STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD"

Transkript

1 STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, Praha 3, IČ: , DIČ: CZ Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora Adresa: Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora 1 Naše značka: SPU /2013 Spisová zn.: 2RP3313/ Dle rozdělovníku Vyřizuje: Ing. Jitka Svobodová Tel: ID DS: z49per3 DATUM: Komplexní pozemkové úpravy Žehušice - oznámení o vyložení aktualizovaného soupisu nároků, zaslání prvního návrhu, aktualizovaného soupisu nároků a pozvánka na jednání Pozemkový úřad Kutná Hora zahájil dne pod číslem jednacím 41/2008 ve smyslu 6 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, na základě žádostí jednotlivých vlastníků, řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Žehušice. V průběhu řízení byl obvod rozšířen o části katastrálních území Chotusice, Rohozec, Vlačice, Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic. Dne nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Tímto zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen SPÚ ). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu, plní a vykonává SPÚ (ust. 22 odst. 6 citovaného zákona). V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) Žehušice zabezpečil Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora (dále jen pobočka ) v souladu s ustanovením 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), vypracování aktualizovaného soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen soupis nároků ) podle jejich ceny, výměry, vzdálenosti a druhu. Potřeba aktualizace nároků vyplývá z velkého množství změn v datech za dobu, která uplynula od posledního projednání. Tento soupis nároků je počínaje dnem vyložen po dobu 15 dnů na Úřadě Městyse Žehušice, současně je také k nahlédnutí na Pobočce v Kutné Hoře a příslušná část také na Úřadě Městyse Bílé Podolí a Obecních úřadech Vlačice, Chotusice, Rohozec a Horka u Žehušic. K soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pobočky a to v termínu do Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů).

2 Na základě požadavků vlastníků byl vypracován první návrh umístění nových pozemků, který Vám rovněž v příloze zasíláme. Připomínky k soupisu nároků a k prvnímu návrhu mohou vlastníci uplatňovat písemně nebo při osobní návštěvě na Pobočce Kutná Hora (nejlépe po telefonické dohodě) do nebo pak při jednání samotném, které se koná ve dnech 14., 16. a 17. října 2013 (po, st, čt) v časech dle rozdělovníku se schůzkou účastníků v zasedací místnosti Úřadu Městyse Žehušice č. p. 53. Případné dotazy zodpoví projektant Jaroslav Truhlář (Agroprojekce Litomyšl) na tel. čísle příp nebo ové adrese: Jestliže Vám námi určený termín nevyhovuje nebo máte-li zájem přijít se spoluvlastníkem, který je přizván v jiný den či hodinu, můžete se dostavit v kterýkoliv den a hodinu, která je uvedena v pozvánce příp. po telefonické domluvě kterýkoliv den na pobočku. Rozvržení časů je orientační a slouží k zajištění plynulého chodu jednání. Pokud nemáte k soupisu nároků a k prvnímu návrhu žádné připomínky či dotazy, podepište prosím přiložené formuláře (soupis nároků i návrh) a zašlete je na adresu Pobočky Kutná Hora nebo zanechte na Úřadě Městyse Žehušice do Vlastníkům, kteří projevili v průběhu KoPÚ zájem o rozdělení spoluvlastnictví, zasíláme dohodu o vypořádání spoluvlastnictví, kterou je nutné podepsat a doručit pobočce v termínu do Děkujeme za spolupráci při zpracování pozemkové úpravy. Ing. Mariana Poborská pověřena vedením Pobočky Kutná Hora Státní pozemkový úřad Přílohy: Rozdělovník Soupis nároků včetně mapky První návrh včetně mapky Pouze někteří vlastníci: Dohoda o rozdělení spoluvlastnictví s krátkou informací Informace k odsouhlasení vstupu pozemků do pozemkových úprav SPU /2013 2

3 Vysvětlení Soupis nároků je seznam, kde jsou uvedeny všechny pozemky zapsané na daném listu vlastnictví. Tento soupis je rozdělen do dvou částí: 1. Pozemky mimo obvod pozemkové úpravy zde jsou parcely, kterých se pozemkové úpravy nijak nedotknou (zastavěná plocha, intravilán obce). 2. Pozemky v obvodu pozemkových úprav jsou a) pozemky neřešené dle 2 zákona pozemky, u kterých bude pouze obnoven soubor geodetických informací, nebudou směňovány. Námitky podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Vlastník, který má v obvodu pouze pozemky neřešené dle 2 zákona, není účastníkem řízení a o jeho pozemcích nebude v rámci KoPÚ rozhodováno. b) pozemky řešené dle 2 zákona - parcely, které budou v rámci obvodu komplexních pozemkových úprav (KoPÚ) směňovány (pole, louky, pastviny, polní cesty, remízky apod.). Některé pozemky jsou směnitelné pouze se souhlasem vlastníka (části parcel určené územním plánem k zastavění, pozemky zastavěné stavbou, zahrady, vodní plochy apod.). U těchto parcel je v poznámce soupisu nároků uvedeno 3 odst.3. Prosíme vlastníky těchto pozemků, aby podepsali přiložený soupis nároků a tím zároveň souhlas s řešením těchto pozemků v KoPÚ. Na soupisu je dále provedeno ocenění parcel dle skutečného stavu a spočítán celkový nárok vlastníka, se kterým se vstupuje do KoPÚ. Dále je přiložena mapka se zobrazením parcel ve Vašem vlastnictví. Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování a odsouhlasení všech údajů uvedených v soupisu nároků (jméno, adresa, rodné číslo příp. jiný identifikátor, údaje o pozemcích). První návrh nového uspořádání pozemků byl vyhotoven projektantem na základě požadavků jednotlivých vlastníků v průběhu řízení. Pokud vlastníci své požadavky dosud nevyjádřili, slouží tato první varianta návrhu jako podklad pro další jednání, proto prosíme, sdělte ve vlastním zájmu své požadavky pobočce co nejdříve. Nově navrhované pozemky musí odpovídat původním pozemkům cenou, výměrou i vzdáleností. Cena nového pozemku se od původní smí lišit maximálně o +/- 4 %. Překročit toto kritérium můžeme jen tehdy, když vlastník souhlasí s uhrazením rozdílu ceny přesahující kritérium. U výměry činí toto kritérium +/- 10 % a u vzdálenosti +/- 20 %. Překročení kritérií je možné jen se souhlasem vlastníka. Informace pro nové účastníky řízení Novým účastníkem řízení se můžete stát např. jako dědic zemřelého vlastníka dle sdělení soudu ( 5, odst. 4), zákona, nebo jako nový vlastník. V některých případech jsou účastníci řízení takto kontaktováni poprvé z důvodu dohledání adresy bydliště nebo rozšíření obvodu pozemkových úprav o nové pozemky. Pozemkové úpravy jsou nástrojem pro vytvoření podmínek pro racionální uspořádání vlastnických vztahů k zemědělským a lesním pozemkům s ohledem na hospodaření a na potřeby krajiny. Pozemkové úpravy řeší komplexně celé zájmové území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově a funkčně uspořádávají pozemky - scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost a využití, vyrovnání hranic. Realizace společných zařízení v rámci těchto úprav znamená nové polní cesty, rybníky, zeleň v krajině a omezení eroze. Proces pozemkových úprav se řídí zákonem č.139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů. SPU /2013 3

4 Zpracovatelem KoPÚ Žehušice je sdružení VRV-AGP, Nábřežní 4, Praha 5. Úvodní ústní jednání se konalo dne Na tomto jednání byli účastníci řízení seznámeni s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav a byl zvolen sbor zástupců, který zastupuje vlastníky za účelem spolupráce při celém procesu řízení o pozemkových úpravách. Soupis nároků byl projednáván v červenci 2011 za účelem odsouhlasení údajů o stávajících pozemcích vlastníků dle dat vedených v katastrálním operátu Katastrálního úřadu Kutná Hora a odsouhlasení identifikace a ocenění příslušných pozemků. Postup při pozemkových úpravách z hlediska vlastníka pozemků 1. Zahájení pozemkových úprav - oznámením veřejnou vyhláškou na úřední desce obecního úřadu. 2. Úvodní jednání vlastníci půdy jsou informováni o postupu při pozemkových úpravách, ustanovuje se sbor zástupců (zpravidla z občanů, kteří toto území znají a mohou pomoci projektantům radou či připomínkou), stanoví se způsob oceňování pozemků pro potřeby pozemkových úprav Geodetické práce šetření hranic v řešeném území se pohybuje geodetická skupina, která provádí zaměření území. Poté jsou vlastníci, kteří mají pozemky na obvodu pozemkových úprav zváni na místní šetření. 4. Soupis nároků - nárokové listy (seznam pozemků v řešeném území s přiřazenou výměrou, cenou a vzdáleností) jsou zaslány poštou společně s pozvánkou na jednání. Vlastník půdy si zkontroluje, zda výměra a čísla parcel souhlasí s jeho doklady. Souhlasy i připomínky může vlastník uplatnit při osobním projednávání nebo písemně. 5. Opakované projednávání variant návrhu s projektantem - probíhá většinou na obecním úřadě, vlastníci jsou zváni pozvánkou. Vlastník zkontroluje nově navržené umístění pozemků. Projektanti musí dodržovat kriteria výměry, ceny a vzdálenosti původních pozemků, berou ohled na umístění původních pozemků, cestní síť a další společná zařízení. Pokud se vlastník pozemků jednání nezúčastní ani se ve stanovené lhůtě nevyjádří, má se za to, že souhlasí. K později podaným připomínkám pozemkový úřad již ve smyslu zákona nepřihlíží. Tato etapa končí vystavením návrhu pozemkových úprav návrh je k nahlédnutí na příslušném obecním úřadě a na pozemkovém úřadě a vlastníci jej obdrží poštou společně s pozvánkou na závěrečné jednání. 6. Závěrečné jednání formální ukončení, zhodnocení výsledků pozemkových úprav, seznámení s návrhem, o kterém bude rozhodnuto a informace o dalším předpokládaném průběhu pozemkových úprav, již bez možnosti uplatňování námitek nebo připomínek. 7. Rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav vydává se, pokud vlastníci 75% výměry v řešeném území souhlasí s návrhem KoPÚ. Oznamuje se veřejnou vyhláškou na úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou. 8. Tvorba nové mapy (DKM) podle schváleného návrhu KoPÚ 9. Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv se oznamuje veřejnou vyhláškou na úřední desce a vlastníci jej obdrží poštou. Proti tomuto rozhodnutí už se nelze odvolat. Následuje zápis do katastru nemovitostí. 10. Vytyčování každý vlastník má po provedené KoPÚ nárok na jedno bezplatné vytyčení pozemků. Vytyčuje se zpravidla po sklizni, pokud se vlastník ujímá užívacího práva. 11. Realizace společných zařízení (cesty, příkopy, rybníky, biokoridory ) podle schváleného plánu společných zařízení a finančních možností a podle priorit stanovených sborem zástupců. SPU /2013 4

5 K jednání zveme: Rozdělovník k č.j. SPU /2013 I. Pobočce neznámé účastníky řízení, jejichž práva nebo právem chráněné zájmy by mohly být při řízení o pozemkových úpravách v katastrálním území Žehušice a částech k. ú. Chotusice, Rohozec, Vlačice, Bojmany, Zaříčany a Horka u Žehušic dotčeny, veřejnou vyhláškou, vyvěšenou po dobu 15 dnů na úřední desce: Úřad Městyse Žehušice Obecní úřad Chotusice Obecní úřad Rohozec Obecní úřad Horka u Žehušic Obecní úřad Vlačice Úřad Městyse Bílé Podolí Pobočka Kutná Hora II. Pobočce známé účastníky řízení: Pondělí : 9:00 10:00 hod. 1. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, Praha Ambrožová Ivana, Na hranicích 357/19, Praha 8, Praha Bareš Josef, Šípková 1733, Čáslav-Nové Město, Čáslav 4. Bareš Josef, K Lávce 57, Žehušice 5. Barešová Ivanka, K Lávce 57, Žehušice 6. Barešová Jana, Adamovská 727/5, Michle, Praha 4 7. Bažilová Jarmila, Polední 1032/14, Praha 4 - Braník, Praha Bednář Miroslav, K Lávce 52, Žehušice 9. Bělohlávek Pavel, V Chaloupkách 85, Žehušice 10. Berounský Stanislav, Na Zemance 412/1, Praha 4, Praha Bíbrová Monika, Neustupného 1833/20, Praha 13, Praha Bláhová Dobromila, Školní 190, Průhonice 13. Borovská Jana, Gagarinova 1214, Přelouč 14. Borový Petr, Vlčkova 1069/1, Praha 14 - Černý Most, Praha 15. Bouška Petr, Pavla Beneše 750/8, Praha 18 - Letňany, Praha 16. Bradová Jana, U Kulturního domu 349, Chvaletice 17. Broučková Naděžda, V Chaloupkách 84, Žehušice 18. Brůha Tomáš, Chotovická 1747/1, Praha 8 - Kobylisy, Praha 19. Brunová Libuše, Rybňany 24, Zálužice, Žatec Bubancová Eliška, Chotusice 101, Chotusice 21. Bubanec Jozef, Chotusice 101, Chotusice Pondělí : 10:00 11:00 hod. 22. Bureš Luděk, Chotusice 102, Chotusice 23. Bureš Pavel, Chotusice 153, Chotusice 24. Burešová Hana, Koněvova 2366/191, Žižkov, Praha Císař Miloslav, Za Klokočkou 356, Dolínek, Odolena Voda 26. Crkal Alois, Chotusice 60, Chotusice 27. Crkalová Anna, Prosetín 20, Prosetín u Hlinska 28. Crkalová Marta, Chotusice 60, Chotusice 29. Čejková Bohumila, Urbánkova 3349/6, Praha 12, Praha Černá Vladimíra, Chotusice 200, Chotusice 31. Černý Miloslav, Jeseniova 1167/57, Žižkov, Praha Černý Vilém, Chotusice 152, Chotusice 33. Červinková Blažena, Zbraslavice 300, Zbraslavice 34. Český rybářský svaz, místní organizace Kutná Hora, Jánské náměstí 540/10, Kutná Hora-Vnitřní Město, Kutná Hora Čihulová Oldřiška, Vlkov pod Oškobrhem 48, Opočnice 36. Čvančarová Zdeňka, Rohozec 117, Kutná Hora Dobiáš Josef, Raabova 1578, Pardubice III, Pardubice Dobiáš Miroslav, Dolní 355, Šipší, Kutná Hora Doležal Josef, Rohozec 49, Kutná Hora Dráb Josef, Zbyslavská 172, Dolní Bučice, Vrdy 41. Drápalová Ludmila, Slancova 1260/6, Praha 8, Praha Dudová Jaroslava, 1. máje 331, Železná Ruda Pondělí : 11:00 12:00 hod. 43. Dušek Josef Jaroslav, Břasy 260, Břasy Dušek Radek, Bechyňská 639, Praha 18 - Letňany, Praha Dušek Vladimír, Tavolníková 1848/19, Praha 4 - Krč, Praha 46. Dvořák Karel, Brandlova 1382/16, Praha 11 - Chodov, Praha 47. Dyk Vojtěch, Pražská 7, Dobřichovice 48. Erbal Pavel, Rohozec 16, Kutná Hora Farkač Miroslav, Ruprechtická 2274/6, Praha 20, Praha Farkač Miroslav, Krchleby 102, Čáslav 51. Fedorová Jana, Hlavní 149, Žehušice 52. Filingerová Monika, Na Provaznici 324/7, Kutná Hora Fírerová Hana, Hrdlív 166, Libušín 54. Fligrová Dana, Vrchlického 473, Kolín IV, Kolín Fligrová Zdenka, Veltrubská 887, Kolín V, Kolín Fofoňka Jindřich, Vodranty 26, Čáslav 57. Foršt Tomáš, V Koutě 209, Žehušice 58. Francová Marie, Chotusice 15, Chotusice 59. Francová Markéta, Chotusice 59, Chotusice 60. Fuksa Jaromír, Přístavní 1246/39, Holešovice, Praha Hác Jiří, U Borku 416, Pardubice IV - Pardubičky, Pardubice Haincová Lenka, Otradov 20, Krouna 63. Hanušová Věra, Prokopa Holého 139, Sedlec, Kutná Hora Havelka Jiří, Chrudimská 63, Dolní Bučice, Vrdy 65. Havlíčková Lenka, Jetelová 1643, Čáslav-Nové Město, Čáslav Pondělí : 12:00 13:00 hod. 66. Havránek Jaroslav, Rohozec 17, Kutná Hora Havránek Stanislav, Rohozec 28, Kutná Hora Havránek Zdeněk, Rohozec 79, Kutná Hora Hegyközi Jan, Roklanská 1506/10, Říčany, Říčany u Prahy 70. Hejcmanová Lenka, Libenice 132, Kolín Heřmánek Jaroslav, Nerudova 282, Vrdy 72. Heřmánek Josef, Na Třísle 126, Pardubice I, Pardubice Heřmánek Pavel, Močovice 157, Čáslav 74. Heřmánková Jana, U Lesa 730, Žižkov, Kutná Hora Hlaváč Jiří, Československé armády 486, Dobrovice 76. Hlaváčová Sylvie, Československé armády 486, Dobrovice 77. Hlavatá Eva, Zoubkova 2144, Česká Lípa, Česká Lípa Hobza Petr, Sluneční náměstí 2583/10, Praha 13, Praha Hobzová Michaela, Chotusice 283, Chotusice 80. Hojdová Eva, 17. listopadu 118, Šipší, Kutná Hora Holoubková Věra, Červenomlýnská 268, Dolní Bučice, Vrdy 82. Holubová Jana, Kojetice 11, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 83. Hon Josef, Bojmany 41, Žehušice, Čáslav 84. Hon Josef, Bojmany 33, Žehušice, Čáslav 85. Hon Zdeněk, Zahradnická 161, Žehušice 86. Honová Alena, Bojmany 33, Žehušice, Čáslav 87. Honová Hana, Chotusice 56, Chotusice 88. Honová Jiřina, Zahradnická 161, Žehušice Pondělí : 13:00 14:00 hod. 89. Horáková Iva, Stavbařů 2855/1, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem Horký Josef, Rohozec 47, Kutná Hora Horký Vladimír, B. Smetany 797/24, Čáslav, Čáslav 92. Horký Vladimír, Rohozec 26, Kutná Hora Hospodka Jiří, Chotusice 169, Chotusice 94. Hospodková Petra, Holandská 2468, Kročehlavy, Kladno Hošek Libor, Rohozec 56, Kutná Hora Hošková Renata, Rohozec 56, Kutná Hora Houska Hubert, Zahradnická 173, Žehušice 98. Housková Terezia, Zahradnická 173, Žehušice 99. Hraňo Martin, Zahradnická 164, Žehušice 100. Hraňo Vladimír, Hlavní 142, Žehušice 101. Hraňová Alena, Zahradnická 164, Žehušice

6 102. Hrdlička Milan, Chotusice 152, Chotusice 103. Hrubeš Jaroslav, Arnošta z Pardubic 676, Pardubice Hrubeš Josef, V Chaloupkách 147, Žehušice 105. Hrubeš Miroslav, Kobylnice 21, Kutná Hora Hrubešová Jarmila, Malešovská 1651, Újezd nad Lesy, Praha 107. Hrubešová Stanislava, V Chaloupkách 147, Žehušice 108. Hrudka Jaroslav, Václavská 363, Velim 109. Hubáček Martin, Rohozec 102, Kutná Hora Hubáček Miloš, Rohozec 102, Kutná Hora Hubáčková Miloslava, Rohozec 102, Kutná Hora 1 Pondělí : 14:00 15:00 hod Hynek Tomáš, Ve Dvoře 17, Žehušice 113. Chadraba Jaroslav, Tylova 388/5, Kutná Hora, Kutná Hora Chárová Jaroslava, Větrná 1311, Šestajovice 115. Charvátová Marie, Slovenská 984, Kolín II, Kolín Chudoba Drahoslav, Bojmany 23, Žehušice, Čáslav 117. Chudoba Josef, Školská 132, Vrdy 118. Chudobová Jitka, Bojmany 23, Žehušice, Čáslav 119. Chudomelová Jarmila, Chotusice 78, Chotusice 120. INVEST EMPIRE s.r.o., Poděbradská 538, Praha 9, Praha Jablečník Jindřich, Ovocná 260, Dolní Bučice, Vrdy 122. Jandáková Hana, V Polích 106, Radovesnice I, Kolín Jebavá Stanislava, Bachova 1585/18, Praha 11, Praha Jebavý Slavomír, Bachova 1585/18, Praha 11, Praha Jelínková Zdeňka, Rumburská 977/5, Krásná Lípa u Rumburka 126. Jeřábek Pavel, Chotusice 159, Chotusice 127. Jeřábková Yvetta, Talafusova 941, Žižkov, Kutná Hora Ježek Jaroslav, Na okruhu 391/9, Praha-Libuš - Písnice, Praha 129. Jíra Jan, Rýznerova 842/3, Praha-Suchdol, Praha Jíra Jiří, Evropská 658/122, Dejvice, Praha Joštová Marie, Puškinská 589, Hlouška, Kutná Hora Jurová Oluše, Studentská 1356, Přelouč 133. Kalousková Vlasta, Hlavní 34, Žehušice 134. Karela Miroslav, V Mexiku 182, Žehušice 135. Karelová Drahuše, V Mexiku 182, Žehušice Pondělí : 15:00 16:00 hod Karkošová Dana, Horušice 8, Horušice 137. Karpíšková Dagmar, Lochy 1344, Čáslav-Nové Město, Čáslav 138. Kasal Josef, Horušice 79, Horušice 139. Kasalová Anna, V Chaloupkách 69, Žehušice 140. Kašparová Jitka, Varnsdorfská 82/45, Krásná Lípa u Rumburka 141. Kaufmanová Vlasta, Žďár nad Metují 30, Žďár nad Metují 142. Kerberová Hana, Mádrova 3030/12, Praha 12, Praha Klacková Karla, U Nádraží 585, Kopidlno 144. Klečák Zdeněk, Kostincova 79/40, Plzeň 2-Slovany, Plzeň Kličková Milada, Rohozec 87, Kutná Hora Kmoch Petr, Pražská 2881, Česká Lípa, Česká Lípa Kmochová Jaroslava, Pražská 2881, Česká Lípa, Česká Lípa Kociánová Jarmila, V křovinách 444/3, Povel, Olomouc Kocourek Karel, ČS. ARMÁDY 2362, Pardubice V, Pardubice Kočárník Roman, Sulovice 24, Svatý Mikuláš, Kutná Hora Kočí František, Lohenice 46, Přelouč 152. Kohoutková Milada, Kyjevská 526/4, Dejvice, Praha Končel František, Rohozec 68, Kutná Hora Kortus Ivan, Bělohorská 650/200, Praha 6 - Břevnov, Praha Kořínková Bedřiška, V Chaloupkách 86, Žehušice 156. Kořínková Hana, R. Těsnohlídka 1516, Čáslav, Čáslav 157. Košťálová Libuše, Zaříčany 35, Bílé Podolí, Čáslav 158. Kotvasová Radka, Dr. Znojemského 415, Skuteč 159. Koubová Milada, U Kasáren 1382,, Mladá Boleslav 1 Pondělí : 16:00 hod Procházková Alena, Pod Krčským lesem 1088/13, Praha 161. Procházková Martina, Pod Krčským lesem 1088/13, Praha Středa : 9:00 10:00 hod Koudelová Eva, V Chaloupkách 64, Žehušice 163. Kovanda Josef, Malá Štěpánská 2032/6, Nové Město, Praha Kovářík Pavel, Nad Šárkou 1257/108, Dejvice, Praha Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 81/11, Smíchov, Praha Králková Jitka, Malinová 1326, Čáslav-Nové Město, Čáslav 167. Krasanovská Marie, U křížku 1402/6, Nusle, Praha Kratochvílová Marie, Moravcova 871, Kolín II, Kolín 2 Rozdělovník k č.j. SPU / Krča Miroslav, náměstí Osvobození 101, Kryblice, Trutnov Krejčová Danuše, Masarykova 582, Hlouška, Kutná Hora Krejčová Miroslava, Svatý Mikuláš 41, Kutná Hora Kroutil Josef, Chotusice 188, Chotusice 173. Krügerová Nadia, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, Praha Krupičková Marie, Chotusice 84, Chotusice 175. Krupková Marie, Sídliště 266, Hrochův Týnec 176. Kubelka František, Chotusice 176, Chotusice 177. Kubelka Jaromír, Hloušecká 277/10, Kutná Hora, Kutná Hora 178. Kubelka Vladimír, Chotusice 259, Chotusice 179. Kubka Zdeněk, Chotusice 79, Chotusice 180. Kučera Miloslav, Chotusice 57, Chotusice 181. Kudrna Jiří, Husova 625/8, Čáslav-Nové Město, Čáslav 182. Kuchařová Jaroslava, Na Jezerce 1475/26, Nusle, Praha Kulhavý Miroslav, Dlouhomostecká 752, Liberec-Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX, Liberec 30 Středa : 10:00 11:00 hod Kult Josef, Velké Svatoňovice 315, Velké Svatoňovice 185. Landgráf Jaroslav, Novodvorská 64, Malín, Kutná Hora Landgráf Zdeněk, Rohozec 108, Kutná Hora Landgráfová Marcela, Puškinská 656, Hlouška, Kutná Hora Landgráfová Zdena, Rohozec 108, Kutná Hora Lehetová Jana, Chotusice 181, Chotusice 190. Licehamr Jaroslav, Čs. armády 51, Škvorec 191. Lidický Pavel, Nezvalova 1820/19, Předměstí, Litoměřice Lilek Juraj, Chotusice 97, Chotusice 193. Lilková Hana, Seifertova 303/77, Žižkov, Praha Línek Jaromír, Komárovská 332/38, Praha 20, Praha Línek Ladislav, Zahradnická 163, Žehušice 196. Línková Marie, Zahradnická 163, Žehušice 197. Lutr Karel, Chotusice 221, Chotusice 198. Lutrová Miloslava, Chotusice 221, Chotusice 199. Macková Hana, K Lávce 66, Žehušice 200. Machač Jaroslav, Zadní 306/1, Rumburk 2, Rumburk 201. Machač Oldřich, Studánecká 564/16, Krásná Lípa, Krásná Lípa u Rumburka 202. Machač Pavel, Pražská 2927, Česká Lípa, Česká Lípa Machačová Marta, Benešov nad Černou 106, Benešov nad Černou 204. Maletičová Marie, V Hůrkách 376, Dolní Břežany Středa : 11:00 12:00 hod Marek Jaroslav, Palackého 180, Chvaletice 206. Marek Jaroslav, Vrchlického 175, Nové Dvory u Kutné Hory 207. Marek Luboš, V Mexiku 192, Žehušice 208. Marek Miloš, Ježovice 20, Podveky, Sázava 209. Marek Pavel, Kateřinská 196, Starý Kolín 210. Marek Petr, Svatý Mikuláš 35, Kutná Hora Marek Václav, Rohozec 114, Kutná Hora Marešová Hana, Krausova 606, Praha 18 - Letňany, Praha Marková Ludmila, Svatý Mikuláš 35, Kutná Hora Marková Miluše, Horka I 26, Čáslav 215. Markovská Blanka, Červenomlýnská 212, Dolní Bučice, Vrdy 216. Mašínová Květuše, Hradišťská 164, Veltruby, Kolín Mašková Marie, Zámecká 22, Žehušice 218. Matějková Hana, Duchoslávka 2052/8, Dejvice, Praha Mátl Pavel, Na Kopečku 37, Žehušice 220. Mátlová Miroslava, Na Kopečku 37, Žehušice 221. Matoušek Jiří, Lublaňská 1727/27, Nové Město, Praha Matoušek Vlastislav, Lublaňská 1727/27, Nové Město, Praha 223. Matoušková Klára, U Sokolovny 691, Nový Bydžov 224. Matoušková Veronika, Lublaňská 1727/27, Praha Melcr Miroslav, Žižkova 74, Bezděkovské Předměstí, Domažlice 1 Středa : 12:00 13:00 hod Melcr Slavoj, Chotusice 5, Chotusice 227. Melcrová Irma, Brdičkova 1913/17, Praha 13, Praha Menclíková Dagmar, U smaltovny 1218/19, Praha Městys Žehušice, Hlavní 53, Žehušice 230. Mezei Otto, Chotusice 68, Chotusice 231. Mezeiová Věra, Chotusice 68, Chotusice 232. Míča Ladislav, Svatý Mikuláš 9, Kutná Hora Mihula Jiří, Korce 31, Dubá, Doksy 234. Mihula Miloslav, Kosmonautů 2850/14, Mělník, Mělník Mihula Zdeněk, Rybní 635, Nová Bystřice 236. Michera Jaromír, Družební 603, Hlouška, Kutná Hora Michera Radek, Pod Tratí 95, Vrchlice, Kutná Hora 1

7 238. Milíková Eva, Bernardov 15, Kutná Hora Minaříková Jaroslava, Lípová 338, Vrdy 240. Mlynaříková Marie, Šeříková 1119/26, Most, Most Moravec František, Trocnovská 102, Sedlec, Kutná Hora Moravec Jan, Frýdlantská 1296/2, Praha 8 - Kobylisy, Praha 243. Moravec Josef, V Chaloupkách 9, Žehušice 244. Moravec Josef, Sokolovská 1047/66, Plzeň 1 - Bolevec, Plzeň 245. Moravec Josef, Lípa 148, Lípa u Havlíčkova Brodu 246. Moravec Otto, Barákova 789, Uhlířské Janovice 247. Moravec Vladimír, Jablonského 254/15, Čáslav, Čáslav Středa : 13:00 14:00 hod Moravečková Květoslava, Slavníkovská 6, Malín, Kutná Hora 249. Morcová Lenka, Opletalova 176, Šipší, Kutná Hora Moťka Otakar, Radnické schody 172/7, Praha 1, Praha Mottlová Martina, Hornická 831, Zdice 252. Motyčková Vladislava, Žižkova 135, Chvaletice 253. Možná Eva, Feřtekova 560/20, Praha 8 - Bohnice, Praha Mrkvička František, Zámecká 22, Žehušice 255. Mundilová Jana, U Nadjezdu 406, Sedlec, Kutná Hora Nalezinek Jiří, Zahradnická 159, Žehušice 257. Nalezinková Miloslava, Zahradnická 159, Žehušice 258. Němcová Jarmila, Bojmany 24, Žehušice, Čáslav 259. Němcová Miloslava, Chotusice 10, Chotusice 260. Němcová Miroslava, Sluneční 345, Vrdy 261. Němcová Veronika, třída T. G. Masaryka 984, Roudnice nad L Němec Jaroslav, Sluneční 345, Vrdy 263. Němeček Jiří, Na Spravedlnosti 168/15, Karlov, Kutná Hora Novák Jan, Chotusice 107, Chotusice 265. Novák Josef, Semtěš 26, Čáslav 266. Nováková Blanka, Chotusice 59, Chotusice 267. Nováková Hana, Chotusice 107, Chotusice Středa : 14:00 15:00 hod Novotná Irena, Borovnice 25, Jimramov 269. Novotná Marie, Na Pankráci 1352/2, Nusle, Praha Obec Horka I, Horka I 48, Čáslav 271. Obec Chotusice, Chotusice 61, Chotusice 272. Obec Rohozec, Rohozec 19, Kutná Hora Obešlo David, U pošty 1098/6, Libeň, Praha OJGAR, s.r.o., Křížová 1018/6, Smíchov, Praha Patočka Pavel, Rohozec 64, Kutná Hora Patočka Radek, Rohozec 64, Kutná Hora Patočka Tomáš, Jakub 181, Církvice u Kutné Hory 278. Patzl Jiří, Školní 134, Malé Žernoseky, Lovosice Paulusová Jitka, Imrychova 884/11, Praha 12 - Kamýk, Praha 280. Pazderková Miluška, Škroupova 826,, Lanškroun 281. Pecold Pavel, Krasnice 8, Litošice, Přelouč 282. Pecold Petr, Chotusice 233, Chotusice 283. Perner Zdeněk, Horušice 34, Horušice 284. Peřina Pavel, Dukelská 38, Luže 285. Peřina Stanislav, Otradov 20, Krouna 286. Pešek Tomáš, V Rohožníku 535, Praha-Dubeč, Praha Petržilka František, Letná 422/22, Liberec XII, Liberec Petržilková Jaroslava, 9. května 80, Chvaletice Středa : 15:00 16:00 hod Pilařová Nataša, Zámecká 22, Žehušice 290. Pilwousková Zdeňka, Husova 200, Kladruby u Stříbra 291. Píša Vladimír, Polepy 229, Kolín Píšová Anna, K Lávce 97, Žehušice 293. Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, Žehušice 294. Pitoňák Dušan, V Chaloupkách 179, Žehušice 295. Pokludová Blažena, Josefa Kotase 1172/31,, Ostrava Pokorná Taťana, Štefánikova 557, Hlouška, Kutná Hora POSINVEST s.r.o., Zámecká 154, Žehušice 298. Poskočil Josef, K Lávce 54, Žehušice 299. Pospíšil Václav, K Lávce 62, Žehušice 300. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, Hradec Králové Pražáková Alena, Na obci 195, Třebechovice pod Orebem 302. Prchal Bohumil, K Havaji 138, Záboří nad Labem 303. Prchal Karel, A. Chittussiho 943/6, Čáslav, Čáslav 304. Prchal Miroslav, Žitná 1139/15, Čáslav-Nové Město, Čáslav 305. Priehodová Ladislava, Amforová 1929/15, Praha 13, Praha Procházka Pavel, Bojovníků za svobodu 1458, Čáslav, Čáslav 307. Pros Jiří, V Březině 230/1, Strašín, Říčany u Prahy 308. Pros Zdeněk, Sokolovská 129/50, Praha 8 - Karlín, Praha 86 Rozdělovník k č.j. SPU /2013 Středa : 16:00 hod Karela Jan, V Chaloupkách 145, Žehušice 310. Karela Jaroslav, V Chaloupkách 314, Žehušice 311. Karelová Ludmila, V Chaloupkách 145, Žehušice 312. Karelová Radka, V Chaloupkách 314, Žehušice Středa : 16:30 hod Vlášek Miroslav, Žehušice 153, Žehušice Čtvrtek :00 10:00 hod První stavební a.s., Kutná Hora v likvidaci, U Kamene 126/6, Kutná Hora Radovnický Bohuslav, Chelčického 513/20, Poděbrady Rajtrová Marie, Rybova 109/5, Kralupy nad Vltavou Ribárská Marie, Nítkovice 51, Litenčice 318. Ribárský Petr, Nítkovice 51, Litenčice 319. Ruml Jiří, Dolní Jirčany č. ev. 283, Psáry 320. Růžanský Jaromír, K Lávce 92, Žehušice 321. Růžička Ivoj, Bojovníků za svobodu 1536, Čáslav, Čáslav 322. Růžičková Eva Daniela, Korunní 1295/55, Vinohrady, Praha Růžičková Radomila, Šafaříkova 550/10, Hradec Králové Řezníčková Šenkapounová Irena, Formanova 551/8, Čáslav 325. Římskokatolická farnost Chotusice, náměstí Komenského 84, Týnec nad Labem 326. Schäferová Hana, 17. listopadu 100, Šipší, Kutná Hora SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s., Zbraslavice 331, Zbraslavice 328. Slavík Kamil, Zelenohorská 501/27, Praha 8 - Bohnice, Praha 329. Smitková Stanislava, K Lávce 103, Žehušice 330. Sochor Zbyněk, Štítarská 117, Kolín II, Kolín Sova Stanislav, Zahradnická 160, Žehušice 332. Sovová Stanislava, Zahradnická 160, Žehušice 333. Starkl - zahradník spol. s r.o., Kalabousek 1661, Čáslav 334. Státní pozemkový úřad, Benešova 97, Hlouška, Kutná Hora Stehlíková Anna, Dobrá Voda 33, Ústí nad Orlicí Steklá Monika, Rohozec 78, Kutná Hora 1 Čtvrtek : 10:00 11:00 hod Stoklasa Josef, K Lávce 93, Žehušice 338. Stoklasa Josef, Zahradnická 174, Žehušice 339. Strnad Karel, Rohozec 7, Kutná Hora Suchánková Věra, Hlavní 106, Žehušice 341. Suntych Jan, 17. listopadu 105, Šipší, Kutná Hora Svitáková Libuše, Neškaredice 46, Kutná Hora Svitáková Žofie, Neškaredice 46, Kutná Hora Svoboda Ivan, Jeníkovská 1155/92, Čáslav 345. Svobodová Bohumila, Rohozec 118, Kutná Hora Svobodová Božena, Chotusice 28, Chotusice 347. Svobodová Jana, Chvatěrubská 365/26, Praha 8, Praha Sýkora Lubomír, Baarova 334/3, Předměstí, Litoměřice Šafařík Miroslav, Žižkova 110, Sedlec, Kutná Hora Šafaříková Dana, Vratislavská 391/16, Praha 8, Praha Šálený Vlastimil, Horušice 57, Horušice 352. Šanda Libor, Zahradnická 165, Žehušice 353. Šandová Jaroslava, Zahradnická 165, Žehušice 354. Šebor Josef, Rohozec 95, Kutná Hora Šeborová Marie, Rohozec 95, Kutná Hora Šenkapoun Pavel, Žižkova brána 52/1, Čáslav 357. Šerý Josef, Vítězství 71, Děčín XXXII, Děčín 9 Čtvrtek : 11:00 12:00 hod Šibrava Roman, Janského 2214/63, Praha 13, Praha Šidák Miroslav, Kampelíkova 515, Lomnice nad Popelkou 360. Šindelář Josef, Rohozec 22, Kutná Hora Šindelářová Jaroslava, Rohozec 22, Kutná Hora Škrabala Petr, Starosedlecká 53, Sedlec, Kutná Hora Špaček Karel, Čs. armády 601/23, Bubeneč, Praha Špaček Ondřej, Milady Horákové 42/127, Hradčany, Praha Špitálník Miroslav, Na Kopečku 46, Žehušice 366. Špitálníková Hana, Zahradnická 176, Žehušice 367. Špitálníková Marcela, Na Kopečku 46, Žehušice 368. Švecová Alena, Prachňanská 83, Hlouška, Kutná Hora Tetřev Luboš, Svatý Kříž 53, Havlíčkův Brod Tetřevová Květoslava, Svatý Kříž 53, Havlíčkův Brod Tichá Zlata, Chotusice 41, Chotusice 372. Tomandl Martin, V Mexiku 183, Žehušice 373. Tomandl Miloš, Jana Palacha 160, Šipší, Kutná Hora Tomandlová Jitka, V Mexiku 183, Žehušice

8 375. Tomandlová Lenka, Jana Palacha 160, Šipší, Kutná Hora Trenčevová Dagmar, Klukovická 1529/10, Praha 13, Praha 377. Tučková Marie, Chotusice 178, Chotusice 378. ÚZSVM, Benešova 257/33, Hlouška, Kutná Hora Václavíková Jana, Chotusice 278, Chotusice 380. Vachová Alena, Býchory 190, Kolín 2 Čtvrtek : 12:00 13:00 hod Vaisová Hana, Chotusice 184, Chotusice 382. Vamberský Jaroslav, Rohozec 134, Kutná Hora Váňa Václav, Otruby 21, Slaný Vančura Bohumil, Hlavní 4, Žehušice 385. Vančura Jaroslav, Chotusice 223, Chotusice 386. Vančura Jiří, V Mexiku 184, Žehušice 387. Vanišová Václava, Nerudova 1007, Neratovice 388. Vařečková Jaroslava, Rohozec 24, Kutná Hora Vavřinová Božena, K Lávce 65, Žehušice 390. Věrnoch Bohumil, V Chaloupkách 83, Žehušice 391. Veselá Renata, Rohozec 121, Kutná Hora Veselý Aleš, Rohozec 121, Kutná Hora Veselý Josef, Rohozec 57, Kutná Hora Vipler Milan, Chotusice 193, Chotusice 395. Viplerová Julie, Chotusice 193, Chotusice 396. Vítková Dagmar, Svobodná Ves 14, Horka I, Čáslav 397. Víznerová Jana, Jugoslávských partyzánů 738/38, Praha Vlček Tomáš, Karlinská 69, Liberec XVIII-Karlinky, Liberec Vlček Zdeněk, V Mišpulkách 434, Žižkov, Kutná Hora Vlčková Růžena, Zámecká 15, Žehušice 401. Vlnas Stanislav, Livornská 439, Praha 15, Praha Vobořil Josef, Habrkovice 24, Záboří nad Labem, Kutná Hora 403. Vobořil Josef, Chotusice 4, Chotusice 404. Vobořil Lubomír, Habrkovice 58, Záboří nad Labem, K. Hora 405. Vobořil Pavel, Ke Kamenci 154, Bašta, Starý Kolín 406. Vobořilová Hana, Suchdol 183, Suchdol u Kutné Hory Čtvrtek : 13:00 14:00 hod Vojáčková Bohunka, Rohozec 90, Kutná Hora VUSS Pardubice, Teplého 1899, Pardubice 409. Vokál Roman, Na Kopečku 35, Žehušice 410. Vokálová Božena, Bojmany 24, Žehušice, Čáslav 411. Vondrouš Pavel, Mirochov 67, Chlum u Třeboně, Suchdol nad Lužnicí 412. Vorlová Hana, K Nádraží 63, Děčín XXXIII-Nebočady, Děčín Votavová Miloslava, Zámecká 22, Žehušice 414. Vozáb Miroslav, Na Rybníčkách 168, Pardubice IV, Pardubice 415. Vraná Renata, Svobodná Ves 40, Horka I, Čáslav 416. Vrátná Květoslava, K Lávce 124, Žehušice 417. Zajíc Jiří, Drobovice 150, Čáslav 418. Zajícová Ludmila, Drobovice 150, Čáslav 419. Zajíček Radko, Bojmany 21, Žehušice, Čáslav 420. Záruba Pavel, K vodojemu 2813/35, Smíchov, Praha Zárubová Lenka, V Polích 149, Kolín VI, Kolín Zbirovská Jana, Platanová 1115, Jesenice, Jesenice u Prahy 423. ZOS Kačina, a.s., Svatý Mikuláš 139, Kutná Hora Zubíková Alena, Na Kopečku 39, Žehušice 425. Žandová Miluše, U školky 433, Ronov nad Doubravou 426. Žilka Oldřich, Chotusice 94, Chotusice 427. Žilková Marta, Chotusice 186, Chotusice Čtvrtek : 14:00 hod Enlino a.s., Zámecká 1, Žehušice Na vědomí: Rozdělovník k č.j. SPU /2013 KDYKOLIV V UVEDENÝCH DNECH A HODINÁCH: Vlastníci, kteří mají pozemky pouze neřešené: 429. Cabrnochová Hana, Masarykova 845, Kolín II, Kolín Červinková Soňa, Zbraslavice 400, Zbraslavice 431. Dymlová Božena, Sosnová 477/24, Liberec XV, Liberec Formánek Radek, Meziříčí 14, Dražice 433. Havránková Ludmila, Práčská 2667/103, Praha 10, Praha Havránková Ludmila, Rohozec 17, Kutná Hora Havránková Michaela, Rohozec 17, Kutná Hora Holý Josef, Rohozec 72, Kutná Hora Jedounková Danuše, Přemyslova 1113/5, Liberec I, Liberec Kasal Jaroslav, Rohozec 53, Kutná Hora Kasalová Jaroslava, Rohozec 53, Kutná Hora Lorencová Petra, Dlouhá 778/12,, České Budějovice Pavlovský Zdeněk, Rohozec 36, Kutná Hora Petříčková Šárka, Malá Janovská 4307/3, Jablonec nad Nisou 443. Prachař Martin, Přemyslova 1113/5, Liberec I, Liberec Somolová Ludmila, Rohozec 29, Kutná Hora Stibingerová Herálecká Stanislava, Hasičská 181, Tišice 446. Suková Eva, Rohozec 15, Kutná Hora Veselá Milena, Rohozec 57, Kutná Hora Veselá Růžena, Borotín 264, Borotín u Tábora 449. Veškrnová Dáša, Písnická 765/25, Praha 12 - Kamýk, Praha Vojáček Jaromír, Rohozec 90, Kutná Hora Wild Václav, Jemenská 583/5, Vokovice, Praha 6 Oprávnění z jiných věcných práv: 452. Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Krč, Praha ČESKÁ TELEVIZE, KAVČÍ HORY 0, Praha 4, Praha 454. Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, Praha Československá obchodní banka,a. s., Radlická 333/150, Praha 456. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV, Děčín ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 425/1, Michle, Praha Finanční úřad pro Středočeský kraj - územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, Šipší, Kutná Hora Hájek František, Ukrajinská 2581, Kročehlavy, Kladno GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, Michle, Praha GE Money Multiservis, s.r.o., Vyskočilova 1422/1a, Praha IES REAL & CONSULTING spol. s r.o., Ostružnická 326/8, Olomouc Vlášek Jarmil, Žehušice 153, Žehušice 464. Hradecká Lenka, Hlavní 168, Žehušice 465. Vlášková Libuše, Žehušice 153, Žehušice 466. LSK CONSULTING, s.r.o., Na Vlčovce 2573/2C, Praha Doležel Lubomír, Havlíčkova 272, Nové Dvory u Kutné Hory 468. Město Kutná Hora, Havlíčkovo náměstí 552/1, Kutná Hora Doležel Milan, Sluneční 328, Vrdy 470. Okresní správa sociálního zabezpečení Kutná Hora, Lorecká 667, Kutná Hora Red orange s.r.o., Ovocný trh 572/11, Staré Město, Praha Vlček Roman, Zámecká 15, Žehušice 473. RWE Energie, a.s., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem Ústav nerostných surovin a. s., Vítězná 425, Kutná Hora Doležel Vladimír, Galandova 1239/15, Praha 17 - Řepy, Praha 477. Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, Praha VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY, Orlická 2020/4, Vinohrady, Praha WAIKO PROPERTY S.A., id.č , P. O. BOX 958, Tortola - Pase Estate, Road Town, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) 480. Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Klášterská 126, Jindřichův Hradec 1 Exekutorský úřad Nymburk - Mgr. Tomáš Pospíchal, 28. října 1474/20, Nymburk, Nymburk 2 exekutor JUDr. Vladimír Plašil, Tusarova 1384/25, Holešovice, Praha 7 Exekutorský úřad Cheb, Mgr. David Koncz, 26. dubna 573/10, Cheb, Cheb 2 Exekutorský úřad Praha-východ, JUDr. Marcel Smékal, Michelská 1326/62, Michle, Praha 4 Exekutorský úřad Praha 3, JUDr. Ingrid Švecová, Seifertova 455/17, Žižkov, Praha 3 Exekutor JUDr. Dalimil Mika, Za Beránkem 836, Klatovy II, Klatovy 1 Exekutorský úřad KLadno-JUDr. Petr Kučera, náměstí starosty Pavla 5, Kladno, Kladno 1 Exekutorský úřad Praha 10, JUDr. Igor Ivanko, Na Zátorce 590/12, Bubeneč, Praha 6

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc

Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka Olomouc Jeremenkova 1263/17, Hodolany, 779 00 Olomouc Spisová značka.: 2RP4152/2012-130772 Č.j.: SPU 359133/2015 Vyřizuje: Ing.

Více

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ âeská KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Roãník 2003 Praha 17.3. 2003 âástka 1 VùSTNÍK âeská komora autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû Pro své ãleny vydává

Více

OZNÁMENÍ. "Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky"

OZNÁMENÍ. Rekonstrukce vodovodu, splašková kanalizace a ČOV Nasavrky Váš dopis: Spis. zn.: Výst/3011/2014/Ta Počet listů dok.: 3 Naše č.j.: Výst/3011/2014-3 Počet příloh: 1 Vyřizuje: Naděžda Täuberová Počet listů příloh: 1 Tel.: 465 461 939 Spisový znak: 328.3 E-mail: nada.tauberova@chocen-mesto.cz

Více

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 8. 2008

USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 8. 2008 USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 8. 2008 USNESENÍ Č. 403/08 Majetkoprávní operace odbor rozvojových projektů s majetkoprávními operacemi pod body: I. Dar Kat. území Rochlice

Více

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT

ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA O Z N Á M E N Í O DOPLNĚNÍ A ZMĚNĚ PODKLADŮ, VYROZUMĚNÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ A SDĚLENÍ O MOŽNOSTI SE K PODKLADŮM VYJÁDŘIT ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 108798/2013/HA/Ma MMHK/131226/2014 Jiří Marek oprávněná úřední osoba na úseku stavebního úřadu 495 707 634

Více

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška

OZNÁMENÍ O POKRAČOVÁNÍ ŘÍZENÍ A VÝZVA K SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,

Výroční finanční zpráva politické strany. za rok 2014. Podatelna PSP ČR. podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Podatelna PSP ČR za rok 2014 Název politické strany: Strana zelených Identifikační číslo

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

REVITALIZACE bytového domu 2013

REVITALIZACE bytového domu 2013 REVITALIZACE bytového domu 2013 Projekt financování komplexní revitalizace bytových domů Společenství vlastníků jednotek Baarova 1379, Hradec Králové Sídlo: Baarova 1379 Hradec Králové PSČ 500 02 Předseda

Více

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení

O Z N Á M E N Í o zahájení řízení VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KARLOVY VARY - / - 3295/OŽP/12-7 Lupínek/740 1.11.2012 O Z N Á M E N Í o zahájení řízení Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí,

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í :

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í : Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo nám. 20/I, 379 01 Třeboň, tel: 384 341 215, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130

Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3. Úsek ekonomického náměstka 13. Institucionální výzkumné úkoly 130 Slovo úvodem 1 Náplň činnosti ústavu 2 Organizační schéma NPÚ ÚOPSČ 3 Seznam osob, které byly v průběhu roku 2005 zaměstnány v NPÚ ÚOPSČ v hlavním pracovním poměru 5 Úsek ředitele 11 Úsek ekonomického

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/37682-11/4806-2011/bre Dvůr Králové nad Labem, dne 17.10.2011

Více

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015

Z 7. SCHŮZE. sch. valuje. a u kládá. projekt. podepsat. příslušné smlouvy T: neprodleně. T: k 30. 4. 2015 USS NESENÍ Z 7. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 7. 4. 2015 USNESENÍ Č. 239/2015 Projekt Asistent městské policie Radaa města po projednání sch valuje záměr zřízení asistentů městské policie a u kládá

Více

1 z 6 SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ

1 z 6 SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ SEZNAM MAJITELŮ VYSTAVOVANÝCH PSŮ Adámik Bohuslav, Uhy 145, 273 24, Velvary, CZ, 560, 563, 565 Ajmová Lenka, Pražská 334, 294 71, Benátky nad Jizerou, CZ, 465, 466 Ambrosovi, Na Šutce 385/39, 180 00, Praha

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012

USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Z 6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 28. 6. 2012 USNESENÍ Č. 129/2012 Pověření delegáta na řádnou valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec, a.s. pověřuje Lukáše

Více

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. ASPI - stav k 2.4.2003 do částky 37/2003 Sb. a 18/2003 Sb.m.s. - Obsah a text 139/2002 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2004 139/2002 Sb. ZÁKON ze dne 21. března 2002 o pozemkových

Více

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz

FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz FOTBALOVÝ TURNAJ PRO KLUKY A HOLKY Z PRVNÍHO STUPNĚ základních škol MÁŠ CHUŤ SI ZAHRÁT? www.mcdonaldscup.cz Řekli o McDonald s Cupu Vážení příznivci McDonald s Cupu, slavnostním vyhlášením vítězů republikového

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

S M L O U V A O D Í L O

S M L O U V A O D Í L O č. objednatele: 9-2014-525101 č. zhotovitele: GB20142S001/014873.001 S M L O U V A O D Í L O (podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) O b j e d n a t e l:

Více

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014

Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Podatelna PSP ČR Výroční finanční zpráva politické strany podle 18 odst. 1 a 3 zákona č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 Název politické strany: TOP 09 Identifikační číslo politické

Více

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008...

Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... Rada města na svém 57. zasedání, konaném dne 15.12.2008... - souhlasí s podnájmem obytných místností v čp. 510 v bývalé integrované střední škole, které má v nájmu TJ Jiskra, podnájemci Frigera Metal a.s.

Více

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí

OZNAMENI. o ZAHÁJENí ÚZEMNíHO ŘíZENí O UMíSTĚNí STAVBY A pozvání ÚSTNíMU JEDNÁNí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU ODBOR STAVEBNí ŽIŽKOVA 227/1.59131 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU OBEC BŘEZÍ nad OsI. Číslo J. por. oů Bv EZÍ nad Osi. ]>~. 1/.1. /J pta tel Došlo~/. Čj.: cji..f(j~ ;xa ~ ~O/d/ ;:: :. L~......p

Více

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA

TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA Šmíca Šmíca jr. TURNAJ, KTERÝM ŽIJE CELÁ RODINA 14. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz McDonald s Cup vstupuje do 14. ročníku! Vážení přátelé, je to až neuvěřitelné,

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 526622 Rohozec. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: 526622 Rohozec. Celkem kandidátů za stranu: 1. PČ Jméno Věk Povolání Trvalé bydliště Registrační úřad: 534005 Čáslav Zastupitelstvo: 526622 Rohozec Obvod: 1 1 Mgr. Jan Kramář 1 Mgr. Jan Kramář 43 učitel Rohozec 2 Václav Melša 1 Václav Melša 45 obchodní zástupce,krajský zastupitel Rohozec

Více

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol

McDonald s Cup. 13. ročník. www.mcdonaldscup.cz. největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol McDonald s Cup 13. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol www.mcdonaldscup.cz Opravdový svátek Finálový turnaj McDonald s Cupu je už tradičně nazýván jako Svátek fotbalu a vyvrcholení

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD VÍTKOV ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov SPIS. ZN.: Výst. 8248/2010/Ku Č.J.: MUVI 23275/2011 VYŘIZUJE: Ing. Miroslava Kunzová TEL.:

Více

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY Ročník 2012 VĚSTNÍK ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY OFFICIAL JOURNAL OF THE CZECH BAR ASSOCIATION JOURNAL OFFICIEL DE L ORDRE DES AVOCATS TCHEQUE AMTSBLATT DER TSCHECHISCHEN RECHTSANWALTSKAMMER Částka 3 Rozeslána

Více