2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny. Zodpovědný za distribuci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny. Zodpovědný za distribuci"

Transkript

1 Strana : 1 ón 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny Varování M«Výrobce Zodpovědný za distribuci Messer Technogas Industriestraße 5 Zelený pruh Gumpoldskirchen Austria Praha 4 Česká Republika V případě nouze : Messer Technogas V případě nouze : Vergiftungsinformationszentrale (VIZ): 1090 Wien, 01/ ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název : Č. BL : Popis chemikálie Registrace č. Chemický vzorec : Č. CAS : Č. EC : Č. rejstříku :--- : Uvedeny v příloze IV/VREACH, vyňaty z registrace. : Ne 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určená závažná použití 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu Identifikace firmy 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace : Průmyslové a profesionální. Provádět hodnocení rizik před použitím. Testovací plyn/kalibrační plyn. Čištění. Laboratorní použití. Laserový plyn. Kontaktujte dodavatele pro více informací o užití. : Industriestraße Gumpoldskirchen Austria Telefonní číslo pro naléhavé situace : Vergiftungsinformationszentrale (VIZ): 1090 Wien, 01/

2 Strana : 2 ODDÍL 2. Identifikace nebezpečnosti 2.1. Klasifikace látky nebo směsi Třída a kategorie nebezpečnosti nařízení EU 1272/2008 (CLP) Fyzikální nebezpečnost 2.2. Prvky označení Nálepky podle nařízení EU 1272/2008 (CLP) Výstražné symboly Výstražné symboly Signální slovo Standardní věta o nebezpečnosti Pokyn pro bezpečné zacházení : plyn pod tlakem - stlačený plyn - Varování - (CLP : Press. Gas Comp.) - H280 M«: GHS04 : Varování : H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. - Skladování : P403 - Skladujte na dobře větraném místě Další nebezpečnost ODDÍL 3. Složení/informace o složkách 3.1. Látka / 3.2. Příprava Látka. : Při vysokých koncentracích působí dusivě. Název látky Obsah Č. CAS Č. EC Č. rejstříku Registrace č. Klasifikace : 100 % * 1 Press. Gas Comp. (H280) Neobsahuje žádné jiné složky ani nečistoty, které by ovlivnily klasifikaci produktu. * 1: Uvedeny v příloze IV/VREACH, vyňaty z registrace. * 2: Registrační lhůta neuplynula. * 3: Registrace není požadována,látky vyráběné nebo dovážené < 1t/r. Úplné znění prohlášení H - viz kapitola 16. ODDÍL 4. Pokyny pro první pomoc 4.1. Popis první pomoci - Nadýchání : Postiženou osobu přesuňte do oblasti bez kontaminace a nasaďte jí automatický dýchací přístroj. Udržujte postiženého v teple a klidu. Přivolejte lékaře a při zástavě dechu okamžitě zaveďte umělé dýchání. - Zasažení kůže : Nežádoucí účinky nejsou od tohoto produktu očekávány. - Při zasažení očí : Nežádoucí účinky nejsou od tohoto produktu očekávány. - Požití : Požití se nepovažuje za možný způsob, jak se vystavit působení látky Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření : Při vysokých koncentracích může způsobit dušení. Symptomy mohou zahrnovat i ztrátu mobility anebo vědomí. Postižený si vůbec nemusí uvědomit, že se dusí.

3 Strana : 3 ODDÍL 5. Opatření pro hašení požáru 5.1. Hasiva - Vhodné hasicí prostředky : Vodní spray nebo mlha. - Nevhodné hasicí prostředky : Nepoužívat proud vody k hašení Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi Zvláštní rizika Hazardní hoření plod 5.3. Pokyny pro hasiče Specifické metody : Vystavení otevřenému ohni může mít za následek prasknutí anebo výbuch kontejnerů. : Přemístěte nádoby od ohně, pokud je to nebezpečné. Pokud je to možné, zastavte průtok produktu. Koordinovat opatření ohledně rozšíření ohně do okolí. Ohrožené nádoby chladit proudem vody z chráněné pozice. Nevylévejte kontaminovanou požární vodu do kanalizace. Používejte vodní spray nebo vytvořte mlhu pomocí požárních plynů, pokud je to možné. Zvláštní ochranné vybavení pro hasiče : Používejte samostatně pracující dýchací přístroj. Standardní ochranné oděvy a zařízení (obsahuje i samostatný dýchací přístroj) pro hasiče. Standard EN Dýchací přístroj se samostatným otevřeným okruhem na tlakový vzduch s celoobličejovou maskou. EN 469: Ochranné oděvy pro hasiče. EN 659: Ochranné rukavice pro hasiče. ODDÍL 6. Opatření v případě náhodného úniku 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí : Pokuste se zastavit uvolňování. Evakuujte celou oblast. Pokud se neprokáže, že atmosféra je bezpečná, používejte při každém vstupu do příslušného prostoru samočinný dýchací přístroj! Zajistěte dostatečné větrání! Jednejte v souladu s místním havarijním plánem. Zůstaňte na návětrné straně. : Pokuste se zastavit uvolňování Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění 6.4. Odkaz na jiné oddíly ODDÍL 7. Zacházení a skladování 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení Bezpečné použití produktu Bezpečné zacházení s nádobami na plyny : Zajistěte větrání prostoru! : Viz také sekce 8 a 13. : Pouze zkušené a řádně vyškolené osoby, smějí zacházet s plynem pod tlakem. S látkou musí být nakládáno v souladu se správnou výrobní praxí a hygienickými a bezpečnostní postupy. Používejte pouze řádně vyspecifikovaného zařízení, které je vhodné pro tento produkt a pro teplotu a tlak, při kterém se dodává. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, poraďte se se svým dodavatelem plynu. Při manipulaci s produktem nekuřte! Ujistěte se, že celý systém byl (nebo je) pravidelně kontrolován na těsnost před použitím. Při montáží plynového zařízení použijte bezpečnostní ventil. Nevdechujte plyn. Zabraňte uvolňování produktu do atmosféry. : S kontejnerem manipulujte podle pokynů jeho výrobce. Je třeba zabránit zpětnému nasávání vody do kontejneru. Zabraňte zpětnému přístupu do kontejneru! Chraňte lahve před poškozením. Nekoulejte, nesmýkejte, neházejte, nevlečte. Pro přesun lahve, a to i na krátkou vzdálenost, používejte vozík (i ruční), určený pro přepravu lahví.

4 Strana : 4 ODDÍL 7. Zacházení a skladování (pokračování) Ponechte kryty ventilu na místě, dokud není kontejner zajištěn a připraven k použití. Pokud se vyskytnou poruchy ventilu lahve při provozu lahve, kontaktujte dodavatele. Nikdy se nepokoušejte opravovat či měnit ventily lahví nebo bezpečnostní pojistky. Poškození ventilů by mělo být ihned oznámeno dodavateli. Uchovávejte ventily nádob čisté a zbavené kontaminovaných zbytků oleje a vody. Jakmile je kontejner odpojen od přístroje, použijte ochranné kloboučky nebo krytky ke krytí ventilů, pokud jsou dodávány. Zavřete ventil nádoby po každém použití, i když jsou nádoby prázdné a stále připojeny k zařízení. Nikdy nepřepouštějte plyny z jedné lahve/nádoby do druhé. Nikdy nepoužívejte přímý oheň nebo elektrická topná zařízení pro zvýšení tlaku v nádobě. Neničte nebo neodstraňujte nálepky, poskytnuté dodavatelem, k identifikaci obsahu lahve Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí 7.3. Specifické konečné / specifická konečná použití : Dodržujte všechny předpisy a místní požadavky týkající se skladování nádob. Kontejner udržujte na teplotě pod 50 C na dobře větraném místě. Nádoby musí být skladovány ve svislé poloze a zajištěny proti pádu. U skladovaných nádob by měl být pravidelně kontrolován celkový stav a zda nádoby neunikají. Používejte krytky ventilů nebo lahvové kloboučky. Uchovávejte nádoby na místě bez nebezpečí požáru a mimo dosah zdrojů tepla a vznícení. Nádoby nesmí být skladovány za podmínek, které mohou podpořit korozi. Uchovávejte mimo dosah hořlavých materiálů. ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky 8.1. Kontrolní parametry DNEL: Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům. PNEC: Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům Omezování expozice : Údaje nejsou k dispozici. : Údaje nejsou k dispozici Vhodné technické kontroly : Systémy pod tlakem by měly být pravidelně kontrolovány. Detektory plynu by měly být použity, jestliže se mohou uvolnit oxidační plyny. Zajistětě přiměřenou celkovou a místní ventilaci. Vezměme si například systém pracovních povolení pro údržbové činnosti Osobní ochranné pomůcky : OOPP by měly být vybrány v souladu s doporučením norem EN/ISO. Posouzení rizika by mělo být provedeno a zdokumentováno pro každou pracovní oblast, posuďte rizika související s používáním výrobku a vyberte OOP, které odpovídají příslušnému riziku. Následující doporučení by měla být brána v úvahu. Ochrana očí/obličeje Ochrana kůže : Noste bezpečnostní brýle s bočními štíty. Standard EN Osobní ochrana očí. - Ochrana rukou : Noste ochranné rukavice při manipulaci s kontejnery s plyny. Standard EN Ochranné rukavice proti mechanickému riziku. - Jiné : Používejte bezpečnostní obuv při manipulaci s kontejnery. Standard EN ISO Osobní ochranné pomůcky - Bezpečnostní obuv. Ochrana dýchacích orgánů Tepelné nebezpečí : Dýchací přístroj nebo stlačený vzduch s maskou použijte v případě sníženého obsahu kyslíku v amtosféře. Standard EN Dýchací přístroj se samostatným otevřeným okruhem na tlakový vzduch s celoobličejovou maskou. : Není nutno nic zajišťovat Omezování expozice životního : Není nutno nic zajišťovat. prostředí

5 Strana : 5 ODDÍL 8. Omezování expozice / osobní ochranné prostředky (pokračování) ODDÍL 9. Fyzikální a chemické vlastnosti 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech Vzhled Fyzikální stav při 20 C / 101.3kPa Barva Zápach prahová hodnota zápachu Hodnota ph : Plyn. Molekulová hmotnost [g/mol] : 20 : Bezbarvý. : Výstraha podle zápachu není možná. : Prahová hodnota zápachu je subjektivní a neadekvátní pro varování na přeexponování. Bod tání [ C] : -249 Bod varu [ C] : -246 Kritická teplota [ C] : -229 Bod vzplanutí [ C] Míra odpařování (éter=1) Rozsah hořlavosti [% objemu ve vzduchu] Tlak par [20 C] : Nevhodné pro plyny a směsi plynů. : Nevhodné pro plyny a směsi plynů. : Nehořlavý. Relativní hustota, plyn (vzduch=1) : 0.7 Relativní hustota, kapalina (voda=1) Rozpustnost ve vodě [mg/l] : 8.9 Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : Nevhodné pro anorganické plyny. [log Kow] Teplota samovznícení [ C] Viskozita při 20 C [mpa.s] Výbušné vlastnosti oxidační vlastnosti 9.2. Další informace Další údaje ODDÍL 10. Stálost a reaktivita Reaktivita Chemická stabilita Možnost nebezpečných reakcí Mobilita v půdě Neslučitelné materiály Nebezpečné produkty rozkladu : Žádné nebezpečné reakce než účinky popsané níže. : Za normálních okolností je stabilní. : Žádná z doporučených skladovacích a manipulačních podmínek (viz bod 7) Přídatné informace slučitelné s ustanoveními ISO 1114.

6 Strana : 6 ODDÍL 11. Toxikologické informace Informace o toxikologických účincích Akutní toxicita žíravost/dráždivost pro kůži Vážné poškození očí / podráždění očí Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže Karcinogenita Mutagenicita Toxicita pro reprodukci : U tohoto produktu nebylo toxické působení zjištěno. Toxicita pro specifické cílové orgány jednorázová expozice Toxicita pro specifické cílové orgány opakovaná expozice Nebezpečnost při vdechnutí : Nevhodné pro plyny a směsi plynů. ODDÍL 12. Ekologické informace Toxicita Posouzení Perzistence a rozložitelnost Posouzení Bioakumulační potenciál Posouzení Podmínky, kterým je třeba zabránit Posouzení Výsledky posouzení PBT a vpvb Jiné nepříznivé účinky : Tento produkt nepůsobí ekologické škody. : Tento produkt nepůsobí ekologické škody. : Tento produkt nepůsobí ekologické škody. : Tento produkt nepůsobí ekologické škody. : Není klasifikován jako PBT nebo vpvb. Účinek na ozónovou vrstvu Vli na globální oteplování ODDÍL 13. Pokyny pro odstraňování Metody nakládání s odpady : Smí být vypouštěn do atmosféry na dobře větraném místě. Nevypouštějte v jakémkoliv místě, kde by akumulace plynu mohla být nebezpečná. Uvedeno v příručce EIGA Doc. 30 ""Odstraňování (likvidace) plynů"". Více informací o hodných metodách na Seznam nebezpečných odpadů : Plyny v tlakových nádobách, které nejsou uvedeny v doplňující informace

7 Strana : 7 ODDÍL 14. Informace pro přepravu Číslo OSN Číslo OSN : 1065 Značení ADR, IMDG, IATA Příslušný název OSN pro zásilku Silniční přeprava (ADR) Letecká přeprava Námořní přeprava (IMDG) ón : 2.2 : Nehořlavé, netoxické plyny :, stlačený Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu Silniční/železniční přeprava (ADR/RID) Třída : 2 Klasifikační kód : NEON, COMPRESSED : NEON, COMPRESSED : 1 A Č. H.I. : 20 Tunel/Omezemí : E: Průjezd zakázán tunely kategorie E. Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) Třída/Zařazení (Vedlejší riziko) : 2.2 Námořní přeprava (IMDG) Třída/Zařazení (Vedlejší riziko) : 2.2 Nouzový plán - nebezpečí požáru Nouzový plán - nebezpečí rozlití Obalová skupina : F-C : S-V Silniční/železniční přeprava (ADR/RID) Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) Námořní přeprava (IMDG) Nebezpečí pro životní prostředí Silniční/železniční přeprava (ADR/RID) Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) Letecká přeprava (IAT) 14.6 Zvláštní opatření pro uživatele Pokyny pro balení Silniční/železniční přeprava (ADR/RID) : P200 Letecká přeprava (ICAO-TI / IATA-DGR) Osobní a nákladní letadla : Allowed. Pokyny pro balení, osobní a nákladní : 200 letadla Nákladní letadlo : Allowed. Pokyny pro balení, pouze nákladní : 200 letadlo Letecká přeprava (IATA) : P200 Zvláštní bezpečnostní opatření pro : Nedopravujte plyn na vozidlech, jejichž ložná plocha není oddělena od kabiny řidiče. uživatele Zajistěte informovanost řidiče vozidla o rizikovosti nákladu a o postupu při nehodách a nouzovém stavu. Před dopravou kontejnerů s produktem. Zajistěte, aby byly kontejnery bezpečně zajištěny proti pohybu. Zajistěte, aby ventily láhví byly uzavřeny a těsné! Zajistěte, aby byl ventil opatřen správně nasazenou a dotaženou uzavírací maticí anebo zátkou (pokud se jí používá). Zajistěte, aby byla byl ventil opatřen správně nasazeným bezpečnostním zařízením (pokud

8 Strana : 8 ODDÍL 14. Informace pro přepravu (pokračování) se takovéhoto zařízení používá). Zajistěte dostatečné větrání! Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC ODDÍL 15. Informace o předpisech Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi Legislativa EU Omezení Seveso směrnice 96/82/EC Národní legislativa Národní legislativa Posouzení chemické bezpečnosti ODDÍL 16. Další informace : Neobsazeno. : Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů. : CSA nemusí být pro tento produkt provedeny. Indikace nebo změny : Revize bezpečnostních listů v souladu s Nařízením komise (EU) č. 453/2010 & 830/2015. Informace o školení : Často je přehlíženo reálné nebezpečí udušení a při školení pracovníků je třeba je zdůraznit. Další informace : Tento bezpečnostní list byl sestaven podle platných směrnic EU a platí pro všechny státy, které tyto směrnice převzaly do své národní legislativy. Seznam úplného znění ustanovení H v : H280 - Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. části 3 POPŘENÍ ODPOVĚDNOSTI : I přesto, že přípravě tohoto dokumentu se věnovala maximální možná péče, nemůžeme převzít jakoukoliv odpovědnost za úrazy, škody na zdraví ani věcné škody, způsobené jeho používáním. Podrobnosti, uvedené v tomto dokumentu, se v době jeho předání do tisku považovaly za správné. Před použitím tohoto produktu v jakémkoliv novém procesu anebo před zahájením pokusů s ním je nutno si podrobně prostudovat jeho kompatibilitu s materiály a bezpečnost! Konec dokumentu

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název látky Obchodní název látky Identifikační číslo Registrační číslo Synonyma Polyvinylacetal 70775950

Více

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití

Ficoll-Paque PLUS, 6 x 100 ml 17-1440-02 9017144002. Uvedená použití GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití

Název výrobku : 8500-6797 - Inorganic Anion Buffer Solution, Part Number 8500-6797. Uvedená použití BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Part No. 8500-6797 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Více

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití

Přípravek je určen výhradně pro profesionální použití BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II (453/2010) - Evropa P3-topax 32 Verze 1 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní

Více

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika

Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 - Česká republika Vyhovuje dodatku II nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění nařízení (EU) č. 2015/830 Česká republika 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Jiné označení BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum vydání/datum revize

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) SUPERVID 20 C ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Směs do ostřikovačů. 1.3. Podrobné

Více

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220

Náplň psacích potřeb: typ 9100, 9211, 9220 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Náplň psacích potřeb. 1.3. Podrobné

Více

: Sika Cleaner S (II)

: Sika Cleaner S (II) ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název : 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití V současné době nejsou dostupné kompletní

Více

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

Jotun Thinner No. 12. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku : Číslo indexu : Není uvedeno. Číslo EC : Není uvedeno Registrační číslo podle REACH Číslo CAS : 112-07-2

Více

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA

NOSTNÍ LIST HELIBOND - PRÁŠKOVÁ KOMPONENTA ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Název výrobku 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Určení použití Cement malta 1.3. Podrobné

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Extender T ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Extender

Více

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23

Datum tisku : 2012-04-23. Datum vydání 2012-04-23 BEZPEČNOSTNÍ LIST Datum tisku 20120423. Datum vydání 20120423 ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Kód produktu 022163 Popis produktu Mazací tuk

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika SikaFast 5221 Comp. B ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones

BEZPEČNOSTNÍ LIST. Bond Ply: Laminate Material Silicones BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo - Synonymy Žádný. Kód výrobku LMS, LMS-HD, LMS1000,

Více

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010

Bezpečnostní list podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) a nařízení Komise (EU) č. 453/2010 Datum vydání: 22.5.2010 Datum revize: 22.6.2014 Strana: 1/10 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název: WAProtect Látka / směs: Směs Identifikační číslo

Více

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika

Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Krista MgS ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor

Více

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika

Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika primersil ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku primersil

Více

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015

Datum vydání/datum revize: 5.3.2015 1. Identifikace směsi a společnosti 1.1 Identifikátor výrobku BEZPEČNOSTNÍ LIST v souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Coccolino Creations Water Lily & Pink Grapefruit Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp.

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti. SikaFast -3141Comp. BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká republika SikaFast -3141Comp. A ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com

BEZPEČNOSTNÍ LIST. : Polycrystalline Silicon. : RECSiliconMSDS@recgroup.com Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor produktu Název výrobku Číslo EC 2311308

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Zákon 350/2011 Sb., Nařízení ES 1907/2006 (REACH), Nařízení ES 1272/2008 (CLP) a Nařízení Komise EU 453/2010 - 1/12 - ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Název: Jiné prostředky identifikace: Registrační číslo: INDIKAL II bílý neuvedeno nepřiděleno, nejedná se o látku

Více

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku Odpovídá Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), Příloha II a Nařízení (ES) č.453/2010 - Česká republika Datum vydání/ Datum revize : 12.06.2015 Datum předchozího vydání : 03.06.2013 Verze : 0.0 BEZPEČNOSTNÍ

Více

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz

alfaclassic@alfaclassic.cz, s.hankova@alfaclassic.cz Název výrobku: WC REVO UNI červené Strana 1 z 8 ODDÍL 1. Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název: Identifikační číslo: Registrační číslo: WC REVO UNI červené, řada

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II - Česká BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Castrol Bike Polish Kód produktu 452572-AT01

Více

Bezpečnostní list materiálu

Bezpečnostní list materiálu Bezpečnostní list materiálu ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku: EPSON Ink Cartridge T0791 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití:

Více

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93

Sika CZ, s.r.o. Bystrcká 1132 / 36 CZ-62400 Brno-Komin Czech Republic. EHS@cz.sika.com. : Toxikologické informační středisko: +420 224 91 92 93 BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika Sikafloor 2530 W (A) ODDÍL 1 Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

BEZPEČNOSTNÍ LIST. ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku. ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti BEZPEČNOSTNÍ LIST ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1. Identifikátor výrobku Obchodní název nebo označení směsi Registrační číslo Synonymy Part Number Datum vydání Číslo verze 02

Více

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich

Uvedená použití. GE Healthcare Europe GmbH Technologiestrasse 10 A-1120 Wien Austria / Österreich GE Healthcare BEZPEČNOSTNÍ LIST Odpovídá nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), příloha II Česká republika ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku Název výrobku Katalógové

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec:

BEZPEČNOSTNÍ LIST ACETON. Propan-2-on, 2-propanon, dimethylketon, Acetonum Molární hmotnost: 58,08 Molekulový vzorec: BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení (ES) č. 1907/2006/EC (REACH), ve znění nařízení č.453/2010/ec ACETON Datum vydání: 3.8.2010 Datum revize: 1.6.2015 ODDÍL 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / SMĚSI A SPOLEČNOSTI / PODNIKU

Více