technická revize zařízení; - zakotvení povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků, strpět na svém pozemku toto přirozené koryto vodního toku, které může být nestálé; - přestupky fyzických osob na úseku vodního hospodářství byly zapracovány přímo do vodního zákona. Dále je třeba upozornit na skutečnost, že je třeba mít pro každé nakládání s vodami (odběr, vypouštění, akumulace, vzdouvání apod.) platné povolení; do konce r provést na všech vodních dílech s hrází (rybníky) technickobezpečnostní dohled a do konce r tuto hráz nechat zaměřit a zaevidovat do katastru nemovitostí. Pro zjednodušení problematiky vodního zákona není v článku použita přesná terminologie a citace vodního zákona. Další změny, které se dotýkají obcí: - běžné stavební úpravy vodovodů a kanalizací, pokud se nemění jejich trasa, nepodléhají stavebnímu povolení ani ohlášení; - ruší se povinnost schvalovat provozní řády vodních děl (je povinností je mít, ale neschvalují se, pouze si vodoprávní úřad může vyžádat jejich předložení). Manipulační řády se dále schvalují; - poplatkové hlášení se nepodává každý rok, ale pouze při změně. Ing. Marie Budková vedoucí Odboru životního prostředí a památkové péče V sobotu 30.října 2010 v době od 7.00 do hodin bude z důvodu montáže mostní konstrukce úplná uzavírka silnice I/18, staničení cca 62,100 km, Olbramovice-Veselka pod železničním mostem. V celé šíři komunikace bude zakotvená těžká stavební technika. Oboustranná objízdná trasa bude značena dopravním značením a dotýká se i katastru Vrchotových Janovic, zejm. v úseku od sjezdu z I/18 pod Voračicemi přes Janovice směrem na Rudoltice a dál na Drachkov. Podrobná informace na Svoz nebezpečného odpadu bude prováděn v sobotu 6. listopadu 2010 podle harmonogramu, který bude vyvěšen na vývěsních tabulích ve všech částech a osadách. Z prvních dnů ve škole ZE ŠKOLY Do janovické školy jsem nastoupila z velké pražské školy. Škola Kavčí hory spojovala mateřskou školu, základní školu a střední odbornou školu. Ve zdejší škole mě už v prvních hodinách a při rozhovorech s dětmi potěšilo, že jsou šikovné, mají přehled a dobré znalosti. Ráda bych ocenila náročnou práci paní učitelek, které i při složitějších podmínkách připravují pro děti velmi zajímavé a podnětné aktivity. Na dětech je vidět individuální přístup malé rodinné školy. Doufám, že podmínky v mateřské škole se v budoucnu vylepší tak, aby i malé děti měly pestřejší nabídku pro svůj rozvoj. V provozu školy vidím největší problém v některých spojovaných hodinách, ideální situace by byla, kdyby třídy byly spojovány jen na předměty jako je výtvarná a hudební výchova a podobně. To by nadále umožňovalo setkávání dětí různých věkových kategorií a podporovalo tak jejich vzájemnou

5 spolupráci. Ráda bych obnovila činnost školního klubu, umožnila tím i prodloužení provozní doby školní družiny a dětem možnost pobytu ve škole déle než nyní. Bohužel jsem v současné době vázána krajskými normativy na pracovníky školy rozepsanými do konce kalendářního roku a dofinancování provozu školy jsem začala řešit se zřizovatelem. V rámci vlastního hodnocení školy jsem požádala rodiče dětí základní a mateřské školy o vyplnění dotazníku, další dotazníky budou postupně dostávat i žáci a učitelé. Jsem přesvědčená, že pro rozvoj školy je důležité znát názory všech účastníků vzdělávání. Pro připomínky, podněty i nápady mohou rodiče využít i můj . Chtěla bych, aby škola byla institucí otevřenou pro širokou veřejnost. Měla by nabízet vzdělávací aktivity, program pro rodiče s dětmi, podílet se na životě obce a maximálně spolupracovat s místními sdruženími, organizacemi a spolky. Oceňuji, že někteří rodiče poskytují škole sponzorské dary, ráda bych jim poděkovala nejen za finanční podporu, ale i další pomoc. Materiální vybavení školy bude nezbytné postupně obnovovat. Pro zlepšení situace se kromě větších financí od zřizovatele pokusíme získat dostupné dotace. Jsem si vědoma, že ne všechno se může podařit hned a některé změny budou vyžadovat delší dobu. Při rozvoji školy se těším na spolupráci s Vámi. Ing. Bc. Zuzana Bukovská ředitelka školy P.S. Pozvánka rodičům školáků na přednášku logopedky Mgr. K. Preiszlerové, která se koná v pátek 5. listopadu 2010 v 16.3o hodin v mateřské škole. Hasiči měli taktické cvičení NAPSALI NÁM Dne proběhlo v Janovicích a okolí cvičení zásahových jednotek obcí. Tato akce se konala pod záštitou OSH Benešov a naše SDH bylo hlavním spolupořadatelem. Na trať se vydalo 5 družstev z původně nahlášených 8. Hasiče na trati čekalo 7 disciplin a to: dopravní nehoda se zraněním a kojencem v autosedačce, hašení v těžkém terénu, pořadová příprava, záchrana osoby pomocí lodě, hašení požáru hospodářské budovy, hašení travního porostu a dálková doprava vody. Pro zájemce byla připravena vyhlídková jízda na plošině, pohled na Janovice byl moc pěkný. Naše posádka skončila na pěkném 2. místě. J e n t a k d á l. Poděkovat bychom chtěli restauraci Na Rychtě za oběd, úřadu městyse za umožnění konání této akce, Františku Zbíralovi, který u hasičů v Praze zařídil zapůjčení plošiny, Jaroslavu Krejčímu za auto na nehodu, Lukáši Kohoutkovi za poskytnutí elektřiny. Dále děkujeme za pomoc SDH Vojkov a SDH Šebáňovice. Velký dík patří všem našim členům, kteří přiložili svou ruku k dílu. H r a P L A M E N V sobotu odjelo 15 mladých hasičů změřit svoje síly na 1. kolo hry Plamen, které se letos konalo v Netvořicích. Máme pouze mladší kategorii, což jsou děti od 6 do 10 let. Podařilo se nám sestavit 3 pětičlenné hlídky. Děti se celý podzim připravovaly na to, aby ukázaly, že něco umí, ví a dovedou. Na startu bylo připraveno 28 hlídek podobných malých nadšenců. Naše všechny tři hlídky dopadly velice dobře. I ti nejmenší, kteří se jeli hlavně "otrkat", byli moc šikovní. Myslím, že 2., 6. a 16. místo z takového počtu hovoří v jejich prospěch. Ostudu rozhodně neudělali ani sobě ani nám všem. Přeji jim, aby druhé kolo dopadlo alespoň tak dobře jako to první. Všichni moc dobře ví, že to nebude lehké a nikdo jim nic nedá zadarmo. Proto hned jak to na jaře počasí dovolí, začnou se svými vedoucími nacvičovat pilně jako včeličky. Za SDH Jana Carbochová Pracovní víkendovka Junáka V sobotu 9. října bylo krásné slunečné počasí, které přímo a nádherně podpořilo námi naplánované akce. Hlavní a nejdůležitější úkol byl jasný - dřevo u klubovny - řezat, sekat, nosit a skládat. Díky brigádníkům s motorovou pilou a pilným rukám všech skautů a příznivců, kteří přišli pomoci, šla práce pěkně od ruky a stihlo se jí mnoho.

6 Kromě dříví se kolem klubovny ošetřovaly vrby, stromečky buxusů, bylo připraveno místo pro novou skalku, zamaskovala se "humuska", připravily se opravy WC v klubovně a ve všech koutech se uklízelo, aby klubovna byla připravena na zimní provoz. Naši iniciativu kladně hodnotili i oldskauti, kteří se u nás v klubovně zastavili po skončení své akce, tj. absolvování trasy po Stezce Sidonie Nádherné z Olbramovic do Janovic a prohlídce zámku a části parku. Po práci přišla i zábava - večer se posedělo, popovídalo, spolu jsme si zazpívali, zahráli hry. Něco málo práce zůstalo i na nedělní dopoledne, část dřeva musíme uklidit ještě při schůzkách, ale to nejdůležitější se o pracovním víkendu povedlo. A proto chceme touto cestou poslat velký DÍK všem, kteří nám přišli pomoci. Bylo to úžasné, sami bychom to nezvládli. Další pracovní víkendovka je naplánována na jaro příštího roku. Přijdete zas? Dopředu díky. NAŠE ROZHOVORY PRO VÁS Dámské, pánské a dětské kadeřnictví v Relax studiu Šarm Za skauty: Lúca a Vendy Jistě jste si všimli, že v našem městysu je od 1. července otevřeno Dámské, pánské a dětské kadeřnictví v Relax studiu Šarm. Kadeřnické služby zde provozuje Štěpánka Michalíčková, jíž jsem se zeptala: Proč jste otevřela kadeřnický salon právě ve Vrchotových Janovicích? Po mateřské jsem sháněla práci, chtěla jsem se vrátit ke své původní profesi kadeřnice. Nemohla jsem ale nikde v okolí najít vhodné prostory k pronajmutí. Proto jsem velmi uvítala, když jsem se dozvěděla, že právě zde jsou volné prostory k nájmu. Budova, kde nyní provozuji kadeřnické služby, byla na jaře zčásti zrekonstuována. Do budoucna se zde pro návštěvníky kadeřnictví připravují parkovací místa přímo u budovy. Jakou máte provozní dobu? Pracovní doba je pružná, přizpůsobím se potřebám zákazníků, kteří se objednávají většinou telefonicky na čísle: , ale mohou využít i objednání pomocí mailu: Jaké účesy jsou v současné době zákazníky nejvíce žádané? V současné době je největší zájem o melírování (zejména o blond nebo o červené proužky), o tón v tónu a o barvení.ze sestřihů jsou nejvíce žádané mikáda v různých délkách a dlouhé ofiny. Jakou používáte vlasovou kosmetiku? Používám italskou vlasovou kosmetiku Black a objemovou trvalou Londu. Sledujete módní trendy? Příležitostně se zúčastňuji školení pořádaných různými firmami, kde se seznamuji s ukázkami současných módních trendů se střihy i s barvením. Děkuji za rozhovor a přeji spoustu spokojených zákazníků. Inge Kliková JE DOBRÉ VĚDĚT V tomto období se v obchodech i na trzích objevuje velké množství plodů tykví. Vede "Helloween", tykev dušičková, vhodná k ozdobnému vyřezávání. Letní tykve - cukety a patizony již svoji vegetaci skončily a na pultech jsou tykve k uskladnění - zimní. Tykev je nejstarší užitkovou rostlinou lidstva a v teplejších oblastech jí zůstala do dnešních dnů. Ve středomoří se ročně sklidí a prodá cca milion tun jedlých tykví, z nichž značnou část tvoří hlavně cukety. Stejné množství se zpracuje v japonských kuchyních. Pomyslnou špičku v pěstování si drží Indie následovaná Čínou. Nálezy z vykopávek v Mexiku a Jižní Americe dokazují, že člověk pěstoval tykve již před lety. O rozšíření do Evropy se zasloužily Kolumbovy výpravy, nizozemské obchodní společnosti a hlavně

7 obchodní velmoc Benátky, které udržovaly čilé obchodní styky s Afrikou a Asií. Je např. doloženo, že při obchodu s Maďarskem a Rakouskem platilo město Benátky mezi jiným i tykvemi. Odtud pramení rozsáhlé pěstování tykví v těchto zemích. Cesty rozšiřování byly různé. Ve známý "Den díkůvzdání" (poslední čtvrtek v listopadu) je součástí menu dýňový koláč. Tykve byly mezi potravinami, které přinesli indiáni kolonistům z lodě "Mayflower" a kteří díky tomuto nezištnému daru mohli přežít. Následně pak oni a jejich potomci v poště zasílali příbuzným do Evropy semena tykví pěstovaných v drsnějších podmínkách a ta mohla uspět i v chladnějších evropských oblastech. Stejně tak cestováním do dalekých zemí a změnou stravovacích zvyklostí se šíří další druhy. Vynikající japonské "Hokkaido", cukety, patizony, z Jihoafrické republiky pocházející rondini, tykve žaludové, kaštanové a mnoho dalších. Mají široké uplatnění v kuchyni a významné místo zaujímají ve využití na dekorace. Z tykve se dá konzumovat téměř vše - žluté květy, špičky výhonů a mladé listy, plody, semena a z nich tykvový olej. Známé jsou každoroční soutěže o vypěstování tykve s co největší hmotností. Pro to se hodí hlavně odrůda Atlantic giant. Zaníceným pěstitelům se již daří vypěstovat tykve přes 500 kg. Vítězka z Ohia dosáhla u svého výpěstku 782 kg, za což získala 2500 dolarů. Světová konfederace pro tykve pravidelně vyhlašuje soutěže pro pěstitele o výpěstek s co největší mhotností. Takže pěstitelé - máte možnost. Připravila: Magda Stárková ZKUSTE S NÁMI Sandokanovy oči Ingredience: 1.hmota: 125 g rozpuštěné Ivy, 5 lžic kokosu, 4 lžíce sušeného mléka, 3 lžíce mletého cukru 2.hmota: 100 g mletých ořechů, 50 g cukru, 50 g změklého másla, trochu rumu 3.hmota: 125 g rozpuštěné Ivy, 50 g kakaa, 4 lžíce mletého cukru, 4 lžíce pudinkového prášku Postup: Všechny tři hmoty vyrobíme důkladným promícháním všech surovin. Plníme do umělohmotných obalů na vejce vypláchnutých studenou vodou nebo do papírových košíčků. Dospodu dáme rozinku namočenou v rumu nebo lentilku,nalijeme trochu 1.hmoty, dáme lžičku 2.hmoty a zalijeme 3.hmotou. Necháme pořádně ztuhnout a vyklopíme. Hermelín v županu Ingredience: 2 balení listového těsta, 5 hermelínů (fantastický je pikantní Vltavín), 20 plátků šunky, kečup, 1 vejce na potření, sezamové semínko. Rozpis je na 10 kusů. Postup: Na pomoučeném vále si vyválíme listové těsto a rozkrájíme na obdélníky. Potřeme kečupem, položíme plátek šunky, potom poklademe polovinu rozkrojeného hermelínu, opět potřeme kečupem a navrch položíme šunku. Polovinu těsta přehneme přes náplň a pořádně přitlačíme! Potřeme vejcem a posypeme sezamovým nebo lněným semínkem. Můžete též dát kmín. Pečeme ve vyhřáté troubě asi 15 minut. Dobrou chuť přeje Inge Kliková

8 VÍME, ŽE SE PŘIPRAVUJE NA PŘÍŠTÍ MĚSÍC listopadu - první středa v měsíci a klub seniorů - od 13 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse - 5. listopadu - v mateřské škole od 16.3o hodin přednáška logopedky Mgr. K. Preiszlerové - 13.listopadu - sobota před posvícením - TJ SOKOL pořádá tradiční posvícenskou zábavu, a to v sokolovně od 20 hodin, k tanci i poslechu hraje Maraton Jiřího Papáče. Pořadatelé Vás všechny srdečně zvou listopadu - sobota - lampionový průvod od 17.oo hodin, hlavními pořadateli jsou OS Vrchojan a TJ Sokol; sraz a zahájení průvodu na předdvoří před úřadem městyse. Kultura v okolí - například: s dětmi do divadla v Benešově - pohádka Líný Honza s dětmi do divadla v Sedlčanech - od 15 h. Strašidýlko z Metrwillu koncert v Sedlčanech - Žalman a spol taneční divadlo v Sedlčanech - Legenda o svaté Anně trh ve Voticích J E A K T U Á L N Í - Informace ČEZ Distribuce, a.s., jako každý rok, také letos žádá své zákazníky a zákaznice o pokácení a okleštění stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení, a to v termínu do 15. listopadu. Podle podmínek zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platných zněních, má být okleštění (ořez ) dřevin prováděno tak, aby mimo jiné: - nejmenší vzdálenost větví od vodičů nízkého napětí u ovocných stromů byla alespoň 1 m u holých vodičů a 0,5 m u izolovaných vodičů a kabelového vedení, u lesních a ostatních stromů 0,5 m s uvažováním ročního přírůstku, - v ochranném pásmu vedení vysokého napětí, tj. pod vedením a 7m na každou stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m, - v ochranném pásmu vedení 110 kv, tj. pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální výšky 3 m. ČEZ Distribuce, a.s. současně upozorňuje, že pokud nebude uvedený termín (15. listopad) dodržen, provede okleštění, případně odstranění dřevin, sama. Celý leták na vývěsní desce úřadu nebo na Vydává Městys Vrchotovy Janovice, IČ , registrace MK ČR E Redakční rada: Josef Čipera - předseda, Mgr. Ingeborg Kliková, Ladislav Marvan, Magdaléna Stárková, Jaroslava Slivanská, redaktor - Marcela Čedíková Náklad 420 ks, z d a r m a, číslo 10/2010 vychází 27. října 2010 Uzávěrka příspěvků pro číslo 11/ listopadu 2010 Adresa redakce: Úřad městyse Vrchotovy Janovice, Vrchotovy Janovice 2, tel ,

9

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Drásov konaného dne 4.11.2015 od 18,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. 12/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE ,

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 3. 10. 2016, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Jana Starostová DiS,

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne , od hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 25.9.2013, od 18.00 hod na Kardavci listů : 5 Přítomno (z 9) : 9 členů ZO hostů : 24 1) Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání ZO

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Historie úřední desky

Historie úřední desky Historie úřední desky - 2010 Oznámení o uložení písemnosti - Jan Němec Vydal: Celní úřad Praha D5 Protokol o zkoušce pitné vody z odběru vzorku dne 20.11.2010 OZNÁMENÍ POKRAČOVÁNÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2013 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení

Obec Jílovice, Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení Obec Jílovice, 517 72 Jílovice 26 Zápis č. 5/2016 a přijatá usnesení ze zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu dne 26. října 2016 Na Ohrádce v Jílovici., zahájeno v 19,00 hodin. Přítomni: zastupitelé:

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-15-2015 Termín jednání 11. května 2015 Začátek jednání 17:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni

Více

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 8/2011. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 8/2011 ze zasedání ZO Malotice ze dne 28.9. 2011 od 19:00 hod., v zasedací místnosti obecního úřadu v Maloticích. Přítomni: Jirkovská Radka, Mgr. Tereza Jirkovská, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří,

Více

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis ze zasedání č. 4/11 Zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 14.02.2011 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 22,30 hod. Přítomni členové

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46.

Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. 1 Zasedání Zastupitelstva Obce Hřiměždice konané dne 15. 12. 2009 od 19,00hod. v zasedací místnosti OÚ čp.46. Č.j.7/09 Přítomni: Novák Jiří, Vacek František, Tulach Josef, Vacek Josef, Josef Sedláček,

Více

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou

Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Zápis o průběhu druhého/2014 zasedání Zastupitelstva obce Skalice nad Svitavou konaného dne 24. 4. 2014 v kanceláři starosty obce Skalice nad Svitavou Bod č. 1 Zahájení Starosta obce Ing. Richard Černý

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU U S N E S E N Í Z 10.ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU, KONANÉHO DNE 17. DUBNA 2008 Usnesení zastupitelstva města číslo: 1/10/08 1. volí návrhovou komisi ve

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny v Domažličkách Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva obce Bolešiny 15.9. 2011 v Domažličkách Začátek : 19.30 hodin v Domažličkách Přítomni : p. Ing. Sommer Josef, Ing. Rubáš Jiří, Rausová Dana, Ing. Kuba Antonín, Frána

Více

Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami. 23. dubna 2014 Ostrava

Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami. 23. dubna 2014 Ostrava Procesní postupy vodoprávních úřadů při řešení střetů při nakládání s vodami 23. dubna 2014 Ostrava Jaroslava Nietscheová, prom. práv. e-mail: nietscheova@pvl.cz Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW 1. (89) 2. (90) MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 26. řádné jednání Rady města, konané dne 30.11.2015 kancelář starosty Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně, k.ú. Olešnice

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod.

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 28. ledna 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Jelínek Tomáš,

Více

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce

35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne v 17 hodin v kanceláři starosty obce 35/02/2013- RO U Příloha k usnesení z 35. zasedání rady obce konané dne 4. 2. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, Petr Vojkůvka,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ

Zápis 6/2016. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne od hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 6/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 25. 11. 2016 od 18.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici.

U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. U s n e s e n í z 28. jednání rady města Velká Bystřice dne 12.4.2012 v 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu ve Velké Bystřici. UR/28/1/2012 program jednání Rada města Velká Bystřice po projednání

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683

Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 Úřad městské části Praha 20 Odbor životního prostředí a dopravy Jívanská 647, 193 21 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 271 071 683 ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 O b e c L á z Láz čp. 7, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Z á p i s ze zasedání zastupitelstva obce Láz ze dne 18. června 2014 Přítomni: Mgr. Vlasta Čechová, Petr Štika,

Více

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 8/16 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 19.09.2016 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 21,20 hod. Přítomni členové

Více

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích

Zápis č. 4/2014. ze zasedání ZO Malotice ze dne od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Zápis č. 4/2014 ze zasedání ZO Malotice ze dne 10. 9. 2014 od 19:00 hod., v zasedací místnosti Obecního úřadu v Maloticích Přítomni: Ladislav Jirkovská Radka, Kallaschová Bohumila, Kaše Jiří, Mgr. Klímová

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1)

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) *) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. *) Adresa místně a věcně příslušného vodoprávního úřadu ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM 1) [ 15 vodního zákona] 1. Žadatel 2) Obchodní firma nebo název

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Těškov, konaného dne 29.8. 2012 od 18:00 hodin. V zasedací místnosti obecního úřadu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Těškov (dále též

Více

Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 29. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 797/29/2016 schvaluje program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 17.06.2014, od 19,00 hodin na obecním úřadu ve Slapech Zahájení v 19, 30 hod Přítomni: Ing. František Neužil,

Více

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj

Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce. Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj Page 1 of 11 Obec Maletín - Oficiální internetové stránky obce Poslední volba v hlavní nabídce: Titulní stránka > O obci > Maletínský zpravodaj 11.MALETÍN. ZPRAVODAJ-prosinec 2003 vytvořeno: 30.12.2003

Více

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice

USNESENÍ. z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice USNESENÍ z 1. schůze rady města, která se konala dne 15. ledna 2014 od 09:00 hodin do 11:30 hodin v zasedací místnosti budovy radnice Přítomni: Ing. Zdeněk Bednář starosta města Mgr. Rudolf Flaška místostarosta

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015

Město Králíky. Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 28 rady města konané 13.07.2015 Jana Ponocná,, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav Beran, Ing. Ladislav Tóth Ing. Martin Košťál

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 27. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE dne 21.1. 2013 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI: Miroslav Nogol, Petra Szczuková, Roman Pientok, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Tomáš Kubala, Jindřich Mackowski

Více

Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 20 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 16. 5. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění.

3. Schválení programu Usnesení č. 03/12Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 12. zasedání zastupitelstva města po doplnění. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sloupno konaného dne 28.5.2009 v zasedací místnosti OÚ Sloupno od 18.00 hod. čas konání: od 19.00 hod. do 20.30 hod Přítomni: Rosůlek Václav, Žižka Pavel, Lukáč Petr,

Více

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 9. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 26. května 2016 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.

Usn. č. 53/02 1) Usn. č. 53/03 1) Pacht pozemku: RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 21.1.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.04/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2006

V Ř E S K O V Á K listopad 2006 V Ř E S K O V Á K listopad 2006 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v minulém čísle jsem se s vámi loučil výzvou, aby jste šli k volbám a zvolili si své zástupce. Jsem rád, že jste tak učinili a volební účastí

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 1.2.2017 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek,

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 16.12.2015 od 17:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zahájení

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice

Zápis č. 21/2012. ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Zápis č. 21/2012 ze zasedání Zastupitelstva Městské části Praha-Satalice, konaného dne 28. 3. 2012 v Základní škole Praha-Satalice Přítomni: PhDr. František Jenčík, Mgr. Milada Voborská, p. Richard Čech,

Více

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne v v zasedací místnosti OÚ č.j.: 1/2014/JU Zápis z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Zahnašovice, konaného dne 19. 6. 2014 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ přítomni : Němec František, Fridrichová Ludmila, Malošíková Jana,

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.,fax : IČ: , Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bukovany ze dne 30.3.2015 Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, které se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu, Bukovany č.p. 57,

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 47. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 18. března 2013 čís. 669/47 683/47 1/6 669/47 Rada městského obvodu Martinov 18. března 2013

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Martinov USNESENÍ 31. schůze Rady městského obvodu Martinov konané dne 14. května 2012 čís. 447/31 462/31 1/5 447/31 Rada městského obvodu Martinov 14. května 2012

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 11-2012 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 07. 11. 2012 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice:

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice. konaného dne Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 20.01.2016 Termín: středa 20.01.2016 od 20 hodin, OÚ Nedrahovice Návrh programu zasedání ZO Nedrahovice: 1) Zahájení zasedání 2) Určení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Lipovice ze dne 15. září 2016 Jednání zastupitelstva se konalo v místnosti Obecního úřadu od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná.

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín

30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín 1 z 9 29.5.2013 16:02 PŘEHLED USNESENÍ 46. zasedání Rady města Bučovice ze dne 15.5.2013 30/46/RM/2013 OÚP 01 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761 - odkanalizování Černčín Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 10048761

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne , od 18:00 hodin. Počet přítomných: 6 Omluven: Martin Průcha Hosté: 3 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svojkov, konaného dne 21. 12. 2015, od 18:00 hodin. Jednání bylo zahájeno v 18.02 starostou panem Gustavem Pilzem.

Více

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 24.5.2011 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 238/11 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 25.2.2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Drásov. č.05/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Drásov

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z 8. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 2.3.2016 ve 14.30 hodin v polyfunkčním domě ve Velké Úpě, čp. 236 Přítomni: Alan Tomášek, Zdeněk

Více

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin.

Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v hodin. Bod číslo 1 Technický bod Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. 6. 2006 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.30 hodin. Starostka konstatovala, že informace o konání

Více

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 26. 6. 2014 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Petr Kollert, Ing. Josef

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 3. 2. 2016 na Obecním úřadě v Nespekách č. p. 12 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 11. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 29. 04. 2015 od 19. hod v zasedací místnosti OÚ

Více

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá

Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna Přítomni. Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Výpis usnesení Rady města Bojkovice č. 51 ze dne 4. ledna 2017 Přítomni Mgr. Petr Viceník Ing. Zdeňka Ondrušková Ing. Anna Mikulášková František Kapsa Bc. Eva Regináčová Dagmar Peřestá Ing. Josef Mlček

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013

Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30. července 2013 392/16/RM/2013 směna pozemků Lesy ČR,s.p. Rada města navrhuje zastupitelstvu města zveřejnit

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 15 rady města konané 17.04.2013 Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Jana Ponocná, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav Tóth, Bc. Jan Mlynář Antonín

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012)

Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) Zápis OZ z 3.5.2012 (vloženo 12.6.2012) ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OZ BUŠANOVICE Č.5 ZE DNE 3.5.2012 Přítomni: 8 členů OZ Omluvena: Hana Bošková Hosté: Paní Březinová, pan Březin, pan ing. Matějka Program: I. Volba

Více

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného

Usnesení. z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Velký Šenov, konaného 25.01.2012 Po projednání jednotlivých bodů byla přijata tato usnesení ZM Velký Šenov: č. 515/12 ZM VOLÍ za ověřovatele zápisu pana Miroslava

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne , konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Tisem ze dne 1. 7. 2013, konaného od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Zahájeno: 19:15 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Václav Vaněček, Milan Albrecht, Dušan Vaněček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne č /2013/ZM až /2013/ZM Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Benešov dne 08.04.2013 č. 446-20/2013/ZM až 477-20/2013/ZM USNESENÍ č. 446-20/2013/ZM ze dne 08.04.2013 schvaluje pí J. Babkovou, p. B. Bareše a MUDr. K. Navrátila

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 Zápis z 47. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 10. 2014 47. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, M. Huml, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 6. září 2011 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ

ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OBČANŮ (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ Příloha č. 18 k vyhlášce č. 432/2001 Sb. Městský úřad Sokolov Rokycanova č.p. 1929, 356 01 Sokolov Odbor životního prostředí ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY

Více