Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)"

Transkript

1 Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci)

2 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost. 2. Úvodní modlitba Kristus je Dobrý pastýř, který volá své ovce jménem a vyvádí je. My, jeho stádo, známe jeho hlas a sdílíme jeho snahu shromažďovat svůj lid a vést ho po cestě spásy. V tento den modliteb za kněze a duchovní povolání chceme naléhavě prosit Pána, aby poslal své církvi dělníky evangelia. Naše modlitba musí být proto vytrvalá, plná naděje a lásky vůči našim bratřím, kteří jsou často dezorientovaní jako ovce bez pastýře. Píseň. 3. Úvaha Níže uvedená nebo jiná. Svatý apoštol Pavel říká: Pán Ježíš právě tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vykonal děkovnou modlitbu, rozlámal ho a řekl: Toto je moje tělo, které se za vás vydává (1 Kor 11,23b-24a). Svatý apoštol a evangelista Matouš říká: Potom vzal kalich, pronesl díkůvzdáni, podal jim ho a řekl: Pijte z něho všichni, neboť toto je má krev, krev smlouvy, která se 2

3 prolévá, za mnohé na odpuštění hříchů (Mt 26,27-28). Pán Ježíš se při Poslední večeři v kruhu svých apoštolů obětoval jako Beránek bez poskvrny, aby lidstvo po všechny časy mohlo slavit památku jeho spásonosné oběti na kříži. Veliké tajemství!... Nesmírná láska!... Apoštol Jan zde připomíná: Protože miloval své, kteří byli ve světě, miloval je až do krajnosti. (J 13,1) Ježíš mě miluje a sebe samého obětoval za mne volá sv. apoštol Pavel. A sv. Petr říká: Kristus zemřel za naše hříchy, spravedlivý za nespravedlivé. (1P 3,18) Tato Kristova oběť se zpřítomňuje v oběti mše svaté. Uvědomujeme si, že se ve mši svaté Kristovo tělo obětuje a Kristova krev vylévá i za mne?! 4. Modlitba za kněžská a řeholní povolání Leden Z poselství papeže Jana Pavla II. k XXXI. světovému dni modliteb za povolání. Svatá rodino nazaretská, společenství lásky Ježíše, Marie a Josefa, vzore a ideále každé křesťanské rodiny, tobě svěřujeme naše rodiny. Otevři srdce každého rodinného společenství víře, přijetí Božího slova, křesťanskému svědectví, aby se stala zdrojem nových a posvátných povolání. Uschopni ducha rodičů, aby horlivou láskou, moudrou péčí a láskyplnou zbožností s jistotou vedli své děti k duchovním a věčným dobrům. Vzbuď v mysli mladých upřímné svědomí a svobodnou vůli, aby, když prospívají moudrostí, věkem a oblibou uměli velkodušně přijímat dar Božího povolání. Svatá rodino nazaretská, dej, abychom se rozjímáním 3

4 a napodobováním vytrvalé modlitby, velkodušné poslušnosti, důstojné chudoby a panenské čistoty, v nichž jsi žila, připravili k plnění Boží vůle a s předvídavou jemností provázeli ty z nás, kdo jsou povoláni, aby z větší blízkosti následovali Pána Ježíše, který se za nás obětoval (srv. Gal 2,20). Amen! Únor Z poselství papeže Jana Pavla II. k XXXII. světovému dni modliteb za povolání. Panno Nazaretská, ano, jež jsi vyslovila ve svém mládí, poznamenalo tvou existenci a stalo se velkým jako tvůj vlastní život. Matko Ježíšova, ve tvém svobodném a radostném ano a ve tvé účinné víře mnohé generace a mnozí vychovatelé našli inspiraci a sílu k přijetí Slova Božího a k plnění jeho vůle. Učitelko života, nauč mládež vyslovovat ano, které dává význam existenci a umožňuje odhalit jméno, které Bůh ukryl do srdce každého člověka. Královno Apoštolů, dej nám moudré vychovatele, kteří by uměli milovat mladé lidi, pomáhat jim růst a vést je k setkání s Pravdou, která činí člověka svobodným a šťastným. Amen! Březen k XXXIII. světovému dni modliteb za povolání. Pane, ty jsi chtěl spasit lidi a založil jsi církev jako společenství bratří shromážděných ve tvé Lásce. Procházej dál mezi námi a povolávej ty, které jsi vyvolil, aby byli hlasem tvého svatého Ducha, kvasem spravedlivější a bratrštější společnosti. Vypros nám u nebeského Otce duchovní vůdce, 4

5 které naše společenství potřebují: opravdové kněze živého Boha, kteří, osvíceni tvým Slovem, by dokázali mluvit o Tobě a učit druhé jak hovořit s Tebou. Dej, ať tvá církev roste skrze hojný počet zasvěcených osob, které by ti odevzdali všechno, abys mohl spasit všechny. Naše společenství ať zpěvem a chválou slaví eucharistii jako díkůvzdání tvé slávě a dobrotě, a ať dokáží vyjít po cestách světa, aby předávali radost a pokoj, drahocenné dary tvé spásy. Pane, obrať svůj pohled na celé lidstvo a projev své milosrdenství všem mužům a ženám, kteří tě v modlitbě a čestném životě hledají, ale dosud se s tebou nesetkali: ukaž se jim jako cesta, která vede k Otci, pravda, která osvobozuje, život, který nemá konce. Dej nám, Pane, ať žijeme v tvé církvi v duchu věrné služby a úplného odevzdání se, aby naše svědectví bylo věrohodné a plodné. Amen! Duben k XXXIII. světovému dni modliteb za povolání. Pane, ty jsi chtěl spasit lidi a založil jsi církev jako společenství bratří shromážděných ve tvé Lásce. Procházej dál mezi námi a povolávej ty, které jsi vyvolil, aby byli hlasem tvého svatého Ducha, kvasem spravedlivější a bratrštější společnosti. Vypros nám u nebeského Otce duchovní vůdce, které naše společenství potřebují: opravdové kněze živého Boha, kteří, osvíceni tvým Slovem, by dokázali mluvit o Tobě a učit druhé jak hovořit s Tebou. Dej, ať tvá církev roste skrze hojný počet zasvěcených osob, které by ti odevzdali všechno, abys mohl spasit všechny. Naše společenství ať zpěvem a chválou slaví eucharistii jako díkůvzdání tvé slávě a dobrotě, a ať dokáží vyjít po cestách světa, aby předávali radost a pokoj, 5

6 drahocenné dary tvé spásy. Pane, obrať svůj pohled na celé lidstvo a projev své milosrdenství všem mužům a ženám, kteří tě v modlitbě a čestném životě hledají, ale dosud se s tebou nesetkali: ukaž se jim jako cesta, která vede k Otci, pravda, která osvobozuje, život, který nemá konce. Dej nám, Pane, ať žijeme v tvé církvi v duchu věrné služby a úplného odevzdání se, aby naše svědectví bylo věrohodné a plodné. Amen! Květen Z poselství Svatého otce Benedikta XVI. k XLIII. světovému dni modliteb za povolání. Otče, učiň, nechť mezi křesťany povstanou početná a svatá povolání ke kněžství, nechť udržují víru živou a uchovají milostivou památku tvého Syna Ježíše prostřednictvím hlásání jeho slova a vysluhováním svátostí, kterými neustále obnovuješ tvé věřící. Dej nám svaté služebníky tvého oltáře, nechť jsou pozornými a horlivými strážci eucharistie, svátosti nejvyššího Kristova daru, pro spásu světa. Povolej služebníky tvého milosrdenství, nechť prostřednictvím svátosti smíření šíří radost z tvého odpuštění. Učiň, Otče, nechť církev přijme s radostí početná vnuknutí Ducha tvého Syna a poslušná jeho učení nechť pečuje o povolání k služebnému kněžství a k zasvěcenému životu. Podporuj biskupy, kněze, jáhny, zasvěcené osoby i všechny pokřtěné v Krista, aby věrně plnili své poslání ve službě evangelia. O to tě prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás! 6

7 Červen Modlitba papeže Pavla VI. k Světovému dni modliteb za povolání. Pane Ježíši, povolal jsi své apoštoly, aby se stali rybáři lidi. Přiváděj k sobě i dnes horlivé a ušlechtilé muže a učiň z nich své učedníky. Vlož do jejich duší svou touhu po vykoupení všeho lidstva, s níž denně obnovuješ na našich oltářích oběť kříže. Pane, jenž stále žiješ a přimlouváš se za nás, otevři jim všechny kraje, kde tolik lidí usilovné hledá světlo pravdy a teplo lásky, ať poslušní tvého povoláni pokračují v tvém díle spásy na zemi, vytvářejí tvé tajemné tělo, to je církev, a stanou se solí země a světlem světa. Pane, dej také mnoha ženám účast na povolání, které pramení z tvé lásky. Ať jsou čisté a velkodušné. Dej jim touhu po dokonalosti, k níž vybízí evangelium, a přiveď je k tomu, aby se ze všech sil a s celou vroucností své lásky daly do služeb církve a trpících a nemocných lidí. Červenec k XXXIV. světovému dni modliteb za povolání. Otče svatý a prozřetelný, ty jsi Pánem vinice a žně a každému dáváš s prací i spravedlivou odměnu. Ve tvém plánu lásky voláš lidi, aby s tebou spolupracovali na spáse světa. Děkujeme ti za Ježíše Krista, tvé živé Slovo, který nás vykoupil z našich hříchů a je mezi námi, aby nám pomáhal v naší bídě. Veď stádo, kterému jsi slíbil, že mu bude patřit Království. Pošli nové dělníky na svou žeň a vlij do srdcí pastýřů věrnost tvému plánu spásy, vytrvalost v povolání a ve svatosti života. 7

8 Kriste Ježíši, který jsi na břehu Galilejského moře povolal apoštoly a ustanovil jsi je základem církve a nositeli tvého evangelia, buď v dějinném dnešku oporou tvého lidu na cestě. Vlij odvahu těm, které povoláváš, aby tě následovali na cestě kněžství a zasvěceného života, aby mohli zúrodňovat Boží pole moudrostí tvého Slova. Učiň je učenlivými nástroji tvé Lásky v každodenní službě bratřím. Duchu svatosti, který vyléváš své dary na všechny věřící a zejména na ty, kdo jsou povoláni, aby byli Kristovými služebníky, pomoz mladým lidem objevit kouzlo Božího povolání. Nauč je hodnověrné cestě modlitby, která se živí Božím slovem. Pomoz jim zkoumat znamení doby, aby byli věrnými vykládači evangelia a nositeli spásy. Maria, Panno naslouchání a Slova, které se v tvém lůně stalo tělem, pomoz nám, ať jsme otevřeni Pánovu slovu, ať je přijímáme a rozjímáme, aby tak rostlo v našem srdci. Pomoz nám, abychom žili, blahoslavenství věřících tak jako ty, a s neúnavnou láskou se věnovali evangelizaci všech, kdo hledají tvého Syna. Dej, ať sloužíme každému člověku, ať uskutečňujeme vyslechnuté Slovo, neboť tím, že mu zůstaneme věrni, nalezneme své štěstí v jeho naplňování. Amen! Srpen k XXXV. světovému dni modliteb za povolání. Duchu věčné Lásky, který vycházíš z Otce i Syna, děkujeme Ti za všechna povolání apoštolů a svatých, kteří učinili církev úrodnou. Prosíme Tě, pokračuj i nadále v tomto Tvém díle. Rozpomeň se, jak jsi o Letnicích sestoupil na apoštoly shromážděné k modlitbě s Marií, matkou Ježíšovou, a pohleď na svou církev která má dnes obzvláštní potřebu 8

9 svatých kněží, věrných a spolehlivých svědků tvé milosti; a potřebuje zasvěcené muže a ženy, kteří by projevovali radost toho, kdo žije jen pro Otce, kdo žije posláním a obětí Kristovou, kdo láskou buduje nový svět. Duchu svatý, věčný prameni radosti a pokoje, Ty otevíráš srdce a mysl Božímu volání; Ty činíš účinným každý podnět k dobru, pravdě a lásce. Tvoje nevyslovitelné vzdechy vystupují k Otci ze srdce církve, která trpí a zápasí o evangelium. Otevři srdce a mysl chlapců i děvčat, aby nový rozkvět svatých povolání ukázal věrnost tvé lásky, aby všichni mohli poznat Krista, pravé světlo, které přišlo na svět, aby každé lidské bytosti byla nabídnuta bezpečná naděje života věčného. Amen. Září k XXXV. světovému dni modliteb za povolání. Duchu věčné Lásky, který vycházíš z Otce i Syna, děkujeme Ti za všechna povolání apoštolů a svatých, kteří učinili církev úrodnou. Prosíme Tě, pokračuj i nadále v tomto Tvém díle. Rozpomeň se, jak jsi o Letnicích sestoupil na apoštoly shromážděné k modlitbě s Marií, matkou Ježíšovou, a pohleď na svou církev která má dnes obzvláštní potřebu svatých kněží, věrných a spolehlivých svědků tvé milosti; a potřebuje zasvěcené muže a ženy, kteří by projevovali radost toho, kdo žije jen pro Otce, kdo žije posláním a obětí Kristovou, kdo láskou buduje nový svět. Duchu svatý, věčný prameni radosti a pokoje, Ty otevíráš srdce a mysl Božímu volání; Ty činíš účinným každý podnět k dobru, pravdě a lásce. Tvoje nevyslovitelné vzdechy vystupují k Otci ze srdce církve, která trpí a zápasí o evangelium. Otevři srdce a mysl chlapců 9

10 i děvčat, aby nový rozkvět svatých povolání ukázal věrnost tvé lásky, aby všichni mohli poznat Krista, pravé světlo, které přišlo na svět, aby každé lidské bytosti byla nabídnuta bezpečná naděje života věčného. Amen. Říjen ke XLII. světovému dni modliteb za povolání. Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství, Ty voláš všechny pokřtěné, aby zajeli na hlubinu a šli cestou svatosti. Vyvolej v srdcích mladých lidí touhu být v dnešním světě svědky moci tvé lásky. Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti, aby byli schopni odhalit plnou pravdu o sobě a o svém povolání. Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku, dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu, aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti, která obnovuje a zachraňuje. Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova, spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu, Ty, která jsi uchovávala jeho slova v srdci, podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství, aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. Amen. Listopad ke XXXVI. světovému dni modliteb za povolání. Otče dobrý, v Kristu, svém Synu nám zjevuješ svou lásku, objímáš nás jako své děti a nabízíš nám možnost objevit rysy naší pravé tváře ve tvé vůli. Otče svatý, voláš nás, abychom byli 10

11 svatí, jako ty jsi svatý. Prosíme tě, aby tvé církvi nikdy nechyběli svatí služebníci a apoštolové, kteří by slovem a svátostmi otevírali cestu k setkání s tebou. Otče milosrdný, daruj zbloudilému lidstvu muže a ženy, kteří by svědectvím života přeměněného k obrazu tvého Syna, radostně kráčeli se všemi ostatními bratry a sestrami směrem k nebeské vlasti. Otče náš, hlasem tvého Ducha svatého a v důvěře v mateřskou přímluvu Panny Marie tě vroucně prosíme: Pošli své církvi kněze, kteří by byli odvážnými svědky tvé nekonečné dobroty. Amen! Prosinec ke XXXVII. světovému dni modliteb za povolání. Panno Maria, pokorná dcero Nejvyššího, v tobě se naplnilo podivuhodným způsobem tajemství Božího povolání. Ty jsi obrazem toho, co Bůh naplňuje v tom, kdo se mu svěřuje; v tobě svoboda Stvořitele povznesla svobodu tvora. Ten, kdo se narodil v tvém lůně, spojil v jediné vůli spasitelnou svobodu Boží a poslušné přilnutí člověka. Díky tobě se Boží povolání spojuje definitivně s odpovědí Bohočlověka. Ty, prvotino nového života, opatruj pro nás všechna velkodušná Ano radosti a lásky. Svatá Maria, Matko každého povolaného, učiň, aby věřící měli sílu odpovídat s velkodušnou odvahou na Boží volání a byli radostnými svědky lásky k Bohu a k bližnímu. Mladá dcero Siónu, Hvězdo jitřní, která vedeš kroky lidstva skrze Velké jubileum k budoucnosti, zaměř mládež nového tisíciletí k tomu, jenž je pravé světlo, které osvěcuje každého člověka (Jan 1,9). Amen! 11

12 5. Prosby Pane Ježíši, ty jsi chléb života. Kdo přichází k tobě, nebude více hladovět, a kdo v tebe věří, nebude více žíznit. (Voláme společně: Prosíme tě, vyslyš nás.) Pane Ježíši, prosíme tě za naši farní rodinu veď a ochraňuj nás. Věřící: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše nemocné ty sám buď jim ochranou a posilou. Věřící: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše manžele a rodiče ať u tebe hledají pomoc a oporu. Věřící: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za naše chlapce a děvčata dej jim světlo Ducha Svatého, aby měli odvahu následovat tě. Věřící: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě za našeho Svatého otce papeže N., za našeho otce biskupa N. a za naše kněze. Věřící: Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme tě, Pane Ježíši, stůj při nás, ochraňuj nás od zlého, dej nám zdraví a radost, zachovej nás ve své lásce a milosti a budeme bohatí. Dej, abychom byli vždy tvoji nyní i na věky věků. Amen. 12

13 6. Modlitba za posvěcení kněží Všichni (kněz a věřící) se společně modlí modlitbu papeže Pavla VI. Pane, prosíme tě / za kněze, za jáhny, / za řeholníky, za misionáře, zasvěcené osoby, / aby se jejich službou / a jejich příkladem / zachovala katolická víra ve světě, / aby zářila v činorodé a velkodušné lásce, / aby jejich svědectví / bylo ozvěnou svědectví jejich biskupů / a umocňovalo svědectví jejich spolubratří, / aby uměli podpírat / pravý křesťanský život / v celém Božím lidu, / aby měli jasnozřivost a odvahu Ducha / v prosazování sociální spravedlnosti, / aby milovali a hájili chudé, / sloužili se silou evangelijní lásky / a s moudrostí Matky a Učitelky církve / potřebám moderní společnosti / a aby stále mohli / hledat a nalézat v Eucharistii / plnost svého duchovního života / a plodnost své pastýřské služby. / Prosíme tě, Pane, vyslyš nás! / Amen. 13

14 7. Požehnání Věřící zpívají hymnus o Oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost. Potom vstane a říká: Modleme se. Následuje chvíle ticha. Potom pokračuje: Pane Ježíši, v Nejsvětější svátosti oltářní jsi nám zanechal památku svého umučení a zmrtvýchvstání; prosím tě, pomáhej nám uctívat tajemství tvého těla a tvé krve s takovou vírou a láskou, abychom vždy pociťovali účinky tvého vykupitelského díla. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Nebo: Náš Pane a Bože, věříme a vyznáváme, že Tvůj Syn Ježíš Kristus, který se pro nás narodil z Panny Marie a trpěl na kříži, je přítomný v Nejsvětější svátosti; dej, abychom z tohoto božského pramene čerpali věčnou spásu. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Nebo: Děkujeme ti, Bože, za posvátný Chleb života a vroucně prosíme: dej nám svého Ducha, abychom si uchovali upřímnou oddanost, která nám byla dána působením této svátosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 14

15 Nebo v době velikonoční: Všemohoucí, věčný Bože, Kristovým zmrtvýchvstáním nás obnovuješ pro věčný život. Rozmnož v nás ovoce velikonočního tajemství a posiluj naše srdce tímto pokrmem spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Po modlitbě si kněz vezme vélum, poklekne, vezme do rukou monstranci a požehná lid. Po požehnání kněz uloží Nejsvětější svátost do svatostánku, poklekne a odchází. Mezitím věřící zpívají píseň. P. Mirosław Michalak, Trutnov

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU Program novény: 1. Úvodní modlitba 2. 3. Tři myšlenky Vincence Pallottiho (po každé je krátká chvíle ticha) 4. Litanie k sv. Vincenci Pallottimu 5. Závěrečná modlitba 6.

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989

Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV. (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM. papežovy kristologické katecheze 1987-1989 Jan Pavel II. ŽIVOT KRISTŮV (Vita di Cristo) překlad: doc. Dr. Ctirad Václav Pospíšil OFM papežovy kristologické katecheze 1987-1989 (Světlo 44/2000 30/2002) SV. OTEC JAN PAVEL II. POVAŽOVAL KRISTOLOGICKÉ

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA

ECCLESIA IN EUROPA. Posynodální apoštolská exhortace. o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje pro Evropu ECCLESIA IN EUROPA 82 28. června 2003 ECCLESIA IN EUROPA Posynodální apoštolská exhortace Jana Pavla II. biskupům, kněžím a jáhnům, zasvěceným osobám a všem věřícím laikům o Ježíši Kristu žijícím ve své církvi, prameni naděje

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. ledna 2009 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2008 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner

Rok biřmování Novéna. Jan Graubner Rok biřmování Novéna Jan Graubner 1 Úvodem V přípravě na 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu prožíváme Rok biřmování. Na oslavu se chceme připravit obnovou našeho života ze

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II.

Dopis rodinám. papeže JANA PAVLA II. 2.2.1994 Dopis rodinám papeže JANA PAVLA II. 1994 Rok rodiny # 1 Drahé rodiny! 1. Rok rodiny, který letos slavíme, mi poskytuje vítanou příležitost zaklepat na dveře Vašich domovů. S velkou láskou bych

Více

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 74 16. října 2002 APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE Úvod 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého

Více

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE

APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE APOŠTOLSKÝ LIST ROSARIUM VIRGINIS MARIAE PAPEŽE JANA PAVLA II. BISKUPŮM, KNĚŽÍM A VĚŘÍCÍM O MODLITBĚ SVATÉHO RŮŽENCE 1 ÚVOD 1. Růženec Panny Marie, který se vlivem inspirace Ducha svatého postupně vyvinul

Více

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu

VERBUM DOMINI. Svatý otec Benedikt. Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI. V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu VERBUM DOMINI Svatý otec Benedikt V překladu České sekce Vatikánského rozhlasu Apoštolská exhortace Benedikta XVI VERBUM DOMINI ÚVOD 1. Slovo Páně trvá navěky, totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno

Více

Májové pobožnosti 2014

Májové pobožnosti 2014 Májové pobožnosti 2014 (Generální audience papeže Františka) 1. Společná modlitba upevňuje rodinný život (1. 5. 2013) Mt 13, 53-55 dnes, prvního května, si připomínáme sv. Josefa dělníka a začínáme měsíc,

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více