Charakteristika studijních oborů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika studijních oborů"

Transkript

1 Charakteristika studijních oborů

2

3 Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012

4

5 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí... 5 Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání... 6 Polymerní materiály a technologie... 7 Polymerní materiály a technologie Medicínské a farmaceutické materiály... 8 Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství... 9 Chemie a technologie materiálů : Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Konzervárenské technologie Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a řízení v gastronomii Technologie a řízení v gastronomii Vinařská technologie a someliérství Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů : Procesní inženýrství Technologická zařízení NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Inženýrství a hygiena obouvání Inženýrství ochrany životního prostředí Inženýrství polymerů Materiálové inženýrství : Chemie a technologie potravin Chemie potravin a bioaktivních látek Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky : Procesní inženýrství Konstrukce technologických zařízení Řízení jakosti Výrobní inženýrství... 28

6 DOKTORSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů Technologie makromolekulárních látek : Chemie a technologie potravin Technologie potravin... 31

7 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční (česky, anglicky), kombinovaná (anglicky) 3 roky; Bc. český, anglický Bakalářské studium je koncipováno jako obecné s profesními prvky. V průběhu prvních čtyř semestrů studia je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín s nezbytnými laboratorními postupy, výpočetní technikou a s některými oborovými předměty. Třetí ročník studia je již výrazněji oborově zaměřen a zahrnuje více předmětů orientovaných do oblasti ochrany životního prostředí. V průběhu studia jsou zařazeny stěžejní předměty celého studijního programu Chemie a technologie materiálů. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi jsou odborníci schopní v praxi řešit problémy spojené s ochranou životního prostředí, a to jak v průmyslové oblasti, tak i ve státní správě. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni odchodu do praxe i pokračování ve studiu v příbuzných magisterských oborech. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. 5

8 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání prezenční 3 roky; Bc. český Bc. V bakalářském studiu v průběhu prvních čtyř semestrů je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín, doplněných laboratorními cvičeními a ukázkami z praxe. Poslední dva semestry bakalářského studia jsou již výrazněji oborově zaměřeny a zahrnují více předmětů orientovaných na problematiku obuvnické a galanterní výroby a na problematiku znalostí v oblasti ergonomie kožedělných výrobků, jejich designu a hygieny obouvání. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi jsou odborníci v oblasti technologie výroby kožedělných výrobků. Jsou vybaveni nejen potřebnými znalostmi zpracovatelských vlastností materiálů, ale především znalostmi konstrukčních principů a technologických možností výroby. Mají znalosti o zdravotních, ergonomických a společenských aspektech výrobků a o vlivu výroby na životní prostředí. Absolventi nacházejí uplatnění v kožedělném i textilním průmyslu, ale i v marketinku, obchodě a při zajišťování jakosti výrobků. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni odchodu do praxe i pokračování ve studiu v příbuzných navazujících magisterských oborech. 6

9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Polymerní materiály a technologie prezenční 3 roky; Bc. český Charakteristika specializace v sobě kombinuje předměty obecného technického vzdělání z oblasti fyziky, matematiky a chemie, na jejichž základě jsou studovány specializované obory z procesního inženýrství, mechaniky konstrukčních materiálů, přírodních a syntetických polymerů a základů plastikářské a gumárenské technologie. Obor je vhodně doplněn o předměty environmentálních a ekonomických disciplín a studium cizího jazyka. Bakalářské studium je celkově koncipováno jako obecné s profesními prvky. Absolventi mají znalosti z obecných fyzikálních a chemických základů, ale i znalosti specif ické v oblasti stavby, struktury a vlastností makromolekulárních látek, zpracovatelských procesů a v neposlední řadě i znalosti z oblasti strojů, zařízení a nástrojů mající uplatnění při výrobě dílů z polymerních materiálů. Absolventi bakalářského studia nalézají uplatnění v gumárenském, plastikářském, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. Absolventi mají vynikající předpoklady pro studium v navazujícím magisterském studijním oboru Inženýrství polymerů. Bc. 7

10 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie materiálů Polymerní materiály a technologie Medicínské a farmaceutické materiály prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Specializace se soustředí na výzkum a vývoj v oblasti plasty v medicíně. Již v prvním ročníku je studentům umožněn kontakt s výukou v oblasti materiálů pro medicínské a farmaceutické aplikace. Odborná linie studia pokračuje v předmětech anatomie a fyziologie, biochemie, biologie a mikrobiologie. Studium zahrnuje značný podíl laboratorní praxe. Kromě obecných předmětů jako je chemie, biologické vědy nebo studium vlastností a zpracovatelství polymerních materiálů, jsou přednášeny i specializované předměty, zabývající se aplikacemi biomateriálů, technologií jejich přípravy či navrhováním a testováním zdravotnických materiálů a přípravků. Ke komplexnímu propojení studované problematiky s nejpokročilejší oblastí oboru dochází v v předmětech věnovaných interakci materiálů s tkáněmi, které připravují posluchače na uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství, implantátů, biomedicíny a farmacie. Specializace je také doplněna předměty v oblasti environmentalistiky, ekonomie a legislativy, základ výpočetní techniky a rozvíjení komunikačních dovedností při studiu jazyků. Absolventi jsou připraveni jak z obecných fyzikálních a chemických základů, tak i v oblasti struktury a vlastností polymerů i dalších biomateriálů a zpracovatelských procesů pro výrobu zdravotnických materiálů a prostředků. Studenti získají kvalif ikační předpoklady pro široké uplatnění jak ve zpracovatelském průmyslu polymerů i dalších materiálů všeobecně, tak především při řízení a kontrole procesů v oblasti medicínských a farmaceutických výrob. Získaná odbornost jim umožní uplatnit se i ve výzkumu a vývoji polymerních i jiných biomateriálů pro zdravotnické aplikace od protetiky a pomocných látek, přes lékové formy, implantáty až po tkáňové inženýrství. Absolventi disponují kvalifi kačními předpoklady pro výkon řady funkcí na úrovni středního managementu a v oblasti distribuce produktů. 8

11 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství prezenční 3 roky; Bc. český Charakteristika specializace Bakalářské studium je koncipováno jako obecné s profesními prvky. V průběhu prvních čtyř semestrů studia je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín s nezbytnými laboratorními postupy, výpočetní technikou a s některými oborovými předměty. Třetí ročník studia je již výrazněji oborově zaměřen a zahrnuje více předmětů orientovaných do oblasti materiálových věd a inženýrství. V průběhu studia jsou zařazeny všechny přírodovědné předměty společného základu celého studijního programu Chemie a technologie materiálů. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi najdou široké uplatnění ve výzkumných a projekčních institucích základního a aplikovaného výzkumu, dále ve výrobních organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů (spotřební, gumárenský a plastikářský průmysl, strojírenství, elektrotechnika a elektronika, ochrana životního prostředí), o čemž svědčí každoroční úspěšné uplatnění všech absolventů na trhu práce jak v regionu, tak i v celé ČR. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni pokračovat ve studiu v příbuzných magisterských oborech. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. 9

12 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů prezenční (anglicky), kombinovaná (česky, anglicky) 3 roky; Bc. český, anglický Bakalářský studijní obor v kombinované formě klade důraz na kvalitní základ studia přírodovědných předmětů a získání základních laboratorních návyků a zkušeností. Odborné a prof ilující předměty jsou zaměřeny především na profesní znalosti v oblasti polymerů. Bc. Absolventi získají znalosti o vlastnostech polymerů, zpracovatelských procesech a jejich řízení, znalosti z výpočetní techniky a přehled o ekonomických zákonitostech a procesech. Uplatní se především v průmyslu plastikářském, ve zkušebnách, kontrolních a nákupních odděleních aj. Studium tohoto oboru vytváří příležitosti pro vzdělání pracovníků ve výrobě a zpracování plastů a kaučuků. Na bakalářský studijní program navazuje v kombinované formě navazující magisterský studijní program Technologie a management. 10

13 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin prezenční 3 roky; Bc. český Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, v podnicích veřejného (společného) stravování, pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Absolventi jsou odborníci pro technické, technologické, technicko-hospodářské a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, provozy hromadného stravování, obchodní organizace a státní správu (laboratoře státního dozoru potravin). 11

14 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Konzervárenské technologie prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu se specializací na konzervárenské technologie, pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým principům a praktickým dovednostem v oblasti konzervárenství. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Získají odborné i praktické předpoklady pro uplatnění v managementu podniků, které se zabývají konzervárenskou technologií. Absolventi se uplatní jak v řídicích funkcích v oblasti přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby, marketingu a kontroly potravinářských výrobků a jsou rovněž připraveni podnikat v oblasti laboratorní kontroly související s potravinářskou výrobou a zemědělskou prvovýrobou. Mohou se také uplatnit v oblastech technologické přípravy a vývoje nových výrobků. 12

15 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků prezenční, kombinovaná 3 roky; Bc. Kroměříž český Charakteristika specializace Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu se specializací na mlékárenské technologie pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým principům a praktickým dovednostem v oblasti mlékárenství. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi jsou odborníci pro technické, kontrolní a jiné funkce ve výrobních podnicích mlékárenského průmyslu, pro obchodní organizace a státní správu. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů ve výrobě mléka a mléčných výrobků, uplatňování systému řízení a principů zdravé výživy. Absolventi bakalářského studia mají možnost pokračovat v oborech navazujícího magisterského studia. Absolventi se uplatní jak v řídících funkcích v oblasti přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby, marketingu a kontroly potravinářských výrobků, tak v obchodní činnosti (marketing potravin), práci v oblasti životního prostředí, zemědělské prvovýroby, hromadného stravování a v ostatních službách. Absolventi budou připraveni podnikat v oblasti laboratorní kontroly související s potravinářskou výrobou, zemědělské prvovýroby, výroby potravinářských výrobků, poradenství a obchodní činnosti. Mohou se také uplatnit v oblastech technologické přípravy, vývoje nových výrobků nebo při tvorbě a ochraně životního prostředí. 13

16 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie a řízení v gastronomii prezenční, kombinovaná 3 roky; Bc. Kroměříž český Bc. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je kladen důraz na fyziologii, mikrobiologii, analýzu a technologii potravin, jejich ekonomiku a marketing, techniku obsluhy a služeb, základy managementu hotelů a restauračních zařízení, hotelový a restaurační provoz a speciální technologie v gastronomii. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Získají odborné i praktické předpoklady pro vedení gastronomických zařízení. Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, pro obchodní organizace a státní správu. Absolventi naleznou uplatnění také jako vedoucí gastronomických zařízení nebo učitelé odborných gastronomických předmětů. 14

17 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Technologie a řízení v gastronomii Vinařská technologie a someliérství prezenční 3 roky; Bc. Kroměříž český Charakteristika specializace Studijní plán řeší technologické postupy od zpracování hroznů až do stádia f inálních vinařských produktů, tj. vína tichého, vín aromatizovaných, fortif ikovaných, šumivých, perlivých. Dále pak ostatních produktů připravovaných na bázi vína a moštů, fermentovaných i nefermentovaných. Absolvent tohoto studia bude ovládat problematiku vad a nemocí vína a předvídat vývoj vína, které je v zahraničí nakupováno. Ovládá analytické a senzorické postupy hodnocení vína a postupně se zapracovává do celé soustavy činnosti someliéra na všech úrovních. Someliér se stává nezastupitelným účastníkem celého technologického a obchodního procesu. Musí znát druhy vinařských produktů, charakter základních vín a spolu s technologem posoudit jejich další přípravu pro konečného zákazníka a tím jeho začlenění do příslušných gastronomických systémů. Bc. Absolventi budou po získání praktických zkušeností schopni řídit celý proces výroby vína, včetně technologických postupů dokončujících úpravu vína importovaného v cisternách a přípravy vína na další jeho produkty, včetně marketingové a obchodní činnosti. Uplatnění těchto absolventů je široké a to nejen ve velkých vinařských provozech, v rodinných fi rmách výrobních a obchodních. V provozech pro zpracování vedlejších vinařských produktů, dále pak v poradenských službách a v obchodních společnostech. Uplatnění najdou jako someliéri velkých obchodních řetězců, hotelů u nás i v zahraničí. Další informace a kontakty jsou uvedeny v přiložené pozvánce ke studiu. 15

18 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Studium je zaměřeno na získání nezbytných znalostí z přírodovědných disciplín, které jsou v další fázi rozšířeny o předměty z oblasti medicíny, ekonomie, potravinářství, estetiky a kosmetické legislativy. Vědomosti jsou dále aplikovány na oblast lipidů, kosmetických materiálů, výroby kosmetických a hygienických prostředků, produktů bytové chemie a jejich hodnocení. Součástí je i praktická výuka v kosmetických provozech. Student si volí jednu ze dvou variant náročnosti studia, lišících se rozsahem přírodovědných předmětů, v závislosti na tom, zda ukončí studium jako bakalář nebo bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi naleznou uplatnění v oblastech vývoje, výroby, distribuce a hodnocení tuků, kosmetických a hygienických prostředků, včetně biokosmetiky nebo ve státní správě při jejich schvalování a hodnocení. Dále ve specializovaných f irmách poskytujících služby a konzultace při zavádění nových výrobků. V kosmetické péči a poradenství nebo ve společnostech zabývajících se výrobou, prodejem a distribucí produktů bytové chemie, autokosmetiky atd. 16

19 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Procesní inženýrství Technologická zařízení prezenční (, Vsetín), kombinovaná () 3 roky; Bc., Vsetín český poskytuje vyvážený rozsah teoretických i praktických znalostí v oblasti kovových a nekovových materiálů (polymerů), technologií a zpracovatelských procesů při zpracování kovových a polymerních materiálů, včetně základních znalostí z oblasti navrhování strojů, zařízení a nástrojů pro dané aplikace. Studium umožní získat velmi dobré znalosti z oblasti využití výpočetní techniky pro návrh a dimenzování výrobků z kovových i nekovových materiálů, strojů a nástrojů. Absolventi mají předpoklady pro uplatnění v technických, technologických a konstrukčních pozicích, zejména ve f irmách spotřebního a strojírenského průmyslu. Absolventi jsou odborníci v oblasti vlastností a aplikace polymerních a kovových materiálů, jakož i technologií a strojů používaných při jejich zpracování. Absolventi nacházejí uplatnění v řadě průmyslových odvětví, zejména v provozech jako technologové nebo v konstrukčních či projektových kancelářích jako konstruktéři a projektanti. Bc. 17

20 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství a hygiena obouvání prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Obor klade důraz jak na studium disciplín obecnějšího charakteru, tak na vysoce specializované disciplíny o surovinách, polotovarech, přípravcích a jejich vlastnostech a použití. Studenti získají dokonalé základy o konfekční kožedělné výrobě, konstrukci a navrhování výrobků včetně uplatnění počítačových systémů. Následně si pak osvojí zásady řízení výroby, managementu kvality, hodnocení jakosti surovin a výrobků, jejich certif ikaci a uplatňování na trhu. Velká pozornost je věnována hygienickým a zdravotním aspektům používání výrobků, recyklaci a likvidaci odpadů. Ing. Absolventi jsou odborníci v obuvnické a galanterní výrobě a příbuzných oborech a jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi pro řešení problémů výzkumu a vývoje. Vzhledem k širokému vědnímu základu studia se absolventi studijního oboru mohou adaptovat a uplatnit i v jiných oblastech hospodářství. Absolventi najdou uplatnění v technických a řídících funkcích organizací kožedělného průmyslu, v řízení obchodních činností f irem, v organizacích, které se zabývají hygienickými a zdravotními problémy obouvání dětí, zdravotně postižených osob aj. Nacházejí také uplatnění jako odborní zástupci zahraničních f irem v tuzemsku a zahraničí. 18

21 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Studium oboru využívá poznatky odvětví chemie, chemické technologie a inženýrství pro využití v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se tedy o interdisciplinární studium připravující inženýra schopného řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí. Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a inženýrské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a ekonomie. Studenti získávají znalosti zejména z ekologie, toxikologie, biochemie, makromolekulární chemie, environmentální analýzy, technologie zpracování odpadních vod, ochrany ovzduší, z problematiky recyklace a odstraňování odpadů i z oblasti výrobních technologií. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí v různých oblastech hospodářství. S nabytými znalostmi se absolventi uplatňují jako podnikoví ekologové či technologové ve výrobní sféře, mohou zastávat zodpovědná místa v oblasti čistírenských technologií (v čistírnách odpadních vod, vodárenství, spalovnách odpadů, zpracování odpadů a druhotných surovin), v institucích státní správy (v odborech životního prostředí na městských a okresních úřadech), v laboratořích vědeckých a výzkumných ústavů, na školách atd. Rozmanitost uplatnění absolventů je značná vzhledem k relativně širokému vědnímu základu studia (přírodní vědy, technologie, ekonomika a výpočetní technika). Ing. 19

22 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství polymerů prezenční (česky, anglicky), kombinovaná (česky) 2 roky; Ing. český, anglický je šitý na míru moderním požadavkům na odborníka pro výrobu a zpracování plastů a kaučuků. Všestranný balík jednotlivých předmětů přináší hluboké vzdělání v oblasti struktury a vlastností makromolekulárních systémů, zpracovatelských technologií, testování a certif ikace, dimenzování a navrhování konstrukčních řešení. Zvláštní důraz je kladen na životní cyklus a recyklaci polymerů, zelené polymery a nové trendy a inovace v této oblasti. Ing. Absolventi jsou odborníci, kteří mají excelentní vědomosti, dovednosti a experimentální zkušenosti nejen z obecných fyzikálních a chemických základů, ale i znalosti specif ické v oblasti stavby, struktury a vlastností makromolekulárních látek, zpracovatelských procesů a v neposlední řadě i znalosti z oblasti strojů, zařízení a ekonomiky mající uplatnění při výrobě dílů z polymerních materiálů. Absolventi nacházejí uplatnění především jako technologové v gumárenském a plastikářském průmyslu a v příbuzných oborech, v řídících funkcích, ve výzkumných a vývojových pracovištích, v obchodních organizacích i u zahraničních společností, které se zabývají výrobou, zpracováním, prodejem a aplikacemi přírodních a syntetických polymerů. Mají také předpoklady pro uplatnění v soukromém podnikání. Významné procento absolventů dále pokračuje v doktorském studijním oboru Technologie makromolekulárních látek, který slouží jako zdroj vysoce kvalif ikovaných odborníků pro důležité evropské průmyslové subjekty. 20

23 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Obor je orientován na vývoj a výzkum nových materiálů, zejména kompozitů s polymerní matricí, slitin polymerů a na zvládnutí a porozumění zákonitostí ovlivňujících strukturu a vlastnosti materiálů. Zvýšená pozornost se věnuje problematice přípravy návrhů výroby nových druhů materiálů s cílenými užitnými vlastnostmi (fyzikální, chemické, biochemické). Důraz je kladen na zvládnutí moderních měřících metod pro charakterizaci vybraných vlastností materiálů, využití počítačových systémů modelování materiálových veličin, jejich extrapolace do limitních oblastí namáhání, modelování napjatostí metodou konečných prvků. Vybrané kapitoly přednášek se zaměřují na systémy rapid prototypingu pro plastikářský průmysl, zpracování kovů, design a speciální keramiky. Důraz je kladen také na sladění všech postupů přípravy, charakterizace a identif ikace jednotlivých produktů a jejich vlastní výroby s platnými normami ISO a ČSN. Studenti se seznámí s fyzikálními, fyzikálně-chemickými a chemickými vlastnostmi základních polymerních materiálů. Důraz je kladen na chemické a inženýrské discipliny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a ekonomie. Studenti využívají nejmodernější výpočetní technologie pro simulaci fyzikálně chemických vlastností. Ing. Absolventi jsou odborníci pro širokou oblast výroby materiálů, jejich vývoj a technologií. Mezi jejich hlavní úkoly patří prosazování nových progresivních materiálů a nových technologií s respektováním jejich vlivu na životní prostředí. Absolventi najdou široké uplatnění jako materiáloví inženýři v řadě průmyslo vých odvětví, v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů, ve zkušebnách a konstrukčních útvarech podniků a ve výrobních organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů (spotřebním, gumárenském a plastikářském průmyslu, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice a elektronice, automobilovém a leteckém průmyslu, humánní a veterinární medicíně, ochraně životního prostředí). 21

24 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Chemie potravin a bioaktivních látek prezenční 2 roky; Ing. český Předměty jsou zaměřeny na chemické a technologické disciplíny s prohloubením znalostí v analýze a hodnocení potravin, farmakochemii, marketingu, ekonomice výživy, molekulární genetice, potravinářské technologii a legislativě, chemii potravinových přísad a doplňků, chemii potravin, chemii přírodních heterocyklů, struktuře molekul apod. Ing. Absolventi jsou odborníci pro vedoucí, řídicí a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu a příbuzných oborů. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy a samosprávy, kontrolních orgánech státní správy a EU, v obchodních činnostech zaměřených na potraviny a bioaktivní látky. 22

25 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin prezenční (), kombinovaná (Kroměříž) 2 roky; Ing., Kroměříž český Studium prohlubuje teoretické znalosti v oblasti chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin rostlinného i živočišného původu. Studenti absolvují odborné předměty z oblasti technologie výroby potravin živočišného a rostlinného původu a výroby alkoholických i nealkoholických nápojů. Důraz je kladen nejen na technologické procesy, ale také na chemické a mikrobiologické procesy, které při produkci potravin probíhají. Student se rovněž setkává s legislativními aspekty výroby potravin a jejich uváděním do oběhu a dále s marketingovými a manažerskými nástroji. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s výrobou, skladováním, distribucí nebo výzkumem potravin. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě s důrazem na hygienu výroby potravin, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Absolventi jsou schopni pracovat ve vedoucích, řídicích a kontrolních funkcích ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu a příbuzných oborů i v podnicích společného stravování. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy, kontrolních orgánech, popř. jako zástupci zahraničních f irem. Ing. 23

26 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie mléka a mléčných výrobků prezenční 2 roky; Ing. český Charakteristika specializace Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin se zaměřením na mlékárenské výrobky. Kromě obecného přehledu všech potravinářských technologií jsou odborné předměty zaměřeny na technologické operace při výrobě jednotlivých skupin mléčných výrobků. Důraz je položen také na chemické reakce, které při výrobě a skladování mléčných výrobků probíhají. Student se setkává rovněž s legislativními aspekty výroby potravin a marketingovými a manažerskými nástroji. Ing. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s výrobou, skladováním, distribucí nebo výzkumem jednotlivých komodit potravin se zvláštním důrazem na mléko a mléčné výrobky. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických a technologických procesů ve výrobě mléčných výrobků s důrazem na správnou hygienickou a výrobní praxi. Absolventi jsou schopni pracovat ve vedoucích, řídicích a kontrolních funkcích ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, včetně mlékárenských provozů, a příbuzných oborů i v podnicích společného stravování. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy, kontrolních orgánech, popř. jako zástupci zahraničních f irem. 24

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ

INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI INFORMACE O MOŽNOSTECH STUDIA NA FAKULTĚ V AKADEMICKÉM ROCE 2014/2015 Plzeň, září 2013 1) DĚKANÁT FAKULTY STROJNÍ (DFST) Sídlo DFST : Univerzitní 22 Plzeň - Bory Adresa pro

Více

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie

Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. www.natur.cuni.cz/chemie Chemie Chemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze www.natur.cuni.cz/chemie 3 4 Jaká je moderní chemie? Chemie je už od dob svého vzniku jako vědního oboru nesmírně poutavá věda, která

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál univerzity Rektorát, IC Budova A (sídlo FM) Menza 2 Základní

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická STUDIJNÍ PLÁNY. bakalářské studijní programy, navazující magisterské studijní programy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická STUDIJNÍ PLÁNY. bakalářské studijní programy, navazující magisterské studijní programy Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta technologická STUDIJNÍ PLÁNY bakalářské studijní programy, navazující magisterské studijní programy Akademický rok 2011/2012 Zlín, červen 2011 O BS AH Vedení fakulty

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012.

Zápis. z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Zápis z 13. zasedání Akademického senátu VŠCHT Praha, dne 13. 3. 2012. Přítomno dle prezenční listiny: 21 Omluveni: prof. Macková, Ing. Réblová Hosté: doc. Pospíšil, Ing. Chválná, prof. Melzoch, prof.

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství

1 Studijní program: N2301 Strojní inženýrství 1 Obsah 1 N2301 Strojní inženýrství 2 1.1 2301T001-Dopravní a manipulační technika (prezenční)....................... 2 1.2 2302T040-Konstrukce zdravotnické techniky (prezenční).......................

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2013 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška

Více

Manažerská informatika

Manažerská informatika Studijní obor Manažerská informatika Studijní program Systémové inženýrství a informatika SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Získáte znalosti z oboru informatika a informačních technologií znalosti ze souvisejících

Více

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno

Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Spolupříjemce dotace: Masarykova Univerzita Brno Fakulty Právnická Lékařská Přírodovědecká Filozofická Pedagogická Ekonomicko-správní Informatiky Sociálních studií Sportovních studií Ústavy Výpočetní techniky

Více

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická

MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA. Masarykova střední škola chemická MSŠCH 2015 2016 Aplikovaná chemie KLINICKÁ A TOXIKOLOGICKÁ ANALÝZA SYNTÉZA A VÝROBA LÉČIV FORENZNÍ ANALÝZA Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická, důvěrně známá jako Křemencárna,

Více

Fakulta chemicko-technologická

Fakulta chemicko-technologická Fakulta chemicko-technologická Katedra analytické chemie Katedra anorganické technologie

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce

Vzdělávací program. HOtelnictví a Cestovní Ruch. Zvyšte svou šanci na trhu práce Vzdělávací program HOtelnictví a Cestovní Ruch Zvyšte svou šanci na trhu práce Co je Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch? Vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch je soubor šesti kurzů

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze

Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze PROJEKT TECHNOPARK KRALUPY Reg. č. projektu: 5.1PP04/052 TECHNOPARK VTP KRALUPY Stavební chemie Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Fakulta stavební Českého vysokého učení technického v Praze Město

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2015/2016 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 4 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

Kam se dostanete bez přijímaček

Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček Kam se dostanete bez přijímaček 21.1.2008 Převis poptávky nad nabídkou byl v loňském akademickém roce sice nižší než v letech předchozích, na vysokou se však přesto nedostalo

Více

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků

Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Vyhláška č. 511/2002 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků Ministerstvo vnitra stanoví podle 42 k provedení 33 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

PROFIL ABSOLVENTA. Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa BAKALÁŘSKÉ STUDIUM PROFIL ABSOLVENTA BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Profil absolventa bakalářského studijního programu Hospodářská politika a správa Studijní program Hospodářská politika a správa je zaměřen na přípravu absolventů pro

Více

Elektroinženýr dispečer

Elektroinženýr dispečer Elektroinženýr dispečer Kdo to je: Elektroinženýr dispečer je vysoce kvalifikovaný pracovník, který zajišťuje dispečerské řízení rozsáhlých a složitých elektrotechnických výrob, celostátních nebo mezinárodních

Více

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37

DISKRÉTNÍ MATEMATIKA. Studijní program: B1101 Matematika. Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 50. Počet uchazečů 08/09: 37 DISKRÉTNÍ MATEMATIKA Studijní program: B1101 Matematika Předpokládaný počet přijatých pro 09/10: 15 Počet uchazečů 08/09: 7 Počet přijatých 08/09: 7 Absolvent studia bude vybaven základy matematických

Více

Učební plány 2014/2015

Učební plány 2014/2015 Č. dokumentu: UPO-001-01092014 Strana 1/21 Dokument Učební plány 2014/2015 Tento dokument včetně příloh je výhradním duševním vlastnictvím SPŠCH Pardubice. Pořizování kopií pro jiné osoby, popř. jeho předání

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název a adresa školy: Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Střední škola

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace.

Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. Přednáška probíhá v rámci projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace. AF MENDELU 7.5.2013 Ing. Jiří Kolouch je specializovaný

Více

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny

Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Profil knihovního fondu Státní technické knihovny Stupeň Druhy informačních pramenů Retrospektiva Tematické vymezení MDT úplnosti Počet exemplářů - domácí/zahraniční doplňování doplň. I. TECHNICKÉ OBORY

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy)

Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy) Úvod do spolupráce školy a organizace (firmy) Škola, název, adresa Charakteristika školy Kód a název oboru vzdělání Charakteristika daného oboru ve škole Název organizace (firmy) Historie spolupráce mezi

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2012/2013 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium 5 Finance

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan

Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Martin Weiter vedoucí 2. výzkumného programu, proděkan Název projektu: Centra materiálového výzkumu na FCH VUT v Brně Cíl projektu: Vybudování špičkově vybaveného výzkumného centra s názvem Centrum materiálového

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Třída: AN4A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky 1. povinná volitelná zkouška

Více

Informace o studiu na vyšší odborné škole

Informace o studiu na vyšší odborné škole Informace o studiu na vyšší odborné škole Kmenový obor vzdělávání: 23-41-N/07 Strojírenství Vzdělávací program: Řízení kvality ve strojírenské výrobě a službách Základní údaje Podmínky způsobilosti uchazeče

Více

Informace o přijímacím řízení

Informace o přijímacím řízení Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem STUDIUM NA UJEP Formy studia - prezenční - kombinovaná Studium v prezenční formě se uskutečňuje

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Západočeská univerzita v Plzni Fakulty: FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD ( FAV ) FAKULTA DESIGNU A UMĚNÍ LADISLAVA SUTNARA ( FDU )

Více

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Informace o škole Střední škola technická Žďár nad Sázavou je od roku 2008 držitelem certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001 pro oblast vzdělávání.

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16

Příloha je nedílnou součástí osvědčení o akreditaci č.: 425/2013 ze dne: 25.7.2013. List 1 z 16 Akreditovaný subjekt podle /IEC 17021:2011: List 1 z 16 1 7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru Výroba výrobků z papíru a lepenky 2 12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken Výroba

Více

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013

Fakultní školy. Přírodovědecká fakulta. Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakultní školy Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 2. prosince 2013 Fakulta Filozofická Pedagogická Přírodovědecká Tělesné kultury Lékařská Právnická Cyrilometodějská teologická Zdravotnických

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA

304/2012 Sb. VYHLÁŠKA Systém ASPI - stav k 9.12.2012 do částky 159/2012 Sb. a 51/2012 Sb.m.s. Obsah a text 304/2012 Sb. - poslední stav textu 304/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. září 2012 o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků

Více

Bakalářský studijní program - prezenční studium

Bakalářský studijní program - prezenční studium Bakalářský studijní program - prezenční studium 1. ročník studia - společný pro obory: Podnikání Podnikání a management v obchodu Informatika a internet v podnikání Podnikání a management v životním prostředí

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 Bakalářské studium V přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011 jsou uchazeči přijímáni ke studiu v bakalářských studijních programech bez

Více

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY

CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY CHARAKTERISTIKY STUDIJNÍCH OBORŮ A STUDIJNÍ PROGRAMY akademický rok 2014/2015 1 Obsah strana Studium na Ekonomické fakultě 3 Charakteristiky studijních oborů a studijní programy prezenční studium Ostrava

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY

KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY KATALOG SEMINÁŘŮ TZÚ PRO SYSTÉMY KVALITY Úplný katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Interní auditor QMS základní kurz... 4 2. Interní auditor QMS udržování

Více

Podmínky pro přijímací řízení

Podmínky pro přijímací řízení Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2011/2012 Pro akademický rok 2011/2012 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže uvedené akreditované studijní obory. Bakalářské studijní programy: Bez

Více

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014

Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. LIV. Akademické fórum, 18. 9. 2014 Koordinuje: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. 1 Ústav fyziky materiálů, AV ČR, v. v. i. Zkoumat a objasňovat vztah mezi chováním a vlastnostmi materiálů a jejich strukturními charakteristikami Dlouholetá

Více

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001

Studující a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 6.11.2002 53 a absolventi lékařských, zdravotně-sociálních a farmaceutických fakult rok 2001 Zdrojem dat pro tuto aktuální

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 29 42 M / 01 Analýza potravin Období: jarní 2015 Profilová část maturitní zkoušky 1. Povinná volitelná zkouška Předmět:

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař

Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035. Strojař Grantový projekt OP VK: TECHNIKA JE ZÁBAVA Registrační číslo: CZ.1.07 / 1.1.18 / 02.0035 Strojař Materiál vznikl ve spolupráci SPŠ OSTROV a ZŠ Použité fotografie jsou vytvořeny pracovníky SPŠ Ostrov za

Více

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství

Ústav automobilního a dopravního. inženýrství Ústav automobilního a dopravního Ústav automobilního a inženýrství Technická 2896/2 616 69 Brno tel: +420 541 142 271 fax: +420 541 143 354 e-mail: pistek.v@fme.vutbr.cz web: www.udt.fme.vutbr.cz Pracoviště

Více

60 let VŠCHT v Praze

60 let VŠCHT v Praze kadlec: 60 let VŠCHT v Praze 60 let VŠCHT v Praze 60 YEARS OF THE INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY in PRAGUE Pavel Kadlec Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická

Více

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech

Přenos zkušeností při tvorbě na praxi zaměřených odborných vzdělávacích programů ve školsky orientovaných vzdělávacích systémech TRAWI dotazník pro zaměstnavatele Cílem dotazníku prováděného v rámci mezinárodního projektu TRAWI je zmapovat požadavky zaměstnavatelů na kompetence zaměstnanců působících v chemickém sektoru. Je určen

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16

Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 Podmínky pro přijímací řízení pro akademický rok 2015/16 PROMÍJENÍ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK přijímací řízení pro akademický rok 2015/2016 Pro akademický rok 2015/2016 jsou přijímány přihlášky ke studiu na níže

Více

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se

Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se Jsme kvalitní a prestižní škola, Škola s moderním vybavením, Škola s dlouholetou tradicí výuky, Škola, ve které nebudeš jen sedět, ale opravdu se něco naučíš Škola, kde tě učí... co tě baví. Budou tě učit

Více

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty).

Student si po a 1. ročníku podle svého osobního zaměření volí kurzy (předměty). Aplikovaná informatika Akreditováno do: 31.10.2013 Délka studia: 3 roky Forma studia: Prezenční studium Předpokládaný počet studentů nastupujících do 1. ročníku: 60 Přijímací zkouška: bez přijímacích zkoušek

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Certifikační orgán systémů managementu třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín 1 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01 vyjma 01.7 01 01.6 02 03 EN EN EN Strana 1 z celkového počtu 16 stran 2 2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 3 3 4 4 Výroba potravinářských

Více

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO

Nabídka seminářů pro systémy řízení. Jaro 2013. Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy řízení Jaro 2013 Textilní zkušební ústav, s.p. Václavská 6 BRNO Nabídka seminářů pro systémy kvality Textilní zkušební ústav pořádá pro své zákazníky a další zájemce řadu seminářů,

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Britský den v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Libor Grubhoffer České Budějovice, 19. 11. 2014 Univerzita v číslech Založena 1991 8 fakult 220 studijních oborů (28 oborů

Více

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu

Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího programu je 3 roky : probíhá standardním způsobem od pondělí do pátku podle rozvrhu Základní informace Vyšší odborné studium je určeno pro absolventy středních škol. Naše škola umožňuje získat vyšší odborné vzdělání formou denního nebo dálkového studia. Denní vzdělávání řádná délka vzdělávacího

Více

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané

SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI. Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov. pořádané SBORNÍK PŘEDNÁŠEK KE KONFERENCI Atmosférické výboje a protipožární ochrana budov pořádané Vysokou školou báňskou Technickou univerzitou Ostrava Sdružením požárního a bezpečnostního inženýrství a firmou

Více

Volitelné semináře ve 4. ročníku

Volitelné semináře ve 4. ročníku Volitelné semináře ve 4. ročníku Seminář českého jazyka a literatury II (čtyřhodinový) Výuka zahrnuje literární výchovu a jazykovou a komunikační výchovu, které se vzájemně doplňují a prolínají. Rozšiřuje

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie

Studium chemie na PřF UPOL. Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Studium chemie na PřF UPOL Mgr. Eva Schütznerová Katedra organické chemie Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc Fakulty Město Olomouc 2 Přírodovědecká fakulta 3 Formy studia: prezenční kombinované

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační

hodin 215 Strojírenství a strojírenská výroba Odborný - rekvalifikační Typ kurzu Oborové zaměření Název kurzu Stručný popis (pro koho, o čem a k čemu kurz je) Počet Obsluha CNC obráběcích strojů (23-026-H) Truhlář nábytkář (33-001-H) Obsluha strojů pro zpracování materiálů

Více

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma

Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Moderní zkušební a certifikační firma Institut pro testování a certifikaci, a.s. Nezávislá zkušební, certifikační a inspekční firma působící v oblasti hodnocení

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Bakalářský a navazující magisterský obor studia: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor: STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor strojírenská technologie: Poskytuje budoucím inženýrům potřebný přehled, kvalitní znalosti

Více

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016

Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Nabídka seminářů pro 7.A a 3.B ve školním roce 2015/2016 Studenti si volí semináře s celkovou dotací 4 hodiny týdně. Nabízené semináře mají dotaci 1 hodinu, resp. 2 hodiny týdně. Student si tedy může navolit

Více

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Účetnictví a daně. Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Účetnictví a daně Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Obecné informace studijní obor je odborně garantován Katedrou financí a účetnictví výuka je zajišťována

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE

1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Stručná anotace jednotlivých programů. UNIV2 1) Specializační studium písemné a elektronické komunikace a sekretářských prací projekt UNIV 2 KRAJE Pojetí a cíle vzdělávacího programu Program je koncipován

Více

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA

PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA PRAXE A STÁŽE ODBORNÁ METODIKA č.2 Definice pracovních míst odbornost chemie Tento sešit obsahuje definici a popis pracovních pozic vhodných pro absolventy vysokých škol s chemickým zaměřením. Definice

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz

PREZENTACE FAKULTY. www.fm.tul.cz. Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz www.fm.tul.cz Studentská 2 461 17 Liberec 1 tel.: +420 485 351 111 fm@tul.cz www.fm.tul.cz Technická univerzita v Liberci Koleje Harcov Areál TUL 2 Technická univerzita v Liberci Budova CxI Hlavní areál

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více