STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD"

Transkript

1 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora 1 Naše značka: SPU /2013 Spisová zn.: 2RP3313/ Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing. Jitka Svobodová Tel: ID DS: z49per3 DATUM: Komplexní pozemkové úpravy Žehušice - oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků, zaslání prvního návrhu, aktualizovaného soupisu nároků a pozvánka na jednání Pozemkový úřad Kutná Hora zahájil dne pod číslem jednacím 41/2008 ve smyslu 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, na základě žádostí jednotlivých vlastníků, řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Žehušice. V průběhu řízení byl obvod rozšířen o části katastrálních území Chotusice, Rohozec, Vlačice, Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic. Dne nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ ). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. 22 odst. 6 citovaného zákona). V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) Žehušice zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora (dále jen pobočka ) v souladu s ustanovením 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vypracování aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen soupis nároků ) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu. Potřeba aktualizace nároků vyplývá z velkého množství změn v datech za dobu, která uplynula od posledního projednání. Tento soupis nároků je počínaje dnem vyložen po dobu 15 dnů na Úřadě Městyse Žehušice, současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Kutné Hoře a příslušná část také na Úřadě Městyse Bílé Podolí a Obecních úřadech Vlačice, Chotusice, Rohozec a Horka u Žehušic. K soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pobočky a to v termínu do Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

2 Na základě požadavků vlastníků byl vypracován první návrh umístění nových pozemků, který Vám rovněž v příloze zasíláme. Připomínky k soupisu nároků a k prvnímu návrhu mohou vlastníci uplatňovat písemně nebo při osobní návštěvě na Pobočce Kutná Hora (nejlépe po telefonické dohodě) do nebo pak při jednání samotném, které se koná ve dnech 14., 16. a 17. října 2013 (po, st, čt) v časech dle rozdělovníku se schůzkou účastníků v zasedací místnosti Úřadu Městyse Žehušice č. p. 53. Případné dotazy zodpoví projektant Jaroslav Truhlář (Agroprojekce Litomyšl) na tel. čísle příp nebo ové adrese: Jestliže Vám námi určený termín nevyhovuje nebo máte-li zájem přijít se spoluvlastníkem, který je přizván v jiný den či hodinu, můžete se dostavit v kterýkoliv den a hodinu, která je uvedena v pozvánce příp. po telefonické domluvě kterýkoliv den na pobočku. Rozvržení časů je orientační a slouží k zajištění plynulého chodu jednání. Pokud nemáte k soupisu nároků a k prvnímu návrhu žádné připomínky či dotazy, podepište prosím přiložené formuláře (soupis nároků i návrh) a zašlete je na adresu Pobočky Kutná Hora nebo zanechte na Úřadě Městyse Žehušice do Vlastníkům, kteří projevili v průběhu KoPÚ zájem o rozdělení spoluvlastnictví, zasíláme dohodu o vypořádání spoluvlastnictví, kterou je nutné podepsat a doručit pobočce v termínu do Děkujeme za spolupráci při zpracování pozemkové úpravy. Ing. Mariana Poborská pověřena vedením Pobočky Kutná Hora Státní pozemkový úřad Přílohy: Rozdělovník Soupis nároků včetně mapky První návrh včetně mapky Pouze někteří vlastníci: Dohoda o rozdělení spoluvlastnictví s krátkou informací Informace k odsouhlasení vstupu pozemků do pozemkových úprav SPU /2013 2

3 Vysvětlení Soupis nároků je seznam, kde jsou uvedeny všechny pozemky zapsané na daném listu vlastnictví. Tento soupis je rozdělen do dvou částí: 1. Pozemky mimo obvod pozemkové úpravy zde jsou parcely, kterých se pozemkové úpravy nijak nedotknou (zastavěná plocha, intravilán obce). 2. Pozemky v obvodu pozemkových úprav jsou a) pozemky neřešené dle 2 zákona pozemky, u kterých bude pouze obnoven soubor geodetických informací, nebudou směňovány. Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Vlastník, který má v obvodu pouze pozemky neřešené dle 2 zákona, není účastníkem řízení a o jeho pozemcích nebude v rámci KoPÚ rozhodováno. b) pozemky řešené dle 2 zákona - parcely, které budou v rámci obvodu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) směňovány (pole, louky, pastviny, polní cesty, remízky apod.). Některé pozemky jsou směnitelné pouze se souhlasem vlastníka (části parcel určené územním plánem k zastavění, pozemky zastavěné stavbou, zahrady, vodní plochy apod.). U těchto parcel je v poznámce soupisu nároků uvedeno 3 odst.3. Prosíme vlastníky těchto pozemků, aby podepsali přiložený soupis nároků a tím zároveň souhlas s řešením těchto pozemků v KoPÚ. Na soupisu je dále provedeno ocenění parcel dle skutečného stavu a spočítán celkový nárok vlastníka, se kterým se vstupuje do KoPÚ. Dále je přiložena mapka se zobrazením parcel ve Vašem vlastnictví. Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování a odsouhlasení všech údajů uvedených v soupisu nároků (jméno, adresa, rodné číslo příp. jiný identifikátor, údaje o pozemcích). První návrh nového uspořádání pozemků byl vyhotoven projektantem na základě požadavků jednotlivých vlastníků v průběhu řízení. Pokud vlastníci své požadavky dosud nevyjádřili, slouží tato první varianta návrhu jako podklad pro další jednání, proto prosíme, sdělte ve vlastním zájmu své požadavky pobočce co nejdříve. Nově navrhované pozemky musí odpovídat původním pozemkům cenou, výměrou i vzdáleností. Cena nového pozemku se od původní smí lišit maximálně o +/- 4 %. Překročit toto kritérium můžeme jen tehdy, když vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující kritérium. U výměry činí toto kritérium +/- 10 % a u vzdálenosti +/- 20 %. Překročení kritérií je možné jen se souhlasem vlastníka. Informace pro nové účastníky řízení Novým účastníkem řízení se můžete stát např. jako dědic zemřelého vlastníka dle sdělení soudu ( 5, odst. 4), zákona, nebo jako nový vlastník. V některých případech jsou účastníci řízení takto kontaktováni poprvé z důvodu dohledání adresy bydliště nebo rozšíření obvodu pozemkových úprav o nové pozemky. Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro vytvoření podmínek pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Pozemkové úpravy řeší komplexně celé zájmové území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky - scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině a omezení eroze. Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. SPU /2013 3

4 Zpracovatelem KoPÚ Žehušice je sdružení VRV-AGP, Nábřežní 4, Praha 5. Úvodní ústní jednání se konalo dne Na tomto jednání byli účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav a byl zvolen sbor zástupců, který zastupuje vlastníky za účelem spolupráce při celém procesu řízení o pozemkových úpravách. Soupis nároků byl projednáván v červenci 2011 za účelem odsouhlasení údajů o stávajících pozemcích vlastníků dle dat vedených v katastrálním operátu Katastrálního úřadu Kutná Hora a odsouhlasení identifikace a ocenění příslušných pozemků. Postup při pozemkových úpravách z hlediska vlastníka pozemků 1. Zahájení pozemkových úprav - oznámením veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu. 2. Úvodní jednání vlastníci půdy jsou informováni o postupu při pozemkových úpravách, ustanovuje se sbor zástupců (zpravidla z občanů, kteří toto území znají a mohou pomoci projektantům radou či připomínkou), stanoví se způsob oceňování pozemků pro potřeby pozemkových úprav Geodetické práce šetření hranic v řešeném území se pohybuje geodetická skupina, která provádí zaměření území. Poté jsou vlastníci, kteří mají pozemky na obvodu pozemkových úprav zváni na místní šetření. 4. Soupis nároků - nárokové listy (seznam pozemků v řešeném území s přiřazenou výměrou, cenou a vzdáleností) jsou zaslány poštou společně s pozvánkou na jednání. Vlastník půdy si zkontroluje, zda výměra a čísla parcel souhlasí s jeho doklady. Souhlasy i připomínky může vlastník uplatnit při osobním projednávání nebo písemně. 5. Opakované projednávání variant návrhu s projektantem - probíhá většinou na obecním úřadě, vlastníci jsou zváni pozvánkou. Vlastník zkontroluje nově navržené umístění pozemků. Projektanti musí dodržovat kriteria výměry, ceny a vzdálenosti původních pozemků, berou ohled na umístění původních pozemků, cestní síť a další společná zařízení. Pokud se vlastník pozemků jednání nezúčastní ani se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí. K později podaným připomínkám pozemkový úřad již ve smyslu zákona nepřihlíží. Tato etapa končí vystavením návrhu pozemkových úprav návrh je k nahlédnutí na příslušném obecním úřadě a na pozemkovém úřadě a vlastníci jej obdrží poštou společně s pozvánkou na závěrečné jednání. 6. Závěrečné jednání formální ukončení, zhodnocení výsledků pozemkových úprav, seznámení s návrhem, o kterém bude rozhodnuto a informace o dalším předpokládaném průběhu pozemkových úprav, již bez možnosti uplatňování námitek nebo připomínek. 7. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydává se, pokud vlastníci 75% výměry v řešeném území souhlasí s návrhem KoPÚ. Oznamuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou. 8. Tvorba nové mapy (DKM) podle schváleného návrhu KoPÚ 9. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv se oznamuje veřejnou vyhláškou na úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou. Proti tomuto rozhodnutí už se nelze odvolat. Následuje zápis do katastru nemovitostí. 10. Vytyčování každý vlastník má po provedené KoPÚ nárok na jedno bezplatné vytyčení pozemků. Vytyčuje se zpravidla po sklizni, pokud se vlastník ujímá užívacího práva. 11. Realizace společných zařízení (cesty, příkopy, rybníky, biokoridory ) podle schváleného plánu společných zařízení a finančních možností a podle priorit stanovených sborem zástupců. SPU /2013 4

5 K jednání zveme: Rozdělovník k č.j. SPU /2013 I. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Žehušice a částech k. ú. Chotusice, Rohozec, Vlačice, Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce: Úřad Městyse Žehušice Obecní úřad Chotusice Obecní úřad Rohozec Obecní úřad Horka u Žehušic Obecní úřad Vlačice Úřad Městyse Bílé Podolí Pobočka Kutná Hora II. Pobočce známé účastníky řízení: Pondělí : 9:00 10:00 hod. 1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, Praha Ambrožová Ivana, Na hranicích 357/19, Praha 8, Praha Bareš Josef, Šípková 1733, Čáslav-Nové Město, Čáslav 4. Bareš Josef, K Lávce 57, Žehušice 5. Barešová Ivanka, K Lávce 57, Žehušice 6. Barešová Jana, Adamovská 727/5, Michle, Praha 4 7. Bažilová Jarmila, Polední 1032/14, Praha 4 - Braník, Praha Bednář Miroslav, K Lávce 52, Žehušice 9. Bělohlávek Pavel, V Chaloupkách 85, Žehušice 10. Berounský Stanislav, Na Zemance 412/1, Praha 4, Praha Bíbrová Monika, Neustupného 1833/20, Praha 13, Praha Bláhová Dobromila, Školní 190, Průhonice 13. Borovská Jana, Gagarinova 1214, Přelouč 14. Borový Petr, Vlčkova 1069/1, Praha 14 - Černý Most, Praha 15. Bouška Petr, Pavla Beneše 750/8, Praha 18 - Letňany, Praha 16. Bradová Jana, U Kulturního domu 349, Chvaletice 17. Broučková Naděžda, V Chaloupkách 84, Žehušice 18. Brůha Tomáš, Chotovická 1747/1, Praha 8 - Kobylisy, Praha 19. Brunová Libuše, Rybňany 24, Zálužice, Žatec Bubancová Eliška, Chotusice 101, Chotusice 21. Bubanec Jozef, Chotusice 101, Chotusice Pondělí : 10:00 11:00 hod. 22. Bureš Luděk, Chotusice 102, Chotusice 23. Bureš Pavel, Chotusice 153, Chotusice 24. Burešová Hana, Koněvova 2366/191, Žižkov, Praha Císař Miloslav, Za Klokočkou 356, Dolínek, Odolena Voda 26. Crkal Alois, Chotusice 60, Chotusice 27. Crkalová Anna, Prosetín 20, Prosetín u Hlinska 28. Crkalová Marta, Chotusice 60, Chotusice 29. Čejková Bohumila, Urbánkova 3349/6, Praha 12, Praha Černá Vladimíra, Chotusice 200, Chotusice 31. Černý Miloslav, Jeseniova 1167/57, Žižkov, Praha Černý Vilém, Chotusice 152, Chotusice 33. Červinková Blažena, Zbraslavice 300, Zbraslavice 34. Český rybářský svaz, místní organizace Kutná Hora, Jánské náměstí 540/10, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Čihulová Oldřiška, Vlkov pod Oškobrhem 48, Opočnice 36. Čvančarová Zdeňka, Rohozec 117, Kutná Hora Dobiáš Josef, Raabova 1578, Pardubice III, Pardubice Dobiáš Miroslav, Dolní 355, Šipší, Kutná Hora Doležal Josef, Rohozec 49, Kutná Hora Dráb Josef, Zbyslavská 172, Dolní Bučice, Vrdy 41. Drápalová Ludmila, Slancova 1260/6, Praha 8, Praha Dudová Jaroslava, 1. máje 331, Železná Ruda Pondělí : 11:00 12:00 hod. 43. Dušek Josef Jaroslav, Břasy 260, Břasy Dušek Radek, Bechyňská 639, Praha 18 - Letňany, Praha Dušek Vladimír, Tavolníková 1848/19, Praha 4 - Krč, Praha 46. Dvořák Karel, Brandlova 1382/16, Praha 11 - Chodov, Praha 47. Dyk Vojtěch, Pražská 7, Dobřichovice 48. Erbal Pavel, Rohozec 16, Kutná Hora Farkač Miroslav, Ruprechtická 2274/6, Praha 20, Praha Farkač Miroslav, Krchleby 102, Čáslav 51. Fedorová Jana, Hlavní 149, Žehušice 52. Filingerová Monika, Na Provaznici 324/7, Kutná Hora Fírerová Hana, Hrdlív 166, Libušín 54. Fligrová Dana, Vrchlického 473, Kolín IV, Kolín Fligrová Zdenka, Veltrubská 887, Kolín V, Kolín Fofoňka Jindřich, Vodranty 26, Čáslav 57. Foršt Tomáš, V Koutě 209, Žehušice 58. Francová Marie, Chotusice 15, Chotusice 59. Francová Markéta, Chotusice 59, Chotusice 60. Fuksa Jaromír, Přístavní 1246/39, Holešovice, Praha Hác Jiří, U Borku 416, Pardubice IV - Pardubičky, Pardubice Haincová Lenka, Otradov 20, Krouna 63. Hanušová Věra, Prokopa Holého 139, Sedlec, Kutná Hora Havelka Jiří, Chrudimská 63, Dolní Bučice, Vrdy 65. Havlíčková Lenka, Jetelová 1643, Čáslav-Nové Město, Čáslav Pondělí : 12:00 13:00 hod. 66. Havránek Jaroslav, Rohozec 17, Kutná Hora Havránek Stanislav, Rohozec 28, Kutná Hora Havránek Zdeněk, Rohozec 79, Kutná Hora Hegyközi Jan, Roklanská 1506/10, Říčany, Říčany u Prahy 70. Hejcmanová Lenka, Libenice 132, Kolín Heřmánek Jaroslav, Nerudova 282, Vrdy 72. Heřmánek Josef, Na Třísle 126, Pardubice I, Pardubice Heřmánek Pavel, Močovice 157, Čáslav 74. Heřmánková Jana, U Lesa 730, Žižkov, Kutná Hora Hlaváč Jiří, Československé armády 486, Dobrovice 76. Hlaváčová Sylvie, Československé armády 486, Dobrovice 77. Hlavatá Eva, Zoubkova 2144, Česká Lípa, Česká Lípa Hobza Petr, Sluneční náměstí 2583/10, Praha 13, Praha Hobzová Michaela, Chotusice 283, Chotusice 80. Hojdová Eva, 17. listopadu 118, Šipší, Kutná Hora Holoubková Věra, Červenomlýnská 268, Dolní Bučice, Vrdy 82. Holubová Jana, Kojetice 11, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 83. Hon Josef, Bojmany 41, Žehušice, Čáslav 84. Hon Josef, Bojmany 33, Žehušice, Čáslav 85. Hon Zdeněk, Zahradnická 161, Žehušice 86. Honová Alena, Bojmany 33, Žehušice, Čáslav 87. Honová Hana, Chotusice 56, Chotusice 88. Honová Jiřina, Zahradnická 161, Žehušice Pondělí : 13:00 14:00 hod. 89. Horáková Iva, Stavbařů 2855/1, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem Horký Josef, Rohozec 47, Kutná Hora Horký Vladimír, B. Smetany 797/24, Čáslav, Čáslav 92. Horký Vladimír, Rohozec 26, Kutná Hora Hospodka Jiří, Chotusice 169, Chotusice 94. Hospodková Petra, Holandská 2468, Kročehlavy, Kladno Hošek Libor, Rohozec 56, Kutná Hora Hošková Renata, Rohozec 56, Kutná Hora Houska Hubert, Zahradnická 173, Žehušice 98. Housková Terezia, Zahradnická 173, Žehušice 99. Hraňo Martin, Zahradnická 164, Žehušice 100. Hraňo Vladimír, Hlavní 142, Žehušice 101. Hraňová Alena, Zahradnická 164, Žehušice

6 102. Hrdlička Milan, Chotusice 152, Chotusice 103. Hrubeš Jaroslav, Arnošta z Pardubic 676, Pardubice Hrubeš Josef, V Chaloupkách 147, Žehušice 105. Hrubeš Miroslav, Kobylnice 21, Kutná Hora Hrubešová Jarmila, Malešovská 1651, Újezd nad Lesy, Praha 107. Hrubešová Stanislava, V Chaloupkách 147, Žehušice 108. Hrudka Jaroslav, Václavská 363, Velim 109. Hubáček Martin, Rohozec 102, Kutná Hora Hubáček Miloš, Rohozec 102, Kutná Hora Hubáčková Miloslava, Rohozec 102, Kutná Hora 1 Pondělí : 14:00 15:00 hod Hynek Tomáš, Ve Dvoře 17, Žehušice 113. Chadraba Jaroslav, Tylova 388/5, Kutná Hora, Kutná Hora Chárová Jaroslava, Větrná 1311, Šestajovice 115. Charvátová Marie, Slovenská 984, Kolín II, Kolín Chudoba Drahoslav, Bojmany 23, Žehušice, Čáslav 117. Chudoba Josef, Školská 132, Vrdy 118. Chudobová Jitka, Bojmany 23, Žehušice, Čáslav 119. Chudomelová Jarmila, Chotusice 78, Chotusice 120. INVEST EMPIRE s.r.o., Poděbradská 538, Praha 9, Praha Jablečník Jindřich, Ovocná 260, Dolní Bučice, Vrdy 122. Jandáková Hana, V Polích 106, Radovesnice I, Kolín Jebavá Stanislava, Bachova 1585/18, Praha 11, Praha Jebavý Slavomír, Bachova 1585/18, Praha 11, Praha Jelínková Zdeňka, Rumburská 977/5, Krásná Lípa u Rumburka 126. Jeřábek Pavel, Chotusice 159, Chotusice 127. Jeřábková Yvetta, Talafusova 941, Žižkov, Kutná Hora Ježek Jaroslav, Na okruhu 391/9, Praha-Libuš - Písnice, Praha 129. Jíra Jan, Rýznerova 842/3, Praha-Suchdol, Praha Jíra Jiří, Evropská 658/122, Dejvice, Praha Joštová Marie, Puškinská 589, Hlouška, Kutná Hora Jurová Oluše, Studentská 1356, Přelouč 133. Kalousková Vlasta, Hlavní 34, Žehušice 134. Karela Miroslav, V Mexiku 182, Žehušice 135. Karelová Drahuše, V Mexiku 182, Žehušice Pondělí : 15:00 16:00 hod Karkošová Dana, Horušice 8, Horušice 137. Karpíšková Dagmar, Lochy 1344, Čáslav-Nové Město, Čáslav 138. Kasal Josef, Horušice 79, Horušice 139. Kasalová Anna, V Chaloupkách 69, Žehušice 140. Kašparová Jitka, Varnsdorfská 82/45, Krásná Lípa u Rumburka 141. Kaufmanová Vlasta, Žďár nad Metují 30, Žďár nad Metují 142. Kerberová Hana, Mádrova 3030/12, Praha 12, Praha Klacková Karla, U Nádraží 585, Kopidlno 144. Klečák Zdeněk, Kostincova 79/40, Plzeň 2-Slovany, Plzeň Kličková Milada, Rohozec 87, Kutná Hora Kmoch Petr, Pražská 2881, Česká Lípa, Česká Lípa Kmochová Jaroslava, Pražská 2881, Česká Lípa, Česká Lípa Kociánová Jarmila, V křovinách 444/3, Povel, Olomouc Kocourek Karel, ČS. ARMÁDY 2362, Pardubice V, Pardubice Kočárník Roman, Sulovice 24, Svatý Mikuláš, Kutná Hora Kočí František, Lohenice 46, Přelouč 152. Kohoutková Milada, Kyjevská 526/4, Dejvice, Praha Končel František, Rohozec 68, Kutná Hora Kortus Ivan, Bělohorská 650/200, Praha 6 - Břevnov, Praha Kořínková Bedřiška, V Chaloupkách 86, Žehušice 156. Kořínková Hana, R. Těsnohlídka 1516, Čáslav, Čáslav 157. Košťálová Libuše, Zaříčany 35, Bílé Podolí, Čáslav 158. Kotvasová Radka, Dr. Znojemského 415, Skuteč 159. Koubová Milada, U Kasáren 1382,, Mladá Boleslav 1 Pondělí : 16:00 hod Procházková Alena, Pod Krčským lesem 1088/13, Praha 161. Procházková Martina, Pod Krčským lesem 1088/13, Praha Středa : 9:00 10:00 hod Koudelová Eva, V Chaloupkách 64, Žehušice 163. Kovanda Josef, Malá Štěpánská 2032/6, Nové Město, Praha Kovářík Pavel, Nad Šárkou 1257/108, Dejvice, Praha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, Praha Králková Jitka, Malinová 1326, Čáslav-Nové Město, Čáslav 167. Krasanovská Marie, U křížku 1402/6, Nusle, Praha Kratochvílová Marie, Moravcova 871, Kolín II, Kolín 2 Rozdělovník k č.j. SPU / Krča Miroslav, náměstí Osvobození 101, Kryblice, Trutnov Krejčová Danuše, Masarykova 582, Hlouška, Kutná Hora Krejčová Miroslava, Svatý Mikuláš 41, Kutná Hora Kroutil Josef, Chotusice 188, Chotusice 173. Krügerová Nadia, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, Praha Krupičková Marie, Chotusice 84, Chotusice 175. Krupková Marie, Sídliště 266, Hrochův Týnec 176. Kubelka František, Chotusice 176, Chotusice 177. Kubelka Jaromír, Hloušecká 277/10, Kutná Hora, Kutná Hora 178. Kubelka Vladimír, Chotusice 259, Chotusice 179. Kubka Zdeněk, Chotusice 79, Chotusice 180. Kučera Miloslav, Chotusice 57, Chotusice 181. Kudrna Jiří, Husova 625/8, Čáslav-Nové Město, Čáslav 182. Kuchařová Jaroslava, Na Jezerce 1475/26, Nusle, Praha Kulhavý Miroslav, Dlouhomostecká 752, Liberec-Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX, Liberec 30 Středa : 10:00 11:00 hod Kult Josef, Velké Svatoňovice 315, Velké Svatoňovice 185. Landgráf Jaroslav, Novodvorská 64, Malín, Kutná Hora Landgráf Zdeněk, Rohozec 108, Kutná Hora Landgráfová Marcela, Puškinská 656, Hlouška, Kutná Hora Landgráfová Zdena, Rohozec 108, Kutná Hora Lehetová Jana, Chotusice 181, Chotusice 190. Licehamr Jaroslav, Čs. armády 51, Škvorec 191. Lidický Pavel, Nezvalova 1820/19, Předměstí, Litoměřice Lilek Juraj, Chotusice 97, Chotusice 193. Lilková Hana, Seifertova 303/77, Žižkov, Praha Línek Jaromír, Komárovská 332/38, Praha 20, Praha Línek Ladislav, Zahradnická 163, Žehušice 196. Línková Marie, Zahradnická 163, Žehušice 197. Lutr Karel, Chotusice 221, Chotusice 198. Lutrová Miloslava, Chotusice 221, Chotusice 199. Macková Hana, K Lávce 66, Žehušice 200. Machač Jaroslav, Zadní 306/1, Rumburk 2, Rumburk 201. Machač Oldřich, Studánecká 564/16, Krásná Lípa, Krásná Lípa u Rumburka 202. Machač Pavel, Pražská 2927, Česká Lípa, Česká Lípa Machačová Marta, Benešov nad Černou 106, Benešov nad Černou 204. Maletičová Marie, V Hůrkách 376, Dolní Břežany Středa : 11:00 12:00 hod Marek Jaroslav, Palackého 180, Chvaletice 206. Marek Jaroslav, Vrchlického 175, Nové Dvory u Kutné Hory 207. Marek Luboš, V Mexiku 192, Žehušice 208. Marek Miloš, Ježovice 20, Podveky, Sázava 209. Marek Pavel, Kateřinská 196, Starý Kolín 210. Marek Petr, Svatý Mikuláš 35, Kutná Hora Marek Václav, Rohozec 114, Kutná Hora Marešová Hana, Krausova 606, Praha 18 - Letňany, Praha Marková Ludmila, Svatý Mikuláš 35, Kutná Hora Marková Miluše, Horka I 26, Čáslav 215. Markovská Blanka, Červenomlýnská 212, Dolní Bučice, Vrdy 216. Mašínová Květuše, Hradišťská 164, Veltruby, Kolín Mašková Marie, Zámecká 22, Žehušice 218. Matějková Hana, Duchoslávka 2052/8, Dejvice, Praha Mátl Pavel, Na Kopečku 37, Žehušice 220. Mátlová Miroslava, Na Kopečku 37, Žehušice 221. Matoušek Jiří, Lublaňská 1727/27, Nové Město, Praha Matoušek Vlastislav, Lublaňská 1727/27, Nové Město, Praha 223. Matoušková Klára, U Sokolovny 691, Nový Bydžov 224. Matoušková Veronika, Lublaňská 1727/27, Praha Melcr Miroslav, Žižkova 74, Bezděkovské Předměstí, Domažlice 1 Středa : 12:00 13:00 hod Melcr Slavoj, Chotusice 5, Chotusice 227. Melcrová Irma, Brdičkova 1913/17, Praha 13, Praha Menclíková Dagmar, U smaltovny 1218/19, Praha Městys Žehušice, Hlavní 53, Žehušice 230. Mezei Otto, Chotusice 68, Chotusice 231. Mezeiová Věra, Chotusice 68, Chotusice 232. Míča Ladislav, Svatý Mikuláš 9, Kutná Hora Mihula Jiří, Korce 31, Dubá, Doksy 234. Mihula Miloslav, Kosmonautů 2850/14, Mělník, Mělník Mihula Zdeněk, Rybní 635, Nová Bystřice 236. Michera Jaromír, Družební 603, Hlouška, Kutná Hora Michera Radek, Pod Tratí 95, Vrchlice, Kutná Hora 1

7 238. Milíková Eva, Bernardov 15, Kutná Hora Minaříková Jaroslava, Lípová 338, Vrdy 240. Mlynaříková Marie, Šeříková 1119/26, Most, Most Moravec František, Trocnovská 102, Sedlec, Kutná Hora Moravec Jan, Frýdlantská 1296/2, Praha 8 - Kobylisy, Praha 243. Moravec Josef, V Chaloupkách 9, Žehušice 244. Moravec Josef, Sokolovská 1047/66, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň 245. Moravec Josef, Lípa 148, Lípa u Havlíčkova Brodu 246. Moravec Otto, Barákova 789, Uhlířské Janovice 247. Moravec Vladimír, Jablonského 254/15, Čáslav, Čáslav Středa : 13:00 14:00 hod Moravečková Květoslava, Slavníkovská 6, Malín, Kutná Hora 249. Morcová Lenka, Opletalova 176, Šipší, Kutná Hora Moťka Otakar, Radnické schody 172/7, Praha 1, Praha Mottlová Martina, Hornická 831, Zdice 252. Motyčková Vladislava, Žižkova 135, Chvaletice 253. Možná Eva, Feřtekova 560/20, Praha 8 - Bohnice, Praha Mrkvička František, Zámecká 22, Žehušice 255. Mundilová Jana, U Nadjezdu 406, Sedlec, Kutná Hora Nalezinek Jiří, Zahradnická 159, Žehušice 257. Nalezinková Miloslava, Zahradnická 159, Žehušice 258. Němcová Jarmila, Bojmany 24, Žehušice, Čáslav 259. Němcová Miloslava, Chotusice 10, Chotusice 260. Němcová Miroslava, Sluneční 345, Vrdy 261. Němcová Veronika, třída T. G. Masaryka 984, Roudnice nad L Němec Jaroslav, Sluneční 345, Vrdy 263. Němeček Jiří, Na Spravedlnosti 168/15, Karlov, Kutná Hora Novák Jan, Chotusice 107, Chotusice 265. Novák Josef, Semtěš 26, Čáslav 266. Nováková Blanka, Chotusice 59, Chotusice 267. Nováková Hana, Chotusice 107, Chotusice Středa : 14:00 15:00 hod Novotná Irena, Borovnice 25, Jimramov 269. Novotná Marie, Na Pankráci 1352/2, Nusle, Praha Obec Horka I, Horka I 48, Čáslav 271. Obec Chotusice, Chotusice 61, Chotusice 272. Obec Rohozec, Rohozec 19, Kutná Hora Obešlo David, U pošty 1098/6, Libeň, Praha OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, Praha Patočka Pavel, Rohozec 64, Kutná Hora Patočka Radek, Rohozec 64, Kutná Hora Patočka Tomáš, Jakub 181, Církvice u Kutné Hory 278. Patzl Jiří, Školní 134, Malé Žernoseky, Lovosice Paulusová Jitka, Imrychova 884/11, Praha 12 - Kamýk, Praha 280. Pazderková Miluška, Škroupova 826,, Lanškroun 281. Pecold Pavel, Krasnice 8, Litošice, Přelouč 282. Pecold Petr, Chotusice 233, Chotusice 283. Perner Zdeněk, Horušice 34, Horušice 284. Peřina Pavel, Dukelská 38, Luže 285. Peřina Stanislav, Otradov 20, Krouna 286. Pešek Tomáš, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, Praha Petržilka František, Letná 422/22, Liberec XII, Liberec Petržilková Jaroslava, 9. května 80, Chvaletice Středa : 15:00 16:00 hod Pilařová Nataša, Zámecká 22, Žehušice 290. Pilwousková Zdeňka, Husova 200, Kladruby u Stříbra 291. Píša Vladimír, Polepy 229, Kolín Píšová Anna, K Lávce 97, Žehušice 293. Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, Žehušice 294. Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, Žehušice 295. Pokludová Blažena, Josefa Kotase 1172/31,, Ostrava Pokorná Taťana, Štefánikova 557, Hlouška, Kutná Hora POSINVEST s.r.o., Zámecká 154, Žehušice 298. Poskočil Josef, K Lávce 54, Žehušice 299. Pospíšil Václav, K Lávce 62, Žehušice 300. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové Pražáková Alena, Na obci 195, Třebechovice pod Orebem 302. Prchal Bohumil, K Havaji 138, Záboří nad Labem 303. Prchal Karel, A. Chittussiho 943/6, Čáslav, Čáslav 304. Prchal Miroslav, Žitná 1139/15, Čáslav-Nové Město, Čáslav 305. Priehodová Ladislava, Amforová 1929/15, Praha 13, Praha Procházka Pavel, Bojovníků za svobodu 1458, Čáslav, Čáslav 307. Pros Jiří, V Březině 230/1, Strašín, Říčany u Prahy 308. Pros Zdeněk, Sokolovská 129/50, Praha 8 - Karlín, Praha 86 Rozdělovník k č.j. SPU /2013 Středa : 16:00 hod Karela Jan, V Chaloupkách 145, Žehušice 310. Karela Jaroslav, V Chaloupkách 314, Žehušice 311. Karelová Ludmila, V Chaloupkách 145, Žehušice 312. Karelová Radka, V Chaloupkách 314, Žehušice Středa : 16:30 hod Vlášek Miroslav, Žehušice 153, Žehušice Čtvrtek :00 10:00 hod První stavební a.s., Kutná Hora v likvidaci, U Kamene 126/6, Kutná Hora Radovnický Bohuslav, Chelčického 513/20, Poděbrady Rajtrová Marie, Rybova 109/5, Kralupy nad Vltavou Ribárská Marie, Nítkovice 51, Litenčice 318. Ribárský Petr, Nítkovice 51, Litenčice 319. Ruml Jiří, Dolní Jirčany č. ev. 283, Psáry 320. Růžanský Jaromír, K Lávce 92, Žehušice 321. Růžička Ivoj, Bojovníků za svobodu 1536, Čáslav, Čáslav 322. Růžičková Eva Daniela, Korunní 1295/55, Vinohrady, Praha Růžičková Radomila, Šafaříkova 550/10, Hradec Králové Řezníčková Šenkapounová Irena, Formanova 551/8, Čáslav 325. Římskokatolická farnost Chotusice, náměstí Komenského 84, Týnec nad Labem 326. Schäferová Hana, 17. listopadu 100, Šipší, Kutná Hora SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, Zbraslavice 328. Slavík Kamil, Zelenohorská 501/27, Praha 8 - Bohnice, Praha 329. Smitková Stanislava, K Lávce 103, Žehušice 330. Sochor Zbyněk, Štítarská 117, Kolín II, Kolín Sova Stanislav, Zahradnická 160, Žehušice 332. Sovová Stanislava, Zahradnická 160, Žehušice 333. Starkl - zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, Čáslav 334. Státní pozemkový úřad, Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora Stehlíková Anna, Dobrá Voda 33, Ústí nad Orlicí Steklá Monika, Rohozec 78, Kutná Hora 1 Čtvrtek : 10:00 11:00 hod Stoklasa Josef, K Lávce 93, Žehušice 338. Stoklasa Josef, Zahradnická 174, Žehušice 339. Strnad Karel, Rohozec 7, Kutná Hora Suchánková Věra, Hlavní 106, Žehušice 341. Suntych Jan, 17. listopadu 105, Šipší, Kutná Hora Svitáková Libuše, Neškaredice 46, Kutná Hora Svitáková Žofie, Neškaredice 46, Kutná Hora Svoboda Ivan, Jeníkovská 1155/92, Čáslav 345. Svobodová Bohumila, Rohozec 118, Kutná Hora Svobodová Božena, Chotusice 28, Chotusice 347. Svobodová Jana, Chvatěrubská 365/26, Praha 8, Praha Sýkora Lubomír, Baarova 334/3, Předměstí, Litoměřice Šafařík Miroslav, Žižkova 110, Sedlec, Kutná Hora Šafaříková Dana, Vratislavská 391/16, Praha 8, Praha Šálený Vlastimil, Horušice 57, Horušice 352. Šanda Libor, Zahradnická 165, Žehušice 353. Šandová Jaroslava, Zahradnická 165, Žehušice 354. Šebor Josef, Rohozec 95, Kutná Hora Šeborová Marie, Rohozec 95, Kutná Hora Šenkapoun Pavel, Žižkova brána 52/1, Čáslav 357. Šerý Josef, Vítězství 71, Děčín XXXII, Děčín 9 Čtvrtek : 11:00 12:00 hod Šibrava Roman, Janského 2214/63, Praha 13, Praha Šidák Miroslav, Kampelíkova 515, Lomnice nad Popelkou 360. Šindelář Josef, Rohozec 22, Kutná Hora Šindelářová Jaroslava, Rohozec 22, Kutná Hora Škrabala Petr, Starosedlecká 53, Sedlec, Kutná Hora Špaček Karel, Čs. armády 601/23, Bubeneč, Praha Špaček Ondřej, Milady Horákové 42/127, Hradčany, Praha Špitálník Miroslav, Na Kopečku 46, Žehušice 366. Špitálníková Hana, Zahradnická 176, Žehušice 367. Špitálníková Marcela, Na Kopečku 46, Žehušice 368. Švecová Alena, Prachňanská 83, Hlouška, Kutná Hora Tetřev Luboš, Svatý Kříž 53, Havlíčkův Brod Tetřevová Květoslava, Svatý Kříž 53, Havlíčkův Brod Tichá Zlata, Chotusice 41, Chotusice 372. Tomandl Martin, V Mexiku 183, Žehušice 373. Tomandl Miloš, Jana Palacha 160, Šipší, Kutná Hora Tomandlová Jitka, V Mexiku 183, Žehušice

8 375. Tomandlová Lenka, Jana Palacha 160, Šipší, Kutná Hora Trenčevová Dagmar, Klukovická 1529/10, Praha 13, Praha 377. Tučková Marie, Chotusice 178, Chotusice 378. ÚZSVM, Benešova 257/33, Hlouška, Kutná Hora Václavíková Jana, Chotusice 278, Chotusice 380. Vachová Alena, Býchory 190, Kolín 2 Čtvrtek : 12:00 13:00 hod Vaisová Hana, Chotusice 184, Chotusice 382. Vamberský Jaroslav, Rohozec 134, Kutná Hora Váňa Václav, Otruby 21, Slaný Vančura Bohumil, Hlavní 4, Žehušice 385. Vančura Jaroslav, Chotusice 223, Chotusice 386. Vančura Jiří, V Mexiku 184, Žehušice 387. Vanišová Václava, Nerudova 1007, Neratovice 388. Vařečková Jaroslava, Rohozec 24, Kutná Hora Vavřinová Božena, K Lávce 65, Žehušice 390. Věrnoch Bohumil, V Chaloupkách 83, Žehušice 391. Veselá Renata, Rohozec 121, Kutná Hora Veselý Aleš, Rohozec 121, Kutná Hora Veselý Josef, Rohozec 57, Kutná Hora Vipler Milan, Chotusice 193, Chotusice 395. Viplerová Julie, Chotusice 193, Chotusice 396. Vítková Dagmar, Svobodná Ves 14, Horka I, Čáslav 397. Víznerová Jana, Jugoslávských partyzánů 738/38, Praha Vlček Tomáš, Karlinská 69, Liberec XVIII-Karlinky, Liberec Vlček Zdeněk, V Mišpulkách 434, Žižkov, Kutná Hora Vlčková Růžena, Zámecká 15, Žehušice 401. Vlnas Stanislav, Livornská 439, Praha 15, Praha Vobořil Josef, Habrkovice 24, Záboří nad Labem, Kutná Hora 403. Vobořil Josef, Chotusice 4, Chotusice 404. Vobořil Lubomír, Habrkovice 58, Záboří nad Labem, K. Hora 405. Vobořil Pavel, Ke Kamenci 154, Bašta, Starý Kolín 406. Vobořilová Hana, Suchdol 183, Suchdol u Kutné Hory Čtvrtek : 13:00 14:00 hod Vojáčková Bohunka, Rohozec 90, Kutná Hora VUSS Pardubice, Teplého 1899, Pardubice 409. Vokál Roman, Na Kopečku 35, Žehušice 410. Vokálová Božena, Bojmany 24, Žehušice, Čáslav 411. Vondrouš Pavel, Mirochov 67, Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí 412. Vorlová Hana, K Nádraží 63, Děčín XXXIII-Nebočady, Děčín Votavová Miloslava, Zámecká 22, Žehušice 414. Vozáb Miroslav, Na Rybníčkách 168, Pardubice IV, Pardubice 415. Vraná Renata, Svobodná Ves 40, Horka I, Čáslav 416. Vrátná Květoslava, K Lávce 124, Žehušice 417. Zajíc Jiří, Drobovice 150, Čáslav 418. Zajícová Ludmila, Drobovice 150, Čáslav 419. Zajíček Radko, Bojmany 21, Žehušice, Čáslav 420. Záruba Pavel, K vodojemu 2813/35, Smíchov, Praha Zárubová Lenka, V Polích 149, Kolín VI, Kolín Zbirovská Jana, Platanová 1115, Jesenice, Jesenice u Prahy 423. ZOS Kačina, a.s., Svatý Mikuláš 139, Kutná Hora Zubíková Alena, Na Kopečku 39, Žehušice 425. Žandová Miluše, U školky 433, Ronov nad Doubravou 426. Žilka Oldřich, Chotusice 94, Chotusice 427. Žilková Marta, Chotusice 186, Chotusice Čtvrtek : 14:00 hod Enlino a.s., Zámecká 1, Žehušice Na vědomí: Rozdělovník k č.j. SPU /2013 KDYKOLIV V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH: Vlastníci, kteří mají pozemky pouze neřešené: 429. Cabrnochová Hana, Masarykova 845, Kolín II, Kolín Červinková Soňa, Zbraslavice 400, Zbraslavice 431. Dymlová Božena, Sosnová 477/24, Liberec XV, Liberec Formánek Radek, Meziříčí 14, Dražice 433. Havránková Ludmila, Práčská 2667/103, Praha 10, Praha Havránková Ludmila, Rohozec 17, Kutná Hora Havránková Michaela, Rohozec 17, Kutná Hora Holý Josef, Rohozec 72, Kutná Hora Jedounková Danuše, Přemyslova 1113/5, Liberec I, Liberec Kasal Jaroslav, Rohozec 53, Kutná Hora Kasalová Jaroslava, Rohozec 53, Kutná Hora Lorencová Petra, Dlouhá 778/12,, České Budějovice Pavlovský Zdeněk, Rohozec 36, Kutná Hora Petříčková Šárka, Malá Janovská 4307/3, Jablonec nad Nisou 443. Prachař Martin, Přemyslova 1113/5, Liberec I, Liberec Somolová Ludmila, Rohozec 29, Kutná Hora Stibingerová Herálecká Stanislava, Hasičská 181, Tišice 446. Suková Eva, Rohozec 15, Kutná Hora Veselá Milena, Rohozec 57, Kutná Hora Veselá Růžena, Borotín 264, Borotín u Tábora 449. Veškrnová Dáša, Písnická 765/25, Praha 12 - Kamýk, Praha Vojáček Jaromír, Rohozec 90, Kutná Hora Wild Václav, Jemenská 583/5, Vokovice, Praha 6 Oprávnění z jiných věcných práv: 452. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, Praha ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY 0, Praha 4, Praha 454. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Praha Československá obchodní banka,a. s., Radlická 333/150, Praha 456. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Děčín ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Michle, Praha Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, Šipší, Kutná Hora Hájek František, Ukrajinská 2581, Kročehlavy, Kladno GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, Praha GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, Praha IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., Ostružnická 326/8, Olomouc Vlášek Jarmil, Žehušice 153, Žehušice 464. Hradecká Lenka, Hlavní 168, Žehušice 465. Vlášková Libuše, Žehušice 153, Žehušice 466. LSK CONSULTING, s.r.o., Na Vlčovce 2573/2C, Praha Doležel Lubomír, Havlíčkova 272, Nové Dvory u Kutné Hory 468. Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora Doležel Milan, Sluneční 328, Vrdy 470. Okresní správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, Lorecká 667, Kutná Hora Red orange s.r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, Praha Vlček Roman, Zámecká 15, Žehušice 473. RWE Energie, a.s., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem Ústav nerostných surovin a. s., Vítězná 425, Kutná Hora Doležel Vladimír, Galandova 1239/15, Praha 17 - Řepy, Praha 477. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, Praha VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, Praha WAIKO PROPERTY S.A., id.č , P. O. BOX 958, Tortola - Pase Estate, Road Town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 480. Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Klášterská 126, Jindřichův Hradec 1 Exekutorský úřad Nymburk - Mgr. Tomáš Pospíchal, 28. října 1474/20, Nymburk, Nymburk 2 exekutor JUDr. Vladimír Plašil, Tusarova 1384/25, Holešovice, Praha 7 Exekutorský úřad Cheb, Mgr. David Koncz, 26. dubna 573/10, Cheb, Cheb 2 Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Michle, Praha 4 Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Žižkov, Praha 3 Exekutor JUDr. Dalimil Mika, Za Beránkem 836, Klatovy II, Klatovy 1 Exekutorský úřad KLadno-JUDr. Petr Kučera, náměstí starosty Pavla 5, Kladno, Kladno 1 Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 590/12, Bubeneč, Praha 6

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, 284

Více

Poštou 4 6 Monika Bíbrová Neustupného 1833/20, Stodůlky,

Poštou 4 6 Monika Bíbrová Neustupného 1833/20, Stodůlky, č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 Josef Bareš K Lávce 57, 285 75 Žehušice 2 Ivanka Barešová K Lávce 57, 285 75 Žehušice 3 Miroslav Bednář K Lávce 52, 285 75 Žehušice 4 Pavel Bělohlávek V Chaloupkách 85,

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice Palackého náměstí 1090, Strakonice I, 386 01 Strakonice Spisová značka.: 2RP12257/2015-505206 Č.j.: SPU 277338/2015 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov T. G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov Spisová značka.:2rp34922/2011-130731/iii/2r Č.j.: SPU 210619/2016/Pše Vyřizuje: Zdenka

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov 1 Spisová značka.: 2RP1415/2011-130715 Č.j.: SPU 179223/2013 Vyřizuje:

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP396/2010-130725 Č.j.: SPU 514458/2015 Vyřizuje: Ing. Andrea Bulínová

Více

Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Benešova 97, 284 01 Kutná Hora V Kutné Hoře dne 14. dubna 2010. Rozhodnutí

Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Benešova 97, 284 01 Kutná Hora V Kutné Hoře dne 14. dubna 2010. Rozhodnutí Ministerstvo zemědělství POZEMKOVÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Benešova 97, 284 01 Kutná Hora V Kutné Hoře dne 14. dubna 2010 Č.j.: PU 142/2007 Vyřizuje: Ing. Svobodová Telefon: 327 536 022 E-mail: jitka.svobodova

Více

Oznámení - stavební povolení na stavbu kabelového vedení Konárovice

Oznámení - stavební povolení na stavbu kabelového vedení Konárovice Oznámení - stavební povolení na stavbu kabelového vedení Konárovice Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka České Budějovice Rudolfovská tř. 493/80, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice Spisová značka.: 2RP9423/2011-130714 Č.j.:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A ÚTVAR: Pozemkový úřad Kolín ČÍSLO ÚTVARU: 130705 SPISOVÁ ZN.: 2RP44487/2011-130705 NAŠE ČJ.: 226345/2011-MZE-130705 VYŘIZUJE: Marie Přibková TELEFON: 321744279 E-MAIL: Marie.Pribkova@mze.cz ID DS: yphaax8

Více

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Žhery - nároky Benediktová Ivana Klučov, Klučov 131, 28201 538 Bílková Ludmila Klučov, Klučov 95, 28201 531 Bínová Ivana Žitomířská 337, Český Brod, Český Brod,

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í.

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové. Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, Hradec Králové 2 R O Z H O D N U T Í. Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: Č.j.: 2RP28497/2011-130743 120521/2012-MZE-130743 Vyřizuje: Hana

Více

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706

Rozdělovník k ČJ: 20096/2012-MZE-130706 č. Adresát Adresa Forma Odesláno 1 Vladimír Baranka Na Výsluní 256, 285 07 Rataje nad Sázavou 2 Ivo Barták 28. října 61, 285 04 Uhlířské Michal Bechyně Silvánka 9, 285 04 Uhlířské 4 Marie Bechyňová Vinařice

Více

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov,

Vlastník Adresa LV Druh Výměra. Strmilov, Strmilov, Výpis dotčených pozemků Protierozní opatření 4113/1 není LV není LV ostatní plocha 490 Protierozní opatření 3263/2 není LV není LV trvalý travní 102654 Protierozní opatření 2897/3 Soňa Šubová Obcizna 163,

Více

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ

U S N E S E N Í OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ Magistrát města Mladá Boleslav odbor dopravy a silničního hospodářství oddělení dopravy a SH Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav, tel. 326 716 332 Č.j.ODSH 253-280/2013-22/140.1 V Mladé Boleslavi

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, Šumperk 1 Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Šumperk Nemocniční 1852/53, Šumperk, 787 01 Šumperk 1 Spisová značka.: 2RP22357/2012-130776/04/03 Č.j.: SPU 331269/2013 Vyřizuje:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Rakovník Lubenská 2250, Rakovník II, 269 01 Rakovník Spisová značka.: 2RP6493/2013-537213/03/03 Č.j.: SPU 484101/2016/Rőm Vyřizuje:

Více

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Městský úřad Sedlčany odbor životního prostředí 264 01 SEDLČANY Č.j. : ŽP/18542/2015/Ja V Sedlčanech dne 21.9.2015 ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Odbor životního prostředí Městského úřadu v Sedlčanech, jako

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568 02 Svitavy Spisová značka.: 2RP56083/2012-130750 Č.j.: SPU 591236/2016 Vyřizuje:

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/2057/15-2/Au Spisová zn.: ZN/OD/207/15 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494 dne: 13.02.2015

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP9165/2014-537206 Č.j.: SPU 099591/2016/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013

oznamuje vydání rozhodnutí č.j. SPU /2013 ze dne 8. listopadu 2013 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10, Předměstí, 568

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. května /ENV/16 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz

Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Městský úřad Rožďalovice - stavební úřad 289 34 Rožďalovice, Náměstí 93, tel.325593434, e-mail: stu.rozdalovice@email.cz Č.j.: 422/2014 Rožďalovice dne 22.5.2014 O Z N Á M E N Í zahájení územního řízení

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Kotopeky Úvodní jednání 5.6.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP11751/2011-130706 Č.j.: SPU 423520/2015/Kr Vyřizuje: Ing.

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora 1 Spisová značka.: 2RP5175/2011-130706 Č.j.: SPU 428840/2013 Vyřizuje: Ing.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR Odbor dopravy nám.míru čp. 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: epodatelna@novy-bor.cz VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: 23.10.2014 NAŠE ČJ.: MUNO 55559/2014 OD SPIS.

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Benešova 97, Hlouška, 284 01 Kutná Hora Spisová značka.: 2RP3313/2011-130706/I Č.j.: SPU 251590/2015/Sb Vyřizuje: Ing.

Více

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa odbor životního prostředí náměstí T.G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 23.11.2012 Naše zn.: Vyřizuje: MUCL/81773/2012/Kop Ing. Kopřivová Jana Telefon: 487 881

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Praha-východ Za Poříčskou bránou 256/6, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86 Spisová značka.: 2RP1862/2010-130710 Č.j.: 188294/2011-MZE-130710 Vyřizuje: Ing. René Polanková

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČO , Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

ČEZ Distribuce, a.s., IČO , Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, Děčín, VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ Městský úřad v Proseči Hospodářsko-správní odbor Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče Č.j. 486-4/2011-330/R V Proseči dne 4.4.2012 Vyřizuje: Bc. Pavel Raba Tel. 469321246 Žadatel: ČEZ Distribuce, a.s., IČO

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 29. července /ENV/15 Ing. Říčan ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE

Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Komplexní pozemková úprava v k.ú. NIVNICE Objednatel: Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Pobočka Uherské Hradiště Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště Pověřený referent

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon:   Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

44i1'~1 Ing. Jana Vernerová

44i1'~1 Ing. Jana Vernerová STÁT.NÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024111a, 13000 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny V áš dopis zn.: Ze dne:

Více

Komplexní pozemková úprava

Komplexní pozemková úprava Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Tmaň a v katastrálním území Lounín Úvodní jednání 22.5.2013 Objednatel: ČR - STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 Krajský pozemkový

Více

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, Pardubice 2

Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, Pardubice 2 Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Pardubice Boženy Němcové 231, Pardubice V - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 Spisová značka.: 2RP6358/2011-130747 Č.j.: 136641/2011-MZE-130747 Vyřizuje: Lenka

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Prostějov Aloise Krále 1552/4, Prostějov, 796 01 Prostějov 1 Spisová značka.: 2RP12530/2013-521203 Č.j.: SPU 486483/2013 Vyřizuje:

Více

í.tll ~ Došlo: V/'J')/.

í.tll ~ Došlo: V/'J')/. MĚSTSKÝ Odbor výstavby a územního plánování Masarykovo náměstí 1, 349 01 STŘíBRO Tel. +420374801 111, Fax +420 374 801 331, E-mail: posta@mustribro.cz Č. j.: 1073/0VÚP/16 Č. ev.: 16384/16-STRIBRO Oprávněná

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/151849/2014 ST2/Pel, 151851/2014 ST2/Pel MMHK/169092/2014 ST2/Pel Pavel Pelant 495707883 pavel.pelant@mmhk.cz

Více

Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory

Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory Oznámení o umístění podzemních komunikačních vedení sítí Tři Dvory Městský úřad Kolín Odbor výstavby stavební úřad Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217 e-mail:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Hradec Králové Ulrichovo náměstí 810/4, Hradec Králové, 500 02 Hradec Králové 2 Spisová značka.: 2RP5734/2013-514201 Č.j.:

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, Znojmo Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo Spisová značka.: 2RP18200/2015-523206 Č.j.: SPU 503147/2015/Ta Vyřizuje: Ing. Michaela

Více

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha

KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha KUPREV: seznam osob s platným certifikátem k 31.10.2014 titul příjmení jméno město Bc. Absolonová Miroslava Nový Bohumín Mgr. Akporiso Renata Praha 10 Mgr. Babuljaková Tereza Mgr. Baďurová Marie Jeseník

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 7 3 2 9-2 0 1 4 / v n 1 9 4 4 5-2 0 1 4 / v n S p is.

Více

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016

,,,, ~ ~I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~II. o.. e ..., Informace k vydanému rozhodnutí č.j. SPV /2016 ,,,, ~ STATNI POZEMKOVY URAD Sídlo: Husinecká 1024/ II a, 13000 Praha 3 - Žižkov, IČO: 01312774, DIČ: CZO 1312774 Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy Adresa: Milady Horákové 373/10,

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu :55:02 Vlastnictví domu s byty a nebytovými prostory CZ0522 Vlastnictví domu s y a neovými prostory Kat.území: 659541 List vlastnictví: 6709 572659 A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Babák Pavel a Babáková Jana, Pod lipami 894,

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 1 0 1 9 6 5-2 0 1 5 / v l s 31040-2 0 1 5 / v ls S p is.

Více

Seznam vlastníků pro zjišťování průběhu hranic KoPÚ Tupadly - květen 2016

Seznam vlastníků pro zjišťování průběhu hranic KoPÚ Tupadly - květen 2016 Seznam vlastníků pro zjišťování průběhu hranic KoPÚ Tupadly - květen 2016 AGROSLUNCE, spol. s r.o.,tupadly 1, 28563 Tupadly Bárta Václav,L. Želiny 497/13, 28601 Čáslav - Čáslav-Nové Město Baštová Magda,Al.

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2005 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ STATISTICKÁ ROČENKA PŮDNÍHO FONDU ČESKÉ REPUBLIKY Souhrnné výstupy

Více

Městský úřad Klatovy

Městský úřad Klatovy Městský úřad Klatovy odbor dopravy - dopravní úřad 339 01 Klatovy 1, náměstí Míru 62 376347481, fax:376347632 Naše č.j.: OD/7523/14-3/Au Spisová zn.: ZN/OD/790/14 Vyřizuje: Ing. Augustin Telefon: 376347494

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Chrášťany u Českého Brodu. Jméno (Název) Bydliště (Sídlo) Seznam čísel LV

Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Chrášťany u Českého Brodu. Jméno (Název) Bydliště (Sídlo) Seznam čísel LV Seznam vlastníků a účastníků řízení - KoPÚ Chrášťany u Českého Jméno (Název) Bydliště (Sídlo) Seznam čísel LV AGRO - spol., akciová společnost Bankovský Roman Bártl Miroslav Bínová Ivana Broklová Eva Bc.

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

U S N E S E N Í

U S N E S E N Í Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy adresáti dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 175/2014-1/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 24.2.2014 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Oznámení. Soudní exekutor oznamuje, že předmětem dražby jsou nemovité věci:

Oznámení. Soudní exekutor oznamuje, že předmětem dražby jsou nemovité věci: Oznámení č.j.: 067 EX 4293/05-263 č.o.: / V exekuční věci vedené pod sp.zn.: 067 EX 4293/05 na základě exekučního titulu, kterým je Rozhodnutí č.j. 22 Ro 156/2004, který vydal Okresní soud v České Lípě

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD SPIS. ZN.: Č.J.: OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA: TELEFON: E-MAIL: MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA STAVEBNÍ ÚŘAD PALACKÉHO NÁMĚSTÍ 160, POLIČKA 572 01 MP/18658/2013/SÚ MP/19668/2013/SÚ/Pu Puchar Pavel 468 001 717 urad@policka.org

Více

Komplexní pozemkové úpravy Jindice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, pozvánka k ústnímu jednání

Komplexní pozemkové úpravy Jindice - oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, pozvánka k ústnímu jednání 165023/2011-MZE-130706 1111111111111111111111111111111111111111111111111 000058717736 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVI ÚTV AR: Pozemkový úřad Kutná Hora ČíSLO ÚTVARU: 130706 Dle rozdělovníku SPISOVÁ ZN.: 2RP4328/2011-130706

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou

MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou MĚSTSKÝ ÚŘAD V RONOVĚ NAD DOUBRAVOU hospodářskosprávní odbor, stavební úřad Chittussiho nám. 150, 538 42 Ronov nad Doubravou Č.j.: 730/2015/MěR/Stú/1 Vyřizuje: Sýkorová Tel/Mob: 469 690 144 / 608 725 144

Více

Zúfed iměstský ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ^>p< 2. 491 504 339, strnadova(%brou m ov- m esto.cz

Zúfed iměstský ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ^>p< 2. 491 504 339, strnadova(%brou m ov- m esto.cz /&"?? S?s~ru I ti'? No úřední desce vyvěšeno dne 01 10. 20U Zúfed iměstský ÚŘAD BROUMOV, ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Odpovídó Mina Mantebvó třída M a s a i y k o v a ^>p< 2 39, 550 01 BROUMOV Dokument mřěi&mjs^í^:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství Ministerstvo zemědělství Pozemkový úřad Příbram Poštovní 4, Příbram V-Zdaboř, 261 01 Příbram 1 Spisová značka: 16VD10888/2011-130712 Č.j.: 88833/2012-MZE-130712 Vyřizuje: Martin Šrámek Telefon: 318476119

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Nymburk Soudní 17/3, 288 02 Nymburk Spisová značka.: 2RP9082/2011-130709 Č.j.: SPU 604810/2015 Vyřizuje: Martin Houfek Telefon:

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p Klenčí pod Čerchovem

Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p Klenčí pod Čerchovem Stavební úřad ÚM Klenčí pod Čerchovem č.p. 118 345 34 Klenčí pod Čerchovem Telefon: 379 794 041 Naše č. j.: SÚ/1024/12 Spis. značka: ZN/118/SÚ/12 Klenčí pod Čerchovem, dne 17. října 2012 zastoupena společností

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Klatovy Čapkova 127, Klatovy V, 339 01 Klatovy Spisová značka.: 2RP21910/2011-130725/NP Č.j.: SPU 540349/2015 Vyřizuje: Ing. Václav

Více

+UDLSY111DWES+! Obecní úřad Kobeřice. stavební úřad Slezská 195/53, Kobeřice. Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015 Ing. Jiří Rusek

+UDLSY111DWES+! Obecní úřad Kobeřice. stavební úřad Slezská 195/53, Kobeřice. Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015 Ing. Jiří Rusek Obecní úřad Kobeřice stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice +UDLSY111DWES+! TCKRX000CVDR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: Č.J: SP.ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: Výst. 50/15-Ru OK 63/2015 S_7/2015

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Spisová značka.: 2RP35543/2012-130748/5/1 Č.j.: SPU 199439/2016KP

Více

Městský úřad Semily Husova 82, Semily Odbor životního prostředí

Městský úřad Semily Husova 82, Semily Odbor životního prostředí Městský úřad Semily Husova 82, 513 13 Semily Odbor životního prostředí NAŠE čj.: ŽP/1202/12/VH Spis. zn: MěÚ/ŽP/321/12 VYŘIZUJE: Ing. Čakrdová TEL.: +420 481 629 256 FAX: +420 481 629 209 E-MAIL: cakrdova@mu.semily.cz

Více

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby

Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Obecní úřad, stavební úřad Zámecké náměstí 67, Žleby Č.J: Výst. 729/730/11/Po Vyřizuje: Miloslava Poštová ve Žlebech, dne: 9.6.2011 Stavebník: ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 zastupuje:

Více

Litoměřice - Želetice odkanalizování splaškových vod

Litoměřice - Želetice odkanalizování splaškových vod Str.1/5 Městský úřad Litoměřice Odbor životního prostředí č. j.: 0050910/15/ŽP/JBa sp. zn.: 0050057/15/ŽP Vyřizuje: Jiřina Bartoňová, DiS. Telefon: 416916172 Fax: +420 416 916 211 E-mail: jirina.bartonova@litomerice.cz

Více

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín

Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Závěrečné jednání komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Tmaň a v k.ú. Lounín Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Beroun Vypracoval: Ing. Pavel Jakubův Místo a termín konání: kulturní dům obce

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor územního plánování a stavebního řádu Datum: 20.9.2011 JID: 175411/2011/KUUK/Duch Číslo jednací: 345/UPS/2011-6 Sdělení ve věci odvolání proti rozhodnutí

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ř Í Z E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í Ř Í Z E N Í Krajský úřad hradeckého kraje DLE ROZDĚLOVNÍKU Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec 29. 10. 2014 19222-2/DS/14/TI 4. 11. 2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail odbor dopravy

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY Odbor životního prostředí nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 360 ID datové schránky: 24ebrt5 Spisová zn.: Číslo jednací: ZN/ŽP/1518/12 ŽP/7216/12/Šp Vyřizuje:

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21632/21633/10/STAV/Bud Vyřizuje: Telefon: Budská Radka 321 612 133 Český Brod, dne 1.12.2010 OZNÁMENÍ

Více

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce,

ZÁZNAM. z úvodního jednání ke komplexní pozemkové úpravě v katastrálním území. Dolní Nerestce, STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Písek Adresa: Nádražní 1988, Budějovické Předměstí, 397

Více

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ r VYVĚŠENO! do J.201f! Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI052/2014-504201 Č.j.:

Více

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615

Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Ú ř a d m ě s t y s e Z l o n i c e - s t a v e b n í ú ř a d Náměstí Pod Lipami čp. 29, 273 71 Zlonice 312 591 123, 724 188 400, fax 312 591 615 Č.j.:852-319 /12 Zlonice dne 4.2.2013 Vyřizuje: František

Více

Městský úřad Český Brod stavební odbor Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel Č.j /21920/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon:

Městský úřad Český Brod stavební odbor Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel Č.j /21920/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Městský úřad Český Brod stavební odbor 282 24 Český Brod, náměstí Husovo 70 Tel. 321 612 131 Č.j. 21921/21920/10/STAV/Po Vyřizuje: Telefon: Pokorná Eva 321 612 132 Český Brod, dne 6.12.2010 OZNÁMENÍ O

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. fo Na úřední desce vyvěšeno dne?./..._ '...

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, Broumov. fo Na úřední desce vyvěšeno dne?./..._ '... A* its -z: - U MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV odbor životního prostředí třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Ci CD: 00 X Naše čj. Naše sp zn.: Opr. úř. osoba: Telefon E-mail: IDDS: Datum: 25781/2016/OŽP-St-2

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Sedlčany odbor výstavby a územního plánování 264 01 SEDLČANY Č.j: OVÚP 13082/2010/Ci V Sedlčanech dne: 8.6.2010 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č.2

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A U S N E S E N Í Č.j: SÚ/1176/11/Šu-6-Zast Žďár nad Sázavou, dne: 18.6.2013 Spis. zn.:sú/1176/11/šu JID: 34860/2013/MUZR Vyřizuje: Ludmila Bednářová E-mail: ludmila.bednarova@zdarns.cz Telefon: 566 688 169 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ UŽÍVÁNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/45045/2016 /6518/2016-vrano/2 Dne: 16.11.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 16. května /ENV/16 Ing. Hejhal ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20

č. Jméno Ulice - Obec PSČ Pošta OS 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 2 Bareš Ladislav Svobodná Ves 15 286 01 Čáslav Pardubice 17 Havránek Josef Pelechov 7 535 01 Přelouč Pardubice 20 Holub Jindřich Habřina Vlčí 106 533 41 Lázně Bohdaneč Pardubice 24 Jackulák Josef Starý

Více

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015

PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 PLÁN KONZULTAČNÍCH DNŮ ÚZEMNÍCH ODDĚLENÍ DOZORU ODBORU VEŘEJNÉ SPRÁVY, DOZORU A KONTROLY MINISTERSTVA VNITRA II. POLOLETÍ 2015 Oddělení dozoru České Budějovice, Mánesova 3a, 370 01 České Budějovice, tel.

Více