Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby"

Transkript

1 Obsah Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 25. XII. Narození Páně v noci XII. Narození Páně ve dne I. Matky Boží, Panny Marie... 5 sv. Rodiny I. Zjevení Páně... 7 Křtu Páně... 9 Popeleční středa Květná neděle Zelený čtvrtek Velikonoční vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve dne Nanebevstoupení Páně Seslání Ducha Svatého Nejsvětější Trojice Těla a krve Páně Nejsvětějšího srdce Ježíšova Ježíše Krista Krále Ostatní slavnosti a svátky 2. II. Uvedení Páně do chrámu III. sv. Josefa, snoubence Panny Marie III. Zvěstování Páně VI. Narození sv. Jana Křtitele VI. sv. Petra a Pavla VII. sv. Cyrila a Metoděje VIII. Proměnění Páně VIII. sv. Otce Dominika VIII. Nanebevzetí Panny Marie IX. Povýšení svatého kříže IX. sv. Václava XI. Všech svatých XI. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé XI. Posvěcení lateránské baziliky XII. Neposkvrněného početí Panny Marie Posvěcení kostela Posvěcení katedrály Slavnosti a svátky Páně podle liturgické doby 40

2 Narození Páně v noci (podle jeruzalémské liturgie sv. Jakuba, bratra Páně; 4. století) Modleme se v pokoji k Pánu: Pane, smiluj se. Prosme za mír od Boha sestupující, za Boží lásku a milost a za spásu našich duší. Prosme za mír celého světa a za jednotu všech Božích církví. Prosme za pokoj a blaho našeho papeže N, našeho biskupa N, všech kněží a celého křesťanského lidu. Prosme za všechny věřící, kteří přinášejí ovoce dobrých skutků, kteří nezapomínají na chudé a strádající, na vdovy a sirotky a na ty, kteří nás prosili o modlitbu. Prosme za všechny staré a slabé, za nemocné a nešťastné, aby jim Bůh dal zdraví a sílu. Prosme za všechny, kdo zasvětili svůj život Bohu ve stavu panenství a zdrženlivosti, nebo žijí ve stavu manželském. Prosme za ty, kdo jsou mimo domov, za cestující, za vězně a zajatce. Prosme za všechny, kdo se s námi modlí nyní i v každé době, a za naše příbuzné a přátele, aby byli horliví a vytrvalí. Prosme za každou zarmoucenou a stísněnou lidskou duši, která potřebuje Boží slitování a pomoc, za obrácení bloudících, za pokoj našich zesnulých bratří a sester. Prosme za nás za všechny, za odpuštění našich hříchů, za osvobození ode všech strastí, hněvu, nebezpečí a nouze. Prosme za příznivé počasí, za mírný déšť a svěží rosu, za hojnou sklizeň a za Boží požehnání pro každou naši práci. 2 39

3 Posvěcení katedrály (podle byzantské liturgie sv. Basila Velikého, z anafory; Kappadocie, 4. století) Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se všemi spravedlivými od počátku světa prosme všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce: Pamatuj, Bože, na svou svatou, všeobecnou a apoštolskou církev po celém světě, uděl jí svůj pokoj a upevni ji až do skonání věků. Pamatuj, Bože, na všechny kněze a všechny služebníky církve a nedopusť, aby byli zahanbeni ti, kdo slouží u tvého stolu. Pamatuj, Bože, na ty, kdo vládnou, a vlož jim do srdce dobro a pokoj, abychom žili život pokojný a tichý, zbožný a svatý. Pamatuj, Bože, na ty, kdo konají dobré skutky, a na ty, kdo pamatují na chudé. Pamatuj, Bože, také na ty, které jsme nejmenovali, neboť ty znáš život i jméno každého člověka, tys pomoc těch, kdo jsou bez pomoci a naděje těch, kdo už nemají žádnou naději, ty víš o každém, zač prosí a co ho tísní; buď tedy všechno všem. Učiň nás syny světla a přijmi nás do svého království; daruj nám svůj mír a svou lásku a dej, ať jedněmi ústy a jedním srdcem chválíme tvé svaté jméno. Prosme za vyslyšení a přijetí našich modliteb, za hojnost Boží milosti a Božího slitování a za dosažení nebeského království. Ujmi se nás a spas nás. Smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou štědrou milostí. Shlédni na přesvatou, přečistou, nade všechny požehnanou a slavnou Paní naši, Bohorodičku a povždy Pannu Marii, na svatého Jana Křtitele, svaté apoštoly, svatého prvomučedníka, jáhna Štěpána, na všechny svaté proroky a na všechny spravedlivé a svaté a dej, abychom na jejich přímluvu a pro jejich modlitby dosáhli tvého milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Prosíme tě o to, Bože náš, Dárce všech darů, skrze milosrdenství a lásku tvého jednorozeného Syna. Skrze něho tě chválíme a velebíme v jednotě tvého svatého a životodárného Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. 38 3

4 Narození Páně - ve dne (z Římského misálu) Skrze našeho Spasitele, Ježíše Krista, se ukázala láska Boží všem lidem. Nebyli jsme spaseni pro své spravedlivé skutky, ale pro jeho milosrdenství. Spolehněme se tedy na toto milosrdenství a prosme pokorně za církev i za celý svět: Prosíme tě, Bože, za tvou církev: dej, ať s opravdovou vírou přijímá tvého Krista a radostně ho zvěstuje světu. Prosíme tě za celý svět: dej všem lidem dobré vůle své požehnání a naplň jejich srdce svým pokojem, aby celý svět rostl do plnosti Kristovy. Prosíme tě za všechny, kdo trpí: dej, ať i ti nejubožejší, hladoví, nemocní a opuštění poznají, že se světu narodil Spasitel. Prosímě tě za naše společenství: dej, ať se všichni naučíme rozpoznávat Krista v těch, kdo potřebují naši pomoc. Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, shlédni na nás a vyslyš naše prosby na přímluvu Panny Marie, Matky tvého Syna. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen Posvěcení kostela (podle Proseb papeže Gelasia) Sjednoceni Duchem svatým ve víře v jednorozeného Syna Božího prosme: Pane, smiluj se. Za svatou církev Boží po celém světě prosíme Pána, neboť nevyčerpatelný je poklad jeho dobroty. Za ty, kdo se zříkají sebe samých a v potu tváře pracují pro Boží království, vzýváme Pána, neboť on je štědrý dárce duchovních darů. Za ty, kdo trpí nouzí nebo bezprávím nebo nepřátelstvím, pokorně se modlíme k Pánu, neboť on je náš Zachránce. Za ty, kdo Boží pravdu nepoznali nebo nepřijali, a za ty, kdo ji hledají, prosíme Pána, neboť on sám je Pravda. Za ty, na které doléhá lidská slabost a křehkost, které ohrožuje duch zla nebo zaslepuje svět, prosíme o pomoc Pána, neboť on je náš Vysvoboditel. Za ty, kdo vcházejí do tohoto svatého domu Božího, kdo se zde shromažďují s pokorou a bázní Boží, prosíme Pána, neboť on je Král slávy. Pane, dej nám ducha kázně a život plný víry. Dej nám bázeň před hříchem a opravdovou lásku. Dej nám řádný život a dobrou smrt. Dej nám anděla pokoje a útěchu svatých. Bože, do tvých rukou svěřujeme vše, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi původce, dárce a ochránce všeho; odevzdáváme se tvému milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 4 37

5 Neposkvrněného početí Panny Marie Volejme společně k Bohu, našemu nebeskému Otci: Pane, smiluj se. Za církev, aby ji Bůh stále zahrnoval hojností svých darů, a tak upevňoval její spojení s Kristem, prosme Pána. Za všechny věřící, abychom nenáviděli hřích a byli před Bohem svatí a neposkvrnění v lásce, prosme Pána. Za celý svět, aby se otevřel milosti, kterou mu přinesl Ježíš Kristus, prosme Pána. Za všechny opuštěné, bezradné a zoufalé, aby svou naději nalezli v Kristu, prosme Pána. Za nás zde přítomné, abychom se vždy nechali vést Božím hlasem, prosme Pána. Bože, tys vyvolil Pannu Marii za Matku Vykupitele a pro jeho zásluhy jsi ji už předem uchránil od poskvrny prvotního hříchu. Vysvoboď i nás z moci zla a uveď nás do věčné slávy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Matky Boží, Panny Marie (podle liturgie sv. Jana Zlatoústého, z Velké ektenie; Byzanc, asi 5. století) Modleme se v pokoji k Pánu: Pane, smiluj se. Prosme za mír od Boha sestupující a za spásu našich duší. Prosme za mír celého světa, za blaho svaté církve Boží a za sjednocení všech křesťanů. Prosme za tento svatý chrám a za všechny, kteří do něj přicházejí s vírou, zbožností a bázní Boží. Prosme za našeho papeže N, za našeho biskupa N a všechny biskupy, za naše kněze a jáhny a za všechen lid. Prosme za naši vlast a za náš národ a za všechny, kteří mu slouží. Prosme za naše město a za všechny obce a země a za všechny, kteří v nich s vírou přebývají. Prosme za příznivé počasí, za hojnou úrodu zemskou a za pokojné časy. Prosme za ty, kdo jsou na cestách, za nemocné a trpící, za uvězněné a zajaté za konec všech jejich trápení a za jejich spásu. Prosme za nás za všechny, abychom byli vysvobozeni ze všeho zármutku, hněvu, nebezpečí a nouze. Ujmi se nás a spas nás. Smiluj se nad námi a ochraňuj nás, Bože, svou štědrou milostí. Shlédni na přesvatou, přečistou, nade všechny požehnanou a slavnou Paní naši, Bohorodičku a povždy Pannu Marii a na všechny svaté, kteří se za nás přimlouvají, a vyslyš nás, když sami sebe i jeden druhého s celým svým životem odevzdáváme tvému Kristu. Neboť tobě patří všechna sláva a čest a klanění nyní i vždycky i na věky věků. Amen. 36 5

6 Svaté Rodiny Obraťme se k Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista a Otci nás všech, a prosme jej: Za svatou církev Boží prosíme: ať v ní všichni věřící nacházejí svou Matku. Za vlády národů prosíme: ať chrání a podporují rodiny. Za křesťanské rodiny prosíme: ať v nich přebývá tvá láska a prohlubuje se jejich život z víry. Za rodiče prosíme: ať opravdově milují své děti a vedou je k tobě. Za děti prosíme: ať mají lásku a úctu ke svým rodičům. Za mladé lidi, které voláš k manželství, prosíme: ať mají odvahu přijmout toto povolání a otevřít se novému životu. Za ohrožené a rozpadlé rodiny prosíme: uzdrav jejich rány a přiveď je ke smíření. Bože, tvůj jednorozený Syn svým životem v nazaretské rodině posvětil lidskou rodinu a naplnil ji svou božskou láskou. Dej, ať i v našich rodinách je stále přítomen Kristus. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen. Posvěcení lateránské baziliky (podle Proseb papeže Gelasia) Sjednoceni Duchem svatým ve víře v jednorozeného Syna Božího prosme: Pane, smiluj se. Za svatou církev Boží po celém světě prosíme Pána, neboť nevyčerpatelný je poklad jeho dobroty. Za Boží kněze a všechny služebníky stolu Páně a za všechen pravověrný lid pokorně se modlíme ke Kristu, neboť on je náš Kněz a Pán navěky. Za všechny věrné zvěstovatele evangelia snažně prosíme Pána, neboť on je všudypřítomné Boží Slovo a Moudrost. Za spravedlnost a právo ve světě vzýváme Pána, neboť jemu je dána všechna moc na nebi i na zemi. Za jasné počasí, příhodný déšť, vanutí životodárného větru a za příznivý běh ročních dob prosíme Pána, neboť v jeho rukou je všechen čas. Za ty, kteří se začínají otvírat Božímu slovu a zatoužili po nebeské milosti, vzýváme Pána, neboť on je všemohoucí a milosrdný. Za ty, kdo se věnují službě lásky a pomáhají trpícím, prosíme Pána, neboť on je pramen všeho milosrdenství. Za čistotu našich duší a našich srdcí a za odpuštění všech svých hříchů pokorně se modlíme k Pánu, neboť on je plný dobroty a slitování. Za odpočinutí věrných zemřelých, zvláště kněží Páně, kteří sloužili této obci věřících, prosíme Pána, neboť on je nejvyšší soudce všech lidí. Bože, do tvých rukou svěřujeme všechno, co jsme a co máme, neboť ty sám jsi původce, dárce a ochránce všeho; odevzdáváme se tvému milosrdenství a tvé moudré prozřetelnosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 6 35

7 Vzpomínka na všechny věrné zemřelé S důvěrou se obraťme k Bohu, který nás tak miloval, že k naší spáse poslal svého milovaného Syna, aby nás vysvobodil z otroctví hříchu a smrti: Pamatuj, Bože, na svou církev: ať je všem lidem znamením naděje a spásy. Pamatuj, Bože, na celý svět: chraň jej před válkou a násilím, před hladem, nemocemi a vším neštěstím. Shlédni, Bože, na všechny, kdo tě nepoznali nebo nepřijali: ukaž se jim a dej jim naději na život věčný. Shlédni, Bože, na ty, kdo tě opustili: dopřej jim milost obrácení, aby se před smrtí s tebou usmířili. Pamatuj, Bože, na všechny, kdo ztratili své blízké: buď jim útěchou a radostí. Shlédni, Bože, na nás, kteří tě vyznáváme: dopřej nám šťastnou hodinu smrti. Pamatuj, Bože, na všechny umírající: posiluj je a upevni jejich naději. Pamatuj, Bože, na naše zesnulé příbuzné, přátele a dobrodince: uveď je do věčné radosti. Všemohoucí Bože, tvůj jednorozený Syn přemohl smrt a vstal z mrtvých. V něm i my máme naději na vzkříšení a život věčný. Vyslyš nás, když se s důvěrou modlíme za naše zemřelé, a přiveď nás do nebeského království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Zjevení Páně (podle Závěti našeho Pána Ježíše Krista ; Sýrie, 5. století) Z celé duše a z celého srdce všichni prosme: Pane smiluj se. Prosme za mír, který je darem Božím: Dej nám, Pane, ve svém slitování pokoj a mír. Prosme za víru: Chraň, Pane, naši víru, abychom na tebe spoléhali až do konce. Prosme za jednotu srdce i mysli: Upevni, Pane, a zachovej nás všechny ve své jednotě. Prosme za trpělivost: Dej nám, Pane, ve všech zkouškách trpělivost až do konce. Prosme za ducha, kterého dal Bůh apoštolům: Dej, Pane, ať se ti líbíme, jako se ti líbili tvoji apoštolové, a jednou ať s nimi dostaneme tvé dědictví. Prosme za ducha, kterého dal Bůh svatým prorokům: Dej, Pane, ať naplníme svůj život poslušností k tvému slovu. Prosme za našeho biskupa: Zachovej, Pane, našeho biskupa N ve zdraví a chraň jeho víru, aby nám podle tvé vůle lámal chléb života a vedl tvou církev v čistotě a bez poskvrny. Prosme za kněze: Dej, Pane, ať kněží tvé církve neztratí tvého ducha, aby tobě a tvému lidu horlivě sloužili až do konce. Prosme za jáhny a ostatní služebníky církve: Dej, Pane, ať je práce a láska služebníků tvé církve vytrvalá a ať přinese hojné ovoce. Prosme za věřící na celém světě: Uchovej, Pane, víru všech věřících neporušenou. 34 7

8 Prosme za naši zem: Dej, Pane, ať v naší zemi vždy vládne spravedlnost a mír. Prosme za celý svět: Pamatuj, Pane, na všechny lidi a dej každému, co potřebuje. Vyslyš nás, Bože, spáso naše a všech končin země, a přijmi chválu, kterou ti vzdáváme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Všech svatých (podle etiopské liturgie) Prosme společně Pána: Pane smiluj se. Za naši víru prosíme, aby Pán udržel naši víru v čistotě a dal nám žíznit po dobru. Za naši církev prosíme, aby nás Pán zachoval až do konce ve společenství Ducha svatého. Pro svaté apoštoly prosíme, aby nám Pán dal jít za dobrem, jako šli oni, a jednou nám s nimi dal podíl. Pro svaté mučedníky prosíme, aby nám Pán dal vydat takové svědectví, jako vydali oni. Za našeho papeže N prosíme, aby nám ho Pán dlouho zachoval a dal mu dobře hlásat slovo víry v čistotě a bez poskvrny a aby byl věrným strážcem církve. Za naše biskupy a kněze prosíme, aby v nich Pán posiloval ducha svého kněžství, aby jim dal vytrvalou horlivost a bázeň Boží a dal jim jednou vidět ovoce jejich práce. Za celý svět prosíme, aby Pán bděl nad jeho smýšlením a aby do mysli všech lidí a každého člověka vložil touhu po tom, co je dobré a prospěšné. Za nás všechny prosíme, abychom postaveni na základech proroků a apoštolů v Duchu svatém poznali milost Pána Ježíše Krista a rostli v ní i v slávě jeho jména. Pro tělo a krev tvého Syna tě prosíme, Bože: Přijmi naši modlitbu a vyslyš nás, zapiš nás do knihy života a pamatuj na nás v místě odpočinku svatých ve tvém světle, abychom tě navěky chválili. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 8 33

9 sv. Václava Modleme se k Bohu, Otci všemohoucímu, za církev, za naši zem, za nás samotné i za celý svět: Prosme za církev v naší vlasti: dej jí hojnost kněžských a řeholních povolání. Prosme za ty, kdo nám vládnou: naplň je svou moudrostí, aby vládli spravedlivě. Prosme za náš národ, aby znovu objevil své křesťanské kořeny. Prosme za rodiny: posiluj a upevňuj je v lásce. Prosme za nás samotné, abychom svým životem vydávali přesvědčivé svědectví Kristu. Prosme za všechny, kdo položili život za náš národ: přiveď je do svého nebeského království. Bože, tys svěřil náš národ pod ochranu svatého Václava. Na jeho přímluvu nám dej, ať statečně vyznáváme svou víru a posvěcujeme své okolí. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Křtu Páně (podle Římského misálu) Náš Pán Ježíš Kristus přišel na svět, aby hlásal evangelium chudým a uzdravoval zkroušené srdcem. A my věříme, že přichází také mezi nás, aby spasil všechny, kdo ho očekávají. Proto ho vzývejme s pokorou, vírou a vroucností: Prosme Pána, aby vždycky zůstával ve své církvi a nikdy ji neopouštěl. Prosme Pána, aby naplnil svým duchem našeho papeže N, našeho biskupa N, všechny biskupy a všechny, kdo v církvi konají službu. Prosme Pána, aby celý svět mohl žít v míru a bezpečí. Prosme Pána, aby zbavil svět nemocí, hladu a všeho neštěstí. Prosme Pána, aby vysvobodil ty, kdo jsou pronásledováni. Prosme Pána za všechny pokřtěné, aby přede všemi lidmi vydávali pravdivé svědectví o jeho lásce. Bože, ty dáváš spásu všem a chceš, aby nikdo nezahynul. Vyslyš prosby svého lidu a dej, abychom ti všichni v pokoji a radosti sloužili a celý svět aby došel svého cíle v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. 32 9

10 Popeleční středa (z Římského misálu) Vždycky je třeba se modlit a neustávat. Ale postní doba nás vybízí, abychom více než jindy bděli na modlitbách a utíkali se o pomoc k našemu Pánu Ježíši Kristu: Prosme Pána za všechen křesťanský lid, aby se otevřel Božímu slovu a v duchu pokání obnovil svou věrnost křestním závazkům. Prosme Pána za celý svět, aby žil v míru a pokoji a poznal čas milosti a spásy. Prosme Pána za všechny hříšníky, a zvláště za lidi lhostejné, aby se v tomto čase smilování obrátili k Bohu. Prosme Pána za všechny trpící a opuštěné, aby u něho nacházeli pomoc a sílu. Prosme Pána ze sebe navzájem, abychom poznali své hříchy a zřekli se jich. Smiluj se, Bože, nad pokornými prosbami svého lidu a vyslyš nás, když se podle tvé vůle s vírou modlíme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen, Povýšení svatého kříže (podle tzv. Klementinské liturgie, z anafory) Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu, neboť z jeho vůle před ním stojíme a z jeho vůle máme účast na Kristově kněžství: Prosíme tě, Bože, za tvou svatou církev, kterou sis povolal ze všech končin země a vykoupil drahocennou krví svého Krista: uprostřed všech bouří ji veď a upevňuj ji až do konce časů. Prosíme tě, Bože, za všechny kněze a jáhny a za všechny služebníky církve: dej jim moudrost na naplň je Duchem svatým. Prosíme tě, Bože, za ty, kdo nesou odpovědnost za spravedlnost a mír ve světě: dej, ať se zasazují o to, aby všichni lidé ili v pokoji a svornosti. Prosíme tě, Bože, za všechny, které církev připravuje na křest: dej, ať jejich víra roste. Prosíme tě, Bože, za všechny, kteří zápasí s pokušením: vysvoboď je z jejich trápení. Prosíme tě, Bože, za všechny kajícníky: přijmi jejich pokání a odpusť nám všem naše viny. Prosíme tě, Bože, také za ty, kteří mezi nás dnes nemohli přijít: ve své lásce je zachovej bez úhony a shromáždi nás všechny v království svého Krista, Pána všech lidí a našeho Krále. Neboť tobě patří všechna sláva, úcta a díkůčinění, tobě patří všechna čest a klanění, skrze Krista v Duchu svatém, nyní i vždycky i na věky věků. Amen

11 Nanebevzetí Panny Marie Obraťme se pokorně k všemohoucímu a milosrdnému Bohu a prosme jej: Prosíme za svatou církev Boží: upevňuj její svatost a chraň ji od moci zlého ducha. Prosíme za všechny, kdo přijali víru v Krista: dej, ať se nikdo z nás neztratí a všichni dojdeme do nebeské slávy. Prosíme za všechny biskupy, kněze a jáhny: pomáhej jim, ať vedou svěřený lid s moudrostí a pokorou. Prosíme za celý svět: dej všem národům mír, pokoj a spravedlnost. Prosíme za všechny nemocné, trpící a opuštěné, za chudé a lidi bez domova: ujmi se jich, posilni je v jejich nouzi a dej jim radost, kterou jim nemůže nikdo vzít. Prosíme za nás samotné: rozmnožuj naši víru, naději a lásku. Prosíme za všechny zemřelé: přijmi je k sobě do nebe, aby tě mohli spolu s Pannou Marií a všemi svatými věčně chválit. Květná neděle (podle Proseb sv. Martina, biskupa v Tours; keltská litanie, Stowe Missale, kolem roku 800) Z celého srdce a z celé duše společně vzývejme Boha: Prosíme tě, Bože, za mír a pokojné časy pro svatou církev obecnou po všech končinách země. Prosíme tě, Bože, za našeho pastýře a biskupa N i za ostatní biskupy, za všechny kněze a jáhny a za všechny služebníky církve. Prosíme tě za naše město i za všechny, kdo zde žijí. Prosíme tě za všechny, kdo konají pokání, a za všechny, kdo se připravují na křest. Snažně tě prosíme, abychom v Kristu dosáhli pokoje a odpuštění hříchů. Snažně tě prosíme, aby tvůj Kristus zůstal navždy poutem naší lásky. Snažně tě prosíme, abys chránil čistotu a svatost naší víry. Bože nejmocnější, vyslyš naše modlitby, které ti společně předkládáme. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Bože, tys oslavil Pannu Marii, Matku svého Syna a našeho Pána Ježíše Krista, a uvedl ji do věčné slávy. Pro její zásluhy a na její přímluvu vyslyš naše prosby a dej i nám věčný život. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

12 Zelený čtvrtek (podle arménské liturgie) V této svaté hodině prosme a vzývejme s důvěrou našeho Pána a Vykupitele, Ježíše Krista, aby nás přijal, aby slyšel hlas naší modlitby, aby splnil touhu našich srdcí, aby zničil naše hříchy, aby se nad námi smiloval a vyslyšel nás pro svou velikost a slávu: Pane, smiluj se. Prosme Pána za pokoj celého světa a za svatost církve Boží. Prosme za zdraví a sílu pro našeho papeže N. Prosme Pána za našeho biskupa N a všechny biskupy. Prosme za hlasatele Božího slova a za všechny služebníky církve. Prosme za ty, kdo zemřeli s pravdou a upřímnou vírou. Prosme Pána za opravdovost a svatost naší víry. Prosme Pána o pomoc, abychom žili spravedlivě a přinášeli ovoce dobrých skutků. Prosme za to, abychom čas svaté oběti i zbytek dne prožili a naplnili v pokoji a víře. Prosme za odpuštění a prominutí našich hříchů. Prosme za to, aby veliká síla a moc svatého Kříže zachránila naše duše. Přijmi, Bože, modlitby svých služebníků, kteří sami sebe i jeden druhého s celým svým životem odevzdávají do tvých rukou. Smiluj se nad námi podle svého velikého slitování a sešli svou pomoc nám i celému světu, který doufá v tvé hojné milosrdenství. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. sv. Otce Dominika Vzývejme našeho nebeského Otce, který volá všechny lidi ke spáse, a prosme jej za církev i za všechen lid: Za církev Boží po celém světě prosme Pána, aby všichni lidé čerpali ze studnice milosti, kterou ji Pán svěřil. Za syny a dcery svatého Otce Dominika prosme Pána, aby rostli ve víře, žili v úzkém spojení s Kristem a neúnavně hlásali jeho jméno. Za všechny křesťany prosme Pána, aby milovali Slovo Boží a neustále mu naslouchali. Za všechny národy prosme Pána, aby se všichni lidé otevřeli pravdě evangelia. Za všechny bloudící a za ty, kdo hledají smysl života, prosme Pána, aby jim ukázal cestu ke spáse. Za všechny hříšníky prosme Pána, aby jim dal milost obrácení. Za nás zde přítomné prosme Pána, abychom byli světlem světa a solí země. Bože, tys povolal svatého Otce Dominika, aby kázáním přivedl mnoho lidí ke spáse. Vyslyš naše prosby a utvrzuj i nás v poznané pravdě, která vede k životu věčnému. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

13 Proměnění Páně (podle tzv. Klementinské liturgie, z anafory) Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu, neboť z jeho vůle před ním stojíme a z jeho vůle máme účast na Kristově kněžství: Prosíme tě, Bože, za tvou svatou církev, kterou sis povolal ze všech končin země a vykoupil drahocennou krví svého Krista: uprostřed všech bouří ji veď a upevňuj ji až do konce časů. Prosíme tě, Bože, za všechny biskupy: dej, ať věrně předávají slovo pravdy. Prosíme tě, Bože, za tento lid: učiň aby k chvále tvého Krista byl královským kněžstvem a lidem svatým. Prosíme tě, Bože, za naše rodiny a děti a také za ty z nás, kdo nikoho nemají: neodmítej od sebe nikoho. Prosíme tě, Bože, za toto město a jeho obyvatele, za všechny nemocné, za ty, kdo mají těžký život, a za ty, kdo jsou na cestách: budiž všem pomocníkem, ochráncem a záštitou. Prosíme tě, Bože, za všechny, kdo bloudí, i za ty, kdo nás nenávidí a činí nám příkoří pro tvé jméno: obrať je k dobrému a utiš jejich zlobu. Prosíme tě, Bože, za příznivé počasí a hojnou úrodu: dej, ať tě vždycky chválíme za to, že nás zahrnuješ svými dary a že každému tvoru dáváš pokrm v čas příhodný. Neboť tobě patří všechna sláva, úcta a díkůčinění, tobě patří všechna čest a klanění, skrze Krista v Duchu svatém, nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Velikonoční vigilie (podle euchologie sv. Serapiona, biskupa v Thmuisu, Dolní Egypt, kolem r. 350) Modleme se za nás za všechny a za celý svět, neboť Bůh je věrný a miluje všechny lidi: Prosíme tě, Bože, za nově pokřtěné, kteří uvěřili a uznali Ježíše Krista za svého Pána: dej, ať jsou ve víře pevní. Prosíme tě za tento lid: buď mu milostiv, zjev se mu, ukaž mu své světlo, aby všichni poznali tebe, nebeského Otce, i tvého jednorozeného Syna, Ježíše Krista. Prosíme tě za všechny kdo vládnou: ať je jejich vláda pokojná a přinese tvému lidu mír. Prosíme tě, Bože nekonečného milosrdenství, za všechny lidi; rozestři svou dobrotu nade všemi: nad muži i ženami, nad starými i mladými, nad chudými i bohatými; nade všemi se smiluj a veď je k sobě. Prosíme tě za ty, kteří jsou na cestách: dej jim průvodce, anděla pokoje, aby se jim nestalo nic zlého, a dej jim bezpečně dorazit k cíli. Prosíme tě za všechny trpící a nešťastné: dej jim sílu, vysvoboď je ze všeho, co je tíží, buď ty sám jejich úlevou a útěchou. Prosíme tě za nemocné: dej, ať se vyléčí ze své nemoci a ať jsou zdraví na těle i na duši. Neboť ty jsi náš Zachránce a náš Dobrodinec, ty jsi náš Pán a Král; a my ti předkládáme své modlitby skrze tvého jednorozeného Syna, Ježíše Krista. Skrze něho ti vzdáváme čest a slávu, v Duchu svatém, nyní i na věky věků. Amen

14 Zmrtvýchvstání Páně (podle Římského misálu) Bůh vyslyšel modlitby a ponížené prosby svého milovaného Syna a učinil ho věčnou spásou všech. A my v této velikonoční radosti důvěřujeme, že shlédne i na naši pokoru a vyslyší naše naléhavé prosby. Prosme ho proto za sebe navzájem, za církev i za celý svět: Pomáhej, Bože, pastýřům církve, aby moudře vedli lid, který jim svěřil Dobrý Pastýř Kristus. Smiluj se nad celým světem, aby žil v opravdovém pokoji Kristově. Potěš všechny trpící, aby se jejich zármutek obrátil v radost, kterou jim nikdo nemůže vzít. Pamatuj na nás na všechny, abychom s velikou důvěrou vydávali svědectví o vzkříšeném Kristu. Bože, ty znáš srdce každého člověka. Ty víš, co potřebujeme a po čem toužíme. Shlédni na naši víru a vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. sv. Cyrila a Metoděje Plni vděčnosti za veliký dar víry volejme k našemu Pánu: Za církev v naší zemi prosíme, aby rostla k stále větší opravdovosti. Za naše biskupy prosíme: posiluj jejich spojení s Kristem, aby byli dobrými pastýři svého lidu. Za pravoslavné křesťany prosíme: odpusť nám všem hřích rozdělení a přiveď svou církev k jednotě. Za Evropu prosíme, aby se opět stala křesťanskou. Za nemocné, trpící a opuštěné prosíme, aby v Kristu nalezli útěchu. Za všechny pokřtěné prosíme, aby se hojně sytili tvým Slovem a žili podle evangelia. Bože, ty voláš všechny lidi ke spáse. Ty posíláš apoštoly, aby všem národům hlásali radostnou zvěst. Dej, ať i náš národ roste ve víře v tvého Syna, našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen

15 sv. Petra a Pavla Obraťme se s pokorou k našemu Pánu a Spasiteli a prosme jej: Prosme Pána za našeho papeže N: naplň jej dary Ducha svatého, aby dobře vykonával svou službu. Prosme Pána za biskupy a všechny služebníky církve: dej jim pevnou víru a přesvědčivost apoštolů. Prosme Pána za všechny národy: dej, ať se všichni lidé otevřou světlu evangelia. Prosme Pána za všechny, kdo jsou pronásledováni pro Krista: posiluj jejich víru a odvahu vydávat svědectví jeho jménu. Prosme Pána za všechny pokřtěné: naplň nás opravdovou láskou k tvému jménu. Prosme Pána za všechny zemřelé: dej jim věnec spravedlnosti. Pane Ježíši Kriste, tys vybudoval svou církev na základě apoštolů. Podle svého slova ji neopouštěj a veď svůj lid bouřemi časů do domu svého Otce. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Nanebevstoupení Páně (podle tzv. Klementinské liturgie, Konstituce apoštolské VIII; Antiochie, konec 4. stol.) Nyní budeme prosit Boha za církev a za celý svět. Vzývejme ho s vírou skrze jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista: Modleme se za svatou, všeobecnou a apoštolskou církev na celém světě, aby její stavbu založenou na skále chránil Bůh před bouřemi a vlnobitím a uchoval ji až do naplnění věků. Modleme se za naše kněze, aby Bůh chránil jejich důstojnost a neporušenost, a také za jáhny a všechny služebníky a služebnice církve, aby jim Bůh dal milost dobře vykonávat svěřenou službu. Modleme se za všechny manžele, rodiče a děti, aby je Bůh zachoval v jednotě a lásce. Modleme se z všechny nedávno pokřtěné, aby je Bůh upevnil a posílil. Modleme se za všechny, kdo Krista neznají, a za ty, kdo bloudí, aby je Bůh přivedl k sobě. Modleme se za sebe navzájem, aby nás Bůh svou milostí zachoval až do konce, aby nás vysvobodil od zlého, a chránil nás před každým pokušením a přijal nás do svého království. Všemohoucí Bože, v tobě je všechna naše naděje. Buď pomocníkem svého lidu, který sis vyvolil ze všech národů země a který jsi vykoupil drahocennou krví Ježíše Krista, svého jednorozeného Syna a našeho Pána. Skrze něho je tvoje všechna čest a klanění, v Duchu svatém, nyní i po všechny věky věků. Amen

16 Seslání Ducha svatého (podle galikánské liturgie, Missale Gothicum; mezi roky ) Prosme s důvěrou našeho nebeského Otce: Pastýři našich duší, jenž neznáš spánku, bdi nad svým lidem. Posvěť svůj lid svou neviditelnou přítomností a ochraň jej před hrůzou noci. Posilni, co je slabé, naprav, co je zlomené, oživ, co je mdlé. Podpírej svou věrností, buduj svou láskou, očišťuj svou čistotou. Osvěcuj svou moudrostí, uchovávej svým slitováním. Dej, ať tvoji věrní očekávají Krista s bdělostí: ať setrvají v lásce, ať žijí v čistotě a vytrvají v kázni. Ve štědrosti svého slitování nevylučuj ze svých zaslíbení žádného člověka. Bože, odpusť nám a shlédni na nás, které jsi svou milostí přijal za své syny. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Narození sv. Jana Křtitele Otevřme svá srdce Pánu a prosme ho: Posiluj svou církev, aby neustále hlásala blízkost tvého království a naléhavost obrácení. Dej, ať v celém světě zavládne spravedlnost a pokoj. Osvoboď všechny, kdo žijí v otroctví hříchu. Uč nás naslouchat tvému hlasu a dej nám vytrvalost v našem povolání. Dej nám ducha pokory a kajícnosti a chraň nás před vlažností a lhostejností. Posiluj všechny umírající a přijmi je do své náruče. Bože, tys poslal svatého Jana Křtitele, aby připravil cestu Spasiteli. Dopřej i nám milost obrácení a přiveď nás do nebeského království. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

17 Zvěstování Páně Nejsvětější Trojice (podle byzantské liturgie sv. Basila Velikého, z anafory; Kappadocie, 4. století) Obraťme se k Bohu, Otci našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista, a prosme jej: Za církev prosíme: ať se stále upevňuje její spojení s Kristem. Za všechny národy prosíme: aby celý svět poznal tvé vtělené Slovo. Za naši společnost prosíme: aby v ní rostla úcta k lidskému životu. Za všechny rodiče prosíme, aby své děti přijali jako dar od tebe. Za nás samotné prosíme: abychom správně poznávali a ochotně přijímali tvou vůli. Všemohoucí Bože, tvůj jednorozený Syn se z lásky k nám stal v lůně Panny Marie člověkem. Shlédni na prosby své církve, když si připomíná toto tajemství spásy. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sjednoceni v Duchu svatém a ve společenství se všemi spravedlivými od počátku světa prosme všemohoucího Boha, našeho nebeského Otce: Pamatuj, Bože, na svou svatou, všeobecnou a apoštolskou církev po celém světě: uděl jí svůj pokoj a upevni ji až do skonání věků, neboť ona je tvůj lid, vykoupený předrahou krví tvého Krista, Pamatuj, Bože, zvlášť na našeho papeže N, na našeho biskupa N a na všechny biskupy: zachovej nám je v pokoji a ve zdraví a dej, ať požívají úcty a dobře zvěstují slovo tvé pravdy. Pamatuj, Bože, na toto město a ochraňuj ho, a chraň všechny obce od hladu, nemocí, zemětřesení, povodní, požárů a válek. Pamatuj, Bože, na ty, kdo nás milují, i na ty, kdo nás nenávidí, a na ty, kdo se svěřili do našich modliteb. Pamatuj, Bože, na všechny přítomné i na ty, kdo nemohli přijít, a smiluj se nad námi: domy naplň vším potřebným, manželství zachovej v pokoji a svornosti, děti nakrm, mládež vychovej, starce podepři, malomyslné potěš, rozptýlené shromáždi, zbloudilé přiveď na pravou cestu, putuj s poutníky, zastaň se vdov, chraň sirotky, zajatce vysvoboď, nemocné uzdrav; a všem, kdo mají zármutek, bídu a nouzi nebo jsou v nebezpečí, ukaž své veliké slitování. Na všechen svůj lid, Bože, pamatuj, na všechny vylij svou bohatou milost a všem dej, co potřebují ke spáse. Prosíme tě o to, Bože náš, Dárce všech darů, skrze milosrdenství a lásku tvého jednorozeného Syna. Skrze něho tě chválíme a velebíme v jednotě tvého svatého a životodárného Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen

18 Těla a krve Páně (podle etiopské liturgie) Prosme společně Pána: Pane smiluj se. Za svatou tichost prosíme, aby nás Pán ve svém milosrdenství učinil mírnými. Za naše biskupy a kněze prosíme, aby v nich Pán posiloval ducha svého kněžství, aby jim dal vytrvalou horlivost a bázeň Boží a aby jim dal jednou vidět ovoce jejich práce. Za všechny věřící prosíme, aby jim Pán dal odpuštění hříchů a vtiskl jim pečeť posvěcení. Za soudce a za všechny správce veřejných věcí prosíme, aby jim Pán dal ducha moudrosti a spravedlnosti. Za smutné a ztrápené prosíme, aby jim Pán dal plnost útěchy. Za všechny hladové prosíme, aby jim Pán dal vezdejší chléb. Za nemocné a trpící prosíme, aby je Pán brzy uzdravil a ukázal jim svou dobrotu. Za ty, kdo zhřešili, prosíme, aby se nad nimi Pán smiloval a dal jim dobré svědomí a dobrou naději. Za ty, kdo zemřeli, prosíme, aby jim Pán dal místo odpočinku. Za nás všechny, kteří jsme v modlitbě spojeni, prosíme, aby nás Pán naplnil duchem míru, přijal naše modlitby a vyslyšel nás. sv. Josefa, snoubence Panny Marie Modleme se k Bohu Otci všemohoucímu: Prosme Pána za církev: ať věrně plní své poslání na díle spásy. Prosme Pána za ty, kdo vládnou: ať uznávají důležitost rodiny a podporují rodinný život. Prosme Pána za manžele: naplň je vzájemnou úctou a láskou. Prosme Pána za všechny otce: ať jsou dobrým vzorem svým dětem. Prosme Pána za nás samotné: dej nám věrnost a vytrvalost v našem povolání. Bože, tys svěřil svého Syna do ochrany svatého Josefa. Na jeho přímluvu vyslyš naše prosby a posiluj naši víru. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pro tělo a krev tvého Syna tě prosíme, Bože: Přijmi naši modlitbu a vyslyš nás, zapiš nás do knihy života a pamatuj na nás v místě odpočinku svatých ve tvém světle, abychom tě navěky chválili. Skrze Krista, našeho Pána. Amen

19 Uvedení Páně do chrámu Přinesme své prosby Pánu v důvěře, že nás vyslyší: Provázej, Pane, svou církev, aby ti ve světě vydávala opravdové svědectví a aby v ní všichni lidé došli spásy. Posiluj, Pane, všechny služebníky a služebnice své církve, aby ti sloužili s láskou a vytrvalostí. Dej, Pane, všem národům poznat Krista. Utěš a posilni, Pane, všechny, kdo jsou nemocní a trpí, kdo jsou na cestách a bez domova, kdo jsou opuštění a bez naděje. Naplň nás, Pane, duchem vděčnosti za všechny dary, které od tebe dostáváme. Posiluj, Pane, naši naději, ať nehledáme svoji útěchu v tomto světě, ale ať radostně očekáváme druhý příchod tvého Syna. Dej, Pane, věčnou odměnu všem zemřelým, kteří ti s vírou sloužili. Všemohoucí Bože, tys poslal svého milovaného Syna, aby se stal světlem národů a ukázal všem lidem cestu ke spáse. Očisti naše srdce a upevni naše spojení s Kristem, abychom mohli mít účast na jeho slávě. Neboť on s tebou žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Nejsvětějšího srdce Ježíšova (podle tzv. Klementinské liturgie, Konstituce apoštolské VIII; Antiochie, konec 4. stol.) Nyní budeme prosit Boha za církev a za celý svět. Vzývejme ho s vírou skrze jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista: Modleme se za naši diecézi a za všechny církevní obce, abychom všichni žili nadějí Božího království a nikdy nepřestali Bohu oddaně sloužit. Modleme se za všechny naše biskupy, kéž je milosrdný Bůh svému lidu zachová v pokoji a ve zdraví a dá jim ducha zbožnosti a svatosti, aby dobře hlásali Boží slovo. Modleme se za všechny věřící, kteří pomáhají chudým a potřebným, a za všechny dobrodince církve, aby jim Bůh stonásobně odplatil a dal jim život věčný. Modleme se za naše nemocné, kéž jim Bůh dá sílu a vysvobodí je z nemoci, aby se mohli mezi nás ve zdraví vrátit. Modleme se za všechny, kdo jsou na cestách, a za ty, kdo jsou bez domova, za vězně, zajatce a za všechny, kdo trpí. Modleme se za naše nepřátele a za ty, kdo nás nenávidí nebo pronásledují. Modleme se za všechny, kdo žijí v bázni Boží. Všemohoucí Bože, v tobě je všechna naše naděje. Buď pomocníkem tohoto svého lidu, který sis vyvolil ze všech národů země a který jsi vykoupil drahocennou krví Ježíše Krista, svého jednorozeného Syna a našeho Pána. Skrze něho je tvoje všechna čest a klanění, v Duchu svatém, nyní i po všechny věky věků. Amen

20 Ježíše Krista Krále (podle 1. listu sv. Klementa Římského Korinťanům, kap ; kolem roku 96) Prosme, milovaní, Stvořitele nebe i země, aby po celém světě zachoval své vyvolené skrze svého milovaného Syna Ježíše Krista, v němž nás povolal ze tmy do světla, z nevědomosti k poznání svého vznešeného jména: Smiluj se nad svými služebníky a služebnicemi, odpusť nám naši nepravost a nespravedlnost, naše hříchy a provinění, očisť naše srdce a veď nás po svých cestách, abychom vždycky konali, co je dobré a co se ti líbí. Dej ať všechny národy poznají tebe, jediného Boha, i Ježíše Krista, tvého Syna a Služebníka, a poznají, že jsme tvůj lid a ovce tvé pastvy. Nám i všem obyvatelům země dej svornost a pokoj, jako jsi je dal našim otcům, když tě vzývali s vírou a v pravdě. Našim představeným a všem, kteří nám vládnou, dej, ať poznávají, co je dobré a co se ti líbí, a veď jejich myšlenky i činy k spravedlnosti a míru, abychom všichni jednou nalezli milost v tvých očích. Vysvoboď ty, kdo jsou v soužení, skloň se k ubohým a nepatrným, pozvedni ty, kteří klesli, a ty z nás, kteří bloudí, uveď na pravou cestu. Uzdrav nemocné, dej chléb hladovějícím, osvoboď zajaté, podepři slabé, pozdvihni malomyslné. Obrať k nám svou milostivou tvář, abychom v pokoji užívali tvých darů, a drž nad námi svou mocnou pravici, abychom byli vysvobozeni ode všeho zla, nenávisti a hříchu. Neboť ty jediný můžeš toto všechno; ty můžeš učinit mnohem víc. Proto ti děkujeme, proto tě chválíme, skrze Velekněze a Pastýře našich duší, Ježíše Krista; skrze něho vyznáváme tvou slávu a velebnost nyní i vždycky i na věky věků. Amen. Ostatní slavnosti a svátky 20

21 PROSBY PRO SLAVNOSTI A SVÁTKY PÁNĚ pro potřebu klášterního kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie v Olomouci květen 2007

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi.

Pohřební obřad. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Pohřební obřad V kostele v obřadní síni Otevření Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen Introit A Naše pomoc je ve jménu Hospodina, on učinil nebe i zemi. Introit B Pochválen buď Bůh a Otec našeho

Více

Moleben k Božímu milosrdenství

Moleben k Božímu milosrdenství Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT

II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT II. MODLITBY K SOUKROMÉMU POUŽITÍ VĚŘÍCÍCH, KTEŘÍ MUSEJÍ BOJOVAT PROTI MOCI TEMNOT MODLITBY 1. Smiluj se nade mnou Pane, můj Bože, měj slitování se svým služebníkem [svou služebnicí]: sužuje mě zástup

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH

Obřady pomazání nemocných SVÁTOST POMAZANÍ NEMOCNÝCH Obřady pomazání nemocných Pozn: Následující text je převzat z Obřadů pomazání nemocných a péče o nemocné ČBK 2002. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu. Tento

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému

Děkovný moleben ke Kristu Vševládnému Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši

Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Křestní obřady křest jednoho dítěte mimo mši Pozn: Následující text je převzat z Křestních obřadů křest malých dětí ČBK 1999. Nejedná se o oficiální text, ale pouze pomůcku pro studium nebo osobní potřebu.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

9. neděle po Trojici svaté

9. neděle po Trojici svaté 9. neděle po Trojici svaté Správci Boží milosti Heslo týdne: Komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává, a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. (L 12,48b) F: Plnit, Bože můj, tvou vůli

Více

Moleben k dítěti Ježíši

Moleben k dítěti Ježíši Obvyklý začátek K: Požehnaný Bůh náš v každé době, nyní i vždycky a na věky věků. Amen L: Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi. 3x Sláva Otci i Synu i Svatému Duchu, nyní i vždycky

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou.

K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista ať je s vámi. S: I s tebou. NEDĚLE PO TROJICI formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše

Více

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně

LEDEN. Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie. Sobota 2.1. První sobota v měsíci. Neděle neděle po Narození Páně LEDEN Pátek 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Sobota 2.1. Neděle 3.1. 2. neděle po Narození Páně Středa 6.1. Slavnost Zjevení Páně, Sv. Tři Králové Neděle 10.1. Svátek Křtu Páně Končí doba vánoční Sobota

Více

pondělí v mezidobí (I)

pondělí v mezidobí (I) pondělí v mezidobí (I) Projevme svou solidaritu se všemi lidmi i víru v toho, který je mocný. Do společné modlitby vložme potřeby celého světa (a volejme: Pane, smiluj se). Prosme za křesťany a za všechny,

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2

Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 Ekumenická liturgie z Limy Praha - Vinohrady LP 1998, verze 2 (P = předsedající, S = SBOR) I.Úvod 1) Úvodní zpěv 2)Pozdrav P: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a obecenství Ducha svatého s vámi

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 22. 29. března 2015 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola

Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola Luterská Liturgická Konference Komunita Svátého Pavla Apoštola ORDO Eucharistie Těšín, Piaseczno 2010-2011 - 1 - - 2 - SLAVENÍ EUCHARISTIE MODLITBA NAD DARY Děkujeme ti, Otče náš, za svatou vinnou révu

Více

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE

ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE ÚKON ZASVĚCENÍ NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI PANNY MARIE pro kněze Mariánského kněžského hnutí Panno Maria Fatimská, Matko milosrdenství, Královno nebe a země, Útočiště hříšníků, my, kteří patříme k Mariánskému

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 13. 20. března 2016 Úvodní slovo Drazí bratři a sestry, prožíváme rok, který je mimořádným Svatým rokem Božího milosrdenství. Papež František a biskupové otevřeli svaté brány pramen

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144)

Spravedlnost tvých svědectví je věčná, / dej mi rozum a budu žít. Haleluja! (Ž 119,144) 1. NEDĚLE PO TROJICI SVATÉ TÉMA: Písma svědčí o Mně Heslo týdne: Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne. (L 10,16) Žalm týdne: Ž 34,2-11 Píseň týdne: 683/1 Pán Bůh je láska, dal svého Syna

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce:

PŘÍMLUVY Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Žehnání adventního věnce Volejme k našemu Pánu Ježíši Kristu, aby všechny lidi dovedl do plnosti světla a pravdy v království svého Otce: Odp: Maranatha, přijď Pane Ježíši! - za celou církev, aby v celém

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH

ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH ZÁVĚREČNÁ BOHOSLUŽBA MIMOŘÁDNÉHO SVATÉHO ROKU V MÍSTNÍCH CÍRKVÍCH 13. listopadu 2016 33. neděle v mezidobí Úvodní poznámky Následující pokyny pro slavnostní zakončení mimořádného svatého roku v místních

Více

pro všední dny doby adventní

pro všední dny doby adventní ORATIO FIDELIUM SEU UNIVERSALIS VŠEOBECNÁ MODLITBA VĚŘÍCÍCH (PŘÍMLUVY) pro všední dny doby adventní 2 Základem tohoto svazku jsou přímluvy ThDr. Josefa Bradáče, které jsou s církevním schválením Biskupství

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

pondělí po 1. neděli adventní

pondělí po 1. neděli adventní pondělí po 1. neděli adventní S vírou v toho, se kterým jak doufáme jednou usedneme ke stolu v Božím království, se modleme za potřeby celého světa. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za křesťany

Více

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I

Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I POBO NOST I 277 Pobo nost v den památky V ech vìrných zemøelých I Od svící na oltáøi se rozsvítí velikonoèní svíce. Knìz mù e zùstat ve fialovém ornátì nebo obléci pluviál. Kde jsou k tomu vhodné podmínky,

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU

RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Pane, nauč nás modlit se. V. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. P. Chvalme a velebme Pána se vším stvořením. RANNÍ MODLITBY ÚVOD VÝZVA KE CHVÁLE BOHA PRO JEHO LÁSKU P. Chvalte Hospodina, všichni

Více

Popeleční středa. S důvěrou se obraťme k Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky. A prosme za spásu celého světa.

Popeleční středa. S důvěrou se obraťme k Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky. A prosme za spásu celého světa. Popeleční středa S důvěrou se obraťme k Bohu, neboť je dobrotivý a milosrdný, shovívavý a plný lásky. A prosme za spásu celého světa. Prosme za nás, za křesťany vyprošujme si milost pravého obrácení. Prosme

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Slib salesiánů spolupracovníků LITURGICKÉ TEXTY

Slib salesiánů spolupracovníků LITURGICKÉ TEXTY Slib salesiánů spolupracovníků LITURGICKÉ TEXTY Úvodní obřady VSTUPNÍ ANTIFONA (Žl 104, 3-4) Ze srdce ať se radují, kdo hledají Hospodina. Uvažujte o Hospodinu a jeho moci, hledejte vždy jeho tvář. Představení

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

S v a t o d u š n í n o v é n a A) ÚVOD B) SLOVO BOŽÍ C) ÚVAHA D) PROSBY E) ZAKONČENÍ

S v a t o d u š n í n o v é n a A) ÚVOD B) SLOVO BOŽÍ C) ÚVAHA D) PROSBY E) ZAKONČENÍ Svatodušní novéna Po slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého. Pro jednotlivé dny (nebo i přípravu farnosti na biřmování) je možno použít tyto texty.

Více

Týden modliteb za mládež

Týden modliteb za mládež Týden modliteb za mládež 2. 9. dubna 2017 Úvodní slovo Prožili jsme další mimořádné setkání mladých s papežem Františkem v Krakově. Každý, kdo se zúčastnil, odcházel mimořádně povzbuzen. A právě to je

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

1. 4. Katecheze pro mládež

1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. Katecheze pro mládež 1. 4. 1. Metodické poznámky 1. 4. 1. 1. Cílová skupina Mládež cca 15 26 let Předpokládá se skupina, která je už sehraná, pracuje spolu delší dobu a tvoří společenství. Časy jsou

Více

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO

ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO TEOLOGICKÉ STUDIE ŽIJI VE VÍŘE V SYNA BOŽÍHO r ALOIS HONEK 1986 - ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA OBSAH Úvod em I. P o v o I á n í k e s p á s e. 1. Bůh chce naši spásu 2. Kristus nás vykoupil. 3. Kristus nám

Více

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014

S ARCIBISKUPEM V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 Panna Maria Lidická Zdirad Čech 2014 SETKÁNÍ ZASVĚCENÝCH OSOB ARCIDIECÉZE PRAŽSKÉ S ARCIBISKUPEM DOMINIKEM KARDINÁLEM DUKOU OP V SOBOTU 1. ÚNORA 2014 V ROCE 670. VÝROČÍ POČÁTKU PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPSTVÍ

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE VE MŠI SVATÉ Svatební obřad bude ve mši svaté. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY Kněz si

Více

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY

UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY UČEDNÍK JEŽÍŠOVY LÁSKY Ježíš umíral v opuštěnosti, ale odevzdal se do rukou Otce. Tento pokoj se stal příkladem i pro Dysmase, i on chce zcela důvěřovat Bohu, lotr po pravici chce ve své smrti napodobit

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jste oba přijali svátost křtu, vaše manželství, které uzavřete, bude svátostné. PŘÍCHOD DO KOSTELA A ÚVODNÍ OBŘADY

Více

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

PAMÁTKA SV. BARBORY 1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Začíná nový církevní rok a doba adventní, čas přípravy na, která potrvá týdny. Znamením je adventní se svícemi. PAMÁTKA SV. BARBORY Barbora byla dívka, která položila pro svůj život.

Více

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO

SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO SVATÁ BOŽSKÁ LITURGIE NAŠEHO OTCE SVATÉHO Jana Zlatoústého PRAHA 2007 Svatá Božská liturgie Schváleno Kongregací pro Východní církve Řím dne 15. 7. 2006 2 našeho otce svatého Jana Zlatoústého ŘÁD SVATÉ

Více

prosinec 2015

prosinec 2015 Vetero Knina www.farnoststaryknin.cz prosinec 2015 Prosinec v naší farnosti Advent je doba ztišení, modlitby a pokání, čas přípravy na slavení svátků. Tak vnímáme období, které odvozuje svůj název od latinského

Více

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci)

Modlitby za kněze a kněžská povolání. (první čtvrtek v měsíci) Modlitby za kněze a kněžská povolání (první čtvrtek v měsíci) 1. Výstav Nejsvětější svátosti Věřící zpívají hymnus o oltářní svátosti nebo jinou eucharistickou píseň. Mezitím kněz okuřuje Nejsvětější svátost.

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2010 4. ročník / 4. číslo Proč je tato noc jiná než všechny ostatní noci? Dnes padá světlo do našeho temného a ztraceného života. Křtem v Krista

Více

1. anafora adventní I.

1. anafora adventní I. 1. anafora adventní I. Děkujeme ti, nebeský Otče, že jsi svatý a veliký, a že se ve všech dobách smíme radovat z tvé blízkosti. Děkujeme ti za lidské dějiny, které jsou dějinami spásy, děkujeme ti za to,

Více

Křesťanství v raně středověké Evropě

Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství v raně středověké Evropě Křesťanství Nejrozšířenější světové monoteistické náboženství Navazuje na judaismus Učení odvozuje od Ježíše Nazaretského kolem roku 30 n.l. veřejně působil jako kazatel

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze

Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Modlitba za dobrou volbu pomocného biskupa ostravsko-opavské diecéze Bože, Dobrý pastýři, svěřujeme ti jmenování ostravsko opavského pomocného biskupa a prosíme: veď mysl Svatého otce i všech, kteří nesou

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Odpovědi na osobní testy

Odpovědi na osobní testy 270 Odpovědi na osobní testy Lekce I 1. a Pravdivé b Pravdivé c Nepravdivé e Nepravdivé 2. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e Pravdivé f Nepravdivé g Pravdivé 3. a Pravdivé b Nepravdivé c Pravdivé e

Více

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století.

Katolictví x Židovství. Žák poznává, proč byla během staletí židovská víra potírána a jak se to odrazilo v období 20. století. Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Katolictví x Židovství Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro pochopení rozdílnosti víry

Více

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI

Novéna k svaté Růženě z Limy PRVNÍ JIHOAMERICKÝ KVĚT SVATOSTI Novéna k svaté Růženě z Limy Během svého života svatá Růžena z Limy často vyprosila v modlitbách milosti duchovní a hmotné. Nyní v nebi za nás také prosí a na její přímluvu Bůh často odpovídá. To pro nepřetržitou

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Druhá liturgie Církve československé husitské

Druhá liturgie Církve československé husitské Druhá liturgie Církve československé husitské D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce Náš Pane! Ty jsi má pomoc. Ty víš,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus C Lk 23,35-43 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus C Lk 23,35-43 Čtení z druhého listu svatého apoštola Jana. (Vyvolená paní,) měl jsem velikou radost, když jsem našel mezi tvými dětmi takové, které žijí v pravdě, jak

Více

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci

PONDĚLÍ: Modlitby k našemu nebeskému Otci ZNAMENÍ KŘÍŽE: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. PROSBA O PŘÍMLUVU: Svatý (á)..., připoj se ke mně v těchto modlitbách a přimlouvej se za mě a za mou rodinu. ZNAMENÍ POKORY: Ježíši, odpusť mi, neboť

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Proskomedie: Požehnán jest náš Bůh, nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Na památku našeho Pána a Spasitele Ježíše Krista. (3x) Jako jehňátko

Více

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh.

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo Bůh. Jan 1,1 V něm byl život a ten život byl světlo lidí. Jan 1,4 1 Ježíš k nim opět promluvil: Já jsem světlo světa. Kdo mne následuje, nebude

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1).

Může následovat přivítání nebo uvedení do bohoslužby nebo sloka písně podle církevního roku (např. 667/1). NEDĚLE VELIKONOČNÍ formulář E1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17)

1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) 1. CESTA: Nemilujte svět (První Janova 2,15-17) Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více