STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD"

Transkript

1 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora 1 Naše značka: SPU /2013 Spisová zn.: 2RP3313/ Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing. Jitka Svobodová Tel: ID DS: z49per3 DATUM: Komplexní pozemkové úpravy Žehušice - oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků, zaslání prvního návrhu, aktualizovaného soupisu nároků a pozvánka na jednání Pozemkový úřad Kutná Hora zahájil dne pod číslem jednacím 41/2008 ve smyslu 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, na základě žádostí jednotlivých vlastníků, řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Žehušice. V průběhu řízení byl obvod rozšířen o části katastrálních území Chotusice, Rohozec, Vlačice, Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic. Dne nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ ). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. 22 odst. 6 citovaného zákona). V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) Žehušice zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora (dále jen pobočka ) v souladu s ustanovením 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vypracování aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen soupis nároků ) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu. Potřeba aktualizace nároků vyplývá z velkého množství změn v datech za dobu, která uplynula od posledního projednání. Tento soupis nároků je počínaje dnem vyložen po dobu 15 dnů na Úřadě Městyse Žehušice, současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Kutné Hoře a příslušná část také na Úřadě Městyse Bílé Podolí a Obecních úřadech Vlačice, Chotusice, Rohozec a Horka u Žehušic. K soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pobočky a to v termínu do Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

2 Na základě požadavků vlastníků byl vypracován první návrh umístění nových pozemků, který Vám rovněž v příloze zasíláme. Připomínky k soupisu nároků a k prvnímu návrhu mohou vlastníci uplatňovat písemně nebo při osobní návštěvě na Pobočce Kutná Hora (nejlépe po telefonické dohodě) do nebo pak při jednání samotném, které se koná ve dnech 14., 16. a 17. října 2013 (po, st, čt) v časech dle rozdělovníku se schůzkou účastníků v zasedací místnosti Úřadu Městyse Žehušice č. p. 53. Případné dotazy zodpoví projektant Jaroslav Truhlář (Agroprojekce Litomyšl) na tel. čísle příp nebo ové adrese: Jestliže Vám námi určený termín nevyhovuje nebo máte-li zájem přijít se spoluvlastníkem, který je přizván v jiný den či hodinu, můžete se dostavit v kterýkoliv den a hodinu, která je uvedena v pozvánce příp. po telefonické domluvě kterýkoliv den na pobočku. Rozvržení časů je orientační a slouží k zajištění plynulého chodu jednání. Pokud nemáte k soupisu nároků a k prvnímu návrhu žádné připomínky či dotazy, podepište prosím přiložené formuláře (soupis nároků i návrh) a zašlete je na adresu Pobočky Kutná Hora nebo zanechte na Úřadě Městyse Žehušice do Vlastníkům, kteří projevili v průběhu KoPÚ zájem o rozdělení spoluvlastnictví, zasíláme dohodu o vypořádání spoluvlastnictví, kterou je nutné podepsat a doručit pobočce v termínu do Děkujeme za spolupráci při zpracování pozemkové úpravy. Ing. Mariana Poborská pověřena vedením Pobočky Kutná Hora Státní pozemkový úřad Přílohy: Rozdělovník Soupis nároků včetně mapky První návrh včetně mapky Pouze někteří vlastníci: Dohoda o rozdělení spoluvlastnictví s krátkou informací Informace k odsouhlasení vstupu pozemků do pozemkových úprav SPU /2013 2

3 Vysvětlení Soupis nároků je seznam, kde jsou uvedeny všechny pozemky zapsané na daném listu vlastnictví. Tento soupis je rozdělen do dvou částí: 1. Pozemky mimo obvod pozemkové úpravy zde jsou parcely, kterých se pozemkové úpravy nijak nedotknou (zastavěná plocha, intravilán obce). 2. Pozemky v obvodu pozemkových úprav jsou a) pozemky neřešené dle 2 zákona pozemky, u kterých bude pouze obnoven soubor geodetických informací, nebudou směňovány. Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Vlastník, který má v obvodu pouze pozemky neřešené dle 2 zákona, není účastníkem řízení a o jeho pozemcích nebude v rámci KoPÚ rozhodováno. b) pozemky řešené dle 2 zákona - parcely, které budou v rámci obvodu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) směňovány (pole, louky, pastviny, polní cesty, remízky apod.). Některé pozemky jsou směnitelné pouze se souhlasem vlastníka (části parcel určené územním plánem k zastavění, pozemky zastavěné stavbou, zahrady, vodní plochy apod.). U těchto parcel je v poznámce soupisu nároků uvedeno 3 odst.3. Prosíme vlastníky těchto pozemků, aby podepsali přiložený soupis nároků a tím zároveň souhlas s řešením těchto pozemků v KoPÚ. Na soupisu je dále provedeno ocenění parcel dle skutečného stavu a spočítán celkový nárok vlastníka, se kterým se vstupuje do KoPÚ. Dále je přiložena mapka se zobrazením parcel ve Vašem vlastnictví. Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování a odsouhlasení všech údajů uvedených v soupisu nároků (jméno, adresa, rodné číslo příp. jiný identifikátor, údaje o pozemcích). První návrh nového uspořádání pozemků byl vyhotoven projektantem na základě požadavků jednotlivých vlastníků v průběhu řízení. Pokud vlastníci své požadavky dosud nevyjádřili, slouží tato první varianta návrhu jako podklad pro další jednání, proto prosíme, sdělte ve vlastním zájmu své požadavky pobočce co nejdříve. Nově navrhované pozemky musí odpovídat původním pozemkům cenou, výměrou i vzdáleností. Cena nového pozemku se od původní smí lišit maximálně o +/- 4 %. Překročit toto kritérium můžeme jen tehdy, když vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující kritérium. U výměry činí toto kritérium +/- 10 % a u vzdálenosti +/- 20 %. Překročení kritérií je možné jen se souhlasem vlastníka. Informace pro nové účastníky řízení Novým účastníkem řízení se můžete stát např. jako dědic zemřelého vlastníka dle sdělení soudu ( 5, odst. 4), zákona, nebo jako nový vlastník. V některých případech jsou účastníci řízení takto kontaktováni poprvé z důvodu dohledání adresy bydliště nebo rozšíření obvodu pozemkových úprav o nové pozemky. Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro vytvoření podmínek pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Pozemkové úpravy řeší komplexně celé zájmové území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky - scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině a omezení eroze. Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. SPU /2013 3

4 Zpracovatelem KoPÚ Žehušice je sdružení VRV-AGP, Nábřežní 4, Praha 5. Úvodní ústní jednání se konalo dne Na tomto jednání byli účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav a byl zvolen sbor zástupců, který zastupuje vlastníky za účelem spolupráce při celém procesu řízení o pozemkových úpravách. Soupis nároků byl projednáván v červenci 2011 za účelem odsouhlasení údajů o stávajících pozemcích vlastníků dle dat vedených v katastrálním operátu Katastrálního úřadu Kutná Hora a odsouhlasení identifikace a ocenění příslušných pozemků. Postup při pozemkových úpravách z hlediska vlastníka pozemků 1. Zahájení pozemkových úprav - oznámením veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu. 2. Úvodní jednání vlastníci půdy jsou informováni o postupu při pozemkových úpravách, ustanovuje se sbor zástupců (zpravidla z občanů, kteří toto území znají a mohou pomoci projektantům radou či připomínkou), stanoví se způsob oceňování pozemků pro potřeby pozemkových úprav Geodetické práce šetření hranic v řešeném území se pohybuje geodetická skupina, která provádí zaměření území. Poté jsou vlastníci, kteří mají pozemky na obvodu pozemkových úprav zváni na místní šetření. 4. Soupis nároků - nárokové listy (seznam pozemků v řešeném území s přiřazenou výměrou, cenou a vzdáleností) jsou zaslány poštou společně s pozvánkou na jednání. Vlastník půdy si zkontroluje, zda výměra a čísla parcel souhlasí s jeho doklady. Souhlasy i připomínky může vlastník uplatnit při osobním projednávání nebo písemně. 5. Opakované projednávání variant návrhu s projektantem - probíhá většinou na obecním úřadě, vlastníci jsou zváni pozvánkou. Vlastník zkontroluje nově navržené umístění pozemků. Projektanti musí dodržovat kriteria výměry, ceny a vzdálenosti původních pozemků, berou ohled na umístění původních pozemků, cestní síť a další společná zařízení. Pokud se vlastník pozemků jednání nezúčastní ani se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí. K později podaným připomínkám pozemkový úřad již ve smyslu zákona nepřihlíží. Tato etapa končí vystavením návrhu pozemkových úprav návrh je k nahlédnutí na příslušném obecním úřadě a na pozemkovém úřadě a vlastníci jej obdrží poštou společně s pozvánkou na závěrečné jednání. 6. Závěrečné jednání formální ukončení, zhodnocení výsledků pozemkových úprav, seznámení s návrhem, o kterém bude rozhodnuto a informace o dalším předpokládaném průběhu pozemkových úprav, již bez možnosti uplatňování námitek nebo připomínek. 7. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydává se, pokud vlastníci 75% výměry v řešeném území souhlasí s návrhem KoPÚ. Oznamuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou. 8. Tvorba nové mapy (DKM) podle schváleného návrhu KoPÚ 9. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv se oznamuje veřejnou vyhláškou na úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou. Proti tomuto rozhodnutí už se nelze odvolat. Následuje zápis do katastru nemovitostí. 10. Vytyčování každý vlastník má po provedené KoPÚ nárok na jedno bezplatné vytyčení pozemků. Vytyčuje se zpravidla po sklizni, pokud se vlastník ujímá užívacího práva. 11. Realizace společných zařízení (cesty, příkopy, rybníky, biokoridory ) podle schváleného plánu společných zařízení a finančních možností a podle priorit stanovených sborem zástupců. SPU /2013 4

5 K jednání zveme: Rozdělovník k č.j. SPU /2013 I. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Žehušice a částech k. ú. Chotusice, Rohozec, Vlačice, Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce: Úřad Městyse Žehušice Obecní úřad Chotusice Obecní úřad Rohozec Obecní úřad Horka u Žehušic Obecní úřad Vlačice Úřad Městyse Bílé Podolí Pobočka Kutná Hora II. Pobočce známé účastníky řízení: Pondělí : 9:00 10:00 hod. 1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, Praha Ambrožová Ivana, Na hranicích 357/19, Praha 8, Praha Bareš Josef, Šípková 1733, Čáslav-Nové Město, Čáslav 4. Bareš Josef, K Lávce 57, Žehušice 5. Barešová Ivanka, K Lávce 57, Žehušice 6. Barešová Jana, Adamovská 727/5, Michle, Praha 4 7. Bažilová Jarmila, Polední 1032/14, Praha 4 - Braník, Praha Bednář Miroslav, K Lávce 52, Žehušice 9. Bělohlávek Pavel, V Chaloupkách 85, Žehušice 10. Berounský Stanislav, Na Zemance 412/1, Praha 4, Praha Bíbrová Monika, Neustupného 1833/20, Praha 13, Praha Bláhová Dobromila, Školní 190, Průhonice 13. Borovská Jana, Gagarinova 1214, Přelouč 14. Borový Petr, Vlčkova 1069/1, Praha 14 - Černý Most, Praha 15. Bouška Petr, Pavla Beneše 750/8, Praha 18 - Letňany, Praha 16. Bradová Jana, U Kulturního domu 349, Chvaletice 17. Broučková Naděžda, V Chaloupkách 84, Žehušice 18. Brůha Tomáš, Chotovická 1747/1, Praha 8 - Kobylisy, Praha 19. Brunová Libuše, Rybňany 24, Zálužice, Žatec Bubancová Eliška, Chotusice 101, Chotusice 21. Bubanec Jozef, Chotusice 101, Chotusice Pondělí : 10:00 11:00 hod. 22. Bureš Luděk, Chotusice 102, Chotusice 23. Bureš Pavel, Chotusice 153, Chotusice 24. Burešová Hana, Koněvova 2366/191, Žižkov, Praha Císař Miloslav, Za Klokočkou 356, Dolínek, Odolena Voda 26. Crkal Alois, Chotusice 60, Chotusice 27. Crkalová Anna, Prosetín 20, Prosetín u Hlinska 28. Crkalová Marta, Chotusice 60, Chotusice 29. Čejková Bohumila, Urbánkova 3349/6, Praha 12, Praha Černá Vladimíra, Chotusice 200, Chotusice 31. Černý Miloslav, Jeseniova 1167/57, Žižkov, Praha Černý Vilém, Chotusice 152, Chotusice 33. Červinková Blažena, Zbraslavice 300, Zbraslavice 34. Český rybářský svaz, místní organizace Kutná Hora, Jánské náměstí 540/10, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Čihulová Oldřiška, Vlkov pod Oškobrhem 48, Opočnice 36. Čvančarová Zdeňka, Rohozec 117, Kutná Hora Dobiáš Josef, Raabova 1578, Pardubice III, Pardubice Dobiáš Miroslav, Dolní 355, Šipší, Kutná Hora Doležal Josef, Rohozec 49, Kutná Hora Dráb Josef, Zbyslavská 172, Dolní Bučice, Vrdy 41. Drápalová Ludmila, Slancova 1260/6, Praha 8, Praha Dudová Jaroslava, 1. máje 331, Železná Ruda Pondělí : 11:00 12:00 hod. 43. Dušek Josef Jaroslav, Břasy 260, Břasy Dušek Radek, Bechyňská 639, Praha 18 - Letňany, Praha Dušek Vladimír, Tavolníková 1848/19, Praha 4 - Krč, Praha 46. Dvořák Karel, Brandlova 1382/16, Praha 11 - Chodov, Praha 47. Dyk Vojtěch, Pražská 7, Dobřichovice 48. Erbal Pavel, Rohozec 16, Kutná Hora Farkač Miroslav, Ruprechtická 2274/6, Praha 20, Praha Farkač Miroslav, Krchleby 102, Čáslav 51. Fedorová Jana, Hlavní 149, Žehušice 52. Filingerová Monika, Na Provaznici 324/7, Kutná Hora Fírerová Hana, Hrdlív 166, Libušín 54. Fligrová Dana, Vrchlického 473, Kolín IV, Kolín Fligrová Zdenka, Veltrubská 887, Kolín V, Kolín Fofoňka Jindřich, Vodranty 26, Čáslav 57. Foršt Tomáš, V Koutě 209, Žehušice 58. Francová Marie, Chotusice 15, Chotusice 59. Francová Markéta, Chotusice 59, Chotusice 60. Fuksa Jaromír, Přístavní 1246/39, Holešovice, Praha Hác Jiří, U Borku 416, Pardubice IV - Pardubičky, Pardubice Haincová Lenka, Otradov 20, Krouna 63. Hanušová Věra, Prokopa Holého 139, Sedlec, Kutná Hora Havelka Jiří, Chrudimská 63, Dolní Bučice, Vrdy 65. Havlíčková Lenka, Jetelová 1643, Čáslav-Nové Město, Čáslav Pondělí : 12:00 13:00 hod. 66. Havránek Jaroslav, Rohozec 17, Kutná Hora Havránek Stanislav, Rohozec 28, Kutná Hora Havránek Zdeněk, Rohozec 79, Kutná Hora Hegyközi Jan, Roklanská 1506/10, Říčany, Říčany u Prahy 70. Hejcmanová Lenka, Libenice 132, Kolín Heřmánek Jaroslav, Nerudova 282, Vrdy 72. Heřmánek Josef, Na Třísle 126, Pardubice I, Pardubice Heřmánek Pavel, Močovice 157, Čáslav 74. Heřmánková Jana, U Lesa 730, Žižkov, Kutná Hora Hlaváč Jiří, Československé armády 486, Dobrovice 76. Hlaváčová Sylvie, Československé armády 486, Dobrovice 77. Hlavatá Eva, Zoubkova 2144, Česká Lípa, Česká Lípa Hobza Petr, Sluneční náměstí 2583/10, Praha 13, Praha Hobzová Michaela, Chotusice 283, Chotusice 80. Hojdová Eva, 17. listopadu 118, Šipší, Kutná Hora Holoubková Věra, Červenomlýnská 268, Dolní Bučice, Vrdy 82. Holubová Jana, Kojetice 11, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 83. Hon Josef, Bojmany 41, Žehušice, Čáslav 84. Hon Josef, Bojmany 33, Žehušice, Čáslav 85. Hon Zdeněk, Zahradnická 161, Žehušice 86. Honová Alena, Bojmany 33, Žehušice, Čáslav 87. Honová Hana, Chotusice 56, Chotusice 88. Honová Jiřina, Zahradnická 161, Žehušice Pondělí : 13:00 14:00 hod. 89. Horáková Iva, Stavbařů 2855/1, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem Horký Josef, Rohozec 47, Kutná Hora Horký Vladimír, B. Smetany 797/24, Čáslav, Čáslav 92. Horký Vladimír, Rohozec 26, Kutná Hora Hospodka Jiří, Chotusice 169, Chotusice 94. Hospodková Petra, Holandská 2468, Kročehlavy, Kladno Hošek Libor, Rohozec 56, Kutná Hora Hošková Renata, Rohozec 56, Kutná Hora Houska Hubert, Zahradnická 173, Žehušice 98. Housková Terezia, Zahradnická 173, Žehušice 99. Hraňo Martin, Zahradnická 164, Žehušice 100. Hraňo Vladimír, Hlavní 142, Žehušice 101. Hraňová Alena, Zahradnická 164, Žehušice

6 102. Hrdlička Milan, Chotusice 152, Chotusice 103. Hrubeš Jaroslav, Arnošta z Pardubic 676, Pardubice Hrubeš Josef, V Chaloupkách 147, Žehušice 105. Hrubeš Miroslav, Kobylnice 21, Kutná Hora Hrubešová Jarmila, Malešovská 1651, Újezd nad Lesy, Praha 107. Hrubešová Stanislava, V Chaloupkách 147, Žehušice 108. Hrudka Jaroslav, Václavská 363, Velim 109. Hubáček Martin, Rohozec 102, Kutná Hora Hubáček Miloš, Rohozec 102, Kutná Hora Hubáčková Miloslava, Rohozec 102, Kutná Hora 1 Pondělí : 14:00 15:00 hod Hynek Tomáš, Ve Dvoře 17, Žehušice 113. Chadraba Jaroslav, Tylova 388/5, Kutná Hora, Kutná Hora Chárová Jaroslava, Větrná 1311, Šestajovice 115. Charvátová Marie, Slovenská 984, Kolín II, Kolín Chudoba Drahoslav, Bojmany 23, Žehušice, Čáslav 117. Chudoba Josef, Školská 132, Vrdy 118. Chudobová Jitka, Bojmany 23, Žehušice, Čáslav 119. Chudomelová Jarmila, Chotusice 78, Chotusice 120. INVEST EMPIRE s.r.o., Poděbradská 538, Praha 9, Praha Jablečník Jindřich, Ovocná 260, Dolní Bučice, Vrdy 122. Jandáková Hana, V Polích 106, Radovesnice I, Kolín Jebavá Stanislava, Bachova 1585/18, Praha 11, Praha Jebavý Slavomír, Bachova 1585/18, Praha 11, Praha Jelínková Zdeňka, Rumburská 977/5, Krásná Lípa u Rumburka 126. Jeřábek Pavel, Chotusice 159, Chotusice 127. Jeřábková Yvetta, Talafusova 941, Žižkov, Kutná Hora Ježek Jaroslav, Na okruhu 391/9, Praha-Libuš - Písnice, Praha 129. Jíra Jan, Rýznerova 842/3, Praha-Suchdol, Praha Jíra Jiří, Evropská 658/122, Dejvice, Praha Joštová Marie, Puškinská 589, Hlouška, Kutná Hora Jurová Oluše, Studentská 1356, Přelouč 133. Kalousková Vlasta, Hlavní 34, Žehušice 134. Karela Miroslav, V Mexiku 182, Žehušice 135. Karelová Drahuše, V Mexiku 182, Žehušice Pondělí : 15:00 16:00 hod Karkošová Dana, Horušice 8, Horušice 137. Karpíšková Dagmar, Lochy 1344, Čáslav-Nové Město, Čáslav 138. Kasal Josef, Horušice 79, Horušice 139. Kasalová Anna, V Chaloupkách 69, Žehušice 140. Kašparová Jitka, Varnsdorfská 82/45, Krásná Lípa u Rumburka 141. Kaufmanová Vlasta, Žďár nad Metují 30, Žďár nad Metují 142. Kerberová Hana, Mádrova 3030/12, Praha 12, Praha Klacková Karla, U Nádraží 585, Kopidlno 144. Klečák Zdeněk, Kostincova 79/40, Plzeň 2-Slovany, Plzeň Kličková Milada, Rohozec 87, Kutná Hora Kmoch Petr, Pražská 2881, Česká Lípa, Česká Lípa Kmochová Jaroslava, Pražská 2881, Česká Lípa, Česká Lípa Kociánová Jarmila, V křovinách 444/3, Povel, Olomouc Kocourek Karel, ČS. ARMÁDY 2362, Pardubice V, Pardubice Kočárník Roman, Sulovice 24, Svatý Mikuláš, Kutná Hora Kočí František, Lohenice 46, Přelouč 152. Kohoutková Milada, Kyjevská 526/4, Dejvice, Praha Končel František, Rohozec 68, Kutná Hora Kortus Ivan, Bělohorská 650/200, Praha 6 - Břevnov, Praha Kořínková Bedřiška, V Chaloupkách 86, Žehušice 156. Kořínková Hana, R. Těsnohlídka 1516, Čáslav, Čáslav 157. Košťálová Libuše, Zaříčany 35, Bílé Podolí, Čáslav 158. Kotvasová Radka, Dr. Znojemského 415, Skuteč 159. Koubová Milada, U Kasáren 1382,, Mladá Boleslav 1 Pondělí : 16:00 hod Procházková Alena, Pod Krčským lesem 1088/13, Praha 161. Procházková Martina, Pod Krčským lesem 1088/13, Praha Středa : 9:00 10:00 hod Koudelová Eva, V Chaloupkách 64, Žehušice 163. Kovanda Josef, Malá Štěpánská 2032/6, Nové Město, Praha Kovářík Pavel, Nad Šárkou 1257/108, Dejvice, Praha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, Praha Králková Jitka, Malinová 1326, Čáslav-Nové Město, Čáslav 167. Krasanovská Marie, U křížku 1402/6, Nusle, Praha Kratochvílová Marie, Moravcova 871, Kolín II, Kolín 2 Rozdělovník k č.j. SPU / Krča Miroslav, náměstí Osvobození 101, Kryblice, Trutnov Krejčová Danuše, Masarykova 582, Hlouška, Kutná Hora Krejčová Miroslava, Svatý Mikuláš 41, Kutná Hora Kroutil Josef, Chotusice 188, Chotusice 173. Krügerová Nadia, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, Praha Krupičková Marie, Chotusice 84, Chotusice 175. Krupková Marie, Sídliště 266, Hrochův Týnec 176. Kubelka František, Chotusice 176, Chotusice 177. Kubelka Jaromír, Hloušecká 277/10, Kutná Hora, Kutná Hora 178. Kubelka Vladimír, Chotusice 259, Chotusice 179. Kubka Zdeněk, Chotusice 79, Chotusice 180. Kučera Miloslav, Chotusice 57, Chotusice 181. Kudrna Jiří, Husova 625/8, Čáslav-Nové Město, Čáslav 182. Kuchařová Jaroslava, Na Jezerce 1475/26, Nusle, Praha Kulhavý Miroslav, Dlouhomostecká 752, Liberec-Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX, Liberec 30 Středa : 10:00 11:00 hod Kult Josef, Velké Svatoňovice 315, Velké Svatoňovice 185. Landgráf Jaroslav, Novodvorská 64, Malín, Kutná Hora Landgráf Zdeněk, Rohozec 108, Kutná Hora Landgráfová Marcela, Puškinská 656, Hlouška, Kutná Hora Landgráfová Zdena, Rohozec 108, Kutná Hora Lehetová Jana, Chotusice 181, Chotusice 190. Licehamr Jaroslav, Čs. armády 51, Škvorec 191. Lidický Pavel, Nezvalova 1820/19, Předměstí, Litoměřice Lilek Juraj, Chotusice 97, Chotusice 193. Lilková Hana, Seifertova 303/77, Žižkov, Praha Línek Jaromír, Komárovská 332/38, Praha 20, Praha Línek Ladislav, Zahradnická 163, Žehušice 196. Línková Marie, Zahradnická 163, Žehušice 197. Lutr Karel, Chotusice 221, Chotusice 198. Lutrová Miloslava, Chotusice 221, Chotusice 199. Macková Hana, K Lávce 66, Žehušice 200. Machač Jaroslav, Zadní 306/1, Rumburk 2, Rumburk 201. Machač Oldřich, Studánecká 564/16, Krásná Lípa, Krásná Lípa u Rumburka 202. Machač Pavel, Pražská 2927, Česká Lípa, Česká Lípa Machačová Marta, Benešov nad Černou 106, Benešov nad Černou 204. Maletičová Marie, V Hůrkách 376, Dolní Břežany Středa : 11:00 12:00 hod Marek Jaroslav, Palackého 180, Chvaletice 206. Marek Jaroslav, Vrchlického 175, Nové Dvory u Kutné Hory 207. Marek Luboš, V Mexiku 192, Žehušice 208. Marek Miloš, Ježovice 20, Podveky, Sázava 209. Marek Pavel, Kateřinská 196, Starý Kolín 210. Marek Petr, Svatý Mikuláš 35, Kutná Hora Marek Václav, Rohozec 114, Kutná Hora Marešová Hana, Krausova 606, Praha 18 - Letňany, Praha Marková Ludmila, Svatý Mikuláš 35, Kutná Hora Marková Miluše, Horka I 26, Čáslav 215. Markovská Blanka, Červenomlýnská 212, Dolní Bučice, Vrdy 216. Mašínová Květuše, Hradišťská 164, Veltruby, Kolín Mašková Marie, Zámecká 22, Žehušice 218. Matějková Hana, Duchoslávka 2052/8, Dejvice, Praha Mátl Pavel, Na Kopečku 37, Žehušice 220. Mátlová Miroslava, Na Kopečku 37, Žehušice 221. Matoušek Jiří, Lublaňská 1727/27, Nové Město, Praha Matoušek Vlastislav, Lublaňská 1727/27, Nové Město, Praha 223. Matoušková Klára, U Sokolovny 691, Nový Bydžov 224. Matoušková Veronika, Lublaňská 1727/27, Praha Melcr Miroslav, Žižkova 74, Bezděkovské Předměstí, Domažlice 1 Středa : 12:00 13:00 hod Melcr Slavoj, Chotusice 5, Chotusice 227. Melcrová Irma, Brdičkova 1913/17, Praha 13, Praha Menclíková Dagmar, U smaltovny 1218/19, Praha Městys Žehušice, Hlavní 53, Žehušice 230. Mezei Otto, Chotusice 68, Chotusice 231. Mezeiová Věra, Chotusice 68, Chotusice 232. Míča Ladislav, Svatý Mikuláš 9, Kutná Hora Mihula Jiří, Korce 31, Dubá, Doksy 234. Mihula Miloslav, Kosmonautů 2850/14, Mělník, Mělník Mihula Zdeněk, Rybní 635, Nová Bystřice 236. Michera Jaromír, Družební 603, Hlouška, Kutná Hora Michera Radek, Pod Tratí 95, Vrchlice, Kutná Hora 1

7 238. Milíková Eva, Bernardov 15, Kutná Hora Minaříková Jaroslava, Lípová 338, Vrdy 240. Mlynaříková Marie, Šeříková 1119/26, Most, Most Moravec František, Trocnovská 102, Sedlec, Kutná Hora Moravec Jan, Frýdlantská 1296/2, Praha 8 - Kobylisy, Praha 243. Moravec Josef, V Chaloupkách 9, Žehušice 244. Moravec Josef, Sokolovská 1047/66, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň 245. Moravec Josef, Lípa 148, Lípa u Havlíčkova Brodu 246. Moravec Otto, Barákova 789, Uhlířské Janovice 247. Moravec Vladimír, Jablonského 254/15, Čáslav, Čáslav Středa : 13:00 14:00 hod Moravečková Květoslava, Slavníkovská 6, Malín, Kutná Hora 249. Morcová Lenka, Opletalova 176, Šipší, Kutná Hora Moťka Otakar, Radnické schody 172/7, Praha 1, Praha Mottlová Martina, Hornická 831, Zdice 252. Motyčková Vladislava, Žižkova 135, Chvaletice 253. Možná Eva, Feřtekova 560/20, Praha 8 - Bohnice, Praha Mrkvička František, Zámecká 22, Žehušice 255. Mundilová Jana, U Nadjezdu 406, Sedlec, Kutná Hora Nalezinek Jiří, Zahradnická 159, Žehušice 257. Nalezinková Miloslava, Zahradnická 159, Žehušice 258. Němcová Jarmila, Bojmany 24, Žehušice, Čáslav 259. Němcová Miloslava, Chotusice 10, Chotusice 260. Němcová Miroslava, Sluneční 345, Vrdy 261. Němcová Veronika, třída T. G. Masaryka 984, Roudnice nad L Němec Jaroslav, Sluneční 345, Vrdy 263. Němeček Jiří, Na Spravedlnosti 168/15, Karlov, Kutná Hora Novák Jan, Chotusice 107, Chotusice 265. Novák Josef, Semtěš 26, Čáslav 266. Nováková Blanka, Chotusice 59, Chotusice 267. Nováková Hana, Chotusice 107, Chotusice Středa : 14:00 15:00 hod Novotná Irena, Borovnice 25, Jimramov 269. Novotná Marie, Na Pankráci 1352/2, Nusle, Praha Obec Horka I, Horka I 48, Čáslav 271. Obec Chotusice, Chotusice 61, Chotusice 272. Obec Rohozec, Rohozec 19, Kutná Hora Obešlo David, U pošty 1098/6, Libeň, Praha OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, Praha Patočka Pavel, Rohozec 64, Kutná Hora Patočka Radek, Rohozec 64, Kutná Hora Patočka Tomáš, Jakub 181, Církvice u Kutné Hory 278. Patzl Jiří, Školní 134, Malé Žernoseky, Lovosice Paulusová Jitka, Imrychova 884/11, Praha 12 - Kamýk, Praha 280. Pazderková Miluška, Škroupova 826,, Lanškroun 281. Pecold Pavel, Krasnice 8, Litošice, Přelouč 282. Pecold Petr, Chotusice 233, Chotusice 283. Perner Zdeněk, Horušice 34, Horušice 284. Peřina Pavel, Dukelská 38, Luže 285. Peřina Stanislav, Otradov 20, Krouna 286. Pešek Tomáš, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, Praha Petržilka František, Letná 422/22, Liberec XII, Liberec Petržilková Jaroslava, 9. května 80, Chvaletice Středa : 15:00 16:00 hod Pilařová Nataša, Zámecká 22, Žehušice 290. Pilwousková Zdeňka, Husova 200, Kladruby u Stříbra 291. Píša Vladimír, Polepy 229, Kolín Píšová Anna, K Lávce 97, Žehušice 293. Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, Žehušice 294. Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, Žehušice 295. Pokludová Blažena, Josefa Kotase 1172/31,, Ostrava Pokorná Taťana, Štefánikova 557, Hlouška, Kutná Hora POSINVEST s.r.o., Zámecká 154, Žehušice 298. Poskočil Josef, K Lávce 54, Žehušice 299. Pospíšil Václav, K Lávce 62, Žehušice 300. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové Pražáková Alena, Na obci 195, Třebechovice pod Orebem 302. Prchal Bohumil, K Havaji 138, Záboří nad Labem 303. Prchal Karel, A. Chittussiho 943/6, Čáslav, Čáslav 304. Prchal Miroslav, Žitná 1139/15, Čáslav-Nové Město, Čáslav 305. Priehodová Ladislava, Amforová 1929/15, Praha 13, Praha Procházka Pavel, Bojovníků za svobodu 1458, Čáslav, Čáslav 307. Pros Jiří, V Březině 230/1, Strašín, Říčany u Prahy 308. Pros Zdeněk, Sokolovská 129/50, Praha 8 - Karlín, Praha 86 Rozdělovník k č.j. SPU /2013 Středa : 16:00 hod Karela Jan, V Chaloupkách 145, Žehušice 310. Karela Jaroslav, V Chaloupkách 314, Žehušice 311. Karelová Ludmila, V Chaloupkách 145, Žehušice 312. Karelová Radka, V Chaloupkách 314, Žehušice Středa : 16:30 hod Vlášek Miroslav, Žehušice 153, Žehušice Čtvrtek :00 10:00 hod První stavební a.s., Kutná Hora v likvidaci, U Kamene 126/6, Kutná Hora Radovnický Bohuslav, Chelčického 513/20, Poděbrady Rajtrová Marie, Rybova 109/5, Kralupy nad Vltavou Ribárská Marie, Nítkovice 51, Litenčice 318. Ribárský Petr, Nítkovice 51, Litenčice 319. Ruml Jiří, Dolní Jirčany č. ev. 283, Psáry 320. Růžanský Jaromír, K Lávce 92, Žehušice 321. Růžička Ivoj, Bojovníků za svobodu 1536, Čáslav, Čáslav 322. Růžičková Eva Daniela, Korunní 1295/55, Vinohrady, Praha Růžičková Radomila, Šafaříkova 550/10, Hradec Králové Řezníčková Šenkapounová Irena, Formanova 551/8, Čáslav 325. Římskokatolická farnost Chotusice, náměstí Komenského 84, Týnec nad Labem 326. Schäferová Hana, 17. listopadu 100, Šipší, Kutná Hora SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, Zbraslavice 328. Slavík Kamil, Zelenohorská 501/27, Praha 8 - Bohnice, Praha 329. Smitková Stanislava, K Lávce 103, Žehušice 330. Sochor Zbyněk, Štítarská 117, Kolín II, Kolín Sova Stanislav, Zahradnická 160, Žehušice 332. Sovová Stanislava, Zahradnická 160, Žehušice 333. Starkl - zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, Čáslav 334. Státní pozemkový úřad, Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora Stehlíková Anna, Dobrá Voda 33, Ústí nad Orlicí Steklá Monika, Rohozec 78, Kutná Hora 1 Čtvrtek : 10:00 11:00 hod Stoklasa Josef, K Lávce 93, Žehušice 338. Stoklasa Josef, Zahradnická 174, Žehušice 339. Strnad Karel, Rohozec 7, Kutná Hora Suchánková Věra, Hlavní 106, Žehušice 341. Suntych Jan, 17. listopadu 105, Šipší, Kutná Hora Svitáková Libuše, Neškaredice 46, Kutná Hora Svitáková Žofie, Neškaredice 46, Kutná Hora Svoboda Ivan, Jeníkovská 1155/92, Čáslav 345. Svobodová Bohumila, Rohozec 118, Kutná Hora Svobodová Božena, Chotusice 28, Chotusice 347. Svobodová Jana, Chvatěrubská 365/26, Praha 8, Praha Sýkora Lubomír, Baarova 334/3, Předměstí, Litoměřice Šafařík Miroslav, Žižkova 110, Sedlec, Kutná Hora Šafaříková Dana, Vratislavská 391/16, Praha 8, Praha Šálený Vlastimil, Horušice 57, Horušice 352. Šanda Libor, Zahradnická 165, Žehušice 353. Šandová Jaroslava, Zahradnická 165, Žehušice 354. Šebor Josef, Rohozec 95, Kutná Hora Šeborová Marie, Rohozec 95, Kutná Hora Šenkapoun Pavel, Žižkova brána 52/1, Čáslav 357. Šerý Josef, Vítězství 71, Děčín XXXII, Děčín 9 Čtvrtek : 11:00 12:00 hod Šibrava Roman, Janského 2214/63, Praha 13, Praha Šidák Miroslav, Kampelíkova 515, Lomnice nad Popelkou 360. Šindelář Josef, Rohozec 22, Kutná Hora Šindelářová Jaroslava, Rohozec 22, Kutná Hora Škrabala Petr, Starosedlecká 53, Sedlec, Kutná Hora Špaček Karel, Čs. armády 601/23, Bubeneč, Praha Špaček Ondřej, Milady Horákové 42/127, Hradčany, Praha Špitálník Miroslav, Na Kopečku 46, Žehušice 366. Špitálníková Hana, Zahradnická 176, Žehušice 367. Špitálníková Marcela, Na Kopečku 46, Žehušice 368. Švecová Alena, Prachňanská 83, Hlouška, Kutná Hora Tetřev Luboš, Svatý Kříž 53, Havlíčkův Brod Tetřevová Květoslava, Svatý Kříž 53, Havlíčkův Brod Tichá Zlata, Chotusice 41, Chotusice 372. Tomandl Martin, V Mexiku 183, Žehušice 373. Tomandl Miloš, Jana Palacha 160, Šipší, Kutná Hora Tomandlová Jitka, V Mexiku 183, Žehušice

8 375. Tomandlová Lenka, Jana Palacha 160, Šipší, Kutná Hora Trenčevová Dagmar, Klukovická 1529/10, Praha 13, Praha 377. Tučková Marie, Chotusice 178, Chotusice 378. ÚZSVM, Benešova 257/33, Hlouška, Kutná Hora Václavíková Jana, Chotusice 278, Chotusice 380. Vachová Alena, Býchory 190, Kolín 2 Čtvrtek : 12:00 13:00 hod Vaisová Hana, Chotusice 184, Chotusice 382. Vamberský Jaroslav, Rohozec 134, Kutná Hora Váňa Václav, Otruby 21, Slaný Vančura Bohumil, Hlavní 4, Žehušice 385. Vančura Jaroslav, Chotusice 223, Chotusice 386. Vančura Jiří, V Mexiku 184, Žehušice 387. Vanišová Václava, Nerudova 1007, Neratovice 388. Vařečková Jaroslava, Rohozec 24, Kutná Hora Vavřinová Božena, K Lávce 65, Žehušice 390. Věrnoch Bohumil, V Chaloupkách 83, Žehušice 391. Veselá Renata, Rohozec 121, Kutná Hora Veselý Aleš, Rohozec 121, Kutná Hora Veselý Josef, Rohozec 57, Kutná Hora Vipler Milan, Chotusice 193, Chotusice 395. Viplerová Julie, Chotusice 193, Chotusice 396. Vítková Dagmar, Svobodná Ves 14, Horka I, Čáslav 397. Víznerová Jana, Jugoslávských partyzánů 738/38, Praha Vlček Tomáš, Karlinská 69, Liberec XVIII-Karlinky, Liberec Vlček Zdeněk, V Mišpulkách 434, Žižkov, Kutná Hora Vlčková Růžena, Zámecká 15, Žehušice 401. Vlnas Stanislav, Livornská 439, Praha 15, Praha Vobořil Josef, Habrkovice 24, Záboří nad Labem, Kutná Hora 403. Vobořil Josef, Chotusice 4, Chotusice 404. Vobořil Lubomír, Habrkovice 58, Záboří nad Labem, K. Hora 405. Vobořil Pavel, Ke Kamenci 154, Bašta, Starý Kolín 406. Vobořilová Hana, Suchdol 183, Suchdol u Kutné Hory Čtvrtek : 13:00 14:00 hod Vojáčková Bohunka, Rohozec 90, Kutná Hora VUSS Pardubice, Teplého 1899, Pardubice 409. Vokál Roman, Na Kopečku 35, Žehušice 410. Vokálová Božena, Bojmany 24, Žehušice, Čáslav 411. Vondrouš Pavel, Mirochov 67, Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí 412. Vorlová Hana, K Nádraží 63, Děčín XXXIII-Nebočady, Děčín Votavová Miloslava, Zámecká 22, Žehušice 414. Vozáb Miroslav, Na Rybníčkách 168, Pardubice IV, Pardubice 415. Vraná Renata, Svobodná Ves 40, Horka I, Čáslav 416. Vrátná Květoslava, K Lávce 124, Žehušice 417. Zajíc Jiří, Drobovice 150, Čáslav 418. Zajícová Ludmila, Drobovice 150, Čáslav 419. Zajíček Radko, Bojmany 21, Žehušice, Čáslav 420. Záruba Pavel, K vodojemu 2813/35, Smíchov, Praha Zárubová Lenka, V Polích 149, Kolín VI, Kolín Zbirovská Jana, Platanová 1115, Jesenice, Jesenice u Prahy 423. ZOS Kačina, a.s., Svatý Mikuláš 139, Kutná Hora Zubíková Alena, Na Kopečku 39, Žehušice 425. Žandová Miluše, U školky 433, Ronov nad Doubravou 426. Žilka Oldřich, Chotusice 94, Chotusice 427. Žilková Marta, Chotusice 186, Chotusice Čtvrtek : 14:00 hod Enlino a.s., Zámecká 1, Žehušice Na vědomí: Rozdělovník k č.j. SPU /2013 KDYKOLIV V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH: Vlastníci, kteří mají pozemky pouze neřešené: 429. Cabrnochová Hana, Masarykova 845, Kolín II, Kolín Červinková Soňa, Zbraslavice 400, Zbraslavice 431. Dymlová Božena, Sosnová 477/24, Liberec XV, Liberec Formánek Radek, Meziříčí 14, Dražice 433. Havránková Ludmila, Práčská 2667/103, Praha 10, Praha Havránková Ludmila, Rohozec 17, Kutná Hora Havránková Michaela, Rohozec 17, Kutná Hora Holý Josef, Rohozec 72, Kutná Hora Jedounková Danuše, Přemyslova 1113/5, Liberec I, Liberec Kasal Jaroslav, Rohozec 53, Kutná Hora Kasalová Jaroslava, Rohozec 53, Kutná Hora Lorencová Petra, Dlouhá 778/12,, České Budějovice Pavlovský Zdeněk, Rohozec 36, Kutná Hora Petříčková Šárka, Malá Janovská 4307/3, Jablonec nad Nisou 443. Prachař Martin, Přemyslova 1113/5, Liberec I, Liberec Somolová Ludmila, Rohozec 29, Kutná Hora Stibingerová Herálecká Stanislava, Hasičská 181, Tišice 446. Suková Eva, Rohozec 15, Kutná Hora Veselá Milena, Rohozec 57, Kutná Hora Veselá Růžena, Borotín 264, Borotín u Tábora 449. Veškrnová Dáša, Písnická 765/25, Praha 12 - Kamýk, Praha Vojáček Jaromír, Rohozec 90, Kutná Hora Wild Václav, Jemenská 583/5, Vokovice, Praha 6 Oprávnění z jiných věcných práv: 452. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, Praha ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY 0, Praha 4, Praha 454. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Praha Československá obchodní banka,a. s., Radlická 333/150, Praha 456. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Děčín ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Michle, Praha Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, Šipší, Kutná Hora Hájek František, Ukrajinská 2581, Kročehlavy, Kladno GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, Praha GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, Praha IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., Ostružnická 326/8, Olomouc Vlášek Jarmil, Žehušice 153, Žehušice 464. Hradecká Lenka, Hlavní 168, Žehušice 465. Vlášková Libuše, Žehušice 153, Žehušice 466. LSK CONSULTING, s.r.o., Na Vlčovce 2573/2C, Praha Doležel Lubomír, Havlíčkova 272, Nové Dvory u Kutné Hory 468. Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora Doležel Milan, Sluneční 328, Vrdy 470. Okresní správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, Lorecká 667, Kutná Hora Red orange s.r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, Praha Vlček Roman, Zámecká 15, Žehušice 473. RWE Energie, a.s., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem Ústav nerostných surovin a. s., Vítězná 425, Kutná Hora Doležel Vladimír, Galandova 1239/15, Praha 17 - Řepy, Praha 477. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, Praha VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, Praha WAIKO PROPERTY S.A., id.č , P. O. BOX 958, Tortola - Pase Estate, Road Town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 480. Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Klášterská 126, Jindřichův Hradec 1 Exekutorský úřad Nymburk - Mgr. Tomáš Pospíchal, 28. října 1474/20, Nymburk, Nymburk 2 exekutor JUDr. Vladimír Plašil, Tusarova 1384/25, Holešovice, Praha 7 Exekutorský úřad Cheb, Mgr. David Koncz, 26. dubna 573/10, Cheb, Cheb 2 Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Michle, Praha 4 Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Žižkov, Praha 3 Exekutor JUDr. Dalimil Mika, Za Beránkem 836, Klatovy II, Klatovy 1 Exekutorský úřad KLadno-JUDr. Petr Kučera, náměstí starosty Pavla 5, Kladno, Kladno 1 Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 590/12, Bubeneč, Praha 6

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň. Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 ROZHODNUTÍ r VYVĚŠENO! do J.201f! Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň Nerudova 2672/35, Plzeň 3 - Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 Spisová značka.: 2RPI052/2014-504201 Č.j.:

Více

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad

130 2015 19.01.2015 VZP ČR Ľudmila Pilová Liberk 51712 Liberk 70 OS Rychnov n/k E 479/2005-8 129 2015 19.01.2015 VZP ČR Radek Michálek Rychnov nad 158 2015 19.01.2015 VZP ČR Dušan Pešta Solnice 517 01 Masarykovo náměstí 1 OS Rychnov n/k 17 E 76/2012-10 157 2015 19.01.2015 VZP ČR Jaroslav Sobotka Dobruška 518 01 Mírová 813 OS Rychnov n/k 17 E 1229/2011-7

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 25. srpna 2015 57921/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů:

Vaše čj. (zn.): Číslo jednací: Spisová zn.: Oprávněná úřední osoba: Telefon: E-mail: Počet listů: Příloh/listů: Městský úřad Kolín Odbor životního prostředí a zemědělství Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727 938, e-mail: zivotni.prostredi@mukolin.cz sídlo odboru: Sokolská

Více

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877

461203/054 485814/044 615122/0317 775930/0780 430627/010 660515/1894 500526/014 525812/345 555614/1800 525806/077 850705 873/40877 Vlastnictví domu s jednotkami vymezenými podle zákona č. 72/1994 Sb. A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl Vlastnické právo Bada Jan Ing. a Badová Ludmila Mgr., Jilmová 2682/4, Žižkov, 13000 Bartůňková

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/35612/Bon/2014 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/35612/2014-4 POČET LISTŮ

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast

Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Váš dopis ze dne: 02.05.2012 Vaše značka: - Městský úřad Chrast Náměstí č.p. 1, 538 51 Chrast Odbor výstavby a životního prostředí stavební úřad Č.j.: Č.spisu: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listu: Počet

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1413/07-1025 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1413/07,

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM

III. KRAJSKÉ KOLO ÚSTÍ NAD LABEM SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ Kategorie ZŠ01 Pořadí Body Příjmení Jméno Škola Město Třída 1. 25 Vítková Anastázie Gymnázium Česká Lípa Sekunda A 2. 25 Tichá Kateřina Gymnázium F. X. Šaldy Liberec Prima V 3. 24 Podskalský

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 2. 1. 2014-30.06.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč (kontakt tel.: 234 463

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/1724/2012/boch SÚ/506/2012/HBo Ing. Helena Bočková telefon: 323666321

Více

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů

T. Názvy a sídla orgánů ochrany ovzduší a dalších správních úřadů T. Názvy a sídla orgánů ochrany a dalších správních úřadů Ministerstvo životního prostředí 43 zákona MŽP ČR Vršovická 65, 100 10 Praha 10 tel. 267 122 835, fax: 267 126 835 MUDr. Eva Rychlíková - ředitelka

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost Specifikace míst plnění 1 AV MEDIA, a.s. 1 12 0 1 1 AVMEDIA, a.s., Pražská 63, 102 00 Praha 10 Hanuš Horák škola Borotín, okres 3 7 0

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2014 Platnost od 5.9. 2014-31.12.2014 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463

Více

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova

Komplexní pozemková úprava (KPÚ) Kámen u Pacova POZEMKOVÝ ÚŘAD PELHŘIMOV U STÍNADEL 1317 393 01 PELHŘIMOV Č. ÚTVARU: 130717 ČJ.: 190/2003 Spis.zn.: Kámen VYŘIZUJE: ING. HADRAVOVÁ LINKA: 565 303 522 TELEFAX: 565 332 527 E-mail:Hana.Hadravova@mze.cz -

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Oznámení o zahájení správního řízení. Odůvodnění:

Oznámení o zahájení správního řízení. Odůvodnění: ČR Státní rostlinolékařská správa, organizační složka státu SEKCE ÚZEMNÍCH ÚTVARŮ OBLASTNÍ ODBOR PRAHA Korespondenční adresa: Ztracená 1099/10, Praha 6 Ruzyně 161 00 NAŠE Č. J. SRS 051733/2013 VYŘIZUJE

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software. Specifikace míst plnění AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_dodávka dodatečného software Specifikace míst plnění Název kupujícího 1 Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor 10 2 Základní

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2013 Platnost od 1. 7. do 31.8.2013 Zpracoval: Ing. Jiří Klepáč(kontakt tel.: 234 463 333,

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové

Plavecko - běžecký závod KRAJSKÉ KOLO 11. května 2010, Čelákovice. Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Nejlepší Celkové Kategorie: A Plavání: 50 m Běh: 500 m Čas Příjmení a jméno Škola Handicap Čas 1 Noll David ZŠ a MŠ Nymburk 00:30,7 1 00:30,7 00:00,0 01:41,2 01:41,2 4 02:11,9 2 Zikmund Tomáš ZŠ Pod sv. horou Příbram 00:33,4

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 24024/2014-51 48371/ENV/14 Ing. Hejhal / l. 2730 11. 7.

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 2008/13350/430 14618/ENV/08 Mgr. Petrů/l.2317 25. 2. 2008 Věc:

Více

Způsob využití pozemku podle KN

Způsob využití pozemku podle KN Příloha 4 Vymezení území podle současného stavu katastru nemovitostí Parcelní vymezení chráněného území: Katastrální území: 629952 Číslo podle KN Číslo podle PK jiných evidencí Druh pozemku podle KN Způsob

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 67784/ENV/14 Ing. Hlaváčová/ l. 2993 11. 11. 2014 Věc: Posuzování

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 50792/ENV/14 Mgr. Indráková / l. 2559 31. 7. 2014 Věc:

Více

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz

Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy. Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz .cz Baštář Petr ALP/62 Praha 4 602366729repos@repos-strechy Baudiš Petr ALP/19 Ostrava-Poruba 732760946bavy.baudis@seznam.cz Bednář Alois HBO/30 Tišnov 602114784alois.bednar@wo.cz Beneš Martin ALP/138

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11333/2012 Pf Pflugmacherová Šárka 386804020 pflugmacherovas@c-budejovice.cz 15.3. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování

Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. odbor výstavby a územního plánování MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 28040/11-100/10-SEB-326.1-83 Vyřizuje:

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování nám. Míru 62, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 ID datové schránky: 24ebrt5 č.j.: OVÚP/4432/13/Kr vyřizuje: Eva Krčmářová tel.:

Více

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

ODBOR STAVEBNÍ V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/146130/2012 ST2/Več MMHK/210273/2012 ST2/Več Ing. arch. Petr Večeřa 495 707 884 petr.vecera@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 15424/12-SEB-1010/11-326.1-51 Vyřizuje:

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace

Výměra parcely celková podle KN. Způsob vyuţití pozemku podle. ostatní komunikace Praha: 26.1.2015 Dle rozdělovníku jednací: 011674./2015/KUSK Spisová značka: SZ_011674/2015/KUSK Vyřizuje: Ing. Zdeněk Tesař Značka: OŢP/Tes Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území,

Více

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí

KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí KUPOZ kontakty na terapeuty absolvovanou supervizí Mgr. Ivana Červová Mgr. Miroslava Dyčková Město: Benešov Město: Blansko Pracoviště: PPP Benešov Pracoviště: Nemocnice Blansko Ulice: Černoleská 1997 Ulice:

Více

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les OPRAVA NÁVRHU

Věc: Návrh na vyhlášení přírodní rezervace Klánovický les OPRAVA NÁVRHU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTŘEDÍ - dle rozdělovníku - Váš dopis zn. SZn. Vyřizuje / linka Datum S-MHMP- 0054920/2011/OOP/VII/131 Ing.Stehlíková/4217 24.3.2011 Vážení,

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ Veřejnou vyhláškou OBEC LUPENICE CHODNÍK PŘI III/31810 MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Č.j.:OVŽP/16444/15-2955/15/Dost

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů

Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Individuální členové SPŘ, kteří souhlasili se zveřejněním kontaktů Členské 1 2 Doc. Ing. Hačkajlová Ludmila, CSc. Praha hackajlova(at)fsv.cvut.cz 2 4 Ing. Krátký Jiří Pardubice jiri.kratky(at)centrum.cz

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/11245/2010 Ka Sezemská Jana 38 680 4022 karbulkovj@c-budejovice.cz 11.11. Magistrát města S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 Viz rozdělovník: Internet: http://www.c-budejovice.cz Značka:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 2809/08-1232 Sp.zn. zást. opr.: 664/OÚ/263931/08/Ha U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční

Více

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky

Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území, přírodní památky Praha: 22.9.2010 Dle rozdělovníku Číslo jednací: 124044/2010/KUSK Spisová značka: SZ_124044/2010/KUSK/1 Vyřizuje: Kateřina Puršová/ 257 280 654 Značka: OŽP/Pu Věc: Návrh na vyhlášení maloplošného zvláště

Více

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti:

VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Pobočka VoZP ČR v Ústí nad Labem Winstona Churchilla 7, 400 01 Ústí nad Labem VoZP ČR tímto v souladu s 53b zák. č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění oznamuje uložení písemnosti: Oznámení o

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Č. j.: Vyřizuje: Tel.: 24. dubna 2015 29241/ENV/15 Ing. Hejhal 267 122 730 ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup:

Technická zpráva Akce: Lokalita: Datum zpracování: Zpracovatel projektu: Použitý software: Pracovní postup: Technická zpráva Akce: Záborový elaborát pro akci Benešov, dopravní řešení Mendelova - Dukelská Lokalita: k.ú. Benešov u Prahy Datum zpracování: 4/2013 Zpracovatel projektu: Pontex spol. s r.o. Použitý

Více

U S N E S E N Í. t a k t o: D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A

U S N E S E N Í. t a k t o: D R A Ž E B N Í V Y H L Á Š K A Č.j.: 110 Ex 458/08-603 Sp.zn. zást. opr.: ČS U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.:

Více

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A -

- V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A - Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 5587/2012-Raj VUP 22903/12-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 13.11.2012

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst. 824/2008/slez/330-5 Bakov nad Jizerou, dne: 28.5.2008 Vyřizuje: Petr Slezák E-mail: slezak@bakovnj.cz Telefon: 326

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE S.z.: SMUMV1919/2012/výst/Ho Dagmar Holubová / 381 201 917 10.9.2012

Více

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2

STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 50/2009-2 MĚSTSKÝ ÚŘAD NÁCHOD Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod, tel. 491 405 111 ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ odloučené pracoviště: Náchod, Palachova 1303 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne: Naše značka: Vyřizuje : PRAHA: 101466/ENV/12 Ing. Pekárková /l. 2921 17.1.20131. 2. 2006 Věc:

Více

U S N E S E N Í. t a k t o:

U S N E S E N Í. t a k t o: Č.j.: 110 Ex 1430/05-945 U S N E S E N Í Mgr. Martin Svoboda, soudní exekutor, se sídlem Exekutorského úřadu v Teplicích, (dále pouze soudní exekutor), v exekuční věci vedené pod sp.zn.: 110 Ex 1430/05,

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í

Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK. VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 R O Z H O D N U T Í Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 990/2011-Raj VUP 3167/14-RAJ Jana Randáková 388 459 047 DATUM: 17.02.2014

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

e-mail poř. číslo číslo průkazu člena SMČR poslední školení členství v klubu titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor.

e-mail poř. číslo číslo průkazu člena SMČR poslední školení členství v klubu titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor. poř. číslo titul Jméno Příjmení Adresa1 PSČ Město odbor. poznámka číslo průkazu člena SMČR členství v klubu poslední školení e-mail 1 Ing. Luboš KUNA Slavíčkova 1692 356 01 SOKOLOV I CZ 004-002 KIT KLUB

Více

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ:

ADRESÁŘ SPECIÁLNÍCH ŠKOL S REHABILITAČNÍMI TŘÍDAMI POMOCNÉ ŠKOLY A JEJICH ŘEDITELÉ: v níž je možno čerpat inspiraci pro práci s těmito dětmi a najít i rozsáhlé teoretické seznámení s problémem, nechybí přehled aktuální situace v České republice, zpracovaný dr. Kuchařskou, seznamující

Více

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ

O ZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ S T AVEBNÍHO ŘÍZENÍ Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy Adresáti: dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC OD 122/2015-4/280.13/Hk Mgr. Karel Holina / 279 22.7.2015 karel.holina@kraj-lbc.cz

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk pracoviště Nad Stadionem 199, 385 17 Vimperk odbor dopravy a silničního hospodářství Č. j.: OD 9784/15-NOV 5038/2014 Vyřizuje: Petr Nový Tel.: +420

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň

R O Z H O D N U T Í. Účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu: Folmava Resort s.r.o., IČ 21921086, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Škroupova 18, 306 13 Plzeň Č.j.: RR/3333/15 Spis. zn.: ZN/291/RR/13 Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0 Vyřizuje: Ing. Radka Klímová

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ODBOR STAVEBNÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 129172/2011 ST2/Koh MMHK/148830/2011 Iva Kohoutková 495 707 882 iva.kohoutkova@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 9.9.2011

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 5820/13-SEB-1165/12-326.1-44 Vyřizuje:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK

MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK MĚSTSKÝ ÚŘAD VIMPERK Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK pracoviště Nad Stadionem 199, VIMPERK odbor výstavby a územního plánování Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: VÚP 24459 /12-SEB-4583/12-326.1-31 Vyřizuje:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Náchod Masarykovo náměstí 40, PSČ 547 61 Náchod odbor výstavby a územního plánování odloučené pracoviště Palachova 1303, Náchod, tel.: 491 405 111 NAŠE ZN.: 3585/2009/VÝST/P/ UKLÁDACÍ SKARTAČNÍ

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více