3/2012. Anketa o andělích stráţných Rozhovor s paní Marií Bubnovou Co tě pálí O andělích stráţných Co se dělo i co nás čeká

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2012. Anketa o andělích stráţných Rozhovor s paní Marií Bubnovou Co tě pálí O andělích stráţných Co se dělo i co nás čeká"

Transkript

1 3/2012 TROJJEDINÁ LÁSKA U jednoho z pramenů na horské stezce byl vyrytý nápis: Můj úkol je snadný: dávat, pouze dávat! Kaţdý pramen dává vodu. Kdyby přestal dávat vodu, přestal by být sám sebou. Stal by se pouze větší dírou v zemi nebo ve skále. Přestal by existovat jako pramen. Kaţdý pramen dává vodu. Taková je jeho podstata. Pramen, u něhoţ byl onen nápis, však dával víc, neţ pouze vodu: poskytoval příleţitost k zamyšlení, k ještě jednomu pohledu na to, co povaţujeme za tak obyčejné. Vzbuzoval vděčnost. Jak můţe být člověk nevděčný, kdyţ dostává dar? Láska je ve své podstatě podobná pramenu. Kdysi jedna gymnazistka na otázku, čím je láska, dala nejkrásnější odpověď: Láska, to je D na třetí, čil i Dávat Dobro Druhému. Tato jednoduchá definice zcela vystihuje podstatu lásky. Láska je touhou po dobru druhého člověka a dáváním tohoto dobra. Touţím dávat. To je její podstata. Kdyţ přestane být pro druhého, zaniká, stejně jako zaniká pramen, který přestal dávat vodu. Slavnost Nejsvětější Trojice nám ukazuje Boha jako Lásku. Není to láska samolibá. Bůh nám zjevuje sebe v trojjediné podobě, aby nás zavedl do světa své lásky, ve kterém ţijí tři Boţské Osoby pro sebe navzájem, zcela se oddávají jedna druhé. Tuto Lásku můţeme poznat i my, protoţe Bůh nám zjevuje sám sebe. Tuto lásku lze objevit také ve skutcích, které kaţdá z těchto tří Boţských Osob činí pro nás. Právě takto poznáváme tuto lásku, učíme se ji. Neţ začneme děkovat jiným za všechno, co pro nás udělali, poděkujme nejprve Bohu za lásku, kterou miluje kaţdého z nás. Vţdyť zásluhou Trojjediného Boha jsme tu a můţeme se učit jeho lásce a tuto lásku předávat svému okolí. S přáním krásných dnů a mnoho lásky kaţdému s Vás ţehná P. Pavel Anketa o andělích stráţných Rozhovor s paní Marií Bubnovou Co tě pálí O andělích stráţných Co se dělo i co nás čeká Z myšlenek P. Výprachtického Z knihy Vzdáleným nablízku Příběhy ţelvy Loudalky Liturgické okénko

2 Křest: Petra Králová, 10. března 2012, Nekoř. Lukáš Macháček, 10. března 2012, Nekoř. Tomáš Karel Knizner, 25. března 2012, Nekoř. Derek Pavlíček, 15. dubna 2012, Nekoř. Lenka Vymetálková, 13. května 2012, Nekoř. Pohřeb: Marie Glonková, 23. února 2012, 80 let. Jaroslav Pacholík, 10. března 2012, 85 let. Mária Roškaninová, 11. dubna 2012, 80 let. Emílie Bednářová, 24. května 2012, 89 let. Pokračování komentáře ke mši svaté z minulého čísla Zvonů. Vstupní modlitba Celou úvodní část mše svaté uzavírá kněz modlitbou. Tato vstupní modlitba se nazývá kolekta sbírka, shrnutí. Je to proto, ţe v ní kněz shrnuje do jedné modlitby to, co kaţdý z nás osobně předkládá Bohu. Po úvodní výzvě modleme se by měla následovat krátká chvíle ticha. To proto, abychom Bohu v duchu přednesli své prosby. Kněz tyto prosby všech shrnuje v hlasité modlitbě a předkládá je Bohu Otci skrze Jeţíše Krista v Duchu svatém. Při tom stojí s rozepjatýma rukama je to modlitební gesto známé jiţ z kreseb v katakombách. Modlitbu kněze stvrzujeme zvoláním amen, coţ znamená ano, tak jest. Pokud pozorně sledujeme myšlenky vstupní modlitby, pak naše AMEN zazní naprosto samozřejmě zřetelně a rozhodně. (Příště pokračování) Pavol Sandánus Za ně prosím. Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji; a všecko mé je tvé, a co je tvé, je moje. V nich jsem oslaven. Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi mi dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo. Nyní jdu k tobě, ale toto mluvím ještě na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti. Dal jsem jim tvé slovo, ale svět k nim pojal 2

3 nenávist, poněvadž nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od zlého. Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda. Jako ty jsi mne poslal do světa, tak i já jsem je poslal do světa. Kdyţ pozorně hledíme do svého nitra a do svého okolí, poznáváme pravdivost slov Písma: Čím je víc vědění, tím je víc bolesti (Kaz 1,18) V sobě zjišťujeme slabost vůle a sílu vášní a rozpor mezi rozumem a vůlí, který vystihuje Pavel větou: Nedělám to dobré, co chci, ale to zlé, co nechci. V rodině, která má být 24 hodin naplněna upřímností a láskou, vybuchují ostrá slova a zlověstné pohledy. Mnoţí se slzy, napětí, soudní nechutnosti a rozchody, od sousedů se oddělujeme ploty, dost vysokými a hustými a přes ně posíláme zlé pohledy a nadávky, jindy jen zdvořilé, ale neupřímné fráze. A kdyţ se sdruţujeme, většinou ze strachu o sebe, potom chybí láska a důvěra. Starší říkají: Za našich časů byl svět jinačí. A mladí dodávají: Aţ my dorostem, musí to vypadat jinak v člověku, rodině, ve státě, ve světě. Neklamme se. Kdyţ mluvíme o krásnější minulosti či lepší budoucnosti, je to jen únik z nepěkné přítomnosti. A mimo Jeţíše Krista se nenarodil nikdo, kdo by odhalil nemoc, provedl diagnózu, předepsal lék. A proto jen ti, kdo přijmou jeho slovo s upřímným srdcem, mají v sobě pokoj. Ţijí příjemně i s nepříjemnými a mohou říci s apoštoly: Oplývám radostí ve všech svých trápeních. Podle našeho Pána je nemocí světa leţ a neláska. Proto prosí Otce za ty, které si vybral a poslal jako lékaře do světa, aby je posvětil pravdou a zachoval v jednotě, aby byli pevní a tam, kde se bude omílat ta největší a nejnebezpečnější leţ- Není boha, není duše, posmrtného ţivota - aby hlásali Boţí pravdu i vlastní krví. Aby proti nelásce stavěli odpuštění, modlitbu za pronásledované, proti snaze rozdělovat lidi, úsilí sjednotit je v Kristu. A říkat pravdu o nebeském Otci tam, kde bude pěstována nenávist mezi chudými a bohatými, kulturními a zaostalými, či rasová a třídní nenávist. Je to poslání nejen apoštolů, ale všech, kdo ţijí svůj křest a biřmování. Ale i křesťany svádí svět. Proto ta modlitba Jeţíše. Prosme i my! Připravil Jiří Pomikálek Velikonoční jarmark proběhl v naší farnosti na květnou neděli. Děti na něj vyráběly přáníčka, náušnice, kostičky s modlitbami. Od vás jsme na jarmark dostali také spoustu krásných a dobrých věcí. Kraslice, pomlázky, zajíčky, beránky, perníčky, cukroví. Všem, kteří něco udělali, nebo si koupili, moc děkujeme. Pro černoušky jste darovali 3300 korun. Aneta a Štěpánka. 3

4 Naše nekořské klubko dostalo pozvání od PMD ze Špindlerova Mlýna na horské klubání. Zúčastnit se mohly skupiny z celé republiky, ale v omezeném počtu. Odjíţdělo se v pátek 20.4 odpoledne, abychom stihli úvodní program. Po příjezdu nás v chatě ubytoval David a následovala dobrá večeře. Den jsme zakončili představováním jednotlivých misijních klubek. Navzájem jsme se podělili o záţitky a vyprávěli o našich aktivitách. Druhý den začal mší svatou. Během dopoledne někteří z nás vyráběli a kreslili přáníčka, nebo sáňkovali, protoţe v Krkonoších byl ještě sníh. Krásné slunečné sobotní odpoledne jsme si uţili na společné procházce po okolí. Večer pokračovalo seznamování klubek, protoţe to v pátek všichni nestihli. V neděli jsme proţili sváteční bohosluţbu s páterem Jiřím Šlégrem, který je ředitelem PMD v České republice. Odpoledne jsme se rozloučili a odjíţděli k domovu. Děkujeme všem, kteří nás bezpečně dopravili tam i zpět. Anežka Faltusová V sobotu se v naší farnosti konala bohosluţba s udělováním svátosti nemocných. Na devátou hodinu se nás sešlo kolem čtyřiceti a po udělení svátosti nás otec Pavol pochválil, ţe náš zpěv zní lépe, nějak radostněji. Po této bohosluţbě jsme se přesunuli do farní hospůdky, kde nás čekalo milé překvapení v osobě otce Pavla Pokorného z Jablonného nad Orlicí. Nejprve jsme ale zasedli k občerstvení, menší děti přednesly básničky a Nikolka krásně zahrála na klavír. Dostali jsme také malé dárečky. Poté nám otec P. Pokorný promítl diapozitivy ze své cesty po Iránu. Jeho vyprávění bylo jako vţdy poutavé. Cestovali celkem čtyři, tři kněţí a jeden lékař, ale ti tři nemohli do ţádosti o vízum uvést katolický kněz ; to by je tam nepustili. V Iránu musí ţeny chodit na veřejnosti zahalené, v autobuse si nesmí sednout vedle muţe, na to dohlíţí policie. Kdyţ si chtěli naši cestovatelé koupit hotový chléb, dívali se na ně s podivem, nabízeli jim mouku, ať si chléb upečou. Nakonec koupili nějaké sušenky rok výroby 83. Mysleli, ţe jsou zkaţené, ale nebyly v Iránu se pouţívá jiný letopočet. Ţeny se (pokud na to mají) hodně zdobí zlatými šperky, poněvadţ stačí, aby muţ řekl 3x propouštím tě a ţena musí odejít jen s tím, co má na sobě. Obyčejní lidé ţijí velice chudě, ale jsou prý takoví radostní. Tak třeba čerpat a donášet vodu je velmi zdlouhavá procedura, o tom se nám ani nezdá, přesto stále reptáme. To jsou jen střípky z toho, co otec Pavel vyprávěl. Všichni jsme byli spokojeni a těšíme se na příští podobné posezení. M. Matyášová 4

5 (.)V závěru své řeči v parlamentu před poslanci a senátory z nichţ většina neměla zřejmě nikdy Bibli v ruce- jsem zmínil scénu z Lukášova evangelia: Jeţíš prochází v Jerichu zástupy lidu a náhle osloví předního celníka, který ho pozoroval ukryt ve větvích fíkovníku. Pak jsem ten příběh srovnal s počínáním křesťanů v naší zemi. Kdyţ Kristovi učedníci po pádu komunismu vyšli po dlouhé době svobodně na veřejnost, vnímali všude kolem mnoţství lidí, kteří jim tenkrát tleskali, a snad i nemnohé, kteří jim dosud hrozili pěstí. Nevšimli si však, ţe stromy okolo jsou plné Zacheů. Těch, kteří se nechtěli či nemohli vmísit do zástupu starých či zbrusu nových věřících, kteří však nebyli lhostejní ani nepřátelští. Tito Zacheové byli hledající a zvědaví, avšak zároveň si chtěli zachovat odstup a nadhled, ta zvláštní směsice tázání a očekávání, zájmu i plachosti, někdy snad i pocitů viny a jakési nepatřičnosti je drţela v skrytu fíkového listí. Jeţíš Zachea oslovil jménem, povzbudil ho, aby sestoupil dolů ze svého úkrytu. Překvapil ho tím, ţe chtěl přijít pod jeho střechu, i kdyţ mohl počítat s tím, ţe za to bude okamţitě pomlouván a kritizován: Vstoupil k hříšníkovi jako jeho host! Není psáno, ţe by se snad Zacheus kdy zařadil mezi Jeţíšovy učedníky, ţe by jej následoval na jeho cestách jako kolega Matouš. Víme však, ţe se rozhodl změnit svůj ţivot a ţe jeho domu se dostalo spásy. Církve naší doby své Zachey však takto oslovit nedokázaly. ( ) Zacheus se můţe jevit jako nenapravitelný individualista, nezařaditelný - tam, kde se lidé ochotně šikují do nadšených či rozhněvaných zástupů, instinktivně hledá své ukryté místečko ve větvích fíkovníku. Nedělá to z pýchy, jak by se mohlo zdát, vţdyť ví o své malé postavě a velkých slabostech, o svých dluzích vůči absolutním poţadavkům a výzvám. Své soukromí a odstup a nadhled je schopen a ochoten opustit jen tehdy, je-li osloven jménem pak se můţe stát, ţe náhle přijme i ony absolutní výzvy a změní svůj ţivot. Oslovit Zachea však můţe jen ten, komu není tento člověk cizí a neznámý, ten, kdo jím nepohrdá a komu není lhostejný, ten, komu není ani vzdálené to, co se odehrává v jeho srdci a mysli. K Zacheům dnešní doby se můţe patrně opravdově přiblíţit jen ten, kdo sám byl a do jisté míry stále je Zacheem. Tato kniha mi mluví z duše. Není to tak dávno, kdy jsem i já sama zakusila, jak si jako křesťané vystačíme, jak snadno se zabydlíme v zaběhnutých partičkách, kde je nám dobře, máme své místo a i ty, které jinak vnímáme jako své blízké, mezi sebe 5

6 nepustíme, protože.natož někoho, kdo by přišel zvenku a chtěl ochutnat možná by měl větší šanci pro svou atraktivitu novosti, ale co pak? Nakolik jsme opravdu schopni oslovit jménem bez dalších nároků. Kniha VZDÁLENÝM NABLÍZKU byla oceněna jako nejlepší teologická kniha Evropy a hned zmizela z pultů, právem, ale co je to platné, jestliže ji s úctou a porozuměním přečteme, ale zůstaneme nadále vzdálení. Lenka Konopková Nevím, jestli mi může pomoci anděl strážný, když mám z něčeho strach. A máme opravdu každý svého anděla strážného nebo jich je více? Zeptal jsem se odborného asistenta na Katedře pastorální a spirituální teologie CMTF UP v Olomouci, Jaroslava France. 6 Ptal se Šimon Krsek Milý Šimone, jak je to vlastně s tím andělem stráţným? Jedno je třeba říct hned na úvod: Andělé jsou a svědčí o nich jak bible, tak i tradice církve. Abychom to neodbyli jen tak jednou větou, tak přidám ještě toto. Slovo samotné pochází z řečtiny, která slovem angelos překládá starozákonní hebrejské slovo malak. V obou případech to znamená doslova posel. Takto jsou v bibli označováni tělesní lidé i bytosti duchovní. Nás ale zajímají ti druzí. Starý zákon hovoří velmi často o Boţích poslech, a to také proto, ţe si zboţní Ţidé dokázali jen stěţí představit, ţe by se svatý Bůh účastnil natolik přímo lidského stvořeného ţivota. Slovo svatý totiţ v hebrejštině znamená doslova ten, kdo je oddělený. Ţidé tím chtěli říct, ţe Bůh je zcela jiný neţ vše ostatní, on je nestvořený, ale lidé jsou stvoření. Proto se Bůh účastní na ţivotě Ţidů i našem, ale zároveň s námi hovoří skrze posly. Je také pravda, ţe se Ţidé nauce o andělech věnovali velice rádi a velmi často. My jsme křesťané a ţivot andělů patří mezi pravdy naší víry. Jeden z lateránských koncilů (Laterán je místo v Římě a je zde nejvýznamnější kostel katolické církve, u kterého se konalo setkání vzdělaných a zboţných křesťanů) zanechal jednoznačnou a dobře promyšlenou zprávu, ţe na samém počátku časů stvořil Bůh z ničeho obojí podobu stvoření, duchovní i tělesnou, tedy anděly i pozemský svět; potom stvořil i člověka, který se podílí na obojím, protoţe je stvořen s duší i tělem. Z toho plyne jedna důleţitá věc. Ty duchovní bytosti, tedy andělé jsou stvořeni Bohem, Bůh je chtěl mít na světě, jsou dobří a také jsou Bohem milováni. Dobří andělé proto stejně jako dobří lidé milují Boha. U andělů je úţasné to, ţe nemají tělo, jako máme my lidé. Mají rozum i vůli, jako máme my lidé. Také jsou nesmrtelní. A pro svoji netělesnost jsou také velmi mocní a silní. A teď pozor! Kaţdý člověk je svobodný a můţe se s druhými setkávat,

7 proto o kaţdém říkáme, ţe je osoba. Andělé jsou také takoví, a to znamená, ţe je moţné s nimi nějakým způsobem komunikovat, a tedy s nimi i mluvit. Nemají tak pěkná těla, jako máme my, protoţe nemají těla ţádná, ale přesto s nimi můţeme být ve vztahu. Proč jim vlastně říkáme poslové, andělé? Svatý Augustin, biskup ze severoafrického Hippo, který zemřel roku 444, o nich napsal jednoduchou a zajímavou myšlenku. Bohem jsou stvořeny netělesné bytosti a jejich úkolem je být andělem. Andělem je tento netělesný tvor nazván aţ tehdy, kdyţ přijme úkol svěřený Bohem. Kdykoliv anděl mluví k člověku, potom je to z pověření Boha a přináší mu vlastně jednu základní zprávu. Člověče, Bůh na tebe neustále myslí a neustále ti chce pomáhat. Úkolů svěřených andělům je v bibli celá řada. Po vyhnání Adama a Evy zavřeli bránu do ráje, chránili Lota, anděl zastavil Abraháma, kdyţ chtěl obětovat Izáka, jiný ohlašuje narození Jana Křtitele i Jeţíše Krista, zpívají při Jeţíšově narození, slouţí mu na poušti, jsou s ním, kdyţ se modlí v Getsemanech před svou smrtí, jsou u vzkříšení, kdyţ jeden z nich odvalí kámen od hrobu. A ve Zjevení sv. Jana dokonce čteme, ţe na konci času přijdou společně s Jeţíšem Kristem k nám na svět. Na jejich úkoly často odkazují jejich jména. Některá z nich známe. Rafael znamená Bůh uzdravuje, Gabriel znamená Bůh je mocný, Michael znamená Kdo je jako Bůh?. To poslední jméno nechce říct, ţe by byl Michael jako Bůh, ale chce se tím naznačit, ţe nikdo není jako Bůh. Proto je Michael velkým příkladem pokory. A protoţe je pokorný stává se podle tradice kníţetem nebeského vojska. Tedy nejvyšším vojevůdcem. Co se týká počtu andělů, tak tuto otázku bych ponechal stranou. Je jich totiţ nepochybně velmi mnoho. Bible hovoří o vysokých číslech, která symbolicky odkazují na nespočet (např. kniha Daniel 7,10). Jak je to ale s těmi stráţci? Ochranu Boţích poslů například pro církev zmiňuje uţ Nový zákon a ten Starý hovoří i o tom, ţe celý ţivot člověka je lemován přítomností Boţích poslů. Bůh o nás neustále pečuje, ochraňuje nás, hýčká si nás, ale zároveň nám pořád nechává svobodu jít vlastní cestou, na které nás provází jeho poslové a stráţí naše kroky. Andělé stráţní jsou s námi podle slov Písma od dětství. Pán Jeţíš ve své lásce k dětem hovoří jasně, kdyţ říká, ţe není dobré pohrdat ani jedním z těchto maličkých. Pravím vám, ţe jejich andělé v nebi jsou neustále v blízkosti mého nebeského Otce. (Matoušovo evangelium 18,10) Můţeme se tedy domnívat, ţe tu není jen jeden anděl na jednoho člověka, ale ţe jsme doslova ve společenství andělů. Kdyţ jsou s námi na začátku, tak jsou s námi aţ do konce. Pán Jeţíš jednou svým učedníkům pověděl podobenství o boháčovi a chudákovi, a kdyţ ten chudák Lazar zemřel, tak k tomu Jeţíš dodal, ţe ho andělé přenesli k Abrahamovi. Lidský ţivot je tak obklopen ochranou andělů a také jejich přímluvou u Boha. O tom velmi pěkně vypráví například kniha Job. Šimone, prozradím ti ještě jedno tajemství. My lidé jsme velmi chytří, náš rozum je úţasný dar, ale velmi často ho uţíváme k tomu, abychom obešli stanovená pravidla anebo abychom zpochybnili to, co je povaţováno za jisté. Stávalo se to i v případě ţivota andělů. Našli se lidé, kteří tvrdili, ţe andělé nejsou. Proto bylo třeba pouţít rozum a s pomocí víry říct, ţe i kdyţ jejich ţivot popřeme a budeme dělat, ţe nejsou, tak oni budou pořád přijímat od Boha úkoly. Velcí křesťané proto opakovaně potvrzují, ţe andělé a zvláště ti stráţní tu s námi jsou. Jeden citát za všechny. Sv. Jeroným byl velký znalec bible a dokonce ji přeloţil z hebrejštiny a řečtiny do latiny, komentoval slova Jeţíše 7

8 Krista o tom, ţe není dobré pohrdat těmi nejmenšími takto: Důstojnost člověka je tak veliká, ţe má kaţdý od narození stráţného anděla. To napsal hezky, ţe? Na závěr jednu důleţitou poznámku. Tradice církve nás nezavazuje k povinnosti věřit v existenci stráţných andělů. Navíc by jakýkoliv zájem o Boţí posly neměl předčít náš vztah k Pánu. Vţdyť i oni sami jsou nepochybně nejraději, kdyţ především v Bohu ţijeme, pohybujeme se, jsme jak říká svatý Pavel. Především jsme povoláni k víře. To slovo má mnoho společné se slovem důvěra a odkazuje na to, ţe věřící má pevnou důvěru v Boţí přítomnost ve svém ţivotě. Šimone, díky za otázku. Při psaní jsem si vzpomněl, ţe jsme s babičkou, kterou uţ andělé odnesli do Boţí náruče, chodili na pouť do kostela sv. Andělů stráţných na Straţisku. A nedovedu si představit, ţe by se tato zboţná ţena, která nedala růţenec z ruky, mýlila v otázce existence andělů stráţných. Modlitba je nejlepší cesta k proniknutí do Boţích tajemství. Modlitbě zdar a třikrát hurá! Jaroslav Franc, Th.D. Věříš, že každý máme anděla strážného? Modlíš se k němu, popřípadě s ním máš nějakou zkušenost? - Věřím, ţe nějakého stráţného anděla určitě mám a ţe mě provází a pomáhá mi. Bohuţel s ním neumím moc spolupracovat. V situacích kdy bych potřebovala pomoct, si na něj prostě vůbec nevzpomenu, to se obracím přímo na Pána Boha. Trochu mě to mrzí, protoţe ve chvílích samoty by mi mohl být třeba i oporou a společníkem. Asi s tím budu muset něco udělat. (Ţena 45 let) - Věřím. Někdy si na něho vzpomenu, myslím, ţe funguje dost dobře, hlavně co se řízení týká. (Muţ 34 let) - Určitě. Myslím, ţe kaţdý má svého anděla. Málokdy se k němu ale modlím. (Ţena 35 let) - Věřím. Určitě byly situace, kdy tam museli být. Občas si na něho vzpomenu, ale nemodlím se k němu. (Muţ 29 let) - Určitě věřím. Četla jsem, ţe je moc důleţité se ke svému andělu stráţnému modlit. Pravidelně se k němu nemodlím, ale s dětmi někdy ano. Snaţím si jeho blízkost uvědomovat. (Ţena 44 let) - Věřím. Jako malá jsem se s rodiči denně večer modlila k andělu stráţnému za sebe i všechny blízké. Teď se často modlím k andělům stráţným svých dětí a prosím je, aby mi na ně dávali pozor. (Ţena 34 let) 8

9 - Věřím, ţe kaţdý má svého anděla stráţného. Nějaký rošťák má moţná 4 anděly stráţné. Někdy se modlíme všichni doma společně modlitbu Anděle Boţí stráţce můj. (Dívka 9 let) - Kdyţ jsem někdy v noci sama, tak se modlím, aby mě chránil. Modlíme se celá rodina, kaţdý večer Otče náš, Zdrávas a Anděle Boţí. Slyšela jsem příběh o andělu stráţném: Ve vlaku seděl v kupé pán a někam jel. Přistoupil k němu nějaký muţ a řekl mu, ať vystoupí o stanici dřív. On poslechl a pak se dozvěděl, ţe vlak měl nehodu, tím, ţe vystoupil dřív, se zachránil. (Dívka 12 let) - Anděl stráţný existuje. Má křídla. Někdo má kluka někdo holku jako anděla stráţného. Já mám asi holku. Modlím se k andělu se sestrama. (Dívka 7 let) -Věřím. Znám modlitbu Anděle Boţí stráţce můj, tu jsme se učili na náboţenství. Někdy se jí i na náboţenství modlíme. Doma se jí modlím sama nebo se sourozenci. (Dívka 11 let) - Jo, všechno moţný se k němu modlím. (Chlapec 11 let) - Věřím, ţe mě před všema špatnýma ochrání a před čertem. (Dívka 6 let) - Ano věřím. Bráška se modlí Andělíčku můj stráţníčku a já se modlím Anděle Boţí. A prosíme ho, ať nás opatruje. (Dívka 9 let) V novém žlutém katechismu YOUCAT je napsáno v otázce čislo 55 toto: Kaţdý člověk dostává od Boha anděla stráţce. Je dobré a smysluplné modlit se k andělu stráţci za sebe i za ostatní. Andělé mohou dát o sobě vědět v ţivotě křesťanů například jako poslové nějaké zprávy nebo jako pomáhající průvodci. S falešnými anděly esoteriky nemá víra nic společného. Ptala se a připravila Aneta Sršňová 9 Rozhovor s paní Marií Bubnovou (1926) S paní Bubnovou jsem se seznámila před dvěma roky, kdyţ jsem sháněla pro své auto garáţ na zimu. Hned na první pohled mě okouzlila a získala svou laskavostí a dobrotou v očích. Auto uţ garáţuji u sousedů, ale za paní Bubnovou vţdy ráda zajdu.

10 Vy ale z Nekoře nepocházíte? Ne ne, jsem z Bystřece. Do Nekoře jsem se přivdala r Jsem z pěti dětí prostřední, měla jsem ještě dva bratry a dvě sestry. Jak jste si jako děti hrály? My jsme nechodili do školy, ale do Štěpnice moudrosti a ctnosti v Bystřeci. Tak se jmenovala. No a po škole jsme měli hned povinnosti. Chodili pomáhat na pole, pásli kozy, dělali si ohníčky a opékali brambory, do lesa jsme chodili na šišky, na borůvky aţ k Čenkovicím, tam jsme je hned prodali a domů si nesli uţ peníze v zimě jsme drali peří, dělali knoflíky Jací byli rodiče? To byli dobráci. Vţdycky se shodli a nás děti vedli k témuţ. Maminka pomáhala u sedláků za propachtované (pronajaté) pole od nich. Ač byl tatínek krejčí, já si ušiju tak zástěru, ale Anče, sestře, té to šlo. Já spíš pletla, to jsem se naučila ve škole v ručních pracích. Maminka nám vţdycky říkala: Co se naučíte, to se vám bude hodit. A my se jako děti bránily: Jo, jo a pak to budem muset dělat. A na co v Bystřeci vzpomínáte nejraději? Byli jsme v Sudetách a tancovalo se po stodolách. Nejradši vzpomínám na ty party mládeţe. Kolikrát jsme měly kaţdá jednoho tanečníka z horního konce a jednoho z dolního a nejednou se kluci pro to seprali. Ale s manželem jste se na tancovačce neseznámili. Ne, ne já kdyţ skončila obecní školu, ještě mi nebylo čtrnáct a uţ jsem musela jít pracovat. Pět let jsem byla v tabákové továrně v Lanškrouně. Bylo nás doma pět dětí, musely jsme se o sebe postarat. Pamatujete si, co jste si koupila za první výplatu? Já tuším, že běžky. No uţ nevím. Přidávala jsem našim na elektřinu. Ale asi něco na sebe. Později jsem si našetřila na kolo. A jak to bylo s tím seznámením. Jak probíhala vaše známost? Po pěti letech v Lanškrouně jsem přestoupila do Jablonného do Isolitu a tam byla aţ do důchodu, do 57 let. Tam jsme se také s Joţkou poznali. On byl strojní zámečník. Začali jsme spolu chodit, kdyţ mi bylo 19let a chodili jsme spolu 6 let. On v létě jezdil z Nekoře do práce na kole a v zimě spolu s dalšími třemi chlapy byli na byt u jedné staré paní vedle továrny. V neděli jsme vţdycky vzali deku a gramofon na kliku, ten vozil s sebou na kole a šli si někam sednout a vyhrávali. A podnikali jste výlety i na kole, když jste si ho pak koupila? No jéje. Byli jsme aţ ve Dvoře Králové, cestou jsme přespali v Holicích, kde měl Joţka známé z totálního nasazení. Později si pořídil motorku. To z peněz od otcových sestřenic, které byly svobodné, ţily v Americe, kde měla kaţdá ranč. Z peněz, co jeho rodičům posílaly, si koupili pole a tu jeho motorku. Pak to posílání 10

11 peněz uţ nebylo moţné. Ani se nedozvěděli, komu jejich majetek v Americe připadl, kdyţ zemřely. A na motorce jste se nebála? S Joţkou ne, to nebyl ţádný blázen. Kdyţ jsme byli někde v poli, tak mi to i půjčil, ale papíry jsem si nikdy ani později na auto neudělala. Na motorce jsme byli třeba za tetou ve Zlíně. Hodně jsme taky jezdili se závodním výborem z práce na výlety, to vzal vţdycky Joţka harmoniku a celou cestu se zpívalo. A v Izolitu jste měli dobrou pracovní partu? No mě volili opakovaně úsekářkou. Všechny spory jsem se snaţila urovnat v dobrotě. Ale nechtěla jsem to dělat a stejně mě vţdycky zvolili. Uţili jsme si tam dost legrace. Na dílně jsme se s mistrem domluvili, ţe si po práci ustrojíme vánoční stromeček a pak jsme si vymýšleli legrační dárky. Třeba jsme s Ančou (sestrou) vzaly chlapům boty a vloţily jim do nich nějaký mls, zabalily a byl dárek. Nebo jim dávali podvlíkačky, ţenské dostaly i krajkové prádlo a pak se v tom producírovaly po dílně. Jednou jsem si vyprosila více hadrů, co jsme měli na čištění strojů a Anča z nich spíchla mistrovi trenky Já k tomu připsala V téhle kráse v letním parnu, můţeš chodit na plovárnu Pak povídal, ţe je opravdu nosil A jaké to bylo žít s rodiči manžela? No víte, jeho dva sourozenci tu dlouho nevydrţeli. My byli s Joţkou klidné nátury. S tchánem to šlo, ale s jeho maminkou to bylo hodně náročné. Nakonec jsme si světničku přepaţili a udělali si tam i vlastní kuchyni. My se s manţelem nikdy nepohádali. Vţdycky stál při mně. I jeho sourozenci. Mně maminka vštěpovala od mládí: Holka chraň se první hádky. My se spolu vţdycky srovnali. Joţkově mamince jsme nakonec doslouţili. Jen krátce pobyla v Červené Vodě a zemřela v nemocnici. Později jsem si sem do Nekoře brala na zimu i svoji ovdovělou maminku, ale v péči o rodiče jsme se se sourozenci střídali, naši oba se doţili devadesátky. Bratr bydlel kousek od naší maminky, tak mohla být přes léto doma sama. A jak jste snášela, že jste neměli děti? To byla a je bolest. Děti jsme mít nemohli. A já si vţdycky přála tři. Říkala jsem jedno je pro strach, dvě pro zlost a tři pro radost. Sestra má sedm, druhá jedno, jeden bratr tři kluky a druhý dvojčata. Tak mám hodně synovců a neteří. A o adopci jste neuvažovali? Uvaţovali, ale netroufli jsme si. Znali jsme případy, kdy se to později moc nevydařilo, a tak jsme zůstali sami. Ale člověku to stejně mnohokrát přijde líto ještě i teď. A co vám pomohlo se tu zabydlet? 11

12 Měli jsme tu moc dobrý sousedy. Chodili jsme k sobě na besedu. Na pomoc jsme měli své lidi, švagry apod. kdyţ se třeba stavěla garáţ. A k Fiedlerom jsme chodili kaţdou středu odpoledne ještě se sestrou Ančou, která dojela, hrát karty. Tajného duráka, hráli jsme o fazole, ještě s Čápovou. Teď sem v neděli zaskočí, často s buchtou, Miládka Matyášová. To je moc hodná holka. Já uţ se motám a tak se uţ ani na nákup nebo do kostela nedostanu. V neděli poslouchám mši z rádia. A chovali jste nějaká zvířata? No jéje. Kozy, slepice, kočky a psa. Míša to byl oblíbenec. Toho si pořídil manţel, kdyţ odešel do invalidního důchodu se srdcem a cukrovkou. Toho jsme měli 12 let. Manţel ho přeţil o rok. Ten pes všemu rozuměl. Stačilo říct, jdeme na procházku a uţ si nesl vodítko. Nejkratší trasu jsme chodili na přehradu. Jednou jsme šli manţelovi naproti aţ do Vlčkovic, kde byl na motorce, někomu tam pomáhal. Domů jsme se uţ vezli všichni tři i s Míšou. Nebo mi manţel z domu poslal po něm ve staniolu v tlamě zabalenou čokoládu, kdyţ jsem sekla trávu nad domem. V pořádku ji donesl, aţ pak dostal od cesty. Kdyţ jsem hubovala kamarádku, ţe se neměla zouvat, jen to slyšel, uţ jí nesl pantofle. A když byl manžel v důchodě, nebylo mu to dlouhé? Ale kdeţe. On pořád něco vylepšoval. Byl hodně zručný. Udělal nám třeba pračku. Moţná první v Nekoři. Nebo sprchu na venek, kdyţ jsme v létě sušili, třeba 3x jsem se šla osvěţit. Jinak spravoval lidem jinde nespravitelné hodiny, šicí stroje korunu si nikdy nevzal. Sám si ušil i kalhoty, šil cejchy ten se opravdu nenudil. Asi se vám dost stýská, když jste měli tak pěkný vztah. No o to to je horší. Uţ jsem vdovou 16 let, ale člověk si kolikrát za den vzpomene. Moc děkuji za milé setkání a rozhovor. Lenka Konopková Jako malá jsem jezdívala na prázdniny k babičce a spolu s ní se modlila Korunku k Boţímu milosrdenství. Před Velikonocemi se mi dostala do ruky kníţka Deníček Sv. Faustiny a korunku jsem se začala opět modlit. Sestře Faustině se zjevoval Pán Jeţíš a mluvil k ní. Říkal jí o svém milosrdenství a lásce k nám. Chtěl, aby namalovala obraz, tak jak ho viděla, z Jeho srdce vytryskly dva prameny (krev a voda), které objímaly celou zem svou milostí a láskou. Pán Jeţíš nadiktoval sestře Faustině tuto modlitbu: Korunka k Boţímu Milosrdenství se modlí na obyčejném růţenci: na začátku: Otče náš, Zdrávas Maria, Věřím v Boha. Na zrnkách Otčenáše: Věčný Otče, 12

13 obětuji Ti Tělo a Krev, Duši i Boţství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Jeţíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa. Na zrnkách Zdrávasu: Pro jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i celému světu. Na zakončení (třikrát): Svatý Boţe, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem. Přislíbení Pána: Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v ţivotě a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit." Aneta Sršňová. Pane, neprosím o zázrak, ale o sílu pro všední ţivot, nauč mne umění malých kroků Učiň mne vynalézavým a vstřícným, dej mi jistotu v správný čas, obdař mne citem, abych dokázal odlišit prvořadé od méně důleţitého. Prosím o disciplínu, abych jen tak neproklouzl ţivotem a své dny rozumně rozdělil, abych neprospal záblesky světla a krásy a abych aspoň tu a tam našel čas na umělecký záţitek. Dej, ať pochopím, ţe snít o minulosti či budoucnosti mi nepomůţe. Pomoz mi co nejlépe zvládnout to, co je nejblíţe a povaţovat právě proţívanou hodinu za tu nejdůleţitější Ochraň mne před naivní vírou, ţe v ţivotě musí jít všechno hladce. Daruj mi střízlivé poznání, ţe těţkosti, poráţky, neúspěch a zklamání, jsou přirozenou součástí ţivota a ţe díky jim rosteme a dozráváme Připomínej mi, ţe srdce se často staví proti rozumu a pošli mi ve správnou chvíli někoho, kdo má odvahu mi říci pravdu s láskou. Dej mi chléb kaţdodenní pro tělo i pro duši, projev tvé lásky, přátelské gesto a aspoň tu a tam náznak, ţe budu někomu uţitečný Vím, ţe mnohé problémy se vyřeší trpělivostí - dej, abych dokázal čekat - ať vţdy Tebe i ostatní nechám domluvit. To nejdůleţitější si člověk neřekne sám, ale to nejdůleţitější mu bývá řečeno Ty víš, jak moc potřebuji přátelství. Kéţ dorostu k této nejkrásnější, nejtěţší, nejriskantnější a nejněţnější záleţitosti ţivota. Vnukni mi pravou chvíli a pravé místo, kde mohu zanechat balíček dobra - pár slovy nebo i beze slov... Ochraň mne před tím, ţe bych mohl promarnit svůj ţivot a nedávej mi to, co si přeji, ale to, co potřebuji A nauč mne umění malých kroků! Z kostelní krabičky 13

14 Milé děti, Loudalka se těšila na mši svatou, protoţe teď všemu lépe rozumí. Dobře ví, ţe před setkáním s Pánem Jeţíšem si musíme očistit srdíčko lítostí nad svými hříchy. Potom čteme z Bible a posloucháme, co nám Pán Jeţíš říká. A pak neseme své dary. Chléb a víno Pán Jeţíš promění ve své tělo a ve svou krev. Je tady s námi. A chce přijít ještě mnohem blíţ k nám, a proto můţeme ke sv. přijímání. Aha, to je ta oplatka? zeptala se Šikulka. A Loudalka ji hned opravila a řekla: Kdepak, to není ţádná obyčejná oplatka, ale v tom chlebu je sám Pán Jeţíš a přichází k nám do srdce. Velmi správně, Loudalko, pochválil ji tatínek. A proč tedy ještě nemůţu jít ke svatému přijímání? To mě Pán Jeţíš nemá tolik rád? Ale ne, odpověděla maminka, to víš, ţe tě má rád. Ale teď se tě zeptám: Umíš řídit autobus jako taťka? To ne, řekla Loudalka. A umíš uvařit celý dobrý oběd jako já? To také ne, odpověděla ţelvička. A máme tě přesto rádi, viď? Loudalka horlivě přikývla: No samozřejmě, vím, ţe mě máte moc rádi. Tak to vidíš. Pán Jeţíš to ví a nezapomíná na tebe. Kdyţ chce dospělý řídit auto, musí k tomu udělat zkoušky a znát mnoho předpisů. I děti se na sv. přijímání připravují, ne aţ kdyţ jsou dospělé, ale mnohem dřív. Nejčastěji to bývá ve 3. třídě anebo někdy ještě dříve. Uţ se brzo dočkáš i ty, Loudalko! Loudalka povídá: Uţ aby to bylo, moc se na setkání s Pánem Jeţíšem těším! Víš, mami, mně někdy připadá, kdyţ se dívám na dospělé, kteří jdou ke sv. přijímání, jako by se na Pána Jeţíše moc netěšili. Já se uţ těším moc! A maminka jí odpověděla: Neboj se, tvé srdíčko nezůstává prázdné. Kdykoli Pánu Jeţíši řekneš: Přijď ke mně, Pane Jeţíši, mám tě ráda!, tak on k tobě přijde, i kdyţ zatím trochu jinak neţ ve svatém přijímání. Uţ vím, dám dopis na zrcadlo či do košíčku na šití, však ţel dosud mě nenapadlo co psát, jak dopis začíti. Maminko moje milovaná, a v zubech konec násadky, přemýšlím; stránka nenapsaná čeká a čeká na řádky. Přeji Ti dnes v den Tvého svátku - ve slově Tvého velké T - no vida, uţ mám druhou řádku a pokračuji ve větě: štěstí - po t se píše ě - a zdraví - a pak selhává uţ nadobro má fantazie, tak přízemní a kulhavá. A trhám papír, muchlaje ho - maminka stojí nad válem a chystá něco voňavého - tu v odhodlání zoufalém přibíhám k ní, tiskne mě k sobě, očima mlčky ptá se mě. Pak zamoučněné ruce obě zvedly mě rychle ze země. Jaroslav Seifert 14

15 Hučičí maso Potřebujete: 1kg mletého masa, 4 rajčata, 3 zelené papriky, 1 cibuli, 1kg brambor, feferonku, pepř, sůl Postup: Maso si osolíme, opepříme a přidáme najemno nakrájenou cibuli. Do máslem vymazaného pekáčku klademe vrstvu na kolečka nakrájených brambor, vrstvu masa, vrstvu rajčat a papriky oboje nakrájené na kolečka. Můţeme posypat pálivou parikou nebo přidat nakrájenou feferonku. Takto střídáme vrstvy, dokud máme suroviny, poslední vrstvou budou brambory. Přikryjeme pokličkou a dusíme v troubě asi padesát minut. Před dopečením můţeme sundat pokličku a brambory potřeme máslem a necháme dopéct. Pivní noky z mletého masa. Potřebujete: 50dkg mletého masa, 20dkg strouhané nivy, čerstvou nasekanou bazalku, pepř, sůl Těstíčko: 1 vejce, hladká mouka, pivo, solamyl, pepř, sůl Postup: Maso smícháme solí a pepřem podle chuti a s nastrouhanou nivou, přidáme bazalku. Směs pomocí dvou lţic tvarujeme do noků a namáčíme v pivním těstíčku. Těstíčko: Vejce smícháme s hladkou moukou, pivem, solamylem, pepřem a solí. Suroviny (mouku, pivo, solamyl) přidáváme podle hustoty těstíčka, abychom v tom mohli namáčet noky. Kdyţ máme těstíčko hotové, namáčíme v něm noky a smaţíme na pánvi. Dobrou chuť AnetaSršňová! Student teologie se ptá po přednášce: Můţete mi doporučit nějakou dobrou knihu o pokoře, pane profesore? Moji, zní odpověď. Vědec povídá Bohu: Boţe, uţ nejsi potřebný. Věda postoupila tak daleko, ţe uţ i my vědci umíme udělat člověka z hlíny. Tak to předveď, povídá Bůh. Vědec začne nabírat ze země hlínu a Bůh na to: Počkej, počkej, ber ze svojí hlíny! 15

16 setkání misijního klubka: 8.6: hod. Noc kostelů v Nekoři: 1.6: od hod. setkání biřmovanců: 1. 6., 15.6: hod. Mše svatá u sochy Nejsvětější Trojice směrem na Líšnici. V případě moc nepříznivého počasí bude mše svatá v kostele: 2.6: hod. ministrantské setkání: 8.6: hod. Boží Tělo: 10.6: 8.00 hod. průvod ze svátosti Eucharistie z Nekoře do kostela v Šedivci. Prosím děti (druţičky), aby si přinesly okvětní lístky na průvod ze svátosti Eucharistie. setkání seniorů: 20.6: hod. mše svatá pro děti: 29.6: hod. Děkovná mše svatá za uplynulý školní rok. Po mši svaté táborák u fary. Pouť v Sobkovicích, ţehnání hasičského praporu: 14.7: hod. Pouť v Těchoníně: 15.7: 9.45 hod. Při příleţitosti svátku sv. Kryštofa žehnání automobilů a řidičů: Pouť ve Studeném: 29.7: hod. biblická hodina: kaţdé úterý v letním čase v hod. a zimním v hod. Srdečně jste zváni do kostela sv. Mikuláše v Nekoři, kaţdý pátek po mši svaté na adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. Změna vyhrazena. Všechny pastorační aktivity budou vyhlášeny v neděli u ohlášek a vyvěšené na farních stránkách. Pravděpodobnost, ţe panty u domovních dveří budou skřípat, je přímo úměrná tomu, jak pozdě přijdeš domů. Kaţdý přesně ustřiţený drát je vţdycky krátký. ZVONY OD SVATÉHO MIKULÁŠE Vydává farní společenství ŘK farnosti NEKOŘ. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti. Příspěvky vhazujte do krabičky Zvony, odevzdejte Janě Krskové, či zašlete na textu Lenka Konopková Náklady na vytištění 10,- Kč, prosíme, vhoďte do krabičky Zvony. 16

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Květná neděle. Neboť ty jsi, Pane, zemřel, abychom my mohli žít. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Květná neděle S vírou v Ježíše Krista, který se z lásky k nám ponížil a byl poslušný až k smrti na kříži, se modleme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se). Prosme za jednotu církve

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Máš přednost 9 2. Veliká bouřka 13 3. Žena u studny 17 4. Snídaně s Ježíšem 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. 5. Kdykoli

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov

Bible pro děti představuje. Nebe, Boží nádherný domov Bible pro děti představuje Nebe, Boží nádherný domov Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Lazarus Upravili: Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible for Children,

Více

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z

Deset dní potom, co Ježíš odešel do nebe, apoštolové uslyšeli silné hřmění a prudkou vichřici. Bylo devět hodin dopoledne. Tu se nad hlavou každého z DUCH SVATÝ Když Pán Ježíš vstoupil do nebe, apoštolové se cítili sami, a proto se báli. Ježíš už nebyl mezi nimi. Jednoho dne však, jak slíbil, poslal Ducha svatého. Od té chvíle apoštolové zase měli odvahu.

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky

Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Bible pro děti představuje Bůh podrobuje Abrahama zkoušce lásky Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children

Více

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel

čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel čtyři duchovní zákony? Už jsi slyšel Stejně jako existují fyzikální zákony, které určují dění ve vesmíru, jsou i zákony duchovní, které určují náš vztah k Bohu. 1. Bůh tě miluje a má s tvým životem ten

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH

JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH JEŽÍŠ V NEDĚLNÍCH EVANGELIÍCH 29. Pašije Cyklus C J 8,1-11 POZORNĚ NASLOUCHEJ!!! Nasloucháme Evangeliu K: Pan s vámi. L: I s Tebou K: Slova svatého evangelia podle Lukáše L: Sláva Tobě Pane Udělej křížek

Více

Pobožnost podle Františka Kalouse

Pobožnost podle Františka Kalouse Pobožnost podle Františka Kalouse D: - duchovní (liturg) O: - obec (bohoslužebné shromáždění) ÚVODNÍ PÍSEŇ APOŠTOLSKÝ POZDRAV ÚVODNÍ MODLITBY D: Hospodine, slavný Bože náš, tobě zasvětíme život svůj. O:

Více

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison.

SIARD. Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, Svatého Ducha! Kriste, eleison. Zpravodaj křesťanů z Juliánova, Vinohrad a Židenic SIARD kostel sv. Cyrila a Metoděje Číslo 9, ročník 16 www.zidenice.farnost.cz vychází 6. září 2009 Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Bože, tys vyvolil Pannu Marii, aby se stala matkou tvého Syna. Na její přímluvu vyslyš naše prosby. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Sudý týden - sobota Lichý týden - pondělí Modleme se s důvěrou k všemohoucímu Bohu: 1. Dávej své církvi hojnost darů Ducha Svatého. 2. Upevňuj víru všech služebníků církve. 3. Dej všem lidem poznat Krista.

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Slavný růženec - Věřím v Boha...

Slavný růženec - Věřím v Boha... Slavný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, který z mrtvých vstal. - Otče náš... 1. První den v týdnu časně ráno přichází ke Kristovu hrobu Marie Magdaléna a spatří kámen od vchodu odvalený. - Zdrávas Maria...

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích.

ZNALEC ADVENTU. Kvízová hra. Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. ZNALEC ADVENTU Kvízová hra Jednoduchá kvízová hra pro zopakování znalostí o adventní a vánoční době, příbězích, postavách a reáliích. Obsahuje: Tři sady otázek pro postupné rozšíření hry Tři sady hvězd

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše

Bible pro děti. představuje. Narození Ježíše Bible pro děti představuje Narození Ježíše Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot Upravili: E. Frischbutter; Sarah S. Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Více

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.)

2. ledna. S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) 2. ledna S vírou v Ježíše Krista, našeho Pána a Spasitele, prosme za církev a za celý svět. (Budeme odpovídat: Pane, smiluj se.) Prosme za církev, aby byla v dnešním světě prorockým, statečným a kompetentním

Více

Režim a literatura. Zakázaná literatura. Pracovní list

Režim a literatura. Zakázaná literatura. Pracovní list Šablona č. VII, sada č. 3 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Dějepis Dějepis Dějiny 20. století Režim a literatura Ročník 9. Anotace Materiál slouží pro osvojení a upevnění učiva o

Více

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen.

Růženec Panny Marie. Sláva Otci, i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Růženec Panny Marie V Lurdech a ve Fatimě Panna Marie doporučuje růženec. Růženec, věnec růží, je modlitební úvahou nad životem Ježíše a Marie vybranými evangelijními obrazy: tajemstvími. 16. října 2002

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku:

VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI. Na začátku školního roku: VSUVKY PRO RŮZNÉ PŘÍLEŽITOSTI Na začátku školního roku: Prosme na počátku školního roku za žáky a jejich učitele a rodiče; zvláště pak za děti, kterým se učení nedaří nebo jsou od ostatních šikanovány.

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Radostný růženec - Věřím v Boha...

Radostný růženec - Věřím v Boha... Radostný růženec - Věřím v Boha... I. Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. - Otče náš... 1. Bůh poslal archanděla Gabriela do galilejského Nazaretu. - Zdrávas Maria... 2. K panně, zasnoubené muži

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista

Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Jon Paulien Pavlovy listy Tesalonickým Církev ve světle druhého příchodu Ježíše Krista Obsah Osnova listů apoštola Pavla do Tesaloniky...9 První list do Tesaloniky...9 Druhý list do Tesaloniky...10 1.

Více

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY

Kázání v Kolovratech CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Kázání v Kolovratech 16.10.2016 CÍRKEV BRATRSKÁ ŘÍČANY Texty ke kázání Jonáš 1 (celá kapitola) Jonáš 4 (celá kapitola) Hlavní body Bůh má vše pod kontrolou Předobraz Krista Historická osoba Povolání Útěk

Více

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( )

Antonyj ANTONYJ SUROŽSKIJ ( ) ANTONYJ SUROŽSKIJ (1914-2003) se narodil jako syn ruského diplomata ve švýcarském Lausanne. Ke křesťanství se obrátil, když mu bylo 15 let, vystudoval medicínu a stal se lékařem. V roce 1939 složil mnišské

Více

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky

Velký čtvrtek. Téma. Cíle. Potřeby. 1. Zahajovací modlitba. Poslední večere Kristus miluje své učedníky Velký čtvrtek Téma Poslední večere Kristus miluje své učedníky Cíle Na konci hodiny by žáci měli být schopni: Vylíčit biblický příběh poslední večeře, ukázat na něm, jak Kristus miloval své učedníky. Popsat,

Více

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach

Zpracovala Nová Milena - příběhy Čeháková Ludmila korektura Ing. Vlach Celý měsíc se budeme seznamovat s pojmem láska. Musíme poznat co to slovo znamená. Před každým křesťanským kruhem si budeme vyprávět jeden mini příběh a vy samy děti určíte, zda je to láska a pohoda nebo

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence

6/2014. dobroučské farnosti. Slovo duchovního správce. neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční. Tajemství Eucharistie. Intence dobroučské farnosti neděle 1. června 2014 7. neděle velikonoční 6/2014 Slovo duchovního správce Tajemství Eucharistie Svátost Těla a Krve Páně Eucharistie je skutečností tak velikou, že ji můžeme chápat

Více

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce

Bible pro děti. představuje. První Velikonoce Bible pro děti představuje První Velikonoce Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Janie Forest Upravili: Lyn Doerksen Přeložila: Jana Jersakova Vydala: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible for Children,

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem

Vlku, mám tě rád! láska člověka k dnešním lidem Vánoční pohádka Byl jednou jeden vlk. Ţil v okolí Betléma. Pastýři věděli o tom, jak je nebezpečný pro jejich ovce. Jeden z nich musel být neustále na stráţi, neboť vlk byl hladový a lstivý. Byla noc.

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010

pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň PROSINEC 2010 pro farnosti Březina, Boseň, Kněžmost, Loukov, Loukovec, Mnichovo Hradiště, Mukařov, Přepeře a Všeň Drazí přátelé, f a r n í l i s t PROSINEC 2010 Přijď, Pane Jeţíši, ty, kterého národy očekávají, a potěš

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Boží slib daný Abramovi

Boží slib daný Abramovi Bible pro děti představuje Boží slib daný Abramovi Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů Církve Slavnost Matky Boží, Panny Marie 1.1. 10:45 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Hamříkovu, Žulkovskýcha na poděkování za uzdravení, Boží ochranu a pomoc 2.1. Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE

SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE SAMUEL MARTASEK / PŘED TVÁŘÍ OTCE ( 6 ) O MOSTU A NADĚJI Má naděje není změtí náhod na náhody je život krátký Jen se zeptej moudré matky Naděje je pevným mostem do budoucích dnů je i ráda milým hostem

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv

Pastorale. Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20. Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Pastorale Vánoční evagelium podle Lukáše 2,1-20 Pro dva lesni rohy, varhany, flétnu, recitaci a sborový zpěv Hudba: Bohdan Mikolášek Liturgie: Jana Mikolášková Nebojte se! Liturgická vánoční slavnost pořad:

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Bůh povznese Josefaotroka

Bůh povznese Josefaotroka Bible pro děti představuje Bůh povznese Josefaotroka Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: M. Maillot; Lazarus Upravili: M. Maillot; Sarah S. Přeložila: Majka Alcantar Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Duch svatý, chvála a uctívání

Duch svatý, chvála a uctívání Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho musí uctívat v duchu a v pravdě. Jan 4,24 (B21) Cíle tohoto kázání: Lépe pochopit, kdo je Duch svatý Více poznat, co říká Bible Silněji motivovat k chvále a uctívání

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 15. 11. do 22. 11. 2015 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Římskokatolická farnost V TÝDNU od 15. 11. do. 11. 15 www.farnostunicov.cz 33. neděle v mezidobí Za živé a + farníky zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu 15 Sbírka na Charitu Mše svatá v ě Mše

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně)

NEDĚLE SVATODUŠNÍ. formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) NEDĚLE SVATODUŠNÍ formulář D1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. POZDRAV K: Milost a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ?

CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? CO NÁM PÍŠÍ NAŠE AU PAIR KONKRÉTNĚ? Jana Milá Agenturo Jano! Posílám Ti vánoční pozdrav s přáním krásného a klidného prožití vánočních svátků z kraje nádherných jezer, honosných zámků, cihlových

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015

10. neděle po svátku Trojice. 9. srpna 2015 10. neděle po svátku Trojice 9. srpna 2015 evangelium podle Jana 14 Ježíš řekl: 1 Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne. 2 V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více