3/2012. Anketa o andělích stráţných Rozhovor s paní Marií Bubnovou Co tě pálí O andělích stráţných Co se dělo i co nás čeká

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2012. Anketa o andělích stráţných Rozhovor s paní Marií Bubnovou Co tě pálí O andělích stráţných Co se dělo i co nás čeká"

Transkript

1 3/2012 TROJJEDINÁ LÁSKA U jednoho z pramenů na horské stezce byl vyrytý nápis: Můj úkol je snadný: dávat, pouze dávat! Kaţdý pramen dává vodu. Kdyby přestal dávat vodu, přestal by být sám sebou. Stal by se pouze větší dírou v zemi nebo ve skále. Přestal by existovat jako pramen. Kaţdý pramen dává vodu. Taková je jeho podstata. Pramen, u něhoţ byl onen nápis, však dával víc, neţ pouze vodu: poskytoval příleţitost k zamyšlení, k ještě jednomu pohledu na to, co povaţujeme za tak obyčejné. Vzbuzoval vděčnost. Jak můţe být člověk nevděčný, kdyţ dostává dar? Láska je ve své podstatě podobná pramenu. Kdysi jedna gymnazistka na otázku, čím je láska, dala nejkrásnější odpověď: Láska, to je D na třetí, čil i Dávat Dobro Druhému. Tato jednoduchá definice zcela vystihuje podstatu lásky. Láska je touhou po dobru druhého člověka a dáváním tohoto dobra. Touţím dávat. To je její podstata. Kdyţ přestane být pro druhého, zaniká, stejně jako zaniká pramen, který přestal dávat vodu. Slavnost Nejsvětější Trojice nám ukazuje Boha jako Lásku. Není to láska samolibá. Bůh nám zjevuje sebe v trojjediné podobě, aby nás zavedl do světa své lásky, ve kterém ţijí tři Boţské Osoby pro sebe navzájem, zcela se oddávají jedna druhé. Tuto Lásku můţeme poznat i my, protoţe Bůh nám zjevuje sám sebe. Tuto lásku lze objevit také ve skutcích, které kaţdá z těchto tří Boţských Osob činí pro nás. Právě takto poznáváme tuto lásku, učíme se ji. Neţ začneme děkovat jiným za všechno, co pro nás udělali, poděkujme nejprve Bohu za lásku, kterou miluje kaţdého z nás. Vţdyť zásluhou Trojjediného Boha jsme tu a můţeme se učit jeho lásce a tuto lásku předávat svému okolí. S přáním krásných dnů a mnoho lásky kaţdému s Vás ţehná P. Pavel Anketa o andělích stráţných Rozhovor s paní Marií Bubnovou Co tě pálí O andělích stráţných Co se dělo i co nás čeká Z myšlenek P. Výprachtického Z knihy Vzdáleným nablízku Příběhy ţelvy Loudalky Liturgické okénko

2 Křest: Petra Králová, 10. března 2012, Nekoř. Lukáš Macháček, 10. března 2012, Nekoř. Tomáš Karel Knizner, 25. března 2012, Nekoř. Derek Pavlíček, 15. dubna 2012, Nekoř. Lenka Vymetálková, 13. května 2012, Nekoř. Pohřeb: Marie Glonková, 23. února 2012, 80 let. Jaroslav Pacholík, 10. března 2012, 85 let. Mária Roškaninová, 11. dubna 2012, 80 let. Emílie Bednářová, 24. května 2012, 89 let. Pokračování komentáře ke mši svaté z minulého čísla Zvonů. Vstupní modlitba Celou úvodní část mše svaté uzavírá kněz modlitbou. Tato vstupní modlitba se nazývá kolekta sbírka, shrnutí. Je to proto, ţe v ní kněz shrnuje do jedné modlitby to, co kaţdý z nás osobně předkládá Bohu. Po úvodní výzvě modleme se by měla následovat krátká chvíle ticha. To proto, abychom Bohu v duchu přednesli své prosby. Kněz tyto prosby všech shrnuje v hlasité modlitbě a předkládá je Bohu Otci skrze Jeţíše Krista v Duchu svatém. Při tom stojí s rozepjatýma rukama je to modlitební gesto známé jiţ z kreseb v katakombách. Modlitbu kněze stvrzujeme zvoláním amen, coţ znamená ano, tak jest. Pokud pozorně sledujeme myšlenky vstupní modlitby, pak naše AMEN zazní naprosto samozřejmě zřetelně a rozhodně. (Příště pokračování) Pavol Sandánus Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal 2

3 nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Kdyţ pozorně hledíme do svého nitra a do svého okolí, poznáváme pravdivost slov Písma: Čím je víc vědění, tím je víc bolesti (Kaz 1,18) V sobě zjišťujeme slabost vůle a sílu vášní a rozpor mezi rozumem a vůlí, který vystihuje Pavel větou: Nedělám to dobré, co chci, ale to zlé, co nechci. V rodině, která má být 24 hodin naplněna upřímností a láskou, vybuchují ostrá slova a zlověstné pohledy. Mnoţí se slzy, napětí, soudní nechutnosti a rozchody, od sousedů se oddělujeme ploty, dost vysokými a hustými a přes ně posíláme zlé pohledy a nadávky, jindy jen zdvořilé, ale neupřímné fráze. A kdyţ se sdruţujeme, většinou ze strachu o sebe, potom chybí láska a důvěra. Starší říkají: Za našich časů byl svět jinačí. A mladí dodávají: Aţ my dorostem, musí to vypadat jinak v člověku, rodině, ve státě, ve světě. Neklamme se. Kdyţ mluvíme o krásnější minulosti či lepší budoucnosti, je to jen únik z nepěkné přítomnosti. A mimo Jeţíše Krista se nenarodil nikdo, kdo by odhalil nemoc, provedl diagnózu, předepsal lék. A proto jen ti, kdo přijmou jeho slovo s upřímným srdcem, mají v sobě pokoj. Ţijí příjemně i s nepříjemnými a mohou říci s apoštoly: Oplývám radostí ve všech svých trápeních. Podle našeho Pána je nemocí světa leţ a neláska. Proto prosí Otce za ty, které si vybral a poslal jako lékaře do světa, aby je posvětil pravdou a zachoval v jednotě, aby byli pevní a tam, kde se bude omílat ta největší a nejnebezpečnější leţ- Není boha, není duše, posmrtného ţivota - aby hlásali Boţí pravdu i vlastní krví. Aby proti nelásce stavěli odpuštění, modlitbu za pronásledované, proti snaze rozdělovat lidi, úsilí sjednotit je v Kristu. A říkat pravdu o nebeském Otci tam, kde bude pěstována nenávist mezi chudými a bohatými, kulturními a zaostalými, či rasová a třídní nenávist. Je to poslání nejen apoštolů, ale všech, kdo ţijí svůj křest a biřmování. Ale i křesťany svádí svět. Proto ta modlitba Jeţíše. Prosme i my! Připravil Jiří Pomikálek Velikonoční jarmark proběhl v naší farnosti na květnou neděli. Děti na něj vyráběly přáníčka, náušnice, kostičky s modlitbami. Od vás jsme na jarmark dostali také spoustu krásných a dobrých věcí. Kraslice, pomlázky, zajíčky, beránky, perníčky, cukroví. Všem, kteří něco udělali, nebo si koupili, moc děkujeme. Pro černoušky jste darovali 3300 korun. Aneta a Štěpánka. 3

4 Naše nekořské klubko dostalo pozvání od PMD ze Špindlerova Mlýna na horské klubání. Zúčastnit se mohly skupiny z celé republiky, ale v omezeném počtu. Odjíţdělo se v pátek 20.4 odpoledne, abychom stihli úvodní program. Po příjezdu nás v chatě ubytoval David a následovala dobrá večeře. Den jsme zakončili představováním jednotlivých misijních klubek. Navzájem jsme se podělili o záţitky a vyprávěli o našich aktivitách. Druhý den začal mší svatou. Během dopoledne někteří z nás vyráběli a kreslili přáníčka, nebo sáňkovali, protoţe v Krkonoších byl ještě sníh. Krásné slunečné sobotní odpoledne jsme si uţili na společné procházce po okolí. Večer pokračovalo seznamování klubek, protoţe to v pátek všichni nestihli. V neděli jsme proţili sváteční bohosluţbu s páterem Jiřím Šlégrem, který je ředitelem PMD v České republice. Odpoledne jsme se rozloučili a odjíţděli k domovu. Děkujeme všem, kteří nás bezpečně dopravili tam i zpět. Anežka Faltusová V sobotu se v naší farnosti konala bohosluţba s udělováním svátosti nemocných. Na devátou hodinu se nás sešlo kolem čtyřiceti a po udělení svátosti nás otec Pavol pochválil, ţe náš zpěv zní lépe, nějak radostněji. Po této bohosluţbě jsme se přesunuli do farní hospůdky, kde nás čekalo milé překvapení v osobě otce Pavla Pokorného z Jablonného nad Orlicí. Nejprve jsme ale zasedli k občerstvení, menší děti přednesly básničky a Nikolka krásně zahrála na klavír. Dostali jsme také malé dárečky. Poté nám otec P. Pokorný promítl diapozitivy ze své cesty po Iránu. Jeho vyprávění bylo jako vţdy poutavé. Cestovali celkem čtyři, tři kněţí a jeden lékař, ale ti tři nemohli do ţádosti o vízum uvést katolický kněz ; to by je tam nepustili. V Iránu musí ţeny chodit na veřejnosti zahalené, v autobuse si nesmí sednout vedle muţe, na to dohlíţí policie. Kdyţ si chtěli naši cestovatelé koupit hotový chléb, dívali se na ně s podivem, nabízeli jim mouku, ať si chléb upečou. Nakonec koupili nějaké sušenky rok výroby 83. Mysleli, ţe jsou zkaţené, ale nebyly v Iránu se pouţívá jiný letopočet. Ţeny se (pokud na to mají) hodně zdobí zlatými šperky, poněvadţ stačí, aby muţ řekl 3x propouštím tě a ţena musí odejít jen s tím, co má na sobě. Obyčejní lidé ţijí velice chudě, ale jsou prý takoví radostní. Tak třeba čerpat a donášet vodu je velmi zdlouhavá procedura, o tom se nám ani nezdá, přesto stále reptáme. To jsou jen střípky z toho, co otec Pavel vyprávěl. Všichni jsme byli spokojeni a těšíme se na příští podobné posezení. M. Matyášová 4

5 (.)V závěru své řeči v parlamentu před poslanci a senátory z nichţ většina neměla zřejmě nikdy Bibli v ruce- jsem zmínil scénu z Lukášova evangelia: Jeţíš prochází v Jerichu zástupy lidu a náhle osloví předního celníka, který ho pozoroval ukryt ve větvích fíkovníku. Pak jsem ten příběh srovnal s počínáním křesťanů v naší zemi. Kdyţ Kristovi učedníci po pádu komunismu vyšli po dlouhé době svobodně na veřejnost, vnímali všude kolem mnoţství lidí, kteří jim tenkrát tleskali, a snad i nemnohé, kteří jim dosud hrozili pěstí. Nevšimli si však, ţe stromy okolo jsou plné Zacheů. Těch, kteří se nechtěli či nemohli vmísit do zástupu starých či zbrusu nových věřících, kteří však nebyli lhostejní ani nepřátelští. Tito Zacheové byli hledající a zvědaví, avšak zároveň si chtěli zachovat odstup a nadhled, ta zvláštní směsice tázání a očekávání, zájmu i plachosti, někdy snad i pocitů viny a jakési nepatřičnosti je drţela v skrytu fíkového listí. Jeţíš Zachea oslovil jménem, povzbudil ho, aby sestoupil dolů ze svého úkrytu. Překvapil ho tím, ţe chtěl přijít pod jeho střechu, i kdyţ mohl počítat s tím, ţe za to bude okamţitě pomlouván a kritizován: Vstoupil k hříšníkovi jako jeho host! Není psáno, ţe by se snad Zacheus kdy zařadil mezi Jeţíšovy učedníky, ţe by jej následoval na jeho cestách jako kolega Matouš. Víme však, ţe se rozhodl změnit svůj ţivot a ţe jeho domu se dostalo spásy. Církve naší doby své Zachey však takto oslovit nedokázaly. ( ) Zacheus se můţe jevit jako nenapravitelný individualista, nezařaditelný - tam, kde se lidé ochotně šikují do nadšených či rozhněvaných zástupů, instinktivně hledá své ukryté místečko ve větvích fíkovníku. Nedělá to z pýchy, jak by se mohlo zdát, vţdyť ví o své malé postavě a velkých slabostech, o svých dluzích vůči absolutním poţadavkům a výzvám. Své soukromí a odstup a nadhled je schopen a ochoten opustit jen tehdy, je-li osloven jménem pak se můţe stát, ţe náhle přijme i ony absolutní výzvy a změní svůj ţivot. Oslovit Zachea však můţe jen ten, komu není tento člověk cizí a neznámý, ten, kdo jím nepohrdá a komu není lhostejný, ten, komu není ani vzdálené to, co se odehrává v jeho srdci a mysli. K Zacheům dnešní doby se můţe patrně opravdově přiblíţit jen ten, kdo sám byl a do jisté míry stále je Zacheem. Tato kniha mi mluví z duše. Není to tak dávno, kdy jsem i já sama zakusila, jak si jako křesťané vystačíme, jak snadno se zabydlíme v zaběhnutých partičkách, kde je nám dobře, máme své místo a i ty, které jinak vnímáme jako své blízké, mezi sebe 5

6 nepustíme, protože.natož někoho, kdo by přišel zvenku a chtěl ochutnat možná by měl větší šanci pro svou atraktivitu novosti, ale co pak? Nakolik jsme opravdu schopni oslovit jménem bez dalších nároků. Kniha VZDÁLENÝM NABLÍZKU byla oceněna jako nejlepší teologická kniha Evropy a hned zmizela z pultů, právem, ale co je to platné, jestliže ji s úctou a porozuměním přečteme, ale zůstaneme nadále vzdálení. Lenka Konopková Nevím, jestli mi může pomoci anděl strážný, když mám z něčeho strach. A máme opravdu každý svého anděla strážného nebo jich je více? Zeptal jsem se odborného asistenta na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci, Jaroslava France. 6 Ptal se Šimon Krsek Milý Šimone, jak je to vlastně s tím andělem stráţným? Jedno je třeba říct hned na úvod: Andělé jsou a svědčí o nich jak bible, tak i tradice církve. Abychom to neodbyli jen tak jednou větou, tak přidám ještě toto. Slovo samotné pochází z řečtiny, která slovem angelos překládá starozákonní hebrejské slovo malak. V obou případech to znamená doslova posel. Takto jsou v bibli označováni tělesní lidé i bytosti duchovní. Nás ale zajímají ti druzí. Starý zákon hovoří velmi často o Boţích poslech, a to také proto, ţe si zboţní Ţidé dokázali jen stěţí představit, ţe by se svatý Bůh účastnil natolik přímo lidského stvořeného ţivota. Slovo svatý totiţ v hebrejštině znamená doslova ten, kdo je oddělený. Ţidé tím chtěli říct, ţe Bůh je zcela jiný neţ vše ostatní, on je nestvořený, ale lidé jsou stvoření. Proto se Bůh účastní na ţivotě Ţidů i našem, ale zároveň s námi hovoří skrze posly. Je také pravda, ţe se Ţidé nauce o andělech věnovali velice rádi a velmi často. My jsme křesťané a ţivot andělů patří mezi pravdy naší víry. Jeden z lateránských koncilů (Laterán je místo v Římě a je zde nejvýznamnější kostel katolické církve, u kterého se konalo setkání vzdělaných a zboţných křesťanů) zanechal jednoznačnou a dobře promyšlenou zprávu, ţe na samém počátku časů stvořil Bůh z ničeho obojí podobu stvoření, duchovní i tělesnou, tedy anděly i pozemský svět; potom stvořil i člověka, který se podílí na obojím, protoţe je stvořen s duší i tělem. Z toho plyne jedna důleţitá věc. Ty duchovní bytosti, tedy andělé jsou stvořeni Bohem, Bůh je chtěl mít na světě, jsou dobří a také jsou Bohem milováni. Dobří andělé proto stejně jako dobří lidé milují Boha. U andělů je úţasné to, ţe nemají tělo, jako máme my lidé. Mají rozum i vůli, jako máme my lidé. Také jsou nesmrtelní. A pro svoji netělesnost jsou také velmi mocní a silní. A teď pozor! Kaţdý člověk je svobodný a můţe se s druhými setkávat,

7 proto o kaţdém říkáme, ţe je osoba. Andělé jsou také takoví, a to znamená, ţe je moţné s nimi nějakým způsobem komunikovat, a tedy s nimi i mluvit. Nemají tak pěkná těla, jako máme my, protoţe nemají těla ţádná, ale přesto s nimi můţeme být ve vztahu. Proč jim vlastně říkáme poslové, andělé? Svatý Augustin, biskup ze severoafrického Hippo, který zemřel roku 444, o nich napsal jednoduchou a zajímavou myšlenku. Bohem jsou stvořeny netělesné bytosti a jejich úkolem je být andělem. Andělem je tento netělesný tvor nazván aţ tehdy, kdyţ přijme úkol svěřený Bohem. Kdykoliv anděl mluví k člověku, potom je to z pověření Boha a přináší mu vlastně jednu základní zprávu. Člověče, Bůh na tebe neustále myslí a neustále ti chce pomáhat. Úkolů svěřených andělům je v bibli celá řada. Po vyhnání Adama a Evy zavřeli bránu do ráje, chránili Lota, anděl zastavil Abraháma, kdyţ chtěl obětovat Izáka, jiný ohlašuje narození Jana Křtitele i Jeţíše Krista, zpívají při Jeţíšově narození, slouţí mu na poušti, jsou s ním, kdyţ se modlí v Getsemanech před svou smrtí, jsou u vzkříšení, kdyţ jeden z nich odvalí kámen od hrobu. A ve Zjevení sv. Jana dokonce čteme, ţe na konci času přijdou společně s Jeţíšem Kristem k nám na svět. Na jejich úkoly často odkazují jejich jména. Některá z nich známe. Rafael znamená Bůh uzdravuje, Gabriel znamená Bůh je mocný, Michael znamená Kdo je jako Bůh?. To poslední jméno nechce říct, ţe by byl Michael jako Bůh, ale chce se tím naznačit, ţe nikdo není jako Bůh. Proto je Michael velkým příkladem pokory. A protoţe je pokorný stává se podle tradice kníţetem nebeského vojska. Tedy nejvyšším vojevůdcem. Co se týká počtu andělů, tak tuto otázku bych ponechal stranou. Je jich totiţ nepochybně velmi mnoho. Bible hovoří o vysokých číslech, která symbolicky odkazují na nespočet (např. kniha Daniel 7,10). Jak je to ale s těmi stráţci? Ochranu Boţích poslů například pro církev zmiňuje uţ Nový zákon a ten Starý hovoří i o tom, ţe celý ţivot člověka je lemován přítomností Boţích poslů. Bůh o nás neustále pečuje, ochraňuje nás, hýčká si nás, ale zároveň nám pořád nechává svobodu jít vlastní cestou, na které nás provází jeho poslové a stráţí naše kroky. Andělé stráţní jsou s námi podle slov Písma od dětství. Pán Jeţíš ve své lásce k dětem hovoří jasně, kdyţ říká, ţe není dobré pohrdat ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, ţe jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. (Matoušovo evangelium 18,10) Můţeme se tedy domnívat, ţe tu není jen jeden anděl na jednoho člověka, ale ţe jsme doslova ve společenství andělů. Kdyţ jsou s námi na začátku, tak jsou s námi aţ do konce. Pán Jeţíš jednou svým učedníkům pověděl podobenství o boháčovi a chudákovi, a kdyţ ten chudák Lazar zemřel, tak k tomu Jeţíš dodal, ţe ho andělé přenesli k Abrahamovi. Lidský ţivot je tak obklopen ochranou andělů a také jejich přímluvou u Boha. O tom velmi pěkně vypráví například kniha Job. Šimone, prozradím ti ještě jedno tajemství. My lidé jsme velmi chytří, náš rozum je úţasný dar, ale velmi často ho uţíváme k tomu, abychom obešli stanovená pravidla anebo abychom zpochybnili to, co je povaţováno za jisté. Stávalo se to i v případě ţivota andělů. Našli se lidé, kteří tvrdili, ţe andělé nejsou. Proto bylo třeba pouţít rozum a s pomocí víry říct, ţe i kdyţ jejich ţivot popřeme a budeme dělat, ţe nejsou, tak oni budou pořád přijímat od Boha úkoly. Velcí křesťané proto opakovaně potvrzují, ţe andělé a zvláště ti stráţní tu s námi jsou. Jeden citát za všechny. Sv. Jeroným byl velký znalec bible a dokonce ji přeloţil z hebrejštiny a řečtiny do latiny, komentoval slova Jeţíše 7

8 Krista o tom, ţe není dobré pohrdat těmi nejmenšími takto: Důstojnost člověka je tak veliká, ţe má kaţdý od narození stráţného anděla. To napsal hezky, ţe? Na závěr jednu důleţitou poznámku. Tradice církve nás nezavazuje k povinnosti věřit v existenci stráţných andělů. Navíc by jakýkoliv zájem o Boţí posly neměl předčít náš vztah k Pánu. Vţdyť i oni sami jsou nepochybně nejraději, kdyţ především v Bohu ţijeme, pohybujeme se, jsme jak říká svatý Pavel. Především jsme povoláni k víře. To slovo má mnoho společné se slovem důvěra a odkazuje na to, ţe věřící má pevnou důvěru v Boţí přítomnost ve svém ţivotě. Šimone, díky za otázku. Při psaní jsem si vzpomněl, ţe jsme s babičkou, kterou uţ andělé odnesli do Boţí náruče, chodili na pouť do kostela sv. Andělů stráţných na Straţisku. A nedovedu si představit, ţe by se tato zboţná ţena, která nedala růţenec z ruky, mýlila v otázce existence andělů stráţných. Modlitba je nejlepší cesta k proniknutí do Boţích tajemství. Modlitbě zdar a třikrát hurá! Jaroslav Franc, Th.D. Věříš, že každý máme anděla strážného? Modlíš se k němu, popřípadě s ním máš nějakou zkušenost? - Věřím, ţe nějakého stráţného anděla určitě mám a ţe mě provází a pomáhá mi. Bohuţel s ním neumím moc spolupracovat. V situacích kdy bych potřebovala pomoct, si na něj prostě vůbec nevzpomenu, to se obracím přímo na Pána Boha. Trochu mě to mrzí, protoţe ve chvílích samoty by mi mohl být třeba i oporou a společníkem. Asi s tím budu muset něco udělat. (Ţena 45 let) - Věřím. Někdy si na něho vzpomenu, myslím, ţe funguje dost dobře, hlavně co se řízení týká. (Muţ 34 let) - Určitě. Myslím, ţe kaţdý má svého anděla. Málokdy se k němu ale modlím. (Ţena 35 let) - Věřím. Určitě byly situace, kdy tam museli být. Občas si na něho vzpomenu, ale nemodlím se k němu. (Muţ 29 let) - Určitě věřím. Četla jsem, ţe je moc důleţité se ke svému andělu stráţnému modlit. Pravidelně se k němu nemodlím, ale s dětmi někdy ano. Snaţím si jeho blízkost uvědomovat. (Ţena 44 let) - Věřím. Jako malá jsem se s rodiči denně večer modlila k andělu stráţnému za sebe i všechny blízké. Teď se často modlím k andělům stráţným svých dětí a prosím je, aby mi na ně dávali pozor. (Ţena 34 let) 8

9 - Věřím, ţe kaţdý má svého anděla stráţného. Nějaký rošťák má moţná 4 anděly stráţné. Někdy se modlíme všichni doma společně modlitbu Anděle Boţí stráţce můj. (Dívka 9 let) - Kdyţ jsem někdy v noci sama, tak se modlím, aby mě chránil. Modlíme se celá rodina, kaţdý večer Otče náš, Zdrávas a Anděle Boţí. Slyšela jsem příběh o andělu stráţném: Ve vlaku seděl v kupé pán a někam jel. Přistoupil k němu nějaký muţ a řekl mu, ať vystoupí o stanici dřív. On poslechl a pak se dozvěděl, ţe vlak měl nehodu, tím, ţe vystoupil dřív, se zachránil. (Dívka 12 let) - Anděl stráţný existuje. Má křídla. Někdo má kluka někdo holku jako anděla stráţného. Já mám asi holku. Modlím se k andělu se sestrama. (Dívka 7 let) -Věřím. Znám modlitbu Anděle Boţí stráţce můj, tu jsme se učili na náboţenství. Někdy se jí i na náboţenství modlíme. Doma se jí modlím sama nebo se sourozenci. (Dívka 11 let) - Jo, všechno moţný se k němu modlím. (Chlapec 11 let) - Věřím, ţe mě před všema špatnýma ochrání a před čertem. (Dívka 6 let) - Ano věřím. Bráška se modlí Andělíčku můj stráţníčku a já se modlím Anděle Boţí. A prosíme ho, ať nás opatruje. (Dívka 9 let) V novém žlutém katechismu YOUCAT je napsáno v otázce čislo 55 toto: Kaţdý člověk dostává od Boha anděla stráţce. Je dobré a smysluplné modlit se k andělu stráţci za sebe i za ostatní. Andělé mohou dát o sobě vědět v ţivotě křesťanů například jako poslové nějaké zprávy nebo jako pomáhající průvodci. S falešnými anděly esoteriky nemá víra nic společného. Ptala se a připravila Aneta Sršňová 9 Rozhovor s paní Marií Bubnovou (1926) S paní Bubnovou jsem se seznámila před dvěma roky, kdyţ jsem sháněla pro své auto garáţ na zimu. Hned na první pohled mě okouzlila a získala svou laskavostí a dobrotou v očích. Auto uţ garáţuji u sousedů, ale za paní Bubnovou vţdy ráda zajdu.

10 Vy ale z Nekoře nepocházíte? Ne ne, jsem z Bystřece. Do Nekoře jsem se přivdala r Jsem z pěti dětí prostřední, měla jsem ještě dva bratry a dvě sestry. Jak jste si jako děti hrály? My jsme nechodili do školy, ale do Štěpnice moudrosti a ctnosti v Bystřeci. Tak se jmenovala. No a po škole jsme měli hned povinnosti. Chodili pomáhat na pole, pásli kozy, dělali si ohníčky a opékali brambory, do lesa jsme chodili na šišky, na borůvky aţ k Čenkovicím, tam jsme je hned prodali a domů si nesli uţ peníze v zimě jsme drali peří, dělali knoflíky Jací byli rodiče? To byli dobráci. Vţdycky se shodli a nás děti vedli k témuţ. Maminka pomáhala u sedláků za propachtované (pronajaté) pole od nich. Ač byl tatínek krejčí, já si ušiju tak zástěru, ale Anče, sestře, té to šlo. Já spíš pletla, to jsem se naučila ve škole v ručních pracích. Maminka nám vţdycky říkala: Co se naučíte, to se vám bude hodit. A my se jako děti bránily: Jo, jo a pak to budem muset dělat. A na co v Bystřeci vzpomínáte nejraději? Byli jsme v Sudetách a tancovalo se po stodolách. Nejradši vzpomínám na ty party mládeţe. Kolikrát jsme měly kaţdá jednoho tanečníka z horního konce a jednoho z dolního a nejednou se kluci pro to seprali. Ale s manželem jste se na tancovačce neseznámili. Ne, ne já kdyţ skončila obecní školu, ještě mi nebylo čtrnáct a uţ jsem musela jít pracovat. Pět let jsem byla v tabákové továrně v Lanškrouně. Bylo nás doma pět dětí, musely jsme se o sebe postarat. Pamatujete si, co jste si koupila za první výplatu? Já tuším, že běžky. No uţ nevím. Přidávala jsem našim na elektřinu. Ale asi něco na sebe. Později jsem si našetřila na kolo. A jak to bylo s tím seznámením. Jak probíhala vaše známost? Po pěti letech v Lanškrouně jsem přestoupila do Jablonného do Isolitu a tam byla aţ do důchodu, do 57 let. Tam jsme se také s Joţkou poznali. On byl strojní zámečník. Začali jsme spolu chodit, kdyţ mi bylo 19let a chodili jsme spolu 6 let. On v létě jezdil z Nekoře do práce na kole a v zimě spolu s dalšími třemi chlapy byli na byt u jedné staré paní vedle továrny. V neděli jsme vţdycky vzali deku a gramofon na kliku, ten vozil s sebou na kole a šli si někam sednout a vyhrávali. A podnikali jste výlety i na kole, když jste si ho pak koupila? No jéje. Byli jsme aţ ve Dvoře Králové, cestou jsme přespali v Holicích, kde měl Joţka známé z totálního nasazení. Později si pořídil motorku. To z peněz od otcových sestřenic, které byly svobodné, ţily v Americe, kde měla kaţdá ranč. Z peněz, co jeho rodičům posílaly, si koupili pole a tu jeho motorku. Pak to posílání 10

11 peněz uţ nebylo moţné. Ani se nedozvěděli, komu jejich majetek v Americe připadl, kdyţ zemřely. A na motorce jste se nebála? S Joţkou ne, to nebyl ţádný blázen. Kdyţ jsme byli někde v poli, tak mi to i půjčil, ale papíry jsem si nikdy ani později na auto neudělala. Na motorce jsme byli třeba za tetou ve Zlíně. Hodně jsme taky jezdili se závodním výborem z práce na výlety, to vzal vţdycky Joţka harmoniku a celou cestu se zpívalo. A v Izolitu jste měli dobrou pracovní partu? No mě volili opakovaně úsekářkou. Všechny spory jsem se snaţila urovnat v dobrotě. Ale nechtěla jsem to dělat a stejně mě vţdycky zvolili. Uţili jsme si tam dost legrace. Na dílně jsme se s mistrem domluvili, ţe si po práci ustrojíme vánoční stromeček a pak jsme si vymýšleli legrační dárky. Třeba jsme s Ančou (sestrou) vzaly chlapům boty a vloţily jim do nich nějaký mls, zabalily a byl dárek. Nebo jim dávali podvlíkačky, ţenské dostaly i krajkové prádlo a pak se v tom producírovaly po dílně. Jednou jsem si vyprosila více hadrů, co jsme měli na čištění strojů a Anča z nich spíchla mistrovi trenky Já k tomu připsala V téhle kráse v letním parnu, můţeš chodit na plovárnu Pak povídal, ţe je opravdu nosil A jaké to bylo žít s rodiči manžela? No víte, jeho dva sourozenci tu dlouho nevydrţeli. My byli s Joţkou klidné nátury. S tchánem to šlo, ale s jeho maminkou to bylo hodně náročné. Nakonec jsme si světničku přepaţili a udělali si tam i vlastní kuchyni. My se s manţelem nikdy nepohádali. Vţdycky stál při mně. I jeho sourozenci. Mně maminka vštěpovala od mládí: Holka chraň se první hádky. My se spolu vţdycky srovnali. Joţkově mamince jsme nakonec doslouţili. Jen krátce pobyla v Červené Vodě a zemřela v nemocnici. Později jsem si sem do Nekoře brala na zimu i svoji ovdovělou maminku, ale v péči o rodiče jsme se se sourozenci střídali, naši oba se doţili devadesátky. Bratr bydlel kousek od naší maminky, tak mohla být přes léto doma sama. A jak jste snášela, že jste neměli děti? To byla a je bolest. Děti jsme mít nemohli. A já si vţdycky přála tři. Říkala jsem jedno je pro strach, dvě pro zlost a tři pro radost. Sestra má sedm, druhá jedno, jeden bratr tři kluky a druhý dvojčata. Tak mám hodně synovců a neteří. A o adopci jste neuvažovali? Uvaţovali, ale netroufli jsme si. Znali jsme případy, kdy se to později moc nevydařilo, a tak jsme zůstali sami. Ale člověku to stejně mnohokrát přijde líto ještě i teď. A co vám pomohlo se tu zabydlet? 11

12 Měli jsme tu moc dobrý sousedy. Chodili jsme k sobě na besedu. Na pomoc jsme měli své lidi, švagry apod. kdyţ se třeba stavěla garáţ. A k Fiedlerom jsme chodili kaţdou středu odpoledne ještě se sestrou Ančou, která dojela, hrát karty. Tajného duráka, hráli jsme o fazole, ještě s Čápovou. Teď sem v neděli zaskočí, často s buchtou, Miládka Matyášová. To je moc hodná holka. Já uţ se motám a tak se uţ ani na nákup nebo do kostela nedostanu. V neděli poslouchám mši z rádia. A chovali jste nějaká zvířata? No jéje. Kozy, slepice, kočky a psa. Míša to byl oblíbenec. Toho si pořídil manţel, kdyţ odešel do invalidního důchodu se srdcem a cukrovkou. Toho jsme měli 12 let. Manţel ho přeţil o rok. Ten pes všemu rozuměl. Stačilo říct, jdeme na procházku a uţ si nesl vodítko. Nejkratší trasu jsme chodili na přehradu. Jednou jsme šli manţelovi naproti aţ do Vlčkovic, kde byl na motorce, někomu tam pomáhal. Domů jsme se uţ vezli všichni tři i s Míšou. Nebo mi manţel z domu poslal po něm ve staniolu v tlamě zabalenou čokoládu, kdyţ jsem sekla trávu nad domem. V pořádku ji donesl, aţ pak dostal od cesty. Kdyţ jsem hubovala kamarádku, ţe se neměla zouvat, jen to slyšel, uţ jí nesl pantofle. A když byl manžel v důchodě, nebylo mu to dlouhé? Ale kdeţe. On pořád něco vylepšoval. Byl hodně zručný. Udělal nám třeba pračku. Moţná první v Nekoři. Nebo sprchu na venek, kdyţ jsme v létě sušili, třeba 3x jsem se šla osvěţit. Jinak spravoval lidem jinde nespravitelné hodiny, šicí stroje korunu si nikdy nevzal. Sám si ušil i kalhoty, šil cejchy ten se opravdu nenudil. Asi se vám dost stýská, když jste měli tak pěkný vztah. No o to to je horší. Uţ jsem vdovou 16 let, ale člověk si kolikrát za den vzpomene. Moc děkuji za milé setkání a rozhovor. Lenka Konopková Jako malá jsem jezdívala na prázdniny k babičce a spolu s ní se modlila Korunku k Boţímu milosrdenství. Před Velikonocemi se mi dostala do ruky kníţka Deníček Sv. Faustiny a korunku jsem se začala opět modlit. Sestře Faustině se zjevoval Pán Jeţíš a mluvil k ní. Říkal jí o svém milosrdenství a lásce k nám. Chtěl, aby namalovala obraz, tak jak ho viděla, z Jeho srdce vytryskly dva prameny (krev a voda), které objímaly celou zem svou milostí a láskou. Pán Jeţíš nadiktoval sestře Faustině tuto modlitbu: Korunka k Boţímu Milosrdenství se modlí na obyčejném růţenci: na začátku: Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha. Na zrnkách Otčenáše: Věčný Otče, 12

13 obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Boţství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Jeţíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Na zrnkách Zdrávasu: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu. Na zakončení (třikrát): Svatý Boţe, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Přislíbení Pána: Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v ţivotě a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit." Aneta Sršňová. Pane, neprosím o zázrak, ale o sílu pro všední ţivot, nauč mne umění malých kroků Učiň mne vynalézavým a vstřícným, dej mi jistotu v správný čas, obdař mne citem, abych dokázal odlišit prvořadé od méně důleţitého. Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl ţivotem a své dny rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a krásy a abych aspoň tu a tam našel čas na umělecký záţitek. Dej, ať pochopím, ţe snít o minulosti či budoucnosti mi nepomůţe. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejblíţe a povaţovat právě proţívanou hodinu za tu nejdůleţitější Ochraň mne před naivní vírou, ţe v ţivotě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, ţe těţkosti, poráţky, neúspěch a zklamání, jsou přirozenou součástí ţivota a ţe díky jim rosteme a dozráváme Připomínej mi, ţe srdce se často staví proti rozumu a pošli mi ve správnou chvíli někoho, kdo má odvahu mi říci pravdu s láskou. Dej mi chléb kaţdodenní pro tělo i pro duši, projev tvé lásky, přátelské gesto a aspoň tu a tam náznak, ţe budu někomu uţitečný Vím, ţe mnohé problémy se vyřeší trpělivostí - dej, abych dokázal čekat - ať vţdy Tebe i ostatní nechám domluvit. To nejdůleţitější si člověk neřekne sám, ale to nejdůleţitější mu bývá řečeno Ty víš, jak moc potřebuji přátelství. Kéţ dorostu k této nejkrásnější, nejtěţší, nejriskantnější a nejněţnější záleţitosti ţivota. Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra - pár slovy nebo i beze slov... Ochraň mne před tím, ţe bych mohl promarnit svůj ţivot a nedávej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji A nauč mne umění malých kroků! Z kostelní krabičky 13

14 Milé děti, Loudalka se těšila na mši svatou, protoţe teď všemu lépe rozumí. Dobře ví, ţe před setkáním s Pánem Jeţíšem si musíme očistit srdíčko lítostí nad svými hříchy. Potom čteme z Bible a posloucháme, co nám Pán Jeţíš říká. A pak neseme své dary. Chléb a víno Pán Jeţíš promění ve své tělo a ve svou krev. Je tady s námi. A chce přijít ještě mnohem blíţ k nám, a proto můţeme ke sv. přijímání. Aha, to je ta oplatka? zeptala se Šikulka. A Loudalka ji hned opravila a řekla: Kdepak, to není ţádná obyčejná oplatka, ale v tom chlebu je sám Pán Jeţíš a přichází k nám do srdce. Velmi správně, Loudalko, pochválil ji tatínek. A proč tedy ještě nemůţu jít ke svatému přijímání? To mě Pán Jeţíš nemá tolik rád? Ale ne, odpověděla maminka, to víš, ţe tě má rád. Ale teď se tě zeptám: Umíš řídit autobus jako taťka? To ne, řekla Loudalka. A umíš uvařit celý dobrý oběd jako já? To také ne, odpověděla ţelvička. A máme tě přesto rádi, viď? Loudalka horlivě přikývla: No samozřejmě, vím, ţe mě máte moc rádi. Tak to vidíš. Pán Jeţíš to ví a nezapomíná na tebe. Kdyţ chce dospělý řídit auto, musí k tomu udělat zkoušky a znát mnoho předpisů. I děti se na sv. přijímání připravují, ne aţ kdyţ jsou dospělé, ale mnohem dřív. Nejčastěji to bývá ve 3. třídě anebo někdy ještě dříve. Uţ se brzo dočkáš i ty, Loudalko! Loudalka povídá: Uţ aby to bylo, moc se na setkání s Pánem Jeţíšem těším! Víš, mami, mně někdy připadá, kdyţ se dívám na dospělé, kteří jdou ke sv. přijímání, jako by se na Pána Jeţíše moc netěšili. Já se uţ těším moc! A maminka jí odpověděla: Neboj se, tvé srdíčko nezůstává prázdné. Kdykoli Pánu Jeţíši řekneš: Přijď ke mně, Pane Jeţíši, mám tě ráda!, tak on k tobě přijde, i kdyţ zatím trochu jinak neţ ve svatém přijímání. Uţ vím, dám dopis na zrcadlo či do košíčku na šití, však ţel dosud mě nenapadlo co psát, jak dopis začíti. Maminko moje milovaná, a v zubech konec násadky, přemýšlím; stránka nenapsaná čeká a čeká na řádky. Přeji Ti dnes v den Tvého svátku - ve slově Tvého velké T - no vida, uţ mám druhou řádku a pokračuji ve větě: štěstí - po t se píše ě - a zdraví - a pak selhává uţ nadobro má fantazie, tak přízemní a kulhavá. A trhám papír, muchlaje ho - maminka stojí nad válem a chystá něco voňavého - tu v odhodlání zoufalém přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, očima mlčky ptá se mě. Pak zamoučněné ruce obě zvedly mě rychle ze země. Jaroslav Seifert 14

15 Hučičí maso Potřebujete: 1kg mletého masa, 4 rajčata, 3 zelené papriky, 1 cibuli, 1kg brambor, feferonku, pepř, sůl Postup: Maso si osolíme, opepříme a přidáme najemno nakrájenou cibuli. Do máslem vymazaného pekáčku klademe vrstvu na kolečka nakrájených brambor, vrstvu masa, vrstvu rajčat a papriky oboje nakrájené na kolečka. Můţeme posypat pálivou parikou nebo přidat nakrájenou feferonku. Takto střídáme vrstvy, dokud máme suroviny, poslední vrstvou budou brambory. Přikryjeme pokličkou a dusíme v troubě asi padesát minut. Před dopečením můţeme sundat pokličku a brambory potřeme máslem a necháme dopéct. Pivní noky z mletého masa. Potřebujete: 50dkg mletého masa, 20dkg strouhané nivy, čerstvou nasekanou bazalku, pepř, sůl Těstíčko: 1 vejce, hladká mouka, pivo, solamyl, pepř, sůl Postup: Maso smícháme solí a pepřem podle chuti a s nastrouhanou nivou, přidáme bazalku. Směs pomocí dvou lţic tvarujeme do noků a namáčíme v pivním těstíčku. Těstíčko: Vejce smícháme s hladkou moukou, pivem, solamylem, pepřem a solí. Suroviny (mouku, pivo, solamyl) přidáváme podle hustoty těstíčka, abychom v tom mohli namáčet noky. Kdyţ máme těstíčko hotové, namáčíme v něm noky a smaţíme na pánvi. Dobrou chuť AnetaSršňová! Student teologie se ptá po přednášce: Můţete mi doporučit nějakou dobrou knihu o pokoře, pane profesore? Moji, zní odpověď. Vědec povídá Bohu: Boţe, uţ nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, ţe uţ i my vědci umíme udělat člověka z hlíny. Tak to předveď, povídá Bůh. Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh na to: Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny! 15

16 setkání misijního klubka: 8.6: hod. Noc kostelů v Nekoři: 1.6: od hod. setkání biřmovanců: 1. 6., 15.6: hod. Mše svatá u sochy Nejsvětější Trojice směrem na Líšnici. V případě moc nepříznivého počasí bude mše svatá v kostele: 2.6: hod. ministrantské setkání: 8.6: hod. Boží Tělo: 10.6: 8.00 hod. průvod ze svátosti Eucharistie z Nekoře do kostela v Šedivci. Prosím děti (druţičky), aby si přinesly okvětní lístky na průvod ze svátosti Eucharistie. setkání seniorů: 20.6: hod. mše svatá pro děti: 29.6: hod. Děkovná mše svatá za uplynulý školní rok. Po mši svaté táborák u fary. Pouť v Sobkovicích, ţehnání hasičského praporu: 14.7: hod. Pouť v Těchoníně: 15.7: 9.45 hod. Při příleţitosti svátku sv. Kryštofa žehnání automobilů a řidičů: Pouť ve Studeném: 29.7: hod. biblická hodina: kaţdé úterý v letním čase v hod. a zimním v hod. Srdečně jste zváni do kostela sv. Mikuláše v Nekoři, kaţdý pátek po mši svaté na adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Změna vyhrazena. Všechny pastorační aktivity budou vyhlášeny v neděli u ohlášek a vyvěšené na farních stránkách. Pravděpodobnost, ţe panty u domovních dveří budou skřípat, je přímo úměrná tomu, jak pozdě přijdeš domů. Kaţdý přesně ustřiţený drát je vţdycky krátký. ZVONY OD SVATÉHO MIKULÁŠE Vydává farní společenství ŘK farnosti NEKOŘ. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky vhazujte do krabičky Zvony, odevzdejte Janě Krskové, či zašlete na textu Lenka Konopková Náklady na vytištění 10,- Kč, prosíme, vhoďte do krabičky Zvony. 16

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ

MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ MODLITBY ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ JAK SE MÁM MODLIT? Lidé často říkají: Neumím se modlit. A kladou si otázky: Jak se mám modlit? Jestli máte podobný problém, řekněte to přímo Bohu Už tím se modlíte. Modlitba

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky

dat den hod úmysl mše svaté 8:30 Troubky 10:30 Bochoř 17:00 17:00 Bochoř 8:00 Troubky 14:00 Troubky 20:00-21:00 10:00 Troubky , Dědina 113/41, PSČ. 751 02 / mobil. 731 402 070 5.10. 6.10. 7.10. 8.10. 9.10. 10.10. 11.10. 12.10. 27. NEDĚLE 27. týdne Památka sv. Panny Marie Růžencové 27. týdne 27. týdne 27. týdne Sobotní památka

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ

Prezentace akcí 2014 2015 WWW.BRNO.SIGNALY.CZ Prezentace akcí 2014 2015 Kefasfest 27. 29. 6. 2014 - P. Bende a P. Helan. Žamboši, SBM a další -Prostor pro hudbu, divadlo a kulturu - www.kefasfest.cz Expedice Albánie země orlů 20. 31. 7. 2014 - Pokud

Více

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě?

Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Kdyby svět byl dokonalý, žádné omluvy bychom nepotřebovali, protože však dokonalý není, bez omluv se neobejdeme. Kdy je potřeba mluvit o omluvě? Za napětím v manželství bývá často neochota se omluvit.

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

2. třída - Poznáváme Boží lásku

2. třída - Poznáváme Boží lásku 2. třída - Poznáváme Boží lásku Vazba učiva 2. ročníku na klíčové kompetence: Kompetence k učení V tematickém celku věnovaném stvoření a počátkům dějin spásy žáci získávají základy lidského a křesťanského

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Tabulace učebního plánu

Tabulace učebního plánu Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Náboženství Ročník: Prima Očekávané školní výstupy (kompetence) Učivo (osnovy) Přesahy a vazby (mezipředmětové vztahy, průřezová témata)

Více

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI.

Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Bibliografie (výběr) Benedikta XVI. Apoštol Ježíše Krista: promluvy o svatém Pavlovi. V Kostelním Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2009. 139 s. Jazyk originálu: Benedetto XVI, In cammino sotto la guida

Více

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná

Čarovný mlýnek. Proč je mořská voda slaná Čarovný mlýnek Proč je mořská voda slaná Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., DYS-centrum Praha Čarovný mlýnek

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Církev a internetové společenské sítě

Církev a internetové společenské sítě Církev a internetové společenské sítě Téměř před 20 lety jsem zahlédl reklamu na mobilní telefony s nápisem: Důležité jsou vztahy, vše ostatní je technika. Myslím, že by to mohla být vůdčí myšlenka vašeho

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková

Nejlepší nevěsta. Alena Vorlíčková Regina Daňková Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková Regina Daňková Pohádky pro společné čtení Projekt Městské knihovny Svitavy Lektoruje PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. DYS-centrum Praha Nejlepší nevěsta Alena Vorlíčková, 2011

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!!

V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! ročník 5. číslo 3 Únor - Březen 08 vydává: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115. V tomto čísle naleznete speciální rozhovor nerozhovor!!! Také zde opět naleznete spoustu zábavy,her,vtipů

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci

respektování jedinečnosti každého člověka a úcta a porozumění vůči jeho osobě důraz na zachování důstojnosti člověka, a to v každé situaci 2013 Diakonie Českobratrské církve evangelické je jednou z nestátních organizací poskytujících sociální, zdravotní, pastorační a vzdělávací služby v České republice. V přímé péči denně pomáhá tisícům klientů

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme.

Zivot Pána Ježíše. podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. b v Zivot Pána Ježíše podle evangeliamatouše, Marka, Lukáše a Jana. [ Príbeh zacínájeho narozením v malém meste Betléme. @ 1987 David C. Cook Publishing Co., Elgin,II 60120 rv L Josef a Marie milovali

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice

Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice Fiat Farní časopis farností Vlachovo Březí, Dub, Předslavice ADVENT Bděle jednat znamená porozumět, uctivě se k někomu či něčemu chovat. Bdělost souvisí s probuzením. Kdo bděle pozoruje svůj dech, kdo

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Zpracovala Nová Milena a tým DC

Zpracovala Nová Milena a tým DC Milé děti, od měsíce února si bude s vámi hrát a pracovat nejen Kateřina, Naďa a Terezka, Petra, ale i nová teta Regina. Je mladá, hezká, veselá a pracovala s dětmi jako jste vy. Budete jí mít určitě rády.

Více

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová

ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ. Kindlovou připravila Bára Bílá. Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová ŠKOLNÍ ČASOPIS-ZÁŘÍ Články: O třídě a rozhovor s paní učitelkou Šárkou Kindlovou připravila Bára Bílá Otázky na paní ředitelku Hanu Bílkovou připravila Tereza Weberová Rozhovor s paní uč. Ivanou Běloubkovou

Více

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1

ADVENT 2012. Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu. 2. neděle adventní/část 1 ADVENT 2012 Bůh přichází ke mně já přicházím k Bohu 2. neděle adventní/část 1 1. čtení (Baruch 5,1-9) Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka

Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury. Biblická mytologie. Starozákonní příběhy Stvoření člověka Podještědské gymnázium Liberec Kořeny evropské kultury Biblická mytologie Starozákonní příběhy Stvoření člověka Co už víme o Bibli testík 1) Ve kterém století (př. n. l.) byly pravděpodobně zaznamenány

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA

Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Charita sv. Anežky Otrokovice, Na Uličce 1617, 765 02 Otrokovice tel. 577 112 032, e-mail: otrokovice@caritas.cz DOTAZNÍK DOBROVOLNÍKA Jméno: Příjmení: Kontaktní adresa: E-mail: PSČ: Kontaktní telefon:

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz

6/2013 ČERVEN. P. Zdzislaw CIESIELSKI. Slovo kněze. www.farnostcechtice.cz Slovo kněze V červnu budeme v liturgii slavit Nejsvětější Srdce Ježíšova. Slovo Boži mluv o Božském Srdci v podobenství o ztracené ovci. Člověk má u Boha velikou hodnotu. Má také radost, když se člověk

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

První liturgie Církve československé husitské

První liturgie Církve československé husitské První liturgie Církve československé husitské (podle patriarchy Karla Farského) D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) PŘÍPRAVNÉ MODLITBY před bohoslužbou Věřící ze shromážděné obce

Více

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012)

Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Betlémská země i nebe (Recitační pásmo dětí na dětské vánoční slavnosti, Huslenky 2012) Píseň Pásli ovce valaši (všichni) Nebeská zář ( Ema Sívková, Natálka Hajdová, Petr Čech, Andrejka Sívková, Ríša Bubník,

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA

ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA ČASOPIS DĚTÍ Z DD OPAVA Dětský domováček ÚNOR 2015 Autor : Barbora S. Co je nového? Tak si to představte Ze začátku jsem si myslela, ţe tato rubrika nebude pravidelná, vţdyť, co nového by se pořád mohlo

Více