Jeden Pán, jedna víra

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jeden Pán, jedna víra"

Transkript

1 Jeden Pán, jedna víra Celosvětová eucharistická adorace NEDĚLE, 2. ČERVNA 2013, PUSTIMĚŘ: chrám sv. Benedikta DRYSICE: kostel Narození Panny Marie PODIVICE: kostel sv. Cyrila a Metoděje Historický okamžik, kdy poprvé v dějinách diecéze, farnosti, řeholní kongregace, klauzurní kláštery i sdružení, od Cookových ostrovů po Reykjavik, přes Chile, Burkina Faso, Tajwan, Irák, Bangladéš, Spojené státy Americké a Filipíny, se spojí na hodinu s bazilikou svatého Petra v Římě v modlitbě na úmysly Svatého Otce: 1. Za Církev rozptýlenou po celém světě a dnes na znamení jednoty shromážděnou v Adoraci Nejsvětější Eucharistie, ať ji Pán činí stále pozornější k naslouchání jeho Slovu, aby se představovala světu stále krásnější, bez poskvrny a vrásky, ale svatá a neposkvrněná (Ef 5,28). Kéž by Slovo, jež zachraňuje, skrze jeho věrné hlásání, mohlo znovu zaznít jako nositel milosrdenství a podnítit obnovené nasazení v lásce, a tak nabídnout plný smysl bolesti, utrpení a vrátit radost a klid. 2. Za ty, kdo v různých částech světa prožívají utrpení novodobých otroctví a jsou obětí válek, obchodu s lidmi, obchodu s drogami a otrocké práce, za děti a ženy, podrobené všem formám násilí. Kéž by jejich tiché volání o pomoc nalezlo Církev bdělou, aby v pohledu upřeném na ukřižovaného Krista, nezapomínala na tolik bratří a sester ponechaných napospas násilí. Dále pak za všechny, kdo se nacházejí v ekonomické nejistotě, zvláště nezaměstnané, staré, přistěhovalce, bezdomovce, vězněné a ty, kdo zakoušejí odsunutí na okraj společnosti. Ať modlitba Církve a její aktivní blízká činnost je jim útěchou a oporou v naději, silou a odvahou v obraně důstojnosti osoby.

2 EUCHARISTICKÁ ADORACE VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI ZPĚV K VÝSTAVU Klaním se ti vroucně - č.: 712 všechny sloky. Po dokončení písně ticho pro adoraci a osobní modlitbu. BIBLICKÉ ČTENÍ Za onoho času řekl Ježíš zástupu: Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit. (Jan 6,35) MODLITBA O nejsladší Ježíši, skrytý pod eucharistickými způsobami, naslouchej milostivě našim pokorným prosbám, a předlož je u trůnu Nejvyššího, přijmi nyní dobrotivě vroucí touhy našich srdcí. Osvěť naše myšlení, podepři naši vůli, posilni naši vytrvalost a zapal v našich srdcích plamen svatého nadšení, abychom poté, co překonáme naši malost a všechny obtíže, ti dokázali vzdát čest, byť nehodnou tvé velikosti a vznešenosti, však více odpovídající našim úzkostem a našim svatým tužbám. Amen. (Pius XII.) 2

3 PROSBY Odpověď: Věrná je tvá láska, Pane Ježíši. Všichni opakují: Věrná je tvá láska, Pane Ježíši. Dej našemu Svatému otci Františkovi moudrost, neochvějnost a prozíravost. Odp. Dej své Církvi hojné a svaté služebníky oltáře. Odp. Dej každému pokřtěnému hlad a žízeň po tvém Těle. Odp. Dej hříšnému člověku touhu po obrácení a odpuštění. Odp. Dej všem útěšný zážitek vědomí a vnímání, že jsou Tebou milováni. Odp. MODLITBA Božský Vykupiteli každodenní Chlebe, Živote světa, přijď tvé království. Pane pánů, eucharistický Ježíši, milující Pastýři, uchraň nás nebezpečí. Ježíši, dobrý pastýři, Ježíši, chlebe života, Ježíši, náš jediný oltáři, Svátosti lásky, vysvoboď svůj lid. Ať se v tobě radujeme, požehnaný Ježíši. Amen. (bl. Jan XXIII.) 3

4 ZPĚV Andělský chlebe - č.: 701 všechny sloky. Po dokončení písně ticho pro adoraci a osobní modlitbu. BIBLICKÉ ČTENÍ Za onoho času řekl Ježíš zástupům: Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. A chléb, který já dám, je mé tělo obětované za život světa. (Jan 6,51) MODLITBA Ty jsi Kristus, Syn Boha živého. Ty jsi zjevující neviditelného Boha, prvorozený všeho tvorstva, základ všeho. Ty jsi učitel lidstva, Ty jsi Vykupitel; Ty ses pro nás narodil, zemřel, vstal z mrtvých; Ty jsi střed dějin a světa; Ty jsi ten, kdo nás zná a kdo nás miluje; Ty jsi společník a přítel našeho života; Ty jsi muž bolesti a naděje; Ty jsi ten, který má přijít a kdo bude jednoho dne našim soudcem, a doufáme, našim štěstím. Amen. (Pavel VI.) 4

5 PROSBY Odpověď: Prosíme tě, vyslyš nás. Všichni opakují: Prosíme tě, vyslyš nás. Mocí svého kříže zlom každé rozdělení a nesvornost. Odp. Světlem svého Slova zlom každý klam a faleš. Odp. Pokorou svého srdce zlom každou zášť a mstu. Odp. Vlídností své lásky zlom každé sobectví a tvrdost srdce. Odp. Svou stvořitelskou mocí zlom každé násilí proti lidskému životu. Odp. MODLITBA Pane, buď mi znovu nablízku. Drž svou ruku na mé hlavě, ale dej, abych i já držel hlavu pod tvou rukou. Přijmi mě jaký jsem, s mými nedostatky, s mými hříchy, ale dej mi stát se takovým, jakým mne chceš ty a jakým toužím být i já. Amen. (bl. Jan Pavel II.) ZPĚV Kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh - č.:

6 Po dokončení písně ticho pro adoraci a osobní modlitbu. BIBLICKÉ ČTENÍ Za onoho času Ježíš řekl Židům: Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Jako mne poslal živý Otec a já žiji z Otce, tak i ten, kdo jí mne, bude žít ze mne. (Jan 6,56-57) 6

7 MODLITBA Jako dva učedníci z evangelia tě, Pane Ježíši, vroucně prosíme: zůstaň s námi! Ty, božský Pocestný, znalý našich cest a znalý našeho srdce, neopouštěj nás v zajetí stínů večera. Podepři nás v únavě, odpusť naše hříchy, směruj naše kroky na cestu dobra. V Eucharistii ses stal lékem nesmrtelnosti : dej, ať tíhneme k plnému životu, který nám dá kráčet po této zemi jako věrným a radostným poutníkům, stále upírajícím svůj pohled na cíl života, který je bez konce. Amen. (bl. Jan Pavel II.) PROSBY Odpověď: Pane Ježíši, klaníme se ti a velebíme tě. Všichni opakují: Pane Ježíši, klaníme se ti a velebíme tě. Ty jsi věčný Syn Otce. Odp. Ty jsi Otcův Poslaný pro naši spásu. Odp. Ty jsi jediný Spasitel světa. Odp. Ty jsi Cesta, Pravda a Život. Odp. Ty jsi Chléb živý, který sestoupil z nebe. Odp. 7

8 MODLITBA Pane Ježíši, který věrně navštěvuješ a svou přítomností naplňuješ Církev i dějiny lidí; který nám v obdivuhodné svátosti svého Těla a své Krve dáváš účast na božském životě a dáváš nám předem zakoušet radost života věčného; klaníme se ti a velebíme tě. Na kolenou před tebou, pramenem a milujícím život, skutečně přítomném a žijícím uprostřed nás, tě vroucně prosíme (...) v očekávání, že budeme navždy žít v tobě, ve společenství blažené Trojice. Amen. (Benedikt XVI.) ZPĚV Je to jeden chléb a my ač je nás mnoho, tvoříme jedno tělo, vždyť my všichni jsme účastni jednoho chleba a jednoho kalicha. č.: 798 viz. následující strana Po dokončení písně ticho pro adoraci a osobní modlitbu. 8

9 9

10 ZPĚV Chvalte ústa - č.: sloka. Kněz (lektor) modlitba před svátostným požehnáním: Modleme se. Pane Ježíši Kriste, v obdivuhodné svátosti jsi nám zanechal památku na své umučení. Dej nám prosíme, ať svatá tajemství tvého Těla a tvé Krve uctíváme tak, abychom v sobě stále zakoušeli ovoce tvé výkupné oběti. Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. L: Amen. ZPĚV - Chvalte ústa- č.: poslední sloka. ZÁVĚREČNÝ ZPĚV Kristus vítězí - č.:

11 MARIÁNSKÁ ANTIFONA Salve Regina Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus exules filii Hevae Ad te suspiramus gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Zdrávas Královno, Matko milosrdenství, živote, sladkosti a naděje naše, buď zdráva! K tobě voláme, vyhnaní synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. A proto, orodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnaný plod života svého, nám po tomto putování ukaž, ó milostivá, ó přivětivá, ó přesladká Panno, Maria! 11

12 FARNÍ INFORMÁTOR, XIX. ročník, týdeník pro vnitřní potřebu farností PUSTIMĚŘ, DRYSICE, PODIVICE (tel.+záznam , GSM: ; mail: Vychází každou neděli díky Božímu požehnání, mému namáhání a vašemu finančnímu přispívání. Na mě pamatujte v modlitbě a na svůj příspěvek u pokladny v kostele Příspěvky na Farní Informátor označené (resp. na účet farnosti u ČS a.s., Vyškov, č.ú.: /0800), neb bez toho, jak každý nepochybně ví, by letošní ročník mohl být i poslední. Tisk: MORAVIATISK spol s r.o.; tisk 1ks = 20,-Kč/ks.. Ve formátu pdf na 12

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání.

(velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. (velký kříž) V. Bože, pospěš mi na pomoc. R. Slyš naše volání. Všichni: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. (vynechává se v postě)

Více

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři

18.00: chrám sv. Benedikta v Pustiměři إن السلام ھو خیر یتخطى أي حاجز لا نھ خیر للبشریة باسرھا Mír je dobrem, co překonává všechny překážky, protože je dobrem celého lidstva (papež František, 1. 9. 2013) SOBOTA, 7. ZÁŘÍ 2013 Den postu a modlitby

Více

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI

UVEDENÍ DO BOHOSLUŽBY A ÚKON KAJÍCNOSTI Mše svatá česky Úvodní obřady PŘÍCHOD A POZDRAV Když se lid shromáždil a kněz s přisluhujícími přicházejí k oltáři, všichni přítomní povstanou a doprovázejí jejich příchod vstupním zpěvem. Pokud se nezpívá,

Více

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ

TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ TÝDEN MODLITEB ZA MLÁDEŽ 6. 13. dubna 2014 Úvodní slovo Drazí přátelé, v postním období vyhlížíme horizonty naděje řečeno slovy papeže Františka které nám tento čas s velkou naléhavostí připomíná. Nejsme

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha Svatého Kriste oslavený, ty se za nás u Otce stále přimlouváš, daruj nám věrnost v modlitbě, aby na tvé žni nescházeli dělníci. Pane Ježíši Kriste, kterého poslal Otec, dej, ať všichni v tobě nacházejí život a

Více

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO

POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO POSVÁTNÁ BOŽSKÁ LITURGIE VE SVATÝCH OTCE NAŠEHO JANA ZLATOÚSTÉHO Požehnané království Otce i Syna i Svatého Ducha nyní i vždycky a na věky věků. Amen. V pokoji, Pána prosme. Pane, smiluj se. Za pokoj z

Více

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí

Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Materiály pro společenství seniorů Školní rok 2014/2015 Kdo zpívá, dvakrát se modlí Rozjímání nad vybranými eucharistickými písněmi z Kancionálu Centrum pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého Olomouc

Více

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé VSTUPNÍ ANTIFONA 1 Sol 4,14; 1 Kor 15,22 Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním. A jako pro svoje

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením

Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek. Modlitba se čtením Ježíše Krista kněze 1 Čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE Svátek Pozvání k modlitbě A. Oslavujme Krista, jeho kněžství je věčné. Hymnus Modlitba se čtením

Více

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. FARNÍ INFORMÁTOR SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18. ČERVNA 2006 Vezmu kalich spásy a budu vzývat jméno Hospodinovo. MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, svátost Těla a Krve Páně je vrcholem a zdrojem veškerého

Více

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE

TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE TŘICET TŘI KROKY S MARIÍ K JEŽÍŠI PŘÍPRAVNÁ BROŽURKA NOVÉNY K ÚPLNÉMU ZASVĚCENÍ SE JEŽÍŠI KRISTU RUKAMA PANNY MARIE 33 kroky s Marií k Ježíši! Přípravná brožura k zasvěcení života Kristu, rukama Panny

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

Ukaž mi své cesty, Hospodine!

Ukaž mi své cesty, Hospodine! FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LEDNA 2015 Ukaž mi své cesty, Hospodine! Pustiměřští poutníci u sochy sv. Jana Bosca - na nádvoří svatyně Panny Marie Pomocnice, Valdocco, Torino, pouť k Turínskému

Více

Přišli jsme se mu poklonit.

Přišli jsme se mu poklonit. Duchovní příprava mladých lidí na XX. světový den mládeže v Kolíně nad Rýnem (11.) 15. 21. srpna 2005 Přišli jsme se mu poklonit. (Mt 2,2) Připravil P. Jan Balík sekretariát Sekce pro mládež ČBK Asociace

Více

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ

UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ UČÍCÍ SE CÍRKEV ŠESTILETÝ CYKLUS TÉMATICKÝCH HOMILIÍ SEZNAM ZKRATEK Apol Apologetická homilie Ask Asketická homilie Bibl Biblická homilie ČBK Česká biskupská konference Děj Dějepisná homilie Dg Dogmatická

Více

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!

Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! FARNÍ INFORMÁTOR 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ZÁŘÍ 2005 Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! MODLITBA VĚŘÍCÍCH K: Bratři a sestry, Boží slovo, které jsme právě slyšeli nás ujišťuje:

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU

NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU NOVÉNA K SV. VINCENCI PALLOTTIMU Program novény: 1. Úvodní modlitba 2. 3. Tři myšlenky Vincence Pallottiho (po každé je krátká chvíle ticha) 4. Litanie k sv. Vincenci Pallottimu 5. Závěrečná modlitba 6.

Více

ČERVEN 2015 31. KVĚTNA 2015

ČERVEN 2015 31. KVĚTNA 2015 Římskokatolická farnost Přibyslav Kostelní 267, 582 22 Přibyslav Tel. kancelář: 569 484 672 P. Zdeněk Kubeš: 737 383 752 P. Pavel Sandtner: 605 727 555 P. Antonín Pavlas: 604 170 227 e-mail: fara.pribyslav@seznam.cz

Více

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci

25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci 25. prosince: Slavnost Narození Páně v noci VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 2,7 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes z nebe sestoupil

Více

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce.

Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. FARNÍ INFORMÁTOR 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015 Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jímž puká srdce. Poutníci v Šimonově a Ondřejově domě - Domus Ecclesiae - Peregrinatio ad Fontes Salutis, Izrael,

Více

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009

Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů. 18.-25. ledna 2009 POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18.-25. ledna 2009 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2008 (pro vnitřní potřebu) 2 MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.

Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. FARNÍ INFORMÁTOR 1. NEDĚLE POSTNÍ 22. ÚNORA 2015 Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu. "Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen

Více

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské

BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé husitské s biblickými čteními podle Ekumenického lekcionáře a Liturgií podle patriarchy Karla Farského II. díl řada B Praha 2014 BOHOSLUŽEBNÁ KNIHA Církve československé

Více

Panny Marie Pod řetězem

Panny Marie Pod řetězem kostel Panny Marie Pod řetězem občasník, informace ČERVEN L.P. 2013 Pokleknutí před eucharistií je vyznáním svobody Homilie papeže Benedikta XVI. na slavnost Božího Těla, Lateránská bazilika, 22. května

Více

K o s t e l s v. M a r t i n a v e z d i, M a r t i n s k á 8, P r a h a 1 1 2. p r o s i n c e 2 0 0 5 v e 2 0 : 0 0.

K o s t e l s v. M a r t i n a v e z d i, M a r t i n s k á 8, P r a h a 1 1 2. p r o s i n c e 2 0 0 5 v e 2 0 : 0 0. Ave Maris Stella K o s t e l s v. M a r t i n a v e z d i, M a r t i n s k á 8, P r a h a 1 1 2. p r o s i n c e 2 0 0 5 v e 2 0 : 0 0 Collegium 419 s o p r á n: a l t : Irena Pelantová (1), Renata Pušová

Více

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A Slavnost Zmrtvýchvstání Páně A VSTUPNÍ ANTIFONA Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja. Nebo: Pán skutečně vstal z mrtvých. Aleluja. Jemu buď sláva a vláda na věčné časy. Uvedení do bohoslužby

Více

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000

BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 Jan Pavel biskup služebník Božích služebníků BULA K VYHLÁŠENÍ VELKÉHO JUBILEA ROKU 2000 všem věřícím kráčejícím k třetímu tisíciletí pozdrav a apoštolské požehnání 1. S pohledem upřeným na tajemství vtělení

Více