Charakteristika studijních oborů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika studijních oborů"

Transkript

1 Charakteristika studijních oborů

2

3 Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012

4

5 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí... 5 Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání... 6 Polymerní materiály a technologie... 7 Polymerní materiály a technologie Medicínské a farmaceutické materiály... 8 Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství... 9 Chemie a technologie materiálů : Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Konzervárenské technologie Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a řízení v gastronomii Technologie a řízení v gastronomii Vinařská technologie a someliérství Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů : Procesní inženýrství Technologická zařízení NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Inženýrství a hygiena obouvání Inženýrství ochrany životního prostředí Inženýrství polymerů Materiálové inženýrství : Chemie a technologie potravin Chemie potravin a bioaktivních látek Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky : Procesní inženýrství Konstrukce technologických zařízení Řízení jakosti Výrobní inženýrství... 28

6 DOKTORSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů Technologie makromolekulárních látek : Chemie a technologie potravin Technologie potravin... 31

7 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční (česky, anglicky), kombinovaná (anglicky) 3 roky; Bc. český, anglický Bakalářské studium je koncipováno jako obecné s profesními prvky. V průběhu prvních čtyř semestrů studia je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín s nezbytnými laboratorními postupy, výpočetní technikou a s některými oborovými předměty. Třetí ročník studia je již výrazněji oborově zaměřen a zahrnuje více předmětů orientovaných do oblasti ochrany životního prostředí. V průběhu studia jsou zařazeny stěžejní předměty celého studijního programu Chemie a technologie materiálů. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi jsou odborníci schopní v praxi řešit problémy spojené s ochranou životního prostředí, a to jak v průmyslové oblasti, tak i ve státní správě. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni odchodu do praxe i pokračování ve studiu v příbuzných magisterských oborech. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. 5

8 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání prezenční 3 roky; Bc. český Bc. V bakalářském studiu v průběhu prvních čtyř semestrů je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín, doplněných laboratorními cvičeními a ukázkami z praxe. Poslední dva semestry bakalářského studia jsou již výrazněji oborově zaměřeny a zahrnují více předmětů orientovaných na problematiku obuvnické a galanterní výroby a na problematiku znalostí v oblasti ergonomie kožedělných výrobků, jejich designu a hygieny obouvání. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi jsou odborníci v oblasti technologie výroby kožedělných výrobků. Jsou vybaveni nejen potřebnými znalostmi zpracovatelských vlastností materiálů, ale především znalostmi konstrukčních principů a technologických možností výroby. Mají znalosti o zdravotních, ergonomických a společenských aspektech výrobků a o vlivu výroby na životní prostředí. Absolventi nacházejí uplatnění v kožedělném i textilním průmyslu, ale i v marketinku, obchodě a při zajišťování jakosti výrobků. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni odchodu do praxe i pokračování ve studiu v příbuzných navazujících magisterských oborech. 6

9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Polymerní materiály a technologie prezenční 3 roky; Bc. český Charakteristika specializace v sobě kombinuje předměty obecného technického vzdělání z oblasti fyziky, matematiky a chemie, na jejichž základě jsou studovány specializované obory z procesního inženýrství, mechaniky konstrukčních materiálů, přírodních a syntetických polymerů a základů plastikářské a gumárenské technologie. Obor je vhodně doplněn o předměty environmentálních a ekonomických disciplín a studium cizího jazyka. Bakalářské studium je celkově koncipováno jako obecné s profesními prvky. Absolventi mají znalosti z obecných fyzikálních a chemických základů, ale i znalosti specif ické v oblasti stavby, struktury a vlastností makromolekulárních látek, zpracovatelských procesů a v neposlední řadě i znalosti z oblasti strojů, zařízení a nástrojů mající uplatnění při výrobě dílů z polymerních materiálů. Absolventi bakalářského studia nalézají uplatnění v gumárenském, plastikářském, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. Absolventi mají vynikající předpoklady pro studium v navazujícím magisterském studijním oboru Inženýrství polymerů. Bc. 7

10 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie materiálů Polymerní materiály a technologie Medicínské a farmaceutické materiály prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Specializace se soustředí na výzkum a vývoj v oblasti plasty v medicíně. Již v prvním ročníku je studentům umožněn kontakt s výukou v oblasti materiálů pro medicínské a farmaceutické aplikace. Odborná linie studia pokračuje v předmětech anatomie a fyziologie, biochemie, biologie a mikrobiologie. Studium zahrnuje značný podíl laboratorní praxe. Kromě obecných předmětů jako je chemie, biologické vědy nebo studium vlastností a zpracovatelství polymerních materiálů, jsou přednášeny i specializované předměty, zabývající se aplikacemi biomateriálů, technologií jejich přípravy či navrhováním a testováním zdravotnických materiálů a přípravků. Ke komplexnímu propojení studované problematiky s nejpokročilejší oblastí oboru dochází v v předmětech věnovaných interakci materiálů s tkáněmi, které připravují posluchače na uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství, implantátů, biomedicíny a farmacie. Specializace je také doplněna předměty v oblasti environmentalistiky, ekonomie a legislativy, základ výpočetní techniky a rozvíjení komunikačních dovedností při studiu jazyků. Absolventi jsou připraveni jak z obecných fyzikálních a chemických základů, tak i v oblasti struktury a vlastností polymerů i dalších biomateriálů a zpracovatelských procesů pro výrobu zdravotnických materiálů a prostředků. Studenti získají kvalif ikační předpoklady pro široké uplatnění jak ve zpracovatelském průmyslu polymerů i dalších materiálů všeobecně, tak především při řízení a kontrole procesů v oblasti medicínských a farmaceutických výrob. Získaná odbornost jim umožní uplatnit se i ve výzkumu a vývoji polymerních i jiných biomateriálů pro zdravotnické aplikace od protetiky a pomocných látek, přes lékové formy, implantáty až po tkáňové inženýrství. Absolventi disponují kvalifi kačními předpoklady pro výkon řady funkcí na úrovni středního managementu a v oblasti distribuce produktů. 8

11 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství prezenční 3 roky; Bc. český Charakteristika specializace Bakalářské studium je koncipováno jako obecné s profesními prvky. V průběhu prvních čtyř semestrů studia je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín s nezbytnými laboratorními postupy, výpočetní technikou a s některými oborovými předměty. Třetí ročník studia je již výrazněji oborově zaměřen a zahrnuje více předmětů orientovaných do oblasti materiálových věd a inženýrství. V průběhu studia jsou zařazeny všechny přírodovědné předměty společného základu celého studijního programu Chemie a technologie materiálů. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi najdou široké uplatnění ve výzkumných a projekčních institucích základního a aplikovaného výzkumu, dále ve výrobních organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů (spotřební, gumárenský a plastikářský průmysl, strojírenství, elektrotechnika a elektronika, ochrana životního prostředí), o čemž svědčí každoroční úspěšné uplatnění všech absolventů na trhu práce jak v regionu, tak i v celé ČR. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni pokračovat ve studiu v příbuzných magisterských oborech. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. 9

12 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů prezenční (anglicky), kombinovaná (česky, anglicky) 3 roky; Bc. český, anglický Bakalářský studijní obor v kombinované formě klade důraz na kvalitní základ studia přírodovědných předmětů a získání základních laboratorních návyků a zkušeností. Odborné a prof ilující předměty jsou zaměřeny především na profesní znalosti v oblasti polymerů. Bc. Absolventi získají znalosti o vlastnostech polymerů, zpracovatelských procesech a jejich řízení, znalosti z výpočetní techniky a přehled o ekonomických zákonitostech a procesech. Uplatní se především v průmyslu plastikářském, ve zkušebnách, kontrolních a nákupních odděleních aj. Studium tohoto oboru vytváří příležitosti pro vzdělání pracovníků ve výrobě a zpracování plastů a kaučuků. Na bakalářský studijní program navazuje v kombinované formě navazující magisterský studijní program Technologie a management. 10

13 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin prezenční 3 roky; Bc. český Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, v podnicích veřejného (společného) stravování, pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Absolventi jsou odborníci pro technické, technologické, technicko-hospodářské a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, provozy hromadného stravování, obchodní organizace a státní správu (laboratoře státního dozoru potravin). 11

14 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Konzervárenské technologie prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu se specializací na konzervárenské technologie, pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým principům a praktickým dovednostem v oblasti konzervárenství. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Získají odborné i praktické předpoklady pro uplatnění v managementu podniků, které se zabývají konzervárenskou technologií. Absolventi se uplatní jak v řídicích funkcích v oblasti přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby, marketingu a kontroly potravinářských výrobků a jsou rovněž připraveni podnikat v oblasti laboratorní kontroly související s potravinářskou výrobou a zemědělskou prvovýrobou. Mohou se také uplatnit v oblastech technologické přípravy a vývoje nových výrobků. 12

15 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků prezenční, kombinovaná 3 roky; Bc. Kroměříž český Charakteristika specializace Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu se specializací na mlékárenské technologie pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým principům a praktickým dovednostem v oblasti mlékárenství. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi jsou odborníci pro technické, kontrolní a jiné funkce ve výrobních podnicích mlékárenského průmyslu, pro obchodní organizace a státní správu. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů ve výrobě mléka a mléčných výrobků, uplatňování systému řízení a principů zdravé výživy. Absolventi bakalářského studia mají možnost pokračovat v oborech navazujícího magisterského studia. Absolventi se uplatní jak v řídících funkcích v oblasti přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby, marketingu a kontroly potravinářských výrobků, tak v obchodní činnosti (marketing potravin), práci v oblasti životního prostředí, zemědělské prvovýroby, hromadného stravování a v ostatních službách. Absolventi budou připraveni podnikat v oblasti laboratorní kontroly související s potravinářskou výrobou, zemědělské prvovýroby, výroby potravinářských výrobků, poradenství a obchodní činnosti. Mohou se také uplatnit v oblastech technologické přípravy, vývoje nových výrobků nebo při tvorbě a ochraně životního prostředí. 13

16 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie a řízení v gastronomii prezenční, kombinovaná 3 roky; Bc. Kroměříž český Bc. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je kladen důraz na fyziologii, mikrobiologii, analýzu a technologii potravin, jejich ekonomiku a marketing, techniku obsluhy a služeb, základy managementu hotelů a restauračních zařízení, hotelový a restaurační provoz a speciální technologie v gastronomii. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Získají odborné i praktické předpoklady pro vedení gastronomických zařízení. Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, pro obchodní organizace a státní správu. Absolventi naleznou uplatnění také jako vedoucí gastronomických zařízení nebo učitelé odborných gastronomických předmětů. 14

17 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Technologie a řízení v gastronomii Vinařská technologie a someliérství prezenční 3 roky; Bc. Kroměříž český Charakteristika specializace Studijní plán řeší technologické postupy od zpracování hroznů až do stádia f inálních vinařských produktů, tj. vína tichého, vín aromatizovaných, fortif ikovaných, šumivých, perlivých. Dále pak ostatních produktů připravovaných na bázi vína a moštů, fermentovaných i nefermentovaných. Absolvent tohoto studia bude ovládat problematiku vad a nemocí vína a předvídat vývoj vína, které je v zahraničí nakupováno. Ovládá analytické a senzorické postupy hodnocení vína a postupně se zapracovává do celé soustavy činnosti someliéra na všech úrovních. Someliér se stává nezastupitelným účastníkem celého technologického a obchodního procesu. Musí znát druhy vinařských produktů, charakter základních vín a spolu s technologem posoudit jejich další přípravu pro konečného zákazníka a tím jeho začlenění do příslušných gastronomických systémů. Bc. Absolventi budou po získání praktických zkušeností schopni řídit celý proces výroby vína, včetně technologických postupů dokončujících úpravu vína importovaného v cisternách a přípravy vína na další jeho produkty, včetně marketingové a obchodní činnosti. Uplatnění těchto absolventů je široké a to nejen ve velkých vinařských provozech, v rodinných fi rmách výrobních a obchodních. V provozech pro zpracování vedlejších vinařských produktů, dále pak v poradenských službách a v obchodních společnostech. Uplatnění najdou jako someliéri velkých obchodních řetězců, hotelů u nás i v zahraničí. Další informace a kontakty jsou uvedeny v přiložené pozvánce ke studiu. 15

18 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Studium je zaměřeno na získání nezbytných znalostí z přírodovědných disciplín, které jsou v další fázi rozšířeny o předměty z oblasti medicíny, ekonomie, potravinářství, estetiky a kosmetické legislativy. Vědomosti jsou dále aplikovány na oblast lipidů, kosmetických materiálů, výroby kosmetických a hygienických prostředků, produktů bytové chemie a jejich hodnocení. Součástí je i praktická výuka v kosmetických provozech. Student si volí jednu ze dvou variant náročnosti studia, lišících se rozsahem přírodovědných předmětů, v závislosti na tom, zda ukončí studium jako bakalář nebo bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi naleznou uplatnění v oblastech vývoje, výroby, distribuce a hodnocení tuků, kosmetických a hygienických prostředků, včetně biokosmetiky nebo ve státní správě při jejich schvalování a hodnocení. Dále ve specializovaných f irmách poskytujících služby a konzultace při zavádění nových výrobků. V kosmetické péči a poradenství nebo ve společnostech zabývajících se výrobou, prodejem a distribucí produktů bytové chemie, autokosmetiky atd. 16

19 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Procesní inženýrství Technologická zařízení prezenční (, Vsetín), kombinovaná () 3 roky; Bc., Vsetín český poskytuje vyvážený rozsah teoretických i praktických znalostí v oblasti kovových a nekovových materiálů (polymerů), technologií a zpracovatelských procesů při zpracování kovových a polymerních materiálů, včetně základních znalostí z oblasti navrhování strojů, zařízení a nástrojů pro dané aplikace. Studium umožní získat velmi dobré znalosti z oblasti využití výpočetní techniky pro návrh a dimenzování výrobků z kovových i nekovových materiálů, strojů a nástrojů. Absolventi mají předpoklady pro uplatnění v technických, technologických a konstrukčních pozicích, zejména ve f irmách spotřebního a strojírenského průmyslu. Absolventi jsou odborníci v oblasti vlastností a aplikace polymerních a kovových materiálů, jakož i technologií a strojů používaných při jejich zpracování. Absolventi nacházejí uplatnění v řadě průmyslových odvětví, zejména v provozech jako technologové nebo v konstrukčních či projektových kancelářích jako konstruktéři a projektanti. Bc. 17

20 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství a hygiena obouvání prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Obor klade důraz jak na studium disciplín obecnějšího charakteru, tak na vysoce specializované disciplíny o surovinách, polotovarech, přípravcích a jejich vlastnostech a použití. Studenti získají dokonalé základy o konfekční kožedělné výrobě, konstrukci a navrhování výrobků včetně uplatnění počítačových systémů. Následně si pak osvojí zásady řízení výroby, managementu kvality, hodnocení jakosti surovin a výrobků, jejich certif ikaci a uplatňování na trhu. Velká pozornost je věnována hygienickým a zdravotním aspektům používání výrobků, recyklaci a likvidaci odpadů. Ing. Absolventi jsou odborníci v obuvnické a galanterní výrobě a příbuzných oborech a jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi pro řešení problémů výzkumu a vývoje. Vzhledem k širokému vědnímu základu studia se absolventi studijního oboru mohou adaptovat a uplatnit i v jiných oblastech hospodářství. Absolventi najdou uplatnění v technických a řídících funkcích organizací kožedělného průmyslu, v řízení obchodních činností f irem, v organizacích, které se zabývají hygienickými a zdravotními problémy obouvání dětí, zdravotně postižených osob aj. Nacházejí také uplatnění jako odborní zástupci zahraničních f irem v tuzemsku a zahraničí. 18

21 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Studium oboru využívá poznatky odvětví chemie, chemické technologie a inženýrství pro využití v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se tedy o interdisciplinární studium připravující inženýra schopného řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí. Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a inženýrské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a ekonomie. Studenti získávají znalosti zejména z ekologie, toxikologie, biochemie, makromolekulární chemie, environmentální analýzy, technologie zpracování odpadních vod, ochrany ovzduší, z problematiky recyklace a odstraňování odpadů i z oblasti výrobních technologií. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí v různých oblastech hospodářství. S nabytými znalostmi se absolventi uplatňují jako podnikoví ekologové či technologové ve výrobní sféře, mohou zastávat zodpovědná místa v oblasti čistírenských technologií (v čistírnách odpadních vod, vodárenství, spalovnách odpadů, zpracování odpadů a druhotných surovin), v institucích státní správy (v odborech životního prostředí na městských a okresních úřadech), v laboratořích vědeckých a výzkumných ústavů, na školách atd. Rozmanitost uplatnění absolventů je značná vzhledem k relativně širokému vědnímu základu studia (přírodní vědy, technologie, ekonomika a výpočetní technika). Ing. 19

22 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství polymerů prezenční (česky, anglicky), kombinovaná (česky) 2 roky; Ing. český, anglický je šitý na míru moderním požadavkům na odborníka pro výrobu a zpracování plastů a kaučuků. Všestranný balík jednotlivých předmětů přináší hluboké vzdělání v oblasti struktury a vlastností makromolekulárních systémů, zpracovatelských technologií, testování a certif ikace, dimenzování a navrhování konstrukčních řešení. Zvláštní důraz je kladen na životní cyklus a recyklaci polymerů, zelené polymery a nové trendy a inovace v této oblasti. Ing. Absolventi jsou odborníci, kteří mají excelentní vědomosti, dovednosti a experimentální zkušenosti nejen z obecných fyzikálních a chemických základů, ale i znalosti specif ické v oblasti stavby, struktury a vlastností makromolekulárních látek, zpracovatelských procesů a v neposlední řadě i znalosti z oblasti strojů, zařízení a ekonomiky mající uplatnění při výrobě dílů z polymerních materiálů. Absolventi nacházejí uplatnění především jako technologové v gumárenském a plastikářském průmyslu a v příbuzných oborech, v řídících funkcích, ve výzkumných a vývojových pracovištích, v obchodních organizacích i u zahraničních společností, které se zabývají výrobou, zpracováním, prodejem a aplikacemi přírodních a syntetických polymerů. Mají také předpoklady pro uplatnění v soukromém podnikání. Významné procento absolventů dále pokračuje v doktorském studijním oboru Technologie makromolekulárních látek, který slouží jako zdroj vysoce kvalif ikovaných odborníků pro důležité evropské průmyslové subjekty. 20

23 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Obor je orientován na vývoj a výzkum nových materiálů, zejména kompozitů s polymerní matricí, slitin polymerů a na zvládnutí a porozumění zákonitostí ovlivňujících strukturu a vlastnosti materiálů. Zvýšená pozornost se věnuje problematice přípravy návrhů výroby nových druhů materiálů s cílenými užitnými vlastnostmi (fyzikální, chemické, biochemické). Důraz je kladen na zvládnutí moderních měřících metod pro charakterizaci vybraných vlastností materiálů, využití počítačových systémů modelování materiálových veličin, jejich extrapolace do limitních oblastí namáhání, modelování napjatostí metodou konečných prvků. Vybrané kapitoly přednášek se zaměřují na systémy rapid prototypingu pro plastikářský průmysl, zpracování kovů, design a speciální keramiky. Důraz je kladen také na sladění všech postupů přípravy, charakterizace a identif ikace jednotlivých produktů a jejich vlastní výroby s platnými normami ISO a ČSN. Studenti se seznámí s fyzikálními, fyzikálně-chemickými a chemickými vlastnostmi základních polymerních materiálů. Důraz je kladen na chemické a inženýrské discipliny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a ekonomie. Studenti využívají nejmodernější výpočetní technologie pro simulaci fyzikálně chemických vlastností. Ing. Absolventi jsou odborníci pro širokou oblast výroby materiálů, jejich vývoj a technologií. Mezi jejich hlavní úkoly patří prosazování nových progresivních materiálů a nových technologií s respektováním jejich vlivu na životní prostředí. Absolventi najdou široké uplatnění jako materiáloví inženýři v řadě průmyslo vých odvětví, v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů, ve zkušebnách a konstrukčních útvarech podniků a ve výrobních organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů (spotřebním, gumárenském a plastikářském průmyslu, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice a elektronice, automobilovém a leteckém průmyslu, humánní a veterinární medicíně, ochraně životního prostředí). 21

24 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Chemie potravin a bioaktivních látek prezenční 2 roky; Ing. český Předměty jsou zaměřeny na chemické a technologické disciplíny s prohloubením znalostí v analýze a hodnocení potravin, farmakochemii, marketingu, ekonomice výživy, molekulární genetice, potravinářské technologii a legislativě, chemii potravinových přísad a doplňků, chemii potravin, chemii přírodních heterocyklů, struktuře molekul apod. Ing. Absolventi jsou odborníci pro vedoucí, řídicí a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu a příbuzných oborů. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy a samosprávy, kontrolních orgánech státní správy a EU, v obchodních činnostech zaměřených na potraviny a bioaktivní látky. 22

25 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin prezenční (), kombinovaná (Kroměříž) 2 roky; Ing., Kroměříž český Studium prohlubuje teoretické znalosti v oblasti chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin rostlinného i živočišného původu. Studenti absolvují odborné předměty z oblasti technologie výroby potravin živočišného a rostlinného původu a výroby alkoholických i nealkoholických nápojů. Důraz je kladen nejen na technologické procesy, ale také na chemické a mikrobiologické procesy, které při produkci potravin probíhají. Student se rovněž setkává s legislativními aspekty výroby potravin a jejich uváděním do oběhu a dále s marketingovými a manažerskými nástroji. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s výrobou, skladováním, distribucí nebo výzkumem potravin. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě s důrazem na hygienu výroby potravin, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Absolventi jsou schopni pracovat ve vedoucích, řídicích a kontrolních funkcích ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu a příbuzných oborů i v podnicích společného stravování. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy, kontrolních orgánech, popř. jako zástupci zahraničních f irem. Ing. 23

26 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie mléka a mléčných výrobků prezenční 2 roky; Ing. český Charakteristika specializace Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin se zaměřením na mlékárenské výrobky. Kromě obecného přehledu všech potravinářských technologií jsou odborné předměty zaměřeny na technologické operace při výrobě jednotlivých skupin mléčných výrobků. Důraz je položen také na chemické reakce, které při výrobě a skladování mléčných výrobků probíhají. Student se setkává rovněž s legislativními aspekty výroby potravin a marketingovými a manažerskými nástroji. Ing. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s výrobou, skladováním, distribucí nebo výzkumem jednotlivých komodit potravin se zvláštním důrazem na mléko a mléčné výrobky. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických a technologických procesů ve výrobě mléčných výrobků s důrazem na správnou hygienickou a výrobní praxi. Absolventi jsou schopni pracovat ve vedoucích, řídicích a kontrolních funkcích ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, včetně mlékárenských provozů, a příbuzných oborů i v podnicích společného stravování. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy, kontrolních orgánech, popř. jako zástupci zahraničních f irem. 24

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV

INŽENÝRSTVÍ VÝTVARNÝCH SOUDNÍHO UMĚNÍ ÚSTAV INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH 2013/2014 ARCHITEKTURY ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ CHEMICKÁ INFORMAČNÍCH TECHNOLIGIÍ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ STAVEBNÍ PODNIKATELSKÁ VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ÚSTAV

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor strojírenská technologie: Poskytuje budoucím inženýrům potřebný přehled, kvalitní znalosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze

INFORMACE O STUDIU. Česká zemědělská univerzita v Praze Česká zemědělská univerzita v raze Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Kamýcká 129, 165 21 raha 6 Suchdol www.af.czu.cz INFORMACE O STUDIU 2015/2016 MAA AREÁLU ČZU 1. Rektorát, Institut

Více

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE

FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice, 370 04 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM FARMACEUTICKÁ TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNO PODLE RVP 28-44-M/01 APLIKOVANÁ CHEMIE PLATNOST OD 1. 9. 2011 Střední škola obchodu, služeb

Více

60 let VŠCHT v Praze

60 let VŠCHT v Praze kadlec: 60 let VŠCHT v Praze 60 let VŠCHT v Praze 60 YEARS OF THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY in PRAGUE Pavel Kadlec Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická

Více

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání

INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU. pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání INFORMACE O ŠKOLE A STUDIU pro absolventy úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání Brno 2008 UNIVERZITA OBRANY Univerzita obrany je jediná vysoká vojenská škola v České republice. Jako

Více

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ 7. PROGRAMY A GRANTOVÉ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ Jelikož hlavním cílem Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice je poskytnout široké veřejnosti informace o

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

Nemachruj, buď machr!

Nemachruj, buď machr! Nemachruj, buď machr! Výběr technických oborů středních odborných škol a učilišť v Pardubickém kraji Chemie Elektrotechnika Strojírenství Stavebnictví Doprava Automobilní průmysl Potravinářství Dřevozpracující

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé,

Na cestě k úspěchu. Vážení přátelé, Úvodní slovo Katalog Kurzů 2010 Na cestě k úspěchu Vážení přátelé, jsem ráda, že vám mohu představit náš nový katalog odborných kurzů na rok 2010. Ve společnosti BUREAU VERITAS vám nabízíme více než 60

Více

Gastronomické služby

Gastronomické služby Střední odborné učiliště společného stravování, Poděbrady, Dr. Beneše 4/II Školní vzdělávací program Gastronomické služby Kód a název oboru vzdělání: 65-5-H/0 kuchař číšník Dr. Beneše 4/II, 90 0 Poděbrady

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice

Více

Alternativní zdroje energie

Alternativní zdroje energie METODICKÁ PŘÍRUČKA Alternativní zdroje energie Název projektu: Multilaterální vzdělávání v oblasti alternativních zdrojů energie Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.49/02.0004 www.vzdelavani-meres.cz METODICKÁ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Správa počítačových sítí Webdesign a webové aplikace Schválila

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání. Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 63-41-M/1 Ekonomika a podnikání Ekonomika a podnikání se zaměřením na metrologii a řízení jakosti Vsetín 13 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání

Více

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí

Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Název projektu: Vytváření a posilování partnerství mezi univerzitami a praxí Zkrácený název projektu: UNIPRANET Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0054 Operační program: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky. Školní vzdělávací program. 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Beroun Hlinky Školní vzdělávací program 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru název

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01

TECHNICKÉ LYCEUM. Školní vzdělávací program 78-42-M/01 2009 Školní vzdělávací program 78-42-M/01 TECHNICKÉ LYCEUM Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek Verze ŠVP TL: 1.2 Platnost od 1. září 2010

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více