Charakteristika studijních oborů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Charakteristika studijních oborů"

Transkript

1 Charakteristika studijních oborů

2

3 Univerzita Tomáše Bati ve ě Fakulta technologická CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍCH OBORŮ Akademický rok 2011/2012

4

5 OBSAH BAKALÁŘSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí... 5 Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání... 6 Polymerní materiály a technologie... 7 Polymerní materiály a technologie Medicínské a farmaceutické materiály... 8 Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství... 9 Chemie a technologie materiálů : Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Konzervárenské technologie Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a řízení v gastronomii Technologie a řízení v gastronomii Vinařská technologie a someliérství Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů : Procesní inženýrství Technologická zařízení NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Inženýrství a hygiena obouvání Inženýrství ochrany životního prostředí Inženýrství polymerů Materiálové inženýrství : Chemie a technologie potravin Chemie potravin a bioaktivních látek Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie mléka a mléčných výrobků Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetiky : Procesní inženýrství Konstrukce technologických zařízení Řízení jakosti Výrobní inženýrství... 28

6 DOKTORSKÉ STUDIUM : Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů Technologie makromolekulárních látek : Chemie a technologie potravin Technologie potravin... 31

7 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční (česky, anglicky), kombinovaná (anglicky) 3 roky; Bc. český, anglický Bakalářské studium je koncipováno jako obecné s profesními prvky. V průběhu prvních čtyř semestrů studia je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín s nezbytnými laboratorními postupy, výpočetní technikou a s některými oborovými předměty. Třetí ročník studia je již výrazněji oborově zaměřen a zahrnuje více předmětů orientovaných do oblasti ochrany životního prostředí. V průběhu studia jsou zařazeny stěžejní předměty celého studijního programu Chemie a technologie materiálů. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi jsou odborníci schopní v praxi řešit problémy spojené s ochranou životního prostředí, a to jak v průmyslové oblasti, tak i ve státní správě. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni odchodu do praxe i pokračování ve studiu v příbuzných magisterských oborech. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. 5

8 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Obuvnická a galanterní technologie a hygiena obouvání prezenční 3 roky; Bc. český Bc. V bakalářském studiu v průběhu prvních čtyř semestrů je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín, doplněných laboratorními cvičeními a ukázkami z praxe. Poslední dva semestry bakalářského studia jsou již výrazněji oborově zaměřeny a zahrnují více předmětů orientovaných na problematiku obuvnické a galanterní výroby a na problematiku znalostí v oblasti ergonomie kožedělných výrobků, jejich designu a hygieny obouvání. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi jsou odborníci v oblasti technologie výroby kožedělných výrobků. Jsou vybaveni nejen potřebnými znalostmi zpracovatelských vlastností materiálů, ale především znalostmi konstrukčních principů a technologických možností výroby. Mají znalosti o zdravotních, ergonomických a společenských aspektech výrobků a o vlivu výroby na životní prostředí. Absolventi nacházejí uplatnění v kožedělném i textilním průmyslu, ale i v marketinku, obchodě a při zajišťování jakosti výrobků. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni odchodu do praxe i pokračování ve studiu v příbuzných navazujících magisterských oborech. 6

9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Polymerní materiály a technologie prezenční 3 roky; Bc. český Charakteristika specializace v sobě kombinuje předměty obecného technického vzdělání z oblasti fyziky, matematiky a chemie, na jejichž základě jsou studovány specializované obory z procesního inženýrství, mechaniky konstrukčních materiálů, přírodních a syntetických polymerů a základů plastikářské a gumárenské technologie. Obor je vhodně doplněn o předměty environmentálních a ekonomických disciplín a studium cizího jazyka. Bakalářské studium je celkově koncipováno jako obecné s profesními prvky. Absolventi mají znalosti z obecných fyzikálních a chemických základů, ale i znalosti specif ické v oblasti stavby, struktury a vlastností makromolekulárních látek, zpracovatelských procesů a v neposlední řadě i znalosti z oblasti strojů, zařízení a nástrojů mající uplatnění při výrobě dílů z polymerních materiálů. Absolventi bakalářského studia nalézají uplatnění v gumárenském, plastikářském, strojírenském a elektrotechnickém průmyslu. Absolventi mají vynikající předpoklady pro studium v navazujícím magisterském studijním oboru Inženýrství polymerů. Bc. 7

10 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie materiálů Polymerní materiály a technologie Medicínské a farmaceutické materiály prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Specializace se soustředí na výzkum a vývoj v oblasti plasty v medicíně. Již v prvním ročníku je studentům umožněn kontakt s výukou v oblasti materiálů pro medicínské a farmaceutické aplikace. Odborná linie studia pokračuje v předmětech anatomie a fyziologie, biochemie, biologie a mikrobiologie. Studium zahrnuje značný podíl laboratorní praxe. Kromě obecných předmětů jako je chemie, biologické vědy nebo studium vlastností a zpracovatelství polymerních materiálů, jsou přednášeny i specializované předměty, zabývající se aplikacemi biomateriálů, technologií jejich přípravy či navrhováním a testováním zdravotnických materiálů a přípravků. Ke komplexnímu propojení studované problematiky s nejpokročilejší oblastí oboru dochází v v předmětech věnovaných interakci materiálů s tkáněmi, které připravují posluchače na uplatnění v oblasti tkáňového inženýrství, implantátů, biomedicíny a farmacie. Specializace je také doplněna předměty v oblasti environmentalistiky, ekonomie a legislativy, základ výpočetní techniky a rozvíjení komunikačních dovedností při studiu jazyků. Absolventi jsou připraveni jak z obecných fyzikálních a chemických základů, tak i v oblasti struktury a vlastností polymerů i dalších biomateriálů a zpracovatelských procesů pro výrobu zdravotnických materiálů a prostředků. Studenti získají kvalif ikační předpoklady pro široké uplatnění jak ve zpracovatelském průmyslu polymerů i dalších materiálů všeobecně, tak především při řízení a kontrole procesů v oblasti medicínských a farmaceutických výrob. Získaná odbornost jim umožní uplatnit se i ve výzkumu a vývoji polymerních i jiných biomateriálů pro zdravotnické aplikace od protetiky a pomocných látek, přes lékové formy, implantáty až po tkáňové inženýrství. Absolventi disponují kvalifi kačními předpoklady pro výkon řady funkcí na úrovni středního managementu a v oblasti distribuce produktů. 8

11 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství prezenční 3 roky; Bc. český Charakteristika specializace Bakalářské studium je koncipováno jako obecné s profesními prvky. V průběhu prvních čtyř semestrů studia je studentům poskytován kvalitní základ přírodovědných a inženýrských disciplín s nezbytnými laboratorními postupy, výpočetní technikou a s některými oborovými předměty. Třetí ročník studia je již výrazněji oborově zaměřen a zahrnuje více předmětů orientovaných do oblasti materiálových věd a inženýrství. V průběhu studia jsou zařazeny všechny přírodovědné předměty společného základu celého studijního programu Chemie a technologie materiálů. Studium je ukončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi najdou široké uplatnění ve výzkumných a projekčních institucích základního a aplikovaného výzkumu, dále ve výrobních organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů (spotřební, gumárenský a plastikářský průmysl, strojírenství, elektrotechnika a elektronika, ochrana životního prostředí), o čemž svědčí každoroční úspěšné uplatnění všech absolventů na trhu práce jak v regionu, tak i v celé ČR. Studium je koncipováno tak, aby absolventi byli schopni pokračovat ve studiu v příbuzných magisterských oborech. Technické předměty, výuka informatiky a jazyka umožní absolventům uplatnit se po zapracování i v jiných technických oborech a v široké škále státních i soukromých f irem a institucí. 9

12 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Chemie a technologie materiálů prezenční (anglicky), kombinovaná (česky, anglicky) 3 roky; Bc. český, anglický Bakalářský studijní obor v kombinované formě klade důraz na kvalitní základ studia přírodovědných předmětů a získání základních laboratorních návyků a zkušeností. Odborné a prof ilující předměty jsou zaměřeny především na profesní znalosti v oblasti polymerů. Bc. Absolventi získají znalosti o vlastnostech polymerů, zpracovatelských procesech a jejich řízení, znalosti z výpočetní techniky a přehled o ekonomických zákonitostech a procesech. Uplatní se především v průmyslu plastikářském, ve zkušebnách, kontrolních a nákupních odděleních aj. Studium tohoto oboru vytváří příležitosti pro vzdělání pracovníků ve výrobě a zpracování plastů a kaučuků. Na bakalářský studijní program navazuje v kombinované formě navazující magisterský studijní program Technologie a management. 10

13 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin prezenční 3 roky; Bc. český Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, v podnicích veřejného (společného) stravování, pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Absolventi jsou odborníci pro technické, technologické, technicko-hospodářské a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, provozy hromadného stravování, obchodní organizace a státní správu (laboratoře státního dozoru potravin). 11

14 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Konzervárenské technologie prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu se specializací na konzervárenské technologie, pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým principům a praktickým dovednostem v oblasti konzervárenství. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Získají odborné i praktické předpoklady pro uplatnění v managementu podniků, které se zabývají konzervárenskou technologií. Absolventi se uplatní jak v řídicích funkcích v oblasti přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby, marketingu a kontroly potravinářských výrobků a jsou rovněž připraveni podnikat v oblasti laboratorní kontroly související s potravinářskou výrobou a zemědělskou prvovýrobou. Mohou se také uplatnit v oblastech technologické přípravy a vývoje nových výrobků. 12

15 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin Technologie mléka a mléčných výrobků prezenční, kombinovaná 3 roky; Bc. Kroměříž český Charakteristika specializace Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu se specializací na mlékárenské technologie pro obchodní organizace a státní správu. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je důraz kladen na chemii a analýzu potravin, mikrobiologii, technologii potravin, fyziologii a výživu člověka, ekonomiku výroby potravin a marketing. Zvláštní pozornost je věnována teoretickým principům a praktickým dovednostem v oblasti mlékárenství. Studium je zakončeno bakalářskou prací a státní závěrečnou zkouškou. Bc. Absolventi jsou odborníci pro technické, kontrolní a jiné funkce ve výrobních podnicích mlékárenského průmyslu, pro obchodní organizace a státní správu. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technologických procesů ve výrobě mléka a mléčných výrobků, uplatňování systému řízení a principů zdravé výživy. Absolventi bakalářského studia mají možnost pokračovat v oborech navazujícího magisterského studia. Absolventi se uplatní jak v řídících funkcích v oblasti přípravy surovin, vývoje nových výrobků, výroby, marketingu a kontroly potravinářských výrobků, tak v obchodní činnosti (marketing potravin), práci v oblasti životního prostředí, zemědělské prvovýroby, hromadného stravování a v ostatních službách. Absolventi budou připraveni podnikat v oblasti laboratorní kontroly související s potravinářskou výrobou, zemědělské prvovýroby, výroby potravinářských výrobků, poradenství a obchodní činnosti. Mohou se také uplatnit v oblastech technologické přípravy, vývoje nových výrobků nebo při tvorbě a ochraně životního prostředí. 13

16 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie a řízení v gastronomii prezenční, kombinovaná 3 roky; Bc. Kroměříž český Bc. Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti obecné, anorganické, analytické, fyzikální chemie a biochemie. Studenti projdou základním kurzem matematiky, fyziky, výpočetní techniky a ekonomie. V oblasti potravinářství je kladen důraz na fyziologii, mikrobiologii, analýzu a technologii potravin, jejich ekonomiku a marketing, techniku obsluhy a služeb, základy managementu hotelů a restauračních zařízení, hotelový a restaurační provoz a speciální technologie v gastronomii. Absolventi mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Získají odborné i praktické předpoklady pro vedení gastronomických zařízení. Ve tříletém studijním programu jsou vychováváni odborníci pro technické, technologické a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, pro obchodní organizace a státní správu. Absolventi naleznou uplatnění také jako vedoucí gastronomických zařízení nebo učitelé odborných gastronomických předmětů. 14

17 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Technologie a řízení v gastronomii Vinařská technologie a someliérství prezenční 3 roky; Bc. Kroměříž český Charakteristika specializace Studijní plán řeší technologické postupy od zpracování hroznů až do stádia f inálních vinařských produktů, tj. vína tichého, vín aromatizovaných, fortif ikovaných, šumivých, perlivých. Dále pak ostatních produktů připravovaných na bázi vína a moštů, fermentovaných i nefermentovaných. Absolvent tohoto studia bude ovládat problematiku vad a nemocí vína a předvídat vývoj vína, které je v zahraničí nakupováno. Ovládá analytické a senzorické postupy hodnocení vína a postupně se zapracovává do celé soustavy činnosti someliéra na všech úrovních. Someliér se stává nezastupitelným účastníkem celého technologického a obchodního procesu. Musí znát druhy vinařských produktů, charakter základních vín a spolu s technologem posoudit jejich další přípravu pro konečného zákazníka a tím jeho začlenění do příslušných gastronomických systémů. Bc. Absolventi budou po získání praktických zkušeností schopni řídit celý proces výroby vína, včetně technologických postupů dokončujících úpravu vína importovaného v cisternách a přípravy vína na další jeho produkty, včetně marketingové a obchodní činnosti. Uplatnění těchto absolventů je široké a to nejen ve velkých vinařských provozech, v rodinných fi rmách výrobních a obchodních. V provozech pro zpracování vedlejších vinařských produktů, dále pak v poradenských službách a v obchodních společnostech. Uplatnění najdou jako someliéri velkých obchodních řetězců, hotelů u nás i v zahraničí. Další informace a kontakty jsou uvedeny v přiložené pozvánce ke studiu. 15

18 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů prezenční 3 roky; Bc. český Bc. Charakteristika specializace Studium je zaměřeno na získání nezbytných znalostí z přírodovědných disciplín, které jsou v další fázi rozšířeny o předměty z oblasti medicíny, ekonomie, potravinářství, estetiky a kosmetické legislativy. Vědomosti jsou dále aplikovány na oblast lipidů, kosmetických materiálů, výroby kosmetických a hygienických prostředků, produktů bytové chemie a jejich hodnocení. Součástí je i praktická výuka v kosmetických provozech. Student si volí jednu ze dvou variant náročnosti studia, lišících se rozsahem přírodovědných předmětů, v závislosti na tom, zda ukončí studium jako bakalář nebo bude pokračovat v navazujícím magisterském studiu. Absolventi naleznou uplatnění v oblastech vývoje, výroby, distribuce a hodnocení tuků, kosmetických a hygienických prostředků, včetně biokosmetiky nebo ve státní správě při jejich schvalování a hodnocení. Dále ve specializovaných f irmách poskytujících služby a konzultace při zavádění nových výrobků. V kosmetické péči a poradenství nebo ve společnostech zabývajících se výrobou, prodejem a distribucí produktů bytové chemie, autokosmetiky atd. 16

19 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Procesní inženýrství Technologická zařízení prezenční (, Vsetín), kombinovaná () 3 roky; Bc., Vsetín český poskytuje vyvážený rozsah teoretických i praktických znalostí v oblasti kovových a nekovových materiálů (polymerů), technologií a zpracovatelských procesů při zpracování kovových a polymerních materiálů, včetně základních znalostí z oblasti navrhování strojů, zařízení a nástrojů pro dané aplikace. Studium umožní získat velmi dobré znalosti z oblasti využití výpočetní techniky pro návrh a dimenzování výrobků z kovových i nekovových materiálů, strojů a nástrojů. Absolventi mají předpoklady pro uplatnění v technických, technologických a konstrukčních pozicích, zejména ve f irmách spotřebního a strojírenského průmyslu. Absolventi jsou odborníci v oblasti vlastností a aplikace polymerních a kovových materiálů, jakož i technologií a strojů používaných při jejich zpracování. Absolventi nacházejí uplatnění v řadě průmyslových odvětví, zejména v provozech jako technologové nebo v konstrukčních či projektových kancelářích jako konstruktéři a projektanti. Bc. 17

20 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství a hygiena obouvání prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Obor klade důraz jak na studium disciplín obecnějšího charakteru, tak na vysoce specializované disciplíny o surovinách, polotovarech, přípravcích a jejich vlastnostech a použití. Studenti získají dokonalé základy o konfekční kožedělné výrobě, konstrukci a navrhování výrobků včetně uplatnění počítačových systémů. Následně si pak osvojí zásady řízení výroby, managementu kvality, hodnocení jakosti surovin a výrobků, jejich certif ikaci a uplatňování na trhu. Velká pozornost je věnována hygienickým a zdravotním aspektům používání výrobků, recyklaci a likvidaci odpadů. Ing. Absolventi jsou odborníci v obuvnické a galanterní výrobě a příbuzných oborech a jsou vybaveni vědomostmi a dovednostmi pro řešení problémů výzkumu a vývoje. Vzhledem k širokému vědnímu základu studia se absolventi studijního oboru mohou adaptovat a uplatnit i v jiných oblastech hospodářství. Absolventi najdou uplatnění v technických a řídících funkcích organizací kožedělného průmyslu, v řízení obchodních činností f irem, v organizacích, které se zabývají hygienickými a zdravotními problémy obouvání dětí, zdravotně postižených osob aj. Nacházejí také uplatnění jako odborní zástupci zahraničních f irem v tuzemsku a zahraničí. 18

21 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství ochrany životního prostředí prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Studium oboru využívá poznatky odvětví chemie, chemické technologie a inženýrství pro využití v oblasti ochrany životního prostředí. Jedná se tedy o interdisciplinární studium připravující inženýra schopného řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí. Ve studiu je kladen důraz na chemické, fyzikálně chemické a inženýrské disciplíny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a ekonomie. Studenti získávají znalosti zejména z ekologie, toxikologie, biochemie, makromolekulární chemie, environmentální analýzy, technologie zpracování odpadních vod, ochrany ovzduší, z problematiky recyklace a odstraňování odpadů i z oblasti výrobních technologií. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s ochranou a tvorbou životního prostředí v různých oblastech hospodářství. S nabytými znalostmi se absolventi uplatňují jako podnikoví ekologové či technologové ve výrobní sféře, mohou zastávat zodpovědná místa v oblasti čistírenských technologií (v čistírnách odpadních vod, vodárenství, spalovnách odpadů, zpracování odpadů a druhotných surovin), v institucích státní správy (v odborech životního prostředí na městských a okresních úřadech), v laboratořích vědeckých a výzkumných ústavů, na školách atd. Rozmanitost uplatnění absolventů je značná vzhledem k relativně širokému vědnímu základu studia (přírodní vědy, technologie, ekonomika a výpočetní technika). Ing. 19

22 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Inženýrství polymerů prezenční (česky, anglicky), kombinovaná (česky) 2 roky; Ing. český, anglický je šitý na míru moderním požadavkům na odborníka pro výrobu a zpracování plastů a kaučuků. Všestranný balík jednotlivých předmětů přináší hluboké vzdělání v oblasti struktury a vlastností makromolekulárních systémů, zpracovatelských technologií, testování a certif ikace, dimenzování a navrhování konstrukčních řešení. Zvláštní důraz je kladen na životní cyklus a recyklaci polymerů, zelené polymery a nové trendy a inovace v této oblasti. Ing. Absolventi jsou odborníci, kteří mají excelentní vědomosti, dovednosti a experimentální zkušenosti nejen z obecných fyzikálních a chemických základů, ale i znalosti specif ické v oblasti stavby, struktury a vlastností makromolekulárních látek, zpracovatelských procesů a v neposlední řadě i znalosti z oblasti strojů, zařízení a ekonomiky mající uplatnění při výrobě dílů z polymerních materiálů. Absolventi nacházejí uplatnění především jako technologové v gumárenském a plastikářském průmyslu a v příbuzných oborech, v řídících funkcích, ve výzkumných a vývojových pracovištích, v obchodních organizacích i u zahraničních společností, které se zabývají výrobou, zpracováním, prodejem a aplikacemi přírodních a syntetických polymerů. Mají také předpoklady pro uplatnění v soukromém podnikání. Významné procento absolventů dále pokračuje v doktorském studijním oboru Technologie makromolekulárních látek, který slouží jako zdroj vysoce kvalif ikovaných odborníků pro důležité evropské průmyslové subjekty. 20

23 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie materiálů Materiálové inženýrství prezenční 2 roky; Ing. český, anglický Obor je orientován na vývoj a výzkum nových materiálů, zejména kompozitů s polymerní matricí, slitin polymerů a na zvládnutí a porozumění zákonitostí ovlivňujících strukturu a vlastnosti materiálů. Zvýšená pozornost se věnuje problematice přípravy návrhů výroby nových druhů materiálů s cílenými užitnými vlastnostmi (fyzikální, chemické, biochemické). Důraz je kladen na zvládnutí moderních měřících metod pro charakterizaci vybraných vlastností materiálů, využití počítačových systémů modelování materiálových veličin, jejich extrapolace do limitních oblastí namáhání, modelování napjatostí metodou konečných prvků. Vybrané kapitoly přednášek se zaměřují na systémy rapid prototypingu pro plastikářský průmysl, zpracování kovů, design a speciální keramiky. Důraz je kladen také na sladění všech postupů přípravy, charakterizace a identif ikace jednotlivých produktů a jejich vlastní výroby s platnými normami ISO a ČSN. Studenti se seznámí s fyzikálními, fyzikálně-chemickými a chemickými vlastnostmi základních polymerních materiálů. Důraz je kladen na chemické a inženýrské discipliny s nezbytnými kurzy matematiky, výpočetní techniky a ekonomie. Studenti využívají nejmodernější výpočetní technologie pro simulaci fyzikálně chemických vlastností. Ing. Absolventi jsou odborníci pro širokou oblast výroby materiálů, jejich vývoj a technologií. Mezi jejich hlavní úkoly patří prosazování nových progresivních materiálů a nových technologií s respektováním jejich vlivu na životní prostředí. Absolventi najdou široké uplatnění jako materiáloví inženýři v řadě průmyslo vých odvětví, v oblasti výzkumu a vývoje nových materiálů, ve zkušebnách a konstrukčních útvarech podniků a ve výrobních organizacích zabývajících se problematikou zpracování materiálů (spotřebním, gumárenském a plastikářském průmyslu, strojírenství, stavebnictví, elektrotechnice a elektronice, automobilovém a leteckém průmyslu, humánní a veterinární medicíně, ochraně životního prostředí). 21

24 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Chemie potravin a bioaktivních látek prezenční 2 roky; Ing. český Předměty jsou zaměřeny na chemické a technologické disciplíny s prohloubením znalostí v analýze a hodnocení potravin, farmakochemii, marketingu, ekonomice výživy, molekulární genetice, potravinářské technologii a legislativě, chemii potravinových přísad a doplňků, chemii potravin, chemii přírodních heterocyklů, struktuře molekul apod. Ing. Absolventi jsou odborníci pro vedoucí, řídicí a kontrolní funkce ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu a příbuzných oborů. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy a samosprávy, kontrolních orgánech státní správy a EU, v obchodních činnostech zaměřených na potraviny a bioaktivní látky. 22

25 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Chemie a technologie potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin prezenční (), kombinovaná (Kroměříž) 2 roky; Ing., Kroměříž český Studium prohlubuje teoretické znalosti v oblasti chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin rostlinného i živočišného původu. Studenti absolvují odborné předměty z oblasti technologie výroby potravin živočišného a rostlinného původu a výroby alkoholických i nealkoholických nápojů. Důraz je kladen nejen na technologické procesy, ale také na chemické a mikrobiologické procesy, které při produkci potravin probíhají. Student se rovněž setkává s legislativními aspekty výroby potravin a jejich uváděním do oběhu a dále s marketingovými a manažerskými nástroji. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s výrobou, skladováním, distribucí nebo výzkumem potravin. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických procesů ve výrobě s důrazem na hygienu výroby potravin, uplatňování systémů řízení a principů zdravé výživy. Absolventi jsou schopni pracovat ve vedoucích, řídicích a kontrolních funkcích ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu a příbuzných oborů i v podnicích společného stravování. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy, kontrolních orgánech, popř. jako zástupci zahraničních f irem. Ing. 23

26 NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Specializace Chemie a technologie potravin Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin Technologie mléka a mléčných výrobků prezenční 2 roky; Ing. český Charakteristika specializace Studium poskytuje teoretické vzdělání a laboratorní zručnosti v oblasti chemické, mikrobiologické a senzorické analýzy potravin se zaměřením na mlékárenské výrobky. Kromě obecného přehledu všech potravinářských technologií jsou odborné předměty zaměřeny na technologické operace při výrobě jednotlivých skupin mléčných výrobků. Důraz je položen také na chemické reakce, které při výrobě a skladování mléčných výrobků probíhají. Student se setkává rovněž s legislativními aspekty výroby potravin a marketingovými a manažerskými nástroji. Ing. Absolventi jsou připraveni řešit problémy spojené s výrobou, skladováním, distribucí nebo výzkumem jednotlivých komodit potravin se zvláštním důrazem na mléko a mléčné výrobky. Mají předpoklady pro řízení a kontrolu technických a technologických procesů ve výrobě mléčných výrobků s důrazem na správnou hygienickou a výrobní praxi. Absolventi jsou schopni pracovat ve vedoucích, řídicích a kontrolních funkcích ve výrobních podnicích potravinářského průmyslu, včetně mlékárenských provozů, a příbuzných oborů i v podnicích společného stravování. Se získanými vědomostmi a zkušenostmi se mohou uplatnit ve výzkumných a vývojových pracovištích, ve velkoobchodních organizacích, v orgánech státní správy, kontrolních orgánech, popř. jako zástupci zahraničních f irem. 24

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie Veterinární a farmaceutické univerzity Brno www.vfu.cz fvhe Den otevřených dveří 1. února 2019 posluchárna pavilonu prof. Lenfelda FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta chemické technologie Aplikovaná chemie a materiály Chemie a chemické technologie (Univerzitní centrum VŠCHT Praha

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Potravinářská a biochemická technologie Technologie potravin (Univerzitní

Více

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie

Soulad studijního programu. Molekulární a buněčná biologie Standard studijního Molekulární a buněčná biologie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí

Více

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie

Soulad studijního programu. Bioanorganická chemie Standard studijního Bioanorganická chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace

Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Spojení a kontakty: Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Ředitel: Ing. Josef Šorm Zástupci ředitele: Mgr. Jan Šimůnek

Více

PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVY CH ZAME R ENI a OBORŮ a jejich uplatne ní na trhu pra ce

PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVY CH ZAME R ENI a OBORŮ a jejich uplatne ní na trhu pra ce PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVY CH ZAME R ENI a OBORŮ a jejich uplatne ní na trhu pra ce a) MAGISTERSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU N2301 Garantuje katedra energetických strojů a zařízení (KKE) Obory: Stavba energetických

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Soulad studijního programu

Soulad studijního programu Standard studijního Aplikovaná chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností či praxí Forma

Více

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0632 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: MS Word Téma: Písemné práce souhrnné opakování. Autor: Ing. Silvana

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro rok 2009 Ve Zlíně dne 7. dubna 2009 ÚVOD Aktualizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled.

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY. přehled. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ STUDIJNÍ OBORY přehled www.fbmi.cvut.cz OBORY BAKALÁŘSKÉHO STUDIA PROGRAM: BIOMEDICÍNSKÁ A KLINICKÁ TECHNIKA Biomedicínský technik

Více

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č.

Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/ Klíčová aktivita č. Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 02 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků Na realizaci se podílí:

Více

MATEMATICKÁ BIOLOGIE

MATEMATICKÁ BIOLOGIE INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská a Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita MATEMATICKÁ BIOLOGIE Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno Studijní obor Matematická biologie Masarykova

Více

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ

FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ FAKULTA BEZPEČ OST ÍHO I ŽE ÝRSTVÍ Adresa: Lumírova 13, 700 30 Ostrava-Výškovice, http://www.fbi.vsb.cz Bakalářské studium: doba studia 4 roky, titul Bc. Požární ochrana a průmyslová bezpečnost Bezpečnost

Více

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT

Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Studium optiky a optometrie na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT Na Českém vysokém učení technickém v Praze studuje na osmi fakultách více než 24 000 studentů v bakalářských, magisterských a doktorských

Více

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství

Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze. Dvousemestrové studium. Povrchové úpravy ve strojírenství Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2016/2017 2 Obsah: 1. Účel a cíle studia 2. Časový plán 3. Objednávající organizace 4. Materiální

Více

Management hotelnictví

Management hotelnictví Specializace Management hotelnictví Studijní program Ekonomika a management Studijní obor Podniková ekonomika a management Specializace je určena zájemcům, kteří chtějí získat: jazykové a komunikační dovednosti,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA Zlín, tř. Tomáše Bati 7 P ř e h l e d s t u d i j n í c h p r o g r a m ů v e š k o l n í m r o c e 0 0 / 0 0 S T R O J Í R E N S T V Í M/00 Vyučovací předmět Počet týdenních Hodin

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ univerzita založena v roce 1899 nejstarší česká brněnská vysoká škola, druhá nejstarší a největší vysoká škola v České republice 8 fakult, 3 vysokoškolské ústavy 7 center

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

Soulad studijního programu

Soulad studijního programu Standard studijního Fyzikální chemie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností či praxí Forma

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Syntéza a výroba léčiv Biotechnologie léčiv Rok 2017/2018 Organizace akademického

Více

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS)

STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) STUDIJNÍ OBOR TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ VENKOVA TROPŮ A SUBTROPŮ (TURVTS) Koncepce studijního oboru TURVTS je navrhován jako jedinečný studijní obor ČZU v Praze. Podle analýzy a profilu studentů bude obor

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE č. 5/2018 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2018 Číslo jednací: sfcht/394/18 Vypracoval

Více

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Organizace studia. Studijní program Ekonomika a management. Provozně ekonomická fakulta Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Organizace studia Pro organizaci studia a usnadnění studentských mobilit je na fakultě používán kreditní systém. Dává studentům možnost si do jisté míry individuálně řídit časový

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Syntéza a výroba léčiv Biotechnologie léčiv Rok 2016/2017 Organizace akademického

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Potravinářská a biochemická technologie Chemie a analýza potravin Rok 2017/2018

Více

Organizace akademického roku 2018/2019

Organizace akademického roku 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemické technologie Studijní program Biomateriály pro medicínské využití Obor Biomateriály pro medicínské využití Rok 2018/2019 Organizace

Více

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016.

Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Zpráva o hodnocení kvality výuky studenty Fakulty chemické za letní semestr 2015/2016. Hodnocení výuky studenty FCH probíhalo od konce letního semestru, tj. od 6.5.2016 do konce zkouškového období 31.7.2016.

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Potravinářská a biochemická technologie Technologie potravin Rok 2018/2019

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Potravinářská a biochemická technologie Technologie potravin Rok 2017/2018

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Potravinářská a biochemická technologie Biochemie a biotechnologie Rok 2018/2019

Více

Ekonomika podnikání v obchodě a službách

Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní obor Ekonomika podnikání v obchodě a službách Studijní program Ekonomika a management NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ Studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu.

Více

PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAMĚŘENÍ A OBORŮ a jejich uplatnění na trhu práce BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B2301-STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ

PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAMĚŘENÍ A OBORŮ a jejich uplatnění na trhu práce BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B2301-STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ PROFILY ABSOLVENTŮ JEDNOTLIVÝCH ZAMĚŘENÍ A OBORŮ a jejich uplatnění na trhu práce BAKALÁŘSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B2301-STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ Stavba energetických strojů a zařízení Bakalářské studium lze obecně

Více

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy

BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy BIOINŽENÝRSTVÍ *) *) pracovní název pro nové studijní programy příprava akreditace nových studijních programů bakalářský (zcela nový, nová pravidla NAÚ 16.2., začátek 2017? (2018?)) magisterský (nově pojatý,

Více

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání

Standard studijního programu Chemie se zaměřením na vzdělávání Standard studijního Chemie se zaměřením na vzdělávání A. Specifika a obsah studijního : Typ bakalářský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy obecná chemie,

Více

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU

CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU CHEMICKO-INŽENÝRSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE STRUKTUROVANÉM STUDIU Milan Jahoda Zdroj Peter Hamersma, Martin Molzahn, Eric Schaer: Recommendations for Chemical Engineering Education in a Bologna Three Cycle Degree

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie

České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú Ústav strojírenské technologie České vysoké učení technické v Praze Fakulta strojní Ú 3 Ústav strojírenské technologie Celoživotní vzdělávání na ČVUT v Praze Dvousemestrové studium Povrchové úpravy ve strojírenství Školní rok 2007/200

Více

STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská Studijní program Chemie Obor Chemie Rok 2018/2019

STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská Studijní program Chemie Obor Chemie Rok 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská Studijní program Chemie Obor Chemie Rok 2018/2019 Organizace akademického roku 2018/2019 Akademický rok 2018/2019

Více

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016

UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta chemicko-technologická SMĚRNICE Č. 3/2016 Věc: Přijímací řízení pro akademický rok 2017/2018 Působnost pro: Účinnost od: 1. prosince 2016 Číslo jednací: sfcht/242/16 Vypracoval

Více

Organizace akademického roku 2018/2019

Organizace akademického roku 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemické technologie Studijní program Aplikovaná chemie a materiály Obor Chemie a chemické technologie Rok 2018/2019 Organizace akademického

Více

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE

ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Magisterský obor studia: SLÉVÁRENSKÁ TECHNOLOGIE Obor slévárenská technologie: Je zaměřen zejména na přípravu řídicích a technických pracovníků pro obor slévárenství, kteří mají dobré znalosti dalších

Více

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Hotelnictví. Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Hotelnictví Studijní program Gastronomie, hotelnictví a turismus Základní informace o studijním oboru studijní obor je odborně garantován Katedrou cestovního ruchu, výuka je zajišťována vysoce

Více

Organizace akademického roku 2018/2019

Organizace akademického roku 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská Studijní program Chemická informatika a bioinformatika Obor Inženýrská informatika Rok 2016/2017 Organizace akademického

Více

Organizace akademického roku 2018/2019

Organizace akademického roku 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská Studijní program Syntéza a výroba léčiv Obor Analýza léčiv Rok 2018/2019 Organizace akademického roku 2018/2019 Akademický

Více

Organizace akademického roku 2018/2019

Organizace akademického roku 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemické technologie Studijní program Aplikovaná chemie a materiály Obor Chemie a technologie materiálů Rok 2018/2019 Organizace akademického

Více

KEI. je KLÍČ k budoucnosti..!

KEI. je KLÍČ k budoucnosti..! PODEJ SI PŘIHLÁŠKU NA VYSOKOU ŠKOLU Perspektivní obory Čeká tě studium nejaktuálnějších problémů současnosti. Stipendium Pokud budeš mít dobré výsledky, odměna tě nemine. Máme pro tebe připravené prospěchové

Více

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění

Efektivní řízení je základem úspěchu. Získáte výhodu při výběru zaměstnání a při svém uplatnění Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Efektivní řízení je základem úspěchu? Baví vás práce s lidmi, chcete rozhodovat o nových projektech a řídit jejich realizaci?! * Chcete-li být úspěšným

Více

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika

Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Bakalářský studijní obor hospodářská informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Bakalářský studijní obor hospodářská informatika nabízí fundované vědecké a praktické vzdělání v oblasti

Více

Standard studijního programu Experimentální biologie

Standard studijního programu Experimentální biologie Standard studijního Experimentální biologie A. Specifika a obsah studijního : Typ Oblast/oblasti vzdělávání Základní tematické okruhy Kód Rozlišení Profil studijního Propojení studijního s tvůrčí činností

Více

Organizace akademického roku 2018/2019

Organizace akademického roku 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemicko-inženýrská Studijní program Chemická informatika a bioinformatika Obor Inženýrská informatika Rok 2017/2018 Organizace akademického

Více

Marketing a management

Marketing a management Studijní obor Marketing a management Studijní program Ekonomika a management SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ studijní obor je odborně garantován Katedrou podnikové ekonomiky a managementu výuka je zajišťována

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta potravinářské a biochemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta potravinářské a biochemické technologie Forenzní analýza Forenzní analýza Rok 2017/2018 Organizace akademického

Více

Strojní inženýr investic a engineeringu

Strojní inženýr investic a engineeringu Strojní inženýr Kdo to je: Strojní inženýr je vysoce kvalifikovaný pracovník, který koordinuje a řídí zpracovávání technické dokumentace pro strojírenskou výrobu, zajišťuje a organizuje přípravu a výstavbu

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie

fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie fvhe Fakulta veterinární hygieny a ekologie www.vfu.cz fvhe Den otevřených dveří 3. února 2017 posluchárna pavilonu prof. Lenfelda FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Veterinární a farmaceutická univerzita

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta chemické technologie Forenzní analýza Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta technologie ochrany prostředí

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta technologie ochrany prostředí STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta technologie ochrany prostředí Technologie pro ochranu životního prostředí Chemie a toxikologie životního prostředí

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemické technologie STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta chemické technologie Forenzní analýza Chemie a materiály ve forenzní analýze (zaměření forenzní analýza materiálů

Více

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní

FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Milan EDL děkan Fakulty strojní FAKULTA STROJNÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Milan EDL děkan Fakulty strojní Studium na FST Bakalářské - Bc. Navazující magisterské Ing. Doktorské Ph.D. Prezenční i kombinované Průběh studia Bakalářský

Více

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje

Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.005 Klíčová aktivita č. 2 Interdisciplinární vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje Na realizaci

Více

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov

Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov Co je na té fakultě vlastně učí?! Jan Šaloun Kurdějov 16. 4. 2016 Orientační parametry FaF VFU Brno Počet přihlášek do MSP: cca 800 Směrné číslo pro přijetí: 144 Počet přijatých (obeslaných): cca 230 Počet

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta technologie ochrany prostředí

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta technologie ochrany prostředí STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta technologie ochrany prostředí Technologie pro ochranu životního prostředí Alternativní energie a životní prostředí

Více

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně

Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie. prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní program Elektrotechnika a komunikační technologie prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D Ústav radioelektroniky FEKT VUT v Brně Studijní obory Studijní obory doktorského studijního programu Elektrotechnika

Více

Metodika konstruování Úvodní přednáška

Metodika konstruování Úvodní přednáška Metodika konstruování Úvodní přednáška Šimon Kovář Katedra textilních a jednoúčelových strojů 1. Úvod: Cílem přednášky je získání obecných znalostí, definicí a pojmů při projektování technických objektů

Více

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri

Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ. www.fs.cvut.cz/stri Navazující magisterský studijní program STROJNÍ INŽENÝRSTVÍ www.fs.cvut.cz/stri Podmínky přijetí Pokud jste absolvent bakalářského studia jiné VŠ nebo ostatních bakalářských studijních programů ČVUT, musíte

Více

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management

Studijní plány. Studijní program Ekonomika a management Studijní plány Studijní program Ekonomika a management Obory prezenčního bakalářského studia: Podnikání Podnikání a management v obchodu Podnikání a management v životním prostředí Obor kombinovaného bakalářského

Více

1. část charakteristika oboru

1. část charakteristika oboru 1. část charakteristika oboru IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 PROFIL ABSOLVENTA... 3 Zaměření Konstrukce a v letectví:... 3 Zaměření Průmyslový design a konstrukce vozidel:... 3 UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA - PŘÍKLADY

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE se zaměřením na programování, vývoj aplikací a robotiku Třída Třídní učitel 1. IT Mgr. Otto Hájek 2. ITA Ing. Petr Valtera 2. ITB Ing. Stanislav Hudák 3. IT Mgr. Tomáš

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

STUDIUM na FST ZČU v Plzni

STUDIUM na FST ZČU v Plzni STUDIUM na FST ZČU v Plzni http://www.fst.zcu.cz Doc. Ing. Jiří Staněk, CSc. Proděkan pro vzdělávací činnost Fakulty strojní ZČU v Plzni 1 HISTORIE FAKULTY STROJNÍ 1949 založena VŠSE v Plzni jako prozatimní

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017

JIHOČESKÁ UNIVERZITA ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. pro akademický rok 2016/2017 JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA INFORMACE O STUDIU pro akademický rok 2016/2017 České Budějovice říjen 2015 Na Zemědělské fakultě JU jsou akreditovány všechny typy studijních

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka

Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Vysoká škola logistiky o.p.s. je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Organizace akademického roku 2018/2019

Organizace akademického roku 2018/2019 STUDIJNÍ PLÁN Studium Bakalářské Jazyk výuky Český Fakulta Fakulta chemické technologie Studijní program Chemická informatika a bioinformatika Obor Bioinformatika Rok 2016/2017 Organizace akademického

Více

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT

Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT Trendy v zaměstnanosti profesí: možnosti uplatnění pro absolventy VŠCHT NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND LEDEN 2015 www.nvf.cz/narodni-observator CÍLE ANALÝZY Cílem této studie je zmapování zaměstnanosti a uplatnitelnosti

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemicko-inženýrská. inženýrství. Nano a mikrotechnologie v chemickém

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemicko-inženýrská. inženýrství. Nano a mikrotechnologie v chemickém STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta chemicko-inženýrská Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Více

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemicko-inženýrská. inženýrství. Nano a mikrotechnologie v chemickém

STUDIJNÍ PLÁN. Fakulta chemicko-inženýrská. inženýrství. Nano a mikrotechnologie v chemickém STUDIJNÍ PLÁN Studium Jazyk výuky Fakulta Studijní program Obor Bakalářské Český Fakulta chemicko-inženýrská Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství

Více

Výpočetní a aplikovaná matematika

Výpočetní a aplikovaná matematika Magisterský studijní program: Výpočetní a aplikovaná matematika (garant: prof. RNDr. Jiří Bouchala, Ph.D.) 8. února 2019 1/12 Specializace: Aplikovaná matematika Výpočetní metody a HPC 2/12 Charakteristika

Více

Identifikační údaje vyšší odborné školy:

Identifikační údaje vyšší odborné školy: Identifikační údaje vyšší odborné školy: Název školy: Sídlo školy: Typ právnické osoby: Zřizovatel školy: Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 Mendelova 131, 256 01 Benešov

Více

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR Vzdělávací program akreditovaného kvalifikačního kurzu Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví 1 Ministerstvo zdravotnictví Č.j.: MZDR - 398/2009 Referent:

Více

1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství

1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství 1. Navazující magisterský studijní program N3950 Rizikové inženýrství Název akreditovaného studijního programu: Rizikové inženýrství (ve zkratce RzI) Typ studijního programu: navazující magisterský studijní

Více

Bakalářský studijní obor informatika

Bakalářský studijní obor informatika Bakalářský studijní obor informatika Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Vzdělání v bakalářském oboru informatika nabízeném na Technické univerzitě v Chemnitz představuje vyvážený kompromis

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Specializace Marketing a obchod

Specializace Marketing a obchod Specializace Marketing a obchod Studijní program Ekonomika a management Katedra podnikové ekonomiky a managementu Ideální start Vaší kariéry! Proč si vybrat specializaci Marketing a obchod? Můžete ji studovat

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2012/2013 Název: Fakulta výrobních technologií a managementu Sídlo: Na Okraji 1001, Ústí nad Labem, 400 96 Obecné informace o fakultě: Fakulta výrobních

Více

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny:

Doktorské studijní programy (obory), které budou v akademickém roce 2017/2018 na VŠB-TU Ostrava otevřeny: Podmínky přijetí ke studiu v univerzitních studijních programech Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2017/2018 typ studia doktorské Doktorské studijní programy (obory),

Více

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně

Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Fakulta biomedicínského inženýrství České vysoké učení technické v Praze Nový bakalářský studijní obor Biomedicínská informatika na Fakultě biomedicínského inženýrství v Kladně Zoltán Szabó Katedra biomedicínské

Více